Electrolux EW6F6548Q2 Användarmanual

Electrolux EW6F6548Q2 Användarmanual
EW6F6548Q2
SV
Tvättmaskin
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.........................................................................5
3. INSTALLATION.................................................................................................. 7
4. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................10
5. KONTROLLPANELEN......................................................................................11
6. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING....................................................................... 18
7. AUTODOSE-TEKNIK (AUTODOSERING).......................................................18
8. PROGRAM....................................................................................................... 25
9.
WI-FI - STÄLLA IN ANSLUTNINGEN..........................................................29
10. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................. 32
11. RÅD OCH TIPS.............................................................................................. 35
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 37
13. FELSÖKNING.................................................................................................43
14. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN............................................................................47
15. TEKNISKA DATA........................................................................................... 48
16. TILLBEHÖR....................................................................................................49
17. SNABBGUIDE................................................................................................50
18. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL
1369/2017.............................................................................................................52
electrolux.com/app
GET IT ON
SVENSKA
3
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för unga och personer med
funktionsnedsättning
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.',
– områden för gemensam användning i tvättstugor i
flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 8
kg (se avsnittet ”Programöversikt”).
Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten
från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar
(0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av
en matta eller annat som ligger på golvet.
Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med
de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av
auktoriserat servicecenter.
Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget
före underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för
att rengöra produkten.
Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara
milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med
slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Om en torktumlare placeras ovanpå tvättmaskinen, se
till att använda rätt staplingssats som godkänts av
ELECTROLUX (se mer information i kapitlet "Tillbehör
- staplingssats").
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
Installationen måste
överensstämma med
gällande nationella
bestämmelser.
•
•
•
•
•
•
5
Ta bort allt förpackningsmaterial och
transportbultarna, inklusive
gummibussning och plastbricka.
Förvara transportbultarna på ett
säkert ställe. Om produkten ska flyttas
i framtiden måste de sättas dit igen för
att låsa trumman för att förhindra
skador på produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
•
•
•
•
•
•
•
understiger 0 °C eller där den utsätts
för väder och vind.
Golvytan, på vilken produkten ska
installeras, måste vara plan, stabil,
värmebeständig och ren.
Kontrollera att luft kan cirkulera
mellan produkten och golvet.
Använd ett vattenpass för att
kontrollera att produkten står helt
vågrätt när den står på platsen där
den skall användas. Om den inte gör
det kan du justera fötterna tills den
gör det.
Installera inte produkten direkt över
en golvbrunn.
Spruta inte vatten på apparaten och
utsätt den inte för mycket fuktighet.
Installera inte produkten där luckan
inte kan öppnas helt.
Placera inte en stängd behållare för
uppsamling av vattenläckage under
produkten. Kontakta auktoriserat
servicecenter för att kontrollera vilka
tillbehör som kan användas.
6
www.electrolux.com
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Ta inte i anslutningssladden eller
stickkontakten med våta händer.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
•
andra tömningsslangen och
förlängningen.
Kontrollera att kranen är åtkomlig
efter installationen.
2.4 Användning
VARNING!
Det finns risk för
personskador, elstöt, brand
eller skador på produkten.
•
•
•
•
•
Följ säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Tvätta inga tyger som är starkt
nedsmutsade med olja, fett eller
andra feta ämnen. Det kan skada
gummidelarna i tvättmaskinen.
Förtvätta sådana tyger för hand innan
du stoppar in dem i tvättmaskinen.
Ta inte på luckglaset när ett program
är igång. Glaset kan bli hett.
Se till att alla metallföremål avlägsnas
från tvätten.
2.3 Anslutning av vatten
2.5 Service
•
•
•
•
•
•
•
Orsaka inga skador på
vattenslangarna.
Före anslutning till nya slangar,
slangar som inte använts under en
längre tid, där reparationsarbete har
utförts eller om nya enheter har
monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent
och klart.
Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
Använd inte en förlängningsslang om
tilloppsslangen är för kort. Kontakta
det auktoriserade servicecentret för
byte av tilloppsslang.
När du packar upp produkten kan det
finnas vatten kvar i tömningsslangen.
Detta beror på vattentesterna som
utförts på produkten på fabriken.
Du kan förlänga tömningsslangen till
högst 400 cm. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter för den
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget
och vattentillförseln.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
trumman.
Kassera produkten i enlighet med
lokala föreskrifter för avyttring från
WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment).
SVENSKA
7
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Uppackning
1. Avlägsna den utvändiga filmen.
Använd en kniv vid behov.
5. Ta bort frigolitskyddet från
undersidan. Sätt tillbaka maskinen i
upprätt läge.
2. Ta bort kartonglocket och frigoliten.
1
2
6. Ta loss strömkabeln och
tömningsslangen ur slanghållarna.
3. Öppna luckan. Ta ut all tvätt ur
trumman.
4. Lägg en av frigolitdelarna på golvet
under produkten. Lägg maskinen
försiktigt ner på ena sidan.
VARNING!
Det kan finnas vatten i
tömningsslangen. Det
beror på att
tvättmaskinen har testats
i fabriken.
7. Ta bort de tre transportbultarna och
dra ut distanserna.
8
www.electrolux.com
Tilloppsslang
FÖRSIKTIGHET!
Se till att det inte finns några
skador på slangen eller
några läckor från
kopplingarna. Använd inte
en förlängningsslang om
tilloppsslangen är för kort.
Kontakta kundtjänst för byte
av tilloppsslangen.
8. Sätt dit platshöljen, som finns i påsen
med användarmanualen, i hålen.
1. Anslut tilloppslangen på baksidan av
produkten.
45º
20º
Vi rekommenderar att du
sparar förpackningen och
transportbultarna om du
vid ett senare tillfälle ska
flytta produkten.
3.2 Information angående
installation
Placering och avvägning
Justera produkten så att den står stadigt
för att undvika vibrationer, oljud och
rörelse när den är igång.
1. Installera produkten på ett plant och
hårt golv. Produkten måste vara i våg
och stå stabilt. Se till att maskinen inte
vidrör väggar eller andra enheter och att
luft kan cirkulera under maskinen.
2. Lossa eller dra åt fötterna för att
justera nivån. Alla fötter måste stå
ordentligt på golvet.
VARNING!
Justera inte nivån genom att
sätta kartong, trä eller
motsvarande material under
produktens fötter.
2. Sätt den på vänster eller höger sida
beroende på var vattenkranen sitter.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är i
vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och ställ
in den i rätt läge.
4. Anslut tilloppsslangen för kallvatten till
en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.
Tömning av vattnet
Tömningsslangen ska sitta på en höjd
som inte är lägre än 60 cm och inte
högre än 100 cm.
Du kan förlänga
tömningsslangen till högst
400 cm. Kontakta
auktoriserat servicecenter
för den andra
tömningsslangen och
förlängningen.
Det går att ansluta tömningsslangen på
två sätt:
SVENSKA
9
1. Gör en U-form med tömningsslangen
och dra den runt plastböjen.
2. På kanten av ett handfat - Fäst
plastböjen i vattenkranen eller på
väggen.
Änden på tömningsslangen
måste alltid vara ventilerad,
dvs. avloppsrörets
innerdiameter (minst 38 mm
- minst 1,5 tum) måste vara
större än tömningsslangens
ytterdiameter.
5. Utan plastböjen, till en avloppsmuff Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt
den med en klämma. Se bilden.
Se till att plastböjen inte går
att flytta när maskiner
tömmer ut vattnet och att
avloppsslangens ände inte
är nersänkt i vattnet. Då kan
smutsigt vatten rinna tillbaka
in i produkten.
3. Om avloppsslangens ände ser ut så
här (se bilden) kan du trycka in den
direkt i stigröret.
Kontrollera att tömningsslangen gör en
loop för att förhindra att partiklar går in i
produkten från diskhon.
1
ø16
2
W011
4. Till ett stigrör med ventilationshål - För
in tömningsslangen direkt i avloppsröret.
Se bilden.
Anslut tömningsslangen till
avloppsmuffen och dra åt den med en
klämma. Kontrollera att tömningsslangen
gör en loop för att förhindra att partiklar
går in i produkten från diskhon.
10
www.electrolux.com
6. Fäst slangen direkt till ett inbyggt
avloppsrör i rummets vägg och dra åt
den med en klämma.
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Specialfunktioner
Din nya tvättmaskin uppfyller alla krav för
en effektiv behandling av din tvätt med
låg vatten-, energi- och
tvättmedelsförbrukning samtidigt som
kläderna hanteras varsamt.
•
•
•
•
Tack vare Soft Plus-alternativet
sprids sköljmedlet jämt över tvätten
och tränger djupt in i fibrerna, vilket
ger en perfekt mjukhet.
SensiCare-systemet känner av
tvättmängden och fastställer tvättiden
på 30 sekunder. Tvättprogrammet är
anpassat efter tvättmängden och typ
av material utan att för den skull
förbruka mer tid, energi eller vatten än
nödvändigt.
Med Wi-Fi-anslutningen kan du
starta och kontrollera
tvättprogrammets status i
fjärrkontrolläge.
AutoDose-tekniken avger
automatiskt rätt mängd tvättmedel
enligt vilken typ av tvätt det är,
tvättmedelslådan har två integrerade
fack (tvättmedel + sköljmedel) och två
extra behållare för tvättmedel och
tillsatser för manuell laddning. Det ger
högsta användarflexibilitet.
4.2 Produktöversikt
1
2
8
3
9
10
4
5
11 12
6
7
1 Bänkskiva
2 Tvättmedelsdispensern med
AutoDose-fack och manuella fack
3 Kontrollpanel
4 Luckhandtag
5 Typskylt
SVENSKA
6
7
8
9
10
11
12
11
Önskad etikett kan fästas bredvid
programvredet.
Filter till tömningspump
Fötter för att få maskinen i nivå
Tömningsslang
Tilloppsslangens anslutning
Nätkabel
Transportbultar
Slangstöd
Puuvilla
UltraWash
Puuvilla
Denim
Synteettiset
Outdoor
Hienopesu
Villa
Pika 14 min.
Silkki
Huuhtelu
Koneen puhdistus
Tyhjennys/Linko
us
Anti-Allergy
4.3 Flerspråkiga etiketter
Fästbara etiketter på olika språk
levereras med maskinen.
5. KONTROLLPANELEN
5.1 Beskrivning av kontrollpanel
1
Denim
Outdoor
Sport
Wool
Silk
Duvet
Anti-Allergy Vapour
2
3
4
5
6
7
Cottons
Cottons Eco
Temp.
Synthetics
Delicates
Spin
Rapid 20min
Rinse
Prewash
Spin/Drain
Intensive
Extra Rinse
13 12
11
Easy Iron
Time
Manager
Delay Start
9
8
On/Off
14
10
Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera
kompatibiliteten mellan funktioner och tvättprogram i avsnittet "AutoDose
och funktioner som är kompatibla med programmen" i kapitlet "Program".
En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig
ställa in inkompatibla funktioner tillsammans.
Se till att skärmen och touchknapparna alltid är rena och torra.
1
Programvälja‐ Ställa in önskat tvättprogram. Se "Programöversikt" för mer in‐
re
formation.
12
www.electrolux.com
2
Spin knapp
När du ställer in ett program väljer maskinen automatiskt stan‐
dardcentrifugeringshastigeten.
Tryck upprepade gånger på den här knappen för att:
• Ändra centrifugeringshastigheten. Displayen visar en‐
dast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt pro‐
gram.
•
Välj Ingen centrifugering. Ställ in den här funktio‐
nen för att inaktivera alla centrifugeringsfaser. Maskinen ut‐
för endast tömningsfasen för valt tvättprogram. Ställ in
funktionen för mycket ömtåliga plagg. Sköljfasen använder
mer vatten för vissa tvättprogram.
Med hjälp av Spin-knappen kan du också ställa in:
•
Aktivera funktionen Sköljstopp.
Maskinen tömmer inte ut det sista sköljvattnet för att tvät‐
ten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet avslutas med vat‐
ten i trumman och den sista centrifugeringsfasen genom‐
förs inte.
På displayen visas indikatorlampan
.
Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att
minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vatt‐
net för att kunna låsa upp luckan.
Tryck på Start/Pause
-knappen: maskinen utför centri‐
fugeringsfasen och tömmer ut vattnet.
•
Aktivera funktionen Tyst drift.
De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna ute‐
sluts och programmet avslutas med vatten i trumman. Det‐
ta gör att tvätten blir mindre skrynklig.
Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under
natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs
sköljningarna med mer vatten.
.
På displayen visas indikatorlampan
Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att
minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vatt‐
net för att kunna låsa upp luckan.
Tryck på Start/Pause-knappen
för bara tömningsfasen.
knappen: maskinen ut‐
Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cir‐
ka 18 timmar.
3
När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt
den förinställda temperaturen för programmet.
Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad tempe‐
Temp. touchk‐ ratur visas på displayen.
napp
När displayen visar
-indikatorerna, värmer inte produkten
upp vattnet.
4
Display
Ger information om hur man ställer in program. Se avsnittet
"Display" för mer information.
SVENSKA
5
6
7
AutoDose
Touchknapp
för sköljmedel
AutoDose
Touchknapp
för flytande
tvättmedel
Start/Pause
touchknapp
13
För aktivering och avaktivering av den automatiska sköljme‐
delspåfyllningen. Se kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosering)"
för mer information.
För aktivering och avaktivering av den automatiska tvättme‐
delspåfyllningen. Se kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosering)"
för mer information.
Tryck på den här knappen för att starta, pausa eller avbryta
ett program.
Tryck på den här knappen upprepade gånger för att aktivera
en eller båda funktionerna.
Motsvarande indikatorlampa tänds på displayen.
•
Fjärrstart
Välj den här funktionen för att ansluta maskinen till appen.
Tryck på den här knappen så visar displayen
torlampan som blinkar i några sekunder.
När du har tryckt på Start/Pause
playen
8
-knappen visar dis‐
-indikatorlampan och Fjärrstart bekräftas.
När du trycker på Start/Pause
Fjärrstart/De‐
lay Start
touchknapp
-indika‐
-knappen ef‐
ter att
-indikatorlampan har slutat blinka,
är inte Fjärrstart aktiverad, men det valda pro‐
grammet startar.
•
Delay Start
Med den här funktionen kan du fördröja programstarten till
en bättre lämpad tidpunkt.
Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in öns‐
kad fördröjning. Tiden ökar i steg om 30 minuter upp till 90
minuter och med 2 timmar upp till 20 timmar.
När du har tryckt på Start/Pause
-knappen visar dis‐
playen
-indikatorlampan, och vald fördröjningstid och
maskinen börjar nedräkningen.
9
Med den här funktionen kan du minska programlängden. Se
Time Manager avsnittet "Time Manager.
touchknapp
10
Produkten tvättar och centrifugerar tvätten skonsamt för att
förhindra att den skrynklar sig.
Produkten sänker centrifugeringshastigheten, använder mer
vatten och anpassar programlängden till typen av tvätt.
Easy Iron
touchknapp
14
www.electrolux.com
Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med
kontrollpanelen.
För att aktivera/avaktivera den här funktionen, håll Easy
Knapplås
Iron-knappen nedtryckt tills
tänds/släcks på displayen.
Om den är aktiverad blinkar den 3 gånger när du trycker på
vilken knapp som helst.
Denna funktion lägger till några sköljningar enligt valt tvättpro‐
gram.
Använd den här funktionen om du har allergi mot tvättmedels‐
rester eller extra känslig hud.
11
Extra Rinse
touchknapp
Funktionen lägger till tid till programlängden.
Motsvarande indikator ovanför touchknappen tänds och är
tänd under nästa program tills detta alternativ är avaktiverat.
Ställ in det här alternativet för att optimera sköljmedelsdistri‐
butionen och därmed få mjukare tvätt.
Rekommenderas när du använder sköljmedel.
För att aktivera/avaktivera den här funktionen, håll Extra Rin‐
Permanent Soft
Plus-funktion
se-knappen nedtryckt tills
tänds/släcks på displayen.
Funktionen lägger till tid till programlängden.
Funktionen är påslagen permanent under nästföljande pro‐
gram eller tills den avaktiveras.
SVENSKA
15
Tryck på den här funktionen för att lägga till en intensivfas till
ett program.
Motsvarande indikatorlampa ovanför touchknappen tänds.
Genom att trycka på den här knappen visas indikatorlampan
nära tvättmedelssymbolen, och maskinen ska automatiskt
dosera extra tvättmedel när det automatiska tvättmedelsfacket
är aktiverat.
12
Intensive
touchknapp
Om det automatiska tvättmedelsfacket är avstängt, är det möj‐
ligt att köra den här funktionen som i en vanlig tvättmaskin ge‐
nom att fylla på tvättmedel eller tillsatsmedel i det manuella
facket.
Om du trycker på tvättmedelsfackets knapp me‐
dan Intensive-funktionen är aktiv stängs AutoDo‐
se-funktionen av, men Intensive-funktionen är
fortfarande aktiv i manuellt läge.
Funktionen lägger till tid till programlängden.
13
Prewash
touchknapp
Använd den här funktionen för att lägga till en 30 °C förtvätts‐
fas före tvättfasen.
Motsvarande indikatorlampa ovanför touchknappen tänds.
Den här funktionen rekommenderas för hårt smutsad tvätt,
särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta
partiklar.
Extra mängd tvättmedel kommer att tillföras automatiskt i för‐
tvättsfasen.
När man väljer förtvättsfas och AutoDose är aktiv
kommer maskinen automatiskt att dosera tvätt‐
medel. Om AutoDose stängs av, placera tvätt‐
medlet/tillsatsen i en doseringsboll inuti trumman.
Funktionen kan lägga till tid till programlängden.
16
www.electrolux.com
Ljudsignaler
Den här produkten kommer med olika ljudsignaler som aktive‐
ras när:
• Du slår på produkten (särskild kort ljudsignal).
• Du stänger av produkten (särskilt kort ljudsignal).
• Du trycker på knapparna (klickande ljud).
• Du gör felval (3 korta ljud).
• Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).
• Maskinen har ett fel (korta ljudstötar i cirka 5 minuter).
Inaktivera/aktivera ljudsignalerna när programmet är klart
genom att trycka på Prewash- och Intensive-knapparna samti‐
digt i 6 sekunder.
Om du avaktiverar ljudsignalerna kommer de
ändå att låta när det är något fel på maskinen.
Om du trycker på den här knappen i några sekunder slås ma‐
skinen på eller stängs av. Två olika ljud hörs när man slår på
eller stänger av maskinen.
14
On/Off tryck‐
knapp
Eftersom Standby-funktionen i vissa fall automa‐
tiskt stänger av maskinen för att minska energiför‐
brukningen kan du behöva slå på den igen.
För mer information, se "Standby-funktionen" i ka‐
pitlet "Daglig användning".
5.2 Display
Temperaturområdet:
Temperaturindikator.
Indikatorlampa för kallt vatten.
Indikatorlampa för barnlås.
Indikatorlampa för WiFi-anslutning.
Indikatorlampa för Fjärrstart.
Indikatorlampa för lucklås.
SVENSKA
17
Indikator för Fördröjd Start.
Den digitala indikatorn kan visa:
• Programtid: t.ex.
.
•
Fördröjd tid: t.ex.
.
•
Programmets slut:
•
Varningskod: t.ex.
•
•
Felindikator:
.
Andra inställningsmeddelanden.
.
.
Time Manager-indikatorlampa.
Soft Plus-indikator.
Indikator för trumrengöring. Detta är en rekommendation för att
köra trumrengöring.
Centrifugeringsområdet:
Indikatorlampa för centrifugeringshastighet
Indikator för ingen centrifugering. Centrifugeringen är
avstängd.
Nattprogram-indikatorlampa.
Indikator för Sköljstopp.
Indikatorn för maximal tvättvikt (se avsnittet "SensiCare Sy‐
stem tvättmängdsdetektion").
Den blinkar när tvättmängden överstiger den maximalt
angivna tvättmängden för valt program.
ml
Indikatorlampa för mängden flytande tillsatsmedel (se kapitlet
"AutoDose-teknik (Autodosering)")
AutoDose indikator för tvättmedelsfack. När lampan lyser do‐
serar maskinen automatiskt tvättmedlet.
AutoDose indikator för sköljmedelsfack. När lampan lyser do‐
serar maskinen automatiskt sköljmedlet.
AutoDose statusindikator. Den lyser när AutoDose-funktionen
är avstängd.
Indikatorlampa för länkat läge. Den tänds när båda facken är
länkade och fyllda med samma tvättmedel. AutoDose-funktio‐
nen för sköljmedel är avaktiverad.
Dessa indikatorlampor tänds bredvid tvättmedelsfacket
och facket för sköljmedel
när du ökar eller minskar den au‐
tomatiska doseringen av tvättmedel eller sköljmedel.
www.electrolux.com
indikator
När du ställer in ett tvättprogram visas
standardlängden och
-streck.
Tryck på Time Manager-knappen för att
minska programtiden efter dina behov.
Displayen visar den nya programtiden
och strecken minskar efter hand:
1)
passar för en full maskin med
normalt smutsad tvätt.
ett snabbprogram för full maskin
med lätt smutsad tvätt.
mycket snabbt program för en liten
tvättmängd med lätt smutsad tvätt (max.
halv maskin).
Syntet
Med detta alternativ kan du minska
programmets varaktighet beroende på
mängden tvätt och graden av
nedsmutsning.
Time Manager är endast tillgänglig med
programmen i tabellen.
Bomull Eco
5.3 Time Manager
Bomull
18
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Standardlängd för alla program.
det kortaste programmet för att
fräscha upp en liten mängd tvätt.
6. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Under installationen eller
före första användning kan
det finnas lite vatten i
maskinen. Detta är vatten
som finns kvar i maskinen
efter ett fullständigt
funktionstest på fabriken för
att säkerställa att maskinen
fungerar som den ska innan
den levereras till kunden.
1. Se till att alla transportbultar är
borttagna från produkten.
2. Se till att det finns el och att
vattenkranen är öppen.
3. Se till att fylla AutoDose-facken med
flytande tvättmedel
och
sköljmedel . Se avsnittet
"AutoDose grundinställningar" i
kapitlet "AutoDose-teknik
(Autodosering)".
4. Ställ in och starta ett program för
bomull vid högsta temperaturen utan
tvätt i trumman.
Detta tar bort all möjlig smuts från
trumman och baljan.
7. AUTODOSE-TEKNIK (AUTODOSERING)
Läs noga igenom detta
kapitel.
7.1 Inledning
Rätt dosering av tvättmedel och
sköljmedel är bättre för textilierna och
säkerställer goda tvättresultat.
För mycket tvättmedel skadar dina kläder
och för lite ger inte tillfredsställande
tvättresultat.
Den här maskinen är utrustad med ett
doseringssystem som automatiskt ger
rätt mängd tvätt- och sköljmedel för att
bevara tyget och färgens.
SVENSKA
19
7.2 Tvättmedelsdispensern
med AutoDose-fack och
manuella fack
När du använder tvättmedel
och andra behandlingar, följ
alltid instruktionerna på
tvättmedelsprodukternas
förpackning. Vi
rekommenderar ändå att
aldrig överskrida den
maximala nivån som finns
angivet på varje fack (
).
AutoDose tvättmedelsfack.
Maskinen är förinställd i fabriken så
det ska passa de flesta.
Om båda AutoDose-behållarna är
aktiverade i det inställda programmet,
kommer flytande tvättmedel och
sköljmedel att fyllas på automatiskt.
När programmet har startat släpper
maskinen automatiskt ut rätt mängd
tvättmedel och mjukmedel i enlighet med
hur mycket och vilken tvätt det är, om
Om en av AutoDose-behållarna eller
om båda är avaktiverade (OFF ) i det
förinställda programmet, måste man fylla
på produkten manuellt i respektive fack.
AutoDose sköljmedelsfack.
indikatorerna
displayen.
och/eller
visas på
AutoDose
I vissa program är AutoDose
AV (OFF) (OFF är påslagen
Manual
och indikatorlamporna
och/eller
är släckta på
displayen) eftersom det finns
plagg som kräver
specialtvättmedel eller annat
medel. När OFF är
påslagen, häll tvättmedel
och andra medel i rätt fack.
Se "AutoDose och
kompatibla funktioner med
program" i kapitlet
"Program".
Ytterligare förklaringar om
AutoDose och aktivering av
avancerade inställningar är
tillgängliga vid nedladdning
av APPEN.
(Manual)
VARNING!
Häll inte pulvertvättmedel i
AutoDose-facket.
•
AutoDose-fack för flytande
tvättmedel
•
och sköljmedel
Manuella fack för tvättfasen:
pulver eller flytande tvättmedel.
.
20
www.electrolux.com
Under extrema förhållanden (mycket
mjukt eller mycket hårt vatten) och
speciell typ av tvättmedel (som
superkompakt) rekommenderar vi att du
justerar den förinställda dosen genom att
följa anvisningarna på tvättmedels- och
sköljmedelsförpackningen: t ex när du
använder superkompakt tvättmedel kan
du behöva minska den förinställda dosen
avsevärt.
Om tvättresultatet inte är
tillfredsställande eller om det finns för
mycket skum under tvättningen, kan
fabriksinställningen behöva ändras. Läs
avsnittet "AutoDose konfigurationsläge"
hur man ändrar grundinställningen, men
innan du gör det:
Om du använder flytande
tvättmedel, se till att
specialbehållaren för
flytande tvättmedel har
satts in. Se avsnittet
"Manuell påfyllning av
tvättmedel och tillsatser" i
det här kapitlet.
Behållaren för flytande
tvättmedel levereras inuti
trumman.
•
•
Manual Fack för manuell påfyllning av
flytande medel (sköljmedel,
stärkelse).
Maximal nivå för tvättmedels-/
tillsatsmängd.
7.3 AutoDose normalinställning
De förinställda doseringarna för en
stor tvätt är 90 ml för tvättmedel och
25 ml för sköljmedel: den optimala
konfigureringen för att passa de flesta
förhållanden. Baserat på denna
inställning beräknar maskinen den
exakta doseringen för varje tvätt.
1. Identifiera vattnets hårdhetsnivå.
Kontrollera vattenhårdheten där du
bor. Nivåerna visas normalt som:
mjukt, medel och hårt vatten.
Vid behov kan det lokala vattenverket
kontaktas för att få information om
vattnets hårdhet där du bor.
2. Identifiera den anpassade
tvättmedelsdosen.
Se etiketten på tvättmedels-/
sköljmedelsförpackningen vilken
mängd som ska användas. Förslaget
som anges beror på tre olika faktorer:
• Vattenhårdhetsnivå (se följande
tabell);
• Normal smutsgrad
• Maskinens nominella kapacitet
(t.ex. maximal tvättmängd 8 kg).
Om den nominella kapaciteten på
produktförpackningen avser
maskiner med lägre kapacitet, ska
den anpassade dosen ökas.
Vattnets hårdhetsnivåer
Nivåer
Mjuka
Medium4)
Vattenhårdhet
°f1)
°d2)
°e3)
mmol/l
ppm
<15
<8
<10
<1.4
<140
15 - 25
8 - 14
0 - 17
1.5 - 2.5
150 - 250
SVENSKA
Nivåer
21
Vattenhårdhet
Hårda
°f1)
°d2)
°e3)
mmol/l
ppm
>25
>14
>17
>2.5
>250
1) Franska värden
2) Tyska värden
3) Engelska värden
4) Fabriksinställning, är tillfredsställande för de flesta.
7.4 AutoDose
konfigurationsläge
Gå in i AutoDose
konfigurationsläge innan du
börjar med att ställa in något
program. Konfigurationsläget
kan avbryta temporära
inställningar.
1. Tryck på On/Off -knappen i några
sekunder för att aktivera produkten.
2. Vänta ca 10 sekunder för maskinens
internkontroll.
3. För att gå in i konfigurationsläge,
tryck och håll inne Temp.- och Spinknapparna samtidigt i några
5. För att ställa in basdosering, tryck på
motsvarande facks knappar tills
standarddosering för tvättprodukter
och två pilar längst ner på displayen
visas. Tryck på Temp.-knappen
upprepade gånger för att äka
doseringen och på Spin-knappen för
att minska. Minsta steg är 1 ml.
sekunder tills displayen visar
till vänster på displayen och
indikatorlampor för ett blinkande
tvättmedelsfack
och
sköljmedelsfack
displayen.
till höger på
6. Efter ca 10 sekunder återgår
displayen till
programinformationsskärmen eller
tryck på och håll nere Temp.- och
Spin-knapparna igen för att gå ut
direkt.
7.5 Fylla på tvättmedel och
tillsatser i AutoDose-systemet
4. Tryck på motsvarande knappar för att
växla mellan funktionen på och av.
Displayen visar OFF när ett fack är
avaktiverat eller visar fackets
indikatorlampa om det är aktiverat.
Läs "Tvättmedelstyper och
andra medel" i kapitlet "Råd
och tips".
22
www.electrolux.com
Vi rekommenderar att du
inte överskrider den
maximala indikerade nivån
(
).
1. Öppna tvättmedelsfacket.
5. Lyft ner AutoDose-locket.
2. Lyft upp AutoDose-locket.
6. Stäng tvättmedelsdispensern
försiktigt tills ett "klick" hörs.
3. Häll försiktigt det flytande tvättmedlet
.
i AutoDose tvättmedelsfacket
Fyll till den indikerade max-nivån
.
7.6 Indikatorlampa för låg nivå
av AutoDose
Fyll inte på AutoDose-facken
om inte maskinen indikerar
att en eller båda facken är
tomma.
4. Häll försiktigt det flytande sköljmedlet
i AutoDose sköljmedelsfacket
till den indikerade max-nivån
. Fyll
.
När det aktiverade facket har en låg nivå
av tvättmedel blinkar motsvarande
indikatorlampa sakta på displayen.
Den slutar blinka först när facket fylls på
igen.
SVENSKA
Om facket inte fylls på och ett program
startas kommer indikatorlampan att sluta
blinka och istället lysa med ett fast sken.
När programmet är klart kommer det att
börja blinka igen.
Såvida inte AutoDose har stängts av
(OFF) och om ett fack har nått låg nivå,
kommer den inställda doseringen för det
facket att visas på displayen i några
sekunder varje gång lådan öppnas, för
att påminna om att påfyllning behövs.
Om nivån är låg i båda facken kommer
båda indikatorlamporna att blinka, men
bara den inställda doseringen för
tvättmedel visas.
Om facken fylls på innan
maskinen sätts på första
gången kommer inte
indikatorlampan för
AutoDose att blinka.
FÖRSIKTIGHET!
Påfyllning av facken måste
göras med samma
tvättmedel/sköljmedel som
innan, annars måste facken
rengöras före påfyllning.
23
tvättmedelsfacket genom att trycka på
-knappen tills displayen visar OFF.
7.8 Avaktivera AutoDose
Om du föredrar att använda facken för
manuell fyllning som standardval kan du
avaktivera AutoDose-facken helt.
När du har kommit in i AutoDose
konfigurationsläge genom att trycka på
Temp.- och Spin-knapparna:
1. Tryck på
- eller
-knappen tills
: AutoDose
displayen visar
utesluts helt för motsvarande fack
eller för båda.
7.7 Ändra från AutoDose till
manuell dosering
Det går att stänga av AutoDosefunktionen för en eller båda facken
genom att trycka på motsvarande
symbol.
Exempel:
•
För att stänga av facket för
sköljmedel, tryck på
displayen visar OFF.
-knappen tills
2. Efter 10 sekunder återgår displayen
till programinformationskärmen.
7.9 Manuell påfyllning av
tvättmedel och tillsatsmedel
Du kan behöva använda ett annat
tvättmedel eller sköljmedel än de du
använder i AutoDose-facken. Se först till
att AutoDose-facken är avaktiverade och
häll därefter tvättmedel, sköljmedel och
andra medel i de manuella facken.
Överskrid inte den maximalt
angivna nivån (
1. Öppna tvättmedelsfacket.
•
Om du ska använda ett annat
tvättmedel än det som finns i
AutoDose-facket kan du stänga av
).
24
www.electrolux.com
2. Häll pulvertvättmedlet i facket
.
Om du använder flytande tvättmedel,
se "Manuell påfyllning av flytande
tvättmedel".
Manuell påfyllning av flytande
tvättmedel
1. Sätt i behållaren för flytande
tvättmedel.
3. Om så önskas, häll sköljmedel i
Manual
-facket.
4. Stäng tvättmedelsdispensern
försiktigt tills ett "klick" hörs.
2. Häll flytande tvättmedel i
-facket.
3. Stäng tvättmedelsdispensern
försiktigt tills ett "klick" hörs.
Om maskinen inte har
använts på 4 veckor med
fyllda fack, kan tvättmedlet/
sköljmedlet ha blivit visköst
eller ha torkat ut. Lådan
måste rengöras enligt
kapitlet "Rengöring och
underhåll".
SVENSKA
7.10 Indikering för öppen låda
När ett program körs måste alltid
tvättmedelslådan vara stängd.
En sensor i lådan detekterar om lådan är
öppen (eller inte ordentligt stängd)
medan programmet är igång. I så fall går
maskinen omedelbart in i pausläge.
Om du trycker på Start/Pause
knappen hörs ett felljud och allting på
25
displayen stängs av förutom AutoDosesymbolerna som är tända i några
sekunder. Därefter återgår displayen till
hur den var innan maskinen gick in i
pausläge.
Detta händer även om användaren
stängt av AutoDose.
För att starta om programmet, se till att
lådan är ordentligt stängd och tryck på
Start/Pause
-knappen.
8. PROGRAM
8.1 Programöversikt
Program
Standardtem‐
peratur
Temperatur‐
variation
Referen‐
Max.
shastighet tvätt‐
för centri‐ mängd
fugering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall
[rpm ]
Bomull
40 °C
90 °C - Kall
1400 rpm
(1400400)
8 kg
Vit och färgad bomull. Normalt och mycket
smutsad.
1400 rpm
(1400400)
8 kg
Bomull Eco1)
Vit bomull och färgäkta bomull. Normalt
smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar
och programmets tvättfas förlängs, vilket ger
goda tvättresultat.
Syntet
40 °C
60 °C - Kall
1200 rpm
(1200 400)
4 kg
Syntetplagg eller blandade material. Nor‐
malt smutsad tvätt.
Fintvätt
30 °C
40 °C - Kall
800 rpm
(1200400)
2 kg
Ömtåliga material som akryl, viskos och
blandade material måste fintvättas. Normalt
smutsad tvätt.
3 kg
Syntet och blandade material. Lätt smutsad
tvätt och plagg som ska fräschas upp.
40 °C
60 °C - 40 °C
Snabb 20 min 1200 rpm
30 °C
(120040 °C - 30 °C 400)
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smutsgrad)
26
www.electrolux.com
Program
Standardtem‐
peratur
Temperatur‐
variation
Referen‐
Max.
shastighet tvätt‐
för centri‐ mängd
fugering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall
[rpm ]
Sköljning
1400 rpm
(1400400)
2 kg
Alla material, förutom ylle och mycket öm‐
tåliga material. Program för sköljning och
centrifugering. Centrifugeringens standard‐
hastighet är den som används för vit-/kulört‐
vättprogrammen. Minska centrifugeringshas‐
tigheten efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in
alternativet Extra Rinse för ytterligare skölj‐
ningar. Med en låg centrifugeringshastighet
sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar
en kort stund.
Centrifug./
Tömning
1400 rpm
(1400
-400)
8 kg
För att centrifugera tvätten och tömma ut vatt‐
net i trumman. Alla material, förutom ylle
och ömtåliga tyger.
Anti-Allergy
60 °C
1400 rpm
(1400 400)
8 kg
Vita bomullsplagg. Detta program tar bort
mikroorganismer tack vare en tvättfas med en
temperatur över 60 °C under några minuter.
Detta hjälper till att ta bort bakterier, mikroor‐
ganismer och partiklar. Tillförsel av ånga och
en extra sköljningsfas säkerställer att tvättme‐
delsrester och pollen/allergener avlägsnas, vil‐
ket gör den lämplig för känsliga personer.
Täcken
40 °C
60 °C - Kall
800 rpm
3 kg
(800 - 400)
Syntetfilt, vadderade kläder, täcken, dun‐
jackor och liknande.
Siden
30 °C
800 rpm
0,5 kg
(800 - 400)
Specialprogram för silke och blandade syn‐
tetmaterial.
Ylle
1200 rpm
(1200400)
1,5 kg
Ylle som går att tvätta i maskinen, hand‐
tvättbar ylle och andra material med symbo‐
len "handtvätt".2)
1200 rpm
(1200 400)
4 kg
Blandade sportkläder. Lätt smutsad tvätt el‐
ler plagg som ska fräschas upp.
40 °C
40 °C - Kall
Sportkläder
30 °C
40 °C - Kall
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smutsgrad)
SVENSKA
Program
Standardtem‐
peratur
Temperatur‐
variation
Referen‐
Max.
shastighet tvätt‐
för centri‐ mängd
fugering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall
[rpm ]
Outdoor
30 °C
40 °C - Kall
1200 rpm
(1200400)
27
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smutsgrad)
2,5
kg3)
1 kg4)
Använd inte sköljmedel och se till
att det inte finns någon sköljme‐
delsrest kvar i tvättmedelsfacket.
Sportplagg i syntetmaterial. Detta program
är utformat för att skonsamt tvätta moderna
sportkläder men är även lämpligt för gym-,
cyklings- eller joggingkläder och liknande
plagg. Den rekommenderade tvättmängden är
2,5 kg.
Vattentäta tyger, vattentäta tyger som an‐
das och tyger med vattenavvisande effekt.
Detta program kan också användas som ett
återimpregneringsprogram för vattenavvisan‐
de tyger, speciellt anpassad för behandling av
kläder med en hydrofob beläggning. För detta
återimpregneringsprogram för vattenavvisan‐
de tyger, gör enligt följande:
•
•
•
Häll tvättmedel i facket
.
Häll i ett speciellt medel som återställer ty‐
gets vattenavvisande förmåga i sköljme‐
delsfacket .
Minska tvättmängden till 1 kg.
För att ytterligare förbättra den
vattenavvisande effekten, torka i
torktumlaren med torkprogram
Outdoor (om det finns tillgängligt
och om plagget får torktumlas).
www.electrolux.com
Program
Standardtem‐
peratur
Temperatur‐
variation
Referen‐
Max.
shastighet tvätt‐
för centri‐ mängd
fugering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall
[rpm ]
Denim
30 °C
40 °C - Kall
800 rpm
(1200 400)
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smutsgrad)
4 kg
Specialprogram för denimplagg med fint‐
vättfas för att minimera att färgerna blek‐
nar och att det blir fläckar efter tvättmedlet.
För bättre resultat rekommenderar vi att man
minskar tvättmängden.
1) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt förordningen
1061/2010 är dessa program "Standardprogram 60 °C Vit-/Kulörtvätt" och "Standardpro‐
gram 40 °C Vit-/Kulörtvätt". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen
energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.
Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för
valt program.
2) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka
som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.
3) Programöversikt.
4) Tvättprogram och program för vattentäta material.
■ ■
■
■
■
■
■ ■
■
■
Denim
■
Outdoor
■
Sportkläder
AutoDose
Sköljmedel
Ylle
■
Siden
■ ■
Täcken
■
Anti-Allergy
Snabb 20 min
■
Sköljning
Fintvätt
AutoDose
Tvättmedel
Syntet
Bomull Eco
Program
Centrifug./Tömning
Programfunktionernas kompatibilitet
Bomull
28
■
■
■
AutoDose
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Mer
Centrifug.
■
■
■
Tyst
■
Sportkläder
Outdoor
Denim
■
■
■
■
■
■
■
Ylle
■ ■
■
■
■
■
29
■
Siden
■
■
Täcken
■
Sköljstopp
■
Anti-Allergy
■
Sköljning
Snabb 20 min
■ ■
Syntet
■
Bomull Eco
Ingen centri‐ ■
fugering
Bomull
Fintvätt
Program
Centrifug./Tömning
SVENSKA
■ ■
■
Prewash
■
■
■
■
Intensive 1)
■
■
■
■
Extra Rinse
■
■
■ ■
Soft Plus
■
■
■ ■
Easy Iron
■
Time Mana‐
ger
■
■
■
Delay Start
■
■
■ ■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.
8.2 Woolmark Apparel Care - Blå
Maskinens ylleprogram har godkänts av
Woolmark Company för tvätt av maskin‐
tvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt",
under förutsättning att plaggen tvättas en‐
ligt anvisningarna från tillverkaren av den‐
na tvättmaskin. Följ anvisningarna på kläd‐
vårdsetiketten för torkning och andra tvät‐
tanvisningar. M1512
Woolmark-symbolen är en certifierings‐
märkning i många länder.
9.
WI-FI - STÄLLA IN ANSLUTNINGEN
Det här kapitlet beskriver hur man
ansluter smart-produkten till WiFi-
nätverket och hur man länkar det till en
mobil enhet.
30
www.electrolux.com
Med denna funktion kan man få
meddelanden, kontrollera och övervaka
tvättmaskinen från din mobila enhet.
Anslut din maskin för att få full tillgång till
funktioner och service som kan behövas:
•
•
Trådlöst nätverk hemma med
aktiverad internetanslutning.
Mobil enhet ansluten till trådlöst
nätverk.
Frekvens
2,412 - 2,472 GHz
för den europeiska
marknaden
Protokoll
IEEE 802.11b/g/n
två radioströmmar
Max. effekt
< 20 dBm
9.1 Installerar och konfigurerar
"My Electrolux"
3. Tryck på och håll inne - och
knapparna samtidigt i några
sekunder tills ett "klick" hörs. Släpp
knapparna.
visas på displayen i
5 sekunder och indikatorn
börjar
blinka.
Den trådlösa modulen startar upp.
Se till att din App är redo för
anslutning.
4. Efter ca 45 sekunder visas
(Tillgängligheten) på displayen.
När tvättmaskinen ansluts till
applikationen ska du stå nära med sin
Smart-enhet.
Se till att din Smart-enhet är ansluten till
det trådlösa nätverket.
1. Gå till App Store på din smart-enhet.
2. Ladda ner och installera appen "My
Electrolux".
3. Se till att du har startat en Wi-fianslutning på tvättmaskinen. Om
inte, läs nästa avsnitt "Konfigurera
tvättmaskinens trådlösa anslutning".
4. Starta applikationen. Välj land och
språk och logga in med e-postadress
och lösenord. Om du inte har något
konto, skapa ett nytt med
instruktionerna i "My Electrolux".
5. Följ instruktionerna på appen för
registrering och konfiguration av
tvättmaskinen.
9.2 Konfigurera tvättmaskinens
trådlösa anslutning
1. Tryck på On/Off -knappen i några
sekunder för att aktivera produkten.
Vänta i 10 sekunder innan du
fortsätter med den trådlösa
konfigurationen.
2. Välj ett program genom att vrida på
programvredet.
Tillgängligheten är öppen i 3 minuter.
Så länge produkten är
aktiverad kommer den att
försöka ansluta med de
sparade
inloggningsuppgifterna tills
WiFi-anslutningen
avaktiveras eller återställer
inloggningsuppgifterna.
5. Konfigurera "My Electrolux"-appen
på din smartenhet och följ
instruktionerna för att ansluta
enheten till ditt Wi-Fi-nätverk.
6. Om anslutningen är konfigurerad när
programinformationskärmen kommer
tillbaka, visas indikatorlampan
på
displayen.
SVENSKA
2. Tryck på Start/Pause
-knappen
för att aktivera Fjärrstart innan
Varje gång du slår på
maskinen tar det 45
sekunder att ansluta
automatiskt till nätverket.
När indikatorn
slutar
blinka är anslutningen klar.
För att stänga av den trådlösa
anslutningen, tryck på och håll inne
indikatorn
-
och
-knapparna samtidigt i några
sekunder tills den första ljudsignalen
hörs:
sekunder.
visas på displayen i 5
Om du stänger av maskinen
och därefter slår på den
stängs den trådlösa
anslutningen av automatiskt.
För att ta bort uppgifterna om det
trådlösa nätverket, tryck på och håll
inne - och
-knapparna samtidigt i
10 sekunder tills den andra ljudsignalen
hörs:
9.3
visas på displayen.
Fjärrstart
Med Fjärrstart kan du starta ett program
med fjärrkontrollen.
Fjärrkontrollen aktiveras
automatiskt när du trycker
på Start/Pause
-knappen
för att starta programmet,
men det går också att starta
ett tvättprogram med
fjärrkontrollen.
När Appen är installerad och den
trådlösa anslutningen klar kan du också
aktivera Fjärrstart:
1. Tryck på Fjärrstart
-knappen så
visas
-indikatorlampa på
displayen i några sekunder.
31
slutar blinka.
Indikatorlamporna och
visas på
programöversiktsskärmen och luckan är
låst. Nu går det att starta programmet
med fjärrkontrollen.
När du trycker på Start/
Pause
-knappen efter att
-indikatorlampan har
slutat blinka, är inte
Fjärrstart aktiverad, men det
valda programmet startar.
För att ta bort Fjärrstart, tryck på
Fjärrstart
-knappen och bekräfta
genom att trycka på Start/Pause
knappen.
-
För att återställa position
avaktiveras Fjärrstart.
9.4 OTA-uppdatering
Appen kan föreslå en uppdatering för
nedladdning av nya funktioner.
Uppdateringen accepteras endast via
Appen.
Om ett program körs meddelar Appen att
uppdateringen börjar vid slutet av
programmet.
Under uppdateringen visar produkten
i displayen.
Produkten kan användas igen i slutet av
uppdateringen, utan något meddelande
om en lyckad uppdatering.
Om ett fel uppstår visar produkten
i displayen: tryck bara på vilken knapp
som helst eller vrid på vredet för att
återgå till normal användning.
32
www.electrolux.com
10. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
10.1 Aktivera produkten
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på On/Off-knappen i några
sekunder för att aktivera produkten.
En kort signal hörs.
10.2 Lägga i tvätt
1. Öppna luckan.
2. Töm fickorna och vik plaggen ut och
in innan du lägger in dem.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i
taget.
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
4. Stäng luckan ordentligt.
10.3 Inställning av program
Om du vill ändra den
automatiska doseringen av
tvätt- och sköljmedel, gå in i
AutoDose-konfigurationsläge
innan du ställer in något
program. Konfigurationsläget
kan avbryta temporära
inställningar. Gå till avsnittet
"AutoDose
konfigurationsläge" i kapitlet
"AutoDose-teknik
(Autodosering)".
1. Vrid programvredet för att välja
önskat tvättprogram.
Indikatorlampan för Start/Pause
knappen blinkar.
Displayen visar en ungefärlig varaktighet
för programmet.
2. Tryck på motsvarande knappar för att
ändra temperaturen och/eller
centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera
funktioner genom att trycka på
motsvarande knappar. Knapparna
tänds på displayen och angiven
information ändras därefter.
Om ett val inte är möjligt,
hörs en ljudsignal och
displayen visar
FÖRSIKTIGHET!
Se till att ingen tvätt fastnar
mellan luckan och tätningen
för att undvika läckage eller
skada på tvätten.
Att tvätta kraftigt oljiga
fettfläckar kan skada
tvättmaskinens gummidelar.
Aktivera produkten
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på On/Off-knappen i några
sekunder för att aktivera produkten.
En kort signal hörs.
.
10.4 Starta ett program
Se till att
tvättmedelsdispensern är
ordentligt stängd, annars
startar inte programmet.
Tryck på Start/Pause
-knappen för att
starta programmet. Det går inte att starta
programmet när knappens
indikatorlampa är släckt och inte blinkar
(programvredet kan vara på fel position
till exempel).
Motsvarande indikatorlampa slutar blinka
och fortsätter lysa med fast sken.
Programmet startar och luckan låses. På
displayen visas indikatorlampan
.
SVENSKA
Tömningspumpen kan vara
aktiv strax innan produkten
fylls med vatten.
10.5 Starta ett program med
fördröjd start
1. Tryck på Delay Start
-knappen flera
gånger tills displayen visar önskad
fördröjningstid. På displayen visar
indikatorn
2. Tryck på Start/Pause
-knappen.
Luckan låses och nedräkningen för
fördröjd start börjar. På displayen visas
indikatorn
.
När nedräkningen är klar startar
programmet automatiskt.
Annullera fördröjd start efter det
att nedräkningen påbörjats
Avbryta den fördröjda starten:
1. Tryck på Delay Start
-knappen
flera gånger tills displayen visar
önskad fördröjningstid. På displayen
visar indikatorn
Tryck på Start/Pause
-knappen.
Luckan låses och nedräkningen för
fördröjd start börjar. På displayen visas
.
indikatorn
När nedräkningen är klar startar
programmet automatiskt.
-knappen
2. Tryck på Start/Pause
för att sätta maskinen på paus.
Motsvarande indikator blinkar.
33
1. Tryck på Start/Pause
-knappen
för att sätta maskinen på paus.
Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Delay Start
-knappen
flera gånger tills displayen visar
önskad fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Pause
-knappen
en gång till för att starta ny
nedräkning.
10.6 SensiCare System
detektion av tvättmängd
Programtiden i displayen
visas för en medium/full
laddning.
När du tryckt på Start/Pause
knappen, släcks indikatorlampan för
maximal angiven tvättmängd, och
SensiCare System startar detektionen av
tvättmängden:
1. Produkten känner av tvättmängden
under de första 30 sekunderna. I
program där Time Manager finns
tillgängligt, spelar Time Managersom finns under siffrorna
fälten
en liten enkel animering under den
här fasen. Trumman roterar sakta.
2. Programtiden kan justeras därefter
och kan förlängas eller förkortas.
Efter 30 sekunder börjar vatten fyllas
på.
I slutet av tvättmängdsdetektionen, om
det är för mycket tvätt i trumman,
flera gånger tills displayen visar
blinkar
-indikatorlampan på
displayen: i det här fallet är det möjligt att
pausa produkten under 30 sekunder och
ta bort några plagg.
och indikatorn för
När dessa plagg har tagits bort trycker
3. Tryck på Delay Start
-knappen
släcks.
-knappen
4. Tryck på Start/Pause
en gång till för att starta programmet
omedelbart.
du på Start/Pause
-knappen för att
starta programmet igen. SensiCare-fasen
kan upprepas upp till tre gånger (se
punkt 1).
Ändring av fördröjd start efter
det att nedräkningen påbörjats
VIKTIGT! Även om tvättmängden inte
minskas, startar tvättprogrammet trots för
mycket tvätt i trumman. Då kan inte
bästa möjliga tvättresultat garanteras.
Ändra den fördröjda starten:
34
www.electrolux.com
Cirka 20 minuter efter
programstarten kan tvättiden
ändras igen beroende på
tvättens förmåga att
absorbera vatten.
SensiCare-detektionen
utförs bara med kompletta
tvättprogram och om
programlängden inte har
minskats med Time
Manager-knappen.
10.7 Avbryta ett program och
ändra funktionerna
När programmet är igång kan du bara
ändra vissa funktioner:
-knappen.
1. Tryck på Start/Pause
Motsvarande indikator blinkar.
2. Ändra funktionerna. Den angivna
informationen på displayen ändras
därefter.
3. Tryck på Start/Pause
-knappen
igen.
Tvättprogrammet fortsätter.
10.8 Avbryta ett pågående
program
1. Tryck på On/Off-knappen för att
avbryta programmet och stänga av
produkten.
2. Tryck på On/Off-knappen igen för att
slå på produkten.
Om SensiCare System har
avslutats och
vattenpåfyllningen redan har
startat, startar det nya
programmet utan att på nytt
använda SensiCare
System. Vattnet och
tvättmedlet töms inte för att
undvika rester. Displayen
visar maximal programtid
och uppdateras efter cirka
20 minuter efter att det nya
programmet har startat.
Det finns också ett annat sätt att avbryta:
1. Vrid väljarvredet till
"Reset"-läge.
2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar
.
Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.
10.9 Öppna luckan - Lägga in
fler plagg
Om temperaturen och nivån
på vattnet i trumman är för
hög och/eller trumman
fortfarande roterar ska du
inte öppna luckan.
Luckan är låst medan ett program eller
fördröjd start pågår. På displayen visas
indikatorn
.
.
1. Tryck på knappen Start/Pause
Indikatorn
börjar blinka.
2. Vänta tills lucklåsets kontrollampa
slutar blinkar och släcks. Öppna
luckan. Ta bort eller lägg till alternativ
om så behövs. Stäng luckan och
tryck på Start/Pause
-knappen.
Programmet eller den fördröjda
starten fortsätter.
10.10 Program klart
När programmet är klart stannar
produkten automatiskt. Ljudsignaler hörs
(om de är aktiverade). På displayen visas
Indikatorlampan för Start/Pause
knappen släcks.
-
Luckan låses upp och indikatorn
släcks.
1. Tryck på knappen On/Off för att
stänga av produkten.
Fem minuter efter att programmet
avslutats stänger energisparfunktionen
automatiskt av produkten.
När du slår på produkten
igen visas slutet på det
senast inställda programmet
på displayen. Vrid
programvredet för att ställa
in ett nytt program.
2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
SVENSKA
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå
på glänt för att undvika mögelbildning
och dålig lukt.
10.11 Tömma ut vattnet när ett
program är klart
Om du har valt ett program eller en
funktion som inte tömmer ur vattnet efter
den sista sköljningen, avslutas
programmet, men:
•
•
•
•
Tiden visar
och displayen visar
.
att luckan är låst
Trumman roterar fortfarande
regelbundet för att undvika att tvätten
skrynklas.
Luckan förblir låst.
Du måste tömma ut vattnet för att
kunna öppna luckan:
1. Tryck vid behov på Spin-knappen för
att minska centrifugeringshastigheten
som produkten föreslår.
2. Tryck på Start/Pause-knappen:
•
•
35
10.12 Standby-funktion
Stand by-funktionen stänger automatiskt
av produkten för att minska
energiförbrukningen när:
•
Du använder inte produkten i 5
minuter utan att något program körs.
Tryck på knappen On/Off för att slå på
produkten igen.
• Efter fem minuter från
tvättprogrammets slut.
Tryck på knappen On/Off för att slå på
produkten igen.
Displayen visar slutet för det senaste
programmet.
Vrid programvredet för att ställa in ett
nytt program.
Om vredet har roterats till
"Återställnings-" ("Reset-") position ,
stängs maskinen av automatiskt efter 30
sekunder.
Om du ställer in ett program
eller ett alternativ som slutar
med vatten i trumman,
stängs inte Stand byfunktionen av för att
påminna dig om att tömma
ut vattnet.
Om du har ställt in Sköljstopp
,
tömmer produkten ut vattnet och
centrifugerar.
Om du har ställt in Nattprogram
, tömmer produkten bara ut
vattnet
Fjärrkontrollen hämmar
standby-funktionen, men
efter 15 minuter går
maskinen in i nätverksläge
och displayen visar bara
indikatorn .
Funktionsindikatorn för Sköljstopp
och Nattprogram
försvinner.
3. När programmet är klart och
indikatorn för lucklåset
släcks
kan du öppna luckan.
4. Tryck på On/Off-knappen i några
sekunder för att avaktivera
produkten.
11. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
•
•
11.1 Fylla på tvätt
•
•
Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt,
syntetmaterial, ömtåliga material och
ylle.
Följ tvättanvisningarna som finns på
tvättmärkningen.
•
•
•
Tvätta inte vita och färgade plagg
tillsammans.
Vissa färgade plagg kan missfärgas i
första tvätten. Vi rekommenderar att
du tvättar dem separat de första två
gångerna.
Vänd ut och in på flerfärgade plagg,
ylleplagg och plagg med tryck.
Förbehandla ingrodda fläckar.
Tvätta svåra smutsfläckar med ett
specialtvättmedel.
36
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Var försiktig med gardiner. Ta bort
hakarna och lägg gardinerna i en
tvättpåse eller ett örngott.
Tvätta inte plagg utan fåll eller med
hål i. Använd en tvättpåse för att
tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t
ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor,
skosnören, band etc.).
En mycket liten tvättmängd kan
orsaka balansproblem vid
centrifugeringsfasen och leda till
överdrivna vibrationer. Om det
inträffar:
a. avbryt programmet och öppna
luckan (se avsnitt "Daglig
användning"),
b. omfördela tvätten manuellt så att
den är jämnt fördelad i trumman,
c. tryck på Start/Pause knappen.
Centrifugeringsfasen fortsätter.
Knäpp knapparna på örngott och
tryckknappar och stäng dragkedjor
och hakar. Knyt upp bälten, snören,
skosnören, band och andra lösa
delar.
Töm alla fickor och veckla ut
kläderna.
11.3 Tvättmedel och andra
medel
•
•
•
•
•
Använd endast tvättmedel och medel
som är särskilt avsedda för
tvättmaskiner:
– pulvertvättmedel för alla typer av
material, förutom fintvätt.
Pulvertvättmedel med blekmedel
är att föredra för vittvätt i 90
grader.
– flytande tvättmedel, helst för
tvättprogram med låga
temperaturer (max. 60 °C) för alla
typer av material, eller
specialtvättmedel för endast ylle.
Blanda inte olika sorters tvättmedel.
För miljöns skull ska du inte använda
mer tvättmedel än nödvändigt.
Följ alltid anvisningarna på
tvättmedelsförpackningen eller andra
produkter utan att överskrida
indikerad max.nivå (
).
Använd rekommenderade tvättmedel
för materialets typ och färg,
programtemperatur och smutsgrad.
11.4 Miljötips
•
•
•
11.2 Svåra fläckar
Det räcker inte med vatten och
tvättmedel för vissa fläckar.
Vi rekommenderar att du förbehandlar
dessa fläckar innan du lägger in plaggen
i maskinen.
Det finns särskilda
fläckborttagningsmedel. Använd ett
fläckborttagningsmedel som lämpar sig
för typen av fläck och material.
•
Ställ in ett program utan förtvätt om
du har tvätt som är normalt smutsad.
Starta alltid ett tvättprogram med full
maskin.
Om du förbehandlar fläckar eller
använder fläckborttagningsmedel ska
du välja program med låga
temperaturer.
Kontrollera vattenhårdheten i hemmet
så att du använder rätt mängd
tvättmedel. Se avsnittet
"Vattenhårdhet".
11.5 Vattenhårdhet
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder en vattenavhärdare för
tvättmaskiner. I områden där
vattenhårdheten är mjuk behövs ingen
vattenavhärdare.
Kontakta din lokala vattenmyndighet för
att ta reda på vattenhårdheten där du
bor.
SVENSKA
37
Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid
anvisningarna på förpackningen till
produkten.
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Utvändig rengöring
Rengör produkten endast med milt
rengöringsmedel och varmt vatten. Torka
alla ytor noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte denaturerad
sprit, lösningsmedel eller
kemiska produkter.
FÖRSIKTIGHET!
Rengör inte metallytorna
med klorinbaserat
rengöringsmedel.
ansamlingar och rengöra tvättmaskinen
inuti, är det bra att köra en
underhållstvätt regelbundet (minst en
gång i månaden).
Se avsnittet "Rengöring av
trumman".
12.4 Lucktätning med dubbla
lager
Den här produkten har ett
självrengörande tömningssystem,
som gör att lätta flufffibrer som faller av
kläderna kan dräneras ut med vattnet, på
ett sådant sätt att kunden inte behöver
rengöra detta område.
12.2 Avkalkning
Om vattenhårdheten där du
bor är hög eller medelhög
rekommenderar vi att du
använder ett
avkalkningsmedel för
tvättmaskiner.
Kontrollera trumman regelbundet för
uppkomst av kalkavlagringar.
De vanliga tvättmedlen innehåller redan
vattenavhärdningsmedel, men vi
rekommenderar att man kör en cykel
med tom tvättmaskin och
avkalkningsmedel regelbundet.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
12.3 Underhållstvätt
Upprepad och långvarig användning av
lågtempererade program kan orsaka
tvättmedelsansamlingar,
luddansamlingar, bakteriehärdar på
insidan av trumman och röret. Detta kan
leda till obehaglig lukt och
mögelbildningar. För att undvika dessa
Undersök tätningen regelbundet och ta
bort alla föremål från innerdelen. Mynt,
knappar, andra små föremål som glöms i
fickorna på dina kläder faller under
tvättcykeln ner i den speciella luckan
med dubbla lager, där du enkelt kan
plocka upp dem när programmet är klart.
12.5 Rengöring av trumman
Undersök trumman regelbundet för att
förhindra oönskade avlagringar.
Rostavlagringar kan förekomma i
trumman beroende på främmande
rostande föremål i tvätten eller om
kranvattnet innehåller järn
Rengör trumman med en specialprodukt
för rostfritt stål.
38
www.electrolux.com
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
Rengör inte trumman med
sura avkalkningsmedel,
skurpulver som innehåller
klor eller med stålull.
För en grundlig rengöring:
1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Avaktivera AutoDose -funktionen för
tvättmedel och sköljmedel.
3. Kör ett Bomull-program med högsta
temperaturen.
4. Tillsätt manuellt en liten mängd
pulvertvättmedel eller en specifik
produkt i en tom trumma för att skölja
ut eventuella rester.
2. Ta bort insatsen för mjukmedel och,
om den är isatt, behållaren för
flytande tvättmedel.
I slutet av ett program kan
displayen ibland visa ikonen
: Detta är en
rekommendation för att köra
trumrengöring. När
trumrengöringen är klar
försvinner ikonen.
12.6 Rengöra tvättmedelsfacket
och AutoDose-facken
FÖRSIKTIGHET!
Byt inte märke eller typ av
tvättmedel, sköljmedel
eller tillsatser i facken utan
att rengöra båda facken
före.
Se till att alla facken är
tomma före rengöring.
För att undvika eventuella avlagringar av
torkat tvättmedel och sköljmedel eller
mögel i tvättmedelsfacket och/eller rester
i AutoDose-facken, bör man med jämna
mellanrum utföra följande
rengöringsprocedur:
1. Öppna tvättmedelsfacket. Tryck ner
haken som på bilden och dra ut
tvättmedelslådan.
3. Öppna dräneringspluggarna på varje
fack och töm dem i handfatet.
SVENSKA
39
4. Tryck på fliken baktill enligt bilden
och lyft upp locket för att ta bort det.
7. Se till att alla tvättmedelsrester
avlägsnas från
tvättmedelstransportören. Använd
bara mjuka svampar.
8. Sätt tillbaka bottenskyddet till sin
position genom att anpassa hålen på
låskrokarna enligt bilden. Skjut in den
till ett "klick" hörs.
5. Tvätta lådan och alla insatser under
rinnande vatten.
FÖRSIKTIGHET!
Tryck på bottenlocket så
som visas på bilden. Se till
att det är ordentligt stängt.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inga vassa objekt
eller metallborstar eller svampar.
6. Vänd facket upp och ner och öppna
bottenlocket enligt bilden.
40
www.electrolux.com
VARNING!
Rengör inte med några
vassa objekt eller
metallborstar på delar,
pumpar eller sensorer som
finns längst bak vid lådan.
Använd bara mjuka fuktiga
trasor.
VARNING!
Om rester fortfarande finns
kvar baktill på facken, lägg
lådan i blöt i varmt vatten.
Använd inga verktyg för att
rengöra. Före blötläggning,
ta bort handtaget genom att
trycka ner den röda knappen
och dra handtaget som visas
på bilden.
9. Se till att alla tvättmedelsrester är
borta från den övre och nedre delen
av urtaget. Använd en liten borste för
att rengöra urtaget.
10. Sätt tillbaka lådan så här:
a. Sätt tillbaka handtaget om det
togs bort.
b. Sätt tillbaka bottenlocket och
tryck till ett "klick" hörs.
c. Sätt tillbaka det övre locket på
facket och tryck till ett "klick"
hörs.
d. Byt delarna på det manuella
facket.
11. Sätt in tvättmedelsfacket i skenorna
och stäng försiktigt tills ett "klick"
hörs. Kör sköljprogrammet utan
någon tvätt i maskinen.
SVENSKA
41
För att återställa
funktionaliteten, fyll facken
med tvättmedel och
mjukmedel. Om du lägger i
fel medel i något av facken
kan du enkelt återställa det
genom att använda
dräneringspluggen på båda
sidorna av lådan. Innan du
öppnar dräneringspluggen,
se till att ha en behållare
undertill som samlar upp
vätskan. Se till att du stänger
pluggen ordentligt innan du
fyller på vätska igen.
12.7 Rengöra tömningspumpen
Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.
Rengör tömningspumpen om:
•
•
•
Maskinen inte tömmer ut vattnet.
Trumman inte snurrar.
Produkten avger ett ovanligt ljud p.g.a. att tömningspumpen är blockerad.
•
Displayen visar larmkoden
.
VARNING!
• Koppla bort produkten från eluttaget.
• Ta inte bort filtret medan produkten är igång.
• Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet
har svalnat.
• Upprepa steg 3 flera gånger genom att stänga och öppna ventilen tills
vattnet slutar rinna ut.
Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.
42
www.electrolux.com
Gör enligt följande för att rengöra pumpen:
2
1
2.
1.
180˚
1
2
3.
4.
5.
6.
2
1
1
1
7.
8.
VARNING!
Se till att pumphjulet roterar. Om det inte roterar ska du kontakta vårt
auktoriserade servicecenter. Var också noga med att dra åt filtret
ordentligt för att förhindra läckage.
2
SVENSKA
43
12.8 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret
1
2
3
45°
20°
12.9 Nödtömning
Om maskinen inte töms på vatten kan
man köra samma procedur som beskrivs
i paragrafen "Rengör tömningspumpen".
Rengör pumpen vid behov.
12.10 Åtgärder vid frysrisk
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i
en behållare och låt vattnet rinna ur
slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se
nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt
tillbaka tilloppsslangen igen.
Om produkten är installerad på en plats
där temperaturen kan sjunka till 0 °C
eller lägre, ta bort det kvarvarande
vattnet i tilloppsslangen och
tömningspumpen.
1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
VARNING!
Se till att temperaturen är
över 0 °C innan du använder
produkten igen.
Tillverkaren har inget ansvar
för de skador som orsakas
av låga temperaturer.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Inledning
Produkten startar inte eller stannar under drift.
Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta auktoriserat
servicecenter om problemet fortsätter.
44
www.electrolux.com
VARNING!
Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.
Vid mer omfattande problem hörs en ljudsignal, displayen visar en larmkod och
Start/Pause
-knappen blinkar kontinuerligt:
•
- Nätfrekvensen utanför området.
•
- Matarspänning för hög.
•
- Matarspänning för låg.
•
•
- Internt fel. Stäng av och sätt på igen. Programmet avslutades inte ordentligt
eller stoppades för tidigt. Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat
servicecenter och berätta om varningen.
- Produkten fylls inte med vatten ordentligt. Efter en ordentlig kontroll, sätt på
-knappen så försöker maskinen
maskinen igen genom att trycka på Start/Pause
fortsätta programmet. Om felet kvarstår kommer larmkoden att visas igen.
•
•
- Produkten tömmer inte ut vattnet.
- Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd. Kontrollera
luckan!
Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/
eller tryck in luckan och tryck på Start/Pause
tills indikatorn för
-knappen samtidigt
slutar blinka (se bilden nedan).
13.2 Möjliga fel
Problem
Programmet startar
inte.
Möjlig lösning
•
•
•
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Se till att luckan är stängd.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkri‐
ngsdosan.
•
•
Säkerställ att Start/Pause
inte har vidrörts.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen el‐
ler väntar tills nedräkningen är slut.
Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Kontrollera vredets läge på det valda programmet.
•
•
SVENSKA
Problem
Möjlig lösning
•
•
•
Produkten fylls inte med
•
vatten.
•
•
Produkten fylls med
vatten och töms ome‐
delbart.
Maskinen tömmer inte
ut vattnet.
45
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller
snodd.
Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen
inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
•
Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge.
Slangen kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvis‐
ningar".
•
•
•
Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller vriden.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör
filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett pro‐
gram utan tömning.
Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion
som slutar med vatten i trumman.
•
•
•
•
Centrifugeringsfasen
•
fungerar inte eller tvätt‐
programmet varar läng‐ •
re än normalt.
Ställ in centrifugeringsprogrammet.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör
filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifu‐
geringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av oba‐
lans.
•
Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta
och att inget vattenläckage förekommer.
Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte
är skadade.
Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt
mängd tvättmedel.
Det är vatten på golvet.
•
•
•
Du kan inte öppna luck‐
an på produkten.
•
•
•
•
•
Se till att du har valt ett tvättprogram som avslutas med
vatten i trumman.
Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om
det finns vatten i trumman.
Se till att produkten får elektrisk ström.
Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig.
Kontakta auktoriserat servicecenter.
Se till att inte Fjärrstartläge är aktiverat. Avaktivera den.
46
www.electrolux.com
Problem
Möjlig lösning
•
•
Displayen visar inte den
trådlösa indikatorlam‐
•
pan .
•
•
•
•
Appen kan inte ansluta
till produkten.
•
•
•
•
•
Det händer ofta att ap‐
pen inte kan ansluta till
produkten.
•
Kontrollera den trådlösa signalen.
Se till att din Smart-enhet är ansluten till det trådlösa
nätverket.
Kontrollera ditt hemnätverk och din router.
Starta om routern.
Kontakta din internetleverantör om det är problem med
det trådlösa nätverket.
Produkten eller din smartenhet, eller båda, måste konfi‐
gureras igen eftersom en ny router har installerats eller
om routerns konfiguration har ändrats.
Se till att den trådlösa signalen når produkten. Försök
med att flytta routern så att den står så nära produkten
som möjligt eller köp en förstärkare till routern.
Se till att den trådlösa signalen inte störs av mikrovågor.
Stäng av mikrovågsugnen. Undvik att använda mikro‐
vågsugnen och fjärrkontrollen samtidigt.
•
Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsan‐
visningar".
Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna
är borttagna. Se "Installationsanvisningar".
Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programtiden ökar eller •
minskar under program‐
mets förloppstid.
SensiCare System kan anpassa programtiden efter typ
av och mängd tvätt. Se avsnittet "SensiCare System de‐
tektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".
•
Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättme‐
del.
Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar in‐
nan du tvättar tvätten.
Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
Minska tvättmängden.
När man använder AutoDose-facken, se till att de inte är
tomma.
När man använder AutoDose-facken, verifiera den förin‐
ställda tvättmedels-/sköljmedelsdosen. Se avsnittet
"Grundinställningar" i kapitlet "AutoDose-teknik (Autodo‐
sering)".
Se till att du har rengjort AutoDose-behållarna innan du
använder en annan typ eller ett annat märke av tvättme‐
del, sköljmedel eller andra tillsatser.
Produkten avger ett
konstigt ljud och vibre‐
rar.
•
Kontrollera den trådlösa signalen.
Kontrollera att den trådlösa anslutningen är påslagen.
Se avsnittet "Konfigurera trådlös anslutning för tvättma‐
skinen" i kapitlet "Wi-Fi - Anslutningsinstallation".
Kontrollera ditt hemnätverk och din router.
Starta om routern.
Kontakta din internetleverantör om problemen med det
trådlösa nätverket kvarstår.
•
•
Tvättresultaten är inte
tillfredsställande.
•
•
•
•
•
SVENSKA
Problem
47
Möjlig lösning
•
För mycket skum i tvätt‐ •
rumman under tvättpro‐
grammet.
Minska mängden tvättmedel.
När man använder AutoDose-facken, verifiera den förin‐
ställda tvättmedels-/sköljmedelsdosen. Se avsnittet
"Grundinställningar" i kapitlet "AutoDose-teknik (Autodo‐
sering)".
Tvättmedels-/sköljme‐
•
delsnivån minskar inte i
AutoDose-facken efter
tvätt.
Detta är normalt: facken är ganska stora och tvättme‐
delsåtgången kanske inte syns så väl.
•
Det finns tvättmedels‐
rester i tvättmedelsfack‐
•
et efter tvätt.
Se till att spaken är i rätt läge (UP för pulvertvättmedel DOWN för flytande tvättmedel).
Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med
instruktionerna i den här användarmanualen.
Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.
Avaktivera och aktivera produkten om andra felkoder visas på displayen. Kontakta
auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.
14. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
Angivna värden har erhållits i laboratorieförhållanden med relevanta
standarder. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av
tvätt samt omgivningstemperatur. Vattentryck, matarspänningen och
temperaturen på inloppsvattnet kan också påverka tvättprogrammets
varaktighet.
Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att
förbättra kvaliteten på produkten.
Program
Tvätt‐ Energi‐
mängd förbruk‐
(kg)
ning
(kWh)
Vatten‐
förbruk‐
ning (li‐
ter)
Ungefär‐ Återstå‐
lig pro‐
ende fukt
gramtid
(%)1)
(minuter)
Bomull
60 °C
8
1,89
88
230
52
Bomull
40 °C
8
1,20
88
215
52
Syntet
40 °C
4
0,78
59
135
35
Fintvätt
40 °C
2
0,47
47
55
35
1,5
0,26
67
75
30
Ylle
30 °C
48
www.electrolux.com
Program
Tvätt‐ Energi‐
mängd förbruk‐
(kg)
ning
(kWh)
Vatten‐
förbruk‐
ning (li‐
ter)
Ungefär‐ Återstå‐
lig pro‐
ende fukt
gramtid
(%)1)
(minuter)
Standardprogram vit-/kulörtvätt
Standard 60 °C Vit-/Kulört‐
vätt
Standard 60 °C Vit-/Kulört‐
vätt
Standard 40 °C Vit-/Kulört‐
vätt
8
0,77
50
275
52
4
0,49
36
250
52
4
0,49
36
250
52
1) När centrifugeringen är klar.
Av-läge (W)
Lämnat på-läge (W)
0.30
0.30
Effektförbrukning i nätverksläge (W)
Tid till nätverksläge (min)
2.00
15
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning
1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC och EU-kommissionens för‐
ordning nummer 1275/2008.
15. TEKNISKA DATA
Dimension
Bredd/Höjd/Djup/Total
längd
600 mm/ 850 mm/ 631 mm/ 660
mm
Elektrisk anslutning
Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och
IPX4
fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där låg‐
spänningsutrustningen inte har något skydd mot
fukt
Vattentryck
Min
Max
Kallt vatten
Vattentillförsel 1)
Max. tvättmängd
Energiklass
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Vit/Kulörtvätt
8 kg
A+++
SVENSKA
Centrifugeringshastig‐
het
Max. centrifugering‐
shastighet
49
1351 rpm
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4'' rörgänga.
16. TILLBEHÖR
16.1 Finns på www.electrolux.com/shop eller från auktoriserad
återförsäljare
Endast lämpliga tillbehör som godkänts av ELECTROLUX garanterar
produktens säkerhetsstandarder. Om icke godkända delar används
kommer alla slags anspråk att upphävas.
16.2 Fästplåtsats (4055171146)
Finns att köpa hos närmaste
auktoriserade återförsäljare.
Om du installerar produkten på en plint
måste du fästa fast produkten i
fästplåtarna.
Läs noga igenom anvisningarna som
medföljer tillbehöret.
16.3 Pelarsats
Torktumlaren kan placeras ovanpå
tvättmaskinen endast om en pelarsats
som tillverkats och godkänts av
ELECTROLUX används.
Verifiera de kompatibla
pelarsatserna genom att
kontrollera djupet på din
produkt.
Pelarsatsen kan endast användas med
de produkter som specificerats i
medföljande informationsblad.
Läs noga igenom anvisningarna som
medföljer produkten och tillbehöret.
VARNING!
Sätt inte torktumlaren under
tvättmaskinen.
16.4 Piedestal med låda
Höj upp maskinen och gör det enklare att
lägga in och plocka ur tvätt.
Lådan kan användas för förvaring av
tvätt, t.ex.: handdukar,
rengöringsprodukter med mera.
Läs noga igenom anvisningarna som
medföljer tillbehöret.
50
www.electrolux.com
17. SNABBGUIDE
17.1 Daglig användning
1
2
3
5
4
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Öppna vattenkranen.
Lägg in tvätt i maskinen.
Häll tvättmedlet och andra medel i sina
respektive fack.
När du använder AutoDose-facken,
laddas tvättmedels- och
sköljmedelsfacken upp automatiskt. Se
till att facken inte är tomma.
När man använder manuell påfyllning,
häll tvättmedel och andra medel i rätt
fack.
När man använder flytande
tvättmedel pch manuell
påfyllning, för in behållaren
för flytande tvättmedel.
1. Tryck på On/Off -knappen för att slå
på maskinen.
2. Vrid programvredet för att ställa in
önskat program.
3. Ställ in önskade funktioner med
respektive touch-knappar.
4. För att starta programmet, tryck på
Start/Pause
-knappen.
5. Produkten startar.
När programmet är slut ska tvätten tas
ut.
Tryck på On/Off -knappen för att stänga
av maskinen.
SVENSKA
51
17.2 Rengöra tömningspumpens filter
1
2
3
180˚
1
2
Rengör filtret regelbundet och särskilt om
larmkoden
visas på displayen.
17.3 Program
Program
Bomull
Stoppa in i
maskinen
Produktbeskrivning
8 kg
Vit och färgad bomull.
8 kg
Vit och färgad bomull. Standardprogram för
energimärkningens förbrukningsvärden.
Syntet
4 kg
Syntetplagg eller blandade material.
Fintvätt
2 kg
Ömtåliga material som akryl, viskos, poly‐
ester.
Snabb 20 min
3 kg
Syntet och blandade material. Lätt smutsad
tvätt och plagg som ska fräschas upp.
Sköljning
2 kg
Alla material, förutom ylle och mycket öm‐
tåliga material. Program för sköljning och
centrifugering.
Centrifug./Tömning
8 kg
Alla material, förutom ylle och mycket öm‐
tåliga material. Program för centrifugering
och tömning av vattnet.
8 kg
Vit bomull. Detta program hjälper till att ta
bort bakterier.
3 kg
Lakan, överkast eller täcke för enkelsäng.
Bomull Eco
Anti-Allergy
Täcken
Siden
Ylle
Sportkläder
0,5 kg
Specialprogram för silke och blandade syn‐
tetmaterial.
1,5 kg
Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och
fintvätt.
4 kg
Sportkläder.
52
www.electrolux.com
Program
Outdoor
Stoppa in i
maskinen
2,5 kg1)
1 kg2)
Denim
4 kg
Produktbeskrivning
Moderna sportplagg för utomhusbruk.
Denim-plagg.
1) Programöversikt.
2) Tvättprogram och program för vattentäta material.
18. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED
HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017
Produktinformationsblad
Varumärke
ELECTROLUX
Modell
EW6F6548Q2,
PNC914916303
Nominelll kapacitet uttryckt i kg
8
Energieffektivitetsklass
A+++
Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 220 stan‐
dardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C
med full och halv maskin, och förbrukning enligt lågef‐
fektlägena. Den faktiska energiförbrukningen kommer
att bero på hur maskinen används.
137,0
Energiförbrukningen för standardprogram bomull
60 °C vid full maskin i kWh
0,77
Energiförbrukningen för standardprogram bomull
60 °C vid halv maskin i kWh
0,49
Energiförbrukningen för standardprogram bomull
40 °C vid halv maskin i kWh
0,49
Effektförbrukning vid frånläge i W
0,30
Effektförbrukning vid viloläge i W
0,30
Vattenförbrukning i liter per år, baserad på 220 stan‐
dardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C
med full och halv maskin. Den faktiska vattenförbruk‐
ningen kommer att bero på hur maskinen används.
Centrifugeringseffektivitetsklass på en skala från G
(minst effektiv) till A (effektivast)
Högsta centrifugeringshastighet i rpm
Restfukthalt i %
10000
B
1351
52
SVENSKA
Standardprogrammet bomull 60 °C och standardpro‐
grammet bomull 40 °C är de standardtvättprogram
som informationen på etiketten och informationsbladet
hänför sig till, att dessa program är avsedda för tvätt
av normalt smutsade bomullstextilier och att de är de
effektivaste programmen när det gäller kombinerad
energi- och vattenförbrukning.
-
Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med
full maskin, uttryckt i minuter.
275
Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med
halv maskin, uttryckt i minuter.
250
Programtiden för standardprogram bomull 40 °C med
halv maskin, uttryckt i minuter.
250
Vilolägets varaktighet, uttryckt i minuter
5
Luftburet akustiskt buller under tvättfasen, uttryckt i
db(A)
51
Luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen,
uttryckt i db(A)
75
Inbyggd maskin J/N
Nej
53
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010
om genomförande av direktiv 2009/125/EC.
19. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
54
www.electrolux.com
SVENSKA
55
192924991-A-402019
www.electrolux.com/shop
electrolux.com/app
The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0, LGPL2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses
in the Electrolux App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section.
It is possible to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi
Module Software version in NIUX subfolder at the following website: http://electrolux.opensoftwarerepository.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement