ZANUSSI ZCV65201WA Упатство за користење

ZANUSSI ZCV65201WA Упатство за користење
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZCV65201WA
SQ Udhëzimet për përdorim
Sobë Gatimi
MK Упатство за ракување
Шпорет
2
25
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me kujdes
udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës për
lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të
papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të
sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të
ardhmen.
SIGURIA PËR FËMIJËT DHE PERSONAT
VULNERABËL
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, plagosjeje ose gjymtimi të
përhershëm.
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e
sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose
mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse
këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin
e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë
siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes, gjatë
kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e arritshme janë të
nxehta.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e
pajisjes pa mbikëqyrje.
SIGURIA E PËRGJITHSHME
•
•
•
•
2
Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë pajisje
dhe të ndërrojë kabllon.
Kjo pajisje duhet të lidhet me rrymën me një kabllo të llojit
H05VV-F për t'i rezistuar temperaturës së panelit të pasmë.
Kjo pajisje është prodhuar për t'u përdorur deri në një lartësi
prej 2000 m mbi nivelin e detit.
Kjo pajisje nuk duhet të përdoret në anije, varka ose mjete
ujore.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos e instaloni pajisjen prapa një dere dekorative për të
shmangur mbinxehjen.
Mos e instaloni pajisjen mbi një platformë.
Mos e përdorni pajisjen nëpërmjet një kohëmatësi të jashtëm
ose një sistemi komandimi të veçuar.
PARALAJMËRIM: Gatimi i pambikëqyrur me yndyrë ose vaj
mbi pianurë mund të jetë i rrezikshëm dhe mund të shkaktojë
zjarr.
Mos provoni ASNJËHERË ta fikni zjarrin me ujë, por fikni
pajisjen dhe pastaj mbuloni flakën, p.sh. me një kapak ose
me batanije kundër zjarrit.
KUJDES: Procesi i gatimit duhet të mbikëqyret. Proceset e
shkurtra të gatimit duhet të mbikëqyren vazhdimisht.
PARALAJMËRIM: Rrezik zjarri: Mos ruani artikuj mbi
sipërfaqet e gatimit.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar pajisjen.
Mos përdorni pastrues gërryes të fortë ose kruajtëse të
mprehta metalike për të pastruar derën prej xhami ose
xhamin e kapakëve me mentesha të pianurës, pasi mund të
gërvishtet sipërfaqja, gjë e cila mund të rezultojë në krisjen e
xhamit.
Objektet metalike si thikat, pirunët, lugët dhe kapakët nuk
duhet të vendosen mbi sipërfaqen e pianurës, sepse mund
të nxehen.
Nëse sipërfaqja prej qeramike/xhami kriset, fikeni pajisjen
për dhe shkëputeni nga rryma elektrike. Në rast se pajisja
është e lidhur me rrymën elektrike direkt duke përdorur kuti
lidhëse, hiqeni siguresën për të shkëputur pajisjen nga
furnizimi me rrymë. Në çdo rast, kontaktoni me Qendrën e
Autorizuar të Shërbimit.
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme
nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të
shmangni prekjen e elementeve ngrohëse. Fëmijët nën 8
vjeç duhet të mbahen larg, nëse nuk mbikëqyren
vazhdimisht.
Përdorni gjithmonë doreza furre për të hequr ose për të futur
aksesorët ose enët për furrë.
3
•
•
•
•
•
Përpara punimeve të mirëmbajtjes, shkëputni furnizimin me
rrymë elektrike.
Për të shmangur mundësinë e goditjes elektrike, sigurohuni
që pajisja të fiket përpara se të ndërroni llambën.
Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja elektrike
është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga prodhuesi, qendra
e autorizuar e shërbimit ose persona me kualifikim të
ngjashëm.
Mjetet e shkëputjes duhet të përfshihen në rrjetin elektrik
sipas rregullave të instalimeve elektrike.
PARALAJMËRIM: Përdorni vetëm mbrojtëset e pianurës të
përcaktuara nga prodhuesi i pajisjes së gatimit ose të
cilësuara si të përshtatshme nga ky i fundit në udhëzimet e
përdorimit, ose mbrojtëset e pianurës të integruara në
pajisje. Përdorimi i mbrojtëseve të papërshtatshme mund të
shkaktojë aksidente.
UDHËZIMET PËR SIGURINË
INSTALIMI
PARALAJMËRIM! Vetëm një person
i kualifikuar duhet ta instalojë këtë
pajisje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të
dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna me
pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni pajisjen
sepse është e rëndë. Përdorni gjithnjë doreza
sigurie dhe këpucë të mbyllura.
Mos e tërhiqni pajisjen nga doreza.
Mobilja e kuzhinës dhe zgavra duhet të kenë
dimensione të përshtatshme.
Ruani largësitë minimale nga pajisjet dhe
njësitë e tjera.
Sigurohuni që pajisja të jetë e instaluar poshtë
dhe pranë strukturave të sigurta.
Disa pjesë të pajisjes kanë korrent. Mbylleni
pajisjen me mobilie për të parandaluar prekjen
e pjesëve të rrezikshme.
Anët e pajisjes duhet të jenë pranë pajisjeve
ose njësive me të njëjtën lartësi.
Mos e instaloni pajisjen pranë dyerve ose nën
dritare. Duke vepruar kështu do të
•
parandaloni rënien e enëve të nxehta të
gatimit nga pajisja kur hapet dera ose dritarja.
Sigurohuni të instaloni një mjet stabilizues për
të penguar animin e pajisjes. Referojuni
kapitullit "Instalimi".
LIDHJA ELEKTRIKE
PARALAJMËRIM! Rrezik zjarri dhe
goditjeje elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer nga një
elektricist i kualifikuar.
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat elektrike
të rrjetit elektrik.
Përdorni gjithmonë një prizë me tokëzim të
instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë spina dhe
kabllo zgjatuese.
Mos i lini kabllot që të prekin derën e pajisjes
ose t'i afrohen asaj, veçanërisht kur dera
është e nxehtë.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me korrent dhe
të izoluara duhet të shtrëngohet në mënyrë të
tillë që të mos hiqet pa vegla.
•
•
•
•
•
•
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të
instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e
arritshme pas montimit të pajisjes.
Nëse priza është e lirë, mos e futni spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e
tërhequr nga kablloja elektrike. Gjithmonë
tërhiqeni kabllon duke e kapur nga spina.
Përdorni mjetet e duhura izoluese: çelësa
mbrojtës të linjës, siguresa (siguresa tip vidë
të hequra nga mbajtësja), çelësa të humbjeve
në tokëzim dhe kontaktorë.
Instalimi elektrik duhet të ketë një pajisje
instaluese e cila ju lejon të shkëpusni pajisjen
nga rryma elektrike në të gjitha polet. Pajisja
instaluese duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
Mbylleni plotësisht derën e pajisjes, përpara
se të lidhni spinën e rrymës me prizën e
rrymës.
PËRDORIMI
PARALAJMËRIM! Rrezik lëndimi
dhe djegiesh.
Rrezik nga goditja elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
Mos e lini pajisjen të pambikëqyrur gjatë
punës.
Çaktivizojeni pajisjen pas çdo përdorimi.
Bëni kujdes kur hapni derën e pajisjes
ndërkohë që pajisja është në punë. Mund të
çlirohet ajër i nxehtë.
Mos e përdorni pajisjen me duar të lagura ose
kur ajo ka kontakt me ujin.
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe pune ose
për të mbajtur sende.
•
•
PARALAJMËRIM! Rrezik dëmtimi i
pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PARALAJMËRIM! Rrezik zjarri dhe
shpërthimi
•
•
•
•
Yndyrat dhe vajrat kur nxehen mund të
lëshojnë avuj të ndezshëm. Mbajeni flakën
ose objektet e nxehura larg nga yndyrat dhe
vajrat kur gatuani me to.
Avujt që lëshon vaji shumë i nxehtë mund të
shkaktojnë ndezje spontane.
Vaji i përdorur që përmban mbetje ushqimore,
mund të shkaktojë zjarr në temperaturë më të
ulët sesa vaji që përdoret për herë të parë.
Mos vendosni produkte që marrin flakë ose
sende të lagura me produkte të ndezshme
brenda, pranë pajisjes ose mbi të.
Mos lejoni që pajisja të bjerë në kontakt me
shkëndija apo flakë të hapura kur hapni
derën.
Hapeni me kujdes derën e pajisjes. Përdorimi
i përbërësve me alkool mund të krijojë një
përzierje alkooli dhe ajri.
Për të parandaluar dëmtimin ose çngjyrosjen
e emalimit:
– mos vendosni enë furre ose objekte të
tjera drejtpërdrejt në fundin e pajisjes.
– mos hidhni ujë drejtpërdrejt në pajisjen e
nxehtë.
– mos lini enë të lagura dhe ushqim në
pajisje pasi të keni mbaruar gatimin.
– bëni kujdes kur hiqni ose vendosni
aksesorët.
Çngjyrimi i emalimit ose i inoksit nuk ndikon
në funksionimin e pajisjes.
Përdorni një tavë të thellë për kek të
lëngshëm. Lëngjet e frutave shkaktojnë njolla
që mund të jenë të përhershme.
Mos mbani enë të nxehta mbi panelin e
kontrollit.
Mos vini enë bosh mbi pllakën e nxehtë.
Bëni kujdes të mos lini objekte ose enë gatimi
të bien mbi pajisje. Sipërfaqja mund të
dëmtohet.
Mos i aktivizoni zonat e gatimit me enë të
zbrazëta ose pa enë gatimi.
Mos vendosni fletë alumini në pajisje ose
drejtpërdrejt në pjesën e poshtme të pajisjes.
Enët e gatimit prej gize, alumini ose me fund
të dëmtuar mund të shkaktojnë gërvishtje.
Gjithmonë ngrijini këto objekte peshë kur
duhet t'i lëvizni në sipërfaqen e gatimit.
Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim. Ajo nuk
duhet të përdoret për qëllime të tjera, për
shembull për ngrohje dhome.
KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM! Rrezik
plagosjeje, zjarri ose dëmtimi të
pajisjes.
•
•
•
•
Çaktivizojeni pajisjen përpara mirëmbajtjes.
Hiqni spinën nga priza elektrike.
Sigurohuni që pajisja të jetë e ftohtë. Ka rrezik
që panelet prej xhami të thyhen.
Ndërrojini menjëherë panelet prej xhami të
derës kur janë të dëmtuara. Kontaktoni
qendrën e autorizuar të shërbimit.
Tregoni kujdes kur e hiqni derën nga pajisja.
Dera është e rëndë!
5
•
•
•
•
•
Yndyra dhe ushqimi i mbetur brenda pajisjes
mund të shkaktojë zjarr.
Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë dhe të
lagësht. Përdorni vetëm detergjente neutrale.
Mos përdorni produkte gërryese, materiale të
ashpra pastruese, tretës ose objekte metalike.
Nëse përdorni spërkatës për furrën, ndiqni
udhëzimet e sigurisë në paketim.
Mos e pastroni smaltin katalitik (nëse ka) me
asnjë lloj detergjenti.
DRITA E BRENDSHME
• Lloji i llambushkës ose llambushkës halogjene
të përdorur për këtë pajisje është vetëm për
pajisje elektro-shtëpiake. Mos e përdorni atë
për ndriçim banese.
PARALAJMËRIM! Rrezik nga
goditja elektrike.
•
•
Përpara ndërrimit të llambës, shkëputeni
pajisjen nga korrenti.
Përdorni vetëm llamba me të njëjtat
specifikime.
HEDHJA E PAJISJES
PARALAJMËRIM! Rrezik plagosjeje
ose mbytjeje.
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit me
energji.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë pajisjes
dhe hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të parandaluar
ngecjen e fëmijëve dhe të kafshëve shtëpiake
brenda pajisjes.
SHËRBIMI
• Për të riparuar pajisjen kontaktoni me një
qendër të autorizuar shërbimi.
• Përdorni vetëm pjesë këmbimi origjinale.
INSTALIMI
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
Përmasa
VENDNDODHJA E PAJISJES
Mund ta instaloni pajisjen e veçantë me dollapë
në një ose në të dy krahët dhe në qoshe.
Për distanca minimale për montimin, kontrolloni
tabelën.
B
C
C
mm
150
TË DHËNAT TEKNIKE
Tensioni
230 V
Frekuenca
50 - 60 Hz
Kategoria e pajisjes
1
Përmasat
mm
A
Distancat minimale
Përmasa
6
mm
A
400
B
650
Lartësia
858
Gjerësia
600
Thellësia
600
NIVELIMI I PAJISJES
Përdorni këmbët e vogla poshtë pajisjes për ta
vendosur sipërfaqen e pajisjes në të njëjtin nivel
me sipërfaqet e tjera.
MBROJTJA KUNDËR PËRMBYSJES
Përcaktojeni lartësinë e duhur dhe zonën për
pajisjen përpara se të vendosni mbrojtjen kundër
përmbysjes.
1. Instalojeni mbrojtjen kundër animit 232-237
mm nën sipërfaqen e sipërme të pajisjes dhe
110-115 mm nga ana e pajisjes, në vrimën
rrethore që gjendet në kllapë. Mbërthejeni atë
me vidë në materialin e ngurtë ose përdorni
përforcuesin përkatës (murin).
110-115
mm
KUJDES! Sigurohuni që ta instaloni
në lartësinë e duhur mbrojtjen
kundër përmbysjes.
232- 237
mm
Sigurohuni që sipërfaqja mbrapa
pajisjes të jetë e lëmuar.
Duhet të instaloni mbrojtjen kundër animit. Nëse
nuk e instaloni, pajisja mund të anohet.
Pajisja ka simbolin e treguar në foto (nëse
aplikohet) për t'ju kujtuar mbi instalimin dhe
mbrojtjen kundër animit.
2. Vrimën mund ta gjeni në anën e majtë të
pjesës së pasme të pajisjes. Ngrini pjesën e
përparme të pajisjes dhe vendoseni në mes
të hapësirës midis dollapëve. Nëse hapësira
midis dollapëve është më e madhe se
gjerësia e pajisjes, ju duhet të përshtatni
matjet e anëve për ta vënë pajisjen në
qendër.
Nëse i ndryshoni dimensionet e
sobës, duhet ta pozicioni siç duhet
pajisjen pa majë.
KUJDES! Nëse hapësira midis
dollapëve është më e madhe se
gjerësia e pajisjes, duhet t'i
përshtatni matjet e anëve për ta
vënë pajisjen në qendër.
INSTALIMI ELEKTRIK
PARALAJMËRIM! Prodhuesi nuk
mban përgjegjësi nëse nuk i ndiqni
masat e sigurisë në kapitujt mbi
sigurinë.
Kjo pajisje ofrohet pa prizë ose kordon elektrik.
7
PARALAJMËRIM! Përpara se të
lidhni kordonin elektrik me terminalin,
matni voltazhin midis fazave në
rrjetin e shtëpisë. Pastaj, referojuni
etiketës së lidhjes mbrapa pajisjes
për instalimin e saktë elektrik. Kjo
radhë hapash eviton gabimet gjatë
instalimit dhe dëmtimin e
komponentëve elektrikë të pajisjes.
Faza
3 me nul
1
5x1,5 mm²
PARALAJMËRIM! Kordoni elektrik
nuk duhet të prekë pjesën e pajisjes
të hijezuar në figurë.
Llojet e kabllove që përdoren për fazat e
ndryshme:
Faza
Përmasat minimale të
kabllos
Përmasat minimale të
kabllos
3x6,0 mm²
PËRSHKRIM I PRODUKTIT
PAMJE E PËRGJITHSHME
1
1 Çelësat e pianurës
2 Simboli/treguesi i temperaturës
2 3 4 5 6
7
10
8
4
3
2
1
8
9
3 Çelësi i temperaturës
4 Çelësi i kujtuesit të minutave
5 Çelësi i funksioneve të furrës
6 Treguesi/simboli/llamba e pianurës
7 Elementi ngrohës
8 Llamba
9 Ventilatori
10 Pozicionet e rafteve
SKEMA E SIPËRFAQES SË GATIMIT
1
2
140 mm
3
180 mm
1 Zonë gatimi 1200 W
2 Dalja e avullit - numri dhe pozicioni varen nga
modeli
3 Zonë gatimi 1700 W
4 Zonë gatimi 1200 W
5 Treguesi i nxehtësisë së mbetur
6 Zonë gatimi 1700 W
180 mm
6
140 mm
5
4
AKSESORËT
• Rafti rrjetë
Për enët e gatimit, tavat e kekëve dhe të
pjekjes.
• Tavë për pjekje
Për ëmbëlsira dhe biskota.
• Ndarja për ruajtjen
Ndarja për ruajtjen ndodhet poshtë hapësirës
së furrës. Për të përdorur këtë ndarje, ngrini
derën e poshtme të përparme dhe tërhiqeni
poshtë.
PARALAJMËRIM! Ndarja për
ruajtjen mund të nxehet kur
pajisja është në punë.
PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
PASTRIMI I PARË
Nxirri të gjithë aksesorët nga furra.
Referojuni kapitullit "Kujdesi dhe
pastrimi".
Furrën dhe aksesorët pastrojini përpara
përdorimit të parë.
Kthejini aksesorët në pozicionin e tyre fillestar.
dhe temperaturën
1. Vendosni funksionin
maksimale.
2. Lëreni pajisjen të punojë për rreth 1 orë.
3. Vendosni funksionin
dhe vendosni
temperaturën maksimale. Temperatura
maksimale për këtë funksion është 210°C.
4. Lëreni pajisjen të punojë për 15 minuta.
Aksesorët mund të nxehen më shumë sesa
zakonisht. Pajisja mund të nxjerrë erë të keqe
dhe tym. Kjo është normale. Sigurohuni që të
ketë ajrosje të mjaftueshme në dhomë.
NGROHJA PARAPRAKE
Ngroheni paraprakisht pajisjen bosh për të djegur
yndyrën e mbetur.
9
VATRA E GATIMIT - PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
PËRZGJEDHJA E NXEHTËSISË
Simbolet
Funksioni
Rrotulloni çelësin për zonën e zgjedhur të gatimit
në cilësimin e nevojshëm të ngrohjes.
Treguesi i kontrollit të pianurës ndizet.
Për të përfunduar procesin e gatimit, rrotullojeni
çelësin në pozicionin e fikjes.
Nëse çaktivizohen të gjitha zonat e gatimit,
treguesi i kontrollit të pianurës fiket.
TREGUESI I NXEHTËSISË SË MBETUR
Pozicioni fikur
1-6
PARALAJMËRIM! Rrezik djegieje
nga nxehtësia e mbetur.
Cilësimet e ngrohjes
Përdorni ngrohtësinë e mbetur për të
ulur konsumin e energjisë.
Çaktivizojeni zonën e gatimit për 5 10 minuta përpara se të ketë
përfunduar procesi i gatimit.
Treguesi ndizet kur zona e gatimit është e
nxehtë.
VATRA E GATIMIT - UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
ENËT E GATIMIT
Fundi i enëve të gatimit duhet të jetë
sa më i trashë dhe më i rrafshët që
të jetë e mundur.
Enët prej çeliku të emaluar dhe me
bazamente alumini ose bakri mund
të shkaktojnë çngjyrosje mbi
sipërfaqen prej qeramike xhami.
Cilësimi i
nxehtësi
së:
Përdorimi:
2
Për një valë të lehtë
3
Për të zier pak
4
Për skuqje / karamelizim
5
Për vlim
6
Për vlim / skuqje të shpejtë /
skuqje të thellë
SHEMBUJ TË GATIMEVE
Cilësimi i
nxehtësi
së:
1
Përdorimi:
Për të mbajtur ngrohtë
VATRA E GATIMIT - KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
10
INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME
• Pastroni pjanuren pas çdo përdorimi.
• Përdorni gjithmonë enë me bazament të
pastër.
•
•
•
Gërvishtjet ose njollat e errëta mbi sipërfaqe
nuk ndikojnë në funksionimin e pjanures.
Përdorni një pastrues të veçantë që mund të
përdoret për sipërfaqen e pjanures.
Përdorni kruajtëse të posaçme për xhamin.
PASTRIMI I PIANURËS
• Hiqni menjëherë: plastmasë të shkrirë,
celofan, sheqer dhe ushqime me sheqer.
Nëse nuk e bëni, pianura mund të dëmtohet
nga papastërtia. Kini kujdes të shmangni
djegiet. Vendoseni kruajtësen speciale mbi
sipërfaqen e xhamit në një kënd të ngushtë
dhe rrëshqiteni tehun mbi sipërfaqe.
•
•
Hiqeni kur pianura të jetë ftohur
mjaftueshëm: njollat e çmërsit, rrëketë e ujit,
njollat e yndyrës, çngjyrosjet e ndritshme
metalike. Pastrojeni pianurën me një leckë të
njomë dhe me detergjent jo-gërryes. Pas
pastrimit, thajeni pianurën me një leckë të
butë.
Heqja e çngjyrosjeve të ndritshme
metalike: përdorni një solucion me ujë dhe
uthull dhe pastroni sipërfaqen e xhamit me një
leckë të njomë.
FURRA - PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
AKTIVIZIMI DHE ÇAKTIVIZIMI I PAJISJES
Në varësi të modelit, pajisja juaj ka
llamba, simbole në çelës ose
tregues:
• Llamba ndizet kur pajisja është
në punë.
• Simboli tregon nëse çelësi
kontrollon një nga zonat e gatimit,
funksionet e furrës ose
temperaturën.
• Treguesi ndizet kur furra nxehet.
1. Rrotullojeni çelësin e funksioneve të furrës
për të zgjedhur një funksion furre.
2. Rrotullojeni çelësin e temperaturës për të
zgjedhur një temperaturë.
3. Për ta çaktivizuar pajisjen, rrotullojeni çelësin
e funksioneve të furrës dhe temperaturës në
pozicionin e fikjes.
TERMOSTATI I SIGURISË
Përdorimi i pasaktë i pajisjes ose pjesët me
defekt mund të shkaktojnë mbinxehje të
rrezikshme. Për ta parandaluar këtë, furra ka një
termostat sigurie që ndërpret furnizimin me
energji. Furra ndizet aktivizohet përsëri
automatikisht kur bie temperatura.
FUNKSIONET E FURRËS
Simboli
Funksioni i furrës
Përdorimi
Pozicioni fikur
Furra është e fikur.
Gatim tradicional
Për të pjekur ushqimin në një pozicion rafti.
Pjekja në skarë
Për të pjekur në skarë ushqime të sheshta dhe për të
thekur bukë
Temperatura maksimale për këtë funksion është 210°C.
Nxehtësia e poshtme
Për pjekjen e kekëve me bazë krokante dhe për ruajtjen
e ushqimit.
11
Simboli
Funksioni i furrës
Përdorimi
Gatim me ajrim
Për pjekjen dhe gatimin e ushqimeve me të njëjtën
temperaturë gatimi, duke përdorur më shumë se një raft,
pa përzierjen e aromave.
Shkrirja
Për të shkrirë ushqimin (zarzavate dhe fruta). Koha e
shkrirjes varet nga sasia dhe trashësia e ushqimit të
ngrirë.
Për të përdorur këtë funksion, çelësi i temperaturës
duhet të jetë në pozicionin fikur.
Pjekje me lagështirë
Ky funksion është projektuar për të kursyer energjinë
gjatë gatimit. Për udhëzimet e gatimit, drejtojuni kapitullit
"Udhëzime dhe këshilla", Pjekje me lagështirë. Dera e
furrës duhet të mbyllet gjatë gatimit në mënyrë që
funksioni të mos ndërpritet dhe për t'u siguruar që furra
të funksionoje me efikasitetin më të lartë të mundshëm
të energjisë. Kur përdorni këtë funksion, temperatura në
hapësirën e brendshme mund të ndryshojë nga
temperatura e vendosur. Fuqia e nxehtësisë mund të
reduktohet. Për rekomandime të përgjithshme rreth
kursimit të energjisë, referojuni kapitullit "Efikasiteti i
energjisë", "Kursimi i energjisë". Ky funksion është
përdorur për të qenë në pajtim me klasin e efikasitetit të
energjisë sipas EN 60350-1.
FURRA - FUNKSIONET E ORËS
KUJTUESI I MINUTAVE
Përdoreni për të cilësuar një numërim mbrapsht.
Ky funksion nuk ndikon në
funksionimin e pajisjes.
2. Rrotullojeni çelësin e kohëmatësit deri në
fund, pastaj rrotullojeni deri te periudha e
nevojshme e kohës.
Kur të ketë përfunduar periudha e kohës, do të
dëgjohet një sinjal akustik.
1. Vendosni një funksion furre dhe
temperaturën.
FURRA - PËRDORIMI I AKSESORËVE
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
FUTJA E AKSESORËVE
Rafti me rrjetë:
Pjesa e pasme e raftit me rrjetë ka
një formë të veçantë, e cila ndihmon
qarkullimin e ajrit.
12
Vendoseni raftin në pozicionin e duhur të raftit.
Sigurohuni që të mos prekë paretin e pasmë të
furrës.
Tabakaja:
Mos e futni tabakanë e pjekjes
plotësisht në paretin e pasmë të
hapësirës së furrës. Kjo pengon
qarkullimin e nxehtësisë përreth
tabakasë. Ushqimi mund të digjet,
veçanërisht në pjesën e pasme të
tabakasë.
Vendoseni tabakanë ose tavën e thellë mbi
pozicionin e raftit. Sigurohuni që të mos prekë
paretin e pasmë të furrës.
FURRA - UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
Temperatura dhe kohët e pjekjes në
tabela janë vetëm udhëzuese. Ato
varen nga recetat, cilësia dhe sasia
e përbërësve të përdorur.
INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME
• Pajisja ka katër pozicione të raftit. Numërojini
nivelet e raftit pajisjes duke filluar nga poshtë.
• Pajisja ka një sistem të veçantë që qarkullon
ajrin dhe riciklon vazhdimisht avullin. Me këtë
sistem ju mund të gatuani në një mjedis me
avull dhe ta mbani ushqimi të butë nga brenda
dhe krokant nga jashtë. Ai ul kohën e gatimit
dhe konsumin e energjisë në minimum.
• Në pajisje ose në panelet e dyerve prej xhami
mund të kondensohet lagështi. Kjo është
normale. Qëndroni gjithmonë pak larg pajisjes
kur hapni derën e pajisjes ndërsa është në
punë. Për të ulur kondensimin, përdoreni
pajisjen bosh për 10 minuta para gatimit.
• Fshini lagështinë e formuar pas çdo përdorimi
të pajisjes.
• Mos vendosni objekte drejtpërdrejt mbi bazën
e pajisjes dhe mos i mbuloni pjesët e pajisjes
me letër alumini gjatë gatimit. Kjo mund të
ndryshojë rezultatet e pjekjes dhe mund të
shkaktojë dëmtimin e smaltit të furrës.
PJEKJA
• Furra juaj mund të pjekë apo të skuqë
ndryshe nga furra juaj e mëparshme.
Përshtatini cilësimet tuaja të zakonshme si
temperaturën, kohën e gatimit dhe pozicionet
e rafteve sipas vlerave në tabela.
• Përdorni në fillim temperaturën më të ulët.
• Nëse nuk gjeni përzgjedhjet për një recetë të
veçantë, kërkoni për një të përafërt.
• Koha e pjekjes mund të zgjatet me 10-15
minuta, nëse gatuani kekë në më shumë se
një pozicion të rafteve.
• Kekët dhe petët në lartësi të ndryshme nuk
skuqen gjithmonë njësoj në fillim. Nëse ndodh
kjo, mos e ndryshoni temperaturën e furrës.
Diferencat do të barazohen gjatë procedurës
së pjekjes.
• Tavat në furrë mund të deformohen gjatë
pjekjes. Kur tavat ftohen përsëri, deformimi do
të zhduket.
PJEKJA E KEKËVE
• Mos e hapni derën e furrës para se të ketë
kaluar 3/4 e kohës së pjekjes.
• Nëse përdorni dy tava për pjekje njëkohësisht,
mbajeni një nivel bosh mes tyre.
GATIMI I MISHIT DHE PESHKUT
• Përdorni një tavë të thellë për ushqimet me
shumë yndyrë, për të ruajtur furrën nga njollat
që mund të mos ikin më.
13
•
•
Lëreni mishin afro 15 minuta përpara se ta
shponi, në mënyrë që lëngu të mos derdhet
jashtë.
Për të parandaluar tymin e tepërt në furrë
gjatë pjekjes, hidhni pak ujë në tavën e thellë.
Për të parandaluar kondensimin e tymit,
shtoni ujë sa herë që të thahet.
Fillimisht, kontrolloni funksionimin e pajisjes kur
gatuani. Gjeni përzgjedhjet më të mira
(përzgjedhjet e nxehtësisë, kohët e gatimit, etj.)
për gatesat tuaja, recetat dhe sasitë përkatëse
kur përdorni pajisjen.
KOHËT E GATIMIT
Kohët e gatimit varen nga lloji, shpeshtësia dhe
vëllimi i ushqimit.
GATIM TRADICIONAL
Ushqim
Temperatura
Pozicioni i
Koha (minuta)
(°C)
raftit
Aksesorët
Rripa brumi të
shkrifët
250
150
25 - 30
3
tabaka pjekjeje
Kek i sheshtë 1)
1000
160 - 170
30 - 35
2
tabaka pjekjeje
Kek me maja e
me mollë
2000
170 - 190
40 - 50
3
tabaka pjekjeje
Kek në tavën e
kullimit
1500
160 - 170
45 - 55 2)
2
tabaka pjekjeje
Pulë, e plotë
1350
200 - 220
60 - 70
2
rafti rrjetë
1
tabaka pjekjeje
3
rafti rrjetë
1
tabaka pjekjeje
3
Rafti rrjetë
1
tabaka pjekjeje
Gjysma pule
14
Sasia (g)
1300
190 - 210
190 - 210
35 + 30
Kotëleta me
rosto derri
600
30 - 35
Pandispanjë për
ëmbëlsira 3)
800
230 - 250
10 - 15
2
tabaka pjekjeje
Kek me maja
me mbushje 4)
1200
170 - 180
25 - 35
2
tabaka pjekjeje
Pica
1000
200 - 220
25 - 35
2
tabaka pjekjeje
Kek me krem
bulmeti
2600
170 - 190
60 - 70
2
tabaka pjekjeje
Flan zviceran
me mollë 4)
1900
200 - 220
30 - 40
1
tabaka pjekjeje
Kek
Krishtlindjeje 4)
2400
170 - 180
55 - 65 5)
2
tabaka pjekjeje
Ushqim
Sasia (g)
Temperatura
Pozicioni i
Koha (minuta)
(°C)
raftit
Aksesorët
Quiche
Lorraine 4)
1000
220 - 230
40 - 50
1
1 tabaka
rrethore
(diametri: 26 cm)
Bukë e bërë
vetë 6)
750 + 750
180 - 200
60 - 70
1
2 tabaka alumini
(gjatësia: 20 cm)
Pandispanjë
rumune 1)
600 + 600
160 - 170
40 - 50
2
2 tabaka alumini
(gjatësia: 25 cm)
në të njëjtin
pozicion rafti
Pendespanjë
rumune tradicionale
600 + 600
160 - 170
30 - 40
2
2 tabaka alumini
(gjatësia: 25 cm)
në të njëjtin
pozicion rafti
Panine 4)
800
200 - 210
10 - 15
2
tabaka pjekjeje
Roleta
zvicerane 1)
500
150 - 170
15 - 20
1
tabaka pjekjeje
Mafishe
400
100 - 120
40 - 50
2
tabaka pjekjeje
Kek me
thërrime 4)
1500
180 - 190
25 - 35
3
tabaka pjekjeje
Kek me
gjalpë 1)
600
180 - 200
20 - 25
2
tabaka pjekjeje
1) Ngroheni furrën paraprakisht për 10 minuta.
2) Pasi të fikni pajisjen, lëreni kekun në furrë për 7 minuta.
3) Ngroheni furrën paraprakisht për 20 minuta.
4) Ngroheni furrën paraprakisht për 10-15 minuta.
5) Pasi të fikni pajisjen, lëreni kekun në furrë për 10 minuta.
6) Caktojeni temperaturën në 250°C dhe ngroheni furrën paraprakisht për 18 minuta.
GATIM ME VENTILIM
Ushqim
Sasia (g)
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Aksesorët
Rripa brumi të
shkrifët 1)
250
145
25
3
tavë për
pjekje
Rripa brumi të
shkrifët 1)
250 + 250
145
25
1+3
tavë për
pjekje
Kekë të
sheshtë 1)
1000
150
30
2
tavë për
pjekje
15
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Kekë të
sheshtë 1)
1000 +
1000
155
40
Kek me maja e
me mollë
2000
170 - 180
Ëmbëlsirë me
mollë
1200 +
1200
Kekë të vegjël 1)
Pozicioni i
raftit
Aksesorët
1+3
tavë për
pjekje
40 - 50
3
tavë për
pjekje
175
55
2
2 tava
alumini të
rrumbullakët
a (diametri:
20 cm) në të
njëjtin
pozicion rafti
500
155
30
2
tavë për
pjekje
Kekë të vegjël 1)
500 + 500
155
40
1+3
tavë për
pjekje
Pendespanjë pa
yndyrë 1)
350
160
30
1
1 tavë
alumini e
rrumbullakët
(diametri: 26
cm)
Ëmbëlsirë në
tavën e kullimit
1200
150 - 160
30 - 35 2)
2
tavë për
pjekje
Pulë, e plotë
1400
180
55
2
rafti rrjetë
1
tavë për
pjekje
2
rafti rrjetë
1
tavë për
pjekje
Rosto derri
16
Sasia (g)
800
170 - 180
45 - 50
Kek me maja
me mbushje
1200
150 - 160
20 - 30
2
tavë për
pjekje
Pica
1000 +
1000
200 - 210
30 - 40
1+3
tavë për
pjekje
Pica
1000
190 - 200
25 - 35
2
tavë për
pjekje
Kek me krem
bulmeti
2600
160 - 170
40 - 50
1
tavë për
pjekje
Flan zviceran
me mollë 3)
1900
180 - 200
30 - 40
2
tavë për
pjekje
Kek
Krishtlindjesh 1)
2400
150 - 160
35 - 40 2)
2
tavë për
pjekje
Ushqim
Sasia (g)
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Aksesorët
Quiche
Lorraine 3)
1000
190 - 210
30 - 40
1
1 tavë e
rrumbullakët
(diametri: 26
cm)
Bukë e bërë
vetë 4)
750 + 750
160 - 170
40 - 50
1
tavë për
pjekje
Pendespanjë
rumune 3)
600 + 600
155 - 165
40 - 50
2
2 tava
alumini
(gjatësia: 25
cm) në të
njëjtin
pozicion rafti
Pendespanjë
rumune tradicionale
600 + 600
150 - 160
30 - 40
2
2 tava
alumini
(gjatësia: 25
cm) në të
njëjtin
pozicion rafti
Panine 1)
800
190
15
3
tavë për
pjekje
Panine 5)
800 + 800
190
15
1+3
tavë për
pjekje
Role
zvicerane 1)
500
150 - 160
15 - 20
3
tavë për
pjekje
Mafishe
400
110 - 120
30 - 40
2
tavë për
pjekje
Mafishe
400 + 400
110 - 120
45 - 55
1+3
tavë për
pjekje
Kek me
thërrmija
1500
160 - 170
25 - 35
3
tavë për
pjekje
Pendespanjë 1)
600
150 - 160
25 - 35
2
tavë për
pjekje
Kek me gjalpë 1)
600 + 600
160 - 170
25 - 35
1+3
tavë për
pjekje
1) Ngroheni furrën paraprakisht për 10 minuta.
2) Pasi e fikni pajisjen, lëreni kekun në furrë për 7 minuta.
3) Ngroheni furrën paraprakisht për 10-15 minuta.
4) Caktojeni temperaturën në 250°C dhe ngroheni furrën paraprakisht për 10-20 minuta.
5) Ngroheni furrën paraprakisht për 15 minuta.
17
PJEKJE ME LAGËSHTIRË
Temperat
ura (°C)
Koha
(minuta)
Simite
190
25 - 30
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Simite
200
40 - 45
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Pica e ngrirë 350 g
190
25 - 35
2
rafti rrjetë
Ushqim
Pozicioni
i raftit
Aksesorët
Bukë dhe pica
Kekët në tepsinë e pjekjes
Role biskotash
180
20 - 30
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Brauni
180
35 - 45
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Sufle
210
35 - 45
2
gjashtë tasa qeramike në raftin e
telit
Bazë pandispanjë
180
25 - 35
2
tavë baze pandispanje në raft teli
Pandispanjë
150
35 - 45
2
tavë keku në raft teli
Peshk në letër alumini
300 g
180
25 - 35
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Peshk i plotë 200 g
180
25 - 35
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Fileta peshku 300 g
180
30 - 40
2
tavë pice mbi raft teli
Mish në letër alumini
250 g
200
35 - 45
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Mish në hell 500 g
200
30 - 40
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Kekë në forma
Peshk
Mish
Artikuj të vegjël të pjekur
18
Kukit
170
25 - 35
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Amatoreta
170
40 - 50
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Kek me kupa
180
30 - 40
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Temperat
ura (°C)
Koha
(minuta)
Biskota me erëza
160
25 - 35
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Biskota nga brumë i
shkrifët
140
25 - 35
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Tarta të vogla
170
20 - 30
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Zarzavate të përziera
në letër alumini 400 g
200
20 - 30
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Omletë
200
30 - 40
2
tavë pice mbi raft teli
Zarzavate në tavë
700 g
190
25 - 35
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Ushqim
Pozicioni
i raftit
Aksesorët
Vegjetariane
INFORMACION PËR INSTITUTET E TESTIMIT
Ushqim
Funksioni
Temperatur
a (°C)
Aksesorët
Pozicioni i
Koha
raftit
(minuta)
Kekë të vegjël (16
copë për tepsi)
Gatim
tradicional
160
tabaka pjekjeje
3
20 - 30
Kekë të vegjël (16
copë për tepsi)
Gatim me
ajrim
150
tabaka pjekjeje
3
20 - 30
Kek me mollë (2
forma Ø20 cm, të
vendosura
diagonalisht)
Gatim
tradicional
190
rafti rrjetë
1
65 - 75
Kek me mollë (2
forma Ø20 cm, të
vendosura
diagonalisht)
Gatim me
ajrim
180
rafti rrjetë
2
70 - 80
Pandispanjë pa
yndyrë
Gatim
tradicional
180
rafti rrjetë
2
20 - 30
Pandispanjë pa
yndyrë
Gatim me
ajrim
160
rafti rrjetë
2
25 - 35
Kuleç / Rripa brumi
të shkrifët
Gatim
tradicional
140
tabaka pjekjeje
3
15 - 30
Kuleç / Rripa brumi
të shkrifët
Gatim me
ajrim
140
tabaka pjekjeje
3
20 - 30
19
FURRA - KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
SHËNIME MBI PASTRIMIN
• Pastroni pjesën e përparme të furrës me një
copë të butë me ujë të ngrohtë dhe një agjent
pastrues.
• Për të pastruar sipërfaqet metalike, përdorni
agjent pastrimi për këto sipërfaqe.
• Pastrojeni furrën nga brenda pas çdo
përdorimi. Grumbullimi i yndyrës ose
mbetjeve të ushqimeve të tjera mund të
shkaktojë zjarr.
• Ndotjet e forta pastrojini me një pastrues të
posaçëm për furrat.
• Pastrojini të gjithë aksesorët pas çdo
përdorimi dhe lërini të thahen. Përdorni një
leckë të butë me ujë të ngrohtë dhe agjent
pastrues.
• Nëse keni aksesorë që nuk ngjisin, mos i
pastroni duke përdorur lëndë agresive, sende
me cepa të mprehta ose në enëlarëse. Kjo
mund t'i shkaktojë dëmtime veshjes së
pajisjes.
2. Ngrini dhe rrotulloni levat mbi dy menteshat.
PAJISJET PREJ INOKSI OSE ALUMINI
Pastrojeni derën e furrës vetëm me
leckë ose sfungjer të lagur. Thajeni
me leckë të butë.
Mos përdorni tel krues, acide ose
materiale gërryese, pasi ato mund të
dëmtojnë sipërfaqen e furrës.
Pastroni panelin e kontrollit të furrës
duke marrë të njëjtat masa
paraprake.
PASTRIMI I DERËS SË FURRËS
Dera e furrës ka dy panele xhami. Derën e furrës
dhe panelin e brendshëm të xhamit mund t'i hiqni
për t'i pastruar.
Nëse përpiqeni të hiqni panelet e
brendshme prej xhami përpara se të
hiqni derën e furrës, dera e furrës
mund të mbyllet.
KUJDES! Mos e përdorni pajisjen pa
panelin e brendshëm të xhamit.
1. Hapeni derën plotësisht dhe mbani dy
menteshat.
20
3. Mbylleni derën e furrës deri në gjysmë në
pozicionin e parë të hapjes. Më pas tërhiqeni
përpara dhe hiqeni derën nga vendi.
4. Vendoseni derën mbi një leckë të butë në një
sipërfaqe të qëndrueshme.
8. Pastrojeni panelin e xhamit me ujë dhe
sapun. Thani panelin e xhamit me kujdes.
Kur pastrimi të ketë mbaruar, instaloni panelin e
xhamit dhe derën e furrës. Kryejini hapat e
mësipërm në rend të kundërt.
Zona e afishimit duhet të vendoset përballë anës
së brendshme të derës. Sigurohuni që pas
instalimit sipërfaqja e kornizës së panelit të
xhamit në zonat e afishimit të mos jetë e ashpër
kur e prekni.
Sigurohuni që panelet e brendshme të xhamit t'i
instaloni siç duhet në vendet e tyre.
5. Lëshojeni sistemin e kyçjes për të hequr
panelin e brendshëm të xhamit.
6. Rrotullojini dy mbërthyeset me 90° dhe hiqini
nga vendi.
90°
7. Në fillim ngrijeni panelin e xhamit me kujdes
dhe më pas hiqeni.
1
NDËRRIMI I LLAMBËS
Vendosni një pëlhurë në fund të pjesës së
brendshme të pajisjes. Kjo parandalon dëmtimet
në mbulesën prej qelqi të llambës dhe në
hapësirën e furrës.
PARALAJMËRIM! Rrezik goditjeje
elektrike! Hiqni siguresën përpara se
të zëvendësoni llambushkën.
Llamba dhe mbulesa prej qelqi e
llambës mund të jenë të nxehta.
1. Çaktivizoni pajisjen.
2. Hiqni siguresat nga kutia e siguresave ose
çaktivizoni stakuesin.
Llambushka e pasme
1. Rrotullojeni kapakun prej xhami të llambës në
drejtim të kundërt të akrepave të orës për ta
çmontuar.
2. Pastroni kapakun prej xhami.
3. Ndërroni llambën me një llambë të
përshtatshme që i reziston nxehtësisë 300
°C.
4. Montoni kapakun prej xhami.
2
21
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
SI TË VEPROJMË NËSE...
Problemi
22
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Nuk mund ta aktivizoni
pajisjen.
Pajisja nuk është e lidhur me
rrjetin elektrik ose nuk është
lidhur saktë.
Kontrolloni nëse pajisja është
lidhur siç duhet me rrjetin
elektrik.
Nuk arrini ta aktivizoni ose ta
vini në punë pianurën.
Furra nuk nxehet.
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
mosfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht, kontaktoni
një elektricist të kualifikuar.
Ekrani i furrës / pianurës
shfaq një kod defekti i cili nuk
është në këtë tabelë.
Ka një defekt elektrik.
Çaktivizoni pajisjen me anë të
siguresës së shtëpisë ose me
anë të çelësit të sigurisë në
kutinë e siguresave dhe
aktivizojeni sërish.
Nëse në ekran shfaqet sërish
kodi i defektit, kontaktoni me
Departamentin e Kujdesit
ndaj Klientit.
Nuk arrini ta aktivizoni ose ta
vini në punë pianurën.
Është djegur siguresa.
Aktivizojeni pianurën sërish
dhe caktojeni cilësimin e
nxehtësisë në më pak se 10
sekonda.
Treguesi i nxehtësisë së
mbetur nuk ndizet.
Zona nuk është e nxehtë,
sepse ka punuar vetëm për
pak kohë.
Nëse zona ka qëndruar
ndezur mjaftueshëm për të
qenë e nxehtë, flisni me një
qendër të autorizuar
shërbimi.
Llamba nuk funksionon.
Llamba është me defekt.
Zëvendësoni llambën e
furrës.
Mbi ushqim dhe në brendësi
të furrës është formuar avull
dhe kondensim.
Ushqimi i gatuar është lënë
në furrë për një kohë të gjatë.
Mos i lini gatimet në furrë për
më shumë se 15 - 20 minuta
pas përfundimit të procesit të
gatimit.
Furra nuk nxehet.
Nuk janë bërë cilësimet e
nevojshme.
Sigurohuni që të gjitha
cilësimet të jenë të sakta.
Gatimet kërkojnë shumë kohë
ose gatuhen më shpejt se sa
duhet.
Temperatura është tepër e
ulët ose tepër e lartë.
Rregulloni temperaturën nëse
është e nevojshme. Ndiqni
këshillat e manualit të
përdorimit.
TË DHËNA PËR SHËRBIMIN
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje, kontaktoni
shitësin tuaj ose me një qendër shërbimi të
autorizuar.
Të dhënat e nevojshme për qendrën e shërbimit
gjenden në pllakën e specifikimeve. Pllaka e
specifikimeve gjendet në pjesën e përparme të
kasës së brendshme të pajisjes. Mos e hiqni
pllakën e specifikimeve nga kasa e brendshme e
pajisjes.
Ju rekomandojmë që t'i shkruani të dhënat këtu:
Modeli (MOD.)
.........................................
Numri i produktit (PNC)
.........................................
Numri i serisë (S.N.)
.........................................
EFIKASITETI ENERGJETIK
INFORMACIONI I PRODUKTIT PËR PIANURËN SIPAS EU 66/2014
Identifikimi i
modelit
ZCV65201WA
Lloji i pianurës
Pianurë brenda një sobe gatimi me qëndrim të lirë
Numri i zonave
të gatimit
4
Teknologjia e
nxehjes
Radiatori
Diametri i
zonave
rrethore të
gatimit (Ø)
Majtas, e pasme
Djathtas, e pasme
Përpara, djathtas
Majtas, përpara
14,0 cm
18,0 cm
14,0 cm
18,0 cm
Konsumi i
energjisë për
zonë gatimi
(EC electric
cooking)
Majtas, e pasme
Djathtas, e pasme
Përpara, djathtas
Majtas, përpara
180,3 Wh/kg
179,4 Wh/kg
180,3 Wh/kg
179,4 Wh/kg
Konsumi i energjisë së pianurës (EC electric hob)
179,9 Wh/kg
EN 60350-2 - Pajisje shtëpiake gatimi me energji
elektrike - Pjesa 2: Pianurat - Metodat e matjes
së performancës.
•
PIANURA - KURSIMI I ENERGJISË
Mund të kurseni energji gjatë gatimit të
përditshëm nëse ndiqni këshillat në vijim.
• Kur ngrohni ujë, përdorni vetëm sasinë që ju
nevojitet.
• Nëse është e mundur, vendosni gjithmonë
kapakët mbi enët e gatimit.
•
•
•
•
Vendosni enët e gatimit në zonën e gatimit
përpara se ta aktivizoni.
Fundi i enës së gatimit duhet të ketë të njëjtin
diametër me zonën e gatimit.
Enët më të vogla vendosini në zonat më të
vogla të gatimit.
Vendosini enët direkt në qendër të zonës së
gatimit.
Përdorni nxehtësinë e mbetur për ta mbajtur
ushqimin ngrohtë ose për ta shkrirë atë.
23
FLETA DHE INFORMACIONI I PRODUKTIT PËR FURRAT SIPAS EU 65-66/2014
Emri i furnitorit
Zanussi
Identifikimi i modelit
ZCV65201WA
Indeksi i efikasitetit energjetik
94,9
Kategoria e efikasitetit të energjisë
A
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde, modaliteti
tradicional
0,84 kWh/cikël
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde, modaliteti
me ventilim
0,74 kWh/cikël
Numri i zgavrave
1
Burimi i nxehtësisë
Elektriciteti
Volumi
54 l
Lloji i furrës
Furrë brenda një sobe gatimi
joinkaso
Masa
46.0 kg
EN 60350-1 - Pajisje shtëpiake gatimi me energji
elektrike - Pjesa 1: Diapazonet, furrat, furrat me
avull dhe skarat - Mënyrat e vlerësimit të
performancës.
FURRA - KURSIMI I ENERGJISË
Furra ka disa karakteristika që ju
ndihmojnë të kurseni energji gjatë
gatimit të përditshëm.
Të dhëna të përgjithshme
Sigurohuni që dera e furrës të jetë e mbyllur mirë
kur furra është në punë. Mos e hapni derën
shumë shpesh gjatë gatimit. Mbajeni guarnicionin
e derës të pastër dhe sigurohuni që të jetë i
fiksuar mirë në vend.
Përdorni pjata metalike për të përmirësuar
kursimin e energjisë.
Kur është e mundur, mos e ngrohni paraprakisht
furrën përpara se të fusni ushqim brenda.
Kur gatimi zgjat më shumë se 30 minuta,
reduktoni temperaturën e furrës në minimum,
3-10 minuta përpara përfundimit të kohës së
gatimit, në varësi të kohëzgjatjes së gatimit.
Nxehtësia e mbetur brenda furrës do të vazhdojë
të gatuajë.
Përdoreni nxehtësinë e mbetur për të ngrohur
gatimet e tjera.
Mbajini periudhat e pushimit mes gatimeve sa më
të shkurtra që të jetë e mundur kur përgatisni pak
gatime njëkohësisht.
Gatimi me ventilator
Kur është e mundur, përdorni funksionet e gatimit
me ventilator për të kursyer energji.
Mbajtja e ushqimeve të ngrohta
Zgjidhni cilësimin më të ulët të mundshëm të
temperaturës për të përdorur nxehtësinë e
mbetur dhe për ta mbajtur ushqimin të ngrohtë.
Pjekje me lagështirë
Funksion i projektuar për të kursyer energjinë
gjatë gatimit. Për detaje shtesë, referojuni
kapitullit "Furra - Përdorimi i përditshëm",
"Funksionet e furrës".
ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin
. Vendoseni
ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka.
Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të
njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni pajisjet e
24
shënuara me simbolin e mbeturinave
shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të
riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат, внимателно
прочитајте ги приложените упатства. Производителот не
сноси одговорност за направена повреда или штета кои се
резултат на неправилна монтажа или употреба. Секогаш
чувајте ги упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
БЕЗБЕДНОСТ НА ДЕЦА И РАНЛИВИ ЛИЦА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од задушување, повреда или траен
инвалидитет.
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8 години и
лица со намалени физички, сетилни или ментални
способности или лица без искуство и знаење доколку тоа
го прават под надзор или им биле дадени упатства како
безбедно да го употребуваат апаратот и ги разбираат
опасностите поврзани со него.
Не дозволувајте им на децата да играат со апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и разрешете
се соодветно од него.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од апаратот
кога тој работи или кога се лади. Деловите кои се
достапни се жешки.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
ОПШТА БЕЗБЕДНОСТ
•
•
•
Само квалификувано лице може да го монтира уредот и
да го замени кабелот.
Овој апарат мора да биде поврзан со електрилно
напојување со вид на кабел H05VV-F за да ја издржи
температурата на задната плоча.
Овој апарат е наменет за употреба за над 2000m
надморска височина.
25
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
26
Овој апарат не се користи на брод, чамец или на пловен
објект.
Не го монтирајте апаратот позади украсена врата за да
се избегне презагревање.
Не поставувајте го апаратот врз платформа.
Не управувајте со апаратот со надворешен тајмер или со
посебен систем за далечинско управување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Готвењето на површина за
готвење со маст или масло без надзор може да биде
опасно и да доведе до пожар.
НИКОГАШ не гаснете оган со вода, туку исклучете го
апаратот, а потоа покријте го пламенот, на пр. со капак
или со специјално противпожарно кебе.
ВНИМАНИЕ: Процесот на готвење мора да виде
надгледуван. Кратките процеси на готвење мора да
бидат постојано надгледувани.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од оган: Не чувајте
предмети на површините за готвење.
Не користете чистач на пареа за чистење на апаратот.
Не користете силно абразивни средства или остри
метални стругалки за да го чистите стаклото на вратата
или стаклото на капаците со шарки бидејќи тоа може да
предизвика прскање на стаклото.
Металните предмети, како што се ножеви, виљушки,
лажици и капаци, не треба да се оставаат на површината
за готвење бидејќи може да се вжештат.
Ако стакло-керамичката / стаклената површина е
напукната, исклучете го апаратот за да ја избегнете
можноста од струен удар Во случај апаратот да е
поврзан со штекерот со разводна кутија, извадете ја
спојката за да го исклулите апаратот од струја. Во секој
случај контактирајте го Овластениот сервис.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите достапни
делови се вжештуваат за време на употребата. Треба да
се внимава да не се допираат грејачите. Апаратот не
смее да биде на дофат на деца помали од 8 години
освен ако не се под постојан надзор.
•
•
•
•
•
•
Секогаш користете ракавици за рерна за вадење или
ставање прибор или огноотпорни садови.
Пред одржувањето, исклучете го апаратот од струја.
Пред да ја менувате сијалицата во печката, уверете се
дека уредот е исклучен, за да ја избегнете можноста од
струен удар.
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој треба да
биде заменет од страна на производителот, негов
Овластен сервисен центар или слично квалификувани
лица за да се избегне опасност.
Средството за исклучување мора да биде вградено во
фиксираниот кабел во согласност со правилата за
поврзување кабли.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете само заштитици за
плоча за готвење направени од страна на
производителот на апаратот за готвење или оние кои се
наведени во упатствата за користење како погодни или
заштитници за плоча за готвење кои се дел од самиот
апарат. Користењето на несоодветни заштитници за
површина за готвење може да предизвика незгода.
БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Апаратот
мора да го монтира само
квалификувано лице.
•
•
•
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да користите
оштетен апарат.
Придржувајте се до упатството за монтажа
приложено со апаратот.
Секогаш внимавјте кога го пренесувате
апаратот затоа што е тежок. Секогаш
носете заштитни ракавици и приложените
обувки.
Не влечете го апаратот за рачката.
Кујнските плакари и владбнатините мора
да имаат соодветни димензии.
Одржувајте минимална оддалеченост од
другите апарати и делови.
Проверете дали апаратот е монтиран под и
во близина на безбедна структура.
•
•
•
•
Некои делови од апаратот имаат струја.
Затворете го апаратот со мебел за да
спречите негово допирање со опасни
делови.
Страните на апаратот мора да останат во
близина на апаратите или до уредите со
иста висина.
Не го монтирајте апаратот во близина на
врата или под прозорец. На овој начин ќе
спречите некој жежок сад за готвење да
падне од апаратот кога вратата или
прозорецот се отворени.
Потрудете се да монтирате стабилизатори
за да спречите накривување на апаратот.
Видете во поглавјето за Монтажа.
ПОВРЗУВАЊЕ СО СТРУЈА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
пожар и струен удар.
•
Секое поврзување со струја треба да биде
направено од квалификуван електричар.
27
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали параметрите на плочката
со спецификации се компатибилни со
електричната моќност на мрежата на
електрична енергија.
Секогаш користете правилно монтиран
штекер отпорен на струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
Не дозволувајте кабелот да дојде во допир
со или да биде близу до вратата на
апаратот, особено кога вратата е жешка.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови мора да
се поврзе на таков начин што нема да
може да се извади без алатки.
Поврзете го приклучокот за струја со
штекерот на крајот од монтажата.
Проверете дали приклучокот за струја е
пристапен по монтирањето.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за струја.
Не влечете го кабелот за да го исклучите
апаратот од струја. Секогаш повлекувајте
го приклучокот за струја.
Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи на
линија, осигурувачи (осигурувачи на
вртење извадени од држачот), заземјување
и контактори.
Електричната инсталација мора да има
изолациски уред кој што ви овозможува да
го исклучите апаратот од приклучокот за
струја од сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со ширина од
најмалку 3 mm.
Целосно затворете ја вратата на апаратот
пред да го поврзeте главниот штекер со
приклучокот за струја.
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од
пожар и изгореници
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од
повреда и изгореници.
Опасност од струен удар.
•
•
•
•
28
Овој апарат е само за домашна употреба.
Не менувајте ги спецификациите на овој
апарат.
Погрижете се отворите за вентилација да
не бидат блокирани.
Не оставајте го апаратот без надзор
додека работи.
Исклучувајте го апаратот по секоја
употреба.
Внимавајте кога ја отворате вратата на
апаратот додека тој работи. Може да се
ослободи жежок воздух.
При загревање, маснотиите и маслото
можат да испуштаат запаливи пареи.
Држете го огнот или загреаните предмети
подалеку од маснотиите и маслата кога
готвите со нив.
Пареата што ја испушта маслото коешто е
многу жешко може да предизвика спонтано
запалување.
Искористеното масло кое може да содржи
остатоци од храна, може да предизвика
пожар на пониска температура од маслото
што се користи за прв пат.
Не ставајте запаливи производи или
предмети натопени со запаливи средства
во, блиску до, или на апаратот.
Кога ја отворате вратата, не дозволувајте
апаратот да дојде во контакт со искри или
отворен оган.
Внимателно отворајте ја вратата на
апаратот. Користењето на состојки со
алкохол може да предизвика мешање на
алкохол и воздух.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од
оштетување на апаратот.
УПОТРЕБА
•
•
Не ракувајте со апаратот со влажни раце
или кога тој има контакт со вода.
Не употребувајте го апаратот како работна
површина или како простор за складирање.
•
•
•
•
За да го заштитите емајлот од оштетување
или губење на бојата:
– не ставајте огноотпорни садови или
други предмети директно на дното на
апаратот.
– не ставајте вода директно во врелиот
апарат.
– не чувајте влажни чинии или храна во
апаратот откако сте завршиле со
готвењето.
– бидете внимателни при отстранување
или поставување на приборот.
Обезбојувањето на емајлот или на
не'рѓосувачкиот челик нема ефект врз
работата на апаратот.
Користете длабока тава за влажни колачи.
Овошните сокови предизвикуваат дамки
кои може да останат постојано.
Не чувајте жешки садови за готвење на
контролната табла.
Не оставајте садовите за готвење да вријат
на суво.
•
•
•
•
•
Внимавајте предметите или садовите за
готвење да не паднат на апаратот. Може
да се оштети површината.
Не вклучувајте ги ринглите со празни
садови за готвење или без садови за
готвење.
Не ставајте алуминиумска фолија на
апаратот или директно на дното на
апаратот.
Приборот за готвење направен од лиено
железо, алуминиум или со оштетено дно
може да предизвика гребнатини. Овие
предмети секогаш кревајте ги кога треба да
ги преместувате на површината за
готвење.
Овој апарат е наменет само за готвење. Не
смее да се користи за други намени, на
пример за загревање на простории.
ГРИЖА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од
повреди, пожар или оштетување
на апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
Пред одржување, исклучете го апаратот.
Извадете го приклучокот за струја од
штекерот.
Проверете дали апаратот е ладен. Постои
опасност од кршење на стаклените плочи.
Веднаш заменете ги стаклените плочи на
вратата ако се оштетени. Стапете во
контакт со Овластен сервисен центар.
Бидете внимателни кога ја вадите вратата
од апаратот. Вратата е тешка!
Заостанатата мрснотија или храна во
апаратот може да предизвика пожар.
Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на материјалот на
површината.
Чистете го апаратот со мека, влажна крпа.
Користете само неутрални детергенти. Не
•
•
користете абразивни производи, абразивни
сунѓери за чистење, растворувачи или
метални предмети.
Доколку користите спреј за печка,
почитувајте ги безбедносните упатства на
пакувањето.
Не чистете го каталитичкиот емајл (доколку
има) со никаков тип на детергент.
ВНАТРЕШНА СВЕТИЛКА
• Видот на светилката или на халогената
лампа која се користи за овој апарат е само
за употреба во апарати за домаќинство. Не
употребувајте ја за осветлување во куќата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од
струен удар.
•
•
Пред да ја замените светилката, исклучете
го апаратот од напојувањето.
Користете само светилки со истите
спецификации.
РАСХОДУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
повреда или задушување.
•
•
•
Исклучете го апаратот од приклучокот за
струја.
Извадете го електричниот кабел блиску до
апаратот и фрлете го.
Извадете ја кваката на вратата за да
спречите затварање на деца или миленици
во апаратот.
СЕРВИСИРАЊЕ
• За да го поправите апаратот контактирајте
го Овластениот сервисен центар.
• Користете само оригинални резервни
делови.
МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ПОСТАВУВАЊЕ НА АПАРАТОТ
Својот самостоен апарат може да го ставите и
со плакарчиња од едната или двете страни и
во агол.
За минимални растојанија за вградување,
проверете ја табелата.
29
ЗАШТИТА ОД НАВАЛУВАЊЕ
Определете ја точната висина и местото на
апаратот пред да ја ставите заштитата од
навалување.
B
C
A
ВНИМАНИЕ! Проверете дали
заштитата од навалување е
поставена на соодветната висина.
Површината зад апаратот треба
да биде мазна.
Минимални растојанија
Димензија
mm
A
400
B
650
C
150
Мора да ставите заштита од навалување. Ако
не ставите, апаратот ќе се навали.
Вашиот апарат го има симболот прикажан на
сликата (доколку е применливо) за да ве
потсети за монтирањето на заштита од
навалување.
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Волтажа
230 V
Фреквенција
50 - 60 Hz
Класа на апаратот
1
Димензијa
mm
Висина
858
Широчина
600
Длабочина
600
НИВЕЛИРАЊЕ НА АПАРАТОТ
1. Монтирајте ја заштитата од навалување
232 - 237 mm подолу од горната површина
на апаратот и 110 - 115 mm од страната на
апаратот во кружната дупка на држачот.
Зашрафете ја во цврстиот материјал или
употребете соодветна поткрепа (ѕид).
Користете мали ногарки на дното од апаратот
за да ја поставите горната површина на ниво
со другите површини.
30
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Пред да го
поврзете кабелот за струја во
штекер, измерете го напонот меѓу
фазите во домашната мрежа.
Потоа, видете на етикетата за
поврзување на задниот дел на
апаратот за да ја користите
правилната електрична
инсталација. Овој редослед на
постапки спречува грешки во
инсталацијата и оштетувања на
електричните делови на апаратот.
110-115
mm
232- 237
mm
2. Можете да ја најдете дупката на левата
страна на задниот дел од апаратот.
Кренете го предниот дел од апаратот и
ставете го во средината на просторот меѓу
плакарите. Ако просторот меѓу плакарите
е поголем од ширината на апаратот, мора
да ја порамните страничната мерка со
центарот на апаратот.
Ако сте ги смениле димензиите на
шпоретот, мора правилно да го
порамните уредот против
навалување.
ВНИМАНИЕ! Ако просторот меѓу
плакарите е поголем од ширината
на апаратот, мора да ја порамните
страничната мерка со центарот на
апаратот.
Видови кабли кои можат да се применат во
различни фази:
Чекор
Минимална големина
на кабел
1
3x6.0 mm²
3 со неутрален
5x1.5 mm²
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Електричниот кабел не смее да го
допира делот од апаратот што е
засенчен на илустрацијата.
ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Производителот не одговара ако
не ги следите безбедносните
мерки од поглавјето за
Безбедност.
Апаратот се испорачува без приклучок и
кабел за струја.
31
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
ГЕНЕРАЛЕН ПРЕГЛЕД
1
1 Копчиња за плочата за готвење
2 Показно светло за температура / симбол
2 3 4 5 6
3 Копче за температура
4 Копче за Потсетник за време
7
10
4
3
2
1
8
9
5 Копче за функции на рерната
6 Светло за плоча за готвење / симбол /
показател
7 Греач
8 Светло
9 Вентилатор
10 Положби на решетките
РАСПОРЕД НА ПОВРШИНАТА ЗА ГОТВЕЊЕ
1
2
140 mm
3
180 mm
1 Рингла 1200 W
2 Одвод за пареа - бројот и положбата
зависат од моделот
3 Рингла 1700 W
4 Рингла 1200 W
5 Показно светло за преостаната топлина
6 Рингла 1700 W
180 mm
6
140 mm
5
4
ПРИБОР
• Решетка
За садови за готвење, калапи за торта,
тави за печење.
• Плех за печење
За колачи и кори.
• Оддел за чување
Одделот за чување е под внатрешноста на
печката. За да го користите одделот,
32
кренете ја долната предна врата, а потоа
повлечете ја надолу.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Одделот
за чување може да стане жежок
кога апаратот работи.
ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ПРВО ЧИСТЕЊЕ
Извадете го сиот дополнителен прибор од
рерната.
Видете го поглавјето „Нега и
чистење“.
Исчистете ги печката и додатоците пред
првата употреба.
Ставете ги додатоците во нивната првобитна
позиција.
и
1. Поставете ја функцијата
максималната температура.
2. Оставете го апаратот да работи околу
еден час.
3. Поставете ја функцијата
и поставете ја
максималната температура. Највисоката
температура за оваа функција е 210°C.
4. Оставете го апаратот да работи околу 15
минути.
Дополнителниот прибор може да стане
потопол од обично. Апаратот може да
испушта миризба и чад. Тоа е нормално.
Погрижете се да има доволен проток на
воздух во собата.
ПРЕДЗАГРЕВАЊЕ
Загрејте го апаратот додека е празен за да ја
изгорите преостанатата мрснотија.
ГРЕЈНА ПЛОЧА - СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ПОСТАВКА НА ТОПЛИНА
Знаци
Функција
Положба на исклучено
1-6
Поставки за топлина
Користете ја преостанатата
топлина за да ја намалите
потрошувачката на енергија.
Исклучете ја ринглата околу 5 - 10
минути пред да заврши процесот
на готвење.
Свртете го копчето за одбраната рингла за да
ја поставите потребната јачина на топлината.
Показателот за контрола на грејната плоча се
пали.
За завршување на готвењето, завртете го
копчето во положбата исклучено.
Ако сите рингли се исклучени, показателот за
контрола на грејната плоча се исклучува.
ПОКАЗНО СВЕТЛО ЗА ПРЕОСТАНАТА
ТОПЛИНА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Постои
опасност од изгореници поради
преостаната топлина.
Показателот се пали кога некоја рингла е
жешка.
ГРЕЈНА ПЛОЧА - КОРИСНИ ПРЕДЛОЗИ И
СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
САДОВИ ЗА ГОТВЕЊЕ
Дното на садовите за готвење
треба да е што е можно подебело
и порамно.
33
Садовите за готвење од емајлиран
челик и оние со алуминиумско или
бакарно дно можат да
предизвикаат промена на бојата
на стакло-керамичката површина.
Поставу
вање на
топлина
та:
ПРИМЕРИ НА АПЛИКАЦИИ ЗА ГОТВЕЊЕ
Поставу
вање на
топлина
та:
1
Примена:
Одржување топлина
Примена:
2
Благо крчкање
3
Крчкање
4
Пржење / запекување
5
Зовривање
6
Зовривање / запржување /
пржење
ГРЕЈНА ПЛОЧА - ГРИЖА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
• Чистете ja површината за готвење по
секоја употреба.
• Секогаш употребувајте садови за готвење
со чисто дно.
• Гребаниците или темните дамки на
површината не влијаат врз работата на
површината за готвење.
• Користете специјално средство за чистење
наменето за површини за готвење.
• Употребувајте специјално стругало за
стаклото.
•
•
шеќер. Во спротивно, нечистотијата може
да предизвика оштетување на плотната за
готвење. Внимавајте да не се изгорите.
Ставете го стругалото на стаклената
површина под остар агол и движете го
сечивото по површината.
Извадете ги откако апаратот е доволно
изладен: прстени од бигор, вода, дамки од
маснотии, светкави метални промени на
бојата. Чистете ја плочата за готвење со
влажна крпа и неабразивен детергент. По
чистењето, избришете ја плочата за
готвење со мека крпа.
Извадете ја светкавата метална боја која
се губи: користете раствор од вода и оцет
и чистете ја стаклената површина со
влажна крпа.
ЧИСТЕЊЕ НА ПЛОЧАТА ЗА ГОТВЕЊЕ
• Веднаш отстранете: стопена пластика,
пластична фолија и храна што содржи
РЕРНА - СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
34
ВКЛУЧУВАЊЕ И ИСКЛУЧУВАЊЕ НА
АПАРАТОТ
Во зависност од моделот,
вашиот апарат може да има
копчиња со симболи, показни
светла или светла:
• Светлото се пали кога апаратот
работи.
• Симболот покажува дали
копчето контролира некоја од
ринглите, функциите на
рерната или температурата.
• Показателот се пали кога
печката се загрева.
1. Завртете го контролното тркалце за
функциите на рерната за да изберете
функција на рерната.
2. Завртете го тркалцето за контрола на
температурата за да изберете
температура.
3. За да го исклучите апаратот, свртете ги
тркалцата за функциите на рерната и
температурата на позиција исклучено.
БЕЗБЕДНОСЕН ТЕРМОСТАТ
Неправилната работа на апаратот или
дефектните компоненти може да
предизвикаат опасно прегревање. За да се
спречи тоа, печката има безбедносен
термостат што го прекинува напојувањето со
струја. Печката автоматски се вклучува
повторно кога температурата ќе се намали.
ФУНКЦИИ НА РЕРНАТА
Знак
Функции на печката
Примена
Положба на исклучено
Печката е исклучена.
Вообичаено готвење
За печење тесто и месо на едно ниво на решетката.
Печење
За печење на скара на рамни парчиња храна и за
печење тостови
Највисоката температура за оваа функција е 210°C.
Долен Грејач
За печење колачи со крцкав долен дел и за
конзервирање зимница.
Готвење со вентилатор
За печење или истовремено печење месо и тесто за
кои е потребна иста температура, со користење на
повеќе нивоа, без мешање на вкусовите.
Одмрзнување
За одмрзнување на храна (зеленчук и овошје).
Времето за одмрзнување зависи од количеството и
големината на замрзнатата храна.
За да ја користите оваа функција, копчето за
контрола на температурата мора да биде во
положбата исклучено.
35
Знак
Функции на печката
Влажно печење
Примена
Функцијата е направена за штедење на електрична
енергија за време на готвењето. За упатството за
готвење, видете во поглавјето „ Напомени и корисни
совети“, Влажно печење. Вратата на печката треба
да биде затворена за време на готвењето со што
функцијата не би се прекинала и за да се осигурате
дека печката работи со највисока можна енергетска
ефикасност. Кога ја користите оваа функција,
температурата во внатрешноста може да биде
различна од поставената температура. Јачината на
топлината може да биде намалена. За општи
препораки за штедење на енергија видете во
поглавјето „Енергетска ефикасност“, Печка Штедење на енергија. Оваа функција се користеше
за дефинирање на класата на енергетска
ефикасност EN 60350-1.
РЕРНА - ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ
ПОТСЕТНИК ЗА ВРЕМЕ
Користете го за да поставите време на
одбројување.
Оваа функција нема влијание врз
работата на апаратот.
2. Завртете го копчето на тајмерот до крајот,
а потоа поставете го потребниот
временски период.
Кога времето ќе заврши, се огласува звучен
сигнал.
1. Поставете ги функцијата на рерната и
температурата.
РЕРНА - КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ВМЕТНУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ
ПРИБОР
Решетка:
Решетката има специјална форма
на задниот дел кој го помага
циркулирањето на топлината.
36
Ставете ја решетката на соодветната
позиција. Таа не смее да го допира задниот
ѕид на печката.
Плех:
Не туркајте го садот за печење до
крај до задниот ѕид во
внатрешноста на печката. Тоа го
спречува кружењето на топлината
околу садот. Храната може да
загори, особено во задниот дел на
садот.
Ставете го плехот или длабоката тава на
решетката. Таа не смее да го допира задниот
ѕид на печката.
РЕРНА - ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
Температурата и времињата на
печење во табелите се дадени
само како водич. Тие зависат од
рецептите и квалитетот и
количината на состојките што се
употребуваат.
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
• Апаратот има четири позиции на
решетката. Бројте ги нивоата на решетките
од долниот дел на апаратот.
• Апаратот е опремен со специјален систем
кој обезбедува струење на воздухот и
постојано кружење на пареата. Со овој
систем може да готвите во опкружување со
пареа, со што јадењата ќе останат сочни
одвнатре, а крцкави однадвор. Тоа ги
намалува времето на готвење и
потрошувачката на енергија на минимум.
• На апаратот или на стаклените плочи на
вратата може да кондензира влага. Тоа е
нормално. Додека готвите, секогаш стојте
подалеку од апаратот кога ја отворате
вратата. За да ја намалите кондензацијата,
загрејте го апаратот околу 10 минути пред
готвењето.
• Избришете ја влагата по секоја употреба
на апаратот.
• Кога готвите, не ставајте ги предметите
директно на дното на апаратот и не
покривајте кој било дел со алуминиумска
фолија. Тоа може да влијае на резултатите
на печењето и да го оштети емајлот.
ПЕЧЕЊЕ
• Вашата печка може да ги пече тестото или
месото различно од печката што сте ја
имале порано. Приспособете ги
вообичаените поставки како температура,
траење на готвењето и нивоата на
решетката кон вредностите во табелите.
• Првиот пат употребете ја најниската
температура.
• Ако не можете да ги најдете нагодувањата
за одреден рецепт, побарајте нешто
слично.
• Времето на печење може да се продолжи
за 10-15 минути доколку печете колачи на
повеќе нивоа.
• Колачите и печивата со различна висина
не потемнуваат еднакво првиот пат.
Доколку дојде до тоа, не менувајте ги
поставките за температурата. Разликата ќе
се израмни во текот на печењето.
• Плеховите во печката може да се
изобличат за време на печењето. Кога
повторно ќе се изладат, изобличувањата ќе
исчезнат.
ПЕЧЕЊЕ КОЛАЧИ
• Не отворајте ја вратата на печката пред да
поминат 3/4 од времето за печење.
37
•
Ако користите два плеха за печење
истовремено, оставете го нивото помеѓу
нив празно.
ГОТВЕЊЕ МЕСО И РИБА
• Користете длабока тава за многу мрсна
храна за да спречите појава на трајни
дамки во печката.
• Оставете го месото да постои околу 15
минути пред да го сечете за да не му
истечат соковите.
• За да спречете појава на многу чад во
печката за време на печењето месо,
додадете малку вода во длабоката тава. За
спречување на кондензација на чад,
додадете вода секогаш кога истата ќе се
исуши.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ГОТВЕЊЕТО
Времетраењето на готвењето зависи од видот
на храна, нејзината густина и зафатнина.
На почеток, следете го работењето на
рерната кога готвите. Најдете ги најдобрите
поставки (температура, време на готвење
итн.) за вашите садови, рецепти и количества
кога го користите овој апарат.
ВООБИЧАЕНО ГОТВЕЊЕ
Храна
Температура
Ниво на
Време (мин.)
(°C)
решетката
Прибор
Лиснато каде
горниот дел е
насечкан во
ленти
250
150
25 - 30
3
тепсија за
печење
Рамна торта 1)
1000
160 - 170
30 - 35
2
тепсија за
печење
Колач со
квасец, со
јаболка
2000
170 - 190
40 - 50
3
тепсија за
печење
Колач со
прелив
1500
160 - 170
45 - 55 2)
2
тепсија за
печење
Пиле, цело
1350
200 - 220
60 - 70
2
решетка
1
тепсија за
печење
3
решетка
1
тепсија за
печење
3
Решетка
1
тепсија за
печење
Половина пиле
38
Количина (g)
1300
190 - 210
190 - 210
35 + 30
Печени
свински
котлети
600
30 - 35
Подлога од
леб 3)
800
230 - 250
10 - 15
2
тепсија за
печење
Полнет колач
со квасец 4)
1200
170 - 180
25 - 35
2
тепсија за
печење
Пица
1000
200 - 220
25 - 35
2
тепсија за
печење
Храна
Количина (g)
Температура
Ниво на
Време (мин.)
(°C)
решетката
Прибор
Колач со
сирење
2600
170 - 190
60 - 70
2
тепсија за
печење
Подлога за
швајцарска
пита со
јаболка 4)
1900
200 - 220
30 - 40
1
тепсија за
печење
Божиќен
колач 4)
2400
170 - 180
55 - 65 5)
2
тепсија за
печење
Киш лорен 4)
1000
220 - 230
40 - 50
1
1 тркалезен
плех
(дијаметар: 26
cm)
Селски леб 6)
750 + 750
180 - 200
60 - 70
1
2 алуминиумски
плеха
(должина: 20
cm)
Романска
пандишпан
торта 1)
600 + 600
160 - 170
40 - 50
2
2 алуминиумски
плеха
(должина: 25
cm) на истата
позиција на
решетката
Романска
пандишпан
торта традиционална
600 + 600
160 - 170
30 - 40
2
2 алуминиумски
плеха
(должина: 25
cm) на истата
позиција на
решетката
Земички со
квасец 4)
800
200 - 210
10 - 15
2
тепсија за
печење
Бисквитен
ролат 1)
500
150 - 170
15 - 20
1
тепсија за
печење
Пуслици
400
100 - 120
40 - 50
2
тепсија за
печење
Колач со
трошки 4)
1500
180 - 190
25 - 35
3
тепсија за
печење
39
Храна
Колач со
путер 1)
Количина (g)
600
Температура
Ниво на
Време (мин.)
(°C)
решетката
180 - 200
20 - 25
2
Прибор
тепсија за
печење
1) Загрејте ја печката 10 минути.
2) Откако ќе го исклучите апаратот, оставете го колачот во печката уште 7 минути.
3) Загрејте ја печката 20 минути.
4) Загрејте ја рерната 10 - 15 минути.
5) Откако ќе го исклучите апаратот, оставете го колачот во печката уште 10 минути.
6) Поставете ја температурата на 250 °C и загрејете ја рерната 18 минути.
ГОТВЕЊЕ СО ВЕНТИЛАТОР
Храна
40
Количина (g)
Температура
(°C)
Време (мин.)
Ниво на
решетката
Прибор
Печиво во
форма на
стапчиња 1)
250
145
25
3
плех за
печење
Печиво во
форма на
стапчиња 1)
250 + 250
145
25
1+3
плех за
печење
Рамна торта 1)
1000
150
30
2
плех за
печење
Рамна торта 1)
1000 +
1000
155
40
1+3
плех за
печење
Колач со
квасец, со
јаболка
2000
170 - 180
40 - 50
3
плех за
печење
Пита со
јаболка
1200 +
1200
175
55
2
2 тркалезни
алуминиумс
ки плеха
(дијаметар:
20 cm) на
истата
позиција на
решетката
Ситни колачи 1)
500
155
30
2
плех за
печење
Ситни колачи 1)
500 + 500
155
40
1+3
плех за
печење
Храна
Количина (g)
Температура
(°C)
Време (мин.)
Ниво на
решетката
Прибор
Пандишпан без
маснотии 1)
350
160
30
1
1 тркалезни
алуминиумс
ки плеха
(дијаметар:
26 см)
Колач со
прелив
1200
150 - 160
30 - 35 2)
2
плех за
печење
Пиле, цело
1400
180
55
2
решетка
1
плех за
печење
2
решетка
1
плех за
печење
Печено
свинско
800
170 - 180
45 - 50
Полнет колач
со квасец
1200
150 - 160
20 - 30
2
плех за
печење
Пица
1000 +
1000
200 - 210
30 - 40
1+3
плех за
печење
Пица
1000
190 - 200
25 - 35
2
плех за
печење
Колач со
сирење
2600
160 - 170
40 - 50
1
плех за
печење
Подлога за
швајцарска
пита со
јаболка 3)
1900
180 - 200
30 - 40
2
плех за
печење
Божиќен
колач 1)
2400
150 - 160
35 - 40 2)
2
плех за
печење
Киш лорен 3)
1000
190 - 210
30 - 40
1
1 тркалезен
плех
(дијаметар:
26 см)
Селски леб 4)
750 + 750
160 - 170
40 - 50
1
плех за
печење
Романска
пандишпан
торта 3)
600 + 600
155 - 165
40 - 50
2
2
алуминиумс
ки плеха
(должина: 25
cm) на
истата
позиција на
решетката
41
Количина (g)
Температура
(°C)
Романска
пандишпан
торта традиционална
600 + 600
150 - 160
30 - 40
2
2
алуминиумс
ки плеха
(должина: 25
cm) на
истата
позиција на
решетката
Земички со
квасец 1)
800
190
15
3
плех за
печење
Земички со
квасец 5)
800 + 800
190
15
1+3
плех за
печење
Бисквитен
ролат 1)
500
150 - 160
15 - 20
3
плех за
печење
Пуслици
400
110 - 120
30 - 40
2
плех за
печење
Пуслици
400 + 400
110 - 120
45 - 55
1+3
плех за
печење
Колач со
трошки
1500
160 - 170
25 - 35
3
плех за
печење
Пандишпан 1)
600
150 - 160
25 - 35
2
плех за
печење
Колач со
путер 1)
600 + 600
160 - 170
25 - 35
1+3
плех за
печење
Храна
Време (мин.)
Ниво на
решетката
Прибор
1) Загрејте ја печката 10 минути.
2) Откако ќе го исклучите апаратот, оставете го колачот во печката уште 7 минути.
3) Загрејте ја печката 10 - 15 минути.
4) Поставете ја температурата на 250 °C и загрејете ја печката 10 - 20 минути.
5) Загрејте ја печката 15 минути.
ВЛАЖНО ПЕЧЕЊЕ
Храна
Температ
ура (°C)
Време
(мин.)
190
25 - 30
Ниво на
решеткат
а
Прибор
Леб или пица
Кифлички
42
2
решетка или скара- / тава за
печење
Ниво на
решеткат
а
Температ
ура (°C)
Време
(мин.)
Кифлички
200
40 - 45
2
решетка или скара- / тава за
печење
Замрзната пица 350
g
190
25 - 35
2
решетка
Храна
Прибор
Колачи на плех за печење
Швајцарски ролат
180
20 - 30
2
решетка или скара- / тава за
печење
Колаче
180
35 - 45
2
решетка или скара- / тава за
печење
Суфле
210
35 - 45
2
шест керамички тавчиња на
решетка
Флан со пандишпан
180
25 - 35
2
основа за флан на решетка
Пандишпан
150
35 - 45
2
плех за колач на решетка
Риба во ќеса 300 g
180
25 - 35
2
решетка или скара- / тава за
печење
Цела риба 200 g
180
25 - 35
2
решетка или скара- / тава за
печење
Рибни филети 300 g
180
30 - 40
2
тавче за пица на решетка
Месо во ќеса 250 g
200
35 - 45
2
решетка или скара- / тава за
печење
Ражени 500 g
200
30 - 40
2
решетка или скара- / тава за
печење
Колачи во плех
Риба
Месо
Печена храна во мали парчиња
Колачиња
170
25 - 35
2
решетка или скара- / тава за
печење
Макарони
170
40 - 50
2
решетка или скара- / тава за
печење
Мафинс Колачи
180
30 - 40
2
решетка или скара- / тава за
печење
Солени крекери
160
25 - 35
2
решетка или скара- / тава за
печење
Колачиња од суво
тесто
140
25 - 35
2
решетка или скара- / тава за
печење
43
Ниво на
решеткат
а
Температ
ура (°C)
Време
(мин.)
170
20 - 30
2
решетка или скара- / тава за
печење
Мешан зеленчук во
ќесе 400 g
200
20 - 30
2
решетка или скара- / тава за
печење
Омлет
200
30 - 40
2
тавче за пица на решетка
Зеленчук на плех
700 g
190
25 - 35
2
решетка или скара- / тава за
печење
Храна
Тартелети
Прибор
Вегетеријанска храна
ИНФОРМАЦИИ ЗА ИНСТИТУТИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ
Храна
Функција
Температу
ра (°C)
Прибор
Ниво на
решетката
Време
(мин.)
Мали колачиња (16
на плех)
Вообичаено
готвење
160
тепсија за
печење
3
20 - 30
Мали колачиња (16
на плех)
Готвење со
вентилатор
150
тепсија за
печење
3
20 - 30
Пита со јаболка (2
дијагонално
поставени калапа,
со Ø20 cm)
Вообичаено
готвење
190
решетка
1
65 - 75
Пита со јаболка (2
дијагонално
поставени калапа,
со Ø20 cm)
Готвење со
вентилатор
180
решетка
2
70 - 80
Посен пандишпан
Вообичаено
готвење
180
решетка
2
20 - 30
Посен пандишпан
Готвење со
вентилатор
160
решетка
2
25 - 35
Печива од лиснато
тесто / Кекси
Вообичаено
готвење
140
тепсија за
печење
3
15 - 30
Печива од лиснато
тесто / Кекси
Готвење со
вентилатор
140
тепсија за
печење
3
20 - 30
РЕРНА- ГРИЖА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
44
ЗАБЕЛЕШКИ ЗА ЧИСТЕЊЕТО
• Предниот дел на печката чистете го со
мека крпа натопена со топла вода и
средство за чистење.
•
•
•
•
•
За чистење на металните површини
употребете специјално средство за
чистење за таа намена.
Внатрешноста на рерната чистете ја после
секоја употреба. Насобирањето на
мрснотии или други остатоци од храна
може да резултира со пожар.
Тврдокорната нечистотија исчистете ја со
специјално средство за чистење печки.
Чистете го целиот прибор после секоја
употреба и оставете го да се исуши.
Користете мека крпа натопена со топла
вода и средство за чистење.
Ако имате нелеплив прибор, не чистете го
со агресивни средства или остри предмети,
ниту пак во машина за миење садови. Тоа
може да предизвика оштетување на
нелепливиот слој.
2. Кренете и завртете ги рачките на двете
шарки.
УРЕДИ ОД НЕ’РЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК ИЛИ ОД
АЛУМИНИУМ
Чистете ја вратата на печката
само со мокар сунѓер или крпа.
Исушете ја со мека крпа.
Не користете челична жица,
киселини или абразивни
материјали, бидејќи тие можат да
ја оштетат површината. Чистете ја
контролната табла на печката со
истите мерки на претпазливост.
ЧИСТЕЊЕ НА ВРАТАТА НА ПЕЧКАТА
Вратата на печката има две стаклени плочи.
Можете да ги извадите вратата на печката и
внатрешната стаклена плоча за да ги
исчистите.
Доколку се обидете да ја извадите
внатрешната стаклена плоча пред
да ја отстраните вратата на
печката, вратата може да се
затвори.
3. Затворете ја вратата на печката до првота
позиција на отворање. Потоа повлечете
напред и извадете ја вратата од
лежиштето.
ВНИМАНИЕ! Не користете го
апаратот без внатрешната
стаклена плоча.
1. Отворете ја вратата целосно и држете ги
двете шарки.
45
4. Ставете ја вратата врз мека крпа на
стабилна површина.
5. Отпуштете го системот за блокада за да ја
извадите внатрешната стаклена плоча.
6. Свртете ги двата прицврстувачи за 90° и
извадете ги од лежиштата.
90°
7. Прво внимателно кренете ја и потоа
извадете ја стаклената плоча.
1
46
2
8. Исчистете ја стаклената плоча со топла
вода и сапуница. Внимателно исушете ја
стаклената плоча.
Кога чистењето е завршено, ставете ги
стаклената плоча и вратата на печката.
Направете ја горенаведената постапка по
обратен редослед.
Отпечатената зона мора да е свртена кон
внатрешната страна на вратата. Откако ќе ја
монтирате, проверете дали површината на
рамката на стаклената плоча на отпечатените
места е груба на допир.
Внимавајте да ја монтирате внатрешната
стаклена плоча точно во седиштата.
ЗАМЕНА НА СВЕТИЛКАТА
Ставете крпче на долниот дел од
внатрешноста на апаратот. Со тоа се
спречува оштетување на капачето на
светилката и на внатрешноста.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од
струен удар! Исклучете го
осигурувачот пред замена на
светилката.
Светилката и стакленото капаче за
светилката може да бидат жешки.
1. Исклучете го апаратот.
2. Извадете ги осигурувачите од кутијата или
исклучете го прекинувачот на струјното
коло.
Задна светилка
1. Свртете го стакленото капаче на
светилката налево за да го отстраните.
2. Исчистете го стаклениот капак.
3. Заменете ја светилката со соодветна
светилка отпорна на топлина до 300°C.
4. Монтирајте го стакленото капаче.
РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ШТО ДА НАПРАВИТЕ АКО...
Проблем
Можна причина
Решение
Не можете да го вклучите
апаратот.
Апаратот не е поврзан со
напојување за струја или не
е правилно поврзан.
Проверете дали апаратот е
точно поврзан со
електрична енергија.
Не можете да ја вклучите
или да ракувате со
површината за готвење.
Рерната не загрева.
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина за
дефектот. Ако осигурувачот
постојано прегорува,
разговарајте со
квалификуван електричар.
Печката / површината за
готвење покажува шифра
за грешка која ја нема во
оваа табела.
Има дефект во електриката.
Исклучете го апаратот
преку главната куќна
склопка или преку
сигурносниот прекинувач во
кутијата за осигурувачи и
повторно вклучете го.
Ако на екранот повторно се
прикажува шифрата за
грешка, обратете се во
службата за грижа на
корисници.
Не можете да ја вклучите
или да ракувате со
површината за готвење.
Избил осигурувач.
Вклучете ја површината за
готвење повторно и
нагодете го поставувањето
на температурата за
помалку од 10 секунди.
Не се пали показното
светло за преостаната
топлина.
Ринглата не е жешка затоа
што работела само кратко
време.
Ако ринглата работела
доволно долго за да е
жешка, јавете се во
овластениот сервис.
Светлото не работи.
Светлото не е исправно.
Заменете го светлото.
На храната и во
внатрешноста на рерната
се спушта пареа и
кондензација.
Сте ја оставиле храната во
рерната многу долго.
Не оставајте ги јадењата во
рерната подолго од 15 - 20
минути откако ќе заврши
процесот на готвење.
Рерната не загрева.
Не се поставени
потребните поставки.
Проверете дали поставките
се точни.
Храната се готви многу
долго или многу брзо.
Температурата е многу
ниска или многу висока.
Ако е потребно,
прилагодете ја
температурата. Следете го
советот од упатството.
47
ПОДАТОЦИ ЗА СЕРВИС
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај Вашиот продавач
или во Овластениот сервисен центар.
Потребните податоци за сервисниот центар се
на плочката со спецификации. Плочката со
спецификации се наоѓа на предната рамка во
внатрешноста на апаратот. Не отстранувајте
ја плочката со спецификации од
внатрешноста на апаратот.
Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:
Модел (MOD.)
.........................................
Број на производот (PNC)
.........................................
Сериски број (S.N.)
.........................................
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОВРШИНАТА ЗА ГОТВЕЊЕ СПОРЕД EУ 66/2014
Идентификац
ија на модел
ZCV65201WA
Вид плоча за
готвење
Плоча за готвење во самостоен шпорет
Број на
рингли
4
Технологија
на греење
Светлосен грејач
Дијаметар на
кружни
рингли (Ø)
Лев заден
Десна задна
Десна предна
Лев преден
14,0 cm
18,0 cm
14,0 cm
18,0 cm
Потрошувачк
а на енергија
по рингла (EC
electric
cooking)
Лев заден
Десна задна
Десна предна
Лев преден
180,3 Wh / kg
179,4 Wh / kg
180,3 Wh / kg
179,4 Wh / kg
Потрошувачка на енергија на плочата за готвење (EC electric hob)
EN 60350-2 - Електрични апарати за готвење
во домаќинство - Дел 2: Површини за готвење
- Методи за мерење перформанси.
•
ПЛОЧА ЗА ГОТВЕЊЕ - ШТЕДЕЊЕ НА
ЕНЕРГИЈА
Можете да заштедите енергија за време на
секојдневното готвење ако ги следите
советите дадени подолу.
• Кога ќе ја загреете водата, користете само
онолку колку што ви е потребно.
•
48
•
•
•
•
179,9 Wh / kg
Ако е можно, секогаш ставајте капак на
садот за готвење.
Пред да ја вклучите ринглата, ставете го
садот на неа.
Дното на садот треба да биде со ист
дијаметар како и ринглата.
Ставете помали садови за готвење на
помалите рингли.
Ставете го садот за готвење директно во
центарот на ринглата.
Користете ја преостаната топлина за да ја
зачувата храната топла или да ја стопите.
ЕТИКЕТА НА ПРОИЗВОДОТ И ИНФОРМАЦИИ ЗА РЕРНИ СПОРЕД EU 65-66/2014
Име на снабдувачот
Zanussi
Идентификација на модел
ZCV65201WA
Показател за енергетска ефикасност
94.9
Класа на енергетска ефикасност
A
Потрошувачка на енергија кај нормално полнење,
конвенционален режим
0,84 kWh/циклус
Потрошувачка на енергија кај нормално полнење,
режим со форсиран вентилатор
0,74 kWh/циклус
Број на празнини
1
Извор на топлина
Електрицитет
Јачина на звук
54 л
Вид печка
Печка во самостоен шпорет
Маса
46.0 kg
EN 60350-1 - Електрични апарати за готвење
во домаќинство - Дел 1: Шпорети, печки, печки
на плин и скари - Методи за мерење на
работата.
печката на минимум барем 3 - 10 минути пред
да истече времето, согласно времетраењето
на готвењето. Преостанатата топлина во
печката ќе го продолжи готвењето.
Користете ја преостанатата топлина за
затоплување храна.
Правете колку што е можно помали паузи
меѓу готвењето кога правите повеќе јадења
истовремено.
ПЕЧКА - ШТЕДЕЊЕ НА ЕНЕРГИЈА
Печката има функции кои ви
помагаат да заштедите енергија
при секојдневното готвење.
Готвење со вентилатор
Општи совети
Кога е можно, користете ги функциите за
готвење со вентилатор за да заштедите
енергија.
Проверете дали вратата на печката е
правилно затворена кога работи печката. Не
ја отворајте вратата многу често за време на
готвењето. Оддржувајте го чист дихтунгот на
вратата и проверете дали е добро фиксиран
на својата позиција.
Користете метални садови за да го зголемите
штедењето на енергија.
Кога е можно, не ја презагревајте печката
пред да ја ставите храната внатре.
За време на готвење што трае подолго од 30
минути, намалете ја температурата на
Одржување на топлина кај храната
Одберете ја најниската поставка за
температура за да ја искористите преостаната
топлина и да го одржите јадењето топло.
Влажно печење
Функција за штедење на електрична енергија
за време на готвењето. За повеќе детали
видете во поглавјето „Печка - секојдневна
употреба“, Функции на печката
ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
фрлајте ги апаратите озанчени со симболот
во отпадот од домаќинството. Вратете го
производот во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја вашата
општинска канцеларија.
Рециклирајте ги материјалите со симболот
.
Ставете ја амбалажата во соодветни
контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во
заштитата на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
49
*
50
51
867354622-A-012020
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement