AEG L9WBA61B User manual

AEG L9WBA61B User manual

L9WBA61B

USER

MANUAL

SQ Udhëzimet për përdorim

Pajisje për Larje-Tharje

2 www.aeg.com

PËRMBAJTJA

1. INFORMACIONI I SIGURISË............................................................................... 3

2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.............................................................................. 6

3. INSTALIMI.............................................................................................................7

4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT...............................................................................13

5. PANELI I KONTROLLIT......................................................................................14

6. NDEZJA PËR HERË TË PARË.......................................................................... 14

7. EKRANI ME PREKJE......................................................................................... 16

8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË...................................................................18

9. PROGRAMET.....................................................................................................18

10. OPSIONET........................................................................................................25

11. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM LARJE............................................... 30

12. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - LARJE DHE THARJE..................................... 35

13. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM THARJE.............................................38

14. CILËSIMET....................................................................................................... 40

15. UDHËZIME DHE KËSHILLA.............................................................................43

16. KUJDESI DHE PASTRIMI................................................................................ 45

17. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE............................................................................52

18. VLERAT E KONSUMIT.....................................................................................56

19. TË DHËNAT TEKNIKE..................................................................................... 57

20. AKSESORËT.................................................................................................... 58

PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA

Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi prodhuar që të ketë performancë të plotë për shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative që e bëjnë jetën më të thjeshtë, karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në pajisjet e zakonshme. Ju lutemi kushtojini pak minuta lexim për të marrë maksimumin prej këtij produkti.

Vizitoni faqen tonë të internetit për:

Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si dhe për shërbimin:

www.aeg.com/webselfservice

Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:

www.registeraeg.com

Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:

www.aeg.com/shop

KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT

Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.

Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.

Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.

Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin

Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla

Të dhëna për ambientin

SHQIP

Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

1. INFORMACIONI I SIGURISË

Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.

1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme

PARALAJMËRIM!

Rrezik mbytjeje, plagosjeje ose gjymtimi të përhershëm.

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit.

Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën monitorim të vazhdueshëm.

Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.

Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.

Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë siç kërkohet.

Mbajini detergjentet larg fëmijëve.

Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes, gjatë kohës që dera e saj është e hapur.

Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e fëmijëve, ai duhet aktivizuar.

Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.

3

4 www.aeg.com

1.2 Siguria e përgjithshme

Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.

Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi dhe për përdorime të ngjashme, si p.sh.:

– në zonat e kuzhinës për personelin në dyqane, në

– zyra dhe në ambiente të tjera pune; nga klientët në hotele, motele, hotele me mëngjes dhe ambiente të tjera banimi; në zonat për përdorim të përbashkët në blloqe apartamentesh ose në lavanderi.

Pajisja duhet të instalohet më vete ose poshtë tavolinës së kuzhinës nëse e lejon hapësira.

Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një dere rrëshqitëse apo një dere me menteshë në krahun e kundërt, e cila mund të pengojë hapjen e plotë të derës së pajisjes.

Futeni spinën në prizë vetëm në fund të procesit të montimit. Sigurohuni që spina elektrike të jetë e arritshme mbas instalimit.

Vrima e ajrimit në pjesën e poshtme nuk duhet të mbulohet nga tapeti, rrugica apo ndonjë mbulesë tjetër dyshemeje.

KUJDES: Pajisja nuk duhet të furnizohet përmes një pajisjeje të jashtme ndezëse, si p.sh. kohëmatës, apo të lidhet me një qark që ndizet dhe fiket rregullisht nga një mjet.

Siguroni ajrim të mirë të dhomës ku është instaluar pajisja për të shmangur rrjedhjen në dhomë të gazeve të padëshiruara që lëshojnë pajisjet që djegin gaz ose lëndë të tjera djegëse, duke përfshirë flakët e hapura.

Ajri i shkarkimit nuk duhet të shkarkohet në një sistem aspirimi që përdoret për shkarkimin e tymrave nga pajisjet që djegin gaz ose lëndë të tjera djegëse.

Presioni i punës i ujit në pikën e hyrjes së ujit nga lidhja e daljes duhet të jetë midis 0,5 bar (0,05 MPa) dhe 8 bar (0,8 MPa).

SHQIP

Mos tejkaloni ngarkesën maksimale prej 10 kg

(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").

Pajisja duhet të lidhet me furnizimin me ujë duke përdorur kompletin e ri të tubave që vjen me pajisjen ose komplete të tjera të reja tubash të ofruara nga qendra e autorizuar e shërbimit.

Kompletet e vjetra të tubave nuk duhet të ripërdoren.

Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm.

Fshini pushin ose mbetjet e paketimit që janë grumbulluar përreth pajisjes.

Mos e përdorni pajisjen pa filtra. Pastrojeni filtrin e pushit përpara ose pas çdo përdorimi.

Artikujt e ndotur me substanca të tilla si vaj vegjetal ose mineral, aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës njollash, terpentinë, dyllë dhe heqës dylli duhet të lahen veçmas me një sasi shtesë detergjenti përpara se të thahen në makinën larëse dhe tharëse.

Mos e përdorni pajisjen nëse artikujt janë të ndotur me kimikate industriale.

Mos thani në tharëse rroba të palara.

Artikujt e tillë si sfungjeri i gomuar (sfungjer lateks), skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit, artikujt me pjesë të gomuara dhe rrobat ose jastëkët me mbushje prej sfungjeri të gomuar nuk duhet të thahen në makinën larëse dhe tharëse.

Zbutësit e rrobave ose produkte të ngjashme duhet të përdoren vetëm sipas specifikimeve të udhëzimeve të prodhuesit të produktit.

Hiqni të gjitha objektet nga artikujt që mund të bëhen burim zjarri, të tillë si çakmakët apo shkrepëset.

Mos e fikni asnjëherë makinën larëse dhe tharëse përpara përfundimit të ciklit të tharjes, nëse të gjithë artikujt nuk nxirren shpejt dhe nuk hapen në mënyrë që nxehtësia e mbetur të shpërndahet.

5

6 www.aeg.com

Faza e fundit e ciklit të makinës larëse dhe tharëse kryhet pa nxehtësi (cikli i ftohjes) për të siguruar që artikujt të arrijnë një temperaturë që nuk i dëmton.

Mos përdorni spërkatës me ujë me presion të lartë dhe/ose avull për të pastruar pajisjen.

Pastrojeni pajisjen me një leckë të njomë. Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte gërryese, materiale pastruese të ashpra, tretës ose objekte metalike.

Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.

2. UDHËZIMET PËR SIGURINË

2.1 Instalimi

Instalimi duhet të jetë në përputhje me rregulloret përkatës kombëtare.

• Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna me pajisjen.

• Mos e montoni ose mos e përdorni pajisjen në vende ku temperatura mund të jetë nën 5°C ose më të lartë se 35 °C.

• Gjithmonë mbajeni pajisjen vertikalisht kur e transportoni.

• Për t'u siguruar që kompresori punon mirë, përdoreni pajisjen 6 orë pas instalimit.

• Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe dyshemesë të qarkullojë ajër.

• Hiqni paketimin dhe bulonat e transportit.

• Zona e dyshemesë ku do të instalohet pajisja duhet të jetë e sheshtë, e qëndrueshme, rezistente ndaj nxehtësisë dhe e pastër.

• Mbajini bulonat e transportit në një vend të sigurt. Nëse pajisja do të transportohet në të ardhmen, ata duhet të vendosen për të bllokuar kazanin për të parandaluar dëmtimet e brendshme.

• Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni pajisjen sepse është e rëndë.

Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe këpucë të mbyllura.

• Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të dëmtuar.

• Mos e instaloni pajisjen në një vend ku dera e pajisjes nuk mund të hapet plotësisht.

• Rregullojini këmbëzat në mënyrë që mes pajisjes dhe dyshemesë të ketë hapësirë të mjaftueshme.

• Pasi ta keni vendosur pajisjen në vendin e saj të përhershëm të punës, kontrolloni që të jetë saktësisht e niveluar me ndihmën e një niveluesi.

Nëse jo, rregulloni këmbëzat siç duhet.

2.2 Lidhja elektrike

PARALAJMËRIM!

Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.

• Pajisja duhet tokëzuar.

• Përdorni gjithmonë një prizë me tokëzim të instaluar mirë.

• Mos përdorni përshtatës me shumë spina dhe kabllo zgjatuese.

• Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e tërhequr nga kablloja elektrike.

Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e kapur nga spina.

• Mos e prekni kabllon kryesore ose spinën e rrymës me duar të lagura.

2.3 Lidhja e ujit

• Mos u shkaktoni dëmtim tubave të ujit.

• Përpara lidhjes me tuba të rinj, tubat që nuk janë përdorur për një kohë të

gjatë, aty ku janë kryer punime riparimi ose janë vendosur pajisje të reja (sahate uji, etj.), lëreni ujin të rrjedhë derisa të jetë i kthjellët dhe i pastër.

• Sigurohuni që të mos ketë rrjedhje të dukshme uji gjatë dhe pas përdorimit të parë të pajisjes.

2.4 Përdorimi

PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje, goditjeje elektrike, zjarri, djegieje ose dëmtimi të pajisjes.

• Mos vendosni produkte të ndezshme ose sende të lagura me produkte të ndezshme brenda, pranë ose mbi pajisje.

• Mos e prekni xhamin e derës gjatë kohës që pajisja është në punë e sipër. Xhami mund të nxehet.

• Mos thani artikuj të dëmtuar (të grisur, të çarë) që përmbajnë material mbushës.

• Nëse rrobat janë larë me një heqës njollash, kryeni një cikël shtesë shpëlarjeje përpara se të filloni një cikël tharjeje.

• Sigurohuni që të keni hequr të gjitha objektet metalike nga rrobat.

• Thani vetëm rroba që janë të përshtatshme për tharjen në pajisje.

Ndiqni udhëzimet e pastrimit në etiketën e artikujve.

• Mos u ulni dhe mos peshoni mbi derën e hapur të pajisjes.

• Mos thani në pajisje rroba të lagura që pikojnë ujë.

• Mos lejoni që enë të nxehta të prekin pjesët plastike të pajisjes.

• Hiqeni topin me detergjent (nëse përdoret) përpara se të filloni programin e tharjes.

• Mos përdorni top me detergjent nëse vendosni një program pa ndalim.

3. INSTALIMI

PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

SHQIP

2.5 Ndriçimi i brendshëm

PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje.

• Ka rrezatim të dukshëm LED, ndaj mos i ngulni sytë te drita.

• Drita LED i dedikohet ndriçimit të kazanit. Kjo llambë nuk mund të ripërdoret për qëllime të tjera ndriçimi.

• Për të zëvendësuar dritën e brendshme, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.

2.6 Kompresori

PARALAJMËRIM!

Rrezik dëmtimi i pajisjes.

• Kompresori dhe sistemi i tij në makinën larëse dhe tharëse është i mbushur me një lëndë të veçantë, e cila nuk përmban hidrokarbure me fluor dhe klorur. Sistemi duhet të qëndrojë hermetik. Dëmtimi i sistemit mund të shkaktojë rrjedhje.

2.7 Shërbimi

• Për të riparuar pajisjen kontaktoni me qendrën të autorizuar të shërbimit.

• Përdorni vetëm pjesë këmbimi origjinale.

2.8 Eliminimi i pajisjes

• Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit me energji dhe ai me ujë.

• Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë pajisjes dhe hidheni atë.

• Hiqni kapësen e derës për të parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe të kafshëve shtëpiake brenda kazanit.

• Hidheni pajisjen në përputhje me kërkesat lokale për hedhjen e pajisjeve mbeturina elektrike dhe elektronike (WEEE).

7

8 www.aeg.com

3.1 Heqja e paketimit

PARALAJMËRIM!

Hiqni të gjithë ambalazhin dhe bulonat e transportit përpara se të instaloni pajisjen.

PARALAJMËRIM!

Meqenëse pajisja do të ulet në pjesën e pasme, prisni

rreth 6 orë përpara se ta

përdorni atë. Kjo kohë

është e nevojshme që kompresori të punojë mirë.

PARALAJMËRIM!

Përdorni doreza.

1. Hiqni veshjen e jashtme. Nëse është e nevojshme përdorni një prerëse.

4. Hapni derën dhe hiqni pjesën prej polistireni nga guarnicioni i derës dhe të gjithë artikujt nga kazani.

2. Hiqni pjesën e jashtme prej kartoni dhe materialet prej polistireni të paketimit.

5. Uleni me kujdes pajisjen nga pjesa e pasme.

6. Vendoseni elementin e përparmë paketues prej polistireni mbi dysheme poshtë pajisjes.

Sigurohuni që të mos dëmtoni zorrët.

3. Hiqni qesen e brendshme.

7. Hiqni mbrojtësen prej polistireni nga pjesa e poshtme.

SHQIP

10. Hiqni tre bulonat duke përdorur

çelësin e marrë me pajisjen.

9

1

2

8. Ngrijeni pajisjen në pozicion vertikal.

11. Nxirrni distancatorët plastikë.

12. Vendosni nëpër vrima tapat plastike që do të gjeni në qesen e manualit të përdorimit.

9. Hiqni kabllon e furnizimit me energji dhe zorrën e shkarkimit nga mbajtëset e zorrës.

Ka mundësi të shihni të derdhet ujë nga zorra e shkarkimit. Kjo ndodh për shkak të testimit të pajisjes me ujë në fabrikën e prodhimit.

Rekomandojmë që të mbani të gjithë ambalazhin dhe bulonat e transportit për çdo rast kur ju duhet ta zhvendosni pajisjen.

10 www.aeg.com

3.2 Instalimi nën një sipërfaqe kuzhine

≥ 870 mm

600 mm

630 mm

Pajisja mund të instalohet më vete ose poshtë një bangoje kuzhine me hapësirën e duhur (shihni figurën).

KUJDES!

Mos e instaloni pajisjen brenda një zgavre të izoluar!

Sigurohuni që të qarkullojë ajër ndërmjet pjesë së poshtme të mobilies.

KUJDES!

Për të siguruar qarkullimin e lirshëm të ajrit nën sipërfaqe, mos i instaloni pengesat e zhurmës (nëse disponohen).

3.3 Pozicionimi dhe nivelimi

1. Instalojeni pajisjen mbi një dysheme të fortë e të sheshtë.

Sigurohuni që tapetet të mos pengojnë qarkullimin e ajrit poshtë pajisjes.

Kontrolloni që pajisja të mos prekë murin apo pajisje të tjera.

2. Lironi ose shtrëngoni këmbëzat për të rregulluar nivelin.

PARALAJMËRIM!

Mos vendosni karton, dru apo materiale të tjera poshtë këmbëzave të pajisjes për të rregulluar nivelin.

Pajisja duhet të jetë e niveluar dhe e palëvizshme.

Rregullimi i duhur i nivelit të pajisjes parandalon dridhjet, zhurmat dhe lëvizjen e pajisjes kur është në punë.

Kur pajisja është e instaluar mbi një plintë apo nëse mbi lavatriçe është vendosur një tharëse rrobash, përdorni aksesorët e përshkruar në kapitullin "Aksesorët". Lexoni me kujdes manualin e ofruar bashkë me pajisjen dhe aksesorin.

x4

3.4 Zorra e furnizimit me ujë

1. Lidhni zorrën e hyrjes së ujit me pjesën e pasme të pajisjes.

2. Pozicionojeni atë majtas ose djathtas në varësi të pozicionit të rubinetit të ujit.

SHQIP 11

Sektori i kuq në dritaren «A» tregon këtë defekt.

Sigurohuni që zorra e hyrjes së ujit të mos jetë në pozicion vertikal.

3. Nëse është e nevojshme, lironi dadon unazë për ta vendosur në pozicionin e duhur.

4. Lidheni zorrën e furnizimit me ujë te rubineti i ujit të ftohtë me fileto 3/4".

A

Nëse ndodh kjo, mbyllni rubinetin e ujit dhe kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit për të zëvendësuar zorrën.

3.6 Shkarkimi i ujit

Zorra e shkarkimit duhet të pozicionohet në një lartësi jo më pak se 60 cm dhe jo më shumë se 100 cm nga dyshemeja.

Ju mund ta zgjasni zorrën e shkarkimit maksimumi 400 cm. Kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit për zorrë tjetër shkarkimi dhe për zgjatues.

Zorra e shkarkimit mund të lidhet në mënyra të ndryshme:

1. Bëni një formë U-je me zorrën e shkarkimit dhe vendoseni rreth udhëzuesit prej plastike.

KUJDES!

Sigurohuni që të mos ketë rrjedhje nga pjesët bashkuese.

Mos përdorni zorrë zgjatuese nëse zorra e furnizimit me ujë është tepër e shkurtër. Kontaktoni me qendrën e shërbimit për zëvendësimin e zorrës së furnizimit të ujit.

3.5 Pajisja e ndalimit të ujit

Zorra e hyrjes së ujit ka një pajisje për ndalimin e ujit. Kjo pajisje parandalon rrjedhjet e ujit në zorrë për nga vjetrimi natyror i tij.

2. Në cepin e një lavamani -

Shtrëngojeni udhëzuesin me rubinetin e ujit ose në mur.

Sigurohuni që drejtueset plastike të mos lëvizen dot kur pajisja shkarkon ujin.

12 www.aeg.com

Sigurohuni që fundi i zorrës së shkarkimit të mos jetë i zhytur në ujë. Mund të kthehet ujë i ndotur brenda në pajisje.

3. Në një tub vertikal me vrimë ajrimi

- Fusni zorrën e shkarkimit direkt në një tub shkarkimi. Referojuni figurës.

5. Pa udhëzuesin e zorrës plastike,

me një spigotë për lavaman -

Vendoseni zorrën e shkarkimit në spigotë dhe sigurojeni me një fashetë. Referojuni figurës.

Gryka e zorrës së shkarkimit duhet të ajroset gjithmonë, pra diametri i brendshëm i tubit të shkarkimit (min. 38 mm - min. 1,5") duhet të jetë më i madh se diametri i jashtëm i zorrës së shkarkimit.

4. Nëse fundi i zorrës të shkarkimit duket kështu (shihni figurën), mund ta shtyni direkt në tub.

Sigurohuni që tubi i shkarkimit të krijojë një hark për të parandaluar që copëzat të futen në pajisje nga lavamani.

6. Pozicionojeni zorrën direkt në një

tub shkarkimi të futur në murin e

dhomësdhe shtrëngojeni me fashetë.

4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT

4.1 Pamje e përgjithshme e pajisjes

1 2 3 4 10 11

SHQIP 13

12

5

6

13 14

7

9

1

Pjesa e sipërme

2

Foleja e detergjentit

3

Filtri/at e ajrit

4

Paneli i kontrollit

5

Doreza e derës

6

Etiketa e specifikimeve

7

Filtri i pompës së shkarkimit

8

Këmbët për nivelimin e pajisjes

8

9

Vrimat e qarkullimit të ajrit

10

Tubi i shkarkimit të ujit

11

Valvula e hyrjes së ujit

12

Kablloja e furnizimit me energji

13

Bulonat e transportit

14

Suportet e zorrës

14 www.aeg.com

5. PANELI I KONTROLLIT

5.1 Përshkrimi i panelit të kontrollit

1 2 3

Wash

Dry

Mode

4

5

1

Ndezje/Fikje butoni

Shtypja e këtij butoni për disa sekonda ju lejon të aktivizoni ose

çaktivizoni pajisjen. Dëgjohen dy tinguj të ndryshëm gjatë ndezjes ose fikjes së pajisjes.

Ndërsa funksion i Pritjes aktive e

çaktivizon automatikisht pajisjen për të ulur konsumin e energjisë në disa raste, mund t'ju nevojitet ta aktivizoni sërish pajisjen.

Për më shumë detaje, referojuni paragrafit "Opsioni i pritjes aktive" në kapitullin "Përdorimi i përditshëm".

2 Çelësi i programeve

Ai mund të rrotullohet në drejtim të akrepave të orës ose në drejtim të kundërt të akrepave të orës për të vendosur programin e dëshiruar, opsionet dhe cilësimet.

6. NDEZJA PËR HERË TË PARË

3 Ekrani me prekje

Programet, opsionet dhe cilësimet mund të vendosen gjithashtu duke lëvizur dhe duke trokitur ekranin me prekje.

4

Butoni i regjimit të larjes dhe tharjes

(Regjimi).

Larja

Tharje

Nëse të dy treguesit janë të ndezur, pajisja kryen një cikël të plotë larjeje dhe tharjeje.

5

Start/Pause butoni

Shtypni butonin Start/Pause për të filluar, vendosur në pauzë ose ndërprerë një program që është në punë.

Sa herë që ndizni pajisjen, në ekranin me prekje shfaqet ekrani i ndezjes.

AEG

13.45

SHQIP 15

Herën e parë që ndizni pajisjen, pas ekranit të ndezjes ju drejtoheni përmes procedurës fillestare të konfigurimit.

6.1 Konfigurimi i gjuhës

1. Lëvizeni listën e gjuhëve për të gjetur gjuhën e dëshiruar dhe mbajeni të shtypur gjuhën e dëshiruar për ta vendosur atë.

1/4 Language

Svenska

Deutch

English

Italiano

Francais

2. Shfaqet ekrani i mëposhtëm:

• trokitni mbi OK për të konfirmuar gjuhën:

• trokitni mbi Ndrysho për ta ndryshuar.

SV

DE

EN

IT

FR

2/4 Language

You’ve selected:

English

Change OK

6.2 Konfigurimi i orës

1. Lëvizni shiritat e orës dhe minutave në të djathtë ose në të majtë për të vendosur orën aktuale.

3/4 Info

Set Clock 13:45

<12

13 h

14>

45 min

<44 46>

2. Trokitni mbi shiritin Vendos orën për të vendosur orën.

3/4

Set Clock

<12

13 h

Info

13:45

14>

45 min

<44 46>

3. Shfaqet ekrani i mëposhtëm:

• trokitni mbi OK për të konfirmuar orën e vendosur.

• trokitni mbi Ndrysho për ta ndryshuar.

4/4 Set Clock

Current time:

13:45

Change OK

6.3 Më shumë cilësime

Pasi të vendosni kohën, shfaqet ekrani

Më shumë cilësime.

More Settings

More settings to get the best results from this machine will follow. Set them now?

Later Set

Nëse trokitni mbi Më vonë, ekrani i listës së programeve shfaqet dhe mund të vendosni programin e dëshiruar.

3h01min

OKOPower

ColourPro

40

Cottons

1200

Cottons Eco

Synthetics

More

Nëse trokitni mbi Cilëso, vazhdoni me cilësimet e radhës.

16 www.aeg.com

6.4 Doza e detergjentit

Ju mund të vendosni sasinë mesatare të detergjentit të sugjeruar mbi paketimin e detergjentit.

Detergent advice

4. Lëvizeni shiritin e nënmenysë djathtas ose majtas për të vendosur dozën e detergjentit në ml sipas dozës mesatare që sugjerohet në paketimin e detergjentit.

Info

Detergent Type 1

OFF

Advise on detergent level for best results. Set now or later?

<40 50 ml

60>

Later Set

1. Trokitni mbi Cilëso. Shfaqet dritarja e mëposhtme.

Detergent advice

5. Trokitni mbi shiritin Lloji i

detergjentit 1. Shfaqet dritarja e mëposhtme. Trokitni te OK për të konfirmuar zgjedhjen tuaj.

Detergent advice

Set detergent dose for full load in

10 kg machine. Refer to detergent packaging for recommended dosage

Later OK

2. Trokitni mbi OK për të hyrë në menynë Doza e detergjentit.

3. Trokitni mbi shiritin Lloji i

detergjentit 1 ose Lloji i

detergjentit 2.

Info

OFF

Detergent Dosing

Detergent Type 1

Detergent Type 2

You’ve selected:

50

Change

Cilësimi është kryer.

OK

OK

Settings complete.

OK

7. EKRANI ME PREKJE

Sa herë që ndizni pajisjen, në ekranin me prekje shfaqet ekrani i ndezjes.

AEG

13.45

Pas pak sekondash, shfaqet ekrani i listës së programeve duke propozuar

Pambuk si programin e parazgjedhur.

3h01min

OKOPower

ColourPro

Cottons

Cottons Eco

Synthetics

40

1200

More

Nëse nuk lëvizni lart dhe poshtë listën e programeve, në pak sekonda shfaqet ekrani i përmbledhjes së aplikacioneve.

Për t'u kthyer tek ekrani i listës së programeve, mjafton të trokitni mbi emrin e programit (p.sh. Pambuk).

1h07min

SHQIP 17

Kur të jetë e dukshme një shkurtore në ekranin e përmbledhjes, mund të hyni në një meny opsionesh/ cilësimesh duke trokitur mbi shkurtoren përkatëse.

Mund të lëvizen menynë e ndryshme të opsioneve/cilësimeve:

lart dhe poshtë, ose

Max 10.0 Kg

Cottons

40

1200

More

Në ekranin e përmbledhjes tregohet:

• Ngarkesa maksimale e programit, emri i programit.

1h07min

djathtas ose majtas.

Max 10.0 Kg

Cottons

40

1200

More

• Kohëzgjatja e programit. Nëse përzgjidhet, kjo zonë mund të tregojë gjithashtu shtyrjen e nisjes ose simbolin Kursimi i kohës.

1h07min

Max 10.0 Kg

Cottons

40

1200

More

• Opsionet e zgjedhura aktualisht.

Shkurtorja lejon hyrjen në menynë shtesë të opsioneve.

1h07min

Për të vendosur disa opsione ose cilësime mjafton të ndryshohet statusi nga FIKURNDEZUR thjesht duke trokitur mbi shiritin përkatës.

Programet, opsionet dhe cilësimet mund të vendosen gjithashtu duke rrotulluar

çelësin e programeve dhe në nënmenytë horizontale zgjedhja e dëshiruar mund të vendoset thjesht duke trokitur mbi shigjetat < ose >.

Max 10.0 Kg

Cottons

40

1200

More

18 www.aeg.com

8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË

Gjatë instalimit ose përpara përdorimit të parë ju mund të vëreni ujë në pajisje. Ky

është uji i mbetur në pajisje pas një testimi të plotë funksional në fabrikë për të garantuar që pajisja t'u jepet klientëve në gjendje pune të përkryer dhe nuk është arsye për t'u shqetësuar.

1. Sigurohuni që të gjitha bulonat e transportit të jenë hequr nga pajisja.

2. Sigurohuni që të disponohet energjia elektrike dhe që rubineti i ujit të jetë i hapur.

9. PROGRAMET

9.1 Tabela e programeve

3. Derdhni 2 litra ujë në folenë e detergjentit të shënuar me .

Ky veprim aktivizon sistemin e shkarkimit.

4. Derdhni një sasi të vogël detergjenti në folenë e detergjentit të shënuar me .

5. Vendosni dhe startoni një program për të pambuktat në temperaturën më të lartë pa rroba në kazan.

Kjo do të heqë të gjitha papastërtitë e mundshme nga tamburi dhe kazani.

Programi

Programet e larjes

Pambuk

Përshkrimi i programit

Pambuk Eko

Sintetike

Programi larje dhe tharje

NonStop 3 orë/3 kg Pëlhura të përziera (të pambukta dhe sintetike). Program i plotë për të larë dhe për të tharë rroba me ngarkesë deri në 3 kg njëherësh. Zgjat vetëm 3 orë.

Programet e larjes

Të pambuktat e bardha dhe me ngjyra. Ndotje normale, e madhe dhe e lehtë.

Programi me kursim energjie për të pambukta. Ky program në 60°C me ngarkesë 10 kg është programi të cilit i referohen të dhënat në etiketën e energjisë, në pajtim me Direktivën

96/60/EC. Caktoni këtë program për të pasur rezultate të mira në larje dhe për të ulur konsumin e energjisë. Koha e programit të larjes është zgjatur.

Artikuj sintetikë ose artikuj prej materialesh të përziera.

Ndotje normale.

Delikate

Të pambuktat e bardha dhe me ngjyra. Ndotje normale, e madhe dhe e lehtë.

Tekstile delikate të tilla si akrilike, viskoze dhe tekstile të

përziera kërkojnë larje më delikate. Ndotje normale.

SHQIP 19

Programi

Mëndafsh

Të leshta

I jashtëm

Përshkrimi i programit

Mëndafsh dhe pëlhura të tjera delikate që lahen me

lavatriçe dhe dorë . Lëvizjet e kazanit janë aq delikate sa mund të trajtojnë edhe rrobat më delikate. Kryeni një cikël të plotë larjeje dhe tharjeje për të reduktuar rrudhat.

Të leshta që lahen në makinë larëse, të leshta që lahen me

dorë dhe tekstile të tjera me simbolin e kujdesit “larje me dorë”

1)

.

Mos përdorni zbutës rrobash dhe sigurohuni që kenë mbetur mbetje zbutësi në folenë e detergjentit.

Rroba që vishen jashtë, rroba pune, sportive, xhaketa të papërshkueshme nga uji, xhupa me shtresë të heqshme

me push ose me izolim të brendshëm.

Duke kryer një program larjeje dhe tharjeje të kombinuar, faza e tharjes vepron gjithashtu si restaurues i papërshkueshmërisë së ujit.

Sigurohuni që etiketa e kujdesit të veshjes të lejojë tharjen me tharëse.

Xhupa me pupla

Xhinse

Veshje sportive

Programi special për një xhup me pupla ose jorgan, gjithashtu edhe me mbushje sintetike. Nëse etiketa e kujdesit për veshjet e lejon, kryeni një cikël të plotë larjeje dhe tharjeje për të ruajtur pamjen dhe funksionin termik.

Program special për xhinse me fazë delikate larjeje për të

minimizuar zbehjen e ngjyrave dhe shenjat. Për kujdes më të mirë, rekomandohet një ngarkesë e reduktuar.

Veshje sportive me tekstile të përziera. Artikuj me ndotje të lehtë ose artikuj për freskim.

Programet me avull

2)

Avulli mund të përdoret për rrobat e thara, të lara ose të veshura vetëm një herë.

Këto programe mund të reduktojnë rrudhat dhe aromat dhe mund t'i bëjnë rrobat më të buta.

Mos përdorni detergjent. Nëse është e nevojshme, hiqini njollat me larje ose duke përdorur heqës njollash vetëm aty ku ka njolla.

Programet me avull nuk kryejnë cikël higjienizues.

Mos e vendosni programin me avull me këto lloje artikujsh:

• Artikujt që do të lahen në temperaturë më të ulët se 40°C.

• Artikujt që nuk e kanë të specifikuar në etiketën e kujdesit se mund të thahen me tharëse rrobash me rrotullim.

• Artikujt me etiketën “Vetëm për pastrim kimik”.

20 www.aeg.com

Programi

Avull

Kashmir me avull

Përshkrimi i programit

Program me avull për të pambuktat dhe sintetiket. Ky cikël ndihmon që rrobat të rifreskohen dhe t'u hiqen rrudhat. Mos e vendosni këtë program me artikujt që lahen me temperaturë më të ulët se 40°C.

Lesh dhe kashmir. Program i shkurtër për të freskuar maksimumi 1 kg rroba leshi dhe kashmiri që mund të lahen me dorë pa larje. Kur trajtoni ngarkesa më të vogla, kohëzgjatja e programit mund të reduktohet më tej përmes opsionit Niveli i avullit.

Programet shtesë

Shpëlarje

Pambuk Eko

Të gjitha tekstilet, përveç të leshtave dhe tekstileve shumë

delikate. Program për të shpëlarë dhe për të centrifuguar rrobat. Shpejtësia e parazgjedhur e centrifugimit është ajo që përdoret për programet e pambukut. Reduktojeni shpejtësinë e centrifugimit sipas llojit të rrobave. Nëse është e nevojshme, caktoni opsionin Shpëlarje shtesë për të shtuar shpëlarje. Me një shpejtësi të ulët centrifugimi pajisja kryen shpëlarje delikate dhe centrifugim të shkurtër.

Centrifugimi

Të gjitha tekstilet, përveç të leshtave dhe tekstileve shumë

delikate. Program për të centrifuguar rrobat dhe për të shkarkuar ujin e mbetur në kazan. Shpejtësia e parazgjedhur e centrifugimit është ajo që përdoret për programet e pambukut.

Reduktojeni shpejtësinë e centrifugimit sipas llojit të rrobave.

Shkarkimi

Të gjitha tekstilet, përveç të leshtave dhe tekstileve shumë

delikate. Program për të shkarkuar ujin e mbetur në kazan.

1) Gjatë këtij cikli kazani rrotullohet ngadalë për të garantuar larje delikate. Mund të duket që kazani nuk rrotullohet fare ose nuk rrotullohet mirë, por është normale për këtë program.

2) Nëse vendosni një program me avull me rroba të thara, në fund të ciklit rrobat mund të jenë të njoma.

Është mirë që rrobat të ekspozohen në ajër të freskët për rreth 10 minuta për ta tharë lagështinë. Kur programi përfundon, hiqini me shpejtësi rrobat nga kazani. Pas një cikli me avull, rrobat mund të hekurosen, por me më pak mundim.

Temperatura e programit, shpejtësia maksimale e centrifugimit dhe ngarkesa maksimale

Programi

Pambuk

Temperatura e parazgjedhur

Gama e temperaturës

40 °C

95 °C - I ftohtë

Shpejtësia referencë e centrifugimit

Gama e shpejtësisë së centrifugimit

1600 rpm

1600 rpm - 400 rpm

Ngarkesa maksimale

10 kg

40 °C

60°C - 40 °C

1600 rpm

1600 rpm - 400 rpm

10 kg

SHQIP 21

Programi

Sintetike

NonStop 3 orë/3 kg

Delikate

Mëndafsh

Temperatura e parazgjedhur

Gama e temperaturës

40 °C

60 °C - I ftohtë

30 °C

40°C - 30 °C

30 °C

40 °C - I ftohtë

30 °C

Të leshta / Larje me dorë 40 °C

40 °C - I ftohtë

I jashtëm

Xhupa me pupla

Xhinse

Veshje sportive

30 °C

40 °C - I ftohtë

20 °C

40 °C - I ftohtë

30 °C

40 °C - I ftohtë

30 °C

40 °C - I ftohtë

Avull

-

Kashmir me avull

Shpëlarje

-

-

Centrifugimi

-

Shkarkimi -

Përshtatshmëria e opsioneve të programit

Shpejtësia referencë e centrifugimit

Gama e shpejtësisë së centrifugimit

1200 rpm

1200 rpm - 400 rpm

Ngarkesa maksimale

4 kg

1200 rpm 3 kg

1200 rpm

1200 rpm - 400 rpm

1000 rpm

1000 rpm - 400 rpm

-

1200 rpm

1200 rpm - 400 rpm

1200 rpm

1200 rpm - 400 rpm

1200 rpm

1200 rpm - 400 rpm

1200 rpm

1200 rpm - 400 rpm

1200 rpm

1200 rpm - 400 rpm

-

-

1600 rpm

1600 rpm - 400 rpm

1600 rpm

1600 rpm - 400 rpm

4 kg

0.5 kg

1.5 kg

2 kg

2 kg

4 kg

4 kg

1 kg

1 kg

10 kg

10 kg

10 kg

Kur vendosni një program larjeje dhe hyni në menynë , ekrani shfaqet vetëm opsionet e disponueshme.

Bllokimi për fëmijët, Vonimi i nisjes dhe Memoria janë të përzgjedhshme me të gjitha programet.

Opsionet Njolla, Paralarje dhe Njomja nuk mund të caktohen së bashku.

22 www.aeg.com

Pambuk ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pambuk Eko ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Sintetike

NonStop 3 orë/3 kg

Delikate

Mëndafsh

Të leshta /

Larje me dorë

I jashtëm

Xhupa me pupla

Xhinse

■ ■

■ ■

■ ■

Veshje sportive

■ ■ ■ ■ ■

5)

Avull

Kashmir me avull

Shpëlarje ■ ■ ■

Centrifugimi ■

Shkarkimi

1) Nëse vendosni kohëzgjatjen më të shkurtër, ne ju rekomandojmë që të pakësoni sasinë e rrobave.

Pajisja mund të ngarkohet plotësisht, por rezultatet e larjes mund të jenë më pak të kënaqshme.

2) Ky opsion nuk është i disponueshëm kur vendoset 400 rpm.

3) Ky opsion nuk është i disponueshëm me temperaturë më të ulët se 40°C.

4) Në disa programe, Tharje për dollap është opsioni i vetëm i disponueshëm.

5) Tharje për hekurosje nuk është i disponueshëm me këtë program.

5)

9.2 Woolmark Apparel Care -

Blu

SHQIP 23

për larje me dorë nëse rrobat lahen sipas udhëzimeve në etiketën e rrobës dhe ato të dhëna nga prodhuesi i kësaj lavatriçeje. M1230

• Cikli për tharjen e të leshtave në këtë pajisje është testuar dhe miratuar nga

The Woolmark Company. Cikli është i përshtatshëm për të tharë rroba të leshta që mbajnë etiketën për larje me dorë me kusht që rrobat të lahen në një cikël me larje me dorë të miratuar nga Woolmark dhe të thahen sipas udhëzimeve të lëshuara nga prodhuesi. M1399

Në Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë,

Hong-Kong dhe Indi, simboli "Woolmark"

është markë tregtare certifikimi.

• Cikli i larjes për të leshtat në këtë lavatriçe është miratuar nga The

Woolmark Company për larjen e rrobave të leshta që mbajnë etiketën

9.3 Tharje automatike

Niveli i tharjes

Tharje ekstra

Për materialet prej peshqiri

Tharje për dollap

1)

Për rrobat që vihen në dollap

Lloji i tekstilit

Të pambukta dhe tekstile prej linoje

(rrobat e banjës, peshqirët, etj)

Xhinse

(xhinse, veshje rezistente si veshjet e dokut për punë)

Të pambukta dhe tekstile prej linoje

(rrobat e banjës, peshqirët, etj)

Ngarkesa

deri në 6 kg deri në 4 kg deri në 6 kg

Materiale sintetike ose të përziera

(trikot, bluzat, të brendshmet, shtrojat dhe çarçafët)

Tekstile delikate

(tekstile akrilike, viskoze dhe tekstile delikate të përziera)

Artikuj prej leshi

(triko të leshta) deri në 4 kg deri në 2 kg deri në 1 kg

Rroba sportive që vishen jashtë

(rroba që vishen jashtë, rroba pune, sportive, xhaketa të papërshkueshme nga uji, xhupa me push) deri në 2 kg

24 www.aeg.com

Niveli i tharjes Lloji i tekstilit

Xhupa me pupla

(një xhup me pupla)

Xhinse

(veshjet e dokut, xhinset)

Ngarkesa

deri në 2 kg deri në 4 kg

Mëndafsh

(veshjet e mëndafshit dhe artikujt shumë delikatë) deri në 0,5 kg

Tharje për hekurosje

E përshtatshme për hekurosje

Të pambukta dhe tekstile prej linoje

(çarçafë, mbulesat e tavolinës, këmisha, etj) deri në 6 kg

1) Këshilla për institutin testues Performanca e testit, në përputhje me EN 50229, duhet të kryhet me ngarkesën E PARË të tharjes me kapacitetin maksimal të deklaruar të tharjes (përbërja e ngarkesës sipas EN 61121) duke caktuar programin THARJE AUTOMATIKE PËR DOLLAP për programin Pambuk

Eko. Ngarkesa E DYTË e tharjes me ngarkesën e mbetur duhet të testohet duke caktuar programin

THARJE AUTOMATIKE PËR DOLLAP për programin Pambuk Eko.

9.4 Tharja e programuar

Niveli i tharjes Lloji i tekstilit

Tharje ekstra

Për materialet prej peshqiri

Tharje për dollap

Për rrobat që vihen në dollap

Të pambukta dhe tekstile prej linoje

(rrobat e banjës, peshqirët, etj)

Xhinse

(xhinse, veshje rezistente si veshjet e dokut për punë)

Të pambukta dhe tekstile prej linoje

(rrobat e banjës, peshqirët, etj)

Materiale sintetike ose të përziera

(trikot, bluzat, të brendshmet, shtrojat dhe çarçafët)

Delikate

(tekstile akrilike, viskoze dhe tekstile delikate të përziera)

Ngark esa

(kg)

Shpej tësia e centri fugim it

(rpm)

6 1600

4 1600

2 1600

4 1200

2

1200

Kohëzgjatja e rekomanduar

(min)

280 - 300

170- 190

120 - 130

230 - 250

140 - 160

6 1600

4 1600

2 1600

4 1200

2 1200

270 - 290

160 - 180

110 - 120

170 - 190

100 - 120

2 1200

1 1200

140 - 160

70 - 90

SHQIP 25

Niveli i tharjes Lloji i tekstilit Ngark esa

(kg)

Shpej tësia e centri fugim it

(rpm)

1 1200

Kohëzgjatja e rekomanduar

(min)

90 - 110

Tharje për hekurosje

E përshtatshme për hekurosje

Mëndafsh

(veshjet e mëndafshit dhe artikujt shumë delikatë)

Të pambukta dhe tekstile prej linoje

(çarçafë, mbulesat e tavolinës, këmisha, etj)

10. OPSIONET

10.1 Hyrje

Kur të hyni në menynë

Më shumë, ekrani do të shfaqë vetëm opsionet që janë të disponueshme për programin e vendosur.

Max 10.0 Kg

Cottons

Të leshta

(triko të leshta)

Rroba sportive që vishen jashtë

(rroba që vishen jashtë, rroba pune, sportive, xhaketa të papërshkueshme nga uji, xhupa me push)

Xhupa me pupla

(një xhup me pupla)

Xhinse

(veshjet e dokut, xhinset)

1h07min

40

1200

More

2 1200

1 1200

2 1200

4 1200

2 1200

0,5 1000

6 1600

4 1600

2 1600

140 - 160

90 - 110

140 - 160

220 - 240

130 - 150

60 - 80

160 - 180

100 - 120

50 - 60

Kur një shkurtore opsioni ndodhet në ekranin e përmbledhjes së programeve, mjafton ta prekni atë për të hyrë direkt në nënmenynë e opsionit përkatës.

Për të aktivizuar/çaktivizuar një opsion ose për të hyrë në nënmenynë e opsioneve, prekni mbi shiritin e opsionit.

Për të dalë nga nënmenyja e opsioneve, prekni sërish shiritin e opsionit.

26 www.aeg.com

<Cottons 40

Stain Remover

Extra Rinse

<OFF

2h24min

1/2

+1

Për t'u kthyer tek ekrani i përmbledhjes së programeve, trokitni mbi shiritin e programeve.

<Cottons 40

Child Lock

Delay Start

Time Save

Temperature

Spin Speed

+1 +2>

1h07min

OFF

00h00min

OFF

40

1200

10.2 Bllokimi për fëmijët

Me këtë opsion mund të parandaloni që fëmijët ta vënë aksidentalisht në punë pajisjen.

Për të aktivizuar këtë opsion:

• Trokitni mbi shiritin Bllokimi për

fëmijët, pajisja kthehet automatikisht tek ekrani i përmbledhjes së programeve dhe ndizet shkurtorja .

Mund ta aktivizoni këtë opsion:

• Pasi të keni shtypur butonin Start/

Pause: çaktivizohen butoni Start/

Pause dhe ekrani me prekje. Pajisja mund të fiket përmes butonit Ndezje/

Fikje.

• Përpara se të shtypni butonin Start/

Pause: pajisja nuk mund të niset.

Pajisja e ruan përzgjedhjen e këtij opsioni pasi e fikni.

Për të çaktivizuar këtë opsion:

• Mbajeni shkurtoren të shtypur për

3 sekonda derisa të fiket.

Nëse shkurtorja është e ndezur, mund ta aktivizoni këtë opsion duke trokitur mbi shkurtoren pa hyrë në menynë Më shumë.

Referojuni "Shkurtoret" te kapitulli "Cilësimet".

10.3 Vonimi i nisjes

Me këtë opsion mund ta shtyni fillimin e programit deri në një kohë më të të volitshme.

1. Trokitni mbi shiritin Vonimi i nisjes për të hyrë në nënmeny.

2. Lëvizni majtas ose djathtas shiritin e orës dhe minutave për të vendosur shtyrjen e dëshiruar të nisjes.

Kur ktheheni tek ekrani i përmbledhjes së programeve, shfaqet në mënyrë të alternuar treguesi dhe koha e vendosur e shtyrjes me treguesin dhe kohëzgjatjen e programit.

Pasi prekni butoninStart/Pause pajisja fillon numërimin mbrapsht dhe dera bllokohet.

10.4 Kursimi i kohës

Me këtë opsion mund të ulni kohëzgjatjen e programit (FIKUR= kohëzgjatja normale e programit).

1. Trokitni mbi shiritin Kursimi i kohës për të hyrë në nënmeny.

2. Lëvizni shiritin e nënmenysë në të djathtë për të vendosur:

• Opsioni E shpejtë (Mesatare): nëse rrobat kanë ndotje normale ose të vogël, këshillohet të shkurtoni programin e larjes.

• Opsioni Shumë i shpejtë

(Maksimale): në rast ngarkese të vogël.

Kur ktheheni tek ekrani i përmbledhjes së programeve, shfaqet treguesi E

shpejtë ose Shumë i shpejtë duke zëvendësuar treguesin dhe kohëzgjatja e programit përditësohet.

10.5 Temperatura

Kur përzgjidhni një program larjeje, pajisja propozon automatikisht një temperaturë të parazgjedhur.

1. Trokitni mbi shiritin Temperatura për të hyrë në nënmeny.

2. Lëvizni shiritin e nënmenysë për të vendosur temperaturën e dëshiruar. I

ftohtë= Larje me ujë të ftohtë.

Kur ktheheni tek ekrani i përmbledhjes së programeve, do të shfaqet temperatura e vendosur.

10.6 Shpejtësia e centrifugimit

Kur vendosni një program, pajisja zgjedh automatikisht shpejtësinë maksimale të centrifugimit.

1. Trokitni mbi shiritin Shpejtësia e

centrifugimit për të hyrë në nënmeny.

2. Lëvizni shiritin e nënmenysë në të djathtë ose në të majtë që të:

Ulni shpejtësinë e centrifugimit;

Ekrani tregon vetëm shpejtësitë e disponueshme të centrifugimit për programin e vendosur.

• ose aktivizoni opsionin Ndërprerje

e shpëlarjes;

Kur ktheheni tek ekrani i përmbledhjes së programeve, shfaqet treguesi .

Uji i shpëlarjes së fundit nuk do të shkarkohet për të evituar zhubrosjen e rrobave. Programi i larjes përfundon me ujë në kazan dhe faza përfundimtare e centrifugimit nuk kryhet.

Dera qëndron e bllokuar.

Kazani rrotullohet rregullisht për të reduktuar rrudhosjen. Për të zhbllokuar derën duhet të shkarkoni ujin.

Prekni butonin Start/Pause: pajisja kryen një fazë centrifugimi dhe shkarkon ujin.

• ose aktivizoni opsionin Heshtje.

SHQIP 27

Kur të ktheheni tek ekrani i përmbledhjes së programeve, treguesi do të jetë i aktivizuar.

Të gjitha fazat e centrifugimit

(centrifugimi i ndërmjetëm dhe centrifugimi përfundimtar) anulohen dhe programi përfundon me ujë në kazan. Kjo ndihmon për të reduktuar rrudhosjen.

Duke qenë se programi është shumë i heshtur, është i përshtatshëm për t'u përdorur gjatë natës kur disponohen edhe tarifa më të lira për energjinë elektrike. Në disa programe, shpëlarjet kryhen me më shumë ujë.

Dera qëndron e bllokuar.

Kazani rrotullohet rregullisht për të reduktuar rrudhosjen. Për të zhbllokuar derën duhet të shkarkoni ujin.

Prekni butonin Start/Pause: pajisja kryen vetëm fazën e shkarkimit.

Pajisja e zbraz ujin automatikisht pas afro 18 orësh.

10.7 Niveli i tharjes

Duke trokitur Niveli i tharjes ju mund të ndryshoni nivelin automatik të tharjes:

Tharje për hekurosje: rrobat që duhet të hekurosen.

Tharje për dollap: rrobat që duhet të futen në dollap.

Tharje ekstra: rrobat që duhet të thahen plotësisht.

Kur ktheheni tek ekrani i përmbledhjes së programeve, shfaqet niveli i vendosur pranë simbolit dhe kohëzgjatja e programit përditësohet.

Ky opsion është i disponueshëm vetëm kur vendosni një cikël tharjeje

(treguesi Tharje është aktiv). Pajisja propozon

Tharje për dollap si nivelin e parazgjedhur dhe ndryshimi i nivelit të tharjes nuk është i mundur me të gjitha programet.

28 www.aeg.com

10.8 Tharje e programuar

Falë këtij opsioni është e mundur të vendosni kohën më të përshtatshme për tekstilet që do të thani (referojuni tabelës

"Tharja e programuar"). Në ekran shfaqet vlera e vendosur:

1. Trokitni mbi shiritin Tharje e

programuar për të hyrë në nënmeny.

2. Lëvizni majtas ose djathtas shiritin e orës dhe minutave për të vendosur kohën e dëshiruar të tharjes.

Kur ktheheni tek ekrani i përmbledhjes së programeve, shfaqet koha e vendosur pranë simbolit dhe kohëzgjatja e programit përditësohet.

Koha minimale e tharjes

është 10 minuta.

10.9 Njolla

1. Trokitni mbi shiritin Njolla për të hyrë në nënmeny.

2. Trokitni mbi shiritin e opsionit që dëshironi të vendosni:

Njolla

Zgjidheni këtë opsion për të trajtuar paraprakisht rrobat e ndotura ose me njolla duke përdorur heqësin e njollave.

Derdheni heqësin e njollave në folenë

. Heqësi i njollave përzihet paraprakisht dhe ngrohet me detergjentin për të përmirësuar efikasitetin e vet.

Ky opsion mund të rrisë pak kohëzgjatjen e programit.

Ky opsion nuk është i disponueshëm me një temperaturë më të ulët se

40°C.

Paralarje

Përdoreni këtë funksion për të shtuar një fazë paralarjeje në 30 °C përpara fazës së larjes.

Ky opsion rekomandohet për rrobat e ndotura shumë, veçanërisht nëse përmbajnë rërë, pluhur, baltë dhe grimca të tjera të ngurta.

Ky opsion mund të rrisë pak kohëzgjatjen e programit.

Njomja

Përdoreni këtë funksion për rroba shumë të ndotura. Pajisja i njom rrobat me 30°C për rreth gjysmë ore përpara larjes.

Kur ktheheni tek ekrani i përmbledhjes së programeve, shkurtorja do të jetë e aktivizuar.

10.10 Shpëlarje shtesë

Me këtë opsion mund t'u shtoni deri në 3 shpëlarje përkatësisht programeve të caktuara të larjes.

E dobishme për njerëzit që janë alergjikë ndaj detergjenteve dhe me lëkurë të ndjeshme.

1. Trokitni mbi shiritin Shpëlarje shtesë për të hyrë në nënmenynë e opsioneve.

2. Lëvizeni shiritin djathtas për të shtuar nga 1, 2 ose 3 shpëlarje shtesë

(FIKUR= asnjë shpëlarje shtesë).

Kur ktheheni tek ekrani i përmbledhjes së programeve, shkurtorja do të jetë e aktivizuar. Pikat tregojnë numrin e shpëlarjeve shtesë të përzgjedhura.

Ky opsion rrit kohëzgjatjen e programit.

Nëse Shpëlarje shtesë është vendosur si opsion i parazgjedhur dhe zgjidhni një program të pajtueshëm larjeje, ekrani me prekje do të tregojë . Në këtë rast, duke vendosur opsionin

Shpëlarje shtesë, mund të shtohet vetëm një shpëlarje

.

10.11 Plus Steam

Ky program shton një fazë avulli të ndjekur nga një fazë e shkurtër kundër rrudhave në fund të programit të larjes.

Faza e avullit redukton rrudhat e rrobave dhe lehtëson hekurosjen e tyre.

Trokitni mbi shiritin Plus Steam për të aktivizuar opsionin (statusi NDEZUR).

Ky opsion mund të rrisë pak kohëzgjatjen e programit.

Një ngarkesë e vogël rrobash ndihmon që të arrihen rezultate më të mira.

Kur ktheheni tek ekrani i përmbledhjes së programeve, shkurtorja do të jetë e aktivizuar.

10.12 E butë Plus

Vendosni opsionin E butë Plus për të optimizuar shpërndarjen e zbutësit të rrobave dhe për të përmirësuar butësinë e rrobave.

Sugjerohet kur përdorni zbutësin e rrobave.

Ky opsion rrit pak kohëzgjatjen e programit.

Trokitni mbi shiritin E butë Plus për të aktivizuar opsionin (statusi NDEZUR).

Kur ktheheni tek ekrani i përmbledhjes së programeve, shkurtorja do të jetë e aktivizuar.

10.13 Antirrudhë

Kur vendoset ky opsion, në përfundim të ciklit kazani kryen lëvizje të buta për rreth

30 minuta për të favorizuar butësinë e rrobave.

Trokitni mbi shiritin Antirrudhë për të aktivizuar opsionin (statusi NDEZUR).

Kur ktheheni tek ekrani i përmbledhjes së programeve, shkurtorja do të jetë e aktivizuar.

10.14 Niveli i avullit

Me këtë opsion mund të ndryshoni nivelin e avullit në varësi të sasisë së rrobave.

1. Trokitni mbi shiritin Niveli i avullit për të hyrë në nënmeny.

2. Lëvizni listën në të djathtë ose në të majtë për të vendosur një prej niveleve të mëposhtme:

SHQIP

Minimumi

Mesatar

Kjo është e disponueshme vetëm me programin Avull.

29

10.15 Memoria

Me këtë opsion është e mundur të ruhen dy programet më të përdorura të larjes.

Për të ruajtur programet tuaja të preferuara:

1. Vendosni në fillim programin e larjes dhe opsionet e dëshiruara.

2. Trokitni mbi shiritin Memoria për të hyrë në nënmeny.

3. Trokitni mbi Memoria 1 ose

Memoria 2 për të ruajtur programin e vendosur. Statusi do të ndryshojë nga BoshNë përdorim.

Kur të ktheheni tek ekrani i listës së programeve, M1 ose M2 do të jenë të aktivizuara pranë emrit të programit kur ta vendosni atë.

Më pas, sa herë që të aktivizoni pajisjen programet

M1 dhe/ose M2 shfaqen mes pesë programeve të para të propozohen automatikisht nga pajisja dhe mund t'i vendosni ato direkt në ekranin e listës së programeve.

1h07min

Settings

Cottons

Cottons

Cottons Eco

Synthetics

M1

40

1200

More

Për të ndryshuar një program të ruajtur:

1. Vendosni në fillim programin e larjes dhe opsionet e dëshiruara.

2. Trokitni mbi shiritin Memoria për të hyrë në nënmeny.

3. Trokitni mbi shiritin Memoria 1 ose

Memoria 2 me statusin

përdorim. Shfaqet një mesazh që ju kërkon nëse dëshironi të fshini ose të zëvendësoni programin e ruajtur.

4. Trokitni mbi Zëvendëso.

30 www.aeg.com

Për të anuluar një program të ruajtur:

1. Trokitni mbi shiritin Memoria për të hyrë në nënmeny.

2. Trokitni mbi shiritin Memoria 1 ose

Memoria 2. Shfaqet një mesazh që ju kërkon nëse dëshironi të fshini ose të zëvendësoni programin e ruajtur.

3. Trokitni mbi Bosh. M1 ose M2 do të zhduken në ekranin e listës së programeve.

11. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM LARJE

PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

11.1 Përdorimi i sensorëve të peshës

Për përdorimin e duhur të sensorit të peshës, kazani duhet të zbrazet kur aktivizohet pajisja.

Vendoseni programin

PËRPARA se t'i fusni rrobat në kazan.

11.2 Përpara se të aktivizoni pajisjen

1. Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.

2. Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur.

11.3 Aktivizimi i pajisjes

Shtypni butonin Ndezje/Fikje për të aktivizuar pajisjen.

• Nuk e përdorni pajisjen për 5 minuta përpara se të shtypni butonin Start/

Pause dhe të ndizni pajisjen.

Shtypni butonin Ndezje/Fikje për ta aktivizuar pajisjen sërish.

• Pas 5 minutash nga fundi i programit të larjes.

Shtypni butonin Ndezje/Fikje për ta aktivizuar pajisjen sërish.

Ekrani tregon përfundimin e programit të fundit të vendosur.

Rrotullojeni çelësin e programeve për të vendosur një cikël të ri.

Nëse vendosni një program ose opsion që përfundon me ujë në kazan, funksioni i gatishmërisë nuk

çaktivizon pajisjen për t'ju kujtuar të shkarkoni ujin.

11.5 Vendosja e një programi

1. Rrotulloni çelësin e programeve për të vendosur programin e dëshiruar.

OKOPower

ColourPro

Cottons

Cottons Eco

Synthetics

3h01min

40

1200

More

Bie një tingull i shkurtër (nëse aktivizohet). Treguesi Larja ndizet.

Drita LED e butonit Start/Pause pulson.

11.4 Funksioni i gatishmërisë

Funksioni i gatishmërisë çaktivizon automatikisht pajisjen për të ulur konsumimin e energjisë kur:

Ose thjesht prekni një emër programi në dritaren e përmbledhjes së programeve për t'u kthyer te dritarja e listës së programeve dhe lëvizni listën e programeve lart ose poshtë për të vendosur programin e dëshiruar.

SHQIP

Shfaqet dritarja e sensorit të peshës.

Cottons 40

31

10 kg

Shiriti i sipërm thotë se do të kryhet vetëm faza e larjes.

Wash

1h07min

Max 10.0 Kg

Cottons

40

1200

More

2. Pas pak sekondash ekrani tregon ekranin e përmbledhjes së programeve që tregon ngarkesën maksimale, temperaturën e parazgjedhur, shpejtësinë maksimale të rrotullimit dhe kohëzgjatjen e programit.

3. Mund të trokisni mbi shiritin

Temperatura për të ndryshuar temperaturën e ujit.

4. Mund të trokisni mbi shiritin

Shpejtësia e centrifugimit për të ndryshuar shpejtësinë e centrifugimit ose për të vendosur opsionin

Ndërprerje e shpëlarjes ose

Heshtje.

5. Mund të trokisni mbi Më shumë për të hyrë në menynë e opsioneve të disponueshme shtesë dhe vendosni një ose më shumë prej tyre.

Më pas, shkurtoret e opsioneve të vendosura shfaqen në ekranin e përmbledhjes së programeve.

Shfaqet mesazhi Ky cilësim

nuk disponohet në rast përzgjedhjeje të gabuar.

11.6 Futja e rrobave në pajisje

1. Hapni derën e pajisjes.

Ready to start

2. Shkundini rrobat përpara se t'i fusni në kazan.

3. Futini artikujt në kazan, njëri pas tjetrit.

Në ekran, pesha e rrobave përditësohet në shkallë prej 0,5 kg dhe kohëzgjatja e programit përditësohet përkatësisht kur ktheheni tek ekrani i përmbledhjes së programeve.

Nëse fusni më shumë rroba sesa ngarkesa maksimale, ekrani ju tregon se është tejkaluar ngarkesa maksimale.

Mund t'i lani rrobat gjithsesi, por rritet konsumi i energjisë dhe i ujit.

Për të arritur konsumin dhe performancën më të mirë në larje, hiqini artikujt e tepërt.

Treguesi i mbingarkesës tregohet vetëm në programe me ngarkesë maksimale më të ulët sesa ngarkesa maksimale e pajisjes.

4. Mbylleni derën. Sigurohuni që të mos mbeten rroba ndërmjet guarnicionit dhe derës. Ekziston rreziku i rrjedhjes së ujit ose i dëmtimit të rrobave.

32 www.aeg.com

5. Nëse e keni vendosur tashmë Lloji i

detergjentit 1 ose Lloji i

detergjentit 2 me dozën mesatare të sugjeruar për llojin e detergjentit që përdorni, pajisja rekomandon sasinë e detergjentit që do të hidhni.

Cottons 40

Detergent advice:

60ml / 50ml

Type 1 / Type 2

Ready to start

Referojuni paragrafit "Doza e detergjentit" në kapitullin "Cilësimet".

Nëse e ndryshoni programin e larjes pasi mbyllni derën, ekrani mund t'ju tregojë se rrobat tani tejkalojnë ngarkesën e rekomanduar për programin e ri: hapni derën dhe hiqni disa rroba.

11.7 Mbushja me detergjente dhe produkte suplementare

Gjithmonë zbatoni udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produkteve të detergjentit, por rekomandojmë që të mos tejkaloni nivelin maksimal të treguar ( ). Kjo sasi garanton rezultatet më të mira në larje.

Pas një cikli larjeje, nëse

është e nevojshme, hiqni mbetjet e detergjentit nga foleja e detergjentit.

11.8 Kontrolloni pozicionin e ndarëses

1. Tërhiqeni jashtë kutinë e detergjentit derisa të ndalojë.

2. Shtypeni levën për poshtë për ta hequr kutinë.

1

2

Dhomëza për fazën e paralarjes, programin e njomjes ose heqjen e njollave.

Ndarja për fazën e larjes.

Foleja për solucionet shtesë në trajtë të lëngët (zbutësi i rrobave, ngrirësit).

Niveli maksimal i sasisë së aditivëve të lëngshëm.

Ndarësja për detergjentin pluhur ose të lëngshëm.

3. Për të përdorur detergjent pluhur, ktheni ndarësen për lart.

4. Për të përdorur detergjent të lëngshëm, ktheni ndarësen për poshtë.

Me ndarësen në pozicionin

POSHTË:

• Mos përdorni detergjent xhelatinoz ose detergjente me lëng të trashë.

• Mos hidhni më shumë detergjent të lëngshëm sesa kufiri i treguar në ndarëse.

• Mos e vendosni fazën e paralarjes.

• Mos e vendosni funksionin e shtyrjes së programit.

5. Matni sasinë e duhur të detergjentit dhe të zbutësit të rrobave.

6. Mbylleni me kujdes kutinë e detergjentit.

Sigurohuni që ndarësja të mos krijojë bllokim kur të mbyllni sirtarin.

SHQIP 33

11.9 Nisja e një programi

1. Prekni butonin Start/Pause për të filluar programin.

Drita përkatëse LED ndalon së pulsuari dhe qëndron e ndezur.

Dera bllokohet.

Shfaqet dritarja që përshkruan programin që është në punë, ku tregohet:

• Emri i programit.

• Koha e mbetur deri në fund të programit.

• Shiriti i progresit.

• Faza ProSensenë fillim dhe më pas faza e programit në punë.

• Treguesi . Kur është aktiv,

është ende e mundur të ndalohet cikli dhe të shtohen rroba.

• Treguesi i bllokimit të derës , kur treguesi fiket.

• Koha e përafërt e përfundimit të ciklit.

• Shkurtorja .

Cottons 40

3h01min

Washing

Finished at 15:42

Pompa e shkarkimit mund të punojë pak përpara se pajisja të mbushet me ujë.

2. Nëse është e nevojshme, trokitni mbi

për të hyrë në listën e opsioneve dhe aktivizoni opsionin Bllokimi për

fëmijët. Referojuni paragrafit

"Bllokimi për fëmijët" në kapitullin

"Opsionet".

Shfaqet shkurtorja . Mbani shtypur për rreth tre sekonda për të çaktivizuar

Bllokimi për fëmijët.

Nisja e një programi me shtyrje programi

1. Prekni butonin Start/Pause për të filluar programin.

Drita përkatëse LED ndalon së pulsuari dhe qëndron e ndezur.

34 www.aeg.com

Dera bllokohet.

Pajisja fillon numërimin mbrapsht dhe dera bllokohet.

Cottons 40

Starts in

1h29min

Reset

Finished at 15:36

2. Trokitni mbi Rivendos për të anuluar shtyrjen e programit dhe më pas prekni butonin Start/Pause ose prisni derisa të përfundojë numërimi mbrapsht.

Programi do të nisë normalisht.

Dallimi i ngarkesës me

ProSense fillon në përfundim të numërimit mbrapsht.

Gjatë ciklit, ekrani do t'ju informojë rreth çdo faze në përdorim (p.sh. larje, shpëlarje, etj).

11.10 Dallimi i ngarkesës me

ProSense

Pasi prekni butonin Start/Pause:

1. ProSense nis diktimin e ngarkesës së larjes për të llogaritur kohëzgjatjen reale të programit. Ekrani shfaq mesazhin Programi po përshtatet

për ngarkesën aktuale.

Pajisja rregullon automatikisht kohëzgjatjen e programit për rrobat për të arritur rezultatet më të mira në larje brenda kohës më të shkurtër të mundshme. Kohëzgjatja e programit mund të rritet ose të ulet.

2. Pas rreth 20 minutash ekrani shfaq kohëzgjatjen e programit të ri, kohën e pritshme të programit dhe ju këshillon rreth fazës që është në punë.

Dallimi me ProSense kryhet vetëm me programet e plota të larjes.

11.11 Ndërprerja e programit dhe ndryshimi i opsioneve

Kur programi është në punë, mund të ndryshoni vetëm disa opsione:

1. Prekni butonin Start/Pause.

Drita përkatëse LED pulson.

2. Prekni mbi për të ndryshuar opsionet.

Në listën e opsioneve do të jenë aktive vetëm opsionet e disponueshme.

3. Prekni sërish butonin Start/Pause.

Programi i larjes vazhdon dhe kohëzgjatja e programit mund të ndryshojë.

11.12 Anulimi i një programi në funksionim

1. Shtypni butonin Ndezje/Fikje për të anuluar programin dhe për të

çaktivizuar pajisjen.

2. Shtypni butonin Ndezje/Fikje për ta aktivizuar pajisjen sërish.

Tani, ju mund të vendosni një program të ri larjeje.

Nëse faza ProSense është kryer tashmë dhe ka nisur tashmë mbushja me ujë, programi i ri fillon pa

përsëritur fazën ProSense.

Uji dhe detergjenti nuk shkarkohen për të shmangur shpenzimet.

11.13 Hapja e derës

Nëse temperatura dhe niveli i ujit në kazan janë shumë të larta dhe/ose kazani vazhdon të rrotullohet, ju nuk mund ta hapni derën.

Nëse është aktiv: temperatura dhe niveli i ujit nuk janë të larta dhe ende

është e mundur që të hapet dera dhe të shtohen rroba.

Kur një program ose shtyrje programi

është në punë, dera e pajisjes është e kyçur.

1. Prekni butonin Start/Pause.

SHQIP 35

Në ekran fiket treguesi përkatës i bllokimit të derës.

2. Hapni derën e pajisjes. Nëse është e nevojshme, shtoni ose hiqni artikujt.

3. Mbyllni derën dhe shtypni butonin

Start/Pause.

Vazhdon programi ose shtyrja e programit.

11.14 Përfundimi i programit

Kur programi të ketë përfunduar, pajisja fiket automatikisht. Sinjalet akustike funksionojnë, (nëse janë aktive).

Ekrani tregon se cikli ka përfunduar dhe tregon 0h00min.

Butoni Start/Pause fiket.

Dera zhbllokohet dhe treguesi fiket.

1. Shtypni butonin Ndezje/Fikje për të

çaktivizuar pajisjen.

Pesë minuta pas përfundimit të programit, funksioni i kursimit të energjisë e çaktivizon automatikisht pajisjen.

Kur e aktivizoni pajisjen përsëri, ekrani tregon fundin e programit të fundit të përzgjedhur. Rrotullojeni

çelësin e programeve për të vendosur një cikël të ri.

2. Nxirrni nga pajisja rrobat.

3. Sigurohuni që kazani të jetë bosh.

4. Mbajeni derën dhe folenë e detergjentit paksa të hapur, për të parandaluar mykun dhe erërat e pakëndshme.

5. Mbyllni rubinetin e ujit.

11.15 Shkarkimi i ujit pas përfundimit të ciklit

Nëse keni zgjedhur një program ose një opsion që nuk e zbraz ujin e shpëlarjes së fundit, programi përfundon, por:

• Ekrani shfaq 0 min dhe butoni Start/

Pause fillon të pulsojë.

• Kazani vazhdon të rrotullohet me intervale të rregullta për të parandaluar rrudhat te rrobat.

• Treguesi është ende i ndezur dhe dera qëndron e bllokuar.

• Për të hapur derën duhet të shkarkoni ujin:

1. Prekni butonin Start/Pause:

• Nëse keni vendosur , pajisja shkarkon ujin dhe kryen centrifugimin.

• Nëse keni vendosur , pajisja vetëm shkarkon ujin.

2. Nëse është e nevojshme, ndryshoni shpejtësinë e centrifugimit të propozuar nga pajisja: prekni butonin

Start/Pause për të vendosur programin në pauzë; trokitni mbi dhe më pas mbi shiritin Shpejtësia e

centrifugimit.

3. Kur programi të ketë përfunduar dhe treguesi i bllokimit të derës të fiket, ju mund ta hapni derën.

4. Shtypni butonin Ndezje/Fikje për pak sekonda për të çaktivizuar pajisjen.

Në çdo rast, pajisja e zbraz ujin automatikisht pas afro

18 orësh.

12. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - LARJE DHE THARJE

PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

Kjo pajisje është lavatriçe automatike me tharje.

12.1 Programet e plota - Larje dhe tharje

Jo të gjitha programet përputhen me funksionin e tharjes. Programi NonStop

3 orë/3 kg është një program i plotë larje dhe tharje.

36 www.aeg.com

Mund t'i lani dhe thani rrobat duke caktuar «një program pa ndërprerje».

Veproni si më poshtë:

1. Shtypni butonin Ndezje/Fikje për disa sekonda për të aktivizuar pajisjen.

2. Rrotulloni çelësin e zgjedhjes te programi i larjes. Ekrani shfaq gjithashtu temperaturën e parazgjedhur, shpejtësinë e centrifugimit dhe ngarkesën maksimale të rekomanduar për fazën e larjes.

3. Prekni butonin Regjimi një herë për të aktivizuar edhe funksionin e tharjes. Treguesit Larja dhe Tharje aktivizohen. Treguesit dhe Dollap shfaqen në ekran. Ekrani tregon gjithashtu ngarkesën maksimale të rekomanduar për një program larjeje dhe tharjeje (p.sh. 6 kg për të pambuktat).

4. Trokitni mbi Dollap për të hyrë në menynë Niveli i tharjes.

12.2 Larja dhe tharja - Nivelet automatike

1. Pasi të hyni në menynë Niveli i

tharjes, lëvizni shiritin e nënmenysë në të majtë ose në të djathtë për të ndryshuar nivelin e tharjes. Nëse

është e pajtueshme me programin, mund të vendosni një prej këtyre niveleve:

a. Tharje për hekurosje: për artikujt e pambuktë;

b. Tharje për dollap: për artikujt e pambuktë dhe sintetikë;

c. Tharje ekstra: për artikujt e pambuktë.

<Cottons 2h57min

Dryness Level

Wash & Dry

Max 6.0 Kg

Cottons

2h57min

40

1200

Cupp.

More

Kur thahet një ngarkesë e madhe rrobash, sigurohuni që rrobat të mos mbështillen dhe të shpërndahen në mënyrë uniforme në kazan.

Në fillim të ciklit të tharjes (3

- 5 minuta), zhurma mund të jetë paksa më e lartë. Kjo shkaktohet nga kompresori dhe është shumë normale për pajisjet që punojnë me kompresor të tilla si frigoriferët, ngrirësit etj.

< >

2. Trokitni mbi Niveli i tharjes dhe më pas mbi shiritin e sipërm për t'u kthyer tek ekrani i përmbledhjes së programeve. Ekrani do të shfaqë nivelin e zgjedhur (p.sh. Tharje ekstra) dhe kohëzgjatjen e përditësuar të programit.

Wash & Dry 3h34min

40

Max 6.0 Kg

Cottons

1200

Extra

More

Vlera e kohës në ekran është kohëzgjatja e cikleve të larjes dhe tharjes.

SHQIP 37

Për të pasur një tharje të mirë duke përdorur më pak energji dhe brenda një kohe më të shkurtër, pajisja nuk ju lejon të vendosni shpejtësi centrifugimi shumë të ulët për rrobat që do të lahen e thahen.

3. Nëse është e nevojshme, ndryshoni shpejtësinë e centrifugimit, temperaturën e ujit dhe vendosni opsionet e dëshiruara nga ato të disponueshmet.

4. Ngarkoni rrobat njëra pas tjetrës.

5. Vendosni detergjentin dhe produktet suplementare në ndarjen e duhur.

6. Prekni butonin Start/Pause për të filluar programin. Dera bllokohet.

Fillon përllogaritja e ProSense. Gjatë programit, ekrani do t'ju mbajë të informuar rreth secilës fazë.

12.3 Larje dhe tharje me kohë të caktuar

1. Pasi të hyni në menynë Niveli i

tharjes, trokitni mbi shiritin Niveli

i tharjes për ta mbyllur.

Shfaqet lista e opsioneve.

<Cottons 2h14min

Spin Speed

Dryness Level

1200

OFF

0:10 Time Dry

Stain Removal

Extra Rinse

2. Trokitni mbi shiritin Tharje e

programuar.

OFF

OFF

<Cottons

Time Dry

2h14min

0:10

0

h

1>

<0

10 min

20>

Tharja minimale me kohëmatës është 10 minuta.

3. Lëvizni majtas ose djathtas shiritin e orës dhe minutave për të vendosur kohën e dëshiruar të tharjes.

<Cottons

Time Dry

<0

1

h

3h34min

1:30

2>

<20

30 min

40>

4. Trokitni mbi Tharje e

programuar dhe më pas mbi shiritin e sipërm për t'u kthyer tek ekrani i përmbledhjes së programeve. Ekrani do të shfaqë tharjen e programuar dhe kohëzgjatjen e përditësuar të programit.

Wash & Dry 3h34min

40

Max 6.0 Kg

Cottons

1200

1h30m

More

5. Nëse është e nevojshme, ndryshoni shpejtësinë e centrifugimit dhe temperaturën e ujit dhe vendosni opsionet e dëshiruara nga ato të disponueshmet.

6. Ngarkoni rrobat njëra pas tjetrës.

7. Vendosni detergjentin dhe produktet suplementare në ndarjen e duhur.

8. Prekni Start/Pause për të filluar programin. Dera bllokohet. Fillon përllogaritja e ProSense. Gjatë programit, ekrani do t'ju mbajë të informuar rreth secilës fazë.

12.4 Në fund të programit të tharjes

• Pajisja ndalon automatikisht.

• Sinjalet akustike funksionojnë, (nëse janë aktive).

• Ekrani tregon se cikli ka përfunduar dhe tregon 0h00min.

• Treguesi i butonit Start/Pause fiket.

Dera zhbllokohet dhe treguesi fiket.

• Shtypni butonin Ndezje/Fikje për disa sekonda për të çaktivizuar pajisjen.

38 www.aeg.com

Disa minuta pas përfundimit të programit, funksioni i kursimit të energjisë e çaktivizon automatikisht pajisjen.

1. Nxirrni nga pajisja rrobat.

2. Sigurohuni që kazani të jetë bosh.

Pas fazës së tharjes, pastroni kazanin, guarnicionin dhe pjesën e brendshme të derës me një leckë të lagur.

Në ekran shfaqet mesazhi

Pastroni filtrin kryesor të

ajrit për t'ju kujtuar të pastroni filtrin e ajrit

(referojuni "Pastrimi i filtrave të ajrit" te kapitulli "Kujdesi dhe pastrimi").

13. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM THARJE

PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

Kjo pajisje është lavatriçe automatike me tharje.

13.1 Përgatitja për tharje

1. Shtypni butonin Ndezje/Fikje për disa sekonda për të aktivizuar pajisjen.

Me një program vetëm tharje ekrani nuk tregon peshën e rrobave dhe përllogaritja me

ProSense çaktivizohet.

2. Ngarkoni rrobat njëra pas tjetrës.

3. Rrotulloni çelësin e programit te programi e përshtatshëm për tharjen e artikujve.

4. Trokitni mbi butonin Regjimi dy herë për të përjashtuar larjen dhe për të kryer vetëm tharjen. Vetëm treguesi

Tharje është ndezur. Treguesit dhe Dollap shfaqen në ekran. Ekrani shfaq gjithashtu ngarkesën maksimale të rekomanduar.

Dry 57min

Cottons

Cupp.

More

5. Trokitni mbi Dollap për të hyrë në menynë Niveli i tharjes.

Kur thani një sasi të madhe rrobash, për të pasur një performancë tharjeje të mirë sigurohuni që rrobat nuk janë mbështjellë me njëratjetrën dhe që janë të shpërndara në mënyrë uniforme në kazan.

13.2 Tharja - Nivelet automatike

1. Pasi të hyni në menynë Niveli i

tharjes, lëvizni shiritin e nënmenysë në të majtë ose në të djathtë për të ndryshuar nivelin e tharjes. Nëse

është e pajtueshme me programin,

SHQIP 39

mund të vendosni një prej këtyre niveleve:

a. Tharje për hekurosje: për artikujt e pambuktë;

b. Tharje për dollap: për artikujt e pambuktë dhe sintetikë;

c. Tharje ekstra: për artikujt e pambuktë.

2. Trokitni mbi Niveli i tharjes dhe më pas mbi shiritin e sipërm për t'u kthyer tek ekrani i përmbledhjes së programeve. Ekrani do të shfaqë nivelin e zgjedhur (p.sh. Tharje ekstra) dhe kohëzgjatjen e përditësuar të programit.

Vlera e kohës në ekran përditësohet përkatësisht.

3. Prekni butonin Start/Pause për të filluar programin. Dera bllokohet.

Gjatë programit, ekrani do t'ju mbajë të informuar rreth secilës fazë.

13.3 Larje dhe tharje me kohë të caktuar

1. Pas hyrjes në menynë Niveli i

tharjes, trokitni shiritin Niveli i

tharjes për ta mbyllur.

Shfaqet lista e opsioneve.

2h14min <Cottons

Spin Speed

Dryness Level

1200

OFF

Time Dry

Stain Removal

0:10

Extra Rinse

2. Trokitni mbi shiritin Tharje e

programuar.

OFF

OFF

<Cottons

Time Dry

2h14min

0:10

0

h

1>

<0

10 min

20>

Tharja minimale me kohëmatës është 10 minuta.

3. Lëvizni majtas ose djathtas shiritin e orës dhe minutave për të vendosur kohën e dëshiruar të tharjes.

<Cottons

Time Dry

<0

1

h

3h34min

1:30

2>

<20

30 min

40>

4. Trokitni mbi Tharje e

programuar dhe më pas në shiritin e sipërm për t’u kthyer te ekrani i përmbledhjes së programeve. Ekrani do të shfaqë tharjen e programuar dhe kohëzgjatjen e përditësuar të programit.

5. Prekni Start/Pause për të nisur programin. Dera bllokohet. Gjatë programit, ekrani do t'ju mbajë të informuar rreth secilës fazë.

13.4 Në fund të programit të tharjes

• Pajisja ndalon automatikisht.

• Sinjalet akustike funksionojnë, (nëse janë aktive).

• Ekrani tregon se cikli ka përfunduar dhe tregon 0h00min.

• Treguesi i butonit Start/Pause fiket.

Dera zhbllokohet dhe treguesi fiket.

• Shtypni butonin Ndezje/Fikje për disa sekonda për të çaktivizuar pajisjen.

Disa minuta pas përfundimit të programit, funksioni i kursimit të energjisë e çaktivizon automatikisht pajisjen.

1. Nxirrni nga pajisja rrobat.

2. Sigurohuni që kazani të jetë bosh.

Pas fazës së tharjes, pastroni kazanin, guarnicionin dhe pjesën e brendshme të derës me një leckë të lagur.

Në ekran shfaqet mesazhi

Pastroni filtrin kryesor të

ajrit për t'ju kujtuar të pastroni filtrin e ajrit

(referojuni "Pastrimi i filtrave të ajrit" te kapitulli "Kujdesi dhe pastrimi").

40 www.aeg.com

14. CILËSIMET

14.1 Hyrje

1. Në ekranin e përmbledhjes së programeve, thjesht trokitni mbi ekran për t'u kthyer tek ekrani i listës së programeve.

2. Lëvizeni listën lart ose poshtë për të gjetur Cilësimet.

Spin

Machine Clean

Settings

OKOPower

ColourPro

3. Trokitni mbi shkurtoren për të hyrë në menynë e cilësimeve.

4. Lëvizni listën e cilësimeve lart ose poshtë për të gjetur cilësimin që dëshironi të ndryshoni.

14.2 Vendos orën

Për të ndryshuar orën:

1. Trokitni mbi shiritin Vendos orën për të hyrë në nënmeny.

2. Lëvizni shiritat e minutave dhe të orës në të djathtë ose në të majtë për të vendosur kohën aktuale.

<Programmes Info

Set Clock 01h00min

< 24

< 59

01 h

00 min

02 >

01 >

3. Trokitni mbi shiritin Vendos orën për t'u kthyer te lista e cilësimeve të pajisjes ose trokitni mbi shiritin

Programet për t'u kthyer tek ekrani i përmbledhjes së programeve.

14.3 Vendosja e gjuhës

Për të ndryshuar gjuhën:

1. Trokitni mbi shiritin Gjuha.

2. Lëvizni listën e gjuhëve lart ose poshtë për të gjetur gjuhën e dëshiruar dhe mbajeni të shtypur.

Back Language

Svenska

Deutch

English

Italiano

Francais

SV

DE

EN

IT

FR

3. Ekrani kthehet automatikisht te lista e cilësimeve. Trokitni mbi shiritin

Programet për t'u kthyer tek ekrani i përmbledhjes së programeve.

14.4 Drita e ekranit

Ju mund të rregulloni ndriçimin e ekranit përmes 5 niveleve të ndriçimit.

Për të ndryshuar ndriçimin e ekranit:

1. Trokitni mbi shiritin Drita e ekranit.

2. Lëvizni shiritin e nivelit të ndriçimit në të djathtë ose në të majtë për të gjetur nivelin e dëshiruar.

<Programmes Info

4

< 3 4 5 >

3. Trokitni mbi shiritin Drita e ekranit për t'u kthyer te lista e cilësimeve të pajisjes ose trokitni mbi shiritin

Programet për t'u kthyer tek ekrani i përmbledhjes së programeve.

14.5 Sinjalizuesi i përfundimit të ciklit

Një sinjalizues bie në fund të ciklit.

Për të çaktivizuar sinjalizuesin ose për të ndryshuar kohëzgjatjen e tij:

1. Trokitni mbi shiritin Sinjalizuesi i

përfundimit të ciklit.

2. Lëvizni shiritin në të djathtë ose në të majtë për të vendosur cilësimin e dëshiruar:

SHQIP 41

FIKUR

E shkurtër

Mesatare

E gjatë

3. Trokitni mbi shiritin Sinjalizuesi i

përfundimit të ciklit dhe më pas te

Programet për t'u kthyer tek ekrani i përmbledhjes së programeve.

Nëse Sinjalizuesi i përfundimit të ciklit

është aktiv, ekran tregon shkurtoren

(sinjalizuesi aktiv) ose (sinjalizuesi joaktiv). Referojuni paragrafit

"Shkurtoret" në këtë kapitull.

14.6 Shpëlarje shtesë parazgjedhje

Me këtë opsion mund të keni në mënyrë të përhershme dy shpëlarje shtesë sa herë që ndizni pajisjen dhe nëse vendosni një program të përputhshëm.

Për të aktivizuar/çaktivizuar këtë opsion:

1. Trokitni mbi shiritin Shpëlarje shtesë

parazgjedhje (statusi NDEZUR).

2. Trokitni mbi shiritin Programet për t'u kthyer tek ekrani i përmbledhjes së programeve.

Nëse Shpëlarje shtesë parazgjedhje

është aktiv, ekrani do të shfaqë dhe duke vendosur opsionin Shpëlarje shtesë, do të jetë e mundur të shtohet vetëm një shpëlarje .

Nëse Shpëlarje shtesë parazgjedhje

është aktivizuar, ekrani do të shfaqë gjithashtu edhe shkurtoren . Referojuni paragrafit "Shkurtoret" në këtë kapitull.

14.7 E butë Plus parazgjedhje

Vendosni E butë Plus parazgjedhje për të optimizuar shpërndarjen e zbutësit të rrobave dhe për të përmirësuar butësinë e rrobave. Treguesi Opsioni E butë Plus qëndron i ndezur në mënyrë të vazhdueshme.

Sugjerohet kur përdorni zbutësin e rrobave.

Ky opsion rrit pak kohëzgjatjen e programit.

Për të aktivizuar/çaktivizuar këtë opsion:

1. Trokitni mbi shiritin E butë Plus

parazgjedhje (statusi NDEZUR).

2. Trokitni mbi shiritin Programet për t'u kthyer tek ekrani i përmbledhjes së programeve.

Nëse E butë Plus parazgjedhje është aktiv, shkurtorja do të jetë aktive nëse vendosni një program të përputhshëm.

14.8 Doza e detergjentit

Përmes këtij cilësimi mund të kurseni dozën mesatare të detergjentit të sugjeruar në paketimin e detergjentit, në mënyrë që pajisja t'ju këshillojë rreth dozës së nevojshme të detergjentit për ciklet tuaja.

Mund të vendosen dy lloje detergjenti: p.sh. vlera e vendosur në Lloji i

detergjentit 1 mund t'i referohet detergjentit pluhur dhe vlera e vendosur në Lloji i detergjentit 2 mund t'i referohet detergjentit të lëngshëm.

1. Trokitni mbi Doza e detergjentit.

2. Trokitni mbi shiritin Lloji i

detergjentit 1 ose Lloji i

detergjentit 2.

Info

Detergent Dosing

Detergent Type 1

Detergent Type 2

OFF

3. Lëvizeni shiritin djathtas ose majtas për të caktuar dozën mesatare të detergjentit në ml siç sugjerohet në paketimin e detergjentit.

42 www.aeg.com

Detergent Type 1

Info

OFF

Programet për t'u kthyer tek ekrani i përmbledhjes.

Shkurtorja shfaqet poshtë.

3h01min

<40 50 ml

60>

4. Trokitni mbi shiritin Doza e

detergjentit për t'u kthyer te lista e cilësimeve të pajisjes ose trokitni mbi shiritin Programet për t'u kthyer tek ekrani i përmbledhjes së programeve.

14.9 Servisi

Kjo zonë është e rezervuar për shërbimin e autorizuar.

Back Services

Reserved for service

0 1 2 3 4

5 6 7 8 9

< OK

14.10 Shkurtoret

Ky cilësim lejon të sillen në ekranin e përmbledhjes shkurtoret e shfaqura në skicën e radhës.

Për të aktivizuar shkurtoret:

1. Trokitni mbi shiritin Shkurtoret për të hapur listën e shkurtoreve të disponueshme.

<Back Shortcuts

Child Lock

Extra Rinse Shortcut

Buzzer Shortcut

OFF

OFF

OFF

Max 10.0 Kg

Cottons

40

1200

More

Shkurtorja shfaqet kur vendoset opsioni përkatës.

14.11 Informacioni i pajisjes

Këtu mund të gjeni një përshkrim të shkurtër rreth të gjitha programeve, opsioneve dhe cilësimeve.

Për të gjetur përshkrimin e dëshiruar, p.sh.:

1. Trokitni mbi shiritin Informacioni i

pajisjes.

2. Trokitni mbi shiritin 1. Programet.

3. Trokitni mbi shiritin Pambuk dhe do të shfaqet përshkrimi përkatës.

14.12

DEFAULT

Rivendosja në gjendje fabrike

Rivendosja në gjendje fabrike kthen cilësimet fillestare të fabrikës.

Për t'u kthyer te cilësimet e fabrikës:

1. Trokitni mbi shiritin Rivendosja në

gjendje fabrike.

Shfaqet dritarja e mëposhtme.

Do you want to clear all your programmed settings?

2. Trokitni mbi shiritin e shkurtores/ shkurtoreve të dëshiruara duke ndryshuar statusin në NDEZUR.

3. Trokitni mbi <Prapa për t'u kthyer te lista e cilësimeve të pajisjes dhe mbi

Cancel OK

2. Trokitni mbi OK për t'u kthyer në cilësimet e fabrikës ose mbi Anulo për të ruajtur cilësimet aktuale.

SHQIP 43

15. UDHËZIME DHE KËSHILLA

PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

15.1 Ngarkesa e rrobave

• Ndajini rrobat në: të bardha, me ngjyra, sintetike, delikate dhe të leshta.

• Zbatoni udhëzimet e larjes në etiketat e kujdesit te rrobat.

• Mos lani së bashku rrobat e bardha dhe ato me ngjyrë.

• Disa rroba me ngjyra mund të zbehen gjatë larjes së parë. Rekomandojmë që t’i lani ato veçmas dy-tri herët e para.

• Kthejini së prapthi rrobat me disa shtresa, të leshtat dhe veshjet me stampa.

• Trajtoni paraprakisht njollat e vështira.

• Lajini njollat e vështira me detergjent të veçantë.

• Bëni kujdes me perdet. Hiqini kapëset e tyre dhe futini perdet në një qese për larje apo këllëf jastëku.

• Mos lani rroba pa tegela ose me prerje. Përdorni një trastë larjeje për të larë rroba të vogla dhe/ose delikate

(p.sh. sytjena me tela, rripa, streçe, lidhëse këpucësh, fjongo etj.).

• Një ngarkesë shumë e vogël mund të shkaktojë probleme balancimi gjatë fazës së centrifugimit duke çuar në dridhje të tepërta. Nëse ndodh kjo:

a. ndërprisni programin dhe hapni derën (referojuni kapitullit

“Përdorimi i përditshëm”);

b. rishpërndajeni me dorë ngarkesën në mënyrë që rrobat të shpërndahen njëtrajtësisht nëpër kazan;

c. shtypni butonin Start/Pause.

Faza e centrifugimit vazhdon.

• Kopsitni këllëfët e jastëkëve, mbyllni zinxhirët, tokëzat dhe sustat. Lidhni rripat, kordonët, lidhëset e këpucëve, fjongot dhe çdo element tjetër të lirshëm.

• Zbrazni xhepat dhe shpalosni rrobat.

15.2 Njollat e vështira

Për disa njolla, nuk mjafton uji dhe detergjenti.

Rekomandojmë që këto njolla t'i trajtoni përpara se të vendosni rrobat në pajisje.

Për këtë ka heqës të veçantë njollash.

Përdorni heqës të veçantë njollash që i përshtaten llojit të njollës dhe pëlhurës.

15.3 Detergjentet dhe produktet suplementare

• Përdorni vetëm detergjente dhe trajtime të tjera të prodhuara posaçërisht për lavatriçe:

– detergjentet në trajtë pluhuri për të gjitha llojet e rrobave,

– detergjentet në trajtë pluhuri për rrobat delikate (40 °C maksimumi) dhe të leshtat,

– detergjentet e lëngshme, preferimisht në programe larjeje me temperaturë të ulët (60 °C maks.) për të gjitha llojet e pëlhurave, ose speciale vetëm për të leshtat (fleta e ndarjes së detergjentit rrotullohet në pozicionin B në ndarjen kryesore të shpërndarësit).

Mos i përzieni llojet e ndryshme të

detergjenteve.

• Mos përdorni tableta me një dozë brenda shpërndarësit të detergjentit.

• Për të ndihmuar mjedisin, mos përdorni më shumë detergjent sesa sasia e rekomanduar.

• Ndiqni udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i detergjenteve ose trajtimeve të tjera pa tejkaluar nivelin e treguar maksimal ( ).

44 www.aeg.com

• Përdorni detergjentet e rekomanduara për llojin dhe ngjyrën e pëlhurës, programin, temperaturën dhe nivelin e ndotjes.

• Nëse pajisja nuk ka fole detergjenti me ndarëse, shtojini detergjentet e lëngshme me një enë (jepet nga prodhuesi i detergjentit).

15.4 Këshilla ekologjike

• Vendosni një program pa fazën e paralarjes për të larë rroba me ndotje normale.

• Gjithmonë fillojeni një program larjeje me ngarkesën maksimale të lejuar të rrobave.

• Nëse përdorni trajtimin paraprak të njollave ose përdorni një heqës njollash, vendosni një program me temperaturë të ulët.

• Që të përdorni sasinë e duhur të detergjentit, kontrolloni fortësinë e ujit në sistemin tuaj hidraulik. Referojuni paragrafit "Fortësia e ujit".

15.5 Fortësia e ujit

Nëse fortësia e ujit në zonën tuaj është e lartë ose mesatare, rekomandojmë që të përdorni zbutës uji për lavatriçe. Në zonat ku uji është i butë nuk nevojitet përdorimi i zbutësit të ujit.

Kontaktoni me autoritetet lokale të ujësjellësit për të mësuar fortësinë e ujit.

Përdorni sasinë e duhur të zbutësit të ujit. Zbatoni udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

15.6 Përgatitja e ciklit të tharjes

• Hapeni rubinetin e ujit.

• Kontrolloni nëse tubi i shkarkimit

është lidhur mirë. Shikoni kapitullin e instalimit për më shumë informacion.

• Për ngarkesë maksimale rrobash në programet e tharjes, shikoni tabelën e programeve të tharjes.

15.7 Artikuj të papërshtatshëm për tharje

Mos vendosni program tharjeje për këto rroba:

• Perde sintetike.

• Copa që kanë pjesë metali të bashkëngjitura.

• Çorape najloni.

• Kuverta.

• Mbulesa krevati.

• Jorganë.

• Dyshekë gjumi.

• Coha me mbetje të llakut të flokëve, produkte për lyerjen e thonjve ose gjëra të ngjashme.

• Artikuj me sfungjer të gomuar ose materiale të ngjashme me të.

15.8 Etiketat e veshjeve

Kur thani rrobat, zbatoni udhëzimet në etiketat e prodhuesve:

= Artikulli mund të thahet

= Cikli i tharjes është në temperaturë të lartë

= Cikli i tharjes është në temperaturë të reduktuar

= Artikulli nuk mund të thahet.

15.9 Kohëzgjatja e ciklit të tharjes

Koha e tharjes mund të ndryshojë në varësi të:

• shpejtësisë së shtrydhjes përfundimtare

• nivelit të tharjes

• llojit të rrobave

• peshës së ngarkesës

15.10 Tharje shtesë

Nëse rrobat janë ende të njoma në përfundim të programit të tharjes, zgjidhni sërish një cikël të shkurtër tharjeje.

PARALAJMËRIM!

Për të shmangur rrudhat dhe hyrjen në ujë të rrobave, mos i lini ato të thahen më shumë sesa duhet.

15.11 Këshilla të përgjithshme

Shikoni tabelën "Tharja e programuar" për të gjetur kohën mesatare të tharjes.

Përvoja do t'ju ndihmojë t'i thani rrobat më mirë. Mbani shënim kohëzgjatjen e cikleve që keni realizuar më parë.

Për të shmangur shkarkimin statik në përfundim të ciklit të tharjes:

1. Përdorni zbutës rrobash në ciklin e larjes.

16. KUJDESI DHE PASTRIMI

PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

16.1 Pastrimi i jashtëm

Pastrojeni pajisjen vetëm me ujë të ngrohtë dhe sapun të butë. Thajini plotësisht të gjitha sipërfaqet.

KUJDES!

Mos përdorni alkool, tretës boje ose produkte kimike.

KUJDES!

Mos pastroni sipërfaqet metalike me detergjent me bazë klori.

16.2 Heqja e çmërsit

Nëse fortësia e ujit në zonën tuaj është e lartë ose mesatare, rekomandojmë që të përdorni produkt zbutjeje uji për lavatriçe.

Kontrollojeni kazanin rregullisht për të kontrolluar për çmërs.

Detergjentet standarde përmbajnë agjentë për zbutjen e ujit, por rekomandojmë që herë pas here të vini në punë një cikël me kazan bosh dhe një produkt kundër çmërsit.

Zbatoni gjithmonë udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

SHQIP 45

2. Përdorni zbutës të veçantë për tharësit.

3. Mos derdhni detergjent apo zbutës përpara ciklit të tharjes.

4. Mos thani së bashku tekstile të ashpra dhe të buta, për të shmangur përzhitjen e rrobave të buta.

5. Hiqni nga xhepat e rrobave të gjitha objektet, veçanërisht objektet që shkrihen.

Kur programi i tharjes ka përfunduar, hiqni rrobat brenda një kohe të shkurtër.

16.3 Larja e mirëmbajtjes

Përdorimi i përsëritur dhe i zgjatur i programeve të shkurtra dhe me temperaturë të ulët mund të shkaktojë depozitime të detergjenteve, mbetje pushi dhe rritje të baktereve brenda kazanit. Kjo mund të krijojë aroma të këqija dhe myk.

Për të eliminuar depozitimet dhe për të higjienizuar pjesën e brendshme të pajisjes, aplikoni një larje mirëmbajtjeje pas rreth 60 ciklesh, veçanërisht kur në ekran shfaqet mesazhi Cikli i pastrimit i

rekomanduar:

1. Nxirrni të gjitha rrobat nga kazani.

2. Vini në punë një program të shkurtër për të pambukta në temperaturë të lartë me kazan të zbrazur dhe me një sasi të vogël detergjenti pluhur, ose nëse disponohet, vini në punë programin Pastrimi i pajisjes.

Nëse programi i pastrimit shtyhet, mesazhi vazhdon të shfaqet gjatë përdorimeve të mëvonshme derisa të ekzekutohet.

46 www.aeg.com

16.4 Guarnicioni i derës

Kontrolloni rregullisht guarnicionin dhe hiqni të gjitha objektet nga pjesa e brendshme.

16.5 Pastrimi i kazanit

Kontrollojeni kazanin rregullisht për të parandaluar depozitimet e padëshiruara.

Në kazan mund të formohen grumbullime ndryshku si pasojë e ndryshkjes së trupave të huaj nga larja apo nga uji i rubinetit që përmban hekur.

Pastroni kazanin me produkte speciale për çelik inoks.

Zbatoni gjithmonë udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

Mos e pastroni kazanin me produkte acide për heqjen e

çmërsit, produkte gërryese që përmbajnë klor, hekur apo çelik.

Për pastrim të plotë:

1. Pastroni kazanin me produkte speciale për çelik inoks.

Zbatoni gjithmonë udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

2. Vini në punë një program të shkurtër për të pambukta në temperaturë të lartë me kazan të zbrazur dhe me një sasi të vogël detergjenti pluhur, ose nëse disponohet, vini në punë programin Pastrimi i pajisjes.

16.6 Pastrimi i sirtarit të detergjentit

Për të parandaluar depozitimet e mundshme të detergjenteve të thara apo zbutësit të rrobave dhe/ose formimin e mykut në sirtarin e detergjentit, herë pas here kryeni procedurën e mëposhtme të pastrimit:

1. Hapni sirtarin. Shtypni kapësen poshtë siç tregohet në figurë dhe tërhiqeni.

1

2

2. Hiqni pjesën e sipërme të folesë së adititivit për të ndihmuar pastrimin dhe për ta larë në ujë të rrjedhshëm të ngrohtë, për të hequr gjurmët e detergjentit të akumuluar. Pas pastrimit, vendoseni sërish pjesën e sipërme në vendin e vet.

3. Sigurohuni që të gjitha mbetjet e detergjentit të hiqen nga pjesa e sipërme dhe e poshtme e folesë.

Përdorni një furçë të vogël për të pastruar folenë.

4. Futeni sirtarin e detergjentit në binaret udhezues dhe mbylleni. Vini në punë një program shpëlarjeje pa rroba në kazan.

SHQIP

bllokuar i bëjnë ciklet më të gjata dhe rrisin konsumin e energjisë.

PARALAJMËRIM!

Mos përdorni ujë për t'i pastruar filtrat për të shmangur qarkullimin e fibrave të plastikës në ambientin e ujit. Hidheni pushin në koshin e plehrave.

1. Shtyni kapësen për të hapur filtrin kryesor të ajrit.

47

2. Nxirrni filtrin kryesor të ajrit.

16.7 Pastrimi i filtrave të ajrit

Filtrat e ajrit mbledhin pushin. Pushi shfaqet normalisht kur rrobat thahen në tharësen e rrobave.

• Në përfundim të çdo cikli tharjeje treguesi shfaqet mesazhi Pastroni

filtrin kryesor të ajrit për t'ju këshilluar që të pastroni filtrin

kryesor të ajrit (shikoni figurat nga 1 në 5). Bie një sinjal akustik.

• Ndonjëherë shfaqet mesazhi

Pastroni të dy filtrat e ajrit për t'ju kujtuar që duhet të pastrohen të dy filtrat e ajrit: filtri kryesor i ajrit dhe

filtri dytësor i ajrit (për filtrin dytësor, shikoni figurat nga 6 në 8). Bie një sinjal akustik.

• Mund të shfaqet gjithashtu edhe mesazhi Kontrolloni filtrin e ajrit. për t'ju këshilluar të kontrolloni nëse filtri është futur saktë (shikoni figurën

10).

Për performanca tharjeje më të mira, pastrojini filtrat e ajrit rregullisht. Filtrat e

3. Hapni kapakun e filtrit kryesor të ajrit duke e tërhequr lart.

PU

LL

4. Pastroni filtrin kryesor të ajrit me dorë dhe, nëse është e nevojshme, me fshesë me korrent. Hidheni pushin në koshin e plehrave.

48 www.aeg.com

PUL

L

PUL

L

8. Futeni sërish filtrin dytësor të ajrit.

5. Mbyllni kapakun e filtrit kryesor të ajrit.

PUL

L

9. Rifuteni filtrin kryesor të ajrit dhe mbylleni mirë.

6. Nxirrni filtrin dytësor të ajrit.

7. Pastroni filtrin dytësor të ajrit me dorë dhe, nëse është e nevojshme, me fshesë me korrent. Hidheni pushin në koshin e plehrave.

PARALAJMËRIM!

Gropëza e filtrit kryesor të ajrit nuk duhet të jetë bllokohet nga objekte.

Nëse rrobat i lani me tharësen e rrobave, është normale që në filtrin kryesor të gjeni lagështi.

16.8 Pastrimi i pompës së shkarkimit

PARALAJMËRIM!

Hiqni spinën nga priza elektrike.

Kontrolloni rregullisht filtrin e pompës së shkarkimit dhe sigurohuni që të jetë e pastër.

Pastrojeni pompën e shkarkimit nëse:

• Pajisja nuk e shkarkon ujin.

• Kazani nuk rrotullohet.

• Pajisja bën një zhurmë të pazakontë për shkak të bllokimit të pompës së shkarkimit.

• Shfaqet mesazhi Kontrolloni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar.

PARALAJMËRIM!

• Mos e hiqni filtrin gjatë kohës që pajisja është në punë.

• Mos e pastroni pompën nëse uji në pajisje është i nxehtë. Prisni derisa uji të ftohet

PARALAJMËRIM!

Sa herë që kryeni programin e veçantë CLE për të hequr pushin, pastrojeni më pas filtrin e shkarkimit.

Vazhdoni si më poshtë për të pastruar pompën:

1. Hapni kapakun e pompës.

SHQIP 49

3. Hapeni grykën nga poshtë. Mbani gjithmonë një leckë pranë për të fshirë çdo rrjedhje uji gjatë heqjes së filtrit.

4. Rrotullojeni filtrin 180 gradë në drejtim të kundërt të akrepave të orës për ta hapur, pa e hequr. Lëreni ujin të dalë.

5. Kur ena të jetë mbushur plot me ujë, kthejeni filtrin në vend dhe boshatiseni enën.

6. Përsëritni hapat 4 dhe 5 derisa uji të ndalojë daljen.

7. Rrotullojeni filtrin në drejtim të kundërt të akrepave të orës për ta

çmontuar.

2

1

2. Vendosni një enë të përshtatshme poshtë pompës së shkarkimit për të mbledhur ujin që del prej aty.

50 www.aeg.com

11. Vendoseni sërish filtrin në udhëzuesit e veçantë duke e rrotulluar në drejtim të akrepave të orës. Sigurohuni që filtri të jetë shtrënguar mirë për të shmangur rrjedhjet.

2

1

2

8. Nëse është e nevojshme, hiqni pushin dhe objektet nga foleja e filtrit.

9. Sigurohuni që helika e pompës të mund të rrotullohet. Nëse nuk rrotullohet, kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit.

1

12. Mbyll kapakun e pompës.

10. Pastroni filtrin poshtë rubinetit të ujit.

2

1

Kur e shkarkoni ujin me procedurën e shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta aktivizoni përsëri sistemin e shkarkimit:

a. Hidhni 2 litra ujë në folenë e larjes kryesore të folesë së detergjentit.

b. Nisni programin për të shkarkuar ujin.

16.9 Pastrimi i zorrës së hyrjes së ujit dhe filtrit të valvulës

Pastrimi i filtrave mund të jetë i nevojshëm kur:

• Pajisja nuk mbushet me ujë.

• Pajisja do shumë kohë që të mbushet me ujë.

• Treguesi i butonit Start/Pause pulson dhe ekrani tregon alarmin përkatës. Referojuni kapitullit "Zgjidhja e problemeve".

Për të pastruar filtrat e hyrjes së ujit:

1

2

3

SHQIP 51

• Mbyllni rubinetin e ujit.

• Hiqeni zorrën e futjes së ujit nga rubineti i ujit.

• Pastroni filtrin në zorrë me një furçë të fortë.

• Hiqni zorrën e hyrjes së ujit prapa pajisjes.

• Pastroni filtrin në valvul me një furçë të fortë ose një peshqir.

• Vendoseni sërish zorrën e hyrjes së ujit.

Sigurohuni që dadot bashkuese të jenë shtrënguar fort për të shmangur rrjedhjet.

• Hapeni rubinetin e ujit.

45°

20°

16.10 Shkarkimi i emergjencës

Nëse pajisja nuk mund ta shkarkojë ujin, kryeni të njëjtën procedurë që përshkruhet në paragrafin "Pastrimi i pompës së shkarkimit". Nëse është e nevojshme, pastroni pompën.

Kur e shkarkoni ujin me procedurën e shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta aktivizoni përsëri sistemin e shkarkimit:

1. Hidhni 2 litra ujë në folenë e larjes kryesore të folesë së detergjentit.

52 www.aeg.com

2. Nisni programin për të shkarkuar ujin.

16.11 Masat paraprake të parandalimit të brymës

Nëse pajisja është e instaluar në një zonë ku temperatura mund të arrijë vlera rreth 0° C ose të bjerë më poshtë, hiqni ujin e mbetur nga zorra e hyrjes së ujit dhe pompa e shkarkimit.

1. Hiqni spinën nga priza elektrike.

2. Mbyllni rubinetin e ujit.

3. Vendosni dy skajet e zorrës së hyrjes së ujit në një enë dhe lëreni ujin të rrjedhë nga zorra.

4. Zbrazni pompën e shkarkimit.

Referojuni procedurës së shkarkimit të emergjencës.

17. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

5. Kur pompa e shkarkimit të jetë e zbrazur, vendosni përsëri zorrën e hyrjes së ujit.

PARALAJMËRIM!

Sigurohuni që temperatura të jetë më e lartë se 5 °C dhe që uji të rrjedhë nga rubineti përpara se të përdorni sërish pajisjen.

Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëme të shkaktuara nga temperaturat e ulëta.

PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

ose nuk është mbyllur mirë. Ju lutemi kontrolloni derën!

Nëse pajisja është e mbingarkuar, hiqni disa artikuj nga kazani dhe/ose mbani shtypur derën dhe shtypni butonin Start/Pause derisa treguesi të ndalojë së pulsuari

(shikoni figurën më poshtë).

17.1 Hyrje

PARALAJMËRIM!

Çaktivizojeni pajisjen përpara se të kryeni ndonjë kontroll.

Pajisja nuk ndizet ose ndalon gjatë punës.

Së pari, përpiquni të gjeni një zgjidhje për problemin (referojuni tabelës

"Defektet e mundshme"). Nëse problemi vazhdon, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.

Në rast problemesh të mëdha, bie sinjalizuesi, shfaqet një mesazh

alarmi dhe butoni Start/Pause mund të

pulsojë në mënyrë të vazhdueshme, p.sh.:

Kontrolloni që rubineti i ujit të jetë i

hapur - Pajisja nuk mbushet mirë me ujë.

Kontrolloni që filtri i shkarkimit të

mos jetë i bllokuar - Pajisja nuk e shkarkon ujin.

Kontrolloni që dera të jetë mbyllur

mirë - Dera e pajisjes është e hapur

Programi do të vazhdojë kur

furnizimi me elektricitet të jetë i

qëndrueshëm - Furnizimi me rrymë

është i paqëndrueshëm. Prisni derisa furnizimi me rrymë të bëhet i qëndrueshëm.

Cikli i pastrimit i rekomanduar -

Ekzekutoni programin Pastrimi i

SHQIP 53

pajisjes siç përshkruhet në kapitullin

"Programet". Nëse programi i pastrimit shtyhet, mesazhi vazhdon të shfaqet gjatë përdorimeve të mëvonshme derisa të ekzekutohet.

Nëse programi i pastrimit shtyhet, mesazhi vazhdon të shfaqet gjatë përdorimeve të mëvonshme derisa të ekzekutohet.

17.2 Defektet e mundshme

Problemi

Programi nuk fillon.

Pajisja nuk mbushet mirë me ujë.

Pajisja mbushet me ujë dhe e shkarkon atë menjëherë

Pajisja nuk e shkarkon ujin.

Zgjidhja e mundshme

• Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.

• Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e mbyllur.

• Sigurohuni që kutia e siguresave të mos ketë ndonjë siguresë të prishur.

• Sigurohuni që Start/Pause të jetë prekur.

• Nëse caktohet vonesa në nisje e programit, anulojeni cilësimin ose prisni sa të përfundojë numërimi mbrapsht.

• Çaktivizoni funksionin e bllokimit për fëmijët, nëse është i ndezur.

• Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur.

• Sigurohuni që presioni i furnizimit me ujë të mos jetë shumë i ulët. Për këtë informacion, kontaktoni autoritetet vendase të ujësjellësit.

• Sigurohuni që rubineti i ujit të mos jetë i bllokuar.

• Sigurohuni që zorra e furnizimit me ujë të mos jetë e përdredhur, e dëmtuar ose e përthyer.

• Sigurohuni që lidhja e zorrës së hyrjes së ujit të jetë e saktë.

• Sigurohuni që filtri në zorrën hyrëse dhe filtri i valvulës të mos jenë të bllokuar. Referojuni kapitullit “Kujdesi dhe pastrimi”.

• Sigurohuni që zorra e shkarkimit të jetë në pozicionin e duhur. Zorra mund të jetë pozicionuar shumë poshtë.

Shihni kapitullin “Udhëzime instalimi”.

• Sigurohuni që tubi lidhës i lavamanit të mos jetë i bllokuar.

• Sigurohuni që zorra e shkarkimit të mos jetë e përdredhur ose e përthyer.

• Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Nëse

është e nevojshme, pastrojeni filtrin. Referojuni kapitullit

“Kujdesi dhe pastrimi”.

• Sigurohuni që lidhja e zorrës së shkarkimit të jetë e saktë.

• Vendosni programin e shkarkimit nëse vendosni programin pa fazën e shkarkimit.

• Vendosni programin e shkarkimit nëse vendosni një opsion që përfundon me ujë në kazan.

54 www.aeg.com

Problemi

Faza e centrifugimit nuk funksionon ose cikli i larjes zgjat më shumë se zakonisht.

Ka rrjedhur ujë në dysheme.

Pas ciklit të larjes, ka ende mbetje detergjenti në sirtarin e detergjentit.

Zgjidhja e mundshme

• Vendosni programin e centrifugimit.

• Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Nëse

është e nevojshme, pastrojeni filtrin. Referojuni kapitullit

“Kujdesi dhe pastrimi”.

• Rregulloni me dorë artikujt brenda kazanit dhe niseni sërish fazën e centrifugimit. Ky problem mund të shkaktohet nga probleme ekuilibri.

• Sigurohuni që bashkueset e zorrëve të ujit të jenë shtrënguar fort dhe që nuk ka rrjedhje uji.

• Sigurohuni që zorra e hyrjes së ujit dhe zorra e shkarkimit të mos kenë dëmtime.

• Sigurohuni që të përdorni detergjentin e duhur dhe sasinë e duhur të tij.

Dera e pajisjes nuk mund të hapet.

Pajisja bën një zhurmë të pazakontë dhe dridhet.

Kohëzgjatja e programit ngrihet ose ulet gjatë punës së programit.

Rezultatet e larjes nuk janë të kënaqshme.

Ka shumë shkumë në kazan gjatë ciklit të larjes.

• Sigurohuni që të jetë zgjedhur një program larjeje që përfundon me ujë në kazan.

• Sigurohuni që programi i larjes ka përfunduar.

• Vendosni programin e shkarkimit ose të centrifugimit nëse ka ende ujë në kazan.

• Sigurohuni që pajisja furnizohet me energji.

• Ky problem mund të shkaktohet nga një defekt i pajisjes.

Kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit.

Nëse ju duhet të hapni derën, ju lutemi të lexoni me kujdes

“Hapja e derës në rast emergjence”.

• Sigurohuni që nivelimi i pajisjes është i saktë. Shihni kapitullin “Udhëzime instalimi”.

• Sigurohuni që të keni hequr paketimin dhe/ose bulonat e transportit. Shihni kapitullin “Udhëzime instalimi”.

• Shtoni më shumë rroba në kazan. Ngarkesa mund të jetë tepër e vogël.

• Funksioni SensiCare është në gjendje të përshtatë kohëzgjatjen e programit sipas llojit dhe sasisë së rrobave.

Referojuni paragrafit “Dallimi i ngarkesës me ProSense” në kapitullin “Përdorimi i përditshëm”.

• Shtoni sasinë e detergjentit ose përdorni një lloj tjetër.

• Përdorni produkte të veçanta për të hequr njollat e vështira përpara se të lani rrobat.

• Sigurohuni që të vendosni temperaturën e duhur.

• Pakësoni ngarkesën e rrobave.

• Reduktoni sasinë e detergjentit.

• Sigurohuni që fleta të jetë në pozicionin e duhur (LART për detergjent pluhur - POSHTË për detergjent të lëngshëm).

• Sigurohuni që ta përdorni folenë e detergjentit sipas këshillave që jepen në këtë manual përdorimi.

SHQIP 55

Problemi

Kazani është bosh dhe ekrani tregon që ka peshë brenda.

Zgjidhja e mundshme

• Shtypni butonin Ndezje/Fikje për të çaktivizuar pajisjen dhe aktivizojeni sërish për të caktuar një peshë.

Kazani është plot, por ekrani tregon 0,0 kg.

Drita e kazanit nuk ndizet.

Pajisja nuk than ose nuk than siç duhet.

Rrobat janë plot me push me ngjyra të tjera.

• Ju i keni ngarkuar rrobat përpara se ta aktivizonit pajisjen.

Shtypni butonin e Ndezje/Fikje për të çaktivizuar pajisjen.

• Zbrazni kazanin dhe ndiqni hapat e duhur. (Referojuni kapitullit “Futja e rrobave në pajisje”)

• Sigurohuni që llamba LED nuk është djegur. Për ta zëvendësuar, kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit.

• Hapni rubinetin e ujit.

• Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar.

• Pakësoni ngarkesën e rrobave.

• Sigurohuni që të keni vendosur ciklin e saktë. Nëse nevojitet, vendosni sërish një kohë tharjeje të shkurtër.

Rrobat e lara në ciklin e mëparshëm, kanë lëshuar push të një ngjyre tjetër:

• Faza e tharjes ndihmon në eliminimin e një pjese të pushit.

• Pastroni rrobat me një heqës pushi.

Në rast se ka sasi të tepruar pushi në kazan, aktivizoni një program të veçantë për ta pastruar atë (referojuni “Push në rroba” për hollësi të mëtejshme).

Pas kontrollit, aktivizojeni pajisjen. Programi vazhdon nga pika e ndërprerjes.

Nëse problemi ndodh përsëri, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.

Nëse ekrani shfaq kode të tjera alarmi. Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nëse problemi vazhdon, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.

17.3 Push në rroba

Gjatë fazës së larjes dhe/ose tharjes, disa lloje tekstilesh, (prej sfungjeri, leshi, tekstilet e trikove) mund të lëshojnë push.

Pushi i lëshuar mund të ngjitet me rrobat gjatë ciklit tjetër të larjes.

Ky disavantazh rritet me tekstilet industriale.

Për të parandaluar pushin në rrobat tuaja, ju rekomandojmë që:

• Të mos lani tekstilet e errëta pasi të lahen dhe thahen tekstile me ngjyra të

çelura (peshqirë duarsh, lesh, pulovra pambuku) dhe anasjelltas.

• Të thani në ajër këto lloje tekstilesh kur lahen për herë të parë.

• Të pastroni filtrin e shkarkimit.

• Pas fazës së tharjes, pastroni kazanin bosh, guarnicionin dhe derën me një leckë të lagur.

Për të hequr pushin brenda kazanit, vendosni një program të veçantë:

• Sigurohuni që kazani të jetë bosh.

• Pastroni kazanin, guarnicionin dhe derën me një leckë të lagur.

• Shtypni butonin Ndezje/Fikje për disa sekonda për të aktivizuar pajisjen.

• Caktoni programin Pastrimi i

pajisjes.

• Prekni butonin Regjimi dy herë për të aktivizuar funksionin vetëm të tharjes.

• Prekni butonin Start/Pause për të filluar programin.

Nëse pajisja përdoret shpesh, kryeni rregullisht këtë program.

56 www.aeg.com

17.4 Hapja e derës në rast emergjence

Në rast të shkëputjes së energjisë ose defekteve në funksionim, dera e pajisjes mbetet e kyçur. Programi i larjes vazhdon kur të rikthehet energjia. Nëse në rast defekti dera mbetet e kyçur, mund ta hapni atë duke përdorur funksionin e shkyçjes së emergjencës.

Përpara hapjes së derës:

KUJDES!

Ka rrezik djegieje!

Sigurohuni që temperatura e ujit nuk është tepër e lartë dhe rrobat të mos jenë të nxehta. Nëse nevojitet, prisni derisa të ftohen.

KUJDES!

Rrezik plagosjeje!

Sigurohuni që kazani të mos rrotullohet. Nëse nevojitet, prisni derisa kazani të ndalojë së rrotulluari.

Sigurohuni që niveli i ujit brenda në kazan të mos jetë shumë i lartë. Nëse nevojitet, kryeni zbrazjen e emergjencës (referojuni

“Zbrazja e emergjencës” në kapitullin “Kujdesi dhe pastrimi”).

18. VLERAT E KONSUMIT

Për të hapur derën, veproni si më poshtë:

1. Shtypni butonin e Ndezje/Fikje për të fikur pajisjen.

2. Hiqni spinën nga priza elektrike.

3. Hapni kapakun e filtrit.

4. Tërhiqni një herë poshtë këmbëzën e zhbllokimit të emergjencës. Tërhiqeni një herë poshtë sërish, mbajeni të tendosur dhe, ndërkohë, hapni derën e pajisjes.

5. Nxirrni rrobat dhe pastaj mbyllni derën e pajisjes.

6. Mbylleni kapakun e filtrit.

Vlerat e deklaruara janë marrë në kushte laboratorike me standardet përkatëse. Shkaqe të ndryshme mund të ndryshojnë të dhënat: sasia dhe lloji i rrobave dhe temperatura e ambientit. Gjithashtu në kohëzgjatjen e programit të larjes mund të ndikojë edhe presioni i ujit, tensioni i furnizimit dhe temperatura e ujit në hyrje.

Specifikimet teknike mund të ndryshojnë pa dhënë njoftim paraprak për të përmirësuar cilësinë e produktit.

SHQIP 57

Gjatë programit të larjes, teknologjia ProSense mund të ndryshojë kohëzgjatjen e larjes dhe vlerat e konsumit. Për më shumë detaje, shikoni paragrafin “Dallimi i ngarkesës me ProSense” në kapitullin

“Përdorimi i përditshëm”.

Programet Ngarke sa (kg)

Konsumi i energjisë

(kWh)

1.82

Konsumi i ujit (litra)

86

Kohëzgjatja e përafërt e programit

(minuta)

245 Të pambukta 60°C

Pambuk Eko

Programi me kursim energjie për të pambukta

60°C

1)

Të pambukta 40°C

Sintetike 40°C

10

10 0.90

75 300

10

4

1.22

0.73

86

53

220

140

Delikate 40°C 4 0.62

59 110

Të leshta / Larje me dorë 30

°C

1.5

0.29

59 70

1) “Programi me kursim energjie për të pambukta” në 60°C me ngarkesë 10 kg është programi të cilit i referohen të dhënat në etiketën e energjisë, në pajtim me Direktivën 96/60/EC.

19. TË DHËNAT TEKNIKE

600 mm/ 870 mm/ 630 mm/ 660 mm Përmasat Gjerësia / Lartësia /

Thellësia / Thellësia totale

Lidhja elektrike Tensioni

Fuqia totale

Siguresa

Frekuenca

Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave të ngurta dhe lagështisë sigurohet nga kapaku mbrojtës, përveç rastit kur pajisja me tension të ulët nuk ka mbrojtje kundër lagështisë

Furnizimi me ujë

1)

Presioni i furnizimit me ujë

Temperatura e ambientit

Minimumi

Maksimumi

Minimumi

Maksimumi

230 V

2200 W

10 A

50 Hz

IPX4

Ujë i ftohtë

0,5 bar (0,05 MPa)

8 bar (0,8 MPa)

5 °C

35 °C

58 www.aeg.com

Ngarkesa maksimale e larjes

Të pambukta

Sintetike

Të leshta

10 kg

4 kg

1.5 kg

Ngarkesa maksimale e tharjes

Shpejtësia e centrifugimit

Të pambukta

Sintetike

Të leshta

Shpejtësia maksimale e rrotullimit

6 kg

4 kg

1 kg

1550 rpm

Ky produkt përmban 0,14 kg gaz të fluorinuar HFC - R134a/GWP1430 të mbyllur hermetikisht.

1) Lidheni zorrën e hyrjes së ujit me një rubinet me filetim 3/4'' .

20. AKSESORËT

20.1 E disponueshme në www.aeg.com/shop ose nga distributori i autorizuar

Vetëm aksesorët e duhur të miratuar nga AEG sigurojnë standardet e sigurisë së pajisjes. Nëse përdoren pjesë të pamiratuara, çdo pretendim do të shfuqizohet.

20.2 Seti i pllakave fiksuese

Nëse e instaloni pajisjen mbi plintë, sigurojeni me pllakat fiksuese.

Lexoni me kujdes manualin e ofruar bashkë me aksesorët.

21. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN

Ricikloni materialet me simbolin .

Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Mos hidhni pajisjet e shënuara me simbolin e mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.

*

SHQIP 59

www.aeg.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement