Aeg L6FQS947G Användarmanual

Aeg L6FQS947G Användarmanual
L6FQS947G
USER
MANUAL
SV
Bruksanvisning
Tvättmaskin
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................... 5
3. INSTALLATION............................................................................................................7
4. PRODUKTBESKRIVNING.......................................................................................... 11
5. KONTROLLPANELEN............................................................................................... 12
6. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING................................................................................20
7. AUTODOSE-TEKNIK (AUTODOSERING)................................................................20
8. PROGRAM .................................................................................................................26
9.
WI-FI - STÄLLA IN ANSLUTNINGEN..................................................................31
10. DAGLIG ANVÄNDNING.........................................................................................33
11. RÅD OCH TIPS........................................................................................................ 36
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 38
13. FELSÖKNING.......................................................................................................... 44
14. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN......................................................................................47
15. TEKNISKA DATA..................................................................................................... 48
16. TILLBEHÖR.............................................................................................................. 49
17. SNABBGUIDE......................................................................................................... 50
18. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL
1369/2017........................................................................................................................51
SVENSKA
3
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättningar
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.',
– områden för gemensam användning i tvättstugor i
flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 9
kg (se avsnittet ”Programöversikt”).
Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten
från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar
(0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av
en matta eller annat som ligger på golvet.
Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med
de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av
auktoriserat servicecenter.
Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för
att rengöra produkten.
Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara
milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med
slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Om en torktumlare placeras ovanpå tvättmaskinen, se
till att använda rätt staplingssats som godkänts av
AEG (se mer information i kapitlet "Tillbehör staplingssats").
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
Installationen måste
överensstämma med
gällande nationella
bestämmelser.
• Ta bort allt förpackningsmaterial och
transportbultarna, inklusive
gummibussning och plastbricka.
• Förvara transportbultarna på ett
säkert ställe. Om produkten ska flyttas
i framtiden måste de sättas dit igen
för att låsa trumman för att förhindra
skador på produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
•
•
•
•
•
•
•
understiger 0 °C eller där den utsätts
för väder och vind.
Golvytan, på vilken produkten ska
installeras, måste vara plan, stabil,
värmebeständig och ren.
Kontrollera att luft kan cirkulera
mellan produkten och golvet.
Använd ett vattenpass för att
kontrollera att produkten står helt
vågrätt när den står på platsen där
den skall användas. Om den inte gör
det kan du justera fötterna tills den
gör det.
Installera inte produkten direkt över
en golvbrunn.
Spruta inte vatten på apparaten och
utsätt den inte för mycket fuktighet.
Installera inte produkten där luckan
inte kan öppnas helt.
Placera inte en stängd behållare för
uppsamling av vattenläckage under
produkten. Kontakta auktoriserat
servicecenter för att kontrollera vilka
tillbehör som kan användas.
5
6
www.aeg.com
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Produkten måste jordas.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Ta inte i anslutningssladden eller
stickkontakten med våta händer.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
andra tömningsslangen och
förlängningen.
• Kontrollera att kranen är åtkomlig
efter installationen.
2.4 Användning
VARNING!
Det finns risk för
personskador, elstöt, brand
eller skador på produkten.
• Följ säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Tvätta inga tyger som är starkt
nedsmutsade med olja, fett eller
andra feta ämnen. Det kan skada
gummidelarna i tvättmaskinen.
Förtvätta sådana tyger för hand innan
du stoppar in dem i tvättmaskinen.
• Ta inte på luckglaset när ett program
är igång. Glaset kan bli hett.
• Se till att alla metallföremål avlägsnas
från tvätten.
2.3 Anslutning av vatten
2.5 Service
• Orsaka inga skador på
vattenslangarna.
• Före anslutning till nya slangar,
slangar som inte använts under en
längre tid, där reparationsarbete har
utförts eller om nya enheter har
monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent
och klart.
• Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
• Använd inte en förlängningsslang om
tilloppsslangen är för kort. Kontakta
det auktoriserade servicecentret för
byte av tilloppsslang.
• När du packar upp produkten kan det
finnas vatten kvar i tömningsslangen.
Detta beror på vattentesterna som
utförts på produkten på fabriken.
• Du kan förlänga tömningsslangen till
högst 400 cm. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter för den
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget
och vattentillförseln.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
trumman.
• Kassera produkten i enlighet med
lokala föreskrifter för avyttring från
WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment).
SVENSKA
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
4. Öppna luckan och ta bort
frigolitdelen från lucktätningen och
alla sakerna från trumman.
3.1 Uppackning
VARNING!
Avlägsna allt
förpackningsmaterial och
alla transportbultar innan
produkten installeras.
VARNING!
Använd handskarna.
1. Använd en kniv för att skära genom
den utvändiga filmen.
5. Lägg en av frigolitdelarna på golvet
bakom produkten.
6. Lägg försiktigt ner produkten med
baksidan på den.
Kontrollera så att inte
slangarna skadas.
2. Avlägsna den utvändiga filmen.
7. Ta bort frigolitskyddet från
undersidan.
1
3. Ta bort kartonglocket och frigoliten.
2
8. Dra upp produkten till upprätt
position.
7
8
www.aeg.com
9. Ta loss strömkabeln och
tömningsslangen ur slanghållarna.
Det kan finnas vatten i
tömningsslangen. Detta
beror på vattentesterna
som utförts på
produkten på fabriken.
Vi rekommenderar att du
sparar förpackningen och
transportbultarna om du vid
ett senare tillfälle ska flytta
produkten.
3.2 Placering och avvägning
1. Installera produkten på ett plant och
hårt golv.
Se till att mattor inte hindrar
luftcirkulationen under
produkten.
Kontrollera att produkten
inte vidrör någon vägg eller
enhet.
2. Lossa eller dra åt fötterna för att
justera nivån.
10. Skruva bort de tre bultarna med den
medföljande nyckeln.
VARNING!
Justera inte nivån genom att
sätta kartong, trä eller
motsvarande material under
produktens fötter.
11. Dra ut distanserna av plast.
12. Sätt dit platshöljen, som finns i påsen
med användarmanualen, i hålen.
x4
Produkten måste vara i våg och stabil.
SVENSKA
9
En korrekt justering av
produktnivån förhindrar att
produkten vibrerar, bullrar
och flyttas när den används.
När maskinen har installerats
på en sockel eller om en
torktumlare har placerats
ovanpå maskinen ska
tillbehören som beskrivs i
kapitlet "Tillbehör"
användas. Läs noga igenom
anvisningarna som medföljer
produkten och tillbehöret.
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att det inte finns
några läckor i kopplingarna.
Använd inte en
förlängningsslang om
tilloppsslangen är för kort.
Kontakta kundtjänst för byte
av tilloppsslangen.
3.4 Vattensäkring
3.3 Tilloppsslang
1. Anslut tilloppslangen på baksidan av
produkten.
2. Sätt den på vänster eller höger sida
beroende på var vattenkranen sitter.
Tilloppsslangen har en vattensäkring.
Säkringen förhindrar att vatten läcker in i
slangen på grund av dess naturliga
åldrande.
Den röda delen i A-fönstret visar detta
fel.
45º
20º
A
Om detta inträffar, stäng vattenkranen
och kontakta auktoriserat servicecenter
för att få slangen utbytt.
3.5 Tömning av vattnet
Kontrollera att
tilloppsslangen inte är i
vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och ställ
in den i rätt läge.
4. Anslut tilloppsslangen för kallvatten
till en kallvattenkran med 3/4-tums
gänga.
Tömningsslangen ska sitta på en höjd
som inte är lägre än 60 cm och inte
högre än 100 cm.
Du kan förlänga
tömningsslangen till högst
400 cm. Kontakta
auktoriserat servicecenter för
den andra tömningsslangen
och förlängningen.
10
www.aeg.com
Det går att ansluta tömningsslangen på
två sätt:
1. Gör en U-form med tömningsslangen
och dra den runt plastböjen.
Änden på tömningsslangen
måste alltid vara ventilerad,
dvs. avloppsrörets
innerdiameter (minst 38 mm
- minst 1,5 tum) måste vara
större än tömningsslangens
ytterdiameter.
4. Om avloppsslangens ände ser ut så
här (se bilden) kan du trycka in den
direkt i stigröret.
2. På kanten av ett handfat - Fäst
plastböjen i vattenkranen eller på
väggen.
Se till att plastböjen inte kan
flytta på sig när produkten
tömmer ut.
5. Utan plastböjen, till en
avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i
muffen och dra åt den med en
klämma. Se bilden.
Se till att tömningsslangens
ände inte ligger i vattnet. Då
kan smutsigt vatten rinna
tillbaka in i produkten.
3. Till ett stigrör med ventilationshål För in tömningsslangen direkt i
avloppsröret. Se bilden.
Kontrollera att
tömningsslangen gör en
loop för att förhindra att
partiklar går in i produkten
från diskhon.
6. Fäst slangen direkt till ett inbyggt
avloppsrör i rummets väggoch dra
åt den med en klämma.
SVENSKA
11
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Specialfunktioner
Din nya tvättmaskin uppfyller alla
moderna krav för en effektiv behandling
av din tvätt med låg vatten-, energi- och
tvättmedelsförbrukning samtidigt som
kläderna hanteras varsamt.
• AutoDose-tekniken avger
automatiskt rätt mängd tvättmedel
enligt vilken typ av tvätt det är,
tvättmedelslådan har två integrerade
fack (tvättmedel + sköljmedel) och två
extra behållare för tvättmedel och
tillsatser för manuell laddning. Det
ger högsta användarflexibilitet.
• Med Wi-Fi-anslutning och Remote
Start kan du starta ett program,
interagera med din tvättmaskin och
kontrollera tvättprogrammets status i
fjärrkontrollen.
• ProSense-tekniken känner av
tvättmängden och fastställer tvättiden
på 30 sekunder. Tvättprogrammet är
anpassat efter tvättmängden och typ
av material utan att för den skull
förbruka mer tid, energi eller vatten
än nödvändigt.
• Intensive-funktionen förbehandlar
envisa fläckar och optimerar effekten
av tvättprestandan.
4.2 Produktöversikt
1
2
8
3
9
10
4
5
11 12
6
7
1 Bänkskiva
2 Tvättmedelsdispensern med
AutoDose-fack och manuella fack
3 Kontrollpanel
4 Luckhandtag
5 Typskylt
6 Filter till tömningspump
7
8
9
10
11
12
Fötter för att få maskinen i nivå
Tömningsslang
Tilloppsslangens anslutning
Nätkabel
Transportbultar
Slangstöd
12
www.aeg.com
5. KONTROLLPANELEN
5.1 Beskrivning av kontrollpanel
3
2
1
Programme
Cottons
Cottons Eco
Synthetics
Delicates
Wool/Silk
Anti-allergy
20min 3kg
Outdoor
Easy Iron
4
Temp.
Spin
Intensive
Extra rinse
Prewash
Rinse only
Intensive/
Prewash
5
Option
Spin/Drain
On/Off
12
Time Save
11 10 9
Start/Pause
Delay
Start
8
7
6
Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera
kompatibiliteten mellan funktioner och tvättprogram i avsnittet
"AutoDose och funktioner som är kompatibla med programmen" i
kapitlet "Program". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter
inte maskinen dig ställa in inkompatibla funktioner tillsammans.
Se till att skärmen och touchknapparna alltid är rena och torra.
1
Programväljare
Ställa in önskat tvättprogram. Se "Programöversikt" för mer information.
2
Display
Ger information om hur man ställer in program. Se avsnittet "Display" för mer information.
3
För aktivering och avaktivering av den automatiska tvättmedelspåfyllningen. Se kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosering)" för
AutoDose
Touchknapp för mer information.
flytande tvättmedel
4
För aktivering och avaktivering av den automatiska tvättmedelspåfyllningen. Se kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosering)" för
AutoDose
Touchknapp för mer information.
sköljmedel
SVENSKA
13
Tryck på den här knappen upprepade gånger för att aktivera ett
av två följande alternativ:
5
Option touchknapp
• Extra rinse -funktion
Denna funktion lägger till några sköljningar enligt valt tvättprogram.
Använd den här funktionen för personer som är allergiska mot
tvättmedelsrester och i områden där vattnet är mjukt.
Funktionen lägger till lite tid till programlängden.
• Hoppa över tvättfas - Rinse only -funktion
Produkten utför endast sköljfasen, centrifugeringsfasen och
tömningsfasen för det valda programmet.
Motsvarande indikatorlampa ovanför touchknappen tänds.
6
Start/Pause
touchknapp
Tryck på den här knappen för att starta, pausa eller avbryta ett
program.
14
www.aeg.com
Tryck på den här knappen upprepade gånger för att aktivera en
eller båda funktionerna.
Tillhörande indikator tänds.
•
Intensive
nära tvättmeGenom att ställa in den här funktionen visas
delssymbolen och maskinen ska automatiskt dosera extra
tvättmedel när det automatiska tvättmedelsfacket är aktiverat.
7
Om det automatiska tvättmedelsfacket är avstängt, är det möjligt att köra den här funktionen som i en vanlig tvättmaskin genom att fylla på tvättmedel eller tillsatsmedel i det manuella
facket.
Intensive/
Prewash
touchknapp
Om du trycker på tvättmedelsfackets knapp
medan Intensive-funktionen är aktiv stängs AutoDose-funktionen av, men Intensive-funktionen är fortfarande aktiv i manuellt läge.
•
Prewash
Använd den här funktionen för att lägga till en 30 °C förtvättsfas före tvättfasen.
Den här funktionen rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.
När man väljer förtvättsfas och AutoDose är
aktiv kommer maskinen automatiskt att dosera
tvättmedel. Om AutoDose stängs av, placera
tvättmedlet/tillsatsen i en doseringsboll inuti
trumman.
Funktionen kan lägga till tid till programlängden.
SVENSKA
15
Tryck på den här knappen upprepade gånger för att aktivera en
eller båda funktionerna.
Motsvarande indikatorlampa tänds på displayen.
•
Fjärrstart
Välj den här funktionen för att ansluta maskinen till appen.
Tryck på den här knappen så visar displayen
lampan som blinkar i några sekunder.
När du har tryckt på Start/Pause
-indikator-
-knappen visar displayen
-indikatorlampan och Fjärrstart bekräftas.
8
När du trycker på Start/Pause
Fjärrstart/Delay
Start touchknapp
-knappen ef-
ter att
-indikatorlampan har slutat blinka,
är inte Fjärrstart aktiverad, men det valda programmet startar.
•
Delay Start
Med den här funktionen kan du fördröja programstarten till en
bättre lämpad tidpunkt.
Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad
fördröjning. Tiden ökar i steg om 30 minuter upp till 90 minuter och med 2 timmar upp till 20 timmar.
När du har tryckt på Start/Pause
-knappen visar displayen
-indikatorlampan, och vald fördröjningstid och maskinen
börjar nedräkningen.
Med den här funktionen kan du minska programlängden:
9
Time Save
touchknapp
•
Dagligen
Om tvätten är normalt eller lite smutsad kan man med fördel
förkorta tvättprogrammet. Tryck på den här knappen en gång
för att minska tvättiden.
•
Supersnabb
Vid mindre tvättmängd, tryck på den här knappen två gånger
för att ställa in ett extra kort program.
16
www.aeg.com
När du ställer in ett program ställer maskinen automatiskt in maximal centrifugeringshastiget.
Tryck upprepade gånger på den här knappen för att:
• Minska centrifugeringshastigheten.
Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.
•
Aktivera funktionen Sköljstopp.
Maskinen tömmer inte ut det sista sköljvattnet för att tvätten
inte ska skrynklas. Tvättprogrammet avslutas med vatten i
trumman och den sista centrifugeringsfasen genomförs inte.
På displayen visas indikatorlampan
. Luckan förblir låst.
Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av
skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp
luckan.
10
Spin touchknapp
-knappen: maskinen utför centrifugeTryck på Start/Pause
ringsfasen och tömmer ut vattnet.
•
Aktivera funktionen Extra Tyst.
De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna utesluts
och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att
tvätten blir mindre skrynklig.
Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under
natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs
sköljningarna med mer vatten.
På displayen visas indikatorlampan . Luckan förblir låst.
Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av
skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp
luckan.
Tryck på Start/Pause-knappen
bara tömningsfasen.
knappen: maskinen utför
Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter
cirka 18 timmar.
SVENSKA
17
Med hjälp av Spin touchknappen kan du också ställa in:
•
Endast tömning
Aktivera tömningsfunktionen (Hoppa över tvätt-, sköljnings- och centrifugeringsfaserna):
Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram.
Displayen visar indikatorn
(kallt) och indikatorn
(ingen centrifugering) samt indikatorn
•
.
Endast centrifugering
Aktivera centrifugeringsfunktionen (Hoppa över tvätt- och
sköljfaserna):
Innan du ställer in den här funktionen, välj ett
lämpligt tvättprogram för kläderna. Maskinen
kommer att utföra den mest passande centrifugeringscykeln för dina plagg (till exempel för
syntetplagg ska du först välja Syntet tvättprogram och därefter Endast centrifugering-funktionen).
Maskinen utför endast centrifugeringsfasen för valt tvättprogram.
Displayen visar indikatorn
centrifugeringshastigheten.
11
Temp. touchknapp
(kallt) och indikatorn
och
När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den
förinställda temperaturen för programmet.
Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur
visas på displayen.
När displayen visar
net.
och
, värmer inte maskinen upp vatt-
Om du trycker på den här knappen i några sekunder slås maskinen på eller stängs av. Två olika ljud hörs när man slår på eller
stänger av maskinen.
12
On/Off tryckknapp
Permanent inställning av extra sköljning
Eftersom Standby-funktionen i vissa fall automatiskt stänger av maskinen för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.
För mer information, se "Standby-funktionen" i
kapitlet "Daglig användning".
Med den här funktionen kan man ställa in extra sköljning permanent.
Aktivera/avaktivera den här funktionen genom att trycka på
Spin-knappen och Intensive/Prewash-knappen samtidigt tills relavant indikatorlampa
tänds/släcks över symbolen för sköljningsfasen.
Den här funktionen lägger till två sköljningar.
18
www.aeg.com
Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med
kontrollpanelen.
Aktivera/avaktivera funktionen genom att trycka på Intensive/
Prewash- och Option-knapparna samtidigt tills indikatorlampan
tänds/släcks.
Du kan aktivera funktionen:
Knapplås
• Innan du trycker på Start/Pause
-knappen: alla knapparna
och programvredet är avaktiverade (förutom On/Off -knappen).
• Innan du trycker på Start/Pause
-knappen: maskinen kan
inte starta.
Produkten bibehåller detta val även när du stängt av.
Ljudsignaler
Den här produkten kommer med olika ljudsignaler som aktiveras
när:
• Du slår på produkten (särskild kort ljudsignal).
• Du stänger av produkten (särskilt kort ljudsignal).
• Du trycker på knapparna (klickande ljud).
• Du gör felval (3 korta ljud).
• Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).
• Maskinen har ett fel (korta ljudstötar i cirka 5 minuter).
Inaktivera/aktivera ljudsignalerna när programmet är klart genom att trycka på Intensive/Prewash- och Delay Start-knapparna
samtidigt i 6 sekunder.
Om du avaktiverar ljudsignalerna kommer de
ändå att låta när det är något fel på maskinen.
5.2 Display
Indikator för max tvättmängd.
-indikatorn blinkar under uppskattningen av tvättmängden (se avsnittet om ProSense-avkänning).
Indikator för max tvättmängd. Den blinkar om tvättmängden överstiger
avsedd mängd.
Indikatorlampa för fjärranslutning.
SVENSKA
19
Indikatorlampa för WiFi-anslutning.
Indikatorlampa för lucklås.
Indikator för Fördröjd Start.
Den digitala indikatorn kan visa:
• Programlängd (t.ex.
• Fördröjd tid (t.ex.
).
eller
).
• Programslut ( ).
• Varningskod (t.ex.
).
Indikator för tvättfas. Den blinkar under förtvätt- och tvättfasen.
Indikator för sköljfas. Den blinkar under sköljningsfasen.
Indikatorlampan
tänds när alternativet Extra sköljning är aktiverat.
Indikator för centrifugering och tömning. Den blinkar under centrifugerings- och tömningsfasen.
Indikator för trumrengöring. Detta är en rekommendation för att köra
trumrengöring.
Indikatorlampa för barnlås.
Indikator för centrifugeringshastighet.
Indikatorlampa för Sköljstopp.
Indikatorlampa för Extra Tyst.
Temperaturdisplay.
ml
-indikatorn visas när en kall tvätt har ställts in.
Indikatorlampa för mängden flytande tillsatsmedel (se kapitlet "Autodosering")
AutoDose indikator för tvättmedelsfack. När lampan lyser doserar maskinen automatiskt mängden tvättmedel.
AutoDose indikator för sköljmedelsfack. När lampan lyser doserar maskinen automatiskt mängden sköljmedel.
AutoDose statusindikator. Den lyser när AutoDose-funktionen för tillsatser är avstängd.
Indikatorlampa för länkat läge. Den lyser när båda facken är länkade
och fyllda med samma tvättmedel. AutoDose-funktionen för sköljmedel
är avstängd.
20
www.aeg.com
Dessa indikatorlampor tänds bredvid tvättmedelsfacket
och facket
för sköljmedel
när du ökar eller minskar den automatiska doseringen av tvättmedel eller sköljmedel.
5.3 Flerspråkiga etiketter
Fästbara etiketter på olika språk
levereras med maskinen.
Önskad etikett kan fästas bredvid
programvredet.
Progra
m
ulørt
Koge-/K
sk
Synteti
k
Finvas
ke
Uld/Sil
Damp
ergi
Antiall 3 kg
.20 min
støj
Motion
per
Vattæp
Jeans
6. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Under installationen eller
före första användning kan
det finnas lite vatten i
maskinen. Detta är vatten
som finns kvar i maskinen
efter ett fullständigt
funktionstest på fabriken för
att säkerställa att maskinen
fungerar som den ska innan
den levereras till kunden.
1. Se till att alla transportbultar är
borttagna från produkten.
2. Se till att det finns el och att
vattenkranen är öppen.
3. Se till att fylla AutoDose-facken med
flytande tvättmedel
och
sköljmedel . Se avsnittet
"AutoDose grundinställningar" i
kapitlet "AutoDose-teknik
(Autodosering)".
4. Häll i 2 liter vatten i trumman.
Då aktiveras tömningssystemet.
5. Ställ in och starta ett program för
bomull vid högsta temperaturen utan
tvätt i trumman.
Detta tar bort all möjlig smuts från
trumman och baljan.
7. AUTODOSE-TEKNIK (AUTODOSERING)
Läs noga igenom detta
kapitel.
7.1 Inledning
Rätt dosering av tvättmedel och
sköljmedel är bättre för textilierna och
säkerställer goda tvättresultat.
För mycket tvättmedel skadar dina kläder
och för lite ger inte tillfredsställande
tvättresultat.
Den här maskinen är utrustad med ett
doseringssystem som automatiskt ger
rätt mängd tvätt- och sköljmedel för att
bevara tyget och färgens.
SVENSKA
AutoDose tvättmedelsfack.
AutoDose sköljmedelsfack.
Maskinen är förinställd i fabriken så
det ska passa de flesta.
Om en av AutoDose-behållarna eller
om båda är avaktiverade (OFF ) i det
förinställda programmet, måste man fylla
på produkten manuellt i respektive fack.
AutoDose
När programmet har startat släpper
maskinen automatiskt ut rätt mängd
tvättmedel och mjukmedel i enlighet
med hur mycket och vilken tvätt det är,
om indikatorerna
på displayen.
och/eller
21
Manual
visas
I vissa program är AutoDose
AV (OFF) (OFF är påslagen
och indikatorlamporna
och/eller
är släckta på
displayen) eftersom det finns
plagg som kräver
specialtvättmedel eller annat
medel. När OFF är
påslagen, häll tvättmedel
och andra medel i rätt fack.
Se "AutoDose och
kompatibla funktioner med
program" i kapitlet
"Program".
(Manual)
VARNING!
Häll inte pulvertvättmedel i
AutoDose-facket.
•
AutoDose-fack för flytande
tvättmedel
•
och sköljmedel
Manuella fack för tvättfasen:
pulver eller flytande tvättmedel.
Ytterligare förklaringar om
AutoDose och aktivering av
avancerade inställningar är
tillgängliga vid nedladdning
av APPEN.
7.2 Tvättmedelsdispensern
med AutoDose-fack och
manuella fack
Om du använder flytande
tvättmedel, se till att
specialbehållaren för
flytande tvättmedel har
satts in. Se avsnittet
"Manuell påfyllning av
tvättmedel och tillsatser"
i det här kapitlet.
Behållaren för flytande
tvättmedel levereras inuti
trumman.
När du använder tvättmedel
och andra behandlingar, följ
alltid instruktionerna på
tvättmedelsprodukternas
förpackning. Vi
rekommenderar ändå att
aldrig överskrida den
maximala nivån som finns
angivet på varje fack (
).
Om båda AutoDose-behållarna är
aktiverade i det inställda programmet,
kommer flytande tvättmedel och
sköljmedel att fyllas på automatiskt.
•
Manual Fack för manuell påfyllning av
flytande medel (sköljmedel,
stärkelse).
.
22
www.aeg.com
•
Maximal nivå för tvättmedels-/
tillsatsmängd.
7.3 AutoDose
normalinställning
De förinställda doseringarna för en
stor tvätt är 90 ml för tvättmedel och
25 ml för sköljmedel: den optimala
konfigureringen för att passa de flesta
förhållanden. Baserat på denna
inställning beräknar maskinen den
exakta doseringen för varje tvätt.
Under extrema förhållanden (mycket
mjukt eller mycket hårt vatten) och
speciell typ av tvättmedel (som
superkompakt) rekommenderar vi att du
justerar den förinställda dosen genom att
följa anvisningarna på tvättmedels- och
sköljmedelsförpackningen: t ex när du
använder superkompakt tvättmedel kan
du behöva minska den förinställda dosen
avsevärt.
Om tvättresultatet inte är
tillfredsställande eller om det finns för
mycket skum under tvättningen, kan
fabriksinställningen behöva ändras. Läs
avsnittet "AutoDose konfigurationsläge"
hur man ändrar grundinställningen, men
innan du gör det:
1. Identifiera vattnets hårdhetsnivå.
Kontrollera vattenhårdheten där du
bor. Nivåerna visas normalt som:
mjukt, medel och hårt vatten.
Vid behov kan det lokala
vattenverket kontaktas för att få
information om vattnets hårdhet där
du bor.
2. Identifiera den anpassade
tvättmedelsdosen.
Se etiketten på tvättmedels-/
sköljmedelsförpackningen vilken
mängd som ska användas. Förslaget
som anges beror på tre olika
faktorer:
• Vattnets hårdhetsnivå
• Normal smutsgrad
• Maskinens nominella kapacitet
(t.ex. maximal tvättmängd 9 kg).
Om den nominella kapaciteten på
produktförpackningen avser
maskiner med lägre kapacitet, ska
den anpassade dosen ökas.
7.4 AutoDose
konfigurationsläge
Gå in i AutoDose
konfigurationsläge innan du
börjar med att ställa in något
program.
Konfigurationsläget kan
avbryta temporära
inställningar.
1. Tryck på On/Off -knappen i några
sekunder för att aktivera produkten.
2. Vänta ca 10 sekunder för maskinens
internkontroll.
3. För att gå in i konfigurationsläge,
tryck och håll inne Temp.- och Spinknapparna samtidigt i några
sekunder tills displayen visar
till vänster på displayen och
indikatorlampor för ett blinkande
tvättmedelsfack
sköljmedelsfack
displayen.
och
till höger på
4. Tryck på motsvarande knappar för att
växla mellan funktionen på och av.
Displayen visar OFF när ett fack är
avaktiverat eller visar fackets
indikatorlampa om det är aktiverat.
5. För att ställa in basdosering, tryck på
motsvarande facks knappar tills
standarddosering för tvättprodukter
och två pilar längst ner på displayen
SVENSKA
visas. Tryck på Temp.-knappen
upprepade gånger för att äka
doseringen och på Spin-knappen för
att minska. Minsta steg är 1 ml.
6. Efter ca 10 sekunder återgår
displayen till
programinformationsskärmen eller
tryck på och håll nere Temp.- och
Spin-knapparna igen för att gå ut
direkt.
3. Häll försiktigt det flytande
tvättmedlet i AutoDose
tvättmedelsfacket
. Fyll till den
indikerade max-nivån
.
7.5 Fylla på tvättmedel och
tillsatser i AutoDose-systemet
Läs "Tvättmedelstyper och
andra medel" i kapitlet "Råd
och tips".
Vi rekommenderar att du
inte överskrider den
maximala indikerade nivån
(
).
1. Öppna tvättmedelsfacket.
2. Lyft upp AutoDose-locket.
4. Häll försiktigt det flytande
sköljmedlet i AutoDose
sköljmedelsfacket
. Fyll till den
indikerade max-nivån
5. Lyft ner AutoDose-locket.
.
23
24
www.aeg.com
bara den inställda doseringen för
tvättmedel visas.
Om facken fylls på innan
maskinen sätts på första
gången kommer inte
indikatorlampan för
AutoDose att blinka.
6. Stäng tvättmedelsdispensern
försiktigt tills ett "klick" hörs.
Påfyllning av facken måste
göras med samma
tvättmedel/sköljmedel som
innan, annars måste facken
rengöras före påfyllning.
7.7 Ändra från AutoDose till
manuell dosering
Det går att stänga av AutoDosefunktionen för en eller båda facken
genom att trycka på motsvarande
symbol.
Exempel:
• För att stänga av facket för
sköljmedel, tryck på
displayen visar OFF.
-knappen tills
7.6 Indikatorlampa för låg nivå
av AutoDose
Fyll inte på AutoDose-facken
om inte maskinen indikerar
att en eller båda facken är
tomma.
När det aktiverade facket har en låg nivå
av tvättmedel blinkar motsvarande
indikatorlampa sakta på displayen.
Den slutar blinka först när facket fylls på
igen.
Om facket inte fylls på och ett program
startas kommer indikatorlampan att sluta
blinka och istället lysa med ett fast sken.
När programmet är klart kommer det att
börja blinka igen.
Såvida inte AutoDose har stängts av
(OFF) och om ett fack har nått låg nivå,
kommer den inställda doseringen för det
facket att visas på displayen i några
sekunder varje gång lådan öppnas, för
att påminna om att påfyllning behövs.
Om nivån är låg i båda facken kommer
båda indikatorlamporna att blinka, men
• Om du ska använda ett annat
tvättmedel än det som finns i
AutoDose-facket kan du stänga av
tvättmedelsfacket genom att trycka
-knappen tills displayen visar
på
OFF.
SVENSKA
25
7.8 Avaktivera AutoDose
Om du föredrar att använda facken för
manuell fyllning som standardval kan du
avaktivera AutoDose-facken helt.
När du har kommit in i AutoDose
konfigurationsläge genom att trycka på
Temp.- och Spin-knapparna:
1. Tryck på
- eller
-knappen tills
: AutoDose
displayen visar
utesluts helt för motsvarande fack
eller för båda.
3. Om så önskas, häll sköljmedel i
facket.
Manual
2. Efter 10 sekunder återgår displayen
till programinformationskärmen.
7.9 Manuell påfyllning av
tvättmedel och tillsatsmedel
Du kan behöva använda ett annat
tvättmedel eller sköljmedel än de du
använder i AutoDose-facken. Se först till
att AutoDose-facken är avaktiverade och
häll därefter tvättmedel, sköljmedel och
andra medel i de manuella facken.
4. Stäng tvättmedelsdispensern
försiktigt tills ett "klick" hörs.
Överskrid inte den maximalt
angivna nivån (
).
1. Öppna tvättmedelsfacket.
Manuell påfyllning av flytande
tvättmedel
1. Sätt i behållaren för flytande
tvättmedel.
2. Häll pulvertvättmedlet i facket
.
Om du använder flytande tvättmedel,
se "Manuell påfyllning av flytande
tvättmedel".
-
26
www.aeg.com
7.10 Indikering för öppen låda
När ett program körs måste alltid
tvättmedelslådan vara stängd.
En sensor i lådan detekterar om lådan är
öppen (eller inte ordentligt stängd)
medan programmet är igång. I så fall går
maskinen omedelbart in i pausläge.
2. Häll flytande tvättmedel i
-facket.
Om du trycker på Start/Pause
knappen hörs ett felljud och allting på
displayen stängs av förutom AutoDosesymbolerna som är tända i några
sekunder. Därefter återgår displayen till
hur den var innan maskinen gick in i
pausläge.
Detta händer även om användaren
stängt av AutoDose.
För att starta om programmet, se till att
lådan är ordentligt stängd och tryck på
Start/Pause
-knappen.
3. Stäng tvättmedelsdispensern
försiktigt tills ett "klick" hörs.
Om maskinen inte har
använts på 4 veckor med
fyllda fack, kan tvättmedlet/
sköljmedlet ha blivit visköst
eller ha torkat ut. Lådan
måste rengöras enligt
kapitlet "Rengöring och
underhåll".
8. PROGRAM
8.1 Programöversikt
Tvättprogram
Program
Programbeskrivning
Tvättprogram
Bomull
Vit och färgad bomull hårt och normalt smutsade bomullsplagg.
SVENSKA
27
Program
Programbeskrivning
Bomull Eco
Vit och färgad bomull hårt och normalt smutsade bomullsplagg.
Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt förordningen 1061/2010 är programmet Bomull vid
60 °C och programmet Bomull vid 40 °C med funktionen
"Standardprogram 60 °C vit-/kulörtvätt" och "Standardprogram 40 °C vit-/kulörtvätt". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning
för normalt smutsad tvätt.
Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig
från temperaturen som anges för valt program.
Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Syntet
Fintvätt
Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material
måste fintvättas. Normalt smutsad tvätt.
Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle och
Ylle/Siden
Anti-Allergy
20 min. - 3 kg
andra material med symbolen "handtvätt".1)
Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mikroorganismer
tack vare en tvättfas med en temperatur över 60 °C under några minuter. Detta hjälper till att ta bort bakterier, mikroorganismer och partiklar. En ytterligare sköljningsfas säkerställer avlägsnande av tvättmedelsrester och pollen/allergiframkallande
ämnen. Tvättfasen blir på det sättet mer effektiv.
Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade och bara använts en gång.
28
www.aeg.com
Program
Outdoor
Programbeskrivning
Använd inte sköljmedel och se till att det inte
finns någon sköljmedelsrest kvar i tvättmedelsfacket.
Ytterkläder, tekniska jackor, sportjackor, vattentäta jackor
och jackor som andas, skaljackor med löstagbar fleece eller
innerfoder. Den rekommenderade tvättmängden är 2,5 kg.
Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassad för
behandling av kläder med en hydrofob beläggning. För detta
återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, gör enligt följande:
.
• Häll tvättmedel i facket
• Häll ett speciellt impregneringsåterställare för tyg i facket
för sköljmedel Manual .
• Minska tvättmängden till 1 kg.
För att ytterligare förbättra den vattenavvisande effekten, torka i torktumlaren med program
Outdoor (om det finns tillgängligt och om
plagget får torktumlas).
Syntetplagg som ska tvättas skonsamt. Normalt och lätt
Lättstruket
smutsad tvätt.2)
Centr./Tömning
Alla material, förutom ylle och ömtåliga tyger. För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman.
1) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.
2) För att minska skrynklorna på tvätten reglerar detta program vattentemperaturen och utför en skonsam tvätt- och centrifugeringsfas. Maskinen lägger till ytterligare sköljningar.
Programtemperatur, högsta centrifugeringshastighet och maximal tvättmängd
Program
Standardtemperatur
Temperaturvariation
Referenshastighet
för centrifugering
Centrifugeringshastighetsintervall
Max. tvättmängd
Bomull
40 °C
95 °C - Kall
1400 rpm
1400 rpm - 400 rpm
9 kg
Bomull Eco
40 °C
60 °C - 40 °C
1400 rpm
1400 rpm - 400 rpm
9 kg
Tvättprogram
SVENSKA
Program
Standardtemperatur
Temperaturvariation
Referenshastighet
för centrifugering
Centrifugeringshastighetsintervall
Syntet
40 °C
60 °C - Kall
1200 rpm
1200 rpm - 400 rpm
4 kg
Fintvätt
30 °C
40 °C - Kall
800 rpm
1200 rpm - 400 rpm
2 kg
Ylle/Siden
40 °C
40 °C - Kall
1200 rpm
1200 rpm - 400 rpm
1,5 kg
60 °C
1400 rpm
1400 rpm - 400 rpm
9 kg
20 min. - 3 kg
30 °C
40 °C - 30 °C
1200 rpm
1200 rpm - 400 rpm
3 kg
Outdoor
30 °C
40 °C - Kall
1200 rpm
1200 rpm - 400 rpm
Lättstruket
40 °C
60 °C - Kall
800 rpm
800 rpm - 400 rpm
4 kg
1400 rpm
1400 rpm - 400 rpm
9 kg
Anti-Allergy
Centr./Tömning3)
29
Max. tvättmängd
2,5 kg1)
1 kg2)
1) Programöversikt.
2) Tvättprogram och program för vattentäta material.
3) Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att den är anpassad för tygets material som tvättas. Om du
ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängliga.
■
■
■
■
AutoDose
AutoDose Tvättmedel
Centr./Tömning
Lättstruket
■
Outdoor
Fintvätt
■
20 min. - 3 kg
Syntet
■
Anti-Allergy
Bomull Eco
■
Ylle/Siden
Bomull
Program
Programfunktionernas kompatibilitet
Ylle/Siden
Anti-Allergy
20 min. - 3 kg
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Centr./Tömning
Fintvätt
■
Lättstruket
Syntet
■
Outdoor
Bomull Eco
AutoDose Sköljmedel
Bomull
www.aeg.com
Program
30
■
Mer
Spin
■
■
■
■
■
Intensive 1)
■
■
■
■
■
Prewash
■
■
■
■
■
Rinse only
■
■
■
■
Extra rinse
■
■
■
■
Time Save 2)
■
■
■
■
Delay Start
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.
2) Om du väljer det kortaste programmet rekommenderar vi att du minskar mängden tvätt. Det går att
fylla maskinen helt men tvättresultatet kan bli sämre.
8.2 Woolmark Apparel Care - Blå
Maskinens ylleprogram har godkänts av
Woolmark Company för tvätt av maskintvätt
av ylleplagg märkta som "handtvätt", under
förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten
för torkning och andra tvättanvisningar.
M1512
Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.
SVENSKA
9.
31
WI-FI - STÄLLA IN ANSLUTNINGEN
Det här kapitlet beskriver hur man
ansluter smart-produkten till WiFinätverket och hur man länkar det till en
mobil enhet.
9.2 Konfigurera
tvättmaskinens trådlösa
anslutning
Med denna funktion kan man få
meddelanden, kontrollera och övervaka
tvättmaskinen från din mobila enhet.
1. Tryck på och håll inne On/Off knappen i några sekunder för att
aktivera produkten. Vänta i 10
sekunder innan du fortsätter med
den trådlösa konfigurationen.
Anslut din maskin för att få full tillgång till
funktioner och service som kan behövas:
• Trådlöst nätverk hemma med
aktiverad internetanslutning.
• Mobil enhet ansluten till trådlöst
nätverk.
Frekvens
2,412 - 2,472 GHz
för den europeiska
marknaden
Protokoll
IEEE 802.11b/g/n
två radioströmmar
Max. effekt
< 20 dBm
9.1 Installerar och konfigurerar
"My AEG"
När tvättmaskinen ansluts till
applikationen ska du stå nära med sin
Smart-enhet.
Se till att din Smart-enhet är ansluten till
det trådlösa nätverket.
1. Gå till App Store på din smart-enhet.
2. Ladda ner och installera appen "My
AEG" .
3. Se till att du har startat en Wi-fianslutning på tvättmaskinen. Om
inte, läs nästa avsnitt "Konfigurera
tvättmaskinens trådlösa anslutning".
4. Starta applikationen. Välj land och
språk och logga in med e-postadress
och lösenord. Om du inte har något
konto, skapa ett nytt med
instruktionerna i "My AEG" .
5. Följ instruktionerna på appen för
registrering och konfiguration av
tvättmaskinen.
- och 2. Tryck på och håll inne
knapparna samtidigt i några
sekunder tills ett "klick" hörs. Släpp
knapparna.
visas på displayen i 5
sekunder och indikatorn
börjar
blinka.
Den trådlösa modulen startar upp.
Se till att din App är redo för
anslutning.
3. Efter ca 45 sekunder visas
(Tillgängligheten) på displayen.
Tillgängligheten är öppen i 3 minuter.
Så länge produkten är
aktiverad kommer den att
försöka ansluta med de
sparade
inloggningsuppgifterna tills
WiFi-anslutningen
avaktiveras eller återställer
inloggningsuppgifterna.
4. Konfigurera "My AEG" -appen på
din smartenhet och följ
32
www.aeg.com
instruktionerna för att ansluta
enheten till ditt Wi-Fi-nätverk.
5. Om anslutningen är konfigurerad när
programinformationskärmen kommer
tillbaka, visas indikatorlampan
på
displayen.
Varje gång du slår på
maskinen tar det 45
sekunder att ansluta
automatiskt till nätverket.
När indikatorn
slutar
blinka är anslutningen klar.
För att stänga av den trådlösa
anslutningen, tryck på och håll inne
1. Tryck på Fjärrstart
-knappen så
på
blinkar indikatorerna
displayen i några sekunder.
2. Tryck på Start/Pause
-knappen för
att aktivera Fjärrstart innan indikatorn
slutar blinka.
-
och -knapparna samtidigt i några
sekunder tills den första ljudsignalen
hörs:
sekunder.
När Appen är installerad och den
trådlösa anslutningen klar kan du också
aktivera Fjärrstart:
visas på displayen i 5
Om du stänger av maskinen
och därefter slår på den
stängs den trådlösa
anslutningen av automatiskt.
visas på
Indikatorlamporna och
programöversiktsskärmen och luckan är
låst. Nu går det att starta programmet
med fjärrkontrollen.
När du trycker på Start/
Pause
-knappen efter att
-indikatorn har slutat
blinka, är inte Fjärrstart
aktiverad, men det valda
programmet startar.
För att ta bort Fjärrstart, tryck på
Fjärrstart
-knappen och bekräfta
För att ta bort uppgifterna om det
trådlösa nätverket, tryck på och håll
genom att trycka på Start/Pause
knappen.
inne
- och -knapparna samtidigt i
minst 10 sekunder tills den andra
9.4 OTA-uppdatering
ljudsignalen hörs:
displayen.
9.3
visas på
Fjärrstart
Med Fjärrstart kan du starta ett program
med fjärrkontrollen.
Fjärrkontrollen aktiveras
automatiskt när du trycker
på Start/Pause
-knappen
för att starta programmet,
men det går också att starta
ett tvättprogram med
fjärrkontrollen.
-
Appen kan föreslå en uppdatering för
nedladdning av nya funktioner.
Uppdateringen accepteras endast via
Appen.
Om ett program körs meddelar Appen
att uppdateringen börjar vid slutet av
programmet.
Under uppdateringen visar produkten
i displayen.
Produkten kan användas igen i slutet av
uppdateringen, utan något meddelande
om en lyckad uppdatering.
SVENSKA
Om ett fel uppstår visar produkten
i displayen: tryck bara på vilken knapp
33
som helst eller vrid på vredet för att
återgå till normal användning.
10. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
10.1 Aktivera produkten
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på On/Off -knappen i några
sekunder för att aktivera produkten.
En kort signal hörs (om aktiverad).
Programvredet är automatiskt inställt på
Bomull-programmet.
Displayen visar programtiden, maximala
tvättvikten (bara i några sekunder),
standardtemperaturen,
standardcentrifugering samt
tvättfasindikatorerna för programmet.
10.2 Lägga i tvätt
1. Öppna luckan.
2. Skaka plaggen innan du lägger i dem
i maskinen.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i
taget.
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
4. Stäng luckan ordentligt.
10.3 Inställning av program
Om du vill ändra den
automatiska doseringen av
tvätt- och sköljmedel, gå in i
AutoDosekonfigurationsläge innan du
ställer in något program.
Konfigurationsläget kan
avbryta temporära
inställningar. Gå till avsnittet
"AutoDose
konfigurationsläge" i kapitlet
"AutoDose-teknik
(Autodosering)".
1. Vrid programvredet för att välja
önskat tvättprogram. Motsvarande
programlampa tänds.
Indikatorlampan för Start/Pause
knappen blinkar.
Displayen visar den ungefärliga
programtiden, maximal vikt för valt
program (bara i några sekunder),
standardtemperaturen,
standardcentrifugering samt
tvättfasindikatorer (om sådana finns).
2. Tryck på motsvarande knappar för att
ändra temperaturen och/eller
centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera
funktioner genom att trycka på
motsvarande knappar. Motsvarande
indikatorlampor tänds på displayen
och angiven information ändras
därefter.
Om ett val inte är möjligt,
tänds ingen lampa och inget
ljud hörs.
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att det inte finns
någon tvätt kvar mellan
tätningen och luckan. Det
finns risk för vattenläckage
eller att tvätten skadas.
10.4 Starta ett program med
fördröjd start
1. Tryck på Delay Start-knappen flera
gånger tills displayen visar önskad
fördröjningstid. Kontrollampan
tänds.
2. Tryck på Start/Pause-knappen.
34
www.aeg.com
10.6 ProSense detektion av
tvättmängd
Produkten startar nedräkningen för
fördröjd start.
När nedräkningen löper ut startar
programmet.
Programtiden i displayen
visas för en medium/full
laddning.
ProSense-beräkningen
börjar direkt efter
nedräkningen.
Annullera fördröjd start efter
det att nedräkningen påbörjats
Avbryta den fördröjda starten:
1. Tryck på Start/Pause-knappen för att
sätta maskinen på paus.
Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Delay Start-knappen tills
displayen visar .
3. Tryck på Start/Pause-knappen en
gång till för att starta programmet
omedelbart.
Ändring av fördröjd start efter
det att nedräkningen påbörjats
Ändra den fördröjda starten:
1. Tryck på Start/Pause-knappen för att
sätta maskinen på paus.
Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Delay Start-knappen flera
gånger tills displayen visar önskad
fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Pause-knappen en
gång till för att starta ny nedräkning.
10.5 Starta ett program
VARNING!
Se till att
tvättmedelsdispensern är
ordentligt stängd, annars
startar inte programmet.
Tömningspumpen kan vara
aktiv strax innan produkten
fylls med vatten.
angiven tvättmängd,
-indikatorn
blinkar och ProSense startar detektionen
av tvättmängden:
1. Produkten känner av tvättmängden
under de första 30 sekunderna:
-indikatorn tänds och indikatorn blinkar och trumman
roterar sakta.
2. Produkten justerar automatiskt
programtiden för tvättmängden för
att få perfekt tvättresultat på minsta
möjliga tid. Programtiden kan minska
eller öka.
Efter tvättmängdsdetektion och om
tvättmängden är under maximal vikt
för valt program, visar displayen
programtiden. Efter 30 sekunder
börjar vatten fyllas på.
I slutet av tvättmängdsdetektionen, och
om det är för mycket tvätt i trumman,
lyser
-indikatorn med ett fast sken och
-indikatorn blinkar på displayen.
I det här fallet är det möjligt att pausa
produkten under 30 sekunder och ta bort
några plagg.
När dessa plagg har tagits bort trycker
du på Start/Pause
-knappen för att
starta programmet igen. ProSense-fasen
kan upprepas upp till tre gånger (se
punkt 1).
Tryck på Start/Pause
-knappen för att
starta programmet.
Motsvarande indikatorlampa slutar blinka
och fortsätter lysa med fast sken.
På displayen börjar indikatorlampan för
pågående fas att blinka.
Programmet startar och luckan låses. På
displayen visas indikatorlampan
När du tryckt på Start/Pause
knappen, släcks indikatorn för maximal
.
VIKTIGT! Även om inte tvättmängden
inte minskas startar tvättprogrammet
trots för mycket tvätt i trumman. Då kan
inte bästa möjliga tvättresultat
garanteras.
Cirka 20 minuter efter
programstarten kan
tvättiden ändras igen
beroende på tvättens
förmåga att absorbera
vatten.
SVENSKA
ProSense-detektionen
genomförs endast med
kompletta tvättprogram
(ingen fas har valts bort).
10.7 Programfasindikatorer
När programmet startar blinkar
kontrollampan för driftsfasen medan de
andra lamporna lyser med ett fast sken.
T.ex. om tvätt eller förtvättsfasen är
igång:
.
När fasen är klar slutar motsvarande
kontrollampa att blinka och lyser
konstant. Kontrollampan för nästa fas
börjar blinka.
T.ex. när sköljningen pågår:
.
10.8 Avbryta ett program och
ändra funktionerna
När programmet är igång kan du bara
ändra vissa funktioner:
-knappen.
1. Tryck på Start/Pause
Motsvarande indikatorlampa blinkar.
2. Ändra funktionerna. Den angivna
informationen på displayen ändras
därefter.
3. Tryck på Start/Pause
-knappen
igen.
Tvättprogrammet fortsätter.
10.9 Avbryta ett pågående
program
1. Tryck på On/Off -knappen för att
avbryta programmet och stänga av
produkten.
2. Tryck på On/Off -knappen för att slå
på produkten igen.
Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.
35
Om ProSense-fasen redan
har genomförts och
vattenpåfyllningen har
startat, startar det nya
programmet utan
upprepning av ProSensefasen. Vattnet och
tvättmedlet töms inte ut för
att undvika spill. Displayen
visar maximal programtid
och uppdateras efter cirka
20 minuter efter att det nya
programmet har startat.
10.10 Öppna luckan - Lägga in
fler plagg
Luckan är låst medan ett program eller
fördröjd start pågår.
Om temperaturen och nivån
på vattnet i trumman är för
hög och/eller trumman
fortfarande roterar kan du
inte öppna luckan.
1. Tryck på knappen Start/Pause.
Tillhörande kontrollampa för låst lucka
släcks på displayen.
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till
alternativ om så behövs.
3. Stäng luckan och tryck på Start/
Pause-knappen.
Programmet eller den fördröjda starten
fortsätter.
4. Luckan kan öppnas när programmet
är klart, eller ställ in Centr./Tömningprogrammet och tryck sedan på
Start/Pause-knappen.
10.11 Program klart
När programmet är klart stannar
produkten automatiskt. Ljudsignaler hörs
(om de är aktiverade).
På displayen visas alla tvättfaser med fast
sken och tidsområdet visar .
Indikatorlampan för Start/Pause
knappen släcks.
Luckan låses upp och indikatorn
släcks.
-
36
www.aeg.com
1. Tryck på On/Off -knappen för att
stänga av produkten.
Fem minuter efter att programmet
avslutats stänger energisparfunktionen
automatiskt av produkten.
2.
3.
4.
5.
När du slår på produkten
igen visas slutet på det
senast inställda programmet
på displayen. Vrid
programvredet för att ställa
in ett nytt program.
Ta ut tvätten ur produkten.
Kontrollera att trumman är tom.
Låt luckan och tvättmedelsfacket stå
på glänt för att undvika
mögelbildning och dålig lukt.
Stäng vattenkranen.
10.12 Tömma ut vattnet när
ett program är klart
Om du har valt ett program eller en
funktion som inte tömmer ut vattnet efter
den sista sköljningen, avslutas
programmet, men:
• Displayen visar -indikatorn,
funktionsindikatorn
eller
och
.
indikatorn för låst lucka
blinkar.
Indikatorn för driftsfasen
• Trumman roterar fortfarande
regelbundet för att undvika att tvätten
skrynklas.
• Luckan förblir låst.
• Du måste tömma ut vattnet för att
kunna öppna luckan:
1. Tryck vid behov på Spin-knappen för
att minska
centrifugeringshastigheten som
maskinen föreslår.
2. Tryck på Start/Pause
• Om du har ställt in , tömmer
produkten bara ut vattnet.
Indikatorerna för funktion
eller
släcks, medan -indikatorn blinkar och
sedan släcks.
3. När programmet är klart och
släcks kan
indikatorn för lucklåset
du öppna luckan.
4. Tryck på On/Off -knappen i några
sekunder för att stänga av produkten.
Maskinen tömmer oavsett ut
vattnet automatiskt efter
cirka 18 timmar.
10.13 Standby-funktion
Stand by-funktionen stänger automatiskt
av produkten för att minska
energiförbrukningen när:
• Du inte använder produkten under 5
minuter innan du trycker på Start/
Pause-knappen.
Tryck på knappen On/Off för att slå
på produkten igen.
• Efter 5 minuter från tvättprogrammets
slut
Tryck på knappen On/Off för att slå
på produkten igen.
Displayen visar slutet för det senast
inställda programmet.
Vrid programvredet för att ställa in ett
nytt program.
Om du ställer in ett program
eller en funktion som slutar
med vatten i trumman,
stängs inte Stand byfunktionen av för att
påminna dig om att tömma
ut vattnet.
-knappen:
, tömmer
• Om du har ställt in
produkten ut vattnet och
centrifugerar.
11. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Fylla på tvätt
• Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt,
syntetmaterial, ömtåliga material och
ylle.
SVENSKA
• Följ tvättanvisningarna som finns på
tvättmärkningen.
• Tvätta inte vita och färgade plagg
tillsammans.
• Vissa färgade plagg kan missfärgas i
första tvätten. Vi rekommenderar att
du tvättar dem separat de första två
gångerna.
• Vänd ut och in på flerfärgade plagg,
ylleplagg och plagg med tryck.
• Förbehandla ingrodda fläckar.
• Tvätta svåra smutsfläckar med ett
specialtvättmedel.
• Var försiktig med gardiner. Ta bort
hakarna och lägg gardinerna i en
tvättpåse eller ett örngott.
• Tvätta inte plagg utan fåll eller med
hål i. Använd en tvättpåse för att
tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t
ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor,
skosnören, band etc.).
• En mycket liten tvättmängd kan
orsaka balansproblem vid
centrifugeringsfasen och leda till
överdrivna vibrationer. Om det
inträffar:
a. avbryt programmet och öppna
luckan (se avsnitt "Daglig
användning"),
b. omfördela tvätten manuellt så att
den är jämnt fördelad i trumman,
c. tryck på Start/Pause knappen.
Centrifugeringsfasen fortsätter.
• Knäpp knapparna på örngott och
tryckknappar och stäng dragkedjor
och hakar. Knyt upp bälten, snören,
skosnören, band och andra lösa delar.
• Töm alla fickor och veckla ut kläderna.
11.2 Svåra fläckar
Det räcker inte med vatten och
tvättmedel för vissa fläckar.
Vi rekommenderar att du förbehandlar
dessa fläckar innan du lägger in plaggen
i maskinen.
37
Det finns särskilda
fläckborttagningsmedel. Använd ett
fläckborttagningsmedel som lämpar sig
för typen av fläck och material.
11.3 Tvättmedel och andra
medel
• Använd endast tvättmedel och medel
som är särskilt avsedda för
tvättmaskiner:
– pulvertvättmedel för alla typer av
material, förutom fintvätt.
Pulvertvättmedel med blekmedel
är att föredra för vittvätt i 90
grader.
– flytande tvättmedel, helst för
tvättprogram med låga
temperaturer (max. 60 °C) för alla
typer av material, eller
specialtvättmedel för endast ylle.
• Blanda inte olika sorters tvättmedel.
• För miljöns skull ska du inte använda
mer tvättmedel än nödvändigt.
• Följ alltid anvisningarna på
tvättmedelsförpackningen eller andra
produkter utan att överskrida
indikerad max.nivå (
).
• Använd rekommenderade tvättmedel
för materialets typ och färg,
programtemperatur och smutsgrad.
11.4 Miljötips
• Ställ in ett program utan förtvätt om
du har tvätt som är normalt smutsad.
• Starta alltid ett tvättprogram med full
maskin.
• Om du förbehandlar fläckar eller
använder fläckborttagningsmedel ska
du välja program med låga
temperaturer.
• Kontrollera vattenhårdheten i hemmet
så att du använder rätt mängd
tvättmedel. Se avsnittet
"Vattenhårdhet".
11.5 Vattenhårdhet
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder vattenavhärdare. I områden där
vattenhårdheten är mjuk behövs ingen
vattenavhärdare.
38
www.aeg.com
Kontakta din lokala vattenmyndighet för
att ta reda på vattenhårdheten där du
bor.
Använd rätt mängd för vattenavhärdning.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Utvändig rengöring
Rengör produkten endast med milt
rengöringsmedel och varmt vatten. Torka
alla ytor noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte denaturerad
sprit, lösningsmedel eller
kemiska produkter.
För att undvika dessa ansamlingar och
förbättra hygienen inuti tvättmaskinen är
det bra att köra en underhållstvätt minst
en gång i månaden:
1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Avaktivera AutoDose-funktionen för
tvättmedel och sköljmedel.
3. Tillsätt manuellt en liten mängd
pulvertvättmedel eller en specifik
produkt och kör ett bomullsprogram
med högsta temperatur.
12.4 Lucktätning
FÖRSIKTIGHET!
Rengör inte metallytorna
med klorinbaserat
rengöringsmedel.
12.2 Avkalkning
Om vattenhårdheten där du
bor är hög eller medelhög
rekommenderar vi att du
använder ett
avkalkningsmedel för
tvättmaskiner.
Kontrollera trumman regelbundet för
uppkomst av kalkavlagringar.
De vanliga tvättmedlen innehåller redan
vattenavhärdningsmedel, men vi
rekommenderar att man kör en cykel
med tom tvättmaskin och
avkalkningsmedel regelbundet.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
12.3 Underhållstvätt
Upprepad och långvarig användning av
lågtempererade och korta program kan
orsaka tvättmedelsansamlingar,
luddansamlingar, bakteriehärdar samt
biofilmsformeringar på insidan av
trumman och röret. Detta kan leda till
obehaglig lukt och mögelbildningar.
Undersök tätningen regelbundet och ta
bort alla föremål från innerdelen.
12.5 Rengöring av trumman
Undersök trumman regelbundet för att
förhindra oönskade avlagringar.
Rostavlagringar kan förekomma i
trumman beroende på främmande
rostande föremål i tvätten eller om
kranvattnet innehåller järn
Rengör trumman med en specialprodukt
för rostfritt stål.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
Rengör inte trumman med
sura avkalkningsmedel,
skurpulver som innehåller
klor eller med stålull.
För en grundlig rengöring:
1. Ta ut tvätten ur trumman.
SVENSKA
39
2. Avaktivera AutoDose -funktionen för
tvättmedel och sköljmedel.
3. Kör ett Bomull-program med högsta
temperaturen.
4. Tillsätt manuellt en liten mängd
pulvertvättmedel eller en specifik
produkt i en tom trumma för att
skölja ut eventuella rester.
I slutet av ett program kan
displayen ibland visa ikonen
: Detta är en
rekommendation för att köra
trumrengöring. När
trumrengöringen är klar
försvinner ikonen.
12.6 Rengöra
tvättmedelsfacket och
AutoDose-facken
Se till att alla facken är
tomma före rengöring.
För att undvika eventuella avlagringar av
torkat tvättmedel och sköljmedel eller
mögel i tvättmedelsfacket och/eller
rester i AutoDose-facken, bör man med
jämna mellanrum utföra följande
rengöringsprocedur:
3. Öppna dräneringspluggarna på varje
fack och töm dem i handfatet.
Rengöringsproceduren
föreslås också när typ av
tvättmedel och sköljmedel
eller varumärke byts i facken.
1. Öppna tvättmedelsfacket. Tryck ner
haken som på bilden och dra ut
tvättmedelslådan.
2. Ta bort insatsen för mjukmedel och,
om den är isatt, behållaren för
flytande tvättmedel.
4. Tryck på fliken baktill enligt bilden
och lyft upp locket för att ta bort det.
40
www.aeg.com
5. Tvätta lådan och alla insatser under
rinnande vatten.
VARNING!
Rengör inte med några
vassa objekt eller
metallborstar på delar,
pumpar eller sensorer som
finns längst bak vid lådan.
Använd bara mjuka fuktiga
trasor.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inga vassa objekt
eller metallborstar eller svampar.
6. Vänd facket upp och ner och öppna
bottenlocket enligt bilden.
VARNING!
Om rester fortfarande finns
kvar baktill på facken, lägg
lådan i blöt i varmt vatten.
Använd inga verktyg för att
rengöra. Före blötläggning,
ta bort handtaget genom att
trycka ner den röda knappen
och dra handtaget som visas
på bilden.
7. Se till att alla tvättmedelsrester
avlägsnas från
tvättmedelstransportören. Använd
bara mjuka svampar.
8. Sätt tillbaka bottenskyddet till sin
position genom att anpassa hålen på
låskrokarna enligt bilden. Skjut in den
till ett "klick" hörs.
SVENSKA
9. Se till att alla tvättmedelsrester är
borta från den övre och nedre delen
av urtaget. Använd en liten borste för
att rengöra urtaget.
10. Sätt tillbaka lådan så här:
a. Sätt tillbaka handtaget om det
togs bort.
b. Sätt tillbaka bottenlocket och
tryck till ett "klick" hörs.
c. Sätt tillbaka det övre locket på
facket och tryck till ett "klick"
hörs.
d. Byt delarna på det manuella
facket.
11. Sätt in tvättmedelsfacket i skenorna
och stäng försiktigt tills ett "klick"
hörs. Kör sköljprogrammet utan
någon tvätt i maskinen.
För att återställa
funktionaliteten, fyll facken
med tvättmedel och
mjukmedel. Om du lägger i
fel medel i något av facken
kan du enkelt återställa det
genom att använda
dräneringspluggen på båda
sidorna av lådan. Innan du
öppnar dräneringspluggen,
se till att ha en behållare
undertill som samlar upp
vätskan. Se till att du stänger
pluggen ordentligt innan du
fyller på vätska igen.
12.7 Rengöra
tömningspumpen
VARNING!
Koppla bort produkten från
eluttaget.
Kontrollera regelbundet
tömningspumpsfiltret och se
till att det är rent.
Rengör tömningspumpen om:
• Maskinen tömmer inte ut vattnet.
• Trumman inte snurrar.
• Produkten avger ett ovanligt ljud
p.g.a. att tömningspumpen är
blockerad.
• Displayen visar larmkoden
.
41
42
www.aeg.com
VARNING!
• Ta inte bort filtret medan
produkten är igång.
• Rengör inte pumpen om
vattnet i produkten är
hett. Vänta tills vattnet
har svalnat
Gör enligt följande för att rengöra
pumpen:
1. Öppna pumpskyddet.
2
1
2. Placera en lämplig skål under
tömningspumpsavsloppet för att
samla upp vattnet som rinner ut.
3. Öppna rännan nedåt. Ha alltid en
trasa till hands för att torka upp
eventuellt vattenspill när du tar bort
filtret.
5. När skålen är full av vatten, vrid för
att sätta tillbaka filtret och tömma
behållaren.
6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet
slutar rinna.
7. Ta bort filtret genom att vrida det
moturs.
1
2
8. Avlägsna ludd och partiklar från
filterinsatsen om så behövs.
9. Se till att pumphjulet roterar. Om det
inte roterar ska du kontakta vårt
auktoriserade servicecenter.
4. Vrid filtret 180 grader i moturs
riktning för att öppna det, utan att ta
bort det. Låt vattnet rinna ut.
10. Skölj filtret under vattenkranen.
SVENSKA
43
jämna mellanrum för att avlägsna
ansamlingar:
1. Ta bort tilloppslangen från kranen
och rengör filtret.
1
2
11. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna
genom att vrida det medsols. Var
noga med att dra åt filtret ordentligt
för att förhindra läckage.
3
2. Ta bort tilloppsslagen från produkten
genom att lossa på ringmuttern.
2
1
12. Stäng pumpskyddet.
3. Rengör ventilfiltret på produktens
baksida med en tandborste.
2
1
När vattnet tappas ut med
nödtömningsproceduren måste
tömningssystemet aktiveras igen:
a. Häll 2 liter vatten i
tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
b. Starta programmet för att tömma
ut vattnet.
12.8 Rengöring av
tilloppsslangen och ventilfiltret
Vi rekommenderar att man rengör både
filtret till tilloppslangen och ventilen med
4. När du sätter tillbaka slangen på
produkten ska den vridas från vänster
till höger (inte i vertikalt läge)
beroende på hur din vattenkran är
placerad.
44
www.aeg.com
12.10 Åtgärder vid frysrisk
Om produkten är installerad på en plats
där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller
lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i
tilloppsslangen och tömningspumpen.
45°
20°
12.9 Nödtömning
Om maskinen inte töms på vatten kan
man köra samma procedur som beskrivs i
paragrafen "Rengör tömningspumpen".
Rengör pumpen vid behov.
1. Koppla bort produkten från
eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i
en behållare och låt vattnet rinna ur
slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se
nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt
tillbaka tilloppsslangen igen.
VARNING!
Se till att temperaturen är
över 0 °C innan du använder
produkten igen.
Tillverkaren har inget ansvar
för de skador som orsakas av
låga temperaturer.
När vattnet tappas ut med
nödtömningsproceduren måste
tömningssystemet aktiveras igen:
1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket
för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut
vattnet.
13. FELSÖKNING
•
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Inledning
Produkten startar inte eller stannar under
drift.
Prova först att hitta en lösning på
problemet (se tabellen). Kontakta
auktoriserat servicecenter om problemet
fortsätter.
Vid mer omfattande problem hörs den
akustiska signalen, displayen visar en
larmkod och Start/Pause
blinkar kontinuerligt:
•
-knappen
- Produkten fylls inte med
vatten ordentligt.
Slå på produkten igen genom att
trycka på Start/Pause -knappen.
Efter 5 sekunder låses luckan.
•
- Produkten tömmer inte ut
vattnet.
- Produktens lucka är öppen
eller är inte ordentligt stängd.
Kontrollera luckan!
Om maskinen har för
mycket tvätt i trumman,
ta bort en del plagg och/
eller tryck in luckan och
tryck på Start/Pause
knappen samtidigt tills
indikatorn för
slutar
blinka (se bilden nedan).
SVENSKA
•
- Nätfrekvensen utanför
området.
•
- Matarspänning för hög.
•
- Matarspänning för låg.
•
- Internt fel. Stäng av produkten
och sätt på den igen.
Programmet avslutades inte
ordentligt eller stoppades för tidigt.
Om larmkoden visas igen, kontakta
ett auktoriserat servicecenter och
meddela detta.
•
45
- Översvämningsskyddet är
aktiverat. Koppla från produkten och
stäng vattenkranen. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
VARNING!
Stäng av produkten innan du
gör någon kontroll.
13.2 Möjliga fel
Problem
Möjlig lösning
• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
• Se till att luckan är stängd.
• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Programmet startar inte. • Säkerställ att Start/Pause
inte har vidrörts.
• Se till att tvättmedelsdispensern är ordentligt stängd.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller
väntar tills nedräkningen är slut.
• Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte med
vatten.
• Kontrollera att vattenkranen är öppen.
• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.
• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller
snodd.
• Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen
inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Produkten fylls med vat- • Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangten och töms omedelbart
en kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvisningar".
• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
• Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
• Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret
vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Maskinen tömmer inte ut
• Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
vattnet.
• Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program
utan tömning.
• Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som
slutar med vatten i trumman.
46
www.aeg.com
Problem
Möjlig lösning
• Ställ in centrifugeringsprogrammet.
Centrifugeringsfasen fun• Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret
gerar inte eller tvättprovid behov. Se "Underhåll och rengöring".
grammet varar längre än
• Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugenormalt.
ringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet.
• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och
att inget vattenläckage förekommer.
• Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är
skadade.
• Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd
tvättmedel.
• Se till att du har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman.
• Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
• Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det
Du kan inte öppna luckan
finns vatten i trumman.
på produkten.
• Se till att produkten får elektrisk ström.
• Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter.
• Se till att x inte är aktiverad. Avaktivera det.
Displayen visar inte den
trådlösa indikatorlampan
.
•
•
•
•
•
Kontrollera den trådlösa signalen.
Kontrollera att den trådlösa anslutningen är påslagen.
Kontrollera ditt hemnätverk och din router.
Starta om routern.
Kontakta din internetleverantör om problemen med det
trådlösa nätverket kvarstår.
Appen kan inte ansluta
till produkten.
• Kontrollera den trådlösa signalen.
• Se till att din Smart-enhet är ansluten till det trådlösa nätverket.
• Kontrollera ditt hemnätverk och din router.
• Starta om routern.
• Kontakta din internetleverantör om det är problem med det
trådlösa nätverket.
• Produkten eller din smartenhet, eller båda, måste konfigureras igen eftersom en ny router har installerats eller om
routerns konfiguration har ändrats.
Det händer ofta att appen inte kan ansluta till
produkten.
• Se till att den trådlösa signalen når produkten. Försök med
att flytta routern så att den står så nära produkten som möjligt eller köp en förstärkare till routern.
• Se till att den trådlösa signalen inte störs av mikrovågor.
Stäng av mikrovågsugnen. Undvik att använda mikrovågsugnen och fjärrkontrollen samtidigt.
SVENSKA
Problem
47
Möjlig lösning
• Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsanvisningar".
Produkten avger ett
• Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är
konstigt ljud och vibrerar.
borttagna. Se "Installationsanvisningar".
• Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programtiden ökar eller
minskar under programmets förloppstid.
• ProSense-funktionen kan anpassa programtiden efter typ av
och mängd tvätt. Se avsnittet "ProSense detektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".
• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
• Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan
du tvättar tvätten.
• Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
Tvättresultaten är inte till- • Minska tvättmängden.
fredsställande.
• När man använder AutoDose-facken, se till att de inte är
tomma.
• När man använder AutoDose-facken, verifiera den förinställda tvättmedels-/sköljmedelsdosen. Se avsnittet "AutoDose grundinställningar" i kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosering)".
För mycket skum i tvättrumman under tvättprogrammet.
Tvättmedels-/sköljmedelsnivån minskar inte i
AutoDose-facken efter
tvätt.
• Minska mängden tvättmedel.
• När man använder AutoDose-facken, verifiera den förinställda tvättmedels-/sköljmedelsdosen. Se avsnittet "AutoDose grundinställningar" i kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosering)".
• Detta är normalt: facken är ganska stora och tvättmedelsåtgången kanske inte syns så väl.
Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.
Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta
auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.
14. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
Angivna värden har erhållits i laboratorieförhållanden med relevanta
standarder. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av
tvätt samt omgivningstemperatur. Vattentryck, matarspänningen och
temperaturen på inloppsvattnet kan också påverka tvättprogrammets
varaktighet.
Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att
förbättra kvaliteten på produkten.
48
www.aeg.com
Under själva tvättprogrammen kan Prosense-tekniken variera tvättiden
och förbrukningsvärdena. Mer information finns i avsnittet "Prosenseviktberäkning" i avsnittet "Daglig användning".
Program
Tvättmängd
(kg)
Energiför- Vattenför- Ungefärbrukning brukning lig pro(kWh)
(liter)
gramtid
(minuter)
Återstående fukt
(%)1)
Bomull 60 °C
9
1,71
88
230
52
Bomull 40 °C
9
1,29
88
220
52
Syntet 40 °C
4
0,79
60
140
35
Fintvätt 40 °C
2
0,53
57
55
35
1,5
0,26
62
70
30
9
0,82
55
265
52
4,5
0,57
40
255
52
4,5
0,57
40
255
52
Ylle/Siden 30 °C
Standardprogram vit-/kulörtvätt
Standard 60 °C Vit-/Kulörtvätt
Standard 60 °C Vit-/Kulörtvätt
Standard 40 °C Vit-/Kulörtvätt
1) När centrifugeringen är klar.
Av-läge (W)
0.30
Lämnat på-läge (W)
0.30
Effektförbrukning i nätverksläge (W)
2.00
Tid till nätverksläge (min)
15
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010
om genomförande av direktiv 2009/125/EC och EU-kommissionens förordning nummer
1275/2008.
15. TEKNISKA DATA
Dimension
Bredd/Höjd/Djup/Total
längd
600 mm/ 850 mm/ 630 mm/ 660 mm
SVENSKA
Elektrisk anslutning
Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt
säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt
IPX4
Vattentryck
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Min
Max
Kallt vatten
Vattentillförsel 1)
Max. tvättmängd
Vit/Kulörtvätt
9 kg
Energiklass
Centrifugeringshastighet
49
A+++
Max. centrifugeringshastighet
1351 rpm
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4'' rörgänga.
16. TILLBEHÖR
16.1 Finns på www.aeg.com/
shop eller hos auktoriserad
återförsäljare
16.3 Pelarsats
Endast lämpliga tillbehör
som godkänts av AEG
garanterar produktens
säkerhetsstandarder. Om
icke godkända delar
används kommer alla slags
anspråk att upphävas.
16.2 Fästplåtsats
Om du installerar produkten på en plint
måste du sätta fast den med fästplåtarna.
Läs noga igenom anvisningarna som
medföljer tillbehöret.
Torktumlaren kan placeras ovanpå
tvättmaskinen endast om en pelarsats
som tillverkats och godkänts av AEG
används.
Verifiera de kompatibla
pelarsatserna genom att
kontrollera djupet på din
produkt.
Pelarsatsen kan endast användas med de
produkter som specificerats i
medföljande informationsblad.
50
www.aeg.com
Läs noga igenom anvisningarna som
medföljer produkten och tillbehöret.
VARNING!
Sätt inte torktumlaren under
tvättmaskinen.
17. SNABBGUIDE
17.1 Daglig användning
Lägg in tvätt i maskinen.
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Häll tvättmedlet och andra medel i sina
respektive fack.
Öppna vattenkranen.
1
2
3
1
2
1. Tryck på On/Off-knappen för att slå
på produkten. Vrid programvredet
för att ställa in önskat program.
2. Ställ in önskade funktioner (1) med
respektive touch-knappar. För att
starta programmet, tryck på Start/
Pause
3. Produkten startar.
När programmet är slut ska tvätten tas
ut.
Tryck på On/Off-knappen för att stänga
av produkten.
(2)-knappen.
17.2 Rengöra tömningspumpens filter
1
2
3
180˚
1
2
Rengör filtret regelbundet och särskilt
om larmkoden
visas på displayen.
17.3 Program
Program
Bomull
Stoppa in i
maskinen
9 kg
Produktbeskrivning
Vit och färgad bomull.
SVENSKA
Program
Stoppa in i
maskinen
Produktbeskrivning
9 kg
Vit och färgad bomull. Standardprogram för
energimärkningens förbrukningsvärden.
Syntet
4 kg
Syntetplagg eller blandade material.
Fintvätt
2 kg
Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
1,5 kg
Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.
Bomull Eco
Ylle/Siden
Anti-Allergy
20 min. - 3 kg
9 kg
Vit bomull. Detta program hjälper till att ta bort
bakterier.
3 kg
Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade
och bara använts en gång.
2,5 kg 1)
Outdoor
51
1 kg 2)
Moderna sportplagg för utomhusbruk.
Lättstruket
4 kg
Syntetplagg som ska tvättas skonsamt.
Centr./Tömning
9 kg
Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga
material. Program för centrifugering och tömning av vattnet.
1) Programöversikt.
2) Tvättprogram och program för vattentäta material.
18. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED
HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017
Produktinformationsblad
Varumärke
Modell
Nominelll kapacitet uttryckt i kg
Energieffektivitetsklass
AEG
L6FQS947G, PNC914915109
9
A+++
Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C med full
och halv maskin, och förbrukning enligt lågeffektlägena.
Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på
hur maskinen används.
152
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C
vid full maskin i kWh
0,82
52
www.aeg.com
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C
vid halv maskin i kWh
0,57
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 40 °C
vid halv maskin i kWh
0,57
Effektförbrukning vid frånläge i W
0,3
Effektförbrukning vid viloläge i W
0,3
Vattenförbrukning i liter per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C med full
och halv maskin. Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.
10390
Centrifugeringseffektivitetsklass på en skala från G (minst
effektiv) till A (effektivast)
B
Högsta centrifugeringshastighet i rpm
1351
Restfukthalt i %
52
Standardprogrammet bomull 60 °C och standardprogrammet bomull 40 °C är de standardtvättprogram som
informationen på etiketten och informationsbladet hänför
sig till, att dessa program är avsedda för tvätt av normalt
smutsade bomullstextilier och att de är de effektivaste
programmen när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.
-
Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med full
maskin, uttryckt i minuter.
265
Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med
halv maskin, uttryckt i minuter.
255
Programtiden för standardprogram bomull 40 °C med
halv maskin, uttryckt i minuter.
255
Vilolägets varaktighet, uttryckt i minuter
5
Luftburet akustiskt buller under tvättfasen, uttryckt i db(A)
51
Luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen, uttryckt i db(A)
75
Inbyggd maskin J/N
Nej
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010
om genomförande av direktiv 2009/125/EC.
19. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
SVENSKA
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
*
53
54
www.aeg.com
SVENSKA
55
192921210-A-262019
www.aeg.com/shop
GE T I T ON
The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0,
LGPL-2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses
in the AEG App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. It is possible
to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi Module Software
version in NIUX subfolder at the following website: http://aeg.opensoftwarerepository.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement