Electrolux EW9W7449S8 Brugermanual

advertisement

Electrolux EW9W7449S8 Brugermanual
EW9W7449S8
NO
Kombinert vask-tørk
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON...........................................................................3
2. SIKKERHETSANVISNINGER............................................................................ 6
3. MONTERING......................................................................................................7
4. PRODUKTBESKRIVELSE............................................................................... 12
5. BETJENINGSPANEL....................................................................................... 13
6. VELGER OG KNAPPER.................................................................................. 15
7. PROGRAMMER............................................................................................... 17
8. FØR FØRSTEGANGS BRUK...........................................................................23
9. INNSTILLINGER...............................................................................................24
10. DAGLIG BRUK............................................................................................... 24
11. DAGLIG BRUK – VASKING OG TØRKING................................................... 29
12. DAGLIG BRUK – KUN TØRKING.................................................................. 31
13. LO I STOFFENE.............................................................................................32
14. RÅD OG TIPS.................................................................................................32
15. STELL OG RENGJØRING............................................................................. 35
16. FEILSØKING.................................................................................................. 41
17. FORBRUKSVERDIER....................................................................................45
18. TEKNISK DATA..............................................................................................46
19. TILBEHØR......................................................................................................46
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
NORSK
3
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
ADVARSEL!
Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelige for barn.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når døren er
åpen.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generell sikkerhet
•
Dette apparatets spesifikasjoner må ikke endres.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger
og liknende bruk som:
– personalekjøkken i butikker, kontor eller andre
arbeidsmiljø;
– av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og
andre boligtyper;
– områder for kommunal bruk i leilighetsblokker eller i
selvbetjeningsvaskeri.
Produktet skal monteres som et frittstående apparat
eller under kjøkkenbenken hvis det er nok plass.
Ikke monter apparatet bak en låsbar dør, en skyvedør
eller en dør med et hengsel på motsatt side, som
forhindrer at døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er
fullført. Kontroller at støpselet er tilgjengelig etter
monteringen.
Ventilasjonsåpningen på basen må ikke blokkeres av
et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke tilføres strøm
gjennom en ekstern bryterenhet, for eksempel en
tidsbryter, eller koples til en krets som regelmessig
slås av og på av en annen elektrisk enhet.
Påse at det er god luftventilasjon der apparatet er
installert for å unngå at uønskede gasser fra
eventuelle produkter som drives med brennbart
drivstoff, deriblant åpen ild, ikke blir blandet med luften
i apparatet.
Avtrekksluft må ikke slippes ut i en røykkanal som
brukes til avtrekksluft fra produkter som brenner gass
eller annet brensel.
Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet i
uttaket må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar
(0,8 MPa).
Ikke overskrid maksimalt lastevolum på 9 kg (se
kapittelet "Programskjema").
NORSK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Apparatet skal kobles til vannforsyningen med det nye
medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett
fra et autorisert servicesenter.
Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
Om stikkontakten er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller
tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske
fare.
Tørk alltid av lo eller annet rusk som har samlet seg
rundt apparatet.
Ikke bruk produktet uten filter. Rengjør lofilteret før
eller etter hver bruk.
Artikler som har blitt tilsølt med stoff som matolje eller
mineralolje, aceton, alkohol, bensin, parafin,
flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjerner skal
vaskes separat i varmt vann med en ekstra mengde
vaskemiddel før de tørkes i vask/tørk maskinen.
Ikke bruk apparatet hvis plaggene har blitt sølt til med
industrikjemikalier.
Ikke tørk uvaskede plagg i vask-tørk-søylen.
Artikler som skumgummi (lateks), dusjhetter, vanntette
tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer
av skumgummi eller hodeputer av skumgummi skal
ikke tørkes i vask/tørk maskinen.
Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes
som spesifisert i bruksanvisningen fra produsenten.
Fjern alle gjenstander fra ting som kan antennes, slik
som lightere eller fyrstikker.
Stopp aldri vask/tørk maskinen før den er på slutten
av tørkeprogrammet, unntatt om alle plaggene fjernes
raskt og legges utover slik at restvarmen forsvinner.
Den siste delen av et vask-tørk-syklusen
gjennomføres uten varme (nedkjølingsfase) for at
plaggene skal bli liggende ved en temperatur som gjør
at de ikke blir ødelagt.
Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre
apparatet.
6
www.electrolux.com
•
•
Rengjør apparatet med en fuktig klut. Bruk kun
nøytralt vaskemiddel. Bruk ikke slipeprodukter,
slipende rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten
før det utføres noe vedlikehold.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
2.2 Elektrisk tilkobling
Installasjonen skal være i
overensstemmelse med
nasjonale forskrifter.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
Ikke monter eller bruk apparatet på
steder der temperaturen kan bli lavere
enn 5 °C eller høyere enn 35 °C.
Apparatet må alltid flyttes vertikalt.
For å sørge for at kompressoren
fungerer som den skal, skal du vente
6 timer etter monteringen før du
bruker apparatet.
Påse at det er luftsirkulasjon mellom
apparatet og gulvet.
Fjern emballasjen og
transportboltene.
Påse at gulvet der apparatet
monteres er flatt, stabilt,
varmebestandig og rent.
Ta vare på transportboltene. Dersom
apparatet skal flyttes i fremtiden, må
det festes igjen slik at trommelen er
låst og ikke blir skadet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
Ikke monter apparatet et sted hvor
døren til apparatet ikke kan åpnes
helt.
Juster støttene for å oppnå nødvendig
avstand mellom apparatet og gulvet.
Når apparatet er satt på sin
permanente plass, må du bruke et
vater for å sjekke at det står rett. Gjør
det ikke det må du justere støttene til
det er i vater.
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
•
•
•
•
•
Apparatet må være jordet.
Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Ta ikke på strømkabelen eller
støpselet med våte hender.
2.3 Vanntilkopling
•
•
•
Ikke påfør skade på vannslangene.
La vannet renne til det er rent og klart
før du kopler til nye rør eller rør som
ikke er blitt brukt på lengre tid, der
reparasjonsarbeid er blitt utført eller
nye enheter er blitt montert
(vannmålere osv.).
Sørg for at det ikke er synlige
vannlekkasjer under og etter første
gangs bruk av apparatet.
2.4 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
elektrisk støt, brannskader,
eller skade på produktet.
•
•
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
Ikke berør glasset i døren mens et
vaskeprogram er i gang. Glasset kan
bli varmt.
NORSK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tørk skadede enheter (raknet eller
revnet) som inneholder fyll.
Dersom skittentøyet er vasket med
flekkfjerner, skal du ta en ekstra
skylling før du starter
tørkeprogrammet.
Pass på å fjerne alle
metallgjenstander fra tøyet.
Tørk bare tekstiler som er egnet for å
bli tørket i apparatet. Følg instruksene
på plaggets vaskeanvisning.
Ikke sitt eller stå på den åpne døren til
produktet.
Ikke tørk plagg som er dryppende
våte i produktet.
La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
Fjern vaskeballen (hvis den er i bruk)
før du starter et tørkeprogram.
Bruk ikke vaskeball når du bruker et
non-stop program.
2.5 Kompressor
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
•
middel som er fritt for fluor-klorhydrokarboner. Systemet må være
tett. Skaden på systemet kan føre til
en lekkasje.
2.6 Service
•
•
Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.7 Avfallsbehandling
•
•
•
•
Koble produktet fra strømmen og
vannforsyningen.
Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
eller dyr stenger seg inne i
trommelen.
Produkt skal avhendes i henhold til
lokale krav for avhending av avfall fra
elektrisk og elektronisk utstyr (EEavfall).
Kompressoren og dets system i vasktørk maskinen er fylt med et spesielt
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
1. Fjern den eksterne plastfilmen. Bruk
en kniv om nødvendig.
3.1 Utpakking
ADVARSEL!
Fjern all emballasje og
transportbolter før du
installerer produktet.
ADVARSEL!
Siden produktet settes ned
på baksiden, må du vente
omtrent 6 timer før du
bruker det. Dette er for at
kompressoren skal fungere
som den skal.
ADVARSEL!
Bruk hanskene.
2. Fjern papp-platen og
polystyrenemballasjonsmaterialene.
7
8
www.electrolux.com
3. Fjern den innvendige plasten.
7. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra
bunnen.
1
4. Åpne døren og fjern
polystyrenstykket fra dørtetningen og
alle gjenstander fra trommelen.
5. Legg produktet forsiktig ned på
baksiden.
6. Sett det fremre
polystyrenemballasjeelementet på
gulvet under produktet.
Påse at du ikke skader
slangene.
2
8. Sett produktet i oppreist stilling.
9. Fjern strømforsyningskabelen og
avløpsslangen fra slangeholderne.
Du kan se vann som
renner fra
avløpsslangen. Dette
skyldes vanntester med
produktet på fabrikken.
NORSK
11. Trekk ut plastavstandstykkene.
12. Sett plastkapslene du finner i
bruksanvisningsposen i hullene.
10. Skru ut de tre boltene.
Vi anbefaler at du beholder
emballasjen og
transportboltene i tilfelle du
skal flytte produktet.
3.2 Montering under en arbeidsbenk
600 mm
≥ 870 mm
630 mm
Produktet kan monteres frittstående eller
under en arbeidsbenk. (Se bilde).
FORSIKTIG!
Ikke installer produktet i et
forseglet rom!
Sørg for at det fins
luftsirkulasjon gjennom
bunnen av møbelet.
FORSIKTIG!
For å sørge for fri
luftsirkulasjon under produktet,
lar du være å feste på
lydbarrierene (hvis
tilgjengelig).
3.3 Plassering og vatring
1. Plasser produktet på et plant, fast
gulv.
Sørg for at tepper ikke
hindrer luftsirkulasjon under
produktet.
Pass på at produktet ikke
berører veggene eller annen
innredning.
2. Løsne eller stram føttene for å
justere nivået.
ADVARSEL!
Ikke legg papp, treverk eller
liknende materialer under
produktet for å justere
nivået.
9
10
www.electrolux.com
45º
20º
x4
Produktet må stå plant og stabilt.
Riktig justering av produktet
vil forhindre vibrasjoner, støy
og at produktet flytter på seg
når det er i bruk.
Når maskinen er installert på
en sokkel eller hvis en vasktørk-søyle er stablet på
vaskemaskinen, bruker du
tilbehørene beskrevet i
kapittelet `Tilbehør`. Les
nøye gjennom
instruksjonene som følger
med produktet og tilbehøret.
Kontroller at inntaksslangen
ikke er i en vertikal posisjon.
3. Hvis det er nødvendig, løsne
ringmutteren for å plassere den i
riktig posisjon.
4. Koble vanninntaksslangen til en
kaldtvannskran med 3/4-tommers
gjenger.
FORSIKTIG!
Sørg for at det ikke lekker fra
koplingene.
3.4 Vanninntaksslangen
1. Koble vanninntaksslangen til
baksiden av produktet.
2. Posisjoner den mot venstre eller mot
høyre avhengig av hvor vannkranen
er plassert.
Ikke bruk en eksisterende
slange dersom
inntaksslangen er for kort.
Kontakt servicesenteret for å
erstatte inntaksslangen.
3.5 Vannstoppmekanisme
Inntaksslangen har en
vannstoppmekanisme. Denne enheten
forhindrer vannlekkasje i slange etter
som det blir eldre.
Den røde delen i vindu "A" viser denne
feilen.
NORSK
11
A
Hvis dette skjer må du stenge
vannkranen og kontakte det autoriserte
servicesenteret for å erstatte slangen.
3.6 Tømmeslange
Avløpsslangen skal plasseres på en
høyde som ikke er mindre enn 60 cm og
ikke mer enn 100 cm fra gulvet.
Du kan forlenge
avløpsslangen til maks 400
cm. Kontakt det autoriserte
servicesenteret når det
gjelder den andre
avløpsslangen og
forlengelsen.
Kontroller at avløpsslangen
ikke er enket ned i vannet.
Det kan føre til at skittent
vann blir ført tilbake i
produktet.
3. Til et vertikalt rør med luftehull –
sett avløpsslangen direkte inn i et
avløpsrør. Se illustrasjonen.
Det er mulig å koble til avløpsslangen på
forskjellige måter:
1. Lag en U-form med avløpsslangen
og før den rundt plastsporet.
2. På kanten av en vask – fest guiden
til vannkranen eller veggen.
Kontroller at
plastslangeføringen er festet
når produktet tømmer
vannet.
Enden på avløpsslangen må
alltid være ventilert, dvs. at
innvendig diameter på
avløpsrøret (min. 38 mm –
min. 1,5") må være større
enn den ytre diameteren på
avløpsslangen.
4. Hvis enden på avløpsslangen ser slik
ut (se tegningen), kan du skyve den
rett opp i avløpsrøret.
12
www.electrolux.com
5. Uten plastslangeføringen, til en
avløpsstuss – Plasser
avløpsslangen til rørstussen og fest
den med en klemme. Se
illustrasjonen.
6. Posisjoner slangen direkte til et
innebygd avløpsrør i veggenog fest
den med en klemme.
Sørg for at det er en bøy på
avløpsslangen slik at smuss
fra vannlåsen ikke kan
komme inn i produktet.
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Produktoversikt
1
2
3
4
10
11
12
5
6
13 14
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
Topplate
Vaskemiddelskuff
Luftfiltre
Betjeningspanel
Dørhåndtak
Typeskilt
Avløpspumpefilter
8
9
10
11
12
13
14
Fot for å vatre produktet
Luftstrømslisser
Tømmeslange
Vanninntaksslange
Strømkabel
Transportbolter
Støtte for slange
NORSK
13
5. BETJENINGSPANEL
5.1 Beskrivelse av betjeningspanel
3
2
1
4
5
12
1 Programvelger
2 Display
3 Berøringsknapp for tørketid (Time
Drying)
4 Berøringsknapp for tørkenivå (Auto
Drying)
5 Berøringsknapp for vask og tørk
modus (Mode)
• Wash
• Dry
6 Berøringsknapp for start og pause
(Start/Pause)
7 Berøringsknapp for anti-flekk og
forvask (Stains +/Prewash)
5.2 Display
8
9
10
11
11 10 9
8
7
6
• Stains
• Prewash
Berøringsknapp for forsinket start
(Delay start)
Berøringsknapp for tidssparing (Time
Manager)
Berøringsknapp for spinnreduksjon
(Spin)
• Drain
• Spin only
Berøringsknapp for temperatur
(Temperature)
12 Av/På-knapp (On/Off)
14
www.electrolux.com
Indikator for maks last. -ikonet blinker mens tøymengde blir esti‐
mert (se avsnittet om PROSENSE-estimering).
Indikator for maksimal tøymengde. Det blinker når tøymengden
overgår maksimal tøymengde for det valgte programmet. Hvis du
kjører et program når trommelen er overfylt, vil også
når programmet er slutt.
blinke
Indikator for tørketid.
Indikator for dørlås.
Den digitale indikatoren kan vise:
, vaske- og/eller tørkefase).
• Programvarighet (dvs.
•
Utsatt start (f.eks.
•
Programslutt ( ).
•
Varselkode (f.eks.
eller
).
).
Indikator for vaskefase: blinker i løpet av forvask og vaskefase.
Indikator for skyllefase. Blinker i løpet av skyllefase.
Det faste tilvalget med ekstra skylling:
•
– én ekstra skylling.
•
– to ekstra skyllinger.
Indikator for sentrifugering og tømmefase. Den blinker i løpet av
sentrifugering og tømmefase.
Indikator for dampfase.
Tørkefase-indikator.
Indikator for barnesikring.
Temperaturindikator.
blir valgt.
-indikatoren dukker opp når en kaldvask
Indikator for sentrifugehastighet.
Indikator for stryketørt.
Indikator for skaptørt.
Indikator for ekstra tørt.
5.3 Flerspråklige etiketter
Produktet leveres med klistremerker på
forskjellige språk.
Ønsket klistremerke kan bli limt ved
programvelgeren.
NORSK
15
Program
Koge-/Kulørt
Syntetisk
Finvask
Uld/Silke
Damp
Antiallergi
20 min. - 3 kg
Motionstøj
Vattæpper
Jeans
6. VELGER OG KNAPPER
6.1 On/Off
Hvis du trykk på denne knappen i noen
sekunder, kan du slå produktet av eller
på. To forskjellige melodier blir avspilt
når du slår produktet av eller på.
Hvilemodusfunksjonen slår av produktet
automatisk for å redusere
energiforbruket i enkelte tilfeller, og det
kan derfor hende at du må aktivere
produktet igjen.
For mer informasjon, se avsnittet om
hvilemodus i kapittelet Daglig bruk.
Når displayet viser indikatorene
6.4 Spin
Når du velger et program, velger
produktet automatisk den høyeste
sentrifugehastigheten som er mulig for
programmet.
Trykk på denne knappen gjentatte
ganger for å:
• Senke sentrifugehastigheten.
6.2 Introduksjon
Tilvalgene/funksjonene kan
ikke velges til alle
vaskeprogrammer. Sjekke
kompatibilitet mellom tilvalg/
funksjoner og
vaskeprogrammer i
"Programoversikt". Tilvalg/
funksjoner kan ekskludere
hverandre. I dette tilfellet lar
ikke produktet deg stille inn
de inkompatible tilvalgene/
funksjonene samtidig.
Pass på at skjermen og
berøringsknappene alltid er
rene og tørre.
6.3 Temperature
Når du velger et vaskeprogram, foreslår
produktet en standardtemperatur
automatisk.
Trykk på denne knappen gjentatte
ganger til ønsket temperaturverdi dukker
opp i displayet.
og
, varmer ikke produktet opp vannet.
•
Displayet viser kun
sentrifugeringshastigheter
som er tilgjengelige for
det angitte programmet.
Angi kun tømming -tilvalget
(hopper over vaske-, skylle og
sentrifugefasene): Drain.
Produktet utfører den eneste
tømmefasen for det valgte
vaskeprogrammet.
Displayet viser indikatoren
og indikatoren
•
(kald),
(ingen
sentrifugering) og indikatoren .
Angi kun sentrifugering-tilvalget
(Hopper over vaske- og
skyllefasene): Spin only.
16
www.electrolux.com
6.6 Delay start
Før du stiller inn dette
alternativet, må du velge
et egnet vaskeprogram
for plaggene. Apparatet
vil utføre den mest
passende
sentrifugeringssyklusen
for din plaggpleie (f.eks.
for syntetiske klær velger
du først Syntetiskvaskeprogrammet og
deretter Spin onlytilvalget).
Med dette alternativet kan du utsette
programstarten på en mer lettvint måte.
Trykk på knappen flere ganger for å
velge den ønskede forsinkelsen.
Varigheten øker i trinn på 30 minutter
opptil 90’ og fra 2 timer opptil 20 timer.
Etter å ha startet syklusen med Start/
Pause-knappen, viser displayet det
valgte starttidsforvalget og produktet
starter nedtellingen.
Produktet utfører den eneste
sentrifugeringsfasen for det valgte
vaskeprogrammet.
Displayet viser indikatoren
(kald),
og
faseindikatoren
sentrifugeringshastighet.
6.5 Stains +/Prewash
Trykk på denne knappen gjentatte
ganger for å aktivere et av de to
alternativene.
Den relevante indikatoren dukker opp i
displayet.
•
Stains
Velg dette alternativet for å legge til
en flekkfjerningsfase til programmet
for å behandle svært skittent eller
flekkete tøy med flekkfjerner.
Hell flekkfjerner i kammeret
.
Flekkfjerneren vil bli tilsatt i løpet av
riktig vaskefase.
Dette tilvalget er ikke
tilgjengelig ved
temperaturer under 40
°C.
•
Prewash
Bruk dette tilvalget for å legge til en
forvaskfase på 30 °C før vaskefasen.
Dette tilvalget anbefales for svært
skittent tøy, spesielt hvis det
inneholder sand, støv, gjørme eller
andre faste partikler.
Tilvalgene kan øke
programvarigheten.
6.7 Time Manager
Du kan bruke denne funksjonen til å
redusere programvarigheten.
•
Hvis klesvasken din er normalt eller
lett skitten, kan det være lurt å korte
ned vaskeprogrammet. Berør denne
knappen én gang for å redusere
varigheten.
• Ved lavere tøymengde, berør denne
knappen to ganger for å velge et
ekstra kort program.
Programvarigheten blir justert i displayet.
Når denne knappen er valgt, lyser LEDlampen over knappen.
Dette tilvalget kan også
brukes til å korte ned
varigheten av
dampprogrammet.
6.8 Time Drying
Trykk på denne knappen for å stille inn
tiden som passer til stoffene du skal
tørke (se tabellen "Tidsinnstilt tørking").
Displayet viser innstilt verdi.
Tidsverdien øker med 5 minutter hver
gang du trykker på denne knappen.
Du kan ikke stille inn alle
tidsverdiene for ulike typer
stoffer.
6.9 Auto Drying
Trykk på denne knappen for å velge et
av 3 automatiske tørrhetsnivåer som
foreslås av produktet.
Den aktuelle tørrhetsindikatoren dukker
opp i displayet:
NORSK
•
strykes.
Stryketørt: tøy som skal
•
Skaptørt: tøy som skal
settes i skap.
•
Ekstra tørt: tøy som skal
tørkes fullstendig.
Du kan ikke stille inn alle
automatiske nivåer for
alle typer stoffer.
•
•
•
17
Bare vask : Wash-indikatoren er på.
Vasking og tørking : Wash- og Dryindikatorene er på.
Bare tørking : Dry-indikatoren er på.
6.11 Start/Pause
Trykk på Start/Pause-knappen for å
starte, sette produktet på pause eller for
å avbryte et program som er i gang.
6.10 Mode
Med denne knappen, kan én syklus
utføre:
7. PROGRAMMER
7.1 Programtabell
Program
Programbeskrivelse
Vaskeprogrammer
Bomull
Bomull Eco
Syntetisk
Hvitt bomulls- og farget bomullstøy. Normal, kraftig og li‐
te skittent.
Hvitt bomulls- og farget bomullstøy. Normal, kraftig og li‐
te skittent.
Energispareprogram for bomull. Dette programmet ved
60 ºC med en vekt på 9 kg er referanseprogrammet for de
opplysningene som er oppført i energimerkingen, i over‐
ensstemmelse med standardene i 96/60/EC-direktivet.
Velg dette programmet for gode vaskeresultater og redu‐
sert energiforbruk. Tiden til vaskeprogrammet er forlenget.
Syntetiske plagg eller blandingstekstiler. Normalt skit‐
tent.
Vask&tørk program
NonStop 3h/3kg
Blandede tekstiler (bomull og syntetisk). Fullfør pro‐
grammet for å vaske og tørke tøymengder på opptil 3 kg på
én gang. Det tar bare 3 timer.
I tillegg vises
på displayet.
Vaskeprogrammer
Finvask
Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede
tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt skit‐
tent.
18
www.electrolux.com
Program
Programbeskrivelse
Silke
Silke og annen finsvask som kan vaskes i maskin eller
med hånd . Trommebevegelser er så skånsomme at det er
mulig å behandle selv veldig ømfintlige plagg. Kjør en kom‐
plett vask og tørkesyklus for å redusere krøller.
Ull/Håndvask
Outdoor
Maskinvaskbar ull, håndvaskbar ull og andre tekstiler
med vaskelappen «kun håndvask»1).
Ikke bruk tøymykner, og kontroller at det ikke
er rester av tøymykner i vaskemiddelbeholde‐
ren.
Klær til utendørs bruk, teknisk tøy, sportstøy, jakker
som er pustende og vanntette og skalljakker med ut‐
takbar fleece eller for.
Med kombinert vask- og tørkeprogram funge‐
rer tørkefasen som gjenoppretting av vannav‐
støting. Kontroller at vaskelappen tillater
tørketromling.
Dampprogram
Dampprogrammer kan brukes til å redusere rynker og lukt2) unngå vasking av plagg
som bare behøver å friskes opp. Tøyfibrene slakkes, og gjør stryking kjempelett.
Fjern vasken fra trommelen med en gang programmet er fullført.3). Dampprogram‐
met har ingen hygienesyklus. Ikke velg dette dampprogrammet for følgende klesty‐
per:
• Vask som ikke er egnet for tørketrommel.
• Plagg som er merket "Skal kun renses".
ELECTROLUX duft. Hvis du bruker denne spesielle, myke duften, vil klesvasken din
lukte som om den netopp var vasket: hell en enkel flaskedose i beholderen
og
start enkelt et dampprogram. Reduser duftdoseringen når ved behandling av mindre
oppvaskmengder. Trykk på Time Manager-knappen for å redusere programvarighet
ved behandling av plagg merket for vasking på lav temperatur.
IKKE:
• Tørk plaggene behandlet med duft i trommelen. Fordelene fordunster.
• Bruk duften med andre formål enn foreskrevet her.
• Bruk duften på nye plagg. Nye plagg kan inneholde rester av etterbehandlings‐
blandinger som ikke er kompatible med duften.
TDuftdoseflaskene er tilgjengelig i ELECTROLUX nettbutikk eller hos en
autorisert forhandler.
NORSK
Program
Damp
19
Programbeskrivelse
Bomull, syntetisk, finvask. Kort og forsiktig dampprogram
som frisker opp selv den beste finvasken din, inkludert
svært fine plagg med paljetter, blonder osv. Når mindre
mengder med klesvask behandles, kan programmets varig‐
het reduseres ytterligere ved hjelp av Time Manager-tilval‐
get.
ADVARSEL!
Bruk ikke dette programmet med ulltøy og an‐
dre plagg som er merket med 'skal kun ren‐
ses'.
Ekstra programmer
Skylling
For å skylle og sentrifugere vasken. Alle tekstiler, unntatt
ullvarer og svært ømfintlig finvask. Reduser sentrifugeha‐
stigheten etter typen klesvask.
1) Under denne syklusen roterer trommelen langsomt for å sikre en skånsom vask. Det kan
virke som trommelen ikke roterer eller roterer ikke riktig, men dette er normalt for dette pro‐
grammet.
2) Dampprogram tar ikke bort spesielt intens odør.
3) Etter dampbehandlingen kan vasken være fuktig. Heng ut plaggene i et par minutter.
Programtemperatur, maksimum sentrifugehastighet og maksimum tøymengde
Program
Standard tem‐
peratur
Temperaturom‐
råde
Referanse sentrifu‐ Maksimum tøy‐
gehastighet
mengde
Sentrifugehastighe‐
ter
Bomull
40 °C
95 °C - Kaldt
1400 opm
1400 opm - 400 opm
9 kg
Bomull Eco
40 °C
60°C - 40 °C
1400 opm
1400 opm - 400 opm
9 kg
Syntetisk
40 °C
60 °C - Kaldt
1200 opm
1200 opm - 400 opm
4 kg
NonStop 3h/3kg
30 °C
40 °C - 30 °C
1200 opm
3 kg
Finvask
30 °C
40 °C - Kaldt
1200 opm
1200 opm - 400 opm
2 kg
30 °C
1000 opm
1000 opm - 400 opm
0.5 kg
40 °C
40 °C - Kaldt
1200 opm
1200 opm - 400 opm
1.5 kg
Vaskeprogrammer
Silke
Ull/Håndvask
www.electrolux.com
Program
Outdoor
Standard tem‐
peratur
Temperaturom‐
råde
Referanse sentrifu‐ Maksimum tøy‐
gehastighet
mengde
Sentrifugehastighe‐
ter
30 °C
40 °C - Kaldt
1200 opm
1200 opm - 400 opm
2 kg
1 kg
Damp
1400 opm
1400 opm - 400 opm
Skylling
9 kg
Prewash
Stains2)
Delay start
Time Mana‐
ger3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Skylling
■
Damp
■
Outdoor
■
Ull/Håndvask
Silke
Ekstra skylling
Finvask
Spin only1)
Syntetisk
Drain
Bomull Eco
Spin
Bomull
Tilvalg
NonStop 3h/3kg
Kompatibilitet for programtilvalg
Program
20
■
■
■
■
Auto Drying
■
21
Skylling
Damp
■4)
■
Outdoor
■
■
Ull/Håndvask
■
Silke
■
Finvask
■
NonStop 3h/3kg
Syntetisk
Time Drying
Bomull Eco
Tilvalg
Bomull
Program
NORSK
■
1) Før du stiller inn dette alternativet, må du velge et egnet vaskeprogram for plaggene. Ap‐
paratet vil utføre den mest passende sentrifugeringssyklusen for din plaggpleie (f.eks. for
syntetiske klær velger du først Syntetisk-vaskeprogrammet og deretter Spin only-tilvalget).
2) Dette tilvalget er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40°C.
3) Hvis du stiller inn den korteste varigheten, anbefaler vi at du minsker klesvasken. Det er
mulig å fylle opp hele apparatet, men vaskeresultatene kan bli dårligere.
4) Strykejerntørt er ikke tilgjengelig med dette programmet.
7.2 Woolmark Apparel Care –
Blå
•
Syklusen for ullprogrammet til denne
maskinen har blitt godkjent av The
Woolmark Company, for vasking av
ullplagg merket som "bare håndvask",
så sant instruksjonene på plaggets
merkelapp og de fra vaskemaskinens
produsent blir fulgt. M1230
• Denne maskinens syklus for tørking
av ull er testet og godkjent av
Woolmark Company. Syklusen egner
seg til å tørke ulltekstiler som er
merket "håndvask" forutsatt at klærne
blir vasket med en håndvasksyklus
som er egnet for Woolmark og at
tørketrommelen brukes i henhold til
produsentens anvisninger. M1399
I Storbritannia, Irland, Hong Kong, og
India, er Woolmark-symbolet er
varemerke for sertifisering.
7.3 Automatisk tørking
Tørrhetsnivå
Ekstra Tørt
Til frottéstoffer
Tekstiltype
Vaskemengde
Bomull og lin
(morgenkåper, badehånd‐
klær osv.)
inntil 6 kg
22
www.electrolux.com
Tørrhetsnivå
Skaptørt1)
Til plagg som skal oppbevares
Tekstiltype
Vaskemengde
Bomull og lin
(morgenkåper, badehånd‐
klær osv.)
inntil 6 kg
Lettstelt vask og blan‐
inntil 4 kg
dingstekstiler
(gensere, bluser, undertøy,
sengetøy og husholdsartik‐
ler)
Finvask
(akryl, viskose og ømfintli‐
ge blandede tekstiler)
inntil 2 kg
Ullplagg
(ullgensere)
inntil 1 kg
Utendørs sportstøy
inntil 2 kg
(Klær til utendørs bruk, tek‐
nisk tøy, sportstøy, trådete
stoffer, jakker som er pu‐
stende og vanntette og
skalljakker)
Stryketørt
Egnet til stryking
Silke
(silkeplagg og veldig øm‐
fintlige klesplagg)
inntil 0.5 kg
Bomull og lin
(lakener, bordduker, skjor‐
ter osv.)
inntil 6 kg
1) Tips for testinstitutt I henhold til EN 50229 må testen utføres med den FØRSTE tørkin‐
gen av lasten med maksimal oppgitt tørkekapasitet (lasten må samsvare med EN61121), i
AUTOMATISK SKAPTØRT-programmet for Bomull Eco. Den ANDRE tørkingen med den
gjenværende lasten må testes i AUTOMATISK SKAPTØRT-programmet for Bomull Eco.
7.4 Tidsinnstilt tørking
Tørrhetsnivå
Tekstiltype
Ekstra Tørt
Til frottéstoffer
Bomull og lin
(morgenkåper, badehåndklær osv.)
Tøy‐
meng‐
de
(kg)
Sen‐ Foreslått va‐
trifu‐ righet (mi‐
geha‐ nutter)
stig‐
het
(opm
)
6
1400
280 - 300
4
1400
190- 210
2
1400
110 - 130
NORSK
Tørrhetsnivå
Tekstiltype
Skaptørt
Til plagg som
skal oppbeva‐
res
Bomull og lin
(morgenkåper, badehåndklær osv.)
Stryketørt
Egnet til stry‐
king
Tøy‐
meng‐
de
(kg)
Sen‐ Foreslått va‐
trifu‐ righet (mi‐
geha‐ nutter)
stig‐
het
(opm
)
6
1400
270 - 290
4
1400
180 - 200
2
1400
100 - 120
Lettstelt vask og blandingsteksti‐
ler
(gensere, bluser, undertøy, sengetøy
og husholdsartikler)
4
1200
150 - 170
2
1200
70 - 90
Finvask
(akryl, viskose og ømfintlige blande‐
de tekstiler)
2
1200
120 - 140
1
1200
80 - 100
Ull
(ullgensere)
1
1200
80 - 100
Utendørs sportstøy
(Klær til utendørs bruk, teknisk tøy,
sportstøy, trådete stoffer, jakker som
er pustende og vanntette og skalljak‐
ker)
2
1200
140 - 160
1
1200
90 - 110
Silke
(silkeplagg og veldig ømfintlige kles‐
plagg)
0.5
1000
50 - 70
6
1400
150 - 170
4
1400
100 - 120
2
1400
60 - 80
Bomull og lin
(lakener, bordduker, skjorter osv.)
8. FØR FØRSTEGANGS BRUK
Under montering eller før
første gangs bruk kan det
hende at du finner noe vann
i apparatet. Dette er vann
som er igjen i apparatet etter
en full funksjonell test på
fabrikken for å sørge for at
apparatet leveres til kunder i
perfekt arbeidsstand og uten
bekymringer.
1. Kontroller at alle transportbolter er
fjernet.
23
2. Kontroller at strømtilførselen er
tilgjengelig og at vannkranen er
åpen.
3. Hell 2 liter vann i vaskemiddelkammeret merket som
.
Denne handlingen aktiverer
avløpssystemet.
4. Hell litt vaskemiddel i kammeret
merket som
.
5. Velg og start et bomullsprogram på
høyest mulig temperatur, uten
klesvask i trommelen.
24
www.electrolux.com
Dette fjerner eventuell smuss fra
trommelen og kammeret.
9. INNSTILLINGER
9.1 Barnesikring
Med dette alternativet kan du forhindre at
barna leker med betjeningspanelet.
•
For å aktivere/deaktivere dette
tilvalget, trykk på knappene Spin og
•
Det er en feil på produktet (sekvens
av korte lyder i omtrent 5 minutter).
For å deaktivere/aktivere lydsignalene
når programmet er fullført, trykk på
Stains +/Prewash- og Delay startknappene samtidig i omtrent 6 sekunder.
Stains +/Prewash samtidig til indikatoren slås av/på i displayet.
Du kan aktivere dette alternativet:
Etter at du trykker på Start/Pauseknappen, vil alle knappene og
programvelgeren bli deaktivert
(unntatt On/Off-knappen).
• Produktet kan ikke starte før du
trykker på Start/Pause-knappen.
Vaskemaskinen lagrer valget av dette
tilvalget etter at du slår den av.
Hvis du deaktiverer
varslingslydene, vil de
fortsatt høres når produktet
har en feil.
•
9.3 Permanent ekstraskyll
Med dette alternativet kan du legge inn
én eller to ekstra skyllinger permanent
når du starter et nytt program.
•
9.2 Lydsignaler
Dette produktet har to forskjellige
lydsignaler som blir spilt av når:
•
•
•
•
•
Du aktiverer produktet (en kort
melodi).
Du deaktiverer produktet (en kort
melodi).
Du trykker på knappene (klikkelyd).
Du gjør et feilvalg (tre korte lyder).
Programmet er ferdig (en sekvens av
lyder i omtrent 2 minutter).
•
•
Trykk på Temperature- og Spinknappen samtidig én gang for å legge
vises på
til én ekstra skylling.
displayet.
Trykk på Temperature- og Spinknappen samtidig to ganger for å
legge til to ekstra skyllinger.
vises
på displayet.
Trykk på Temperature- og Spinknappen samtidig tre ganger for å
fjerne ekstra skyllinger. Displayet
viser bare
.
10. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
10.1 Aktivere produktet
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Trykk på On/Off-knappen i noen
sekunder for å aktivere produktet.
Indikatoren for Start/Pause-knappen
begynner blinke.
Programvelgeren blir automatisk stilt til
bomullsprogram og bare Washindikatoren er på over Mode-knappen.
Displayet vil vise maksimal tøymengde,
standardtemperatur, maksimal
sentrifugehastighet,
vaskefaseindikatorene og
syklusvarigheten.
10.2 Legge tøyet i
vaskemaskinen
1. Åpne døren til produktet.
2. Rist plaggene før du legger dem inn i
produktet.
NORSK
3. Legg klesvasken i trommelen, plagg
for plagg.
Sørg for at du ikke legger for mange klær
inn i trommelen.
4. Lukk døren ordentlig igjen.
25
Følg alltid anvisningene som
du finner på emballasjen til
vaskemiddelproduktet, men
vi anbefaler at du ikke
overgår det indikerte
maksnivået (
). Denne
mengden garanterer
imidlertid de beste
vaskeresultatene.
Etter en vaskesyklus fjern
om nødvendig
vaskemiddelrester fra
vaskemiddelbeholderen.
FORSIKTIG!
Pass på at det ikke blir
liggende tøy mellom
pakningen og døren. Da kan
det oppstå lekkasje eller
skade på tøyet.
10.3 Slik fyller du vaskemiddel
og tilsetningsmidler
10.4 Kontroller flappens
posisjon
1. Trekk den øvre
oppvaskmiddelbeholdere helt ut, til
den stopper.
2. Trykk spaken ned for å fjerne
beholderen.
1
2
3. Vri flappen opp for å bruke
vaskepulver.
Kammer for forvaskfase,
bløtleggingsprogram eller
flekkfjerner.
Kammer for vaskefasen.
Kammer for flytende tilsetninger
(tøymykner, stivelse).
Maksimalt nivå for mengden av
flytende tilsetningsmidler.
Klaff for vaskepulver eller flytende
vaskemiddel.
26
www.electrolux.com
4. Vri flappen ned for å bruke flytende
vaskemiddel.
Med denne flappen i NEDposisjon:
• Ikke bruk geleaktige
eller tyktflytende
vaskemidler.
• Ikke tilsett mer
flytende vaskemiddel
enn klaffen viser.
• Ikke velg
forvaskfasen.
• Ikke velg
starttidsforvalg.
5. Mål opp den riktige mengden
vaskemiddel og skyllemiddel.
6. Lukk oppvaskmiddelbeholderen
ordentlig.
Indikatoren for Start/Pause-knappen
blinker.
Displayet vil vise maksimal erklært
tøymengde for programmet, standard
temperatur, maksimal
sentrifugehastighet,
vaskefaseindikatorene (når tilgjengelig)
og en indikert programvarighet.
2. Trykk på de tilhørende knappene for
å endre temperaturen og/eller
sentrifugehastigheten.
3. Om ønskelig, velg ett eller flere
alternativer ved å trykke på de
tilhørende knappene. De tilhørende
indikatorene tennes på displayet og
den oppgitte informasjonen blir
endret.
For å utføre kun vask, sørg
for at kun Wash-indikatoren
er på over Mode-knappen.
Dersom et valg ikke er
mulig, slår ingen indikatorer
seg på og et lydsignal blir
avspilt.
10.6 Slik starter du et program
Berør Start/Pause -knappen for å starte
programmet.
Den aktuelle indikatoren slutter å blinke
og forblir på.
På displayet starter indikatoren for
driftsfasen å blinke.
Programmet starter, og døren er låst.
Displayet viser
-indikatoren.
Tømmepumpen kan brukes i
en kort periode før apparatet
fylles med vann.
10.7 Slik starter du et program
med utsatt start
Sørg for at flappen ikke lager en
blokkering når du lukker beholderen.
10.5 Velge et program
1. Drei programvelgeren for å velge det
ønskede vaskeprogrammet. Den
tilhørende programindikatoren vil
tennes.
1. Berør denne gjentatte ganger inntil
displayet viser ønsket utsatt start.
Delay start-indikatoren tennes.
2. Berør Start/Pause -knappen.
Apparatet starter nedtellingen av den
utsatte starten.
Når nedtellingen er ferdig, starter
programmet.
NORSK
SensiCare-beregningen
starter på slutten av
nedtellingen.
Avbryte utsatt start etter at
nedtellingen har startet
For å avbryte utsatt start:
1. Trykk Start/Pause -knappen for å
sette apparatet på pause. Den
relaterte indikatoren blinker.
2. Berør Delay start-knappen gjentatte
ganger inntil displayet viser .
3. Trykk på Start/Pause -knappen på
nytt for å starte programmet
umiddelbart.
-indikatoren i displayet:
I dette tilfellet, i 30 sekunder til, er det
mulig å sette produktet på pause og
fjerne de ekstra plaggene.
Trykk på Start/Pause-knappen for å
starte programmet igjen når du har
fjernet overflødige plagg. ProSensefasen kan bli repetert opptil tre ganger
(se punkt 1).
Viktig! Hvis tøymengden ikke blir
redusert, starter vaskeprogrammet
uansett, på tross av overbelastningen.
Det er ikke mulig å garantere det beste
vaskeresultatet dersom dette skjer.
Etter omtrent 20 minutter fra
programstart, kan
programvarigheten justeres
igjen avhengig av tøyets
absorbsjonsevne.
Endre utsatt start etter at
nedtellingen har startet
For å endre utsatt start:
1. Trykk Start/Pause -knappen for å
sette apparatet på pause. Den
relaterte indikatoren blinker.
2. Berør Delay start-knappen gjentatte
ganger inntil displayet viser ønsket
utsatt start.
3. Trykk på Start/Pause -knappen på
nytt for å starte den nye nedtellingen.
10.8 ProSense-lastregistrering
Programvarigheten i
displayet refererer til en
medium/stor tøymengde.
Etter at du har trykket på Start/Pauseknappen, blir indikatoren for maksimal
oppgitt tøymengde slukket,
indikatoren blinker og ProSense starter
tøymengdesensor:
1. Produktet oppdager tøymengden i
løpet av de første 30 sekundene.
indikatoren
og tiden blinker,
trommelen roterer kortvarig.
2. Ved slutten av tøymengdesensoren,
blir -indikatoren slokket og
tidspunktene slutter å blinke.
Programvarigheten vil bli justert
tilsvarende og kan øke eller minke.
Etter 30 sekunder til starter
vannfyllingen.
27
Ved slutten av tøymengdesensoren, i
tilfelle overbelastet trommel, blinker
ProSense blir kun utført for
fullstendige
vaskeprogrammer (ikke valgt
å hoppe over faser).
10.9 Programfaseindikatorer
Når programmet starter og indikatoren
for den aktuelle fasen blinker, og de
andre faseindikatorene er tente.
F.eks. vaske- eller forvaskfasen er i
gang:
.
Når fasen er over, slutter den aktuelle
indikatoren å blinke og lyser konstant.
Indikatoren for neste fase begynner å
blinke.
F.eks. skyllefasen er i gang:
.
Hvis du velger damp-programmet tennes
dampfase-indikatoren
.
10.10 Slik avbryter du et
program og endre tilvalgene
Når programmet kjører, kan bare noen
av tilvalgene endres:
28
www.electrolux.com
1. Berør Start/Pause -knappen.
Den relaterte indikatoren blinker.
2. Endre tilvalgene. Den oppgitte
informasjonen i displayet endrer seg
tilsvarende.
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen.
Vaskeprogrammet fortsetter.
10.11 Avbryte pågående
program
1. Trykk på On/Off -knappen for å
avbryte programmet og deaktivere
apparatet.
2. Trykk på On/Off -knappen igjen for å
aktivere apparatet.
Du kan nå stille inn et nytt
vaskeprogram.
Hvis SensiCare-fasen
allerede er utført og
vannfyllingen allerede er
startet, starter det nye
programmet uten å repetere
SensiCare-fasen. Vannet
og vaskemiddelet blir ikke
tømt ut for å unngå sløsing.
Displayet viser maksimal
varighet for programmet, og
blir oppdatert etter omtrent
20 minutter fra du startet det
nye programmet.
10.12 Åpne døren – Legge inn
tøy
Apparatdøren er låst mens et program
eller utsatt start, er i bruk.
Hvis temperaturen og
vannstanden i trommelen er
for høy og/eller fortsatt
roterer, kan du ikke åpne
døren.
1. Berør Start/Pause -knappen.
Dørlås-indikatoren slukkes på displayet.
2. Åpne døren til apparatet. Ta ut eller
legg inn plaggene ved behov.
3. Lukk døren og trykk på Start/Pause knappen.
Programmet eller utsatt start fortsetter.
4. Døren kan åpnes når programmet er
ferdig, eller stille inn sentrifugerings-
eller tømme-program/tilvalg og
deretter trykke på Start/Pause knappen.
10.13 Program slutt
Når programmet er ferdig, stopper
apparatet automatisk. Lydsignalene
brukes (hvis de er aktivert).
Alle vaskefaseindikatorene jevnt på
displayet og tidsområdet viser .
Indikatoren for Start/Pause -knappen
slokker.
Døren låses opp og
slokker.
-indikatoren
blinker når programmet er slutt,
ved overlastet trommel.
1. Trykk på On/Off -knappen for å slå
av apparatet.
Fem minutter etter at vaskeprogrammet
er ferdig, deaktiveres apparatets
energisparingsfunksjon automatisk.
2.
3.
4.
5.
Når du slår på produktet
igjen vil displayet vise slutten
på det forrige valgte
programmet. Drei
programvelgeren for å velge
en ny syklus.
Ta klesvasken ut av maskinen.
Sørg for at trommelen er tom.
La døren og
oppvaskmiddelbeholderen for stå litt
på gløtt for å forhindre mugg og lukt.
Steng vannkranen.
10.14 Slik pumper du ut vann
etter at syklusen avsluttes
Hvis du har valgt et program eller et
alternativ som ikke pumper ut vannet fra
siste skylling, fullføres programmet, men:
•
Displayet viser -indikatoren,
tilvalgsindikatoren
indikatoren for dørlås
•
eller
og
. Indikatoren
, blir
for den fasen som er i gang,
tent.
Trommelen snus fortsatt regelmessig
for å forhindre at klesvasken blir
krøllete.
NORSK
•
•
Døren forblir låst.
Du må tømme ut vannet for å kunne
åpne døren:
1. Berør Spin-knappen ved behov for å
senke sentrifugehastigheten som
foreslås av apparatet.
2. Berør Start/Pause -knappen:
•
Hvis du har valgt
, tømmer
apparatet ut vannet og
sentrifugerer.
•
Hvis du har valgt , tømmer
apparatet kun ut vannet.
Tilvalgsindikatoren
eller
blir
slukket, mens -indikatoren blinker og
deretter blir slått av.
3. Du kan åpne døren når programmet
er fullført og dørlåsindikatoren
slukker.
4. Trykk på On/Off -knappen i noen
sekunder for å slå av apparatet.
Produktet tømmer uansett ut
vannet automatisk etter
omtrent 18 timer.
10.15 Hvilemodusfunksjon
Hvilemodusfunksjonen slår av produktet
automatisk for å redusere
energiforbruket når:
•
•
Du ikke bruker produktet innen 5
minutter etter at du trykker på Start/
Pause-knappen.
Trykk på On/Off -knappen for å slå
apparatet på igjen.
5 minutter etter at vaskeprogrammet
er avsluttet
Trykk på On/Off -knappen for å slå
apparatet på igjen.
Skjermen viser slutten av det sist
valgte programmet.
Drei programvelgeren for å velge en
ny syklus.
Hvis du allerede har valgt et
tilvalg som avsluttes med
vann i trommelen,
deaktiverer ikke
hvilemodusfunksjonen
produktet for å minne deg på
at du må pumpe ut vannet.
11. DAGLIG BRUK – VASKING OG TØRKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Indikatoren
vises på displayet
3. Berør Start/Pause-knappen for å
starte programmet.
Dette produktet er en
automatisk vask-tørk-søyle.
Ikke-automatiske vask&tørk
programmer
11.1 Fullstendig vask&tørk
programmer
I enkelte vaskeprogrammer kan du
kombinere Wash- og Dry-modus for å
kjøre et helt vask- og tørkeprogram.
Automatisk non-stop program
Fortsett som følgende:
Produktet er utstyrt med NonStop 3h/
3kg-programmet, et automatisk vask- og
tørkeprogram hvor det ikke er nødvendig
å angi Dry-modus.
For å kjøre dette programmet:
1. Etter at du har fylt maskinen med
tøyvask og vaskemiddel, trykk On/
Off-knappen i noen sekunder for å
aktivere apparatet.
2. Sett NonStop 3h/3kg-programmet
med programvelgeren.
29
1. Trykk On/Off-knappen i noen
sekunder for å aktivere apparatet.
2. Legg inn tøyet, plagg for plagg.
3. Legg vaskemiddelet og
tilsetningsstoffene i de riktige
beholderne.
4. Vri på programvelgeren til
vaskeprogrammet. Displayet viser
standard temperatur og spinn. Om
nødvendig, kan du endre de i
henhold til vasken din. Displayet
30
www.electrolux.com
viser også maksimum anbefalt
tøymengde for vaskefasen.
5. Sett ønskede alternativer hvis de er
tilgjengelige.
6. Berør Mode-knappen en gang for å
aktivere tørkefunksjonen. Wash- og
Dry-indikatorene tennes.
Indikatorene
og
vises på
displayet. Displayet viser også
maksimum anbefalt tøymengde for et
vask og tørr program (dvs. 6 kg for
bomullstøy).
7. Nå kan du velge et automatisk
tørkenivå eller en spesifikk tørketid.
I begynnelsen av
tørkesyklusen (3 - 5
minutter) hører du en noe
høyere lyd. Dette skyldes
kompressoren som er
ganske normalt for
kompressordrevne apparater
som kjøleskap, frysere og så
videre.
11.2 Vasking og tørking –
automatiske nivåer
1. Trykk på Auto Drying-knappen
gjentatte ganger til displayet viser
nødvendig tørrhetsnivå. Indikatorene
i displayet lyser på følgende måte:
a.
Stryketørt: for
bomullsplagg;
b.
Skaptørt: for syntetiske
plagg og plagg av bomull;
c.
Ekstra tørt: for
bomullsplagg.
Tidsverdien på displayet er varigheten
av vaske- og tørkesyklusene, beregnet
ut fra en standard tøymengde.
For å sørge for riktig tørking
ved å bruke mindre energi
på kortere tid, tillater ikke
produktet deg å stille inn en
for lav sentrifugehastighet
for elementene som skal
vaskes og tørkes.
2. Trykk på knappen Start/Pause for å
starte programmet. PROSENSEberegning starter.
Indikatoren for låst dør
og
indikatoren for kjørefasen begynner å
blinke på displayet.
Displayet viser også gjenværende
programtid.
11.3 Vask og tidsinnstilt tørking
1. Trykk på Time Drying gjentatte
ganger for å stille inn ønsket tidsverdi
(se tabellen "Programmer for
tidsinnstilt tørking" i kapittelet
"Programmer"). Indikatoren for
tørkenivå slukkes og -indikatoren
blir tent.
Minste tidsstyrt tørking er 10 minutter.
Tiden øker med 5 minutter hver gang du
trykker på denne knappen. Displayet
viser oppdatert angitt tid.
2. Trykk på Start/Pause for å starte
programmet. SensiCare beregningen
starter.
Indikatoren for låst dør
og
indikatoren for kjørefasen begynner å
blinke på displayet.
Displayet viser også gjenværende
programtid.
11.4 Når tørkeprogrammet er
slutt
•
•
Produktet stopper automatisk.
Lydsignalene vil brukes (hvis aktivert).
•
•
vises på displayet.
Indikatoren for knappen Start/Pause
•
slås på
slukkes. Dør låstTrykk på On/Off-knappen i noen
sekunder for å slå av produktet.
Noen minutter etter at
programmet er ferdig, vil
energisparefunksjonen
slå av produktet
automatisk.
1. Ta klesvasken ut av produktet.
2. Sørg for at trommelen er tom.
NORSK
31
Rengjør trommelen,
pakningen og døren med en
våt klut etter
tørkeprogrammet.
Indikatoren
vises på
displayet for å minne deg på
å rengjøre luftfilteret (se
"Rengjøre
vanninntaksfilteret" i
kapittelet "Stell og
rengjøring").
12. DAGLIG BRUK – KUN TØRKING
nødvendig tørrhetsnivå. Indikatorene
i displayet lyser på følgende måte:
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Dette produktet er en
automatisk vask-tørk-søyle.
12.1 Forberedelse til tørking
1. Trykk On/Off-knappen i noen
sekunder for å aktivere apparatet.
Med et program med bare
tørking, viser ikke displayet
maksimal tøymengde og
SensiCare-estimering er
deaktivert.
2. Legg inn tøyet, plagg for plagg.
3. Drei programvelgeren til programmet
som egner seg til det du skal tørke.
4. Trykk på Mode-knappen to ganger
for å ekskludere vask og utføre bare
tørking. Indikatoren Dry er tent.
Indikatorene
displayet.
og
vises på
Når du tørker store mengder
klær må du for å få god
tørkeytelse sørge for at
klesvasken ikke er opprullet
og at den er jevnt fordelt i
trommelen.
12.2 Tørking – automatiske
nivåer
1. Trykk på Auto Drying-knappen
gjentatte ganger til displayet viser
a.
Stryketørt: for
bomullsplagg;
b.
Skaptørt: for syntetiske
plagg og plagg av bomull;
c.
Ekstra tørt: for
bomullsplagg.
Displayet viser programvarigheten for
tørkingen.
For å sørge for riktig tørking
ved å bruke mindre energi
på kortere tid, tillater ikke
produktet deg å stille inn en
for lav sentrifugehastighet
for elementene som skal
vaskes og tørkes.
2. Trykk på knappen Start/Pause for å
starte programmet.
Indikatoren for låst dør
og
indikatoren for kjørefasen begynner å
blinke på displayet.
Displayet viser også gjenværende
programtid.
12.3 Tidsstyrt tørking
1. Trykk på Time Drying gjentatte
ganger for å stille inn ønsket tidsverdi
(se tabellen "Programmer for
tidsinnstilt tørking" i kapittelet
"Programmer"). Indikatoren for
tørkenivå slukkes og -indikatoren
blir tent.
Minste tidsstyrt tørking er 15 minutter.
32
www.electrolux.com
Tidsverdien øker med 5 minutter hver
gang du trykker på denne knappen.
Displayet viser den nye tidsverdien.
2. Trykk på Start/Pause for å starte
programmet.
Indikatoren for låst dør
og
indikatoren for kjørefasen begynner å
blinke på displayet.
Displayet viser også gjenværende
programtid.
Noen minutter etter at
programmet er ferdig, vil
energisparefunksjonen
slå av produktet
automatisk.
1. Ta klesvasken ut av produktet.
2. Sørg for at trommelen er tom.
Rengjør trommelen,
pakningen og døren med en
våt klut etter
tørkeprogrammet.
12.4 Når tørkeprogrammet er
slutt
•
•
Produktet stopper automatisk.
Lydsignalene vil brukes (hvis aktivert).
•
•
vises på displayet.
Indikatoren for knappen Start/Pause
•
slukkes. Dør låstslås på
Trykk på On/Off-knappen i noen
sekunder for å slå av produktet.
Indikatoren
vises på
displayet for å minne deg på
å rengjøre luftfilteret (se
"Rengjøre
vanninntaksfilteret" i
kapittelet "Stell og
rengjøring").
13. LO I STOFFENE
Under vaske- og/eller tørkefasen kan
visse typer stoffer (svamp, ull, gensere)
frigjøre lo.
Denne loen kan feste seg til stoffene i
neste vask.
Denne ulempen øker med tekniske
stoffer.
For å hindre lo i tøyet ditt, anbefaler vi at
du:
•
•
•
•
Ikke vasker mørke stoffer etter at du
har vasket og tørket fargede stoffer
(håndklær, ull, gensere) og omvendt.
La disse stoffene lufttørke når de
vaskes for første gang.
Rengjøre avløpsfilteret.
Tørk den tomme trommelen,
pakningen og døren med en våt klut
etter tørkeprogrammet.
For å fjerne lo fra innsiden av
trommelen, still inn et
spesialprogram:
• Tøm trommelen.
• Rengjør trommelen, pakningen og
døren med en våt klut.
• Still inn skylleprogrammet.
• Trykk på Time Manager- og Spinknappene samtidig til displayet viser
CLE for å aktivere
rengjøringsfunksjonen.
• Trykk på Start/Pause-knappen for å
starte programmet.
Dersom produktet brukes
ofte, må CLE-programmet
kjøres regelmessig.
14. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
14.1 Klesvasken
•
•
Slik deler du inn tøyet: hvitt, kulørt,
lettstelt vask, finvask og ull.
Følg vaskeanvisningene på tøyets
merkelapper.
NORSK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vask ikke hvite og fargede plagg
sammen.
Noen fargede plagg kan farge av i
første vask. Vi anbefaler at du vasker
disse for seg de første gangene.
Vreng stoffer med flere lag, ull og
plagg med trykte illustrasjoner.
Vanskelige flekker skal behandles på
forhånd.
Vask tøy med vanskelige flekker med
spesialvaskemiddel.
Vær forsiktig med gardiner. Fjern
opphengskroker og legg gardinene i
en vaskepose eller et putevar.
Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy
med rifter. Bruk en vaskepose for å
vaske små og/eller finvask (f.eks. BHer med spiler, belter, tights osv.).
Hvis det er veldig lite tøy i maskinen,
kan det oppstå balanseproblemer i
sentrifugeringsfasen, noe som fører til
for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:
a. Avbryt programmet og åpne
døren (se kapittelet "Daglig
bruk");
b. fordel tøyet manuelt slik at
vasken er fordelt jevnt rundt
trommelen;
c. trykk på Start/Pause-knappen.
Sentrifugeringsfasen fortsetter.
Knepp igjen putetrekk og lukk alle
glidelåser, hemper og trykknapper.
Fest belter, snorer, skolisser, bånd og
andre løse elementer.
Tøm lommer og brett ut foldet tøy.
33
egner seg for den aktuelle flekken og
stoffet.
14.3 Vaskemidler og
tøymyknere
•
•
•
•
•
•
•
Bruk bare vaskemidler og andre
behandlinger som er beregnet for
bruk i vaskemaskiner:
– vaskemiddel i pulverform for alle
typer tekstiler,
– vaskemiddel i pulverform for
ømfintlige tekstiler (40 °C maks)
og ullplagg,
– flytende vaskemiddel, først og
fremst for vaskeprogrammer ved
lavere temperaturer (60 °C maks)
for alle typer tekstiler, eller
spesialmiddel kun for ull
(vaskemiddelfliken satt til posisjon
B i hovedrommet for
vaskemiddel).
Ikke bland ulike typer vaskemidler.
Ikke bruk enkeltdose-tabletter i
oppvaskemiddelbeholderen.
For å ta vare på miljøet bør du ikke
bruke mer oppvaskmiddel enn
anbefalt.
Følg anvisningene som du finner på
emballasjen til disse vaskemidlene
eller andre behandlinger uten å
overgå de indikerte maksnivåene
(
).
Bruk de anbefalte vaskemidlene som
egner seg til aktuell stofftype og farge, vasketemperatur og
smussgrad.
Hvis produktet ikke har
oppvaskemiddelbeholder med klaff,
må det flytende vaskemiddelet fylles i
en vaskeball (levert av produsenten
av vaskemiddelet).
14.4 Miljøtips
14.2 Gjenstridige flekker
•
For noen flekker er det ikke tilstrekkelig
med vann og vaskemiddel.
•
•
Vi anbefaler at du forbehandler disse
flekkene før du legger plaggene i
produktet.
Det er mulig å kjøpe spesielle
flekkfjerningsmidler. Bruk en type som
Velg et program uten forvask når du
vasker tøy som er normalt skittent.
Vask alltid med maksimal tøymengde.
Dersom du forhåndsbehandler
flekkene eller bruker en flekkfjerner,
kan du bruke en flekkfjerner når du
velger et program med lav
temperatur.
34
www.electrolux.com
•
Kontroller vannhardheten der du bor,
slik at du kan bruke riktig mengde
vaskemiddel. Se "Vannhardhet".
14.5 Hardhet vann
Hvis vannhardheten der du bor er høy
eller middels, anbefaler vi at du bruker
en skyllemiddel beregnet på
vaskemaskiner. I områder med bløtt
vann er det ikke nødvendig å bruke
skyllemiddel.
Kontakt det lokale vannverket for å få
vite vannhardheten der du bor.
Bruk riktig mengde tøymykner. Følg
anvisningene som du finner på
emballasjen til produktet.
14.6 Forbered tørkesyklusen
•
•
•
Åpne vannkranen.
Kontroller at avløpsslangen er
ordentlig tilkoblet. Se kapittelet om
installering for mer informasjon.
Se tabellen for tørkeprogrammer for
maksimale last i tørkeprogrammene.
14.7 Klær som ikke egner seg
for tørking
Ikke bruk et tørkeprogram for denne
vasken:
• Syntetiske gardiner.
• Klesplagg med metalldeler.
• Nylonstrømper.
• Dynetrekk.
• Sengetepper.
• Dyner.
• Soveposer.
• Stoffer med rester av hårspray,
neglelakkfjerner eller lignende.
• Plagg som inneholder skumgummi
eller liknende materialer.
14.8 Etiketten på plagget
Når du tørker vasken, følge
instruksjonene på etikettene til
produsentene nøye:
•
= Kan tørkes i tørketrommelen
•
= Tørkesyklusen er ved høy
temperatur
•
= Tørkesyklusen er ved redusert
temperatur
•
= Kan ikke tørkes i
tørketrommelen.
14.9 Tørkesyklusens varighet
Tørketiden kan variere, avhengig av:
• hastighet på sentrifugeringen
• tørrhetsnivå
• type vasketøy
• vekten av tøymengden
14.10 Ekstra tørking
Dersom vasketøyet fortsatt er fuktig når
tørkeprogrammet er ferdig, stiller du inn
enda en kort tørkesyklus.
ADVARSEL!
Ikke tørk klesvasken for
lenge for å unngå rynker
og krymping.
14.11 Generelle tips
Se tabellen «Tørketider" for å finne
gjennomsnittlige tørketider.
Erfaring vil hjelpe deg å tørke vasken
bedre. Legg merke til tørketiden på
tidligere utførte sykluser.
For å unngå statisk elektrisitet på slutten
av tørkesyklusen:
1. Bruk tøymykner i vaskesyklusen.
2. Bruk en spesiell tøymykner laget for
tørketromler.
3. Ikke hell i vaskemiddel eller
skyllemiddel før en tørkesyklus.
4. Ikke tørk grove og myke tekstiler
sammen, for å unngå rifter på glatte
plagg.
5. Tøm alle lommer i plaggene, spesielt
ting som kan smelte.
Når tørkeprogrammet er ferdig, bruk kort
tid på å ta ut vasken.
NORSK
35
15. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
15.1 Utvendig rengjøring
vaskemiddel, eller kjør
Maskinrengjøring-programmet hvis
det er tilgjengelig.
15.4 Dørpakning
Rengjør produktet kun med mild såpe og
varmt vann. Tørk alle overflater nøye.
FORSIKTIG!
Ikke bruk alkohol,
løsemiddel elle kjemiske
midler.
FORSIKTIG!
Ikke rengjør metallflater med
et klorbasert vaskemiddel.
15.2 Avkalking
Hvis vannhardheten der du
bor er høy eller middels,
anbefaler vi at du bruker et
skyllemiddel beregnet på
vaskemaskiner.
Undersøk trommelen med jevne
mellomrom for å se etter kalk.
Vanlige vaskemidler inneholder allerede
stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi
anbefaler å kjøre en syklus med tom
trommel og kalkfjerner nå og da.
Følg alltid anvisningene som
du finner på emballasjen til
produktet.
15.3 Vedlikeholdsvask
Gjentatt bruk og bruk over tid med
programmer på lave temperaturer kan
gjøre at det samler seg
vaskemiddelrester, lo og bakterier inne i
trommelen og karet. Dette kan generere
vond lukt og mugg.
For å eliminere oppsamling og rengjøre
innsiden av produktet, kjør en
vedlikeholdsvask jevnlig (minst én gang
hver måned):
1. Ta alt tøyet ut av trommelen.
2. Kjør et bomullsprogram på maksimal
temperatur med en liten mengde
Undersøk dørpakningen med jevne
mellomrom og fjern alle gjenstander fra
den indre delen.
15.5 Rengjør trommelen
Undersøk trommelen regelmessig for å
forhindre uønskede avleiringer.
Rester av rust i trommelen kan
forekomme som følge av at
fremmedlegeme ruster i vasken eller
fordi vannet inneholder jern.
Rengjør trommelen med produkter som
er egnet for rustfritt stål.
Følg alltid anvisningene som
du finner på emballasjen til
produktet.
Ikke bruk sure
avkalkningsprodukter,
slipende produkter som
inneholder klor eller jern eller
stålull i rengjøring av
trommelen.
For en grundig rengjøring:
1. Rengjør trommelen med produkter
som er egnet for rustfritt stål.
Følg alltid anvisningene som
du finner på emballasjen til
produktet.
2. Kjør et kort bomullsprogram på høy
temperatur med tom trommel og en
liten mengde vaskemiddel for å skylle
ut gjenværende rester, eller kjør
36
www.electrolux.com
Maskinrengjøring-programmet hvis
det er tilgjengelig.
15.6 Slik rengjør du
vaskemiddelskuffen
For å forebygge oppsamling av inntørket
vaskemiddel eller klumpete tøymykner
og/eller mugg i vaskemiddelskuffen, må
du utføre følgende prosedyre en gang i
blant:
1. Åpne skuffen. Trykk låsen ned, som
vist på bildet, og trekk skuffen ut.
1
4. Sett inn vaskemiddelskuffen på
skinnene og lukk den. Kjør et
skylleprogram uten tøy i trommelen.
2
2. Fjern den øvre delen av
vaskemiddelbeholderen for enklere
rengjøring. Sørg for at alle
vaskemiddelrester blir fjernet fra den
øvre og nedre delen av glidesporet.
Bruk en liten børste for å rengjøre
selve glidesporet.
15.7 Rengjøring av luftfiltere
Luftfilterene samler opp loen. Loen
oppstår vanligvis når klær tørkes i en
vask/tørk-maskin.
•
På slutten av hver tørkesyklus er
indikatoren
på for å fortelle deg at
hovedfilteret må rengjøres (se bilder
fra 1 til 5). Lydsignalet høres.
•
3. Skyll vaskemiddelskuffen under
rennende varmt vann for å fjerne
eventuelle spor av akkumulert
vaskemiddel. Når du er ferdig med
rengjøringen, sett den øvre delen
tilbake på plass.
Av og til kan indikatoren
blinke for
å minne deg på at begge luftfiltre skal
rengjøres: hovedfilteret og
sekundærfilteret (for sekundærfilter,
se bilder fra 6 til 8). Lydsignalet høres.
Det anbefales å rengjøre luftfiltrene
jevnlig for god tørkeytelse. Tette filtre
forlenger syklustiden og øker
strømforbruket.
ADVARSEL!
Bruk ikke vann til rengjøring
av lofiltrene for å unngå at
plastfibre forurenser miljøet.
Kast loen i søpla.
NORSK
37
5. Lukk hovedfilterdekslet.
U
P
1. Trykk på kroken for å åpne
hovedfilteret.
L
L
6. Trekk sekundærfilteret ut.
2. Trekk hovedfilteret ut.
3. Åpne hovedfilterdekslet ved å dra
den oppover.
PU
7. Rengjør sekundærfilteret med hånd
eller om nødvendig med en
støvsuger. Kast loen i søpla.
LL
4. Rengjør hovedfilteret med hånd eller
om nødvendig med en støvsuger.
Kast loen i søpla.
LL
PU
8. Sett sekundærfilteret tilbake på
plass.
LL
PU
38
www.electrolux.com
9. Sett hovedfilteret tilbake og lukk det
godt.
ADVARSEL!
• Ikke ta ut filteret mens
apparatet er i bruk.
• Ikke rengjør
avløpspumpen hvis
vannet i apparatet er
varmt. Vent til vannet er
nedkjølt
ADVARSEL!
Hver gang du kjører
spesialprogrammet CLE for
å fjerne lo, må avløpsfilteret
rengjøres etterpå.
+
Slik rengjør du filteret:
1. Åpne pumpedekselet.
ADVARSEL!
Hovedfilterforsenkningen må
ikke tilstoppes av objekter.
Hvis du kun vasker klær
med vask/tørk-maskinen er
det vanlig å finne noe
fuktighet i hovedfilteret.
2
1
15.8 Rengjør tømmepumpen
ADVARSEL!
Trekk støpselet ut av
stikkontakten.
2. Plasser en egnet beholder under
åpningen til avløpspumpen for å
samle opp vannet som renner ut.
3. Åpne trakten nedover. Ha alltid en
fille i nærheten for å tørke opp
vannsøl når du fjerner filteret.
Undersøk
tømmepumpefilteret
regelmessig og sørg for at
det er rent.
Rengjør tømmepumpen dersom:
• Apparatet pumper ikke ut vannet.
• Trommelen roterer ikke.
• Apparatet lager uvanlige lyder som
skyldes blokkering av avløpspumpen.
•
Displayet viser alarmkoden
.
4. Vri filteret 180 grader i mot klokken
for å åpne det, uten å fjerne det. La
vannet renne ut.
NORSK
39
10. Rens filteret under en vannkran.
5. Når beholderen er full av vann, vrir
du filteret tilbake for å stoppe vannet
og tømmer beholderen.
6. Gjenta trinn 4 og 5 til vannet slutter å
renne ut.
7. Vri filteret mot klokken for å ta det ut.
11. Sett filteret tilbake i sporet ved å vri
det med klokken. Sørg for at du
strammer filteret ordentlig for å
forhindre lekkasjer.
2
1
1
2
8. Fjern lo og gjenstander fra
filterforsenkningen dersom det er
nødvendig.
9. Kontroller at pumpehjulet roterer.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret dersom det ikke
roterer.
12. Lukk pumpedekselet.
2
1
Når du tømmer ut vannet ved hjelp av
nødtømmingsprosedyren, må du aktivere
avløpssystemet på nytt:
a. Ha 2 liter vann i hovedkammeret
i oppvaskmiddelbeholder.
b. Start programmet for å tømme ut
vannet.
40
www.electrolux.com
15.9 Rengjør inntaksslangens filter og ventilfilteret
Det kan være nødvendig å rengjøre filtrene når:
• Produktet tar ikke inn vann.
• Produktet bruker lang tid på å fylles med vann.
• Indikatoren for Start/Pause-knappen blinker og displayet viser en relatert alarm. Se
kapittelet "Feilsøking".
Rengjøre filteret i vanninntaksslangen:
1
•
•
•
Steng vannkranen.
Skru vanninntaksslangen av vannkranen.
Rengjør filteret i inntaksslangen med en
stiv børste.
•
Fjern inntaksslangen på produktets
bakside.
•
Rengjør filteret i ventilen med en stiv
børste eller et håndkle.
•
Monter inntaksslangen på nytt. Påse at
koplingene er tette for å hindre lekkasjer.
Åpne vannkranen.
2
3
•
45°
20°
NORSK
15.10 Nødtømming
Hvis apparatet ikke kan tømme vannet,
benytt samme prosedyre som beskrevet i
«Rengjøring av dreneringspumpe».
Rengjør pumpen om nødvendig.
Når du tømmer ut vannet ved hjelp av
nødtømmingsprosedyren må
avløpssystemet aktiveres på nytt:
1. Ha 2 liter vann i
oppvaskmiddelbeholderens
hovedkammer.
2. Start programmet for å tømme
vannet.
41
lavere, må du fjerne vann som er igjen i
inntaksslangen og avløpspumpen.
1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endende av
inntaksslangen i en beholder og la
vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se
nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer
du vanninntaksslangen på nytt.
15.11 Forholdsregler ved frost
Hvis produktet er montert et sted hvor
temperaturen kan bli rundt 0° C eller
ADVARSEL!
Pass på at temperaturen er
høyere enn 5 °C og at
vannet strømmer fra kranen
før du bruker produktet igjen.
Produsenten er ikke
ansvarlig for skader som
skyldes frost.
16. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
16.1 Introduksjon
Produktet vil ikke starte eller stopper under bruk.
Forsøk først å finne en løsning på problemet (se tabellen). Hvis ikke tar du kontakt med det
autoriserte servicesenteret.
FORSIKTIG!
Slå av produktet før du utfører kontrollene.
Ved problemer vil varslingslydene spilles av, og displayet vil vise en feilmelding.
42
www.electrolux.com
16.2 Mulige feil
Problemer indikert av alarmkoder
Melding
Mulig løsning
: produktet tar ikke inn •
•
vann.
•
•
•
•
: produktet tømmer
ikke ut vannet.
•
•
•
: kontroller døren!
Påse at vannkranen er åpen.
Påse at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt.
Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne
informasjonen.
Kontroller at vannkranen ikke er tett eller fylt med
kalkbelegg.
Påse at filteret på vanninntaksslangen og filteret i
inntaksventilen ikke er blokkert. Se kapitlet 'Stell og
rengjøring'.
Kontroller at inntaksslangen ikke er skadet.
Påse at vanninntaksslangen er korrekt tilkoplet.
Kontroller at utløpsslangen ikke er skadet.
Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filte‐
ret ved behov. Se kapitlet 'Stell og rengjøring'.
Påse at avløpsslangen er korrekt tilkoplet.
Kontroller at produktdøren ikke er åpen og lukket på
korrekt måte.
Ved overbelastning, fjern noen artikler fra
trommelen og/eller hold døren fast mens
du trykker på Start/Pause-knappen til
-indikatoren slutter å blinke (se bilde
under).
: strømforsyningen er Vent til strømforsyningen er stabil igjen. Produktet slår
seg på automatisk.
ustabil.
: sjekk luftfilteret.
•
•
Sørg for at luftfilteret har blitt renset.
Sørg for at luftfilteret er ordentlig satt inn.
NORSK
43
Problemer med alarmmeldinger
Problem
Mulig løsning
Programmet starter ikke.
•
•
•
•
•
Produktet pumper ikke ut
vannet.
•
•
Påse at støpslet er tilkoblet stikkontakten.
Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikrings‐
skapet.
Sørg for at du har berørt Start/Pause.
Hvis du har valgt utsatt start, avbryt innstillingen el‐
ler vent til slutten av nedtellingen.
Deaktiver barnesikringen hvis den er slått på.
Sørg for at du ikke har angitt et program uten tøm‐
ming.
Sørg for at du ikke har angitt et program som av‐
sluttes med vann i maskinen.
Produktet fylles med vann Påse for at avløpsslangen er riktig posisjonert. Slan‐
og pumpes ut umiddelbart. gen kan ligge for lavt.
Sentrifugeringsfasen fun‐
gerer ikke eller vaskesy‐
klusen varer lenger enn
vanlig.
•
•
Det er vann på gulvet.
•
•
•
•
•
•
Du kan ikke åpne produk‐
tets dør.
•
•
•
•
Produktet lager en uvanlig
lyd og vibrerer.
•
•
•
Sørg for at sentrifugeringen ikke er avslått.
Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filte‐
ret ved behov. Se kapitlet 'Stell og rengjøring'.
Sørg for at dette ikke er balanseproblem. Juster
tøyet i trommelen manuelt og start sentrifugerings‐
fasen på nytt.
Påse at koplingene på vannslangene er tette og at
det ikke er noen vannlekkasjer.
Kontroller at avløpsslangen ikke er skadet.
Påse at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt
mengde.
Sørg for at romtemperaturen er i korrekt område.
Sørg for at det er nok luftsirkulasjon under produk‐
tet.
Påse at vaskeprogrammet er avsluttet.
Velg utpumpings- eller sentrifugeringsprogrammet
hvis det er vann i trommelen.
Sørg for at produktet får strøm.
Problemet kan være forårsaket av en feil på pro‐
duktet. Kontakt det autoriserte servicesenteret. Les
nøye gjennom "Nødåpning av døren" hvis du må
åpne døren.
Påse at produktet står i vater. Se "Montering".
Påse at forpakningen og/eller transportboltene er
fjernet. Se "Montering".
Legg mer klesvask i trommelen. Tøymengden kan
være for liten.
Programmets varighet
SensiCare-funksjonen kan justere programvarighet i
øker eller minker i løpet av forhold til type og mengde klesvask. Se SensiCareprogramutførselen.
tøymengdesensoren i kapittelet "Daglig bruk".
44
www.electrolux.com
Problem
Mulig løsning
Vaskeresultatet er ikke til‐
fredsstillende.
•
•
•
•
Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet va‐
skemiddel.
Bruk et spesielt flekkfjerningsmiddel for å fjerne de
vanskelige flekkene før du vasker plaggene.
Påse at du velger riktig temperatur.
Reduser mengden klesvask.
Tøyet er delvis vått etter et Kontroller at produktet står i vater. Juster produktet
dampprogram.
ved å skru justeringsføttene opp eller ned.
Produktet tørker ikke, eller •
tørker ikke skikkelig.
•
•
Kontroller at luftfiltrene ikke er tilstoppet. Sjekk ho‐
vedfilter og sekundærfilter.
Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett.
Kontroller at du har stilt inn riktig syklus. Om nød‐
vendig stiller du inn en kort tørketid på nytt.
Tørkesyklusen er for lang.
Kontroller at luftfiltrene er skikkelig rengjort.
Sørg for at tøylasten ikke overstiger den spesifiser‐
te grensen for programmet som stilles inn.
Sørg for at romtemperaturen er i korrekt område.
•
•
•
Klesvasken er full av lo i
forskjellig farger.
•
•
Kjør rengjøringsprogrammet CLE for å fjerne lo (se
'Lo i klærne' for flere detaljer).
Rengjør plaggene med en lofjerner.
Skru på produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra der det ble stoppet.
Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.
Hvis skjermen viser andre alarmkoder. Slå av og på produktet. Ta kontakt med
servicesenteret hvis feilen vedvarer.
16.3 Nødåpning av dør
I tilfelle strømbrudd eller feil, forblir
produktdøren låst. Vaskeprogrammet
fortsetter når strømmen kommer tilbake.
Hvis døren forblir låst på grunn av en feil,
er det mulig å åpne den ved å bruke
nødfunksjonen for opplåsing.
Før døren åpnes:
FORSIKTIG!
Fare for brannskade!
Kontroller at
vanntemperaturen ikke er
for høy og vasken ikke er
for varm. Vent til den
avkjøles, om nødvendig.
FORSIKTIG!
Fare for personskade!
Kontroller at trommelen
ikke roterer. Vent til
trommelen stopper å
rotere, om nødvendig.
Kontroller vannivået inne i
trommelen ikke er for høy.
Fortsett med en
nødtømming, om
nødvendig (se i kapittelet
"Nødtømming" i "Stell og
rengjøring").
Gjør følgende for å åpne døren:
1. Trykk på knappen On/Off for å skru
av produktet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
3. Åpne filterluken.
4. Dra ned nødopplåsingsutløseren én
gang. Dra den ned igjen, hold den
NORSK
stram og åpne produktets dør i
mellomtiden.
17. FORBRUKSVERDIER
Oppgitte verdier er oppnådd i et laboratorium med relevante standarder.
Informasjonen kan endres av ulike årsaker: mengde, tøytype og omgi‐
velsestemperatur. Vanntrykk, forsyningsspenningen og temperaturen på
inntaksvannet kan også påvirke vaskeprogrammets varighet.
Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten
på apparatet.
Under vaskeprosessen kan SensiCare-teknologien endre vaskevarighet
og forbruksverdier. For mer informasjon, se avsnittet om `SensiCarela‐
stregistrering` i kapittelet "Daglig bruk".
Programmer
Tøy‐
Energi‐
meng‐ forbruk
de (kg) (kWh)
Vannfor‐
bruk (liter)
Omtrentlig pro‐
gramvarighet (mi‐
nutter)
Bomull 60°C
9
1.56
86
267
Bomull Eco
Energisparingsprogram for
bomull 60°C1)
9
0.95
75
300
Bomull 40°C
9
1.27
86
218
Syntetisk 40°C
4
0.81
55
134
Finvask 40°C
2
0.62
59
64
1.5
0.31
65
74
Ull/Håndvask 30°C
45
5. Ta ut vasken og lukk deretter døren
til produktet.
6. Lukk filterklaffen.
1) «Energisparingsprogram for bomull» ved 60°C med en vekt på 9 kg er referansepro‐
grammet for data som er oppført på energietiketten, i samsvar med direktiv 96/60/EC.
46
www.electrolux.com
18. TEKNISK DATA
Dimensjon
Bredde/høyde/dybde/
Total dybde
600 mm/ 870 mm/ 630 mm/ 660
mm
Elektrisk tilkobling
Spenning
Total effekt
Sikring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Beskyttelsesnivå mot inntrenging av faste partik‐ IPX4
ler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekselet,
unntatt der lavspenningsutstyret ikke har beskyt‐
telse mot fuktighet
Kaldt vann
Vanninntak 1)
Vanntrykk
Min.
Maksimale
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Omgivelsetemperatur
Min.
Maksimale
5 °C
35 °C
Maksimum tøymengde Bomull
Syntetisk
Ull
9 kg
4 kg
1.5 kg
Maksimum tørr vask
Bomull
Syntetisk
Ull
6 kg
4 kg
1 kg
Sentrifugehastighet
Maksimum sentrifuge‐
hastighet
1350 omdr./min
Dette produktet inneholder HFC - R134a / GWP1430 0,14 kg fluorert gass hermetisk
forseglet.
1) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4'' -gjenger.
19. TILBEHØR
19.1 Tilgjengelig på ,
www.electrolux.com/shop
eller fra en autorisert
forhandler
Kun passende tilbehør som
er godkjent av
ELECTROLUX kan sikre
sikkerhetsstandardene til
produktet. Hvis deler som
ikke er godkjent blir brukt, vil
alle garantikrav bli
ugyldiggjort.
19.2 Festeplatesett
Hvis du montere produktet på en sokkel,
må du sikre produktet med festeplatene.
Les nøye gjennom instruksjonene som
følger med tilbehøret.
NORSK
20. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
47
157029870-A-312019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement