Electrolux EW6F5822BB udhëzues instalimit

Electrolux EW6F5822BB udhëzues instalimit
BG
Инс
Вни тру
инст ман кци
CS
безо али ие! и
за
Pok пасн ран Пре инс
ост ето, ди тал
Upo yny
да
DA bezp zorn
k inst в Ръкпроч при ира
Inst ečno ění! alac оводетет стъп не
stní Před
Vigt alla
ствое инф ите
i
DE
drør igt! tion
infor začá
то орм към
за
mac
Mon ende Læs sve
tkem
потраци
e
Ach tage sikk brug jled
ята
v návo insta
еби за
Sich tung
erhe sanvning
EL
теля
du lace
erhe ! anw
d, isnin
LV
Οδη
Lese eisu
.
før
k pou si
Προ γίες itshi n
insta gen
přeč
Uzs
nwe Sie ng
žití.
εγκα ειδο
těte
llatios instr
Brīd tādī
εγκα
ise vor
στο τάστ ποίη
MK lieto ināj šan
nen uktio
in Beg
der
Inst εγχε αση ση!τάσ
påb ner
Упа tāja ums as
τασ
Gebinn
War alla ιρίδι , διαβ Πριν
egyn veПре тств roka ! Pirmnor
der
ES
the ning tion ο χρή άστε ης
rauc Insta
sgrā
ādīj
жат дуп
des.
συν
о
safe !
hsan
NL
безб а,
mats turp umi
за
Inst στη. τις εχίσ
Inst
llatio
во ред мон
ty Befo ruct
ā ināt
weis
πλη ετε
¡Ate rucc
infor re
ietve
Inst едн При ува
n
uzst
ET
infor nció ione mat proc ion
ροφ με
ung die
Waa alla а раб рачнње! таж
rto
.
mac
ορίε την
n!
geb rsch tie-i
eed
ion
drošādīš
ота. икот Пре а
Pai
Ante s de
NO beg ruike
ς ασφ
in ing
ībasanu
Hoia gald ión
uwi nstr
the with
прочд да
,
int. rsha
juhe tus! usju de s de inst
FI
άλει
inforizlas
ng! ucti
Mon
segu real alac Use insta
итајпочн
ndle Lee es
ας
Adv terin
māciet
Ase ndis Enn his
те ете
rida izar ión r Man llatio
PL
visn arse
iding s
ги со
iju.
Varo nnu olev e
d
de
ual. n,
упат мон
inge l! gsa
del la insta
FR
töoh itus soh ad paig
voor veili
Ws
read
Les nvis
Man
ohu alda
ства та
lació
Ost kaz n før sikk ning
dat ghe
Inst jeen ! Enn jeet
tusju mist
ual
та
prze rzeż ówk
du
u idsin
Atte ruct sisä en
за
del n, lea
met
hise luge
beg erhe
PT
pod czyt enie i
form
que ntio ions ltäm kuin
usua la
de
ynne tsinf
d. ge
ane ać ! doty
HR
l’app cont n!
ät
Inst
instaatie
orm
läbi
rio.
infor Prze czą
turv aloit
d’in
r insta
Aten ruçõ w Instr
asjo
llatiein de
Upu arei ient Veuillez stal
kasu
allis at asen
mac d ce
RO infor ção
l.
la
llasj nen
ukcj je rozp inst
Upo te
es
uuso
tusNoti lire latio
nuks
HU
infor zore za
i obsł doty oczę alac one e
Inst maç ! Antede
hjee
ce les n
n. i bruk
inst
en,
Aten rucţ ões s inst
d’uti cons
ugi. cząc ciem ji
Üze mac nje! alac
t.
sanlue
infor ţie! iuni de de alaç
lisat igne
e insta
Vigy mbe ije u Prije
segu cont ão
bezp
RU
käyt
toru maţ
iju
ion s
Upu insta
ezés ázat
Înain de
inua
lui. iile
ieczlacji
hely
avan de
felha sel,
IT
tam
inst ranç r
Ука
! Miel
privi te de
sécu
eństnale
a lacij
t d’ins
alar a no a insta
Вни зан
Istru szná olva őttezé
za e
nd a
wa ży
rité
Man
уста ман ия
Atte zion lói ssa tovási útm upo proč
sigu trec e
laçã
talle
SK
безо нов ие! по
kézi el
ual
legg nzio
ranţ e la
r
bblé utat rabu itajte
de o, leia
köny a bizto
KK
Libr ere ne!i di
.
Пер уста
a insta
Pok пасн ке, проч
sigu
pne
Utiliz
ó
inst
din
etto le
vben nság
as
ости
ед нов
Upo yny
rnos
Орн
az
Manlare
istru Prim alla
ado
тите тем ке
SL
bezp zorn
,
ne
Еск ату Istru zion a zion .
в руко
na
i inforüzem
ualucitiţi
r.
di
zion
инф как
пай ерт
Nav ečno enie inšt
proc e
l Utiliz
mác be
водс ормпри
i. i di
тура дал у! тур
LT
hely
stné ! Predalác
Opo odil
sicu ede
Құр алы
ióka
тве ациступ
apreb zori a
iu
rezz re
poky
Įren лы ануш ылғ нұс
ta
поль ю ать
inšta
erite lo! za
Įspė gim ақпа ы
a all’in
ыны қаул
по
ny
cont stall
раттнұсқ
зова технк
lácio
Prednam
infor jima o
v návo
varn
enu azio
esti
ы аулыорн ық
теля ике
u
mac s! inst
ostn nad
оқы
атар
te
de si preč
tev
iją Prie rukc
.
nel ne,
a aljev
ңызғынд дың
na
nau š ija
navo
pou ítajte
anje
. ағы
dojimmon
dila m
žíva
қауіалд
tuod
v navoz nam
o
nie.
псізынд
instr ami
дік а
ukci pers
dilih estit
joje. kaity
za vijo
upo
kite
rabo
saug
.
os
LT Įrengimo instrukcija
Įspėjimas! Prieš montuodami perskaitykite saugos
informaciją naudojimo instrukcijoje.
EN
BG Инструкции за инсталиране
Внимание! Преди да пристъпите към
инсталирането, прочетете информацията за
безопасност в Ръководството за потребителя.
CS Pokyny k instalaci
Upozornění! Před začátkem instalace si přečtěte
bezpečnostní informace v návodu k použití.
DA Installationsvejledning
Vigtigt! Læs brugsanvisningens instruktioner vedrørende sikkerhed, før installationen påbegyndes.
DE Montageanweisung
LV Uzstādīšanas norādījumi
Brīdinājums! Pirms turpināt uzstādīšanu, izlasiet
lietotāja rokasgrāmatā ietverto drošības informāciju.
MK Упатство за монтажа
Предупредување! Пред да почнете со монта жата,
во Прирачникот прочитајте ги упатствата за безбедна
работа.
NL Installatie-instructies
Waarschuwing! Lees de veiligheidsinformatie in de gebruikershandleiding voordat u met de installatie begint.
NO Monteringsanvisning
Advarsel! Les sikkerhetsinformasjonene i bruksanvisningen før du begynner installasjonen.
PL Wskazówki dotyczące instalacji
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem instalacji należy
przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa
podane w Instrukcji obsługi.
Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Installation die
Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung.
EL Οδηγίες εγκατάστασης
Προειδοποίηση! Πριν συνεχίσετε με την εγκατάσταση,
διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας στο εγχειρίδιο
χρήστη.
PT Instruções de instalação
Atenção! Antes de continuar a instalação, leia as informações de segurança no Manual de Utilizador.
RO Instrucţiuni de instalare
Atenţie! Înainte de a trece la instalare, citiţi informaţiile
privind siguranţa din Manualul Utilizatorului.
EN Installation Instruction
Warning! Before proceeding with installation, read the
safety information in the User Manual.
RU Указания по установке
Внимание! Перед тем как приступать к установке,
прочтите информацию по технике безопасности в
руководстве пользователя.
ES Instrucciones de instalación
¡Atención! Antes de realizar la instalación, lea la información de seguridad del Manual del usuario.
ET Paigaldusjuhis
SK Pokyny na inštaláciu
Upozornenie! Pred inštaláciou si prečítajte
bezpečnostné pokyny v návode na používanie.
Hoiatus! Enne paigaldamist lugege läbi kasutusjuhendis olevad ohutusjuhised.
FI Asennusohjeet
SL Navodila za namestitev
Opozorilo! Pred nadaljevanjem z namestitvijo preberite
varnostna navodila v navodilih za uporabo.
Varoitus! Ennen kuin aloitat asennuksen, lue käyttöohjeen sisältämät turvallisuusohjeet.
FR Instructions d’installation
SQ Udhëzime Instalimi
Paralajmërim! Përpara se të kryeni instalimin, lexoni të
dhënat e sigurisë në Manualin e Përdorimit.
Attention! Veuillez lire les consignes de sécurité que
contient la Notice d’utilisation avant d’installer l’appareil.
HR Upute za instalaciju
Upozorenje! Prije instalacije pročitajte sigurnosne
informacije u Uputama za uporabu.
HU Üzembe helyezési útmutató
Vigyázat! Mielőtt továbblépne az üzembe helyezéssel,
olvassa el a biztonsági információkat a felhasználói
kézikönyvben.
IT Istruzioni di installazione
Attenzione! Prima di procedere all’installazione, leggere
le istruzioni di sicurezza contenute nel Libretto Istruzioni.
KK Орнату туралы нұсқаулық
Ескерту! Құрылғыны орнатардың алдында
пайдаланушы нұсқаулығындағы қауіпсіздік туралы
ақпаратты оқыңыз.
SR
SV
TR
UK
AR
IW
SR Упутство за инсталирање
AR
Упозорење! Пре него што приступите инсталирању
уређаја, прочитајте информације о безбедности у
Упутству за употребу.
SV Installationsanvisningar
Varning! Läs säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen innan du fortsätter med installationen.
TR Montaj Talimatları
Uyarı! Montaj işlemine başlamadan önce, kullanma
kılavuzundaki güvenlik bilgilerini okuyunuz.
‫ הנקתהה תוארוה‬IW
‫!הרהזא‬
‫הנקתהב ךישמתש ינפל‬, ‫עדימה תא ןויעב ארק‬
‫שמתשמל ךירדמב תוחיטב אשונב‬.
UK Інструкція з установки
Увага! Перед початком встановлення прочитайте
інформацію щодо безпеки у Посібнику користувача.
Montag
Montage
Achtung!
Sicherheit anweisun
Lesen
shinweise g
Sie
vor
in Beginn
der
Gebrauch
der
Installatio
the
10 mm
30 mm
Warning!
the
n Instructio
safety
informatio
die
g.
n
n in
the
User
Manual.
1.
2.
1
2
2
die
g.
Manual.
Installati
hsanwei
on
sung. die
ion
ion
in
the
Manual.
Installation
sanweisun
User
Achtung
Sicherhe eanwei
! Lesen
itshinwe sung
Sie
ise vor
in
der Beginn
Gebrauc
der
User
User
Manual.
the
Installation
sanweisun
Warning
the
tion
safety !
Instruct
informat
die
g.
n
n in
n
n in
Installa
Installation
sanweisun
Warning!
the
n Instructio
safety
informatio
Montage
Achtung!
Sicherheit anweisun
Lesen
shinweise g
Sie
vor
in Beginn
der
Gebrauch
der
Installatio
Warning!
the
n Instructio
safety
informatio
Montage
Achtung!
Sicherheit anweisun
Lesen
shinweise g
Sie
vor
in Beginn
der
Gebrauch
der
Installatio
3.
4.
5.
6.
3/4”
3/4”
20
O
45
O
FI
SE
NO
1/2”
DK
3/4”
3
7a.
7b.
max. 1000 mm
min. 600 mm
7c.
7d.
8
0.5 bar (0.05 MPa)
8 bar (0.8 MPa)
max.
1000 mm
max. 1000 mm
min. 600 mm
min.
600 mm
~max.4000 mm
192944001-A-112018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement