Electrolux EW7W6661S7 Brugermanual

Electrolux EW7W6661S7 Brugermanual
EW7W6661S7
DA
Vaske-tørremaskine
Brugsanvisning
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED..................................................................... 3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................6
3. INSTALLATION.................................................................................................. 7
4. PRODUKTBESKRIVELSE............................................................................... 11
5. BETJENINGSPANEL....................................................................................... 11
6. DREJEKNAP OG KNAPPER........................................................................... 14
7. PROGRAMMER............................................................................................... 17
8. INDSTILLINGER...............................................................................................24
9. FØR FØRSTE ANVENDELSE......................................................................... 25
10. DAGLIG BRUG - KUN VASK......................................................................... 25
11. DAGLIG BRUG - VASK OG TØRRING..........................................................30
12. DAGLIG BRUG - KUN TØRRING.................................................................. 31
13. FNUG I STOFFET.......................................................................................... 32
14. RÅD OG TIP................................................................................................... 33
15. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING....................................................... 34
16. FEJLFINDING.................................................................................................39
17. FORBRUGSVÆRDIER.................................................................................. 43
18. TEKNISKE DATA........................................................................................... 43
19. TILBEHØR......................................................................................................44
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
DANSK
3
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
ADVARSEL!
Risiko for kvælning, personskade eller
permanent invaliditet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand,
medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand, med
mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Opbevar vaskemidler utilgængeligt for børn.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på maskinen,
mens lågen er åben.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– kantineområder i butikker, på kontorer og i andre
arbejdsmiljøer
– af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
– områder for fælles brug i lejlighedsblokke eller på
møntvaskerier.
Apparatet skal installeres som et fritstående produkt
eller under køkkenbordet, hvis pladsen tillader det.
Installér ikke apparatet bag en dør, der kan låses, en
skydedør eller en dør med et hængsel på den
modsatte side, der ville forhindre apparatets låge i at
åbne helt.
Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens
afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et
gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
ADVARSEL: Apparatet må ikke forsynes gennem en
ekstern kontaktanordning, som f.eks. en timer, eller
være sluttet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes
og slukkes af et forsyningsværk.
Sørg for god ventilation i rummet, hvor apparatet er
installeret, så der ikke kan dannes gasser i rummet fra
andre apparater, der bruger gas eller andre
brændstoffer, herunder åbne ildsteder.
Udblæsningsluft må ikke blive sendt ud i et aftræksrør,
der bruges til udblæsningsgasser fra apparater, der
bruger gas eller andre brændstoffer.
Vandtrykket ved indgangsstedet fra afløbsstudsen
skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8
MPa).
Undlad at overskride den maksimale fyldning på 10 kg
(se kapitlet “Programtabel”).
DANSK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Apparatet skal tilsluttes vandforsyningen med det nye
medfølgende slangesæt eller andre nye slangesæt,
der er leveret af det autoriserede servicecenter.
Gamle slangesæt må ikke genbruges.
Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af
sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten,
et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at
undgå elektrisk stød.
Tør fnug eller rester fra emballage væk, der har
ophobet sig omkring apparatet.
Hvis tøjet er tilsmudset med substanser, f.eks.
vegetabilsk olie eller mineralsk olie, acetone, alkohol,
benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og
voksfjerner, skal det vaskes separat i varmt vand tilsat
ekstra vaskemiddel, før det tørres i vasketørremaskinen.
Brug ikke apparatet, hvis tøj har været tilsmudset med
industrikemikalier.
Tør ikke uvasket tøj i tørretumbleren.
Genstande som skumgummi (latexgummi),
badehætter, vandtætte tekstiler, ting med
gummibagside og tøj eller puder forsynet med
skumgummiindlæg må ikke tørres i vasketørremaskinen.
Skyllemidler eller lignende produkter må kun bruges
som angivet i vejledningen fra produktets producent.
Fjern alle genstande fra tøjet, som kunne være en
kilde til antændelse, f.eks. lightere eller tændstikker.
Stands aldrig vaske-tørremaskinen, før
tørreprogrammet er helt slut, medmindre alt tøjet
hurtigt tages ud og delt ud, så restvarmen kan slippe
væk.
Varmelegemet slås fra i sidste del af tørreprogrammet
(nedkølingstrin) for at sikre, at tøjet får en temperatur,
hvor det ikke tager skade.
Undlad at bruge højtryksrenser og/eller damp til at
rengøre apparatet.
6
www.electrolux.com
•
•
Rengør apparatet med en fugtig klud. Brug kun et
neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler,
skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
Sluk for apparatet, og tag netstikket ud af kontakten
inden nogen som helst form for vedligeholdelse.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
2.2 Tilslutning, el
Installationen skal overholde
de relevante nationale
bestemmelser.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Undlad at installere eller bruge
apparatet, hvor temperaturen kan
komme under 0 °C, eller steder, hvor
det udsættes for vejrlig.
Hold altid apparatet lodret, når det
flyttes.
Sørg for, at der er luftcirkulation
mellem apparatet og gulvet.
Fjern al emballagen og
transportboltene.
Gulvarealet, hvorpå apparatet skal
installeres, skal være fladt, stabilt,
varmebestandigt og rent.
Opbevar transportboltene på et
sikkert sted. Hvis apparatet senere
skal flyttes, skal de monteres igen for
at låse tromlen, så en indvendig
skade undgås.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Installér ikke apparatet på et sted,
hvor apparatets luge ikke kan åbnes
helt.
Justér benene for at få det
nødvendige mellemrum mellem
apparatet og gulvet.
Når apparatet står i den endelige
position, kontrolleres det, at det er
korrekt i vater. Skru benene op og
ned i overensstemmelse hermed.
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
•
•
•
•
•
•
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
Brug ikke adaptere med flere stik og
forlængerledninger.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Undgå at berøre netledningen eller
netstikket, hvis du har våde hænder.
Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
2.3 Tilslutning, vand
•
•
•
Beskadig ikke vandslangerne.
Før du slutter til nye rør, rør, der ikke
har været brugt i lang tid, hvor der er
udført reparationsarbejde eller
monteret nye enheder (vandmålere
osv.), skal du lade vandet løbe, indtil
det er klart og rent.
Sørg for, at der ikke er synlige
vandlækager under og efter første
brug af apparatet.
2.4 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
elektrisk stød, brand,
forbrændinger eller skade på
apparatet.
•
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
DANSK
•
•
•
•
•
•
Rør ikke ved glaslågen, mens et
program er i gang. Glasset kan blive
varmt.
Tør ikke beskadigede (iturevne,
trevlede) genstande, som indeholder
polstring eller fyld.
Hvis vasketøjet er blevet vasket med
pletfjerner, foretages et ekstra
skylleprogram, før tørreprogrammet
startes.
Sørg for, at alle metalgenstande er
fjernet fra vasketøjet.
Tør kun stoffer, som er egnet til
tørring i vaske-tørremaskinen. Følg
vaskevejledningen på symbolerne på
tøjet.
Plastikgenstande er ikke varmefaste.
– Hvis der en anvendes en
vaskebold, skal den fjernes, før et
tørreprogram startes.
– Brug ikke en vaskebold, hvis et
non-stop program vælges.
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
•
•
7
Undgå at sidde eller stå på den åbne
luge.
Tør ikke dryppende vådt tøj i
maskinen.
2.5 Service
•
•
Kontakt et autoriseret servicecenter
for at få repareret apparatet.
Brug kun originale reservedele.
2.6 Bortskaffelse
•
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten og kobl
det fra vandforsyningen.
Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
Fjern lågelåsen for at forhindre, at
børn og kæledyr bliver fanget i
tromlen.
Bortskaf apparatet i
overensstemmelse med lokale krav til
bortskaffelse af affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE).
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Udpakning
1. Fjern den udvendige film. Om nødvendigt 2. Fjern kartontoppen og
emballeringsmaterialerne af polystyren.
anvendes en kniv.
8
www.electrolux.com
3. Åbn lågen. Fjern alle genstandene fra
tromlen.
4. Læg frontemballeringsdelen i polystyren på
gulvet under apparatet. Læg forsigtigt
apparatet ned på bagsiden.
5. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunden.
Sæt apparatet tilbage i lodret position.
6. Tag strømforsyningskablet og
afløbsslangen ud af holderne.
Det er muligt, at man kan se vand løbe ud af
afløbsslangen. Det er, fordi vaskemaskinen er
blevet testet på fabrikken.
1
2
7. Fjern de tre transportbolte og træk
plastikstykkerne ud.
Vi anbefaler, at du
opbevarer emballagen og
transportboltene, hvis du
skal transportere
apparatet.
3.2 Information om
installationen
1. Opstilling og nivellering
8. Sæt plastikhætterne, som ligger i posen
med brugervejledningen, i hullerne.
Korrekt justering af apparatet, så det står
lige og forhindrer vibration, støj og
bevægelse af apparatet, når det er i drift.
1. Installér apparatet på et plant, hårdt
gulv. Apparatet skal stå plant og stabilt.
Sørg for, at apparatet ikke rører ved
væggen eller andre enheder, og at der er
luftcirkulation under apparatet.
2. Løsn eller stram benene for at justere
højden. Alle fødder skal stå stabilt på
DANSK
gulvet.
9
Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er i
lodret position.
3. Løsn om nødvendigt ringmøtrikken for
at sætte den i den korrekte position.
4. Forbind tilløbsslangen til
koldvandhanen med et 3/4"-gevind.
3. Udtømning af vand
Afløbsslangen bør forblive i en højde på
mindst 60 cm og højst 100 cm.
Du kan forlænge
afløbsslangen til højst 400
cm. Kontakt et autoriseret
servicecenter for den anden
afløbsslange og
forlængelsen.
x4
ADVARSEL!
Læg ikke karton, træ eller
lignende materialer under
apparatets ben for at justere
højden.
Afløbsslangen kan tilsluttes på forskellige
måder:
1. Lav en U-form med afløbsslangen, og
sæt den omkring plastikslangestyret.
2. Tilløbsslangen
FORSIGTIG!
Sørg for, at der ikke er
nogen skader på slanger, og
at der ikke er nogen lækager
fra koblinger. Brug ikke en
forlængerslange, hvis
tilløbsslangen er for kort.
Kontakt servicecenteret for
at få tilløbsslangen udskiftet.
2. På kanten af en vask - Fastgør styret
til vandhanen eller til væggen.
1. Tilslut vandtilløbsslangen på bagsiden
af apparatet.
45
20
O
2. Placer den mod venstre eller højre
afhængigt af vandhanens position.
O
Sørg for, at plastikstyret ikke
kan bevæge sig, når
apparatet tømmes, og
afløbsslangens ende ikke er
nedsænket i vandet. Der kan
komme snavset vand tilbage
i apparatet.
10
www.electrolux.com
3. Hvis afløbsslangens ende ser sådan
ud (se billedet), kan du skubbe den
direkte ind i standrøret.
4. For et standrør med aftrækshul Indsæt afløbsslangen direkte i et
afløbsrør. Se illustrationen.
Afløbsslangens endestykke
skal altid være ventileret,
dvs. afløbsrørets indvendige
diameter (min. 38 mm - min.
1,5") skal være større end
afløbsslangens udvendige
diameter.
5.Uden plastikslangestyret, til en
vandlås - Sæt afløbsslangen i muffen og
stram den med en klemme. Se
illustrationen.
Sørg for, at afløbsslangen har en
bøjning, der forhindrer partikler i at
komme ind i apparatet fra håndvasken.
6. Placer slangen direkte til et
indbygget afløbsrør i rummets væg,og
stram den med en klemme.
DANSK
11
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Overblik over apparat
1
2
3
8
9
10
4
5
11 12
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Bordplade
Beholder til vaskemiddel
Kontrolpanel
Lugehåndtag
Mærkeplade
Filter til afløbspumpe
Fødder til nivellering af apparatet
8
9
10
11
12
Afløbsslange
Tilslutning af tilløbsslange
Netledning
Transportbolte
Slangestøtte
5. BETJENINGSPANEL
5.1 Specielle funktioner
Din nye vaskemaskine/tørretumbler
opfylder alle moderne krav til effektiv
behandling af vasketøj med lavt vand-,
energi- og vaskemiddelforbrug samt
korrekt pleje af stoffet.
•
FreshScent-systemet, takket være
nyt FreshScent-dampprogram,
tilbyder den perfekte løsning til
genopfriskning af selv det sarteste tøj
uden vask. Brug den delikate duft
eksklusivt udviklet af ELECTROLUX
for at tilføje en behagelig følelses af
"nyvasket" tøj til fjernelsen af lugte og
krøller.
•
•
Takket være Blød plus-tilvalget
fordeles skyllemidlet jævnt i
vasketøjet og trænger dybt ind i
stoffibrene, hvormed stoffet bliver
perfekt blødt.
SensiCare-systemet detekterer
vasketøjets mængde og definerer
programvarigheden på 30 sekunder.
Vaskeprogrammet er skræddersyet til
vasketøjsmængden og stoftypen uden
at forbruge mere tid, energi og vand
end nødvendigt.
12
www.electrolux.com
5.2 Beskrivelse af betjeningspanel
1
2
3
4
5
6
7
Cotton
Denim
Outdoor
Sportswear
Cotton Eco
Synthetics
Delicate
Anti-Allergy
Temp.
Auto
Dry
Spin
Time
Dry
Wool
Machine Clean
FreshScent
Rinse
Spin/Drain
Wash
Prewash
Stain
Time
Manager
Dry
13 12
11
10
9
Delay
Start
On/Off
14
De permanente tilstande
indstilles ved at holde den
relative knap nede i mindst 3
sekunder.
Programvælger
Centrifugering-knap
Temperatur-knap
Display
Tidsindstillet tørring-knap
Automatisk tørring-knap
1
2
3
4
5
6
7 Start/Pause -knap
8 Udskudt start-knap
5.3 Display
8
9 Tilstand - Tørring -knap og
permanent Anti-Krøl-tilvalg
10 Time Manager -knap og permanent
Børnesikringstilvalg
11 Pletfjerning -knap og permanent Soft
Plus-tilvalg
12 Forvask -knap og permanent Ekstra
Skyl-tilvalg
13 Tilstand - Vask-knap
14 Tænd/Sluk trykknap
DANSK
13
Temperaturområdet:
Lampe for temperatur.
Lampe for koldt vand.
Lampe for låst luge.
Lampe for børnesikring.
Den digitale indikator kan vise:
, vask og/eller tørring).
• Programvarighed (f.eks.
•
Udskudt tid (f.eks.
•
Programslut (
•
Advarselskode (f.eks.
).
•
Kontrollampe for fejl (
).
).
).
Time Manager-lampe.
Tidsindstillet tørring-kontrollampe.
Lampe for dampfase.
Automatisk tørring-kontrollampe:
Strygetørt
Skabstørt
Ekstra tørt
Kontrollampe for vaskefase
Lampe for ekstra skyl.
Soft Plus-lampe.
Lampe for tromlerengøring. Dette er en anbefaling for at udfø‐
re tromlerengøringen.
Lampe for antikrølfase.
Lampe for tørretrin.
Centrifugeringsområdet:
Lampe for centrifugeringshastighed
Lampe for ingen centrifugering. Centrifugeringsfasen er
slået fra.
Lampe for skyllestop.
Lampe for maksimal fyldning (se "afsnittet SensiCare Systemfyldningsdetektion").
Den blinker, når vasketøjsmængden overstiger den
maksimalt erklærede mængde af det valgte program.
14
www.electrolux.com
Kontrollampe for tilføjelse af tøj. Den lyser i starten af vaskefa‐
sen, når det stadigvæk er muligt at sætte apparatet på pause
og tilføje mere vasketøj.
5.4 Flersprogede mærkater.
Maskinen leveres med selvklæbende
mærkater på forskellige sprog.
Puuvilla
UltraWash
Denim
Den ønskede mærkat kan klæbes fast
ved siden af programknappen.
Puuvilla
Synteettiset
Outdoor
Hienopesu
Villa
Pika 14 min.
Silkki
Koneen puhdistus
Huuhtelu
us
Tyhjennys/Linko
Anti-Allergy
6. DREJEKNAP OG KNAPPER
6.1 Indledning
Tilvalgene/funktionerne kan
ikke vælges med alle
vaskeprogrammer.
Kontrollér kompatibiliteten
mellem tilvalg/funktioner og
vaskeprogrammer i
"Programtabel". Et tilvalg/en
funktion kan udelukke en
anden, og i så fald lader
apparatet dig ikke indstille
inkompatible tilvalg/
funktioner.
6.2 Tænd/Sluk
Tryk på denne knap i nogle få sekunder
for at tænde eller slukke for apparatet.
Der udsendes to forskellige toner, mens
apparatet tændes eller slukkes.
Da standby-funktionen automatisk
slukker for apparatet efter adskillige
minutter for at reducere energiforbruget,
kan det være nødvendigt at tænde for
apparatet igen.
Tryk gentagne gange på denne knap,
indtil den ønskede temperaturværdi vises
på displayet.
,
Når displayet viser lamperne
opvarmer apparatet ikke vandet.
6.4 Centrifugering
Når du indstiller et program, indstiller
apparatet automatisk den maksimalt
tilladte centrifugeringshastighed, bortset
fra programmet Denim. Med denne
funktion kan du mindske standard
centrifugeringshastigheden.
Tryk gentagne gange på denne knap for
at:
• Reducere
centrifugeringshastigheden.
Displayet viser kun de
centrifugeringshastigheder, som er
tilgængelige for det indstillede
program.
• Yderligere centrifugeringsmuligheder
.
Ingen centrifugering
Indstil dette tilvalg for at deaktivere
alle centrifugeringsfaser. Apparatet
udfører kun én tømningsfase af det
valgte vaskeprogram. Indstil dette
tilvalg til meget sarte stoffer.
Skyllefasen bruger mere vand til visse
vaskeprogrammer
Se afsnittet Standby i kapitlet Daglig brug
for yderligere detaljer.
6.3 Temperatur
Når du vælger et vaskeprogram, foreslår
apparatet automatisk en
standardtemperatur.
•
.
Tænd for tilvalget Skyllestop
Den endelige centrifugering udføres
ikke. Vandet tømmes ikke ud af
DANSK
maskinen efter sidste skylning for at
undgå, at tøjet krøller.
Vaskeprogrammet stopper uden at
tømme vandet ud af tromlen.
Kontrollampen for
vises. Lugen
forbliver låst, og tromlen roterer
regelmæssigt for at mindske foldning i
tøjet. Du skal tømme vandet ud for at
låse lugen op.
Hvis du trykker på knappen Start/
Pause
, udfører apparatet
centrifugeringsfasen og tømmer
vandet.
Apparatet tømmer
automatisk vandet efter
ca. 18 timer.
6.5 Tilstand - Vask
Med denne knap kan du aktivere eller
deaktivere vasketilstanden. Når
vasketilstanden er aktiveret, er
knaplampen tændt.
Dette tilvalg øger
programmets varighed.
6.8 Pletfjerning
Berør denne knap for at tilføje
pletfjernerfasen til et program.
Den tilsvarende lampe over
berøringsknappen lyser.
Brug denne funktion til vasketøj med
pletter, der er svære at få af.
Når du indstiller denne funktion, skal du
komme pletfjerner i rummet
.
Dette tilvalg øger
programmets varighed.
Dette tilvalg kan kun
tilvælges ved temperaturer
på mindst 40 °C.
6.6 Forvask
6.9 Permanent Soft Plus
Med dette tilvalg kan du tilføje en
forvaskefase til et vaskeprogram.
Indstil dette tilvalg til at optimere
fordelingen af blødgøringsmiddel og
forbedre stoffets blødhed.
Den tilsvarende lampe over
berøringsknappen lyser.
•
Brug dette tilvalg til at tilføje en
forvask-fase ved 30 °C inden
vaskefasen.
Dette tilvalg anbefales til meget
beskidt vasketøj, især hvis det
indeholder sand, støv, mudder og
andre faste partikler.
Tilvalgene kan øge
programmets varighed.
6.7 Permanent Ekstra skyl
Med dette tilvalg får du permanent en
ekstra skylning, når du indstiller et nyt
program.
For at aktivere/deaktivere dette tilvalg
skal du trykke på knappen Forvask og
holde den nede, indtil kontrollampen
tænder/slukker på displayet.
15
Når den er tændt, står apparatet som
standard på dette tilvalg, efter du slukker
den eller ændrer/nulstiller programmet.
Anbefales, når du bruger
blødgøringsmidlet.
For at aktivere/deaktivere dette tilvalg
skal du trykke på knappen Pletfjerning og
holde den nede, indtil kontrollampen
tænder/slukker på displayet.
Når den er tændt, står apparatet som
standard på dette tilvalg, efter du slukker
den eller ændrer/nulstiller programmet.
Dette tilvalg øger
programmets varighed.
6.10 Time Manager
Med dette tilvalg kan du reducere
programvarigheden afhængigt af
mængdens størrelse og graden af snavs.
Når du indstiller et vaskeprogram, viser
displayet standard varigheden og
tankestreger.
www.electrolux.com
Berør knappen Time Manager for at
reducere programvarigheden efter dine
behov. Displayet viser den nye
programvarighed, og en række
tankestreger mindskes i
overensstemmelse hermed:
velegnet til en fuld mængde
normalt snavset tøj.
et hurtigt program til en fuld
mængde let snavset tøj.
meget hurtigt program til en mindre
mængde let snavset tøj (maks. halv
mængde anbefalet).
det korteste program til at opfriske
en lille mængde vasketøj.
Time Manager er kun tilgængelig med
programmerne i tabellen.
Bomuld Eco
Syntetisk
kontrollampe
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1)
6.11 Børnesikring
Med dette tilvalg kan du forhindre, at
børn leger med betjeningspanelet.
For at aktivere/deaktivere dette tilvalg
skal du trykke på knappen Time
Manager og holde den nede, indtil
kontrollampen
displayet.
Koge-/Kulørtvask
16
1) Standardvarighed for alle programmer.
tænder/slukker på
Når den er tændt, står apparatet som
standard på dette tilvalg, efter du slukker
den eller ændrer/nulstiller programmet.
Hvis du trykker på en knap, blinker
kontrollampen
for at indikere, at
knapperne er deaktiveret.
6.12 Tilstand - Tørring
Med denne knap kan du aktivere eller
deaktivere tørretilstanden. Når
tørretilstanden er aktiveret, er
knaplampen tændt.
6.13 Permanent Antikrøl
Dette tilvalg tilføjer en kort antikrøl-fase i
slutningen af programmet.
Denne fase reducerer folder i stoffet og
gør det lettere at stryge.
For at aktivere/deaktivere dette tilvalg
skal du trykke på knappen Tilstand Tørring og holde den nede, indtil
kontrollampen
displayet.
tænder/slukker på
Når den er tændt, står apparatet som
standard på dette tilvalg, efter du slukker
den eller ændrer/nulstiller programmet.
Denne funktion kan øge
programmets varighed.
Time Manager med dampprogrammer
6.14 Tidsindstillet tørring
Ved indstilling af et dampprogram gør
denne knap det muligt at vælge tre
dampniveauer, og programvarigheden
reduceres i overensstemmelse hermed:
Tryk på knappen for at vælge den tid, der
passer til det tøj, du skal tørre (se
tabellen "Tørring med fast varighed").
Displayet viser den indstillede værdi.
•
: maksimal.
•
: medium.
Hver gang, der trykkes på denne knap,
øges tidsværdien med 5 minutter.
•
: minimal.
DANSK
Du kan ikke indstille alle
tidsværdier for forskellige
stoftyper.
6.15 Automatisk tørring
Tryk på denne knap for at indstille et af
de automatiske tørhedsniveauer, der
foreslås af apparatet.
På displayet lyser den relevante
kontrollampe for tørhedsgrad:
6.16 Udskudt start
Med dette tilvalg kan du udskyde starten
af et program til et mere belejligt
tidspunkt.
Tryk på knappen gentagne gange for at
indstille de nødvendige tilvalg. Tiden
øges i trin på 1 time op til 20 timer.
Displayet viser den lampen
og den
valgte udskudte tid. Efter, at du har
•
Strygetørt: vasketøj, der skal
stryges.
trykket på knappen Start/Pause
,
begynder apparatet nedtællingen, og
lugen låses.
•
Skabstørt: vasketøj, der skal
lægges væk.
6.17 Start/Pause
•
Ekstra tørt: vasketøj, der skal
tørres helt.
Tryk på knappen Start/Pause
for at
starte, sætte apparatet på pause eller
afbryde et igangværende program.
Du kan ikke vælge alle
automatiske niveauer for
hver slags stof.
17
7. PROGRAMMER
7.1 Programdiagram
Program
Standardtem‐
peratur
Temperatur‐
område
Referen‐
Maksi‐
ce-centri‐
mum
fugerings‐ fyld‐
hastighed
ning
Centrifu‐
geringsin‐
terval
Beskrivelse af programmet
(Arten af vasketøj og graden af snavs)
Vaskeprogrammer
Koge-/Kulø‐
rtvask
40 °C
90 °C - Koldt
Bomuld Eco1)
40 °C
60 °C - 40 °C
Syntetisk
40 °C
60 °C - Koldt
1600 o/m 10 kg
(1600- 400
o/m)
Hvidt og kulørt bomuld. Normalt, meget og
let snavset.
1600 o/m 10 kg
(1600- 400
o/m)
Hvidt og farveægte bomuld. Normalt snav‐
set. Energiforbruget nedsættes, og vaskepro‐
grammets varighed forlænges.
1200 o/m 4 kg
(1200- 400
o/m)
Syntetiske eller blandede stoffer. Normalt
snavset.
18
www.electrolux.com
Program
Standardtem‐
peratur
Temperatur‐
område
Finvask
40 °C
40 °C - Koldt
Uld
40 °C
40 °C - Koldt
Referen‐
Maksi‐
ce-centri‐
mum
fugerings‐ fyld‐
hastighed
ning
Centrifu‐
geringsin‐
terval
1200 o/m 4 kg
(1200- 400
o/m)
1200 o/m
(1200- 400
o/m)
1.5 kg
Beskrivelse af programmet
(Arten af vasketøj og graden af snavs)
Sarte stoffer, såsom akryl, viskose og
blandede stoffer, der kræver en mildere
vask. Normalt snavset.
Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der
kan vaskes i hånden og andet stof med
symbolet for «håndvask».2).
med FreshScent-system
Dampprogram
Dampprogrammer kan bruges til at reducere krøller og lugte3) i tøj, der bare skal
genopfriskes, så der undgås vask. Stoffibrene er afslappede, og bagefter bliver
strygningen nem. Når programmet er færdigt, skal du hurtigt tage vasketøjet ud af
tromlen4). Dampprogrammer har ingen hygiejnefunktion. Indstil ikke et af disse pro‐
grammer med følgende type genstande:
• Genstande, der ikke er velegnede til tørretumbling.
• Alle tekstiler med dele af plastik, metal, træ eller lignende.
ELECTROLUX duft. Hvis du bruger denne specielle milde duft, vil dit vasketøj dufte
som nyvasket: hæld en enkelt dosisflaske i rummet
og start blot et dampprogram.
Reducer duftdoseringen ved behandling af mindre mængde. Ved hjælp af knappen
Time Manager kan du reducere programmets varighed, når du behandler genstande
beregnet til at blive vasket ved lav temperatur.
UNDGÅ AT:
• Tørretumble tøjet behandlet med duft. Dets fordele ville fordampe.
• Bruge duften til et andet formål end de heri beskrevne.
• Bruge duften på nyt tøj. Nyt tøj kan indeholde reststoffer, som ikke er kompatible
med den.
Duftdosisflaskerne er tilgængelige i ELECTROLUX webshoppen eller
hos en autoriseret forhandler.
1 kg
FreshScent
-
Bomuld, syntetisk, sarte stoffer. Kort og
mildt dampprogram til genopfriskning af selv
dit meget sarte tøj, herunder meget sart tøj
med pailletter, blonde osv. Ved behandling af
mindre mængder kan programvarigheden
yderligere reduceres ved hjælp af tilvalget Ti‐
me Manager.
ADVARSEL!
Brug ikke dette program med uld
og tøj mærket kun til rensning.
DANSK
Program
Standardtem‐
peratur
Temperatur‐
område
Centr./
Tømning
Skyl
Maskinrens
60 °C
Referen‐
Maksi‐
ce-centri‐
mum
fugerings‐ fyld‐
hastighed
ning
Centrifu‐
geringsin‐
terval
19
Beskrivelse af programmet
(Arten af vasketøj og graden af snavs)
1600 o/m 10 kg
(1600- 400
o/m)
Til at centrifugere vasketøjet og tømme vand‐
et ud af tromlen. Alle stoffer, bortset fra uld
og sarte stoffer.
1600 o/m 10 kg
(1600- 400
o/m)
Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte
stoffer. Program til skylning og centrifugering
af vasketøjet. Standard centrifugeringshastig‐
heden er den, der bruges til bomuldsprogram‐
mer. Nedsæt centrifugeringshastigheden efter
typen af vasketøj. Indstil om nødvendigt tilval‐
get Ekstra skylning for at tilføje skylninger.
Med lav centrifugeringshastighed foretager
apparatet skånsomme skylninger og en kort
centrifugering.
1200 o/m
(1200- 400
o/m)
Vedligeholdelsesprogram med varmt vand til
rengøring og opfriskning af tromlen og til at
fjerne rester, der kan skabe lugte. Brug dette
program en gang om måneden for at opnå de
bedste resultater. Tag alle genstande ud af
tromlen, inden du kører dette program. I va‐
skefaserummet i beholderen til vaskemiddel
skal beholderens klap vende opad. Hæld en
kop klorblegemiddel eller et rengøringsmiddel
til vaskemaskiner i vaskefaserummet. BRUG
IKKE begge sammen.
-
Efter rengøringen af tromlen skal
du køre et ekstra skylleprogram
med en tom tromle, og ikke noget
vaskemiddel, for at fjerne evt. re‐
ster af blegemiddel.
Hvis du indstiller dette program med Tilstand Tørring, udfører apparatet anti-fnug-handlin‐
gen. Se kapitlet 'Fnug i stoffet'.
Anti-Allergy
60 °C
1600 o/m 10 kg
(1600- 400
o/m)
Hvidt bomuld. Dette program fjerner mikroor‐
ganismer takket være en vaskefase, hvor
temperaturen holdes over 60 °C i flere minut‐
ter. Dette hjælper med at fjerne bakterier, mi‐
kroorganismer og partikler. En yderligere skyl‐
lefase sikrer, at vaskemiddelrester samt pol‐
len/allergener fjernes ordentligt. På den måde
bliver vasken bedre.
20
www.electrolux.com
Program
Standardtem‐
peratur
Temperatur‐
område
Sportstøj
30 °C
40 °C - Koldt
Outdoor
30 °C
40 °C - Koldt
Referen‐
Maksi‐
ce-centri‐
mum
fugerings‐ fyld‐
hastighed
ning
Centrifu‐
geringsin‐
terval
1200 o/m 4 kg
(1200- 400
o/m)
1200 o/m 2 kg
(1200- 400
o/m)
Beskrivelse af programmet
(Arten af vasketøj og graden af snavs)
Syntetiske sportsgenstande. Dette program
er beregnet til mild vask af moderne sportstøj
til udendørs brug og er også egnet til træ‐
ningscenter, cykling eller jogging og lignende
udendørstøj.
Anvend ikke skyllemiddel, og
sørg for, at der ikke er rester af
skyllemiddel i beholderen til va‐
skemiddel.
Motionstøj, syntetiske-, sports-jakker,
vandtætte og åndbare jakker, shell-jakker
med aftagelig fleece eller indvendig isole‐
ring.
Ved at udføre et non-stop vaskeog tørrepogram fungerer tørrefa‐
sen også som vandafvisende
gendanner. Kontrollér, at tøjmær‐
ket tillader tørretumbling.
1200 o/m 4 kg
(1200- 400
o/m)
Specialprogram til Denimtøj med skånsom
vaskefase for at minimere farvefalmning
og mærker. Det anbefales at reducere fyld‐
ningen for at få en mere skånsom vask.
1200 o/m 1 kg
OneGo 1h 1kg (1200- 400
o/m)
30 °C
40 - 30 °C
Blandede stoffer (bomuld og syntetiske
ting). Komplet kort program til vask og tørring
af vasketøjsmængder på op til 1 kg på én
gang. Det varer kun 1 time.
Denim
30 °C
40 °C - Koldt
Nulstil position. Displayet viser kun tankestreger.
1) Energispareprogram for bomuld. Dette program ved 60 ºC og med en tøjmængde på
10 kg er referenceprogram for de opgivne data i energimærkningen, i overensstemmelse
med standarderne i Direktiv 96/60/EF. Indstil dette program for at få gode vaskeresultater
og reducere energiforbruget. Tidspunktet for, at vaskeprogrammet udvides.
2) Under denne cyklus roterer tromlen langsomt for at sikre en mild vask. Det kan virke som
om, tromlen ikke roterer eller ikke roterer ordentligt for dette program.
3) Dampprogram fjerner ikke særligt kraftig lugt.
4) Efter dampbehandlingen kan vasketøjet være fugtigt. Hæng genstandene ud i nogle få
minutter.
DANSK
21
Programtilvalgenes forenelighed
Bomuld Eco
Syntetisk
Finvask
Uld
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Time Manager
Pletfjerning
■
■
■
■
FreshScent
Centr./Tømning
Skyl
Maskinrens
Anti-Allergy
Sportstøj
Outdoor
Denim
Udskudt start
■
Forvask1)
Ingen centrifugering
Koge-/Kulørtvask
Centrifugering
Program
■
■2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Udskudt start
Time Manager
Pletfjerning
Forvask1)
Program
Ingen centrifugering
www.electrolux.com
Centrifugering
22
■
OneGo 1h 1kg
■
1) Forvask og Pletfjerning kan ikke vælges sammen.
2) Hvis du indstiller tilvalget Ingen centrifugering, udfører apparatet kun tømning.
7.2 Woolmark Apparel Care Blå
•
Uldvaskeprogrammet i denne
maskine er godkendt af virksomheden
Woolmark til vask af tøj, der
indeholder uld og er mærket som
"håndvask", såfremt produkterne
vaskes i henhold til instruktionerne på
vaskemærket samt anvisningerne fra
producenten af denne vaskemaskine.
M1230
• Denne tørretumblers tørreprogram for
uld er blevet testet og godkendt af
virksomheden Woolmark.
Programmet er velegnet til uldtøj, der
er mærket med "håndvask", hvis tøjet
vaskes i et Woolmark-godkendt
program til håndvask og tørres i
overensstemmelse med producentens
anvisninger. M1224
I UK, Irland, Hong Kong og Indien er
Woolmark-symbolet et
certificeringsvaremærke.
7.3 Automatisk tørring
Tørhedsgrad
1)
Ekstra Tørt
For frottéstoffer
Stoffets art
Mængde
Bomuld og hør
op til 6 kg
(badekåber, badehåndklæ‐
der osv.)
Denim-tøj
op til 4 kg
DANSK
Tørhedsgrad
1)
Skabstørt2)
For tøj, der skal lægges væk
Stoffets art
23
Mængde
Bomuld og hør
op til 6 kg
(badekåber, badehåndklæ‐
der osv.)
Syntetiske stoffer og
op til 4 kg
blandingsfibre
(bluser, sweatere, undertøj,
duge og sengetøj)
Sarte stoffer
(akryl, viskose og sarte
blandede stoffer)
op til 2 kg
Uldtøj
(uldsweatere)
op til 1 kg
Udendørs sportstøj
op til 2 kg
(Motionstøj, syntetiske-,
sports-jakker, vandtætte og
åndbare jakker, shell-jak‐
ker)
Denim-tøj
Strygetørt
Egnet til strygning
op til 4 kg
Sportstøj
op til 4 kg
Bomuld og hør
(lagener, duge, skjorter
osv.)
op til 6 kg
1) Også tilgængelig med programmet Anti-Allergy og Bomuld Eco.
2) Oplysninger til testinstitut I overensstemmelse med EN 50229 skal testen udføres på
den FØRSTE tørring med maksimal tørrekapacitet (fyldningssammensætning i henhold til
EN61121) ved at indstille programmet AUTOMATISK SKABSTØRT Bomuld Eco. Den AN‐
DEN tørring med det resterende skal testes ved at indstille programmet AUTOMATISK
SKABSTØRT Bomuld Eco.
24
www.electrolux.com
7.4 Tørring med fast varighed
Tørhedsgrad
Stoffets art
Mæn
gde
(kg)
Ekstra Tørt
Bomuld og hør
For frottéstoffer (badekåber, badehåndklæder osv.)
Skabstørt
For tøj, der
skal lægges
væk
Strygetørt
Egnet til stryg‐
ning
Cen‐ Anbefalet
trifu‐ varighed
ge‐
(min.)
rings‐
ha‐
stig‐
hed
(o/m)
6
1600
245 - 265
4
1600
165 - 185
2
1600
125 - 135
Denim-tøj
4
1200
180
Bomuld og hør
(badekåber, badehåndklæder osv.)
6
1600
235 - 255
4
1600
155 - 175
2
1600
115 - 125
Syntetiske stoffer og blandingsfib‐
re
(bluser, sweatere, undertøj, duge og
sengetøj)
4
1200
135 - 145
1
1200
40 - 50
Finvask
(akryl, viskose og sarte blandede
stoffer)
2
1200
150
Uld
(uldsweatere)
1
1200
110 - 130
Udendørs sportstøj
(Motionstøj, syntetiske-, sports-jak‐
ker, vandtætte og åndbare jakker,
shell-jakker)
2
1200
160
Denim-tøj
4
1200
170
Sportstøj
4
1200
195
Bomuld og hør
(lagener, duge, skjorter osv.)
6
1600
170 - 190
4
1600
105 - 125
2
1600
75 - 85
8. INDSTILLINGER
8.1 Akustiske signaler
•
Dette apparat har forskellige lydsignaler,
der går i gang, når:
•
•
•
Du tænder for apparatet (speciel kort
tone).
Du slukker for apparatet (speciel kort
tone).
Du trykker på knapperne (kliklyd).
Du laver et ugyldigt valg (3 korte
lyde).
DANSK
•
Programmet er afsluttet (lydsekvens i
ca. 2 minutter).
• Apparatet har en funktionsfejl
(sekvens af korte lyde i ca. 5
minutter).
For at aktivere/deaktivere
lydsignalerne, når programmet er
afsluttet, skal du berøre knapperne Wash
og Prewash samtidigt i 2 sekunder.
Displayet viser Tænd eller Sluk.
25
Hvis du deaktiverer
lydsignalerne, fortsætter de
med at blive udsendt, når
der er en funktionsfejl i
apparatet.
9. FØR FØRSTE ANVENDELSE
1. Sørg for, at strømmen er tilgængelig,
og at vandhanen er åben.
2. Hæld 2 liter vand i rummet til
vaskemiddel mærket med
.
Denne handling aktiverer
afløbssystemet.
3. Hæld en lille mængde vaskemiddel i
rummet mærket med
4. Indstil og start et program til bomuld
ved den højeste temperatur uden
vasketøj i tromlen.
Dette fjerner alt eventuelt snavs fra
tromle og kar.
.
10. DAGLIG BRUG - KUN VASK
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
10.1 Aktivering af apparatet
1. Sæt stikket i kontakten.
2. Åbn for vandhanen.
3. Tryk på knappen Tænd/Sluk i nogle
få sekunder for at aktivere apparatet.
Der udsendes en kort tone.
10.2 Ilægning af vasketøjet
1. Åbn lågen til apparatet.
2. Ryst tøjet, inden du lægger det i
apparatet.
3. Kom vasketøjet i tromlen, én ting ad
gangen.
Læg ikke for meget tøj i tromlen.
4. Luk lugen godt til.
FORSIGTIG!
Sørg for, at intet vasketøj
sætter sig fast mellem
forseglingen og lugen for at
undgå risiko for vandlækage
og beskadigelse af
vasketøjet.
Vask af meget olieholdige,
fedtede pletter kan forårsage
beskadigelse af
vaskemaskinens gummidele.
26
www.electrolux.com
10.3 Påfyldning af vaske- og
plejemidler
- Rum til forvaskemiddel, iblød‐
lægning eller pletfjerner.
2. Tryk grebet ned for at fjerne
beholderen.
3. Drej klappen op for at bruge
pulvervaskemiddel.
4. Drej klappen ned for at bruge
flydende vaskemiddel.
- Rum til vaskefasen.
- Rum til blødgøringsmiddel og an‐
dre flydende behandlingsmidler (skylle‐
middel, stivelse).
- Maks. niveau af mængde fly‐
dende tilsætningsmidler.
- Klap til pulver eller flydende va‐
skemiddel.
Følg altid anvisningerne på
pakken af
vaskemiddelprodukterne,
men vi anbefaler, at du ikke
overskrider det maksimalt
angivne niveau (
).
Denne mængde garanterer
de bedste vaskeresultater.
Efter et vaskeprogram bør
du om nødvendigt fjerne evt.
vaskemiddelrester fra
beholderen til vaskemiddel.
10.4 Kontroller
vaskemiddelklappens position
1. Træk beholderen til vaskemiddel så
langt ud, den kan komme.
Når klappen er i positionen NED:
• Brug hverken geleagtige eller
tyktflydende vaskemidler.
• Overskrid ikke dosen for flydende
vaskemiddel, som angivet på
klappen.
• Indstil ikke forvaskefasen.
• Indstil ikke den udskudte startfunktion.
5. Afmål vaskemiddel og skyllemiddel.
6. Luk omhyggeligt beholderen til
vaskemiddel.
DANSK
Sørg for, at klappen ikke forårsager en
blokering, når du lukker skuffen.
10.5 Indstilling af et program
1. Drej programvælgeren for at vælge
det ønskede vaskeprogram.
Kontrollampen for knappen Tilstand Vask lyser.
Kontrolknappen for knappen Start/Pause
blinker.
Displayet viser en indikativ
programvarighed og den maksimale
mængde.
2. Tryk på de pågældende knapper for
at ændre temperaturen og/eller
centrifugeringshastigheden.
3. Indstil om ønsket et eller flere tilvalg
ved at trykke på de pågældende
knapper. De pågældende
kontrollamper tændes på displayet,
og den givne information ændres i
overensstemmelse hermed.
Hvis et valg ikke er muligt,
udsendes der et lydsignal,
og displayet viser
.
Tryk på knappen Start/Pause
for at
starte programmet. Programmet kan ikke
startes, når lampen for knappen er
slukket og ikke blinker (f.eks. lugen er
åben).
Den tilknyttede lampe holder op med at
blinke og forbliver tændt.
Programmet starter, lugen låses.
.
Afløbspumpen kan gå i gang
kortvarigt, før apparatet
fyldes med vand.
10.7 Start af et program med
udskudt start
1. Berør knappen Udskudt start
gentagne gange, indtil displayet viser
den ønskede udskudte tid. På displayet
viser kontrollampen
viser kontrollampen
.
Når nedtællingen er slut, starter
programmet automatisk.
Annullering af den udskudte
start, efter nedtællingen er gået
i gang
Sådan annulleres den udskudte start:
1. Tryk på knappen Start/Pause
for
at indstille apparatet til pause. De
tilsvarende kontrollamper blinker.
2. Berør knappen Udskudt start
gentagne gange, indtil displayet viser
og lampen
slukkes.
3. Tryk igen på knappen Start/Pause
for at starte programmet med det
samme.
Ændring af den udskudte start,
efter nedtællingen er gået i
gang
Sådan ændres den udskudte start:
10.6 Starte et program
Displayet viser kontrollampen
27
nedtællingen til Senere start. Displayet
.
2. Tryk på Start/Pause
-knappen.
Apparatets luge låses og starter
1. Tryk på knappen Start/Pause
for
at indstille apparatet til pause. De
tilsvarende kontrollamper blinker.
2. Berør knappen Udskudt start
gentagne gange, indtil displayet viser
den ønskede udskudte tid.
3. Tryk igen på knappen Start/Pause
for at starte den nye nedtælling.
10.8 SensiCare-systemfyldningsdetektionen
Programvarigheden på
displayet henviser til en
mellemhøj/høj fyldning.
Når du har trykket på knappen Start/
Pause
, slukkes lampen for den
maksimalt erklærede fyldning, SensiCare
System starter detektionen af
vasketøjsmængden:
1. Apparatet detekterer fyldningen i
løbet af de første 30 sekunder. Under
denne fase afspiller Time Managerlinjerne
under tidscifrene en
28
www.electrolux.com
simpel animation, og tromlen roterer
kort.
2. Programvarigheden justeres i
henhold hertil og kan stige eller falde.
Efter yderligere 30 sekunder
begynder vandpåfyldningen.
For at starte programmet
igen skal du sørge for, at
programvælgeren er
placeret korrekt på det
afbrudte program, og
lampen for knappen Start/
I tilfælde af tromleoverfyldning blinker
Pause
lampen
på displayet i slutningen
af fyldningsdetektionen:
I dette tilfælde kan apparatet sættes på
pause, og det overskydende tøj kan
fjernes, inden for 30 sekunder.
Når det overskydende tøj er fjernet, skal
du trykke på knappen Start/Pause
for
at starte programmet igen. SensiCarefasen kan gentages op til tre gange (se
punkt 1).
10.10 Annullering af et
igangværende program
1. Tryk på knappen Tænd/Sluk for at
annullere programmet og for at
slukke for apparatet.
2. Tryk på knappen Tænd/Sluk igen for
at aktivere apparatet.
Hvis SensiCare-systemet er
afsluttet, og vandfyldningen
allerede er gået i gang,
starter det nye program
uden at gentage
SensiCare-systemet.
Vandet og vaskemidlet
tømmes ikke med henblik på
at undgå spild. Displayet
viser programmets
maksimale varighed, og den
opdateres, ca. 20 minutter
efter et nyt program startes.
Vigtigt! Hvis vasketøjsmængden ikke
reduceres, starter vaskeprogrammet
alligevel, på trods af overfyldningen. I
dette tilfælde gives der ingen garanti for
de bedste vaskeresultater.
Ca. 20 minutter efter
programmets start kan
programvarigheden justeres
igen afhængigt af stoffets
vandopsugningsevne.
SensiCare-detektionen
udføres kun med komplette
vaskeprogrammer, og hvis
programvarigheden ikke er
blevet reduceret ved hjælp
af Time Manager-knappen.
10.9 Afbrydelse af et program
og ændring af tilvalg
Når programmet er i gang, kan du kun
ændre visse tilvalg:
-knappen.
1. Tryk på Start/Pause
De tilsvarende kontrollamper blinker.
2. Ændring af tilvalgene. Den givne
information på displayet ændres i
henhold hertil.
3. Tryk på knappen Start/Pause
igen.
Vaskeprogrammet fortsætter.
blinker.
Der er også en alternativ måde at
annullere på:
1. Drej vælgerknappen til positionen
"Nulstil"
.
2. Vent i 1 sekund. Displayet viser
.
Nu kan du indstille et nyt vaskeprogram.
10.11 Åbning af lugen Tilføjelse af tøj
Hvis vandets temperatur og
niveau i tromlen er for højt,
og/eller tromlen stadigvæk
drejer rundt, kan du ikke
åbne lugen.
Apparatets luge er låst, mens et program
eller den senere start er i gang.
1. Berør knappen Start/Pause
.
Kontrollampen for den relevante lugelås
slukkes i displayet.
DANSK
2. Åbn lågen til apparatet. Tilføj eller
fjern om nødvendigt genstandene.
3. Luk lugen, og tryk på knappen Start/
•
•
Pause
.
Programmet eller den udskudte start
fortsætter.
1. Tryk om nødvendigt på knappen
Centrifugering for at reducere
centrifugeringshastigheden, der
foreslås af apparatet.
10.12 Program slut
Når programmet er færdigt, standser
maskinen automatisk. Lydsignalerne
høres (hvis de er aktive). Displayet viser
2. Tryk på Start/Pause
-knappen:
apparatet udtømmer vandet og
centrifugerer.
Lampen for tilvalget Skyllestop
forsvinder.
Hvis du indstiller tilvalget
Kontrollampen for knappen Start/Pause
slukkes.
Lugen låses op, og lampen
slukkes.
1. Tryk på knappen Tænd/Sluk for at
slukke for apparatet.
Fem minutter efter afslutningen af
programmet slukker
energisparefunktionen automatisk for
apparatet.
2.
3.
4.
5.
Når du tænder for apparatet
igen, viser displayet
afslutningen af det forrige
program. Drej
programknappen for at
indstille et nyt program.
Fjern vasketøjet i apparatet.
Sørg for, at tromlen er tom.
Lad lugen og beholderen til
vaskemiddel stå lidt på klem for at
forhindre mug og lugte.
Luk for vandhanen.
10.13 Tømning af vand efter
programslut
Hvis du har valgt et program eller et
tilvalg, som ikke tømmer vandet ud fra
den sidste skylning, er programmet
udført, men:
, og displayet
•
Tidsområdet viser
•
viser den låste luge
.
Kontrollampen for knappen Start/
•
Pause
begynder at blinke.
Tromlen drejer stadigvæk ved
regelmæssige intervaller for at
forhindre krøller i vasketøjet.
29
Lugen forbliver låst.
Du skal tømme vandet ud for at åbne
lugen:
,
Ingen centrifugering
tømmes apparatet kun for
vand.
3. Når programmet er udført, og
kontrollampen for låst luge
slukkes, kan du åbne lugen.
4. Tryk på knappen Tænd/Sluk i nogle
få sekunder for at deaktivere
apparatet.
10.14 Standby-funktion
Standby-funktionen deaktiverer
automatisk maskinen, så det reducerer
energiforbruget, når:
•
Du ikke bruger apparatet i 5 minutter,
når intet program er i gang.
Tryk på knappen Tænd/Sluk igen for
at aktivere apparatet.
• 5 minutter efter vaskeprogrammets
afslutning.
Tryk på knappen Tænd/Sluk igen for
at aktivere apparatet.
Displayet viser afslutningen på det
sidste program.
Drej programknappen for at indstille et
nyt program.
Hvis knappen roteres til positionen
"Nulstil" , slukkes apparatet
automatisk efter 30 sekunder.
Hvis du indstiller et program
eller et tilvalg, der ender
med vand i tromlen, slukker
Standby-funktionen ikke for
apparatet for at minde dig
om at tømme vandet.
30
www.electrolux.com
11. DAGLIG BRUG - VASK OG TØRRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
11.2 Vask og tørring Automatiske niveauer
Dette apparat er en
automatisk vaske/
tørremaskine.
1. Tryk gentagne gange på knappen
Automatisk tørring, indtil displayet
viser den påkrævede tørhedsgrad.
Kontrollamperne på displayet lyser i
overensstemmelse hermed:
11.1 NON-STOP-program Vask og tør
Ikke alle programmer er
kompatible med
tørrefunktion. Programmet
OneGo er allerede et
komplet vaske- og
tørreprogram.
Du kan vaske og tørre dit vasketøj ved at
indstille et "non-stop-program". Gør
følgende:
1. Tryk på knappen Tænd/Sluk i nogle
sekunder for at tænde for apparatet.
2. Læg vasketøjet i én del ad gangen.
3. Hæld vaskemidlet og
tilsætningsstofferne i det rigtige rum.
4. Drej programvælgeren hen på
vaskeprogrammet. Apparatet er som
standard kun på vasketilstand, og
lampen for knappen Tilstand - Vask
er tændt. Displayet viser
standardtemperaturen og
centrifugeringshastigheden. Skift
dem om nødvendigt i henhold til dit
vasketøj. Displayet viser også den
maksimalt anbefalede fyldning for
vaskefase.
5. Indstil de ønskede tilvalg, hvis der er
tilgængelige.
6. Tryk på knappen Tilstand - Tørring
for også at aktivere tørrefunktionen.
Begge lamper for knapperne Tilstand
- Vask og Tilstand - Tørring er tændt.
Lamperne
og
vises på
displayet. Displayet viser også den
maksimalt anbefalede fyldning for et
vaske- og tørreprogram (f.eks. 6 kg
for bomuld).
a.
Strygetørt: for
bomuldsgenstande;
b.
Skabstørt: for bomuld og
syntetiske stoffer;
Ekstra tørt: for
bomuldsgenstande.
Tidsværdien på displayet er
varigheden af både vaske- og
tørrecyklusserne, beregnet på
standardstørrelse af vasketøj.
c.
For at få en god tørring med
brug af mindre energi og på
kortere tid lader apparatet
dig ikke indstille en for lav
centrifugeringshastighed for
ting, der skal vaskes og
tørres.
2. Berør knappen Start/Pause
for at
starte programmet. SensiCareestimeringen starter.
I displayet tændes lampen
for låst
luge.
Displayet viser også den resterende
programtid.
11.3 Vask og tidsindstillet
tørring
1. Tryk gentagne gange på knappen
Tidsindstillet tørring for at indstille
den ønskede tidsværdi (Se tabellen
"Tørring med fast varighed" i kapitlet
"Programmer"). Lampen for
tørringsgrad
slukkes, og lampen
tændes.
Hver gang der trykkes på denne knap,
øges tidsværdien med 5 minutter.
Displayet viser den nye indstillede tid.
2. Tryk på knappen Start/Pause
for
at starte programmet. SensiCareestimeringen starter.
DANSK
I displayet tændes lampen
for låst
luge.
Displayet viser også den resterende
programtid.
11.4 Ved tørreprogramslut
•
•
Apparatet stopper automatisk.
Lydsignalerne høres (hvis de er
aktive).
•
•
vises i displayet.
Lampen for knappen Start/Pause
slukkes. Symbolet
for låst luge
slukkes.
Apparatets drift fortsætter med
antikrølfasen i ca. 30 minutter eller
mere, hvis tilvalget Antikrøl blev
indstillet.
Anti-krøl fasen reducerer folder.
Du kan fjerne vasketøjet, før
antikrølfasen er slut. Vi anbefaler, for
31
at få et bedre resultat, at du fjerner
vasketøjet, når fasen er næsten slut
•
forbliver
eller helt slut. Lampen
tændt.
Tryk på knappen Tænd/Sluk i nogle
sekunder for at deaktivere apparatet.
Få minutter efter
afslutningen af
programmet slukker
energisparefunktionen
automatisk for apparatet.
1. Fjern vasketøjet i apparatet.
2. Sørg for, at tromlen er tom.
Rens tromlen, pakningen og
indersiden af lugen med en
fugtig klud efter
tørreprogrammet.
12. DAGLIG BRUG - KUN TØRRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Når du tørrer en stor
mængde vasketøj skal du for
at opnå gode resultater
sørge for, at selve vasketøjet
ikke er rullet samme, og at
det er fordelt jævnt i tromlen.
Dette apparat er en
automatisk vaske/
tørremaskine.
12.1 Forberedelse til tørring
1. Tryk på knappen Tænd/Sluk i nogle
sekunder for at tænde for apparatet.
2. Læg vasketøjet i én del ad gangen.
3. Drej programknappen til programmet,
der skal anvendes til tørringen af
genstandene. Apparatet er som
standard kun på vasketilstand, og
lampen for knappen Tilstand - Vask
er tændt.
4. Tryk på knappen Tilstand - Tørring
og derefter på knappen Tilstand Vask for kun at udføre tørring.
Lampen for knappen Tilstand Tørring lyser, og lampen for knappen
Tilstand - Vask tændes. Lamperne
og
lampen
vises på displayet, og
forsvinder.
12.2 Tørring - Automatiske
niveauer
1. Tryk gentagne gange på knappen
Automatisk tørring, indtil displayet
viser den påkrævede tørhedsgrad.
Kontrollamperne på displayet lyser i
overensstemmelse hermed:
a.
Strygetørt: for
bomuldsgenstande;
b.
Skabstørt: for bomuld og
syntetiske stoffer;
Ekstra tørt: for
bomuldsgenstande.
Displayet viser tørreprogrammets
varighed.
c.
2. Tryk på knappen Start/Pause
at starte programmet.
I displayet tændes lampen
luge.
for
for låst
32
www.electrolux.com
Displayet viser også den resterende
programtid.
•
slukkes. Symbolet
for låst luge
slukkes.
Apparatets drift fortsætter med
antikrølfasen i ca. 30 minutter eller
mere, hvis tilvalget Antikrøl blev
indstillet.
Anti-krøl fasen reducerer folder.
Du kan fjerne vasketøjet, før
antikrølfasen er slut. Vi anbefaler, for
at få et bedre resultat, at du fjerner
vasketøjet, når fasen er næsten slut
12.3 Tørring med fast varighed
1. Tryk gentagne gange på knappen
Tidsindstillet tørring for at indstille
den ønskede tidsværdi (Se tabellen
"Tørring med fast varighed" i kapitlet
"Programmer"). Lampen for
tørringsgrad
slukkes, og lampen
tændes.
Hver gang der trykkes på denne knap,
øges tidsværdien med 5 minutter.
Displayet viser den nye indstillede tid.
2. Tryk på Start/Pause
programmet.
for at starte
I displayet tændes lampen
for låst
luge.
Displayet viser også den resterende
programtid.
12.4 Ved tørreprogramslut
•
•
•
Lampen for knappen Start/Pause
•
eller helt slut. Lampen
forbliver
tændt.
Tryk på knappen Tænd/Sluk i nogle
sekunder for at deaktivere apparatet.
Få minutter efter
afslutningen af
programmet slukker
energisparefunktionen
automatisk for apparatet.
1. Fjern vasketøjet i apparatet.
2. Sørg for, at tromlen er tom.
Apparatet stopper automatisk.
Lydsignalerne høres (hvis de er
aktive).
Rens tromlen, pakningen og
indersiden af lugen med en
fugtig klud efter
tørreprogrammet.
vises i displayet.
13. FNUG I STOFFET
Under vaske- og/eller tørrefasen kan
visse typer stof (svampeklud, uld,
sweatshirt) udskille fnug.
Det frigivne fnug kan klæbe sig fast til
tøjet under det næste program.
Denne ulempe øges ved teknisk stof.
For at forhindre fnuggen i dit vasketøj
anbefaler vi:
•
•
•
•
Ikke at vaske mørke stoffer, når du
har vasket og tørret lyse stoffer
(håndklæde, uld, sweatshirt) og
omvendt.
At lufttørre denne type stof, når det
vaskes for første gang.
At rengøre afløbsfilteret.
Rens den tomme tromle, pakningen
og lugen med en fugtig klud efter
tørreprogrammet.
Indstil et specielt program for at fjerne
fnuggen inden i tromlen:
• Tøm tromlen.
• Rengør tromlen, pakningen og lugen
med en våd klud.
• Indstil Maskinrens-programmet og
Tilstand - Tørring sammen for at
aktivere anti-fnug-handlingen.
•
Tryk på knappen Start/Pause
at starte programmet.
Hvis apparatet bruges ofte,
bør du udføre
rengøringsprogrammet
regelmæssigt.
for
DANSK
33
14. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
14.1 Ilægning af vasketøj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opdel vasketøjet i: Hvidt, kulørt,
syntetiske stoffer, finvask og uld.
Følg vaskeanvisningerne på
vasketøjsmærkerne.
Undgå at vaske hvidt og kulørt tøj
sammen.
Visse kulørte ting kan blive affarvet
ved den først vask. Vi anbefaler, at du
vasker dem separat de første par
gange.
Knap pudebetræk, luk lynlåse, hægt
hægter, og lås tryklåse. Fastgør
bælter.
Tøm lommerne og fold tøjet ud.
Vend indersiden udad på flerlagede
stoffer, uld og genstande med trykte
illustrationer.
Forbehandl genstridige pletter.
Vask meget snavsede pletter med et
specielt vaskemiddel.
Vær forsigtig med gardiner. Fjern
krogene, eller læg gardinerne i en
vaskepose eller i et pudebetræk.
Vask ikke tøj uden sømme eller med
snit.
Brug en vaskepose til at vaske små
og/eller sarte genstande (f.eks. bh'er
med bøjle, bælter, strømpebukser
osv).
En for lille mængde vasketøj kan
forårsage problemer med
centrifugeringen, hvilket kan føre til for
kraftig vibration. Hvis dette sker:
a. afbryd programmet, og åbn lugen
(se kapitlet "Daglig brug");
b. Gendistribuer mængden
manuelt, så genstandene er
jævnt fordelt i karret.
c. Tryk på Start/Pause-knappen.
Centrifugeringsfasen fortsætter.
14.2 Vanskelige pletter
Man kan få specielle pletfjernere. Brug
den specielle pletfjerner, der kan
anvendes til plet- og stoftypen.
14.3 Vaskemidler og andre
behandlinger
•
•
•
•
•
Brug kun vaskemidler og andre
behandlinger, der er specielt beregnet
til vaskemaskiner:
– Vaskepulver til alle stoftyper
undtagen sarte ting. Foretræk
vaskepulver med blegemiddel til
hvide ting og hygiejnisering af
vasketøj
– flydende vaskemiddel, helst til
vaskeprogrammer med lave
temperaturer (60 °C maks.) til alle
stoftyper eller specialmiddel kun
til uld.
Undgå at blande forskellige typer
vaskemidler.
Brug ikke mere end den anbefalede
mængde vaskemiddel af hensyn til
miljøet.
Følg anvisningerne på pakken af
vaskemidlerne eller andre
behandlingsmidler uden at overskride
det angivne maksimumniveau
(
).
Brug de anbefalede vaskemidler til
stoftypen og -farven,
programtemperaturen og niveauet af
snavs.
14.4 Råd om økologi
•
•
•
•
Indstil et program uden forvask for at
vaske normalt beskidt tøj.
Start altid et vaskeprogram med den
maksimale tilladte mængde vasketøj.
Hvis du forudbehandler pletterne eller
bruger en pletfjerner, bør du indstille
et program med en lav temperatur.
Kontrollér vandets hårdhedsgrad i dit
område for at bruge den korrekte
mængde vaskemiddel. Se "Vandets
hårdhedsgrad".
Til nogle pletter er vand og vaskemiddel
ikke tilstrækkeligt.
14.5 Vandets hårdhed
Vi anbefaler, at du forbehandler disse
pletter, inden du lægger tøjet i maskinen.
Hvis vandets hårdhedsgrad i dit område
er højt eller moderat, anbefaler vi, at du
34
www.electrolux.com
bruger et afkalkningsmiddel til
vaskemaskiner. I områder, hvor vandets
hårdhedsgrad er lav, er det ikke
nødvendigt at bruge skyllemiddel.
Kontakt dit lokale vandværk for at få
oplysninger om vandets hårdhedsgrad.
Brug den korrekte mængde skyllemiddel.
Følg anvisningerne, som findes på
pakningen af produktet.
14.6 Råd om tørring
Forbered tørreprogrammet
• Åbn vandhanen.
• Kontrollér, om afløbsslangen er
tilsluttet korrekt. Se
installationsafsnittet for yderligere
oplysninger.
• Se tørreprogramtabellen for maksimal
fyldning af vasketøj til
tørreprogrammerne.
14.7 Genstande, der ikke er
egnede til tørring
Indstil ikke et tørreprogram til dette
vasketøj:
• Syntetiske gardiner.
• Beklædningsgenstande med
metaldele.
• Nylonstrømper.
• Dyner.
• Sengetæpper.
• Tæpper.
• Anorakker.
• Soveposer.
• Tekstiler med rest af hårspray,
neglelaksfjerner eller lignende.
• Klædningsstykker, der indeholder
skumgummi eller lignende materialer.
14.8 Vaskemærker
Følg producentens
vaskemærkeangivelser når du tørrer
vasketøjet:
•
= Tøjet kan tørretumbles
•
= Tørreprogrammet er ved høj
temperatur
•
= Tørreprogrammet er ved nedsat
temperatur
•
= Tøjet må ikke tørretumbles.
14.9 Tørreprogrammets
varighed
Tørretiden kan afhænge af:
• slutcentrifugeringens hastighed
• tørhedsgrad
• tøjets art
• vægten af vasketøjet
14.10 Eftertørring
Hvis tøjet stadig er fugtigt, når
tørreprogrammet er slut, vælger du en
ny, kort tørretid igen.
ADVARSEL!
For at undgå folder og
krympning må du ikke
fylde for meget vasketøj i.
14.11 Generelle tips
Se tabellen «Tørreprogrammer» for at
finde de gennemsnitlige tørretider.
Erfaring vil hjælpe dig med at tørre
vasketøjet bedre. Skriv varigheden op for
de programmer, du tidligere har udført.
For at undgå statisk elektricitet ved
tørreprogrammets afslutning:
1. Brug skyllemiddel i
vaskeprogrammet.
2. Brug et skyllemiddel specielt til
tørretumblere.
Når tørreprogrammet er udført, skal du
tage vasketøjet hurtigt ud.
15. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
15.1 Udvendig rengøring
Rengør kun maskinen med mild sæbe og
varmt vand. Tør alle overfladerne helt.
DANSK
FORSIGTIG!
Undlad at bruge sprit,
opløsningsmidler eller
kemiske produkter.
FORSIGTIG!
Rengør ikke metalflader med
klorinbaseret
rengøringsmiddel.
15.5 Rengøring af tromle
Undersøg regelmæssigt tromlen for at
undgå rustdannelse.
Rengør tromlen med specielle produkter
til rustfrit stål.
Følg altid anvisningerne,
som findes på pakningen af
produktet.
15.2 Afkalkning
Hvis vandets hårdhedsgrad i
dit område er højt eller
moderat, anbefaler vi, at du
bruger et afkalkningsmiddel
til vaskemaskiner.
Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk.
De almindelige vaskemidler indeholder
skyllemidler, men vi anbefaler at køre et
program med tom tromle og et
afkalkningsmiddel ind imellem.
Følg altid anvisningerne,
som findes på pakningen af
produktet.
15.3 Vedligeholdelsesvask
Den gentagne og længerevarige brug af
programmer ved lave temperaturer kan
forårsage aflejringer af vaskemiddel,
fnugrester, bakterievækst i tromlen og
karret. Dette kan forårsage dårlige lugte
og mug. For at fjerne disse aflejringer og
rengøre apparatets indvendige del bør
du køre en vedligeholdelsesvask
regelmæssigt (mindst én gang om
måneden).
35
Undersøg jævnligt tætningen, og fjern
alle genstande fra indersiden.
Sådan opnås en grundig rengøring:
•
•
Fjern alt vasketøjet i tromlen.
Kør Maskinrens-programmet. Se
vaskeprogramtabellen for flere
oplysninger.
Ind imellem kan displayet i
slutningen af et program vise
ikonet
: dette er en
anbefaling for at udføre
"tromlerengøringen".
15.6 Rengøring af beholderen
til vaskemiddel
For at forhindre eventuelle aflejringer af
indtørret vaskemiddel eller klumpet
blødgøringsmiddel og/eller mugdannelse
i beholderen til vaskemiddel, bør du ind
imellem udføre følgende
rengøringsprocedure:
1. Åbn skuffen. Tryk hagen ned som
angivet på billedet, og træk den ud.
1
Se kapitlet Rengøring af
tromlen.
15.4 Lugetætning
2
2. Fjern den øverste del af rummet til
tilsætningsmiddel for at gøre
36
www.electrolux.com
rengøringen lettere, og skyl den
under rindende varmt vand for at
fjerne eventuelle rester af
vaskemiddel. Sæt den øverste del på
plads efter rengøringen.
15.7 Rengøring af
afløbspumpen
ADVARSEL!
Træk stikket ud af
stikkontakten.
Efterse jævnligt
afløbspumpefilteret, og sørg
for, at det er rent.
Rengør afløbspumpen hvis:
• Apparatet tømmer ikke vandet ud.
• Tromlen ikke roterer.
• Apparatet udsender en mærkelig støj
på grund af afløbspumpens blokering.
•
3. Sørg for, at alle rester af vaskemiddel
er fjernet fra den øverste og nederste
del af fordybningen. Brug en lille
børste til at rengøre fordybningen.
Displayet viser alarmkoden
.
ADVARSEL!
• Fjern ikke filteret, mens
apparatet er i gang.
• Rens ikke pumpen, hvis
vandet i apparatet er
varmt. Vent, til vandet er
kølet ned
Fortsæt som følger for at rengøre
pumpen:
1. Åbn dækslet til pumpen.
4. Indsæt vaskemiddelskuffen i
styreskinnerne, og luk den. Kør
skylleprogrammet uden tøj i tromlen.
2
1
2. Anbring en passende skål under
afløbspumpeadgangen for at
opsamle vand, der flyder ud.
3. Åbn skakten nedad. Sørg altid for
klude til optørring af spildt vand, når
filteret fjernes.
DANSK
kontakte det autoriserede
servicecenter.
4. Drej filteret 180 grader mod uret for
at åbne det, uden at fjerne det. Lad
vandet flyde ud.
5. Når skålen er fuld af vand, skal
filteret sættes tilbage, og beholderen
tømmes.
6. Gentag trin 4 og 5, til vandet ikke
længere flyder ud.
7. Drej filteret mod uret, og tag det af.
10. Rengør filteret under vandhanen.
11. Sæt filteret på plads i de specielle
skinner ved at dreje det med uret.
Sørg for at stramme filteret korrekt
for at forhindre lækager.
2
1
1
2
8. Fjern om nødvendigt fnug og
genstande fra filterfordybningen.
9. Kontroller, at pumpehjulet kan rotere.
Hvis det ikke roterer, bedes du
12. Luk dækslet til pumpen.
37
38
www.electrolux.com
2
Når du tømmer vandet med
nødtømningsproceduren, skal du igen
aktivere udtømningssystemet:
a. Kom 2 liter vand i
vaskemiddelbeholderens rum til
hovedvask.
b. Start programmet for at tømme
vandet ud.
1
15.8 Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen
1
2
3
45°
20°
15.9 Nødtømning
Hvis apparatet ikke kan tømme vandet,
bør du udføre den samme procedure,
beskrevet i afsnittet "Rengøring af
udtømningspumpe". Hvis det er
nødvendigt, rengøres pumpen.
Når du tømmer vandet med
nødtømningsproceduren, skal du igen
aktivere udtømningssystemet:
1. Kom 2 liter vand i
vaskemiddelbeholderens rum til
hovedvask.
2. Start programmet for at tømme
vandet ud.
15.10 Frostsikring
Hvis apparatet bliver installeret et sted,
hvor temperaturen kan nå værdierne
omkring 0 °C eller falde til under dette,
skal du fjerne det resterende vand fra
tilløbsslangen og afløbspumpen.
1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.
DANSK
3. Læg de to ender af tilløbsslangen i
en beholder, og lad vandet løbe ud af
slangen.
4. Tøm afløbspumpen. Se
nødtømningsproceduren.
5. Når afløbspumpen er tom, sættes
tilløbsslangen på igen.
ADVARSEL!
Kontroller, at temperaturen
er over 0 °C, inden du
bruger apparatet igen.
Producenten er ikke
ansvarlig for skader
forårsaget af lave
temperaturer.
16. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
16.1 Indledning
Apparatet starter ikke eller stopper under drift.
Prøv først at finde en løsning på problemet (se i tabellen). Kontakt det autoriserede
servicecenter, hvis problemet fortsætter.
I tilfælde af større problemer går lydsignalerne i gang, displayet viser en
alarmkode, og knappen Start/Pause
blinker muligvis kontinuerligt:
•
- Strømforsyningen er ustabil. Vent, indtil strømforsyningen er stabil.
•
- Ingen kommunikation mellem apparatets elektroniske elementer. Sluk for
det, og tænd igen. Programmet sluttede ikke korrekt, og apparatet stoppede for
tidligt. Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis alarmkoden vises igen.
•
- Apparatet tager ikke vand ind korrekt. Efter den korrekte kontrol skal du
igen starte apparatet ved at trykke på knappen Start/Pause
, og apparatet
forsøger at genoptage programmet. Hvis fejlen fortsætter, vises alarmkoden igen.
•
- Apparatet tømmes ikke for vand.
•
- Apparatets luge åbner eller lukker ikke korrekt. Kontrollér lugen!
39
40
www.electrolux.com
Hvis apparatet er fyldt for meget, bedes du fjerne noget af tøjet fra
tromlen og/eller holde lugen lukket, mens du trykker på Start/Pause
-knappen, indtil lampen
holder op med at blinke (se billedet
herunder).
ADVARSEL!
Sluk for apparatet, før der udføres nogen som helst form
for eftersyn.
16.2 Mulige fejl
Fejl
Programmet starter ik‐
ke.
Mulig årsag
•
•
•
Sørg for, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten.
Kontrollér, at apparatets låge er lukket.
Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i sikringsdå‐
sen.
•
•
.
Sørg for, at der er trykket på Start/Pause
Hvis udskudt start er indstillet, skal du annullere indstil‐
lingen eller vente på, at nedtællingen er slut.
Deaktivér børnesikringen, hvis den er aktiveret.
Kontrollér knappens position på det valgte program.
•
•
•
•
Apparatet tager ikke
vand ind korrekt.
Apparatet bliver fyldt
med vand og tømmes
med det samme
Apparatet tømmer ikke
vandet ud.
•
•
Kontrollér, at der åbnet for vandhanen.
Sørg for, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det loka‐
le vandværk for at få disse oplysninger.
Kontroller, at vandhanen ikke er tilstoppet.
Kontrollér, at tilløbsslangens filter og filteret til indløbs‐
ventilen ikke er tilstoppet. Se "Vedligeholdelse og ren‐
gøring".
•
Kontrollér, at afløbsslangen er i den korrekte position.
Slangen er muligvis placeret for lavt. Se under "Installa‐
tion".
•
•
•
•
Kontrollér, at vaskens vandlås ikke er tilstoppet.
Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket eller bøjet.
Kontrollér, at tilslutningen til afløbsslangen er korrekt.
Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller et pro‐
gram uden tømningsfasen.
Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller en funkti‐
on, som slutter med vand i tromlen.
•
DANSK
Fejl
Mulig årsag
Centrifugeringen funge‐ •
rer ikke, eller en vask
•
varer længere end nor‐
malt.
•
Der er vand på gulvet.
41
•
•
•
•
•
Du kan ikke åbne appa‐
•
ratets luge.
•
•
Apparatet udsender en •
unormal lyd og vibrerer.
•
Vælg centrifugeringsprogrammet.
Justér tøjet i karret manuelt, og start centrifugeringen
igen. Dette problem kan skyldes balanceproblemer.
Kontrollér, at tilslutningerne til vandslangen er tætte, og
at der ikke er nogen lækager.
Kontrollér, at tilløbsslangen og afløbsslangen ikke har
nogen skader.
Kontrollér, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den
korrekte mængde.
Kontrollér, at der er valgt et vaskeprogram, som ender
med vand i karret.
Kontrollér, at vaskeprogrammet er slut.
Indstil tømningsprogrammet, hvis der er vand i tromlen.
Kontrollér, at apparatet får strøm.
Dette problem kan skyldes en funktionsfejl i apparatet.
Kontakt det autoriserede servicecenter.
Læs “Nødåbning af luge” omhyggeligt, hvis du har brug
for at åbne lugen.
Kontrollér, om nivelleringen af apparatet er korrekt. Se
under "Installation".
Kontrollér, at emballagen og/eller transportboltene er
fjernet. Se under "Installation".
Læg mere tøj i tromlen. Der kan være for lidt tøj i maski‐
nen.
Programvarigheden sti‐ •
ger eller falder under
programudførelsen.
SensiCare-systemet kan justere programvarigheden i
henhold til vasketøjets type og mængde. Se "SensiCa‐
re-system-fyldningsdetektionen" i kapitlet "Daglig brug".
•
Resultatet af vasken er
utilfredsstillende.
•
•
•
Forøg mængden af vaskemiddel, eller brug et andet va‐
skemiddel.
Brug specielle produkter til at fjerne vanskelige pletter,
inden du vasker tøjet.
Kontrollér, at du har indstillet den korrekte temperatur.
Reducér mængden af vasketøj.
For meget skum i trom‐
len under vaskepro‐
grammet.
•
Reducér mængden af vaskemiddel.
•
Efter vaskeprogrammet
er der nogle vaskemid‐
•
delrester i vaskemiddel‐
skuffen.
Sørg for, at klappen vender i den rigtige retning (OP for
vaskepulver - NED for flydende vaskemiddel).
Sørg for, at du har anvendt beholderen til vaskemiddel i
overensstemmelse med anvisningerne i denne bruger‐
vejledning.
42
www.electrolux.com
Fejl
Mulig årsag
Apparatet tørrer ikke,
eller det tørrer ikke kor‐
rekt.
•
•
•
•
Vasketøjet er fuldt af
fnug af forskellig farve.
Åbn for vandhanen.
Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet.
Reducer fyldningen.
Sørg for, at du har indstillet den korrekte cyklus. Indstil
om nødvendigt en kort tørretid igen.
Tøjet, der blev vasket i forrige program, frigjorde fnug i for‐
skellige farver:
• Tørreprogrammet hjælper med at eliminere fnug.
• Rengør tøjet med en fnugfjerner.
I tilfælde af for store mængder fnug i tromlen, kan du køre
specialprogrammet for at rense det (se"Fnug i stoffet" for at
få yderligere oplysninger).
Tænd for maskinen, når den er kontrolleret. Programmet fortsætter fra det punkt, hvor det
blev afbrudt.
Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet opstår igen.
Sluk og tænd for apparatet, hvis displayet viser andre alarmkoder. Kontakt det autoriserede
servicecenter, hvis problemet fortsætter.
16.3 Nødåbning af luge
I tilfælde af strømafbrydelse eller fejl
forbliver apparatets luge låst.
Vaskeprogrammet fortsætter, når
strømmen vender tilbage. Hvis lugen
forbliver låst i tilfælde af fejl, er det muligt
at åbne den vha. funktionen til oplåsning
i nødstilfælde.
Inden lugen åbnes:
FORSIGTIG!
Risiko for forbrændinger!
Sørg for, at
vandtemperaturen og
vasketøjet ikke er meget
varmt. Hvis det er relevant,
skal man vente til det er
kølet ned.
Sørg for, at vandstanden
inde i tromlen ikke er for
høj. Gå om nødvendigt i
gang med en nødtømning
(se “Nødtømning” i
kapitlet “Vedligeholdelse
og rengøring”).
Lugen åbnes på flg. måde:
1. Tryk på knappen Tænd/Sluk for at
slukke for apparatet.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
3. Åbn filterklappen.
4. Træk udløseren af oplåsning i
nødstilfælde ned to gange, og åbn
apparatets luge.
FORSIGTIG!
Fare for personskade!
Sørg for, at tromlen ikke
drejer. Hvis det er relevant,
skal man vente til tromlen
ikke drejer mere.
5. Tag vasketøjet ud og luk derefter
apparatets luge.
6. Luk filterklappen.
DANSK
43
17. FORBRUGSVÆRDIER
Angivne værdier opnås under laboratorieforhold med relevante standar‐
der. Forskellige årsager kan ændre dataene: mængden og typen af va‐
sketøj og den omgivende temperatur. Vandtryk, forsyningsspændingen
og temperaturen af det tilførte vand kan også påvirke vaskeprogram‐
mets varighed.
Tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at for‐
bedre produktets kvalitet.
Under vaskeprogrammet kan ProSense-teknologien variere både va‐
skens varighed og forbrugsværdierne. Se "ProSense-fyldningsdetektio‐
nen" i kapitlet "Daglig brug" for yderligere oplysninger.
Programmer
Mæng‐ Energi‐
de (kg) forbrug
(kWh)
Vandfor‐
brug (liter)
Omtrentlig pro‐
gramvarighed (mi‐
nutter)
Bomuld 60°C
10
1.70
85
205
Bomuld Eco
Energispareprogrammet
for bomuld 60 °C 1)
10
0.92
61
275
Bomuld 40°C
10
1.30
85
205
Syntetisk vask 40 °C
4
0.78
55
130
Finvask 40°C
4
0.60
63
91
1.5
0.35
57
60
Uld/Håndvask 30 °C
1) «Energispareprogrammet for bomuld » ved 60°C med en fyldning på 10 kg er reference‐
program for de opgivne data i energimærkningen, i overensstemmelse med standarderne i
Direktiv 96/60/EF.
18. TEKNISKE DATA
Mål
Bredde / Højde / Dyb‐
de / Samlet dybde
600 mm/ 850 mm/ 631 mm/ 660
mm
Tilslutning, el
Spænding
Samlet effekt
Sikring
Hyppighed
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste
partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet,
undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har
beskyttelse mod fugt
IPX4
44
www.electrolux.com
Vandforsyning 1)
Koldt vand
Vandforsyningens tryk Minimum
Maks.
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Maksimal fyldning
Koge-/Kulørtvask
10 kg
Maks. tør fyldning
Bomuld
Syntetisk
6 kg
4 kg
Centrifuger. hastighed
Maksimum centrifuge‐
ringshastighed
1550 o/m
1) Forbind tilførselsslangen til en vandtilslutning/lukkeventil med et 3/4'' -gevind.
19. TILBEHØR
19.1 Tilgængelig på www.electrolux.com/shop eller hos autoriseret
forhandler
Det er kun egnet tilbehør, som er godkendt af ELECTROLUX, der sikrer
apparatets sikkerhedsstandarder. Hvis der bruges ikke-godkendte dele,
bliver eventuelle garantikrav ugyldige.
19.2 Fastgørelsespladesæt
(4055171146)
Fås hos den autoriserede forhandler.
Hvis du installerer apparatet over
gulvniveau, skal du fastgøre apparatet
på fastgørelsespladerne.
Læs omhyggeligt de anvisninger, der
følger med tilbehøret.
19.3 Sokkelskuffe
Til at hæve dit apparat og gør det
nemmere at lægge vasketøj i og tage det
ud.
Skuffen kan bruges til opbevaring af
vasketøj, f.eks. : håndklæder,
rengøringsmidler osv.
Læs omhyggeligt de anvisninger, der
følger med tilbehøret.
DANSK
45
20. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
*
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
46
www.electrolux.com
DANSK
47
157014730-B-052019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement