ZANUSSI ZCG610G1WA Manual de utilizare

ZANUSSI ZCG610G1WA Manual de utilizare
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZCG610G1WA
RO Manual de utilizare
Aragaz
RO
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie
instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil
pentru nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau
utilizarea incorectă. Păstraţi permanent instrucţiunile într-un loc
sigur şi accesibil pentru o consultare ulterioară.
SIGURANŢA COPIILOR ŞI A PERSOANELOR
VULNERABILE
AVERTISMENT!
Pericol de sufocare, vătămare sau invaliditate
permanentă.
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de
8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci
când acesta este în funcţiune sau când se răceşte.
Componentele accesibile sunt fierbinţi.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
ASPECTE GENERALE PRIVIND SIGURANŢA
•
•
•
2
Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat
şi să înlocuiască cablul.
Acest aparat este destinat utilizării la o altitudine maximă de
2000 m deasupra nivelului mării.
Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizate pe nave,
bărci sau ambarcaţiuni.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu instalaţi aparatul în spatele unei uşi decorative pentru a
evita supraîncălzirea.
Nu instalaţi aparatul pe o platformă.
A nu se folosi aparatul prin intermediul unui cronometru
extern sau cu un sistem telecomandat separat.
AVERTISMENT: Gătirea neasistată la plită folosind grăsimi
sau ulei poate fi periculoasă şi poate provoca un incendiu.
Nu încercaţi NICIODATĂ să stingeţi focul cu apă. Opriţi
aparatul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu o pătură antiincendiu.
ATENŢIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat. Un
proces de gătire pe termen scurt trebuie supravegheat
permanent.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitaţi nimic pe
suprafeţele de gătit.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa
aparatul.
Nu folosiţi substanţe abrazive dure sau raclete ascuţite de
metal pentru a curăţa uşa de sticlă sau sticla capacelor cu
balama ale plitei deoarece acestea pot zgâria suprafaţa,
ceea ce poate conduce la spargerea sticlei.
Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile şi
capacele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei, deoarece se
pot înfierbânta.
Ştergeţi toate resturile vărsate pe capac înainte de
deschidere. Lăsaţi suprafaţa plitei să se răcească înainte de
a închide capacul.
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale acestuia
devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă să nu atingeţi
elementele de încălzire. Copiii cu vârsta mai mică de 8 ani
nu trebuie lăsaţi să se apropie de aparat dacă nu sunt
supravegheaţi permanent.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie pentru a scoate sau
a pune în interior accesorii sau vase.
Întrerupeţi alimentarea cu electricitate înainte de a efectua
operaţiile de întreţinere.
3
•
•
•
Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui becul
pentru a evita o posibilă electrocutare.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit de producător, de Centrul de service
autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare similară
pentru a se evita electrocutarea.
AVERTISMENT: Folosiţi doar opritoare realizate de
producătorul aparatului de gătit sau indicate de producătorul
aparatului în instrucţiunile de utilizare ca fiind adecvate sau
opritoarele incluse în aparat. Utilizarea unor opritoare
neadecvate poate produce accidente.
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Acest aparat este destinat următoarelor pieţe:
CONEXIUNEA ELECTRICĂ
RO
INSTALAREA
AVERTISMENT! Doar o persoană
calificată trebuie să instaleze acest
aparat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare furnizate
împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi aparatul
deoarece acesta este greu. Folosiţi
întotdeauna mănuşi de protecţie şi
încălţăminte închisă.
Nu trageţi aparatul de mâner.
Cabinetul din bucătărie şi spaţiul disponibil
trebuie să fie de dimensiuni adecvate.
Respectaţi distanţele minime faţă de alte
aparate şi corpuri de mobilier.
Verificaţi dacă aparatul este instalat având în
jurul său structuri de siguranţă.
Componentele aparatului sunt sub tensiune.
Încastraţi aparatul în mobilier pentru a
împiedica atingerea componentelor
periculoase.
Laturile aparatului trebuie să rămână în
apropierea altor aparate sau unităţi cu
aceeaşi înălţime.
Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau sub o
fereastră. Astfel, vesela fierbinte de pe aparat
nu va cădea atunci când uşa sau fereastra va
fi deschisă.
AVERTISMENT! Pericol de incendiu
şi electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toate conexiunile electrice trebuie realizate
de către un electrician calificat.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Verificaţi dacă informaţiile de natură electrică,
specificate pe plăcuţa cu datele tehnice,
corespund cu cele ale sursei de tensiune. În
caz contrar, contactaţi un electrician.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie
(împământare) contra electrocutării, montată
corect.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Nu lăsaţi cablurile de alimentare electrică să
atingă sau să se afle în apropierea uşii
aparatului, în special atunci când uşa este
fierbinte.
Protecţia la electrocutare a pieselor aflate sub
tensiune şi izolate trebuie fixată astfel încât să
nu permită scoaterea ei fără folosirea unor
unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai după
încheierea procedurii de instalare. Asiguraţi
accesul la priză după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu
conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna
de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare adecvate:
întrerupătoare pentru protecţia liniei, siguranţe
(siguranţe înfiletabile scoase din suport),
•
•
contactori şi declanşatori la protecţia de
împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie prevăzută cu
un dispozitiv de izolare, care să vă permită să
deconectaţi aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin 3 mm.
Închideţi complet uşa aparatului înainte de a
conecta ştecherul la priză.
RACORDUL LA GAZ
• Toate racordurile la gaz trebuie realizate de
către o persoană calificată.
• Înainte de instalare, verificaţi dacă condiţiile
din reţeaua locală de distribuţie a gazului
(tipul şi presiunea gazului) şi reglajele
aparatului sunt compatibile.
• Verificaţi dacă aerul circulă în jurul aparatului.
• Informaţiile despre alimentarea cu gaz se
găsesc pe plăcuţa cu date tehnice.
• Acest aparat nu este conectat la un dispozitiv
care să evacueze produsele rezultate în urma
combustiei. Aparatul se racordează în
conformitate cu reglementările în vigoare
privind instalarea. Acordaţi o deosebită atenţie
aspectelor referitoare la ventilaţia adecvată.
•
•
•
•
•
AVERTISMENT! Pericol de
deteriorare a aparatului.
•
MOD DE UTILIZARE
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau arsuri.
Pericol de electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat este destinat exclusiv pentru uz
casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timpul
funcţionării.
Dezactivaţi aparatul după fiecare
întrebuinţare.
Procedaţi cu atenţie la deschiderea uşii
aparatului atunci când aparatul este în
funcţiune. Este posibilă emisia de aer
fierbinte.
Nu acţionaţi aparatul având mâinile umede
sau când acesta este în contact cu apa.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de lucru sau
ca loc de depozitare.
AVERTISMENT! Pericol de incendiu
şi explozie
•
Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt încălzite,
pot elibera vapori inflamabili. Ţineţi flăcările
sau obiectele încălzite departe de grăsimi şi
uleiuri atunci când gătiţi.
Vaporii pe care îi eliberează uleiul foarte
fierbinte pot să se aprindă spontan.
Uleiul folosit, care conţine resturi de mâncare,
poate lua foc la temperaturi mai mici decât
uleiul care este utilizat pentru prima dată.
Produsele inflamabile sau obiectele umezite
cu produse inflamabile nu trebuie introduse în
aparat, nici puse adiacent sau deasupra
acestuia.
Nu lăsaţi scânteile sau flăcările deschise să
intre în contact cu aparatul atunci când
deschideţi uşa.
Deschideţi uşa aparatului cu atenţie.
Utilizarea unor ingrediente cu conţinut de
alcool poate determina prezenţa aburilor de
alcool în aer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea
emailului:
– nu puneţi vase sau alte obiecte în aparat
direct pe baza acestuia.
– nu puneţi apă direct în aparatul fierbinte.
– nu ţineţi vase umede şi alimente în
interior după încheierea gătirii.
– procedaţi cu atenţie la demontarea sau
instalarea accesoriilor.
Decolorarea emailului nu are niciun efect
asupra funcţionării aparatului.
Folosiţi o cratiţă adâncă pentru prăjiturile
siropoase. Sucurile de fructe lasă pete care
pot fi permanente.
Nu ţineţi vase pe panoul de comandă.
Aveţi grijă să nu se evaporeze tot lichidul din
vase.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu lăsa obiecte
sau vase să cadă pe aparat. Suprafaţa poate
fi deteriorată.
Nu activaţi zonele de gătit dacă pe acestea nu
se află vase sau vasele sunt goale.
Nu puneţi folie de aluminiu pe aparat sau
direct pe baza aparatului.
Vasele realizate din fontă, aluminiu sau cu
bazele deteriorate pot produce zgârieturi.
Ridicaţi întotdeauna aceste obiecte atunci
când trebuie să le mutaţi pe plita de gătit.
Asiguraţi o bună ventilare a camerei în care
aparatul este instalat.
Folosiţi doar vase stabile cu forma corectă şi
diametrul mai mare decât dimensiunile
arzătoarelor.
Când rotiţi brusc butonul din poziţia de maxim
în cea de minim, asiguraţi-vă că flacăra nu se
stinge.
Utilizaţi doar accesoriile furnizate împreună cu
aparatul.
5
•
•
Nu instalaţi adaptoare de flacără pe arzător.
Acest aparat poate fi utilizat numai pentru
gătit. Nu trebuie utilizat în alte scopuri, de
exemplu pentru încălzirea camerei.
•
Capacul de sticlă se poate sparge când este
încălzit (dacă este aplicabil).
ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT! Pericol de rănire,
incendiu sau de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Înainte de a realiza operaţii de întreţinere,
dezactivaţi aparatul.
Scoateţi ştecărul din priză.
Verificaţi dacă aparatul s-a răcit. Există riscul
de spargere a panourilor de sticlă.
Înlocuiţi imediat panourile de sticlă ale uşii
dacă acestea sunt deteriorate. Contactaţi
Centrul de service autorizat.
Aveţi grijă atunci când îndepărtaţi uşa
aparatului. Uşa este grea!
Resturile de grăsimi sau de alimente din
aparat pot duce la apariţia unui incendiu.
Curăţaţi regulat aparatul pentru a preveni
deteriorarea materialului de la suprafaţă.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă.
Utilizaţi numai detergenţi neutri. Nu folosiţi
niciun produs abraziv, burete abraziv, solvent
sau obiect metalic.
Dacă folosiţi un spray pentru cuptor,
respectaţi instrucţiunile de siguranţă de pe
ambalaj.
Nu curăţaţi emailul catalitic (dacă este cazul)
cu nici un tip de detergent.
Nu curăţaţi arzătoarele în maşina de spălat
vase.
CAPAC
• Nu modificaţi specificaţiile acestui capac.
• Curăţaţi capacul la intervale regulate.
• Nu deschideţi capacul atunci când există
lichide vărsate pe suprafaţă.
• Înainte de a închide capacul stingeţi toate
arzătoarele.
• Nu închideţi capacul până când plita şi
cuptorul nu se răcesc complet.
BEC INTERIOR
• Tipul de bec sau de lampă cu halogen utilizat
pentru acest aparat este destinat exclusiv
aparatelor electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
AVERTISMENT! Pericol de
electrocutare.
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică înainte de a înlocui becul.
Folosiţi doar becuri cu aceleaşi specificaţii.
GESTIONAREA DEŞEURILOR DUPĂ
ÎNCHEIEREA CICLULUI DE VIAŢĂ AL
APARATULUI
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
•
•
•
•
•
Contactaţi autoritatea locală pentru informaţii
privind aruncarea adecvată a acestui aparat.
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul de alimentare electrică chiar de
lângă aparat şi aruncaţi-l.
Scoateţi încuietoarea uşii pentru a nu permite
copiilor sau animalelor de companie să
rămână blocaţi în aparat.
Turtiţi ţevile externe de gaz.
SERVICE
• Pentru a repara aparatul contactaţi un Centru
de service autorizat.
• Utilizaţi numai piese de schimb originale.
INSTALAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
AMPLASAREA APARATULUI
Puteţi instala aparatul independent, cu dulapuri
pe una sau ambele laturi şi pe colţ.
6
Pentru a putea deschide capacul
menţineţi o distanţă de aproximativ 1
cm între aparat şi peretele din spate.
Pentru distanţele minime de instalare, consultaţi
tabelul.
Dimensiuni
B
C
A
mm
C
150
D
20
DATE TEHNICE
D
D
Distanţe minime
Tensiune
220 - 240 V
Frecvenţă
50 - 60 Hz
Clasa aparatului
1
Dimensiuni
Dimensiuni
mm
mm
Înălţime
857
A
400
Lăţime
600
B
650
Adâncime
600
ALTE DATE TEHNICE
Categoria aparatului:
II2H3B/P
Gaz iniţial:
G20 (2H) 20 mbar
Gaz de schimb:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
DIAMETRELE DE BYPASS
ARZĂTOR
Ø BYPASS1)1/100 mm
Auxiliar
29 / 30
Semi-rapid
32
Rapid
42
Cuptor
44
1) Tipul de bypass depinde de model.
ARZĂTOARE DE GAZ PENTRU GAZ NATURAL (DE LA REŢEA) G20 20 mbar
ARZĂTOR
Rapid
Semi-rapid
PUTERE NORMALĂ
ÎN kW1)
PUTERE REDUSĂ kW1)
MARCAJ INJECTOR
1/100 mm
3.0
0.72 / 0.75
119
2.0 / 1.9
0.43 / 0.45
96
7
ARZĂTOR
PUTERE NORMALĂ
ÎN kW1)
PUTERE REDUSĂ kW1)
MARCAJ INJECTOR
1/100 mm
Auxiliar
1.0
0.35
70
Cuptor
2.7
0.90
120
1) Tipul de bypass depinde de model.
ARZĂTOARE DE GAZ PENTRU GPL G30 30 mbar
ARZĂTOR
PUTERE NOR‐
MALĂ ÎN kW
PUTERE REDUSĂ
kW
MARCAJ INJEC‐
TOR 1/100 mm
DEBIT NOMINAL
PENTRU GAZ g/h
Rapid
3.0
0.72
88
218
Semi-rapid
2.0
0.43
71
145
Auxiliar
1.0
0.35
50
73
Cuptor
2.7
0.90
80
196
ARZĂTOARE DE GAZ PENTRU GPL G31 30 mbar
ARZĂTOR
PUTERE NOR‐
MALĂ ÎN kW1)
PUTERE REDUSĂ
kW1)
MARCAJ INJEC‐
TOR 1/100 mm
DEBIT NOMINAL
PENTRU GAZ g/h
Rapid
2.6
0.63
88
186
Semi-rapid
1.7
0.38
71
121
Auxiliar
0.85
0.31
50
61
Cuptor
2.35
0.78
80
168
1) Tipul de bypass depinde de model.
RACORDUL LA GAZ
Folosiţi racorduri fixe sau folosiţi o ţevi flexibile
din oţel inoxidabil conforme cu reglementările în
vigoare. Dacă utilizaţi ţevi metalice flexibile,
asiguraţi-vă că acestea nu intră în contact cu
părţile mobile şi nu sunt strivite.
8
AVERTISMENT! Ţeava de
conectare la gaz nu trebuie să atingă
partea aparatului indicată în
imaginea ilustrată.
RACORDAREA CU ŢEVI FLEXIBILE
NEMETALICE
Dacă aveţi acces facil la racord, puteţi utiliza o
ţeavă flexibilă. Ţeava flexibilă trebuie strânsă
ferm cu coliere.
La instalare se utilizează întotdeauna suportul
pentru ţeavă şi garnitura. Ţeava flexibilă poate fi
montată în următoarele situaţii:
• nu poate ajunge la o temperatură mai mare
decât cea a camerei 30°C,
•
•
•
•
nu este mai lungă de 1500 mm,
nu este îngustată în niciun loc,
nu este răsucită sau strânsă,
nu intră în contact cu muchii sau colţuri
ascuţite,
• starea acesteia poate fi verificată uşor.
La verificarea ţevii flexibile, cercetaţi următoarele:
• să nu prezinte crăpături, tăieturi, urme de
arsuri la capete sau pe lungimea sa,
• materialul să nu fie rigidizat şi să prezinte
elasticitatea sa normală,
• colierele să nu fie ruginite,
• să nu fi depăşit termenul de garanţie.
Dacă observaţi defecte, nu reparaţi ţeava, ci
înlocuiţi-o.
AVERTISMENT! După ce instalarea
s-a terminat, verificaţi dacă
etanşeitatea fiecărui racord de ţeavă
nu prezintă pierderi. Pentru
verificarea garniturii se utilizează o
soluţie pe bază de săpun. Nu utilizaţi
flacără.
Racordul de alimentare cu gaz se află în partea
din spate a panoului de comandă.
AVERTISMENT! Înainte de a
conecta sursa de gaz, deconectaţi
aparatul de la sursa de electricitate
sau opriţi închideţi siguranţa din
caseta cu siguranţe.Închideţi
robinetul principal de la sursa de
gaz.
Aparatul este reglat pentru gazul
implicit. Pentru a modifica setarea,
folosiţi întotdeauna garnitura de
etanşare.
C
B
A
D
A. Punct de racordare la gaz (numai un singur
punct per aparat)
B. Garnitură
C. Racord ajustabil
D. Suport pentru ţeava de GPL
ÎNLOCUIREA INJECTOARELOR PLITEI
Înlocuiţi injectoarele când schimbaţi tipul de gaz.
1. Scoateţi suporturile pentru vase.
2. Scoateţi capacele şi coroanele arzătoarelor.
3. Scoateţi injectoarele cu o cheie tubulară de
7.
4. Înlocuiţi injectoarele cu unele adecvate
pentru tipul de gaz utilizat.
ADAPTAREA LA DIFERITE TIPURI DE GAZ
Adaptarea la diferite tipuri de gaz
trebuie efectuată exclusiv de către
personal autorizat.
Dacă aparatul este setat pentru gaz
natural (de la reţea) puteţi să-l treceţi
la funcţionarea pe gaz lichefiat
(îmbuteliat) cu injectoarele corecte.
Debitul de gaz se va regla
corespunzător.
AVERTISMENT! Înainte de a înlocui
injectoarele, verificaţi dacă butoanele
pentru gaz sunt în poziţia Oprit.
Scoateţi aparatul din priză. Lăsaţi
aparatul să se răcească. Există
pericol de vătămare.
5. Înlocuiţi plăcuţa cu datele tehnice (aflată
lângă ţeava de alimentare cu gaz) cu cea
corespunzătoare noului tip de gaz.
Această plăcuţă se găseşte în
punga livrată împreună cu
aparatul.
Dacă presiunea gazului nu este constantă sau
diferită de presiunea necesară, montaţi un
regulator de presiune corespunzător pe ţeava de
alimentare cu gaz.
9
REGLAREA NIVELULUI MINIM DE GAZ LA
ARZĂTORUL PLITEI
1. Scoateţi aparatul din priză.
2. Scoateţi butonul de selectare pentru plită.
Dacă nu aveţi acces la şurubul de reglare,
demontaţi panoul de comandă înainte de a
începe reglarea.
3. Cu ajutorul unei şurubelniţe plate, ajustaţi
poziţia şurubului de reglare A.
Modelul stabileşte poziţia şurubului de
reglare A.
B
A
A
2. Desfaceţi şurubul C care fixează arzătorul.
A
Trecerea de la gaz natural (de la reţea) la gaz
lichefiat (îmbuteliat)
1. Strângeţi complet şurubul de bypass.
2. Puneţi la loc butonul de selectare.
Trecerea de la gaz lichefiat (îmbuteliat) la gaz
natural (de la reţea)
1. Desfaceţi cu aproximativ o tură poziţia
şurubului de bypass A.
2. Puneţi la loc butonul de selectare pentru
plită.
3. Conectaţi aparatul la reţeaua electrică.
4.
5.
6.
7.
8.
AVERTISMENT! Introduceţi
ştecherul în priză numai după ce
toate componentele au fost
montate în poziţiile iniţiale. Există
pericol de vătămare.
Aprindeţi arzătorul.
Consultaţi capitolul „Plită - Utilizarea zilnică”.
Rotiţi butonul de selectare al plitei la poziţia
de minim.
Scoateţi din nou butonul de selectare pentru
plită.
Strângeţi încet şurubul de bypass până când
flacăra ajunge la minim şi este stabilă.
Puneţi la loc butonul de selectare pentru
plită.
ÎNLOCUIREA INJECTOARELOR CUPTORULUI
1. Pentru a avea acces la arzătorul B înlăturaţi
podeaua interioară a cuptorului A.
10
C
3. Scoateţi cu atenţie arzătorul din suportul
injectorului D.
D
E
4. Deplasaţi-l încet spre stânga. Asiguraţi-vă că
manşonul arzătorului rămâne pe capătul
arzătorului. Nu apăsaţi cu forţă cablul de
conectare al conductorului pentru termocuplu
E.
5. Eliberaţi injectorul pentru arzător D cu o
cheie tubulară de 7 mm şi înlocuiţi-l cu un alt
injector.
Montaţi arzătorul în ordine inversă.
Înlocuiţi eticheta cu tipul de gaz, aflată lângă
racordul de alimentare, cu cea corespunzătoare
noului tip de gaz.
REGLAREA NIVELULUI MINIM DE GAZ LA
ARZĂTORUL CUPTORULUI
1. Scoateţi aparatul din priză.
2. Scoateţi butonul de selectare pentru funcţiile
cuptorului. Dacă nu aveţi acces la şurubul de
reglare, demontaţi panoul de comandă
înainte de a începe reglarea.
3. Cu ajutorul unei şurubelniţe plate, ajustaţi
poziţia şurubului de reglare A.
Modelul stabileşte poziţia şurubului de
reglare A.
A
A
Trecerea de la gaz natural (de la reţea) la gaz
lichefiat (îmbuteliat)
1. Strângeţi complet şurubul de bypass.
2. Puneţi la loc butonul de selectare.
3. Conectaţi aparatul la reţeaua electrică.
Trecerea de la gaz lichefiat (îmbuteliat) la gaz
natural (de la reţea)
1. Desfaceţi cu aproximativ o tură poziţia
şurubului de bypass A.
2. Puneţi la loc butonul de selectare pentru
funcţiile cuptorului.
3. Conectaţi aparatul la reţeaua electrică.
5. Rotiţi butonul de selectare pentru funcţiile
cuptorului la poziţia de minim.
6. Scoateţi din nou butonul de selectare pentru
funcţiile cuptorului.
7. Strângeţi încet şurubul de bypass până când
flacăra ajunge la minim şi este stabilă.
8. Puneţi la loc butonul de selectare pentru
funcţiile cuptorului.
9. Setaţi poziţia maximă pentru gaz de la
butonul de selectare pentru funcţiile
cuptorului şi lăsaţi cuptorul să se încălzească
timp de cel puţin 10 minute.
10. Rotiţi rapid butonul de selectare pentru
funcţiile cuptorului din poziţia maximă în
poziţia minimă pentru flacără.
Verificaţi flacăra. Dacă rotiţi butonul de selectare
din poziţia de maxim în cea de minim pentru
flacără, asiguraţi-vă că flacăra nu se stinge. La
nivelul coroanei arzătorului, flacăra trebuie să fie
mică şi constantă. Dacă flacăra se stinge, reglaţi
din nou arzătorul cuptorului.
CONECTAREA LA ALIMENTAREA
ELECTRICĂ
AVERTISMENT! Producătorul nu
este responsabil dacă nu respectaţi
măsurile de siguranţă descrise în
capitolele privind Siguranţa.
Acest aparat este livrat cu un ştecher şi un cablu
de alimentare electrică.
AVERTISMENT! Cablul de
alimentare electrică nu trebuie să
atingă partea aparatului indicată în
imaginea ilustrată.
AVERTISMENT! Introduceţi
ştecherul în priză numai după ce
toate componentele au fost
montate în poziţiile iniţiale. Există
pericol de vătămare.
4. Aprindeţi arzătorul.
Consultaţi capitolul „Cuptor - Utilizarea
zilnică”.
11
DESCRIEREA PRODUSULUI
SCURTĂ PREZENTARE GENERALĂ
1
2
1 Buton pentru generatorul de scântei
2 Butoane de selectare pentru plită
3 4
3 Buton de selectare pentru funcţiile cuptorului
4 Buton pentru bec
5
4
6
3
5 Bec
6 Poziţii rafturi
2
1
CONFIGURAŢIA PLITEI DE GĂTIT
1
2
3
1 Arzător auxiliar
2 Orificiu pentru abur - numărul şi poziţionarea
depinde de model
3 Arzător semi-rapid
4 Arzător semi-rapid
5 Arzător rapid
5
4
ACCESORII
• Raft sarma
Pentru veselă, forme pentru prăjituri, fripturi.
• Tava de gatit
Pentru prăjituri şi fursecuri.
• Compartiment de depozitare
Compartimentul de depozitare se află sub
cavitatea cuptorului. Pentru a utiliza
12
compartimentul, ridicaţi uşa frontală situată în
partea inferioară, apoi trageţi-o în jos.
AVERTISMENT! Compartimentul
de depozitare poate deveni
fierbinte în timpul funcţionării
aparatului.
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
PRIMA CURĂŢARE
Scoateţi toate accesoriile din aparat.
Consultaţi capitolul „Îngrijirea şi
curăţarea”.
Curăţaţi aparatul şi accesoriile înainte de prima
utilizare.
Puneţi accesoriile înapoi în poziţia lor iniţială.
PREÎNCĂLZIREA
Preîncălziţi aparatul gol pentru a arde grăsimile
rămase.
1. Setaţi butonul de selectare pentru funcţia
cuptorului la poziţia pentru flux maxim de gaz
.
Consultaţi capitolul „Cuptor - Utilizarea
zilnică”.
2. Lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de
aproximativ 1 oră.
AVERTISMENT! Accesoriile pot
deveni mai fierbinţi decât de obicei.
Aparatul poate emite un miros şi fum. Acest lucru
este normal. Aerisiţi bine încăperea.
Lăsaţi cuptorul să se răcească. Umeziţi o cârpă
moale cu apă caldă şi puţin detergent slab şi
curăţaţi cavitatea cuptorului.
PLITĂ - UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
APRINDEREA ARZĂTORULUI PLITEI
Aprindeţi întotdeauna arzătorul
înainte de a pune vase pe acesta.
AVERTISMENT! Procedaţi cu
atenţie atunci când utilizaţi flacără
deschisă în bucătărie. Producătorul
nu îşi asumă nicio responsabilitate în
cazul utilizării necorespunzătoare a
flăcării.
1. Ţineţi apăsat butonul generatorului de
scântei
.
2. Simultan, rotiţi butonul de selectare al plitei
spre stânga la poziţia pentru flux maxim de
şi apăsaţi-l pentru a aprinde
gaz
arzătorul.
3. Eliberaţi butonul generatorului de scântei
când se aprinde arzătorul, dar menţineţi
butonul de selectare în această poziţie timp
de maxim 10 secunde pentru a permite
încălzirea termocuplului. În caz contrar,
alimentarea cu gaz va fi întreruptă.
4. După ce flacăra este constantă, o puteţi
regla.
AVERTISMENT! Nu ţineţi apăsat
butonul de selectare pentru mai mult
de 15 secunde. Dacă arzătorul nu se
aprinde nici după 15 secunde,
eliberaţi butonul de selectare, rotiţi-l
pe poziţia oprit şi încercaţi să
aprindeţi din nou arzătorul după ce a
trecut cel puţin 1 minut.
În cazul în care arzătorul nu se
aprinde după câteva încercări,
verificaţi dacă coroana şi capacul
arzătorului sunt în poziţie corectă.
În lipsa curentului electric,
aprinderea se poate face şi fără
dispozitivul electric. În acest caz,
apropiaţi o flacără de arzător,
apăsaţi butonul de selectare
respectiv şi rotiţi-l la poziţia de
maxim. Menţineţi apăsat butonul de
selectare pentru cel mult 10 secunde
pentru a permite încălzirea
termocuplului.
Dacă arzătorul se stinge accidental,
rotiţi butonul de selectare la poziţia
oprit şi încercaţi să aprindeţi din nou
arzătorul după cel puţin 1 minut.
13
Generatorul de scântei poate porni
automat la cuplarea alimentării
electrice, după instalare sau după o
pană de curent. Acest lucru este
normal.
PREZENTAREA ARZĂTORULUI
A.
B.
C.
D.
Capac arzător
Coroană arzător
Bujie de aprindere
Termocuplu
STINGEREA ARZĂTORULUI
Pentru a stinge flacăra, rotiţi butonul la poziţia
oprit
A
.
AVERTISMENT! Micşoraţi
întotdeauna flacăra sau opriţi-o
înainte de a lua vasele de pe arzător.
B
C
D
PLITĂ - INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
VASUL DE GĂTIT
AVERTISMENT! Nu aşezaţi acelaşi
vas pe două arzătoare.
AVERTISMENT! Pentru a preveni
răsturnarea şi accidentele, nu puneţi
vase instabile sau deteriorate pe
arzător.
ATENŢIE! Nu puneţi toartele vasului
deasupra marginii frontale a plitei de
gătit.
ATENŢIE! Puneţi vasele în poziţie
centrală pe arzător pentru a avea o
stabilitate maximă şi pentru a reduce
consumul de gaz.
14
DIAMETRE PENTRU VASE
AVERTISMENT! Folosiţi vase cu
diametre corespunzătoare cu
dimensiunile arzătoarelor.
Arzător
Auxiliar
Diametrul vaselor
(mm)
120 - 180
Semi-rapid
140 - 220/2401)
Rapid
160 - 220/2601)
1) Atunci când pe plită este folosit un singur vas.
PLITĂ - ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
din metal. Pentru a evita aprinderea dificilă,
păstraţi aceste componente foarte curate şi
verificaţi dacă orificiile coroanei arzătorului sunt
astupate.
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL
• Curăţaţi plita după fiecare întrebuinţare.
• Întotdeauna utilizaţi vase de gătit cu fundul
curat.
• Zgârieturile sau petele închise la culoare de
pe suprafaţa plitei nu au niciun efect asupra
modului de funcţionare al plitei.
• Folosiţi un agent de curăţare special, adecvat
pentru suprafaţa plitei.
• Spălaţi elementele din oţel inoxidabil cu apă,
după care uscaţi-le cu o lavetă moale.
SUPORTURILE PENTRU VASE
Suporturile pentru vase nu rezistă la
spălarea în maşina de spălat vase.
Acestea trebuie spălate manual.
1. Pentru a curăţa cu uşurinţă plita, scoateţi
suporturile pentru vase.
Pentru a preveni deteriorarea
suprafeţei plitei, procedaţi cu
atenţie când reaşezaţi suporturile
pentru vase.
2. Stratul de email are în unele locuri muchii
dure. Procedaţi cu atenţie atunci când spălaţi
de mână şi uscaţi suporturile pentru vase.
Dacă este necesar, înlăturaţi petele
persistente cu pastă de curăţat.
3. După ce curăţaţi suporturile pentru vase,
puneţi-le pe acestea în poziţiile corecte.
4. Pentru o funcţionare corectă a arzătorului,
asiguraţi-vă că braţele suporturilor pentru
vase sunt aliniate cu centrul arzătorului.
CURĂŢAREA PLITEI
• Înlăturaţi imediat: plasticul topit, foliile din
plastic, zahărul şi alimentele cu zahăr. În caz
contrar, murdăria poate deteriora plita. Aveţi
grijă să nu vă ardeţi.
• Eliminaţi după ce plita s-a răcit suficient:
depuneri de calcar, pete de apă şi de
grăsime, decolorări metalice strălucitoare.
Curăţaţi plita cu o lavetă umedă şi un
detergent ne-abraziv. După curăţare, ştergeţi
plita cu o lavetă moale.
• Pentru a curăţa piesele emailate, capacul şi
coroana, spălaţi-le cu apă caldă şi săpun şi
uscaţi-le atent înainte de a le pune la loc.
CURĂŢAREA GENERATORULUI DE SCÂNTEI
Această funcţie este obţinută prin intermediul
unei bujii ceramice cu aprindere cu un electrod
ÎNTREŢINEREA PERIODICĂ
Cereţi periodic centrului de service autorizat să
verifice starea de funcţionare a ţevii de
alimentare cu gaz şi a regulatorului de presiune,
dacă este montat.
CUPTOR - UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
FUNCŢIILE CUPTORULUI
Funcţia cuptorului
Aplicaţie
Poziţia Oprit
Aparatul este oprit.
Alimentare maximă cu gaz
Pentru a regla temperatura cuptorului - valoarea cea
mai mare.
15
Funcţia cuptorului
Aplicaţie
Pizza
Pentru a face pizza.
Alimentare minimă cu gaz
Pentru a regla temperatura cuptorului - valoarea cea
mai mică.
Becul cuptorului
Pentru a lumina interiorul cuptorului.
Pentru a folosi această funcţie apăsaţi butonul pen‐
tru bec.
APRINDEREA MANUALĂ A ARZĂTORULUI
DE GAZ AL CUPTORULUI
secunde pentru a permite încălzirea
termocuplului.
Nu ţineţi apăsat butonul de selectare
a funcţiilor cuptorului pentru mai mult
de 15 secunde. Dacă arzătorul
cuptorului nu se aprinde nici după 15
secunde, eliberaţi butonul de
selectare a funcţiilor cuptorului, rotiţi-l
pe poziţia oprit, deschideţi uşa
cuptorului şi încercaţi să aprindeţi din
nou arzătorul după ce a trecut cel
puţin 1 minut.
Dispozitivul de siguranţă al
cuptorului:
Cuptorul cu gaz este dotat cu un
termocuplu. Acesta opreşte fluxul de
gaz dacă flacăra se stinge.
1. Deschideţi uşa cuptorului.
2. Ţineţi flacăra lângă orificiul din partea
inferioară a cavităţii cuptorului.
3. În acelaşi timp apăsaţi butonul de selectare a
funcţiilor cuptorului şi rotiţi-l spre stânga la
poziţia pentru flux maxim de gaz.
4. Când flacăra se aprinde, ţineţi apăsat butonul
de selectare a funcţiilor cuptorului în poziţia
pentru flux maxim de gaz timp de maxim 15
DUPĂ APRINDEREA ARZĂTORULUI CU GAZ
AL CUPTORULUI
1. Eliberaţi butonul de selectare pentru funcţiile
cuptorului.
2. Închideţi uşa cuptorului.
3. Rotiţi butonul pentru funcţiile cuptorului
pentru a seta nivelul de căldură necesar.
Verificaţi flacăra prin orificiile din partea inferioară
a cuptorului.
STINGEREA ARZĂTORULUI CUPTORULUI
Pentru a stinge flacăra, rotiţi butonul pe poziţia
oprit
.
CUPTOR - UTILIZAREA ACCESORIILOR
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
INTRODUCEREA ACCESORIILOR
Raft de sârmă:
Raftul de sârmă are o formă specială
în spate care ajută la circularea
căldurii.
16
Introduceţi raftul în poziţia corectă a raftului.
Asiguraţi-vă că nu atinge peretele din spate al
cuptorului.
Tavă:
Nu împingeţi tava până în peretele
din spate al cuptorului. În caz
contrar, circulaţia aerului cald în jurul
tăvii va fi împiedicată. Este posibil ca
alimentele să se ardă, în special în
partea din spate a cuptorului.
Puneţi tava sau cratiţa adâncă pe poziţia raftului.
Asiguraţi-vă că nu atinge peretele din spate al
cuptorului.
CUPTOR - INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Temperatura şi duratele de coacere
din tabele au rol consultativ. Acestea
depind de reţete şi de calitatea şi
cantitatea ingredientelor utilizate.
INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL
Aparatul are patru poziţii pentru raft. Număraţi
poziţiile rafturilor din partea de jos a podelei
aparatului.
Umezeala poate produce condens în aparat sau
pe panourile de sticlă ale uşii. Acest lucru este
normal. Utilizatorul trebuie să se îndepărteze
întotdeauna de aparat atunci când deschide uşa
aparatului pe durata gătirii. Pentru a reduce
condensul, lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de
10 minute înainte de gătire.
Curăţaţi umezeala rămasă după fiecare utilizare
a aparatului.
Nu puneţi obiecte direct pe podeaua aparatului şi
nu puneţi folie din aluminiu pe componente atunci
când gătiţi. În caz contrar este posibilă
modificarea rezultatelor obţinute şi se poate
cauza deteriorarea stratului de email.
COACERE
La prima coacere, folosiţi temperatura mai mică.
Durata de coacere poate fi extinsă cu 10 – 15
minute în cazul în care coaceţi prăjituri pe o
poziţie a raftului.
Tăvile din cuptor se pot strâmba în timpul
coacerii. Atunci când tăvile s-au răcit,
distorsiunile dispar.
COACEREA PRĂJITURILOR
Nu deschideţi uşa cuptorului înainte ca 3/4 din
durata de coacere să fi trecut.
GĂTIREA CĂRNII ŞI A PEŞTELUI
La jumătatea duratei de gătire, întoarceţi carnea.
Lăsaţi carnea aproximativ 15 minute înainte de a
o tăia, astfel încât sucul să nu se prelingă afară.
Pentru a împiedica formarea de prea mult fum în
cuptor pe durata frigerii, se recomandă
adăugarea de puţină apă în cratiţa adâncă.
Pentru a preveni condensarea fumului, adăugaţi
apă de fiecare dată după ce se evaporă.
DURATE DE GĂTIT
Duratele de gătit depind de tipul de alimente, de
consistenţa şi volumul lor.
Preîncălziţi întotdeauna timp de 15 de minute
cuptorul gol la temperatura necesară pentru
alimente înainte de a găti.
La început, monitorizaţi performanţa când gătiţi.
Găsiţi cele mai bune setări (setarea căldurii,
durata de gătit, etc.) pentru vasele, reţetele şi
cantităţile dvs. când utilizaţi acest aparat.
TABEL DE GĂTIT
Pentru a seta temperatura dorită rotiţi butonul
cuptorului la poziţia corespunzătoare.
17
2
1/2
1
Poziţia
butonu‐
lui
Durată
(min)
Nivel
raft
Ruladă
1/2
25 - 35
4
tavă de coacere
Prăjitură cu brânză
1/2
65 - 75
4
tavă de coacere
Aliment
Accesorii
Coacere în tavă
Pâine ţărănească
1/2
80 - 100
3
tavă de coacere
Aluat de prăjitură
2
10 - 15
3
tavă de coacere
Chifle suedeze
2
15 - 25
4
tavă de coacere
Prăjitură plată
1/2
25 - 40
3
tavă de coacere
Tort de clătite
1/2
40 - 55
4
tavă de coacere
Prăjitură sfărâmicioasă
2
30 - 45
3
tavă de coacere
Prăjitură cu unt
1/2
30 - 35
3
tavă de coacere
Aluat tartă cu mere
2
50 - 60
3
tavă de coacere
Prăjitură cu drojdie um‐
plută
1/2
35 - 45
3
tavă de coacere
Pandişpan
1/2
30 - 35
3
tavă de coacere
Plăcintă dospită cu mere
1/2
40 - 50
3
tavă de coacere
Mini Choux
1/2
25 - 35
3
tavă de coacere
Bezele
1
40 - 50
4
tavă de coacere
Prăjitură Madeira
1/2
55 - 65
3
1 formă rotundă (diametru: 18 cm) pe
raft de sârmă
Tort cu multe fructe
1/2
95 - 105
3
1 formă rotundă (diametru: 23 cm) pe
raft de sârmă
Coacerea în forme
18
Poziţia
butonu‐
lui
Durată
(min)
Nivel
raft
Sandviş Victoria
1/2
30 - 40
4
2 forme de sendviş pe raftul de sârmă
Prăjitură pentru Crăciun
1/2
60 - 70
3
1 formă rotundă (diametru: 28 cm) pe
raft de sârmă
Pandişpan românesc
1/2
40- 50
3
2 forme dreptunghiulare (30x12 cm)
pe raftul de sârmă
Pandişpan românesc tradiţional
1/2
65 - 75
3
2 forme dreptunghiulare (30x12 cm)
pe raftul de sârmă
Pizza
2
30 - 40
3
tavă de coacere
Quiche Lorraine
2
35 - 45
4
1 formă rotundă (diametru: 27 cm) pe
raft de sârmă
Lasagna
2
35 - 45
3
1 vas de copt Pyrex pătrat (21 cm) pe
raftul de sârmă
Cartofi gratinati
2
50 - 60
3
tavă de coacere
Păstrăv
2
30 - 40
3
raft de sârmă şi tavă de coacere pe
nivelul 2
Pui
2
55 - 65
3
raft de sârmă şi tavă de coacere pe
nivelul 1
Friptură de porc
2
70 - 80
3
tavă de coacere
Pui, jumătate
2
50 - 60
3
raft de sârmă şi tavă de coacere pe
nivelul 2
Aliment
Accesorii
Pizza
Preparat
Carne
INFORMAŢII PENTRU INSTITUTELE DE TESTARE
Aliment
Poziţia
Nivel
butonu‐ Durată (min)
raft
lui
Accesorii
Prăjituri mici
1/2
25 - 35
4
tavă de coacere
Pandişpan fără grăsimi
1/2
35 - 45
4
1 formă rotundă (diametru: 26 cm) pe
raft de sârmă
Plăcintă cu mere
1/2
70 - 80
4
2 forme rotunde (diametru: 20 cm) pe
raft de sârmă
Patiserie
1
35 - 45
4
tavă de coacere
19
PIZZA
Pentru rezultate optime, când
pregătiţi pizza rotiţi butonul pentru
funcţiile cuptorului în poziţia pentru
Pizza.
CUPTOR - ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
NOTE CU PRIVIRE LA CURĂŢARE
• Curăţaţi partea din faţă a cuptorului cu o
cârpă moale, apă caldă şi agent de curăţare.
• Utilizaţi un agent de curăţare dedicat pentru
curăţarea suprafeţelor metalice.
• Curăţaţi interiorul aparatului după fiecare
utilizare. Acumularea de grăsimi sau de orice
alte resturi alimentare poate provoca un
incendiu.
• Curăţaţi murdăria rezistentă cu produs special
de curăţat cuptorul.
• Curăţaţi toate accesoriile după fiecare utilizare
şi uscaţi-le. Folosiţi o lavetă moale cu apă
caldă şi un agent de curăţare.
• Dacă aveţi accesorii anti-aderente, nu le
curăţaţi utilizând agenţi agresivi, obiecte cu
margini ascuţite sau în maşina de spălat vase.
Stratul anti-aderent poate fi deteriorat.
ATENŢIE! Nu utilizaţi cuptorul fără
panoul de sticlă de la interior.
1. Deschideţi complet uşa şi ţineţi ambele
balamale.
2. Ridicaţi şi rotiţi mânerele ambelor balamale.
PENTRU MODELELE DIN INOX SAU
ALUMINIU
Curăţaţi uşa cuptorului numai cu o
lavetă sau burete umed. Uscaţi-o cu
o lavetă moale.
A nu se folosi bureţi din sârmă, acizi
sau produse abrazive, deoarece pot
deteriora suprafaţa cuptorului.
Curăţaţi panoul de comandă al
cuptorului cu aceeaşi precauţie.
SCOATEREA ŞI MONTAREA UŞII
Uşa cuptorului este prevăzută cu două panouri
de sticlă. Puteţi să scoateţi uşa cuptorului şi
panoul intern de sticlă pentru a le curăţa. Citiţi
toate instrucţiunile de la „Scoaterea şi instalarea
uşii” înainte de a scoate panourile de sticlă.
Uşa cuptorului se poate închide dacă
încercaţi să scoateţi panoul intern de
sticlă înainte de a scoate uşa
cuptorului.
20
3. Închideţi pe jumătate uşa cuptorului până la
prima poziţie de deschidere. După aceea,
ridicaţi şi împingeţi şi scoateţi uşa din locaş.
90°
7. Mai întâi ridicaţi cu atenţie, după care
scoateţi panoul de sticlă.
4. Puneţi uşa pe o lavetă moale, pe o suprafaţă
stabilă.
1
5. Eliberaţi sistemul de închidere pentru a
scoate panoul intern de sticlă.
2
8. Curăţaţi panourile de sticlă cu apă caldă şi
săpun Uscaţi cu grijă panourile de sticlă. Nu
curăţaţi panourile de sticlă în maşina de
spălat vase.
După terminarea curăţării, instalaţi panoul de
sticlă şi uşa cuptorului.
Dacă este instalată corect, garnitura uşii face clic.
Asiguraţi-vă că aţi montat corect în locaşul său
panoul de sticlă de la interior.
6. Rotiţi cele două dispozitive de fixare la 90° şi
scoateţi-le din locaşurile lor.
ÎNLOCUIREA BECULUI
Aşezaţi o lavetă pe partea de jos din interiorul
cuptorului. Aceasta previne deteriorarea cavităţii
şi a capacului din sticlă al becului.
21
AVERTISMENT! Pericol de
electrocutare! Deconectaţi siguranţa
înainte de a înlocui becul.
Este posibil ca becul cuptorului şi
capacul din sticlă al becului să fie
fierbinţi.
Becul din spate
1. Rotiţi spre stânga capacul din sticlă al becului
şi scoateţi-l.
2. Curăţaţi capacul de sticlă.
3. Înlocuiţi becul cu un bec adecvat rezistent la
o căldură de 300°C.
4. Montaţi capacul de sticlă.
1. Dezactivaţi aparatul.
2. Decuplaţi siguranţele din tablou sau
dezactivaţi întrerupătorul.
DEPANARE
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
CE TREBUIE FĂCUT DACĂ...
Problemă
Cauză posibilă
Nu se generează scântei
atunci când încercaţi să acti‐
vaţi generatorul de scântei.
Plita nu este conectată la o
sursă electrică sau este co‐
nectată incorect.
Verificaţi dacă plita este co‐
nectată corect la sursa de cu‐
rent. Consultaţi diagrama de
conectare.
Nu se generează scântei
atunci când încercaţi să acti‐
vaţi generatorul de scântei.
Siguranţa este arsă.
Verificaţi dacă siguranţa este
cauza defecţiunii. Dacă sigu‐
ranţele se ard în mod repetat,
adresaţi-vă unui electrician
calificat.
Nu se generează scântei
atunci când încercaţi să acti‐
vaţi generatorul de scântei.
Capacul şi coroana arzătoru‐
lui sunt poziţionate incorect.
Aşezaţi corect capacul şi co‐
roana arzătorului.
Flacăra se stinge imediat
după aprindere.
Termocuplul nu se încălzeşte
suficient.
După aprinderea flăcării, ţine‐
ţi activat generatorul de scân‐
tei timp de maxim 10 secun‐
de
Inelul flăcării nu este uniform.
Coroana arzătorului este blo‐
cată cu resturi de alimente.
Verificaţi dacă injectorul prin‐
cipal nu este blocat şi coroa‐
na arzătorului este curată.
Arzătoarele nu funcţionează.
Nu există alimentare cu gaz.
Verificaţi racordul la gaz.
Aparatul face zgomot.
22
Soluţie
Unele piese metalice ale apa‐
ratului se extind şi se con‐
tractă când se încălzesc sau
se răcesc. Zgomotele sunt
normale.
Problemă
Cauză posibilă
Flacăra este de culoare por‐
tocalie sau galbenă.
Soluţie
Flacăra poate fi portocalie
sau galbenă în anumite zone
ale arzătorului. Acest lucru
este normal.
Becul nu funcţionează.
Becul este defect.
Înlocuiţi becul.
Aburul şi condensul se depun
pe alimente şi în cavitatea
cuptorului.
Aţi lăsat vasul cu mâncare
prea mult timp în cuptor.
Nu lăsaţi vasele cu mâncare
în cuptor pentru mai mult de
15 - 20 de minute după termi‐
narea procesului de gătit.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Nu au fost efectuate setările
necesare.
Verificaţi dacă setările sunt
corecte.
Gătirea alimentelor durează
prea mult sau prea puţin.
Temperatura este prea
scăzută sau prea ridicată.
Reglaţi temperatura dacă es‐
te necesar. Urmaţi sfaturile
din manualul utilizatorului.
DATE PENTRU SERVICE
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie la problemă,
adresaţi-vă comerciantului sau unui centru de
service autorizat.
Datele necesare centrului de service se găsesc
pe plăcuţa cu date tehnice. Aceasta este
amplasată pe cadrul frontal din interiorul
aparatului. Nu scoateţi plăcuţa cu date tehnice
din interiorul aparatului.
Vă recomandăm să notaţi datele aici:
Model (MOD.)
.........................................
Codul numeric al produsului (PNC)
.........................................
Numărul de serie (S.N.)
.........................................
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
INFORMAŢII DESPRE PRODUS PENTRU PLITĂ ÎN CONFORMITATE CU UE 66/2014
Identificarea
modelului
ZCG610G1WA
Tipul plitei
Plită în interiorul unui aragaz autonom
Numărul de
arzătoare cu
gaz
4
23
Eficienţa ener‐
getică pentru
fiecare arzător
cu gaz (EE
gas burner)
Stânga spate - Auxiliar
nu este aplicabil
Dreapta spate - Semi Rapid
55.0%
Dreapta faţă - Semi Rapid
55.0%
Stânga faţă - Rapid
55.7%
Eficienţa energetică pentru plita cu gaz (EE gas hob)
55.2%
Sfaturi generale
EN 30-2-1: Aparate de gătit pentru uz casnic,
alimentate cu gaz - Partea 2-1: Utilizarea
raţională a energiei - Generalităţi
Asiguraţi-vă că uşa cuptorului este închisă corect
atunci când aparatul este în funcţiune şi
menţineţi-o închisă cât mai mult posibil pe durata
gătitului.
Folosiţi vase din metal pentru a îmbunătăţi
economia de energie.
Atunci când este posibil, nu pre-încălziţi cuptorul
înainte de a introduce alimente în interior.
Atunci când durata de gătire este mai mare de 30
de minute, reduceţi temperatura cuptorului la
minim cu 3 - 10 minute, în funcţie de durata
gătirii, înainte de terminarea duratei de gătire.
Căldura reziduală din interiorul cuptorului va
continua gătirea.
Folosiţi căldura reziduală pentru a încălzi alte
preparate.
PLITĂ - ECONOMISIREA ENERGIEI
Puteţi economisi energia în timpul gătitului zilnic
dacă respectaţi recomandările de mai jos.
• Atunci când încălziţi apă, folosiţi doar
cantitatea necesară.
• Dacă este posibil, puneţi întotdeauna capace
pe vase.
• Înainte de a utiliza arzătoarele şi suportul tăvii,
asiguraţi-vă că acestea sunt montate corect.
• Baza vasului trebuie să aibă diametrul
adecvat cu dimensiunea arzătorului.
• Puneţi vasul direct peste arzător şi în centrul
acestuia.
• Atunci când începe să fiarbă lichidul, reduceţi
flacăra la minim pentru a fierbe la foc mic.
• Dacă este posibil, folosiţi o oală sub presiune.
Consultaţi manualul de utilizare al acesteia.
Menţinerea caldă a alimentelor
Alegeţi setarea pentru cea mai mică temperatură
posibilă pentru a folosi căldura reziduală şi
menţine o mâncare caldă.
CUPTOR - ECONOMISIREA ENERGIEI
Aparatul dispune de unele funcţii
care vă ajută la economisirea
energiei în timpul procesului zilnic de
gătire.
INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele marcate cu
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
.
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse
în containerele corespunzătoare. Ajutaţi la
protejarea mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele electrice şi
acest simbol împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de reciclare
sau contactaţi administraţia oraşului dvs.
24
*
25
26
27
867354610-A-502019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement