AEG L9WBA61B User manual

AEG L9WBA61B User manual

L9WBA61B

USER

MANUAL

HU Használati útmutató

Mosó-szárítógép

2 www.aeg.com

TARTALOM

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..............................................................................3

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.................................................................................6

3. ÜZEMBE HELYEZÉS........................................................................................... 8

4. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 13

5. KEZELŐPANEL.................................................................................................. 14

6. ELSŐ ÜZEMELTETÉS....................................................................................... 14

7. ÉRINTŐKÉPERNYŐ...........................................................................................16

8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.......................................................................... 18

9. PROGRAMOK.................................................................................................... 18

10. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK.................................................................................26

11. NAPI HASZNÁLAT - KIZÁRÓLAG MOSÁS......................................................30

12. NAPI HASZNÁLAT – MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS.................................................. 36

13. NAPI HASZNÁLAT – CSAK SZÁRÍTÁS........................................................... 38

14. KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSOK..............................................................................40

15. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK......................................................43

16. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS...................................................................................46

17. HIBAELHÁRÍTÁS..............................................................................................53

18. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK............................................................................... 58

19. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 58

20. TARTOZÉKOK..................................................................................................59

AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor egy olyan beredezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az

útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.

Látogassa meg a weboldalunkat:

Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:

www.aeg.com/webselfservice

További előnyökért regisztrálja készülékét:

www.registeraeg.com

Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:

www.aeg.com/shop

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.

Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus, termékszám, sorozatszám.

Ezek az információk az adattáblán olvashatók.

Figyelmeztetés - Biztonsági információk

Általános információk és hasznos tanácsok

Környezetvédelmi információk

MAGYAR

A változtatások jogát fenntartjuk.

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos

és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon.

1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága

FIGYELMEZTETÉS!

Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.

A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.

A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.

3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.

Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.

Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és megfelelően dobja azokat hulladékba.

A mosószereket tartsa távol a gyermekektől.

A gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol a készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.

Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor azt be kell kapcsolni.

3

4 www.aeg.com

Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.

1.2 Általános biztonság

Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.

A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási területekre szánták, mint például:

üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken kialakított

– személyzeti konyhák; hotelek, motelek, szállások reggelivel és egyéb lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára;

– társasházak közös használatú helyiségei vagy mosókonyhák.

A készülék elhelyezhető szabadon álló módon vagy a konyhai munkapult alá, ha van elegendő hely.

A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó, tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.

Csak a telepítés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz az üzembe helyezés után hozzáférhető legyen.

Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő szellőzőnyílást a készülék alatti szőnyeg, lábtörlő vagy egyéb padlóburkoló tárgy ne zárja el.

VIGYÁZAT: A készüléket tilos külső kapcsolóeszközzel, például időzítővel ellátni, vagy olyan áramkörre kötni, amelyet rendszeresen be- és kikapcsolnak.

Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó szellőzéséről, hogy elkerülje a gázt vagy más tüzelőanyagokat elégető készülékekből (beleértve a nyílt tüzet is) származó füstgázok nem kívánt visszaáramlását.

MAGYAR

A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elégetéséből létrejövő füstgáz elvezetésére szolgál.

Az üzemi víznyomás értékének a vízhálózat készülékcsatlakozási pontjánál 0,5 bar (0,05 MPa) és

8 bar (0,8 MPa) között kell lennie.

Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet, mely 10 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat” című fejezetet).

A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához használja a mellékelt, új tömlőkészletet vagy a márkaszerviz által biztosított egyéb új tömlőkészletet.

Régi tömlőkészlet nem használható fel újra.

Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos veszélyhelyzet álljon elő.

Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket

és csomagolási törmeléket.

Ne működtesse a készüléket a szűrők nélkül. Minden használat előtt vagy után tisztítsa meg szöszszűrőt.

Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint növényi- vagy ásványolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltávolítók, terpentin, viasz és viaszeltávolítók, elkülönítve kell kimosni extra mennyiségű mosószer használatával, mielőtt a mosószárítógépben szárítaná.

Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, mely ipari vegyszerrel szennyeződött.

Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a mosószárítógépben.

Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab) zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött párnák, tilos a mosó-szárítógépben szárítani.

A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket az azokhoz mellékelt gyártói utasításoknak megfelelően kell használni.

5

6 www.aeg.com

Távolítsa el a ruhadarabokból az összes olyan tárgyat, mely gyújtószikra forrása lehet, pl. öngyújtó vagy gyufa.

Soha ne állítsa le a mosó-szárítógépet a szárítási ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a maradékhő eltávozzon.

A mosó-szárító ciklus utolsó része fűtés nélkül történik

(hűtési ciklus), annak biztosítása érdekében, hogy a ruhadarabok olyan hőmérsékletre kerüljenek, melyen nem károsodnak.

A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású vízsugarat és/vagy gőzt.

A készüléket nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.

Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,

és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

2.1 Üzembe helyezés

Az üzembe helyezést az

érvényes helyi/országos előírásokkal összhangban kell elvégezni.

• Tartsa be a készülékhez mellékelt

üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat.

• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C alá csökkenhet vagy 35 °C fölé emelkedhet.

• Mozgatáskor mindig tartsa a készüléket függőleges helyzetben.

• A kompresszor megfelelő működésének érdekében a használat megkezdése előtt várjon 6 órát a készülék telepítése után.

• Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a levegő a készülék és a padló között.

• Távolítsa el az összes csomagolást

és a szállítási rögzítőcsavarokat.

• A készülék üzemeltetésének helyén a padló vízszintes, sík, stabil, hőálló és tiszta legyen.

• A szállítási rögzítőcsavarokat tartsa biztonságos helyen. Amennyiben a készüléket a jövőben szállítani kell, ezeket vissza kell szerelni, hogy a dob rögzítésével megakadályozzák a készülék belsejének sérülését.

• A készülék nehéz, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig használjon munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelit.

• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket.

• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol az ajtaját nem lehet teljesen kinyitni.

• Úgy állítsa be a lábakat, hogy a készülék és a padló között rendelkezésre álljon a szükséges hely.

• A készülék végleges elhelyezési pozíciójában ellenőrizze a felület megfelelő vízszintességét

vízmértékkel. Ha a felület nem teljesen vízszintes, a lábak emelésével vagy süllyesztésével biztosítsa a vízszintes helyzetet.

2.2 Elektromos csatlakoztatás

FIGYELMEZTETÉS!

Tűz- és áramütésveszély.

• A készüléket kötelező földelni.

• Mindig megfelelően felszerelt,

áramütés ellen védett aljzatot használjon.

• Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket.

• A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.

• Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati kábelt és a csatlakozódugót.

2.3 Vízhálózatra csatlakoztatás

• Ügyeljen arra, hogy ne okozzon sérülést a vízcsöveknek.

• Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem használt csövekhez csatlakoztatja javítás vagy új eszköz (pl. vízóra stb.) felszerelése után a készüléket, addig folyassa a vizet, amíg az teljesen ki nem tisztul.

• A készülék első használata közben és után ellenőrizze, hogy nem látható-e vízszivárgás.

2.4 Használat

FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés, áramütés, tűz, égési sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére.

• Ne érintse meg az ajtóüveget egy program működése során. Az üveg forró lehet.

MAGYAR

• Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt darabokat, melyek külső huzatanyaga megsérült (elszakadt vagy kirojtosodott).

• Ha a szennyes ruhaneműket folteltávolítóval mosta ki, még egyszer le kell futtatnia egy öblítőprogramot, mielőtt elindítja a szárítási ciklust.

• Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat eltávolított-e a ruhákból.

• Csak olyan ruhaneműt szárítson, melynek gépi szárítása engedélyezett. Kövesse a ruhanemű kezelési címkéjén feltüntetett utasításokat.

• Ne üljön vagy álljon rá a készülék nyitott ajtajára.

• Olyan ruhadarabot nem szabad a készülékbe tenni, amelyből csöpög a víz.

• Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne

érjen a készülék műanyag részeihez.

• Amennyiben mosógolyót használt, a szárítóprogram elindítása előtt távolítsa el a készülékből.

• Ne használjon mosógolyót, ha nonstop programot választ ki.

2.5 Belső világítás

FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély.

• Látható LED-es sugárzás, ne nézzen közvetlenül a fénysugárba.

• A LED lámpa a dob megvilágítására szolgál. Ez a lámpa nem használható egyéb világítási célokra.

• A belső világítás cseréje érdekében forduljon a márkaszervizhez.

2.6 Kompresszor

FIGYELMEZTETÉS!

A készülék károsodásának veszélye áll fenn.

• A mosó-szárítógépben található kompresszor és rendszer különleges közeggel van feltöltve, amely nem tartalmaz fluor-klór szénhidrogéneket.

A rendszernek megfelelően tömítettnek kell lennie. A rendszer sérülése szivárgást okozhat.

7

8 www.aeg.com

2.7 Szerviz

• A készülék javítását bízza a márkaszervizre.

• Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

2.8 Ártalmatlanítás

• Bontsa a készülék elektromos- és vízhálózati csatlakozását.

3. ÜZEMBE HELYEZÉS

FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

3.1 Kicsomagolás

FIGYELMEZTETÉS!

A készülék üzembe helyezése előtt távolítson el minden csomagolóanyagot

és szállítási rögzítőcsavart.

FIGYELMEZTETÉS!

Mivel a készüléket a hátoldalára fogja dönteni, a

használat megkezdése előtt várjon legalább 6

órát. Ez az időtartam a kompresszor megfelelő működésének biztosításához szükséges.

FIGYELMEZTETÉS!

Használjon kesztyűt.

1. Távolítsa el a külső fóliát. Ha szükséges, használjon vágószerszámot.

• A készülék közelében vágja át a hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.

• Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok készülékdobban rekedését.

• A készüléket az elektromos és elektronikus berendezésekre (WEEE) vonatkozó helyi rendeleteknek megfelelően tegye a hulladékba.

2. Távolítsa el a készülék tetején levő kartonpapírt és a polisztirol csomagolóanyagokat.

3. Távolítsa el a belső fóliát.

4. Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a polisztirol darabot az ajtótömítésből,

és minden mást a dobból.

5. Óvatosan fektesse a hátsó oldalára a készüléket.

MAGYAR 9

6. Az elülső polisztirén csomagolóelemet helyezze a padlóra, a készülék alá.

Ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek meg a tömlők.

10. Csavarja ki a három csavart a készülékhez mellékelt kulccsal.

7. Vegye ki az alsó polisztirol lapot.

1

8. Állítsa függőleges helyzetbe a készüléket.

2

11. Húzza ki a műanyag távtartókat.

12. A felhasználói kézikönyv zacskójában található sapkákat illessze a nyílásokba.

9. Vegye ki a hálózati kábelt és a kifolyócsövet a csőtartókból.

Előfordulhat, hogy víz folyik a kifolyócsőből. Ezt az okozza, hogy a készüléket vízzel ellenőrzik a gyárban.

Célszerű megőrizni a csomagolást és a szállítási rögzítőcsavarokat arra az esetre, amikor szállítani kell a készüléket.

10 www.aeg.com

3.2 Beépítés munkapult alá

600 mm

≥ 870 mm

630 mm

A készülék elhelyezhető szabadon álló módon, vagy a konyhai munkapult alá, ha van elegendő hely (lásd az ábrát).

VIGYÁZAT!

Ne telepítse a készüléket teljesen zárt szekrénybe.

Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a levegő a bútor aljánál.

VIGYÁZAT!

A készülék alatti szabad légáramlás biztosítása

érdekében ne szerelje fel a hangcsillapító elemeket (ha vannak).

3.3 Elhelyezés és vízszintbe

állítás

1. A készüléket kemény, egyenletes padlófelületen kell elhelyezni.

Ellenőrizze, hogy nem akadályozza-e szőnyeg a készülék alatt a levegő keringését.

Ellenőrizze, hogy nem ér-e a készülék falhoz vagy máshoz.

2. A vízszintbe állításhoz lazítsa vagy húzza meg a lábakat.

FIGYELMEZTETÉS!

Ne tegyen a vízszintbe

állítás érdekében kartont, fát vagy ehhez hasonló anyagokat a készülék lábai alá.

x4

A készüléknek vízszintben és szilárdan kell állnia.

A készülék megfelelő beállítása megelőzi a készülék működése közben a rezgést, zajt és a készülék mozgását.

MAGYAR 11

Ha a készüléket lábazatra szereli, vagy ha a mosószárítógépet a mosógép tetején helyezi el, használja a „Tartozékok” c. fejezetben ismertetett tartozékokat.

Figyelmesen olvassa el a készülékhez és a tartozékhoz mellékelt használati utasítást.

3.4 A befolyócső

1. Csatlakoztassa a befolyócsövet a készülék hátuljához.

2. A vízcsap helyzetétől függően a csövet balra vagy jobbra vezesse el.

VIGYÁZAT!

Ellenőrizze, hogy nincs-e a csatlakozásoknál szivárgás.

Ne használjon hosszabbítótömlőt, ha túl rövid a befolyócső. A befolyócső cseréje

érdekében forduljon a szervizhez.

3.5 Aquastop eszköz

Aquastop eszközzel rendelkezik a befolyócső. Ez az eszköz megakadályozza a természetes

öregedés miatt a csőben előforduló vízszivárgásokat.

Az „A” ablakban megjelenő piros szektor erre a hibára utal.

Ügyeljen arra, hogy a befolyócső ne legyen függőleges helyzetben.

3. Amennyiben szükséges, a cső megfelelő helyzetbe igazításához lazítsa meg a hollandi anyát.

4. Csatlakoztassa a befolyócsövet egy

3/4"-os csavarmenetes csaphoz.

A

Ha ez történik, akkor zárja el a vízcsapot,

és a cső cseréje érdekében forduljon a márkaszervizhez.

3.6 A víz leeresztése

A kifolyócsövet legalább 60 cm és legfeljebb 100 cm magasan kell elhelyezni a padlótól számítva.

12 www.aeg.com

Maximum 400 cm-ig hosszabbíthatja meg a kifolyócsövet. Forduljon a márkaszervizhez másik kifolyócsőért vagy a hosszabbításért.

A kifolyócső csatlakoztatása különböző módokon történhet:

1. Készítsen egy U-alakot a kifolyócsőből, majd helyezze fel rá a műanyag tömlővezetőt.

A kifolyócső végének mindig levegőznie kell, azaz a lefolyócső belső

átmérőjének (min. 38 mm min. 1,5") meg kell haladnia a kifolyócső külső átmérőjét.

4. Amennyiben a kifolyócső vége az

ábra szerint néz ki, közvetlenül betolhatja az állócsőbe.

2. Egy mosdó peremére akasztva -

Rögzítse a tömlővezetőt a vízcsaphoz vagy a falhoz.

Győződjön meg arról, hogy a készülék vízleengedésekor a műanyag tömlővezető nem szabadulhat el.

5. A műanyag tömlővezető nélkül,

egy szifonhoz csatlakoztatva -

Nyomja be a kifolyócső végét a szifonba, és rögzítse egy szorítóbilinccsel. Lásd az ábrát.

Ügyeljen arra, hogy a kifolyócső vége ne merüljön vízbe. Ekkor ugyanis a szennyes víz visszajuthat a készülékbe.

3. Egy szellőzőlyukkal ellátott

állócsőre csatlakoztatva - Illessze a kifolyócsövet közvetlenül az

állócsőbe. Lásd az ábrát.

Biztosítsa, hogy a kifolyócső egy hurkot képezzen, mivel

így megelőzheti, hogy a szifonban levő részecskék a készülékbe jussanak.

MAGYAR 13

6. A kifolyócsövet közvetlenül a

helyiség falában lévő beépített lefolyó csővezetékhez

csatlakoztassa, és egy szorítóbilinccsel rögzítse.

4. TERMÉKLEÍRÁS

4.1 A készülék áttekintése

1 2 3 4

5

6

10 11

7

9

1

Munkafelület

2

Mosószer-adagoló

3

Levegőszűrő(k)

4

Kezelőpanel

5

Ajtófogantyú

6

Adattábla

7

Leeresztő szivattyú szűrője

8

Lábak a készülék vízszintbe

állításához.

8

9

Levegőnyílások

10

Kifolyócső

11

Vízbeömlő szelep

12

Hálózati kábel

13

Szállítási rögzítőcsavarok

14

Tömlőtartók

12

13 14

14 www.aeg.com

5. KEZELŐPANEL

5.1 Kezelőpanel ismertetése

1 2 3

Wash

Dry

Mode

4

5

1

Be/Ki gomb

Nyomja meg néhány másodperc hosszan a gombot a készülék bevagy kikapcsolásához. A készülék be- vagy kikapcsolásakor két különböző hang hallható.

Mivel az energiafogyasztás csökkentésére a Készenlét funkció automatikusan kikapcsolja a készüléket néhány esetben, így előfordulhat, hogy a készüléket ismét be kell kapcsolni.

További részletekért olvassa el a

„Készenlét kiegészítő funkció” c.

szakaszt a „Napi használat” című fejezetben.

2

Programválasztó gomb

Jobbra és balra is elfordítható a kívánt program, kiegészítő funkció és beállítások kiválasztásához.

6. ELSŐ ÜZEMELTETÉS

A készülék minden bekapcsolásakor a

Kezdőlap képernyő megjelenik az

érintőképernyőn.

3 Érintőképernyő

A programok, kiegészítő funkciók és beállítások az érintőképernyő görgetésével és megérintésével is beállíthatók.

4

Mosási és szárítási üzemmód gomb

(Mode - Üzemmód).

Mosás

Szárítás

Ha mindkét visszajelző világít, a készülék teljes mosási és szárítási ciklust végez.

5

Start/Szünet gomb

Érintse meg a Start/Szünet gombot a készülék elindításához vagy működésének szüneteltetéséhez, illetve a futó program megszakításához.

AEG

13.45

MAGYAR 15

A készülék első bekapcsolásakor a

Kezdőlap képernyő megjelenése után a rendszer végigvezeti a kezdeti beállítás lépésein.

6.1 Nyelv beállítása

1. Görgessen a nyelv listában a megfelelő nyelv kiválasztásához, majd beállításhoz nyomja meg és tartsa nyomva az adott nyelvet.

1/4

Svenska

Deutch

English

Italiano

Francais

Language

SV

DE

EN

IT

FR

2. Az alábbi képernyő jelenik meg:

• a kiválasztott nyelv megerősítéséhez érintse meg az

OK gombot:

• módosításhoz érintse meg a

Módosítás gombot.

2/4 Language

You’ve selected:

English

Change OK

6.2 Idő beállítása

1. A pontos idő beállításához görgesse el jobbra vagy balra az óra és perc sávokat.

3/4 Info

Set Clock 13:45

<12

13 h

14>

45 min

<44 46>

2. Érintse meg az Óra beállítása sávot az idő beállításához.

3/4

Set Clock

<12

13 h

Info

13:45

14>

45 min

<44 46>

3. Az alábbi képernyő jelenik meg:

• a beállított idő megerősítéséhez

érintse meg az OK gombot.

• módosításhoz érintse meg a

Módosítás gombot.

4/4 Set Clock

Current time:

13:45

Change OK

6.3 További beállítások

Az idő beállítása után a További

beállítások képernyő jelenik meg.

More Settings

More settings to get the best results from this machine will follow. Set them now?

Later Set

Amennyiben megérinti a Később gombot, a programlista képernyő jelenik meg, és beállítható a megfelelő program.

3h01min

OKOPower

ColourPro

40

Cottons

1200

Cottons Eco

Synthetics

More

Ha megérinti a Beállítás gombot, a következő beállításra lép.

16 www.aeg.com

6.4 Mosószer-adagolás

Beállíthatja a készüléken a mosószer csomagolásán javasolt átlagos adagolási mennyiséget.

Detergent advice

Advise on detergent level for best results. Set now or later?

4. Gördítse az almenü sávot jobbra vagy balra a mosószer csomagolásán javasolt átlagos mosószermennyiség ml mértékegységben történő beállításához.

Info

Detergent Type 1 OFF

Later Set

1. Érintse meg a Beállítás sávot. Az alábbi ablak jelenik meg.

Detergent advice

Set detergent dose for full load in

10 kg machine. Refer to detergent packaging for recommended dosage

<40 50 ml

60>

5. Érintse meg a 1. típusú mosószer sávot. Az alábbi ablak jelenik meg.

Érintse meg a OK hogy megerősítse a választást

Detergent advice

Later OK

2. Érintse meg a OK gombot a

Mosószer-adagolás menübe lépéshez.

3. Érintse meg a 1. típusú mosószer vagy 2. típusú mosószer sávot.

Info

OFF

Detergent Dosing

Detergent Type 1

Detergent Type 2

You’ve selected:

50

Change OK

A beállítás mentése megtörtént.

OK

Settings complete.

OK

7. ÉRINTŐKÉPERNYŐ

A készülék minden bekapcsolásakor a

Kezdőlap képernyő megjelenik az

érintőképernyőn.

Néhány másodperc elteltével a programlista képernyő jelenik meg, és a

Pamut programot javasolja alapértelmezett programnak.

AEG

13.45

3h01min

OKOPower

ColourPro

Cottons

Cottons Eco

Synthetics

40

1200

More

Amennyiben a listában nem görget fel vagy le, néhány másodperc elteltével a program áttekintése képernyő jelenik meg. A programlista képernyőre való visszalépéshez érintse meg a program nevét (pl.: Pamut).

1h07min

MAGYAR

• Az aktuálisan kiválasztott kiegészítő funkciók. A parancsikon lehetővé teszi a további kiegészítő funkció menübe lépést.

17

1h07min

Max 10.0 Kg

Cottons

40

1200

More

Max 10.0 Kg

Cottons

40

1200

More

Az áttekintés képernyőn az alábbi látható:

• Program maximális töltete, program neve.

1h07min

Amikor parancsikon látható a program áttekintése képernyőn, mindössze

érintse azt meg, hogy belépjen a hozzá tartozó kiegészítő funkció/beállítás menübe.

A különböző kiegészítő funkció/beállítás menük görgethetők:

fel és le vagy

Max 10.0 Kg

Cottons

40

1200

More

• Program időtartama. Kiválasztásakor ezen a területen a késleltetett indítás vagy a Időmegtakarítás szimbólum is megjelenhet.

1h07min

Max 10.0 Kg

Cottons

40

1200

More

jobbra és balra.

Egyes kiegészítő funkciók vagy beállítások kiválasztásánál elegendő az

állapot módosítása Ki értékről Be értékre a megfelelő sáv megérintésével.

A programok, kiegészítő funkciók és beállítások is kiválaszthatók a programválasztó gomb elfordításával, és a vízszintes almenükben beállítható a megfelelő választás a nyilak megérintésével < vagy >.

18 www.aeg.com

8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Üzembe helyezéskor vagy az első használat előtt egy kevés víz jelenléte

észlelhető a készülékben. A készülék teljeskörű üzemi vizsgálatát végzik el a gyárban annak biztosítására, hogy a vásárlók tökéletesen működő készüléket kapjanak; az észlelt víz ennek a maradványa, és nincs ok az aggodalomra.

1. Ellenőrizze, hogy minden szállítási rögzítőcsavart eltávolított-e a készülékből.

9. PROGRAMOK

9.1 Programtáblázat

2. Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e a tápfeszültség, és nyitva van-e a vízcsap.

3. Töltsön 2 liter vizet a jelzésű mosószer-adagolóba.

Ez a lépés aktiválja a leeresztő rendszert.

4. Töltsön kis mennyiségű mosószert a

jelzésű mosószer-adagolóba.

5. Állítsa be és ruhák nélkül indítson el egy pamut mosására szolgáló programot a legmagasabb hőmérsékleten, üres dobbal.

Ez minden szennyeződést eltávolít a dobból és az üstből.

Program

Mosóprogramok

Pamut

Program leírása

Pamut Eco

Műszál

Mosás&szárítás program

NonStop 3h/3kg Kevertszálas szövetek (pamut és műszálas darabok). Tel‐ jes program 3 kg ruhanemű egy lépésben történő mosásához

és szárításához. A program időtartama mindössze 3 óra.

Mosóprogramok

Fehér és színes pamut. Normál, erős és enyhe szennyezett‐ ség.

Pamut energiatakarékos program. Ez a program 60°C-on 10 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő adatok referenciaprogramja az EN 96/60/EC szabvány szerint mérve.

Megfelelő mosási eredményekhez és az energiafogyasztás csökkentéséhez válassza ezt a programot. A mosóprogram ideje hosszabb.

Műszálas vagy kevertszálas szövetek. Normál szennyezett‐ ség.

Kímélő

Fehér és színes pamut. Normál, erős és enyhe szennyezett‐ ség.

Kényes textília, pl. akril, viszkóz és kevertszálas szövetek,

melyek kímélő mosást igényelnek. Normál szennyezettség.

Program

Selyem

Gyapjú

Outdoor ruházat

Tollkabát

Denim

Sportruházat

MAGYAR 19

Program leírása

Gépben és kézzel mosható selyem és egyéb kényes ruha‐

nemű. A dob mozgása annyira gyengéd, hogy még a legké‐ nyesebb ruhanemű kezelése is lehetséges. A gyűrődés csök‐ kentése érdekében futtasson teljes mosási és szárítási ciklust.

Gépben mosható gyapjúhoz, kézzel mosható gyapjúhoz

és „kézzel mosható” jelzéssel ellátott egyéb kényes szövetek‐ hez

1)

Ne használjon öblítőszert, és győződjön meg arról, hogy nincs öblítőszer-maradvány a mo‐ sószer-adagolóban.

Kivehető polár vagy egyéb termobéléssel rendelkező kül‐ téri ruházat, például munkaruha, sportruha, vízálló és lé‐

legző dzseki vagy széldzseki.

Kombinált mosó és szárító program végrehaj‐ tásakor a szárítási fázis vízállóságot helyreállí‐ tó ciklusként is működik. Győződjön meg ar‐

ról, hogy a ruhanemű kezelési címkéje en‐ gedélyezi-e a gépi szárítást.

Speciális mosási program egyetlen tollkabáthoz vagy taka‐

róhoz, műszálas töltettel is. Ha a kezelési címke engedélyezi, a ruhanemű megjelenésének és hőszigetelő képességének megőrzéséhez egy teljes mosási és szárítási ciklust futtasson le.

Speciális program farmer ruhaneműhöz gyengéd mosási fázissal a színek kifakulása és a mosásból eredő kopás

minimalizálása érdekében. A még jobb kezelés érdekében csökkentett mennyiségű töltet alkalmazása javasolt.

Kevert anyagú sportruházat. Enyhén szennyezett vagy fel‐ frissítendő ruhaneműk.

20 www.aeg.com

Program Program leírása

Gőzölés programok

2)

A gőzölés szárított, mosott vagy egyszer viselt ruháknál használható. Ezek a progra‐ mok csökkentik a gyűrődést és a kellemetlen szagokat, valamint simábbá varázsol‐ ják ruhaneműjét.

Ne használjon mosószert. Szükség esetén a foltokat mosással vagy helyi folteltávolí‐ tóval távolítsa el.

A gőzölés programok nem tartalmaznak higiéniai ciklust.

Az alábbi típusú ruháknál ne alkalmazza a gőzölés programot:

• 40 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten mosandó ruhadarabok.

• Ruhaneműk, melyek címkéjén nem szerepel, hogy gépben való szárításra alkalmasak.

• „Csak vegyileg tisztítható” jelzéssel ellátott ruhadarabok.

Gőzölés

Gőzölő program pamut és műszálas anyagokhoz. A ciklus segítségével felfrissítheti és kisimíthatja a ruhaneműt. Ne használja ezt a programot 40 °C-nál alacsonyabb hőmérsékle‐ ten mosandó ruhadarabokhoz.

Gőz + Kasmír

Gyapjú és kasmír. Mosás nélküli rövid program legfeljebb 1 kg gépben vagy kézzel mosható gyapjú, illetve kasmír szövet felfrissítéséhez. Kisebb töltetek esetén a program időtartama tovább csökkenthető a Gőzszint kiegészítő funkcióval.

Kiegészítő programok

Öblítés

Minden ruhaanyaghoz, a kényes ruhaneműk és gyapjú ki‐

vételével. Program a ruhanemű öblítéséhez és centrifugálásá‐ hoz. Egyedül az alapértelmezett centrifugálási sebesség hasz‐ nálható pamut ruhaneműhöz. Csökkentse a centrifugálási se‐ bességet a töltet típusának megfelelően. Ha szükséges, hasz‐ nálja a Extra öblítés kiegészítő funkciót további öblítésekhez.

Alacsony sebességen kímélő öblítéseket és egy rövid centrifu‐ gálást végez a készülék.

Centrifugálás

Minden ruhaanyaghoz, a kényes ruhaneműk és gyapjú ki‐

vételével. Program a ruhanemű centrifugálásához és a víz dobból való leeresztéséhez. Egyedül az alapértelmezett centri‐ fugálási sebesség használható pamut ruhaneműhöz. Csökken‐ tse a centrifugálási sebességet a töltet típusának megfelelően.

Szivattyúzás

Minden ruhaanyaghoz, a kényes ruhaneműk és gyapjú ki‐

vételével. Program a víz dobból való leeresztéséhez.

1) A ciklus közben a dob kis sebességen forog a kíméletes mosás érdekében. Úgy tűnhet, hogy a dob nem forog, vagy nem megfelelően forog, azonban ez normális jelenség ennél a programnál.

2) Ha szárított ruhán állít be Gőzölés programot, a ciklus végén a ruhanemű nedves maradhat. Jobb a ruhákat kb. 10 percre friss levegőre vinni, hogy elpárologtassa a nedvességet. Amikor a program befeje‐ ződött, gyorsan távolítsa el a ruhaneműt a dobból. Ha a gőzölést követően úgy dönt, mégis kivasalja a ruhákat, sokkal kisebb erőfeszítésébe kerül!

MAGYAR

Program hőmérséklete, maximális centrifugálási sebesség és maximális töltet

Program Alapértelmezett hőmérséklet

Hőmérséklet-tar‐ tomány

Referencia centrifu‐ gálási sebesség

Centrifugálási se‐ bességtartomány

Maximális töltet

Pamut

Pamut Eco

Műszál

40 °C

95 °C - Hideg

40 °C

60 °C - 40 °C

40 °C

60 °C - Hideg

1600 ford./perc

1600 ford./perc - 400 ford./perc

1600 ford./perc

1600 ford./perc - 400 ford./perc

1200 ford./perc

1200 ford./perc - 400 ford./perc

10 kg

10 kg

4 kg

NonStop 3h/3kg 30 °C

40 °C - 30 °C

1200 ford./perc 3 kg

Kímélő

Selyem

Gyapjú/Kézimos.

30 °C

40 °C - Hideg

30 °C

40 °C

40 °C - Hideg

1200 ford./perc

1200 ford./perc - 400 ford./perc

1000 ford./perc

1000 ford./perc - 400 ford./perc

1200 ford./perc

1200 ford./perc - 400 ford./perc

4 kg

0.5 kg

1.5 kg

Outdoor ruházat

Tollkabát

Denim

Sportruházat

30 °C

40 °C - Hideg

20 °C

40 °C - Hideg

30 °C

40 °C - Hideg

30 °C

40 °C - Hideg

1200 ford./perc

1200 ford./perc - 400 ford./perc

1200 ford./perc

1200 ford./perc - 400 ford./perc

1200 ford./perc

1200 ford./perc - 400 ford./perc

1200 ford./perc

1200 ford./perc - 400 ford./perc

2 kg

2 kg

4 kg

4 kg

Gőzölés

1 kg

Gőz + Kasmír

Öblítés

-

-

1600 ford./perc

1600 ford./perc - 400 ford./perc

1 kg

10 kg

21

22 www.aeg.com

Program

Centrifugálás

-

-

Alapértelmezett hőmérséklet

Hőmérséklet-tar‐ tomány

-

Referencia centrifu‐ gálási sebesség

Centrifugálási se‐ bességtartomány

1600 ford./perc

1600 ford./perc - 400 ford./perc

Szivattyúzás

Programok és kiegészítő funkciók kompatibilitása

Maximális töltet

10 kg

10 kg

Amikor beállít egy mosási programot, és belép a menübe, a kijelzőn megjelennek a rendelkezésre álló kiegészítő funkciók.

A Gyerekzár, Késleltetett indítás és Memória kiegészítő funkciók mindegyik mosási programhoz választhatóak.

A Folteltávolítás, Előmosás és Áztatás kiegészítő funkciók nem állítha‐ tók be együtt.

Pamut

Pamut Eco

Műszál

NonStop

3h/3kg

Kímélő

Selyem

Gyapjú/

Kézimos.

Outdoor ru‐ házat

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■

■ ■ ■ ■

5)

MAGYAR 23

Tollkabát

Denim

■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■

■ ■ ■ ■

5)

Sportruhá‐ zat

■ ■ ■ ■ ■ ■

Gőzölés

Gőz + Kas‐ mír

Öblítés

Centrifugá‐ lás

■ ■ ■

Szivattyúzás

1) Ha a legrövidebb időtartamot állítja be, azt ajánljuk, hogy csökkentse a töltet méretét. Meg lehet telje‐ sen tölteni a készüléket, de csökkenhet a mosás hatékonysága.

2) Ez a kiegészítő funkció 400 ford./perc értéknél alacsonyabb sebesség esetén nem áll rendelkezésre.

3) Ez a beállítás 40 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén nem áll rendelkezésre.

4) Néhány programnál csak a Szekrényszáraz kiegészítő funkció áll rendelkezésre.

5) Vasalószáraz ennél a programnál nem használható.

9.2 Woolmark Apparel Care -

Kék

• The Woolmark Company ennek a mosógépnek a gyapjúmosási ciklusát jóváhagyta a „kézzel mosható” jelzésű, gyapjútartalmú ruhadarabok gépi mosására, azzal a feltétellel, hogy a ruhák mosása a ruhanemű kezelési címkén szereplő és a mosógép gyártójától származó utasítások szerint történik. M1230

• E gép gyapjúszárítási ciklusát a The

Woolmark Company ellenőrizte és jóváhagyta. Az említett ciklus alkalmas a „kézimosás” címkével ellátott gyapjú ruhanemű szárítására, feltéve, hogy a ruhanemű mosása a

Woolmark által javasolt kézimosási ciklussal történt, és a gyártó által előírt utasításoknak megfelelően lett szárítva. M1399

Az Egyesült Királyságban, Írországban,

Hongkongban és Indiában a Woolmark

24 www.aeg.com

szimbólum minőségtanúsító védjegy funkciót tölt be.

9.3 Automatikus szárítás

Szárazsági fokozat

Extra száraz

Törölközőkhöz

Szekrényszáraz

1)

Tárolni kívánt ruhaneműkhöz

Textil típusa

Pamut és lenvászon

(fürdőköpenyek, törölközők stb.)

Denim

(farmer, ellenálló ruházat, például farmer munkaruha)

Pamut és lenvászon

(fürdőköpenyek, törölközők stb.)

Műszálas és kevertszálas szövetek

(pulóverek, blúzok, alsóne‐ műk, háztartási vászon és

ágynemű)

Töltet

max. 6 kg-ig max. 4 kg-ig max. 6 kg-ig max. 4 kg-ig

Kényes szövetek

(akril, viszkóz és kényes, ke‐ vert szálas szövetek)

Gyapjú

(gyapjú pulóverek)

Szabadtéri sportruházat

(outdoor szabadtéri ruházat, például munkaruha, sportru‐ ha, vízálló és lélegző dzseki vagy széldzseki)

Tollkabát

(egyetlen tollkabát)

Denim

(denim ruhanemű, farmer) max. 2 kg-ig max. 1 kg-ig max. 2 kg-ig max. 2 kg-ig max. 4 kg-ig

Selyem

(selyem ruhanemű és na‐ gyon kényes darabok) max. 0.5 kg-ig

Vasalószáraz

Vasaláshoz alkalmas

Pamut és lenvászon

(lepedők, asztalterítők, ingek stb.) max. 6 kg-ig

1) Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára Az EN 50229 szabvány szerinti bevizsgálást ELŐSZÖR a maximális névleges tömegű szárítandó töltettel telepakolt készülékkel kell elvégezni (a töltet összetéte‐ le az EN 61121 szabványnak megfelelően), ahol a Pamut Eco programhoz AUTOMATIKUS SZEK‐

RÉNYSZÁRAZ programot kell kiválasztani. A MÁSODIK szárítandó töltet részleges töltet legyen, melynél a Pamut Eco programhoz AUTOMATIKUS SZEKRÉNYSZÁRAZ programot kell kiválasztani.

MAGYAR

9.4 Idővezérelt szárítás

Szárazsági fo‐ kozat

Extra száraz

Törölközőkhöz

Szekrényszá‐ raz

Tárolni kívánt ruhaneműkhöz

Vasalószáraz

Vasaláshoz al‐ kalmas

Textil típusa

Pamut és lenvászon

(fürdőköpenyek, törölközők stb.)

Denim

(farmer, ellenálló ruházat, például far‐ mer munkaruha)

Pamut és lenvászon

(fürdőköpenyek, törölközők stb.)

Műszálas és kevertszálas szövetek

(pulóverek, blúzok, alsóneműk, háztar‐ tási vászon és ágynemű)

Kímélő

(akril, viszkóz és kényes, kevert szálas szövetek)

Gyapjú

(gyapjú pulóverek)

Szabadtéri sportruházat

(outdoor szabadtéri ruházat, például munkaruha, sportruha, vízálló és léleg‐ ző dzseki vagy széldzseki)

Tollkabát

(egyetlen tollkabát)

Denim

(denim ruhanemű, farmer)

Selyem

(selyem ruhanemű és nagyon kényes darabok)

Pamut és lenvászon

(lepedők, asztalterítők, ingek stb.)

Töltet

(kg)

Cent‐ rifugá‐ lási se‐ bes‐ ség

(ford./ perc)

Javasolt idő‐ tartam (perc)

6 1600

4 1600

280 - 300

170- 190

2 1600

4 1200

2

1200

120 - 130

230 - 250

140 - 160

6 1600

4 1600

2 1600

4 1200

2 1200

270 - 290

160 - 180

110 - 120

170 - 190

100 - 120

2 1200

1 1200

1 1200

140 - 160

70 - 90

90 - 110

2

1

2

4

2

1200

1200

1200

1200

1200

0.5

1000

6

4

1600

1600

2 1600

140 - 160

90 - 110

140 - 160

220 - 240

130 - 150

60 - 80

160 - 180

100 - 120

50 - 60

25

26 www.aeg.com

10. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK

10.1 Bevezetés

Amikor belép a Több menübe, a kijelzőn kizárólag a beállított programhoz rendelkezésre álló kiegészítő funkciók jelennek meg.

Max 10.0 Kg

Cottons

1h07min

40

1200

More

Amikor egy kiegészítő funkció parancsikonja látható a program

áttekintése képernyőn, mindössze érintse azt meg, hogy közvetlenül belépjen a hozzá tartozó kiegészítő funkció almenübe.

Egy kiegészítő funkció be-/ kikapcsolásához vagy a kiegészítő funkció almenübe lépéshez érintse meg a kiegészítő funkció sávot.

A kiegészítő funkció almenüből való kilépéshez ismét érintse meg a kiegészítő funkció sávot.

<Cottons 40

Stain Remover

Extra Rinse

2h24min

1/2

+1

<OFF +1 +2>

A program áttekintése képernyőre való visszalépéshez érintse meg a program sávot.

<Cottons 40

Child Lock

Delay Start

Time Save

Temperature

Spin Speed

1h07min

OFF

00h00min

OFF

40

1200

10.2 Gyerekzár

Ezzel a kiegészítő funkcióval megakadályozhatja a gyermekeket abban, hogy véletlen működésbe hozzák a készüléket.

A kiegészítő funkció bekapcsolása:

• Érintse meg a Gyerekzár sávot; a készülék automatikusan visszatér a program áttekintése képernyőre, és a

parancsikon megjelenik.

Bekapcsolhatja a kiegészítő funkciót:

• Miután megnyomja a Start/Szünet gombot: a Start/Szünet gomb és az

érintőképernyő kikapcsol. A készülék kikapcsolása a Be/Ki gomb segítségével valósítható meg.

• Mielőtt megnyomja a Start/Szünet gombot: a készülék nem indítható.

A kiegészítő funkció kiválasztását a készülék kikapcsolás után is tárolja.

A kiegészítő funkció kikapcsolása:

• Nyomja le, és körülbelül 3 másodpercig tartsa nyomva a parancsikont, amíg az ki nem alszik.

Amennyiben a parancsikon világít, a kiegészítő funkciót

bekapcsolhatja a parancsikon megérintésével

úgy, hogy nem lép az

További menübe. Olvassa el a „Parancsikonok” c.

szakaszt a „Készülék beállítások” fejezetben.

10.3 Késleltetett indítás

Ezzel a kiegészítő funkcióval a program kezdetét megfelelőbb időpontig késleltetheti.

1. Érintse meg a Késleltetett indítás sávot az almenübe lépéshez.

2. Az óra és/vagy perc sávokat gördítse jobbra vagy balra a megfelelő késleltetett indítás beállításához.

A program áttekintése képernyőre való visszalépéskor a visszajelző és a beállított késleltetési idő felváltva jelenik meg a visszajelzővel és a program időtartamával.

A Start/Szünet gomb megérintése után a készülék megkezdi a visszaszámlálást,

és az ajtó reteszelődik.

10.4 Időmegtakarítás

Ezzel a kiegészítő funkcióval csökkentheti a program időtartamát (Ki= normál időtartamú program).

1. Érintse meg a Időmegtakarítás sávot az almenübe lépéshez.

2. Az almenü sávját gördítse jobbra az alábbiak beállításához:

Gyors kiegészítő funkció (Közep): amennyiben a ruhanemű átlagosan vagy enyhén szennyezett, ajánlatos lehet a mosási program lerövidítése.

Extragyors kiegészítő funkció (Max): kisebb töltet esetén.

A program áttekintése képernyőre való visszalépéskor a Gyors vagy

Extragyors visszajelző váltja fel a visszajelzőt, és frissül a program időtartama.

10.5 Hőmérséklet

Egy mosási program kiválasztása esetén a készülék automatikusan javasol egy alapértelmezett hőmérsékletet.

1. Érintse meg a Hőmérséklet sávot az almenübe lépéshez.

2. Görgessen az almenü sávján a megfelelő hőmérséklet beállításához.

Hideg= Hideg mosás.

A program áttekintése képernyőre való visszalépéskor a beállított hőmérséklet megjelenik.

MAGYAR 27

10.6 Centrifuga sebesség

Egy program kiválasztása esetén a készülék automatikusan beállítja a megengedett maximális centrifugálási sebességet.

1. Érintse meg a Centrifuga sebesség sávot az almenübe lépéshez.

2. Az almenü sávját gördítse jobbra vagy balra az alábbiakhoz:

Centrifugálási sebesség

csökkentése;

A kijelző csak a beállított programnál elérhető centrifugálási sebességet mutatja.

• vagy kapcsolja be a Öblítés és

tartás kiegészítő funkciót;

A program áttekintése képernyőre való visszalépéskor a visszajelző világítani kezd.

A készülék nem ereszti le az utolsó

öblítővizet, hogy megóvja a ruhaneműket a gyűrődéstől. A mosási program leáll, a víz a dobban marad, valamint a végső centrifugálás nem történik meg.

Zárva marad az ajtó.

A dob rendszeres időközönként forgást végez, hogy csökkentse a ruhák gyűrődését. Az ajtó kinyitásához le kell engedni a vizet.

Érintse meg a Start/Szünet gombot: a készülék centrifugál és leereszti a vizet.

• vagy kapcsolja be a Csendes

kiegészítő funkciót.

A program áttekintése képernyőre való visszalépéskor a visszajelző világít.

Minden centrifugálási (közbenső és végső centrifugálási) szakasz elmarad, és a készülék a program végén a dobban tartja a vizet. Ez elősegíti a ruhák gyűrődésének csökkentését.

Mivel a program nagyon csendes, este is használható, amikor az olcsóbb éjszakai áram rendelkezésre

áll. Egyes programok esetén az

öblítéseket a készülék nagyobb mennyiségű víz felhasználásával végzi.

Zárva marad az ajtó.

28 www.aeg.com

A dob rendszeres időközönként forgást végez, hogy csökkentse a ruhák gyűrődését. Az ajtó kinyitásához le kell engedni a vizet.

Érintse meg a Start/Szünet gombot: a készülék csak szivattyúzást végez.

A készülék körülbelül 18 óra elteltével automatikusan leereszti a vizet.

10.7 Szárazsági fokozat

A Szárazsági fokozat megérintésével módosítható az automatikus szárítási fokozat:

Vasalószáraz: vasalandó ruhanemű.

Szekrényszáraz: tárolandó ruhanemű.

Extra száraz: teljesen megszárítandó ruhanemű.

A program áttekintése képernyőre való visszalépéskor a beállított fokozat megjelenik a szimbólum mellett, és a program időtartama frissül.

Ez a kiegészítő funkció csak szárítási ciklus beállításakor használható

(a Szárítás visszajelző világít). A készülék alapértelmezetten a

Szekrényszáraz

fokozatot javasolja, továbbá a szárazsági fokozat módosítása nem lehetséges minden programnál.

10.8 Szárítási idő

Ez a kiegészítő funkció lehetővé teszi a szövetek szárításához legalkalmasabb időtartam beállítását (lásd: „Idővezérelt szárítás” táblázat). A kijelző a beállított

értéket mutatja:

1. Érintse meg a Szárítási idő sávot az almenübe lépéshez.

2. Az óra és/vagy perc sávokat gördítse jobbra vagy balra a megfelelő szárítási időtartam beállításához.

A program áttekintése képernyőre való visszalépéskor a beállított idő megjelenik a szimbólum mellett, és a program időtartama frissül.

A szárítás legrövidebb időtartama 10 perc.

10.9 Folteltávolítás

1. Érintse meg a Folteltávolítás sávot az almenübe lépéshez.

2. Érintse meg a beállítandó kiegészítő funkció sávját:

Folteltávolítás

Válassza ezt a kiegészítő funkciót az erősen szennyezett vagy foltos ruhanemű folteltávolítóval történő előkezeléséhez.

Töltse a folteltávolítót a rekeszbe.

A folteltávolítót a hatékonyság növelése érdekében a készülék mosószerrel előkeveri és felmelegíti.

A kiegészítő funkció növelheti a program időtartamát.

E beállítás 40 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén nem áll rendelkezésre.

Előmosás

A kiegészítő funkció használatával 30

°C-os előmosási szakaszt adhat a mosási szakasz elé.

A kiegészítő funkció erősen szennyezett ruhanemű, különösen homokkal, porral, sárral és egyéb szilárd részecskével összepiszolt ruhák esetén ajánlott.

A kiegészítő funkció növelheti a program időtartamát.

Áztatás

Erősen szennyezett ruhanemű esetén használja ezt a funkciót. Mosás előtt körülbelül fél óráig áztatja 30 °C-on a készülék a ruhákat.

A program áttekintése képernyőre való visszalépéskor a parancsikon világít.

10.10 Extra öblítés

Ezzel a kiegészítő funkcióval legfeljebb három további öblítést adhat a kiválasztott mosási programhoz.

Mosószerekre allergiás és érzékeny bőrű egyének számára igen hasznos.

1. Érintse meg a Extra öblítés sávot a kiegészítő funkció almenübe lépéshez.

2. Görgesse a sávot jobbra, hogy további 1, 2 vagy 3 öblítést adjon hozzá (Ki= nincs további öblítés).

A program áttekintése képernyőre való visszalépéskor a parancsikon világít.

A pontok a kiválasztott további öblítések számát jelzik.

A kiegészítő funkció növeli a program időtartamát.

Ha a Extra öblítés kiegészítő funkció van beállítva alapértelmezettként, és egy ehhez megfelelő mosási programot választ, az

érintőképernyőn jelenik meg. Ekkor a Extra öblítés kiegészítő funkció beállításával csak egy további öblítés adható a programhoz .

10.11 Plus Steam

Ez a funkció egy gőz szakaszt iktat be, melyet egy rövid gyűrődésmentesítő szakasz követ a mosási program végén.

A gőz szakasz csökkenti a ruhanemű gyűrődését és javítja vasalhatóságát.

Érintse meg a Plus Steam sávot a kiegészítő funkció bekapcsolásához (Be

állapot).

A kiegészítő funkció növelheti a program időtartamát.

Kisebb ruhatöltettel jobb eredmény érhető el.

A program áttekintése képernyőre való visszalépéskor a parancsikon világít.

10.12 Soft Plus

Az öblítőszer eloszlásának és a ruhanemű puhaságának optimalizálása

MAGYAR 29

érdekében válassza a Soft Plus kiegészítő funkciót.

Ez az öblítőszer funkció használatakor javasolt.

A kiegészítő funkció kismértékben növeli a program időtartamát.

Érintse meg a Soft Plus sávot a kiegészítő funkció bekapcsolásához (Be

állapot).

A program áttekintése képernyőre való visszalépéskor a parancsikon világít.

10.13 Gyűrődésmentesítés

Amikor ez a kiegészítő funkció be van

állítva, a ciklus végén a dob finom mozgásokat végez kb. 30 percig, hogy a ruhadarabok puhák legyenek.

Érintse meg a Gyűrődésmentesítés sávot a kiegészítő funkció bekapcsolásához (Be állapot).

A program áttekintése képernyőre való visszalépéskor a parancsikon világít.

10.14 Gőzszint

A kiegészítő funkció segítségével a ruhatöltet méretétől függően módosítható a gőzölési fokozat.

1. Érintse meg a Gőzszint sávot az almenübe lépéshez.

2. A listán gördítse jobbra vagy balra a három fokozat egyikének kiválasztásához:

Minimum

Közepes

Ez csak a Gőzölés programhoz használható.

10.15 Memória

A kiegészítő funkció segítségével a két leggyakrabban használt mosási program menthető.

A kedvenc programok mentése:

1. Először a mosási programot, majd a megfelelő kiegészítő funkciókat

állítsa be.

30 www.aeg.com

2. Érintse meg a Memória sávot az almenübe lépéshez.

3. Érintse meg a 1. memória vagy 2.

memória mezőt a beállított program mentéséhez. Az állapot Üres jelzésről Haszn. jelzésre változik.

A programlista képernyőre való visszatéréskor a program neve mellett az

M1 vagy M2 jelzés fog világítani a beállítás után.

Ezután a készülék minden egyes bekapcsolásakor az

M1 és/vagy M2 program megjelenik a készülék által automatikusan javasolt első

öt program között, és közvetlenül választhatja ki ezeket a programlista képernyőről.

1h07min

40

1200

More

Mentett program módosítása:

1. Először a mosási programot, majd a megfelelő kiegészítő funkciókat

állítsa be.

2. Érintse meg a Memória sávot az almenübe lépéshez.

3. Érintse meg a Haszn. állapotú 1.

memória vagy 2. memória sávot.

Egy előugró üzenet megkérdezi, hogy törölni vagy cserélni szeretné-e a mentett programot.

4. Érintse meg a Újraprog. sávot.

Mentett program törlése:

1. Érintse meg a Memória sávot az almenübe lépéshez.

2. Érintse meg a 1. memória vagy 2.

memória sávot. Egy előugró üzenet megkérdezi, hogy törölni vagy cserélni szeretné-e a mentett programot.

3. Érintse meg a Üres sávot. Az M1 vagy M2 eltűnik a programlista képernyőről.

Settings

Cottons

Cottons

Cottons Eco

Synthetics

M1

11. NAPI HASZNÁLAT - KIZÁRÓLAG MOSÁS

FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

11.3 A készülék elindítása

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot.

11.1 Súlyérzékelő használata

A súlyérzékelő helyes működéséhez a dobnak

üresnek kell lenni a készülék bekapcsolásakor.

A programot a ruhadarabok dobba helyezése ELŐTT

állítsa be.

11.2 A készülék bekapcsolása előtt

1. Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva a hálózati aljzatba.

2. Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.

Egy rövid hangjelzés hallható (ha be van kapcsolva). Megjelenik a Mosás visszajelző.

A Start/Szünet gomb LED visszajelzője villog.

11.4 Készenlét funkció

A Készenlét kiegészítő funkció az energiafogyasztás csökkentésére

MAGYAR 31

automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha:

• A készüléket 5 percig nem használja, mielőtt megnyomja a Start/Szünet gombot, hogy bekapcsolja a készüléket.

A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot.

• A mosási program befejezése után 5 perccel.

A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot.

A kijelzőn a legutoljára beállított program befejezési ideje látható.

Forgassa el a programválasztó gombot egy új program beállításához.

Ha olyan programot vagy kiegészítő funkciót állít be, melynek végén a víz a dobban marad, a Készenlét funkció nem kapcsolja ki a készüléket arra való emlékeztetőként, hogy el kell végezni a szivattyúzást.

11.5 Program kiválasztása

1. Fordítsa el a programkapcsolót a kívánt program beállításához.

OKOPower

ColourPro

Cottons

Cottons Eco

Synthetics

3h01min

40

1200

More

Másik lehetőségként érintse meg a program nevét a program áttekintése ablakban a programlista ablakhoz való visszatéréshez, majd görgessen fel vagy le a programlistában a megfelelő program kiválasztásához.

Wash 1h07min

Max 10.0 Kg

Cottons

40

1200

More

2. Néhány másodperc elteltével a kijelzőn megjelenik a program

áttekintése képernyő, ahonnan leolvasható a maximális töltet, az alapértelmezett hőmérséklet, a maximális centrifugálási sebesség és a program időtartama.

3. A víz hőmérsékletének módosításához érintse meg a

Hőmérséklet sávot.

4. A Centrifuga sebesség sáv megérintésével módosíthatja a centrifugálási sebességet, illetve beállíthatja a Öblítés és tartás vagy

Csendes kiegészítő funkciót.

5. A Több megérintésével beléphet a rendelkezésre álló további kiegészítő funkciók menübe, és azokból egyet vagy többet beállíthat.

Ezután a beállított kiegészítő funkciók parancsikonjai megjelennek a program

áttekintése képernyőn.

Helytelen kiválasztás esetén a Ez a beállítás nem

elérhető üzenet jelenik meg.

11.6 A mosandó holmi behelyezése

1. Nyissa ki a készülék ajtaját.

A súlyautomatika ablak jelenik meg.

Cottons 40

A felső sáv azt jelzi, hogy csak mosási fázis lesz végrehajtva.

10 kg

Ready to start

2. Rázza meg a ruhadarabokat, mielőtt a dobba helyezi őket.

3. Helyezze a mosandó darabokat egyenként a dobba.

32 www.aeg.com

0,5 kg-os lépésekben módosul a ruhák súlyának kijelzése, valamint ennek megfelelően a program időtartama is frissül, amikor visszatér a program

áttekintése képernyőre.

Ha a maximális töltetnél több ruhát tesz a dobba, akkor a kijelzőn a javasolt töltetet meghaladó súlyra figyelmeztető üzenet jelenik meg.

A ruhákat ennek ellenére kimoshatja, de az energia-

és vízfogyasztás megnövekszik.

A legkedvezőbb fogyasztás

és teljesítmény eléréséhez néhány ruhadarab eltávolításával szüntesse meg a túlsúlyt.

Csak olyan programok esetében jelenik meg a túlterhelés jelzés, melyeknél a készülék maximális tölteténél kisebb a maximális töltet értéke.

4. Zárja be az ajtót. Győződjön meg arról, hogy az ajtó és a vízzáró szigetelés közé nem szorult-e be ruha. Ellenkező esetben mosás közben víz szivároghat ki, vagy tönkremehet a ruha.

Cottons 40

Detergent advice:

60ml / 50ml

Type 1 / Type 2

Ready to start

Lásd a „Mosószer-adagolás” szakaszt a

„Készülék beállítások” fejezetben.

Amennyiben az ajtó becsukása után módosítja a mosási programot, akkor a kijelzőn a javasolt töltetet meghaladó súlyra figyelmeztető üzenet jelenhet meg az új programnál: nyissa ki az ajtót, és vegyen ki néhány ruhadarabot.

11.7 A mosószer és az adalékok betöltése

5. Amennyiben már beállította a 1.

típusú mosószer vagy 2. típusú

mosószer funkciót a használandó típusú mosószer javasolt átlagos adagolási mennyiségével, akkor a készülék javaslatot fog tenni a betöltendő mosószermennyiségre.

Rekesz az előmosás és az

áztatóprogram mosószere, valamint a folteltávolító számára.

Mosási szakasz mosószeradagolója.

Rekesz a folyékony adalékok

(öblítőszer, keményítő) számára.

A folyékony adalékok maximális szintje.

A por állagú vagy folyékony mosószer kiválasztására szolgáló terelőlap.

MAGYAR 33

4. Folyékony állagú mosószer használatához hajtsa le a terelőlapot.

Mindig kövesse a mosószerek csomagolásán található utasításokat, azonban javasoljuk, hogy ne lépje túl a jelzett maximális szintet ( ). Ez a mennyiség garantálja a legjobb mosási eredményt.

Amennyiben szükséges, a mosási szakasz után távolítsa el a mosószer maradványokat a mosószeradagolóból.

11.8 A terelőlap helyzetének az ellenőrzése

1. Üközésig húzza ki a mosószeradagolót.

2. Az adagoló kivételéhez nyomja lefelé a kart.

1

2

Amikor LE helyzetben van a terelőlap:

• Ne használjon kocsonyás állagú vagy sűrű folyékony mosószereket.

• Ne töltsön be a tererőlapon jelzett maximumnál több folyékony mosószert.

• Ne állítson be előmosási szakaszt.

• Ne állítsa be a késleltetett indítás funkciót.

5. Mérje ki a mosó- és az öblítőszert.

6. Gondosan zárja be a mosószeradagolót.

3. Por állagú mosószer használatához hajtsa fel a terelőlapot.

Ellenőrizze, hogy a terelőlap nem akadályozza-e a fiók bezárását.

11.9 A program indítása

1. A program elindításához érintse meg a Start/Szünet gombot.

34 www.aeg.com

A hozzá tartozó LED villogása megszűnik, és folyamatosan világítani kezd.

Az ajtó zárva van.

Az éppen futó programot ismertető ablak felugrik, és az alábbiakat jeleníti meg:

• A program neve.

• A program befejezéséig hátralévő idő.

• A folyamatjelző sáv.

• A ProSense szakasz, majd ezt követően az éppen futó programszakasz.

• A visszajelző. Amikor világít, lehetőség van a ciklus leállítására

és ruhák hozzáadására.

• Az ajtó zárva visszajelző, amikor a visszajelző kialszik.

• A ciklus végének becsült időpontja.

• A parancsikon.

Cottons 40

3h01min

Washing

Finished at 15:42

A leeresztő szivattyú egy rövid időre bekapcsolhat, mielőtt a készülék vizet tölt be.

2. Amennyiben szükséges, a gombot megérintve lépjen a kiegészítő funkció listába, majd kapcsolja be a Gyerekzár kiegészítő funkciót. Lásd a „Kiegészítő funkciók” fejezet „Gyerekzár” szakaszát.

A parancsikon megjelenik. Tartsa a gombot lenyomva körülbelül 3 másodpercig a Gyerekzár funkció kikapcsolásához.

Egy program késleltetett indítással való indítása

1. A program elindításához érintse meg a Start/Szünet gombot.

A hozzá tartozó LED villogása megszűnik, és folyamatosan világítani kezd.

Az ajtó zárva van.

A készülék megkezdi a visszaszámlálást,

és az ajtó reteszelődik.

Cottons 40

Starts in

1h29min

Reset

Finished at 15:36

2. A késleltetett indítás törléséhez

érintse meg a Nullázás, majd a

Start/Szünet gombot, vagy várja meg a visszaszámlálás befejeződését.

A program a szokásos módon elindul.

A ProSense érzékelés a visszaszámlálás végén kezdődik.

A ciklus alatt a kijelző tájékoztatást nyújt az egyes futó programokról (pl.

mosás, öblítés stb.).

11.10 A ProSense töltetérzékelés

A Start/Szünet gomb megérintése után:

1. A ProSense funkció megkezdi a töltetérzékelést, hogy kiszámítsa a program valós időtartamát. A kijelzőn a következő üzenet látható: Program

beállítása aktuális töltethez.

A készülék a behelyezett ruhanemű függvényében automatikusan beállítja a program időtartamát, hogy a lehető legrövidebb idő alatt tökéletes mosási eredményt biztosíton. Nőhet vagy csökkenhet a program időtartama.

2. Hozzávetőleg 20 perc elteltével a kijelzőn az új program időtartama, a program befejezésének számított időpontja és a futó ciklusra vonatkozó tájékoztatás jelenik meg.

A ProSense töltetérzékelés kizárólag teljes mosási programoknál fut le.

11.11 A program megszakítása és a kiegészítő funkciók módosítása

Ha a program működik, csak néhány kiegészítő funkció módosítására van lehetőség:

1. Érintse meg a Start/Szünet gombot.

A megfelelő LED villogni kezd.

2. Érintse meg a gombot a kiegészítő funkciók módosításához.

A kiegészítő funkció listában csak a rendelkezésre álló kiegészítő funkciók lesznek aktívak.

3. Érintse meg ismét a Start/Szünet gombot.

A mosási program folytatódik, és a program időtartama módosulhat.

11.12 Folyamatban levő program törlése

1. A program törléséhez és a készülék kikapcsolásához nyomja meg a

Be/Ki gombot.

2. A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot.

Most új mosási programot állíthat be.

Amennyiben a ProSense szakasz már lefutott, és a vízbetöltés már elkezdődött, az új program a ProSense

szakasz megismétlése

nélkül indul el. A készülék a vizet és a mosószert nem ereszti le a pazarlás elkerülése érdekében.

11.13 Az ajtó kinyitása

Ha a hőmérséklet vagy a dobban lévő víz szintje túl magas, és/vagy a dob még forog, nem nyithatja ki a készülék ajtaját.

Amennyiben a világít: a víz hőmérséklete és szintje nem magas, így kinyithatja a készülék ajtaját, és további ruhákat pakolhat a dobba.

MAGYAR 35

A program vagy a késleltetett indítás működése közben a készülék ajtaja zárva van.

1. Érintse meg a Start/Szünet gombot.

A hozzá tartozó ajtózár visszajelző kialszik a kijelzőn.

2. Nyissa ki a készülék ajtaját. Ha szükséges, helyezzen be vagy vegyen ki ruhaneműt a készülékből.

3. Csukja be az ajtót, majd érintse meg a Start/Szünet gombot.

Folytatódik a program vagy a késleltetett indítás végrehajtása.

11.14 Miután a program véget

ért

Amikor a program befejeződött, a készülék automatikusan leáll. A hangjelzések hallhatóak (ha engedélyezve vannak).

A kijelző jelzi, hogy a ciklus befejeződött,

és megjelenik a 0h00min üzenet.

A Start/Szünet gomb jelzőfénye kialszik.

Az ajtózár kiold, és kialszik a visszajelző.

1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot.

A program lejárta után öt perccel az energiatakarékos funkció automatikusan kikapcsolja a készüléket.

Amikor ismét bekapcsolja a készüléket, akkor a kijelzőn az utoljára beállított program kijelzése látható. Forgassa el a programkapcsolót egy új program beállításához.

2. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.

3. Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.

4. Hagyja egy ideig nyitva az ajtót és a mosószer-adagoló rekeszt, hogy elkerülje a penész vagy kellemetlen szagok keletkezését.

5. Zárja el a vízcsapot.

11.15 Vízleeresztés a ciklus vége után

Ha olyan programot vagy kiegészítő funkciót választott, amely nem üríti ki az

36 www.aeg.com

utolsó öblítés vizét a dobból, a program befejeződik, azonban:

• A kijelzőn 0 min látható, és a Start/

Szünet gomb villogni kezd.

• A dob továbbra is rendszeresen forog, hogy megakadályozza a ruhák gyűrődését.

• A visszajelző továbbra is világít,

és az ajtó zárva marad.

• Az ajtó kinyitásához le kell a vizet engednie:

1. Érintse meg a Start/Szünet gombot:

• Amennyiben van beállítva, a készülék leereszti a vizet és centrifugál.

• Amennyiben van beállítva, a készülék csak leereszti a vizet.

2. Szükség esetén módosítsa a készülék által javasolt centrifugálási sebességet: érintse meg a Start/

Szünet gombot a program szüneteltetéséhez; érintse meg a gombot, majd a Centrifuga

sebesség sávot.

3. A program befejezése után kialszik az ajtó zárva visszajelző, és kinyithatja az ajtót.

4. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot néhány másodpercig.

A készülék minden esetben körülbelül 18 óra elteltével automatikusan leereszti a vizet.

12. NAPI HASZNÁLAT – MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

A készülék automatikus mosó-szárító programokkal rendelkezik.

gombot. A Mosás és Szárítás visszajelzők világítani kezdenek. A

és a Szekr+ visszajelző megjelenik a kijelzőn. A kijelzőn megjelenik a mosó- és a szárítóprogram javasolt maximális töltetmérete is (pl. 6 kg a pamut ruhaneműhöz).

12.1 Teljes programok -

Mosás és szárítás

Nem minden program kombinálható a szárítás funkcióval. A NonStop

3h/3kg egy teljes mosószárító program.

A „non-stop program” beállításával ruháit kimoshatja és száríthatja. A következők szerint járjon el:

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot néhány másodpercig.

2. Fordítsa a programválasztó gombot a mosási programra. A kijelzőn az alapértelmezett hőmérséklet, a centrifugálási fordulatszám és a mosási fázishoz ajánlott legnagyobb töltet jelenik meg.

3. Amennyiben a szárítási funkciót is szeretné bekapcsolni, érintse meg egyszer a Mode - Üzemmód

Wash & Dry

Max 6.0 Kg

Cottons

2h57min

40

1200

Cupp.

More

MAGYAR 37

Nagy mennyiségű ruhatöltet szárításakor ügyeljen arra, hogy a ruhadarabok ne legyenek felcsavarva, és egyenletesen legyenek elosztva a dobban.

A szárítási ciklus kezdetén

(3 - 5 percig) kissé erősebb zaj hallható. Ez a kompresszor miatt van, és normális jelenség kompresszorral működő berendezéseknél, például hűtőgépeknél, fagyasztóknál stb.

4. Érintse meg a Szekr+ gombot a

Szárazsági fokozat menübe lépéshez.

12.2 Mosás és szárítás -

Automatikus fokozatok

1. A Szárazsági fokozat menübe lépés után a szárítási fokozat módosításához görgesse el balra vagy jobbra az almenü sávot. Az alábbi szintek egyike állítható be, ha megfelel a programhoz:

a. Vasalószáraz: pamut darabok;

b. Szekrényszáraz: pamut és műszálas darabok;

c. Extra száraz: pamut darabok.

<Cottons 2h57min

Dryness Level

< >

2. Érintse meg a Szárazsági

fokozat sávot, majd a felső sávot a program áttekintése képernyőre való visszalépéshez. A kijelzőn megjelenik a kiválasztott fokozat (pl.:

Extra száraz) és a program frissített időtartama.

Wash & Dry

Max 6.0 Kg

Cottons

3h34min

40

1200

Extra

More

A kijelző a mosási és szárítási ciklust is magában foglaló, kiszámított időtartamot jeleníti meg.

A megfelelő hatékonyságú, kevesebb energiát fogyasztó

és rövidebb időtartamú szárítás elérése érdekében a készülék nem engedi, hogy túl alacsony centrifugálási fordulatszámot válasszon a mosandó és szárítandó ruhadarabokhoz.

3. Szükség esetén módosítsa a centrifugálási sebességet, a vízhőmérsékletet, és állítsa be a rendelkezésre állóak közül a kívánt kiegészítő funkciókat.

4. Egyenként pakolja be a ruhadarabokat.

5. Tegye a mosószert és az adalékokat a megfelelő rekeszbe.

6. A program elindításához érintse meg a Start/Szünet gombot. Az ajtózár bekapcsol. A ProSense töltetérzékelés megkezdődik. A program alatt a kijelző tájékoztatást nyújt az egyes fázisokról.

12.3 Mosás és idővezérelt szárítás

1. A Szárazsági fokozat menübe lépés után a bezáráshoz érintse meg a

Szárazsági fokozat sávot.

A kiegészítő funkciók listája megjelenik.

<Cottons 2h14min

Spin Speed

Dryness Level

Time Dry

Stain Removal

Extra Rinse

1200

OFF

0:10

OFF

OFF

38 www.aeg.com

2. Érintse meg a Szárítási idő sávot.

<Cottons

Time Dry

<0

2h14min

0:10

Az idővezérelt szárítás legrövidebb időtartama 10 perc.

3. Az óra és/vagy perc sávokat gördítse jobbra vagy balra a megfelelő idővezérelt szárítás beállításához.

<Cottons

Time Dry

<0

<20

3h34min

1:30

4. Érintse meg a Szárítási idő sávot, majd a felső sávot a program

áttekintése képernyőre való visszalépéshez. A kijelzőn megjelenik az idővezérelt szárítás és a program frissített időtartama.

Wash & Dry

Max 6.0 Kg

Cottons

0

1

h

10

h

30 min min

1>

20>

2>

40>

3h34min

40

1200

1h30m

More

5. Szükség esetén módosítsa a centrifugálási sebességet és a vízhőmérsékletet, majd állítsa be a megfelelő kiegészítő funkciókat a rendelkezésre állóak közül.

6. Egyenként pakolja be a ruhadarabokat.

7. Tegye a mosószert és az adalékokat a megfelelő rekeszbe.

8. A program elindításához érintse meg a Start/Szünet gombot. Az ajtózár bekapcsol. A ProSense töltetérzékelés megkezdődik. A program alatt a kijelző tájékoztatást nyújt az egyes fázisokról.

12.4 Miután a szárítóprogram véget ért

• A készülék automatikusan leáll.

• A hangjelzések hallhatóak, ha engedélyezve vannak.

• A kijelző jelzi, hogy a ciklus befejeződött, és megjelenik a

0h00min üzenet.

• Kialszik a Start/Szünet gomb visszajelzője. Az ajtózár kiold, és kialszik a visszajelző.

• A készülék kikapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot néhány másodpercig.

A program lejárta után néhány perccel az energiatakarékos funkció automatikusan kikapcsolja a készüléket.

1. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.

2. Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.

A szárítási fázis után tisztítsa meg a dobot, a tömítést és az ajtó belsejét egy nedves ruhával.

A Tisztítsa meg az 1. HP-

szűrőt! üzenet megjelenik a kijelzőn emlékeztetésül, hogy tisztítsa meg a légszűrőt (olvassa el „A légszűrők tisztítása” c.

szakaszt az „Ápolás és tisztítás” fejezetben).

13. NAPI HASZNÁLAT – CSAK SZÁRÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

A készülék automatikus mosó-szárító programokkal rendelkezik.

13.1 Előkészületek szárításhoz

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot néhány másodpercig.

Kizárólag szárítást végző programnál a kijelzőn nem jelenik meg a betöltött ruhanemű tömege, valamint a ProSense töltetérzékelés inaktív.

2. Egyenként pakolja be a ruhadarabokat.

3. Fordítsa a programkapcsolót a szárítandó ruhadaraboknak megfelelő programra.

4. A mosás kikapcsolásához és kizárólag szárítás elvégzéséhez

érintse meg kétszer a Mode -

Üzemmód gombot. Csak a Szárítás visszajelző világít. A és a Szekr+ visszajelző megjelenik a kijelzőn. A kijelzőn a maximális javasolt töltet

értéke is látható.

Dry 57min

Cottons

Cupp.

More

5. Érintse meg a Szekr+ gombot a

Szárazsági fokozat menübe lépéshez.

Nagy mennyiségű ruhanemű szárításakor a jó szárítási eredmény elérése

érdekében ügyeljen arra, hogy a ruhanemű ne legyen

összehajtva, és egyenletesen legyen a dobban elosztva.

MAGYAR 39

13.2 Szárítás - Automatikus szárazsági fokozatok szerint

1. A Szárazsági fokozat menübe lépés után a szárítási fokozat módosításához görgesse el balra vagy jobbra az almenü sávot. Az alábbi szintek egyike állítható be, ha megfelel a programhoz:

a. Vasalószáraz: pamut darabok;

b. Szekrényszáraz: pamut és műszálas darabok;

c. Extra száraz: pamut darabok.

2. Érintse meg a Szárazsági

fokozat sávot, majd a felső sávot a program áttekintése képernyőre való visszalépéshez. A kijelzőn megjelenik a kiválasztott fokozat (pl.:

Extra száraz) és a program frissített időtartama.

Az időtartam értéke a kijelzőn ennek megfelelően frissül.

3. A program elindításához érintse meg a Start/Szünet gombot. Az ajtózár bekapcsol. A program alatt a kijelző tájékoztatást nyújt az egyes fázisokról.

13.3 Mosás és idővezérelt szárítás

1. A Szárazsági fokozat menübe lépés után a bezáráshoz érintse meg a

Szárazsági fokozat sávot.

A kiegészítő funkciók listája megjelenik.

<Cottons 2h14min

Spin Speed

Dryness Level

1200

OFF

Time Dry

Stain Removal

Extra Rinse

2. Érintse meg a Szárítási idő sávot.

0:10

OFF

OFF

40 www.aeg.com

<Cottons

Time Dry

<0

10 min

20>

Az idővezérelt szárítás legrövidebb időtartama 10 perc.

3. Az óra és/vagy perc sávokat gördítse jobbra vagy balra a megfelelő idővezérelt szárítás beállításához.

<Cottons

Time Dry

<0

<20

0

1

h

h

30 min

2h14min

0:10

1>

3h34min

1:30

2>

40>

4. Érintse meg a Szárítási idő sávot, majd a felső sávot a program

áttekintése képernyőre való visszalépéshez. A kijelzőn megjelenik az idővezérelt szárítás és a program frissített időtartama.

5. A program elindításához érintse meg a Start/Szünet gombot. Az ajtózár bekapcsol. A program alatt a kijelző tájékoztatást nyújt az egyes fázisokról.

13.4 Miután a szárítóprogram véget ért

• A készülék automatikusan leáll.

14. KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSOK

14.1 Bevezetés

1. A program áttekintés képernyőjén

érintse meg a képernyőt a programlista képernyőhöz való visszatéréshez.

2. Görgessen fel vagy le a listán a

Készülék beállítások

megkereséséhez.

• A hangjelzések hallhatóak, ha engedélyezve vannak.

• A kijelző jelzi, hogy a ciklus befejeződött, és megjelenik a

0h00min üzenet.

• Kialszik a Start/Szünet gomb visszajelzője. Az ajtózár kiold, és kialszik a visszajelző.

• A készülék kikapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot néhány másodpercig.

A program lejárta után néhány perccel az energiatakarékos funkció automatikusan kikapcsolja a készüléket.

1. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.

2. Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.

A szárítási fázis után tisztítsa meg a dobot, a tömítést és az ajtó belsejét egy nedves ruhával.

A Tisztítsa meg az 1. HP-

szűrőt! üzenet megjelenik a kijelzőn emlékeztetésül, hogy tisztítsa meg a légszűrőt (olvassa el „A légszűrők tisztítása” c.

szakaszt az „Ápolás és tisztítás” fejezetben).

Spin

Machine Clean

Settings

OKOPower

ColourPro

3. Érintse meg a parancsikont a beállítás menübe lépéshez.

4. Görgessen fel vagy le a beállítás listán a módosítandó beállítás megkereséséhez.

14.2 Óra beállítása

A visszaszámlálási idő beállítása:

1. Érintse meg a Óra beállítása sávot az almenübe lépéshez.

2. A pontos idő beállításához görgesse el jobbra vagy balra a perc és óra sávokat.

<Programmes Info

Set Clock 01h00min

< 24 01 h 02 >

< 59 00 min

01 >

3. Érintse meg a Óra beállítása sávot a készülék beállítás listájához való visszatéréshez, vagy érintse meg a

<Programok sávot a program

áttekintése képernyőre való visszalépéshez.

14.3 Nyelv beállítása

A nyelv módosítása:

1. Érintse meg a Nyelv sávot.

2. Görgessen fel vagy le a megfelelő nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg és tartsa nyomva a sávot.

Back

Svenska

Deutch

English

Italiano

Francais

Language

SV

DE

EN

IT

FR

3. A képernyő automatikusan visszatér a beállítás listához. Érintse meg a

<Programok sávot a program

áttekintése képernyőre való visszalépéshez.

14.4 Kijelző fényerő

A kijelző fényerejét 5 fokozatban lehet

állítani.

MAGYAR 41

A kijelző fényerejének beállítása:

1. Érintse meg a Kijelző fényerő sávot.

2. A fényerő sávot gördítse jobbra vagy balra a megfelelő szint kiválasztásához.

<Programmes Info

4

< 3 4 5 >

3. Érintse meg a Kijelző fényerő sávot a készülék beállítás listájához való visszatéréshez, vagy érintse meg a

<Programok sávot a program

áttekintése képernyőre való visszalépéshez.

14.5 Ciklusvég hangjelzés

A ciklusok végén hangjelzés hallható.

A hangjelzés kikapcsolása vagy időtartamának módosítása:

1. Érintse meg a Ciklusvég hangjelzés sávot.

2. A sávot gördítse jobbra vagy balra a megfelelő beállítás kiválasztásához:

Ki

Rövid

Közep

Hosszú

3. Érintse meg a Ciklusvég

hangjelzés, majd a <Programok sávot a program áttekintése képernyőre való visszalépéshez.

Amennyiben a Ciklusvég hangjelzés be van kapcsolva, a képernyőn a

(hangjelzés be) vagy a (hangjelzés ki) parancsikon jelenik meg. Lásd a jelen fejezet „Parancsikonok” szakaszát.

14.6 Extra öblítés alapért.

A kiegészítő funkció mindig két további

öblítést eredményez a készülék bekapcsolásakor és egy megfelelő program beállításakor.

A kiegészítő funkció be- és

kikapcsolása:

42 www.aeg.com

1. Érintse meg a Extra öblítés alapért. sávot (Be állapot).

2. Érintse meg a <Programok sávot a program áttekintése képernyőre való visszalépéshez.

Ha a Extra öblítés alapért. funkció be van kapcsolva, a képernyőn látható, valamint a Extra öblítés kiegészítő funkció beállításával egyetlen további

öblítés adható a programhoz .

Ha a Extra öblítés alapért. be van kapcsolva, a képernyőn a parancsikon is megjelenik. Lásd a jelen fejezet „Parancsikonok” szakaszát.

14.7 Soft Plus

Az öblítőszer eloszlásának és a ruhanemű puhaságának optimalizálása

érdekében válassza a Soft Plus kiegészítő funkciót. A Soft Plus kiegészítő funkció folyamatosan bekapcsolva marad.

Ez az öblítőszer funkció használatakor javasolt.

A kiegészítő funkció kismértékben növeli a program időtartamát.

A kiegészítő funkció be- és

kikapcsolása:

1. Érintse meg a Soft Plus sávot (Be

állapot).

2. Érintse meg a <Programok sávot a program áttekintése képernyőre való visszalépéshez.

Ha a Soft Plus kiegészítő funkció be van kapcsolva, a parancsikon megjelenik, amikor beállít egy megfelelő programot.

14.8 Mosószer-adagolás

A beállítás segítségével a mosószer csomagolásán javasolt átlagos adagolási mennyiséget lehet menteni, így a készülék a továbbiakban a ciklusokhoz szükséges mosószermennyiségre javaslatot fog tenni.

Kétfajta mosószer beállítása lehetséges: pl.: a 1. típusú mosószer helyen megadott érték mosóporra utal, míg a 2.

típusú mosószer helyen megadott érték folyékony mosószert jelent.

1. Érintse meg a Mosószer-adagolás sávot.

2. Érintse meg a 1. típusú mosószer vagy 2. típusú mosószer sávot.

Info

OFF

Detergent Dosing

Detergent Type 1

Detergent Type 2

3. Gördítse a sávot jobbra vagy balra a mosószer csomagolásán javasolt

átlagos mosószermennyiség ml mértékegységben történő beállításához.

Info

Detergent Type 1 OFF

<40 50 ml

60>

4. Érintse meg a Mosószer-adagolás sávot a készülék beállítás listájához való visszatéréshez, vagy érintse meg a <Programok sávot a program

áttekintése képernyőre való visszalépéshez.

14.9 Szolgáltatások

Ez a terület a márkaszerviz számára van fenntartva.

Back Services

Reserved for service

0 1 2 3 4

5 6 7 8 9

< OK

14.10 Parancsikonok

A beállítás segítségével a következő rajzon látható parancsikonok láthatóvá tehetők az áttekintés képernyőn.

A parancsikonok bekapcsolása:

1. Érintse meg a Parancsikonok sávot a rendelkezésre álló parancsikonok listájának megnyitásához.

<Back Shortcuts

Child Lock

Extra Rinse Shortcut

Buzzer Shortcut

OFF

OFF

OFF

MAGYAR 43

14.11 Gép/Funkció info

Itt található egy rövid leírás az összes programról, kiegészítő funkcióról és beállításról.

A megfelelő leírás megkeresése, pl.:

1. Érintse meg a Gép/Funkció info sávot.

2. Érintse meg a 1. Programok sávot.

3. Érintse meg a Pamut sávot; ekkor a megfelelő leírás jelenik meg a kijelzőn.

14.12

DEFAULT

Gyári beáll.

visszaáll.

Gyári beáll. visszaáll.: visszaállítja az eredeti gyári beállításokat.

Visszaállítás a gyári beállításokra:

1. Érintse meg a Gyári beáll. visszaáll. sávot.

Az alábbi ablak jelenik meg.

2. Érintse meg a megfelelő parancsikon/parancsikonok sávját, hogy azokat Be állapotra állítsa.

3. Érintse meg a <Vissza mezőt a készülék beállításainak listájához való visszatéréshez, valamint érintse meg a <Programok mezőt az

áttekintés képernyőhöz való visszalépéshez.

A parancsikon alul jelenik meg.

3h01min

Do you want to clear all your programmed settings?

Max 10.0 Kg

Cottons

40

1200

More

Cancel OK

2. Érintse meg a OK mezőt a gyári beállítások visszaállításához, vagy a

Mégse mezőt az aktuális beállítások megtartásához.

A parancsikon jelenik meg, amikor a megfelelő kiegészítő funkció be van

állítva.

15. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK

FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

15.1 A ruha töltet

• A következők szerint válogassa szét a ruhákat: fehér, színes, műszálas, kényes és gyapjúruhák.

• Tartsa be a mosási útmutatásokat, melyek a ruhák kezelési címkéin találhatóak.

• Ne mosson együtt fehér és színes darabokat.

• Egyes színes ruhadarabok elszíneződhetnek az első mosásnál.

Célszerű az első néhány mosásnál külön mosni ezeket.

44 www.aeg.com

• Fordítsa ki a többrétegű anyagokat, gyapjút és nyomtatott ábrákkal ellátott darabokat.

• Kezelje elő a makacs foltokat.

• Különleges mosószerrel mossa az erős szennyeződéseket.

• Legyen körültekintő a függönyökkel.

Vegye ki az akasztókat, és tegye mosózsákba vagy párnahuzatba a függönyöket.

• Ne mossa a készülékben a nem szegett vagy szakadt ruhadarabokat.

Használjon mosózsákot a kis és/vagy kényes darabok mosására (pl.: merevített melltartók, övek, harisnyanadrágok, cipőfűzők, szalagok stb.).

• Centrifugálási szakaszban kiegyensúlyozási problémákat okozhat a nagyon kis ruhatöltet, és túlzott vibrációhoz vezethet. Ha ez történik:

a. szakítsa meg a programot, és nyissa ki a készülék ajtaját (lásd a „Napi használat” című fejezetet);

b. kézzel rendezze el a dobban a darabokat, hogy azok egyenletesen helyezkedjenek el;

c. nyomja meg a Start/Szünet gombot. A centrifugálási szakasz folytatódik.

• Gombolja be a párnahuzatokat, húzza

össze a cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat és patentokat. Kösse meg az öveket, zsinegeket, cipőfűzőket, szalagokat és egyéb laza alkotóelemeket.

• Ürítse ki a zsebeket, és fordítsa ki a darabokat.

15.2 Makacs szennyeződések

Egyes szennyeződések esetében nem elegendő a víz és a mosószer.

Célszerű az ilyen szennyeződéseket a ruhadarab készülékbe tétele előtt kezelni.

Különleges folteltávolítók állnak rendelkezésre. Azt a különleges folteltávolítót használja, mely megfelel a folt és az anyag jellegének.

15.3 Mosószerek és adalékanyagok

• Csak mosógépek számára készült mosószereket és vegyi árukat használjon:

– univerzális, valamennyi anyagtípushoz való mosópor;

– finomtextil (max. 40 °C-os) és gyapjú mosásához való mosópor,

– valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony hőfokú

(max. 60 °C-os) programokhoz való folyékony mosószerek, illetve a csak gyapjú mosására szolgáló speciális mosószerek (a főmosási rekeszben található mosószerterelő lapot fordítsa B helyzetbe).

Ne keverje a különböző fajtájú

mosószereket.

• A mosószer-adagolóba ne helyezzen mosószer-tablettát.

• A környezet védelme érdekében ne használjon a javasoltnál több mosószert.

• Mindig tartsa be a mosószerek vagy egyéb termékek csomagolásán található útmutatásokat, és ne lépje túl a készüléken jelzett maximális szintet ( ).

• Az anyag fajtájához és színéhez, a program hőmérsékletéhez és a szennyezettség mértékéhez javasolt mosószereket használja.

• Ha a készüléke nem rendelkezik terelőlapos mosószer-adagolóval, akkor adagológolyóba öntse a folyékony mosószereket (a golyót a mosószer gyártója mellékeli).

15.4 Környezetvédelmi tanácsok

• Előmosási fázis nélkül tegye be a normál szennyezettségű ruhákat mosáshoz.

• Mindig maximális megengedett ruhatöltettel indítson egy mosóprogramot.

• Ha a foltokat előkezeli, vagy folteltávolítót használ, alacsony hőmérsékletű programot állítson be.

• A megfelelő mennyiségű mosószer használatához ellenőrizze a háztartási vízhálózatában lévő víz keménységét.

Lásd a „Vízkeménység” című szakaszt.

15.5 Vízkeménység

Ha nagy vagy közepes a vízkeménység a körzetében, akkor célszerű vízlágyítót használni a mosógépekben. Olyan körzetekben, ahol alacsony a vízkeménység, nem szükséges vízlágyító használata.

A lakhelye vízkeménységéről a helyi vízműtől kérjen tájékoztatást.

Megfelelő mennyiségű vízlágyítót alkalmazzon. Mindig tartsa be a termék csomagolásán található útmutatásokat.

15.6 A szárítási ciklus előkészítése

• Nyissa ki a vízcsapot.

• Ellenőrizze, hogy a lefolyócső megfelelően a helyére van-e téve.

További információkért lapozzon az

üzembe helyezés fejezetre.

• A szárítóprogramok esetén használható maximális töltettel kapcsolatosan tekintse meg a programok táblázatot.

15.7 Szárításra nem alkalmas ruhaneműk

Ne állítson be szárítóprogramot az alábbi ruhaneműhöz:

• Műszálas függönyök.

• Fémbetéttel rendelkező ruhadarabok.

• Nejlonharisnyák.

• Paplanok.

• Paplanhuzat.

• Takarók.

• Hálózsákok.

• Hajspray, körömlakklemosó vagy ehhez hasonló anyagmaradványokkal szennyezett szövetek.

MAGYAR 45

• Habszivaccsal vagy habszivacshoz hasonló anyagokkal bélelt ruhadarabok.

15.8 Ruhanemű kezelési címkéje

A ruhanemű szárításakor tartsa be a gyártói címkén található utasításokat:

= Gépben szárítható

= A szárítás magas hőmérsékletű

= A szárítás alacsony hőmérsékletű

= Gépben nem szárítható.

15.9 A szárítási ciklus időtartama

A szárítási idő a következőktől függően változhat:

• az utolsó centrifugálás sebessége

• szárazsági fok

• az anyag fajtája

• a töltet tömege

15.10 További szárítás

Ha a szárítóprogram végén a ruhanemű még nedves, válasszon ismét egy rövid szárítási ciklust.

FIGYELMEZTETÉS!

A szövetek gyűrődésének, illetve a méretváltozás elkerülése érdekében ne szárítsa túl a ruhákat.

15.11 Általános tanácsok

Tekintse meg az „Időzített szárítás” táblázatot az átlagos szárítási időhöz.

A gyakorlati tapasztalatok birtokában jobb hatásfokú szárítás érhető el.

Jegyezze fel a szárítási időtartamot a korábban végrehajtott ciklusok esetében.

A sztatikus feltöltődés elkerüléséhez a szárítási ciklus végén:

1. Használjon öblítőszert a mosási ciklushoz.

2. Használjon speciális, szárítógépekhez használható

öblítőszert.

46 www.aeg.com

3. Ne töltsön be mosószert vagy

öblítőszert a szárítási szakasz előtt.

4. Ne szárítson együtt durva és kényes anyagokat, hogy elkerülje a kényes anyagok megperzselődését.

5. Távolítsa el a zsebekből az összes tárgyat, különösen azokat, melyek olvadásra hajlamosak.

16. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

16.1 Külső tisztítás

Csak enyhe mosogatószerrel és meleg vízzel tisztítsa a készüléket. Hagyjon minden felületet megszáradni.

VIGYÁZAT!

Ne használjon alkoholt, oldószereket vagy vegyszereket.

VIGYÁZAT!

Ne tisztítsa a fémfelületeket klórtartalmú tisztítószerrel.

16.2 Vízkőmentesítés

Ha nagy vagy közepes a vízkeménység a körzetében, akkor célszerű vízkőtelenítőt használni a mosógépekben.

Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy nem rakódott-e le rajta vízkő.

A szokásos mosószerek vízlágyítót tartalmaznak, azonban javasoljuk, hogy időnként futtasson le egy programot üres dobbal és vízkőoldó termékkel.

Mindig tartsa be a termék csomagolásán található

útmutatásokat.

16.3 Karbantartó mosás

Az alacsony hőmérsékletű és rövid programok ismételt, hosszú időn keresztűl történő használata a mosószer lerakódását, szöszmaradványokat és a baktériumok elszaporodását

A szárítóprogram befejeződésekor vegye ki rövid időn belül a ruhaneműt.

eredményezheti a dobban és az üstben.

Ez kellemetlen szagot és penészt eredményezhet.

A lerakódások eltávolításához és a készülék belsejének higiénikussá tételéhez futtasson le egy karbantartó mosást hozzávetőleg 60 ciklus után, különösen akkor, ha a Tisztítási ciklus

javasolt üzenet megjelenik a kijelzőn:

1. Szedje ki az összes ruhaneműt a dobból.

2. Üres dobbal, egy kevés mosóporral, magas hőmérsékleten futtasson le egy pamut mosására szolgáló rövid programot vagy a Géptisztítás programot, ha rendelkezésre áll.

Amennyiben a tisztítóprogramot elhalasztja, az üzenet a következő használatok során mindaddig megjelenik, míg a futtatást el nem végzi.

16.4 Az ajtó tömítése

Rendszeresen ellenőrizze a tömítést, és minden idegen tárgyat távolítson el a belső részéről.

MAGYAR 47

16.5 A dob tisztítása

Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy megakadályozza a nemkívánt lerakódások képződését.

Rozsdásodások alakulhatnak ki a dobban a mosnivalóval bekerülő korrozív hatású tárgyak vagy a vasat tartalmazó csapvíz miatt.

Rozsdamentes acélhoz készült termékkel tisztítsa meg a dobot.

Mindig tartsa be a termék csomagolásán található

útmutatásokat.

Ne tisztítsa a mosódobot savas vízkőmentesítő szerrel, klórtartalmú súrolószerrel vagy acélgyapottal.

Alapos tisztítás:

1. Rozsdamentes acélhoz készült termékkel tisztítsa meg a dobot.

Mindig tartsa be a termék csomagolásán található

útmutatásokat.

2. Üres dobbal, egy kevés mosóporral, magas hőmérsékleten futtasson le egy pamut mosására szolgáló rövid programot vagy a Géptisztítás programot, ha rendelkezésre áll.

16.6 A mosószer-adagoló tisztítása

A megszáradt mosószermaradványok vagy összecsomósodott öblítőszer és/ vagy penész mosószer-adagolóban való megjelenésének megakadályozására alkalmanként végezze el az alábbi tisztítási eljárást:

1. Nyissa ki a fiókot. A képen ábrázolt módon nyomja le a rögzítőelemet, majd húzza ki a fiókot.

1

2

2. A tisztítás elősegítése érdekében távolítsa el az adalékoknak fenntartott rekesz felső részét, majd

öblítse ki meleg folyóvízzel, hogy a felhalmozódott mosószer minden nyomát eltüntesse. Tisztítás után helyezze vissza a felső részt a helyére.

3. Ügyeljen arra, hogy az összes mosószermaradvány el legyen távolítva a nyílás felső és alsó részéből. Kisméretű kefével tisztítsa meg a nyílást.

4. Illessze a mosószer-adagoló fiókot a vezetősínekbe, és tolja be. Futtasson le egy öblítési programot anélkül, hogy szennyest tenne a dobba.

48 www.aeg.com

2. Húzza ki az elsődleges légszűrőt.

16.7 A légszűrők tisztítása

A légszűrők összegyűjtik a szöszöket.

Normális jelenség, hogy a mosószárítógépben történő szárítás közben szöszök keletkeznek.

• Minden szárítási ciklus végén a

Tisztítsa meg az 1. HP-szűrőt!

üzenet megjelenik a kijelzőn, és az

elsődleges légszűrő megtisztítását javasolja (lásd az 1-5. ábrákat).

Hangjelzések hallhatóak.

• Időnként a Tisztítsa meg az 1+2 HP-

szűrőt! üzenet jelenik meg, és emlékezteti arra, hogy mindkét légszűrőt meg kell tisztítani: az

elsődleges légszűrőt és a

másodlagos légszűrőt (a másodlagos légszűrővel kapcsolatban lásd a 6-8. ábrákat). Hangjelzések hallhatóak.

• A Ellenőrizze a HP-szűrőt! üzenet szintén megjelenhet, és javasolja, hogy ellenőrizze a szűrő behelyezésének helyességét (lásd:

10. ábra).

A legjobb szárítási teljesítmény fenntartásához rendszeresen tisztítsa meg a légszűrőket. Az eltömődött szűrők miatt a szárítási ciklusok hossza, ezzel együtt a készülék energiafogyasztása megnövekszik.

FIGYELMEZTETÉS!

Ne tisztítsa a szűrőket vízzel, így elkerülheti a műanyag szálak kijutását a természetes vizekbe. A szöszöket ürítse egy szemetesbe.

1. Nyomja meg az akasztót az elsődleges légszűrő kinyitásához.

3. Felfele húzással nyissa ki az elsődleges légszűrő fedelét.

PUL

L

PU

LL

4. Kézzel tisztítsa meg az elsődleges légszűrőt, és szükség esetén használjon porszívót. A szöszöket

ürítse egy szemetesbe.

PUL

L

5. Csukja be az elsődleges légszűrő fedelét.

MAGYAR 49

PUL

L

6. Húzza ki a másodlagos szűrőt.

7. Kézzel tisztítsa meg a másodlagos légszűrőt, és szükség esetén használjon porszívót. A szöszöket

ürítse egy szemetesbe.

8. Helyezze vissza a másodlagos légszűrőt.

FIGYELMEZTETÉS!

Az elsődleges légszűrő rekeszének eltömődéstől mentesnek kell lennie.

Amennyiben csak mosásra használja a mosószárítógépet, normális jelenség, hogy némi páralecsapódás észlelhető az elsődleges légszűrőben.

16.8 A leeresztő szivattyú tisztítása

FIGYELMEZTETÉS!

Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.

Rendszeresen ellenőrizze a leeresztőszivattyú szűrőjét, hogy az tiszta-e.

A következő esetekben tisztítsa meg a leeresztőszivattyút:

• A készülék nem engedi ki a vizet.

• A dob nem forog.

• Szokatlan zaj hallható a készülékből, mivel a leeresztőszivattyú működését valami akadályozza.

• A Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs eldugulva! üzenet jelenik meg.

9. Helyezze vissza az elsődleges légszűrőt, és szorosan csukja be.

50 www.aeg.com

FIGYELMEZTETÉS!

• Ne vegye ki a szűrőt, amíg működik a készülék.

• Ne tisztítsa a szivattyút, ha forró a készülékben lévő víz. Várja meg, amíg a víz kihűl.

FIGYELMEZTETÉS!

A szösz eltávolításához lefuttatott minden egyes

CLE speciális tisztítóprogram után tisztítsa meg a leeresztő szűrőt.

A szivattyú tisztításához a következők szerint járjon el:

1. Nyissa ki a szivattyú fedelét.

5. Amikor a tál megtelt vízzel, csavarja vissza szűrőt, és ürítse ki a tálat.

6. A 4. és 5. lépéseket addig ismételje, amíg nem folyik több víz ki a készülékből.

7. Fordítsa el balra a szűrőt az eltávolításhoz.

2

1

2. A kifolyó víz felfogására tegyen egy megfelelő edényt a leeresztőszivattyú szerelőnyílása alá.

3. Nyissa ki lefelé a szűrőkamra fedelét.

Tartson kéznél egy rongyot, amivel felitathatja a vizet, amely a szűrő eltávolításakor távozhat a készülékből.

1

2

8. Szükség esetén távolítsa el a szöszöket és egyéb tárgyakat a szűrő nyílásából.

9. Ellenőrizze, hogy el lehet-e fordítani a szivattyú lapátkerekét. Ha nem forgatható, forduljon a márkaszervizhez.

4. Forgassa el balra 180 fokkal a szűrőt, de még ne vegye ki. Hagyja, hogy kifolyjon a víz.

10. Tisztítsa ki a szűrőt a vízcsap alatt.

MAGYAR

12. Zárja be a szivattyú fedelét.

51

2

11. Szerelje vissza a szűrőt a speciális vezetőelemekbe az óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatással. Ellenőrizze, hogy megfelelően meghúzta-e a szűrőt, hogy megelőzze a szivárgást.

2

1

Amikor vészleeresztési eljárással engedi le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia a leeresztőrendszert:

a. Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló főmosási rekeszébe.

b. A víz leeresztéséhez indítsa el a programot.

1

16.9 A befolyócső-szűrő és a szelepszűrő tisztítása

Akkor lehet szükség a szűrők megtisztítására, ha:

• A készülék nem tölt be vizet.

• A készülék hosszú ideig tölti be a vizet.

• A Start/Szünet gomb visszajelzője villog, és ezzel kapcsolatos riasztás látható a kijelzőn.

Lásd a „Hibaelhárítás” című részt.

A bemeneti vízszűrők tisztítása:

1

• Zárja el a vízcsapot.

• Csavarja le a befolyócsövet a csapról.

• Tisztítsa meg a befolyócsőben lévő szűrőt egy kemény sörtéjű kefével.

2

3

52 www.aeg.com

• Vegye le a befolyócsövet a készülék hátoldaláról.

• Tisztítsa meg a szelepben lévő szűrőt egy kemény sörtéjű kefével.

• Szerelje vissza a befolyócsövet. A vízszivárgás elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a vízcsatlakozások szorosan meg vannak-e húzva.

• Nyissa ki a vízcsapot.

45°

20°

16.10 Vészleeresztés

Amennyiben a készülék nem ereszti le a vizet, végezze el „A leeresztő szivattyú tisztítása” c. részben leírt eljárást.

Szükség esetén tisztítsa meg a szivattyút.

Amikor vészleeresztési eljárással engedi le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia a leeresztőrendszert:

1. Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló főmosási rekeszébe.

2. A víz leeresztéséhez indítsa el a programot.

16.11 Fagyveszély

Ha olyan helyen van a készülék elhelyezve, ahol 0 °C környékén vagy alatta lehet a hőmérséklet, akkor engedje ki a megmaradt vizet a befolyócsőből és a leeresztő szivattyúból.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.

2. Zárja el a vízcsapot.

3. Tegye a befolyócső két végét egy tartályba, és hagyja a csőből kifolyni a vizet.

4. Ürítse ki a leeresztő szivattyút.

Tekintse át a vészleeresztési eljárást.

5. Amikor üres a vízszivattyú, akkor szerelje ismét vissza a befolyócsövet.

MAGYAR 53

FIGYELMEZTETÉS!

Mielőtt ismét használni kezdi a készüléket, győződjön meg arról, hogy a hőmérséklet 5 °C-nál magasabb, és a víz a csapon átáramlik.

A gyártó nem vállal felelősséget az alacsony hőmérsékletek miatt keletkező károkért.

17. HIBAELHÁRÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

17.1 Bevezetés

FIGYELMEZTETÉS!

Bármilyen ellenőrzés előtt kapcsolja ki a készüléket.

A készülék nem indul el, vagy működés közben leáll.

Először próbálja meg kiküszöbölni a problémát (lásd a „Lehetséges meghibásodások” c. táblázatot). Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a márkaszervizhez.

Nagyobb problémák esetén hangjelzés hallható, és riasztási

üzenet jelenik meg a kijelzőn,

valamint a Start/Szünet gomb

folyamatosan villoghat, pl.:

Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a

vízcsap! - A készülék nem tölti be megfelelően a vizet.

Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő

nincs eldugulva! - A készülék nem ereszti le a vizet.

Ellenőrizze, hogy az ajtó

megfelelően be van zárva! - A készülék ajtaja nyitva van, vagy nem megfelelően van bezárva. Kérjük, ellenőrizze az ajtót.

Ha a készülékbe túl sok ruhát helyezett, vegyen ki néhány ruhadarabot a dobból és/vagy tartsa csukva az ajtót, és közben tartsa megnyomva a Start/

Szünet gombot, amíg a

visszajelző villogása meg nem szűnik (lásd az alábbi ábrát).

A program folytatódik a hálózati

feszültség stabilizálódása után. - A hálózati feszültség ingadozik. Várja meg, hogy a feszültségingadozás megszűnjön.

Tisztítási ciklus javasolt - Futtassa le a Géptisztítás programot a

„Programok” fejezetben leírtak szerint.

Amennyiben a tisztítóprogramot elhalasztja, az üzenet a következő használatok során mindaddig megjelenik, míg a futtatást el nem végzi.

54 www.aeg.com

Amennyiben a tisztítóprogramot elhalasztja, az üzenet a következő használatok során mindaddig megjelenik, míg a futtatást el nem végzi.

17.2 Lehetséges meghibásodások

Jelenség

A program nem indul el.

A készülék nem tölti be megfelelően a vizet.

A készülék megtelik víz‐ zel, majd azonnal lee‐ reszti azt.

A készülék nem engedi ki a vizet.

Lehetséges megoldás

• Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték csatlakoztatva le‐ gyen a hálózati aljzatba.

• Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.

• Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik biztosíték a biztosítékdobozban.

• Ellenőrizze, hogy megérintette-e a Start/Szünet gom‐ bot.

• Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy várja meg a visszaszámlálás befejeződését.

• Kapcsolja ki a Gyerekzár funkciót, ha az be van kapcsolva.

• Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.

• Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nem túl alacsony-e.

Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi vízműtől.

• Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.

• Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó cső nincs-e megcsavarodva, megsérülve vagy megtörve.

• Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a vízbefolyó-tömlő csatlakoz‐ tatása.

• Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben és a szelepben ta‐ lálható szűrők egyike nincs-e eltömődve. Nézze meg az

„Ápolás és tisztítás” című részt.

• Ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben van-e a kifolyócső.

Lehetséges, hogy kifolyócső túl alacsonyan helyezkedik el.

Olvassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt.

• Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömődve.

• Ellenőrizze, hogy a kifolyócső nincs-e megcsavarodva vagy megtörve.

• Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐ ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás

és tisztítás” című részt.

• Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a leeresztő tömlő csatlakoz‐ tatása.

• Állítsa be a szivattyúzás programot, ha szivattyúzás nélküli programot állított be.

• Állítsa be a szivattyúzás programot, ha olyan kiegészítő funkciót állított be, melynek végén a víz a dobban marad.

MAGYAR 55

Jelenség

A centrifugálási szakasz nem működik, vagy a mosási ciklus szokatlanul sokáig tart.

Víz van a padlón.

Nem lehet kinyitni a ké‐ szülék ajtaját.

A készülékből szokatlan zajok hallatszanak, vala‐ mint rázkódik.

A program végrehajtása során a program időtarta‐ ma növekedhet vagy csökkenhet.

Nem kielégítő a mosás eredménye.

Túl sok hab képződik a dobban mosás közben.

Lehetséges megoldás

• Indítsa el a centrifugálási programot.

• Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐ ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás

és tisztítás” című részt.

• Ilyen esetben kézzel rendezze el a dobban a darabokat, majd indítsa újra a centrifugálási szakaszt. Ezt a jelenséget kiegyensúlyozási hiba is kiválthatja.

• Ellenőrizze, hogy a vízcsövek vízcsatlakozásai szorosan meg vannak-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.

• Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a víz befolyó- és kifolyócsövén.

• Ellenőrizze, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű mosószert használja-e.

• Ellenőrizze, hogy olyan mosási programot választott-e, melynél a ciklus végén a víz a dobban marad.

• Ellenőrizze, hogy a mosási program befejeződött-e.

• Állítsa be a szivattyúzás vagy centrifugálás programot, ha víz van a dobban.

• Ellenőrizze, hogy a készülék kap-e tápfeszültséget.

• Ezt a jelenséget a készülék hibája okozhatja. Forduljon a márkaszervizhez.

Ha ki kell nyitnia az ajtót, alaposan olvassa el az „Ajtó nyitá‐ sa vészhelyzetben” című szakaszt.

• Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a készülék vízszintezése. Ol‐ vassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt.

• Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a csomagolást és/vagy a szállítási rögzítőcsavarokat. Olvassa el az „Üzembe helye‐ zési utasítás” című részt.

• Tegyen több ruhát a dobba. Lehetséges, hogy a töltet túl ki‐ csi.

• A ProSense funkció képes a program időtartamának beállí‐ tására a ruhanemű típusának és mennyiségének megfe‐ lelően. További részletekért olvassa el „A ProSense tölte‐ térzékelés” c. szakaszt a „Napi használat” című fejezetben.

• Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másikat.

• A ruhák mosása előtt használjon speciális tisztítószereket a makacs szennyeződések eltávolítására.

• Ellenőrizze, hogy megfelelő hőmérsékletet állított-e be.

• Csökkentse a töltetet.

• Csökkentse a mosószer mennyiségét.

56 www.aeg.com

Jelenség

A mosási ciklus után mo‐ sószer maradványok ta‐ lálhatók a mosószer-ada‐ goló fiókban.

Üres a dob, de súly jele‐ nik meg a kijelzőn.

Lehetséges megoldás

• Ellenőrizze, hogy a terelőlap megfelelő helyzetű-e (FELFE‐

LÉ álljon mosópornál, LEFELÉ álljon folyékony mosószer‐ nél).

• Ellenőrizze, hogy a mosószer-adagolót a jelen használati utasításban leírtaknak megfelelően használta-e.

• Nyomja meg a Be/Ki gombot a készülék kikapcsolásához, majd ismételt bekapcsolásához a tárálás elvégzéséhez.

Tele van a dob, de 0,0 kg jelenik meg a kijelzőn.

A dobvilágítás nem kap‐ csol be.

• A készülék bekapcsolása előtt tette be a ruhákat. A készü‐ lék kikapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot.

• Ürítse ki a dobot, és kövesse a szükséges lépéseket. (Néz‐ ze meg „A mosnivaló betöltése” című részt.)

• Ellenőrizze, hogy a LED izzó nem égett-e ki. Kicserélésé‐ hez forduljon a márkaszervizhez.

A készülék nem vagy nem megfelelően szárít.

A ruhanemű tele van kü‐ lönböző színű szösszel.

• Nyissa ki a vízcsapot.

• Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve.

• Csökkentse a töltet mennyiségét.

• Ellenőrizze, hogy a megfelelő ciklust választotta-e, és ha szükséges, állítson be egy további, rövid szárítási időtarta‐ mot is.

A különböző színű szöszök az előzőleg kimosott ruhából szár‐ maznak:

• A szárítási fázis segít a szöszök egy részének eltávolításá‐ ban.

• Tisztítsa meg a ruhát egy szösz eltávolítóval.

Ha a dobban nagy mennyiségű szösz marad, tisztításához fut‐ tassa le a speciális tisztító programot (a további részleteket lásd a „Szöszök a ruhaneműn” című részben).

Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A program a megszakítási ponttól folytatódik.

Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a márkaszervizhez.

Ha a kijelző a fentiektől eltérő riasztási kódot mutat. Kapcsolja ki majd be a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a márkaszervizhez.

17.3 Szöszök a ruhaneműn

A mosási és/vagy szárító fázis során bizonyos típusú textilek, mint törlőruha, gyapjú, melegítőfelső szöszölhetnek.

A következő ciklus során, a keletkezett szösz a textíliákhoz tapadhat.

Ez a kellemetlen jelenség erősödik a műszaki textilek esetén.

A következők ajánlottak ruhái szöszölődésének megelőzésére:

• Világos színű textilek (különösen kéztörlő, gyapjú, melegítőfelső) mosása és szárítása után ne mosson sötét textileket, és fordítva.

• Az első mosás után levegőn szárítsa az ilyen textileket.

• A kifolyócső-szűrő tisztítása.

• A szárítási fázis után tisztítsa meg az

üres dobot, a tömítést és az ajtót egy nedves ruhával.

A dob belsejében maradt szösz eltávolításához végezze el a speciális tisztítóprogramot:

• Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.

• Tisztítsa meg a dobot, a tömítést és az ajtót egy nedves ruhával.

• A készülék bekapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot néhány másodpercig.

• Állítsa be a Géptisztítás programot.

• A csak szárítás funkció bekapcsolásához érintse meg kétszer a Mode - Üzemmód gombot.

• A program elindításához érintse meg a Start/Szünet gombot.

A készülék gyakori használata esetén rendszeresen futtassa le ezt a programot.

17.4 Ajtó nyitása vészhelyzetben

Áramszünet vagy a készülék meghibásodása esetén a készülék ajtaja zárva marad. Az áramkimaradás megszűnése után a mosóprogram folytatódik. Ha meghibásodás esetén az ajtó zárva marad, kinyitása a vészhelyzeti nyitás funkcióval végezhető el.

Az ajtó kinyitása előtt:

VIGYÁZAT!

Égésveszély! Ellenőrizze, hogy a víz hőmérséklete nem túl magas-e és a mosás alatt álló ruha nem forró-e. Szükség esetén várja meg, hogy lehűljenek.

VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!

Ellenőrizze, hogy a dob nem forog-e. Szükség esetén várja meg, hogy a dob megálljon.

MAGYAR 57

Ellenőrizze, hogy a víz szintje a dobban nem túl magas-e. Szükség esetén végezze el a vészleeresztést (lásd a

„Vészleeresztés” szakaszt az „Ápolás és tisztítás” című fejezetben).

Az ajtó kinyitásához a következők szerint járjon el:

1. Nyomja meg a Be/Ki gombot a készülék kikapcsolásához.

2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.

3. Nyissa ki a szűrőfedelet.

4. Húzza le egyszer a vésznyitó elemet.

Húzza le még egyszer, majd tartsa lehúzva a vésznyitó elemet, és közben nyissa ki a készülék ajtaját.

5. Vegye ki a ruhákat, majd csukja be a készülék ajtaját.

6. Csukja vissza a szűrőfedelet.

58 www.aeg.com

18. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK

A feltüntetett értékek laboratóriumi körülmények között, a megfelelő szabványelőírásoknak megfelelően lefolytatott méréseket tükrözik. Az

értékek különböző okok miatt változhatnak, pl. a ruhanemű jellege és mennyisége, illetve a környezeti hőmérséklet függvényében. A víznyo‐ más, az üzemi feszültség és a befolyó víz hőmérséklete szintén hatással lehet a mosási program időtartamára.

A folyamatos termékfejlesztés miatt a műszaki adatok előzetes bejelen‐ tés nélkül változhatnak.

A mosási program alatt a ProSense technológia módosíthatja a mosás időtartamát és a fogyasztási értékeket. További részletekért olvassa el

„A ProSense töltetérzékelés” c. szakaszt a „Napi használat” című feje‐ zetben.

Programok Töltet

(kg)

Energia‐ fogyasz‐ tás (kWh)

1.82

Vízfogyasz‐ tás (liter)

Program hozzávető‐ leges időtartama

(perc)

245 Pamut 60°C

Pamut Eco

A Pamut energiatakarékos program 60 °C

1)

Pamut 40 °C

Műszál 40 °C

10

10

10

4

0.90

1.22

0.73

86

75

86

53

300

220

140

Kímélő 40 °C 4 0.62

59 110

Gyapjú/Kézi mosás 30 °C 1.5

0.29

59 70

1) „Pamut energiatakarékos program” 60 °C-on 10kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő adatok referenciaprogramja az EN 96/60/EC szabvány szerint mérve.

19. MŰSZAKI ADATOK

Méretek

Elektromos csatlakozta‐ tás

Szélesség / magasság / mélység / teljes mélység

Feszültség

Összteljesítmény

Biztosíték

Frekvencia

A szilárd részecskék és nedvesség bejutása elleni védelmet a védőburkolat biztosítja, kivéve ahol az alacsony feszültségű részeket nem védi ez burkolat

600 mm/ 870 mm/ 630 mm/ 660 mm

230 V

2200 W

10 A

50 Hz

IPX4

MAGYAR 59

Víz betáplálás

1)

Hálózati víznyomás Minimum

Maximum

Környezeti hőmérséklet Minimum

Maximum

Maximális mosási töltet Pamut

Műszál

Gyapjú

Maximális szárítási töl‐ tet

Pamut

Műszál

Gyapjú

Centrifuga sebesség Maximális centrifugálási sebesség

Hideg víz

0,5 bar (0,05 MPa)

8 bar (0,8 MPa)

5 °C

35 °C

10 kg

4 kg

1.5 kg

6 kg

4 kg

1 kg

1550 ford./perc

A termék HFC - R134a/GWP1430 jelzésű, 0,14 kg tömegű, fluorozott, hermetikusan lezárt hűtőközeget tartalmaz.

1) Csatlakoztassa a vízbefolyó-tömlőket egy 3/4'' -os csavarmenetes csaphoz.

20. TARTOZÉKOK

20.1 Kapható az www.aeg.com/shop weboldalon vagy a hivatalos márkakereskedőnél

Kizárólag az AEG által jóváhagyott tartozékokkal biztosítható, hogy a készülék megfeleljen a biztonsági szabványoknak. Ha nem jóváhagyott alkatrészek kerülnek felhasználásra, akkor bármilyen követelésre vonatkozó jogosultság

érvényét veszti.

20.2 Rögzítőlemez készlet

Amennyiben a készüléket talapzatra

állítja, rögzítse a készüléket a rögzítőlemezekkel.

Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz mellékelt használati utasítást.

21. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra.

Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A

tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé.

Juttassa el a készüléket a helyi

újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.

*

www.aeg.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement