Aeg CCB56400BX Uživatelský manuál

Aeg CCB56400BX Uživatelský manuál
CCB56400BW
CCB56400BX
USER
MANUAL
CS
SK
Návod k použití
Sporák
Návod na používanie
Sporák
2
37
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 5
3. INSTALACE.......................................................................................................... 8
4. POPIS SPOTŘEBIČE......................................................................................... 10
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM................................................................................. 11
6. VARNÁ DESKA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................... 11
7. VARNÁ DESKA - TIPY A RADY......................................................................... 12
8. VARNÁ DESKA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA............................................................. 13
9. TROUBA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ .........................................................................14
10. TROUBA - FUNKCE HODIN.............................................................................16
11. TROUBA - POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ............................................................ 17
12. TROUBA - TIPY A RADY..................................................................................20
13. TROUBA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................... 29
14. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 32
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.............................................................................34
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných
trvalých následků.
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
Tento spotřebič musí být zapojen do napájecí sítě
pomocí kabelu typu H05VV-F, který je odolný vůči
teplotě zadního panelu.
Tento spotřebič je určen k použití do nadmořské výšky
2 000 m.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič není určen k použití na lodích a
plavidlech.
Neinstalujte spotřebič za ozdobnými dvířky, aby
nedošlo k jeho přehřátí.
Spotřebič neumísťujte na podstavec.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné
desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit
požár.
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo
hasicí rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čistění skleněných dvířek nebo skla
vík se závěsy, mohly by poškrábat povrch, což by
mohlo následně vést k rozbití skla.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky
prasklý, vypněte spotřebič a odpojte ho od síťového
napájení. V případě, že spotřebič je k elektrické síti
připojen prostřednictvím rozvodné skříňky, spotřebič
odpojte od napájení vyjmutím pojistky. V každém
případě kontaktujte autorizované servisní středisko.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků. Děti mladší osmi let
bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu
elektrickým proudem.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Při manipulaci s odkládací zásuvkou buďte opatrní.
Může být horká.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky roštů instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
V pevné elektrické instalaci musí být začleněn prvek
pro odpojení od sítě v souladu s platnými
elektroinstalačními předpisy.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo
od výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
5
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
•
•
•
•
•
•
Netahejte spotřebič za držadlo.
Kuchyňská skříňka a výklenek musí
mít vhodné rozměry.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Ujistěte se, že je spotřebič
namontován pod bezpečnou
konstrukcí a vedle bezpečných
konstrukcí.
Některé části spotřebiče jsou pod
proudem. Uzavřete spotřebič pomocí
nábytku, abyste zabránili kontaktu s
nebezpečnými částmi.
Strany spotřebiče musí být umístěny
vedle spotřebičů nebo kuchyňského
nábytku stejné výšky.
6
www.aeg.com
•
•
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Zajistěte instalaci stabilizačního
prvku, který bude bránit převržení
spotřebiče. Řiďte se pokyny v části
„Instalace“.
•
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu a popálení.
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka
horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Před zapojením síťové zástrčky do
síťové zásuvky zcela zavřete dvířka
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
•
•
•
•
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji
se mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
ČESKY
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Nepokládejte horké nádoby na
ovládací panel.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič
nespadly varné nádoby či jiné
předměty. Mohl by se poškodit jeho
povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nebo přímo na dno
spotřebiče nepokládejte hliníkovou
fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku
nebo nádoby s poškozeným dnem
mohou způsobit poškrábání. Tyto
předměty při přesouvání na varné
desce vždy zdvihněte.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
•
•
•
•
•
•
•
•
Před prováděním údržby spotřebič
vypněte.
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči
mohou způsobit požár.
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte žádným druhem
čisticího prostředku.
2.5 Vnitřní osvětlení
•
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
•
•
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi..
2.6 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
2.4 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
7
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
2.7 Obsluha
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
8
www.aeg.com
•
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3.3 Vyrovnání spotřebiče
3.1 Umístění spotřebiče
Tento volně stojící spotřebič můžete
umístit s kuchyňskou skříňkou po jedné
nebo po obou stranách nebo v rohu.
Pro minimální vzdálenosti při instalaci viz
tabulka.
Pomocí seřiditelných nožiček na spodku
spotřebiče nastavte výšku horní pracovní
plochy do stejné úrovně s ostatními
povrchy.
B
C
A
3.4 Ochrana proti překlopení
Nastavte správnou výšku a umístění
spotřebiče, než připojíte ochranu proti
překlopení.
Minimální vzdálenosti
Rozměry
mm
A
400
B
650
C
150
3.2 Technické údaje
Napětí
230 V
Frekvence
50 - 60 Hz
Třída spotřebiče
1
Rozměry
mm
Výška
858
Šířka
500
Hloubka
600
POZOR!
Ujistěte se, že jste ochranu
proti překlopení nainstalovali
ve správné výšce.
Přesvědčte se, že je plocha
za spotřebičem hladká.
Je nutné nainstalovat ochranu proti
překlopení. Pokud ji nenainstalujete,
spotřebič se může překlopit.
Na vašem spotřebiči se nachází symbol
zobrazený na obrázku (dle modelu),
který vás upozorňuje na instalaci
ochrany proti překlopení.
ČESKY
POZOR!
Jestliže je prostor mezi
pracovními plochami
kuchyňské linky větší, než je
šířka spotřebiče, pak musíte
pro vystředění spotřebiče
upravit postranní rozměr.
3.5 Elektrická instalace
VAROVÁNÍ!
Výrobce nenese
odpovědnost za úrazy či
škody způsobené
nedodržením
bezpečnostních pokynů
uvedených v kapitolách o
bezpečnosti.
1. Nainstalujte ochranu proti překlopení
ve výšce 317 - 322 mm pod úrovní
horní pracovní plochy a 80 - 85 mm
od strany spotřebiče skrze kruhový
otvor na konzole. Přišroubujte jej do
pevného materiálu nebo použijte
vhodnou oporu (zeď).
Spotřebič se dodává bez zástrčky a
napájecího kabelu.
80-85
mm
VAROVÁNÍ!
Než zapojíte síťový kabel do
svorkovnice, změřte napětí
mezi fázemi v místní síti. Pro
správnou elektrickou
instalaci se následně řiďte
informacemi o připojení na
štítku na zadní straně
spotřebiče. Tímto postupem
předejdete chybám v
instalaci a poškození
elektrických součástí
spotřebiče.
317-322
mm
2. Tento otvor naleznete na levé straně
zadní části spotřebiče. Nadzdvihněte
přední stranu spotřebiče a umístěte ji
doprostřed prostoru v kuchyňské
lince. Jestliže je prostor mezi
pracovními plochami kuchyňské linky
větší, než je šířka spotřebiče, pak
musíte pro vystředění spotřebiče
upravit postranní rozměr.
Pokud jste změnili rozměry
sporáku, je nutné správně
vyrovnat zařízení proti
překlopení.
Vhodné typy kabelů pro různé fáze:
Fáze
Min. velikost kabe‐
lu
1
3 x 6,0 mm²
3 s nulovým vodi‐
čem
5 x 1,5 mm²
VAROVÁNÍ!
Napájecí kabel se nesmí
dotýkat části spotřebiče
zobrazené na obrázku
stínovaně.
9
10
www.aeg.com
4. POPIS SPOTŘEBIČE
4.1 Celkový pohled
1 2 3 4 5 6
7 1
8
9
10
4
3
13
2
11
1
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ovladače varné desky
Ovladač teploty
Ukazatel / symbol teploty
Elektronický programátor
Kontrolka / symbol / ukazatel varné
desky
Ovladač funkcí trouby
Tlačítko S párou
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Drážky na rošty, vyjímatelné
Vlis vnitřku trouby
Polohy polic
4.2 Uspořádání varné desky
1
2
140 mm
3
140 mm
250 mm
120/180 mm
6
140 mm
5
4
1 Varná zóna 1 200 W
2 Výstup páry - počet a poloha závisí
na modelu
3 Varná zóna 900 / 2 000 W
4 Varná zóna 1 200 W
5 Ukazatel zbytkového tepla
6 Varná zóna 700 / 1 700 W
ČESKY
4.3 Příslušenství
•
•
•
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
Hluboký pekáč / plech
•
•
11
Pro pečení moučných jídel a masa,
nebo k zachycování tuku.
Teleskopické výsuvy
Pro rošty a plechy na pečení.
Zásuvka
Zásuvka je umístěna pod vnitřkem
trouby.
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 První čištění
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství
a vyjímatelné drážky na rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
5.2 Nastavení času
Před použitím trouby musíte nastavit čas.
Po připojení spotřebiče k elektrické síti,
po výpadku elektrické energie nebo neníli nastaven časovač,
bliká.
Stiskněte
nebo
a nastavte správný
čas.
Asi po pěti sekundách blikání přestane a
na displeji se zobrazí nastavený denní
čas.
5.3 Změna času
Denní čas nelze měnit,
pokud je aktivní funkce
Trvání
nebo Ukončení
.
Opakovaně stiskněte , dokud nezačne
blikat ukazatel Denního času.
Pro nastavení nového času viz
„Nastavení času“.
5.4 Zasunovací ovladače
Chcete-li spotřebič spustit, zatlačte
ovladač. Ovladač se vysune.
5.5 Předehřátí
Před prvním použitím prázdnou troubu
předehřejte.
Ohledně funkce: SteamBake
viz „Zapnutí funkce:
SteamBake".
1. Zvolte funkci
a maximální teplotu.
2. Nechte troubu pracovat jednu
hodinu.
a nastavte
3. Zvolte funkci
maximální teplotu. Maximální teplota
při této funkci je 210 °C.
4. Nechte troubu pracovat 15 minut.
5. Zvolte funkci
, stiskněte
a nastavte
tlačítko S párou
maximální teplotu.
6. Nechte troubu pracovat 15 minut.
7. Troubu vypněte a nechte ji
vychladnout.
Příslušenství se může zahřát více než
obvykle. Z trouby může vycházet zápach
a kouř. Zajistěte v místnosti dostatečné
větrání.
6. VARNÁ DESKA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Popis varných zón
Varné zóny jsou osazeny termostatem a
fungují přerušovaně (vypínají a zapínají
se) v závislosti na zvolené úrovni teploty.
12
www.aeg.com
6.2 Teplotní nastavení
Symboly Funkce
Poloha Vypnuto
Dvojitá zóna
1-9
Nastavení teploty
Pomocí zbytkového tepla
snížíte spotřebu energie.
Přibližně 5–10 minut před
koncem vaření varnou zónu
vypněte.
Otočením ovladače zvolené varné zóny
nastavte potřebný tepelný výkon.
Rozsvítí se provozní kontrolka varné
desky.
Vaření ukončíte otočením ovladače do
polohy vypnuto.
Pokud jsou všechny varné zóny vypnuty,
provozní kontrolka varné desky zhasne.
6.3 Použití jednoduché varné
zóny
6.4 Zapnutí a vypnutí
vnějších okruhů (dvojitých či
oválných)
Účinnou varnou plochu můžete
přizpůsobit velikosti varné nádoby.
1. Pokud zvolte nastavení teploty mezi
1-9, pouze středová část varné zóny
bude fungovat.
2. K zapnutí vnějšího okruhu otočte
knoflíkem po směru hodinových
.
ručiček za nastavení 9 na
3. Poté otočte ovladačem proti směru
hodinových ručiček a nastavte
požadovanou teplotu (1-9). Obě
středové části a vnější okruh fungují
zároveň.
Vnější okruh vypnete otočením ovladače
do polohy vypnuto. Obě středové části a
vnější nebo oválný okruh fungují
zároveň. Kontrolka zhasne. K
restartování středové části varné zóny
zvolte teplotu mezi 1-9.
6.5 Ukazatel zbytkového
tepla
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí popálení
zbytkovým teplem.
K použití jednoduché varné zóny otočte
příslušným knoflíkem do jedné z
následujících poloh: 1-9.
U nastavení teploty 1-3 zóna
zůstane červená po dobu
2-3 sekund a poté se vypne.
Kontrolka se rozsvítí, když je varná zóna
horká.
Zóna funguje na maximální
výkon, jakmile nastavíte
teplotu 8 nebo 9.
7. VARNÁ DESKA - TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Nádobí
Dno nádoby musí být zcela
rovné a co nejsilnější.
Nádoby ze smaltované oceli
nebo s hliníkovým či
měděným spodkem mohou
na povrchu sklokeramické
desky zanechávat barevné
skvrny.
7.2 Příklady použití varné
desky
Údaje v následující tabulce
jsou jen orientační.
ČESKY
13
Nastavení te‐
ploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
1
Udržení teploty hotového jídla.
dle
potřeby
Nádobu zakryjte pokličkou.
1-2
Holandská omáčka, rozpouště‐ 5 - 25
ní: másla, čokolády, želatiny.
Čas od času zamíchejte.
1-2
Zahuštění: nadýchané omele‐
ty, míchaná vejce.
10 - 40
Vařte s pokličkou.
2-3
Dušení jídel z rýže a mléčných
jídel, ohřívání hotových jídel.
25 - 50
Přidejte alespoň dvakrát tolik
vody než rýže, mléčná jídla v
polovině doby přípravy zamí‐
chejte.
3-4
Podušení zeleniny, ryb, masa.
20 - 45
Přidejte několik polévkových
lžic tekutiny.
4-5
Vaření brambor v páře.
20 - 60
Použijte max. ¼ l vody na 750
g brambor.
4-5
Vaření většího množství jídel, 60 - 150 Až 3 l vody a přísady.
dušeného masa se zeleninou a
polévek.
6-7
Mírné smažení: plátků masa
dle
nebo ryb, Cordon Bleu z telecí‐ potřeby
ho masa, kotlet, masových kro‐
ket, uzenin, jater, jíšky, vajec,
palačinek a koblih.
V polovině doby obraťte.
7-8
Prudké smažení, pečená
bramborová kaše, silné řízky,
steaky.
V polovině doby obraťte.
9
Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v
hrnci), fritování hranolků.
5 - 15
8. VARNÁ DESKA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
•
•
Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
Použijte speciální škrabku na sklo.
8.1 Všeobecné informace
8.2 Čištění varné desky
•
•
•
•
Varnou desku po každém použití
očistěte.
Nádoby používejte vždy s čistou
spodní stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
nečistota může varnou desku
poškodit. Vyvarujte se popálení.
Speciální škrabku přiložte šikmo ke
skleněnému povrchu a posunujte ostří
po povrchu desky.
14
www.aeg.com
•
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
•
varnou desku osušte měkkým
hadrem.
Odstraňte kovově lesklé zbarvení:
použijte roztok vody s octem a
vyčistěte skleněný povrch pomocí
navlhčeného hadříku.
9. TROUBA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
1. Otočte ovladačem funkcí trouby na
požadovanou funkci.
2. Otočte ovladačem teploty na
požadovanou teplotu.
3. Spotřebič vypnete otočením
ovladače funkcí a teploty trouby do
polohy vypnuto.
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Zapnutí a vypnutí
spotřebiče
Podle daného modelu má
váš spotřebič kontrolky,
symboly ovladače nebo
ukazatele:
• Kontrolka se rozsvítí,
když je spotřebič v
provozu.
• Symbol ukazuje, zda
ovladač řídí jednu z
varných zón, funkce
trouby nebo teplotu.
• Ukazatel se zobrazí, když
trouba začne hřát.
9.2 Bezpečnostní termostat
Nesprávná obsluha spotřebiče nebo
vadné součásti mohou způsobit
nebezpečné přehřátí. Aby se tomu
zabránilo, je tato trouba vybavena
bezpečnostním termostatem, který
přeruší napájení. Po poklesu teploty se
trouba opět automaticky zapne.
9.3 Funkce trouby
Symbol
Funkce trouby
Použití
Poloha Vypnuto
Trouba je vypnutá.
Osvětlení trouby
Zapne osvětlení bez pečicí funkce.
SteamBake
K dodání vlhkosti během přípravy. K získání správ‐
né barvy a křupavé kůrky při pečení. K zajištění vě‐
tší šťavnatosti při ohřevu. K zavařování ovoce a
zeleniny.
Teplovzdušný
ohřev
K přípravě měkkých a šťavnatých pečení nebo k
sušení ovoce a zeleniny.
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem.
+
ČESKY
Symbol
15
Funkce trouby
Použití
Horní/spodní
ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni
trouby.
Velkoplošný gril
Ke grilování plochých kusů ve velkém množství a
opékání chleba.
Turbo gril
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže s kost‐
mi na jedné úrovni. K zapékání a pečení dozlatova.
Horkovzdušné pe‐ K pečení masa nebo moučných jídel při stejné te‐
čení
plotě na několika roštech bez mísení vůní.
Horkovzdušné pe‐ Tato funkce slouží k úspoře energie při pečení. Po‐
čení s párou
kyny k přípravě viz kapitola „Tipy a rady“, Horko‐
vzdušné pečení s párou. Dvířka trouby by měla být
během pečení zavřená, aby nedošlo k přerušení
funkce a aby trouba fungovala co nejúsporněji. Při
použití této funkce se teplota ve vnitřku trouby mů‐
že lišit od nastavené teploty. Může dojít ke snížení
tepelného výkonu. Obecná doporučení ohledně
úspory energie viz kapitola „Energetická účinnost“,
Trouba - úspora energie. Tato funkce byla použita
ke splnění energetické třídy dle normy EN
60350-1.
Pravý horký
vzduch
K pečení jídel na dvou úrovních současně a k su‐
šení potravin.Nastavte teplotu trouby o 20 - 40 °C
nižší než při použití funkce Horní/spodní ohřev.
Odmrazování
K rozmrazování potravin (zeleniny a ovoce). Doba
rozmrazování závisí na množství a velikosti zmra‐
žených potravin.
9.4 Zapnutí funkce:
SteamBake
Tato funkce umožňuje zlepšení vlhkosti
během přípravy jídla.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
Vlhkost může způsobit popálení:
•
•
Neotvírejte dvířka spotřebiče,
používáte-li funkci: SteamBake.
Po použití funkce SteamBake otvírejte
dvířka spotřebiče opatrně.
Viz část „Tipy a rady“.
1. Otevřete dvířka trouby.
2. Naplňte vlis vnitřku trouby vodou z
kohoutku.
Maximální objem vlisu vnitřku trouby
je 250 ml.
Naplňte vlis vnitřku trouby vodou
pouze tehdy, když je trouba chladná.
3. Nastavte funkci: SteamBake
4. Stiskněte tlačítko S párou
.
Tlačítko S párou funguje pouze s
funkcí: SteamBake.
Kontrolka se rozsvítí.
5. Otočte ovladačem teploty na
požadovanou teplotu.
6. Vložte jídlo do spotřebiče a zavřete
dvířka trouby.
.
16
www.aeg.com
POZOR!
Neplňte vlis vnitřku
trouby vodou během
přípravy jídla nebo když
je trouba horká.
7. Spotřebič vypnete stisknutím tlačítka
Kontrolka tlačítka S párou zhasne.
8. Odstraňte vodu z vlisu vnitřku trouby.
VAROVÁNÍ!
Před odstraněním vody z
vlisu vnitřku trouby se
ujistěte, že je spotřebič
vychladlý.
S párou
a otočením ovladače
funkcí a teploty trouby do polohy
vypnuto.
10. TROUBA - FUNKCE HODIN
10.1 Displej
A
B
C
A. Kontrolky funkcí
B. Displej času
C. Ukazatel funkcí
10.2 Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Popis
MÍNUS
Slouží k nastavení času.
HODINY
Slouží k nastavení funkce hodin.
PLUS
Slouží k nastavení času.
S párou
Zapnutí funkce: SteamBake.
10.3 Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Použití
DENNÍ ČAS
K nastavení, změně nebo kontrole denního času.
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky provozu spotřebiče.
UKONČENÍ
Slouží k nastavení doby vypnutí spotřebiče.
ODLOŽENÝ
START
Slouží ke spojení funkce TRVÁNÍ a UKONČENÍ.
MINUTKA
K nastavení odpočítávání času. Tato funkce nemá žádný
vliv na provoz spotřebiče. Funkci MINUTKA můžete za‐
pnout kdykoliv; i u vypnutého spotřebiče.
ČESKY
10.4 Nastavení funkce
TRVÁNÍ
3. Použijte
nebo
času TRVÁNÍ.
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
4. Stiskněte
, dokud
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
.
17
k nastavení
.
5. Použijte
nebo
času UKONČENÍ.
k nastavení
4. Po uplynutí času začne blikat
a
zazní zvukový signál. Spotřebič se
automaticky vypne.
5. Chcete-li zvukový signál vypnout,
stiskněte libovolné tlačítko.
6. Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy
vypnuto.
6. Potvrďte stisknutím .
Spotřebič se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu TRVÁNÍ a
vypne se v nastavený čas UKONČENÍ.
Po uplynutí nastaveného času zazní
zvukový signál.
7. Spotřebič se automaticky vypne.
Chcete-li signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
8. Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy
vypnuto.
10.5 Nastavení funkce
UKONČENÍ
10.7 Nastavení funkce
MINUTKA
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
1. Opakovaně stiskněte
3. Použijte
nebo
času TRVÁNÍ.
k nastavení
Na displeji se zobrazí
.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
3. Použijte
času.
, dokud
.
nebo
k nastavení
Na displeji se zobrazí
.
a
4. Po uplynutí času začne blikat
zazní zvukový signál. Spotřebič se
automaticky vypne.
5. Chcete-li signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
6. Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy
vypnuto.
10.6 Nastavení
ODLOŽENÉHO STARTU
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
, dokud
.
nezačne blikat
2. Použijte
nebo
k nastavení
potřebného času.
Funkce Minutka se po pěti sekundách
spustí automaticky.
3. Po uplynutí nastaveného času zazní
zvukový signál. Chcete-li zvukový
signál vypnout, stiskněte libovolné
tlačítko.
4. Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy
vypnuto.
10.8 Zrušení funkce hodin
1. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat ukazatel požadované
funkce.
2. Stiskněte a podržte .
Funkce hodin by měla zhasnout během
několika sekund.
11. TROUBA - POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.1 Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
, dokud
.
18
www.aeg.com
11.2 Teleskopické výsuvy
Teleskopické výsuvy můžete
instalovat na různé polohy
roštů, kromě polohy 4.
Instalace teleskopických
výsuv
Zasuňte rošt mezi drážky zvolené úrovně
roštu.
Plech na pečení:
Plech na pečení nezasunujte
zcela dozadu k zadní stěně
vnitřku trouby. Zabránili
byste tak cirkulaci tepla
kolem plechu. Jídlo by se
mohlo připálit, obzvláště pak
v zadní části plechu.
Hluboký pekáč nebo plech na pečení
zasuňte mezi vodicí lišty drážek roštů.
Ujistěte se, že se nedotýká zadní stěny
trouby.
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
Hluboký pekáč / plech zasuňte mezi
drážky zvolené úrovně roštu a tvarovaný
rošt v drážkách nad nimi.
1. Otočte teleskopickou výsuvu o
přibližně 90°.
2. Vysuňte západku na zadním konci
teleskopické výsuvy na kolejničku na
rošt. Výsuvu musíte vložit na
správnou stranu trouby.
1 cm
3. Otočte výsuvou do správné polohy.
Zarážka, nacházející se na jednom
konci teleskopické výsuvy, musí
směřovat nahoru.
4. Zasuňte výsuvu úplně do zadní stěny
trouby.
5. Vytáhněte přední konec teleskopické
výsuvy proti kolejničce na rošt.
Pokud západka na předním konci
správně zapadne, ozve se cvaknutí.
6. Stejnými kroky nasuňte druhou
teleskopickou výsuvu. Dejte pozor,
aby byly obě teleskopické výsuvy
umístěné na stejné úrovni.
Vyjmutí teleskopických výsuv
1. Stiskněte a podržte západku na
přední straně teleskopické výsuvy.
ČESKY
Hluboký pekáč / plech:
Vložte hluboký pekáč / plech do
teleskopických výsuvů.
2
1
2. Vytáhněte přední konec výsuvy z
drážky roštu.
3. Otočte teleskopickou výsuvu o
přibližně 90°.
4. Vyjměte zadní konec výsuvy z drážky
roštu.
5. Stejnými kroky vyjměte druhou
teleskopickou výsuvu.
11.3 Teleskopické výsuvy vložení příslušenství
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání
nebo vytahování roštů.
POZOR!
Teleskopické výsuvy
nemyjte v myčce nádobí.
Teleskopické výsuvy ničím
nemažte.
POZOR!
Před tím, než zavřete dvířka
trouby, se ujistěte, že jste
teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do trouby.
Tvarovaný rošt:
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
Tvarovaný rošt a hluboký pekáč / plech
vložte společně do teleskopických
výsuvů.
19
20
www.aeg.com
12. TROUBA - TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
12.1 Všeobecné informace
•
•
•
•
•
Spotřebič má čtyři úrovně roštů.
Polohy roštů ve spotřebiči se počítají
zdola.
Tento spotřebič je vybaven
speciálním systémem, který zajišťuje
oběh vzduchu a stálou recyklaci páry.
Tento systém umožňuje pečení a
vaření v páře, takže jídla jsou uvnitř
měkká a na povrchu mají kůrčičku.
Doba pečení a spotřeba energie jsou
sníženy na minimum.
Ve spotřebiči nebo na skleněných
panelech dvířek se může srážet
vlhkost. To je normální jev. Při
otvírání dvířek spotřebiče během
přípravy jídla vždy odstupte.
Kondenzaci snížíte, když spotřebič
vždy před přípravou jídla na 10 minut
předehřejte.
Po každém použití spotřebiče setřete
vlhkost.
Při přípravě jídel na dno spotřebiče
nestavte žádné předměty a žádnou
část spotřebiče nezakrývejte
hliníkovou fólií. Mohlo by to ovlivnit
výsledky pečení a poškodit smalt.
12.2 Pečení moučných jídel
•
•
•
•
Vaše trouba může péct jinak, než jak
jste byli zvyklí u staré trouby. Svá
obvyklá nastavení jako teplotu, dobu
pečení a polohu roštů byste měli proto
upravit podle doporučení uvedených v
tabulkách.
Použijte vždy nejprve nižší teplotu.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
•
•
Různě vysoké moučníky a pečivo
mohou nejprve nerovnoměrně
zhnědnout. V takovém případě ale
hned neměňte teplotu. Rozdíly se
během pečení vyrovnají.
Plechy v troubě se mohou během
pečení zkroutit. Po ochlazení se opět
vyrovnají.
12.3 Pečení moučníků
•
•
Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou
3/4 času nutného k pečení.
Jestliže do trouby vložíte dva plechy
na pečení, musí být mezi plechy
jedna úroveň drážek volná.
12.4 Pečení masa a ryb
•
•
•
Při pečení velmi tučného jídla použijte
hluboký pekáč / plech, aby se v
troubě nevytvořily skvrny, které by již
nemusely jít odstranit.
Před podáváním nechte maso
odpočívat asi 15 minut, a teprve
potom ho krájejte, aby nevytekla
šťáva.
Do hlubokého pekáče / plechu nalijte
trochu vody, aby se při pečení tolik
nekouřilo. Kondenzaci kouře
zabráníte dolitím vody pokaždé, když
se odpaří.
12.5 Doby přípravy
Doba přípravy záleží na druhu potravin,
jejich konzistenci a množství.
Nejprve sledujte průběh pečení a jeho
výsledek. Postupně si najděte nejlepší
nastavení (nastavení teploty, dobu
pečení, apod.) pro nádobí, recepty a
množství potravin, které s tímto
spotřebičem používáte.
12.6 SteamBake
+
Před předehřátím trouby
naplňte vlis vnitřku trouby
vodou pouze tehdy, když je
trouba chladná.
Viz „Zapnutí funkce: SteamBake“
ČESKY
21
Pekárna
Jídlo
Množství vo‐
dy ve vlisu
(ml)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Příslušenství
Bílý chléb1)
100
180
35 - 40
2
Použijte plech na
pečení.
Bagety/
100
200
20 - 25
2
Použijte plech na
pečení.
100
230
10 - 20
1
Použijte plech na
pečení.
100
190 - 210
20 - 25
1
Použijte plech na
pečení.
Sušenky, ča‐ 100
jové koláčky,
150 - 180
10 - 20
2
Použijte plech na
pečení.
180
20
2
Použijte koláčovou
formu.
kaiserky1)
Domácí piz‐
za1)
Italský chléb
Focaccia 1)
croissanty1)
100
Švestkový
koláč, ja‐
blečný koláč,
skořicové
rolky1)
1) Před přípravou předehřejte v prázdné troubě pět minut.
Příprava zmrazených potravin
Jídlo
Množství vo‐
dy ve vlisu
(ml)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Příslušenství
Mražená
150
200 - 210
10 - 20
2
Použijte tvarovaný
rošt.
150
160 - 170
25 - 30
2
Použijte plech na
pečení.
pizza1)
Mražený
croissant1)
1) Před přípravou předehřejte v prázdné troubě 10 minut.
Ohřev jídla
Jídlo
Množství vo‐ Teplota (°C) Čas (min)
dy ve vlisu
(ml)
Poloha
roštu
Příslušenství
Bílý chléb
100
110
15 - 25
2
Použijte plech na
pečení.
Bagety/
kaiserky
100
110
10 - 20
2
Použijte plech na
pečení.
22
www.aeg.com
Jídlo
Množství vo‐ Teplota (°C) Čas (min)
dy ve vlisu
(ml)
Poloha
roštu
Příslušenství
Domácí piz‐
za
100
110
15 - 25
2
Použijte plech na
pečení.
Italský chléb 100
Focaccia
110
10 - 20
2
Použijte plech na
pečení.
Zelenina
100
110
15 - 25
2
Použijte plech na
pečení.
Rýže
100
110
15 - 25
2
Použijte plech na
pečení.
Těstoviny
100
110
15 - 25
2
Použijte plech na
pečení.
Maso
100
110
15 - 25
2
Použijte plech na
pečení.
Poloha
roštu
Příslušenství
Pečení masa
Jídlo
Množství vo‐ Teplota (°C) Čas (min)
dy ve vlisu
(ml)
Vepřová pe‐ 200
čeně
180
65 - 80
2
Použijte tvarovaný
rošt a plech na
pečení.
Hovězí pe‐
čeně
200
200
50 - 60
2
Použijte tvarovaný
rošt a plech na
pečení.
Kuře
200
210
60 - 80
2
Použijte tvarovaný
rošt a plech na
pečení.
Krůtí pečeně 200
200
70 - 90
2
Použijte tvarovaný
rošt a plech na
pečení.
12.7 Zavařování
+
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na
trhu dostupné ve stejné velikosti.
Na plech na pečení nedávejte více
než šest půllitrových zavařovacích
sklenic.
•
•
•
•
Sklenice plňte rovnoměrně a nahoře
nechte 1 cm vzduchu. Víčka položte
na sklenice, ale neuzavírejte je
hermeticky.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
Nalijte 1/2 litru vody do plechu na
pečení a 1/4 litru vody do vlisu uvnitř
trouby, aby v troubě bylo dostatečné
vlhko.
Zvolte funkci SteamBake a nastavte
správnou teplotu podle údajů v níže
uvedené tabulce.
ČESKY
•
23
Sklenice lze hermeticky uzavřít pouze
tehdy, když je funkce vypnutá.
Měkké ovoce
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Příslušenství
Jahody / Borůvky / Maliny
160
25 - 30
1
Použijte plech
na pečení.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Příslušenství
Hrušky / Kdoule / Švestky
160
35 - 40
1
Použijte plech
na pečení.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Příslušenstv
í
Cuketa / Lilek / Cibule /
Rajčata
160
30 - 35
1
Použijte
plech na pe‐
čení.
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Příslušenstv
í
35 - 45
1
Použijte
plech na pe‐
čení.
Peckoviny
Měkká zelenina
Nakládaná zelenina
Jídlo
Mrkev / Okurky / Tuřín / Ce‐ 160
ler
12.8 Teplovzdušný ohřev
Sušení
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Jedna poloha
Dvě polohy
7-9
2
1/3
Nakrájená papri‐ 60 - 70
ka
10 - 12
2
1/3
Zelenina do po‐
lévky
60 - 70
9 - 11
2
1/3
Nakrájené hou‐
by
50 - 60
13 - 15
2
1/3
Byliny
40 - 50
3-5
2
1/3
Zelenina
Fazole
60 - 70
24
www.aeg.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Jedna poloha
Dvě polohy
Ovoce
Švestky napůl
60 - 70
11 - 13
2
1/3
Meruňky napůl
60 - 70
9 - 11
2
1/3
Jablečné plátky
60 - 70
6-8
2
1/3
Hruškové plátky
60 - 70
7 - 10
2
1/3
Nízkoteplotní pečení
Jídlo
Množství
(kg)
Osmah‐
nout na
obou stra‐
nách (min)
Teplota (°C)
Poloha
roštu
Čas (min)
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 90
Hovězí pečeně,
1.5 - 2.0
středně propeče‐
ná
4
80 - 100
2
160 - 200
Hovězí
Filet, středně
propečený
Telecí
Růžový filet
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
50 - 90
Hřbet, vcelku
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Telecí pečeně,
1.5 - 2.0
středně propeče‐
ná
4
80 - 100
2
100 - 160
Vepřové
Růžový filet
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 100
Hřbet, vcelku
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Vepřová pečeně, 1.5 - 2.0
středně propeče‐
ná
4
80 - 100
2
100 - 160
12.9 Horní/spodní ohřev
Pečení moučných jídel
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Plochý koláč
160 - 170
25 - 35
2
Kynutý koláč s jablky
170 - 190
45 - 55
3
ČESKY
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Koblihy
170 - 180
35 - 45
2
Drobenkový koláč
170 - 190
50 - 60
3
Tvarohový koláč
170 - 190
60 - 70
2
Venkovský chléb
190 - 210
50 - 60
2
Rumunský piškot
165 - 175
35 - 45
2
Rumunský piškot – tradiční
165 - 175
35 - 45
2
Sladké pečivo
180 - 200
15 - 25
2
Roláda
150 - 170
15 - 25
2
Slaný lotrinský koláč
215 - 225
45 - 55
2
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Půlka kuřete
210 - 230
35 - 50
2
Vepřová kotleta
190 - 210
30 - 35
3
Ryba, celá
200 - 220
40 - 70
2
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Půlka kuřete
230
50 - 60
2
Vepřová kotleta
230
40 - 50
3
Grilovaná slanina
250
17 - 25
2
Klobásy
250
20 - 30
2
Hovězí steak: středně propeče‐
ný
230
25 - 35
2
Pečení masa
Poloha roštu
12.10 Velkoplošný gril
Poloha roštu
12.11 Turbo gril
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Půlka kuřete
200
50 - 60
2
Kuře
250
55 - 60
2
Kuřecí křídla
230
30 - 40
2
Vepřová kotleta
230
40 - 50
2
Hovězí steak: dobře propečený 250
35 - 40
2
25
26
www.aeg.com
12.12 Horkovzdušné pečení
Pečení moučných jídel
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Plněné kynuté koláče
150 - 160
20 - 30
2
Piškotový dort
170 - 190
30 - 40
2
Švýcarský jablečný koláč
z lineckého těsta
180 - 200
35 - 45
2
Jemná bábovka
150 - 160
40 - 50
2
Linecký koláč
170 - 190
50 - 60
2
Pusinky
110 - 120
30 - 40
2
Zapečené brambory
180 - 200
40 - 50
2
Lasagne
170 - 190
30 - 50
2
Makarony
170 - 190
50 - 60
2
Pizza
190 - 200
25 - 35
2
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Celé kuře
200 - 220
55 - 65
2
Vepřová pečeně
170 - 180
45 - 50
2
Pečení masa
Poloha roštu
12.13 Horkovzdušné pečení s párou
Jídlo
Teplota
(°C)
Čas (min) Poloha Příslušenství
roštu
Žemle
190
25 - 30
2
plech na pečení nebo hluboký pe‐
káč
Bagety/kaiserky
200
40 - 45
2
plech na pečení nebo hluboký pe‐
káč
Mražená pizza 350 g
190
25 - 35
2
tvarovaný rošt
Chléb a pizza
Koláče na plechu na pečení
Roláda
180
20 - 30
2
plech na pečení nebo hluboký pe‐
káč
Sušenka brownie
180
35 - 45
2
plech na pečení nebo hluboký pe‐
káč
Koláče ve formě
ČESKY
27
Jídlo
Teplota
(°C)
Čas (min) Poloha Příslušenství
roštu
Suflé
210
35 - 45
2
šest keramických pečicích šálků
na tvarovaný rošt
Koláčový korpus z pi‐ 180
škotového těsta
25 - 35
2
dortový korpus na tvarovaný rošt
Piškotový koláč
150
35 - 45
2
forma na koláč na tvarovaný rošt
Ryby v sáčcích 300 g 180
25 - 35
2
plech na pečení nebo hluboký pe‐
káč
Celá ryba 200 g
180
25 - 35
2
plech na pečení nebo hluboký pe‐
káč
Rybí filé 300 g
180
30 - 40
2
plech na pizzu na tvarovaný rošt
Maso v sáčku 250 g
200
35 - 45
2
plech na pečení nebo hluboký pe‐
káč
Maso na vidlici 500 g
200
30 - 40
2
plech na pečení nebo hluboký pe‐
káč
Sušenky
170
25 - 35
2
plech na pečení nebo hluboký pe‐
káč
Makronky
170
40 - 50
2
plech na pečení nebo hluboký pe‐
káč
Muffin
180
30 - 40
2
plech na pečení nebo hluboký pe‐
káč
Slaný keks
160
25 - 35
2
plech na pečení nebo hluboký pe‐
káč
Sušenky z křehkého
těsta
140
25 - 35
2
plech na pečení nebo hluboký pe‐
káč
Dortíky
170
20 - 30
2
plech na pečení nebo hluboký pe‐
káč
Zeleninová směs v
sáčku 400 g
200
20 - 30
2
plech na pečení nebo hluboký pe‐
káč
Omeleta
200
30 - 40
2
plech na pizzu na tvarovaný rošt
Zelenina na pekáči
700 g
190
25 - 35
2
plech na pečení nebo hluboký pe‐
káč
Ryby
Maso
Malé kusy pečiva
Vegetariánské
28
www.aeg.com
12.14 Pravý horký vzduch
Pečení moučných jídel
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Plochý koláč
140 - 160
40 - 50
1+3
Sladké pečivo
190 - 210
10 - 20
1+3
Pusinky
100 - 120
55 - 65
1+3
Máslový koláč
150 - 170
20 - 30
1+3
Pizza
200 - 220
35 - 45
1+3
12.15 Informace pro zkušebny
Jídlo
Funkce
Teplota
(°C)
Příslušenství
Poloha
roštu
Čas
(min)
Malé koláčky (16
kousků na plech)
Horní/spodní
ohřev
160
plech na pečení
3
20 - 30
Malé koláčky (16
kousků na plech)
Horkovzdušné
pečení
150
plech na pečení
3
20 - 30
Malé koláčky (16
kousků na plech)
Pravý horký
vzduch
160
plech na pečení
1+3
30 - 40
Jablečný koláč (2
formy, Ø 20 cm, po‐
ložené úhlopříčně)
Horní/spodní
ohřev
190
tvarovaný rošt
1
65 - 75
Jablečný koláč (2
formy, Ø 20 cm, po‐
ložené úhlopříčně)
Horkovzdušné
pečení
180
tvarovaný rošt
2
70 - 80
Piškotová buchta
bez tuku
Horní/spodní
ohřev
180
tvarovaný rošt
2
20 - 30
Piškotová buchta
bez tuku
Horkovzdušné
pečení
160
tvarovaný rošt
2
25 - 35
Piškotová buchta
bez tuku
Pravý horký
vzduch
170
tvarovaný rošt
1+3
30 - 40
Máslové sušenky /
Proužky těsta
Horní/spodní
ohřev
140
plech na pečení
3
15 - 30
Máslové sušenky /
Proužky těsta
Horkovzdušné
pečení
140
plech na pečení
3
20 - 30
Máslové sušenky /
Proužky těsta
Pravý horký
vzduch
140
plech na pečení
1+3
15 - 30
Topinky
Velkoplošný
gril
250
tvarovaný rošt
3
5 - 10
ČESKY
Jídlo
Funkce
Teplota
(°C)
Příslušenství
Poloha
roštu
Hovězí hamburger
Turbo gril
250
tvarovaný rošt
3
nebo grilovací
pánev / plech na
pečení
29
Čas
(min)
15 - 20
první
strana;
10 - 15
druhá
strana
13. TROUBA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Poznámky k čištění
•
•
•
•
•
•
Přední stranu trouby otřete měkkým
hadříkem namočeným v roztoku teplé
vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
speciální čisticí prostředek.
Vnitřek trouby čistěte po každém
použití. Hromadění mastnoty či zbytků
jídel může způsobit požár. Riziko je
vyšší u grilovacího pekáče.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění
trouby.
Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem.
Máte-li nepřilnavé příslušenství,
nečistěte je agresivními čisticími
prostředky, ostrými předměty, ani je
nemyjte v myčce nádobí. Mohlo by
dojít k poškození nepřilnavého
povrchu.
13.2 Spotřebiče z nerezové
oceli nebo hliníku
Dvířka trouby čistěte pouze
vlhkým hadříkem nebo
houbou. Osušte je měkkým
hadříkem.
Nikdy nepoužívejte ocelové
drátěnky, kyseliny nebo
abrazivní (pískové)
prostředky, protože by mohly
poškodit povrch trouby.
Ovládací panel vyčistěte se
stejnou opatrností.
13.3 Čištění vlisu vnitřku
trouby
Tímto čisticím postupem se odstraní
zbytkový vodní kámen z vlisu vnitřku
trouby po přípravě jídel pomocí páry.
Doporučujeme tento čisticí
postup provádět alespoň po
každém pátém až desátém
použití funkce: SteamBake.
1. Do vlisu na dně vnitřku trouby nalijte
250 ml bílého octa.
Použijte maximálně 6% ocet bez
bylinek.
2. Nechte ocet rozpustit zbytkový vodní
kámen při pokojové teplotě po dobu
30 minut.
3. Vnitřek trouby umyjte vlažnou vodou
a měkkým hadrem.
13.4 Vyjmutí drážek na rošty
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
30
www.aeg.com
POZOR!
Při odstraňování drážek na
rošty buďte opatrní.
1. Odtáhněte přední část drážek na
rošty od stěny trouby.
2. Opatrně vytáhněte topný článek
směrem dolů.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
1
2
Vyjmuté příslušenství instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
13.5 Strop trouby
VAROVÁNÍ!
Před odklopením topného
článku spotřebič vypněte.
Přesvědčte se, že spotřebič
už vychladl. Hrozí nebezpečí
popálení.
Odstraňte drážky na rošty.
Topný článek lze pro snazší čištění
stropu trouby vyjmout.
1. Vyšroubujte šroub, kterým je topný
článek připevněn. Napoprvé použijte
šroubovák.
3. Strop trouby vytřete měkkým
hadříkem namočeným v teplé vodě s
mycím prostředkem a nechte jej
vyschnout.
Topný článek instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Instalujte drážky na rošty.
VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že je topný
článek správně
namontovaný a nepadá
dolů.
13.6 Odstranění a instalace
skleněných panelů trouby
Skleněné panely lze při čištění vyjmout.
Počet jednotlivých skleněných panelů se
liší dle modelu.
VAROVÁNÍ!
Při čištění nechte dvířka
trouby lehce otevřená. Když
jsou plně otevřená, může
jejich náhodné zavření něco
poškodit.
VAROVÁNÍ!
Spotřebič bez skleněných
panelů nepoužívejte.
ČESKY
1. Otevírejte dvířka, dokud nedosáhnou
úhlu přibližně 30°. Dvířka zůstanou
při lehkém otevření na svém místě.
31
POZOR!
Po instalaci se dále ujistěte,
že povrch rámu skleněného
panelu s potiskem skla není
na dotek drsný.
POZOR!
Dávejte pozor, abyste vnitřní
skleněný panel nainstalovali
správně do jeho umístění.
30°
13.7 Vysazení zásuvky
2. Uchopte okrajovou lištu na horní
straně dvířek (B) na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
2
VAROVÁNÍ!
V zásuvce neskladujte
hořlavé věci a materiály
(jako např. čisticí prostředky,
plastové sáčky, textilní
chňapky, papír nebo čisticí
spreje). Při použití trouby se
může zásuvka značně
zahřát. Hrozí nebezpečí
požáru.
Zásuvku pod troubou lze při čištění
vyjmout.
B
1
1. Vytáhněte zásuvku až na doraz.
3. Vytáhněte lištu dopředu a odstraňte
ji.
VAROVÁNÍ!
Při vyjímání skleněných
panelů se mohou dvířka
zavírat.
4. Uchopte horní okraj skleněných
panelů dvířek a vytáhněte je jeden po
druhém nahoru.
5. Skleněný panel omyjte vodou se
saponátem. Skleněný panel pečlivě
osušte.
Po vyčištění skleněné panely a dvířka
trouby opět nasaďte. Proveďte výše
uvedené kroky v opačném pořadí.
Nejprve vraťte menší a potom větší
panel.
POZOR!
Oblast potisku vnitřního
skleněného panelu musí
směřovat k vnitřní straně
dvířek.
2. Pomalu zásuvku zdvihněte.
3. Zásuvku zcela vytáhněte.
Zásuvku vložíte stejným postupem jako
výše, ale v opačném pořadí.
13.8 Výměna žárovky
Na dno vnitřku spotřebiče položte
měkkou látku. Zabráníte tak poškození
krytu žárovky a vnitřku trouby.
32
www.aeg.com
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem! Před výměnou
žárovky vypněte pojistky.
Žárovka trouby a její kryt
mohou být horké.
1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte pojistky v pojistkové
skříňce nebo vypněte jistič.
Zadní žárovka
1. Skleněným krytem otočte proti směru
hodinových ručiček a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300
°C .
4. Nasaďte skleněný kryt.
14. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
14.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Nelze zapnout spotřebič.
Spotřebič není zapojený do
elektrické sítě nebo je
připojený nesprávně.
Zkontrolujte, zda je spotřebič
správně zapojený do elek‐
trické sítě.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizova‐
ného elektrikáře.
Varnou desku nelze zapnout Je spálená pojistka.
ani používat.
Ukazatel zbytkového tepla
se nerozsvítí.
Varná zóna byla zapnutá jen Jestliže byla varná zóna za‐
krátkou dobu, a není proto
pnutá dostatečně dlouho,
horká.
aby byla horká, obraťte se
na autorizované servisní
středisko.
Vnější okruh nelze zapnout.
Trouba nehřeje.
Zapněte varnou desku zno‐
vu a maximálně do 10 se‐
kund nastavte teplotu.
Zapněte nejprve vnitřní
okruh.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Nejsou provedena nutná na‐ Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
stavení.
vení správná.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy nene‐
chávejte jídla v troubě déle
než 15 - 20 minut.
ČESKY
Problém
Možná příčina
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla připraví
příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká nebo Nastavte teplotu podle
nízká.
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
Na displeji se zobrazí
„12.00“.
Došlo k přerušení dodávky
elektrického proudu.
33
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
Trouba je nesprávně zapoje‐
používat. Na displeji se zo‐
ná do elektrické sítě.
brazí „400“ a zazní akustický
signál.
Nastavte znovu čas.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma zapo‐
jení, je-li k dispozici).
Pečení pomocí funkce
Nezapnuli jste funkci Steam‐ Viz „Zapnutí funkce: Steam‐
SteamBake nevede k dobré‐ Bake.
Bake“.
mu výsledku..
Vlis vnitřku trouby jste nena‐
plnili vodou.
Viz „Zapnutí funkce: Steam‐
Bake“.
Funkci SteamBake jste ne‐
zapnuli správně pomocí tla‐
čítka S párou.
Viz „Zapnutí funkce: Steam‐
Bake“.
Chcete zapnout funkci Te‐
plovzdušný ohřev, ale svítí
kontrolka tlačítka S párou.
Funkce SteamBake je spu‐
štěna.
Funkci SteamBake vypnete
stisknutím tlačítka S párou
Voda ve vlisu vnitřku trouby
se nevaří.
Teplota je příliš nízká.
Nastavte teplotu na alespoň
110 °C.
Viz kapitola „Tipy a rady“.
Z vlisu vnitřku trouby vytéká
voda.
Ve vlisu vnitřku trouby je
příliš mnoho vody.
Vypněte troubu a ujistěte se,
že je spotřebič již chladný.
Vodu vytřete houbou nebo
hadříkem. Do vlisu vnitřku
trouby přilijte správné množ‐
ství vody. Řiďte se specific‐
kým postupem.
.
14.2 Servisní údaje
se nachází na předním rámu vnitřní části
spotřebiče. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části spotřebiče.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se prosím na autorizované
servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
34
www.aeg.com
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
15.1 Produktové informace pro varnou desku dle směrnice
komise EU 66/2014
Označení mo‐
delu
CCB56400BW
CCB56400BX
Typ varné des‐ Varná deska na volně stojícím sporáku
ky
Počet varných
zón
4
Technologie
ohřevu
Sálavá plotýnka
Průměr kruho‐
vých varných
zón (Ø)
Levá zadní
Pravá přední
Levá přední
14,0 cm
14,0 cm
18,0 cm
Délka (D) a
Pravá zadní
šířka (Š) nekru‐
hové varné zó‐
ny
Š 14,0 cm
D 25,0 cm
Spotřeba ener‐
gie varných
zón (EC elec‐
tric cooking)
Levá zadní
Pravá zadní
Pravá přední
Levá přední
181,8 Wh / kg
184,3 Wh / kg
181,8 Wh / kg
190,1 Wh / kg
Spotřeba energie varné desky (EC electric hob)
184,5 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 2: Varné
desky - metody pro měření výkonu.
•
15.2 Varná deska - úspora
energie
•
Během každodenního pečení můžete
ušetřit energii, budete-li se řídit níže
uvedenými radami.
•
Při ohřevu vody používejte pouze
takové množství, které potřebujete.
•
•
•
•
Je-li to možné, vždy zakrývejte
nádoby pokličkami.
Před zapnutím varné zóny na ni
položte varnou nádobu.
Dno varné nádoby by mělo být stejné
velikosti jako varná zóna.
Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
Postavte nádobu přímo na střed
varné zóny.
Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
ČESKY
35
15.3 Produktový list a informace o troubách dle směrnice
komise EU 65-66/2014
Název dodavatele
AEG
Označení modelu
CCB56400BW
CCB56400BX
Index energetické účinnosti
94,9
Třída energetické účinnosti
A
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
0,84 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenziv‐ 0,75 kWh/cyklus
ní horkovzdušný režim
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
58 l
Typ trouby
Trouba ve volně stojícím sporáku
Hmotnost
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
15.4 Trouba - Úspora energie
Trouba je vybavena
funkcemi, které vám
pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
CCB56400BW
44.0 kg
CCB56400BX
44.0 kg
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení (v závislosti
na době pečení). Pečení nadále zajistí
zbytkové teplo uvnitř trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly
co nejkratší.
Všeobecné rady
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve
své poloze.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Horkovzdušné pečení s párou
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení. Další podrobnosti viz část
„Trouba - Denní používání“, Funkce
trouby.
Je-li to možné, nepředehřívejte troubu,
než do ní vložíte jídlo.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k
uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší
možné nastavení teploty.
36
www.aeg.com
16. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
SLOVENSKY
37
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE....................................................................... 38
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY...............................................................................40
3. INŠTALÁCIA....................................................................................................... 43
4. POPIS VÝROBKU...............................................................................................45
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM.................................................................................. 46
6. VARNÝ PANEL – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................... 47
7. HORÁK - RADY A TIPY......................................................................................48
8. VARNÝ PANEL – OŠETROVANIE A ČISTENIE................................................ 49
9. RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE ............................................................. 49
10. RÚRA - ČASOVÉ FUNKCIE............................................................................. 52
11. RÚRA - POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA........................................................ 53
12. RÚRA - RADY A TIPY...................................................................................... 55
13. RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE............................................................. 65
14. RIEŠENIE PROBLÉMOV..................................................................................68
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.............................................................................70
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
38
1.
www.aeg.com
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo
trvalého postihnutia.
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
Tento spotrebič musí byť do siete pripojený káblom
typu H05VV-F, aby odolal teplotám zadného panela.
Tento spotrebič je určený na používanie v nadmorskej
výške do 2 000 m.
Tento spotrebič nie je určený na používanie na
lodiach, loďkách ani plavidlách.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
39
Spotrebič neinštalujte za ozdobné dvierka, aby ste
predišli prehriatiu.
Spotrebič neinštalujte na podstavec.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého
časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom
paneli bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže
spôsobiť požiar.
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale
vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr.
pokrievkou alebo nehorľavou pokrývkou.
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si
vyžaduje nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom
povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok alebo skleného veka varného
panela so závesmi nepoužívajte abrazívne prostriedky
ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať
povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného
panela, pretože sa môžu zohriať.
Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý,
vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete. V
prípade zapojenia spotrebiča do elektrickej siete
priamo pomocou spojovacej skrinky odobraním
poistky odpojte spotrebič od sieťového napájania. V
oboch prípadoch kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov. Deti do 8 rokov smú mať
prístup k spotrebiču iba ak sú nepretržite pod
dohľadom zodpovednej osoby.
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
40
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Buďte opatrní, keď sa dotýkate zásuvky na
skladovanie. Môže byť horúca.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
V pevnej kabeláži musia byť zahrnuté prostriedky na
odpojenie od elektrickej siete v súlade s platnými
predpismi.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty
varného panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského
spotrebiča, alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča
uvádza ako vhodné v návode na použitie, alebo
ochranné lišty varného panela zahrnuté v spotrebiči.
Použitie nevhodných ochranných líšt môže spôsobiť
nehody.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
•
•
•
•
•
•
Kuchynská skrinka a príslušný
výklenok musia mať vhodné rozmery.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Uistite sa, že zariadenia a nábytok,
pod ktorými a vedľa ktorých je
spotrebič nainštalovaný, sú bezpečné.
Niektoré súčasti spotrebiča sú pod
napätím. Spotrebič zabudujte do
nábytku, aby ste zabránili kontaktu s
nebezpečnými časťami.
Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo
zariadenia nanajvýš rovnakej výšky.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
SLOVENSKY
•
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
Aby ste predišli prevrhnutiu
spotrebiča, nezabudnite nainštalovať
stabilizačné pomôcky. Pozrite si časť
„Inštalácia”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Skôr ako zapojíte sieťovú zástrčku do
sieťovej zásuvky, úplne zavrite
dvierka spotrebiča.
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo zranenia a
popálenín.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
41
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a výbuchu.
•
•
•
•
•
•
Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
pokrmov musia byť plamene alebo
horúce predmety v dostatočnej
vzdialenosti od tukov a olejov.
Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi
horúcich olejov, môžu spôsobiť
spontánne vznietenie.
Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť
požiar pri nižšej teplote ako nový olej.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
42
www.aeg.com
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
rúre nenechávajte vlhký riad ani
potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Horúci kuchynský riad nenechávajte
na ovládacom paneli.
Nenechajte obsah kuchynského riadu
vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani
bez riadu.
Do spotrebiča ani priamo na jeho dno
neklaďte hliníkovú fóliu.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie. Pri premiestňovaní
týchto predmetov po varnom povrchu
ich vždy nadvihnite.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
2.4 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
Pred údržbou vypnite spotrebič.
Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite
zo sieťovej zásuvky.
•
•
•
•
•
•
•
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Hrozí riziko, že sklenené panely
prasknú.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Zvyšky tuku alebo potravín v
spotrebiči môžu spôsobiť požiar.
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
2.5 Vnútorné osvetlenie
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
•
•
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
SLOVENSKY
2.7 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
43
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.1 Umiestnenie spotrebiča
Váš voľne stojaci spotrebič môžete
nainštalovať so skrinkami na jednej
alebo po oboch stranách a do rohu.
Rozmer
mm
Hĺbka
600
3.3 Vyrovnanie spotrebiča
Minimálne vzdialenosti pre inštaláciu
nájdete v tabuľke.
B
C
A
Na vyrovnanie spotrebiča do vodorovnej
polohy a prispôsobenie okolitým
zariadeniam použite malé nožičky v
spodnej časti spotrebiča.
3.4 Ochrana proti prevráteniu
Minimálne vzdialenosti
Rozmer
mm
A
400
B
650
C
150
3.2 Technické údaje
Napätie
230 V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Trieda spotrebiča
1
Rozmer
mm
Výška
858
Šírka
500
Pred pripevnením ochrany proti
prevráteniu nastavte spotrebič do
správnej výšky a polohy.
UPOZORNENIE!
Dbajte na to, aby ste
ochranu proti prevráteniu
nainštalovali do správnej
výšky.
Uistite sa, že je povrch za
spotrebičom hladký.
Je potrebné nainštalovať ochranu proti
prevráteniu. Ak ju nenainštalujete,
spotrebič sa môže prevrátiť.
Spotrebič má symbol uvedený na
obrázku (ak je použitý), ktorý upozorňuje
na inštaláciu ochrany proti prevráteniu.
44
www.aeg.com
vzdialenosť tak, aby bol spotrebič
vycentrovaný.
Ak ste zmenili rozmery
sporáka, musíte správne
zarovnať ochranu proti
prevráteniu.
UPOZORNENIE!
Ak je priestor medzi
skrinkami väčší ako je šírka
spotrebiča, je potrebné
upraviť bočnú vzdialenosť
tak, aby bol spotrebič
vycentrovaný.
3.5 Elektrická inštalácia
1. Ochranu proti prevráteniu
nainštalujte 317 - 322 mm pod
horným povrchom spotrebiča a 80 85 mm od bočnej strany spotrebiča
do kruhového otvoru na konzole.
Priskrutkujte ju k pevnému materiálu
alebo použite vhodnú výstuž (stenu).
VAROVANIE!
Výrobca nenesie
zodpovednosť v prípade, že
nedodržíte bezpečnostné
opatrenia uvedené v
príslušnej kapitole.
Tento spotrebič sa dodáva bez napájacej
zástrčky a kábla.
VAROVANIE!
Pred zapojením sieťového
kábla k prívodu elektrickej
energie odmerajte napätie
medzi fázami v domácej
sieti. Potom si pozrite štítok
pripojenia na zadnej strane
spotrebiča a ubezpečte sa,
že použijete správne
elektrické zapojenie. Tento
postup inštalácie zabráni
chybám a poškodeniu
elektrických súčastí
spotrebiča.
80-85
mm
317-322
mm
Prípustné typy káblov pre rôzne fázy:
2. Otvor nájdete na ľavej strane v
zadnej časti spotrebiča. Nadvihnite
prednú časť spotrebiča a spotrebič
zasuňte do stredu priestoru medzi
skrinkami. Ak je priestor medzi
skrinkami väčší ako je šírka
spotrebiča, je potrebné upraviť bočnú
Fáza
Min. rozmer kábla
1
3x6,0 mm²
3 s neutrálnym vodi‐ 5x1,5 mm²
čom
VAROVANIE!
Napájací kábel sa nesmie
dotýkať časti spotrebiča
zatienenej na obrázku.
SLOVENSKY
4. POPIS VÝROBKU
4.1 Celkový prehľad
1 2 3 4 5 6
7 1
8
9
10
4
3
13
2
11
1
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ovládače varného panela
Ovládač teploty
Ukazovateľ / symbol teploty
Elektronický programátor
Svetelný ukazovateľ / symbol /
ukazovateľ varného panela
Ovládač funkcií rúry
Tlačidlo Plus Para
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Priehlbina dutiny
Úrovne v rúre
4.2 Rozloženie varného povrchu
1
2
140 mm
3
140 mm
250 mm
120/180 mm
6
140 mm
5
4
1 Varná zóna 1 200 W
2 Vývod pary – počet a poloha závisí
od modelu
3 Varná zóna 900/2 000 W
4 Varná zóna 1 200 W
5 Ukazovateľ zvyškového tepla
6 Varná zóna 700/1 700 W
45
46
www.aeg.com
4.3 Príslušenstvo
•
•
•
•
•
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
Hlboký pekáč
Na pečenie mäsa a múčnych
pokrmov alebo ako nádoba na
zachytávanie tuku.
Teleskopické lišty
Pre rošty a plechy.
Skladovacia zásuvka
Skladovacia zásuvka je umiestnená
pod dutinou rúry.
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
Opakovane stláčajte tlačidlo , až kým
nezačne blikať ukazovateľ funkcie
denného času.
Pri nastavovaní nového času postupujte
podľa časti Nastavenie času.
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie
lišty a príslušenstvo.
Pozrite si časť „Ošetrovanie
a čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
5.2 Nastavenie času
Pred prvým použitím rúry je potrebné
nastaviť čas.
Ukazovateľ
bliká, keď zapojíte
spotrebič do elektrickej siete, po výpadku
napájania, alebo ak nie je nastavený
časovač.
Stlačením tlačidla
alebo
nastavte
presný čas.
Približne po piatich sekundách prestane
zobrazený čas blikať a displej bude
zobrazovať nastavený denný čas.
5.3 Zmena času
Ak je spustená funkcia
Trvanie
alebo Koniec
denný čas nie je možné
zmeniť.
,
5.4 Zasúvacie ovládače
Ak chcete použiť spotrebič, stlačte
otočný ovládač. Otočný ovládač sa
vysunie.
5.5 Prvé zohriatie rúry
Pred prvým použitím prázdnu rúru
predhrejte.
Pre funkciu: Pozrite si časť
„Zapnutie funkcie
SteamBake“. SteamBake".
1. Nastavte funkciu
a maximálnu
teplotu.
2. Rúru nechajte spustenú jednu
hodinu.
a nastavte
3. Nastavte funkciu
maximálnu teplotu. Maximálna
teplota pre túto funkciu je 210 °C.
4. Rúru nechajte v činnosti 15 minút.
5. Nastavte funkciu
, stlačte
a nastavte
tlačidlo Plus Para
maximálnu teplotu.
6. Rúru nechajte v činnosti 15 minút.
7. Rúru vypnite a nechajte ju
vychladnúť.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Rúra môže produkovať zápach
a dym. Zabezpečte dostatočné vetranie v
miestnosti.
SLOVENSKY
47
6. VARNÝ PANEL – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Popis varných zón
Varné zóny sú vybavené termostatom a
sú v prevádzke prerušovanie (zapínajú a
vypínajú sa) v závislosti od zvolenej
úrovne ohrevu.
6.2 Varný stupeň
Symboly Funkcia
Poloha Vypnuté
Dvojitá zóna
1-9
Varné stupne
Spotrebu energie znížte
využitím zvyškového tepla.
Varnú zónu vypnite približne
5 – 10 minút pred
dokončením procesu
prípravy jedla.
Potrebný varný stupeň nastavte
otočením otočného ovládača pre zvolenú
varnú zónu.
Ukazovateľ varného panelu sa rozsvieti.
Proces varenia ukončíte nastavením
otočného ovládača do polohy Vypnuté.
Ak vypnete všetky varné zóny,
ukazovateľ varného panelu zhasne.
6.3 Používanie jednoduchej
varnej zóny
Na použitie jednoduchej varnej zóny
otočte vhodný ovládač do jednej z
nasledovných polôh: 1-9.
Pre varné stupne 1-3
zostane zóna červená na
približne 2-3 sekundy a
následne sa vypne.
Zóna sa zapne na
maximálnu úroveň výkonu
po nastavení úrovne ohrevu
8 alebo 9.
6.4 Zapnutie a vypnutie
vonkajších okruhov (dvojité
alebo oválne)
Varný povrch možno prispôsobiť veľkosti
kuchynského riadu.
1. Ak si vyberiete úroveň ohrevu medzi
1-9, zapne sa iba stredná časť varnej
zóny.
2. Na zapnutie vonkajšieho okruhu
otočte ovládač v smere hodinových
ručičiek za nastavenie 9 do polohy
.
3. Potom otočte ovládač proti smeru
hodinových ručičiek na požadovaný
varný stupeň (1-9). Stredná časť aj
vonkajší okruh sa zapnú spoločne.
Vonkajší okruh vypnete nastavením
otočného ovládača do polohy Vypnuté.
Stredná časť aj vonkajší okruh sa vypnú.
Ukazovateľ zhasne. Na opätovné
zapnutie strednej časti varnej zóny
vyberte úroveň ohrevu medzi 1-9.
6.5 Ukazovateľ zvyškového
tepla
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenia zvyškovým
teplom.
Ukazovateľ sa rozsvieti, keď je varná
zóna horúca.
48
www.aeg.com
7. HORÁK - RADY A TIPY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.2 Príklady použitia na
varenie
Údaje uvedené v tabuľke sú
iba orientačné.
7.1 Kuchynský riad
Dno kuchynského riadu
musí byť hrubé a ploché.
Kuchynský riad zo
smaltovanej ocele s
hliníkovým alebo medeným
dnom môže spôsobiť zmenu
sfarbenia na
sklokeramickom povrchu.
Varný stupeň Použitie:
Čas
(min)
Rady
1
Udržiavanie teploty hotových
jedál.
podľa
potreby
Na kuchynský riad položte po‐
krievku.
1-2
Holandská omáčka, topenie:
maslo, čokoláda, želatína.
5 - 25
Z času na čas premiešajte.
1-2
Zahustenie: nadýchané omele‐ 10 - 40
ty, volské oká.
Varte s pokrievkou.
2-3
Dusenie ryže a jedál s mlieč‐
nym základom, prihrievanie
hotových jedál.
25 - 50
Pridajte aspoň dvakrát toľko
tekutiny ako ryže, mliečne jed‐
lá v polovici varenia premie‐
šajte.
3-4
Dusenie zeleniny, rýb, mäsa.
20 - 45
Pridajte niekoľko polievkových
lyžíc tekutiny.
4-5
Dusenie zemiakov v pare.
20 - 60
Použite max. ¼ l vody na
750 g zemiakov.
4-5
Varenie väčšieho množstva
jedla, omáčok a polievok.
60 - 150 Max. 3 l tekutiny plus prísady.
6-7
Jemné vyprážanie: rezne, teľa‐ podľa
cie cordon bleu, kotlety, mäso‐ potreby
vé guľky, klobásky, pečeň, zá‐
smažka, vajíčka, lievance, ši‐
šky.
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
7-8
Vyprážanie pri vyššej teplote,
5 - 15
zemiakové placky, steaky, rez‐
ne.
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
SLOVENSKY
Varný stupeň Použitie:
9
Čas
(min)
49
Rady
Varenie vody, varenie cestovín, príprava mäsa (guláš, ragú), vyprážané
hranolčeky.
8. VARNÝ PANEL – OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Všeobecné informácie
•
•
•
•
•
Varný panel očistite po každom
použití.
Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
Škrabance a tmavé škvrny na
povrchu neovplyvňujú funkčnosť
varného panela.
Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
Na sklo použite špeciálnu škrabku.
8.2 Čistenie varného panela
•
Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastovú fóliu, cukor a potraviny s
•
•
obsahom cukru. V opačnom prípade
môžu nečistoty poškodiť varný panel.
Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili.
Špeciálnu škrabku priložte na
sklenený povrch tak, aby bola
naklonená v ostrom uhle, a čepeľ
posúvajte po povrchu.
Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte:
usadeniny vodného kameňa, škvrny
od vody, mastné škvrny, lesklé
kovové farebné fľaky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou s
neabrazívnym čistiacim prostriedkom.
Po čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou.
Odstráňte lesklé kovové fľaky:
použite roztok vody a octu a vyčistite
sklenený povrch vlhkou handričkou.
9. RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
9.1 Zapnutie a vypnutie
spotrebiča
V závislosti od modelu
môže mať váš spotrebič
žiarovky, symboly
ovládačov alebo
ukazovatele:
• Žiarovka sa rozsvieti, keď
je spotrebič v prevádzke.
• Symbol zobrazuje, či
otočný ovládač ovláda
jednu z varných zón,
funkcií rúry alebo teplotu.
• Ukazovateľ sa rozsvieti,
keď sa rúra zohrieva.
1. Otočením otočného ovládača funkcií
rúry nastavte príslušnú funkciu.
2. Otočením ovládača teploty nastavte
teplotu.
50
www.aeg.com
3. Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte
otočné ovládače funkcií rúry a teploty
do polohy vypnutia.
9.2 Bezpečnostný termostat
Nesprávna prevádzka spotrebiča alebo
chybné súčasti môžu spôsobiť
nebezpečné prehriatie. Aby sa tomu
predišlo, rúra je vybavená
bezpečnostným termostatom, ktorý
preruší dodávku energie. Po poklese
teploty sa rúra opäť automaticky zapne.
9.3 Funkcie rúry
Symbol
Funkcie rúry
Použitie
Poloha Vypnuté
Rúra je vypnutá.
Osvetlenie rúry
Na zapnutie osvetlenia rúry bez funkcie pečenia.
SteamBake
Na pridanie vlhkosti počas pečenia. Pre správne
sfarbenie a chrumkavú kôrku počas pečenia. Za‐
braňuje vysušeniu počas opätovného zohrievania.
Na zaváranie ovocia a zeleniny.
Ľahké pečenie s
ventilátorom
Na prípravu jemného, šťavnatého pečeného mäsa
alebo na sušenie ovocia a zeleniny.
Dolný ohrev
Na pečenie koláčov s chrumkavou spodnou ča‐
sťou.
Tradičné pečenie
Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrov‐
ni.
Rýchly gril
Na grilovanie plochých jedál vo väčších množ‐
stvách a prípravu hrianok.
Turbo gril
Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s ko‐
sťami na jednej úrovni. Na gratinovanie a zapeka‐
nie.
Pečenie s ventilá‐
torom
Na pečenie mäsových alebo nemäsových pokrmov
pri rovnakej teplote rúry vo viacerých úrovniach
bez rizika prenosu vône.
+
SLOVENSKY
Symbol
Funkcie rúry
Použitie
Vlhké pečenie
Táto funkcia je určená na úsporu energie počas
pečenia. Pokyny ohľadom pečenia nájdete v kapi‐
tole „Rady a tipy“, Vlhké pečenie. Dvierka rúry ma‐
jú byť počas pečenia zatvorené, aby nebola preru‐
šená funkcia a aby bola zabezpečená prevádzka s
najvyššou možnou energetickou účinnosťou. Keď
použijete túto funkciu, teplota v dutine sa môže lí‐
šiť od nastavenej teploty. Výkon ohrevu môže byť
znížený. Všeobecné odporúčania na úsporu ener‐
gie nájdete v kapitole „Energetická účinnosť", Rúra
– Úspora energie. Táto funkcia sa použila na súlad
s energetickou triedou podľa normy EN 60350-1.
Teplovzdušné pe‐
čenie
Na pečenie zároveň na dvoch úrovniach a sušenie
potravín.Nastavte teplotu o 20-40 °C nižšiu ako pre
Tradičné pečenie.
Rozmrazovanie
Na rozmrazenie potravín (zeleniny a ovocia). Čas
rozmrazovania závisí od množstva a veľkosti mra‐
zených potravín.
9.4 Zapnutie funkcie:
SteamBake
Táto funkcia umožňuje vylepšiť vlhkosť
počas pečenia.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenín a poškodenia
spotrebiča.
Uvoľnená vlhkosť môže spôsobiť
popáleniny:
•
•
Spotrebič neotvárajte, keď je táto
funkcia aktívna: SteamBake.
Po skončení funkcie opatrne otvorte
dvierka spotrebiča: SteamBake.
Pozrite si kapitolu „Tipy a
rady“.
1. Otvorte dvierka rúry.
2. Priehlbinu dutiny rúry naplňte vodou
z vodovodného kohútika.
Maximálna kapacita priehlbiny dutiny
je 250 ml.
Priehlbinu dutiny plňte vodou len
vtedy, keď je rúra studená.
3. Nastavte funkciu: SteamBake
.
51
4. Stlačte tlačidlo Plus Para
.
Tlačidlo Plus Para je funkčné iba pri
funkcii: SteamBake.
Ukazovateľ sa rozsvieti.
5. Otočením ovládača teploty nastavte
teplotu.
6. Do spotrebiča vložte jedlo a zatvorte
dvierka rúry.
UPOZORNENIE!
Priehlbinu dutiny rúry
nenapĺňajte vodou počas
pečenia, ani keď je rúra
horúca.
7. Ak chcete spotrebič vypnúť, stlačte
,otočte otočné
tlačidlo Plus Para
ovládače funkcií rúry a teploty do
polohy vypnutia.
Ukazovateľ tlačidla Plus Para zhasne.
8. Odstráňte vodu z priehlbiny dutiny
rúry.
VAROVANIE!
Pred odstránením
zvyšnej vody z priehlbiny
dutiny rúry skontrolujte,
či je spotrebič studený.
52
www.aeg.com
10. RÚRA - ČASOVÉ FUNKCIE
10.1 Displej
A
B
C
A. Ukazovatele funkcií
B. Displej času
C. Ukazovateľ funkcie
10.2 Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Popis
MINUS
Na nastavenie času.
CLOCK
Na nastavenie časovej funkcie.
PLUS
Na nastavenie času.
Plus Para
Zapnutie funkcie: SteamBake.
10.3 Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
Použitie
DENNÝ ČAS
Na nastavenie, zmenu alebo kontrolu denného času.
TRVANIE
Na nastavenie, ako dlho má byť spotrebič v prevádzke.
KONIEC
Na nastavene času, kedy sa má spotrebič vypnúť.
POSUNUTÝ
ŠTART
Kombinácia funkcií TRVANIE A KONIEC.
KUCHYNSKÝ ČA‐ Na nastavenie času odpočítavania. Táto funkcia nemá
SOMER
vplyv na prevádzku spotrebiča. KUCHYNSKÝ ČASOMER
môžete použiť kedykoľvek, aj vtedy, keď je spotrebič vy‐
pnutý.
10.4 Nastavenie funkcie
TRVANIE
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
, kým
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať .
3. Čas funkcie TRVANIE nastavte
stlačením
alebo
.
Na displeji sa zobrazí symbol .
4. Keď doba pečenia uplynie, začne
blikať
a zaznie zvukový signál.
Spotrebič sa vypne automaticky.
5. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6. Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač
teploty otočte do vypnutej polohy.
SLOVENSKY
10.5 Nastavenie funkcie
KONIEC
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2. Opakovane stláčajte
, kým
nezačne blikať
.
3. Požadovaný čas nastavte stlačením
alebo
.
.
Na displeji sa zobrazí symbol
4. Keď doba pečenia uplynie, začne
a zaznie zvukový signál.
blikať
Spotrebič sa vypne automaticky.
5. Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6. Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač
teploty otočte do vypnutej polohy.
10.6 Nastavenie funkcie
POSUNUTÝ ŠTART
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2. Opakovane stláčajte
, kým
nezačne blikať .
3. Požadovaný čas funkcie TRVANIE
nastavte stlačením
alebo
.
4. Stlačte tlačidlo .
5. Požadovaný čas funkcie KONIEC
alebo .
nastavte stlačením
6. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla .
Spotrebič sa neskôr automaticky zapne
na nastavený čas funkcie TRVANIE a
53
vypne sa pri nastavenom čase funkcie
KONIEC. V nastavený čas zaznie
zvukový signál.
7. Spotrebič sa vypne automaticky.
Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
8. Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač
teploty otočte do vypnutej polohy.
10.7 Nastavenie
KUCHYNSKÉHO ČASOMERA
1. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
, kým
.
2. Po stlačení
alebo
môžete
nastaviť požadovaný čas.
Kuchynský časomer sa spustí
automaticky po piatich sekundách.
3. Keď uplynie nastavený čas, zaznie
zvukový signál. Zvukový signál sa
vypína stlačením ľubovoľného
tlačidla.
4. Otočný ovládač funkcií rúry a otočný
ovládač teploty otočte do vypnutej
polohy.
10.8 Zrušenie časových
funkcií
1. Opakovane stláčajte tlačidlo , až
kým nezačne blikať ukazovateľ
požadovanej funkcie.
2. Stlačte a podržte tlačidlo .
Časová funkcia sa o niekoľko sekúnd
vypne.
11. RÚRA - POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.1 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt položte medzi vodiace lišty zvolenej
úrovne rúry.
Plech:
54
www.aeg.com
Plech na pečenie
nezasúvajte úplne k zadnej
stene dutiny rúry. Tým by sa
zabránilo cirkulácii horúceho
vzduchu okolo plechu. Jedlo
môže prihorieť, najmä v
zadnej časti plechu.
Plech alebo hlboký pekáč vložte medzi
vodiace tyče zasúvacích líšt.
Skontrolujte, či sa nedotýka zadnej steny
dutiny rúry.
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Hlbokú panvicu zasuňte medzi vodiace
lišty zvolenej úrovne rúry a drôtený rošt
na vodiacich lištách.
že ste lištu umiestnili na správnu
stranu rúry.
1 cm
3. Lištu otočte do správnej polohy.
Blokovací prvok, ktorý je na jednom
konci teleskopickej lišty, musí
smerovať nahor.
4. Lištu zasuňte až k zadnej stene rúry.
5. Predný koniec teleskopickej lišty
zatlačte k podpornej zasúvacej lište.
Keď príchytka v prednej časti
správne zapadne na svoje miesto,
ozve sa cvaknutie.
6. Rovnakým spôsobom namontujte
druhú teleskopickú lištu. Skontrolujte,
či sú obe teleskopické lišty
umiestnené na rovnakej úrovni.
Demontáž teleskopických líšt
1. Príchytku v prednej časti
teleskopickej lišty stlačte a podržte.
11.2 Teleskopické lišty
Teleskopické lišty môžete
namontovať v rôznych
úrovniach rúry okrem úrovne
4.
Inštalácia teleskopických líšt
1. Teleskopickú lištu otočte približne o
90°.
2. Príchytku na zadnom konci
teleskopickej lišty zasuňte do
podpornej zasúvacej lišty. Uistite sa,
2
1
2. Predný koniec lišty odtiahnite z
podpornej zasúvacej lišty.
3. Teleskopickú lištu otočte približne o
90°.
4. Zadný koniec lišty vytiahnite z
podpornej zasúvacej lišty.
5. Rovnakým spôsobom vyberte druhú
teleskopickú lištu.
SLOVENSKY
11.3 Teleskopické lišty –
vkladanie príslušenstva
55
Hlboký pekáč položte na teleskopické
lišty.
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
UPOZORNENIE!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.
UPOZORNENIE!
Pred zatvorením dvierok rúry
zatlačte teleskopické lišty
úplne do rúry.
Drôtený rošt:
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Drôtený rošt a hlboký pekáč položte
spolu na teleskopické lišty.
Hlboký pekáč:
12. RÚRA - RADY A TIPY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
12.1 Všeobecné informácie
•
•
Spotrebič má štyri úrovne na
zasunutie príslušenstva. Úrovne sa
číslujú smerom od dna spotrebiča.
Spotrebič je vybavený špeciálnym
systémom, ktorý cirkuluje vzduch a
neustále recykluje paru. Pomocou
tohto systému môžete piecť v parnom
prostredí a pripravovať pokrmy jemné
vo vnútri a chrumkavé na povrchu.
•
•
•
Skracuje čas varenia a znižuje
spotrebu energie na minimum.
V spotrebiči alebo na sklenených
paneloch dvierok sa môže
kondenzovať vlhkosť. Je to normálne.
Pri otváraní dvierok počas pečenia
vždy ustúpte od spotrebiča. V záujme
zníženia kondenzácie nechajte
spotrebič zapnutý 10 minút pred
varením.
Vlhkosť odstráňte po každom použití
spotrebiča.
Neumiestňujte predmety priamo na
dno rúry ani neprikrývajte časti rúry
alebo jej príslušenstvo alobalom.
Mohlo by to zmeniť výsledky pečenia
a poškodiť smalt.
12.2 Pečenie nemäsových
pokrmov
•
Vaša rúra môže pri pečení fungovať
inak ako rúra, ktorú ste používali
56
www.aeg.com
•
•
•
•
•
doteraz. Prispôsobte svoje zvyčajné
nastavenia ako teplotu, čas prípravy
jedla a úrovne v rúre hodnotám v
tabuľkách.
Po prvýkrát použite nižšiu teplotu.
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte
nastavenie pre podobný recept.
Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete
predĺžiť o 10 až 15 minút.
Koláče a pečivo sa pri rôznych
úrovniach spočiatku neopečú rovnako
dohneda. V takomto prípade nemeňte
nastavenie teploty. Rozdiely sa
vyrovnajú počas pečenia.
Plechy v rúre sa môžu počas pečenia
vykriviť. Keď plechy znova vychladnú,
deformácia zmizne.
12.3 Pečenie koláčov
•
•
Neotvárajte dvierka rúry pred
uplynutím 3/4 nastaveného času
pečenia.
Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu
voľnú úroveň.
12.4 Pečenie mäsa a rýb
•
•
•
ste predišli vytvoreniu škvŕn, ktoré
môžu byť trvalé.
Pred krájaním mäsa ho nechajte
odstáť približne 15 minút, aby z neho
nevytiekla šťava.
Aby počas pečenia v rúre nevznikalo
príliš mnoho dymu, pridajte do
hlbokého pekáča trochu vody.
Kondenzácii dymu zabránite, ak vodu
pridáte vždy, keď sa odparí.
12.5 Čas pečenia
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň,
čas pečenia, atď.) pre kuchynský riad,
recepty a množstvá, ktoré používate.
12.6 SteamBake
+
Pred predhriatím naplňte
priehlbinu dutiny rúry vodou
iba keď je rúra studená.
Pozrite si časť „Zapnutie funkcie:
SteamBake"
Na prípravu nadmerne mastných
pokrmov použite hlboký pekáč, aby
Pečivo
Pokrm
Voda
v priehlbine
dutiny (v ml)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušenstvo
Biely
100
180
35 - 40
2
Použite plech na
pečenie.
100
200
20 - 25
2
Použite plech na
pečenie.
Domáca piz‐ 100
230
10 - 20
1
Použite plech na
pečenie.
190 - 210
20 - 25
1
Použite plech na
pečenie.
chlieb1)
Pečivo z
chlebového
cesta1)
za1)
Posúchy1)
100
SLOVENSKY
Pokrm
Voda
v priehlbine
dutiny (v ml)
Koláčiky, pa‐ 100
gáče, crois‐
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušenstvo
150 - 180
10 - 20
2
Použite plech na
pečenie.
180
20
2
Použite formu na
koláče
santy1)
Slivkový ko‐
láč, jablkový
koláč, škori‐
100
cové rožky1)
1) Pred pečením 5 minút predhrievajte v prázdnej rúre.
Príprava mrazených pokrmov
Pokrm
Voda
v priehlbine
dutiny (v ml)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušenstvo
Mrazená
150
200 - 210
10 - 20
2
Použite drôtený
rošt.
150
160 - 170
25 - 30
2
Použite plech na
pečenie.
pizza1)
Mrazený
croissant1)
1) Pred pečením 10 minút predhrievajte v prázdnej rúre.
Regenerácia jedla
Pokrm
Voda
v priehlbine
dutiny (v ml)
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušenstvo
Biely chlieb
100
110
15 - 25
2
Použite plech na
pečenie.
Pečivo z
chlebového
cesta
100
110
10 - 20
2
Použite plech na
pečenie.
Domáca piz‐ 100
za
110
15 - 25
2
Použite plech na
pečenie.
Focaccia
100
110
10 - 20
2
Použite plech na
pečenie.
Zelenina
100
110
15 - 25
2
Použite plech na
pečenie.
Ryža
100
110
15 - 25
2
Použite plech na
pečenie.
Cestoviny
100
110
15 - 25
2
Použite plech na
pečenie.
57
58
www.aeg.com
Pokrm
Voda
v priehlbine
dutiny (v ml)
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušenstvo
Mäso
100
110
2
Použite plech na
pečenie.
Pokrm
Voda
v priehlbine
dutiny (v ml)
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušenstvo
Pečené
bravčové
200
180
65 - 80
2
Použite drôtový
rošt aj plech na
pečenie.
Hovädzia ro‐ 200
štenka
200
50 - 60
2
Použite drôtový
rošt aj plech na
pečenie.
Kurča
200
210
60 - 80
2
Použite drôtový
rošt aj plech na
pečenie.
Pečený mo‐
riak
200
200
70 - 90
2
Použite drôtový
rošt aj plech na
pečenie.
15 - 25
Pečenie mäsa
12.7 Zaváranie
+
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenín a poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
Používajte len zaváracie poháre
rovnakej veľkosti dostupné na trhu.
Na plech na pečenie nedávajte viac
než šesť pollitrových zaváracích
pohárov.
Poháre plňte rovnomerne, nechajte 1
cm vzduchu na vrchu každého
•
•
•
•
pohára. Viečka nechajte na vrchu bez
hermetického zatvorenia.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Nalejte 1/2 litra vody do plechu na
pečenie a 1/4 litra vody na reliéf
priehlbiny dutiny, aby v rúre bola
dostatočná vlhkosť.
Vyberte funkciu SteamBake a
nastavte správnu teplotu na základe
tabuľky nižšie.
Poháre sú hermeticky uzavreté iba
keď je funkcia vypnutá.
Mäkké ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušen‐
stvo
Jahody/čučoriedky/maliny
160
25 - 30
1
Použite plech
na pečenie.
SLOVENSKY
59
Kôstkovice
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušen‐
stvo
Hrušky/dule/slivky
160
35 - 40
1
Použite plech
na pečenie.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušen‐
stvo
Cuketa/baklažán/cibuľa/
paradajky
160
30 - 35
1
Použite plech
na pečenie.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušen‐
stvo
Mrkva/čalamáda/repa/zeler
160
35 - 45
1
Použite plech
na pečenie.
Mäkká zelenina
Nakladaná zelenina
12.8 Ľahké pečenie s ventilátorom
Sušenie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
7-9
2
1/3
Kotlety na papri‐ 60 - 70
ke
10 - 12
2
1/3
Zelenina na kva‐ 60 - 70
senie
9 - 11
2
1/3
Nakrájané huby
50 - 60
13 - 15
2
1/3
Bylinky
40 - 50
3-5
2
1/3
Rozpolené sliv‐
ky
60 - 70
11 - 13
2
1/3
Rozpolené mar‐
hule
60 - 70
9 - 11
2
1/3
Jablkové plátky
60 - 70
6-8
2
1/3
Hruškové plátky
60 - 70
7 - 10
2
1/3
Zelenina
Strukoviny
60 - 70
Ovocie
60
www.aeg.com
Pomalé pečenie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Prudké
Teplota (°C)
opečenie z
každej
strany
(min.)
Úroveň
v rúre
Čas (min)
Filety, stredne
prepečené
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 90
Hovädzie peče‐
né, stredne pre‐
pečené
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
160 - 200
Ružová fileta
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
50 - 90
Karé, vcelku
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Teľacie, stredne
prepečené
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Ružová fileta
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 100
Karé, vcelku
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Bravčové, stred‐
ne prepečené
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Hovädzie
Teľacie
Bravčové
12.9 Tradičné pečenie
Pečenie nemäsových pokrmov
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Plochý koláč
160 - 170
25 - 35
2
Kysnutý koláč s jablkami
170 - 190
45 - 55
3
Koláč pečený v pekáči
170 - 180
35 - 45
2
Koláč s mrveničkou
170 - 190
50 - 60
3
Tvarohový koláč
170 - 190
60 - 70
2
Gazdovský chlieb
190 - 210
50 - 60
2
Rumunský piškótový koláč
165 - 175
35 - 45
2
Rumunský piškótový koláč –
tradičný
165 - 175
35 - 45
2
Kysnuté buchty
180 - 200
15 - 25
2
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Piškótová roláda
150 - 170
15 - 25
2
Slaný lotrinský koláč
215 - 225
45 - 55
2
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Kurča, polovica
210 - 230
35 - 50
2
Bravčová kotleta
190 - 210
30 - 35
3
Celá ryba
200 - 220
40 - 70
2
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Kurča, polovica
230
50 - 60
2
Bravčová kotleta
230
40 - 50
3
Grilovaná slanina
250
17 - 25
2
Klobásy
250
20 - 30
2
Hovädzí steak: stredne prepe‐
čený
230
25 - 35
2
61
Úroveň v rúre
Pečenie mäsa
Úroveň v rúre
12.10 Rýchly gril
Úroveň v rúre
12.11 Turbo gril
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Kurča, polovica
200
50 - 60
2
Kurča
250
55 - 60
2
Kuracie krídla
230
30 - 40
2
Bravčová kotleta
230
40 - 50
2
Hovädzí steak: dobre prepeče‐ 250
né
35 - 40
2
12.12 Pečenie s ventilátorom
Pečenie nemäsových pokrmov
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Plnený kysnutý koláč
150 - 160
20 - 30
2
Viktóriin koláč
170 - 190
30 - 40
2
62
www.aeg.com
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Švajčiarsky jablkový ko‐
láč
180 - 200
35 - 45
2
Vianočka
150 - 160
40 - 50
2
Linecké koláče
170 - 190
50 - 60
2
Snehové pusinky
110 - 120
30 - 40
2
Zapečené zemiaky
180 - 200
40 - 50
2
Lasagne
170 - 190
30 - 50
2
Zapekané makaróny
170 - 190
50 - 60
2
Pizza
190 - 200
25 - 35
2
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Celé kura
200 - 220
55 - 65
2
Bravčové pečené
170 - 180
45 - 50
2
Pečenie mäsa
Úroveň v rúre
12.13 Vlhké pečenie
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min) Úroveň Príslušenstvo
v rúre
Buchtičky
190
25 - 30
2
plech na pečenie alebo pekáč na
grilovanie/pečenie
Pečivo z chlebového
cesta
200
40 - 45
2
plech na pečenie alebo pekáč na
grilovanie/pečenie
Mrazená pizza, 350 g 190
25 - 35
2
drôtený rošt
Chlieb a pizza
Koláče v plechu na pečenie
Piškótová roláda
180
20 - 30
2
plech na pečenie alebo pekáč na
grilovanie/pečenie
Brownies - čokoládo‐
vý koláč
180
35 - 45
2
plech na pečenie alebo pekáč na
grilovanie/pečenie
Nákyp
210
35 - 45
2
šesť keramických zapekacích fo‐
riem na drôtenom rošte
Piškótový korpus
180
25 - 35
2
forma na korpus na drôtenom ro‐
šte
Koláče vo forme
SLOVENSKY
63
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min) Úroveň Príslušenstvo
v rúre
Piškótový koláč
150
35 - 45
2
forma na koláč na drôtenom rošte
Ryba vo vreckách,
300 g
180
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč na
grilovanie/pečenie
Celá ryba, 200 g
180
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč na
grilovanie/pečenie
Rybie filé, 300 g
180
30 - 40
2
forma na pizzu na drôtenom rošte
Mäso vo vrecku, 250
g
200
35 - 45
2
plech na pečenie alebo pekáč na
grilovanie/pečenie
Šašlíky, 500 g
200
30 - 40
2
plech na pečenie alebo pekáč na
grilovanie/pečenie
Sušienky
170
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč na
grilovanie/pečenie
Makaróny
170
40 - 50
2
plech na pečenie alebo pekáč na
grilovanie/pečenie
Muffiny
180
30 - 40
2
plech na pečenie alebo pekáč na
grilovanie/pečenie
Slané keksy
160
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč na
grilovanie/pečenie
Sušienky z krehkého
cesta
140
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč na
grilovanie/pečenie
Tortičky
170
20 - 30
2
plech na pečenie alebo pekáč na
grilovanie/pečenie
Miešaná zelenina vo
vrecku, 400 g
200
20 - 30
2
plech na pečenie alebo pekáč na
grilovanie/pečenie
Omeleta
200
30 - 40
2
forma na pizzu na drôtenom rošte
Zelenina na plechu,
700 g
190
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč na
grilovanie/pečenie
Ryba
Mäso
Drobné pečivo
Vegetariánske
64
www.aeg.com
12.14 Teplovzdušné pečenie
Pečenie nemäsových pokrmov
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Plochý koláč
140 - 160
40 - 50
1+3
Kysnuté buchty
190 - 210
10 - 20
1+3
Snehové pusinky
100 - 120
55 - 65
1+3
Maslový koláč
150 - 170
20 - 30
1+3
Pizza
200 - 220
35 - 45
1+3
12.15 Informácie pre skúšobne
Pokrm
Funkcia
Malé koláčiky (16
ks/plech)
Teplota
(°C)
Príslušenstvo
Úroveň
v rúre
Čas
(min)
Tradičné peče‐ 160
nie
plech na peče‐
nie
3
20 - 30
Malé koláčiky (16
ks/plech)
Pečenie s ve‐
ntilátorom
150
plech na peče‐
nie
3
20 - 30
Malé koláčiky (16
ks/plech)
Teplovzdušné
pečenie
160
plech na peče‐
nie
1+3
30 - 40
Jablkový koláč (2
formy, priemer 20
cm, rozmiestnené
po uhlopriečke)
Tradičné peče‐ 190
nie
drôtený rošt
1
65 - 75
Jablkový koláč (2
formy, priemer 20
cm, rozmiestnené
po uhlopriečke)
Pečenie s ve‐
ntilátorom
180
drôtený rošt
2
70 - 80
Piškótový koláč bez
tuku
Tradičné peče‐ 180
nie
drôtený rošt
2
20 - 30
Piškótový koláč bez
tuku
Pečenie s ve‐
ntilátorom
160
drôtený rošt
2
25 - 35
Piškótový koláč bez
tuku
Teplovzdušné
pečenie
170
drôtený rošt
1+3
30 - 40
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Tradičné peče‐ 140
nie
plech na peče‐
nie
3
15 - 30
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Pečenie s ve‐
ntilátorom
140
plech na peče‐
nie
3
20 - 30
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Teplovzdušné
pečenie
140
plech na peče‐
nie
1+3
15 - 30
SLOVENSKY
Pokrm
Funkcia
Teplota
(°C)
Príslušenstvo
Úroveň
v rúre
Čas
(min)
Hrianky
Rýchly gril
250
drôtený rošt
3
5 - 10
Hovädzí burger
Turbo gril
250
drôtený rošt ale‐ 3
bo pekáč na gri‐
lovanie/pečenie
65
15 – 20
prvá
strana;
10 – 15
druhá
strana
13. RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Poznámky k čisteniu
•
•
•
•
•
•
Prednú stranu rúry očistite mäkkou
tkaninou namočenou v teplej vode s
prídavkom mierneho čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov
použite príslušný čistiaci prostriedok.
Vnútro rúry vyčistite po každom
použití. Hromadenie tuku alebo
zvyškov jedál môže mať na následok
vznik požiaru. Riziko je vyššie pri
grilovacom pekáči.
Odolné nečistoty odstráňte
špeciálnym čistiacim prostriedkom pre
rúry na pečenie.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani
v umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
13.2 Antikorové alebo
hliníkové spotrebiče
Dvierka rúry čistite iba
vlhkou handričkou alebo
špongiou. Vysušte ich
mäkkou handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové
drôtenky, kyseliny ani
abrazívne materiály, ktoré by
mohli poškodiť povrch rúry.
S rovnakou obozretnosťou
čistite aj ovládací panel rúry.
13.3 Čistenie priehlbiny
dutiny rúry
Proces čistenia odstraňuje zvyšky
vodného kameňa z priehlbiny dutiny rúry
po procese pečenia s vlhkosťou.
Odporúčame, aby ste
postupovali podľa procesu
čistenia minimálne každý
piaty až desiaty cyklus
funkcie: SteamBake.
1. Do priehlbiny dutiny na dne rúry
nalejte 250 ml octu.
Použite maximálne 6 % ocot bez
byliniek.
2. Počkajte 30 minút, kým ocot
nerozpustí zostatkový vodný kameň
pri okolitej teplote.
3. Dutinu rúry poutierajte vlhkou
handrou namočenou vo vlažnej vode.
66
www.aeg.com
13.4 Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty.
UPOZORNENIE!
Pri vyberaní zasúvacích líšt
postupujte veľmi opatrne.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
2. Ohrevné teleso opatrne potiahnite
smerom nadol.
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
1
2
3. Strop rúry očistite mäkkou utierkou
namočenou v teplej vode s
prídavkom čistiaceho prostriedku a
nechajte ho vyschnúť.
Pri inštalácii ohrevného telesa zvoľte
opačný postup.
Nainštalujte zasúvacie lišty.
Pri inštalácii odstráneného príslušenstva
zvoľte opačný postup.
13.5 Strop rúry
VAROVANIE!
Pred odstránením
ohrevného telesa spotrebič
vypnite. Skontrolujte, či je
spotrebič studený. Hrozí
riziko popálenia.
Vyberte zasúvacie lišty.
Aby sa dal strop rúry ľahšie očistiť,
môžete odstrániť vyhrievacie teleso.
1. Odmontujte skrutku, ktorou je
prichytené ohrevné teleso. Prvý raz
použite skrutkovač.
VAROVANIE!
Skontrolujte, či je ohrevné
teleso správne
nainštalované a či nepadá.
13.6 Odstránenie a inštalácia
sklenených panelov rúry
Vnútorné sklené panely môžete po
vybraní vyčistiť. Počet sklenených
panelov sa líši v závislosti od modelu.
VAROVANIE!
Počas čistenia nechajte
dvierka rúry mierne
pootvorené. Dvierka sa pri
plnom otvorení môžu
náhodne zatvoriť, čo môže
spôsobiť poškodenie.
VAROVANIE!
Spotrebič nepoužívajte bez
sklenených panelov.
SLOVENSKY
1. Dvierka otvorte do uhla približne 30°.
Dvierka stoja samostatne, keď sú
mierne otvorené.
67
UPOZORNENIE!
Po inštalácii skontrolujte, či
nie je povrch skleného
panela na mieste potlače na
dotyk drsný.
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že ste vnútorný
sklenený panel namontovali
do lôžok správne.
30°
13.7 Vybratie zásuvky
2. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
2
VAROVANIE!
V zásuvke neskladujte
horľavé predmety (ako napr.
čistiace materiály, plastové
tašky, kuchynské rukavice,
papier ani čistiace spreje).
Pri používaní rúry sa
zásuvka môže zohriať. Hrozí
nebezpečenstvo požiaru.
Zásuvka na riad pod rúrou sa dá pri
čistení vybrať.
B
1. Vytiahnite zásuvku až na doraz.
1
3. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
VAROVANIE!
Keď vyberiete sklenené
panely, dvierka rúry sa
pokúšajú zatvoriť.
4. Uchopte horný okraj sklenených
panelov dvierok a nadvihnite ich
jeden po druhom.
5. Sklenený panel umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenený panel
dôkladne osušte.
Po dokončení čistenia nainštalujte
sklenené panely a dvierka rúry. Zvoľte
opačný postup. Najprv namontujte menší
panel, potom ten väčší.
UPOZORNENIE!
Sklenený panel s potlačou
na vnútornej strane musí
smerovať tvárou k vnútornej
strane dvierok.
2. Opatrne nadvihnite zásuvku.
3. Zásuvku úplne vytiahnite von.
Ak chcete nainštalovať zásuvku, zvoľte
opačný postup.
13.8 Výmena osvetlenia
Na spodnú časť dutiny spotrebiča
položte handričku. Zabránite tak
poškodeniu skleného krytu a vnútra rúry.
68
www.aeg.com
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
usmrtenia elektrickým
prúdom! Pred výmenou
žiarovky odpojte poistku.
Žiarovka a sklenený kryt
žiarovky môžu byť horúce.
1. Spotrebič vypnite.
2. Odstráňte poistky z poistkovej skrine
alebo prerušte elektrický obvod.
Zadné svetlo
1. Sklenený kryt otočte proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
14. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
14.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť.
Spotrebič nie je pripojený ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojený ne‐
správne.
Skontrolujte, či je spotrebič
správne pripojený k zdroju
elektrického napájania.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak sa
poistka vypáli opakovane,
obráťte sa na kvalifikované‐
ho elektrikára.
Varný panel sa nedá zapnúť
ani používať.
Je vypálená poistka.
Varný panel znovu zapnite a
do 10 sekúnd nastavte varný
stupeň.
Ukazovateľ zvyškového tep‐
la sa nerozsvieti.
Zóna ešte nie je horúca,
pretože bola zapnutá iba
krátky čas.
Ak bola zóna zapnutá dosta‐
točne dlho na to, aby bola
horúca, obráťte sa na autori‐
zované servisné stredisko.
Vonkajší okruh sa nedá za‐
pnúť.
Rúra sa nezohrieva.
Nesvieti žiarovka.
Zapnite najprv vnútorný
okruh.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastave‐
nia správne.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
SLOVENSKY
69
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre príliš Po ukončení pečenia nene‐
dlho.
chávajte jedlá v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
Príprava jedla trvá veľmi dl‐
ho alebo naopak, jedlá sú
hotové príliš rýchlo.
Teplota je príliš nízka alebo
príliš vysoká.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa po‐
kynov v návode.
Na displeji sa zobrazuje
„12.00“.
Došlo k výpadku elektrické‐
ho napájania.
Znovu nastavte hodiny.
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať. Na displeji rúry sa
zobrazí „400" a zaznie zvu‐
kový signál.
Rúra je nesprávne pripojená
ku zdroju elektrického napá‐
jania.
Skontrolujte, či je rúra správ‐
ne pripojená ku zdroju elek‐
trického napájania (pozrite si
schému pripojenia ak je k di‐
spozícii).
Pri použití nasledujúcej funk‐ Nenastavili ste funkciu
cie nie je účinnosť pečenia
SteamBake.
uspokojivá: SteamBake.
Pozrite si časť „Zapnutie
funkcie: SteamBake".
Priehlbinu dutiny rúry ste ne‐ Pozrite si časť „Zapnutie
naplnili vodou.
funkcie: SteamBake".
Nenastavili ste správne funk‐ Pozrite si časť „Zapnutie
ciu SteamBake s tlačidlom
funkcie: SteamBake".
Plus Para.
Chcete zapnúť funkciu Ľah‐
ké pečenie s ventilátorom,
ale svieti tlačidlo Plus Para.
Funkcia SteamBake je spu‐
stená.
Stlačte tlačidlo Plus Para
, aby ste vypli funkciu
SteamBake.
Voda v priehlbine dutiny rúry Teplota je príliš nízka.
nevrie.
Nastavte teplotu na minimál‐
ne 110 °C.
Pozrite si kapitolu „Tipy a ra‐
dy“.
Z priehlbiny dutiny rúry vyte‐
ká voda.
Vypnite rúru a skontrolujte,
či spotrebič vychladol. Vodu
poutierajte handrou alebo
špongiou. Do reliéfu dutiny
rúry pridajte správne množ‐
stvo vody. Pozrite si konkrét‐
ny postup.
V priehlbine dutiny rúry je
priveľa vody.
14.2 Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru
spotrebiča. Neodstraňujte typový štítok z
vnútorného priestoru spotrebiča.
70
www.aeg.com
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
15.1 Informácie o varnom paneli podľa EU 66/2014
Model
CCB56400BW
CCB56400BX
Typ varného
panela
Varný panel voľne stojaceho sporáka
Počet varných
zón
4
Technológia
ohrevu
Sálavý ohrievač
Priemer kruho‐
vých varných
zón (Ø)
Ľavá zadná
Pravá predná
Ľavá predná
14,0 cm
14,0 cm
18,0 cm
Dĺžka (D) a šír‐ Pravá zadná
ka (Š) nekruho‐
vej varnej zóny
Š 14,0 cm
D 25,0 cm
Spotreba ener‐
gie na varnú
zónu (EC elec‐
tric cooking)
181,8 Wh/kg
184,3 Wh/kg
181,8 Wh/kg
190,1 Wh/kg
Ľavá zadná
Pravá zadná
Pravá predná
Ľavá predná
Spotreba energie varného panela (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 2: Varné panely.
Metódy merania výkonových parametrov.
•
15.2 Varný panel - Úspora
energie
•
Ak budete postupovať podľa nižšie
uvedených tipov, môžete pri
každodennom varení ušetriť energiu.
•
•
Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
Na kuchynský riad podľa možností
vždy položte pokrievku.
•
•
•
184,5 Wh/kg
Kuchynský riad položte na varnú zónu
ešte pred jej zapnutím.
Dno riadu má mať rovnaký priemer
ako varná zóna.
Menší riad položte na menšie varné
zóny.
Kuchynský riad položte priamo na
stred varnej zóny.
Zvyškové teplo využite na udržiavanie
teploty jedla alebo na roztopenie.
SLOVENSKY
71
15.3 Dátový list produktu a informácie o rúrach podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
AEG
Model
CCB56400BW
CCB56400BX
Index energetickej účinnosti
94.9
Energetická trieda
A
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný
režim
0,84 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s
ventilátorom
0,75 kWh/cyklus
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
58 l
Typ rúry
Rúra vnútri voľne stojaceho sporá‐
ka
Hmotnosť
CCB56400BW
44.0 kg
CCB56400BX
44.0 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
pečenia (v závislosti od času pečenia)
znížte teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
15.4 Rúra – Úspora energie
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Všeobecné rady
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry zatvorené. Počas
pečenia neotvárajte príliš často dvierka.
Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a
uistite sa, že je upevnené na svojom
mieste.
V záujem vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Ak je to možné, rúru pred vložením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako
30 minút, 3-10 minút pred ukončením
Keď pripravujete niekoľko pokrmov
naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky
medzi pečením.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia
s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty.
Vlhké pečenie
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia. Podrobnejšie informácie
nájdete v kapitole „Rúra – každodenné
používanie“, Funkcie rúry.
72
www.aeg.com
16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
73
74
www.aeg.com
SLOVENSKY
75
867354540-A-462019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement