Electrolux EW2F727W Uputstvo za upotrebu

Electrolux EW2F727W Uputstvo za upotrebu
EW2F727W
HR
ET
Perilica rublja
Pesumasin
Upute za uporabu
Kasutusjuhend
2
31
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.......................................................................... 3
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. POSTAVLJANJE................................................................................................ 6
4. PRIBOR............................................................................................................ 10
5. OPIS PROIZVODA........................................................................................... 10
6. OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE......................................................................... 11
7. TABLICA PROGRAMA.....................................................................................12
8. PODACI O POTROŠNJI...................................................................................15
9. OPCIJE.............................................................................................................16
10. POSTAVKE.................................................................................................... 17
11. PRIJE PRVE UPOTREBE.............................................................................. 18
12. SVAKODNEVNA UPORABA..........................................................................18
13. SAVJETI......................................................................................................... 22
14. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE...........................................................................23
15. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................26
16. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 28
17. INFORMACIJE O PROIZVODU U SKLADU S EU REGULATIVOM 1369/2017
..............................................................................................................................29
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
HRVATSKI
3
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od
uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
Djecu i kućne ljubimce držite podalje od uređaja dok
su vrata uređaja otvorena.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i
za slične namjene kao što su:
4
www.electrolux.com
čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u
prodavaonicama, uredima i drugim radnim
prostorima,
– klijenti u hotela, motela, bed&breakfast ustanova i
drugih vrsta smješta;
– područja za komunalnu upotrebu u blokovima
stanova ili perionicama.
Nemojte prelaziti maksimalnu količinu punjenja od 7
kg (pogledajte poglavlje "Tablice programa").
Radni tlak vode na ulazu vode iz izlaznog priključka
mora biti između 0,5 bar (0,05 MPa) i 8 bar (0,8 MPa).
Otvori za ventilaciju na bazi ne smiju se pokrivati
sagom, podloškom ili bilo kakvom podnom oblogom.
Uređaj mora biti spojen na vodovodnu mrežu pomoću
novog isporučenog kompleta crijeva ili drugih novih
kompleta crijeva koje je isporučio ovlašteni servisni
centar.
Stari komplet cijevi ne smije se ponovno upotrijebiti.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.
Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvadite iz
utičnice električnog napajanja.
Za čišćenje uređaja ne koristite prskalice vode i/ili pare
pod tlakom.
Očistite uređaj vlažnom krpom. Koristite samo
neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
Ugradnju je potrebno obaviti
u skladu s relevantnim
nacionalnim propisima.
•
•
Uklonite sav materijal pakiranja i
transportne vijke, uključujući gumeni
prsten s plastičnim odstojnikom.
Transportne vijke čuvajte na sigurnom
mjestu. Ako uređaj trebate premjestiti,
najprije pričvrstite transportne blokade
uz pomoć kojih se blokira bubanj da
ne bi došlo do unutarnjeg oštećenja.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Uređaj ne postavljajte ili ne
upotrebljavajte na mjestima gdje
temperatura može biti niža od 0°C ili
gdje je izložen vremenskim
utjecajima.
Pod na kojeg ćete uređaj postaviti
treba biti ravan, stabilan, otporan na
toplinu i čist.
Provjerite kruži li zrak između uređaja
i poda.
Nakon što se uređaj postavi u
konačan položaj, libelom provjerite je
li uređaj u niveliran. Ako nije, podesite
nožice.
Ne instalirajte uređaj izravno iznad
odvoda.
Ne prskajte vodu na uređaj i ne
izlažite ga pretjeranoj vlažnosti.
Uređaj ne postavljajte na mjesta gdje
se vrata uređaja ne mogu potpuno
otvoriti.
Ispod uređaja ne stavljajte zatvoreni
spremnik za prikupljanje vode koja
možda curi. Kontaktirajte ovlašteni
servisni centar kako biste provjerili
koji se pribor može upotrijebiti.
2.2 Električni priključak
•
•
•
2.3 Spajkanje na dovod vode
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Ne oštećujte crijeva za vodu.
Prije priključka na nove cijevi, cijevi
koje dugo nisu korištene, nakon
popravka ili instalacije novih uređaja
(mjerila itd.), pustite da voda teče dok
nije čista i bistra.
Provjerite da nema vidljivih curenja
tijekom i nakon prve uporabe uređaja.
Ne koristite produžno crijevo ako je
crijevo za dovod vode prekratko.
Kontaktirajte ovlašteni servisni centar
kako biste nabavili zamjensko crijevo
za dovod vode.
Moguće je da voda teče iz odvodnog
crijeva. To je zato jer se uređaj u
tvornici testira s vodom.
Crijevo za odvod vode možete
produžiti do maksimalne dužine od
400 cm. Kontaktirajte ovlašteni servis
za drugo crijevo za odvod vode i za
produžetak.
2.4 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda,
električnog udara, vatre,
opekotina ili oštećenja
uređaja.
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
5
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vlažnim rukama.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
•
•
•
•
Slijedite sigurnosne upute na
ambalaži deterdženta.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
Pazite da su svi metalni predmeti
izvađeni iz rublja.
Ne perite tkanine jako zaprljane uljem,
mašću ili drugim masnoćama. To
može oštetiti gumene dijelove perilice
rublja. Takve tkanine prethodno
operite prije stavljanje u perilicu rublja.
6
www.electrolux.com
•
Tijekom rada bilo kojeg programa ne
dodirujte staklena vrata. Staklo može
postati vruće.
2.5 Servisiranje
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
•
•
•
•
Uređaj isključite iz električnog
napajanja i iz vodovodnog sustava.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u bubnju.
Uređaj odlažite u skladu s lokalnim
zahtjevima za odlaganje električne i
elektroničke opreme (WEEE).
2.6 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
3. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
3.1 Uklanjanje ambalaže
1. Uklonite vanjski sloj. Po potrebi,
upotrijebite nožić.
2. Uklonite kartonski poklopac i
polistirensku ambalažu.
3. Otvorite vrata. Potpuno ispraznite bubanj.
4. Prednji polistirenski dio pakiranja stavite
na pod ispod uređaja. Pažljivo polegnite
uređaj na stražnju stranu.
HRVATSKI
5. Uklonite zaštitu od polistirena s dna.
Vratite uređaj u uspravan položaj.
7
6. Skinite kabel napajanja i crijevo za
odvod vode s držača crijeva.
1
2
7. Uklonite tri prijevozna vijka i izvucite
plastične odstojnike.
Moguće je da voda teče iz odvodnog
crijeva. To je zato jer se uređaj testira u
tvornici.
8. Stavite plastične čepove, koji se nalaze u
vrećici s priručnikom, u rupe.
Preporučujemo da ambalažu
i transportne vijke sačuvate
u slučaju bilo kakvog
pomicanja uređaja.
3.2 Pozicioniranje i niveliranje
1. Postavite uređaj na ravan i tvrdi pod.
Provjerite da uređaj ne
dodiruje zid ili druge
kuhinjske elemente.
2. Otpustite ili pritegnite nožice kako
biste prilagodili razinu.
UPOZORENJE!
Ispod nožica uređaja u svrhu
niveliranja ne stavljajte
karton, drvo ili slične
materijale.
x4
Uređaj mora biti u ravnini i mora biti
stabilan.
Ispravno podešavanje
ravnine uređaja spriječit će
vibracije, buku i pomicanje
uređaja tijekom rada.
8
www.electrolux.com
Kad je uređaj postavljen na
stubnu ploču ili ako je
sušilica postavljena na
perilicu, koristite pribor
opisan u poglavlju "Dodatni
pribor". Pažljivo pročitajte
upute isporučene s
uređajem i s priborom.
OPREZ!
Provjerite da spojevi ne
propuštaju.
3.3 Crijevo za dovod vode
1. Pričvrstite crijevo za dovod vode za
stražnju stranu uređaja.
2. Okrenite ga na lijevu ili desnu stranu,
ovisno o položaju slavine.
45º
20º
Ne koristite produžno crijevo
ako je crijevo za dovod vode
prekratko. Kontaktirajte
servisni centar kako biste
nabavili zamjensko crijevo
za dovod vode.
3.4 Odvod vode
Crijevo za odvod vode mora se nalaziti
na visini ne manjoj od 60 cm i ne većoj
od 100 cm od poda.
Crijevo za odvod vode
možete produžiti do
maksimalne dužine od 400
cm. Kontaktirajte ovlašteni
servis za drugo crijevo za
odvod vode i za produžetak.
Crijevo za odvod moguće je priključiti na
različite načine:
1. Od crijeva za odvod napravite oblik
slova U i postavite ga oko plastične
vodilice crijeva.
Osigurajte da dovodna
crijeva nisu u vertikalnom
položaju.
3. Ako je potrebno, otpustite maticu
kako bi sjela u ispravan položaj.
4. Spojite crijevo za dovod vode na
slavinu hladne vode s navojem 3/4".
2. Na rubu sifona - pričvrstite vodilicu
na slavinu za vodu ili na zid.
Provjerite da se plastična
vodilica ne može pomicati
kada uređaj izbacuje vodu.
HRVATSKI
5. Bez plastične vodilice crijeva, na
sifon - crijevo za odvod postavite u
sifon i pričvrstite ga sponom.
Pogledajte ilustraciju.
Pazite da kraj crijeva za
odvod nije uronjen u vodu.
Moglo bi doći do povrata
prljave vode u uređaj.
3. Na cijev vertikale s odzračnikom crijevo za odvod umetnite izravno u
cijev za odvod. Pogledajte ilustraciju.
Kraj odvodne cijevi se treba
stalno ventilirati, tj. unutrašnji
promjer odvodnog kanala
(min. 38 mm - min. 1,5 inča)
mora biti širi od vanjskog
promjera odvodnog crijeva.
4. Ako kraj odvodnog crijeva izgleda
ovako (vii sliku), možete ga gurnuti
izravno u cijev vertikale.
Provjerite da crijevo za
odvod vode ima formiran luk
kako bi se spriječilo da
čestice iz sifona odlaze u
uređaj.
6. Postavite crijevo izravno u
ugrađenu odvodnu cijev na zidui
pritegnite ga obujmicom.
9
10
www.electrolux.com
4. PRIBOR
4.1 Dostupno na
www.electrolux.com/shop ili
od ovlaštenog dobavljača
Samo odgovarajući pribor
kojeg je odobrio
ELECTROLUX osigurava
sigurnosne standarde ovog
uređaja. Ako se koriste
neodobreni dijelovi, svi
jamstveni zahtjevi biti će
nevažeći.
4.2 Komplet za pričvršćenje
ploče (4055171146)
Dostupan kod vašeg ovlaštenog
prodavača.
Ako postavljate uređaj na podnožje,
uređaj učvrstite na ploču za pričvršćenje.
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
priborom.
4.3 Komplet za spajanje
Sušilica se može postaviti na perilicu
rublja samo uz uporabu ispravnog
kompleta za spajanje kojeg je
proizveo i odobrio ELECTROLUX.
UPOZORENJE!
Potvrdite kompaktni komplet
za slaganje provjerom
dubine vaših uređaja.
Sušilicu ne postavljajte ispod
perilice rublja.
Komplet za spajanje može se koristiti samo s
uređajima navedenim u letku isporučenim s
priborom. Pažljivo pročitajte upute
isporučene s uređajem i s priborom.
5. OPIS PROIZVODA
5.1 Posebne značajke
Vaša nova perilica rublja zadovoljava sve
moderne zahtjeve za učinkoviti tretman
rublja s malo vode, energije i potrošnje
deterdženta i brinuti će se o tkaninama.
Ovaj uređaj dizajniran je sa sustavom
samočišćenja odvoda , koji omogućuje
da se male mucice koje otpadnu s
odjeće izbace kroz odvod s vodom, na
način da nije potrebno da korisnik
pristupa tom području za redovno
održavanje i čišćenje. Pogledajte
poglavlje "Čišćenje i njega" za najbolje
održavanje i njegu uređaja.
AutoSense sustav automatski
prilagođava trajanje programa prema
količini rublja u bubnju kako bi se postigli
savršeni rezultati pranja u najkraće
moguće vrijeme.
HRVATSKI
11
5.2 Pregled uređaja
1
2
8
3
9
10
4
5
11 12
6
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Radna ploča
Spremnik za deterdžent
Upravljačka ploča
Ručica na vratima
Natpisna pločica
Naljepnica brzog podsjetnika
Nožica za niveliranje uređaja
8
9
10
11
12
Crijevo za odvod vode
Priključak dovodnog crijeva vode
Kabel napajanja
Transportni vijci
Držač crijeva
6. OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE
1
2
3
4
3h
5
6h 9h
6
7
9
1 Programator
2 Centrifugiranje dodirna tipka
smanjenja
3 Temperatura Dodirna tipka
8
4 Predpranje Dodirna tipka
5 Odgoda početka Dodirna tipka
6 Ekstra ispiranje Dodirna tipka
12
www.electrolux.com
7 Svijetlo Dodirna tipka
Indikator završetka ciklusa
8 Početak/Pauza Dodirna tipka
9 Indikatori statusa programa:
Indikator roditeljske zaštite
Indikator zaključanih vrata
7. TABLICA PROGRAMA
Program
Zadana
temperatura
Raspon
temperature
Referentna Maksimalna
brzina cen‐ količina
trifuge.
punjenja
Raspon
brzina cen‐
trifuge
Opis programa
(Vrsta punjenja i stupanj
zaprljanosti)
Programi pranja
Cottons
1200 o/min 7 kg
40°C
(1200 - 400
90°C – Hlad‐ o/min)
no
Cottons 1200 o/min 7 kg
(1200 - 400
o/min)
Eco1)
40°C
60°C – 40°C
Bijeli i šareni pamuk postojanih
boja. Uobičajeno, jako i malo
zaprljano.
Bijeli i šareni pamuk postojanih
boja. Normalno prljavo. Smanjuje se
potrošnja energije i produljuje se
vrijeme pranja, osiguravajući dobre re‐
zultate pranja.
Synthetics
1200 o/min 3 kg
40°C
(1200 - 400
60°C – Hlad‐ o/min)
no
Sintetičke ili miješane tkanine.
Normalno prljavo.
Delicates
1200 o/min 3 kg
30°C
(1200 - 400
40°C – Hlad‐ o/min)
no
Osjetljive tkanine, poput akrilnih,
viskoze i miješanih tkanina
zahtijevaju blaže pranje. Normalno
prljavo.
Specijalni programi
Daily
Express
40 °C
60 °C –
Hladno
1200 o/min 3 kg
(1200 - 400
o/min)
Pamuk i sintetika. Program za pranje
svakodnevno zaprljanog rublja u
kratkom vremenu. Uobičajeno do malo
zaprljano.
Rapid
30min 2)
40°C
40°C - 30°C
1200 o/min 3 kg
(1200 - 400
o/min)
Sintetika i miješane tkanine. Malo
prljave.
HRVATSKI
13
Program
Zadana
temperatura
Raspon
temperature
Referentna Maksimalna
brzina cen‐ količina
trifuge.
punjenja
Raspon
brzina cen‐
trifuge
Opis programa
(Vrsta punjenja i stupanj
zaprljanosti)
Rapid
14min
30 °C
800 o/min
(800 - 400
o/min)
Sintetika i miješane tkanine. Malo
prljavi odjevni predmeti i oni koje treba
osvježiti.
1,5 kg
Dodatni programi pranja
Spin
1200 o/min 7 kg
(1200 - 400
o/min)
Sve tkanine, osim vunenih i
osjetljivih tkanina. Za centrifugiranje
rublja i izbacivanje vode iz bubnja.
Drain
-
Za izbacivanje vode iz bubnja. Sve
tkanine.
Rinse
1200 o/min 7 kg
(1200 - 400
o/min)
Za ispiranje i centrifugiranje rublja. Sve
tkanine, osim vunenih i vrlo osjetljivih
tkanina. Brzinu centrifuge smanjite u
skladu s vrstom punjenja.
Anti-Allergy
60 °C
1200 o/min 7 kg
(1200 - 400
o/min)
Bijelo pamučno rublje. Taj program
uklanja mikroorganizme zahvaljujući
fazi pranja koja na nekoliko minuta
temperaturu održava iznad 60 °C. To
pomaže u uklanjanju klica, bakterija,
mikroorganizama i čestica. Dodatna fa‐
za ispiranja osigurava pravilno
uklanjanje ostataka deterdženta i
polena/alergena. Na taj način pranje je
učinkovitije.
Duvet
800 o/min
40 °C
(800 - 400
60°C – Hlad‐ o/min)
no
7 kg
3 kg
Sport
1200 o/min 3 kg
30 °C
(1200 - 400
40°C – Hlad‐ o/min)
no
Posebni program za jedan sintetički
prekrivač, deku, poplun, prekrivač
za krevet i slično.
Sintetičko i osjetljivo rublje. Malo
prljavi predmeti ili oni koje treba
osvježiti.
www.electrolux.com
Program
Zadana
temperatura
Raspon
temperature
Referentna Maksimalna
brzina cen‐ količina
trifuge.
punjenja
Raspon
brzina cen‐
trifuge
Opis programa
(Vrsta punjenja i stupanj
zaprljanosti)
Wool/ 1200 o/min 1,5 kg
(1200 - 400
Silk
o/min)
40 °C
40°C – Hlad‐
no
Vuneni predmeti perivi u perilici, vu‐
neni predmeti koji se peru ručno i
ostale tkanine sa simbolom "ručno
pranje".3).
1) Standardni programi za potrošnju energije s energetske oznake. U skladu s odred‐
bom 1061/2010, ovi programi predstavljaju "Standardni program za pranje pamuka na
60°C" i "Standardni program za pranje pamuka na 40°C". To su najučinkovitiji programi u
pogledu kombinacije potrošnje vode i energije za pranje normalno prljavog pamučnog
rublja.
Temperatura vode u određenoj fazi pranja može se razlikovati od deklarirane
temperature odabranog programa.
2) S neuravnoteženim malim punjenjima poput sintetičkih predmeta pomiješanih s težim
predmetima poput spužve, trajanje programa se može produžiti kako bi se ispravno provela
brzina centrifuge.
3) Tijekom ovog ciklusa bubanj se polako okreće kako bi se osiguralo nježno pranje. Može
izgledati kao da se bubanj ne okreće ili da se ne okreće ispravno.
Kompatibilnost opcija programa
Faze
Centrifugiranje
14
Cottons
■
■
■
■
■
■
■
Cottons Eco
■
■
■
■
■
■
■
Synthetics
■
■
■
■
■
■
■
Delicates
■
■
■
■
■
■
Daily Express
■
■
■
Rapid 30min
■
■
Rapid 14min
■
■
Spin
■
■
■
■
■
■
■
■
HRVATSKI
Centrifugiranje
Faze
15
Drain
■
Rinse
■
■
■
Anti-Allergy
■
■
■
Duvet
■
Sport
■
■
■
Wool/Silk
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
8. PODACI O POTROŠNJI
Navedene vrijednosti dobivene su u laboratorijskim uvjetima s
odgovarajućim standardima. Razne okolnosti mogu utjecati na promjenu
podataka: količina i vrsta rublja te ambijentalna temperatura. Pritisak vo‐
de, napon napajanja i temperatura ulazne vode također mogu utjecati na
trajanje programa pranja.
Radi poboljšanja kvalitete proizvoda tehničke specifikacije podložne su
promjenama bez prethodne najave.
Programi
Punjenje Potrošnja
(kg)
električne
energije
(kWh)
Potrošnja
vode (u
litrama)
Približno
trajanje
programa
(u minu‐
tama)
Preostala
vlaga (%)1)
Cottons
60°C
7
1,34
68
157
53
Cottons
40°C
7
0,78
61
157
53
Synthetics
40°C
3
0,60
56
103
35
Delicates
40°C
3
0,55
59
81
35
1,5
0,45
62
75
30
Wool/Silk2)
30°C
16
www.electrolux.com
Programi
Punjenje Potrošnja
(kg)
električne
energije
(kWh)
Potrošnja
vode (u
litrama)
Približno
trajanje
programa
(u minu‐
tama)
Preostala
vlaga (%)1)
Standardni programi za pamuk
Standardni pro‐
gram za pamuk na
60°C
Standardni pro‐
gram za pamuk na
60°C
Standardni pro‐
gram za pamuk na
40°C
7
0,92
44
250
53
3,5
0,68
35
204
53
3,5
0,59
36
189
53
1) Po završetku faze centrifuge.
2) Nije dostupno kod nekih modela.
Isključeno stanje (W)
Način rada Stanje pripravnosti (W)
0.48
0.48
Podaci navedeni u gornjoj tablici u skladu su s odredbom EU komisije 1015/2010
implementirajući direktivu 2009/125/EC
9. OPCIJE
9.1 Temperatura
•
Postavite ovu opciju za promjenu zadane
vrijednosti temperature.
•
Indikator
= hladna voda.
Uključuje se indikator postavljene
temperature.
•
Zadržavanje vode
•
9.2 Centrifugiranje
•
Pomoću ove opcije možete smanjiti
zadanu brzinu centrifuge.
•
Uključuje se indikator postavljene brzine.
•
Dodatne opcije centrifuge:
Bez centrifuge
•
Ovu opciju postavite za isključenje
svih faza centrifuge. Dostupna je
samo faza izbacivanja vode.
Uključuje se odgovarajuće
indikatorsko svjetlo.
Postavite ovu opciju za vrlo osjetljive
tkanine.
Faza ispiranja upotrebljava više vode
za određene programe pranja.
•
Postavite ovu funkciju kako bi se
spriječilo gužvanje tkanina.
Uključuje se odgovarajuće
indikatorsko svjetlo.
Voda ostaje u bubnju kada program
završi.
Bubanj se okreće u pravilnim
razmacima kako bi se spriječilo
gužvanje rublja.
Vrata ostaju zaključana. Kako biste
otvorili vrata, morate izbaciti vodu.
HRVATSKI
9.5 Ekstra ispiranje
Za ispuštanje vode
pogledajte "Po završetku
programa".
S tom opcijom možete odabranom
programu pranja dodati nekoliko
ispiranja.
9.3 Predpranje
Pomoću ove opcije možete programu
pranja dodati fazu pretpranja.
Tu opciju koristite za ljude s alergijama
na ostake deterdženta i osjetljivom
kožom.
Ova opcija produljuje
trajanje programa.
Uključiti će se odgovarajući indikator.
•
Ovu opciju koristite kako biste dodali
fazu pretpranja prije faze pranja.
Ta opcija preporučuje se za jako
zaprljano rublje, naročito ono
zaprljano pijeskom, prašinom, blatom
i drugim krutim česticama.
Ova opcija može produžiti
trajanje programa.
Uključuje se odgovarajući indikator.
9.6 Svijetlo
Pomoću ove opcije možete skratiti
trajanje programa pranja.
Postavite ovu funkciju za lagano
zaprljano rublje ili predmete koje treba
osvježiti.
9.4 Odgoda početka
Pritisnite ovu tipku za odgodu početka
programa za 9, 6 ili 3 sata.
Uključuje se odgovarajući indikator.
Uključeni su indikator opcije i indikator
postavljene vrijednosti.
10. POSTAVKE
10.1 Sigurnosna blokada za
djecu
Pomoću ove opcije možete spriječiti da
se djeca igraju s upravljačkom pločom.
•
Za uključivanje/isključivanje ove
opcije istovremeno pritisnite
i
sve dok se indikator
ne uključi/
isključi.
Ovu opciju možete uključiti:
•
Nakon pritiska na tipku
: tipke
opcija i programa su zaključan.
•
: uređaj ne
Prije pritiska na tipku
može započeti s radom.
10.2 Trajno uključena funkcija
dodatnog ispiranja
Ovom funkcijom možete trajno uključiti
dodatno ispiranje kada podesite novi
program.
•
Za uključivanje/isključivanje
istovremeno pritisnite
dok se indikator
isključi.
i
sve
ne uključi/
10.3 Zvučni signali
Zvučni signali oglašavaju se kada je:
• Program pranja završen.
• Uređaj u kvaru.
Za uključivanje/isključivanje zvučnih
signala, na 6 sekundi istovremeno
pritisnite tipku
i
.
Ako isključite zvučne
signale, oni će nastaviti s
radom ako dođe do kvara
uređaja.
17
18
www.electrolux.com
11. PRIJE PRVE UPOTREBE
Tijekom postavljanja ili prije
prve uporabe možete
primijetiti malo vode u
uređaju. To je ostatak vode
ostao u uređaju nakon
funkcionalnog testiranja u
tvornici kako bi se osiguralo
da je uređaj kupcu isporučen
u savršenom radnom stanju i
bez problema.
1. Utikač priključite u utičnicu električne
mreže.
2. Otvorite slavinu.
3. Stavite malu količinu deterdženta u
pretinac za fazu pranja.
4. Odaberite i pokrenite program za
pamučno rublje na najvišoj
temperaturi bez rublja.
Na taj ćete način ukloniti moguću
preostalu prljavštinu s bubnja i kade.
12. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
12.1 Umetanje rublja
1. Otvorite vrata uređaja
2. Prije stavljanja predmeta u uređaj,
ispraznite džepove i odmotajte
predmete.
3. Bubanj napunite rubljem umećući
jedan po jedan komad.
Pripazite da bubanj ne pretrpate rubljem.
4. Čvrsto zatvorite vrata.
Uvjerite se da rublje nije
zapelo između brtve i vrata
kako biste izbjegli rizik od
curenja vode i oštećenja
rublja.
Pranje jako zauljenih,
masnih mrlja može
uzrokovati oštećenje
gumenih dijelova perilice
rublja.
HRVATSKI
19
12.2 Punjenje deterdženta i dodataka
Spremnik za fazu pranja.
Ako koristite tekući deter‐
džent, ulijte ga neposredno
prije pokretanja programa.
Spremnik za tekuće dodatke
(omekšivač rublja, štirka).
Maksimalna razina za količinu
tekućih dodataka.
Pretinac za prašak ili tekući
deterdžent.
Kada postavljate opciju s pretpranjem, deterdžent za fazu pretpranja stavite izravno
u bubanj.
Uvijek slijedite upute koje nađete na pakiranju deterdženata, ali
preporučujemo da ne prelazite naznačene razine (
). Ta količina će,
pak, jamčiti najbolje rezultate pranja.
Nakon ciklusa pranja, ako je potrebno, uklonite sve ostatke deterdženta iz
spremnika za deterdžent.
12.3 Tekući deterdžent ili
deterdžent u prahu
A
Zadani položaj pretinca za deterdžent je A
(za deterdžent u prahu).
Za upotrebu tekućeg deterdženta:
1. Izvadite ladicu. Rub ladice gurnite na
mjestu označenom strelicom (PUSH) kako
biste ladicu lakše izvadili.
20
www.electrolux.com
12.4 Odabir programa
1. Okrenite programator i postavite
program:
B
trepće.
• Indikator
2. Po potrebi promijenite temperaturu i
brzinu centrifuge ili dodajte dostupne
opcije. Kada uključite opciju,
uključuje se indikator postavljene
opcije.
Ako ste nešto pogrešno
postavili, indikator
crvenim svjetlom.
2.Postavite preklopku u položaj B.
3.Vratite ladicu natrag u udubinu.
Kada upotrebljavate tekući
deterdžent:
• Ne koristite želatinozne ili
guste tekuće
deterdžente.
• Ne stavljajte više od 120
ml tekućine.
• Ne postavljajte program s
predpranjem.
• Ne postavljajte funkciju
odgode početka.
A
trepće
12.5 Pokretanje programa bez
odgode početka
Pritisnite
•
•
•
.
Indikator
prestaje treptati i
ostaje uključen.
Program započinje, vrata se
je
zaključavaju, indikator
uključen.
Pumpa za ispuštanje vode može
kratko vrijeme raditi na početku
ciklusa pranja.
12.6 Pokretanje programa s
odgodom početka
1. Pritisnite
za postavljanje odgode
koju želite namjestiti.
Indikator postavljene odgode je uključen.
Uključen je indikator
.
:
2. Pritisnite
• Uređaj počinje s odbrojavanjem.
• Kad odbrojavanje završi, program
se automatski pokreće.
Postavljenu odgodu početka
možete poništiti ili promijeniti
prije nego što pritisnete
Kad se preklopka nalazi u položaju B i
želite koristiti praškasti deterdžent:
1. Izvadite ladicu.
2.Postavite preklopku u položaj A.
3.Vratite ladicu natrag u udubinu.
.
Za poništavanje odgode početka:
a. Za uključivanje pauze na uređaju
pritisnite
b. Pritišćite
dok se ne isključi
svjetlo indikatora postavljene
odgode početka.
Ponovno pritisnite
za
trenutačno pokretanje programa.
HRVATSKI
12.7 Prekidanje programa i
mijenjanje opcija
12.10 Otvaranje vrata dok je
program u radu
Samo neke opcije možete promijeniti
prije nego se izvedu.
Dok su u radu program ili odgoda
početka, vrata uređaja su zaključana i
prikazuje se indikator
.
1. Pritisnite
Indikator treperi.
2. Promijenite opcije.
3. Ponovno pritisnite
Program se nastavlja.
1. Za poništavanje programa i
isključenje uređaja, okrenite
programator u položaj .
2. Ponovno okrenite programator za
uključenje uređaja. Sada možete
odabrati novi program pranja.
Prije pokretanja novog
programa, uređaj može
ispuštati vodu. U tom
slučaju, provjerite da je
deterdžent još uvijek u
odjeljku za deterdžent, a ako
nije ponovno napunite
deterdžent.
12.9 Otvaranje vrata uređaja
dok traje faza odgode početka
Dok radi odgoda početka, vrata uređaja
su zaključana i prikazuje se indikator
.
1. Pritisnite
za uključivanje pauze.
počinje bljeskati.
Indikator
2. Pričekajte oko 2 minute dok indikator
zaključanih vrata
prestane
bljeskati i isključi ise.
3. Možete otvoriti vrata.
4. Zatvorite vrata i ponovno pritisnite
.
Odgoda početka nastavlja s radom.
.
OPREZ!
Ako su temperatura i razina
vode u bubnju preveliki, ne
možete otvoriti vrata.
.
12.8 Poništavanje programa u
tijeku
21
1. Programator okrenite u položaj
za
isključivanje uređaja.
2. Pričekajte nekoliko minuta i zatim
otvorite vrata uređaja.
3. Zatvorite vrata uređaja.
4. Ponovo postavite program.
12.11 Po završetku programa
•
•
Uređaj se automatski zaustavlja.
Oglašava se zvučni signali (ako je
uključen).
•
•
Isključuje se indikator tipke
.
Isključuje se indikator zaključanih
•
•
•
je uključen.
Indikator
Možete otvoriti vrata.
Izvadite rublje iz uređaja. Provjerite je
li bubanj prazan.
Zatvorite zamku za vodu.
vrata
•
.
•
Programator okrenite u položaj
za
isključivanje uređaja.
• Vrata ostavite odškrinuta kako biste
spriječili stvaranje plijesni i nastanak
neugodnih mirisa.
Program pranja je završen, ali u
bubnju još ima vode:
• Bubanj se okreće u pravilnim
razmacima kako bi se spriječilo
gužvanje rublja.
•
•
Indikator zaključanih vrata
je
uključen. Indikator
bljeska. Vrata
ostaju zaključana.
Kako biste otvorili vrata, morate
izbaciti vodu.
Za izbacivanje vode:
1. Ako je potrebno, smanjite brzinu
centrifuge. Ako postavite
samo izbacuje vodu.
, uređaj
22
www.electrolux.com
2. Pritisnite
. Uređaj izbacuje vodu iz
bubnja i centrifugira.
3. Kada se program završi i isključi se
indikator zaključanih vrata
možete otvoriti vrata.
,
4. Programator okrenite u položaj
isključivanje uređaja.
za
Stanje uštede energije smanjuje
potrošnju energije kada je uređaj u stanju
pripravnosti.
•
Svi indikatori se isključuju.
•
•
Indikator
polako bljeska.
Pritisnite jednu od tipki kako biste
isključili stanje uštede energije.
Ako postavite program ili
opciju koji završavaju s
vodom u bubnju status
uštede energije funkcije ne
uključuje se kako bi vas
podsjetio da izbacite vodu.
Uređaj će automatski izbaciti
vodu i centrifugirati rublje
nakon otprilike 18 sati (osim
za program pranja vune).
12.12 Stanje pripravnosti
Nekoliko minuta nakon završetka
programa pranja, ako ne isključite uređaj,
uključuje se stanje uštede energije.
13. SAVJETI
13.1 Punjenje rublja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rublje razdijelite na: bijelo, obojeno,
sintetičko, osjetljivo i vunu.
Pridržavajte se uputa za pranje na
etiketama za njegu rublja.
Bijele i obojene komade odjeće
nemojte prati zajedno.
Neki obojeni komadi odjeće mogu
pustiti boju prilikom prvog pranja.
Preporučujemo vam da ih prvi put
perete odvojeno.
Zakopčajte jastučnice, zatvorite
patentne zatvarače, kukice i dugmad.
Zavežite pojaseve.
Tkanine s više slojeva, vunu i odjeću
s oslikanim ilustracijama okrenite na
krivu stranu.
Tvrdokorne mrlje uklonite posebnim
deterdžentom.
Tvrdokorne mrlje operite i tretirajte
prije stavljanja u bubanj.
Budite pažljivi sa zavjesama. Uklonite
kukice i zavjesu stavite u vreću za
pranje ili u jastučnicu.
Ne perite rublje bez rubova ili s
poderotinama. Za pranje malih i/ili
osjetljivih predmeta (npr. grudnjaka sa
žicom, remena, najlonki, itd.)
upotrebljavajte vrećice za pranje.
Vrlo malo punjenje može uzrokovati
probleme s uravnoteženjem prilikom
centrifugiranja. Ako se to dogodi,
ručno rasporedite predmete u bubnju i
•
•
ponovno pokrenite fazu
centrifugiranja.
Izbjegavajte pranje rublja punog duge
životinjske dlake ili predmeta slabe
kvalitete koji otpuštaju mnoštvo
vlakana koja mogu blokirati odvod i
zbog toga zahtijevati pomoć
servisera.
Ispraznite džepove i razvijte složene
komade odjeće.
13.2 Tvrdokorne mrlje
Za neke mrlje voda i deterdžent nisu
dovoljni.
Preporučujemo da te mrlje tretirate prije
nego predmete stavite u uređaj.
U prodaji su dostupna specijalna
sredstva za odstranjivanje mrlja. Koristite
specijalno sredstvo koje je prikladno za
vrstu mrlje i tkanine.
HRVATSKI
13.3 Deterdženti i dodaci
•
•
•
•
•
•
Upotrebljavajte isključivo deterdžente
i dodatke izrađene za perilice rublja:
– deterdžente u prahu za sve vrste
tkanina,
– deterdžente u prahu za osjetljive
(maks. temperatura 40 °C) i
vunene tkanine,
– tekuće deterdžente, po
mogućnosti za programe pranja
na nižim temperaturama (maks.
60 °C) za sve vrste tkanina ili
posebne samo za vunene
tkanine.
Ne miješajte različite vrste
deterdženata.
Ne koristite više od propisane količine
sredstva za pranje kako biste pomogli
u očuvanju okoliša.
Uvijek se pridržavajte uputa na
pakiranju ovih proizvoda.
Koristite ispravne proizvode za vrstu i
boju rublja, temperaturu programa i
razinu uprljanosti.
Ako vaš uređaj nema spremnik
deterdženta s jezičcem, tekući
deterdžent dodajte korištenjem loptice
za doziranje (isporučuje je proizvođač
deterdženta).
•
•
•
13.5 Tvrdoća vode
Ako je tvrdoća vode na vašem području
visoka ili umjerena, preporučujemo
korištenje omekšivača vode za perilice
rublja. U područjima gdje je voda meka
nije potrebno koristiti omekšivače za
vodu.
Kako biste saznali tvrdoću vode u svom
području, kontaktirajte vodoopskrbno
poduzeće.
Upotrebljavajte odgovarajuću količinu
omekšivača vode. Pridržavajte se uputa
na pakiranju proizvoda.
13.4 Savjeti za očuvanje
okoliša
•
Za pranje normalno uprljanog rublja
odaberite program bez predpranja.
14. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Uređaj je namijenjen
isključivo normalnoj upotrebi
u domaćinstvu.
Pažljivo pročitajte poglavlje
za najbolje održavanje i
njegu.
23
Program pranja uvijek pokrenite s
maksimalnom dozvoljenom količinom
rublja.
Ako je potrebno, koristite sredstvo za
odstranjivanje mrlja kada perete na
nižim temperaturama.
Kako biste koristili ispravnu količinu
deterdženta, provjerite tvrdoću vode u
vašem sustavu. Pogledajte "Tvrdoća
vode".
14.1 Vanjsko čišćenje
Uređaj čistite samo blagim sapunom i
toplom vodom. Potpuno osušite sve
površine.
OPREZ!
Ne koristite alkohol, otapala
ili kemijske proizvode.
OPREZ!
Metalne površine ne čistite
deterdžentom na bazi klora.
24
www.electrolux.com
14.2 Uklanjanje Kamenca
Ako je tvrdoća vode na
vašem području visoka ili
umjerena, preporučujemo
korištenje proizvoda za
uklanjanje kamenca za
perilice rublja.
Redovito pregledavajte ima li u bubnju
kamenca.
Uobičajeni deterdženti već sadrže
omekšivače vode, ali preporučujemo
povremeno odraditi ciklus s praznim
bubnjem i sredstvom za uklanjanje
kamenca.
Uvijek se pridržavajte uputa
na pakiranju proizvoda.
14.3 Pranje radi održavanja
Ponovljena i duga uporaba programa s
niskom temperaturom može uzrokovati
naslage deterdženta, dlačica i rast
bakterija unutar bubnja i kade. To može
dovesti do neugodnog mirisa i plijesni.
Za uklanjanje tih naslaga i čišćenje
unutarnjeg dijela uređaja, redovito
obavljajte pranje za održavanje
(najmanje jednom mjesečno):
Uvijek se pridržavajte uputa
na pakiranju proizvoda.
Nemojte čistiti bubanj
kiselinama za skidanje
vodenog kamenca,
sredstvima za skidanje hrđe
koja sadrže klor, kao ni
željeznom ili čeličnom
vunom
Za detaljno čišćenje:
1. Potpuno ispraznite bubanj.
2. Pokrenite program Cottons s
najvišom temperaturom.
3. Dodajte malu količinu deterdženta u
prahu u prahu u prazan bubanj, kako
bi se isprale moguće preostale
naslage.
14.5 Brtva vrata s dvostrukim
jezičkom
Ovaj uređaj dizajniran je sa sustavom
samočišćenja odvoda, koji omogućuje
da se male mucice koje otpadnu s
odjeće izbace kroz odvod s vodom, na
način da nije potrebno da korisnik
pristupa tom području za redovno
održavanje i čišćenje..
Pogledajte poglavlje
"Čišćenje bubnja".
14.4 Čišćenje bubnja
Redovito provjeravajte bubanj kako biste
spriječili neželjene naslage.
Talozi hrđe u bubnju mogu biti posljedica
hrđanja stranih tijela prilikom pranja ili
slavine za vodu koja sadrži željezo
Očistite bubanj posebnim sredstvom za
čišćenje nehrđajućeg čelika.
Redovito provjeravajte brtvu i uklonite
sve predmete iz unutarnjeg dijela.
Kovanice, dugmad i ostali mali predmeti
koji su zaboravljeni u džepovima vaše
odjeće tijekom ciklusa pranja odlažu se u
posudu s dvostrukom brtvom unutar
brtve otvora, odakle se mogu lako
izvaditi na kraju ciklusa.
HRVATSKI
14.6 Čišćenje spremnika za deterdžent
1.
2.
3.
4.
14.7 Čišćenje filtra crijeva za dovod vode i filtra ventila
1
2
3
25
26
www.electrolux.com
45°
20°
14.8 Zaštita od zamrzavanja
Ako se uređaj postavi u području u kojem
temperatura može pasti ispod 0° C,
ispraznite preostalu vodu iz crijeva za
dovod vode i pumpe za izbacivanje vode.
5. Kad se odvodna pumpa isprazni,
ponovno postavite crijevo za dovod
vode.
UPOZORENJE!
Prije nego ponovno koristite
uređaj, provjerite je li
temperatura u prostoriji viša
od 0 °C.
Proizvođač ne odgovara za
štete uzrokovane niskim
temperaturama.
1. Utikač izvucite iz utičnice električne
mreže.
2. Zatvorite slavinu.
3. Oba kraja crijeva za dovod vode
stavite u posudu i pustite da voda
isteče iz crijeva.
4. Ispraznite odvodnu pumpu.
Pogledajte postupak za izbacivanje
vode u nuždi.
15. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
15.1 Uvod
Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja
tijekom rada.
Najprije pokušajte pronaći rješenje
problema (pogledajte tablicu). Ako ne
uspijete, kontaktirajte servisni centar.
Kod nekih problema uključuje se zvučni
signal. Crveni indikator tipke Početak/
Pauza bljeska i uključuje se jedan od
indikatora faze kako bi se prikazla šifra
alarma:
•
- Uređaj se ne puni vodom na
ispravan način.
•
- Uređaj ne izbacuje vodu.
•
•
- Vrata uređaja su otvorena ili
nisu ispravno zatvorena. Provjerite
vrata!
Indikator tipke Početak/Pauza bljeska
crveno 11 puta te 1 (ili 2 ili 3) put(a)
žuto: napajanje je nestabilno.
Pričekajte dok se napajanje ne
stabilizira i uređaj automatski
započinje s radom.
UPOZORENJE!
Prije provjere isključite
uređaj.
HRVATSKI
27
15.2 Moguće greške
Problem
Moguće rješenje
•
•
•
Program ne započinje s
radom.
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj se ne puni vo‐
dom na ispravan način.
•
•
•
Uređaj se ne puni vo‐
dom i odmah izbacuje
vodu.
Provjerite je li slavina otvorena.
Provjerite da tlak dovoda vode nije prenizak. Ovu in‐
formaciju potražite kod lokalnog distributera vode.
Provjerite da slavina nije začepljena.
Problem može biti uzrokovan začepljenim filtrom dovod‐
nog crijeva ili filtrom odvoda. Pogledajte poglavlje
"Čišćenje i održavanje". Ako ponovno dođe do kvara,
obratite se servisnom centru.
Provjerite da dovodno crijevo nije prignječeno ili
savijeno.
Provjerite je li priključak crijeva za dovod vode pravilno
izveden.
Provjerite jesu li priključci crijeva za dovod vode pravilno
izvedeni.
•
Provjerite nalazi li se crijevo za odvod vode u ispravnom
položaju. Crijevo je možda prenisko postavljeno.
Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje".
•
•
Provjerite da sifon nije začepljen.
Provjerite da odvodno crijevo nije prignječeno ili
savijeno.
Provjerite je li priključak crijeva za odvod vode pravilno
izveden.
Ako ste postavili program bez faze izbacivanja vode, po‐
stavite opciju za izbacivanje vode.
Postavite opciju za izbacivanje vode ako ste odabrali
jednu od opcija koja završava s vodom u bubnju.
Taj problem može biti uzrokovan začepljenim odvodnim
filtrom. Molimo kontaktirajte vaš najbliži ovlašteni servis.
•
Uređaj ne izbacuje vo‐
du.
Provjerite je li kabel napajanja uključen u utičnicu.
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Provjerite da u kutiji s osiguračima nema oštećenog osi‐
gurača.
Provjerite je li pritisnuta tipka Start/Pauza.
Ako je postavljena odgoda početka, poništite postavku
ili pričekajte završetak odbrojavanja.
Ako je uključena, isključite funkciju roditeljske zaštite.
•
•
•
•
•
Faza centrifugiranja ne
•
radi ili ciklus pranja traje
dulje od uobičajenog.
•
Postavite brzinu centrifuge.
Postavite opciju za izbacivanje vode ako ste odabrali
jednu od opcija koja završava s vodom u bubnju.
Taj problem može biti uzrokovan začepljenim odvodnim
filtrom. Molimo kontaktirajte vaš najbliži ovlašteni servis.
Ručno rasporedite predmete u bubnju i ponovno pokre‐
nite fazu centrifugiranja. Ovaj problem može uzrokovati
nestabilnost uređaja.
28
www.electrolux.com
Problem
Moguće rješenje
•
Voda curi po podu.
•
•
•
•
Vrata uređaja se ne
mogu otvoriti.
•
•
•
Uređaj proizvodi neobi‐
čan zvuk.
•
•
•
•
Provjerite jesu li spojevi crijeva za vodu zategnuti i da
nema curenja vode.
Provjerite da na crijevu za dovod i odvod nema
oštećenja.
Provjerite upotrebljavate li odgovarajuću vrstu i ispravnu
količinu deterdženta.
Provjerite je li program pranja završen.
Postavite opciju izbacivanja vode ili centrifuge ako u
bubnju ima vode.
Provedite postupak hitnog ispuštanja vode. Pogledajte
odjeljak "Zaštita od zaleđivanja" (u poglavlju "Čišćenje i
održavanje").
Provjerite da se uređaj napaja električnom strujom.
Ovaj problem može prouzročiti neispravnost uređaja.
Obratite se ovlaštenom servisu.
Provjerite je li uređaj ispravno niveliran. Pogledajte
poglavlje "Upute za postavljanje".
Provjerite jesu li skinuti pakiranje i transportni vijci.
Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje".
Dodajte još rublja u bubanj. Stavili ste premalo rublja.
Rezultati pranja nisu
zadovoljavajući.
•
•
•
Povećajte količinu deterdženta ili koristite neku drugu
marku.
Prije pranja upotrijebite poseban proizvod za uklanjanje
tvrdokornih mrlja.
Provjerite jeste li odabrali ispravnu temperaturu.
Smanjite količinu rublja.
Ne možete postaviti
određenu opciju.
•
Provjerite jeste li pritisnuli samo željenu tipku(tipke).
Nakon provjere uključite uređaj. Program se nastavlja u točki u kojoj je prekinut.
Ako ponovno dođe do kvara, obratite se servisnom centru.
Ako uređaj pokazuje i druge šifre alarma
(indikator tipke
bljeska crveno).
Uključite i isključite uređaj. Ako i dalje
dolazi do kvara, obratite se servisnom
centru.
16. TEHNIČKI PODACI
Dimenzije
Širina / Visina / Dubina / 600 mm/ 850 mm/ 559 mm/ 578
Ukupna dubina
mm
Priključak na električ‐
nu mrežu
Napon
Ukupna snaga
Osigurač
Frekvencija
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
HRVATSKI
Razina zaštite protiv ulaska čvrstih predmeta i
vlage osigurana je zaštitnim poklopcem, osim
gdje niskonaponska oprema nije zaštićena od
vlage
IPX4
Tlak dovoda vode
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Minimalno
Maksimalno
Hladna voda
Dovod vode 1)
Maksimalna količina
rublja
Cotton (Pamuk)
Klasa energetske učinkovitosti
Brzina centrifugiranja
7 kg
A+++
Maksimalna brzina cen‐ 1151 o/min.
trifuge
1) Crijevo za dovod vode spojite na slavinu s 3/4'' navojem.
17. INFORMACIJE O PROIZVODU U SKLADU S EU
REGULATIVOM 1369/2017
List informacija o proizvodu
Naziv dobavljača ili zaštitni znak
ELECTROLUX
model
EW2F727W,
PNC914912480
nazivni kapacitet u kg
razred energetske učinkovitosti
7
A+++
Godišnja potrošnja struje u kWh izračunata na temelju
220 standardnih ciklusa pranja sa standardnim pro‐
gramom pri 60 °C i 40 °C za pamuk pri punom i
djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife za
potrošnju električne energije. Stvarna potrošnja
energije ovisiti će o načinu uporabe uređaja.
171
Potrošnja energije za standardni program pranja
pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja u
kWh
0,92
Potrošnja energije za standardni program pranja
pamuka na 60 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja
u kWh
0,68
Potrošnja energije za standardni program pranja
pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja
u kWh
0,59
Potrošnja energije u stanju isključenosti u W
0,48
Potrošnja energije kad je uređaj ostavljen uključen, u
W
0,48
29
30
www.electrolux.com
Potrošnja vode u litrama godišnje, na osnovi 220 stan‐
dardnih ciklusa pranja za programe za pamuk pri 60
°C i 40 °C pri punom opterećenju. Stvarna potrošnja
vode ovisiti će o načinu uporabe uređaja.
Razred učinkovitosti centrifugiranja na skali od G
(najniža učinkovitost) do A (najviša učinkovitost)
Maksimalna brzina centrifuge u rpm
9499
B
1151
Sadržaj preostale vlage u %
53
"Standardni program za pamuk pri 60 °C" i "Standard‐
ni program za pamuk pri 40 °C" standardni su pro‐
grami pranjana koje se odnose informacije na
naljepnici i oznakama. Ti programi prikladni su pranje
normalno zaprljanog rublja i najučinkovitiji su u
pogledu kombinirane potrošnje energije i vode.
-
Trajanje programa za „standardni program pranja
pamuka na 60 °C” pri punom kapacitetu punjenja, iz‐
raženo u minutama
250
Trajanje programa za „standardni program pranja
pamuka na 60 °C” pri djelomičnom kapacitetu
punjenja, izraženo u minutama
204
Trajanje programa za „standardni program pranja
pamuka na 40 °C” pri djelomičnom kapacitetu
punjenja, izraženo u minutama
189
Trajanje stanja mirovanja u minutama
5
emisije buke koja se prenosi zrakom, izražene u
dB(A) tijekom faze pranja
58
Emisije buke koja se prenosi zrakom, izražene u
dB(A) tijekom faze centrifugiranja
79
Kućanski uređaj namijenjen za ugradnju D/N
ne
Podaci navedeni u gornjoj tablici u skladu su s odredbom komisije EU 1015/2010 za
primjenu direktive 2009/125/EZ.
18. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
EESTI
31
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................. 32
2. OHUTUSJUHISED........................................................................................... 33
3. PAIGALDAMINE...............................................................................................35
4. TARVIKUD........................................................................................................39
5. TOOTE KIRJELDUS.........................................................................................39
6. JUHTPANEELI KIRJELDUS.............................................................................40
7. PROGRAMMITABEL........................................................................................41
8. TARBIMISVÄÄRTUSED ..................................................................................44
9. VALIKUD.......................................................................................................... 45
10. SEADED......................................................................................................... 46
11. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST......................................................... 47
12. IGAPÄEVANE KASUTAMINE........................................................................ 47
13. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID............................................................................51
14. HOOLDUS JA PUHASTUS............................................................................ 52
15. VEAOTSING...................................................................................................55
16. TEHNILISED ANDMED.................................................................................. 57
17. TOOTE INFOLEHT VASTAVALT EL-I MÄÄRUSELE 1369/2017.................. 58
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
32
1.
www.electrolux.com
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
3 kuni 8-aastased lapsed ning väga ulatuslikud ja
komplekssed puuetega inimesed peavad olema
seadmest eemal, välja arvatud juhul, kui neid pidevalt
jälgitakse.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemale hoida,
välja arvatud juhul, kui neid pidevalt jälgitakse.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
Hoidke lapsed ja väikesed koduloomad seadmest
eemal, kui selle uks on lahti.
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see
sisse lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses
majapidamises või muudes sarnastes kohtades,
näiteks:
EESTI
33
personalile mõeldud köökides kauplustes,
kontorites ja mujal;
– klientide poolt hotellides, motellides ja muudes
majutuskohtades;
– ühiskasutuses – kortermajades või pesumajades.
Ärge ületage maksimumkogust 7 kg (vt jaotist
"Programmitabel").
Kasutatav veesurve veevarustuse ühenduskoha
sisenemispunktis peab olema vahemikus 0,5 baari
(0,05 MPa) kuni 8 baari (0,8 MPa).
Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid ei tohi vaipkatte,
mati või muu taolise materjaliga tõkestada.
Seadme veevarustusega ühendamisel tuleb kasutada
uusi kaasasolevaid voolikukomplekte või volitatud
hoolduskeskusest saadud uusi voolikukomplekte.
Vanu voolikukomplekte kasutada ei tohi.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse
tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud
hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava
isiku poolt.
Enne mis tahes hooldust lülitage seade alati välja ja
eemaldage toitepistik pistikupesast.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks survestatud
vee- ega aurupihustit.
Puhastage seadet niiske lapiga. Kasutage ainult
neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid
tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega metallist
esemeid.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
•
•
Paigaldamisel tuleb järgida
kehtivaid kohalikke eeskirju.
•
Eemaldage kogu pakend ja
transpordipoldid, sealhulgas
kummihari koos plastist vahepuksiga.
Pange transpordipoldid kindlasse
kohta hoiule. Kui seadet tahetakse
teise kohta viia, tuleb transpordipolte
•
•
kasutada trumli paigalekinnitamiseks,
et vältida seadme kahjustamist.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
34
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge paigutage seadet kohta, kus
temperatuur jääb alla 0 °C või kohta,
kus see puutub kokku välisõhuga.
Seadme alla jääv põrand peab olema
sile, stabiilne, kuumakindel ja puhas.
Veenduge, et seadme ja põranda
vahel oleks tagatud õhuringlus.
Kui te seadme püsivalt oma kohale
asetate, jälgige loodi kasutades, et
see oleks täiesti rõhtsalt. Vastasel
juhul tõstke või langetage tugijalgu.
Ärge paigaldage seadet põrandas
oleva äravoolukoha peale.
Ärge pritsige seadmele vett ega laske
sel kokku puutuda liigse niiskusega.
Ärge paigaldage seadet kohta, kus
selle ust ei saa täielikult avada.
Ärge asetage seadme alla võimaliku
lekkevee kogumiseks anumaid.
Sobivate tarvikute kohta saate
lisateavet volitatud
teeninduskeskusest.
2.2 Elektriühendus
•
•
•
•
2.4 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, elektrilöögi,
tulekahju, põletuste või
seadme kahjustamise oht!
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Kui seadme
toitekaabel tuleb välja vahetada, siis
pöörduge meie hoolduskeskusse.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Ärge katsuge toitejuhet ega
toitepistikut märgade kätega.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
See seade vastab EÜ direktiividele.
•
•
•
•
•
Vältige veevoolikute kahjustamist.
Enne ühendamist uute või pikalt
kasutamata torudega või pärast
Järgige pesuainepakendil olevaid
ohutusjuhiseid.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Kõik metallist esemed peavad olema
riiete küljest eemaldatud.
Ärge peske masinas riideesemeid,
mis on õlised, rasvased või
määrdeainetega määrdunud. See
võib kahjustada pesumasina kummist
osi. Enne masinasse panekut tuleks
selliseid esemeid eelnevalt käsitsi
pesta.
Küpsetusprogrammi töösoleku ajal
ärge klaasust puudutage. Klaas võib
minna kuumaks.
2.5 Hooldus
•
2.3 Veeühendus
•
•
parandustöid või uute seadeldiste (nt
veemõõdikute) paigaldamist laske
veel mõnda aega voolata, kuni see on
puhas ja selge.
Seadme esmakordsel kasutamisel ja
pärast seda kontrollige, ega kuskil
pole lekkeid.
Ärge kasutage pikendusvoolikut, kui
sisselaskevoolik lühikeseks jääb.
Sisselaskevooliku asendamiseks
pöörduge volitatud teeninduskeskuse
poole.
On näha, et vesi voolab
tühjendusvoolikust välja. Selle
põhjuseks on tehases läbi viidud
seadme testimine koos veega.
Tühjendusvoolikut saab pikendada
maksimaalselt pikkuseni 400 cm. Uue
vooliku ja pikenduse saamiseks
pöörduge volitatud teeninduskeskuse
poole.
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
EESTI
2.6 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust ja
veevarustusest.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
•
•
35
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste või lemmikloomade trumlisse
lõksujäämist.
Seadme äraviskamisel tuleb järgida
elektri- ja elektrooniliste jäätmete
kõrvaldamise (WEEE) kohalikke
eeskirju.
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
3.1 Lahtipakkimine
1. Eemaldage kattekile. Vajadusel kasutage
lõikurit.
2. Eemaldage papist kate ja polüstüreenist
pakkematerjalid.
3. Avage uks. Eemaldage trumlist kõik
esemed.
4. Asetage polüstüreenist pakkeelement
seadme alla põrandale. Asetage seade
ettevaatlikult tagumise küljega maha.
36
www.electrolux.com
5. Eemaldage põhja alt polüstüreenalus.
Tõstke seade tagasi püstiasendisse.
6. Eemaldage toitekaabel ja
tühjendusvoolik vooliku hoidikute küljest.
1
2
7. Eemaldage kolm transpordipolti ja
tõmmake välja plastikust vahepuksid.
Tühjendusvoolikust võib näha vee
väljavoolamist. Selle põhjuseks on asjaolu,
et masinat on tehases testitud.
8. Pange kasutusjuhendi kotis olevad
plastist korgid avadesse.
Soovitame pakkematerjalid
ja transpordipoldid alles
hoida juhuks, kui soovite
seadet teise kohta
transportida.
3.2 Kohaleasetamine ja
loodimine
1. Paigaldage seade siledale kõvale
põrandale.
Veenduge, et seade ei
puutuks vastu seina ega
muid esemeid.
2. Loodimiseks keerake jalgu.
HOIATUS!
Ärge asetage loodimise
eesmärgil seadme jalgade
alla pappi, puitu või
sarnaseid materjale.
x4
Seade peab olema loodis ja stabiilne.
Seadme korrektne loodimine
hoiab ära vibratsiooni, müra
ja liikumist töötamise ajal.
EESTI
37
Kui paigutate seadme soklile
või kui soovite kuivati
pesumasina otsa
paigaldada, siis kasutage
tarvikuid, mida on kirjeldatud
peatükis "Tarvikud". Lugege
tähelepanelikult seadme ja
tarvikuga kaasasolevaid
juhiseid.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et voolikute
liitmikud ei leki.
3.3 Sisselaskevoolik
1. Ühendage sisselaskevoolik seadme
tagaküljele.
2. Paigutage voolik vasakule või
paremale, sõltuvalt veekraani
asukohast.
45º
20º
Ärge kasutage
pikendusvoolikut, kui
sisselaskevoolik lühikeseks
jääb. Sisselaskevooliku
asendamiseks pöörduge
teeninduskeskuse poole.
3.4 Vee äravool
Tühjendusvoolik peaks asetsema
kõrgusel mitte alla 60 cm ja mitte üle 100
cm põrandapinnast.
Tühjendusvoolikut saab
pikendada maksimaalselt
pikkuseni 400 cm. Uue
vooliku ja pikenduse
saamiseks pöörduge
volitatud teeninduskeskuse
poole.
Tühjendusvoolikut saab ühendada
mitmel viisil:
1. Paigaldage tühjendusvoolik Ukujuliselt ja kinnitage see plastist
voolikujuhiku ümber.
Sisselaskevoolik ei tohi
asetseda vertikaalasendis.
3. Vajadusel lõdvendage õige asendi
saavutamiseks rõngasmutrit.
4. Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4''
keermega külmaveekraani külge.
2. Üle valamu ääre – kinnitage juhik
kraani või seina külge.
38
www.electrolux.com
Veenduge, et voolikujuhik ei
saaks vee tühjendamise ajal
liikuda.
5. Ilma plastist voolikujuhikuta,
kraani äravoolutorusse –
paigaldage tühjendusvoolik
äravoolutoru külge ja kinnitage
klambriga. Vt joonist.
Tuleks jälgida, et
tühjendusvooliku ots jääks
veepiirist kõrgemale.
Vastasel juhul võib
seadmesse sattuda heitvett.
3. Ventilatsiooniavaga
äravoolutorusse – sisestage
tühjendusvoolik otse
äravoolutorusse. Vt joonist.
Tühjendusvoolik peab
asetsema silmusekujuliselt,
et valamust äravoolutorru
sattunud sodi ei satuks
pesumasinasse.
6. Paigaldage voolik otse seinas
asuvasse sisseehitatud
äravoolutorusseja kinnitage
klambriga.
Tühjendusvooliku ots peab
olema ventileeritud, seega
peab äravoolutoru sisemine
läbimõõt (min 38 mm - min
1,5 tolli) olema suurem kui
vooliku välimine läbimõõt.
4. Kui tühjendusvooliku ots näeb välja
selline (vt pilti), võite selle otse
äravoolutorusse lükata.
EESTI
39
4. TARVIKUD
4.1 Saadaval aadressil
www.electrolux.com/shop või
volitatud edasimüüja kaudu
Seadme turvastandardid on
tagatud ainult siis, kui
kasutatakse õigeid tarvikuid,
mille on heaks kiitnud
ELECTROLUX.
Teistsuguste osade
kasutamisel mingeid
nõudeid ei rahuldata.
4.2 Kinnitusplaadikomplekt
(4055171146)
Saadaval volitatud edasimüüjalt.
Kui paigaldate seadme soklile, kinnitage
see spetsiaalsete kinnitusplaatide abil.
Lugege tähelepanelikult tarvikuga
kaasasolevaid juhiseid.
4.3 Tornpaigalduskomplekt
Trummelkuivati võib paigaldada
pesumasina peale ainult juhul, kui
kasutate õiget
tornpaigalduskomplekti, mille on
valmistanud ja heaks kiitnud
ELECTROLUX.
HOIATUS!
Veenduge
tornpaigalduskomplekti
sobivuses, kontrollides oma
seadmete sügavust. Ärge
paigaldage trummelkuivatit
pesumasina alla.
Tornpaigalduskomplekti tohib kasutada ainult
koos tarviku juhendis ette nähtud seadmega.
Lugege tähelepanelikult seadme ja
tarvikuga kaasasolevaid juhiseid.
5. TOOTE KIRJELDUS
5.1 Seadme omadused
Teie uus pesumasin vastab kõigile
kaasaegsetele nõuetele vee, energia ja
pesuaine tõhusa tarbimise ja kasutamise
ning riiete säästliku hoolduse osas.
Seadme juurde kuulub
isepuhastussüsteem, mis suunab riiete
küljest eraldunud kergemad ebemed
veega välja, nii et puudub vajadus
probleemiga regulaarselt tegeleda ja
seadet ebemetest puhastada. Vt seadme
parimaks hoolduseks ja korrashoiuks
peatükki Hooldus ja puhastus.
Heade pesutulemuste saamiseks
reguleerib AutoSense-süsteem trumlis
oleva pesu minimaalse ajaga
pesemiseks automaatselt programmi
kestust.
40
www.electrolux.com
5.2 Seadme ülevaade
1
2
8
3
9
10
4
5
11 12
6
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Tööpind
Pesuaine jaotur
Juhtpaneel
Ukse käepide
Andmesilt
Kiirmeeldetuletuse kleebis
Jalad seadme loodimiseks
8
9
10
11
12
Tühjendusvoolik
Sisselaskevooliku ühendus
Toitekaabel
Transpordipoldid
Voolikutugi
6. JUHTPANEELI KIRJELDUS
1
2
3
4
3h
5
6h 9h
6
7
9
1 Programminupp
2 Tsentrifuugimine vähendamise nupp
3 Temperatuur -puutenupp
8
4 Eelpesu -puutenupp
5 Viitkäivitus -puutenupp
6 Lisaloputus -puutenupp
EESTI
7 Kiirprogramm -puutenupp
Tsükli lõpu indikaator
8 Start/paus -puutenupp
9 Programmi oleku indikaatorid:
Lapseluku indikaator
41
Lukustatud ukse indikaator
7. PROGRAMMITABEL
Programm
Vaiketempe‐
ratuur
Tempera‐
tuurivahe‐
mik
Aluseks
Maksimumko‐
võetud
gus
pöörlemis‐
kiirus
Pöörlemis‐
kiiruse va‐
hemik
Programmi kirjeldus
(Pesu ja määrdumise tüüp)
Pesuprogrammid
Cottons
1200 p/min 7 kg
40 °C
(1200 – 400
90 °C – külm p/min)
Valge puuvillane ja värviline puuvil‐
lane. Tavaline, tugev ja kerge määrdu‐
mine.
Cottons 1200 p/min 7 kg
(1200 – 400
p/min)
40 °C
60 °C – 40°C
Valge puuvillane ja värvikindel puu‐
villane. Tavaline määrdumisaste.
Energiatarve väheneb ja pesuprogram‐
mi aeg pikeneb, tagades sel viisil head
pesutulemused.
Synthetics
40 °C
60°C – külm
1200 p/min 3 kg
(1200 – 400
p/min)
Tehiskiust või segakiust esemed.
Tavaline määrdumisaste.
Delicates
30°C
40°C – külm
1200 p/min 3 kg
(1200 – 400
p/min)
Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos,
polüester ja muud õrnpesu eelda‐
vad segakangad. Tavaline määrdumi‐
saste.
Eco1)
Eriprogrammid
1200 p/min 3 kg
Daily
(1200 – 400
Express
p/min)
40 °C
60 °C – külm
Puuvillane ja tehiskiud. Programm
igapäevase pesu kiireks pesemiseks.
Tavaline ja kerge määrdumine.
Rapid
30min 2)
40 °C
40°C - 30°C
1200 p/min 3 kg
(1200 – 400
p/min)
Tehis- ning segakiust esemed. Ker‐
ge määrdumine.
Rapid
14min
30 °C
800 p/min
(800 – 400
p/min)
Tehis- ning segakiust esemed. Ker‐
gelt määrdunud ja värskendust vaja‐
vad esemed.
1,5 kg
Täiendavad pesuprogrammid
42
www.electrolux.com
Programm
Vaiketempe‐
ratuur
Tempera‐
tuurivahe‐
mik
Aluseks
Maksimumko‐
võetud
gus
pöörlemis‐
kiirus
Pöörlemis‐
kiiruse va‐
hemik
Programmi kirjeldus
(Pesu ja määrdumise tüüp)
Spin
1200 p/min 7 kg
(1200 – 400
p/min)
Kõik materjalid, välja arvatud villa‐
sed ja õrnad kangad. Pesu kuivatami‐
seks ning trumli veest tühjendamiseks.
Drain
–
Trumli tühjendamiseks veest. Kõik
materjalid.
Rinse
1200 p/min 7 kg
(1200 – 400
p/min)
Pesu loputamiseks ja tsentrifuugimi‐
seks. Kõik materjalid, välja arvatud
villased ja väga õrnad kangad. Vähen‐
dage pöörlemiskiirust vastavalt pesta‐
va pesu tüübile.
Anti-Allergy
60 °C
1200 p/min 7 kg
(1200 – 400
p/min)
Valged puuvillased. Tänu mõne mi‐
nuti jooksul kasutatavale üle 60°C tem‐
peratuurile saab selle programmi abil
eemaldada pesult mikroorganismid. Nii
kõrvaldate bakterid, pisikud, mikroor‐
ganismid ja muud osakesed. Täienda‐
va loputustsükliga eemaldatakse pe‐
suainejäägid ja õietolm või muud aller‐
giat tekitavad osakesed. Nii muutub
pesemine tõhusamaks.
Duvet
800 p/min
40 °C
(800 – 400
60 °C – külm p/min)
Sport
30 °C
40°C – külm
7 kg
3 kg
Spetsiaalne programm ühele tehis‐
kiust tekile, voodikattele, tepitud te‐
kile jne.
1200 p/min 3 kg
(1200 – 400
p/min)
Tehiskiust ja õrn pesu. Kergelt määr‐
dunud või värskendust vajavad ese‐
med.
EESTI
Programm
Vaiketempe‐
ratuur
Tempera‐
tuurivahe‐
mik
Aluseks
Maksimumko‐
võetud
gus
pöörlemis‐
kiirus
Pöörlemis‐
kiiruse va‐
hemik
Wool/ 1200 p/min 1,5 kg
(1200 – 400
Silk
p/min)
40 °C
40 °C – külm
43
Programmi kirjeldus
(Pesu ja määrdumise tüüp)
Masinpestav villane, käsitsipestav
villane ja õrnad kangad, millel on
"käsitsipestava" eseme sümbol3)
1) Standardprogrammid energiaklassi tarbimisväärtustele. Vastavalt määrusele
1061/2010 on need programmid vastavalt "puuvillase pesu 60°C standardprogramm" ja
"puuvillase pesu 40°C standardprogramm". Kombineeritud energiakasutust ja veetarbimist
silmas pidades on need kõige tõhusamad programmid tavalise määrdumisastmega pesu
pesemiseks.
Pesufaasi veetemperatuur võib erineda valitud programmi kohta esitatud tem‐
peratuurist.
2) Kui mittevõrdsed väiksed pesuhulgad, näiteks kerged sünteetilised materjalid, pannakse
kokku raskemate materjalide, näiteks käsnadega, võib programmi kestus pikeneda pöörle‐
miskiiruse nõuetekohaseks täitmiseks.
3) Õrna pesu tagamiseks pöörleb trummel selle tsükli ajal aeglaselt. Võib tunduda, et trum‐
mel ei pöörlegi või ei pöörle õigesti.
Programmid
Tsentrifuugimine
Programmivalikute ühilduvus
Cottons
■
■
■
■
■
■
■
Cottons Eco
■
■
■
■
■
■
■
Synthetics
■
■
■
■
■
■
■
Delicates
■
■
■
■
■
■
Daily Express
■
■
■
Rapid 30min
■
■
Rapid 14min
■
■
Spin
■
■
■
■
■
■
■
■
www.electrolux.com
Programmid
Tsentrifuugimine
44
Drain
■
Rinse
■
■
■
Anti-Allergy
■
■
■
Duvet
■
Sport
■
■
■
Wool/Silk
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
8. TARBIMISVÄÄRTUSED
Toodud väärtused on saadud laboritingimustes vastavaid standardeid
järgides. Andmeid võivad muuta erinevad asjaolud: pesu kogus ja tüüp
ja ümbritsev temperatuur. Programmi kestust võivad mõjutada ka vee‐
surve, toitepinge ja veevarustusest tuleva vee temperatuur.
Toote kvaliteedi parandamiseks võidakse tehnilisi näitajaid ilma ette tea‐
tamata muuta.
Programmid
Kogus
(kg)
Energiatar‐ Veetarve
ve (kWh)
(liitrid)
Programmi Jääkniis‐
ligikaudne kus (%)1)
kestus (mi‐
nutid)
Cottons
60°C
7
1,34
68
157
53
Cottons
40°C
7
0,78
61
157
53
Synthetics
40°C
3
0,60
56
103
35
Delicates
40°C
3
0,55
59
81
35
1,5
0,45
62
75
30
Wool/Silk2)
30°C
EESTI
Programmid
Kogus
(kg)
Energiatar‐ Veetarve
ve (kWh)
(liitrid)
45
Programmi Jääkniis‐
ligikaudne kus (%)1)
kestus (mi‐
nutid)
Puuvillase standardprogrammid
Puuvillase 60°C
standardprogramm
7
0,92
44
250
53
Puuvillase 60°C
standardprogramm
3,5
0,68
35
204
53
Puuvillase 40°C
standardprogramm
3,5
0,59
36
189
53
1) Tsentrifuugimisfaasi lõpus.
2) Mõne mudeli puhul pole saadaval.
Väljas-režiim (W)
Ooterežiim (W)
0.48
0.48
Tabelis toodud andmed vastavad ELi komisjoni määruse 1015/2010 rakendusdirek‐
tiivile 2009/125/EÜ.
9. VALIKUD
9.1 Temperatuur
Vaiketemperatuuri muutmiseks valige
see funktsioon.
Indikaator
= külm vesi.
•
Loputusvee hoidmine
•
Süttib valitud temperatuuri indikaator.
•
•
9.2 Tsentrifuugimine
•
Selle nupuga saate vähendada
pöörlemiskiiruse vaikeväärtust.
•
Süttib valitud kiiruse indikaator.
Täiendavad tsentrifuugimisvalikud:
Tsentrifuugimiseta
•
•
•
Valige see funktsioon, kui soovite
tsentrifuugimistsüklid välja lülitada.
Saadaval on ainult tühjendustsükkel.
Süttib vastav indikaator.
Valige see funktsioon väga õrnade
kangaste puhul.
Loputustsükkel kasutab mõne
pesuprogrammi puhul rohkem vett.
Valige see funktsioon, et vältida pesu
kortsumist.
Süttib vastav indikaator.
Programmi lõppedes jääb vesi
trumlisse.
Trummel pöörleb regulaarselt, et
takistada pesu kortsumist.
Uks jääb lukustatuks. Ukse
avamiseks tuleb vesi seadmest välja
lasta.
Vee väljalaskmiseks vt
jaotist Pesuprogrammi
lõpus.
9.3 Eelpesu
Selle valikuga saate lisada
pesuprogrammile eelpesu tsükli.
46
www.electrolux.com
Vastav indikaator põleb.
•
Kasutage seda funktsiooni
pesuprogrammile eelpesutsükli
lisamiseks.
See valik sobib tugevasti määrdunud
pesu, eeskätt liivaste, tolmuste,
mudaste jms riiete puhul.
See valik võib pikendada
programmi kestust.
Kasutage seda juhul, kui kellelgi esineb
allergiat pesupulbrijääkide suhtes või
kellelgi on tundlik nahk.
See funktsioon pikendab
programmi kestust.
Vastav indikaator põleb.
9.6 Kiirprogramm
Selle valiku abil saate pesuprogrammi
kestust vähendada.
9.4 Viitkäivitus
Vajutage seda nuppu, et viivitada
programmi käivitamisega 9, 6 või 3 tundi.
Valiku indikaator ja määratud väärtuse
indikaator süttivad.
Kasutage seda funktsiooni kergelt
määrdunud pesu puhul või
värskendamiseks.
Süttib vastav indikaator.
9.5 Lisaloputus
Selle valiku puhul saate lisada valitud
pesuprogrammile mõned loputustsüklid.
10. SEADED
•
10.1 Lapselukk
Selle valikuga saate takistada lastel
juhtpaneeliga mängimist.
•
Selle valiku aktiveerimiseks/
deaktiveerimiseks vajutage
samaaegselt
ja
, kuni
indikaator
süttib/kustub.
Selle funktsiooni saate aktiveerida:
•
Pärast
vajutamist: valikute ja
programmi nupud on lukustatud.
•
vajutamist: seadet ei saa
Enne
sisse lülitada.
10.2 Püsiv lisaloputus
Selle valikuga jääb uue programmi
valimisel lisaloputus alati valituks.
Selle valiku aktiveerimiseks/
deaktiveerimiseks vajutage
samaaegselt
indikaator
ja
, kuni
süttib/kustub.
10.3 Helisignaalid
Helisignaalid kõlavad:
• Programmi lõppemisel.
• Kui seadmel on tõrge.
Helisignaalide deaktiveerimiseks/
aktiveerimiseks vajutage samaaegselt
ja
6 sekundi vältel.
Helisignaalide
väljalülitamisel töötavad
need ikka, kui seadmel on
rike.
EESTI
11. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST
Paigaldamise ajal või enne
esimest kasutamist võib
seadmes olla veidi vett.
Tegemist on jääkveega, mis
on jäänud seadmesse
tehases läbi viidud veega
testimise tõttu; testimise
eesmärgiks on tagada
klientidele täiesti töökorras
seadmed; tegemist ei ole
veaga.
1. Ühendage toitepistik pistikupessa.
2. Keerake veekraan lahti.
3. Kallake väike kogus pesuainet
pesufaasi lahtrisse.
4. Valige ja käivitage kõrgeima
temperatuuriga programm
puuvillasele ilma pesuta.
See eemaldab kõikvõimaliku mustuse
trumlist ja paagist.
12. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
12.1 Pesu panemine
masinasse
1. Avage seadme uks.
2. Enne esemete seadmesse panekut
tühjendage taskud ja voltige riided
lahti.
3. Asetage pesuesemed ükshaaval
trumlisse.
Jälgige, et te ei paneks liiga palju pesu
trumlisse.
4. Sulgege uks korralikult.
Et hoida ära võimalikku leket
ja vältida riiete kahjustamist,
tuleb jälgida, et ükski ese ei
jääks ukse ja tihendi vahele
kinni.
Väga õliste või rasvaste
riiete pesemine
pesumasinas võib
kahjustada seadme kummist
osi.
47
48
www.electrolux.com
12.2 Pesuaine ja lisandite lisamine
Lahter pesufaasi jaoks.
Vedelat pesuainet kasutades
lisage see vahetult enne pro‐
grammi käivitamist.
Lahter vedelate lisandite (pe‐
supehmendaja, tärgeldusva‐
hendi) jaoks.
Vedelate lisaainete maksi‐
maalne tase.
Klapp pesupulbri või vedela
pesuaine jaoks.
Eelpesuga programmi (või valiku) määramisel pange eelpesu jaoks mõeldud pesuai‐
ne otse trumlisse.
Järgige alati pesuaine valmistajate pakenditel olevaid juhiseid, kuid
soovitatav on maksimaalset pesuainekogust mitte suurendada (
).
See kogus tagab siiski kõige paremad pesutulemused.
Vajadusel eemaldage pesutsükli lõppemisel pesuainelahtrist sinna
kogunenud pesuainejäägid.
12.3 Vedel pesuaine või
pesupulber
A
Klapi vaikeasend on A (pesupulber).
Vedela pesuaine kasutamiseks:
1. Eemaldage sahtel. Vajutage sahtli äär
noolega kohakuti (PUSH), et see lihtsasti
eemaldada.
EESTI
49
12.4 Programmi valimine
1. Keerake programminuppu ja valige
pesuprogramm:
B
-indikaator vilgub.
•
2. Vajadusel muutke temperatuuri ja
pöörlemiskiirust või lisage
saadaolevaid funktsioone.
Funktsiooni aktiveerimisel süttib
vastava funktsiooni indikaator.
Vale seadistuse korral vilgub
indikaator
2.Seadke klapp asendisse B.
3.Pange sahtel tagasi oma kohale.
Kui kasutate vedelat
pesuainet:
• Ärge kasutage
želatiinitaolist või paksu
vedelat pesuainet.
• Ärge pange rohkem
ainet, kui 120 ml.
• Ärge valige eelpesuga
programmi.
• Ärge valige viitkäivituse
funktsiooni.
A
punaselt.
12.5 Programmi käivitamine
ilma viitkäivituseta
Vajutage
•
•
•
.
indikaator lõpetab vilkumise ja
jääb põlema.
Programm käivitub, uks lukustub
põleb.
ning indikaator
Tühjenduspump võib
pesuprogrammi algusfaasis veidi
aega töötada.
12.6 Programmi käivitamine
viitkäivitusega
1. Vajutage
, et valida soovitud
viivitus.
Süttib valitud viivituse indikaator.
Indikaator
põleb.
:
2. Vajutage
• Seade alustab pöördloendust.
• Kui pöördloendus on lõppenud,
käivitub programm automaatselt.
Valitud viitkäivitust saab
tühistada või muuta,
vajutades
.
Viitkäivituse tühistamine:
a. Vajutage
Kui klapp on asendis B ja te soovite
kasutada pesupulbrit:
1. Eemaldage sahtel.
2.Seadke klapp asendisse A.
3.Pange sahtel tagasi oma kohale.
, et peatada seade.
, kuni valitud
b. Vajutage
viivituse indikaator kustub.
Vajutage uuesti
, et
programm kohe käivitada.
50
www.electrolux.com
12.7 Programmi katkestamine
ja seadete muutmine
ETTEVAATUST!
Kui trumlis oleva vee
temperatuur ja tase on liiga
kõrged, ei saa te ust avada.
Enne töölehakkamist saate muuta vaid
mõnda funktsiooni.
1. Keerake programminupp asendisse
.
1. Vajutage
Indikaator vilgub.
2. Muutke valikuid.
, et seade välja lülitada.
2. Oodake mõni minut ja seejärel avage
uks.
3. sulgege seadme uks.
4. Valige programm uuesti.
3. Vajutage uuesti
.
Pesuprogramm jätkab tööd.
12.8 Töötava programmi
tühistamine
12.11 Programmi lõpus
1. Programmi tühistamiseks ja seadme
väljalülitamiseks keerake
programminupp asendisse .
2. Keerake programminuppu uuesti, et
seade sisse lülitada. Nüüd võite
valida uue pesuprogrammi.
Enne uue programmi
käivitamist võis seade
tühjenda veest. Sel juhul
kontrollige, kas pesuaine on
pesuainelahtris olemas; kui
mitte, täitke see uuesti.
Seade peatub automaatselt.
Kõlab helisignaal (kui see on
aktiveeritud).
•
Nupu
•
Ukseluku indikaator
•
•
•
Indikaator
põleb.
Võite ukse avada.
Eemaldage seadmest pesu.
Veenduge, et trummel on tühi.
Sulgege veekraan.
Keerake programminupp asendisse
•
•
indikaator kustub.
Programmi töötamise ajal on seadme
põleb.
1. Seadme väljalülitamiseks vajutage
, et seade välja lülitada.
Hallituse ja ebameeldiva lõhna
vältimiseks hoidke ust paokil.
Pesuprogramm on lõppenud, kuid
trumlis on vesi:
• Trummel pöörleb regulaarselt, et
takistada pesu kortsumist.
.
•
Ukseluku indikaator
•
ukseluku indikaator
lõpetab ja kustub.
3. Võite ukse avada.
Vee väljalaskmiseks:
vilkumise
põleb.
vilgub. Uks jääb
Indikaator
lukustatuks.
Ukse avamiseks tuleb seadmest vesi
välja lasta.
-indikaator hakkab vilkuma.
2. Oodake umbes 2 minutit, kuni
1. Vajadusel vähendage
4. Sulgege uks ja vajutage uuesti
Viitkäivitus jätkab.
.
12.10 Kaane avamine
programmi töötamise ajal
Programmi töötamise ajal on seadme
uks lukustatud ja indikaator
kustub.
•
12.9 Ukse avamine viitkäivituse
ajal
uks lukustatud ja indikaator
•
•
põleb.
pöörlemiskiirust. Kui valite
seade tühjeneb veest.
, siis
. Seade tühjeneb veest
2. Vajutage
ja tsentrifuugib.
3. Kui programm on lõppenud ja
ukseluku indikaator
kustub,
saate avada ukse.
4. Keerake programminupp asendisse
, et seade välja lülitada.
EESTI
Seade tühjeneb veest ja
tsentrifuugib automaatselt
umbes 18 tunni pärast (välja
arvatud villase pesu
programm).
•
Kõik indikaatorid kustuvad.
•
•
Indikaator
vilgub aeglaselt.
Vajutage mõnda valikut, et
energiasäästu-olek välja lülitada.
51
Kui olete valinud programmi
või valiku, mille lõppedes
jääb vesi trumlisse, siis
energiasäästufunktsioon
sisse ei lülitu, et teil oleks
meeles vesi seadmest välja
lasta.
12.12 Ooterežiim
Mõni minut pärast pesuprogrammi
lõppemist, kui te ei lülita seadet välja,
lülitub sisse energiat säästev olek.
Energiat säästev olek vähendab
energiatarvet, kui seade on ooterežiimil.
13. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
13.1 Pestava pesu liigitamine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jaotage pesu: valge, värviline,
sünteetiline, õrn pesu ja villane pesu.
Järgige pesemisjuhiseid, mis on riiete
hooldussiltidel.
Ärge peske korraga valgeid ja värvilisi
esemeid.
Mõned värvilised esemed võivad
esmasel pesul oma värvi kaotada.
Soovitame esimestel kordadel neid
esemeid pesta eraldi.
Nööpige kinni padjapüürid, sulgege
lukud, haagid ja trukid. Pange kinni
rihmad.
Keerake pahupidi mitmekihilised
riided, villased ja värvitud riided.
Eemaldage tugevad plekid
plekieemaldiga.
Peske ja töödelge tugevaid plekke
enne määrdunud esemete trumlisse
panekut.
Olge kardinatega ettevaatlikud.
Eemaldage kardinatelt klambrid või
asetage need pesukotti või
padjapüüri.
Ärge peske masinas palistusteta või
õmblemata servadega rõivaid. Peske
väikesi esemeid (tugikaartega
rinnahoidjaid, vöösid, sukkpükse)
pesukotis.
Väike pesukogus võib tekitada
probleeme masina tasakaaluga
väänamisfaasis. Kui see juhtub,
kohendage käsitsi esemeid trumlis
ning käivitage tsentrifuugimistsükkel
uuesti.
•
•
Ärge peske masinas pika karvaga
karusnahkseid esemeid või
mittekvaliteetseid esemeid, mis
võivad rohkesti karvu ja ebemeid
tekitada ning äravoolusüsteemi
ummistada, nii et olete sunnitud
teenindusse pöörduma.
Tühjendage taskud ja voltige riided
lahti.
13.2 Raskestieemaldatavad
plekid
Mõnele plekile ei piisa ainult veest ja
pesuainest.
Soovitame neid plekke töödelda enne
esemete masinasse panemist.
Saadaval on spetsiaalsed
plekieemaldajad. Kasutage
plekieemaldajat, mis vastab pleki tüübile
ja kangale.
13.3 Pesuained ja lisandid
•
Kasutage ainult pesumasinate jaoks
valmistatud pesuaineid ja lisandeid:
– pesupulbrid kõigile
kangatüüpidele,
52
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
– pesupulbrid õrnale pesule (maks.
40 °C) ja villastele esemetele,
– vedelad pesuained, soovitatavalt
madalal temperatuuril pestavate
(60 °C maks.) kõigi kangatüüpide
või spetsiaalselt villaste esemete
jaoks.
Ärge segage erinevaid pesuaineid.
Looduse säästmiseks ärge kasutage
pesuainet rohkem, kui ette nähtud.
Järgige toodete pakenditel olevaid
juhiseid.
Kasutage kanga tüübile ja värvile,
programmi temperatuurile ja
määrdumisastmele vastavaid tooteid.
Kui seadmel ei ole klapiga pesuaine
dosaatorit, lisage vedel pesuaine
doseerimiskuuliga (saadaval pesuaine
tootjalt).
13.4 Ökoloogilised näpunäited
•
Valige ilma eelpesuta programm, et
pesta tavalise määrdumisastmega
pesu.
•
•
•
Programmi käivitamisel sisestage alati
maksimaalne lubatud kogus pesu.
Vajadusel kasutage madala
temperatuuriga pestes
plekieemaldajat.
Õige pesuaine koguse kasutamiseks
kontrollige oma kodust veekaredust.
Vt jaotist "Vee karedus".
13.5 Vee karedus
Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge
või keskmine, soovitame pesumasinates
kasutada veepehmendajat. Madala
veekaredusega piirkondades ei ole tarvis
veepehmendajat kasutada.
Veekareduse väljauurimiseks võtke
ühendust kohaliku vee-ettevõttega.
Kasutage õiges koguses
veepehmendajat. Järgige toodete
valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.
14. HOOLDUS JA PUHASTUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Seade on ette nähtud
tavapäraseks koduseks
kasutamiseks.
Lugege peatükki hoolikalt
parimaks hoolduseks ja
korrashoiuks.
14.1 Välispinna puhastamine
Puhastage seadet ainult neutraalse
pesuaine ja sooja veega. Kuivatage
täielikult kõik pinnad.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage alkoholi,
lahusteid ega keemilisi
aineid.
ETTEVAATUST!
Ärge puhastage metallpindu
kloori sisaldavate ainetega.
14.2 Katlakivi eemaldamine
Kui vee karedus teie
piirkonnas on kõrge või
keskmine, soovitame
pesumasinates kasutada
veepehmendajat.
Kontrollige trumlit regulaarselt, et
avastada katlakivi olemasolu.
Tavalised pesuvahendid sisaldavad küll
pehmendavaid aineid, kuid aeg-ajalt on
siiski soovitatav läbi viia ilma pesuta
pesutsükkel koos katlakivieemaldiga.
Järgige alati toodete
valmistajate pakenditel
olevaid juhiseid.
14.3 Hoolduspesu
Pidev madala temperatuuriga
programmide kasutamine võib
põhjustada pesupulbrijääkide ja ebemete
kogunemist ning bakterite tekkimist
trumlis või paagis. Tagajärjeks võib olla
ebameeldiv lõhn ja hallitus. Jääkide
EESTI
kõrvaldamiseks ja seadme sisemuse
puhastamiseks teostage regulaarselt
hoolduspesu (vähemalt kord kuus):
53
3. Võimalike jääkide väljaloputamiseks
lisage trumlisse väike kogus
pesupulbrit.
Vt jaotist Trumli
puhastamine.
14.5 Kahesooneline uksetihend
Selle seadme juurde kuulub
isepuhastussüsteem, mis suunab riiete
küljest eraldunud kergemad ebemed
veega välja, nii et puudub vajadus selle
probleemiga ise regulaarselt tegeleda ja
seadet ebemetest puhastada.
14.4 Trumli puhastamine
Kontrollige regulaarselt trumlit, et vältida
jääkide kogunemist.
Trumlisse kogunev rooste võib tekkida
riietel olevatelt metalldetailidelt või ka
kraanivees sisalduvast rauast.
Puhastage trumlit spetsiaalselt
roostevabale terasele mõeldud tootega.
Järgige alati toodete
valmistajate pakenditel
olevaid juhiseid.
Ärge puhastage trumlist
happeliste
katlakivieemaldus- või rauda
või kloori sisaldavate
vahenditega või
traatšvammiga.
Kontrollige regulaarselt uksetihendit ja
eemaldage kõik objektid siseosalt.
Taskutesse ununenud mündid, nööbid
või muud väikesed esemed kogunevad
pesutsükli ajal spetsiaalse kahekordse
uksetihendi sisemusse, kust saate need
pesuprogrammi lõpus mugavalt kätte.
Põhjalikuks puhastamiseks:
1. Eemaldage trumlist kõik esemed.
2. Käivitage programm Cottons
kõrgeima temperatuuriga.
14.6 Pesuaine jaoturi puhastamine
1.
2.
54
www.electrolux.com
3.
4.
14.7 Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine
1
2
3
45°
20°
14.8 Abinõud külmumise vastu
Kui seade on paigaldatud kohta, kus
temperatuur võib langeda alla 0° C,
eemaldage allesjäänud vesi
sissevõtuvoolikust ja tühjenduspumbast.
1. Ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
2. Sulgege veekraan.
3. Asetage sissevõtuvooliku otsad
anumasse ja laske veel voolikust
välja voolata.
4. Tühjendage tühjenduspump. Vt
hädaolukorras vee tühjendamise
toimingut.
EESTI
5. Kui tühjenduspump on tühi,
paigaldage sissevõtuvoolik uuesti.
HOIATUS!
Enne seadme uuesti
kasutamist veenduge, et
temperatuur oleks üle 0 °C.
Tootja ei vastuta madalatest
temperatuuridest tingitud
kahjude eest.
15. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
•
- Seade ei täitu korralikult veega.
•
- Seade ei tühjene veest.
•
15.1 Sissejuhatus
•
Seadet ei õnnestu käivitada või see jääb
töö käigus seisma.
Püüdke esmalt leida probleemi lahendus
(vt tabelit). Kui see ei õnnestu, pöörduge
teeninduskeskusse.
Mõningate probleemidega kaasnevad
helisignaalid. Nupu Start/paus punane
indikaator vilgub ja üks faasi
indikaatoritest süttib, et näidata
veakoodi:
- Seadme uks on lahti või ei ole
korralikult suletud. Kontrollige ust!
Nupu Start/paus indikaator vilgub
punaselt 11 korda ja 1 (või 2 või 3)
korda kollaselt: elektrivarustus on
kõikuv. Oodake, kuni elektrivarustus
on uuesti stabiilne ja seade alustab
automaatselt tööd.
HOIATUS!
Enne kontrollima asumist
lülitage seade välja.
15.2 Võimalikud rikked
Probleem
Programm ei käivitu.
Võimalik lahendus
•
•
•
•
•
•
Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühendatud.
Veenduge, et seadme uks on suletud.
Veenduge, et kaitsmekapis ei ole kaitse läbi läinud.
Veenduge, et Start/paus-nuppu on vajutatud.
Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oo‐
dake pöördloenduse lõppemiseni.
Lülitage lapseluku funktsioon välja, kui see on sees.
55
56
www.electrolux.com
Probleem
Võimalik lahendus
•
•
•
•
Seade ei täitu korrali‐
kult veega.
•
•
•
Seade ei täitu veega ja
tühjeneb koheselt.
Seade ei tühjene veest.
•
Veenduge, et tühjendusvoolik on õiges asendis. Voolik
võib olla liiga madalal. Vt jaotist "Paigaldamine".
•
•
Veenduge, et valamu äravool ei ole ummistunud.
Veenduge, et tühjendusvoolik ei ole muljutud ega vää‐
natud.
Veenduge, et tühjendusvooliku ühendus oleks õige.
Valige tühjendusprogramm, kui olete valinud programmi
ilma tühjendamisfaasita.
Valige tühjendusprogramm, kui olete valinud program‐
mi, mille lõpus jääb vesi trumlisse.
Selle probleemi põhjus võib olla ummistunud tühjendus‐
filter. Pöörduge volitatud volitatud hoolduskeskusse.
•
•
•
•
•
•
Seade ei tsentrifuugi
või kestab pesutsükkel
kauem kui tavaliselt.
•
•
•
Põrandal on vett.
Veenduge, et veekraan on lahti.
Veenduge, et veevarustuse surve ei ole liiga väike. Sel‐
le teabe saamiseks pöörduge kohaliku vee-ettevõtte
poole.
Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud.
Selle probleemi põhjus võib olla ummistunud sisselas‐
kevooliku filter või tühjendusklapi filter. Vt jaotist "Puhas‐
tus ja hooldus". Kui probleem ei kao, pöörduge volitatud
hoolduskeskusse.
Veenduge, et sisselaskevoolik ei oleks muljutud ega
väänatud.
Veenduge, et vee sisselaskevooliku ühendus oleks õi‐
ge.
Veenduge, et vee sisselaskevoolikute ühendused olek‐
sid õiged.
•
•
Valige tsentrifuugimine.
Valige tühjendusprogramm, kui olete valinud program‐
mi, mille lõpus jääb vesi trumlisse.
Selle probleemi põhjus võib olla ummistunud tühjendus‐
filter. Pöörduge volitatud volitatud hoolduskeskusse.
Kohendage esemeid trumlis ning käivitage uuesti tsent‐
rifuugimistsükkel. Probleem võib tekkida, kui seade on
tasakaalust väljas.
Veenduge, et veevoolikute ühendused on tihedad ning
et vesi kuskilt ei leki.
Veenduge, et vee sisselaske- ega tühjendusvoolikul ei
oleks vigastusi.
Veenduge, et kasutate õiget pesuvahendit ning sobilikku
kogust.
EESTI
Probleem
Võimalik lahendus
•
•
Seadme ust ei saa ava‐ •
da.
•
•
Seade teeb imelikku
häält.
•
•
•
•
Pesutulemused on eba‐ •
rahuldavad.
•
•
Funktsiooni valimine ei
õnnestu.
•
Veenduge, et pesuprogramm on lõppenud.
Kui trumlis on vett, valige tühjendus- või tsentrifuugimis‐
programm.
Kasutage avariitühjendust. Vt "Ettevaatusabinõud kül‐
mumise vastu" (jaotis "Puhastus ja hooldus").
Veenduge, et seade saab elektritoidet.
See probleem võib olla põhjustatud seadme rikkest.
Pöörduge volitatud hoolduskeskusse.
Veenduge, et seade on korralikult tasakaalus. Vt jaotist
"Paigaldamine".
Veenduge, et pakend ja/või transpordipoldid on eemal‐
datud. Vt jaotist "Paigaldamine".
Lisage veel pesu trumlisse. Pesukogus võib olla liiga
väike.
Suurendage pesuaine kogust või kasutage teist pesuai‐
net.
Enne pesu pesemist eemaldage spetsiaalsete toodete‐
ga tugevamad plekid.
Veenduge, et valisite õige temperatuuri.
Vähendage pesukogust.
Veenduge, et te vajutate ainult vajalikke puutenuppe.
Pärast kontrollimist lülitage seade sisse. Programm jätkub kohast, kus see katkes.
Kui rike ilmneb uuesti, pöörduge hoolduskeskusse.
Kui ekraanil on teised veakoodid (nupu
indikaator vilgub punaselt). Lülitage
seade välja ja uuesti sisse. Kui rike
ilmneb uuesti, pöörduge
hoolduskeskusse.
16. TEHNILISED ANDMED
Mõõdud
Laius/ kõrgus/ sügavus/
kogusügavus
600 mm/ 850 mm/ 559 mm/ 578
mm
Elektriühendus
Pinge
Üldvõimsus
Kaitse
Sagedus
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Kaitsekate hoiab ära tahkete osakeste ja niisku‐ IPX4
se juurdepääsu, välja arvatud kohtades, kus ma‐
dalpingeseadmel puudub kaitse niiskuse eest
Veevarustuse surve
Veevarustus 1)
57
Minimaalne
Maksimaalne
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Külm vesi
58
www.electrolux.com
Maksimumkogus
Puuvillane
7 kg
Energiasäästuklass
Pöörlemiskiirus
A+++
Maksimaalne pöörlemis‐ 1151 p/min
kiirus
1) Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4'' keermega kraani külge.
17. TOOTE INFOLEHT VASTAVALT EL-I MÄÄRUSELE
1369/2017
Toote infoleht
Kaubamärk
ELECTROLUX
Mudel
EW2F727W,
PNC914912480
Nimitäitekogus kg
Energiatõhususe klass
7
A+++
Energiatarbimine kilovatt-tundides (kWh) aastas, võt‐
tes aluseks 220 tavalist pesemistsüklit puuvillase pesu
60 °C ja 40 °C programmide puhul täiskoormuse ja
osalise koormusega ning vähese elektritarbimisega
seisundite energiatarbimise. Seadme tegelik energia‐
tarbimine oleneb selle kasutusviisist.
171
Puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine 60
°C korral täiskoormusel kilovatt-tundides
0,92
Puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine 60
°C korral osalisel koormusel kilovatt-tundides
0,68
Puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine 40
°C korral osalisel koormusel kilovatt-tundides
0,59
Elektritarbimine väljalülitatud seisundis W
0,48
Elektritarbimine ooteseisundis W
0,48
Veetarbimine liitrites aastas 220 tavalise pesemistsü‐
kli korral puuvillase pesu 60 °C ja 40 °C programmide
puhul täiskoormuse ja osalise koormusega. Seadme
tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist.
9499
Tsentrifuugimistõhususe klass skaalal G-st (kõige
ebatõhusam) A-ni (kõige tõhusam)
Suurim tsentrifuugimiskiirus p/min
Allesjääv niiskusesisaldus %
B
1151
53
EESTI
Puuvillase pesu 60 °C tavaprogramm ja puuvillase pe‐
su 40 °C tavaprogramm on tavalised pesemispro‐
grammid, mida käsitleb märgisel ja tootekirjelduses
esitatud teave, et kõnealused programmid sobivad ta‐
vapäraselt määrdunud puuvillase pesu puhastamiseks
ning et need on energia- ja veetarbimise seisukohast
kõige tõhusamad.
-
Puuvillase pesu tavaprogrammide kestus minutites 60
°C korral täiskoormusega
250
Puuvillase pesu tavaprogrammide kestus minutites 60
°C korral osalise koormusega
204
Puuvillase pesu tavaprogrammide kestus minutites 40
°C korral osalise koormusega
189
Ooteseisundi kestus minutites
5
Õhus leviva müra tase detsibellides dB(A) pesemise‐
tapil
58
Õhus leviva müra tase detsibellides dB(A) tsentrifuugi‐
misetapil
79
Sisseehitatud seade J/E
Ei
59
Tabelis toodud andmed vastavad ELi komisjoni määruse 1015/2010 rakendusdirektiivile
2009/125/EÜ.
18. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
*
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
192928860-A-482018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement