Electrolux EW7F5247A4 Kasutusjuhend

Electrolux EW7F5247A4 Kasutusjuhend
EW7F5247A4
FI
Kuivaava pesukone
Käyttöohje
2
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................... 3
2. TURVALLISUUSOHJEET.................................................................................. 6
3. ASENNUS.......................................................................................................... 7
4. LAITTEEN KUVAUS.........................................................................................16
5. KÄYTTÖPANEELI............................................................................................ 17
6. SÄÄTIMET JA PAINIKKEET............................................................................ 19
7. OHJELMAT.......................................................................................................22
8. ASETUKSET.................................................................................................... 29
9. KÄYTTÖÖNOTTO............................................................................................ 30
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - PYYKIN PESEMINEN......................................... 30
11. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - PYYKIN PESEMINEN JA KUIVAAMINEN.......... 35
12. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - VAIN KUIVAUS................................................... 36
13. TEKSTIILIEN NUKKA.....................................................................................37
14. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.................................................................................38
15. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................. 40
16. VIANMÄÄRITYS............................................................................................. 45
17. KULUTUSARVOT...........................................................................................49
18. TEKNISET TIEDOT........................................................................................ 49
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
VAROITUS!
Tukehtumis- tai henkilövamman tai pysyvän
vammautumisen vaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun laitteen luukku on auki.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
4
www.electrolux.com
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– henkilöstön kodinomainen keittiöympäristö
liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden kodinomainen käyttöympäristö
– kerrostalojen tai pikapesuloiden yleiset tilat.
Laite tulee asentaa vapaasti seisovaksi kodinkoneeksi
tai keittiön työtason alapuolelle tilan sen salliessa.
Älä asenna laitetta lukittavan oven, liukuoven tai
vastakkaiselle puolelle kiinnitetyn oven taakse, jossa
laitteen ovea ei voida avata kokonaan.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen.
Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun
lattiapäällysteen peitossa.
VAROITUS: Laitteeseen ei saa liittää ulkoista kytkintä,
kuten ajastinta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin, jonka
sähkölaitos säännöllisin väliajoin kytkee päälle/pois
päältä.
Varmista, että huoneen ilmanvaihto on hyvä. Muiden
kaasulla tai polttoaineilla toimivien laitteiden tai
avotulien kehittämät höyryt tai savu eivät saa päästä
tilaan ilmastointikanavien kautta.
Poistoilmaa ei saa poistaa hormiin, jota käytetään
kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien laitteiden
höyryn poistamiseen.
Tuloveden vedenpaineen tulee olla poistotien
liittimessä välillä 0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8
MPa).
Maksimitäyttömäärää 7 kg ei saa ylittää (ks. kappale
“Ohjelmataulukko”).
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoliitäntään käyttämällä
tuotteen mukana toimitettuja tai muita valtuutetun
huoltopalvelun toimittamia uusia letkusarjoja.
Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Pyyhi mahdollinen laitteen ympärille kerääntynyt
nukka ja muut materiaalijäämät pois.
Tekstiilit, joissa on kasvis- tai mineraaliöljyä, asetonia,
alkoholia, petrolia, kerosiinia, tahranpoistoainetta,
tärpättiä, vahoja ja vahanpoistoaineita on pestävä
erikseen käyttäen runsaasti pesuainetta, ennen kuin
ne voidaan kuivata kuivaavassa pesukoneessa.
Jos tekstiileissä on teollisten kemikaalien tahroja, niitä
ei saa pestä laitteessa.
Älä kuivaa kuivaavassa pesukoneessa pesemättömiä
vaatteita.
Kuivaavassa pesukoneessa ei saa kuivata
vaahtokumista valmistettuja tuotteita (lateksivaahto),
suihkumyssyjä, vettähylkiviä tekstiilejä, kumitettuja
esineitä tai vaatteita eikä vaahtokumilla täytettyjä
tyynyjä.
Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien tuotteiden
käytössä aina tuotteen valmistajan ohjeita.
Poista pyykeistä kaikki mahdolliset sytytyslähteet,
kuten savukkeensytyttimet ja tulitikut.
Älä koskaan pysäytä kuivaavaa pesukonetta ennen
kuivausjakson päättymistä, ellet heti ota pyykkiä
rummusta ja levitä sitä kuivumaan, jotta kuumuus voi
haihtua.
Kuivaavan pesukoneen ohjelman loppuvaihe
suoritetaan alhaisessa lämpötilassa (jäähdytysvaihe),
jotta kaikki tekstiilit jäähtyvät riittävästi niiden
vaurioitumisen välttämiseksi.
Älä käytä painepesureita ja/tai höyryä laitteen
puhdistamiseen.
5
6
www.electrolux.com
•
•
Puhdista laite kostealla liinalla. Käytä ainoastaan
mietoja pesuaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
Asennuksessa on
noudatettava asiaankuuluvia
paikallisia määräyksiä.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Älä asenna tai käytä laitetta tilassa,
jossa se voi altistua alle 0 °C
lämpötilalle tai sääolosuhteille.
Laite tulee säilyttää pystyasennossa
siirtämisen aikana.
Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja
lattian välissä.
Poista kaikki pakkausmateriaalit ja
kuljetuspultit.
Varmista, että laitteen asennuspaikan
lattia on tasainen, vakaa,
lämmönkestävä ja puhdas.
Säilytä kuljetuspultit varmassa
paikassa. Jos laitetta halutaan siirtää
tulevaisuudessa, kuljetuspultit tulee
asentaa takaisin rummun
lukitsemiseksi ja sisäisten vaurioiden
välttämiseksi.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Älä asenna laitetta paikkaan, jossa
laitteen luukkua ei voida avata
kokonaan.
Säädä jalkoja, jotta laitteen ja lattian
väliin jää riittävästi tilaa.
Kun laite on asetettu lopulliseen
asennuspaikkaan, tarkista, että se on
oikein tasapainossa vesivaakaa
käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen
säätöjalkoja.
2.2 Sähköliitännät
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Älä koske virtajohtoon tai
pistokkeeseen märillä käsillä.
Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön direktiivejä.
2.3 Vesiliitäntä
•
•
•
Varo, etteivät vesiletkut vaurioidu.
Anna veden valua, kunnes se on
puhdasta ja kirkasta ennen uusien
putkien liittämistä, kun putkia ei ole
käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden
jälkeen tai kun uusia laitteita
(vesimittarit, jne.) on asennettu.
Tarkista ensimmäisen käyttökerran
aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa
ole vesivuotojen merkkejä.
2.4 Käyttö
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja,
sähköiskuja, tulipaloja,
palovammoja tai laitteen
vaurioitumisen.
•
•
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Lasiluukkuun ei saa koskea ohjelman
ollessa toiminnassa. Lasi voi olla
kuuma.
SUOMI
•
•
•
•
•
Älä kuivaa vaurioituneita
(repeytyneitä, rispaantuneita)
tekstiilejä, joissa on pehmusteita tai
täytteitä.
Jos pyykit on pesty
tahranpoistoainetta käyttäen, suorita
ylimääräinen huuhteluohjelma ennen
kuivausohjelman käynnistämistä.
Varmista, että kaikki metalliosat on
poistettu pyykistä.
Kuivaa vain tekstiilejä, jotka voidaan
kuivata kuivaavassa pesukoneessa.
Noudata tekstiilien hoitoohjemerkintöjä.
Muoviastiat eivät kestä kuumuutta.
– Jos käytät pesupalloa, poista se
ennen kuivausohjelman
käynnistämistä.
– Älä käytä pesupalloa, kun asetat
tauottoman ohjelman.
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
•
•
Älä istu tai seiso avoimen luukun
päällä.
Älä kuivaa laitteessa täysin märkiä
vaatteita.
2.5 Huolto
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.6 Hävittäminen
•
•
•
•
Irrota laite sähköverkosta ja
vedenjakelusta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni
rummun sisälle.
Hävitä laite paikallisten kotitalouksien
sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
(WEEE) koskevien määräyksien
mukaisesti.
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Valmistelutoimet asennusta
varten
Asentaminen on
suositeltavaa antaa kahden
henkilön suoritettavaksi.
3.2 Laitteessa on ...
A
B
C
D
E
x4
x2
x1
x1
x1
F
G
H
L
x1
x2
x1
x1
x2
7
8
www.electrolux.com
3.3 Pakkauksen purkaminen
VAROITUS!
Käytä suojakäsineitä.
VAROITUS!
Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetustuet ennen laitteen asennusta.
1. Aseta kaksi pakkauksen
polystyreenikappaletta lattialle laitteen
alle.
VAROITUS!
Tämä toimenpide on
erittäin suositeltavaa antaa
kahden henkilön
suoritettavaksi.
2. Aseta laite varoen alas sen takaosan
varaan.
Varmista, etteivät letkut
vaurioidu.
3. Poista polystyreenisuoja alaosasta.
1
2
4. Palauta laite pystyasentoon ja poista
pistorasian polystyreenisuoja.
1
2
SUOMI
9
5. Irrota virtajohto ja tyhjennysletku
letkunpidikkeistä.
Tyhjennysletkusta tulee
vettä. Tämä johtuu
tehtaalla vedellä
suoritetuista laitetesteistä.
6. Irrota kolme pulttia, letkunpidikkeet ja
muoviset välilevyt koneen mukana
toimitetulla ruuviavaimella.
F
7. Sulje reiät ohjekirjapussissa olevilla
muovitulpilla. Aseta pienin tulppa F
yläreikään ja kaksi suurempaa tulppaa G
alareikiin.
G
Pakkausmateriaalit ja kuljetustuet kannattaa säilyttää mahdollisia tulevia
laitteen siirtoja varten.
www.electrolux.com
3.4 Laitteen sijoittaminen ja tasapainottaminen
1. Asenna laite tasaiselle, kovalle lattialle.
VAROITUS!
Varmista, että matot eivät estä
laitteen alapuolella olevaa
ilmankiertoa.
Vie laite kalusteen
asennuspaikan lähelle ennen
sen tasapainottamista. Katso
lisätietoa kohdasta
"Asentaminen kalusteeseen".
x4
2. Tasapainota laite löysäämällä tai
kiristämällä jalkoja.
Laitteen oikea tasapaino estää
laitteen tärisemisen,
käyntiäänet ja liikkumisen
käytön aikana.
Laitteen on oltava tasapainossa ja vakaa.
HUOMIO!
Älä aseta pahvi- tai
puukappaleita tai vastaavia
materiaaleja laitteen jalkojen
alapuolelle sen
tasapainottamiseksi.
3.5 Letkun ja johdon liittäminen
900 mm
760 mm
1360 mm
max 1000 mm
max 1000 mm
1020 mm
1450 mm
min. 600 mm
1100 mm
min. 600 mm
10
SUOMI
11
Vedenottoletku
1.Poista vedenottoletku rummun sisältä.
2. Liitä vedenottoletku oikeaan suuntaan ja
oikeassa kulmassa. Tarkista vesihanan
sijainti ennen letkun liittämistä laittaan
takaosaan.
Varmista, ettei vesiletku ole
mutkalla, puristuksissa tai liian
kireä.
45
20
O
O
3. Liitä letku laitteen takaosaan. Älä käännä
vedenottoletkua alaspäin, vaan käännä sitä
vasemmalle tai oikealle vesihanan sijainnista
riippuen.
4. Kiinnitä se oikein löysäämällä
rengasmutteria.
5. Liitä vedenottoletku kylmävesihanaan,
jossa on 3/4 tuuman kierteitys.
VAROITUS!
Varmista, etteivät liitännät
vuoda.
Käytä laitteen mukana toimitettua letkua.
Älä käytä jatkoletkua, jos vedenottoletku on liian lyhyt. Jos
vedenottoletkun vaihto on tarpeen, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Veden tyhjentäminen
Tyhjannysletku voidaan liittää:
www.electrolux.com
Tuuletusaukolla varustettuun
pystyputkeen
Suoraan viemäriputkeen, joka on vähintään
60 cm:n (23,6”) ja korkeintaan 100 cm (39,3”)
korkeudella.
Tyhjennysletkun päässä on aina oltava
ilmarako, toisin sanoen tyhjennysputken
sisähalkaisijan (vähintään 40 mm - vähintään
1,6”) on oltava suurempi kuin letkun
ulkohalkaisija.
Ø 40 mm
Altaan poistoviemäriin
Aseta tyhjennysletku viemäriin ja kiristä se
pakkaukseen kuuluvalla nippusiteellä L.
Varmista, että tyhjennysletku on asennettu
niin, että jäljelle jäävät hiukkaset eivät pääse
altaasta laitteeseen.
max.600 mm
12
L
Seinäputkeen
Suoraan huoneen seinään rakennettuun
tyhjennysputkeen pakkaukseen kuuluvalla
nippusiteellä L kiristäen.
Voit pidentää tyhjennysletkua enintään 400 cm. Ota yhteyttä
huoltopalveluun tyhjennysletkun vaihtamiseksi ja jatkeen saamiseksi.
3.6 Asentaminen kalusteeseen
Tämä laite on tarkoitettu upotettavaksi
keittiökalusteeseen. Katso asennusaukon
mitat tästä kuvasta.
min. 600 mm
min.
560 mm
min.
820 mm
16-22 mm
Jos asennuspaikan
korkeusero on muu kuin 820
mm, verkkosivustolta on
saatavilla asianmukainen
asennussarja.
SUOMI
596 mm
13
Jos letkuja jää laitteen taakse,
varmista, ettei mitoilla 50 x 50
mm merkityssä pienessä
aukossa ole mitään tukoksia.
553 mm
819 mm
50 mm
50 mm
140 mm
76 mm
Vie laite aukon lähelle ja esiaseta
vedenottoletku, tyhjennysletku ja virtajohto
paikoilleen ennen laitteen asentamista
kalusteeseen.
VAROITUS!
Varmista, etteivät ne ole
mutkalla tai puristuksissa.
Laitteessa on lisäksi liimattava sienipehmuste
H, joka voi olla rummun sisällä.
Kiinnitä se laitteen yläosaan kaavion
mukaisesti.
Kun laite tasapainotetaan kalusteen
alapuolelle, sienipehmustetta EI SAA
puristaa.
3.7 Valmistelut ja kaapin oven asennus
Kaapin oven mitat:
• leveys vähintään 595 ja enintään 598 mm;
• paksuus 16-22 mm.
14
www.electrolux.com
Tehdasasetus
Laitteen alkuperäisessä kokkoonpanossa
kaapin ovi on tarkoitettu avattavaksi oikealta
vasemmalle.
Paras ratkaisu on ruuvata
yläsarana ylälevyn ylempään
reikään ja alasarana alalevyn
alareikään.
Kaapin oven kätisyyden vaihto
Kaapin oven kätisyys tulee vaihtaa ennen
kuin laite asennetaan kokonaan
kalusteeseen.
N
Jos kaapin ovi on avattava vasemmalta
oikealle, vaihda saranan tukien M paikkaa
magneettilevyllä N ja alalevyllä O.
M
O
M
N
O
Varmista, että magneettilevy
on yläasennossa.
SUOMI
15
Kaapin oven valmisteleminen
Jos oven upotus on tarpeen,
ota yhteyttä alan
ammattilaiseen.
y
Kohdista kaapin ovi oikein kalusteeseen.
Mittaa etäisyys X reiän korkeuden
määrittämiseksi yläsaranan upotusta varten.
Reiän Y keskiosan tulee olla saranan tuen
liikkuvaa kohtaa vastaavalla korkeudella.
x
y
Määritä alareiän sijainti kaavion mittojen ja
etäisyyksien (449 mm) mukaan.
Poraa reiät.
16-22 mm
Ø 35 mm
416
mm
22±1,5 mm
14 mm
595-598 mm
Saranat
Asenna saranat poraamalla kaksi reikää
(halk. 35 mm, syvyys 12,5 - 14 mm kaapin
oven syvyydestä riippuen) oven sisäpuolelle.
Saranat kiinnitetään oveen neljällä
pakkaukseen kuuluvalla ruuvilla A.
A
Varmista oven täydellinen
kohdistuminen tarkistamalla,
että kaapin oven reuna on
samansuuntaisesti laitteen
reunaan ja avauskulma on
oikea (enintään 105 °).
max. 105°
16
www.electrolux.com
Luukun asentaminen
Kiinnitä saranat laitteen saranan tukiin
kahdella pakkaukseen kuuluvalla ruuvilla B.
Saranoita voidaan säätää
luukun mahdollisen
epätasaisen paksuuden
kompensoimiseksi.
Vastamagneetti
Laite on tarkoitettu sulkeutumaan magneetin
avulla.
Virheettömän sulkeutumisen varmistaminen:
1. Aseta ruuvi C ja vastamagneetti D
magneettilevyyn N. Paina kaapin ovea
ruuvia vasten, kunnes siitä jää jälki.
2. Avaa kaapin ovi ja ruuvaa
vastamagneetti D (teräslevy +
kumirengas E) ruuvilla C kaapin oven
sisäpuolelle kohtaan, johon ruuvi jätti
ensimmäisessä vaiheessa jäljen.
1
N
2
E
D
C
4. LAITTEEN KUVAUS
4.1 Laitteen kuvaus
1
2
10
3
11 12
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
Saranan tuet
Pesuainelokero
Käyttöpaneeli
Magneettilevy
Luukun kahva
13
6
7
8
9
10
Arvokilpi
Levy kumivatkaimella
Tyhjennyspumpun sihti
Etujalat laitteen tasapainotukseen
Tyhjennysletku
SUOMI
11 Virtajohto
12 Vedenottoletkun liitäntä
17
13 Takajalat laitteen tasapainotukseen
5. KÄYTTÖPANEELI
5.1 Käyttöpaneelin kuvaus
1
One GO 1h 1kg
2
Cottons
Sportswear
Delicates
Anti-allergy
Wool
Machine Clean
Rinse
60°
Synthetics
Outdoor
Time
Dry
30°
Steam
Wash
20°
Dry
Cold
Mode
Spin/Drain
Pysyvät lisätoiminnot
asetetaan painamalla ja
pitämällä alhaalla vastaavaa
painiketta vähintään 3
sekunnin ajan.
Ohjelmanvalitsin
Näyttö
Time Dry -kosketuspainike
Auto Dry -kosketuspainike
Käynnistä/Tauko -kosketuspainike
6 Delay Start -kosketuspainike
Auto
Dry
40°
12
1
2
3
4
5
5
90°
Cottons Eco
Denim
4
3
Temp.
11 10
Spin
9
Prewash
8
Time
Manager
7
Delay
Start
6
7 Time Manager -kosketuspainike ja
pysyvä Lapsilukko-lisätoiminto
8 Prewash -kosketuspainike ja pysyvä
Lisähuuhtelu-lisätoiminto
9 Spin -kosketuspainike
10 Temp. -kosketuspainike
11 Mode -kosketuspainike:
• Mode - Wash
• Mode - Dry
12 On/Off -painike
18
www.electrolux.com
5.2 Näyttö
Luukku lukittu -merkkivalo.
Digitaalinen merkkivalo voi näyttää seuraavat:
, pesu- ja/tai kuivausvaihe).
• Ohjelman kesto (esim.
•
Viiveaika (esim.
).
•
Ohjelman loppu (
•
Varoituskoodi (esim.
•
Virhenäyttö (
).
).
).
Time Manager -merkkivalo.
Lisähuuhtelun merkkivalo.
Linkousalue:
Linkousnopeuden merkkivalo
Ei linkousta -merkkivalo. Linkousvaihe on pois käytöstä.
Rypistymisen esto -merkkivalo.
Se vilkkuu SensiCare System -tunnistuksen jälkeen, kun pyyk‐
kimäärä ylittää valitun ohjelman ilmoitetun maksimitäyttömää‐
rän. Katso luku " SensiCare System -täyttömääräntunnistus".
Auto Dry merkkivalo:
Silityskuiva
Kaappikuiva
Erittäin kuiva
Lapsilukon merkkivalo.
Time Dry ja Non-Stop-ohjelman merkkivalo.
SUOMI
19
5.3 Monikieliset merkit
Puuvilla
UltraWash
Denim
Outdoor
Villa
Silkki
Koneen puhdistus
Puuvilla
Synteettiset
Hienopesu
Pika 14 min.
Huuhtelu
Koneen mukana toimitetaan tarramerkkejä eri
kielillä.
Voit liimata haluamasi merkin
ohjelmanvalitsimen ympärille.
Tyhjennys/Linkous
Anti-Allergy
6. SÄÄTIMET JA PAINIKKEET
6.1 Johdanto
Lisätoimintoja/toimintoja ei
ole saatavilla kaikissa
pesuohjelmissa. Tarkista
lisätoimintojen/toimintojen ja
pesuohjelmien
yhteensopivuus kappaleesta
"Ohjelmataulukko".
Lisätoiminto/toiminto voi
poissulkea toisen toiminnon,
laite ei tällöin mahdollista
yhteensopimattomien
lisätoimintojen/toimintojen
asettamista.
6.2 On/Off
Laite voidaan kytkeä toimintaan tai pois
toiminnasta painamalla tätä painiketta
muutaman sekunnin ajan. Kaksi erilaista
äänimerkkiä kuuluu, kun laite kytketään
toimintaan tai pois toiminnasta.
Koska Valmiustila-toiminto kytkee
laitteen automaattisesti pois toiminnasta
joidenkin minuuttien kuluttua
energiankulutuksen vähentämiseksi,
laitteen kytkeminen uudelleen toimintaan
voi olla tarpeen.
•
6.4 Temp.
Kun valitset pesuohjelman, laite ehdottaa
automaattisesti oletuslämpötilaa.
Voit muuttaa veden lämpötilaa tätä
painiketta napauttamalla.
Asetetun lämpötilan merkkivalo syttyy.
Merkkivalo Cold vastaa kylmää vettä.
6.5 Spin
Kun ohjelma asetetaan, laite asettaa
automaattisesti ohjelman
maksimilinkousnopeuden. Ei koske
Denim-ohjelmaa. Tällä lisätoiminnolla
voit vähentää oletuslinkousnopeutta.
Kosketa tätä painiketta toistuvasti, kun
haluat:
• Laskea linkousnopeutta. Näytössä
näkyy vain asetetun ohjelman
tarjoamat linkousnopeudet.
• Linkouksen lisävalinnat Ei linkousta
.
Aseta tämä lisätoiminto kaikkien
linkousvaiheiden poistamiseksi. Laite
suorittaa vain valitun pesuohjelman
tyhjennysvaiheen. Aseta tämä
lisätoiminto erittäin arkalaatuisia
tekstiilejä varten. Huuhteluvaihe
käyttää enemmän vettä joissakin
pesuohjelmissa
Katso lisätietoa kohdasta "Valmiustila"
luvusta "Päivittäinen käyttö".
6.3 Mode
Tämän painikkeen ansiosta ohjelma voi
suorittaa seuraavat:
• Vain pesu: Mode - Wash merkkivalo
palaa (oletustila).
• Pesu ja kuivaus: Mode - Wash ja
Mode - Dry -merkkivalot syttyvät.
Vain kuivaus: Mode - Dry merkkivalo
palaa.
•
Kytke Rypistymisen esto
lisätoiminto toimintaan.
Viimeistä linkousta ei suoriteta.
Viimeistä huuhteluvettä ei tyhjennetä
koneesta pyykin rypistymisen
www.electrolux.com
Jos Käynnistä/Tauko
-painiketta
kosketetaan, laite suorittaa
linkousvaiheen ja tyhjentää koneesta
veden.
Laite tyhjentää veden
automaattisesti noin 18
tunnin kuluttua.
6.6 Prewash
Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä
esipesuvaiheen pesuohjelmaan.
Vastaava merkkivalo syttyy
kosketuspainikkeen yläpuolella.
•
Lisää tämän lisätoiminnon avulla
ohjelmaan esipesuvaihe 30 °C ennen
pesuvaihetta.
Tämän lisätoiminnon käyttöä
suositellaan, kun pyykit ovat erittäin
likaisia (erityisesti jos niissä on
hiekkaa, pölyä, mutaa tai muita
kiinteitä hiukkasia).
Tämän lisätoiminnon avulla voit lyhentää
ohjelman kestoa täyttömäärästä ja
likaisuustasosta riippuen.
Kun asetat pesuohjelman, näytössä
Lyhennä ohjelman kestoa tarpeen
mukaan koskettamalla Time Managerpainiketta. Näytössä näkyy ohjelman
uusi kesto ja viivojen määrä vähenee sen
mukaan:
valitaan, kun kone on täynnä
normaalilikaista pyykkiä.
pikaohjelma, kun kone on täynnä
vähän likaista pyykkiä.
erittäin nopea ohjelma pienelle
pyykkimäärälle (enintään puoli
koneellista) ja vähän likaisille pyykeille.
lyhin ohjelma pienen pyykkimäärän
raikastamiseen.
Time Manager on käytettävissä vain
taulukon ohjelmissa.
-merkkivalo
Lisätoiminnot voivat
pidentää ohjelman kestoa.
6.7 Pysyvä lisähuuhtelu
.
näkyy oletuskesto ja viivoja
Synteettiset
Merkkivalo
palaa näytössä.
Luukku on lukittuna ja rumpu pyörii
säännöllisesti rypistymisen
estämiseksi. Luukun lukitus voidaan
avata vasta sitten, kun vesi on
tyhjennetty.
6.8 Time Manager
Puuvilla Eco
estämiseksi. Pesuohjelma päättyy ja
vesi jää rumpuun.
Puuvilla
20
■
■
■
Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa
lisähuuhtelun pysyvästi uuteen
ohjelmaan.
■
■
■
Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois
päältä pitämällä Prewash-painiketta
alhaalla 3 sekunnin ajan, kunnes näytön
■
■
■
■
■
■
■
■
■
merkkivalo
syttyy/sammuu.
Kun se on kytketty päälle, laite palauttaa
tämän lisätoiminnon sen sammuttamisen
tai ohjelman muuttamisen/nollaamisen
jälkeen.
Tämä lisätoiminto pidentää
ohjelman kestoa.
1)
1) Kaikkien ohjelmien oletuskesto.
Time Manager höyryohjelmien kanssa
Kun höyryohjelma asetetaan, tällä
painikkeella voidaan valita kolme
höyrytasoa ja ohjelman kesto lyhenee
sen mukaan:
SUOMI
•
: maksimi.
•
: keskitaso.
•
: minimi.
6.9 Lapsilukko
Tämän lisätoiminnon avulla voit estää
lasten leikkimisen käyttöpaneelilla.
•
Silityskuiva: silitettävä pyykki.
•
Kaappikuiva: kaappiin asetettava
pyykki.
•
Erittäin kuiva: täysin kuivattava
pyykki.
Kaikkia automaattisia
tasoja ei voida asettaa
kullekin pyykkityypille.
Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois
päältä pitämällä Time Managerpainiketta alhaalla, kunnes näytön
merkkivalo
syttyy/sammuu.
Kun se on kytketty päälle, laite palauttaa
tämän lisätoiminnon sen sammuttamisen
tai ohjelman muuttamisen/nollaamisen
jälkeen. Jos jotakin painiketta painetaan,
vilkkuu ilmoittaen, että
merkkivalo
painikkeet ovat pois käytöstä.
6.10 Time Dry
Aseta aika kuivattavien pyykkien mukaan
tätä painiketta koskettamalla (katso
taulukko "Ajastettu kuivaus"). Asetettu
arvo näkyy näytössä.
Jokainen tämän painikkeen kosketus
lisää arvoa viidellä minuutilla.
Kaikkia aika-arvoja ei voida
asettaa eri tyyppisille
pyykeille.
6.11 Auto Dry
Aseta jokin laitteen ehdottamasta
automaattisesta kuivaustasosta tätä
painiketta koskettamalla.
21
Näyttöön syttyy vastaavan kuivaustason
merkkivalo:
6.12 Delay Start
Tämän lisätoiminnon avulla voit
ohjelmoida ohjelman käynnistymään
parempana ajankohtana.
Aseta vaadittu viive koskettamalla
painiketta toistuvasti. Aikaa kasvaa
yhden tunnin astein 20 tuntiin saakka.
Vastaava merkkivalo syttyy
kosketuspainikkeen yläpuolella.
Valitun viiveen aika näkyy näytössä. Kun
olet koskettanut Käynnistä/Tauko
painiketta, laitteen ajanlaskenta
käynnistyy ja luukku on lukittu.
-
6.13 Käynnistä/Tauko
Käynnistä, keskeytä laite tai käynnissä
oleva ohjelma koskettamalla Käynnistä/
Tauko
-painiketta.
22
www.electrolux.com
7. OHJELMAT
7.1 Ohjelmataulukko
Ohjelma
Oletuslämpötila
Lämpötilaväli
Viitteelli‐
nen lin‐
kousno‐
peus
Linkous‐
nopeu‐
den as‐
teikko
Maksi‐
mitäyt‐
tö
Ohjelman kuvaus
(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
Pesuohjelmat
Puuvilla
40 °C
90 °C - kylmä
Puuvilla Eco1)
40 °C
60 °C - 40 °C
Synteettiset
40 °C
60 °C - kylmä
Hellävarainen
30 °C
40 °C - kylmä
Villa
40 °C
40 °C - kylmä
1600 kier‐ 7 kg
rosta mi‐
nuutissa
(1600400 kier‐
rosta mi‐
nuutissa)
Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaali‐
likainen, erittäin ja vähän likainen pyykki.
1600 kier‐ 7 kg
rosta mi‐
nuutissa
(1600400 kier‐
rosta mi‐
nuutissa)
Valkoinen ja värinpitävä puuvilla. Nor‐
maalilikainen. Energiankulutus laskee ja pe‐
suohjelman pituus kasvaa hyviä pesutulok‐
sia varten.
1200 kier‐ 3 kg
rosta mi‐
nuutissa
(1200 400 kier‐
rosta mi‐
nuutissa)
Siliävät tai sekapyykki. Normaalilikainen.
1200 kier‐ 2 kg
rosta mi‐
nuutissa
(1200400 kier‐
rosta mi‐
nuutissa)
Arkalaatuiset tekstiilit (esim. akryyli, vis‐
koosi ja sekapyykki), jotka edellyttävät
hellävaraisempaa pesua. Normaalilikai‐
nen.
1200 kier‐ 1,5 kg
rosta mi‐
nuutissa
(1200 400 kier‐
rosta mi‐
nuutissa)
Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja
muut tekstiilit, joissa on merkintä «käsi‐
npesu»2).
SUOMI
Ohjelma
Oletuslämpötila
Lämpötilaväli
Viitteelli‐
nen lin‐
kousno‐
peus
Linkous‐
nopeu‐
den as‐
teikko
Maksi‐
mitäyt‐
tö
23
Ohjelman kuvaus
(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
Höyryohjelma
FreshScent-järjestelmällä
Höyryohjelmilla voidaan vähentää ryppyjä ja hajuja3) vain raikastamista vaativia
vaatteita, välttää pesun. Avaa tekstiilin kuidut, minkä jälkeen niiden silitys on helpom‐
paa. Poista pyykit rummusta pian ohjelman päättymisen jälkeen4). Höyryohjelmat ei‐
vät suorita hygieenisiä ohjelmavaiheita. Älä käytä näitä ohjelmia seuraavanlaisiin
tekstiileihin:
• Tekstiilit, joka eivät sovi kuivausrummussa kuivattaviksi.
• Kaikki tekstiilit, joissa on runsaasti muovisia metalliosia, puuosia tai vastaavia
osia.
ELECTROLUX hajuste. Tätä erityistä hellävaraista hajustetta käyttäessä saat pyykit
tuoksumaan vastapestyiltä: lisää yksi annospullo lokeroon
ja käynnistä höyryoh‐
jelma. Vähennä hajustemäärää pienempien pyykkimäärien kohdalla. Painikkeella Ti‐
me Manager voidaan lyhentää ohjelman kestoa käsitellessä vaatteita, jotka vaativat
alhaisen pesulämpötilan.
ÄLÄ:
• Kuivaa hajusteilla käsiteltyjä vaatteita kuivausrummussa. Muutoin hajusteet haih‐
tuvat pois.
• Käytä hajustetta muuhun kuin tässä kuvattuihin tarkoituksiin.
• Käytä hajustetta uusiin vaatteisiin. Uudet vaatteet voivat sisältää niiden viimeiste‐
lyssä käytettyjen yhdisteiden jäämiä, jotka eivät sovi hajusteisiin.
Hajusteiden annospulloja on saatavilla ELECTROLUX-verkkokaupasta
tai valtuutetulta jälleenmyyjältä.
1 kg
FrechScent
-
Puuvilla, Synteettiset, Hienopesu. Lyhyt
ja hellävarainen höyryohjelma erittäin arka‐
laatuistenkin vaatteiden raikastamiseen
(esim. erittäin arkalaatuiset vaatteet, joissa
on paljetteja, pitsiä jne.). Pienempien pyyk‐
kimäärien kohdalla ohjelman kestoa on
mahdollista lyhentää entisestään käyttäen
Time Manager-lisätoimintoa.
VAROITUS!
Älä käytä tätä ohjelmaa villaan
tai vaatteisiin, joissa on "vain
kuivapesu" -merkintä.
24
www.electrolux.com
Ohjelma
Oletuslämpötila
Lämpötilaväli
Linkous/Tyhjen‐
nys
Huuhtelu
Viitteelli‐
nen lin‐
kousno‐
peus
Linkous‐
nopeu‐
den as‐
teikko
Maksi‐
mitäyt‐
tö
Ohjelman kuvaus
(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
1600 kier‐ 7 kg
rosta mi‐
nuutissa
(1600 400 kier‐
rosta mi‐
nuutissa)
Kaikki tekstiilit villaa ja arkalaatuisia teks‐
tiilejä lukuun ottamatta. Pyykin linkoaminen
ja veden tyhjentäminen rummusta.
1600 kier‐ 7 kg
rosta mi‐
nuutissa
(1600400 kier‐
rosta mi‐
nuutissa)
Kaikki tekstiilit villaa ja erittäin arkalaa‐
tuisia tekstiilejä lukuun ottamatta. Pyyk‐
kien huuhtelu- ja linkousohjelma. Oletuslin‐
kousnopeus vastaa puuvillaohjelmien lin‐
kousnopeutta. Laske linkousnopeutta pyy‐
kin laadun mukaan. Aseta tarvittaessa Lisä‐
huuhtelu-lisätoiminto huuhteluiden lisäämi‐
seksi. Kun linkousnopeus on alhainen, laite
suorittaa kevyitä huuhteluita ja lyhyen lin‐
kouksen.
1200 kier‐
Koneen puhdistus rosta mi‐
nuutissa
60 °C
(1200 400 kier‐
rosta mi‐
nuutissa)
-
Huolto-ohjelma, joka pesee ja raikastaa
rummun kuumalla vedellä sekä poistaa ha‐
juja mahdollisesti aiheuttavat jäämät. Suori‐
ta tämä ohjelma kerran kuukaudessa par‐
haiden tuloksien saavuttamiseksi. Poista
kaikki pyykit rummusta ennen tämän ohjel‐
man suorittamista. Aseta pesuainelokerikon
pesuvaiheen lokeron läppä yläasentoon.
Kaada kupillinen klooripitoista valkaisuai‐
netta tai pesuaineen puhdistusainetta pesu‐
vaiheen lokeroon. ÄLÄ KÄYTÄ molempia
samanaikaisesti.
Suorita ylimääräinen huuhtelu‐
jakso rummun puhdistamisen
jälkeen tyhjällä rummulla ja il‐
man pesuainetta mahdollisten
valkaisuainejäämien poistami‐
seksi.
Jos tämä ohjelma asetetaan Mode - Dry-toi‐
minnolla, laite suorittaa nukanpoiston. Kat‐
so luku "Tekstiilien nukka".
SUOMI
Ohjelma
Oletuslämpötila
Lämpötilaväli
Anti-allergy
60 °C
Urheiluvaatteet
30 °C
40 °C - kylmä
Outdoor
30 °C
40 °C - kylmä
Viitteelli‐
nen lin‐
kousno‐
peus
Linkous‐
nopeu‐
den as‐
teikko
Maksi‐
mitäyt‐
tö
25
Ohjelman kuvaus
(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
1600 kier‐ 7 kg
rosta mi‐
nuutissa
(1600 400 kier‐
rosta mi‐
nuutissa)
Valkoinen puuvilla. Tämä ohjelma poistaa
mikro-organismit, sillä sen pesuvaiheen ai‐
kana lämpötila on useiden minuuttien ajan
yli 60 °C. Tämä auttaa poistamaan mikrobit,
bakteerit, mikro-organismit ja hiukkaset. Li‐
sähuuhteluvaihe varmistaa, että pesuaine‐
jäämät ja siitepölyt/allergeenit poistuvat te‐
hokkaasti. Pesu on täten tehokkaampi.
1200 kier‐ 3 kg
rosta mi‐
nuutissa
(1200400 kier‐
rosta mi‐
nuutissa)
Siliävät ja urheiluvaatteet. Tämä ohjelma
on suunniteltu nykyaikaisten ulkovaatteiden
hellävaraiseen pesuun, se sopii myös kun‐
tosali-, pyöräily- tai lenkkeilyvaatteiden jne.
pesuun.
1200 kier‐ 2 kg
rosta mi‐
nuutissa
(1200400 kier‐
rosta mi‐
nuutissa)
Älä käytä huuhteluainetta ja
varmista, ettei pesuaineloke‐
rossa ole huuuhteluainejäämiä.
Ulkovaatteet, tekniset, urheilukankaat,
vettä hylkivät ja hengittävät takit, irrotet‐
tavalla fleece-paidalla tai sisäosalla va‐
rustetut ulkoilutakit.
Pesu- ja kuivausohjelmassa
kuivausvaihe toimii myös vettä
hylkivän pinnan käsittelynä.
Varmista, että tekstiilin hoitoohjemerkintä sallii rumpukui‐
vauksen.
Denim
30 °C
40 °C - kylmä
One GO 1h 1kg
30 °C
40 °C - 30 °C
1200 kier‐ 3 kg
rosta mi‐
nuutissa
(1200 400 kier‐
rosta mi‐
nuutissa)
Farkkukankaiden erikoisohjelma helläva‐
raisella pesuvaiheella värien haalistumi‐
sen ja tahrojen minimoimiseksi. Pienem‐
pää täyttömäärää suositellaan hellävarai‐
sempaa hoitoa varten.
1200 kier‐ 1 kg
rosta mi‐
nuutissa
Sekapyykki (puuvilla ja keinokuitu). Täy‐
dellinen lyhyt ohjelma jopa 1 kg:n pyykki‐
määrän pesemiseksi ja kuivaamiseksi yh‐
dellä kertaa. Se kestää vain yhden tunnin.
www.electrolux.com
Ohjelma
Oletuslämpötila
Lämpötilaväli
Viitteelli‐
nen lin‐
kousno‐
peus
Linkous‐
nopeu‐
den as‐
teikko
Maksi‐
mitäyt‐
tö
Ohjelman kuvaus
(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
Nollausasento. Näytössä näkyy vain viivoja.
1) Puuvillan säästöohjelma. Tämä ohjelma lämpötilassa 60 °C täyttömäärällä 7 kg on
energiatarrassa annettujen tietojen viiteohjelma direktiivin 96/60/EY mukaisesti. Aseta tämä
ohjelma saavuttaaksesi hyvät pesutulokset ja vähentääksesi virrankulutusta. Pesuohjelman
aika on pitempi.
2) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikut‐
taa, että rumpu ei pyöri tai se pyörii virheellisesti, tämä on kuitenkin normaalia tässä ohjel‐
massa.
3) Höyryohjelma ei poista erityisen voimakkaita hajuja.
4) Höyrykäsittelyn päätyttyä pyykit voivat tuntua kosteilta. Ripusta pyykit ulos kuivumaan
muutamaksi minuutiksi.
Delay Start
Puuvilla
■
■
■
■
■
■
■
Puuvilla Eco
■
■
■
■
■
■
■
Synteettiset
■
■
■
■
■
■
■
Hellävarainen
■
■
■
Villa
■
■
■
■
■
■
■
FrechScent
Linkous/Tyhjennys
Prewash
Time Manager
Ohjelma
Ei linkousta
Ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuus
Spin
26
■
■1)
■
■
Huuhtelu
Koneen puhdistus
Anti-allergy
Urheiluvaatteet
Outdoor
Denim
■
■
27
Delay Start
Time Manager
Prewash
Spin
Ohjelma
Ei linkousta
SUOMI
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
One GO 1h 1kg
1) Jos asetat lisätoiminnon Ei linkousta, laite suorittaa vain tyhjennyksen.
7.2 Woolmark Apparel Care Sininen
•
Tämän pesukoneen villapesuohjelma
on The Woolmark Company -yhtiön
hyväksymä merkillä "käsinpesu"
varustettujen villavaatteiden pesuun,
kun tuotteet pestään tekstiilin hoitoohjemerkinnän ja tämän pesukoneen
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
M1380
• The Woolmark Company on testannut
ja hyväksynyt tämän koneen
villaohjelman. Ohjelma sopii
"käsinpesu" -merkillä varustettujen
villavaatteiden kuivaamiseen
edellyttäen, että vaatteet pestään
Woolmark-hyväksynnän saanutta
pesuohjelmaa käyttäen ja kuivataan
valmistajan ohjeita noudattaen.
M1381
Isossa-Britanniassa, Irlannissa,
Hongkongissa ja Intiassa Woolmarksymboli on sertifioinnin tavaramerkki.
28
www.electrolux.com
7.3 Automaattinen kuivaus
Kuivuustaso
1)
Erittäin kuiva
Pyyhkeille
1)
Kaappikuiva2)
Kaappiin asetettaville tekstiileille
Kuitutyyppi
Täyttömäärä
Puuvilla ja pellava
(kylpytakit, kylpypyyhkeet
jne.)
korkeintaan 4 kg
Denim-vaatteet
korkeintaan 3 kg
Puuvilla ja pellava
(kylpytakit, kylpypyyhkeet
jne.)
korkeintaan 4 kg
Tekokuidut tai sekoite‐
kuidut
(neulepuserot, puserot,
alusvaatteet, liina- ja vuo‐
devaatteet)
korkeintaan 3 kg
Arat tekstiilit
korkeintaan 2 kg
(akryyli, viskoosi ja arkalaa‐
tuinen sekapyykki)
Villavaatteet
(villapuserot)
korkeintaan 1 kg
Ulkoiluvaatteet
korkeintaan 2 kg
(ulkoiluvaatteet, tekniset
kuidut, urheilukankaat, vet‐
tä hylkivät ja hengittävät ta‐
kit, ulkoilutakit)
3)
Silityskuiva
Sopii silitettäville vaatteille
Denim-vaatteet
korkeintaan 3 kg
Urheiluvaatteet
korkeintaan 3 kg
Puuvilla ja pellava
korkeintaan 4 kg
(lakanat, pöytäliinat, paidat,
jne.)
1) Valittavissa myös ohjelmassa Puuvilla Eco ja Anti-allergy (jos saatavilla).
2) Neuvoja testilaitokselle Standardin EN 50229 mukaisesti testi tulee suorittaa ilmoitetun
maksimikuivauskapasiteetin ENSIMMÄISELLÄ kuivausmäärällä (koostumus standardin
EN61121 mukainen) valitsemalla AUTOMAATTINEN KAAPPIKUIVA Puuvilla Eco-ohjel‐
massa. TOINEN kuivausmäärä jäljellä jäävällä kuormalla tulee testata asettamalla puuvillan
AUTOMAATTINEN KAAPPIKUIVA Puuvilla Eco-ohjelmassa.
3) Valittavissa myös ohjelmassa Anti-allergy (jos saatavilla).
SUOMI
29
7.4 Ajastettu kuivaus
Kuivuustaso
Kuitutyyppi
Täyt‐ Lin‐
Ehdotettu
tö
kous‐ kesto (mi‐
(kg)
no‐
nuuttia)
peus
(kier‐
ros‐
ta/
min)
Erittäin kuiva
Pyyhkeille
Puuvilla ja pellava
(kylpytakit, kylpypyyhkeet jne.)
4
1600
170 - 190
2
1600
110 - 120
1
1600
65 - 75
3
1200
155
4
1600
160 - 180
2
1600
100 - 110
1
1600
55 - 65
Tekokuidut tai sekoitekuidut
(neulepuserot, puserot, alusvaatteet,
liina- ja vuodevaatteet)
3
1200
135 - 150
1
1200
45 - 55
Hellävarainen
(akryyli, viskoosi ja arkalaatuinen se‐
kapyykki)
2
1200
150
Villa
(villapuserot)
1
1200
80 - 100
Ulkoiluvaatteet
(ulkoiluvaatteet, tekniset kuidut, ur‐
heilukankaat, vettä hylkivät ja hengit‐
tävät takit, ulkoilutakit)
2
1200
160
Denim-vaatteet
3
1200
145
Urheiluvaatteet
3
1200
140
Silityskuiva
Puuvilla ja pellava
Sopii silitettävil‐ (lakanat, pöytäliinat, paidat, jne.)
le vaatteille
4
1600
110 - 125
2
1600
65 - 75
1
1600
40 - 50
Denim-vaatteet
Kaappikuiva
Puuvilla ja pellava
Kaappiin ase‐ (kylpytakit, kylpypyyhkeet jne.)
tettaville tekstii‐
leille
8. ASETUKSET
8.1 Äänimerkit
•
Laitteessa on erilaisia äänimerkkejä,
jotka aktivoituvat seuraavissa
tapauksissa:
•
•
Laitteen kytkeminen toimintaan
(erityinen lyhyt äänimerkki).
•
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
(erityinen lyhyt äänimerkki).
Painikkeiden painaminen
(napsahdusääni).
Virheellinen valinta (kolme lyhyttä
äänimerkkiä).
30
www.electrolux.com
•
Ohjelma on päättynyt
(äänimerkkisarjat noin kahden
minuutin ajan).
• Laitteen toimintahäiriö
(äänimerkkisarjat noin viiden minuutin
ajan).
Voit kytkeä äänimerkit käyttöön / pois
käytöstä koskettamalla painiketta Mode
ja Temp. samanaikaisesti noin kahden
sekunnin ajan, kun ohjelma on päättynyt.
Näytössä näkyy Päällä tai Pois.
Jos kytket äänimerkit pois
päältä, ne toimivat laitteen
toimintahäiriön yhteydessä.
9. KÄYTTÖÖNOTTO
1. Varmista, että verkkovirtalähde on
käytettävissä ja vesihana on auki.
2. Lisää merkillä
merkittyyn
pesuainelokeroon kaksi litraa vettä.
Tämä aktivoi tyhjennysjärjestelmän.
3. Lisää pieni määrä pesuainetta
4. Aseta puuvillalle tarkoitettu
pesuohjelma ja valitse korkein
lämpötila, älä kuitenkaan lisää
pyykkiä koneeseen.
Tällöin poistetaan mahdolliset liat
rummusta ja pesualtaasta.
merkillä
merkittyyn
pesuainelokeroon.
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - PYYKIN PESEMINEN
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
10.1 Laitteen kytkeminen
toimintaan
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Avaa vesihana.
3. Kytke laite toimintaan painamalla
painiketta On/Off joidenkin sekuntien
ajan.
Lyhyt äänimerkki kuuluu.
10.2 Koneen täyttö
1. Avaa laitteen luukku.
2. Ravista vaatteita ennen kuin asetat
ne laitteeseen.
3. Laita pyykki koneeseen yksi
vaatekappale kerrallaan.
Älä täytä rumpua liian täyteen.
4. Sulje luukku hyvin.
HUOMIO!
Varmista, ettei pyykki jää
laitteen luukun ja tiivisteen
väliin vesivuotojen ja
pyykkien vaurioitumisen
välttämiseksi.
Erittäin öljyisten ja
rasvaisten tahrojen pesu voi
vahingoittaa pesukoneen
kumiosia.
SUOMI
31
10.3 Pesuaineen ja lisäaineiden
annostelu
- Esipesuvaiheen, liotusohjelman
ja tahranpoistoaineen lokero.
2. Paina vipu alas lokeron
irrottamiseksi.
3. Kun käytät pesujauhetta, käännä
läppä ylös.
4. Kun käytät pesunestettä, käännä
läppä alas.
- Pesuvaiheen lokero.
- Huuhteluaineen ja muiden neste‐
mäisten lisäaineiden (huuhteluaine,
tärkki) lokero.
- Nestemäisten lisäaineiden mak‐
simitaso.
- Pesujauheen tai nestemäisen
pesuaineen läppä.
Noudata aina
pesuainepakkaukseen
merkittyjä ohjeita. Merkittyä
maksimitasoa (
) ei
kuitenkaan ole suositeltavaa
ylittää. Kyseinen määrä
takaa kuitenkin parhaat
pesutulokset.
Kun läppä on ALHAALLA:
• Älä käytä hyytelömäisiä tai
paksuja nestemäisiä pesuaineita.
• Läpässä annettua nestemäisen
pesuaineen annosta ei saa ylittää.
• Älä aseta esipesuvaihetta.
• Älä aseta ajastinta.
5. Mittaa pesuaine ja huuhteluaine.
6. Sulje pesuainelokero varoen.
Poista pesuainejäämät
tarvittaessa
pesuainelokerosta
pesuohjelman jälkeen.
10.4 Tarkista pesuaineläpän
sijainti
1. Vedä pesuainelokero kokonaan ulos.
Varmista, ettei läppä aiheuta tukosta
lokeron sulkemisen yhteydessä.
32
www.electrolux.com
10.5 Ohjelman asettaminen
1. Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi
pesuohjelman kohdalle.
Painikkeen Mode - Wash merkkivalo
syttyy.
Painikkeen Käynnistä/Tauko
merkkivalo vilkkuu.
Näytössä näkyy viitteellinen ohjelman
kesto ja maksimitäyttömäärä.
2. Voit muuttaa lämpötilaa ja/tai
linkousnopeutta koskettamalla
vastaavia painikkeita.
3. Voit halutessasi asettaa yhden tai
useamman lisätoiminnon
koskettamalla vastaavia painikkeita.
Vastaavat merkkivalot syttyvät
näyttöön ja annetut tiedot muuttuvat
sen mukaisesti.
Jos valinta ei ole
mahdollinen, laitteesta
kuuluu äänimerkki ja
näytössä näkyy
Ajastuksen peruuttaminen:
1. Aseta laite taukotilaan koskettamalla
painiketta Käynnistä/Tauko
.
Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Kosketa painiketta Delay Start
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
.
3. Käynnistä ohjelma välittömästä
koskettamalla painiketta Käynnistä/
Tauko
uudelleen.
Ajastimen muuttaminen
ajanlaskennan käynnistymisen
jälkeen
Ajastuksen muuttaminen:
.
1. Aseta laite taukotilaan koskettamalla
10.6 Ohjelman käynnistys
Käynnistä ohjelma koskettamalla
Käynnistä/Tauko
-painiketta.
Ohjelmaa ei voida käynnistää painikkeen
merkkivalon ollessa sammunut tai kun se
ei vilku (esim. luukun ollessa auki).
Vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta
ja jää palamaan.
Ohjelma käynnistyy, luukku on lukittu.
Näytössä näkyy merkkivalo
Ajastimen peruuttaminen
ajanlaskennan käynnistymisen
jälkeen
.
Tyhjennyspumppu voi toimia
lyhyen aikaa hieman ennen
laitteen vedentäyttöä.
10.7 Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
1. Kosketa Delay Start-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
haluamasi ajastusaika. Vastaava
merkkivalo syttyy.
2. Kosketa painiketta Käynnistä/Tauko
. Laitteen luukku lukittuu ja
ajastimen ajanlaskenta käynnistyy.
.
Näytössä näkyy merkkivalo
Kun asetettu aika on kulunut loppuun,
ohjelma käynnistyy automaattisesti.
.
painiketta Käynnistä/Tauko
Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Kosketa Delay Start-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
haluamasi ajastusaika.
3. Käynnistä uusi ajanlaskenta
koskettamalla painiketta Käynnistä/
Tauko
uudelleen.
10.8 SensiCare System täyttömääräntunnistus
Ohjelman kesto näytössä
viittaa keskisuureen/
suureen täyttömäärään.
Kun olet koskettanut Käynnistä/Tauko
-painiketta, SensiCare System
käynnistää täyttömäärän tunnistuksen:
1. Laite tunnistaa täyttömäärän 30
sekunnin aikana. Tämän vaiheen
aikana näkyy yksinkertainen
animaatio aikanäytön alla olevissa
Time Manager -palkeissa
ja
rumpu pyörii lyhyen aikaa.
2. Ohjelman kesto säätyy sen
mukaisesti joko kasvaen tai laskien.
Vedensyöttö käynnistyy 30 sekunnin
kuluttua.
SUOMI
Kun täyttömäärä on tunnistettu ja
rummussa on liikaa pyykkiä,
merkkivalo
vilkkuu näytössä.
Tällöin laite voidaan keskeyttää ja
pyykkiä on mahdollista poistaa
seuraavan 30 sekunnin aikana.
Kun ylimääräiset pyykit on poistettu,
käynnistä ohjelma uudelleen
koskettamalla Käynnistä/Tauko
painiketta. SensiCare-vaihe voidaan
toistaa korkeintaan kolme kertaa (katso
kohta 1).
Tärkeää! Jos pyykkimäärää ei
vähennetä, pesuohjelma käynnistää
ylikuormituksesta huolimatta. Tässä
tapauksessa parhaita pesutuloksia ei
voida taata.
Kun ohjelman
käynnistymisestä on kulunut
noin 20 minuuttia, ohjelman
kesto voi säätyä uudelleen
tekstiilien vedenimukyvystä
riippuen.
SensiCare-tunnistus
suoritetaan ainoastaan
täydellisissä pesuohjelmissa,
kun ohjelman kestoa ei ole
lyhennetty Time Managerpainikkeella.
10.9 Ohjelman keskeyttäminen
ja lisätoimintojen muuttaminen
Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja
ohjelman ollessa käynnissä:
1. Kosketa painiketta Käynnistä/Tauko
.
Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Muuta lisätoimintoja. Näytössä
näkyvät tiedot muuttuvat sen
mukaisesti.
3. Kosketa painiketta Käynnistä/Tauko
uudelleen.
Pesuohjelma jatkuu.
33
10.10 Käynnissä olevan
ohjelman peruuttaminen
1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois
toiminnasta painamalla painiketta
On/Off.
2. Kytke laite uudelleen toimintaan
painamalla painiketta On/Off
uudelleen.
Jos SensiCare System on
päättynyt ja vedensyöttö on
jo käynnistynyt, uusi ohjelma
käynnistyy toistamatta
SensiCare System toimintoa. Vettä ja
pesuainetta ei tyhjennetä
hukkien välttämiseksi.
Näytössä näkyy ohjelman
maksimikesto, joka päivittyy
noin 20 minuuttia uuden
ohjelman käynnistämisen
jälkeen.
Vaihtoehtoinen peruutustapa:
1. Kierrä valitsin "Nollaa"-asentoon .
2. Odota yhden sekunnin ajan. Näytössä
näkyy
.
Sen jälkeen voit asettaa uuden
pesuohjelman.
10.11 Luukun avaaminen pyykkien lisääminen
Jos lämpötila ja vedentaso
rummussa ovat liian korkeita
ja/tai rumpu pyörii edelleen,
luukkua ei saa avata.
Laitteen luukku on lukittu ohjelman tai
ajastimen ollessa toiminnassa. Näytössä
näkyy merkkivalo
.
1. Kosketa painiketta Käynnistä/Tauko
.
Luukun lukon merkkivalo sammuu
näytössä.
2. Avaa laitteen luukku. Lisää pyykkejä
tai poista pyykkejä tarvittaessa. Sulje
luukku ja kosketa Käynnistä/Tauko
-painiketta.
Ohjelma tai ajastin käynnistyy uudelleen.
34
www.electrolux.com
10.12 Ohjelman päättyminen
Kun ohjelma on päättynyt, laite pysähtyy
automaattisesti. Äänimerkit kuuluvat (jos
ne ovat toiminnassa). Näytössä näkyy
1. Kytke laite pois toiminnasta
painamalla painiketta On/Off.
Kun ohjelman päättymisestä on kulunut
viisi minuuttia, energian säästötoiminto
kytkee laitteen automaattisesti pois
toiminnasta.
Kun kytket laitteen uudelleen
toimintaan, näytössä näkyy
edellisen ohjelman
päättyminen. Aseta uusi
pesuohjelma kääntämällä
ohjelmanvalitsinta.
Poista pyykit laitteesta.
Varmista, että rumpu on tyhjä.
Pidä luukku ja pesuainelokero
hieman raollaan homeen ja hajujen
muodostumisen estämiseksi.
Sulje vesihana.
•
•
•
Laitetta ei käytetä 5 minuuttiin eikä
mikään ohjelma ole käynnissä.
Kytke laite uudelleen toimintaan
painamalla painiketta On/Off.
• 5 minuutin kuluttua pesuohjelman
päättymisestä.
Kytke laite uudelleen toimintaan
painamalla painiketta On/Off.
Näytössä näkyy viimeisen ohjelman
päättyminen.
Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä
ohjelmanvalitsinta.
Jos säädin on käännetty "Nollaa"-
.
asentoon , laite sammuu
automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.
Painikkeen Käynnistä/Tauko
merkkivalo alkaa vilkkua.
Rumpu pyörii edelleen säännöllisesti,
jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
Luukku on edelleen lukittu.
Luukku voidaan avata vasta sitten,
kun vesi on tyhjennetty:
Jos asetat ohjelman tai
lisätoiminnon, jonka
päätyttyä vesi jää rumpuun,
Valmiustila-toiminto ei kytke
laitetta toimintaan veden
tyhjentämisen
muistuttamiseksi.
Aika-alueella näkyy
ja näytössä
näkyy lukitun luukun merkkivalo
•
luukun lukon merkkivalo
sammuu, luukku voidaan avata.
4. Kytke laite pois toiminnasta
painamalla painiketta On/Off
joidenkin sekuntien ajan.
Valmiustila-toiminto kytkee laitteen
automaattisesti pois toiminnasta
energiankulutuksen vähentämiseksi
seuraavissa tilanteissa:
Jos olet valinnut ohjelman tai
lisätoiminnon, joka ei tyhjennä
loppuhuuhtelun vettä koneesta, ohjelma
päättyy, mutta:
•
linkousta
, laite
ainoastaan tyhjentää veden.
3. Kun ohjelma on suoritettu loppuun ja
10.14 Valmiustila-toiminto
10.13 Veden tyhjentäminen
ohjelman päättymisen jälkeen
•
-lisätoiminnon
Jos olet valinnut valinnan Ei
Luukun lukitus avautuu ja merkkivalo
sammuu.
5.
2. Paina Käynnistä/Tauko
painiketta: laite tyhjentää veden ja
linkoaa.
Rypistymisen esto
merkkivalo sammuu.
Käynnistä/Tauko
-painikkeen
merkkivalo sammuu.
2.
3.
4.
1. Kosketa tarvittaessa painiketta Spin
laitteen ehdottaman linkousnopeuden
laskemiseksi.
SUOMI
35
11. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - PYYKIN PESEMINEN JA
KUIVAAMINEN
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Tämä laite on automaattinen
kuivaava pesukone.
11.1 Täydellinen pesu- ja
kuivausohjelma
Automaattinen Non-Stopohjelma tai ohjelmat
Mallista riippuen laitteessa voi olla yksi
tai useampi One GO 1h 1kg-ohjelma,
automaattisia pesu- ja kuivausohjelmia,
kun tilan Mode - Dry asettaminen ei ole
tarpeen.
Toimi seuraavasti:
1. Aseta pyykit koneeseen, annostele
pesuaine ja kytke laite toimintaan
painamalla painiketta On/Off
joidenkin sekuntien ajan.
2. Aseta One GO 1h 1kg-ohjelma
ohjelmanvalitsimella.
3. Käynnistä ohjelma koskettamalla
Käynnistä/Tauko
-painiketta.
Ei-automaattiset pesu- ja
kuivausohjelmat
Joissakin pesuohjelmissa on mahdollista
yhdistää Mode - Wash ja Mode - Dry
täydellistä pesu- ja kuivausohjelmaa
varten.
Toimi seuraavasti:
1. Kytke laite toimintaan painamalla
painiketta On/Off joidenkin sekuntien
ajan.
2. Täytä kone pyykillä yksi kappale
kerrallaan.
3. Laita pesuaine ja lisäaineet
vastaavaan lokeroon.
4. Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi
pesuohjelman kohdalle. Laite
palauttaa pelkän pesutilan ja Mode -
Wash-painikkeen merkkivalo syttyy.
Näytössä näkyy oletuslämpötila ja
linkous. Muuta niitä tarvittaessa
käsiteltävien pyykkien mukaan.
5. Aseta haluamasi lisätoiminnot, jos ne
ovat valittavissa.
6. Napauta Mode-painiketta kerran
myös kuivaustoiminnon kytkemiseksi
toimintaan. Mode - Wash-painikkeen
ja Mode - Dry-painikkeen merkkivalot
syttyvät. Merkkivalo
näyttöön.
tulee näkyviin
11.2 Peseminen ja
kuivaaminen - Automaattiset
tasot
1. Napauta painiketta Auto Dry
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
vaadittu kuivaustaso. Näytön
merkkivalot syttyvät sen mukaisesti:
a.
Silityskuiva: puuvillalle
b.
Kaappikuiva: puuvillalle ja
siliäville
c.
Erittäin kuiva: puuvillalle
Näytössä oleva aika-arvo on pesu- ja
kuivausohjelmien kesto, joka
lasketaan oletustäyttömäärän
mukaan.
Laite ei salli liian alhaisen
linkousnopeuden
asettamista pestävälle ja
kuivattavalle pyykille hyvän
kuivaustuloksen
saavuttamiseksi
pienemmällä
energiankulutuksella ja
lyhemmässä ajassa.
2. Käynnistä ohjelma koskettamalla
painiketta Käynnistä/Tauko
.
SensiCare-arviointi käynnistyy.
Näyttöön syttyy luukun lukituksen
merkkivalo
.
Näytössä näkyy myös ohjelman jäljellä
oleva aika.
36
www.electrolux.com
11.3 Pesu ja ajastettu kuivaus
•
Näyttöön syttyy
1. Napauta painiketta Time Dry
toistuvasti haluamasi aika-arvon
asettamiseksi (ks. taulukko "Ajastettu
kuivaus" luvussa "Ohjelmat").
•
Käynnistä/Tauko
-painikkeen
merkkivalo sammuu. Luukun lukon
sammuu
•
Kuivaustason merkkivalo
ja merkkivalo
syttyy.
Jokainen tämän painikkeen napautus
lisää arvoa viidellä minuutilla. Uusi
asetettu aika-arvo näkyy näytössä.
2. Käynnistä ohjelma koskettamalla
Käynnistä/Tauko
-painiketta.
SensiCare-arviointi käynnistyy.
Näyttöön syttyy luukun lukituksen
.
merkkivalo
Näytössä näkyy myös ohjelman jäljellä
oleva aika.
-merkkivalo sammuu ja luukun
lukitus avautuu.
Kytke laite pois toiminnasta
painamalla painiketta On/Off joidenkin
sekuntien ajan.
Kun ohjelman
päättymisestä on kulunut
muutama minuutti,
energian säästötoiminto
kytkee laitteen
automaattisesti pois
toiminnasta.
1. Poista pyykit laitteesta.
2. Varmista, että rumpu on tyhjä.
Puhdista kuivausvaiheen
jälkeen rumpu, tiiviste ja
luukun sisäpuoli kostealla
kankaalla.
11.4 Kuivausohjelman
päättyessä
•
•
.
Laite pysähtyy automaattisesti.
Äänimerkit kuuluvat (jos ne ovat
toiminnassa).
12. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - VAIN KUIVAUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
- Wash-painikkeen merkkivalo
sammuu.
Kun kuivaat suurta
pyykkimäärää, hyvän
kuivaustuloksen
saavuttamiseksi tulee
varmistaa, etteivät pyykit ole
kiertyneet rullaksi ja että ne
ovat jakautuneet tasaisesti
rumpuun.
Tämä laite on automaattinen
kuivaava pesukone.
12.1 Kuivauksen
valmisteleminen
1. Kytke laite toimintaan painamalla
painiketta On/Off joidenkin sekuntien
ajan.
2. Täytä kone pyykillä yksi kappale
kerrallaan.
3. Käännä ohjelmanvalitsin sopivan
ohjelman kohdalle kuivattavan pyykin
mukaan. Laite palauttaa pelkän
pesutilan ja Mode - Wash-painikkeen
merkkivalo syttyy.
4. Napauta Mode-painiketta kaksi
kertaa ainoastaan kuivausvaiheen
suorittamiseksi. Mode - Drypainikkeen merkkivalo syttyy ja Mode
12.2 Kuivaus - Automaattiset
tasot
1. Napauta painiketta Auto Dry
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
vaadittu kuivaustaso. Näytön
merkkivalot syttyvät sen mukaisesti:
a.
Silityskuiva: puuvillalle
b.
Kaappikuiva: puuvillalle ja
siliäville
c.
Erittäin kuiva: puuvillalle
Kuivausohjelman kesto näkyy
näytössä.
SUOMI
2. Käynnistä ohjelma koskettamalla
•
Käynnistä/Tauko
-painiketta.
Näyttöön syttyy luukun lukituksen
Äänimerkit kuuluvat (jos ne ovat
toiminnassa).
•
Näyttöön syttyy
•
Käynnistä/Tauko
-painikkeen
merkkivalo sammuu. Luukun lukon
merkkivalo
.
Näytössä näkyy myös ohjelman jäljellä
oleva aika.
12.3 Ajastettu kuivaus
•
1. Napauta painiketta Time Dry
toistuvasti haluamasi aika-arvon
asettamiseksi (ks. taulukko "Ajastettu
kuivaus" luvussa "Ohjelmat").
Kuivaustason merkkivalo
sammuu
ja merkkivalo
syttyy.
Jokainen tämän painikkeen napautus
lisää arvoa viidellä minuutilla. Uusi
asetettu aika-arvo näkyy näytössä.
2. Käynnistä ohjelma koskettamalla
Käynnistä/Tauko
-painiketta.
Näyttöön syttyy luukun lukituksen
.
-merkkivalo sammuu ja luukun
lukitus avautuu.
Kytke laite pois toiminnasta
painamalla painiketta On/Off joidenkin
sekuntien ajan.
Kun ohjelman
päättymisestä on kulunut
muutama minuutti,
energian säästötoiminto
kytkee laitteen
automaattisesti pois
toiminnasta.
1. Poista pyykit laitteesta.
2. Varmista, että rumpu on tyhjä.
Puhdista kuivausvaiheen
jälkeen rumpu, tiiviste ja
luukun sisäpuoli kostealla
kankaalla.
merkkivalo
.
Näytössä näkyy myös ohjelman jäljellä
oleva aika.
12.4 Kuivausohjelman
päättyessä
•
Laite pysähtyy automaattisesti.
13. TEKSTIILIEN NUKKA
Pesu- ja/tai kuivausohjelman aikana
joistakin tekstiileistä (esim. huokoisesta
kankaasta, villasta ja puuvillapaidoista)
voi irrota nukkaa.
Nukka voi tarttua tekstiileihin seuraavalla
pesukerralla.
Ongelma lisääntyy teknisiä kankaita
pestäessä.
Pyykin nukkaantumisen estämiseksi
suosittelemme seuraavia toimenpiteitä:
•
•
•
Älä pese tummia tekstiilejä vaaleiden
tekstiilien (käsipyyhkeet, villatekstiilit,
puuvillapaidat) pesemisen ja
kuivauksen jälkeen ja päinvastoin.
Kuivata kyseiset tekstiilit
ilmakuivauksella ensimmäisen
pesukerran jälkeen.
Puhdista nukkasihti.
•
37
Puhdista kuivausohjelman jälkeen
tyhjä rumpu, tiiviste ja luukku
kostealla kankaalla.
Poista nukka rummun sisältä
asettamalla erikoisohjelma:
• Tyhjennä rumpu.
• Puhdista rumpu, tiiviste ja luukku
kostealla kankaalla.
• Aseta Koneen puhdistus-ohjelma ja
Mode - Dry nukanpoiston
aktivoimiseksi.
• Käynnistä ohjelma koskettamalla
Käynnistä/Tauko
-painiketta.
Jos laitetta käytetään usein,
suorita puhdistusohjelma
säännöllisesti.
38
www.electrolux.com
14. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
14.1 Pyykit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki,
tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja
villapyykki.
Noudata tekstiilien hoitoohjemerkintöjen ohjeita.
Älä pese valkopyykkiä ja värillistä
pyykkiä yhtä aikaa.
Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea
väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on
suositeltavaa pestä erikseen
ensimmäisillä kerroilla.
Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut,
koukut ja nepparit. Sido vyöt.
Tyhjennä taskut ja ravista viikatut
vaatteet auki.
Käännä monikerroksiset tekstiilit,
villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin
päin.
Esikäsittele vaikeat tahrat.
Pese vaikeat tahrat
erikoispesuaineella.
Ole varovainen verhoja käsitellessä.
Poista kaikki koukut ja aseta verhot
pesupussiin tai tyynyliinaan.
Älä pese saumaamattomia tai
leikattuja pyykkejä.
Pese pienet ja/tai arkalaatuiset pyykit
pesupussissa (esim. kaarelliset
rintaliivit, vyöt, sukkahousut, jne.).
Erittäin pieni täyttömäärä voi
aiheuttaa epätasapainon
linkousvaiheessa, mikä johtaa liian
suureen tärinään. Jos näin käy:
a. keskeytä ohjelma ja avaa luukku
(ks. luku "Päivittäinen käyttö")
b. levitä pyykit käsin niin, että ne
ovat jakautuneet tasaisesti
rumpuun
c. paina Käynnistä/Taukopainiketta. Linkousvaihe jatkuu.
14.2 Vaikeat tahrat
Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan
vaikeita tahroja.
Suosittelemme, että vaikeat tahrat
esikäsitellään ennen tekstiilien
asettamista laitteeseen.
Markkinoilla on saatavilla erityisiä
tahranpoistoaineita. Käytä tahraan ja
tekstiilin laatuun sopivaa
tahranpoistoainetta.
14.3 Pesuaineet ja muut
käsittelyt
•
•
•
•
•
Käytä vain pesukoneeseen
tarkoitettuja pesuaineita ja muita
aineita:
– jauhemaisia pesuaineita kaikille
kuitutyypeille arkalaatuisia
tekstiilejä lukuun ottamatta. Käytä
valkopyykin pesuun ja pyykin
steriloimiseen mieluiten
valkaisuainetta sisältäviä
jauhemaisia pesuaineita
– nestemäisiä pesuaineita,
mieluiten alhaisen lämpötilan
pesuohjelmissa (enintään 60 °C)
kaikille kuitutyypeille, tai
villavaatteiden erikoispesuaineita.
Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita
keskenään.
Suojele ympäristöä käyttämällä vain
suositeltua pesuainemäärää.
Noudata pesu- ja muiden
käsittelyaineiden tuotepakkauksien
ohjeita ylittämättä ilmoitettua
).
maksimitasoa (
Käytä tekstiilin laatuun ja väriin,
ohjelman lämpötilaan sekä
likaisuustasoon suositeltuja
pesuaineita.
14.4 Ympäristönsuojeluohjeita
•
•
•
•
Pese normaalilikaiset pyykit
ohjelmalla, jossa ei ole esipesua.
Käynnistä pesuohjelma aina sallitulla
maksimaalisella täyttömäärällä.
Jos esikäsittelet tahrat tai käytät
tahranpoistoainetta, aseta alhaisen
lämpötilan ohjelma.
Tarkista kotisi vedenkovuus
käyttääksesi oikean määrän
pesuainetta. Katso kohta "Veden
kovuus".
SUOMI
14.5 Vedenkovuus
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai
keskisuuri, suosittelemme
pesukoneeseen tarkoitettujen
vedenpehmentimien käyttämistä. Jos
alueesi vesi on pehmeää,
vedenpehmentimen käyttö ei ole
tarpeen.
Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla
yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.
Käytä oikeaa määrä vedenpehmennintä.
Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
•
= Tekstiili voidaan kuivata
kuivausrummussa
•
= Kuivausohjelman lämpötila on
korkea
•
= Kuivausohjelman lämpötila on
alhainen
•
= Tekstiiliä ei voida kuivata
kuivausrummussa.
14.9 Kuivausohjelman kesto
14.6 Kuivausohjelman
valmistelu
Kuivausaika riippuu seuraavista
tekijöistä:
• loppulinkouksen nopeus
• kuivaustaso
• tekstiilien materiaali
• kuivattavan pyykin paino
•
•
14.10 Lisäkuivaus
•
Avaa vesihana.
Tarkista, onko tyhjennysletku liitetty
oikein. Katso lisätietoja Asennusluvusta.
Katso kuivausohjelmien
maksimitäyttömäärät
kuivausohjelmataulukosta.
14.7 Pyykit, jotka eivät sovellu
rumpukuivaukseen
Älä aseta kuivausohjelmaa seuraaville
pyykeille:
• Tekokuituverhot.
• Metalliosia sisältävät vaatteet.
• Nailonsukat.
• Peitteet.
• Sängynpeitot.
• Peitot.
• Anorakit.
• Makuupussit.
• Tekstiilit, joissa on hiuslakkojen,
kynsilakanpoistoaineen jne. jäämiä.
• Vaahtokumia tai vastaavia
materiaaleja sisältävät vaatteet.
14.8 Tekstiilien hoitoohjemerkinnät
Noudata valmistajan hoitoohjemerkintöjen ohjeita kuivaamisen
aikana:
39
Jos pyykki on edelleen kosteaa
kuivausohjelman päätyttyä, aseta lyhyt
kuivausohjelma uudelleen.
VAROITUS!
Vältä pyykkien
ylikuivausta ryppyjen ja
kutistumisen
välttämiseksi.
14.11 Yleisiä vinkkejä
Katso keskimääräiset kuivausajat
taulukosta «Kuivausohjelmat».
Kokemus auttaa kuivaamaan pyykit
paremmin. Merkitse muistiin erilaisten
vaatteiden kuivauksessa käyttämäsi ajat.
Vältä staattinen purkautuminen
kuivausohjelman päätyttyä seuraavasti:
1. Käytä huuhteluainetta
pesuohjelmassa.
2. Käytä erityistä kuivausrumpuihin
sopivaa huuhteluainetta.
Poista pyykit koneesta pian
kuivausohjelman päättymisen jälkeen.
40
www.electrolux.com
15. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
15.1 Ulkopintojen
puhdistaminen
Puhdista laite ainoastaan miedolla
saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa
kaikki pinnat kokonaan.
HUOMIO!
Älä käytä koskaan alkoholia,
liuotinaineita tai vastaavia
tuotteita.
säännöllisesti huoltopesun (vähintään
kerran kuukaudessa).
Katso kohta "Rummun
puhdistaminen".
15.4 Luukun tiivisteen
kaksoishuulet
Tässä laitteessa on itsestään
puhdistuva tyhjennysjärjestelmä, joka
mahdollistaa vaatteista irtoavien
kevyiden nukkakuitujen poistamisen
veden mukana niin, ettei käyttäjän
tarvitse huoltaa tai puhdistaa tätä aluetta
säännöllisesti.
HUOMIO!
Metallipintoja ei saa
puhdistaa klooripohjaisilla
pesuaineilla.
15.2 Kalkinpoisto
Jos alueesi vedenkovuus on
suuri tai keskisuuri,
suosittelemme
pesukoneeseen tarkoitetun
kalkinpoistotuotteen
käyttämistä.
Tarkista rumpu säännöllisesti
kalkkijäämien varalta.
Tavalliset pesuaineet sisältävät jo
valmiiksi vedenpehmennysaineita,
suosittelemme kuitenkin aika ajoin
suorittamaan ohjelman tyhjällä rummulla
ja käyttämään kalkinpoistoainetta.
Noudata aina
tuotepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
15.3 Huoltopesu
Jos alhaisen lämpötilan ohjelmia
käytetään toistuvasti ja pitkään, rumpuun
ja pesusäiliöön voi kertyä
pesuainejäämiä ja nukkaa tai muodostua
bakteerikantoja. Tämä voi muodostaa
epämiellyttäviä hajuja ja hometta. Voit
poistaa kyseiset jäämät ja puhdistaa
laitteen sisäosan suorittamalla
Tarkista tiiviste säännöllisesti ja poista
kaikki esineet sisätilasta. Kolikot, napit ja
muut vaatteiden taskuihin unohdetut
esineet kertyvät pesuohjelman aikana
luukun tiivisteessä oleviin erityisiin
kaksoishuuliin, joista ne voidaan kerätä
talteen ohjelman päättymisen jälkeen.
15.5 Rummun puhdistaminen
Tarkista rumpu säännöllisesti kertymien
estämiseksi.
Rumpuun voi muodostua ruosteläiskiä
vierasesineiden tai rautapitoisen veden
vuoksi.
Puhdista rumpu erityisillä
ruostumattomaan teräkseen sopivilla
tuotteilla.
SUOMI
41
Noudata aina
tuotepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
Älä käytä rummun
puhdistuksessa happoa
sisältäviä kalkinpoistoaineita,
klooria tai rautaa sisältäviä
hankausaineita tai
teräsvillaa.
Suorita perusteellinen puhdistus
seuraavasti:
1. Poista kaikki pyykit koneesta.
2. Suorita Koneen puhdistus-ohjelma.
Katso lisätietoa
pesuohjelmataulukosta.
3. Lisää hiukan pesujauhetta tyhjään
rumpuun mahdollisten jäämien
huuhtelemiseksi pois.
3. Varmista, että kaikki pesuainejäämät
on poistettu syvennyksen ylä- ja
alaosasta. Puhdista syvennys
pienellä harjalla.
15.6 Pesuainelokeron
puhdistaminen
Suorita seuraava puhdistus aika ajoin
estääksesi pesuainejäämien kuivumisen
tai huuhteluaineen kovettumisen ja/tai
homeen muodostumisen
pesuainelokerikkoon:
1. Avaa lokero. Paina lukitusta alaspäin
kuvan mukaisesti ja vedä se ulos.
2. Irrota esipesulokeron yläosa
puhdistamisen helpottamiseksi ja
huuhtele se juoksevan lämpimän
veden alla mahdollisten
pesuainejäämien poistamiseksi.
Asenna yläosa takaisin paikoilleen
puhdistuksen jälkeen.
4. Aseta pesuainelokerikko
ohjauskiskoille ja sulje se. Käynnistä
huuhteluohjelma ilman pyykkiä.
15.7 Tyhjennyspumpun
puhdistaminen
VAROITUS!
Irrota pistoke pistorasiasta.
42
www.electrolux.com
Tarkista tyhjennyspumpun
suodatin säännöllisesti ja
varmista, että se on puhdas.
Puhdista tyhjennyspumppu, jos:
• Koneeseen jää vettä.
• Rumpu ei pyöri.
• Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä
tyhjennyspumpun tukkiutumisen
vuoksi.
•
Näytössä näkyy hälytyskoodi
.
VAROITUS!
• Älä poista suodatinta
laitteen ollessa
toiminnassa.
• Älä puhdista pumppua,
jos laitteen vesi on
kuumaa. Odota, kunnes
vesi jäähtyy
Puhdista pumppu seuraavasti:
2
1. Avaa pumpun kansi.
1
2. Aseta asianmukainen astia
tyhjennyspumpun aukon alapuolelle
ulosvirtaavan veden ottamiseksi talteen.
Pidä aina lattiapyyhe lähettyvillä mahdollisen
veden kuivaamiseksi suodattimen poistamisen
aikana.
180˚
3. Käännä suodatinta 180 astetta vastapäivään
sen avaamiseksi, älä kuitenkaan irrota sitä.
Anna veden valua ulos.
4. Kun astia on täynnä vettä, käännä
suodatinta taaksepäin ja tyhjennä säiliö.
5. Toista vaiheet 4-5, kunnes vettä ei enää
virtaa koneesta.
SUOMI
43
6. Irrota suodatin kiertämällä sitä vastapäivään
1
2
7. Poista tarvittaessa nukka ja esineet
suodattimen syvennyksestä.
Tarkista, että pumpun siipipyörä pyörii
esteettä. Mikäli se ei pyöri, ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
8. Puhdista suodatin hanaveden alla.
2
1
9. Asenna suodatin takaisin paikoilleen
erityisiin ohjaimiin kiertämällä sitä
myötäpäivään. Varmista, että kiristät
suodattimen oikein vuotojen estämiseksi.
44
www.electrolux.com
2
10. Sulje pumpun kansi.
1
Kun tyhjennät veden hätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida
uudelleen:
1. Kaada pesuainelokeron päälokeroon 2 litraa vettä.
2. Aloita veden tyhjennys käynnistämällä ohjelma.
15.8 Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistaminen
1
2
3
45°
20°
15.9 Hätätyhjennys
Jos vesi ei tyhjene koneesta, toista
kappaleessa "Tyhjennyspumpun
puhdistaminen" kuvattu toimenpide.
Puhdista pumppu tarvittaessa.
Kun tyhjennät veden
hätätyhjennystoimenpiteellä,
tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida
uudelleen:
1. Kaada pesuainelokeron päälokeroon
2 litraa vettä.
2. Aloita veden tyhjennys
käynnistämällä ohjelma.
SUOMI
15.10 Varotoimet jäätymisen
estämiseksi
Jos kone asennetaan alueelle, jossa
lämpötila voi laskea 0 °C lämpötilaan tai
sitä alhaisemmaksi, poista jäljelle jäänyt
vesi vedenottoletkusta ja
tyhjennyspumpusta.
1. irrota pistoke pistorasiasta
2. Sulje vesihana.
3. Aseta vedenottoletkun kaksi päätä
astiaan ja anna veden valua letkusta
ulos.
45
4. Tyhjennä tyhjennyspumppu. Katso
hätätyhjennyksen ohjeet.
5. Kun tyhjennyspumppu on tyhjä,
asenna vedenottoletku uudelleen.
VAROITUS!
Varmista, että lämpötila on
yli 0 °C ennen kuin käytät
laitetta uudelleen.
Valmistaja ei ota vastuuta
jäätymisvaurioista.
16. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
16.1 Johdanto
Laite ei käynnisty tai se pysähtyy kesken pesuohjelman.
Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso taulukko). Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
VAROITUS!
Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistuksien aloittamista.
Jos suurempia ongelmia esiintyy, laitteesta kuuluu äänimerkkejä, näytössä
näkyy hälytyskoodi ja Käynnistä/Tauko
•
-painike voi vilkkua jatkuvasti:
- Virransyöttö on epävakaa. Odota kunnes virransyöttö on vakaa.
•
- Laitteen elektronisten osien välillä ei ole yhteyttä. Kytke se pois toiminnasta
ja takaisin toimintaan. Ohjelmaa ei ole suoritettu oikein loppuun tai laite pysähtyi
liian aikaisin. Jos hälytyskoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
•
- Ylivuotosuoja on käytössä. Irrota laite sähköverkosta ja sulje vesihana. Ota
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
•
- Laitteeseen ei tule vettä. Käynnistä laite uudelleen huolellisen tarkistuksen
jälkeen painamalla Käynnistä/Tauko
-painiketta, jotta laite jatkaisi ohjelmaa. Jos
virhe toistuu, hälytyskoodi tulee uudelleen näkyviin.
•
- Koneeseen jää vettä.
•
- Laitteen luukku on auki tai se ei ole kunnolla kiinni. Tarkista luukku!
Jos laite on ylikuormitettu, poista joitakin vaatekappaleita rummusta
ja/tai pidä luukkua kiinni ja kosketa samanaikaisesti Käynnistä/Tauko
-painiketta, kunnes merkkivalo
alla).
lakkaa vilkkumasta (katso kuva
46
www.electrolux.com
16.2 Mahdolliset häiriöt
Ongelma
Pesuohjelma ei käyn‐
nisty.
Mahdollinen ratkaisu
•
•
•
Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.
Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole pa‐
lanut.
•
Varmista, että painiketta Käynnistä/Tauko
on koske‐
tettu.
Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kun‐
nes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Poista lapsilukko toiminnasta, jos se on päällä.
Tarkista, että säädin on valitun ohjelman kohdalla.
•
•
•
•
•
•
Laitteeseen ei tule vet‐
•
tä.
•
•
Laite täyttyy vedellä ja
tyhjenee välittömästi.
•
Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa.
Letku voi olla liian matalalla. Lue osio "Asennusohjeet".
•
•
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai tait‐
tumia.
Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista
sihti tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdis‐
tus".
Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit ohjelman, jossa ei ole
tyhjennysvaihetta.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit lisätoiminnon, jossa
vesi jää koneeseen.
•
Koneeseen jää vettä.
Tarkista, että vesihana on auki.
Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy
lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä, vauri‐
oita tai taittumia.
Tarkista, että vedenottoletku on liitetty oikein.
Varmista, ettei vedenottoletkun ja venttiilin sihdeissä ole
tukoksia. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
•
•
•
SUOMI
Ongelma
Linkousvaihe ei toimi tai
pesuohjelma kestää
normaalia pitempään.
Mahdollinen ratkaisu
•
•
•
•
Lattialla on vettä.
•
•
•
•
•
Laitteen luukku ei avau‐
du.
•
•
Laitteesta kuuluu poik‐
keavia ääniä ja se täri‐
see.
Ohjelman kesto pitenee
tai lyhenee ohjelman
toiminnan aikana.
Pesutulos ei ole tyydyt‐
tävä.
47
•
•
•
Aseta linkousohjelma.
Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista
sihti tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdis‐
tus".
Levitä pyykit käsin rummussa ja käynnistä linkous uu‐
delleen. Epätasapaino voi aiheuttaa tämän ongelman.
Varmista, että vesiletkujen liitännät ovat kireät ja ettei
vesivuotoja ole.
Varmista, ettei vedenotto- ja tyhjennysletkussa ole vau‐
rioita.
Varmista, että käytät oikeaa pesuainetta ja pesuaine‐
määrää.
Varmista, että olet valinnut pesuohjelman, joka jättää
veden koneeseen.
Varmista, että pesuohjelma on päättynyt.
Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma, jos rummussa on
vettä.
Tarkista, että laitteeseen tulee virtaa.
Tämä ongelma voi johtua laitteen viasta. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jos luukun avaaminen on tarpeen, lue huolellisesti koh‐
ta “Luukun avaaminen hätätilanteessa”.
Varmista, että laite on tasapainotettu oikein. Lue osio
"Asennusohjeet".
Varmista, että pakkausmateriaalit ja/tai kuljetuspultit on
poistettu. Lue osio "Asennusohjeet".
Lisää pyykkiä koneeseen. Pyykkiä voi olla liian vähän.
•
SensiCare System säätää ohjelman kestoa pyykkien
tyypin ja määrän mukaan. Katso kohta "SensiCare Sys‐
tem -täyttömääräntunnistus" luvusta "Päivittäinen käyt‐
tö".
•
•
Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta.
Poista vaikeat tahrat erikoistuotteilla ennen pyykinpe‐
sua.
Varmista, että asetat oikean lämpötilan.
Vähennä pyykkiä.
•
•
Liikaa vaahtoa rummus‐ •
sa pesuohjelman aika‐
na.
Vähennä pesuaineen määrää.
•
Pesuainelokerikossa on
pesuainejäämiä pesu‐
ohjelman aikana.
•
Varmista, että läppä on oikeassa asennossa (YLHÄÄL‐
LÄ pesujauhetta käyttäessä - ALHAALLA pesunestettä
käyttäessä).
Varmista, että olet käyttänyt pesuainelokerikkoa tämän
ohjekirjan ohjeiden mukaisesti.
48
www.electrolux.com
Ongelma
Laite ei kuivaa tai kui‐
vaa virheellisesti.
Pyykit ovat täynnä eri
väristä nukkaa.
Mahdollinen ratkaisu
•
•
•
•
Avaa vesihana.
Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa.
Vähennä pyykkiä.
Varmista, että olet asettanut oikean ohjelman. Aseta ly‐
hyt kuivausohjelma tarvittaessa uudelleen.
Edellisen ohjelman aikana pestyistä pyykeistä on irronnut
eriväristä nukkaa:
• Kuivausohjelma auttaa poistamaan nukkaa.
• Puhdista vaatteet nukanpoistajalla.
Jos rummussa on liikaa nukkaa, suorita rummun puhdista‐
va erikoisohjelma (katso lisätietoa kohdasta “Tekstiilien
nukka”).
Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta.
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja, kytke laite toimintaan ja pois toiminnasta. Jos
ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
16.3 Luukun avaaminen
hätätilanteessa
Mikäli järjestelmässä on tapahtunut
sähkökatkos tai laitteen toimintahäiriö,
luukun lukitus jää päälle. Pesuohjelma
jatkuu, kun laite saa uudelleen virtaa. Jos
luukun lukitus jää päälle toimintahäiriön
esiintyessä, se voidaan avata
hätäavaustoiminnolla.
Ennen luukun avaamista:
HUOMIO!
Palovammojen vaara!
Varmista, ettei veden
lämpötila ole liian korkea
ja pyykki kuumaa. Odota
tarvittaessa, että ne ovat
jäähtyneet.
Varmista, että rummun
sisällä oleva veden taso ei
ole liian korkea. Suorita
tarvittaessa hätätyhjennys
(katso luvun “Hoito ja
puhdistus” kohta
“Hätätyhjennys”).
Avaa luukku seuraavasti:
1. Kytke laite pois toiminnasta
painamalla painiketta On/Off.
2. Irrota pistoke pistorasiasta.
3. Vedä hätäavauskytkintä kaksi kertaa
alaspäin ja avaa laitteen luukku.
Seuraava kuva esittää
hätäavauskytkimen sijainnin.
HUOMIO!
Henkilövahingon vaara!
Varmista, ettei rumpu
pyöri. Odota tarvittaessa,
että rumpu pysähtyy.
4. Poista pyykit rummusta ja sulje
laitteen luukku.
SUOMI
49
17. KULUTUSARVOT
Annetut arvot on saavutettu laboratorio-olosuhteissa vastaavien standar‐
dien mukaisesti. Eri tekijät voivat vaikuttaa kyseisiin tietoihin: pyykin
määrä ja tyyppi sekä ympäristölämpötila. Pesuohjelman kestoon vaikut‐
tavat myös vedenpaine, syöttöjännite ja syöttöveden lämpötila.
Teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilmoituksetta tuoteparannuk‐
sia varten.
Ohjelma
Täyttö
(kg)
Ener‐
Vedenkulu‐ Likimääräinen oh‐
giankulu‐ tus (litro‐
jelman kesto (mi‐
tus (kWh) ina)
nuutteina)
Valko/Kirjo 60 °C
7
1.08
79
205
Puuvilla Eco
Puuvillan säästöohjelma
60 °C 1)
7
0.80
52
265
Valko/Kirjo 40 °C
7
0.8
79
190
Siliävät 40 °C
3
0.58
72
140
Hienopesu 40 °C
2
0.42
46
64
1,5
0.15
59
70
Villa/Käsinpesu 30 °C
1) "Puuvillan säästöohjelma" lämpötilassa 60 °C, täyttömäärällä 7 kg, on energiamerkkiin
merkittyjen tietojen viiteohjelma direktiivin 96/60/EY mukaisesti.
18. TEKNISET TIEDOT
Mitat
Leveys/korkeus/syvyys/
kokonaissyvyys
596 mm / 819 mm / 540 mm / 553
mm
Sähköliitäntä
Jännite
Kokonaisteho
Sulake
Taajuus
230 V
2000 W
10 A
50 Hz
Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kos‐
IPX4
teuden suojaustason, lukuun ottamatta kuiten‐
kaan matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kos‐
teussuojaa
Kylmä vesi
Vesiliitäntä 1)
Vedenpaine
Minimi
Maksimi
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Maksimitäyttömäärä
Puuvilla
7 kg
50
www.electrolux.com
Maksimikuivapaino
Puuvilla
Synteettiset
4 kg
3 kg
Linkousnopeus
Maksimi
1550 kierrosta minuutissa
1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4'' kierteitys.
19. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
*
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SUOMI
51
157020530-B-052019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement