Electrolux EKC55566OW Kasutusjuhend
EKC55551OW
EKC55566OW
FI
SV
Liesi
Spis
Käyttöohje
Bruksanvisning
2
33
2
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................... 3
2. TURVALLISUUSOHJEET.................................................................................. 5
3. ASENNUS.......................................................................................................... 7
4. TUOTEKUVAUS...............................................................................................10
5. KÄYTTÖÖNOTTO............................................................................................ 11
6. KEITTOTASO - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................12
7. KEITTOTASO - VIHJEITÄ JA VINKKEJÄ........................................................ 13
8. KEITTOTASO - HOITO JA PUHDISTUS......................................................... 14
9. UUNI - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ .....................................................................15
10. UUNI - KELLOTOIMINNOT............................................................................ 16
11. UUNI - LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN................................................18
12. UUNI - VIHJEITÄ JA VINKKEJÄ.................................................................... 20
13. UUNI - HOITO JA PUHDISTUS..................................................................... 26
14. VIANMÄÄRITYS............................................................................................. 28
15. ENERGIATEHOKKUUS................................................................................. 30
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
VAROITUS!
Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän
vammautumisen vaara.
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat ovat kuumia.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
Tämä laite tulee liittää sähköverkkoon H05VV-F-tyypin
kaapelilla, joka kestää takapaneelin lämpötilan.
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi korkeintaan
2000 metriä merenpinnan yläpuolella.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi laivoissa,
veneissä tai aluksissa.
Laitetta ei saa asentaa kalusteoven taakse, jotta se ei
ylikuumenisi.
Älä asenna laitetta tason päälle.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa
tulipaloon.
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan
kytke laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit
esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa.
Lyhytaikaista ruoan kypsymistä on valvottava
jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään
keittotason päällä.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
keittotason lasiluukun tai saranalla varustettujen
lasikansien puhdistamisessa, sillä ne voivat
naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena lasin
särkyminen.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja
kansia ei saa asettaa keittotasolle, koska ne voivat
kuumentua.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise
virta laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat
kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia. Alle 8-vuotiaat lapset tulee pitää
kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat
huoltotoimenpiteet.
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
5
Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois
päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Käytä ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua
paistolämpömittaria.
Ole varovainen koskettaessasi säilytyslaatikkoa. Se
voi kuumentua.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä.
Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot takaisin paikalleen
suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa
järjestyksessä.
Virrankatkaisulaite tulee integroida pysyvään
johdotukseen johdotussäätöjen mukaisesti.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen
valmistajan suunnittelemia keittotason suojia, laitteen
valmistajan käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai
keittotason mukana toimitettuja suojia. Virheellisten
suojien käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Älä koskaan vedä laitetta sen
kahvasta kiinni pitäen.
Keittiön kaapin ja asennuspaikan on
oltava saman kokoiset.
•
•
•
•
•
•
Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.
Varmista, että laite asennetaan
turvallisten rakenteiden alapuolelle ja
lähelle.
Laitteen osat ovat jännitteenalaisia.
Sulje laite kalusteella estääksesi
pääsyn vaarallisiin osiin.
Laitteen sivujen on oltava saman
korkuisten laitteiden tai kalusteiden
lähellä.
Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
Varmista, että asennat sen vakaasti
laitteen kallistumisen estämiseksi. Lue
ohjeet Asennus-luvusta.
6
www.electrolux.com
2.2 Sähköliitännät
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Älä anna virtajohtojen koskettaa
laitteen luukkuun tai päästä niitä sen
lähelle, varsinkaan luukun ollessa
kuuma.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei
niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
Sulje laitteen luukku kokonaan ennen
pistokkeen liittämistä pistorasiaan.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Tulipalo- ja
henkilövahinkovaara.
Sähköiskun vaara.
•
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
•
•
•
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi
tulla kuumaa ilmaa.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
VAROITUS!
Tulipalo- ja räjähdysvaara.
•
•
•
•
•
•
Kuumista rasvoista ja öljyistä voi
päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai
kuumat esineet kaukana rasvoista ja
öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa
tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä
öljy.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Älä anna kipinöiden tai avotulen
päästä laitteeseen avatessasi
luukkua.
Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää
helposti syttyvän alkoholin ja ilman
seoksen.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
•
Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– älä säilytä kosteita astioita tai
ruokia laitteessa sen käytön
jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uunin emalipintojen tai
ruostumattoman teräksen
värimuutokset eivät vaikuta laitteen
toimintaan.
Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten
paistamisessa. Hedelmä- ja
marjamehut voivat jättää pysyviä
jälkiä.
Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle
tai suoraan laitteen pohjalle.
Valuraudasta tai -alumiinista
valmistetut tai vaurioituneen pohjan
omaavat keittoastiat voivat
naarmuttaa pintaa. Nosta ne aina irti
keittotasosta liikuttamisen aikana.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
•
•
•
•
2.5 Sisävalo
•
•
•
•
•
Kytke laite pois toiminnasta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana
on lasilevyjen rikkoutuminen.
Vaihda välittömästi vaurioituneet
luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Laitteeseen jäänyt rasva tai ruoka voi
aiheuttaa tulipalon.
Käytä ainoastaan kodinkoneisiin
tarkoitettuja hehkulamppuja tai
halogeenilamppua. Älä käytä sitä
rakennuksen valaisemiseen.
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
•
•
Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
2.6 Hävittäminen
2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja
tai laitteen vaurioitumisen.
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
2.7 Huolto
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7
Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.
Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos
olemassa) pesuaineella.
3.1 Laitteen sijoittaminen
Voit asentaa laitteen yhden kaapin
viereen, kahden kaapin väliin ja
nurkkaan.
8
www.electrolux.com
Katso asennuksen vähimmäisetäisyydet
taulukosta.
A
B
B
C
A
A
Vähimmäisetäisyydet
Mitat
mm
A
400
B
650
C
150
3.2 Tekniset tiedot
Jännite
230 V
Taajuus
50 - 60 Hz
Laitteen luokitus
1
Mitat
mm
Korkeus
898
Leveys
500
Syvyys
600
3.3 Lieden korkeuden ja
syvyyden muuttaminen
49
50
51
52
3. Aseta vaadittu syvyys.
4. Ruuvaa ruuvit A ja B kiinni.
5. Säädä korkeutta ruuvaamalla
jalustan takaosan keskellä oleva
ruuvi C (1 ruuvi) ja sivuruuvit D (4
ruuvia) auki.
C
D
6. Paina jalusta vaadittuun
korkeusasetukseen: 923, 898 tai 858
mm.
7. Ruuvaa ruuvit C ja D kiinni.
3.4 Laitteen tasapainottaminen
Lieden korkeus on 898 mm ja syvyys
500 mm toimitushetkellä.
1. Aseta liesi yhden sivun varaan.
2. Säädä jalustan syvyyttä ruuvaamalla
ruuvi A auki ja löysäämällä
kannattimen ruuveja B.
Aseta laitteen ylätaso samalle tasolle
muiden pintojen kanssa säätämällä
laitteen alla olevia pieniä jalkoja.
SUOMI
3.5 Kallistussuoja
80-85
mm
Määritä laitteen oikea korkeus ja leveys
ennen kuin kiinnität kallistussuojan.
317-322
mm
HUOMIO!
Varmista, että asennat
kallistussuojan oikealle
korkeudelle.
Tarkista, että laitteen takana
oleva seinäpinta on
tasainen.
Kaatumiseste on asennettava paikalleen.
Jos sitä ei asenneta, laite voi kallistua.
Laitteessa on kuvan mukainen symboli
(jos soveltuu), joka muistuttaa
kallistussuojan asentamisesta.
2. Reikä on laitteen takaosan
vasemmalla puolella. Nosta laitteen
etuosaa ja aseta se keskelle
kalusteiden väliin. Jos työtason ja
kalusteiden välinen tila on suurempi
kuin laitteen leveys, sivumittaa on
säädettävä laitteen keskittämiseksi.
Jos olet muuttanut lieden
mittoja, kohdista
kaatumiseste oikein.
HUOMIO!
Jos työtason ja kalusteiden
välinen tila on suurempi kuin
laitteen leveys, sivumittaa on
säädettävä laitteen
keskittämiseksi.
3.6 Sähköliitäntä
1. Asenna kaatumiseste 317 - 322 mm
laitteen yläreunan alapuolelle ja 80 85 mm päähän laitteen sivusta
kannattimen pyöreään reikään.
Kiinnitä se tiukasti ruuveilla vankkaan
materiaaliin tai käytä sopivaa
vahviketta (seinä).
VAROITUS!
Valmistaja ei vastaa
vahingoista, jos kappaleiden
"Turvallisuusohjeet" ohjeita
ei ole noudatettu.
Laitteen mukana ei toimiteta pistoketta
eikä virtajohtoa.
9
10
www.electrolux.com
VAROITUS!
Ennen kuin virtajohto
liitetään liittimeen, mittaa
sähköverkon vaiheiden ja
nollan välinen jännite. Katso
sitten laitteen takana
olevasta kytkentämerkistä
oikeaoppisen
sähköasennuksen ohjeet.
Täten vältetään
asennusvirheet ja laitteen
sähköosien vaurioituminen.
Vaihe
Minimikoko kaa‐
peli
3 nollajohtimella
5x1,5 mm²
VAROITUS!
Virtajohto ei saa olla
kosketuksessa kuvaan
merkityn laitteen osan
kanssa.
Soveltuvat kaapelityypit eri vaiheisiin:
Vaihe
Minimikoko kaa‐
peli
1
3x6,0 mm²
4. TUOTEKUVAUS
4.1 Laitteen osat
1
4
3
12
2 3 4
5 6 1
7
8
9
2
1
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Keittotason kytkimet
Lämpötilan merkkivalo / symboli
Lämpötilan valitsin
Elektroninen ohjelmointilaite
Uunin toimintojen väännin
Keittotason merkkivalo / symboli /
osoitin
Lämpövastus
Valo
Paistolämpömittarin pistorasia
Puhallin
Irrotettava kannatinkisko
Kannatintasot
SUOMI
11
4.2 Keittoalueet
1
2
140 mm
180 mm
120/180 mm
6
3
1 Keittoalue 1200 W
2 Höyryaukko - määrä ja sijainti riippuu
mallista
3 Keittoalue 1800 W
4 Keittoalue 1200 W
5 Jälkilämmön merkkivalo
6 Keittoalue 700 / 1700 W
140 mm
5
4
4.3 Lisävarusteet
•
•
•
•
•
Ritilä
Käytetään keittoastioiden,
kakkuvuokien ja paistien alustana.
Leivinpelti
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
Grilli / uunipannu
Käytetään leivonnassa, paistamisessa
tai rasvankeruuastiana.
•
Paistolämpömittari
Osoittaa ruoan kypsyyden.
Teleskooppikannattimet
Ritilöitä ja leivinpeltiä varten.
Säilytyslaatikko
Säilytyslaatikko on uunitilan
alapuolella.
5. KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Uuden laitteen
puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot laitteesta.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito
ja puhdistus".
Puhdista laite ja lisävarusteet ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat
kannattimet takaisin alkuperäiseen
asentoon.
5.2 Kellonajan asetus
Kellonaika on asetettava ennen uunin
käyttämistä.
-merkkivalo vilkkuu, kun laite
kytketään sähköverkkoon, sähkökatkon
esiintymisen jälkeen tai kun ajastinta ei
ole asetettu.
Aseta kellonaika painamalla painiketta
tai .
Vilkkuminen lakkaa noin viiden sekunnin
kuluttua ja näytössä näkyy asetettu aika.
12
www.electrolux.com
5.3 Aika-asetuksen
muuttaminen
Kellonaikaa ei voida
muuttaa, jos Kestoaika
tai Lopetus
toiminnassa.
-toiminto on
Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
kellotoiminnon merkkivalo vilkkuu.
Aseta uusi aika noudattamalla
"Kellonajan asetus"-kohdan ohjeita.
5.4 Sisäänpainettava vääntimet
1. Valitse toiminto
ja
maksimilämpötila.
2. Anna laitteen käydä 1 tunti.
3. Valitse toiminto
ja aseta
maksimilämpötila. Tämän toiminnon
maksimilämpötila on 210 °C.
4. Anna laitteen käydä 15 minuuttia.
5. Valitse toiminto
ja aseta
maksimilämpötila.
6. Anna laitteen käydä 15 minuuttia.
Varusteet voivat kuumentua tavallista
enemmän. Laitteesta voi tulla hajua ja
savua. Tämä on normaalia. Tarkista, että
huoneen ilmavirtaus on riittävä.
Paina väännintä käyttääksesi laitetta.
Väännin tulee ulos.
5.5 Esikuumennus
Esikuumenna tyhjä laite jäljelle jääneen
rasvan polttamiseksi pois.
6. KEITTOTASO - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Keittoalueiden määrä
Keittovyöhykkeet on varustettu
termostaatilla ja ne toimivat ajoittain
(sammuvat ja palavat uudelleen)
valitusta lämpötasosta riippuen.
6.2 Sähkökeittoalueen
lämpöasetus
Symbo‐
lit
Toiminto
Pois toiminnasta
Kahden lämpöalueen keitto‐
alue
1-9
Tehotasot
Käytä jälkilämpöä
vähentääksesi energian
kulutusta. Kytke keittoalue
pois toiminnasta noin 5 - 10
minuuttia ennen ruoanlaiton
päättämistä.
Käännä säädin haluamasi tehotason
kohdalle.
Keittotason säätimen merkkivalo syttyy.
Kun lopetat keittoalueen käytön, käännä
väännin off-asentoon.
Jos kaikki keittoalueet on kytketty pois
päältä, keittotason säätimen merkkivalo
sammuu.
6.3 Keittoalueen käyttäminen
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta:
käännä keittoalueen väännin offasentoon. 1-9.
Lämpöasetuksissa 1-3
vyöhyke pysyy punaisena
noin 2-3 sekuntia ja
deaktivoidaan sitten.
SUOMI
Vyöhyke toimii suurimmalla
tehotasollaan, kun olet
asettanut lämpötason
arvoon 8 tai 9.
6.4 Ulompien lämpöalueiden
kytkeminen päälle ja pois
päältä
Voit säätää keittoalueen keittoastian
pohjan koon mukaan.
6.5 Jälkilämmön merkkivalo
VAROITUS!
Palovammojen vaara on
olemassa jälkilämmön
vuoksi.
1. Jos valitset lämpötason välillä 1-9,
vain keittoalueen keskiosa toimii.
2. Aktivoidaksesi ulkorenkaan, käännä
nuppia myötäpäivään ylittäen
.
asetuksen 9 arvoon
3. Käännä väännintä sitten
vastapäivään oikean tehotason
Merkkivalo osoittaa, milloin keittoalue on
kuuma.
7. KEITTOTASO - VIHJEITÄ JA VINKKEJÄ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
13
kohdalle (1-9). Sekä keskiosa että
ulkorengas toimivat yhdessä.
Ulomman lämpöalueen kytkeminen pois
toiminnasta: käännä säädin Offasentoon. Sekä keskiosa että ulko- tai
soikea rengas deaktivoituvat. Merkkivalo
sammuu. Käynnistä keittovyöhykkeen
keskiosa uudelleen valitsemalla
lämpötaso välillä 1-9.
7.2 Esimerkkejä
keittotoiminnoista
Taulukossa annetut tiedot
ovat ainoastaan suuntaaantavia.
7.1 Keittoastiat
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja
tasainen.
Emaloidusta teräksestä
valmistetut tai alumiini- tai
kuparipohjaiset keittoastiat
voivat aiheuttaa
värimuutoksia keraamiseen
pintaan.
Tehotaso
Käyttökohde:
Aika
(min)
Vinkkejä
1
Valmiiden ruokien lämpimä‐
näpito.
tarpeen Aseta keittoastian päälle
mukaan kansi.
1-2
Hollandaise-kastike, voin,
suklaan ja liivatteen sulatta‐
minen.
5 - 25
Sekoita aika ajoin.
1-2
Kiinteyttäminen: munakkaat,
munajuusto.
10 - 40
Valmista kannen alla.
14
www.electrolux.com
Tehotaso
Käyttökohde:
Aika
(min)
2-3
Riisin ja maitoruokien haudu‐ 25 - 50
tus, valmisruokien kuumenta‐
minen.
Lisää nestettä riisin suhteen
vähintään kaksinkertainen
määrä, sekoita maitoruokia
kypsennyksen aikana.
3-4
Höyrytetyt vihannekset, kala, 20 - 45
liha.
Lisää joitakin ruokalusikalli‐
sia nestettä.
4-5
Höyryssä kypsennetyt peru‐
nat.
Käytä korkeintaan ¼ litraa
vettä/750 g perunoita.
4-5
Suurten ruokamäärien kyp‐
60 sentäminen, pataruoat ja kei‐ 150
tot.
6-7
Leikkeiden, vasikanlihan,
tarpeen Käännä kypsennyksen puoli‐
cordon bleun, kotlettien, pyö‐ mukaan välissä.
ryköiden, makkaroiden, mak‐
san, kastikepohjan, kanan‐
munien, ohukaisten ja munk‐
kien paistaminen.
7-8
Voimakas paistaminen: sipu‐ 5 - 15
liperunat, ulkofilee, pihvit.
9
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi,
patapaisti), ranskalaisten friteeraus.
20 - 60
Vinkkejä
Enintään 3 litraa nestettä +
valmistusaineet.
Käännä kypsennyksen puoli‐
välissä.
8. KEITTOTASO - HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Yleistä
•
•
•
•
•
Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
Tarkista aina, että keittoastian pohja
on puhdas.
Pinnan naarmut tai tummat läiskät
eivät vaikuta keittotason toimintaan.
Käytä keittotason pintaan sopivaa
erityistä puhdistusainetta.
Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua
kaavinta.
8.2 Keittotason puhdistaminen
•
Poista välittömästi: sulanut muovi,
muovikelmu, sokeri ja sokeripitoinen
•
•
ruoka. Muutoin lika voi aiheuttaa
keittotasoon vaurioita. Varo
palovammoja. Aseta erityinen kaavin
viistosti lasipintaa vasten ja liikuta
kaavinta pintaa pitkin.
Poista sitten, kun keittotaso on
jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,
vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat
metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso
pehmeällä kuivalla liinalla
puhdistuksen jälkeen.
Poista kirkkaat metalliset
värimuutokset: puhdista lasipinta
liinalla, jota on kostutettu veden ja
viinietikan liuokseen.
SUOMI
15
9. UUNI - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
9.1 Laitteen kytkeminen
toimintaan ja pois toiminnasta
Laitteen lamput, säätimien
symbolit ja merkkivalot
ovat mallikohtaisia:
• Lamppu syttyy uunin
toiminnan aikana.
• Symboli osoittaa,
säätääkö valitsin jotakin
keittoaluetta, uunin
toimintoja vai lämpötilaa.
• Merkkivalo syttyy uunin
kuumenemisen aikana.
1. Käännä uunin toimintojen väännin
haluamasi toiminnon kohdalle.
2. Käännä lämpötilan väännin
haluamasi lämpötilan kohdalle.
3. Laite kytketään pois toiminnasta
kääntämällä uunin toimintojen
vääntimet ja lämpötilan väännin Offasentoon.
9.2 Ylikuumenemissuoja
Laitteen virheellinen toiminta tai vialliset
osat voivat aiheuttaa vaarallisen
ylikuumenemisen. Tämän estämiseksi
uunissa on turvatermostaatti, joka
katkaisee virransyötön. Uunin virta
kytkeytyy automaattisesti uudelleen, kun
lämpötila on laskenut normaalille tasolle.
9.3 Uunin toiminnot
Sym‐
boli
Uunin toiminnot
Käyttötarkoitus
Pois toiminnasta
Uuni on kytketty pois toiminnasta.
Uunin lamppu
Lampun sytyttäminen ilman uunitoimintoa.
Ylä + alalämpö
Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä ta‐
solla.
Maksigrilli
Matalien suurien ruokamäärien grillaus sekä lei‐
vän paahtaminen.
Gratinointi
Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lin‐
tupaistien paistaminen yhdellä tasolla. Gratinointi
ja ruskistus.
Pizzatoiminto
Pizzan valmistaminen. Voimakkaaseen ruskista‐
miseen ja rapean pohjan luomiseen.
Kiertoilma
Useiden ruokalajien kypsentäminen samanaikai‐
sesti. Hedelmien valmistaminen sokeriliemessä
sekä sienien ja hedelmien kuivaus.
Matalalämpö
Mureiden ja mehukkaiden paistien paistaminen.
16
www.electrolux.com
Sym‐
boli
Uunin toiminnot
Käyttötarkoitus
Kostea kiertoilma
Tämä toiminto säästää energiaa paistamisen ai‐
kana. Katso valmistusohjeet luvusta "Neuvoja ja
vinkkejä", Kostea kiertoilma. Uunin luukun on olta‐
va kiinni ruoanlaiton aikana, jotta toiminto ei kes‐
keytyisi ja uunin energiatehokkuus olisi mahdolli‐
simman suuri. Kun käytät tätä toimintoa, uunin si‐
sälämpötila voi poiketa lämpötila-asetuksesta.
Kuumennusteho voi laskea. Katso yleisiä ener‐
gian säästämiseen liittyviä suosituksia luvusta
"Energiatehokkuus", Uuni - Energiansäästö. Tä‐
män toiminnon avulla noudatetaan energiatehok‐
kuusluokan vaatimuksia standardin EN 60350-1
mukaisesti.
10. UUNI - KELLOTOIMINNOT
10.1 Näyttö
A
B
C D
A.
B.
C.
D.
Toimintojen symbolit
Aikanäyttö
Toiminnon merkkivalo
Paistolämpömittarin merkkivalo
10.2 Painikkeet
Painike
Toiminto
Kuvaus
MIINUS
Ajan asettaminen.
KELLO
Kellotoiminnon asettaminen.
PLUS
Ajan asettaminen.
10.3 Kellotoimintojen taulukko
Kellotoiminto
Käyttötarkoitus
KELLONAIKA
Kellonajan asettaminen, muuttaminen tai tarkistaminen.
KESTOAIKA
Voit asettaa, miten kauan laite on toiminnassa.
LOPETUS
Voit asettaa, milloin laite kytkeytyy pois päältä.
SUOMI
Kellotoiminto
17
Käyttötarkoitus
AJASTIN
KESTOAIKA ja LOPETUS -toimintojen yhdistelmä.
HÄLYTINAJAS‐
TIN
Hälytinajastimen asettaminen. Tämä toiminto ei vaikuta
millään tavalla laitteen toimintaan. HÄLYTINAJASTI‐
MEN voi ottaa käyttöön vaikka laite on pois päältä.
10.4 KESTOAIKA-toiminnon
asettaminen
3. Aseta KESTOAIKA-toiminnon aika
1. Aseta uunin toiminto ja lämpötila.
4. Paina painiketta .
5. Aseta LOPETUS-toiminnon aika
toistuvasti,
2. Paina painiketta
alkaa vilkkua.
kunnes
3. Aseta KESTOAIKA-toiminnon aika
painamalla
tai
Näytössä näkyy
.
.
4. Kun aika päättyy, merkkivalo
vilkkuu ja laitteesta kuuluu
äänimerkki. Laite kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta.
5. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta.
6. Käännä uunin toimintojen väännin ja
lämpötilan väännin Off-asentoon.
10.5 LOPETUS-toiminnon
asettaminen
1. Aseta uunin toiminto ja lämpötila.
2. Paina painiketta
kunnes
toistuvasti,
Näytössä näkyy
tai
.
.
4. Kun aika päättyy, merkkivalo
vilkkuu ja laitteesta kuuluu
äänimerkki. Laite kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta.
5. Voit sammuttaa merkkiäänen
painamalla mitä tahansa painiketta.
6. Käännä uunin toimintojen väännin ja
lämpötilan väännin Off-asentoon.
10.6 AJASTIN-toiminnon
asettaminen
1. Aseta uunin toiminto ja lämpötila.
2. Paina painiketta
kunnes
toistuvasti,
alkaa vilkkua.
painamalla
tai
tai
.
.
6. Vahvista painamalla .
Laite käynnistyy automaattisesti
myöhemmin, se toimii asetetun
KESTOAIKA-toiminnon ajan ja sammuu,
kun LOPETUS-toiminnon aika
saavutetaan. Kun asetettu aika loppuu,
laitteesta kuuluu äänimerkki.
7. Laite kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta. Voit sammuttaa
merkkiäänen painamalla mitä
tahansa painiketta.
8. Käännä uunin toimintojen väännin ja
lämpötilan väännin Off-asentoon.
10.7 HÄLYTINAJASTINtoiminnon asettaminen
1. Paina painiketta
kunnes
alkaa vilkkua.
3. Aseta aika painamalla
painamalla
toistuvasti,
alkaa vilkkua.
2. Aseta vaadittu aika painamalla
tai
.
Hälytinajastin käynnistyy automaattisesti
viiden sekunnin kuluttua.
3. Kun asetettu aika loppuu, laitteesta
kuuluu äänimerkki. Voit sammuttaa
äänimerkin painamalla mitä tahansa
painiketta.
4. Käännä uunin toimintojen valitsin Offasentoon.
10.8 Kellotoimintojen
peruuttaminen
1. Paina painiketta
toistuvasti,
kunnes haluamasi toiminnon
merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta
.
18
www.electrolux.com
Kellotoiminto sammuu joidenkin
sekuntien jälkeen.
11. UUNI - LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
11.1 Peltien ja ritilän
asettaminen kannattimille
Paistoritilä:
11.2 Teleskooppikannattimet
Aseta ritilä haluamasi ohjauskiskojen
väliin.
Leivinpelti:
Älä paina leivinpeltiä
kokonaan uunikammion
takaseinään. Muutoin lämpö
ei kierrä leivinpellin
ympärillä. Ruoka voi tällöin
palaa, erityisesti leivinpellin
takaosassa.
Voit asettaa
teleskooppikannattimet eri
kannatintasoille tasoa 4
lukuunottamatta.
Teleskooppikannattimien
asentaminen
1. Käännä teleskooppikannatinta noin
90 °.
2. Liu'uta teleskooppikannattimen
takaosassa oleva lukitsin
kannatinkiskoon. Varmista, että
asetat kannattimen oikealle puolelle
uunia.
1 cm
Työnnä leivinpelti tai uunipannu
kannatintason ohjauskiskojen väliin.
Varmista, ettei se kosketa uunin
takaseinään.
Paistoritilä ja uunipannu yhdessä:
Paina uunipannu kannatinkiskon
ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä
yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.
3. Käännä kannatin oikeaan asentoon.
Teleskooppikannattimen päässä
olevan pysäyttimen tulee osoittaa
ylöspäin.
SUOMI
4. Paina kannatin kokonaan uunin
takaseinään.
5. Paina teleskooppikannattimen
etuosaa kannatinkiskoa vasten.
Kuulet napsahduksen, kun etuosan
lukitsin lukittuu oikein.
6. Asenna toinen teleskooppikannatin
samalla tavalla. Varmista, että
molemmat teleskooppikannattimet
ovat samalla tasolla.
HUOMIO!
Varmista, että painat
teleskooppikannattimet
kokonaan laitteeseen ennen
uuninluukun sulkemista.
Paistoritilä:
Teleskooppikannattimien
poistaminen
1. Paina ja pidä lukitsinta
teleskooppikannattimen etuosassa.
Uunipannu:
Aseta matalareunainen uunipannu
teleskooppikannattimien päälle.
2
1
2. Vedä kannattimen etuosaa poispäin
kannatinkiskosta.
3. Käännä teleskooppikannatinta noin
90 °.
4. Poista kannattimen takaosa
kannatinkiskosta.
5. Poista toinen teleskooppikannatin
samalla tavalla.
11.3 Teleskooppikannattimet Uunin lisävarusteiden asennus
Ritilät voidaan asettaa ja poistaa
helpommin teleskooppikannattimien
avulla.
HUOMIO!
Teleskooppikannattimia ei
saa pestä
astianpesukoneessa. Älä
voitele
teleskooppikannattimia.
Paistoritilä ja uunipannu yhdessä:
Aseta paistoritilä ja uunipannu
teleskooppikannattimen päälle.
19
20
www.electrolux.com
11.4 Paistolämpömittarin
käyttäminen
Paistolämpömittari mittaa lihan
sisälämpötilan.
Paistomittarin käytössä on huomioitava
kaksi eri lämpötilaa:
•
•
Uunin lämpötila.
Sisälämpötila.
HUOMIO!
Käytä vain laitteen mukana
toimitettua
paistolämpömittaria tai
alkuperäisiä varaosia.
1. Kytke paistolämpömittarin pistoke
uunin sivussa olevaan pistorasiaan.
Paistolämpömittarin merkkivalo
vilkkuu.
2. Työnnä paistolämpömittarin kärki
lihanpalan keskiosaan.
3. Aseta paistolämpömittarin lämpötila
painamalla painiketta
tai .
Lämpötilan voi asettaa välille 30 °C 99 °C.
4. Valitse uunitoiminto ja lämpötila.
Kun uuni on kuumentunut asetettuun
lämpötilaan, laitteesta kuuluu äänimerkki
kahden minuutin ajan. Voit sammuttaa
äänimerkin painamalla mitä tahansa
painiketta.
5. Kytke laite pois päältä.
6. Irrota paistolämpömittarin pistoke
pistorasiasta. Poista liha laitteesta.
Jos liha ei ole mielestäsi riittävän kypsä,
toista edellä mainitut vaiheet ja aseta
sisälämpötila suuremmaksi.
Lämpötilaa voidaan muuttaa milloin
tahansa kypsennyksen aikana. Paina
jos haluat muuttaa asetetun
sisälämpötilan.
VAROITUS!
Irrota paistolämpömittarin
pää ja pistoke varoen.
Paistolämpömittari on
kuuma. Olemassa on
palovammojen vaara.
12. UUNI - VIHJEITÄ JA VINKKEJÄ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Taulukoissa mainitut
lämpötilat ja paistoajat ovat
ainoastaan suuntaa antavia.
Lämpötila ja paistoaika
riippuvat reseptistä sekä
käytettyjen ainesten
laadusta ja määrästä.
12.1 Yleistä
•
•
Uunissa on neljä kannatintasoa.
Laske kannatintasot uunin pohjasta
alkaen.
Laitteessa on erityinen järjestelmä,
joka kierrättää ilmaa ja höyryä
jatkuvasti. Kyseisen järjestelmän
avulla ruoka paistuu jatkuvasti
kosteassa ympäristössä, minkä
ansiosta se on sisältä mehevää ja
ulkopinnalta rapeaa. Se vähentää
paistoajan ja energian kulutuksen
minimiin.
,
SUOMI
•
•
•
Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai
luukun lasilevyihin. Tämä on
normaalia. Pysyttele sopivalla
etäisyydellä laitteesta avatessasi
luukkua toiminnan aikana.
Tiivistymistä voi vähentää käyttämällä
laitetta 10 minuuttia ennen ruokien
kypsentämistä.
Poista kosteus jokaisen käyttökerran
jälkeen.
Älä aseta mitään esinettä suoraan
uunin pohjalle, älä myöskään aseta
osiin alumiinifoliota kypsennyksen
aikana. Tämä voi vaikuttaa
kypsennystuloksiin ja vaurioittaa
emalipintaa.
12.2 Leivonnaisten paistaminen
•
•
•
•
•
Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin
entinen laitteesi. Käytä aikaisemmin
käyttämiesi asetusten (esim.
lämpötila, paistoaika) ja
kannatintasojen sijaan taulukossa
mainittuja asetuksia.
Käytä ensimmäisellä kerralla
alhaisempaa lämpötilaa.
Jos taulukosta ei löydy reseptiisi
sopivia asetuksia, voit soveltaa jonkin
samantyyppisen paistoksen
asetuksia.
Jos paistat useammalla kuin yhdellä
kannatintasolla, voit pidentää
paistoaikaa 10 – 15 minuuttia.
Eri kannatintasoilla olevat leivonnaiset
voivat ruskistua epätasaisesti
paistamisen alkuvaiheessa. Tässä
tapauksessa lämpötila-asetusta ei
pidä muuttaa. Erot tasaantuvat
paistumisen jatkuessa.
•
21
Uunissa olevat pellit voivat vääntyä
paistamisen aikana. Jäähtyessään
uunipellit palautuvat kuitenkin
alkuperäiseen muotoonsa.
12.3 Kakkujen leipominen
•
•
Älä avaa uunin luukkua ennen kuin
3/4 paistoajasta on kulunut.
Jos käytät kahta leivinpeltiä
samanaikaisesti, jätä niiden väliin yksi
tyhjä kannatintaso.
12.4 Lihan ja kalan
kypsentäminen
•
•
•
Käytä grilli-/uunipannua erittäin
rasvaisten ruokien kanssa, jotta uuniin
ei jää pysyviä tahroja.
Anna lihan olla noin 15 minuuttia
ennen sen leikkaamista, jotta sen
neste säilyisi.
Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa
savua paistamisen aikana, lisää grilli-/
uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry
ei tiivistyisi, lisää vettä aina sen
kuivuttua loppuun.
12.5 Paistoajat
Kypsennysaika riippuu ruokalajin
tyypistä, sen koostumuksesta ja
määrästä.
Tarkkaile valmistumista alustavasti
kypsennyksen aikana. Määritä parhaat
asetukset (uunitoiminto, kypsennysaika,
jne.) keittoastioille, resepteille ja määrille
laitetta käyttäessä.
12.6 Ylä- ja alalämpö
Ruokalaji
Määrä (g)
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Kanna‐
tintaso
Lisävarusteet
Pasteijat
250
150
25 - 30
3
leivinpelti
Matala kak‐
ku 1)
1000
160 - 170
30 - 35
2
leivinpelti
Hiivalla koho‐
tettu omena‐
kakku
2000
170 - 190
40 - 50
3
leivinpelti
22
www.electrolux.com
Ruokalaji
Määrä (g)
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Pannukakku
1500
160 - 170
45 - 55 2)
2
leivinpelti
Kana, kokonai‐ 1350
nen
200 - 220
60 - 70
2
ritilä
1
leivinpelti
Puolikas kana
190 - 210
3
ritilä
1
leivinpelti
3
Uuniritilä
1
leivinpelti
1300
Porsaankyljyk‐
set
600
Piirakka 3)
800
190 - 210
35 + 30
30 - 35
Kanna‐
tintaso
Lisävarusteet
230 - 250
10 - 15
2
leivinpelti
Täytetty hiivalla 1200
kohotettu kak‐
ku 4)
170 - 180
25 - 35
2
leivinpelti
Pizza
1000
200 - 220
25 - 35
2
leivinpelti
Juustokakku
2600
170 - 190
60 - 70
2
leivinpelti
Sveitsiläinen
omenapiirak‐
ka 4)
1900
200 - 220
30 - 40
1
leivinpelti
Joulukakku 4)
2400
170 - 180
55 - 65 5)
2
leivinpelti
Kinkkupiiras 4)
1000
220 - 230
40 - 50
1
yksi pyöreä vuo‐
ka (halkaisija 26
cm)
Maalaisleipä 6) 750 + 750
180 - 200
60 - 70
1
kaksi alumiini‐
vuokaa (pituus:
20 cm)
Romanialainen 600 + 600
sokerikakku 1)
160 - 170
40 - 50
2
kaksi alumiini‐
vuokaa (pituus:
25 cm) samalla
kannatintasolla
Romanialainen 600 + 600
sokerikakku –
perinteinen
160 - 170
30 - 40
2
kaksi alumiini‐
vuokaa (pituus:
25 cm) samalla
kannatintasolla
Hiivasämpy‐
lät 4)
800
200 - 210
10 - 15
2
leivinpelti
Kääretorttu 1)
500
150 - 170
15 - 20
1
leivinpelti
Marenki
400
100 - 120
40 - 50
2
leivinpelti
SUOMI
Ruokalaji
Määrä (g)
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Kanna‐
tintaso
Lisävarusteet
Murotaikina‐
kakku 4)
1500
180 - 190
25 - 35
3
leivinpelti
Voikakku 1)
600
180 - 200
20 - 25
2
leivinpelti
1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
2) Jätä kakku uuniin seitsemäksi minuutiksi laitteen virran katkaisemisen jälkeen.
3) Esikuumenna uunia 20 minuutin ajan.
4) Esikuumenna uunia 10 - 15 minuutin ajan.
5) Jätä kakku uuniin kymmeneksi minuutiksi laitteen virran katkaisemisen jälkeen.
6) Aseta lämpötila 250 °C ja esikuumenna uunia 18 minuutin ajan.
12.7 Kostea kiertoilma
Ruokalaji
Lämpö‐ Aika
tila (°C) (min)
Kanna‐ Lisävarusteet
tintaso
Leipä ja pizza
Pullat
190
25 - 30
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Sämpylät
200
40 - 45
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Pakastepizza 350 g
190
25 - 35
2
ritilä
Leivonnaiset leivinpellillä
Kääretorttu
180
20 - 30
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Brownie
180
35 - 45
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Kohokas
210
35 - 45
2
kuusi keraamista annosvuokaa
ritilällä
Torttupohja
180
25 - 35
2
torttuvuoka ritilällä
Sokerikakku
150
35 - 45
2
kakkuvuoka ritilän päällä
Kalat pusseissa,
300 g
180
25 - 35
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Kokonainen kala,
200 g
180
25 - 35
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Kalafilee, 300 g
180
30 - 40
2
pizzapannu ritilällä
Liha pussissa, 250 g 200
35 - 45
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Vuokakakku
Kala
Liha
23
24
www.electrolux.com
Ruokalaji
Lämpö‐ Aika
tila (°C) (min)
Kanna‐ Lisävarusteet
tintaso
Lihavartaat, 500 g
200
30 - 40
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Pikkuleivät
170
25 - 35
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Macaronit
170
40 - 50
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Muffinssit
180
30 - 40
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Suolakeksit
160
25 - 35
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Murotaikinapikkulei‐
vät
140
25 - 35
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Leivonnaiset
170
20 - 30
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Vihannessekoitus
pussissa, 400 g
200
20 - 30
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Munakas
200
30 - 40
2
pizzapannu ritilällä
Vihannekset leivin‐
pellillä, 700 g
190
25 - 35
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Pienet leivonnaiset
Kasvisruoat
12.8 Maksigrilli
Ruokalaji
Määrä (g)
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Paahtoleivät 1) 500
250
2-4
3
ritilä
Naudanlihapih‐ 1000
vit 2)
250
15 + 15
3
ritilä
1
leivinpelti
Broilerinpuolik‐ 1200
kaat
230
2
ritilä
1
leivinpelti
Porsaankyljyk‐
set
230
3
ritilä
1
leivinpelti
500
1) Esikuumenna uunia 4 minuutin ajan.
2) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
30 + 30
25 + 25
Kanna‐
tintaso
Lisävarus‐
teet
SUOMI
12.9 Turbogrilli
Ruokalaji
Määrä (g)
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Paahtoleivät 1)
500
230
3-5
3
ritilä
Puolikas kana
1200
200
25 + 25
2
ritilä
1
leivinpelti
2
ritilä
1
leivinpelti
Porsaankyljyk‐
set
500
230
Kanna‐
tintaso
20 + 20
Lisävarus‐
teet
1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
12.10 Pizza-toiminto
Ruokalaji
Määrä (g)
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Kanna‐
tintaso
Lisävarus‐
teet
Pizza
1000
200 - 210
20 - 30
2
leivinpelti
Kana, kokonai‐
nen
1400
165 - 175
55 - 65
2
leivinpelti
Puolikas kana
1350
165 - 175
30 + 35
3
leivinpelti
Kinkkupiiras 1)
1000
210 - 220
20 - 30
2
leivinpelti
1) Esikuumenna uunia 10 - 15 minuutin ajan.
12.11 Tietoja testilaitokselle
Ruokalaji
Toiminto
Lämpöti‐ Lisävarusteet
la (°C)
Kanna‐
tintaso
Aika
(min)
Pienet kakut (16
kpl/pelti)
Ylä + alaläm‐
pö
160
leivinpelti
3
20 - 30
Omenapiiras (2
vuokaa, Ø 20 cm)
Ylä + alaläm‐
pö
190
ritilä
1
65 - 75
Rasvaton sokeri‐
kakku
Ylä + alaläm‐
pö
180
ritilä
2
20 - 30
Murokeksit / taiki‐
nasuikaleet
Ylä + alaläm‐
pö
140
leivinpelti
3
15 - 30
Paahtoleipä
Maksigrilli
250
ritilä
3
5 - 10
25
26
www.electrolux.com
Ruokalaji
Toiminto
Lämpöti‐ Lisävarusteet
la (°C)
Kanna‐
tintaso
Aika
(min)
Naudanlihapihvi
Gratinointi
250
3
15 - 20
ensim‐
mäinen
puoli; 10
- 15 toi‐
nen
puoli
ritilä tai grilli-/
uunipannu
13. UUNI - HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
13.1 Puhdistukseen liittyviä
huomautuksia
•
•
•
•
•
•
Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä
vedellä ja miedolla pesuaineella
käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
Käytä metallipintojen puhdistuksessa
erityistä puhdistusainetta.
Puhdista laite sisältä jokaisen käytön
jälkeen. Rasvan tai muiden
ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa
tulipaloon. Riski on suurempi
grillipannussa.
Poista itsepintaiset tahrat erityisellä
uuninpuhdistusaineella.
Puhdista kaikki lisävarusteet käytön
jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä
pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja
puhdistusainetta.
Jos käytät tarttumattomia varusteita,
älä puhdista niitä voimakkailla
pesuaineilla, teräväreunaisilla
esineillä tai pese niitä
astianpesukoneessa. Muutoin
tarttumaton pinta voi vaurioitua.
13.2 Ruostumattomat teräs- ja
alumiinipintaiset laitteet
Puhdista uuninluukku
käyttäen ainoastaan kosteaa
liinaa tai sientä. Kuivaa
pehmeällä liinalla.
Älä käytä teräsvillaa,
happoja tai hankaavia
aineita, sillä ne saattavat
vahingoittaa uunin pintaa.
Noudata vastaavaa
varovaisuutta käyttöpaneelin
puhdistuksen aikana.
13.3 Kannattimien
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
1. Vedä uunipeltien kannatinkiskon
etuosa irti sivuseinästä.
2. Vedä uunipeltien kannatinkiskon
takaosa irti seinästä ja poista se.
SUOMI
27
2
1
2
B
1
Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot
takaisin paikalleen suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa
järjestyksessä.
13.4 Uunin lasilevyjen
irrottaminen ja asentaminen
Luukun sisällä olevat lasipaneelit
voidaan poistaa niiden puhdistusta
varten. Lasilevyjen lukumäärä vaihtelee
mallikohtaisesti.
VAROITUS!
Pidä uuniluukkua hieman
auki puhdistuksen aikana.
Kun avaat sen kokonaan, se
voi sulkeutua vahingossa ja
aiheuttaa vahinkoja.
VAROITUS!
Älä käytä uunia ilman
lasilevyjä.
1. Avaa luukku, kunnes se on noin 30°
kulmassa. Luukku pysyy itsestään
paikoillaan, kun se on hieman auki.
30°
2. Pidä kiinni luukun yläreunassa
olevasta listasta (B) kummaltakin
puolelta ja työnnä sisäänpäin siten,
että kiinnitystiiviste vapautuu.
3. Irrota luukun reunalista vetämällä sitä
eteenpäin.
VAROITUS!
Uunin luukku pyrkii
sulkeutumaan, kun
poistat lasilevyt.
4. Pidä luukun lasilevyjen yläreunasta ja
vedä niitä ylöspäin yksi kerrallaan.
5. Puhdista lasi vedellä ja miedolla
puhdistusaineella. Kuivaa lasilevy
varoen.
Puhdistettuasi lasilevyn ja luukun asenna
ne takaisin paikalleen. Noudata edellä
mainittuja ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä. Kiinnitä ensiksi pienin
lasilevy, sitten suurempi/suuremmat.
HUOMIO!
Levyn, jonka sisemmässä
lasilevyssä on kuviointi, on
osoitettava luukun
sisäpuolelle.
HUOMIO!
Varmista, ettei lasilevyn
kehyksen painatuspuolen
pinta ole asennuksen
jälkeen karkea siihen
koskettaessa.
HUOMIO!
Varmista, että asennat
sisäisen lasilevyn oikein
paikoilleen.
28
www.electrolux.com
13.5 Laatikon irrotus
VAROITUS!
Älä säilytä laatikossa
tulenarkoja esineitä (kuten
puhdistustarvikkeita,
muovipusseja, patalappuja,
paperia tai
puhdistussuihkeita). Laatikko
voi kuumentua uunia
käytettäessä. Tulipalon
vaara.
2. Nosta laatikkoa hitaasti.
3. Vedä laatikko kokonaan ulos.
Asenna laatikko takaisin paikalleen
suorittamalla edellä kuvatut vaiheet
päinvastaisessa järjestyksessä.
13.6 Lampun vaihtaminen
Peitä laitteen pohja kankaalla. Se estää
lampun suojalasin ja uunin
vaurioitumisen.
VAROITUS!
Sähköiskuvaara! Irrota
sulake ennen lampun
vaihtamista.
Lamppu ja lampun suojalasi
voivat olla kuumia.
Uunin alapuolella oleva laatikko voidaan
irrottaa puhdistamista varten.
1. Vedä laatikkoa ulos, kunnes se
pysähtyy.
1. Kytke laite pois päältä.
2. Irrota sulakkeet sulaketaulusta tai
katkaise virta pääkytkimestä.
Takalamppu
1. Irrota suojalasi kiertämällä sitä
vastapäivään.
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
14. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
14.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laite ei kytkeydy toimin‐
taan.
Laitetta ei ole kytketty säh‐ Tarkista, onko laite kytketty
köverkkoon tai se on liitetty oikein sähköverkkoon.
sähköverkkoon virheelli‐
sesti.
Keittotaso ei kytkeydy toi‐
mintaan eikä sitä voida
käyttää.
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäi‐
riön syynä sulake. Jos su‐
lake palaa aina uudelleen,
käänny sähköalan ammat‐
tilaisen puoleen.
SUOMI
Ongelma
Mahdollinen syy
29
Korjaustoimenpide
Uunin/keittotason näytössä Kyseessä on sähköhäiriö.
näkyy virhekoodi, jota ei
ole tässä luettelossa.
Kytke uuni pois päältä ir‐
rottamalla ja kiinnittämällä
sulaketaulun sulake tai
käyttämällä sulaketaulun
turvakytkintä, ja kytke se
takaisin päälle.
Käänny kuluttajaneuvon‐
nan puoleen, ellei virhe‐
koodi katoa näytöstä.
Keittotaso ei kytkeydy toi‐
mintaan eikä sitä voida
käyttää.
Sulake on palanut.
Kytke keittotaso uudelleen
toimintaan ja aseta tehota‐
so 10 sekunnin kuluessa.
Jälkilämmön merkkivalo ei
syty.
Alue ei ole kuuma, koska Jos alue on toiminut riittä‐
sitä on käytetty vain vähän vän kauan ollakseen kuu‐
aikaa.
ma, ota yhteys valtuutet‐
tuun huoltoliikkeeseen.
Ulompi lämpöalue ei kyt‐
keydy toimintaan.
Kytke sisempi lämpöalue
ensin toimintaan.
Uuni ei kuumene.
Uuni on kytketty pois toi‐
minnasta.
Kytke uuni toimintaan.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
Höyryä ja kosteutta muo‐
Ruoka on jätetty uuniin
dostuu ruokaan ja uunin si‐ liian pitkäksi ajaksi.
sälle.
Älä jätä ruokia uuniin
15-20 minuuttia pitemmäk‐
si ajaksi kypsennyksen jäl‐
keen.
Uuni ei kuumene.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset
ovat oikein.
Paistolämpömittari ei toimi. Paistolämpömittarin pisto‐ Kytke paistolämpömittarin
ke on asetettu virheellisesti pistoke mahdollisimman
pistorasiaan.
syvälle pistorasiaan.
Kypsentämiseen kuluu lii‐
kaa tai liian vähän aikaa.
Lämpötila on liian alhainen Säädä tarvittaessa lämpö‐
tai liian korkea.
tilaa. Noudata ohjekirjan
ohjeita.
Näytössä näkyy virhekoo‐
di, jota ei ole tässä taulu‐
kossa.
Kyseessä on sähköhäiriö.
Kytke laite pois päältä irrot‐
tamalla ja kiinnittämällä su‐
laketaulun sulake tai käyt‐
tämällä sulaketaulun turva‐
kytkintä, ja kytke se takai‐
sin päälle.
Käänny kuluttajaneuvon‐
nan puoleen, ellei virhe‐
koodi katoa näytöstä.
30
www.electrolux.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Näytössä näkyy "12.00".
On tapahtunut sähkökat‐
kos.
Aseta kello uudelleen.
14.2 Huoltotiedot
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on
merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee
laitteen sisäosan etukehyksessä. Älä
poista arvokilpeä laitteen sisäosasta.
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun.
Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
15. ENERGIATEHOKKUUS
15.1 Keittotason tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti
Mallin tunnus
EKC55551OW
EKC55566OW
Keittotaso‐
tyyppi
Keittotason sisäosa Vapaasti seisova liesi
Keittoalueiden 4
määrä
Kuumennus‐
tekniikka
Säteilevä lämmitin
Pyöreiden
keittoalueiden
halkaisija (Ø)
Vasemmalla takana
Oikealla takana
Oikealla edessä
Vasemmalla edessä
14,0 cm
18,0 cm
14,0 cm
18,0 cm
Energiankulu‐
tus keittoaluet‐
ta kohti (EC
electric coo‐
king)
Vasemmalla takana
Oikealla takana
Oikealla edessä
Vasemmalla edessä
181,8 Wh/kg
182,1 Wh/kg
181,8 Wh/kg
190,1 Wh/kg
Keittotason energiankulutus (EC electric hob)
EN 60350-2 - Ruoanlaittoon tarkoitetut
sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 2:
Keittotasot - Suorituskyvyn mittaustavat.
184,0 Wh/kg
15.2 Keittotaso Energiansäästö
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.
SUOMI
•
•
•
•
Käytä veden kuumentamisen aikana
ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
Mikäli mahdollista, peitä keittoastia
aina kannella.
Aseta keittoastia keittoalueelle ennen
alueen kytkemistä toimintaan.
Keittoastian pohjan tulee vastata
keittoalueen halkaisijaa.
•
•
•
31
Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
Aseta keittoastia suoraan keittoalueen
keskelle.
Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
15.3 Uunien tuoteseloste ja -tiedot standardin EU 65-66/2014
mukaisesti
Toimittajan nimi
Electrolux
Mallin tunnus
EKC55551OW
EKC55566OW
Energialuokka
94,9
Energiatehokkuusluokka
A
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alaläm‐
pö -toiminnossa
0,84 kWh/kierros
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toi‐
minnossa
0,75 kWh/kierros
Uunien lukumäärä
1
Lämmönlähde
Sähkö
Äänimer.voimak
57 l
Uunityyppi
Uunin sisäosa Vapaasti seisova
liesi
Massa
EKC55551OW
43.0 kg
EKC55566OW
43.0 kg
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut
sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1:
Tuotesarjat, uunit, höyryuunit ja grillit Suorituskyvyn mittaustavat.
Käytä metallisia astioita
energiatehokkuuden parantamiseksi.
15.4 Uuni - Energiansäästö
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia,
laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10
minuuttia ennen kypsennysajan
päättymistä kypsennysajan pituudesta
riippuen. Uunin jälkilämpö kypsentää
ruokaa edelleen.
Uunissa on joitakin
toimintoja, joiden avulla voit
säästää energiaa.
Yleisohjeita
Varmista, että uunin luukku on suljettu
hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä
avaa luukkua liian usein kypsennyksen
aikana. Pidä luukun tiiviste puhtaana ja
varmista, että se on hyvin kiinni
paikoillaan.
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia
ennen kuin asetat ruoka-ainekset uuniin.
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä
käyttäen.
Minimoi paistojen väliset tauot, kun
valmistat kerralla useampia ruokia.
32
www.electrolux.com
Puhallintoiminnon käyttäminen
Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja
säilyttääksesi aterian lämpimänä.
Kostea kiertoilma
Toiminto säästää energiaa paistamisen
aikana. Katso lisätietoa luvusta "Uuni Päivittäinen käyttö", Uunitoiminnot.
16. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SVENSKA
33
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................34
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................36
3. INSTALLATION................................................................................................ 38
4. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................41
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING....................................................................... 42
6. HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING...................................................................... 43
7. HÄLL - RÅD OCH TIPS.................................................................................... 44
8. HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING....................................................... 45
9. UGN – DAGLIG ANVÄNDNING ...................................................................... 45
10. UGN - KLOCKFUNKTIONER......................................................................... 47
11. UGN - ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR..........................................................48
12. UGN – RÅD OCH TIPS.................................................................................. 51
13. UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING...................................................... 56
14. FELSÖKNING.................................................................................................58
15. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 60
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
34
1.
www.electrolux.com
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING!
Risk för kvävning, skador eller permanent
invaliditet.
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
Den här produkten måste anslutas till elnätet med
kabeltyp H05VV-F för att kunna stå emot
temperaturen från den bakre panelen.
Produkten är avsedd att användas på en höjd på upp
till 2000 meter över havet.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
35
Produkten är inte avsedd att användas på fartyg, båtar
eller dylikt.
För att undvika överhettning får produkten inte
installeras bakom en dekorativ lucka.
Placera inte produkten på en sockel.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett
eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
FÖRSIKTIGHET: Tillagningsprocessen måste
övervakas. En kort tillagningsprocess måste ständigt
övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på
kokytorna.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra glasluckan
eller hällens gångjärnsförsedda lock eftersom dessa
kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset
spricker.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Om glaskeramikytan/glasytan är sprucken, stäng av
produkten för att undvika risken för elektriska stötar.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
36
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
Var försiktig när du rör vid förvaringslådan. Den kan bli
mycket het.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i
omvänd ordning.
Sättet för frånkoppling måste införlivas i det fasta
kablaget i enlighet med gällande
anslutningsbestämmelser.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats
av tillverkaren av apparaten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Köksskåpet och inbyggnaden måste
ha passande mått.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
•
•
•
•
Delar av produkten är strömförande.
Stäng produkten med skåpluckan för
att undvika att vidröra farliga delar.
Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
Se till att montera ett stöd för att
förhindra att produkten tippar. Se
kapitlet Montering.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
•
•
VARNING!
Risk för brand och explosion
•
•
•
•
•
•
•
VARNING!
Risk för skador och
brännskador.
Risk för elektrisk stöt.
•
•
•
•
•
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
2.3 Använd
•
37
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
•
•
•
•
För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
Låt inte kokkärl torrkoka.
38
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
Lägg inte aluminiumfolie på produkten
eller direkt på produktens botten.
Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan orsaka repor.
Lyft alltid upp dessa föremål när du
måste flytta dem på kokhällen.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
2.4 Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
•
•
•
•
•
•
Stäng av produkten före underhåll.
Koppla bort produkten från eluttaget.
Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
Kvarblivet fett eller mat i produkten
kan orsaka brand.
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Placering av produkten
Du kan installera din fristående produkt
med skåp på en eller båda sidorna och i
ett hörn.
Läs i tabellen för minsta avstånd för
inbyggnad.
•
•
Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
2.5 Inre belysning
•
Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
•
•
Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.6 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
2.7 Underhåll
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
SVENSKA
39
B
C
A
A
B
Minsta avstånd
A
Mått
mm
A
400
B
650
C
150
3.2 Tekniska data
Nätspänning
230 V
Frekvens
50 - 60 Hz
Produktklass
1
Dimension
mm
Höjd
898
Bredd
500
Djup
600
3.3 Ändring av spisens höjd
och djup
49
50
51
52
3. Ställ in önskat djup.
4. Skruva i skruvarna A och B.
5. För ändring av höjden, lossa skruv C
(1 skruv) i mitten baktill på sockeln
och sidoskruvarna D (4 skruvar).
C
D
6. Tryck in sockeln till önskad
höjdinställning: 923, 898 eller 858
mm.
7. Skruva i skruvarna C och D.
3.4 Höjdjustering av produkten
Spisen är vid leverans 898 mm hög och
500 mm djup.
1. Lägg spisen på sidan.
2. Ändra sockelns djup genom att lossa
skruv A och lossa skruvarna B på
konsolen.
Använd de små fötterna på produktens
undersida för att ställa in samma nivå på
spisens ovansida som övriga ytor.
40
www.electrolux.com
3.5 Tippskydd
Ställ in rätt höjd och plats för produkten
innan du fäster tippskyddet.
80-85
mm
317-322
mm
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att du placerar
tippskyddet på rätt höjd.
Säkerställ att ytan bakom
produkten är jämn.
Du måste installera tippskyddet. Om du
inte installerar det kan produkten tippa
över.
Din produkt har symbolen som visas på
bilden (i förekommande fall) för att
påminna dig om att montera tippskyddet.
2. Du hittar hålet till vänster på
produktens baksida. Lyft produktens
framsida och sätt den i mitten av
utrymmet mellan skåpen. Om
utrymmet mellan bänkskåpen är
större än produktens bredd måste du
justera sidoavståndet för att centrera
produkten.
Om du ändrade måtten på
spisen måste du justera
tippskyddet.
FÖRSIKTIGHET!
Om utrymmet mellan
bänkskåpen är större än
produktens bredd måste du
justera sidoavståndet för att
centrera produkten.
3.6 Elektrisk installation
1. Installera tippskyddet 317-322 mm
nedanför produktens ovansida, och
med 80-85 mm avstånd från
produktens sida till det runda hålet på
konsolen. Skruva fast det i stabilt
material eller använd lämplig
förstärkning (vägg).
VARNING!
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i
kapitlena "Säkerhet" inte
följs.
Denna produkt levereras utan
huvudkontakt eller huvudkabel.
SVENSKA
VARNING!
Innan du ansluter
nätsladden till uttaget ska du
mäta spänningen mellan
faserna i hushållsnätverket.
Läs sedan på
anslutningsetiketten på
produktens baksida så att
rätt elektrisk installation
används. Med denna
stegordning undviker man
installationsfel och skador på
produktens elektriska
komponenter.
Fas
Minimistorlek ka‐
bel
3 med neutral
5x1,5 mm²
VARNING!
Nätkabeln får inte vidröra
den del av produkten som är
skuggad på bilden.
Tillämpliga typer av kablar för olika
faser:
Fas
Minimistorlek ka‐
bel
1
3x6,0 mm²
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Allmän översikt
1
4
3
12
2 3 4
5 6 1
7
8
9
2
1
10
11
41
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Vred för spisen
Temperaturindikator/symbol
Temperaturvred
Elektronisk programmeringsenhet
Vred för ugnsfunktionerna
Lampa/symbol/indikator för hällen
Värmeelement
Ugnslampa
Uttag för matlagningstermometern
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
42
www.electrolux.com
4.2 Beskrivning av hällen
1
2
140 mm
180 mm
120/180 mm
6
3
140 mm
5
4
4.3 Tillbehör
•
•
•
1 Kokzon 1200 W
2 Ångutlopp - antal och position beror
på modell
3 Kokzon 1800 W
4 Kokzon 1200 W
5 Restvärmeindikering
6 Kokzon 700/1700 W
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För kakor och småkakor.
Långpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
•
•
•
Matlagningstermometer
För att mäta temperaturen inuti
maten.
Utdragbara bakplåtsskenor
För hyllor och plåtar.
Förvaringslåda
Förvaringslådan finns under
ugnsutrymmet.
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten och tillbehören innan
du använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
5.2 Ställa klockan
Du måste ställa klockan innan du kan
använda ugnen.
blinkar när du ansluter ugnen till
eluttaget, när det varit ett strömavbrott
eller när klockan inte är inställd.
Tryck på
eller
för att ställa in rätt
tid.
Efter cirka 5 sekunder slutar
blinkningarna och klockan visar den
inställda tiden.
5.3 Ändra tid
Du kan inte ändra klockan
om funktionen Koktid
eller Sluttid
är aktiverad.
Tryck på
flera gånger tills
kontrollampan för klockfunktionen
blinkar.
För att ställa in en ny tid, se "Ställa
klockan".
SVENSKA
5.4 Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
5.5 Förvärmning
Sätt den tomma ugnen på förvärmning
för att bränna bort fett.
1. Välj funktionen
och maximal
temperatur.
2. Låt ugnen stå på i en timme.
43
3. Välj funktionen
och ställ in
maximal temperatur. Högsta
temperaturen för den här funktionen
är 210 °C.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
5. Välj funktionen
och ställ in
maximal temperatur.
6. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Ugnen kan avge lukt och rök. Det är helt
normalt. Se till att ventilationen är
tillräcklig i rummet.
6. HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Beskrivning av kokzonerna
Kokzonerna är försedda med termostat
och fungerar intermittent (går av och på
igen) beroende på den valda
värmenivån.
6.2 Värmeläge
Symbo‐
ler
Funktion
Avstängt läge
Dubbel kokzon
1-9
Värmeinställningar
Utnyttja restvärmen för att
minska energiförbrukningen.
Stäng av kokzonen ca 5-10
minuter innan tillagningen är
klar.
Vrid vredet till önskat värmeläge.
Inbyggnadshällens kontrollampa tänds.
När tillagningen är klar, vrid vredet till avposition.
Om alla kokzoner är avaktiverade släcks
hällens kontrollampa.
6.3 Använda den enkla
kokzonen
För att använda en enkel kokzon, vrid på
lämpligt vred till en av följande positioner:
1-9.
För värmelägena 1-3 är
zonen röd i 2-3 sekunder
och därefter stängs den av.
Zonen arbetar på sin
maximala effektnivå när du
ställer in värmenivån på 8
eller 9.
6.4 Aktivera och inaktivera
ytterringarna (dubbel eller oval)
Du kan justera den yta som du tillagar på
efter storleken på kokkärlet.
1. Om du väljer en värmenivå på mellan
1-9 fungerar bara den centrala delen
av kokzonen.
2. För att aktivera den yttre ringen, vrid
på vredet medurs till inställningen
över 9 till
.
3. Vrid sedan vredet moturs till önskat
värmeläge (1-9). Både den centrala
delen och den yttre ringen fungerar
tillsammans.
Avaktivera den yttre ringen genom att
vrida vredet till "av"-läget. Både den
centrala delen och den yttre eller ovala
ringen stängs av. Indikatorn slocknar.
Om man vill starta om den centrala delen
av kokzonen, välj en värmenivå på
mellan 1-9.
44
www.electrolux.com
6.5 Restvärmeindikering
VARNING!
Risk för brännskador från
restvärme.
Kontrollampan tänds när en kokzon är
varm.
7. HÄLL - RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.2 Exempel på olika typer av
tillagning
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
7.1 Kokkärl
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Kokkärl av emaljerat stål
med aluminium- eller
kopparbotten kan orsaka
färgskiftning på
glaskeramiken.
Värmeläge
Använd för:
Tid
(min)
Tips
1
Varmhållning av tillagad mat. efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-2
Hollandaisesås, smältning
av: smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellan‐
rum.
1-2
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket
vätska som ris, rör om mjölk‐
baserade rätter under tillag‐
ningen.
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk,
kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar
vätska.
4-5
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten
till 750 g potatis.
4-5
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 150
Upp till 3 l vätska plus ingre‐
dienser.
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cor‐
don bleu, kotletter, kroketter,
korv, lever, ägg, pannkakor,
munkar.
efter
behov
Vänd efter halva tiden.
SVENSKA
Värmeläge
Använd för:
Tid
(min)
Tips
7-8
Kraftig stekning, potatiskro‐
ketter, njurstek, fransyska.
5 - 15
Vänd efter halva tiden.
9
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pom‐
mes frites.
45
8. HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Allmän information
•
•
•
•
•
Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
Använd en speciell skrapa för glaset.
•
•
8.2 Rengöring av hällen
•
socker. I annat fall kan denna typ av
smuts skada hällen. Var försiktig och
undvik brännskador. Sätt
specialskrapan snett mot glasytan och
för bladet över ytan.
Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.
Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en fuktad trasa.
Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat med
9. UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Aktivera och inaktivera
produkten
Det beror på modellen om
produkten har lampor,
symboler på vredet eller
lampor:
• Kontrollampan tänds när
produkten är igång.
• Symbolen visar om
kontrollvredet styr en av
kokzonerna,
ugnsfunktionerna eller
temperaturen.
• Indikatorn tänds när
ugnen värms upp.
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att
välja en ugnsfunktion.
2. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
3. För att stänga av produkten, vrid
vreden för ugnsfunktioner och
temperatur till av-läget.
9.2 Säkerhetstermostat
Felaktig användning av produkten eller
trasiga delar kan orsaka farlig
överhettning. För att förhindra detta har
ugnen en säkerhetstermostat som
avbryter strömtillförseln. Ugnen sätts
automatiskt på igen när temperaturen
sjunker.
46
www.electrolux.com
9.3 Ugnsfunktioner
Sym‐
bol
Ugnsfunktioner
Program
Avstängt läge
Ugnen är avstängd.
Inbyggnadsugn
För att tända lampan utan att använda en tillag‐
ningsfunktion.
Över-undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Snabbgrillning
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder
och för rostning av bröd.
Turbogrillning
För stekning på en ugnsnivå av större stycken
kött eller fågel med ben. För att bryna och göra
gratänger.
Pizza-inställning
För att tillaga pizza. För att bryna ordentligt och få
en knaprig botten.
Varmluft
För att tillaga flera olika maträtter samtidigt. För
att tillaga hemgjord frukt i sockerlag och torka
svamp eller frukt.
Lågtemperaturstekning
För tillredning av möra, saftiga stekar.
Baka med ånga
Denna funktionen är för att spara energi under till‐
agningen. För matlagningsinstruktioner, se kapit‐
let "Råd och Tips" Baka med ånga. Ugnsluckan
ska hållas stängd under tillagningen så att funktio‐
nen inte avbryts och att ugnen fungerar med
högsta möjliga energieffektivitet. När du använder
den här funktionen kan temperaturen i ugnen skil‐
ja sig från inställd temperatur. Värmeeffekten kan
vara reducerad. För allmänna energibesparings‐
anvisningar, se kapitlet "Energieffektivitet", Ugn Energibesparing. Denna funktion användes för att
följa energieffektivitetsklass enligt EN 60350-1.
SVENSKA
47
10. UGN - KLOCKFUNKTIONER
10.1 Display
A
B
C D
A.
B.
C.
D.
Funktionslampor
Tidvisning
Funktionslampa
Indikator för matlagningstermometer
10.2 Knappar
Knapp
Funktion
Beskrivning
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
KLOCKA
För att ställa in en klockfunktion.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
10.3 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Program
KLOCKA
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen.
SLUTTID
För att ställa in när produkten ska stängas av.
TIDSFÖRDRÖJ‐
NING
För att kombinera KOKTID och SLUTTID.
SIGNALUR
För att ställa in en tid för nedräkning. Denna funktion
påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du kan stäl‐
la in SIGNALURET när som helst, även om produkten
är avstängd.
10.4 Ställa in KOKTID
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
flera gånger tills
2. Tryck på
börjar blinkar.
3. Tryck på
eller
KOKTIDEN.
Displayen visar
.
för att ställa in
4. En ljudsignal hörs och
blinkar när
sluttiden uppnåtts. Produkten stängs
av automatiskt.
5. Tryck på valfri knapp för att stänga
av ljudsignalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
vredet för temperaturen till avstängt
läge.
10.5 Ställa in SLUTTID
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
48
www.electrolux.com
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
3. Tryck på
tiden.
eller
Displayen visar
för att ställa in
.
blinkar när
4. En ljudsignal hörs och
sluttiden uppnåtts. Produkten stängs
av automatiskt.
5. Tryck på valfri knapp för att stänga
av signalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
vredet för temperaturen till avstängt
läge.
10.6 Ställa in
TIDSFÖRDRÖJNING
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
3. Tryck på
eller
KOKTIDEN.
4. Tryck på
för att ställa in
.
5. Tryck på
eller
SLUTTIDEN.
för att ställa in
6. Tryck på
för att bekräfta.
Produkten sätts på automatiskt senare,
är igång under den inställda KOKTIDEN
och stoppar vid SLUTTIDEN. När tiden
har uppnåtts hörs en ljudsignal.
7. Produkten stängs av automatiskt.
Tryck på valfri knapp för att stänga
av signalen.
8. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
vredet för temperaturen till avstängt
läge.
10.7 Ställa in SIGNALUR
1. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
eller
för att ställa in
2. Tryck på
önskad tid.
Signaluret startar automatiskt efter fem
sekunder.
3. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
uppnåtts. Tryck på valfri knapp för att
stänga av ljudsignalen.
4. Vrid vredet för ugnsfunktioner till
avstängt läge.
10.8 Avbryta klockfunktionerna
1. Tryck flera gånger på
tills önskad
funktionslampa börjar blinka.
2. Tryck på och håll in .
Klockfunktionen släcks inom några
sekunder.
11. UGN - ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Sätta in tillbehör
Galler:
Sätt gallret mellan stegparen på önskad
nivå.
Plåt:
Tryck inte in bakplåten hela
vägen till ugnens bakre
vägg. Detta förhindrar
värmen från att cirkulera runt
plåten. Maten kan bli bränd,
särskilt på plåtens bakre del.
Sätt in bakplåten eller långpannan
mellan stegparet på ugnsstegen.
Kontrollera att det inte vidrör ugnens
bakre vägg.
SVENSKA
Galler och långpanna tillsammans:
För in långpannan mellan skenorna på
hyllstöden och ugnsgallret på skenorna
ovan.
49
5. Tryck teleskopskenans främre del
mot hyllstödsskenan. Det hörs ett
klick när spärren framtill låses.
6. Gör på samma sätt för att montera
den andra teleskopskenan. Se till att
båda teleskopskenorna är placerade
på samma nivå.
Ta bort teleskopskenorna
1. Tryck och håll in spärren på
framsidan av teleskopskenan.
11.2 Utdragbara
bakplåtsskenor
Du kan montera
teleskopskenorna på olika
nivåer, förutom nivå 4.
Montera teleskopskenorna
1. Vrid teleskopskenan cirka 90°.
2. För spärren på teleskopskenans
bakre del på hyllstödets skena. Se till
att du sätter skenan på rätt sida i
ugnen.
1 cm
2
1
2. Dra ut skenans främre del från
hyllstödet.
3. Vrid teleskopskenan cirka 90°.
4. Dra ut skenans bakre del från
hyllstödet.
5. Gör på samma sätt för att ta bort den
andra teleskopskenan.
11.3 Teleskopskenor – isättning
av tillbehör
Med teleskopskenorna kan du lättare
sätta in och ta ut ugnsstegarna.
FÖRSIKTIGHET!
Diska inte teleskopskenorna
i diskmaskinen. Smörj inte
teleskopskenorna.
3. Vrid skenan till rätt läge.
Stoppelementet som finns i ena
änden av teleskopskenan måste
peka uppåt.
4. Tryck skenan hela vägen till ugnens
bakvägg.
FÖRSIKTIGHET!
Du måste skjuta tillbaka
teleskopskenorna helt innan
du stänger ugnsluckan.
Galler:
50
www.electrolux.com
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer produkten
eller originalreservdelar.
1. Sätt in kontakten till
matlagningstermometern i uttaget på
sidan av produkten.
Kontrollampan för
Långpanna:
Sätt långpannan i teleskopskenorna.
matlagningstermometern
blinkar.
2. Sätt in spetsen på
matlagningstermometern i mitten av
köttet.
Galler och långpanna tillsammans:
Sätt gallret och långpannan på
teleskopskenorna.
11.4 Använda
matlagningstermometern
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen vid tillagning av kött.
Två temperaturer behöver ställas in:
•
•
Ugnstemperaturen.
Innertemperaturen.
3. Tryck på - eller -knappen för att
ställa in innertemperaturen. Du kan
ställa in temperaturen mellan 30 °C
och 99 °C.
4. Välj ugnsfunktion och
ugnstemperatur.
En ljudsignal hörs i två minuter när köttet
uppnått den inställda innertemperaturen.
Tryck på en knapp för att stänga av
signalen.
5. Stäng av produkten.
6. Ta ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ut köttet ur
produkten.
Om köttet har stekts som du önskar, utför
ovanstående på nytt och ställ in en högre
innertemperatur.
Du kan ändra temperaturen när som
helst under tillagningen. Tryck på
att ändra innertemperaturen.
för
SVENSKA
51
VARNING!
Var försiktig när du tar ut
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig.
12. UGN – RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
12.1 Allmän information
•
•
•
•
•
Produkten har fyra hyllnivåer. Räkna
hyllnivåerna nedifrån.
Produkten har ett specialsystem som
gör att luften cirkulerar och
återanvänder ångan. Med det här
systemet kan man tillaga i ånga, vilket
gör att maten saftig inuti och krispig
på utsidan. Det gör att tillagningstiden
och energiåtgången minskas till ett
minimum.
Fukt kan kondenseras i produkten
eller på glasluckorna. Det är helt
normalt. Stå alltid en bit ifrån
produkten när du öppnar produktens
lucka vid matlagning. Kör ugnen i 10
minuter innan du börjar laga mat, för
att minska kondensering.
Torka bort fukt på produkten efter
varje användning.
Ställ inga föremål direkt på bottnen
och täck inte komponenterna med
folie när du lagar mat. Detta kan
förändra tillagningsresultaten och
skada emaljen.
12.2 Bakning
•
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Anpassa dina vanliga inställningar
•
•
•
•
•
som temperatur, koktid och
hyllposition till värdena i tabellerna.
Använd den lägre temperaturen första
gången.
Om du inte kan hitta inställningarna
för ett visst recept kanske du kan
använda inställningarna för ett
liknande recept.
Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under
bakningen.
Plåtarna i ugnen kan vrida sig under
bakning. När plåtarna kallnar igen
återtar de sin normala form.
12.3 Baka kakor
•
•
Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av
den inställda tillagningstiden har gått.
Om du använder två bakplåtar
samtidigt, se till att det finns en ledig
falsnivå mellan dem.
12.4 Tillagning av kött och fisk
•
•
•
Använd en djup form för mat med fett
i för att förhindra stänk som inte går
att ta bort.
Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar
ut.
För att förhindra att det blir för mycket
matos under tillagning kan man hälla
lite vatten i den djupa formen. För att
förhindra rökkondens, tillsätt lite
vatten varje gång det tar slut.
52
www.electrolux.com
12.5 Tillagningstider
Tillagningstiderna varierar beroende på
typen av livsmedel, livsmedlets
konsistens och volym
bästa inställningarna (värmeläge,
tillagningstid osv.) för dina kokkärl, recept
och mängder när du använder
produkten.
I början ska du övervaka hur det
utvecklar sig när du lagar mat. Hitta de
12.6 Över/Undervärme
Livsmedel
Mängd (g) Temperatur Tid (min)
(°C)
Smördegska‐
kor
250
150
25 - 30
3
bakplåt
Tunn kaka 1)
1000
160 - 170
30 - 35
2
bakplåt
Jästkaka med
äpple
2000
170 - 190
40 - 50
3
bakplåt
Kaka i långpan‐ 1500
na
160 - 170
45 - 55 2)
2
bakplåt
Hel kyckling
200 - 220
60 - 70
2
galler
1
bakplåt
3
galler
1
bakplåt
3
Galler
1
bakplåt
Halv kyckling
Fläskkotlett
1350
1300
600
190 - 210
190 - 210
35 + 30
30 - 35
Falsni‐
vå
Tillbehör
Mördegska‐
ka 3)
800
230 - 250
10 - 15
2
bakplåt
Fylld jästka‐
ka 4)
1200
170 - 180
25 - 35
2
bakplåt
Pizza
1000
200 - 220
25 - 35
2
bakplåt
Cheese cake
2600
170 - 190
60 - 70
2
bakplåt
Schweizisk äp‐ 1900
pelkaka 4)
200 - 220
30 - 40
1
bakplåt
Julkaka 4)
2400
170 - 180
55 - 65 5)
2
bakplåt
Quiche Lorrai‐
ne 4)
1000
220 - 230
40 - 50
1
1 rund plåt (dia‐
meter: 26 cm)
Bondbröd 6)
750 + 750
180 - 200
60 - 70
1
2 aluminiumplå‐
tar (längd: 20
cm)
SVENSKA
Falsni‐
vå
53
Livsmedel
Mängd (g) Temperatur Tid (min)
(°C)
Tillbehör
Ungersk val‐
nötsdessert 1)
600 + 600
160 - 170
40 - 50
2
2 aluminiumplå‐
tar (längd: 25
cm) på samma
ugnsnivå
Ungersk val‐
nötsdessert traditionell
600 + 600
160 - 170
30 - 40
2
2 aluminiumplå‐
tar (längd: 25
cm) på samma
ugnsnivå
Jästa bullar 4)
800
200 - 210
10 - 15
2
bakplåt
Rulltårta 1)
500
150 - 170
15 - 20
1
bakplåt
Maränger
400
100 - 120
40 - 50
2
bakplåt
Smulpaj 4)
1500
180 - 190
25 - 35
3
bakplåt
Butterkaka 1)
600
180 - 200
20 - 25
2
bakplåt
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
2) När du har stängt av produkten ska du låta kakan stå kvar i ugnen i 7 minuter.
3) Förvärm ugnen i 20 minuter.
4) Förvärm i ugnen i 10-15 minuter.
5) När du har stängt av produkten ska du låta kakan stå kvar i ugnen i 10 minuter.
6) Ställ in temperaturen på 250 °C och förvärm ugnen i 18 minuter.
12.7 Baka med ånga
Livsmedel
Tempe‐ Tid (min) Falsni‐ Tillbehör
ratur
vå
(°C)
Bröd och pizza
Bullar
190
25 - 30
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Franskbullar
200
40 - 45
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Fryst pizza 350 g
190
25 - 35
2
galler
Rulltårta
180
20 - 30
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Brownie
180
35 - 45
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Sufflé
210
35 - 45
2
sex keramiska ramekiner på
galler
Sockerkaksbotten
180
25 - 35
2
flan-form på galler
Kakor på en bakplåt
Kakor i burk
54
www.electrolux.com
Livsmedel
Tempe‐ Tid (min) Falsni‐ Tillbehör
ratur
vå
(°C)
Sockerkaka
150
35 - 45
2
kakburk på galler
Fisk i påsar 300 g
180
25 - 35
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Hel fisk, 200 g
180
25 - 35
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Fiskfilé, 300 g
180
30 - 40
2
pizzaform på galler
Kött i påse 250 g
200
35 - 45
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Köttspett 500 g
200
30 - 40
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Fisk
Kött
Små bakade godsaker
Cookies
170
25 - 35
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Macroner
170
40 - 50
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Muffins
180
30 - 40
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Crackers
160
25 - 35
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Mördegskakor
140
25 - 35
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Tarteletter
170
20 - 30
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Blandade grönsaker 200
i påse 400 g
20 - 30
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Omelett
200
30 - 40
2
pizzaform på galler
Grönsaker på plåt
700 g
190
25 - 35
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Vegetarian
12.8 Max grill
Livsmedel
Mängd (g)
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Toast 1)
500
250
2-4
3
galler
Biffar 2)
1000
250
15 + 15
3
galler
1
bakplåt
2
galler
1
bakplåt
Halv kyckling
1200
230
30 + 30
Falsnivå Tillbehör
SVENSKA
Livsmedel
Mängd (g)
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Fläskkotlett
500
230
25 + 25
Falsnivå Tillbehör
3
galler
1
bakplåt
1) Förvärm i ugnen i 4 minuter.
2) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
12.9 Varmluftsgrill
Livsmedel
Mängd (g)
Temperatur Tid (min)
(°C)
Toast 1)
500
230
3-5
3
galler
Halv kyckling
1200
200
25 + 25
2
galler
1
bakplåt
2
galler
1
bakplåt
Fläskkotlett
500
230
20 + 20
Falsni‐
vå
Tillbehör
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
12.10 Pizza/paj-funktion
Livsmedel
Mängd (g) Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå Tillbehör
Pizza
1000
200 - 210
20 - 30
2
bakplåt
Hel kyckling
1400
165 - 175
55 - 65
2
bakplåt
Halv kyckling
1350
165 - 175
30 + 35
3
bakplåt
Quiche Lorrai‐
ne 1)
1000
210 - 220
20 - 30
2
bakplåt
1) Förvärm i ugnen i 10-15 minuter.
12.11 Information till provanstalter
Livsmedel
Funktion
Tempe‐
ratur
(°C)
Tillbehör
Falsni‐
vå
Tid
(min)
Småkakor (16
stycken/plåt)
Över-under‐
värme
160
bakplåt
3
20 - 30
Äppelpaj (2 formar Över-under‐
Ø 20 cm, diagonalt värme
placerade)
190
galler
1
65 - 75
55
56
www.electrolux.com
Livsmedel
Funktion
Tempe‐
ratur
(°C)
Tillbehör
Falsni‐
vå
Tid
(min)
Lätt sockerkaka
utan fett
Över-under‐
värme
180
galler
2
20 - 30
Mördegskaka/
mördegsremsor
Över-under‐
värme
140
bakplåt
3
15 - 30
Rostat bröd
Snabbgrillning 250
galler
3
5 - 10
Hamburgare av
nötkött
Turbogrillning
galler eller
3
grill-/långpanna
250
15 - 20
första si‐
dan; 10
-15 and‐
ra sidan
13. UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Anmärkningar om
rengöring
•
•
•
•
•
•
Torka av framsidan med en mjuk
trasa och varmt vatten och diskmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling
eller andra matrester kan leda till
eldsvåda. Risken är högre för
grillpannan.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt
vatten och ett rengöringsmedel.
Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin
vid rengöring om du har tillbehör i
Super Clean. Det kan skada ytan.
13.2 Produkter i rostfritt stål
eller aluminium
Rengör ugnsluckan endast
med en blöt svamp. Torka
med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror
eller produkter med slipeffekt
för rengöring eftersom de
kan skada ugnens ytor.
Rengör ugnens kontrollpanel
med samma försiktighet.
13.3 Avlägsna ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
SVENSKA
57
2
1
2
B
1
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
13.4 Demontering och
montering av luckglasen
Du kan ta bort luckglasen på insidan och
rengöra dem. Antalet luckglas skiljer sig
mellan olika modeller.
VARNING!
Låt ugnsluckan stå på glänt
under rengöringsprocessen.
När du öppnar den helt kan
den oavsiktligen stängas och
eventuellt orsaka skador.
VARNING!
Använd inte ugnen utan
ugnsglasen.
1. Öppna luckan tills den står i en vinkel
på ungefär 30°. Luckan står av sig
själv när den står på glänt.
30°
2. Ta tag i lucklisten (B) på båda
sidorna av luckans övre kant och
tryck inåt för att frigöra klämlåset.
3. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
VARNING!
När du tar ut luckglasen
försöker ugnsluckan
stänga sig.
4. Håll i övre kanten av luckglasen och
dra upp dem ett i taget.
5. Rengör luckglasen med vatten och
lite diskmedel. Torka luckglaset
noga.
Sätt tillbaka luckglasen i ugnsluckan när
rengöringen är klar. Utför stegen ovan i
omvänd ordning. Sätt i det mindre
ugnsglaset först och sedan det större.
FÖRSIKTIGHET!
Skärmen med tryck på
innerglaset måste vara vänt
mot luckans insida.
FÖRSIKTIGHET!
Efter monteringen måste du
se till att ytan på ugnsglasets
ram på skärmen med tryck
inte är knottrig när du vidrör
den.
FÖRSIKTIGHET!
Se till att du sätter dit det
inre ugnsglaset ordentligt på
sin plats.
58
www.electrolux.com
13.5 Ta bort förvaringslådan
VARNING!
Förvara inte lättantändliga
föremål (t.ex.
rengöringsmaterial,
plastpåsar, ugnsvantar,
papper eller
rengöringssprayer) i
förvaringslådan.
Förvaringslådan kan bli het
när du använder ugnen. Risk
för brand.
2. Lyft försiktigt förvaringslådan uppåt.
3. Dra ut lådan helt.
För att sätta fast förvaringslådan, följ
stegen ovan i motsatt ordning.
13.6 Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
Förvaringslådan under ugnen kan tas
bort för rengöring.
1. Dra ut förvaringslådan så långt det
går.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Baklampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
14. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
14.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Jag inte kan sätta på pro‐
dukten.
Produkten är inte ansluten Kontrollera att produkten
till strömförsörjningen eller är korrekt ansluten till
den är ansluten på fel sätt. strömförsörjningen.
Det går inte att aktivera el‐
ler använda hällen.
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
SVENSKA
59
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det visas en felkod på
ugns-/hälldisplayen som
inte står i tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
Stäng av produkten via
hushållets säkring eller sä‐
kerhetsbrytaren i säkrings‐
skåpet och slå på den
igen.
Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Det går inte att aktivera el‐
ler använda hällen.
Säkringen har gått.
Sätt på hällen igen och
ställ in värmeläget inom 10
sekunder.
Restvärmeindikatorn tänds Zonen är inte varm efter‐
inte.
som den bara har varit
påslagen en kort stund.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzo‐
nen varit på tillräckligt
länge för att vara varm.
Det går inte att aktivera
den yttre värmezonen.
Aktivera den inre värmezo‐
nen först.
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i Låt inte maträtter stå i ug‐
ugnen.
nen längre än 15 - 20 mi‐
nuter efter att tillagningen
är klar.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar
är inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställ‐
ningar gjorts.
Matlagningstermometern
fungerar inte.
Kontakten till matlagnings‐
termometern är inte rätt
isatt i uttaget.
Sätt in matlagningstermo‐
meterns kontakt så långt in
i uttaget det går.
Tillagningen av maträtter
tar för lång tid eller går för
fort.
Temperaturen är för låg el‐ Justera vid behov tempe‐
ler för hög.
raturen. Följ instruktioner‐
na i manualen.
På displayen visas ett fel‐ Det föreligger ett elektriskt
meddelande som inte står i fel.
tabellen.
Stäng av ugnen via hus‐
hållets säkring eller säker‐
hetsbrytaren i säkringsskå‐
pet och slå på den igen.
Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Displayen visar "12.00".
Ställ klockan.
Det har varit strömavbrott.
60
www.electrolux.com
14.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
yttre kanten av produktens innanmäte.
Avlägsna inte märkskylten från
produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
15. ENERGIEFFEKTIVITET
15.1 Produktinformation för häll enligt EU 66/2014
Modellbeskriv‐ EKC55551OW
ning
EKC55566OW
Typ av häll
Häll inuti fristående spis
Antal kokzo‐
ner
4
Uppvärm‐
ningsteknik
Strålvärmare
Diameter på
runda kokzo‐
ner (Ø)
Vänster bak
Höger bak
Höger fram
Vänster fram
14,0 cm
18,0 cm
14,0 cm
18,0 cm
Energiförbruk‐
ning per kok‐
zon (EC elec‐
tric cooking)
Vänster bak
Höger bak
Höger fram
Vänster fram
181,8 Wh/kg
182,1 Wh/kg
181,8 Wh/kg
190,1 Wh/kg
Energiförbrukning för hällen (EC electric hob)
184,0 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 2: Hällar – Metoder för mätning av
prestanda.
15.2 Häll - Energibesparing
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
•
Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
•
•
•
•
•
•
Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
Kokkärlets botten ska ha samma
diameter som kokzonen.
Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
SVENSKA
61
15.3 Informationsblad och information för ugnar enligt EU
65-66/2014
Leverantörens namn
Electrolux
Modellbeskrivning
EKC55551OW
EKC55566OW
Energiindex
94.9
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/
undervärme
0,84 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0,75 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
57 l
Typ av ugn
Ugn inuti fristående spis
Massa
EKC55551OW
43.0 kg
EKC55566OW
43.0 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
15.4 Ugn - Energibesparing
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Allmänna tips
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
lucktätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas
Undvik pauser mellan tillagningar när du
förbereder flera rätter på en gång.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm.
Baka med ånga
För att spara energi under tillagningen.
För mer information, se Ugnsfunktioner,
kapitlet "Ugn - daglig användning"
62
www.electrolux.com
16. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
63
867354539-A-452019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement