Aeg L6FBG41S Uživatelský manuál

Aeg L6FBG41S Uživatelský manuál
L6FBG41S
CS
SK
USER
MANUAL
Návod k použití
Pračka
Návod na používanie
Práčka
2
40
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 4
3. INSTALACE.......................................................................................................... 6
4. PŘÍSLUŠENSTVÍ................................................................................................11
5. POPIS SPOTŘEBIČE......................................................................................... 11
6. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................. 13
7. VOLIČ A TLAČÍTKA............................................................................................14
8. PROGRAMY ...................................................................................................... 17
9. NASTAVENÍ........................................................................................................21
10. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM............................................................................... 21
11. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...........................................................................................22
12. TIPY A RADY....................................................................................................26
13. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.........................................................................................28
14. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 32
15. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...................................................................................... 34
16. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................35
17. STRUČNÝ PŘEHLED.......................................................................................36
18. LIST S ÚDAJI O VÝROBKU VE SHODĚ S NAŘÍZENÍM EU Č. 1369/2017..... 38
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a
domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– kuchyňky pro zaměstnance v obchodech,
kancelářích a jiných pracovních prostředích;
4
www.aeg.com
pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení;
– společné prostory v činžovních domech nebo
veřejné prádelny.
Nepřekračujte maximální náplň 10 kg (viz část
„Tabulka programů“).
Hodnota provozního tlaku vody na přívodu musí být
mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa).
Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být
zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou
krytinou.
Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí
pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem
nebo jiné nové soupravy hadic dodané z
autorizovaného servisního střediska.
Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud
vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým hadrem. Používejte pouze
neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo
kovové předměty.
Je-li bubnová sušička umístěna na pračce, použijte
správnou spojovací sadu schválenou společností AEG
(podrobnosti naleznete v kapitole „Příslušenství Spojovací sada“).
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
Instalace musí odpovídat
příslušným vnitrostátním
předpisům a normám.
•
•
Odstraňte všechny přepravní šrouby a
obaly včetně pryžové tlumicí vložky s
plastovou rozpěrkou.
Přepravní šrouby uchovejte na
bezpečném místě. Bude-li se
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
spotřebič v budoucnu přesouvat,
pomocí těchto šroubů se musí zajistit
buben, aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota
klesnout pod 0 °C nebo kde je
vystaven povětrnostním podmínkám.
Podlaha, na níž má být spotřebič
umístěn, musí být plochá, stabilní,
žáruvzdorná a čistá.
Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a
podlahou může proudit vzduch.
Když spotřebič umístíte na konečné
místo, pomocí vodováhy zkontrolujte,
zda je správně vyrovnán. Jestliže ne,
seřiďte nožičky podle potřeby.
Spotřebič neumísťujte přímo nad
odpadním otvorem v podlaze.
Na spotřebič nestříkejte vodu a
nevystavujte ho nadměrné vlhkosti.
Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze
dvířka spotřebiče plně otevřít.
Pod spotřebič nepokládejte uzavřené
nádoby na zachycení případného
úniku vody. Informace o vhodném
příslušenství vám poskytne
autorizované servisní středisko.
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete přívodní kabel
vyměnit, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Nedotýkejte se napájecího kabelu či
síťové zástrčky mokrýma rukama.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
2.3 Vodovodní přípojka
•
•
•
•
•
•
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
5
•
Dbejte na to, abyste hadice
nepoškodili.
Před připojením spotřebiče k novým
hadicím nebo k hadicím, které nebyly
dlouho používány, nebo tam, kde byly
prováděny opravy či instalována nová
zařízení (vodoměry apod.), nechte
vodu na několik minut odtéct, dokud
nebude čistá.
Ujistěte se, že při prvním použití
spotřebiče ani po něm nedošlo k
viditelnému úniku vody.
Pokud je přívodní hadice příliš krátká,
nenastavujte ji ani nepoužívejte
prodlužovací hadice. Kontaktujte
autorizované servisní středisko
ohledně výměny přívodní hadice.
Po odstranění obalu může z
vypouštěcí hadice vytékat voda. To se
děje z důvodu testování spotřebiče
pomocí vody ve výrobním závodě.
Hadici lze prodloužit o maximálně 400
cm. V případě prodloužení hadice
nebo ostatních hadic kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Po instalaci musí zůstat kohoutek
nadále dostupný.
2.4 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
zásahu elektrickým
proudem, požáru nebo
poškození spotřebiče.
•
•
Řiďte se bezpečnostními pokyny
uvedenými na balení pracího
prostředku.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
6
www.aeg.com
•
•
•
Neperte tkaniny, které jsou silně
znečištěné olejem, tukem nebo jinými
mastnými látkami. Mohly by se
poškodit pryžové součásti pračky.
Takové tkaniny předeperte v ruce,
než je vložíte do pračky.
Při probíhajícím programu se
nedotýkejte skla dvířek. Sklo může
být horké.
Ujistěte se, že se v prádle nenachází
žádné kovové předměty.
2.5 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.6 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě a
přívodu vody.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat v bubnu.
Spotřebič zlikvidujte v souladu s
místními předpisy pro likvidaci
elektrického a elektronického odpadu
(WEEE).
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3.1 Vybalení
VAROVÁNÍ!
Před instalací spotřebiče
odstraňte všechny přepravní
šrouby a obaly.
VAROVÁNÍ!
Používejte rukavice.
3. Odstraňte kartónový vršek a
polystyrénový obalový materiál.
1. Pomocí řezáku prořízněte vnější fólii.
2. Odstraňte vnější fólii.
4. Otevřete dvířka a odstraňte
polystyrénový díl z těsnění dvířek a
všechny předměty z bubnu.
ČESKY
5. Na podlahu za spotřebič položte
přední kus polystyrénového
obalového prvku.
6. Opatrně položte spotřebič na jeho
zadní stranu.
7
POZOR!
Nepoužívejte alkohol,
rozpouštědla ani chemické
výrobky.
9. Správně rozlište různé velikosti a
umístění tlumicích podložek. Viz
obrázek:
A
Nepoškoďte hadice.
7. Odstraňte polystyrénovou ochranu ze
spodní části spotřebiče.
B
•
1
2
8. Zcela očistěte a vysušte spodní
stranu spotřebiče.
A (PŘEDNÍ) = Přední strana
spotřebiče
• B (ZADNÍ) = Zadní strana
spotřebiče
10. Z tlumicích podložek stáhněte lepicí
proužek.
11. Všechny čtyři podložky připevněte na
spodní stranu spotřebiče.
12. Viz obrázek. Ujistěte se, že jsou
podložky bezpečně připevněné.
x4
A
B
8
www.aeg.com
Tlumicí podložky připevňujte
při pokojové teplotě.
13. Postavte spotřebič do svislé polohy.
Obaly a přepravní šrouby
doporučujeme uschovat pro
případné další stěhování
spotřebiče.
14. Vyndejte napájecí kabel a vypouštěcí
hadici z držáků.
3.2 Umístění a vyrovnání
1. Instalujte spotřebič na tvrdé rovné
podlaze.
Z vypouštěcí hadice může
vytékat voda. To se děje z
důvodu testování spotřebiče
pomocí vody ve výrobním
závodě.
15. Klíčem přiloženým ke spotřebiči
vyšroubujte tři šrouby.
16. Vytáhněte plastové distanční kolíky.
17. Do otvorů vložte plastové krytky,
které naleznete v sáčku s návodem k
použití.
Ujistěte se, že koberec
nebrání proudění vzduchu
pod spotřebičem.
Zkontrolujte, zda se
spotřebič nedotýká zdi ani
jiných zařízení či kusů
nábytku.
2. Uvolněním nebo utažením nožiček
spotřebič vyrovnejte.
VAROVÁNÍ!
Spotřebič nevyrovnávejte
podložením kusů kartonu,
dřeva či obdobných
materiálů pod jeho nožičky.
x4
Spotřebič musí být vyrovnaný a stabilní.
ČESKY
Správné vyrovnání
spotřebiče zabraňuje
vibracím, hluku a pohybu
spotřebiče během jeho
provozu.
Je-li spotřebič umístěn na
podstavci nebo pokud je na
pračce instalována sušička,
použijte příslušenství
popsané v části
„Příslušenství“. Pozorně si
přečtěte pokyny dodané
spolu se spotřebičem a
příslušenstvím.
4. Přívodní hadici připojte ke kohoutku
se studenou vodou a závitem 3/4".
POZOR!
Ujistěte se, že na jejích
spojích nedochází k úniku
vody.
Pokud je přívodní hadice
příliš krátká, nenastavujte ji
ani nepoužívejte
prodlužovací hadice.
Kontaktujte servisní
středisko ohledně výměny
přívodní hadice.
3.3 Přívodní hadice
1. Připojte přívodní hadici k zadní
straně spotřebiče.
2. Nastavte ji doleva či doprava podle
umístění vodovodního kohoutku.
45º
20º
3.4 Vypouštění vody
Vypouštěcí hadice by se měla nacházet
ve výšce minimálně 60 cm a maximálně
100 cm od podlahy.
Hadici lze prodloužit o
maximálně 400 cm. V
případě prodloužení hadice
nebo ostatních hadic
kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Vypouštěcí hadici lze připojit několika
způsoby:
1. Vytvořte na vypouštěcí hadici ohyb
ve tvaru U a založte ji kolem
plastového kolena.
Přesvědčte se, že přívodní
hadice není ve svislé poloze.
3. V případě potřeby povolte kruhovou
matici a nastavte ji do správné
polohy.
2. Na kraji umyvadla - Upevněte
koleno k vodovodnímu kohoutku
nebo zdi.
9
10
www.aeg.com
Ujistěte se, že se plastové
koleno nemůže během
vypouštění spotřebiče
pohybovat.
jej zatlačit přímo do stoupacího
potrubí.
5. Bez plastového kolena, k přípojce
sifonu - Vypouštěcí hadici nasuňte
na hubici sifonu a zajistěte ji sponou.
Viz obrázek.
Ujistěte se, že konec
vypouštěcí hadice není
ponořen ve vodě. Špinavá
voda by se mohla vrátit do
spotřebiče.
3. Ke stoupacímu potrubí s
průduchem - Vložte vypouštěcí
hadici přímo do odpadního potrubí.
Viz obrázek.
Ujistěte se, že je na
vypouštěcí hadici oblouk,
aby se do spotřebiče
nedostávala voda či
nečistoty vypouštěné z
umyvadla.
6. Zaveďte hadici přímo do odpadního
potrubí zabudovaného ve stěně
místnosti se zajištěním pomocí
spony.
Konec vypouštěcí hadice
musí být stále větraný, tj.
vnitřní průměr odpadního
potrubí (min. 38 mm - min.
1,5") musí byt širší než
vnější průměr vypouštěcí
hadice.
4. Pokud konec vypouštěcí hadice
vypadá takto (viz obrázek), můžete
ČESKY
11
4. PŘÍSLUŠENSTVÍ
4.1 K dostání v internetovém
obchodě www.aeg.com/shop
nebo u autorizovaného
prodejce
Pouze správné příslušenství
schválené společností AEG
zajistí bezpečnostní
standardy spotřebiče. Při
použití neschválených
součástí budou jakékoliv
záruční nároky neplatné.
4.2 Souprava fixovacích
destiček
Bubnovou sušičku lze umístit na pračku
pouze za použití správné spojovací
sady vyrobené a schválené
společností AEG.
Ověřte kompatibilitu
spojovací sady podle
hloubky vašich spotřebičů.
Spojovací sadu lze použít pouze se
spotřebiči uvedenými na letáku, který se
dodává spolu s příslušenstvím.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané
spolu se spotřebičem a příslušenstvím.
VAROVÁNÍ!
Bubnovou sušičku
neumísťujte pod pračku.
Pokud spotřebič instalujete na
podstavec, zajistěte jej pomocí
fixovacích destiček.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané
spolu s příslušenstvím.
4.3 Spojovací sada
5. POPIS SPOTŘEBIČE
5.1 Speciální funkce
Vaše nová pračka splňuje všechny
moderní požadavky na účinné praní
prádla s nízkou spotřebou vody, energie
a pracího prostředku a na řádnou péči o
tkaniny.
•
•
Technologie ProSense automaticky
upravuje délku programu podle prádla
v bubnu, aby bylo dosaženo skvělých
výsledků praní za co nejkratší
možnou dobu.
Díky funkci Měkké Plus se aviváž v
prádle rovnoměrně nadávkuje,
12
www.aeg.com
pronikne hluboko k vláknům a zajistí
tak dokonalou měkkost.
5.2 Přehled spotřebiče
1
2
8
3
9
10
4
5
11 12
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Horní deska
Dávkovač pracího prostředku
Ovládací panel
Držadlo dveří
Typový štítek
Filtr vypouštěcího čerpadla
Nožičky pro vyrovnání spotřebiče
8
9
10
11
12
Vypouštěcí hadice
Připojení přívodní hadice
Napájecí kabel
Přepravní šrouby
Držák hadice
ČESKY
13
6. OVLÁDACÍ PANEL
6.1 Popis ovládacího panelu
3
2
1
Program
Eco
Cottons
Synthetics
Delicates
Wool/Silk
Anti-Allergy
20 min. - 3 kg
Outdoor
Duvet
Sports
4
5
Drain/Spin
Soft Plus
11 10 9
12
1 Volič programu
2 Displej
3 Dotykové tlačítko Úsporné funkce
4 Dotykové tlačítko úspory času
5 Dotykové tlačítko máchání
•
•
Funkce Extra máchání
Přeskočení prací fáze - Pouze
máchání
6 Dotykové tlačítko Start/Pauza
7 Dotykové tlačítko Skvrny/Předpírka
6.2 Displej
MIX
•
8
7
6
Funkce Skvrny
• Funkce Předpírka
8 Dotykové tlačítko odloženého startu
9 Dotykové tlačítko Měkké Plus
10 Dotykové tlačítko snížení rychlosti
odstřeďování
11 Dotykové tlačítko teploty
12 Tlačítko Zap/Vyp
14
www.aeg.com
Ukazatel maximální náplně. Ukazatel
hmotnosti prádla.
bliká během odhadování
Ukazatel zablokování dvířek.
Ukazatel odloženého startu.
Tento digitální ukazatel může zobrazovat:
•
Délku programu (např.
•
Čas odkladu (např.
•
Konec programu ( ).
•
Výstražný kód (
).
nebo
).
).
Ukazatel prací fáze. Bliká během fáze předpírky a praní.
Ukazatel fáze máchání. Bliká během fáze máchání.
Funkce Extra máchání. Ukazatel
vené extra máchání.
se zobrazí nad
, když je nasta‐
Ukazatel fáze odstřeďování a vypouštění. Bliká během fáze
odstřeďování a vypouštění.
Ukazatel dětské bezpečnostní pojistky.
Ukazatele úspory energie. Ukazatel
pro bavlnu při 40 °C nebo 60 °C.
Ukazatel teploty. Ukazatel
praní.
se zobrazí volbou programu
se zobrazí, když je nastavené studené
Ukazatel rychlosti odstřeďování.
Ukazatel Bez odstředění. Fáze odstřeďování je vypnutá.
Ukazatel funkce Zastavení máchání.
Ukazatel funkce Extra tichý.
Ukazatel úspory času.
7. VOLIČ A TLAČÍTKA
7.1 Zap/Vyp
Stisknutím tohoto tlačítka na několik
málo sekund umožní zapnutí či vypnutí
spotřebiče. Při zapínání a vypínání
spotřebič zazní dvě různé melodie.
Jelikož funkce pohotovostního režimu
automaticky vypne spotřebič, aby snížila
spotřebu energie, v několika málo
případech můžete požadovat opětovné
zapnutí spotřebiče.
ČESKY
Pro více podrobností viz odstavec
Pohotovostní režim v kapitole Denní
používání.
odblokováním dvířek je nutné vypustit
vodu.
Pokud stisknete tlačítko Start/Pauza,
spotřebič provede odstřeďovací fázi a
vypustí vodu.
7.2 Úvod
Funkce nejsou volitelné se
všemi pracími programy.
Zkontrolujte kompatibilitu
mezi funkcemi a pracími
programy v „Tabulce
programů“. Funkce se
mohou navzájem vylučovat,
kdy vám spotřebič nedovolí
současně nastavit
nekompatibilní funkce.
Dbejte na to, aby displej a
dotyková tlačítka byly vždy
čisté a suché.
•
Po zvolení pracího programu spotřebič
automaticky navrhne výchozí teplotu.
Opakovaně stiskněte toto tlačítko, dokud
se na displeji nezobrazí požadovaná
teplota.
Když se na displeji zobrazí ukazatele
Spotřebič automaticky
vypustí vodu po přibližně
18 hodinách.
, spotřebič neohřívá vodu.
7.4 Odstředění
Když nastavíte program, spotřebič
automaticky nastaví maximální
povolenou rychlost odstřeďování.
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka:
• Snížíte rychlost odstřeďování.
•
Na displeji se zobrazí
pouze rychlosti
odstřeďování dostupné
se zvoleným programem.
Zapnete funkci Zastavení máchání.
Konečné odstředění se neprovede.
Nedojde k vypuštění vody z
posledního máchání, aby se prádlo
nezmačkalo. Prací program skončí s
vodou v bubnu.
Spotřebič automaticky
vypustí vodu po přibližně
18 hodinách.
Zapnete funkci Extra tichý.
Průběžné a konečné odstřeďovací
fáze jsou potlačeny a program končí s
vodou v bubnu. To pomáhá snížit
zmačkání prádla.
Na displeji se zobrazí ukazatel .
Dvířka zůstanou zablokována. Buben
se otáčí pravidelně, aby se snížilo
zmačkání prádla. Před odblokováním
dvířek je nutné vypustit vodu.
Jelikož se jedná o velmi tichý
program, je vhodný k použití v
nočních hodinách, když jsou k
dispozici levnější tarify elektřiny. U
některých programů se máchání
provádějí s použitím většího množství
vody.
Pokud stisknete tlačítko Start/Pauza,
spotřebič provede pouze vypouštěcí
fázi.
7.3 Teplota
a
15
7.5 Skvrny/Předpírka
Opětovným stisknutím tohoto tlačítka
zapnete jednu z těchto dvou funkcí.
Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel.
•
Skvrna
Volbou této funkce přidáte k programu
fázi k odstranění skvrn, která
umožňuje praní silně zašpiněného
nebo poskvrněného prádla s
odstraňovačem skvrn.
Nalijte odstraňovač skvrn do komory
. Odstraňovač skvrn bude přidán
během příslušné fáze pracího
programu.
Na displeji se zobrazí ukazatel
.
Dvířka zůstanou zablokovaná a
buben se pravidelně otáčí, aby se
snížilo zmačkání prádla. Před
Tato funkce není k
dispozici u programů s
teplotou nižší než 40 °C.
•
Předpírka
16
www.aeg.com
Pomocí této funkce přidáte před fázi
praní fázi předpírky při 30 °C.
Tato funkce se doporučuje u silně
zašpiněného prádla, obzvláště
obsahuje-li písek, prach, bahno nebo
jiné pevné částice.
Pokud zvolíte program pro
bavlnu při 40 °C nebo 60 °C
a nejsou nastaveny žádné
další funkce, na displeji se
zobrazí ukazatel
;
toto jsou standardní
programy pro bavlnu,
nejúspornější programy ve
smyslu kombinované
spotřeby vody a energie.
Tato funkce může prodloužit
délku programu.
7.6 Máchání
Pomocí tohoto tlačítka můžete zvolit
jednu z následujících funkcí:
7.8 Úspora času
•
Pomocí této funkce můžete zkrátit délku
programu.
•
Extra máchání Funkce
Tato funkce přidá několik máchání
podle zvoleného pracího programu.
Tato funkce se používá pro osoby
alergické na zbytky pracího
prostředku a v oblastech s měkkou
vodou.
Tato funkce lehce
prodlouží délku
programu.
Přeskočení prací fáze - funkce Pouze
máchání
Spotřebič u zvoleného programu
provede pouze fázi máchání,
odstředění a vypouštění.
Rozsvítí se příslušná kontrolka nad
dotykovým tlačítkem.
7.7 Eco
Funkce Eco snižuje spotřebu energie a
zachovává dobré výsledky praní.
Tuto funkci nastavte u lehce či běžně
zašpiněného prádla praného při 30 °C
nebo vyšších teplotách.
Spotřeba vody a energie může záviset
na různých okolnostech jako je tlak vody,
její tvrdost a teplota, okolní teplota, typ a
množství prádla, nastavené funkce,
rychlost odstřeďování a kolísání napětí v
elektrické síti. Na displeji se zobrazí
ukazatel
.
•
•
Je-li vaše prádlo normálně nebo lehce
zašpiněné, může být vhodné zkrátit
prací program. Jedním stisknutím
tohoto tlačítka zkrátíte délku
programu.
V případě menší náplně dvojím
stisknutím tohoto tlačítka nastavíte
extra krátký program.
Na displeji se zobrazí ukazatel
.
7.9 Měkké Plus
Nastavením funkce Měkké Plus zajistíte
dokonalé dávkování aviváže a zlepšíte
měkkost prádla.
Tato funkce lehce prodlouží
délku programu.
7.10 Odložený start
Díky této funkci můžete odložit spuštění
programu na příhodnější čas.
Opakovaným stisknutím tlačítka
nastavíte požadovanou prodlevu. Čas se
zvyšuje v krocích po 30 minutách až do
90 minut a po dvou hodinách až do 20
hodin.
Po stisknutí tlačítka Start/Pauza se na
a zvolená
displeji zobrazí ukazatel
délka prodlevy a spotřebič zahájí
odpočet.
7.11 Start/Pauza
Stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte
nebo pozastavíte spotřebič či přerušíte
probíhající program.
ČESKY
17
8. PROGRAMY
8.1 Tabulka programů
Prací programy
Program
Popis programu
Prací programy
Bavlna
Bílá a barevná bavlna. Normálně, silně a lehce zašpiněné.
Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na
energetickém štítku. Na základě směrnice 1061/2010 progra‐
my Bavlna při 60 °C a Bavlna při 40 °C s funkcí
odpoví‐
dají „standardnímu 60°C programu pro bavlnu“ a „standardní‐
mu 40°C programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější pro‐
gramy ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody při
praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.
Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty
uvedené pro zvolený program.
Syntetika
Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin. Normálně
zašpiněné.
Jemné
Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza a směsové
tkaniny vyžadující šetrnější praní. Normálně zašpiněné.
Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané vlněné prádlo a
Vlna/Hedvábí
Antialergický
20 min - 3 kg
ostatní prádlo označené symbolem ručního praní.1)
Bílé bavlněné prádlo. Tento program odstraňuje mikroorga‐
nismy pomocí prací fáze s teplotou udržovanou nad 60 °C po
několik minut. To pomáhá odstraňovat mikroby, bakterie, mi‐
kroorganismy a částice. Dodatečná fáze máchání zajišťuje
řádné odstranění zbytků pracího prostředku a pylů/alergenů.
Tímto způsobem je praní daleko účinnější.
Lehce zašpiněné nebo jednou nošené bavlněné a syntetické
prádlo.
18
www.aeg.com
Program
Popis programu
Nepoužívejte aviváž a ujistěte se, že v dávko‐
vači pracího prostředku nejsou žádné zbytky
aviváže.
Venkovní oblečení
Venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení,
plyšové tkaniny, voděodolné a prodyšné bundy, bundyblůzy s odnímatelnou fleecovou vložkou nebo vnitřní ter‐
moizolací. Doporučená náplň prádla je 2 kg.
Tento program lze také použít k obnově vodoodpudivých vlast‐
ností, protože je speciálně upraven pro tkaniny s hydrofobic‐
kým povlakem. Pro obnovu vodoodpudivých vlastností postu‐
pujte následovně:
•
•
Nasypte/nalijte prací prostředek do komory
.
Nalijte speciální přípravek na obnovu vodoodpudivých
•
vlastností tkanin do komory pro aviváž
Snižte náplň prádla na 1 kg.
.
Obnovení vodoodpudivých vlastností tkanin
můžete dále vylepšit sušením v bubnové su‐
šičce, když nastavíte sušicí program Venkovní
oblečení (je-li k dispozici a pokud je v poky‐
nech k péči o konkrétní oděv bubnové sušení
povoleno).
Lůžkoviny
Jedna syntetická deka, oděvy s vycpávkami, lůžkoviny,
bundy z prachového peří a podobné kusy prádla.
Syntetické a jemné prádlo
Sportovní oblečení
Vypouštění/Odstředění
Odstředění prádla a vypuštění vody z bubnu. Veškeré tkaniny
s výjimkou vlněných a jemných tkanin.
1) Během tohoto programu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že buben
se neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.
Teplota programu, maximální rychlost odstřeďování a maximální náplň
Program
Výchozí teplota
Teplotní rozsah
Referenční rychlost
odstřeďování
Rozsah otáček
odstředění
Maximální množ‐
ství prádla
Prací programy
Bavlna
40 °C
95 °C - studená
1400 ot/min
1400 ot/min - 400
ot/min
10 kg
ČESKY
Program
Výchozí teplota
Teplotní rozsah
Referenční rychlost
odstřeďování
Rozsah otáček
odstředění
Maximální množ‐
ství prádla
Syntetika
40 °C
60 °C - studená
1200 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min
4 kg
Jemné
40 °C
40 °C - studená
1200 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min
4 kg
Vlna/Hedvábí
40 °C
40 °C - studená
1200 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min
1,5 kg
Antialergický
60 °C
1400 ot/min
1400 ot/min - 400
ot/min
10 kg
20 min - 3 kg
30 °C
40 °C - 30 °C
1200 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min
3 kg
Venkovní oblečení
30 °C
40 °C - studená
1200 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min
Lůžkoviny
40 °C
60 °C - studená
800 ot/min
800 ot/min - 400
ot/min
3 kg
Sportovní oblečení
30 °C
40 °C - studená
1200 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min
4 kg
1400 ot/min
Vypouštění/Odstředění 3)
1400 ot/min
19
2 kg1)
1 kg2)
10 kg
1) Prací program.
2) Prací program a fáze pro obnovu voděodolnosti.
3) Nastavte rychlost odstřeďování. Ujistěte se, že je rychlost vhodná pro daný typ praného prádla. Pokud
nastavíte funkci Bez odstředění, je dostupná pouze vypouštěcí fáze.
www.aeg.com
Sportovní oblečení
Vypouštění/Odstředění
■
Lůžkoviny
Vlna/Hedvábí
■
Venkovní oblečení
Jemné
■
20 min - 3 kg
Syntetika
■
Antialergický
Bavlna
Kombinace programů a funkcí
Program
20
■
■
■
■
■
■
Funkce
■
1)
2)
3)
Měkké Plus
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Tato funkce není k dispozici s teplotou nižší než 40 °C.
2) Tato funkce není k dispozici u programů s teplotou nižší než 30 °C.
3) Pokud nastavíte nejkratší délku programu, doporučujeme snížit množství prádla. Spotřebič lze plně
naložit, výsledky praní však mohou být méně uspokojivé.
ČESKY
21
8.2 Woolmark Apparel Care - Modrá
Prací program pro vlnu u této pračky schválila
společnost Woolmark pro praní vlněných odě‐
vů určených pro ruční praní za podmínky, že
tyto oděvy se budou prát podle pokynů výrob‐
ce této pračky. Pokyny k sušení a další péči o
prádlo naleznete na etiketě oděvů. M1512
Symbol Woolmark představuje v mnoha ze‐
mích certifikační známku.
9. NASTAVENÍ
9.1 Dětská bezpečnostní
pojistka
Chcete-li vypnout či zapnout zvukovou
signalizaci, stiskněte současně na šest
Díky této funkci můžete zabránit dětem,
aby si hrály s ovládacím panelem.
•
sekund tlačítka
a
, dokud se na ukazatel
nezobrazí nebo nezhasne na
displeji.
Tuto funkci lze zapnout:
•
Po stisknutí tlačítka Start/Pauza:
všechna tlačítka i volič programů jsou
vypnutá (kromě tlačítka Zap/Vyp).
• Před stisknutím tlačítka Start/Pauza:
spotřebič nelze spustit.
Spotřebič uchovává volbu této funkce po
jeho vypnutí.
.
Když zvukovou signalizaci
vypnete, bude stále funkční
v případě poruchy
spotřebiče.
Funkci zapnete či vypnete
současným stisknutím tlačítek
a
9.3 Trvalé extra máchání
S touto funkcí můžete trvale zapnout
přídavné máchání při volbě nového
programu.
•
Funkci zapnete či vypnete
současným stisknutím
a , dokud
se příslušný ukazatel nezobrazí
nebo nepřestane zobrazovat.
Na displeji se zobrazí
nad
.
9.2 Zvuková signalizace
Zvuková signalizace zazní při dokončení
programu (cca dvouminutový sled
zvuků).
10. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Ujistěte se, že jste ze spotřebiče
odstranili všechny přepravní šrouby.
2. Ujistěte se, že je k dispozici
elektrické napájení a vodovodní
kohoutek je otevřený.
3. Nalijte menší množství pracího
prostředku do přihrádky označené
.
4. Nastavte a spusťte program pro
bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla
v bubnu.
Tímto postupem odstraníte všechny
možné nečistoty z bubnu a vany
spotřebiče.
22
www.aeg.com
11. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.3 Plnění pracího
prostředku a přísad
11.1 Zapnutí spotřebiče
1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Otevřete vodovodní kohoutek.
3. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na
několik sekund zapněte spotřebič.
Zazní krátký zvukový signál (je-li
zapnutý). Volič programů se automaticky
nastaví na program pro bavlnu.
Na displeji se zobrazí maximální náplň,
výchozí teplota, maximální rychlost
odstřeďování, ukazatele fází programu a
délka programu.
11.2 Vkládání prádla
1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Prádlo před vložením do spotřebiče
protřepte.
3. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse.
Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš
mnoho prádla.
4. Dvířka dobře zavřete.
Komora pro fázi předpírky, pro
program namáčení nebo pro
odstraňovač skvrn.
Komora pro fázi praní.
Komora na tekuté přísady (aviváž,
škrob).
Značka maximálního množství pro
tekuté přísady.
Klapka pro práškový nebo tekutý
prací prostředek.
Vždy se řiďte pokyny na
balení pracích prostředků.
Doporučujeme však
nepřekračovat maximální
vyznačené množství (
).
Toto množství zaručí
nejlepší výsledky praní.
POZOR!
Ujistěte se, že mezi
těsněním a dvířky nezůstane
žádné prádlo. Hrozí
nebezpečí úniku vody nebo
poškození prádla.
V případě potřeby po pracím
programu odstraňte zbytky
pracího prostředku z
dávkovače pracího
prostředku.
11.4 Zkontrolujte polohu
klapky
1. Vytáhněte dávkovač pracího
prostředku až na doraz.
2. Stiskněte páčku dolů a dávkovač
vyjměte.
ČESKY
3. Pří použití práškového pracího
prostředku otočte klapku nahoru.
S klapkou DOLE:
• Nepoužívejte gelové
nebo husté tekuté
prací prostředky.
• Nepoužívejte více
tekutého pracího
prostředku, než je
uvedeno na klapce.
• Nenastavujte fázi
předpírky.
• Nepoužívejte funkci
odloženého startu.
5. Odměřte prací prostředek a aviváž.
6. Opatrně zavřete dávkovač pracího
prostředku.
4. Pří použití tekutého pracího
prostředku otočte klapku dolů.
Ujistěte se, že klapka při zasunutí
zásuvky nepřekáží.
1
2
23
11.5 Nastavení programu
1. Pootočte voličem programů na volbu
požadovaného pracího programu.
Rozsvítí se příslušný ukazatel
programu.
Ukazatel tlačítka Start/Pauza bliká.
Na displeji se zobrazí maximální
deklarovaná náplň programu, výchozí
teplota, maximální rychlost odstřeďování,
ukazatele prací fáze (když jsou
dostupné) a informační délka programu.
2. Změnu teploty nebo rychlosti
odstřeďování provedete stisknutím
příslušných tlačítek.
3. V případě potřeby nastavte jednu či
více funkcí stisknutím příslušných
tlačítek. Na displeji se zobrazí
příslušné ukazatele a poskytované
údaje se změní odpovídajícím
způsobem.
24
www.aeg.com
V případě, že určitá volba
není možná, nezobrazí se
žádný ukazatel a zazní
zvukový signál.
11.6 Spuštění programu s
odloženým startem
1. Opakovaně stiskněte tlačítko
Odložený start, dokud se na displeji
nezobrazí požadovaný čas prodlevy.
Rozsvítí se kontrolka
.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Spotřebič spustí odpočet do odloženého
startu.
Po dokončení odpočtu se spustí
nastavený program.
Na konci odpočtu se spustí
úprava délky programu
PROSENSE.
Zrušení odloženého startu po
spuštění odpočtu
Zrušení odloženého startu:
1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza
pozastavte chod spotřebiče.
Příslušný ukazatel začne blikat.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko
Odložený start, dokud se na displeji
nezobrazí .
3. Opětovným stisknutím tlačítka Start/
Pauza program okamžitě spustíte.
Program se spustí a dvířka se zablokují.
Na displeji se zobrazí ukazatel
.
Před naplněním spotřebiče
vodou může krátce pracovat
vypouštěcí čerpadlo.
11.8 Detekce náplně
ProSense
Délka programu na displeji
poukazuje na střední/
velkou náplň.
Po stisknutí tlačítka Start/Pauza se
přestane zobrazovat ukazatel maximální
deklarované náplně, bliká ukazatel
a
funkce ProSense začne s detekcí náplně
prádla:
1. Spotřebič detekuje náplň během
prvních 30 sekund: ukazatel
a
tečky času blikají, buben se krátce
otáčí.
2. Na konci detekce náplně zhasne
ukazatel
a tečky času přestanou
blikat. Délka programu se následně
upraví a může se při tom zvýšit či
snížit. Po dalších 30 sekundách se
začne napouštět voda.
Na konci detekce náplně, v případě
přeplnění bubnu, bliká na displeji
ukazatel
:
Změna odloženého startu po
spuštění odpočtu
V takovém případě je na dalších 30
sekund možné pozastavit chod
spotřebiče a odebrat nadbytečné prádlo.
Změna odloženého startu:
Po odebrání nadbytečného prádla
stisknutím tlačítka Start/Pauza program
opět spustíte. Fáze ProSense se může
opakovat až třikrát (viz bod 1).
1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza
pozastavte chod spotřebiče.
Příslušný ukazatel začne blikat.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko
Odložený start, dokud se na displeji
nezobrazí požadovaný čas prodlevy.
3. Opětovným stisknutím tlačítka Start/
Pauza spustíte nový odpočet.
11.7 Spuštění programu
Stisknutím tlačítka Start/Pauza program
spustíte.
Příslušný ukazatel přestane blikat a
trvale se zobrazuje.
Důležité! Pokud nesnížíte množství
prádla, prací program se stále spustí,
bez ohledu na přeplnění. V takovém
případě nebude možné zaručit nejlepší
výsledky praní.
Přibližně 20 minut po
spuštění programu může
znovu dojít k úpravě délky
programu v závislosti na
nasákavosti vody tkaninami.
ČESKY
11.12 Otevření dvířek Vložení oblečení
Detekce ProSense se
provádí pouze u kompletních
pracích programů (bez
navolení přeskočených fází).
11.9 Ukazatele fáze programů
Když se spustí program, ukazatel
probíhající fáze bliká a ukazatele další
fáze jsou trvale zobrazené.
Např.: probíhá fáze praní či předpírky:
.
Když se fáze dokončí, příslušný ukazatel
přestane blikat a zůstane trvale
zobrazený. Začne blikat ukazatel další
fáze.
Např.: probíhá fáze máchání:
.
11.10 Přerušení programu a
změna funkcí
Při spuštěném programu můžete změnit
pouze určité funkce:
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza .
Příslušný ukazatel začne blikat.
2. Změňte funkce. Údaje poskytované
na displeji se změní odpovídajícím
způsobem.
3. Stiskněte opět tlačítko Start/Pauza
.
Prací program bude pokračovat.
11.11 Zrušení probíhajícího
programu
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zrušíte
program a vypnete spotřebič.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně
zapnete spotřebič.
Nyní můžete zadat nový prací program.
Pokud již byla provedena
fáze ProSense a již
započalo napouštění vody,
nový program se spustí bez
zopakování fáze
ProSense. Voda a prací
prostředek nebudou
vypuštěny, aby se zabránilo
plýtvání.
25
Zatímco probíhá program nebo odpočet
odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou
zablokovaná.
Pokud je teplota a hladina
vody v bubnu příliš vysoká
anebo se buben stále otáčí,
nelze dvířka otevřít.
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza
.
Na displeji se přestane zobrazovat
příslušný ukazatel zablokování dvířek.
2. Otevřete dvířka spotřebiče. V případě
potřeby vložte nebo vyjměte prádlo.
3. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
Start/Pauza .
Program nebo odpočet odloženého
startu bude pokračovat.
4. Dvířka lze otevřít po dokončení
programu, nebo nastavte program
Vypouštění/Odstředění a poté
stiskněte tlačítko Start/Pauza
.
11.13 Konec programu
Po dokončení programu se spotřebič
automaticky zastaví. Zazní zvuková
signalizace (pokud je zapnutá).
Na displeji se všechny ukazatele prací
fáze ustálí a oblast času začne
zobrazovat .
Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza.
Dvířka se odblokují a ukazatel
zhasne.
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypněte
spotřebič.
Po pěti minutách od konce programu
funkce úspory energie spotřebič
automaticky vypne.
Při opětovném zapnutí
spotřebiče se na displeji
zobrazí konec posledně
nastaveného programu.
Otočením voliče programu
nastavte nový program.
2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
3. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
26
www.aeg.com
4. Nechte dvířka a zásuvku dávkovače
pracího prostředku lehce otevřené,
abyste zabránili vzniku plísní a
nepříjemných pachů.
5. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Po dokončení programu a zhasnutí
ukazatele zablokování dvířek
můžete dvířka otevřít.
4. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na
několik sekund vypněte spotřebič.
11.14 Vypouštění vody po
dokončení programu
Pokud jste zvolili program nebo funkci,
která nevypustí vodu z posledního
máchání, program se dokončí, ale:
•
Na displeji se zobrazí ukazatel ,
ukazatel funkce
nebo
a
ukazatel zablokovaných dvířek
•
•
•
.
bliká.
Ukazatel probíhající fáze
Buben se stále pravidelně otáčí, aby
se zabránilo zmačkání prádla.
Dvířka zůstanou zablokována.
Před otevřením dvířek je nutné
vypustit vodu:
Spotřebič každopádně
automaticky vypustí vodu po
přibližně 18 hodinách.
11.15 Funkce pohotovostního
režimu
Funkce pohotovostního režimu spotřebič
automaticky vypne za účelem snížení
spotřeby energie, když:
•
•
1. V případě potřeby stiskněte tlačítko
Odstředění, abyste snížili rychlost
odstřeďování navrženou
spotřebičem.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza:
•
, spotřebič
Pokud jste nastavili
vypustí vodu a odstředí prádlo.
•
Pokud jste nastavili
pouze vypustí vodu.
Pokud jste nastavili program
nebo funkci, která končí s
vodou v bubnu, funkce
pohotovostního režimu
nevypne spotřebič a
nepřipomene vám, abyste
vypustili vodu.
, spotřebič
Ukazatel funkce
nebo
zatímco ukazatel
zhasne.
zabliká a poté
Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti
minut před tím, než stisknete tlačítko
Start/Pauza.
Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně
zapnete spotřebič.
Po pěti minutách od konce pracího
programu
Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně
zapnete spotřebič.
Na displeji se zobrazí délka
posledního zvoleného programu.
Otočením voliče programu nastavte
nový program.
zhasne,
12. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Vkládání náplně prádla
•
•
•
•
Prádlo rozdělte na: bílé, barevné,
syntetické, jemné a vlněné.
Řiďte se pokyny na etiketách praného
prádla.
Neperte současně bílé a barevné
prádlo.
Některé barevné oblečení může
během prvního praní pouštět barvu.
Doporučujeme proto, abyste jej při
•
•
•
•
•
několika prvních praních prali
odděleně.
Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a
prádlo s potiskem či obrázky obraťte
naruby.
Odolné skvrny předem ošetřete.
Silně zašpiněné skvrny vyperte
pomocí speciálního pracího
prostředku.
U záclon postupujte opatrně.
Odstraňte háčky a záclony vložte do
pracího pytle nebo povlečení na
polštář.
Neperte nezaobroubené prádlo nebo
prádlo, které se zatrhává. Při praní
ČESKY
•
•
•
malých nebo jemných kusů prádla
používejte prací pytel (např.
podprsenky s kovovými kosticemi,
opasky, punčochové kalhoty,
tkaničky, tkanice apod.).
Velmi malá náplň prádla může
způsobit problémy s vyvážením
během fáze odstřeďování, což vede k
nadměrným vibracím. Pokud k tomu
dojde:
a. přerušte program a otevřete
dvířka (viz kapitola „Denní
používání“);
b. ručně rozložte prádlo
rovnoměrně ve vaně spotřebiče;
c. stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Odstřeďovací fáze bude
pokračovat.
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte
zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte
pásy, šňůry, tkaničky, tkanice a
jakékoli jiné volné prvky.
Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy
prádla rozložte.
•
•
•
•
27
– práškové prací prostředky pro
všechny druhy tkanin, s výjimkou
jemných tkanin. Pro bílé prádlo a
dezinfekci prádla použijte nejlépe
práškové prací prostředky
obsahující bělidlo.
– tekuté prací prostředky,
přednostně pro prací programy s
nízkou prací teplotou (max. 60
°C), pro všechny druhy tkanin
nebo speciální prací prostředky
pouze pro vlnu.
Nemíchejte různé typy pracích
prostředků.
Abyste chránili životní prostředí,
nepoužívejte větší než doporučené
množství pracího prostředku.
Řiďte se pokyny na balení pracích
prostředků a ostatních přísad, aniž
byste překročili vyznačené maximální
množství (
).
Používejte doporučené prací
prostředky odpovídající druhu a barvě
tkanin, teplotě pracího programu a
míře zašpinění.
12.4 Ekologické rady
•
•
•
12.2 Odolné skvrny
U některých skvrn voda a prací
prostředek nestačí.
Takovéto skvrny doporučujeme předem
ošetřit před vložením příslušných kusů
prádla do spotřebiče.
K dispozici jsou speciální odstraňovače
skvrn. Použijte speciální odstraňovač
skvrn vhodný pro daný druh skvrny a
tkaniny.
12.3 Prací prostředky a
ostatní přípravky
•
Používejte výhradně prací prostředky
a ostatní přípravky určené speciálně
pro pračky:
•
Běžně zašpiněné prádlo perte pomocí
programu bez předpírky.
Vždy spouštějte prací program s
maximální možnou náplní prádla.
Když předem ošetříte skvrny nebo
použijete odstraňovač skvrn, nastavte
program s nízkou teplotou.
Pro používání správného množství
pracího prostředku zkontrolujte
tvrdost vody ve vašem vodovodním
řadu. Viz „Tvrdost vody“.
12.5 Tvrdost vody
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti
vysoká či střední, doporučujeme
používat přísadu pro změkčení vody. V
oblastech s měkkou vodou není
změkčovač vody nutné používat.
Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u
místní vodárenské společnosti.
Používejte správné množství přísady pro
změkčení vody. Dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto výrobků.
28
www.aeg.com
13. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Čištění vnějších ploch
Spotřebič čistěte pouze pomocí jemného
mycího prostředku a vlažné vody.
Všechny plochy důkladně osušte.
dispozici. Přidejte do prázdného
bubnu malé množství práškového
pracího prostředku, aby se vypláchly
veškeré zbytky.
13.4 Těsnění dvířek
POZOR!
Nepoužívejte alkohol,
rozpouštědla ani chemické
výrobky.
POZOR!
Kovové plochy nečistěte
pomocí prostředků na bázi
chlóru.
13.2 Odstraňování vod.
kamene
Pokud je tvrdost vody ve
vaší oblasti vysoká či
střední, doporučujeme
používat odvápňovací
prostředek určený pro
pračky.
Pravidelně kontrolujte usazování vodního
kamene v bubnu.
Běžné prací prostředky již obsahují
přípravky na změkčování vody, přesto
však doporučujeme občas spustit
program s prázdným bubnem a
přípravkem na odstraňování vodního
kamene.
Vždy dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto
výrobků.
Pravidelně kontrolujte těsnění a
odstraňte všechny předměty zachycené
uvnitř.
13.5 Čištění bubnu
Pravidelně kontrolujte buben, zda se na
něm netvoří stopy rzi.
K úplnému vyčištění:
1. Vyčistěte buben pomocí speciálního
přípravku na nerezovou ocel.
Vždy dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto
výrobků.
2. Spusťte krátký program pro bavlnu s
nejvyšší teplotou nebo použijte
program Čištění pračky, je-li k
dispozici. Přidejte do prázdného
bubnu malé množství práškového
pracího prostředku, aby se vypláchly
veškeré zbytky.
13.3 Údržbové praní
13.6 Čištění dávkovače
pracího prostředku
U programů s nízkou teplotou je možné,
že v bubnu zůstane určité množství
pracího prostředku. Údržbové praní
provádějte pravidelně. Proveďte
následující:
Abyste zabránili možnému usazování
suchého pracího prostředku nebo
chuchvalců aviváže či tvorbě plísní v
zásuvce pracího prostředku, jednou za
čas proveďte následující čištění:
•
•
Vyjměte všechno prádlo z bubnu.
Nastavte program pro bavlnu s
nejvyšší teplotou nebo použijte
program Čištění pračky, je-li k
1. Otevřete zásuvku. Zatlačte západku
směrem dolů podle vyobrazení a
zásuvku vytáhněte.
ČESKY
1
2
2. Odstraňte horní část komory na
přísady, abyste usnadnili čištění, a
vypláchněte ji pod tekoucí teplou
vodou, abyste odstranili jakékoliv
stopy nahromaděného pracího
prostředku. Po vyčištění vraťte horní
část na místo.
13.7 Čištění vypouštěcího
čerpadla
VAROVÁNÍ!
Vytáhněte zástrčku ze
síťové zásuvky.
Filtr vypouštěcího čerpadla
pravidelně kontrolujte a
čistěte.
Vypouštěcí čerpadlo vyčistěte, když:
• Spotřebič nevypouští vodu.
• Buben se neotáčí.
• Spotřebič vydává nezvyklý hluk z
důvodu ucpaného vypouštěcího
čerpadla.
• Na displeji se zobrazí výstražný kód
3. Ujistěte se, že jste z horní a dolní
části výklenku odstranili veškeré
zbytky pracího prostředku. K
vyčištění výklenku použijte malý
kartáč.
.
VAROVÁNÍ!
• Filtr neodstraňujte, pokud
spotřebič pracuje.
• Čerpadlo nečistěte,
pokud je voda ve
spotřebiči horká.
Vyčkejte, dokud voda
nevychladne.
K vyčištění čerpadla postupujte
následovně:
1. Otevřete kryt čerpadla.
4. Zasuňte zásuvku na prací prostředky
do vodicích kolejniček a zavřete ji.
Spusťte program máchání bez prádla
v bubnu.
29
30
www.aeg.com
7. Vyjměte filtr otočením proti směru
hodinových ručiček.
2
1
2. Položte vhodnou nádobu pod přístup
k vypouštěcímu čerpadlu, abyste
zachytili vytékající vodu.
3. Otevřete žlábek směrem dolů.
Připravte si hadr na utírání vody,
která by mohla při odmontování filtru
vytéct.
4. Otevřete filtr otočením o 180 stupňů
proti směru hodinových ručiček, ale
nevyjímejte ho. Nechte vodu vytéct.
5. Jakmile je nádoba plná vody,
namontujte filtr otočením zpět a
nádobu vylijte.
6. Opakujte kroky 4 a 5, dokud
nepřestane vytékat voda.
1
2
8. V případě potřeby odstraňte vlákna a
předměty z výklenku filtru.
9. Ujistěte se, že se oběžné kolo
čerpadla může otáčet. Pokud se
neotáčí, obraťte se na autorizované
servisní středisko.
10. Vyčistěte filtr pod tekoucí vodou.
11. Vraťte filtr zpět do speciálních
vodicích drážek jeho otočením po
směru hodinových ručiček. Ujistěte
se, že jste filtr správně utáhli, abyste
zabránili únikům vody.
ČESKY
31
2
1
3. Vyčistěte filtr ventilu na zadní straně
spotřebiče zubním kartáčkem.
12. Zavřete kryt čerpadla.
2
1
13.8 Čištění přívodní hadice a
filtru přívodního ventilu
Doporučuje se občas čistit filtry přívodní
hadice a ventilu, abyste odstranili časem
usazené nánosy:
4. Když zapojujete hadici k zadní straně
spotřebiče, otočte ji doleva nebo
doprava (nikoliv do svislé polohy) dle
umístění vašeho vodovodního
kohoutku.
1. Odstraňte přívodní hadici z kohoutku
a vyčistěte filtr.
1
45°
2
20°
3
13.9 Nouzové vypouštění
2. Odstraňte přívodní hadici ze
spotřebiče povolením kruhové
matice.
Pokud spotřebič nemůže vypustit vodu,
proveďte postup popsaný v odstavci
„Čištění vypouštěcího čerpadla“. Je-li to
nutné, čerpadlo vyčistěte.
32
www.aeg.com
13.10 Opatření proti vlivu
mrazu
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné,
namontujte přívodní hadici zpět.
VAROVÁNÍ!
Před opětovným použitím
spotřebiče se ujistěte, že je
okolní teplota vyšší než 0
°C.
Výrobce neručí za škody
způsobené nízkými
teplotami.
Pokud spotřebič instalujete v místě, kde
může teplota klesnout na hodnoty kolem
0 °C, vypusťte zbylou vodu z přívodní
hadice a vypouštěcího čerpadla.
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do
nádoby a nechte z hadice vytéct
vodu.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo.
Viz nouzové vypouštění.
14. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
14.1 Úvod
Spotřebič nezačne pracovat nebo se
během provozu zastavuje.
Nejprve zkuste najít řešení problému (viz
tabulka). Pokud problém přetrvává,
obraťte se na autorizované servisní
středisko.
U závažných problémů zazní zvuková
signalizace, na displeji se zobrazí
výstražný kód a tlačítko Start/Pauza
může začít nepřetržitě blikat:
•
•
•
- Spotřebič se neplní správně
vodou.
Znovu zapněte spotřebič stisknutím
tlačítka Start/Pauza. Po pěti
sekundách se odblokují dvířka.
- Spotřebič nevypouští vodu.
- Dvířka spotřebiče jsou
otevřená nebo nejsou správně
zavřená. Zkontrolujte dvířka!
Je-li spotřebič přeplněný,
vyjměte z bubnu některé
kusy prádla nebo držte
dvířka dovřená a
současně stiskněte
tlačítko Start/Pauza,
dokud ukazatel
nepřestane blikat (viz
obrázek níže).
•
- Napájení ze sítě je nestabilní.
Vyčkejte, dokud nebude napájení v
síti stabilní.
•
- Chyba v komunikaci mezi
elektronickými prvky spotřebiče.
Spotřebič vypněte a znovu zapněte.
Program se nedokončil správně nebo
se spotřebič vypnul příliš brzy. Pokud
se výstražný kód na displeji zobrazí
znovu, kontaktujte autorizované
servisní středisko.
VAROVÁNÍ!
Před každou kontrolou
spotřebič vypněte.
ČESKY
33
14.2 Možné závady
Problém
Nespustil se program.
Možné řešení
•
•
•
•
•
•
•
•
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.
Ujistěte se, že jste stiskli Start/Pauza.
Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte
do konce odpočtu.
Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je za‐
pnutá.
•
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohled‐
ně těchto informací se obraťte na místní vodárenský pod‐
nik.
Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá, poškozená či
přiskřípnutá.
Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná.
Spotřebič se naplní vo‐
•
dou a okamžitě se vypus‐
tí.
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Ha‐
dice může být umístěna příliš nízko. Viz „Pokyny k instala‐
ci“.
Spotřebič se neplní vo‐
dou správně.
•
•
•
•
Spotřebič nevypouští vo‐
du.
•
•
•
•
Odstřeďovací fáze ne‐
probíhá nebo prací pro‐
gram trvá déle než obvy‐
kle.
•
•
•
•
Na podlaze je voda.
•
•
Ujistěte se, že není zanesený sifon.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná.
Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili program
bez vypouštěcí fáze.
Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili funkci, která
končí s vodou ve vaně.
Nastavte program odstřeďování.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi
znovu. Tento problém může být zapříčiněn potížemi s vyvá‐
žením.
Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neu‐
niká z nich žádná voda.
Ujistěte se, že přívodní a vypouštěcí hadice není poškoze‐
ná.
Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve
správném množství.
34
www.aeg.com
Problém
Možné řešení
•
Nelze otevřít dvířka
spotřebiče.
•
•
•
•
•
Spotřebič vydává nezvy‐
klý hluk a vibruje.
Délka programu se zvy‐
šuje či snižuje během
provádění programu.
Neuspokojivé výsledky
praní.
•
•
Ujistěte se, že byl zvolen prací program, který končí s vo‐
dou v bubnu.
Ujistěte se, že se prací program dokončil.
Nastavte vypouštěcí či odstřeďovací program, pokud je v
bubnu voda.
Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do elektrické sítě.
Tento problém může být způsoben poruchou spotřebiče.
Kontaktujte autorizované servisní středisko.
Pokud potřebujete otevřít dvířka, přečtěte si pečlivě část
„Nouzové otevření dvířek“.
Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Viz „Pokyny k
instalaci“.
Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a
přepravní šrouby. Viz „Pokyny k instalaci“.
Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš ma‐
lou náplň.
•
Funkce ProSense dokáže upravit délku programu na zákla‐
dě typu a množství prádla. Viz „Detekce náplně ProSense“
v kapitole „Denní používání“.
•
•
Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný.
Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí spe‐
ciálního přípravku.
Nastavte správnou teplotu.
Snižte náplň prádla.
•
•
Příliš mnoho pěny v bub‐ •
nu během pracího pro‐
gramu.
Snižte množství pracího prostředku.
Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl
přerušen.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy. Vypněte a zapněte spotřebič. Pokud
problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
15. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ
Uvedené hodnoty byly získány v laboratorních podmínkách za použití
příslušných norem. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin: množ‐
ství a typ prádla a teplota prostředí. Na délku pracího programu může
mít vliv také tlak vody, síťové napětí a teplota přiváděné vody.
Technické údaje mohou být měněny bez předchozího ohlášení s cílem
zlepšování kvality výrobku.
ČESKY
35
Během pracího programu může technologie ProSense upravovat délku
a hodnoty spotřeby. Pro více podrobností viz odstavec „Detekce náplně
ProSense“ v kapitole „Denní používání“.
Programy
Náplň
(kg)
Spotřeba
energie
(kWh)
Spotřeba
vody (li‐
try)
Přibližná Zbytková
délka pro‐ vlhkost
gramu
(%)1)
(minuty)
Bavlna 60 °C
10
1,80
85
230
52
Bavlna 40 °C
10
1,20
85
220
52
Syntetika 40 °C
4
0,80
60
150
35
Jemné 40 °C
4
0,55
65
95
35
1,5
0,40
60
75
30
10
0,94
57
263
52
5
0,53
46
245
52
5
0,52
46
243
52
Vlna/Hedvábí 30 °C
Standardní programy pro bavlnu
Standardní 60°C program pro
bavlnu
Standardní 60°C program pro
bavlnu
Standardní 40°C program pro
bavlnu
1) Na konci odstřeďovací fáze.
Režim vypnuto (W)
Režim zapnuto (W)
0.30
0.30
Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 1015/2010, kterým se
provádí směrnice 2009/125/ES.
16. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Šířka / Výška / Hloubka /
Celková hloubka
Připojení k elektrické síti Napětí
Celkový příkon
Pojistka
Frekvence
600 mm/ 850 mm/ 630 mm/ 660 mm
230 V
2 200 W
10 A
50 Hz
36
www.aeg.com
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a
vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou
míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno
proti vlhkosti
IPX4
Tlak přívodu vody
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Minimální
Maximální
Studená voda
Přívod vody 1)
Maximální množství
prádla
Bavlna
10 kg
Třída energetické účinnosti
A+++
Rychlost odstřeďování
1351 ot/min
Maximální rychlost
odstřeďování
1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se 3/4'' závitem.
17. STRUČNÝ PŘEHLED
17.1 Denní používání
Nasypte nebo nalijte prací prostředek a
další prostředky do příslušné komory v
dávkovači.
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Otevřete vodovodní kohoutek.
Vložte prádlo.
1
2
3
1
2
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič. Pootočte voličem
programů na volbu požadovaného
programu.
2. Pomocí příslušných dotykových
tlačítek nastavte požadované funkce
(1). Program spustíte stisknutím
tlačítka Start/Pauza
(2).
3. Spotřebič se zapne.
Na konci programu vyjměte prádlo.
Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypněte
spotřebič.
ČESKY
37
17.2 Čištění filtru vypouštěcího čerpadla
1
2
3
180˚
1
2
Filtr čistěte pravidelně a zejména pak
tehdy, když se na displeji zobrazí
výstražný kód
.
17.3 Programy
Programy
Náplň
Popis spotřebiče
Bavlna
10 kg
Bílá a barevná bavlna.
Syntetika
4 kg
Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.
Jemné
4 kg
Prádlo ze jemných tkanin jako akryl, viskóza,
polyester.
1,5 kg
Vlna vhodná ke praní v pračce, ručně praná
vlna a jemné kusy prádla.
Antialergický
10 kg
Bílé bavlněné prádlo. Tento program pomáhá
odstraňovat mikroby a bakterie.
20 min - 3 kg
3 kg
Syntetické a směsové tkaniny. Lehce zašpiněné
prádlo a oblečení k osvěžení.
Vlna/Hedvábí
Venkovní oblečení
2 kg 1)
1 kg 2)
Moderní venkovní sportovní oblečení.
Lůžkoviny
3 kg
Jedna syntetická deka, přehoz přes postel,
přikrývka.
Sportovní oblečení
4 kg
Sportovní oblečení.
10 kg
Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi
jemných tkanin. Program pro odstředění a vy‐
pouštění vody.
Vypouštění/Odstředění
1) Prací program.
2) Prací program a fáze pro obnovu voděodolnosti.
38
www.aeg.com
18. LIST S ÚDAJI O VÝROBKU VE SHODĚ S
NAŘÍZENÍM EU Č. 1369/2017
List s údaji o výrobku
Ochranná známka
Model
Jmenovitá kapacita v kg
Třída energetické účinnosti
AEG
L6FBG41S, PNC914915022
10
A+++
Spotřeba energie v kWh za rok na základě 220 standard‐
ních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60
°C a 40 °C s celou a poloviční náplní a spotřeba v reži‐
mech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba
energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
167
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu pro
praní při 60 °C s celou náplní v kWh
0,94
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu pro
praní při 60 °C s poloviční náplní v kWh
0,53
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu pro
praní při 40 °C s poloviční náplní v kWh
0,52
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve W
0,30
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu
ve W
0,30
Spotřeba vody v litrech za rok na základě 220 standard‐
ních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60
°C a 40 °C s celou a poloviční náplní. Skutečná spotřeba
vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
11790
Třída účinnosti sušení odstřeďováním na stupnici od G
(nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost)
Maximální otáčky odstřeďování v rpm
Zbývající vlhkost v%
B
1351
52
„Standardní program pro bavlnu pro praní při 60 °C“ a
„standardní program pro bavlnu pro praní při 40 °C“ jsou
standardní prací programy, na které se vztahují informa‐
ce uvedené na štítku a v informačním listu. Tyto progra‐
my jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněné‐
ho prádla a jedná se o nejúčinnější programy z hlediska
kombinované spotřeby energie a vody.
-
Trvání standardního programu pro bavlnu při praní při 60
°C s celou náplní v minutách
263
ČESKY
Trvání standardního programu pro bavlnu při praní při 60
°C s poloviční náplní v minutách
245
Trvání standardního programu pro bavlnu při praní při 40
°C s poloviční náplní v minutách
243
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu v minutách
5
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem v dB(A) při praní
51
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem v dB(A) při
odstřeďování
75
Vestavný spotřebič, A/N
Ne
39
Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 1015/2010, kterou se
provádí směrnice 2009/125/ES.
19. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
40
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE....................................................................... 41
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY...............................................................................43
3. INŠTALÁCIA....................................................................................................... 44
4. PRÍSLUŠENSTVO.............................................................................................. 49
5. POPIS VÝROBKU...............................................................................................50
6. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................. 51
7. VOLIČE A TLAČIDLÁ......................................................................................... 52
8. PROGRAMY ...................................................................................................... 55
9. NASTAVENIA..................................................................................................... 59
10. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................ 59
11. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 60
12. TIPY A RADY....................................................................................................64
13. OŠETROVANIE A ČISTENIE........................................................................... 66
14. RIEŠENIE PROBLÉMOV..................................................................................70
15. SPOTREBA.......................................................................................................73
16. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................74
17. RÝCHLY SPRIEVODCA...................................................................................74
18. INFORMAČNÝ LIST K VÝROBKU PODĽA NARIADENIA EÚ 1369/2017....... 76
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
41
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovajte mimo
dosahu detí.
Keď sú dvierka otvorené, nedovoľte deťom a domácim
zvieratám, aby sa k nim priblížili.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti
a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– kuchynky pre zamestnancov v obchodoch,
kanceláriách a iných pracovných prostrediach,
42
www.aeg.com
pre klientov v hoteloch, moteloch, nocľahoch s
raňajkami a inom obytnom prostredí,
– spoločné priestory v bytových blokoch alebo
samoobslužných práčovniach.
Neprekračujte maximálnu náplň 10 kg (pozrite si
kapitolu „Tabuľka programov“).
Prevádzkový tlak vody v mieste vstupu vody z prípojky
musí byť v rozmedzí od 0,5 bar (0,05 MPa) do 8 bar
(0,8 MPa).
Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča nesmie byť
zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou
podlahy.
Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou
novej dodanej súpravy hadíc alebo iných nových
súprav hadíc dodaných autorizovaným servisným
strediskom.
Staré súpravy hadíc sa nesmú opätovne použiť.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod
tlakom a/alebo paru.
Vyčistite spotrebič vlhkou handrou. Používajte iba
neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky,
špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové
predmety.
Ak je na práčke umiestnená sušička vo vežovej
zostave, pri inštalácii treba použiť správnu montážnu
súpravu schválenú spoločnosťou AEG (bližšie
informácie nájdete v kapitole „Príslušenstvo –
Montážna súprava”).
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SLOVENSKY
43
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
Inštalácia musí byť v súlade
s príslušnými nariadeniami v
danej krajine.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky časti obalu a
prepravné skrutky vrátane gumeného
puzdra s plastovou rozpernou
vložkou.
Prepravné skrutky uschovajte na
bezpečnom mieste. V prípade
budúceho presunu spotrebiča ich
budete musieť opäť naskrutkovať,
aby ste zablokovaním bubna zabránili
vnútornému poškodeniu.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte na miestach, kde môže
byt teplota nižšia ako 0 °C alebo kde
je spotrebič vystavený
poveternostným vplyvom.
Podlaha, kde má byť spotrebič
umiestnený, musí byť rovná, stabilná,
čistá a odolná voči vyššej teplote.
Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi
spotrebičom a podlahou.
Po umiestnení spotrebiča do konečnej
trvalej polohy skontrolujte pomocou
vodováhy, či je vo vodorovnej polohe.
Ak nie je vo vodorovnej polohe,
zvýšte alebo znížte nožičky podľa
potreby.
Spotrebič neinštalujte priamo nad
odtok v podlahe.
Spotrebič nepostrekujte vodou a
nevystavujte ho nadmernej vlhkosti.
Spotrebič neinštalujte tam, kde
dvierka spotrebiča nemožno úplne
otvoriť.
Pod spotrebič nedávajte zatvorenú
nádobu na zachytávanie eventuálne
unikajúcej vody. Informácie o
povolenom príslušenstve vám
poskytne autorizované servisné
stredisko.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Nedotýkajte sa elektrického
napájacieho kábla ani jeho zástrčky
mokrými rukami.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
2.3 Pripojenie na vodovodné
potrubie
•
•
•
•
•
Vodné hadice nesmiete poškodiť.
Pred pripojením k novým potrubiam
alebo potrubiam, ktoré boli opravené
alebo vybavené novými zariadeniami
(vodomery atď.), nechajte vodu stiecť,
kým nebude čistá a číra.
Uistite sa, že počas alebo po prvom
použití spotrebiča neuniká viditeľne
voda.
Ak je prívodná hadica príliš krátka,
nepoužívajte predlžovaciu hadicu.
Obráťte sa na autorizované servisné
stredisko a požiadajte o výmenu
prívodnej hadice.
Pri rozbaľovaní spotrebiča môže dôjsť
k vytečeniu vody z odtokovej hadice.
44
www.aeg.com
•
•
Je to spôsobené použitím vody pri
testovaní spotrebičov v továrni.
Odtokovú hadicu môžete predĺžiť na
dĺžku max. 400 cm. Ak potrebujete inú
odtokovú hadicu, prípadne ju chcete
predĺžiť, obráťte na autorizované
servisné stredisko.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k vodovodnému kohútiku.
2.4 Používanie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, zásahu
elektrickým prúdom, požiaru,
popálenín alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale umývacieho prostriedku.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Neperte tkaniny silne znečistené
olejom, mastnotou alebo inými
mastnými látkami. Môže dôjsť k
poškodeniu gumených dielov práčky.
Takúto bielizeň pre praním v práčke
predperte v rukách.
•
•
Počas spusteného programu sa
nedotýkajte skla dvierok. Sklo môže
byť horúce.
Uistite sa, že ste z bielizne odstránili
všetky kovové predmety.
2.5 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete
a prívodu vody.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v bubne.
Spotrebič zlikvidujte v súlade s
miestnymi požiadavkami na
recykláciu elektrických a
elektronických spotrebičov (WEEE).
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.1 Rozbalenie
VAROVANIE!
Pred inštaláciou spotrebiča
odstráňte všetky obaly a
prepravné skrutky.
VAROVANIE!
Použite rukavice.
1. Vonkajšiu fóliu rozrežte orezávacím
nožom.
2. Odstráňte vonkajšiu fóliu.
SLOVENSKY
45
Dbajte na to, aby ste
nepoškodili hadice.
7. Odstráňte dolnú polystyrénovú
ochranu.
1
3. Odstráňte kartónový vrch a
polystyrénový obal.
2
8. Spodok spotrebiča dôkladne vyčistite
a vysušte.
4. Otvorte dvierka a odstráňte
polystyrénový diel z tesnenia dvierok
a všetky položky z bubna.
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte alkohol,
rozpúšťadlá ani chemikálie.
9. Všimnite si rôzne veľkosti a
umiestnenie zvukových bariér.
Pozrite si uvedený obrázok:
5. Jeden z polystyrénových obalových
prvkov položte na podlahu za
spotrebič.
6. Spotrebič naň opatrne položte
zadnou stranou.
A
B
•
A (FRONT) = predná časť
spotrebiča
• B (BACK) = zadná časť
spotrebiča
10. Zo zvukových bariér odstráňte
lepiacu pásku.
46
www.aeg.com
11. Tieto štyri bariéry pripevnite k
spodnej časti spotrebiča.
12. Pozrite si príslušný obrázok. Uistite
sa, že sú bariéry bezpečne
pripevnené.
x4
15. Kľúčom dodávaným s práčkou
odstráňte tri skrutky dodávané so
spotrebičom.
A
B
Zvukové bariéry pripevňujte
pri izbovej teplote.
13. Spotrebič nadvihnite do kolmej
polohy.
16. Vytiahnite všetky plastové rozpery.
17. Do otvorov založte plastové kryty,
ktoré nájdete v sáčku s návodom na
použitie.
Odporúčame, aby ste si
obaly a prepravné skrutky
odložili pre prípady, keď
budete spotrebič
premiestňovať.
14. Napájací kábel a odtokovú hadicu
uvoľnite z držiakov.
3.2 Umiestnenie a vyrovnanie
do vodorovnej polohy
1. Spotrebič nainštalujte na plochú a
tvrdú podlahu.
Môže dôjsť k vytečeniu vody
z odtokovej hadice. Je to
spôsobené použitím vody pri
testovaní spotrebičov v
továrni.
Uistite sa, že koberec
nebráni cirkulácii vzduchu
pod spotrebičom.
Uistite sa, že sa spotrebič
nedotýka steny ani iného
nábytku.
2. Úroveň nastavte uvoľnením alebo
utiahnutím nožičiek.
SLOVENSKY
VAROVANIE!
Spotrebič nevyrovnávajte
podložením kartónu,
drevených blokov alebo
podobných materiálov pod
nožičky spotrebiča.
47
3.3 Prívodná hadica
1. Pripojte prívodnú hadicu na zadnú
stranu spotrebiča.
2. Umiestnite ju doľava alebo doprava,
v závislosti od polohy vodovodného
kohútika.
45º
20º
x4
Spotrebič musí byť vo vodorovnej polohe
a stabilný.
Správnym nastavením
spotrebiča zabránite
vibráciám, hluku a pohybu
spotrebiča počas jeho
činnosti.
Uistite sa, že prívodná
hadica nie je vo vertikálnej
polohe.
3. V prípade potreby, uvoľnite kruhovú
maticu a nastavte správnu polohu.
4. Prívodnú hadicu pripojte k
vodovodnému kohútiku so studenou
vodou s 3/4" závitom.
Keď je spotrebič
nainštalovaný na sokli alebo
ak je práčka so sušičkou
nainštalovaná na práčke,
použite príslušenstvo
popísané v kapitole
„Príslušenstvo“. Pozorne si
prečítajte pokyny dodávané
so spotrebičom a
príslušenstvom.
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že z prípojok
neuniká voda.
Ak je prívodná hadica príliš
krátka, nepoužívajte
predlžovaciu hadicu. Obráťte
sa na servisné stredisko a
požiadajte o výmenu
prívodnej hadice.
48
www.aeg.com
3.4 Vypúšťanie vody
Odtokovú hadicu treba umiestniť priamo
do odtokového potrubia vo výške aspoň
60 cm a najviac 100 cm.
potrubia. Pozrite si príslušný
obrázok.
Odtokovú hadicu môžete
predĺžiť na dĺžku
max. 400 cm. Ak potrebujete
inú odtokovú hadicu,
prípadne ju chcete predĺžiť,
obráťte na autorizované
servisné stredisko.
Odtokovú hadicu je možné pripojiť
viacerými spôsobmi:
1. Na odtokovej hadici vytvorte tvar U a
hadicu umiestnite do plastového
držiaka.
Koniec odtokovej hadice
musí byť vždy odvetraný, t. j.
vnútorný priemer
odtokového potrubia (min.
38 mm – min. 1,5") musí byť
väčší ako vonkajší priemer
odtokovej hadice.
4. Ak vyzerá koniec odtokovej hadice
takto (pozrite si obrázok), môžete ho
zatlačiť priamo do odtokového
potrubia.
2. Na hrane umývadla – upevnite
držiak o vodovodný kohútik alebo na
stenu.
Uistite sa, že plastový držiak
sa počas vypúšťania vody
nemôže pohybovať.
5. Bez plastového držiaka hadice, do
sifónu umývadla – Odtokovú hadicu
pripojte k prípojke sifónu a utiahnite
svorkou. Pozrite si príslušný obrázok.
Uistite sa, že koniec
odtokovej hadice nie je
ponorený do vody. Môže
dôjsť k návratu špinavej
vody do spotrebiča.
3. Do odtokového potrubia s
vetracím otvorom – odtokovú
hadicu vložte priamo do odtokového
SLOVENSKY
49
Uistite sa, že odtoková
hadica vytvára slučku, aby
sa nečistoty z umývadla
nedostali do spotrebiča.
6. Hadicu pripojte priamo do
zabudovaného odtokového
potrubia v stene miestnosti, hadicu
treba prichytiť svorkou.
4. PRÍSLUŠENSTVO
4.1 Dostupné na
www.aeg.com/shop alebo u
autorizovaného predajcu
Zachovanie bezpečnostných
štandardov spotrebiča zaručí
iba vhodné príslušenstvo
schválené spoločnosťou
AEG. Pri použití
neschválených dielov
zanikajú akékoľvek nároky
na reklamácie.
4.2 Súprava upevňovacích
doštičiek
Ak spotrebič inštalujete na podstavec,
zaistite spotrebič upevňovacími
doštičkami.
Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s
príslušenstvom.
4.3 Montážna súprava
Sušičku môžete umiestniť na hornú časť
práčky iba s použitím správnej
montážnej súpravy vyrobenej a
schválenej spoločnosťou AEG.
Skontrolujte hĺbky vašich
spotrebičov, aby ste si overili
kompatibilitu montážnej
súpravy.
Montážnu súpravu môžete použiť iba so
spotrebičmi uvedenými v letáku
dodávanom s týmto príslušenstvom.
Pozorne si prečítajte pokyny dodávané
so spotrebičom a príslušenstvom.
VAROVANIE!
Sušičku neumiestňujte pod
práčku.
50
www.aeg.com
5. POPIS VÝROBKU
5.1 Špeciálne funkcie
Vaša nová práčka spĺňa všetky
požiadavky na moderné a účinné
ošetrenie bielizne pri nízkej spotrebe
vody, energie a pracieho prostriedku a
na kvalitnú starostlivosť o bielizeň.
•
•
Technológia ProSense automaticky
upraví trvanie programu podľa
bielizne v bubne, aby ste dosiahli
perfektné výsledky prania v čo
najkratšom čase.
Vďaka voliteľnej funkcii Jemný plus
sa aviváž rovnomerne rozloží v
bielizni a prenikne hlboko do
jednotlivých vlákien bielizne, čím
zabezpečí perfektnú jemnosť.
5.2 Prehľad spotrebiča
1
2
8
3
9
10
4
5
11 12
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Pracovná plocha
Dávkovač pracieho prostriedku
Ovládací panel
Rukoväť dvierok
Typový štítok
Filter vypúšťacieho čerpadla
Nôžky na vyrovnanie spotrebiča
8
9
10
11
12
Odtoková hadica
Prípojka prítokovej hadice
Napájací kábel
Prepravné skrutky
Podpora hadice
SLOVENSKY
51
6. OVLÁDACÍ PANEL
6.1 Popis ovládacieho panela
3
2
1
Program
Eco
Cottons
Synthetics
Delicates
Wool/Silk
Anti-Allergy
20 min. - 3 kg
Outdoor
Duvet
Sports
4
5
Drain/Spin
Soft Plus
11 10 9
12
8
7
6
1 Volič programov
2 Displej
3 Dotykové tlačidlo Eco
7 Tlačidlo Škvrny/Predpieranie
4 Dotykové tlačidlo úspory času
8 Dotykové tlačidlo Posunutý štart
9 Dotykové tlačidlo Jemný plus
10 Dotykové tlačidlo zníženia rýchlosti
5 Dotykové tlačidlo Plákanie
• Voliteľná funkcia Extra plákanie
•
Preskočenie fázy prania – Iba
plákanie
6 Dotykové tlačidlo Štart/Prestávka
6.2 Displej
MIX
•
Voliteľná funkcia Škvrny
•
Voliteľná funkcia Predpieranie
odstreďovania
11 Dotykové tlačidlo teploty
12 Tlačidlo Zap./Vyp.
52
www.aeg.com
Ukazovateľ maximálnej náplne. Ukazovateľ
množstva bielizne.
bliká počas odhadu
Ukazovateľ zablokovaných dvierok.
Ukazovateľ posunutého štartu.
Digitálny ukazovateľ môže zobrazovať:
•
Trvanie programu (napr.
•
Posunutý štart (napr.
•
Koniec cyklu ( ).
•
Výstražný kód (
).
alebo
).
).
Ukazovateľ fázy prania. Bliká počas fázy predpierania a prania.
Ukazovateľ fázy plákania. Bliká počas fázy plákania.
Voliteľná funkcia Extra plákanie. Ukazovateľ
je nastavené extra plákanie.
sa zobrazí nad
, keď
Ukazovateľ fázy odstreďovania a vypúšťania. Bliká počas fázy odstre‐
ďovania a vypúšťania.
Ukazovateľ detskej poistky.
Ukazovatele úspory energie. Ukazovateľ
programu pre bavlnu pri 40 °C alebo 60 °C.
Ukazovateľ teploty. Ukazovateľ
v studenej vode.
sa zobrazí pri nastavení
sa zobrazí, keď je nastavené pranie
Ukazovateľ rýchlosti odstreďovania.
Žiaden ukazovateľ rýchlosti odstreďovania. Fáza odstreďovania je vy‐
pnutá.
Ukazovateľ funkcie Plákanie stop.
Ukazovateľ funkcie Extra tichý.
Ukazovateľ úspory času
7. VOLIČE A TLAČIDLÁ
7.1 Zap./Vyp.
Stlačenie tohto tlačidla na niekoľko
sekúnd umožní zapnúť alebo vypnúť
spotrebič. Zaznejú dva rozdielne tóny,
keď sa spotrebič zapína alebo vypína.
Pretože funkcia pohotovostného režimu
automaticky vypne spotrebič, aby sa v
niektorých prípadoch znížila spotreba
energie, budete musieť znovu zapnúť
spotrebič.
SLOVENSKY
znížilo pokrčenie. Ak chcete dvierka
otvoriť, musíte vypustiť vodu.
Ak sa dotknete tlačidla Štart/
Prestávka, spotrebič vykoná fázu
odstreďovania a vypustí vodu.
Podrobnejšie informácie nájdete v
odseku o pohotovostnom režime v
kapitole Každodenné používanie.
7.2 Úvod
Voliteľné funkcie/funkcie nie
sú voliteľné so všetkými
pracími programami.
Skontrolujte kompatibilitu
medzi voliteľnými funkciami/
funkciami a pracími
programami v „Tabuľke
programov“. Voliteľná
funkcia/funkcia môže vylúčiť
inú. V takomto prípade vám
spotrebič neumožní nastaviť
nekompatibilné voliteľné
funkcie/funkcie.
Dbajte na to, aby boli
obrazovka a dotykové
tlačidlá vždy čisté a suché.
•
Po výbere pracieho programu spotrebič
automaticky navrhne predvolenú teplotu.
Opakovane stlačte tlačidlo, až kým sa na
displeji nezobrazí požadovaná teplota.
Spotrebič vypustí vodu
automaticky približne po
18 hodinách.
Keď sa na displeji zobrazia ukazovatele
, spotrebič nezohrieva vodu.
7.4 Odstreďovanie
Keď nastavíte program, spotrebič
automaticky nastaví maximálnu povolenú
rýchlosť odstreďovania.
Opakovaným stláčaním tohto tlačidla:
• Znížte rýchlosť odstreďovania.
•
Displej zobrazí iba
rýchlosti odstreďovania
dostupné pre nastavený
program.
Zapnite funkciu Plákanie stop.
Záverečné odstreďovanie
neprebehne. Voda z posledného
plákania sa nevypustí, aby sa predišlo
pokrčeniu bielizne. Prací program sa
skončí s vodou v bubne.
.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
Dvierka zostanú zablokované a bubon
sa bude pravidelne otáčať, aby sa
Spotrebič vypustí vodu
automaticky približne po
18 hodinách.
Zapnite voliteľnú funkciu Extra
tichý.
Priebežná a záverečná fáza
odstreďovania budú zrušené a
program skončí s vodou v bubne. To
pomôže znížiť pokrčenie.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .
Dvierka zostanú zablokované. Bubon
sa bude pravidelne otáčať, aby
obmedzil krčenie bielizne. Ak chcete
dvierka otvoriť, musíte vypustiť vodu.
Keďže je program veľmi tichý, je
vhodný na použitie v noci, keď sú
nižšie sadzby za elektrinu. Pri
niektorých programoch sa plákanie
vykonáva s väčším množstvom vody.
Ak sa dotknete tlačidla Štart/
Prestávka, spotrebič vykoná iba fázu
vypúšťania.
7.3 Teplota
a
53
7.5 Škvrny/Predpieranie
Opakovaným stlačením tlačidla zapnete
jednu z voliteľných funkcií.
Na displeji sa zobrazí príslušný
ukazovateľ.
•
Škvrny
Zvolením tejto funkcie pridáte k
programu fázu proti škvrnám, aby sa
silne znečistená bielizeň alebo
bielizeň so škvrnami ošetrila
odstraňovačom škvŕn.
Do priehradky
pridajte
odstraňovač škvŕn. Odstraňovač
škvŕn bude pridaný vo vhodnej fáze
pracieho programu.
Táto funkcia nie je k
dispozícii pri teplotách
nižších ako 40 °C.
•
Predpieranie
54
www.aeg.com
Ak zvolíte túto voliteľnú funkciu, pridá
sa k cyklu fáza predpierania pri 30 °C
pred fázou prania.
Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre
silne znečistenú bielizeň,
predovšetkým s obsahom piesku,
prachu, blata a iných pevných častíc.
Ak zvolíte program Bavlna
pri teplote 40 °C alebo 60 °C
a nie sú nastavené žiadne
iné voliteľné funkcie, na
displeji sa zobrazí
ukazovateľ
. Ide o
štandardné programy pre
bavlnu, najefektívnejšie
programy, čo sa týka
kombinovanej spotreby
energie a vody.
Voliteľné funkcie môžu
predĺžiť trvanie programu.
7.6 Plákanie
Týmto tlačidlom môžete nastaviť niektorú
z týchto funkcií:
7.8 Úspora času
•
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
skrátiť trvanie programu.
•
Extra plákanie Voliteľná funkcia
Táto voliteľná funkcia pridá k
zvolenému praciemu programu
niekoľko plákaní.
Túto funkciu použite v prípade osôb
alergických na zvyšky pracích
prostriedkov a v oblastiach s mäkkou
vodou.
Táto voliteľná funkcia
mierne predlžuje trvanie
programu.
Preskočenie fázy prania – voliteľná
•
•
Ak je bielizeň bežne alebo mierne
znečistená, môžete skrátiť prací
program. Jedným dotykom tohto
tlačidla skrátite trvanie.
V prípade menšej náplne dvojitým
dotykom tohto tlačidla nastavíte
program Extra rýchly.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
.
7.9 Jemný plus
funkcia Iba plákanie
Spotrebič vykoná iba fázy plákania,
odstreďovania a vypustenia
zvoleného programu.
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad
dotykovým tlačidlom.
Nastavte voliteľnú funkciu Jemný plus na
zabezpečenie dokonalého dávkovania
aviváže a zlepšenie jemnosti tkanín.
7.7 Eco
7.10 Posunutý štart
Voliteľná funkcia Eco znižuje spotrebu
energie a zachováva dobré výsledky
prania.
S touto voliteľnou funkciou môžete
odložiť štart programu na vhodnejší čas.
Nastavte túto voliteľnú funkciu pre
mierne alebo bežne znečistené odevy,
ktoré sa majú oprať pri teplote 30 °C a
viac.
Spotreba energie a vody môžu závisieť
od rôznych faktorov, ako napr. tlak vody,
tvrdosť a teplota vody, okolitá teplota,
druh a množstvo bielizne, nastavené
voliteľné funkcie, rýchlosť odstreďovania
a výkyvy napätia v elektrickej sieti. Na
displeji sa zobrazí ukazovateľ
.
Táto voliteľná funkcia mierne
predlžuje trvanie programu.
Opakovane stlačte tlačidlo a nastavte
požadované posunutie. Čas sa postupne
zvyšuje po 30 minútach až na 90 minút a
z 2 hodín až na 20 hodín.
Po stlačení tlačidla Štart/Prestávka sa na
a zvolené
displeji zobrazí ukazovateľ
posunutie štartu a spotrebič začne
odpočítavanie.
7.11 Štart/Prestávka
Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka na
spustenie, pozastavenie spotrebiča
alebo prerušenie spusteného programu.
SLOVENSKY
55
8. PROGRAMY
8.1 Tabuľka programov
Pracie programy
Program
Popis programu
Pracie programy
Bavlna
Biela a farebná bavlna. Bežné, silné a mierne znečistenie.
Štandardné programy, ktoré zodpovedajú hodnotám spo‐
treby na štítku s energetickými údajmi. Podľa smernice
1061/2010, program Bavlna pri 60 °C a program Bavlna pri 40
°C s voliteľnou funkciou
zodpovedajú programom «štan‐
dardný program na bavlnu pri 60 °C» a «štandardný program
na bavlnu pri 40 °C». Sú to najúčinnejšie programy vhodné na
pranie bežne znečisteného bavlneného oblečenia z hľadiska
kombinovanej spotreby energie a vody.
Teplota vody počas fázy prania sa môže líšiť
od teploty určenej pre zvolený program.
Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bežné znečistenie.
Syntetika
Jemná bielizeň
Jemné tkaniny ako akryl, viskóza a zmiešané tkaniny, kto‐
ré si vyžadujú šetrné pranie. Bežné znečistenie.
Vlna/hodváb
Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na ručné pra‐
nie a iné tkaniny s označením «hand washing» pre ručné pra‐
Antialergický
20 min. – 3 kg
nie.1)
Biela bavlnená bielizeň. Tento program odstraňuje mikroor‐
ganizmy, pretože počas fázy prania na niekoľko minút teplota
vystúpi nad 60 °C. To pomáha odstrániť mikróby, baktérie, mi‐
kroorganizmy a iné častice. Prídavná fáza plákania zabezpečí
správne odstránenie zvyškov pracieho prostriedku, peľu a aler‐
génov. Zvyšuje sa tým účinnosť prania.
Jemne znečistená alebo raz nosená bavlnená a syntetická
bielizeň.
56
www.aeg.com
Program
Popis programu
Nepoužívajte avivážne prostriedky a uistite sa,
že v dávkovači pracieho prostriedku nie sú
žiadne zvyšky aviváže.
Outdoor
Odevy určené na nosenie vonku, technické, športové, ne‐
premokavé a priedušné odolné bundy s odnímateľnou
flaušovou alebo vnútornou izolačnou vrstvou. Odporúčané
množstvo bielizne je 2 kg.
Tento program sa môže použiť aj ako cyklus obnovy odpudzo‐
vania vody, špeciálne navrhnutý na starostlivosť o oblečenie s
hydrofóbnou vrstvou. Ak chcete spustiť cyklus obnovy odpu‐
dzovania vody, postupujte nasledovne:
•
•
Prací prostriedok nalejte do priehradky
.
Nalejte špeciálny vodoodpudivý prípravok do priehradky zá‐
•
suvky pre aviváž .
Množstvo bielizne znížte na 1 kg.
Aby ste ešte viac zlepšili účinok vodoodpudivé‐
ho prípravku, vysušte bielizeň v sušičke nasta‐
vením programu sušenia Outdoor (ak je k di‐
spozícii a štítok so symbolom starostlivosti po‐
voľuje sušenie v sušičke).
Prikrývka
Samotné syntetické prikrývky, prešívané oblečenie, preší‐
vané prikrývky, páperové bundy a podobné kusy.
Syntetická a jemná bielizeň
Športové odevy
Odstreďovanie/Vypúšťa‐
nie
Odstreďovanie bielizne a odčerpanie vody z bubna. Všetky
tkaniny, okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne.
1) Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, aby bolo zaručené jemné vypranie. Môže sa zdať, že sa
bubon neotáča alebo že sa neotáča správne.
Teplota programu, maximálna rýchlosť odstreďovania a maximálna náplň
Program
Predvolená te‐
plota
Teplotný rozsah
Referenčná rýchlosť Maximálna hmot‐
odstreďovania
nosť náplne
Rozsah rýchlosti od‐
streďovania
40 °C
95 °C – studená
voda
1400 ot./min
1400 ot./min – 400
ot./min
Pracie programy
Bavlna
10 kg
SLOVENSKY
Program
57
Predvolená te‐
plota
Teplotný rozsah
Referenčná rýchlosť Maximálna hmot‐
odstreďovania
nosť náplne
Rozsah rýchlosti od‐
streďovania
Syntetika
40 °C
60 °C – studená
voda
1200 ot./min
1200 ot./min – 400
ot./min
4 kg
Jemná bielizeň
40 °C
40 °C – studená
voda
1200 ot./min
1200 ot./min – 400
ot./min
4 kg
Vlna/hodváb
40 °C
40 °C – studená
voda
1200 ot./min
1200 ot./min – 400
ot./min
1,5 kg
Antialergický
60 °C
1400 ot./min
1400 ot./min – 400
ot./min
10 kg
20 min. – 3 kg
30 °C
40 °C – 30 °C
1200 ot./min
1200 ot./min – 400
ot./min
3 kg
Outdoor
30 °C
40 °C – studená
voda
1200 ot./min
1200 ot./min – 400
ot./min
Prikrývka
40 °C
60 °C – studená
voda
800 ot./min
800 ot./min – 400
ot./min
3 kg
Športové odevy
30 °C
40 °C – studená
voda
1200 ot./min
1200 ot./min – 400
ot./min
4 kg
Odstreďovanie/Vypúšťa‐
nie 3)
1400 ot./min
1400 ot./min
2 kg1)
1 kg2)
10 kg
1) Prací program.
2) Prací program a fáza obnovenia odolnosti voči vode.
3) Nastavte rýchlosť odstreďovania. Uistite sa, že je vhodná pre druh pranej tkaniny. Ak nastavíte funkciu
Bez odstreďovania, prebehne iba fáza vypúšťania.
www.aeg.com
Outdoor
Prikrývka
Športové odevy
Odstreďovanie/Vypúšťanie
■
20 min. – 3 kg
Jemná bielizeň
■
Antialergický
Syntetika
■
Vlna/hodváb
Bavlna
Kompatibilita voliteľných funkcií s
programami
Program
58
■
■
■
■
■
■
Voliteľné funkcie
■
■
1)
2)
3)
Jemný plus
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Táto voliteľná funkcia nie je k dispozícii pri teplotách nižších ako 40 °C.
2) Táto funkcia nie je k dispozícii pri teplotách nižších ako 30 °C.
3) Ak nastavíte najkratšie trvanie, odporúčame, aby ste znížili množstvo náplne. V spotrebiči je možné
prať aj celú náplň bielizne, ale účinnosť prania môže byť nižšia.
SLOVENSKY
59
8.2 Woolmark Apparel Care – Modrý
Cyklus prania vlny tohto spotrebiča bol schvá‐
lený spoločnosťou The Woolmark Company
na pranie vlnených odevov, ktoré sú označe‐
né symbolom ručného prania «hand wash»,
za predpokladu, že odevy sa perú v súlade s
pokynmi výrobcu tejto práčky. Pri sušení a
ďalšej starostlivosti o odevy postupujte podľa
pokynov na štítku. M1512
Symbol Woolmark je v mnohých krajinách
certifikačnou obchodnou značkou.
9. NASTAVENIA
9.1 Detská poistka
Ak chcete vypnúť/zapnúť zvukové
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
zabrániť deťom hrať sa s ovládacím
panelom.
tlačidla
•
signály, dotknite sa tlačidla
Aj keď zvukové signály
vypnete, zaznejú pri poruche
spotrebiča.
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, dotknite sa naraz
tlačidiel
a
, až kým sa
ukazovateľ
nezapne/nevypne na
displeji.
Túto funkciu môžete zapnúť:
•
Po stlačení tlačidla Štart/Prestávka:
všetky tlačidlá a ovládač programov
sú deaktivované (okrem tlačidla Zap./
Vyp.).
• Pred dotykom tlačidla Štart/Prestávka:
spotrebič sa nedá spustiť.
Spotrebič bude voliť túto voliteľnú funkciu
potom, ako ju vypnete.
a
súčasne na 6 sekúnd.
9.3 Trvalé extra plákanie
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
natrvalo zapnúť funkciu Extra plákanie
pre každý nový nastavený program.
•
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, dotknite sa súčasne
a
a podržte ich
tlačidiel
stlačené, kým sa ukazovateľ
nerozsvieti/nezhasne.
Na displeji sa zobrazí
nad
9.2 Zvukové signály
Po dokončení programu (sekvencia
zvukov v trvaní asi 2 minút) zaznie
zvukový signál.
10. PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Uistite sa, že všetky prepravné
skrutky boli zo spotrebiča
odstránené.
2. Uistite sa, že je dostupná elektrická
energia a vodovodný kohútik je
otvorený.
3. Nalejte malé množstvo pracieho
prostriedku do dávkovača
označeného
.
4. Nastavte a spustite program pre
bavlnu s najvyššou teplotou bez
bielizne v bubne.
Týmto odstránite prípadné nečistoty z
bubna a nádrže.
60
www.aeg.com
11. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.3 Používanie pracích
prostriedkov a prídavných
prostriedkov
11.1 Zapnutie spotrebiča
1. Zástrčku spotrebiča zapojte do
zásuvky elektrickej siete.
2. Otvorte vodovodný ventil.
3. Podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp.
niekoľko sekúnd, spotrebič sa zapne.
Zaznie krátky tón (ak zapnutý). Volič
programu sa automatický nastaví na
program pre bavlu.
Na displeji sa zobrazí maximálne
naplnenie, prednastavená teplota,
maximálna rýchlosť odstredenia,
ukazovatele fáz, ktoré tvoria program a
trvanie cyklu.
11.2 Vloženie bielizne
1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Skôr ako bielizeň vložíte do
spotrebiča, poriadne ju vytraste.
3. Bielizeň vkladajte do bubna po
jednom.
Uistite sa, že ste do bubna nevložili príliš
veľa bielizne.
4. Pevne zatvorte dvierka.
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že medzi
tesnením a dvierkami
nezostala zachytená
bielizeň. Hrozí riziko úniku
vody alebo poškodenia
bielizne.
Priehradka na fázu predpierania,
program namáčania alebo
odstraňovač škvŕn.
Priehradka na fázu prania.
Priehradka na tekuté prídavné
prostriedky (aviváž, škrob).
Maximálna úroveň pre množstvo
tekutých prídavných prostriedkov.
Klapka na práškový alebo tekutý
prací prostriedok.
Vždy dodržte pokyny, ktoré
nájdete na obaloch pracích
prostriedkov, ale
odporúčame vám, aby ste
nepresiahli uvedenú
maximálnu úroveň (
).
Toto množstvo však
zaručuje najlepšie výsledky
prania.
Po pracom cykle odstráňte v
prípade potreby všetky
zvyšky pracieho prostriedku
z dávkovača pracieho
prostriedku.
11.4 Kontrola polohy klapky
1. Dávkovač pracieho prostriedku úplne
vytiahnite.
SLOVENSKY
2. Páčku stlačte nadol a vyberte
dávkovač.
61
2
3. V prípade použitia práškového
pracieho prostriedku otočte klapku
nahor.
Pri klapke v polohe
NADOL:
• Nepoužívajte gélové
ani husté tekuté
pracie prostriedky.
• Nepoužívajte viac
tekutého pracieho
prostriedku ako je
limit označený na
klapke.
• Nenastavujte fázu
predpierania.
• Nenastavujte funkciu
posunutého štartu.
5. Odmerajte správne množstvo
pracieho prostriedku a aviváže.
6. Opatrne zatvorte dávkovač pracieho
prostriedku.
4. V prípade použitia tekutého pracieho
prostriedku otočte klapku nadol.
Dbajte na to, aby klapka neprekážala pri
zatvorení zásuvky.
1
11.5 Nastavenie programu
1. Volič programu nastavte na
požadovaný program prania.
Rozsvieti sa ukazovateľ príslušného
programu.
Ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka bliká.
Na displeji sa zobrazí maximálne
povolené naplnenie pre daný program,
prednastavená teplota, maximálna
rýchlosť odstredenia, ukazovatele
pracích fáz (ak dostupné) a predbežné
trvanie programu.
2. Ak chcete zmeniť teplotu a/alebo
rýchlosť odstreďovania, stlačte
príslušné tlačidlá.
3. V prípade potreby nastavte jednu
alebo viacej voliteľných funkcií
stlačením príslušných tlačidiel.
Príslušný ukazovateľ sa zobrazí na
62
www.aeg.com
displeji a následne sa zmenia dané
ifnormácie.
Ak voľba nie je možná,
nerozsvieti sa žiadny
ukazovateľ a zaznie zvukový
signál.
11.6 Spustenie programu s
posunutím štartu
1. Opakovane sa dotýkajte tlačidla
Posunutý štart, kým sa na displeji
nezobrazí požadovaný čas
posunutého štartu. Rozsvieti sa
.
ukazovateľ
2. Dotknite sa tlačidla Štart/Prestávka.
Spotrebič začne odpočítavať čas
posunutého štartu.
Keď sa odpočítavanie skončí, program
sa spustí.
Úprava
programu PROSENSE sa
spustí na konci
odpočítavania.
Zrušenie posunutého štartu
po spustení odpočítavania
Ak chcete zrušiť posunutie štartu:
1. Dotykom tlačidla Štart/Prestávka
prerušte činnosť spotrebiča.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Dotýkajte sa tlačidla Posunutý štart,
až kým displej nezobrazí .
3. Opätovným dotykom tlačidla Štart/
Prestávka okamžite spustíte
program.
Zmena posunutého štartu po
spustení odpočítavania
Zmena posunutého štartu:
1. Dotykom tlačidla Štart/Prestávka
prerušte činnosť spotrebiča.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Opakovane sa dotýkajte tlačidla
Posunutý štart, kým sa na displeji
nezobrazí požadovaný čas
posunutého štartu.
3. Opätovným dotykom tlačidla Štart/
Prestávka spustíte nové
odpočítavanie.
11.7 Spustenie programu
Dotknutím sa tlačidla Štart/Prestávka
spusťte program.
Príslušný ukazovateľ prestane blikať a
bude svietiť.
Spustí sa program, dvierka sú
blokované. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ
.
Výpustné čerpadlo môže
krátko fungovať predtým,
ako spotrebič naplní vodu.
11.8 Zistenie naplnenia
ProSense
Trvanie programu na displeji
sa vzťahuje na strednú/
veľkú náplň.
Po stlačení tlačidla Štart/Prestávka sa
ukazovateľ maximálneho naplnenia
vypne, ukazovateľ
bliká, funkcia
ProSense začne zisťovať dávku bielizne:
1. Spotrebič zistí naplnenie počas
a
prvých 30 sekúnd: ukazovateľ
časovač blikajú, bubon sa krátko
otáča.
2. Na konci zisťovania naplnenia sa
vypne a volič
ukazovateľ
programov prestane blikať.
Nastavené trvanie programu sa
upraví, môže sa predĺžiť alebo
skrátiť. Po ďalších 30 sekundách
začne do spotrebiča pritekať voda.
Po skončení zisťovania náplne v
prípade preplnenia bubna bliká na
displeji ukazovateľ
:
V takomto prípade je možné do ďalších
30 sekúnd prerušiť spotrebič a odstrániť
pár kusov oblečenia, ktoré je navyše.
Po odstránení kúskov navyše stlačte
tlačidlo Štart/Prestávka a znovu spustite
program. Fáza ProSense sa môže
zopakovať až trikrát (pozrite 1. bod).
Dôležité! Ak množstvo bielizne
nezredukujete, prací program sa spustí
aj napriek preplneniu. V takomto prípade
nie je možné zaručiť najlepšie výsledky
prania.
SLOVENSKY
Asi po 20 minútach od
spustenia programu sa
môže trvanie programu opäť
upraviť, a to v závislosti od
schopnosti tkanín
absorbovať vodu.
Zisťovanie ProSense sa
vykoná len pri kompletných
pracích programoch (nie je
zvolené preskočenie žiadnej
fázy).
11.9 Ukazovatele fázy
programu
Keď sa program spustí, ukazovateľ
spustenej fázy blikne a rozsvietia sa iné
ukazovatele fázy.
Napr. je spustená fáza prania alebo
predpierania:
.
Po skončení fázy prestane príslušný
ukazovateľ blikť a stále svieti. Začne
blikať ukazovateľ ďalšej fázy.
Napr. Fáza plákania je spustená:
.
11.10 Prerušenie programu a
zmena voliteľných funkcií
Keď je program spustený, môžete
zmeniť len niektoré voliteľné funkcie :
1. Dotknite sa tlačidla Štart/Prestávka
.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Zmeňte voliteľné funkcie. Dané
informácie sa následne zmenia aj na
displeji.
3. Znova sa dotknite tlačidla Štart/
63
Teraz môžete nastaviť nový prací
program.
Ak fáza ProSense je už
spustená a začala sa
napĺňať voda, nový program
začne bez opakovania fázy
ProSense. Voda a prací
prostriedok nie sú
vypustené, aby sa predišlo
mrhaniu.
11.12 Otvorenie dvierok Pridanie odevov
Počas prebiehajúceho programu alebo
odpočítavania posunutého štartu sú
dvierka spotrebiča zablokované.
Ak sú teplota a hladina vody
v bubne príliš vysoké a/
alebo sa bubon ešte točí,
dvierka nemôžete otvoriť.
1. Dotknite sa tlačidla Štart/Prestávka
.
Na displeji prestane svietiť príslušný
ukazovateľ blokovania dvierok.
2. Otvorte dvierka spotrebiča. V prípade
potreby pridajte alebo odoberte
bielizeň.
3. Dvierka zatvorte a znova sa dotknite
tlačidla Štart/Prestávka .
Program alebo odpočítavanie
posunutého štartu bude ďalej
pokračovať.
4. Dvierka môžete otvoriť po skončení
programu alebo nastaviť program
Odstreďovanie/Vypúšťanie a potom
stlačiť tlačidlo Štart/Prestávka
.
11.13 Koniec programu
Prestávka .
Prací program bude pokračovať.
Po ukončení programu sa spotrebič
automaticky zastaví. Zaznejú zvukové
signály (ak sú zapnuté).
11.11 Zrušenie
prebiehajúceho programu
Na displeji budú svietiť všetky
ukazovatele fáz prania a oblasť s časom
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. rušíte
program a vypnete spotrebič.
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp.
spotrebič znovu zapnete.
Ukazovateľ tlačidla zhasne Štart/
Prestávka.
zobrazí .
64
www.aeg.com
2. Dotknite sa tlačidla Štart/Prestávka :
Dvierka sa odblokujú a ukazovateľ
zhasne.
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp.
spotrebič vypnite.
Päť minút po skončení programu funkcia
úspory energie automaticky vypne
spotrebič.
2.
3.
4.
5.
Ak spotrebič znovu zapnete,
na displeji sa zobrazí
indikácia ako na konci
naposledy zvoleného
programu. Otočením
ovládača programu nastavte
nový cyklus.
Zo spotrebiča vyberte všetku
bielizeň.
Skontrolujte, či je bubon prázdny.
Dvierka a priehradku na prací
prostriedok nechajte mierne
pootvorené, aby ste zabránili tvorbe
plesní a zápachu.
Zatvorte vodovodný kohútik.
11.14 Vypustenie vody po
skončení cyklu
Ak ste si zvolili program alebo voliteľnú
funkciu, ktorá nevypúšťa vodu pri
poslednom plákaní, program sa ukončí,
ale:
•
•
•
•
Ak ste nastavili
vypustí vodu.
, spotrebič len
sa vypne, zatiaľ čo indikátor
a následne zhasne.
3. Po skončení programu, keď
alebo
blikne
ukazovateľ blokovania dvierok
zhasne, môžete dvierka otvoriť.
4. Podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp.
niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.
V každom prípade spotrebič
automaticky vyleje vodu po
približne 18 hodinách.
11.15 Voliteľná funkcia
pohotovostný režim
V snahe ušetriť energiu funkcia
automaticky vypne spotrebič, aby sa
znížila spotreba energie v týchto
prípadoch:
•
•
alebo
a ukazovateľ zamknutých dvierok
•
Ak ste nastavili
, spotrebič
vypustí vodu a odstredí.
Ukazovateľ voliteľnej funkcie
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ ,
ukazovateľ voliteľnej funkcie
•
. Ukazovateľ spustenej fázy
bliká.
Bubon sa stále v pravidelných
intervaloch otáča, aby sa zabránilo
pokrčeniu bielizne.
Dvierka zostanú zablokované.
Ak chcete otvoriť dvierka, musíte
vypustiť vodu:
Ak spotrebič pred stlačením tlačidla
Štart/Prestávka nepoužívate 5 minút.
Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič
znovu zapnete.
Po 5 minútach od skončenia pracieho
programu
Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič
znovu zapnete.
Na displeji sa zobrazí koniec
naposledy nastaveného programu.
Otočením ovládača programu
nastavte nový cyklus.
Ak nastavíte program alebo
voliteľnú funkciu, ktoré
končia s vodou v bubne,
funkcia nevypne spotrebič,
aby vám pripomenula, že
máte vypustiť vodu.
1. V prípade potreby stlačte tlačidlo
Odstreďovanie a znížte spotrebičom
navrhnutú rýchlosť odstreďovania.
12. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Vloženie bielizne
•
Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú,
syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dodržiavajte pokyny uvedené na
štítkoch odevov.
Neperte spolu bielu a farebnú
bielizeň.
Niektorá farebná bielizeň môže pri
prvom praní pustiť farbu. Nové
farebné odevy odporúčame prať
niekoľko krát osobitne.
Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie
a odevy s namaľovanými dekoráciami
prevráťte naruby.
Ťažko odstrániteľné škvrny ošetrite
vopred.
Odolné škvrny odstraňujte
špeciálnymi pracími prostriedkami.
Dávajte pozor na záclony. Odstráňte
háčiky a záclony vložte do pracieho
vaku alebo obliečky.
Neperte neobrúbené ani natrhnuté
odevy. Na pranie malých a/alebo
citlivých kúskov (napr. podprsenky s
kosticami, opasky, pančuchové
nohavice, šnúrky od topánok, mašlí a
pod.) použite pracie vrecúško.
Veľmi malé náplne môžu spôsobiť
problémy s vyvážením vo fáze
odstreďovania, čo môže mať za
následok nadmerné vibrácie. Ak sa
tak stane:
a. prerušte program a otvorte
dvierka (pozrite si kapitolu
„Každodenné používanie“);
b. ručne usporiadajte bielizeň tak,
aby jednotlivé položky boli vo
vnútri rovnomerne rozložené;
c. stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Fáza odstreďovania pokračuje.
Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy,
háčiky a patentky. Zaviažte opasky,
šnúry, šnúrky od topánok, mašle a
akékoľvek iné voľné predmety.
Vyprázdnite vrecká a odevy
narovnajte.
65
12.2 Veľmi odolné škvrny
Na niektoré škvrny nestačí voda a prací
prostriedok.
Tieto škvrny odporúčame ošetriť ešte
pred vložením odevu do práčky.
Špeciálne odstraňovače škvŕn sú k
dispozícii. Použite špeciálny odstraňovač
škvŕn určený pre daný typ škvrny a
tkaniny.
12.3 Pracie prostriedky a iné
prídavné prostriedky
•
•
•
•
•
Používajte len pracie prostriedky a
prídavné prostriedky určené špeciálne
pre práčky:
– práškové pracie prostriedky na
všetky druhy tkanín, okrem jemnej
bielizne. Uprednostnite práškové
pracie prostriedky s obsahom
bielidla pre bielu bielizeň a
dezinfikovanie bielizne
– tekuté pracie prostriedky, hlavne
pri programoch prania s nízkou
teplotou (max. 60 °C) pre všetky
druhy tkanín alebo špeciálne
prostriedky na pranie vlny.
Nemiešajte rôzne typy pracích
prostriedkov.
Nepoužívajte viac pracieho
prostriedku, ako sa odporúča.
Ochránite tak životné prostredie.
Dodržte pokyny, ktoré nájdete na
obale pracích prostriedkov alebo
prídavných prostriedkov bez toho, aby
ste použili väčšie množstvo, ako je
uvedené (
).
Používajte odporúčané pracie
prostriedky určené pre daný typ a
farbu tkaniny, teplotu programu a
úroveň znečistenia.
12.4 Ekologické tipy
•
•
•
Pri praní bežne znečistenej bielizne
nastavte program bez fázy
predpierania.
Prací program vždy spúšťajte s
maximálnou povolenou náplňou
bielizne.
Ak ošetrujete škvrny alebo používate
odstraňovač škvŕn, nastavte program
s nízkou teplotou.
66
www.aeg.com
•
Zistite si tvrdosť vody vo vašej
lokalite, aby ste používali správne
množstvo pracieho prostriedku.
Pozrite si časť „Tvrdosť vody”.
12.5 Tvrdosť vody
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo
strednou tvrdosťou vody, odporúčame
používať zmäkčovač vody. V oblastiach
s mäkkou vodou ho nie je potrebné
používať.
Ak chcete zistiť tvrdosť vody vo vašej
oblasti, obráťte sa na miestnu
vodárenskú spoločnosť.
Použite správne množstvo zmäkčovača
vody. Dodržiavajte pokyny uvedené na
obale produktu.
13. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Vonkajšie čistenie
Spotrebič čistite iba jemným saponátom
a teplou vodou. Všetky povrchy vytrite
dosucha.
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte alkohol,
rozpúšťadlá ani chemikálie.
prostriedku. Pravidelne vykonajte
program prania na údržbu práčky.
Potrebné kroky:
•
•
Vyberte všetku bielizeň z bubna.
Vyberte program na bavlnu s
najvyššou teplotou alebo použite
program Čistenie spotrebiča, ak je
dostupný. Do prázdneho bubna
pridajte malé množstvo práškového
pracieho prostriedku, aby ste vypláchli
prípadné zvyšky.
13.4 Tesnenie dvierok
UPOZORNENIE!
Kovové povrchy nečistite
umývacím prostriedkom na
báze chlóru.
13.2 Odvápňovanie
Ak žijete v oblasti s vysokou
alebo strednou tvrdosťou
vody, odporúčame používať
odstraňovač vodného
kameňa pre práčky.
Pravidelne kontrolujte bubon, či
nenájdete usadený vodný kameň.
Bežné pracie prostriedky už obsahujú
zmäkčovacie látky, ale odporúčame vám
občas spustiť cyklus s prázdnym
bubnom a odvápňovacím prípravkom.
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale produktu.
13.3 Program prania na
údržbu práčky
Pri programoch s nízkou teplotu sa môže
stať, že v bubne ostanú zvyšky pracieho
Pravidelne kontrolujte tesnenie a z jeho
vnútornej strany odstráňte všetky
predmety.
13.5 Čistenie bubna
Pravidelne prezerajte bubon, aby
nedošlo k vzniku hrdze.
Pre kompletné čistenie:
1. Bubon vyčistite špeciálnym
prostriedkom na nehrdzavejúcu oceľ.
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale produktu.
2. Spustite krátky program na bavlnu pri
vysokej teplote alebo použite
program Čistenie spotrebiča, ak je
SLOVENSKY
67
dostupný. Do prázdneho bubna
pridajte malé množstvo práškového
pracieho prostriedku, aby ste
vypláchli prípadné zvyšky.
13.6 Čistenie dávkovača
pracieho prostriedku
Ak chcete zabrániť možnému
usadzovaniu sa zaschnutého pracieho
prostriedku alebo avivážneho prostriedku
a/alebo tvorbe plesni v násypke
dávkovača pracieho prostriedku, z času
na čas vykonajte tento čistiaci postup:
1. Otvorte zásuvku. Západku stlačte
smerom dole, ako je naznačené na
obrázku a vytiahnite ju von.
4. Násypku nasuňte na vodiace lišty a
zatvorte ju. Spustite program
plákania bez bielizne.
1
2
2. Odstráňte vrchnú časť priehradky na
aviváže, aby ste si zjednodušili
čistenie, a násypku vypláchnite pod
tečúcou teplou vodou, aby ste
odstránili akékoľvek stopy
nahromadeného prostriedku. Po
vyčistení vráťte vrchnú časť na svoje
miesto.
13.7 Čistenie vypúšťacieho
čerpadla
VAROVANIE!
Zástrčku napájacieho kábla
vytiahnite zo sieťovej
zásuvky.
Pravidelne kontrolujte filter
vypúšťacieho čerpadla a
uistite sa, že je čisté.
Vyčistite vypúšťacie čerpadlo, ak:
• Spotrebič nevypustí vodu.
• Bubon sa netočí.
• Spotrebič vydáva nezvyčajný hluk z
dôvodu upchania vypúšťacieho
čerpadla.
•
3. Uistite sa, že ste odstránili všetky
zvyšky prostriedkov z hornej aj
spodnej časti priehradky. Na
vyčistenie priehradky násypky
použite malú kefku.
Displej zobrazuje kód alarmu
.
68
www.aeg.com
VAROVANIE!
• Filter nevyťahujte, kým je
spotrebič v prevádzke.
• Čerpadlo nečistite, ak je
voda v spotrebiči horúca.
Počkajte, kým voda
vychladne
Ak chcete vyčistiť čerpadlo,
postupujte takto:
1. Otvorte kryt čerpadla.
2
1
2. Pod vývod vypúšťacieho čerpadla
položte vhodnú misku, aby ste
zachytili vytekajúcu vodu.
3. Otvorte sklz nadol. Pri vyberaní filtra
majte vždy poruke handru, aby ste
mohli utrieť vytečenú vodu.
5. Keď bude miska plná vody,
naskrutkujte späť filter a vyprázdnite
nádobku.
6. Zopakujte kroky č. 4 a 5, až kým
voda neprestane tiecť.
7. Otočte filter proti smeru hodinových
ručičiek a vyberte ho.
1
2
4. Filter otvorte otočením o 180 stupňov
proti smeru hodinových ručičiek,
nevyberajte ho. Vypustite vodu.
8. V prípade potreby odstráňte
chumáče a predmety zachytené vo
filtri.
9. Presvedčte sa, že sa lopatka
čerpadla môže otáčať. Ak sa nedá
otočiť, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
10. Filter vyčistite pod tečúcou vodou.
SLOVENSKY
69
1
2
3
11. Vráťte filter späť na špeciálne lišty
tak, že ho otočíte v smere
hodinových ručičiek. Uistite sa, že ste
filter utiahli správne, aby ste zabránili
priesakom.
2. Prívodnú hadicu odpojíte od
spotrebiča uvoľnením krúžkovej
matice.
2
1
3. Kefkou na zuby vyčistite filter ventilu
na zadnej strane spotrebiča.
12. Zatvorte kryt čerpadla.
2
1
13.8 Čistenie filtra v prívodnej
hadici a filtra ventila
Odporúčame občas vyčistiť filtre
prívodnej hadice a ventil, aby ste
odstránili usadeniny, ktoré sa tam časom
nahromadia:
1. Odpojte prívodnú hadicu od prívodu
vody a vyčistite filter.
4. Keď znovu pripojíte hadicu na zadnej
strane spotrebiča, otočte ju doľava a
doprava (nie vertikálne), v závislosti
od polohy vášho vodovodného
kohútika.
70
www.aeg.com
°C alebo môže klesnúť pod túto teplotu,
odstráňte zvyšnú vodu z prívodnej
hadice a vypúšťacieho čerpadla.
45°
20°
13.9 Núdzové vypustenie
1. Zástrčku napájacieho kábla
vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Obidva konce prívodnej hadice vložte
do nádoby a nechajte vodu odtiecť z
hadice.
4. Vyprázdnite vypúšťacie čerpadlo.
Prečítajte si informácie o núdzovom
vypustení.
5. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne,
znova nainštalujte prívodnú hadicu.
VAROVANIE!
Pred opätovným použitím
spotrebiča sa uistite, že je
teplota vyššia než 0 °C.
Výrobca nie je zodpovedný
za škody spôsobené nízkymi
teplotami.
Ak spotrebič nevypúšťa vodu, postupujte
rovnako, ako je uvedené v odseku
„Čistenie odtokového čerpadla“. V
prípade potreby čerpadlo vyčistite.
13.10 Ochranné opatrenia
pred mrazom
Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde
môže teplota dosiahnuť hodnoty okolo 0
14. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak je v spotrebiči príliš
veľa bielizne, vyberte z
bubna niekoľko kusov
bielizne a/alebo dvierka
držte zatlačené a stlačte
tlačidlo Štart/Prestávka,
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
14.1 Úvod
Spotrebič sa nespúšťa alebo sa počas
prevádzky zastaví.
kým ukazovateľ
neprestane blikať (pozrite
si obrázok nižšie).
Najprv skúste nájsť riešenie problému
(pozrite si tabuľku). Ak problém
pretrváva, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
V prípade veľkých problémov zaznie
zvukový signál, na displeji sa zobrazí
výstražný kód a tlačidlo Štart/
Prestávka môže plynule blikať:
•
– Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
Spotrebič opäť spustite stlačením
tlačidla Štart/Prestávka. Po piatich
sekundách sa odblokujú dvere.
•
– Spotrebič nevypúšťa vodu.
•
– Dvierka spotrebiča sú
otvorené alebo sú nesprávne
zatvorené. Skontrolujte dvierka!
•
– Elektrické napájanie je
nestabilné. Počkajte, kým sa
napájanie neustáli.
SLOVENSKY
•
– Elektronické prvky spotrebiča
nereagujú. Spotrebič vypnite a opäť
zapnite.
Program neskončil správne alebo sa
spotrebič zastavil príliš skoro. Ak sa
kód alarmu objaví znova, obráťte sa
na autorizované servisné stredisko.
71
VAROVANIE!
Pred akoukoľvek činnosťou
spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
14.2 Možné poruchy
Problém
Možné riešenie
•
•
•
Program sa nespúšťa.
•
•
•
•
•
Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
•
•
•
Spotrebič napustí vodu a
hneď ju aj vypustí
Spotrebič nevypustí vo‐
du.
Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poškodená
ani vyhodená.
Uistite sa, že ste sa dotkli Štart/Prestávka.
Ak je nastavené posunutie štartu, zrušte toto nastavenie
alebo počkajte na dokončenie odpočítavania.
Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju.
Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný. Príslušné
informácie získate od dodávateľa vody.
Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchatý.
Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená, poškodená
alebo ohnutá.
Uistite sa, že je správne pripojená prívodná hadica.
•
Uistite sa, že je odtoková hadica v správnej polohe. Hadica
môže byť umiestnená príliš nízko. Pozrite si časť „Inštalač‐
né pokyny".
•
•
•
Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchaté.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani ohnutá.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade po‐
treby vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Uistite sa, že je správne pripojená odtoková hadica.
Ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania, nastavte pro‐
gram s vypúšťaním.
Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, po skončení ktorej zostane
voda v bubne, nastavte program vypúšťania.
•
•
•
•
Fáza odstreďovania ne‐ •
funguje alebo cyklus pra‐
nia trvá dlhšie než zvy‐
•
čajne.
Nastavte program odstreďovania.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade po‐
treby vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Bielizeň v bubne ručne rozložte a znovu spustite fázu od‐
streďovania. Tento problém môže byť spôsobený problé‐
mom s vyvážením.
72
www.aeg.com
Problém
Možné riešenie
•
Na podlahe je voda.
•
•
•
Nie je možné otvoriť
dvierka spotrebiča.
•
•
•
•
•
Spotrebič vydáva nezvy‐
čajný zvuk a vibruje.
•
•
Trvanie programu sa
•
predĺži alebo skráti počas
prebiehajúceho progra‐
mu.
Neuspokojivé výsledky
prania.
Príliš veľa peny v bubne
počas pracieho cyklu.
•
•
Uistite sa, že sú prípojky hadíc na vodu tesné a že neuniká
žiadna voda.
Skontrolujte, či prívodná a odtoková hadica nie je poškode‐
ná.
Uistite sa, že používate správny typ a množstvo pracieho
prostriedku.
Skontrolujte, či ste zvolili prací program, ktorý končí s vo‐
dou v nádrži.
Uistite sa, že sa prací program skončil.
Ak je v bubne voda, nastavte program vypúšťania alebo od‐
streďovania.
Presvedčte sa, že má spotrebič prívod elektrickej energie.
Tento problém môže byť spôsobený chybou spotrebiča.
Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Ak potrebujete otvoriť dvierka, pozorne si prečítajte časť
„Núdzové otvorenie dvierok”.
Uistite sa, že je spotrebič správne vyrovnaný. Pozrite si
časť „Inštalačné pokyny".
Uistite sa, že bol odstránený obal a prepravné skrutky. Po‐
zrite si časť „Inštalačné pokyny".
Do bubna pridajte ďalšiu bielizeň. Náplň môže byť príliš
malá.
Funkcia ProSense dokáže prispôsobiť trvanie programu
podľa typu a množstva bielizne. Pozrite si „Zistenie naplne‐
nia ProSense“ v kapitole „Každodenné používanie“.
•
•
Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný typ.
Pred praním z bielizne odstráňte odolné škvrny pomocou
špeciálnych produktov.
Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu.
Odoberte nejakú bielizeň.
•
Znížte množstvo pracieho prostriedku.
Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Ak sa na displeji zobrazia iné chybové kódy. Vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
SLOVENSKY
73
15. SPOTREBA
Uvedené hodnoty sú získané v laboratórnych podmienkach za použitia
relevantných noriem. Údaje ovplyvňuje množstvo faktorov: množstvo a
druh bielizne a okolitá teplota. Trvanie pracieho programu môžu ovplyv‐
niť aj tlak vody, napájacie napätie a teplota prívodnej vody.
V záujme vylepšenia kvality výrobku môže dôjsť k zmenám technických
parametrov spotrebiča bez predchádzajúceho upozornenia.
Počas pracieho programu môže technológia ProSense meniť trvanie
prania a hodnoty spotreby. Bližšie informácie nájdete v odseku „Zistenie
náplne Prosense” v kapitole „Každodenné používanie”.
Programy
Náplň
(kg)
Spotreba
energie
(kWh)
Spotreba
vody (li‐
tre)
Približné Zostatko‐
trvanie
vá vlh‐
programu kosť (%)1)
(minúty)
Bavlna 60 °C
10
1,80
85
230
52
Bavlna 40 °C
10
1,20
85
220
52
Syntetika 40 °C
4
0,80
60
150
35
Jemná bielizeň 40 °C
4
0,55
65
95
35
1,5
0,40
60
75
30
10
0,94
57
263
52
5
0,53
46
245
52
5
0,52
46
243
52
Vlna/hodváb 30 °C
Štandardné programy na bavlnu
Štandardný program bavlna
60 °C
Štandardný program bavlna
60 °C
Štandardný program bavlna
40 °C
1) Na konci fázy odstreďovania.
Vypnutý režim (W)
Pohotovostný režim (W)
0.30
0.30
Informácie v hore uvedenej tabuľke sú v súlade s nariadením Európskej komisie
1015/2010, ktorým sa zavádza smernica 2009/125/ES.
74
www.aeg.com
16. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmer
Šírka/výška/hĺbka/celková 600 mm/ 850 mm/ 630 mm/ 660 mm
hĺbka
Zapojenie do elektrickej
siete
Napätie
Celkový výkon
Poistka
Frekvencia
230 V
2 200 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a
IPX4
vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem
miesta, kde nemá nízkonapäťové zariadenie žiadnu
ochranu proti vlhkosti
Tlak pritekajúcej vody
Minimálny
Maximálny
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Studená voda
Prívod vody 1)
Maximálna náplň
Bavlna
10 kg
Energetická trieda
Rýchlosť otáčok
A+++
Maximálna rýchlosť od‐
streďovania
1351 ot./min
1) Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku s 3/4'' závitom.
17. RÝCHLY SPRIEVODCA
17.1 Každodenné používanie
Zástrčku spotrebiča zapojte do sieťovej
zásuvky.
Otvorte vodovodný ventil.
1
Vložte bielizeň.
Nalejte prací prostriedok a ostatné
prípravky do príslušnej priehradky
dávkovača pracieho prostriedku.
2
3
1
2
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp.
spotrebič zapnite. Volič programu
nastavte na požadovaný prací
program.
2. Nastavte požadované voliteľné
funkcie (1) prostredníctvom
príslušných dotykových tlačidiel. Ak
chcete spustiť program, dotknite sa
tlačidla Štart/Prestávka
(2).
3. Spotrebič sa spustí.
Po skončení programu vyberte bielizeň.
Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič
vypnite.
SLOVENSKY
75
17.2 Čistenie filtra vypúšťacieho čerpadla
1
2
3
180˚
1
2
Filter pravidelne čistite a predovšetkým
vtedy, keď sa na displeji zobrazí kód
alarmu
.
17.3 Programy
Programy
Kapacita
Popis produktu
Bavlna
10 kg
Biela a farebná bavlna.
Syntetika
4 kg
Syntetické alebo zmesové tkaniny.
Jemná bielizeň
4 kg
Jemné tkaniny ako bielizeň z akrylu, viskózy a
polyesteru.
1,5 kg
Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na
ručné pranie a jemná bielizeň.
Antialergický
10 kg
Biela bavlnená bielizeň. Tento program pomáha
odstrániť mikróby a baktérie.
20 min. – 3 kg
3 kg
Syntetika a zmesové tkaniny. Mierne zašpinená
bielizeň a bielizeň určená na osvieženie.
Vlna/hodváb
Outdoor
2 kg 1)
1 kg 2)
Moderné outdoorové športové odevy.
Prikrývka
3 kg
Jednoposteľová syntetická prikrývka, paplón,
posteľná prikrývka
Športové odevy
4 kg
Športové odevy.
10 kg
Všetky tkaniny, okrem vlnenej a veľmi jemnej
bielizne. Program na odstreďovanie a vypuste‐
nie vody.
Odstreďovanie/Vypú‐
šťanie
1) Prací program.
2) Prací program a fáza obnovenia odolnosti voči vode.
76
www.aeg.com
18. INFORMAČNÝ LIST K VÝROBKU PODĽA
NARIADENIA EÚ 1369/2017
Informačný list k výrobku
Obchodná značka
Model
Menovitá kapacita v kg
Trieda energetickej efektívnosti
AEG
L6FBG41S, PNC914915022
10
A+++
Spotreba energie v kWh za rok na základe 220 štandard‐
ných pracích cyklov pre programy pre bavlnu pri 60 °C a
40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení, a spotreba reži‐
mov s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba
energie bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič
používať.
167
Spotreba energie pre štandardný program pre bavlnu pri
60 °C pri plnom naplnení v kWh
0,94
Spotreba energie pre štandardný program pre bavlnu pri
60 °C pri čiastočnom naplnení v kWh
0,53
Spotreba energie pre štandardný program pre bavlnu pri
40 °C pri čiastočnom naplnení v kWh
0,52
Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia vo W
0,30
Spotreba elektrickej energie v režime ponechania v za‐
pnutom stave vo W
0,30
Spotreba vody v litroch za rok, na základe 220 štandard‐
ných pracích cyklov pre programy pre bavlnu pri 60 °C a
40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení. Skutočná spotre‐
ba vody bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič
používať.
11790
Trieda efektívnosti ostreďovania na stupnici od G (najniž‐
šia efektívnosť) po A (najvyššia efektívnosť)
B
Maximálna rýchlosť odstreďovania v ot./min
Zvyšný obsah vlhkosti v %
„Štandardný program pre bavlnu pri 60 °C“ a „štandardný
program pre bavlnu pri 40 °C“ sú štandardné pracie pro‐
gramy, na ktoré sa vzťahujú informácie na štítku a v opi‐
se výrobku, tieto programy sú vhodné na pranie bežne
zašpinenej bavlnenej bielizne a sú to najefektívnejšie pro‐
gramy, pokiaľ ide o kombinovanú spotrebu energie a vo‐
dy.
Dĺžka „štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C“ pri
plnom naplnení v minútach
1351
52
-
263
SLOVENSKY
Dĺžka „štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C“ pri
čiastočnom naplnení v minútach
245
Dĺžka „štandardného programu pre bavlnu pri 40 °C“ pri
čiastočnom naplnení v minútach
243
Čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave v minú‐
tach
5
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom v
db(A) pranie
51
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom v
db(A) odstreďovanie
75
Vstavaný spotrebič A/N
Nie
77
Informácie v hore uvedenej tabuľke sú v súlade s nariadením Európskej komisie 1015/2010,
ktorým sa zavádza smernica 2009/125/ES.
19. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
78
www.aeg.com
SLOVENSKY
79
192945783-A-242019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement