Aeg L9WEN06CB Handleiding

Aeg L9WEN06CB Handleiding
L9WEN06CB
USER
MANUAL
NL
Gebruiksaanwijzing
Was-droogcombinatie
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................7
3. MONTAGE .................................................................................................................. 8
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT......................................................................13
5. BEDIENINGSPANEEL............................................................................................... 14
6. DRAAIKNOP EN KNOPPEN..................................................................................... 16
7. PROGRAMMA’S........................................................................................................ 19
8.
WI-FI - CONNECTIVITEITSINSTELLING............................................................ 25
9. VOOR HET EERSTE GEBRUIK.................................................................................. 27
10. INSTELLINGEN........................................................................................................27
11. DAGELIJKS GEBRUIK............................................................................................. 28
12. DAGELIJKS GEBRUIK - WASSEN & DROGEN..................................................... 34
13. DAGELIJKS GEBRUIK - ALLEEN DROGEN...........................................................36
14. PLUISJES OP KLEDING.......................................................................................... 37
15. AANWIJZINGEN EN TIPS...................................................................................... 37
16. ONDERHOUD EN REINIGING...............................................................................40
17. PROBLEEMOPLOSSING.........................................................................................47
18. VERBRUIKSWAARDEN........................................................................................... 52
19. TECHNISCHE GEGEVENS..................................................................................... 53
20. ACCESSOIRES.........................................................................................................53
NEDERLANDS
3
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die
voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste
gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige,
toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of permanente
invaliditeit.
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de
buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze
voortdurend onder toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij
voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit
de buurt te worden gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als de deur open is.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient
dit te worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
•
De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke
en soortgelijke toepassingen, zoals:
– Keukenruimten van personeel in winkels, kantoren
en andere werkruimten;
– door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts- en
andere woonomgevingen;
– ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik in
gebouwen of flats of in wasserettes.
Het apparaat dient geïnstalleerd te worden als een
vrijstaand product of onder het aanrecht als daar
genoeg ruimte voor is.
Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare
deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
aan de tegenovergestelde zijde, waardoor de deur
van het apparaat niet volledig geopend kan worden.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat de hoofdstekker
na installatie toegankelijk is.
De ventilatie-openingen in de onderkant mogen niet
worden afgedekt door tapijt, een mat of andere
soorten vloerbedekking.
LET OP: Het apparaat mag niet van stroom worden
voorzien door een extern schakelapparaat, zoals een
tijdklok, of aangesloten worden op een circuit dat
door het elektriciteitsbedrijf regelmatig aan en uit
wordt geschakeld.
Zorg voor een goede luchtventilatie in de ruimte waar
het apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen
van ongewenste gassen van apparaten in de ruimte
die op gas of andere brandstoffen werken, zoals open
haarden, te voorkomen.
De lucht mag niet worden afgevoerd via een kanaal
dat wordt gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten
die gas of andere brandstoffen verbranden.
De waterdruk bij het watertoevoerpunt van de
aansluiting moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 8
bar (0,8 MPa).
Overschrijd het maximale laadvermogen van 10 kg
niet (raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").
Het apparaat moet op de waterleiding worden
aangesloten met de nieuwe meegeleverde slangsets,
of andere nieuwe slangsets geleverd door het
geautoriseerd servicecentrum.
Oude slangsets mogen niet opnieuw worden
gebruikt.
Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties
te voorkomen.
Veeg eventuele pluisjes of verpakkingsafval die zich
rondom het apparaat hebben opgehoopt, weg.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik het apparaat niet zonder filters. Reinig het
pluisfilter voor of na elk gebruik.
Artikelen die zijn bevuild met stoffen als plantaardige
of minerale olie, aceton, alcohol, benzine, kerosine,
vlekkenverwijderaars, terpentine, boenwas en
boenwasverwijderaars dienen alvorens in de was/
droogcombinatie te worden gedroogd, afzonderlijk te
worden gewassen met een extra hoeveelheid
wasmiddel.
Het apparaat mag niet worden gebruikt als de items
vervuild zijn met industriële chemische
reinigingsmiddelen.
Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.
Artikelen van schuimrubber (latexschuim),
douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met
een rubberen binnenkant en kleding of kussens met
een vulling van schuimrubber dienen niet in de was/
droogcombinatie te worden gedroogd.
Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te
worden gebruikt zoals aangegeven in de instructies
van de fabrikant van het product.
Verwijder alle voorwerpen van items die een
ontstekingsbron kunnen zijn zoals aanstekers of
lucifers.
Stop een was/droogcombinatie nooit voor het einde
van een droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit
de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat
de restwarmte snel verdwijnt.
Het laatste deel van een was/droogcombinatiecyclus
vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te
zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur
hebben waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet
worden beschadigd.
Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom
om het apparaat te reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
NEDERLANDS
•
7
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u onderhoudshandelingen
verricht.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
De installatie moet voldoen
aan de relevante nationale
voorschriften.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Installeer of gebruik het apparaat niet
op een plaats waar de temperatuur
lager dan 5 °C of hoger dan 35 °C kan
worden.
• Houd het apparaat tijdens het
verplaatsen altijd verticaal.
• Wacht om er zeker van te zijn dat de
compressor goed werkt 6 uur na de
installatie voodat u het apparaat
gebruikt.
• Zorg dat er lucht tussen het apparaat
en de vloer kan circuleren.
• Verwijder de verpakking en de
transportbouten.
• Zorg ervoor dat de vloer van de plaats
waar u het apparaat installeert, vlak,
stabiel, hittebestendig en schoon is.
• Bewaar de transportbouten op een
veilige plek. Als het apparaat
verplaatst moet worden in de
toekomst, moeten ze opnieuw
bevestigd worden om de trommel te
vergrendelen om interne schade te
voorkomen.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Plaats het apparaat niet op een plek
waar de deur niet helemaal open kan.
• Pas de stelvoeten aan om de nodige
ruimte tussen het apparaat en de
vloer te creëren.
• Als het apparaat op zijn permanente
plaats wordt geplaatst, moet u
nagaan of het waterpas staat. Is dit
niet het geval, stel de stelpootjes hier
dan op af.
2.2 Elektrische aansluiting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Raak de stroomkabel of stekker niet
aan met natte handen.
2.3 Wateraansluiting
• Beschadig de waterslangen niet.
• Indien buizen lang niet zijn gebruikt,
er reparaties hebben plaatsgevonden
of er nieuwe apparaten zijn geplaatst
(watermeters, enz.), moet u, voordat
de nieuwe buizen worden
aangesloten, het water laten stromen
tot het schoon en helder is.
• Zorg ervoor dat er geen zichtbare
waterlekken zijn tijdens en na het
eerste gebruik van het apparaat.
2.4 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
elektrische schokken, brand,
brandwonden en schade aan
het apparaat.
8
www.aeg.com
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
• Raak de glazen deur niet aan als een
programma in werking is. Het glas kan
heet worden.
• Droog geen beschadigde
(gescheurde, gerafelde) kleding met
vulling of voering.
• Indien wasgoed is gewassen met een
vlekkenverwijderaar, dient er een
extra spoelcyclus te worden
uitgevoerd voordat u gaat drogen.
• Zorg ervoor dat alle metalen
voorwerpen van het wasgoed zijn
verwijderd.
• Droog uitsluitend textiel dat in het
apparaat mag worden gedroogd.
Volg de instructies op het
wasvoorschrift in de kleding.
• Ga niet op de open deur zitten of
staan
• Droog geen druipnatte
kledingstukken in het apparaat.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het
apparaat.
• Verwijder een wasbol (indien gebruikt)
voor het starten van het
droogprogramma.
• Gebruik geen wasbol wanneer u een
non-stopprogramma instelt.
• De compressor en het systeem in de
droogautomaat is gevuld met het
speciale middel dat vrij is van fluorchloor-koolwaterstoffen. Dit systeem
moet goed gesloten blijven. Schade
aan het systeem kan lekkage tot
gevolg hebben.
2.6 Service
• Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
2.7 Verwijdering
• Haal de stekker uit het stopcontact en
koppel het apparaat los van de
watertoevoer.
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
• Verwijder de deurvergrendeling om
te voorkomen dat kinderen of
huisdieren binnen in de trommel vast
komen te zitten.
• Gooi het apparaat weg conform de
lokale voorschriften voor de
verwijdering van elektrische en
elektronische apparatuur (AEEA).
2.5 Compressor
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
3. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
3.1 Uitpakken
WAARSCHUWING!
Verwijder alle verpakking en
de transportbouten voordat
u het apparaat installeert.
WAARSCHUWING!
Wacht als u het apparaat
neer heeft gezet 6 uur
voordat u het apparaat in
gebruik neemt. Deze tijd is
nodig om de compressor
goed te laten werken.
WAARSCHUWING!
Gebruik de handschoenen.
1. Verwijder de externe film. Gebruik zo
nodig een mes.
NEDERLANDS
6. Plaats het voorste
polystyreenverpakkingselement op
de vloer onder het apparaat.
Zorg dat u de slangen
niet beschadigt.
2. Verwijder de kartonnen bovenzijde
en het polystyreenverpakkingsmateriaal.
7. Verwijder de
polystyreenbescherming van de
onderkant.
3. De interne folie eraf trekken.
1
2
8. Zet het apparaat weer rechtop.
4. Open de klep en verwijder het
polystyreen-gedeelte van de
klepvergrendeling en alle
voorwerpen van de trommel.
9. Verwijder het aansluitsnoer en de
afvoerslang van de slanghouders.
5. Zet het apparaat voorzichtig op zijn
achterkant.
U kunt het water in de
afvoerslang zien
stromen. Dit komt
doordat het apparaat in
de fabriek met water is
getest.
9
10
www.aeg.com
11. Trek de bouten met de plastic
tussenstukken eruit.
12. Plaats de plastic doppen, die u in de
zak met de gebruiksaanwijzing
aantreft, in de openingen.
10. Verwijder de drie bouten met de
moersleutel die bij het apparaat
geleverd is.
Wij raden u aan om alle
transportbouten en
verpakking te bewaren voor
als u het apparaat gaat
verplaatsen.
3.2 Plaatsing onder een aanrecht
600 mm
≥ 870 mm
630 mm
Het apparaat kan losstaand of onder het
aanrecht in de keuken met correcte ruimte
worden geïnstalleerd (zie de afbeelding).
LET OP!
Installeer het apparaat niet in
een afgesloten ruimte!
Zorg dat er lucht langs de
onderkant van het apparaat
kan circuleren.
LET OP!
Om te zorgen voor een goede
luchtcirculatie moeten er geen
geluidbarrières worden
bevestigd (indien van
toepassing).
3.3 Plaatsing en waterpas
zetten
1. Installeer het apparaat op een vlakke
harde vloer.
Zorg ervoor dat de
vloerbedekking de
luchtcirculatie onder het
apparaat niet stopt.
Zorg ervoor dat het
apparaat geen muren of
andere apparaten raakt.
2. Gebruik de stelvoetjes om het
apparaat waterpas te zetten.
NEDERLANDS
WAARSCHUWING!
Plaats geen karton, hout of
vergelijkbare materialen
onder de voeten van het
apparaat om deze waterpas
te stellen.
11
3.4 De toevoerslang
1. Sluit de watertoevoerslang aan op de
achterkant van het apparaat.
2. Plaats hem naar rechts of links
afhankelijk van de positie van de
waterkraan.
45º
20º
x4
Het apparaat moet waterpas en stabiel
staan.
Een juiste afstelling van het
apparaat voorkomt trillingen
en lawaai en het bewegen
van het apparaat als deze in
bedrijf is.
Als de machine op een plint
wordt geïnstalleerd of als de
wasdroger op de
wasmachine wordt gezet,
maak dan gebruik van de
accessoires die in het
hoofdstuk 'Accessoires'
worden beschreven. Lees de
met de accessoires en het
apparaat meegeleverde
instructies zorgvuldig door.
Zorg ervoor dat de
toevoerslang niet verticaal is
geplaatst.
3. Maak indien nodig de ringmoer los
om hem in de juiste stand te zetten.
4. Sluit de watertoevoerslang aan op
een koudwaterkraan met 3/4"schroefdraad.
LET OP!
Zorg ervoor dat de
koppelingen niet lekken.
Gebruik geen verlengslang
als de toevoerslang te kort
is. Neem contact op met de
klantenservice voor
vervanging van de
toevoerslang.
12
www.aeg.com
3.5 Waterstop
De watertoevoerslang is voorzien van
een waterstop. Dit toestel voorkomt
lekkage in de slang door natuurlijke
slijtage.
Zorg dat de plastic geleider
niet kan bewegen als het
apparaat water afvoert.
Het rode gedeelte in het venster «A»
toont deze storing.
A
Als dit gebeurt, draait u de kraan dicht
en neemt u contact op met de erkende
klantenservice om de slang te laten
vervangen.
3.6 Waterafvoer
De afvoerslang moet rechtstreeks in een
afvoerpijp op een hoogte van niet
minder dan 60 cm en niet meer dan 100
cm van de vloer worden geplaatst.
Zorg ervoor dat het uiteinde
van de afvoerslang niet in
water is ondergedompeld.
Er kan een vuil water
teruglopen in het apparaat.
3. Op een staande leiding met een
ventilatiegat - Steek de afvoerslang
direct in een afvoerleiding. Zie de
illustratie.
U kunt de afvoerslang
maximaal 400 cm verlengen.
Neem contact op met de
erkende klantenservice voor
de andere afvoerslang en
het verlengstuk.
De afvoerslang kan op verschillende
manieren worden aangesloten:
1. Maak een U-vorm van de afvoerslang
en plaats hem rond de plastic
slanggeleider.
2. Aan de rand van een gootsteen Maak de geleider vast aan de
waterkraan of aan de wand.
Het einde van de
afvoerslang moet altijd
geventileerd zijn, d.w.z. dat
de binnendiameter van de
afvoerpijp (min. 38 mm min. 1.5") groter moet zijn
dan de buitendiameter van
de afvoerslang.
4. Als het uiteinde van de afvoerslang
er zo uitziet (zie de afbeelding), dan
kunt u het direct in de standpijp
plaatsen.
NEDERLANDS
Zorg dat de afvoerslang een
bocht maakt om te
voorkomen dat deeltjes uit
de gootsteen in het
apparaat komen.
6. Plaats de slang direct op een
ingebouwde afvoerleiding in de
kamerwanden zet vast met een
klem.
5. Zonder de plastic slanggeleider
aan een gootsteenafvoer - Doe de
afvoerslang in de gootsteenafvoer en
zet deze vast met een klem. Zie de
illustratie.
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
4.1 Overzicht van het apparaat
1
2
3
4
10
11
12
5
6
13 14
7
9
1 Bovenblad
2 Wasmiddellade
8
3 Luchtfilter(s)
4 Bedieningspaneel
13
14
www.aeg.com
Handgreep
Typeplaatje
Filter afvoerpomp
Voetjes voor het waterpas zetten van
het apparaat
9 Ventilatiesleuven
5
6
7
8
10
11
12
13
14
Waterafvoerslang
Watertoevoerklep
Netsnoer
Transportbouten
Slangensteunen
5. BEDIENINGSPANEEL
5.1 Beschrijving bedieningspaneel
3
2
1
Programma
Droogtijd
Katoen
Katoen Eco
Synthetica
NonStop 3u/3kg
Fijne was
Wol/Handwas
Outdoor
Stoom
Spoelen
Centrifugeren/
Pompen
13 12
Programmakeuzeknop
Display
Tiptoets droogtijd (Droogtijd)
Tiptoets droogniveau
(Droogtegraad)
Tiptoets
was- en droogmodus
5
(Modus)
• Wassen
• Drogen
6 Tiptoets start/pauze (Start/Pauze)
7 Tiptoets startuitstel (Startuitstel)
4
Wassen
5
Drogen
Temperatuur
Aan/Uit
1
2
3
4
Droogtegraad
Centrifugeren
Vlekken/
Voorwas
Modus
Startuitstel
Start/Pauze
Anti-kreuk Tijd besparen
11 10 9
8
7
6
8 Tiptoets tijdsbesparing (Tijd
besparen)
9 Tiptoets antikreuk (Anti-kreuk)
10 Tiptoets antivlekbehandeling en
voorwas (Vlekken/Voorwas)
11 Tiptoets kort centrifugeren
(Centrifugeren)
12 Drukknop aan/uit (Aan/Uit)
13 Tiptoets temperatuur (Temperatuur)
NEDERLANDS
15
5.2 Display
MIX
Controlelampje wasgoedgewicht. Het pictogram
knippert tijdens
het schatten van de wasgoedbelading (zie de paragraaf "ProSense-beladingsdetectie").
Controlelampje maximum wasgoedgewicht. Knippert als de wasgoedbelading de maximum toegestane belading van het geselecteerde
programma overschrijdt.
Controlelampje hoeveelheid wasmiddel: de waarde geeft het percentage van de benodigde hoeveelheid wasmiddel aan.
Controlelampje kinderbeveiliging.
Controlelampje Wi-Fi-verbinding.
Controlelampje verbinding op afstand.
Droogtijdindicatielampje.
Controlelampje klep gesloten.
Het controlelampje kan aangeven:
• Programmaduurtijd (bijv.
• Vertragingstijd (bijv.
, was- en/of droogfase).
of
).
• Einde cyclus ( ).
• Waarschuwingscode (bijv.
).
Wasfase-controlelampje: deze knippert tijdens de voorwas- en wasfase.
Controlelampje spoelfase. Knippert tijdens de spoelfase.
De permanente optie Extra spoelen:
•
- een extra spoelbeurt.
•
- twee extra spoelbeurten.
16
www.aeg.com
Controlelampje centrifugeer- en aftapgang. Knippert tijdens het centrifugeren en afvoeren.
Controlelampje stoomfase.
Controlelampje droogfase.
Controlelampje voor de reiniging van luchtfilters.
Controlelampje strijkdroog.
Controlelampje kastdroog.
Controlelampje extradroog.
Controlelampje temperatuur. Het controlelampje
koude was gekozen is.
gaat branden als
Controlelampje toerental.
Controlelampje spoelstop.
Controlelampje extra stil.
Controlelampje voorwas.
Controlelampje vlekken.
ECO
Controlelampjes energiebesparing. Dit verschijnt als u het programma
Katoen Eco instelt.
Controlelampje uitgestelde start.
6. DRAAIKNOP EN KNOPPEN
6.1 Aan/Uit
Druk een paar seconden op deze knop
te drukken kunt u het apparaat in- of
uitschakelen. Er klinken twee
verschillende geluiden als het apparaat
in- of uitgeschakeld wordt.
Omdat de stand-by-functie het apparaat
automatisch uitschakelt om het
energiegebruik in een aantal gevallen te
beperken, moet u het apparaat wellicht
weer inschakelen.
Raadpleeg de paragraaf over stand-by in
het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik' voor
meer informatie.
NEDERLANDS
6.2 Inleiding
Niet alle opties en functies
zijn beschikbaar voor alle
wasprogramma's.
Controleer de
verenigbaarheid van de
opties en functies met de
wasprogramma's in het
'Programmaoverzicht'. Een
optie of functie kan een
andere uitsluiten. In zo'n
geval staat het apparaat niet
toe dat u de onverenigbare
opties of functies samen
instelt.
Zorg dat het scherm en de
toetsen altijd schoon en
droog zijn.
6.3 Temperatuur
Wanneer het gewenste programma is
gekozen, stelt uw machine automatisch
een standaard temperatuur voor.
Raak deze toets herhaaldelijk aan totdat
de gewenste temperatuur op het display
verschijnt.
Als het display de volgende
en
weergeeft,
aanduidingen
verwarmt het apparaat het water niet.
6.4 Centrifugeren
Als u een programma instelt, kiest het
apparaat automatisch het maximale
centrifugeersnelheid.
Raak deze toets herhaaldelijk aan om:
• Verlaag de centrifugeersnelheid.
Het display toont alleen
de centrifugeersnelheden
die voor het ingestelde
programma beschikbaar
zijn.
• Activeer de optie Spoelstop.
Het laatste spoelwater wordt niet
weggepompt, om te voorkomen dat
het wasgoed kreukt. Het
wasprogramma eindigt met water in
de trommel en de laatste
centrifugeerfase wordt niet
uitgevoerd.
17
Op het display verschijnt het
controlelampje
.
De trommel draait regelmatig om
kreuken te beperken.
De deur blijft vergrendeld. De
trommel draait regelmatig om
kreuken te beperken. U moet het
water afvoeren om de deur te kunnen
openen.
Tik op de toets Start/Pauze: het
apparaat voert de centrifugeerfase uit
en pompt het water weg.
• Activeer de Extra stil-optie.
Alle centrifugefasen (tussendoor en
de laatste centrifugeerfase) worden
overgeslagen en het programma
eindigt met water in de trommel. Zo
wordt voorkomen dat de was kreukt.
Omdat dit programma heel stil is, is
het geschikt voor nachtelijk gebruik
als er goedkopere stroomtarieven
beschikbaar zijn. Bij sommige
programma's wordt voor de
spoelingen meer water gebruikt.
Op het display verschijnt het
controlelampje .
De deur blijft vergrendeld. De
trommel draait regelmatig om
kreuken te beperken. U moet het
water afvoeren om de deur te kunnen
openen.
Tik op de toets Start/Pauze:het
apparaat voert alleen de
wegpompfase uit.
Het apparaat zal het water
na circa 18 uur automatisch
uit het apparaat
wegpompen.
6.5 Vlekken/Voorwas
Druk meerdere malen op deze knop om
een van de twee opties te activeren.
De overeenkomstige indicatie verschijnt
op het display.
• Vlekken
Kies deze optie om een fase voor
vlekken aan het programma toe te
voegen en het zwaar vervuilde of
bevlekte wasgoed met
vlekkenverwijderaar te behandelen.
Doe de vlekkenverwijderaar in het vak
. De vlekkenverwijderaar wordt in
18
www.aeg.com
de geschikte fase van het
wasprogramma toegevoegd.
Deze optie kan de duur
van het programma
verlengen.
Deze optie is niet
beschikbaar bij een
temperatuur lager dan 40
°C.
• Voorwas
Gebruik deze functie om een
voorwasfase op 30°C toe te voegen
voor de wasfase.
Deze optie wordt aanbevolen voor
zwaar vervuild wasgoed, met in het
bijzonder zand, stof, modder en
andere vaste deeltjes.
Deze optie kan de duur
van het programma
verlengen.
Deze twee opties kunnen
niet samen worden
ingesteld.
Op het display wordt de programmaduur
overeenkomstig aangepast.
Als deze knop wordt ingesteld, gaat het
led boven de knop branden.
Deze optie kan ook worden
gebruikt om de duur van het
stoomprogramma te
verkorten.
6.8 Anti-kreuk
Deze optie voegt een korte antikreukfase
toe aan het einde van het programma.
Deze fase vermindert de kreuken in de
stoffen en vereenvoudigt het strijken.
Als deze optie wordt ingesteld, gaat het
led boven de knop aan en deze knippert
tijdens de antikreukfase.
Deze optie kan de duur van
het programma verlengen.
Door aanraking van een willekeurige
toets stoppen de antikreukbewegingen
en ontgrendelt de deur.
6.6 Startuitstel
6.9 Droogtijd
Met deze optie kunt u het starten van
een programma uitstellen naar een
handiger tijdstip.
Druk op deze toets om op basis van de
stofsoort in te stellen hoe lang de was
moet drogen (raadpleeg tabel
"Tijddrogen"). De ingestelde waarde
wordt in het display weergegeven.
Tik herhaaldelijk op de knop om de
gewenste uitsteltijd in te stellen. De tijd
wordt met stappen van 30 minuten
verhoogd tot 90' en van 2 tot maximaal
20 uur.
Na het starten van de cyclus met de
knop Start/Pauze geeft het display de
gekozen uitsteltijd weer en begint het
apparaat met aftellen.
6.7 Tijd besparen
Met deze optie kunt u de
programmaduur inkorten.
• Bij normaal of licht vervuild wasgoed
wordt het aanbevolen het
wasprogramma in te korten. Raak
deze knop eenmaal aan om de
tijdsduur te verminderen.
• Raak bij een kleinere lading deze
knoptweemaal aan om een extra kort
programma in te stellen.
Telkens als u deze toets indrukt wordt de
droogtijd met 5 minuten verlengd.
U kunt niet alle tijdwaarden
voor de verschillende
stofsoorten instellen.
6.10 Droogtegraad
Druk op deze toets om automatisch het
droogniveau van uw wasgoed in te
stellen.
Op het display gaat de relevante
droogindicator branden:
•
Strijkdroog: wasgoed dat
wordt gestreken.
•
Kastdroog: wasgoed dat
wordt opgeborgen.
NEDERLANDS
•
Extra droog: wasgoed
wordt volledig gedroogd.
U kunt niet alle niveaus
voor alle stofsoorten
automatisch instellen.
19
• Alleen wassen : Het lampje Wassen
brandt.
• Wassen en drogen : lampjes Wassen
en Drogen gaan branden.
• Alleen drogen : Het lampje Drogen
brandt.
6.12 Start/Pauze
6.11 Modus
Dankzij deze knop kan een cyclus het
volgende uitvoeren:
Raak toets Start/Pauze aan om het
draaiende programma te starten, te
pauzeren of te onderbreken.
7. PROGRAMMA’S
7.1 Programmatabel
Programma
Programmabeschrijving
Wasprogramma's
Wit en bont katoen. Normaal, zwaar of licht bevuild.
Katoen
Katoen Eco
Wit en bont katoen. Normaal, zwaar of licht bevuild.
Katoen Eco-programma. Dit programma op 60 ºC met een lading van 10 kg is het referentieprogramma voor de gegevens
die op het energielabel staan, in overeenstemming met de
richtlijnen EG 96/60. Stel dit programma in voor een goed wasresultaat en om het stroomverbruik te verlagen. De tijd van het
wasprogramma wordt verlengd.
Synthetische of gemengde stoffen. Normale vervuiling.
Synthetica
Was- en droogprogramma
NonStop 3u/3kg
Gemengde stoffen (katoen en synthetische stoffen). Compleet programma om maximaal 3 kg wasgoed in een keer te
wassen en drogen. Het duurt maar 3 uur.
Ook verschijnt de indicator
op de display.
Extra wasprogramma's
Fijne was
Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen hebben een milde wasbeurt nodig. Normale vervuiling.
Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en
Wol/Handwas
andere stoffen met «handwas»-symbool1).
20
www.aeg.com
Programma
Outdoor
Programmabeschrijving
Gebruik geen wasverzachter en zorg ervoor
dat er geen wasverzachter resten in de wasmiddeldoseerlade achter zijn gebleven.
Buitenkleding, technische kleding, sportkleding, waterbestendige en ademende jassen, jassen met een verwijderbare fleecelaag of binnenvoering.
Door een gecombineerd was- en droogprogramma te draaien, dient de droogfase ook als
een hersteller van de waterafstootbaarheid.
Zorg ervoor dat het verzorgingsetiket aangeeft dat het kledingstuk mag worden gedroogd in de wasdroger.
Stoomprogramma
Stoomprogramma's2)
Stoom
Stoom kan worden gebruikt voor droge, gewassen of eenmaal gedragen wasgoed. Deze programma's kunnen kreukels en luchtjes verminderen en het wasgoed zachter maken.
Gebruik nooit een reinigingsmiddel. Verwijder vlekken indien nodig door te wassen of plaatselijk vlekkenverwijderaar te gebruiken.
Stoomprogramma's hebben geen hygiënische cyclus.
Stel het stoomprogramma niet in voor dit type kleding:
• kleding die bij een temperatuur lager dan 40°C gewassen
moet worden.
• kleding waar op het wasvoorschrift niet staat of het geschikt
is voor de droger.
• Artikelen met label "Alleen chemisch reinigen".
Speciale programma's
Spoelen
Om het wasgoed te spoelen en te centrifugeren. Alle stoffen,
behalve wol en zeer delicate stoffen. Verlaag de centrifugeersnelheid afhankelijk van het type wasgoed.
NEDERLANDS
21
Programma
Programmabeschrijving
Centrifugeren/Pompen
Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen. Om het
wasgoed te centrifugeren en het water uit de trommel te pompen.
1) Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om te zorgen voor een zacht wasproces. Het kan lijken dat de trommel niet draait of niet goed draait, maar dat is normaal voor dit programma.
2) Als u een stoomprogramma instelt met gedroogde was, zal de was aan het eind van de cyclus vochtig
aanvoelen. Het is beter om de kleren ongeveer 10 minuten in de frisse lucht te drogen om de vochtigheid te laten verdampen. Voor optimaal resultaat dient u het wasgoed na afloop van het programma meteen uit de trommel te halen. Na een stoomcyclus kunt u de items toch nog strijken, maar dan uiteraard
met veel minder moeite.
Programmatemperatuur, maximum centrifugetoerental en maximum belading
Programma
Standaard temperatuur
Temperatuurbereik
Referentie centrifugeersnelheid
Centrifugeersnelheidsbereik
Maximale lading
Katoen
40°C
95 °C - koud
1600 rpm
1600 rpm - 400 rpm
10 kg
Katoen Eco
40 °C
60°C - 40 °C
1600 rpm
1600 rpm - 400 rpm
10 kg
Synthetica
40 °C
60 °C - koud
1200 rpm
1200 rpm - 400 rpm
4 kg
NonStop 3u/3kg
30 °C
40 °C - 30 °C
1200 rpm
3 kg
Fijne was
30 °C
40 °C - koud
1200 rpm
1200 rpm - 400 rpm
2 kg
Wol/Handwas
40 °C
40 °C - koud
1200 rpm
1200 rpm - 400 rpm
1.5 kg
Outdoor
30 °C
40 °C - koud
1200 rpm
1200 rpm - 400 rpm
2 kg
Wasprogramma's
1 kg
Stoom
Spoelen
1600 rpm
1600 rpm - 400 rpm
1600 rpm
Centrifugeren/Pompen
1600 rpm -
10 kg
10 kg
www.aeg.com
Spoelen
Centrifugeren/Pompen
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Stoom
■
Outdoor
■
NonStop 3u/3kg
Wol/Handwas
Extra stil
Fijne was
Spoelstop
Synthetica
Centrifugeren
Katoen Eco
Opties
Katoen
Compatibiliteit programma-opties
Programma
22
■1)
Niet centrifugeren
Extra Spoelen
Voorwas
Vlekken2)
Startuitstel
Tijd besparen3)
Anti-kreuk
Droogtijd
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
23
Centrifugeren/Pompen
Spoelen
Stoom
Outdoor
Wol/Handwas
Fijne was
■4)
NonStop 3u/3kg
■
Droogtegraad
Synthetica
Katoen Eco
Opties
Katoen
Programma
NEDERLANDS
1) Als u de optie Niet centrifugeren selecteert, dan voert het apparaat alleen de afvoercyclus uit.
2) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.
3) Als u de kortste cyclusduur instelt, adviseren wij u de grootte van de lading te verminderen. Het is
mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar het wasresultaat kan dan minder bevredigend zijn.
4) Strijkdroog is niet beschikbaar met dit programma.
7.2 Woolmark Apparel Care Blauw
• De wolwascyclus van de machine is
goedgekeurd door Woolmark voor
het wassen van wollen kleding met
een wasetiket voor de handwas, mits
de kledingstukken worden gewassen
volgens de instructies op het etiket in
het kledingstuk en die van de
fabrikant van deze wasmachine.
M1230
• De droogcyclus voor wol van deze
machine is getest en goedgekeurd
door de Woolmark Company. De
cyclus is geschikt voor wollen kleding
die volgens het etiket op de hand
moet worden gewassen op
voorwaarde dat de kleding op een
door Woolmark aangeraden manier
op de hand gewassen is en gedroogd
wordt volgens de instructies van de
fabrikant. M1399
In het VK, Ierland, Hong Kong en India is
het Woolmark-symbool is een
certificeringshandelsmerk.
7.3 Automatisch drogen
Droogheidsniveau
Soort stof
Extra droog
Artikelen van badstof
Katoen en linnen
tot 6 kg
(badjassen, badhanddoeken,
etc.)
Kastdroog1)
Voor spullen die opgeruimd worden
Lading
Katoen en linnen
tot 6 kg
(badjassen, badhanddoeken,
etc.)
24
www.aeg.com
Droogheidsniveau
Soort stof
Lading
Synthetische en gemengde tot 4 kg
stoffen
(truien, blouses, ondergoed,
huishoudlinnen en beddengoed)
Strijkdroog (Iron Dry)
Geschikt voor artikelen die gestreken moeten worden
Delicate stoffen
(acryl, viscose en fijne gemengde stoffen)
tot 2 kg
Wollen items
(wollen truien)
tot 1 kg
Buitensportkleding
(buitenkleding, technische
en sportkleding, waterproof
en ademende jassen, jacks)
tot 2 kg
Katoen en linnen
(lakens, tafellakens, overhemden, etc.)
tot 6 kg
1) Aanwijzingen voor testinstituten Testprestaties, volgens EN 50229, moeten worden uitgevoerd met
de EERSTE drooglading van de maximale droogcapaciteit (samenstelling volgens EN61121) door selectie van het programma AUTOMATISCH KASTDROOG voor Katoen Eco. De TWEEDE drooglading met
de restlading moet worden getest door selectie van het programma AUTOMATISCH KASTDROOG voor
Katoen Eco.
7.4 Ingestelde droogtijd
Droogheidsniveau
Soort stof
Extra droog
Artikelen van
badstof
Katoen en linnen
(badjassen, badhanddoeken, etc.)
Kastdroog
Katoen en linnen
Voor spullen die (badjassen, badhanddoeken, etc.)
opgeruimd worden
Synthetische en gemengde stoffen
(truien, blouses, ondergoed, huishoudlinnen en beddengoed)
Lading
(kg)
Centrifugesnelheid
(tpm)
Voorgestelde
duur (min)
6
1600
280 - 300
4
1600
170- 190
2
1600
120 - 130
6
1600
270 - 290
4
1600
160 - 180
2
1600
110 - 120
4
1200
170 - 190
2
1200
100 - 120
NEDERLANDS
Droogheidsniveau
Soort stof
Lading
(kg)
8.
Centrifugesnelheid
(tpm)
Voorgestelde
duur (min)
Fijnwas
(acryl, viscose en fijne gemengde stoffen)
2
1200
140 - 160
1
1200
70 - 90
Wol
(wollen truien)
1
1200
90 - 110
Buitensportkleding
(buitenkleding, technische en sportkleding, waterproof en ademende jassen,
jacks)
2
1200
140 - 160
1
1200
90 - 110
6
1600
160 - 180
4
1600
100 - 120
2
1600
50 - 60
Strijkdroog
Katoen en linnen
(Iron Dry)
(lakens, tafellakens, overhemden, etc.)
Geschikt voor
artikelen die gestreken moeten
worden
25
WI-FI - CONNECTIVITEITSINSTELLING
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u
het smartapparaat moet aansluiten op
het WiFi-netwerk en moet koppelen met
mobiele apparaten.
Met behulp van deze functionaliteit kunt
u meldingen ontvangen en uw apparaat
bedienen en controleren vanaf uw
mobiele apparaten.
Om het apparaat aan te sluiten om zo te
profiteren van het volledige scala van
functies en services die u nodig hebt:
• Draadloos netwerk thuis met
ingeschakelde internetverbinding.
• Mobiel apparaat dat is verbonden
met een draadloos netwerk.
Frequentie
2.412 - 2.472 GHz
voor de Europese
markt
Protocol
IEEE 802.11b/g/n
twee stream radio
Maximaal vermogen
<20 dBm
8.1 Installeren en configureren
"My AEG"
Om het apparaat te verbinden met de
toepassing, gaat u er naast staan met uw
smartapparaat.
Zorg ervoor dat uw smartapparaat is
verbonden met het draadloze netwerk.
1. Ga naar de App Store op uw
smartapparaat.
2. Download en installeer de app "My
AEG" .
3. Zorg ervoor dat u een Wi-Fiverbinding met het apparaat heeft.
Als dit niet het geval is, leest u de
volgende paragraaf 'Configureren
van de draadloze verbinding met het
apparaat'.
4. Start de toepassing. Selecteer het
land en de taal en meld u aan met
26
www.aeg.com
uw e-mailadres en wachtwoord. Als u
nog geen account hebt, maakt u een
nieuw account aan waarbij u de
instructies volgt in "My AEG" .
5. Volg de instructies op die de App
aangeeft voor het registreren en
configureren van het apparaat.
instructies om het apparaat aan te
sluiten op uw Wi-Fi-netwerk.
6. Als de connectiviteit is
geconfigureerd, staat de indicator
op het display wanneer het
programmainformatiescherm
terugkeert.
8.2 Configureren van de
draadloze verbinding met het
apparaat
1. Druk een paar seconden op de knop
Aan/Uit om het apparaat in te
schakelen. Wacht ongeveer 10
seconden voordat u verder gaat met
de draadloze configuratie.
2. Selecteer een programma door aan
de programmakeuzeknop te draaien.
3. Houd de Droogtegraad en Modus knoppen een paar seconden
tegelijkertijd ingedrukt totdat er een
'klik' klinkt. Laat de knoppen los.
verschijnt 5 seconden op het display
en het controlelampje
begint te
knipperen.
De draadloze module start op.
Telkens als u het apparaat
inschakelt, duurt het 45
seconden voordat het
apparaat automatisch op het
netwerk wordt aangesloten.
Wanneer de indicator
stopt met knipperen, is de
verbinding gereed.
Om de draadloze verbinding uit te
schakelen, houdt u de Droogtegraad en
de Modus-knoppen gedurende een paar
seconden tegelijkertijd ingedrukt tot het
eerste akoestische signaal:
verschijnt 5 seconden op het display.
Als u het apparaat uit- en
weer inschakelt, wordt de
draadloze verbinding
automatisch uitgeschakeld.
Zorg ervoor dat uw APP
klaar is voor verbinding.
4. Na ongeveer 45 seconden verschijnt
(Access Point) op het display.
Om de draadloze toegangsgevens te
verwijderen, houdt u de Droogtegraad
en de Modus-knoppen gedurende 10
seconden tegelijkertijd ingedrukt tot het
tweede akoestische signaal:
verschijnt op het display.
8.3 Starten op afstand
Met de Starten op afstand-functie kunt u
een cyclus starten via de
afstandsbediening.
Het toegangspunt zal gedurende
ongeveer 3 minuten open staan.
5. Configureer de "My AEG" -app op
uw smartphone of tablet en volg de
NEDERLANDS
De afstandsbediening wordt
automatisch geactiveerd
wanneer u op de Start/Pauze
-knop drukt om het
programma te starten, maar
het is ook mogelijk om op
afstand een wasprogramma
te starten.
Wanneer de app is geïnstalleerd en de
draadloze verbinding is voltooid, kunt u
de Starten op afstand-functie
activeren:
Houd de Droogtijd en de Droogtegraadknoppen een paar seconden
tegelijkertijd ingedrukt. Het
controlelampje verschijnt op het
scherm en de deur wordt vergrendeld.
Nu is het mogelijk om het programma
op afstand te starten.
Om de Starten op afstand te
verwijderen, houdt u de Droogtijd en de
Droogtegraad-knoppen gedurende
enkele seconden tegelijkertijd ingedrukt
tot het controlelampje
verdwijnt.
27
van het scherm
8.4 Over-the-air-update
De app kan een update voorstellen voor
het downloaden van nieuwe functies.
De update wordt alleen via de app
geaccepteerd.
Als er een programma loopt, meldt de
app dat de update aan het einde van het
programma start.
Tijdens de update verschijnt op het
apparaat
op het display.
Het apparaat zal weer bruikbaar zijn aan
het einde van de update, zonder enige
kennisgeving over een succesvolle
update.
Als er een fout optreedt, verschijnt op
op het display: druk
het apparaat
op een willekeurige knop of draai aan de
knop om terug te keren naar normaal
gebruik.
9. VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Tijdens de installatie of
voordat u het apparaat voor
het eerst gebruikt, kunt u
wat water in het apparaat
waarnemen. Dit is restwater
dat in het apparaat is
achtergebleven nadat in de
fabriek een volledige
functietest werd uitgevoerd
om te garanderen dat het
apparaat in perfect
functionerende staat aan de
klant wordt geleverd en is
geen reden voor
ongerustheid.
1. Zorg ervoor dat alle transportbouten
uit het apparaat zijn verwijderd.
2. Zorg ervoor dat er stroom aanwezig
is er dat de waterkraan openstaat.
3. Giet 2 liter water in het vakje voor het
hoofdwasmiddel dat wordt
aangegeven met
.
Deze handeling activeert het
afvoersysteem.
4. Giet een kleine hoeveelheid
wasmiddel in het vak dat wordt
aangegeven met
.
5. Stel het programma voor katoen in
op de hoogste temperatuur zonder
wasgoed in de trommel en start het
programma.
Dit verwijdert al het mogelijke vuil uit de
trommel en de kuip.
10. INSTELLINGEN
10.1 Kinderslot
Met deze optie kunt u voorkomen dat
kinderen met het bedieningspaneel
spelen.
• Voor het inschakelen/uitschakelen
van deze optie raakt u tegelijkertijd
Vlekken/Voorwas en Startuitstel aan
28
www.aeg.com
tot het indicatielampje
aan/uit
gaat.
U kunt deze optie inschakelen:
• Nadat u toets Start/Pauze aanraakt:
alle knoppen en de programmaknop
worden uitgeschakeld (behalve de
toets Aan/Uit).
• Voordat u toets Start/Pauze aanraakt:
kan het apparaat niet starten.
Het apparaat behoudt de keuze van
deze optie nadat u het heeft
uitgeschakeld.
Voor het uitschakelen/inschakelen van
de geluidssignalen raakt u gedurende 6
seconden tegelijkertijd toets Startuitstel
en Tijd besparen aan.
Als u de geluidssignalen
uitschakelt, werken ze wel
als er een storing optreedt.
10.3 Permanent extra spoelen
10.2 Geluidssignalen
Met deze optie kunt iedere keer u een
nieuw programma instelt een of twee
extra spoelbeurten laten draaien.
Dit apparaat is uitgevoerd met
verschillende geluidssignalen, die
werken als:
• Raak de knoppen Temperatuur en
Centrifugeren tegelijkertijd eenmaal
aan om een extra spoelbeurt toe te
• u het apparaat activeert (speciale
korte toon).
• u het apparaat deactiveert (speciale
korte toon).
• u een toets aanraakt (klikgeluid).
• u een foutieve keuze maakt (3 korte
tonen).
• Het programma voltooid is
(gedurende 2 minuten
opeenvolgende geluiden).
• Het apparaat een storing ondergaat
(gedurende 5 minuten
opeenvolgende geluiden).
verschijnt op het display.
voeren.
• Raak de knoppen Temperatuur en
Centrifugeren tegelijkertijd tweemaal
aan om twee extra spoelbeurten toe
verschijnt op het
te voeren.
display.
• Raak de knoppen Temperatuur en
Centrifugeren tegelijkertijd driemaal
aan om de extra spoelbeurten te
verwijderen. Het display toont alleen
.
11. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
11.1 Gewichtsensors
gebruiken
Voor een correct gebruik van
de gewichtsensor, moet de
trommel leeg zijn bij het
activeren van het apparaat.
Stel het programma in
VOORDAT u het wasgoed in
de trommel doet.
11.2 Voor activering van het
apparaat
1. Verzeker u ervan dat de netstekker is
aangesloten op het stopcontact.
2. Verzeker u ervan dat de waterkraan
geopend is.
11.3 Het apparaat activeren en
een programma instellen
1. Druk een paar seconden op knop
Aan/Uit om het apparaat in te
schakelen.
De programmakeuzeknop staat
automatisch ingesteld op het
katoenprogramma en alleen het
indicatielampje Wassen is aan.
Het indicatielampje van de knop Start/
Pauze knippert.
NEDERLANDS
2. Draai de programmaknop naar het
benodigde programma.
Het programmalampje gaat branden.
Het display geeft de maximale lading
aan, de standaardtemperatuur, het
maximale centrifugeertoerental, de
faseaanduidingen die het programma
heeft en de programmaduur.
3. Raak zo nodig de knoppen
Temperatuur en Centrifugeren aan
om de watertemperatuur en
centrifugeersnelheid te veranderen.
4. Druk desgewenst op bijbehorende
toetsen voor het toevoegen van
opties of een uitgestelde start.
Op het display wordt het symbool van de
ingestelde optie weergegeven en/of het
cijfer geeft aan hoelang het programma
is uitgesteld.
11.4 Wasgoed in de machine
doen
1. Open de deur van het apparaat.
Op het display verschijnt
.
2. Schud de kleren voor u ze in de
trommel plaatst. Plaats het wasgoed
een voor een in de trommel.
Op het display wordt het gewicht van het
wasgoed aangepast met stappen van 0,5
kg en de programmaduur wordt
overeenstemmend aangepast. Het
gewicht is indicatief en verandert met het
type wasgoed.
29
Als u de trommel vult met
meer dan de maximale
lading, gaat het symbool
gedurende een paar
seconden knipperen en
toont de maximaal
aanbevolen lading.
U kunt uw wasgoed wel
wassen, maar verbruikt
daarbij dan meer water en
energie.
Verwijder overtollige kleding
om de beste verbruiks- en
wasprestaties te bereiken.
Het aangeven van
overlading wordt alleen
getoond bij programma's
met een maximale lading
die lager ligt dan de
maximale lading van de
wasmachine.
3. Sluit de vuldeur. Zorg ervoor dat er
geen wasgoed tussen de deur blijft
klemmen. Er kan waterlekkage of
beschadigd wasgoed ontstaan.
4. de waarde geeft het percentage van
de benodigde hoeveelheid
wasmiddel aan
.
Deze informatie is indicatief en verwijst
naar de hoeveelheid wasmiddel voor een
maximale lading die op de
wasmiddelverpakking staat.
Als u het wasprogramma
wijzigt nadat de deur werd
gesloten, toont het display
als er zich een
overbelading voordoet:
open de deur en verwijder
een aantal kledingstukken.
30
www.aeg.com
11.5 Wasmiddel en additieven
(wasverzachter, vlekkenmiddel)
toevoegen
1
2
3. Draai de klep omhoog om
poederwasmiddel te gebruiken.
Vakje voor voorwasmiddel,
weekprogramma of
vlekkenverwijderaar.
Wasmiddelvakje voor wasfase.
Bakje voor vloeibare toevoegingen
(wasverzachter, stijfsel).
Dit is het maximale niveau voor
vloeibare toevoegingen.
Klep voor waspoeder of vloeibaar
wasmiddel.
Volg altijd de instructies op
die u op de verpakking van
het wasmiddel aantreft. We
raden u wel aan het
maximaal aangegeven
niveau niet te overschrijden
(
). Deze hoeveelheid zal
u echter de beste
wasresultaten geven.
Verwijder na de wascyclus
indien vereist
achtergebleven wasmiddel
uit het wasmiddelvakje.
11.6 De stand van de klep
controleren
1. Trek de wasmiddeldoseerlade uit tot
deze niet meer verder kan.
2. Druk de hendel in om de lade uit te
trekken.
4. Draai de klep omlaag om vloeibaar
wasmiddel te gebruiken.
NEDERLANDS
Met de klep in de stand
OMLAAG:
• Gebruik geen
gelatineachtige of
dikke vloeibare
wasmiddelen.
• Giet niet meer
vloeibaar wasmiddel
in het vakje dan de
limiet op de klep.
• Stel de voorwasfase
niet in.
• Stel de
startuitstelfunctie niet
in.
5. Meet het wasmiddel en
wasverzachter af.
6. Sluit de wasmiddeldoseerlade
voorzichtig.
31
11.8 Een programma starten
met een uitgestelde start
1. Druk herhaaldelijk op de toets
Startuitstel totdat het display de
gewenste uitsteltijd weergeeft. Het
controlelampje
gaat branden.
2. Druk op de knop Start/Pauze.
Het aftellen van de uitgestelde start
wordt op het display weergegeven.
Als het aftelproces voltooid is, wordt het
programma gestart.
De ProSense schatting
begint nadat het aftellen is
beëindigd.
Het annuleren van de
uitgestelde start als het
afstellen is begonnen
De uitgestelde start annuleren:
1. Druk op de knop Start/Pauze om het
apparaat te pauzeren. Het
bijbehorende controlelampje
knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de knop
Startuitstel totdat het display
weergeeft.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze
om het programma onmiddellijk te
starten.
Zorg bij het sluiten van de lade dat de
klep geen blokkering veroorzaakt.
11.7 Een programma starten
Raak toets Start/Pauze aan om het
programma te starten.
Het bijbehorende indicatielampje stopt
met knipperen en blijft branden.
Op het display begint de aanduiding van
de werkingsfase te knipperen en gaat de
indicator van het wasmiddelpercentage
uit.
Het programma start en de deur wordt
vergrendeld. Op het display verschijnt
het indicatielampje
.
De afvoerpomp gaat in
werking kort voordat het
apparaat zich met water vult.
Het wijzigen van de
uitgestelde start als het
afstellen is begonnen
De uitgestelde start wijzigen:
1. Druk op de knop Start/Pauze om het
apparaat te pauzeren. Het
bijbehorende controlelampje
knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de toets
Startuitstel totdat het display de
gewenste uitsteltijd weergeeft.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze
om het aftellen opnieuw te laten
beginnen.
11.9 De ProSense System
ladingdetectie
Na op de toets Start/Pauze te hebben
gedrukt:
32
www.aeg.com
1. De percentage-indicator van het
wasmiddel gaat uit, de indicator
knippert.
2. De ProSense start met de
waarneming van de wasgoedlading
om de werkelijke programmaduur te
berekenen. De tijdstippen
knipperen.
3. Na circa 15 minuten toont de display
de nieuwe programmaduur: de
tijdstippen stoppen met knipperen.
De machine past de programmaduur
automatisch aan de lading aan om in
de kortst mogelijke tijd zo perfect
mogelijke wasresultaten te krijgen.
De programmaduur kan langer of
korter worden.
De ProSense-detectie wordt
alleen uitgevoerd met
volledige wasprogramma´s
(zonder geselecteerde
overslafase).
11.10 Programmafaseindicatielampjes
Als het programma start, knippert de
aanduiding van de draaiende fase en de
andere faseaanduidingen branden.
De was- of voorwasfase is bijv. bezig:
.
Als de fase is voltooid, stopt de
bijhorende aanduiding met knipperen en
gaat continu branden. De volgende
aanduiding begint te knipperen.
De spoelfase is bijv. bezig:
.
Indien u het stroomprogramma kiest,
gaat de stoomfase-indicator
branden.
11.11 Een programma
onderbreken en de opties
wijzigen
U kunt als er een programma bezig is
maar een paar opties wijzigen:
1. Druk op de knop Start/Pauze .
Het bijbehorende indicatielampje
knippert.
2. Wijzig de opties. De weergegeven
informatie in het display wijzigt
overeenkomstig.
3. Druk nogmaals op de toets Start/
Pauze .
Het wasprogramma gaat verder.
11.12 Een actief programma
stoppen
1. Druk op de knop Aan/Uit om het
programma te annuleren en om het
apparaat uit te schakelen.
2. Druk opnieuw op de Aan/Uit -knop
om het apparaat aan te zetten.
U kunt nu een nieuw wasprogramma
kiezen.
Als de ProSense -fase al
voltooid is en de machine al
met water gevuld wordt,
begint het nieuwe
programma zonder
herhaling van de ProSense
fase. Het water en
wasmiddel worden niet
weggepompt om verspilling
te voorkomen.
11.13 Openen van de deur kledingstukken toevoegen
Als een programma of het startuitstel in
werking is, is de deur van de wasmachine
vergrendeld.
Als de temperatuur en het
waterniveau in de trommel
te hoog zijn en/of de
trommel nog draait, kunt u
de deur niet openen.
1. Druk op de knop Start/Pauze .
Op het display gaat het indicatielampje
van de deurvergrendeling uit.
2. Open de deur van het apparaat.
Indien nodig kunt u items toevoegen
of uitnemen.
3. Sluit de deur en druk op de toets
Start/Pauze .
Het programma of startuitstel gaat
verder.
4. De deur kan worden geopend als het
programma is voltooid of stel
centrifugeren- of drainage-
NEDERLANDS
programma/optie en druk op de
knop Start/Pauze .
11.14 Einde van het
programma
Wanneer het programma is voltooid,
stopt het apparaat automatisch. De
geluidssignalen weerklinken (als ze actief
zijn).
In het display gaan alle
wasfaseaanduidingen continu branden
en toont de tijdzone .
Het lampje van Start/Pauze toets gaat
uit.
Het deur ontgrendelt en de aanduiding
gaat uit.
1. Druk op de Aan/Uit -knop om het
apparaat uit te zetten.
Vijf minuten na afloop van het
programma schakelt
energiebesparingsfuncie het apparaat
automatisch uit.
2.
3.
4.
5.
Als u het apparaat weer
inschakelt, wordt het einde
van het als laatste gekozen
programma in het display
weergegeven. Draai aan de
programmaknop om een
nieuwe cyclus in te stellen.
Haal het wasgoed uit het apparaat.
Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
Laat de deur en het
wasmiddeldoseerbakje iets open
staan om de vorming van schimmel
en onaangename luchtjes te
voorkomen.
Draai de waterkraan dicht.
11.15 Laat het water
weglopen na afloop van de
cyclus
Indien u een programma heeft gekozen
of een optie die het water van de laatste
spoelbeurt niet wegpompt, wordt het
programma voltooid, maar:
• Het display toont de aanduiding ,
of
en de
de optieaanduiding
aanduiding van vergrendelde deur
33
. Het indicatielampje van de
draaiende fase
knippert.
• De trommel draait nog regelmatig om
kreukvorming van het wasgoed te
voorkomen.
• De deur blijft vergrendeld.
• U moet het water afvoeren om de
deur te kunnen openen:
1. Raak indien nodig de toets
Centrifugeren aan om het
centrifugeertoerental dat door het
apparaat wordt voorgesteld te
verlagen.
2. Druk op de knop Start/Pauze :
heeft ingesteld,
• Indien u
pompt het apparaat het water
weg en gaat centrifugeren.
heeft ingesteld,
• Indien u
pompt het apparaat alleen het
water weg.
De optieaanduiding
of
gaat uit,
terwijl de aanduiding
knippert en dan
uitgaat.
3. Als het programma is voltooid, gaat
het deurvergrendelingssymbool
uit en kunt u de deur openen.
4. Druk een paar seconden op de knop
Aan/Uit om het apparaat uit te
schakelen.
Het apparaat zal hoe dan
ook het water na circa 18 uur
automatisch uit het apparaat
wegpompen.
11.16 Stand-by-optie
De stand-by-functie schakelt het
apparaat automatisch uit om stroom te
besparen als:
• Het apparaat is 5 minuten voordat u
op de knopStart/Pauze drukt, niet
gebruikt.
Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om
het apparaat in te schakelen.
• 5 minuten na afloop van het
wasprogramma
Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om
het apparaat in te schakelen.
De tijd van het laatst ingestelde
programma wordt weergegeven op
het display.
34
www.aeg.com
Draai aan de programmaknop om
een nieuwe cyclus in te stellen.
Als u een programma of
optie instelt die eindigt met
water in de trommel, wordt
het apparaat niet
gedeactiveerd door de
stand-by-functie om u eraan
te herinneren het water weg
te pompen.
12. DAGELIJKS GEBRUIK - WASSEN & DROGEN
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Dit apparaat is een
automatische
wasdroogcombinatie.
12.1 Volledige was-en-droogprogramma´s
Automatisch nonstopprogramma
Het apparaat is uitgerust met het
NonStop 3u/3kg-programma, een
automatisch was-en-droog-programma
waarbij het instellen van de Drogenmodus niet nodig is.
Om dit programma te laten draaien:
1. Houd na het laden van het wasgoed
en het wasmiddel de Aan/Uit toets
enkele seconden ingedrukt om het
apparaat in te schakelen.
2. Stel het NonStop 3u/3kg programma
in met behulp van de
programmakeuzeknop.
verschijnt op het display.
De indicator
3. Raak de Start/Pauze toets aan om het
programma te starten.
Niet-automatische was&droogprogramma's
In sommige wasprogramma’s kunt u
Wassen en Drogen-modus combineren
om een volledig was-en-droogprogramma uit te voeren.
Ga hiervoor als volgt te werk:
1. Houd de Aan/Uit toets enkele
seconden ingedrukt om het apparaat
in te schakelen.
2. Draai de programmaknop op het
gewenste wasprogramma. Op het
display verschijnt de standaard
temperatuur en centrifugesnelheid.
Indien nodig aanpassen aan uw
wasgoed. Het display toont ook de
maximaal aanbevolen lading voor de
wasfase.
3. Stel de gewenste opties in als die
beschikbaar zijn.
4. Druk eenmaal op de toets Modus om
ook de droogfunctie in te schakelen.
De indicatielampjes Wassen en
Drogen gaan branden. De lampjes
en
verschijnen op het
display. Het display geeft ook de
maximaal aanbevolen lading aan
voor een was- en droogprogramma
(bijv. 6 kg voor katoen).
5. Open de deur en plaats de stukken
wasgoed een voor een. Op het
display wordt het gewicht van het
wasgoed aangepast met stappen van
0,5 kg en de programmaduur wordt
overeenstemmend aangepast.
6. Sluit de vuldeur.
7. Doe het wasmiddel en de
toevoegingen in hun speciale bakjes.
Zorg er bij het drogen van
een grote lading voor dat de
kledingstukken niet
opgerold zitten en gelijk
verdeeld zijn in de trommel.
NEDERLANDS
Aan het begin van de
droogcyclus (3 à 5 minuten)
kan er een ietwat luider
geluid gehoord worden. Dit
komt door de compressor
en is normaal voor
apparaten die worden
aangedreven door een
compressor zoals
koelkasten, vriezers, enz.
12.2 Wassen en drogen automatische niveaus
1. Tik herhaaldelijk op de toets
Droogtegraad tot de display de
gewenste droogte weergeeft. De
lampjes in de display branden als
volgt:
a.
b.
katoen;
Strijkdroog: voor
Kastdroog: voor katoen
en synthetische stoffen;
c.
Extra droog: voor
katoen;
De tijd op de display is de duur van
beide cycli wassen en drogen.
Voor een goede droging
met verbruik van minder
energie in een kortere tijd
laat de machine u niet toe
een lage
centrifugeersnelheid in te
stellen voor de te wassen en
drogen items.
2. Tik op de toets Start/Pauze om het
programma te starten. De ProSenseschatting gaat van start.
In de display gaat het indicatielampje
voor vergrendelde deur
aan en het
indicatielampje van de lopende fase
begint te knipperen.
Op de display wordt ook de resterende
programmatijd weergegeven.
12.3 Wassen en op tijd drogen
1. Tik herhaaldelijk op de toets
Droogtijd om de gewenste tijd in te
stellen (zie de "Drogen op tijd"-tabel
35
in het hoofdstuk "Programma´s").
Het indicatielampje van het
droogniveau gaat uit en de indicatie
gaat aan.
De minimale droogtijd is 10 minuten.
Telkens als u deze toets aantikt, wordt de
droogtijd met 5 minuten verlengd. Op
de display verschijnt de nieuwe
ingestelde tijdwaarde.
2. Druk op de Start/Pauze om het
programma te starten. De ProSenseschatting gaat van start.
In de display gaat het indicatielampje
voor vergrendelde deur
aan en het
indicatielampje van de lopende fase
begint te knipperen.
Op de display wordt ook de resterende
programmatijd weergegeven.
12.4 Aan het einde van het
programma
• Het apparaat stopt automatisch.
• De geluidssignalen weerklinken (als ze
actief zijn).
• In het display gaat het symbool aan.
• Het lampje van toets Start/Pauze gaat
gaat uit
uit. De deur vergrendeld
• Druk een paar seconden op de knop
Aan/Uitom het apparaat uit te
schakelen.
Een paar minuten na
afloop van het
programma schakelt de
energiebesparende
functie het apparaat
automatisch uit.
1. Haal het wasgoed uit het apparaat.
2. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
Na de droogfase reinigt u
de trommel, de pakking en
de binnenkant van de deur
met een natte doek.
Het lampje
verschijnt op
het display om u eraan te
herinneren het luchtfilter te
reinigen (raadpleeg
'Luchtfilters reinigen' in het
hoofdstuk 'Onderhoud en
reiniging').
36
www.aeg.com
13. DAGELIJKS GEBRUIK - ALLEEN DROGEN
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Dit apparaat is een
automatische
wasdroogcombinatie.
13.1 Voorbereiding op het
drogen
1. Houd de toets Aan/Uit enkele
seconden ingedrukt om de machine
in te schakelen.
Met een programma waarin
alleen wordt gedroogd,
toont de display de
maximale lading niet en is
de schatting ProSense
uitgeschakeld.
2. Laad het wasgoed één voor één.
3. Draai de programmaknop naar het
programma dat geschikt is voor het
drogen van het wasgoed.
4. Tik tweemaal op de toets Modus om
wassen uit te schakelen en alleen te
drogen. Het Drogen-lampje brandt.
en
De lampjes
verschijnen op de display.
Bij het drogen van veel
wasgoed moet u er voor
goede droogprestaties voor
zorgen dat het wasgoed niet
is opgerold en dat het
gelijkmatig in de trommel
verdeeld is.
13.2 Drogen - automatische
niveaus
1. Tik toets Droogtegraad herhaaldelijk
aan tot het display de gewenste
droogte weergeeft. De lampjes in
het display branden als volgt:
a.
b.
Strijkdroog: voor
katoenen kleding;
Kastdroog: voor katoen
en synthetische stoffen;
c.
Extra droog: voor
katoenen kleding.
Op het display verschijnt de
programmaduur van het drogen.
Voor een goede droging
met verbruik van minder
energie in een kortere tijd
laat het apparaat u niet toe
een lage
centrifugeersnelheid in te
stellen voor de te wassen en
drogen items.
2. Raak toets Start/Pauze aan om het
programma te starten.
In het display gaat het indicatielampje
aan en het
voor vergrendelde deur
indicatielampje van de lopende fase
begint te knipperen.
Op het display wordt ook de resterende
programmatijd weergegeven.
13.3 Ingesteld tijddrogen
1. Tik herhaaldelijk op de knop
Droogtijd om de gewenste tijd in te
stellen (zie de "Drogen op tijd"-tabel
in het hoofdstuk "Programma´s").
Het indicatielampje van het
droogniveau gaat uit en de indicatie
gaat aan.
De minimale droogtijd is 15 minuten.
Telkens als u deze toets aantikt wordt de
droogtijd met 5 minuten verlengd. Op
de display verschijnt de nieuwe
ingestelde tijdwaarde.
2. Raak Start/Pauze aan om het
programma te starten.
In het display gaat het indicatielampje
voor vergrendelde deur
aan en het
indicatielampje van de lopende fase
begint te knipperen.
Op het display wordt ook de resterende
programmatijd weergegeven.
13.4 Aan het einde van het
programma
• Het apparaat stopt automatisch.
• De geluidssignalen weerklinken (als ze
actief zijn).
• In het display gaat het symbool
aan.
NEDERLANDS
• Het lampje van toets Start/Pauze gaat
uit. De deur vergrendeld
gaat uit
• Druk een paar seconden op de knop
Aan/Uitom het apparaat uit te
schakelen.
Een paar minuten na
afloop van het
programma schakelt de
energiebesparende
functie het apparaat
automatisch uit.
1. Haal het wasgoed uit het apparaat.
2. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
37
Na de droogfase reinigt u
de trommel, de pakking en
de binnenkant van de deur
met een natte doek.
Het lampje
verschijnt op
het display om u eraan te
herinneren het luchtfilter te
reinigen (raadpleeg
'Luchtfilters reinigen' in het
hoofdstuk 'Onderhoud en
reiniging').
14. PLUISJES OP KLEDING
Tijdens de was- en/of droogfase geven
bepaalde soorten stoffen (spons, wol,
sweaterstof) pluisjes af.
Deze afgegeven pluisjes kunnen tijdens
de volgende cyclus aan de stoffen
kleven.
Dit nadeel verergert bij technische
stoffen.
Ter voorkoming van pluisjes in uw
wasgoed, bevelen wij u het volgende
aan:
• Was geen donkere stoffen na het
wassen en drogen van lichtgekleurde
stoffen (handdoeken, wol en
sweaterstof) en vice versa.
• Laat dit soort stoffen in de openlucht
drogen wanneer ze voor het eerst
gewassen zijn.
• Reinig het afvoerfilter.
• Na de droogfase reinigt u de lege
trommel, de pakking en de deur
grondig met een natte doek.
Voor het verwijderen van pluisjes in de
trommel, stelt u een speciaal
programma in:
• Maak de trommel leeg.
• Maak de trommel, pakking en deur
grondig schoon met een natte doek.
• Stel het spoelprogramma in.
• Druk tegelijkertijd op de knoppen
Vlekken/Voorwas en Anti-kreuk totdat
het display CLE weergeeft om de
reinigingsfunctie te activeren.
• Raak toets Start/Pauze aan om het
programma te starten.
Gebruik als het apparaat
veelvuldig wordt gebruikt,
regelmatig het programma
CLE.
15. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
15.1 Voor u het wasgoed in de
trommel doet
• Verdeel het wasgoed in: wit,
gekleurd, synthetisch, fijne was en
wol.
• Volg de wasinstructies die u op de
waslabels van het wasgoed vindt.
• Was witte en bonte artikelen niet
samen.
• Sommige bonte items kunnen
verkleuren met de eerste wasbeurt.
We raden je aan ze apart te wassen
voor de eerste paar keren.
• Draai meerlagige stoffen, wollen en
kleding met opdrukken
binnenstebuiten.
38
www.aeg.com
• Behandel hardnekkige vlekken voor.
• Was delen met zware vervuiling met
een speciaal wasmiddel.
• Wees voorzichtig met gordijnen.
Verwijder de haken of stop de
gordijnen in een waszak of
kussensloop.
• Was geen wasgoed zonder zomen of
met scheuren. Gebruik een waszakje
om kleine items te wassen (bijv.
beugelbh's, riemen, panty's, veters,
linten, etc.).
• Een zeer kleine lading kan problemen
veroorzaken bij de centrifugefase die
leiden tot overmatige trillingen. Als
dit voorkomt:
a. onderbreek het programma en
open de deur (raadpleeg
hoofdstuk 'Dagelijks gebruik');
b. herverdeel de lading met de
hand zodat de items gelijkmatig
over de trommel zijn verdeeld;
c. druk op de toets Start/Pauze. De
centrifugeerfase gaat door.
• Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen,
haakjes en drukknopen. Bind riemen,
koorden, veters, linten en andere
losse elementen vast.
• Maak de zakken leeg en vouw de
artikelen open.
15.2 Hardnekkige vlekken
Voor sommige vlekken is water en
wasmiddel niet voldoende.
We raden u aan om deze vlekken te
behandelen voordat u deze artikelen in
de machine stopt.
Er zijn speciale vlekkenverwijderaars
verkrijgbaar. Gebruik een speciale
vlekkenverwijderaar die geschikt is voor
het type vlek en stof.
15.3 Wasmiddelen en
nabehandelingsmiddelen
• Gebruik uitsluitend wasmiddelen en
andere middelen die speciaal
bedoeld zijn voor wasmachines:
– waspoeder voor alle soorten
weefsels,
– waspoeder voor delicate stoffen
(40 °C max) en wol,
– vloeibare wasmiddelen, bij
voorkeur voor wasprogramma's
bij lage temperatuur (max. 60 °C)
voor alle soorten materiaal, of
speciaal voor alleen wol
(wasmiddelflap in positie B
gedraaid in het hoofdwasvak).
• Vermeng geen verschillende
soorten wasmiddel met elkaar.
• Gebruik geen wasmiddeltabletten in
het wasmiddelvak.
• Denk aan het milieu en gebruik niet
meer dan de aanbevolen hoeveelheid
wasmiddel.
• Volg de aanwijzingen op de
verpakking van het wasmiddel of de
andere toevoegingen zonder het
)
aangegeven maximumniveau (
te overschrijden.
• Gebruik de aanbevolen wasmiddelen
voor het type en de kleur van het
wasgoed, voor de
programmatemperatuur en voor de
mate van vervuiling.
• Als uw machine geen
wasmiddeldoseerbakje heeft met
klepje, voeg dan het vloeibare
wasmiddel toe met een doseerbol
(meegeleverd bij het wasmiddel).
15.4 Tips voor milieuvriendelijk
gebruik
• Kies een programma zonder voorwas
om normaal vervuild wasgoed te
wassen.
• Start het wasprogramma altijd met de
maximaal toegestane
wasgoedbelading.
• Als u de vlekken voorbehandelt of
een vlekkenverwijderaar gebruikt, stel
dan een programma in met een lage
temperatuur.
• Controleer de waterhardheid van uw
plaatselijke systeem om de juiste
NEDERLANDS
hoeveelheid wasmiddel te gebruiken.
Zie "Waterhardheid".
•
= Het artikel is geschikt voor de
droogtrommel
15.5 Waterhardheid
•
Als de waterhardheid in uw gebied hoog
of gemiddeld is, raden we u het gebruik
van waterontharder voor wasautomaten
aan. In gebieden waar de waterhardheid
zacht is, is het gebruik van een
waterontharder niet nodig.
= Droogprogramma op hoge
temperatuur
•
= Droogprogramma op lage
temperatuur
•
= Het artikel is niet geschikt voor
de droogtrommel.
Neem contact op met het plaatselijke
waterleidingbedrijf voor de
waterhardheid in uw gebied.
Gebruik de juiste hoeveelheid van de
waterontharder. Volg altijd de instructies
die u vindt op de verpakking van het
product.
15.6 De droogfase
voorbereiden
• Draai de waterkraan open.
• Controleer of de afvoerslang goed is
aangesloten. Zie het hoofdstuk over
de installatie voor meer informatie.
• Raadpleeg voor informatie over de
maximale wasgoedlading bij
droogprogramma's de
droogprogrammatabel.
15.7 Items die niet geschikt
zijn voor de droger
Stel voor dit wasgoed geen
droogprogramma in:
• Synthetische gordijnen.
• Kledingstukken met metalen
invoegstukken.
• Nylon kousen.
• Dekbedden.
• Bedspreien.
• Dekbedovertrekken.
• Slaapzakken.
• Stoffen met restjes haarspray,
nagellakremover of iets dergelijks.
• Kledingstukken met schuimrubber of
met materialen die hierop lijken.
15.8 Wasvoorschriften in de
kleding
Bij het drogen van uw wasgoed moet u
zich houden aan de voorschriften van de
fabrikant:
39
15.9 Duur van het
droogprogramma
De droogtijd kan variëren afhankelijk
van:
• snelheid van de laatste keer
centrifugeren
• droogheidsniveau
• soort wasgoed
• het gewicht van het wasgoed
15.10 Extra drogen
Als het wasgoed aan het einde van het
droogprogramma nog steeds vochtig is,
stelt u nogmaals een korte droogfase in.
WAARSCHUWING!
Om kreuken en krimpen te
voorkomen dient u het
wasgoed niet te lang te
drogen.
15.11 Algemene tips
Raadpleeg de tabel "Tijddrogen" om de
gemiddelde droogtijden op te zoeken.
Het drogen van wasgoed zal beter gaan
naarmate u het vaker doet. Houd bij hoe
lang uw droogprogramma's duren.
Statische lading na het drogen
voorkomen:
1. Gebruik wasverzachter tijdens de
wasfase.
2. Gebruik speciale wasverzachter voor
droogautomaten.
3. Schenk geen wasmiddel of
wasverzachter in het apparaat voor
het uitvoeren van een droogcyclus.
4. Droog geen ruwe en gladde textiel
samen om te voorkomen dat de
gladde kledingstukken worden
verschroeid.
5. Verwijder alle voorwerpen uit de
zakken van de kledingstukken, in het
40
www.aeg.com
bijzonder voorwerpen die kunnen
smelten.
Zorg dat u uw wasgoed aan het einde
van het droogprogramma zo snel
mogelijk uit het apparaat haalt.
16. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
16.1 Buitenkant reinigen
Het apparaat alleen schoonmaken met
milde zeep en warm water. Maak alle
oppervlakken volledig droog.
LET OP!
Gebruik geen alcohol,
oplosmiddelen of chemische
producten.
Draai om deze resten te verwijderen en
de binnenkant van het apparaat
hygiënisch te reinigen regelmatig een
onderhoudswasbeurt (minstens eenmaal
per maand):
1. Haal al het wasgoed uit de trommel.
2. Draai een katoenprogramma op de
hoogste temperatuur met een
geringe hoeveelheid waspoeder of
draai, indien beschikbaar het
programma Machine Clean.
16.4 Deurrubber
LET OP!
Reinig de metalen
oppervlakken niet met een
reinigingsmiddel op
chloorbasis.
16.2 Ontkalken
Als de waterhardheid in uw
gebied hoog of gemiddeld
is, raden we u het gebruik
van waterontharder voor
wasautomaten aan.
Controleer de trommel regelmatig op
kalkaanslag.
De normale wasmiddelen bevatten al
wateronthardende middelen, maar we
raden aan af en toe een cyclus te draaien
met een lege trommel en een
ontkalkingsproduct.
Volg altijd de instructies die
u vindt op de verpakking van
het product.
16.3 Onderhoudswas
Bij herhaaldelijke en voortdurend
gebruik van programma´s bij lage
temperaturen kunnen er
wasmiddelresten en pluizen achterblijven
en kan er bacteriëngroei in de trommel
en de kuip ontstaan. Dit kan slechte
geurtjes en meeldauw veroorzaken.
Controleer het deurrubber regelmatig en
verwijder voorwerpen uit de binnenkant.
16.5 De trommel reinigen
Controleer de trommel regelmatig om
ongewenste aanslag te voorkomen.
Roestaanslag in de trommel kan
voorkomen vanwege roestende vreemde
voorwerpen in de was of door
leidingwater dat ijzer bevat
Reinig de trommel met speciale
producten voor roestvrij staal.
Volg altijd de instructies die
u vindt op de verpakking van
het product.
Maak de trommel niet
schoon met zure
ontkalkingsmiddelen,
schuurmiddelen die chloor
of ijzer of staal bevatten.
Voor een grondige reiniging:
NEDERLANDS
41
1. Reinig de trommel met speciale
producten voor roestvrij staal.
Volg altijd de instructies die
u vindt op de verpakking van
het product.
2. Draai een kort katoenprogramma op
een hoge temperatuur met een lege
trommel en een kleine hoeveelheid
waspoeder of, indien beschikbaar,
gebruikt u het Machine Clean
programma.
16.6 Het
wasmiddeldoseerbakje
reinigen
Om mogelijke afzetting van opgedroogd
wasmiddel of geklonterde wasverzachter
en/of schimmelvorming in de
wasmiddellade te voorkomen dient u af
en toe de volgende reinigingsprocedure
uit te voeren:
3. Spoel de wasmiddellade uit onder
stromend warm water om eventuele
sporen van opgehoopt wasmiddel te
verwijderen. Plaats het bovenste
gedeelte na reiniging terug op zijn
plek.
1. Open de lade. Duw de pal zoals
aangegeven in de afbeelding naar
beneden en trek de lade uit.
1
2
4. Plaats de wasmiddellade in de
geleiders en sluit de lade. Draai het
spoelprogramma zonder kleding in
de trommel.
2. Verwijder het bovenste deel van het
additievencompartiment om
reiniging te vergemakkelijken. Zorg
ervoor dat achtergebleven
wasmiddel volledig is verwijderd uit
het bovenste en onderste gedeelte
van de holte. Gebruik een klein
borsteltje om de holte te reinigen.
16.7 De luchtfilters reinigen
De luchtfilters vangen de pluizen op. De
pluizen ontstaan tijdens het drogen van
de kleding in de droogautomaat.
• Aan het einde van elke droogcyclus
zal het lampje
in de display
42
www.aeg.com
branden om u te laten weten dat de
hoofdluchtfilter gereinigd moet
worden (zie afbeeldingen van 1 tot 5).
Het geluidssignaal werkt.
PU
LL
4. Reinig de hoofdluchtfilter met uw
hand en indien nodig met een
stofzuiger. Gooi de pluis in een
vuilnisbak.
LL
PU
• Af en toe knippert het lampje
om
u eraan te herinneren dat beide
luchtfilters moeten worden gereinigd:
de hoofdluchtfilter en de secundaire
luchtfilter (voor de secundaire filter,
zie afbeeldingen van 6 tot 8). Het
geluidssignaal werkt.
Reinig de luchtfilters regelmatig om de
beste droogprestaties te verkrijgen.
Verstopte filters maken cycli langer en
verhogen het energieverbruik.
WAARSCHUWING!
Gebruik geen water om de
filters te reinigen om te
voorkomen dat plastic vezels
in de wateromgeving
stromen. Gooi de pluis in
een vuilnisbak.
LL
PU
1. Druk op de haak om de
hoofdluchtfilter te openen.
5. Sluit het deksel van de
hoofdluchtfilter.
L
L
U
P
2. Trek de hoofdluchtfilter eruit.
6. Trek de secundaire filter eruit.
3. Open het deksel van de
hoofdluchtfilter door het naar boven
te trekken.
7. Reinig de secundaire luchtfilter met
uw hand en indien nodig met een
NEDERLANDS
stofzuiger. Gooi de pluis in een
vuilnisbak.
43
WAARSCHUWING!
De opening van de
hoofdluchtfilter mag niet
worden geblokkeerd door
een voorwerp.
Als u het wasgoed alleen
wast met uw wasdroogcombinatie, dan is het
normaal dat het primaire
luchtfilter een beetje vochtig
is.
16.8 Maak de afvoerpomp
schoon
WAARSCHUWING!
Haal de netstekker uit het
stopcontact.
8. Plaats de secundaire luchtfilter terug.
9. Plaats de hoofdluchtfilter terug en
sluit die stevig.
Controleer het filter van de
afvoerpomp regelmatig en
houd het schoon.
Reinig de afvoerpomp wanneer:
• Het apparaat pompt geen water weg.
• de trommel niet ronddraait.
• het apparaat een ongebruikelijk
geluid maakt door een blokkade in de
afvoerpomp.
• Op het display verschijnt de
alarmcode
.
WAARSCHUWING!
• Verwijder het filter niet
als het apparaat in
gebruik is.
• Reinig de pomp niet
zolang het water in de
machine heet is. Wacht
tot het water is afgekoeld
+
WAARSCHUWING!
Reinig de afvoerfilter iedere
keer u het speciale
programma CLE uitvoert
voor de verwijdering van
pluizen.
Voor reiniging van de pomp gaat u als
volgt te werk:
1. Open het pompdeksel.
44
www.aeg.com
6. Herhaal stappen 4 en 5 totdat er
geen water meer uitloopt.
7. Draai het filter naar links om het te
verwijderen.
2
1
2. Plaats een geschikte bak onder de
afvoerpompopening om het
afgepompte water op te vangen.
3. Open de afvoerklep naar beneden.
Houd altijd een oude doek bij de
hand om het eventueel gemorste
water te kunnen opvegen als u het
filter verwijdert.
4. Draai het filter 180 graden naar links
om het te openen, zonder
verwijdering. Laat het water
wegstromen.
5. Als de bak vol is met water, draait u
het filter terug en leegt u de bak.
1
2
8. Verwijder indien noodzakelijk pluizen
en andere voorwerpen uit de
filterholte.
9. Verzeker u ervan dat de pompwaaier
onbelemmerd kan ronddraaien. Als
hij niet roteert: neem contact op met
een erkend servicecentrum.
10. Reinig het filter onder de waterkraan.
11. Zet het filter terug in de speciaal
geleidingen door hem met de klok
mee te draaien. Zorg ervoor dat u
het filter goed vastdraait om lekkage
te voorkomen.
NEDERLANDS
45
Als u het water afvoert met de
noodafvoerprocedure, dient u het
afvoersysteem opnieuw te activeren:
a. Giet 2 liter water in het vakje
voor het hoofdwasmiddel van de
wasmiddeldoseerbakje.
b. Start het programma om water af
te voeren.
2
1
12. Sluit het pompdeksel.
2
1
16.9 Het filter van de toevoerslang en het klepfilter reinigen
Het kan nodig zijn filters te reinigen als:
• Het apparaat wordt niet gevuld met water.
• Het apparaat heeft veel tijd nodig om op te vullen met water.
• Het lampje van de toets Start/Pauze knippert en de display het bijbehorende alarm
toont. Raadpleeg het hoofdstuk "Probleemoplossing".
De watertoevoerfilters schoonmaken:
• Draai de waterkraan dicht.
• Verwijder de watertoevoerslang van de
kraan.
• Reinig het filter in de toevoerslang met
een harde borstel.
1
2
3
46
www.aeg.com
• Verwijder de toevoerslang achter de
machine.
• Reinig het filter in de klep met een harde
borstel of een handdoek.
• Installeer de watertoevoerslang opnieuw.
Zorg ervoor dat de koppelingen stevig
vast zitten om lekkage te voorkomen.
• Draai de waterkraan open.
45°
20°
16.10 Noodafvoer
Als het apparaat het water niet kan
wegpompen, voert u dezelfde procedure
uit zoals beschreven in de paragraaf
'Reinigen van de afvoerpomp'. Maak de
pomp zo nodig schoon.
Als u het water met de
noodafvoerprocedure afvoert, dient u
het afvoersysteem opnieuw te activeren:
1. Giet 2 liter water in het vakje voor het
hoofdwasmiddel van de
wasmiddeldoseerbakje.
2. Start het programma om het water
weg te pompen.
16.11 Voorzorgsmaatregelen
bij vorst
Als het apparaat is geïnstalleerd op een
plek waar de temperatuur 0°C of
daaronder kan bereiken, dan dient u het
resterende water uit de afvoerslang en
de afvoerpomp te verwijderen.
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Plaats de twee uiteinden van de
toevoerslang in een bak en laat het
water uit de slang stromen.
4. Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de
noodafvoerprocedure.
5. Als de afvoerpomp leeg is, installeert
u de toevoerslang opnieuw.
NEDERLANDS
47
WAARSCHUWING!
Zorg dat de temperatuur
hoger is dan 5 °C en dat het
water uit de kraan stroomt
voordat u het apparaat weer
gebruikt.
De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor
schade die door lage
temperaturen is veroorzaakt.
17. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
17.1 Inleiding
Het apparaat start niet of stopt niet tijdens de werking.
Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Neem als dit niet lukt contact op
met het geautoriseerd servicecentrum.
LET OP!
Schakel het apparaat uit voordat u controles uitvoert.
Bij sommige problemen treden de geluidssignalen in werking en geeft het display een
alarmcode weer.
17.2 Mogelijke fouten
Problemen die aangeduid worden door alarmcodes
Bericht
Mogelijke oplossing
: de machine wordt niet
gevuld met water.
• Zorg ervoor dat de waterkraan geopend is.
• Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem voor deze
informatie contact op met uw plaatselijke waterleidingbedrijf.
• Controleer of de waterkraan niet verstopt of verkalkt
is.
• Zorg dat de filter van de toevoerslang en de filter van
de klep niet verstopt zijn. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
• Zorg ervoor dat de toevoerslang niet is beschadigd.
• Zorg dat de positie van de watertoevoerslang correct
is.
: het water wordt niet
afgepompt uit de machine.
• Zorg ervoor dat de afvoerslang niet is beschadigd.
• Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie het hoofdstuk "Onderhoud
en reiniging".
• Zorg dat de aansluiting van de waterafvoerslang correct is.
48
www.aeg.com
Bericht
: controleer de deur!
Mogelijke oplossing
Zorg dat de deur van de machine niet open is en goed is
gesloten.
Als de machine te vol geladen is, moet u
een aantal items uit de trommel verwijderen en/of tegen de deur duwen en tegelijkertijd op de toets Start/Pauze drukken
totdat de aanduiding
stopt met knipperen (zie de onderstaande afbeelding).
: de anti-overstromings- Het beschermingssysteem tegen lekkage is geactiveerd:
• Schakel de machine uit.
beveiliging staat aan.
• Draai de waterkraan dicht.
• Neem contact op met het servicecentrum.
: de stroomtoevoer is
onstabiel.
Wacht tot de stroomtoevoer stabiel is. De machine start
automatisch met werken.
: controleer het luchtfilter. • Zorg ervoor dat het luchtfilter schoongemaakt is.
• Zorg ervoor dat het luchtfilter correct geplaatst is.
Problemen zonder alarmberichten
Probleem
Mogelijke oplossing
Het programma start niet.
• Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
• Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is
doorgebrand.
• Zorg ervoor dat u Start/Pauze hebt aangeraakt.
• Als de uitgestelde start is ingesteld, annuleert u deze
functie of wacht u tot de afloop van de afteltijd.
• Schakel het kinderslot uit.
De machine pompt geen wa- • Zorg ervoor dat u geen programma instelt zonder after weg.
voerfase.
• Zorg ervoor dat u geen optie instelt waarbij water in
de kuip blijft.
NEDERLANDS
Probleem
49
Mogelijke oplossing
De machine vult zich met wa- Zorg dat de afvoerslang zich op de juiste hoogte bevindt.
ter en pompt dit direct weg. De slang kan te laag hangen.
De centrifugeerfase werkt
niet of de wascyclus duurt
langer dan normaal.
• Controleer of de centrifugefase niet uit staat.
• Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig
indien nodig het filter. Zie het hoofdstuk "Onderhoud
en reiniging".
• Zorg ervoor dat dit geen balansprobleem is. Verdeel
de artikelen handmatig in de trommel en start de centrifugefase opnieuw.
Er ligt water op de vloer.
• Zorg dat de aansluitingen van de waterslangen goed
vast zitten en dat er geen lekken zijn.
• Controleer of de waterafvoerslang niet is beschadigd.
• Zorg dat u het juiste wasmiddel en de juiste hoeveelheid gebruikt.
• Zorg dat de kamertemperatuur in het juiste bereikt
valt.
• Zorg ervoor dat er langs de onderkant van de machine voldoende luchtcirculatie is.
U kunt de deur van de machine niet openen.
• Zorg dat het wasprogramma voltooid is.
• Stel het afvoer- of centrifugeerprogramma in als er
zich water in de trommel bevindt.
• Zorg ervoor dat de machine stroom krijgt.
• Dit probleem kan veroorzaakt worden door een storing van de machine. Neem contact op met het erkende servicecentrum. Als u de deur moet openen, lees
dan zorgvuldig “Nooddeuropening”.
Het bericht ‘Verbinding met
uw WiFi‘ verschijnt het
scherm.
•
•
•
•
De App kan niet met de machine verbinden.
• Controleer het draadloze signaal.
• Controleer dat uw smartapparaat is verbonden met
het draadloze netwerk.
• Controleer uw thuisnetwerk en router.
• Herstart de router.
• Neem contact op met uw aanbieder van uw draadloze
service als u problemen met het draadloze netwerk
heeft.
• De machine, het smart toestel of beide dienen nogmaals te worden geconfigureerd, omdat er een nieuwe router is geïnstalleerd of de routerconfiguratie is
gewijzigd.
Controleer het draadloze signaal.
Controleer uw thuisnetwerk en router.
Herstart de router.
Neem contact op met uw aanbieder van uw draadloze
service als u verdere problemen met het draadloze
netwerk ondervindt.
50
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oplossing
De App kan niet frequent met
de machine verbinden.
• Zorg ervoor dat het draadloze signaal de machine bereikt. Probeer de thuisrouter zo dicht als mogelijk naar
de machine te verplaatsen of overweeg een versterker
van het draadloze bereik aan te schaffen.
• Zorg ervoor dat het draadloze signaal niet wordt onderbroken door een magnetron. Schakel de magnetron uit. Vermijd het gelijktijdige gebruik van de magnetron en de afstandsbediening.
De machine maakt abnormale geluiden en trilt.
• Zorg dat de machine waterpas staat. Raadpleeg "Installatie".
• Zorg dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg "Installatie".
• Voeg meer wasgoed aan de trommel toe. De lading is
te klein.
De programmaduur neemt
toe of neemt af tijdens het
draaien van het programma.
De functie ProSense kan de duur van het programma
aanpassen aan het type en de hoeveelheid wasgoed.
Raadpleeg de ProSense-ladingdetectie in het hoofdstuk
‘Dagelijks gebruik’.
Het wasresultaat is niet bevredigend.
• Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander wasmiddel.
• U hebt de hardnekkige vlekken niet voor het wassen
uit het wasgoed gehaald.
• Zorg dat u de juiste temperatuur instelt.
• Verminder de hoeveelheid wasgoed.
Na een stoomprogramma is
de kleding gedeeltelijk nat.
Zorg ervoor dat de machine goed waterpas staat. Zet de
wasmachine waterpas door de pootjes hoger of lager te
zetten.
De trommel is leeg en de
display geeft aan dat er gewicht in de trommel zit.
Druk op de toets Aan/Uit om de machine uit te schakelen
en activeer het opnieuw om een tarra in te stellen.
De trommel is vol, maar de
U hebt het wasgoed in de machine gedaan voordat u de
machine hebt ingeschakeld. Druk op de toets Aan/Uit om
de machine uit te schakelen.
Maak de trommel leeg en volg de benodigde stappen.
(Zie "Wasgoed in de machine doen").
display geeft
kg aan.
De machine droogt niet of
droogt niet goed.
• Zorg ervoor dat de luchtfilters niet verstopt zijn. Controleer het hoofdfilter en het tweede filter.
• Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is.
• Zorg ervoor dat u de juiste cyclus instelt. Stel zo nodig
weer een korte droogtijd in.
NEDERLANDS
Probleem
Mogelijke oplossing
De droogcyclus is te lang.
• Zorg ervoor dat de luchtfilters goed schoon zijn.
• Zorg ervoor dat de wasgoedlading niet de vermelde
belading voor het programma overschrijdt.
• Zorg dat de kamertemperatuur in het juiste bereikt
valt.
Het wasgoed zit vol met
pluisjes van verschillende
kleuren.
• Voer het speciale reinigingsprogramma CLE uit om
pluisjes te verwijderen (raadpleeg voor meer details
‘Pluisjes op de stoffen’).
• Maak het wasgoed schoon met een pluisverwijdermiddel.
51
Schakel na de controle de machine uit. Het programma wordt voortgezet vanaf het punt
van onderbreking.
Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met het geautoriseerd
servicecentrum.
Als de display andere alarmcodes aangeeft. De machine uit en weer aanzetten. Als het
probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met de Servicedienst.
17.3 Nooddeuropening
In het geval van een stroomstoring of
apparaatstoring blijft de deur van het
apparaat vergrendeld. Het
wasprogramma gaat verder als er weer
stroom is. Als de deur door een storing
vergrendeld blijft, is het mogelijk om de
deur te openen met een
noodontgrendeling.
Voor het openen van de deur:
LET OP!
Gevaar voor brandwonden!
Zorg ervoor dat de
watertemperatuur niet te
hoog is en dat het
wasgoed niet heet is.
Wacht indien nodig tot de
watertemperatuur en het
wasgoed zijn afgekoeld.
LET OP!
Gevaar voor letsel! Zorg
ervoor dat de trommel niet
draait. Wacht indien nodig
tot de trommel stopt met
draaien.
Zorg ervoor dat het
waterpeil in de trommel
niet te hoog is. Voer indien
nodig een
noodafvoerprocedure uit
(zie "Water afvoeren in
een noodgeval" in het
hoofdstuk "Onderhoud en
reiniging").
Ga als volgt te werk om de deur te
openen:
1. Druk op de knop Aan/Uit om het
apparaat uit te schakelen.
2. Haal de netstekker uit het
stopcontact.
3. Open de klep van de filter.
4. Trek de noodvergrendelingstrekker
eenmaal naar beneden. Trek die
nogmaals naar beneden, houd hem
gespannen en open in de tussentijd
de deur van het apparaat.
52
www.aeg.com
5. Haal het wasgoed uit de trommel en
sluit de deur van het apparaat.
6. Sluit het klepje.
18. VERBRUIKSWAARDEN
De aangewezen waarden zijn verkregen onder laboratoriumcondities
met relevante standaarden. Verschillende oorzaken kunnen de gegevens wijzigen: de hoeveelheid en het type wasgoed en de omgevingstemperatuur. De waterdruk, netvoeding en de temperatuur van het toevoerwater kunnen de duur van het wasprogramma ook beïnvloeden.
De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd om de kwaliteit van het product te verbeteren.
Tijdens het wasprogramma kan de technologie ProSense de wasduur en
de verbruikwaarden laten variëren. Raadpleeg voor meer informatie de
paragraaf De ‘ladingdetectie ProSense’ in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.
Programma’s
Lading
(kg)
Energieverbruik
(kWh)
Waterverbruik (liter)
Gemiddelde programmaduur (minuten)
Katoen 60°C
10
1.82
86
245
Katoen Eco
Katoen ECO programma 60
10
0.90
75
300
Katoen 40°C
10
1.22
86
220
Synthetische was 40°C
4
0.73
53
140
Fijne was 40°C
2
0.62
59
64
1.5
0.29
59
70
°C1)
Wol/handwas 30°C
1) “Katoen ECO programma” 60 °C met een belading van 10kg is het referentieprogramma voor de gegevens die op het energielabel staan, overeenkomstig de richtlijnen 96/60/EEG.
NEDERLANDS
53
19. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmeting
Breedte / hoogte / diepte / totale diepte
600 mm/ 870 mm/ 630 mm/ 660 mm
Elektrische aansluiting
Spanning (Voltage)
Totaal vermogen
Zekering
Frequentie
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Het beschermdeksel biedt bescherming tegen vas- IPX4
te stoffen en vochtigheid, behalve op plaatsen waar
de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht biedt
Koud water
Watertoevoer 1)
Watertoevoerdruk
Minimum
Maximum
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Omgevingstemperatuur Minimum
Maximum
5 °C
35 °C
Maximale belading was- Katoen
goed
Synthetische was
Wol
10 kg
4 kg
1.5 kg
Maximale belading
droog wasgoed
Katoen
Synthetische was
Wol
6 kg
4 kg
1 kg
Centrifugeersnelheid
Maximale centrifugeersnelheid
1550 tpm
Dit product bevat HFC - R134a/GWP1430 0,14 kg hermetisch afgesloten gefluoreerd gas.
1) Sluit de waterinlaatslang aan op een waterkraan met een 3/4'' -schroefdraad.
20. ACCESSOIRES
20.1 Verkrijgbaar op
www.aeg.com/shop of bij een
erkende dealer
Alleen geschikte accessoires
die door AEG zijn
goedgekeurd waarborgen
de veiligheidsnormen van
het apparaat. Als nietgoedgekeurde onderdelen
worden gebruikt, worden
alle claims ongeldig
verklaard.
20.2 Set bevestigingsplaatjes
Zet het apparaat goed vast met de
bevestigingsplaatjes als u het apparaat
op een plint plaatst.
Lees de met het accessoire
meegeleverde instructies zorgvuldig
door.
54
www.aeg.com
21. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
*
NEDERLANDS
55
The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0,
LGPL-2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses
in the AEG App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. It is possible
to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi Module Software
version in NIUX subfolder at the following website: http://aeg.opensoftwarerepository.com.
157029440-C-432019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement