Aeg CCB56470BW Kasutusjuhend

Aeg CCB56470BW Kasutusjuhend
CCB56470BW
CCB56470BX
USER
MANUAL
ET
Kasutusjuhend
Pliit
2
www.aeg.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO...................................................................................................... 3
2. OHUTUSJUHISED................................................................................................5
3. PAIGALDAMINE................................................................................................... 8
4. TOOTE KIRJELDUS........................................................................................... 10
5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST..............................................................11
6. PLIIT – IGAPÄEVANE KASUTAMINE................................................................ 11
7. PLIIT - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID.................................................................... 12
8. PLIIT – PUHASTUS JA HOOLDUS.................................................................... 13
9. AHI – IGAPÄEVANE KASUTAMINE ..................................................................14
10. AHI – KELLA FUNKTSIOONID......................................................................... 16
11. AHI – TARVIKUTE KASUTAMINE....................................................................18
12. AHI - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID.....................................................................20
13. AHI – PUHASTUS JA HOOLDUS.....................................................................30
14. VEAOTSING..................................................................................................... 32
15. ENERGIATÕHUSUS........................................................................................ 34
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil
aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks
muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures
ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid
tulemusi saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse ja parandusvõimaluste
kohta:
www.aeg.com/support
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registeraeg.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate seadme andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
HOIATUS!
Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse
oht!
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest
eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida,
kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Kasutamisel võivad
juurdepääsetavad osad minna kuumaks.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
3
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tagapaneeli temperatuuri tõttu tuleb selle seadme
vooluvõrku ühendamisel kasutada H05VV-F-tüüpi
juhet.
See seade on mõeldud kasutamiseks kõrgusel kuni
2000 m merepinnast.
See seade pole mõeldud kasutamiseks laevadel,
paatides või muudel alustel.
Ülekuumenemise vältimiseks ärge paigaldage seda
seadet katteukse taha.
Ärge paigaldage seadet alusele.
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli,
ärge jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua
tulekahju.
Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid
lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.
Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest
lahkuda.
HOIATUS! Tuleoht! Ärge hoidke pliidiplaatidel mingeid
esemeid.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Ärge kasutage pliidi ukseklaasi või hingedega klaasi
puhastamiseks karedaid abrasiivseid puhasteid ega
teravaid metallist kaabitsaid, sest need võivad klaasi
pinda kriimustada, mille tagajärjel võib see puruneda.
Metallesemeid, nagu nuge, kahvleid, lusikaid ega
potikaasi, ei tohiks pliidipinnale panna, sest need
võivad kuumeneda.
Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud,
lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Juhul,
kui seade on vooluvõrku ühendatud harukarbi abil,
lülitage seade elektrivõrgust välja pealüliti kaudu.
Mõlemal juhul võtke ühendust teeninduskeskusega.
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks.
Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või
sisestamisel kasutage alati pajakindaid.
Enne hooldustöid eemaldage seade vooluvõrgust.
HOIATUS! Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade
enne ahjuvalgusti vahetamist kindlasti välja lülitada.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse
tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud
hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava
isiku poolt.
Olge hoiusahtli käsitsemisel ettevaatlik. See võib
minna kuumaks.
Ahjuplaadi tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt
plaaditoe esiots ja seejärel tagumine ots külgseina
küljest lahti. Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi
vastupidises järjekorras.
Lahtiühendamine kohapealsest juhtmesüsteemist
peab olema kooskõlas elektrijuhtmeid käsitlevate
eeskirjadega.
HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi
kaitsevõresid, mis on seadme tootja poolt valmistatud
või tootja poolt heaks kiidetud ja kasutusjuhendis
loetletud, või seadmega kaasasolevaid pliidi
kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre kasutamine võib
kaasa tuua õnnetuse.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
•
•
•
•
•
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Ärge tõmmake seadet käepidemest.
Köögimööbli ja niši mõõtmed peavad
olema sobivad.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Paigaldage seade ohutusse ja
sobivasse kohta, mis vastab
paigaldusnõuetele.
5
6
www.aeg.com
•
•
•
•
Mõned seadme osad on voolupinge
all. Katke seade mööbliga, et vältida
ohtlike osade vastu minemist.
Seadme küljed peavad jääma vastu
teiste sama kõrgusega seadmete või
kappide külgi.
Ärge paigutage seadet ukse kõrvale
ega akna alla. Vastasel korral võivad
tulised anumad ukse või akna
avamisel seadme pealt maha
kukkuda.
Paigaldage seadme alla stabiilne
alus, et see ei saaks ümber minna. Vt
jaotist "Paigaldamine".
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Jälgige, et toitejuhe ei puutuks vastu
seadme ust ega oleks uksele lähedal
või seadme all olevas nišis, eriti siis,
kui seade töötab või uks on kuum.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
•
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
Enne toitejuhtme pistikusse
sisestamist sulgege korralikult
seadme uks.
2.3 Kasuta
HOIATUS!
Vigastus- või põletusoht!
Elektrilöögi oht.
•
•
•
•
•
•
•
•
See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelvalveta.
Lülitage seade välja pärast igakordset
kasutamist.
Olge töötava seadme ukse avamisel
ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist
õhku.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
HOIATUS!
Plahvatuse või tulekahju oht!
•
•
•
•
•
•
Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu,
hoidke need eemal lahtisest leegist
või kuumadest esemetest.
Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Kui avate ukse, vältige seadme
läheduses sädemeid või lahtist leeki.
Seadme ust avades olge ettevaatlik.
Alkoholi sisaldavate komponentide
kasutamise tagajärjel võib alkohol
õhuga seguneda.
EESTI
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Emaili kahjustamise ja värvimuutuse
vältimiseks:
– ärge asetage ahjunõusid ega teisi
esemeid vahetult seadme põhjale.
– ärge asetage alumiiniumfooliumit
seadmele või vahetult seadme
põhjale.
– ärge pange tulist vett vahetult
kuuma seadmesse.
– ärge hoidke niiskeid nõusid ja
toitu ahjus pärast
toiduvalmistamise lõppu.
– olge tarvikute eemaldamisel ja
paigaldamisel ettevaatlik.
Emaili või roostevaba terase värvi
muutumine ei mõjuta seadme tööd
kuidagi.
Vedelikke sisaldavate kookide puhul
kasutage sügavat panni.
Puuviljamahlad tekitavad püsivaid
plekke.
Ärge pange tuliseid nõusid
juhtpaneelile.
Ärge laske keedunõudel kuivaks
keeda.
Olge ettevaatlik ega laske nõudel ega
muudel esemetel seadmele kukkuda.
Pliidi pind võib puruneda.
Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
nõudega või ilma nõudeta.
Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga nõud võivad tekitada
kriimustusi. Kui teil on vaja nõusid
pliidil liigutada, tõstke need alati üles.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
•
•
•
•
•
•
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja.
Ühendage toitepistik pistikupesast
lahti;
Veenduge, et seade on maha
jahtunud. Klaaspaneelid võivad
puruneda.
Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra,
tuleb see kohe välja vahetada. Võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Rasv ja seadmesse kogunenud
toidujäänused võivad põhjustada
tulekahju.
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme,
lahusteid ega metallist esemeid.
Ahjupihusti kasutamisel järgige
pakendil olevaid ohutusjuhiseid.
Katalüütilise emaili (kui see on
olemas) puhastamisel ärge kasutage
mingeid pesuaineid.
2.5 Sisevalgustus
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
•
•
Selles seadmes kasutatav valgustipirn
või halogeenlamp on mõeldud
kasutamiseks ainult kodumasinates.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
Enne lambi asendamist ühendage
seade vooluvõrgust lahti.
Kasutage ainult samasuguste
näitajatega lampe .
2.6 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.7 Jäätmekäitlus
2.4 Hooldus ja puhastus
HOIATUS!
Vigastuse, tulekahju või
seadme kahjustamise oht!
7
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste või lemmikloomade seadmesse
lõksujäämist.
8
www.aeg.com
3. PAIGALDAMINE
3.3 Seadme loodimine
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
3.1 Seadme asukoht
Eraldiseisva seadme võib paigaldada
kas kappide vahele või kõrvale või ka
nurka.
Paigaldamise minimaalsed
vahekaugused leiate tabelist.
Pliidi pealispinna seadmiseks ühele
tasemele teiste pindadega kasutage
seadme all olevaid väikeseid tugijalgu.
3.4 Kaldumiskaitse
B
C
A
Enne kaldumiskaitse paigaldamist valige
seadme jaoks õige kõrgus ja asukoht.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et paigaldate
kaldumiskaitse õigel
kõrgusel.
Minimaalsed vahed
Mõõtmed
mm
A
400
B
650
C
150
3.2 Tehnilised andmed
Pinge
230 V
Sagedus
50 - 60 Hz
Seadme klass
1
Mõõdud
mm
Kõrgus
858
Laius
500
Sügavus
600
Veenduge, et pliidi taga olev
pind oleks sile.
Te peate paigaldama kaldumiskaitse.
Vastasel juhul võib seade kaldu vajuda.
Kui teie seadmel on joonisel kujutatud
sümbol, siis aitab see teil meeles pidada,
et seadmele tuleb paigaldada
kaldumiskaitse.
EESTI
3.5 Elektripaigaldised
HOIATUS!
Tootja ei vastuta
tagajärgede eest, kui te ei
järgi jaotises "Ohutusinfo"
toodud ettevaatusabinõusid.
Toitekaabel ega -pistik selle seadme
juurde ei kuulu.
HOIATUS!
Enne toitejuhtme kontakti
ühendamist kontrollige,
milline on teie koduse
majapidamise
faasidevaheline pinge. Õige
elektriühenduse
kasutamiseks vaadake
seadme taga olevat
ühendussilti. Nii talitades
hoiate ära paigaldusvead ja
seadme elektriliste osade
kahjustamise.
1. Paigaldage kaldumiskaitse 317 - 322
mm seadme ülapinnast ja 80 - 85
mm seadme servast asuva toendi
ümmargusse auku. Kruvige see
tahke materjali külge või kasutage
sobivat tuge (seina).
80-85
mm
317-322
mm
Soovitatavad kaablitüübid erinevate
faaside jaoks:
2. Augu leiate seadme tagant vasakult
poolt. Tõstke seadme esikülge ja
asetage see kappide vahelisse
tühimikku. Kui kappide vahele jääv
ruum on suurem kui seadme laius,
siis kohandage külgmõõte nii, et
seade jääks keskele.
Kui te pliidi mõõtmeid
muudate, siis kohandage
vastavalt ka kaldumiskaitset.
ETTEVAATUST!
Kui kappide vahele jääv
ruum on suurem kui seadme
laius, siis kohandage
külgmõõte nii, et seade
jääks keskele.
Faas
Min. kaabli suurus
1
3x6,0 mm²
3 neutraalsega
5x1,5 mm²
HOIATUS!
Toitekaabel ei tohi kokku
puutuda joonisel välja
toodud seadme osaga.
9
10
www.aeg.com
4. TOOTE KIRJELDUS
4.1 Ülevaade
1 2 3 4 5 6
7 1
8
9
10
4
3
13
2
11
1
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Pliidi nupud
Temperatuuri nupp
Temperatuuri indikaator / sümbol
Elektronprogrammeerija
Pliidi tuli / sümbol / indikaator
Ahju funktsioonide juhtnupp
Lisaauru nupp
Kütteelement
Lamp
Ventilaator
Restitugi, eemaldatav
Süvend
Ahjuriiuli tasandid
4.2 Pliidipinna skeem
1
2
140 mm
3
140 mm
250 mm
120/180 mm
6
140 mm
5
4
4.3 Tarvikud
•
•
•
1 Keeduväli 1200 W
2 Auru väljalaskeava – hulk ja asend
sõltub mudelist
3 Keeduväli 900 / 2000 W
4 Keeduväli 1200 W
5 Jääkkuumuse indikaator
6 Keeduväli 700 / 1700 W
Traatrest
Küpsetusnõudele, koogivormidele,
praadidele.
Ahjuplaat
Kookidele ja küpsistele.
Grill-/küpsetuspann
Küpsetamiseks ja röstimiseks või
rasva kogumiseks.
•
•
•
AirFry küpsetusplaat
Praadimiseks vähema õliga või
kasutamiseks ilma küpsetuspaberita.
Teleskoopsiinid
Teleskoopsiinide abil saab ahjuriiuleid
mugavamalt sisse lükata ja välja
võtta.
Hoiusahtel
Hoiusahtel asub ahjuõõnsuse all.
EESTI
11
5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
5.1 Esimene puhastamine
Eemaldage ahjust kõik tarvikud ja
eemaldatavad restitoed.
Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Puhastage ahju ja tarvikuid enne esimest
kasutamist.
Pange kõik tarvikud ja eemaldatavad
ahjuresti toed oma kohale tagasi.
5.2 Kellaaja valimine
Enne ahju kasutamist peate määrama
kellaaja.
vilgub, kui ühendate seadme
elektrivõrku, kui on olnud elektrikatkestus
või kui taimer pole seadistatud.
Õige aja valimiseks vajutage nuppe
või .
Umbes viie sekundi pärast vilkumine
lakkab ja ekraanil kuvatakse valitud
kellaaeg.
5.3 Kellaaja muutmine
Kellaaega ei saa muuta, kui
töötavad funktsioonid Kestus
või Lõpp
.
Vajutage järjest , kuni ekraanil hakkab
vilkuma kellaaja indikaator.
Uue kellaaja seadistamist vt jaotisest
"Kellaaja seadmine".
5.4 Sisselükatavad nupud
Seadme kasutamiseks vajutage nuppu.
Nupp tuleb välja.
5.5 Eelkuumutus
Eelkuumutage ahju enne esimest
kasutamist.
Teavet funktsiooni
SteamBake kohta vt "Ahi –
Igapäevane kasutamine",
"Funktsiooni aktiveerimine:
SteamBake".
1. Valige funktsioon . Valige
maksimaalne temperatuur.
2. Laske ahjul tund aega töötada.
3. Valige funktsioon . Valige
maksimaalne temperatuur.
Maksimaalne temperatuur selle
funktsiooni puhul on 210 °C.
4. Laske ahjul 15 minutit töötada.
5. Valige funktsioon
6. PLIIT – IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Keeduväljade kirjeldus
Keeduväljad on varustatud
termostaadiga ja need töötavad
vahelduvalt (lülituvad sisse ja välja),
olenevalt valitud soojustasemest.
, vajutage:
Tugev aur
. Valige maksimaalne
temperatuur.
6. Laske ahjul 15 minutit töötada.
7. Lülitage ahi välja ja laske sel maha
jahtuda.
Tarvikud võivad tavalisest kuumemaks
minna. Ahjust võib tulla lõhna ja suitsu.
Veenduge, et õhk saab piisavalt liikuda.
6.2 Soojusaste
Sümbo‐
lid
Funktsioon
Väljas-asend
Topeltala
12
www.aeg.com
Sümbo‐
lid
1-9
Funktsioon
Soojusastmed
Kasutage jääkkuumust, et
vähendada elektritarvet.
Lülitage keeduväli umbes
5-10 minutit enne
toiduvalmistamise lõppemist
välja.
Keerake valitud keeduvälja nuppu, et
valida sobiv soojusaste.
Süttib pliidi juhtindikaator.
Toiduvalmistamise lõpetamiseks keerake
nupp väljas-asendisse.
Kui kõik keeduväljad on välja lülitatud,
kustub ka pliidi juhtindikaator.
6.3 Lihtsa keeduvälja
kasutamine
Lihtsa keeduvälja kasutamiseks keerake
vastav nupp ühele järgmistest
asenditest: 1-9.
Kuumusastmete 1-3 puhul
jääb ala umbes 2-3
sekundiks punaseks ja
lülitub siis välja.
Ala töötab
maksimumvõimsusel, kui
olete valinud kuumusastme
8 või 9.
6.4 Välimiste ringide sisse- ja
väljalülitamine (kaksik- või
ovaal-)
Soojeneva pinna suurust saab
kohandada vastavalt keedunõu
mõõtmetele.
1. Kui valite kuumusastme vahemikus
1-9, töötab ainult keeduvälja
keskmine osa.
2. Välise ringi sisselülitamiseks keerake
nuppu vastupäeva, üle taseme 9 kuni
.
3. Õige kuumusastme (1-9) valimiseks
keerake nuppu vastupäeva. Nii
keskmine kui ka välimine ring
töötavad koos.
Välimise ringi väljalülitamiseks keerake
nupp väljas-asendisse. Nii keskmine kui
ka välimine ring lülituvad välja. Indikaator
kustub. Keeduvälja keskmise osa uuesti
sisselülitamiseks valige kuumusaste
vahemikus 1-9.
6.5 Jääkkuumuse indikaator
HOIATUS!
Jääkkuumusega kaasneb
põletusoht.
Indikaator süttib, kui keeduväli on kuum,
kuid ei tööta juhul, kui pliit on toiteallikast
lahti ühendatud.
7. PLIIT - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Nõud
Keedunõu põhi peaks olema
võimalikult paks ja tasane.
Enne nõu asetamist pliidile
kontrollige, kas selle põhi on
kuiv ja puhas.
Terasemail- või
alumiiniumnõud või
vaskpõhjaga nõud võivad
jätta klaaskeraamilisele
pinnale plekke.
7.2 Näiteid pliidi
kasutamisest
Tabelis toodud andmed on
ainult orientiirid.
EESTI
13
Soojusaste
Kasutamine:
Aeg
(min.)
1
Valmistatud toidu soojashoid‐
miseks.
vasta‐
Pange nõule kaas peale.
valt va‐
jadusele
1-2
Hollandi kaste, sulatamine: või, 5 - 25
šokolaad, želatiin.
Aeg-ajalt segage.
1-2
Kalgendamine: kohevad omle‐
tid, küpsetatud munad.
10 - 40
Valmistage kaane all.
2-3
Riisi ja piimatoitude keetmine
vaiksel tulel, valmistoidu soo‐
jendamine.
25 - 50
Vedeliku kogus peab olema
riisi kogusest vähemalt kaks
korda suurem, piimatoite tuleb
poole valmistamise järel sega‐
da.
3-4
Köögiviljade, kala ja liha auru‐
tamine.
20 - 45
Lisage paar supilusikatäit ve‐
delikku.
4-5
Kartulite aurutamine.
20 - 60
Kasutage maks. ¼ l vett 750 g
kartulite kohta.
4-5
Suuremate toidukoguste, hau‐
tiste ja suppide valmistamine.
60 - 150 Kuni 3 l vedelikku ning kompo‐
nendid.
6-7
Kergelt praadimine: eskalopid, vasta‐
Pöörake poole aja möödudes.
vasikalihast cordon bleu, kar‐
valt va‐
bonaad, kotletid, vorstid, maks, jadusele
keedutainas, munad, pannkoo‐
gid, sõõrikud.
7-8
Tugev praadimine, praetud
kartulid, ribiliha, praetükid.
9
Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), friikartuli‐
te valmistamine.
5 - 15
Näpunäited
Pöörake poole aja möödudes.
8. PLIIT – PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8.1 Üldine teave
•
•
•
•
Puhastage pliit pärast igakordset
kasutamist.
Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
Kriimustused või tumedad plekid
pinnal ei mõjuta pliidi tööd.
Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat
puhastusvahendit.
•
Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat.
8.2 Pliidi puhastamine
•
Eemaldage kohe: sulav plast,
plastkile, suhkur ja suhkrut sisaldavad
plekid, vastasel korral võib
kinnikõrbenud mustus pliiti
kahjustada. Püüdke vältida toidu
pinnale kõrbemist. Asetage
spetsiaalne kaabits õige nurga all
klaaspinnale ja liigutage selle tera
pliidi pinnal.
14
www.aeg.com
•
Eemaldage, kui pliit on piisavalt
jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid,
rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.
Puhastage pliiti niiske lapi ja
mitteabrasiivse pesuainega. Pärast
puhastamist kuivatage pliiti pehme
lapiga.
•
Metalse läikega pleki eemaldamine:
kasutage vee ja äädika lahust ja
puhastage selles niisutatud lapiga
pliidipinda.
9. AHI – IGAPÄEVANE KASUTAMINE
3. Ahju väljalülitamiseks keerake
ahjufunktsioonide ja temperatuuri
nupud väljas-asendisse.
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
9.2 Turvatermostaat
9.1 Ahju sisse- ja
väljalülitamine
1. Ahju funktsiooni valimiseks keerake
ahjufunktsioonide nuppu.
2. Temperatuuri valimiseks keerake
temperatuurinuppu.
Tuli süttib, kui ahi töötab.
Ahju vale kasutamine või katkised osad
võivad põhjustada ohtlikku
ülekuumenemist. Selle ärahoidmiseks on
ahjul olemas ohutustermostaat, mis
katkestab toitevarustuse. Ahi lülitub
uuesti automaatselt sisse, kui
temperatuur on langenud.
9.3 Ahju funktsioonid
Sümbol
Ahju funktsioo‐
nid
Rakendus
Väljas-asend
Ahi on väljas.
Ahjuvalgusti
Valgusti sisselülitamiseks ilma küpsetusfunktsioo‐
nita.
SteamBake
Niiskuse lisamiseks küpsetamise ajal. Õige värvi ja
krõbeda kooriku saavutamiseks. Toidu kuumutami‐
sel mahlasuse lisamiseks. Puu- ja köögiviljade säi‐
litamiseks.
Kerge pöördõhk
Õrnade ja mahlaste praadide valmistamiseks või
puu- ja köögivilja kuivatamiseks.
Alumine kuumus
Krõbeda põhjaga kookide küpsetamiseks.
Tavaline küpseta‐
mine
Ühel tasandil küpsetamiseks ja röstimiseks.
Kiirgrillimine
Lamedate toiduainete suures koguses grillimiseks
ja röstimiseks.
+
EESTI
Sümbol
15
Ahju funktsioo‐
nid
Rakendus
Turbogrillimine
Suuremate kondiga liha- või linnulihatükkide rösti‐
miseks ühel riiulitasandil. Gratineerimiseks ja pruu‐
nistamiseks.
Ventilaatoriga
küpsetamine
Ühesuguse küpsetustemperatuuriga toitude küpse‐
tamiseks või röstimiseks ja küpsetamiseks rohkem
kui ühel ahjuriiulil, ilma maitsete segunemiseta.
Niiskusega küpse‐ Funktsioon küpsetamise ajal energia säästmiseks.
tus
Küpsetusjuhiste leidmiseks vt peatükki "Nõuandeid
ja näpunäiteid", Niiskusega küpsetus. Ahjuuks
peaks küpsetamise ajal olema suletud, et kasutata‐
vat funktsiooni mitte katkestada ning tagada, et ahi
töötaks võimalikult suure energiatõhususega. Selle
funktsiooni kasutamisel võib ahju sisemine tempe‐
ratuur erineda valitud temperatuurist. Kuumutus‐
võimsust võidakse vähendada. Üldisi energiasääs‐
tusoovitusi vt jaotisest "Energiatõhusus", Ahi –
Energia säästmine. Vastavalt standardile EN
60350-1 kasutati seda funktsiooni energiatõhususe
klassi määratlemiseks.
AirFry /
Pöördõhk
Praadimiseks vähema õliga või kasutamiseks ilma
küpsetuspaberita. Friikartulitele või pitsale.
Küpsetamiseks korraga kuni kahel tasandil ja toidu
kuivatamiseks.Seadke ahju temperatuur 20–40 °C
madalamaks kui Tavaline küpsetamine.
Sulatamine
Toidu sulatamiseks (puu- ja juurviljad). Sulatusaeg
sõltub külmutatud toiduainete kogusest ja kaalust.
9.4 Funktsiooni
sisselülitamine: SteamBake
See funktsioon võimaldab küpsetamisel
tõhusamat niiskuse kasutamist.
HOIATUS!
Põletuse ja seadme
kahjustamise oht!
Eralduv aur võib põhjustada põletust:
•
•
Ärge avage seadme ust ajal, kui
kasutate funktsiooni SteamBake.
Olge ukse avamisel ettevaatlik, kui
olete kasutanud funktsiooni
SteamBake.
Vt jaotist "Vihjeid ja
näpunäiteid".
1. Avage ahjuuks.
2. Täitke veeanum kraaniveega.
Veeanuma maksimaalne maht on
250 ml.
Veeanuma täitmisel peab ahi olema
külm.
3. Valige funktsioon: SteamBake
.
4. Vajutage lisaauru nuppu
.
Lisaauru nuppu saab kasutada ainult
funktsiooniga SteamBake.
Indikaator süttib.
5. Temperatuuri valimiseks keerake
temperatuuri nuppu.
6. Pange toit ahju ja sulgege uks.
16
www.aeg.com
ETTEVAATUST!
Küpsetamise ajal või
siis, kui ahi on veel
kuum, ei tohi
veeanumasse vett
valada.
7. Seadme väljalülitamiseks vajutage
Lisaauru nupu indikaator kustub.
8. Eemaldage veeanumast vesi.
HOIATUS!
Enne vee eemaldamist
veeanumast peab ahi
olema kindlasti maha
jahtunud.
lisaauru nuppu
, keerake
ahjufunktsioonide ja temperatuuri
nupud väljas-asendisse.
10. AHI – KELLA FUNKTSIOONID
10.1 Ekraan
A
B
C
A. Kella funktsioonid
B. Taimer
C. Kella funktsioon
10.2 Nupud
Nupp
Funktsioon
Kirjeldus
MIINUS
Kellaaja valimiseks.
KELL
Kella funktsiooni määramiseks.
PLUSS
Kellaaja valimiseks.
Aurutamine pluss
Funktsiooni sisselülitamiseks: SteamBa‐
ke.
10.3 Kellafunktsioonide tabel
Kellafunktsioon
Rakendus
KELLAAEG
Kellaaja määramiseks, muutmiseks või kontrollimiseks.
KESTUS
Seadme tööaja kestuse määramiseks.
LÕPP
Seadme väljalülitusaja määramiseks.
EDASILÜKKAMI‐
NE
KESTUSE ja LÕPU funktsiooni kombineerimiseks.
EESTI
Kellafunktsioon
Rakendus
MINUTILUGEJA
Pöördloendusaja valimiseks. See funktsioon ei mõjuta
seadme tööd. MINUTILUGEJA saab määrata igal ajal, ka
siis, kui seade on välja lülitatud.
10.4 KESTUSE määramine
1. Määrake ahju funktsioon ja
temperatuur.
2. Vajutage järjest
vilkuma.
, kuni
3. Vajutage
või
valimiseks.
Ekraanil kuvatakse
hakkab
KESTUSE aja
.
ja kostab
4. Kui aeg saab täis, vilgub
helisignaal. Seade lülitub
automaatselt välja.
5. Vajutage suvalist nuppu, et
helisignaal välja lülitada.
6. Keerake ahjufunktsioonide ja
temperatuuri nupud väljas-asendisse.
10.5 LÕPU määramine
1. Määrake ahju funktsioon ja
temperatuur.
2. Vajutage järjest
vilkuma.
3. Puudutage
17
, kuni
või
Ekraanil kuvatakse
hakkab
, et valida aeg.
.
4. Kui aeg saab täis, vilgub
ja
kostab helisignaal. Seade lülitub
automaatselt välja.
5. Kasutage suvalist nuppu, et signaal
välja lülitada.
6. Keerake ahjufunktsioonide ja
temperatuuri nupud väljas-asendisse.
10.6 EDASILÜKKAMISE
valimine
1. Määrake ahju funktsioon ja
temperatuur.
2. Vajutage järjest
vilkuma.
, kuni
hakkab
3. Vajutage
või
KESTUSE aeg.
4. Vajutage
.
5. Vajutage
aeg.
või
, et valida
, et valida LÕPU
6. Kinnitamiseks vajutage .
Seade lülitub hiljem automaatselt sisse,
töötab valitud KESTUSE aja ning lõpetab
töö valitud LÕPU ajal. Kui valitud aeg
saab täis, kostab helisignaal.
7. Seade lülitub automaatselt välja.
Kasutage suvalist nuppu, et signaal
välja lülitada.
8. Keerake ahjufunktsioonide ja
temperatuuri nupud väljas-asendisse.
10.7 MINUTILUGEJA
määramine
1. Vajutage järjest
vilkuma.
, kuni
hakkab
2. Vajutage
või
vajaliku aja
valimiseks.
Minutilugeja hakkab automaatselt tööle 5
sekundi pärast.
3. Kui valitud aeg saab täis, kostab
helisignaal. Vajutage suvalist nuppu,
et helisignaal välja lülitada.
4. Keerake ahjufunktsioonide nupp ja
temperatuurinupp väljas-asendisse.
10.8 Kellafunktsioonide
tühistamine
1. Vajutage järjest , kuni soovitud
funktsiooni indikaator hakkab
vilkuma.
2. Vajutage ja hoidke .
Kellafunktsioon lülitub mõne sekundi
pärast välja.
18
www.aeg.com
11. AHI – TARVIKUTE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
11.1 Tarvikute sisestamine
Traatrest:
AirFry rest:
Pange AirFry-rest teisele ahjutasandile.
Pange küpsetusplaat esimesele
ahjutasandile.
Lükake ahjurest riiulitoe juhtsoonte
vahele.
Küpsetusplaat:
Ärge lükake küpsetusplaati
päris vastu ahju tagaseina.
Vastasel korral ei saa kuum
õhk plaadi ümber vabalt
liikuda. Toit võib kõrbema
minna, eriti plaadi tagaosas.
11.2 Teleskoopsiinid
Teleskoopsiine on võimalik
paigutada eri tasanditele,
välja arvatud 4. tasand.
Lükake küpsetusplaat või sügav pann
riiuliraami juhtsoonte vahele. Veenduge,
et see ei puutuks vastu ahju tagaseina.
Ahjurest koos sügava panniga:
Lükake sügav pann restitugede
juhikutesse ja ahjurest selle kohal
olevatesse juhikutesse.
Teleskoopsiinide
paigaldamine
1. Keerake teleskoopsiini umbes 90°.
2. Libistage teleskoopsiini tagaosas
olev fiksaator ahjuriiuli toe külge.
Veenduge, et paigaldate
teleskoopsiini ahju õigele poolele.
EESTI
19
11.3 Teleskoopsiinid –
tarvikute sisestamine
1 cm
Teleskoopsiinide abil saab ahjuriiuleid
mugavamalt sisse lükata ja välja võtta.
ETTEVAATUST!
Ärge peske teleskoopsiine
nõudepesumasinas. Ärge
teleskoopsiine õlitage.
3. Keerake teleskoopsiin õigesse
asendisse. Teleskoopsiini ühes otsas
asuv kinnitusdetail peab olema
suunatud ülespoole.
4. Lükake teleskoopsiin lõpuni ahju
tagaseinani.
5. Lükake teleskoopsiini eesmine osa
ahjuriiuli toe vastu. Kui eesmise osa
fiksaator õigesti kohale kinnitub,
kostab klõpsatus.
6. Teise teleskoopsiini paigaldamiseks
korrake samu toiminguid. Jälgige, et
mõlemad teleskoopsiinid oleksid
samal kõrgusel.
ETTEVAATUST!
Enne ukse sulgemist peavad
teleskoopsiinid olema
täielikult ahju sisse lükatud.
Traatrest:
Sügav pann:
Teleskoopsiinide
eemaldamine
Asetage sügav pann teleskoopsiinidele.
1. Vajutage ja hoidke teleskoopsiini
eesmises osas asuvat fiksaatorit.
Traatrest koos sügava panniga:
2
1
2. Tõmmake siini eesmine osa ahjuriiuli
toe küljest eemale.
3. Keerake teleskoopsiini umbes 90°.
4. Tõmmake siini tagumine osa
ahjuriiuli toe küljest eemale.
5. Teise teleskoopsiini eemaldamiseks
korrake samu toiminguid.
Pange traatrest ja sügav pann koos
teleskoopsiinidele.
20
www.aeg.com
12. AHI - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Tabelites esitatud
temperatuurid ja
küpsetusajad on ainult
soovituslikud. Täpsemalt
sõltuvad need retseptist ning
kasutatava tooraine
kvaliteedist ja kogustest.
12.2 Küpsetamine
Esimesel küpsetamisel kasutage
madalamat temperatuuri.
Kui küpsetate kooke rohkem kui ühel
ahjutasandil, võib küpsetusaega 10-15
minuti võrra pikendada.
12.1 Üldine teave
Eri kõrgusel küpsetatavad koogid ja
küpsetised ei pruunistu alati võrdselt.
Ebaühtlase pruunistamise puhul pole
vaja temperatuuriseadistust muuta.
Küpsetamise käigus erinevused
võrdsustuvad.
Seadmes on neli riiulitasandit. Alustage
tasandite arvestamist alati seadme
põhjast.
Küpsetamise ajal võivad ahjuplaadid
veidi kõveraks minna. Kui plaadid jälle
maha jahtuvad, taastub esialgne kuju.
Seadmes on õhuringlust ja pidevat
aururinglust tekitav erisüsteem. See
võimaldab toitu valmistada
aurukeskkonnas, mis hoiab toidu seest
pehme ja pealt krõbedana. Ahjus ringlev
õhk kiirendab toidu küpsemist ja
vähendab energiatarvet miinimumini.
12.3 Kookide küpsetamine
Niiskus võib kondenseeruda seadmesse
või selle klaaspaneelidele. Tegu pole
veaga. Kui avate ahju ukse toidu
valmistamise ajal, hoiduge alati
tahapoole. Kondenseerumise
vähendamiseks laske ahjul enne
küpsetamise alustamist 10 minutit
töötada.
Kuivatage ahjust niiskus iga kord pärast
seadme kasutamist.
Küpsetades ärge pange nõusid otse ahju
põhjale ega katke ahju osi fooliumiga
kinni. See võib muuta küpsetamise
tulemusi ja kahjustada ahjuemaili.
Ärge avage ahjuust enne kui ¾
küpsetusajast on möödunud.
Kui kasutate samaaegselt kahte
küpsetusplaati, hoidke nende vahele jääv
ahjutasand tühi.
12.4 Liha ja kala küpsetamine
Väga rasvaste toitude küpsetamisel
kasutage sügavat panni, et vältida ahju
püsivate plekkide tekkimist.
Et mahl lihast välja ei valguks, laske
prael enne lahtilõikamist umbes 15
minutit seista.
Et ahjust küpsetamise ajal liiga palju
suitsu ei tuleks, kallake sügavasse panni
veidi vett. Suitsu kondenseerumise
vältimiseks lisage vett kohe, kui see on
ära auranud.
EESTI
12.5 Toiduvalmistamise ajad
12.6 SteamBake
Toiduvalmistamise ajad sõltuvad toidu
tüübist, konsistentsist ja mahust.
Esialgu jälgige toiduvalmistamisel
seadme tööd. Leidke selle seadme
kasutamisel parimad seaded
(soojusaste, toiduvalmistamise aeg jne)
oma keedunõudele, retseptidele ja
kogustele.
21
+
Enne eelsoojendamist peab
veeanuma täitmise ajal
olema ahi külm.
Vt "Kuidas aktiveerida funktsioon
SteamBake"
Pagarikoda
Toit
Vee kogus
veeanumas
(ml)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Tarvikud
Saiad1)
100
180
35 - 40
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Kuklid1)
100
200
20 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Kodune pit‐
100
230
10 - 20
1
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Focaccia 1)
100
190 - 210
20 - 25
1
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Küpsised,
koogikesed,
100
150 - 180
10 - 20
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
100
180
20
2
Kasutage koogi‐
vormi.
sa1)
croissant1)
Ploomikook,
õunakook,
kaneelirul‐
lid1)
1) Enne küpsetamist eelkuumutage tühja ahju umbes 5 minutit.
Külmutatud küpsetised
Toit
Vee kogus
veeanumas
(ml)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Tarvikud
Külmutatud
150
200 - 210
10 - 20
2
Kasutage ahjures‐
ti.
150
160 - 170
25 - 30
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
pitsa1)
Külmutatud
croissant1)
1) Enne küpsetamist eelkuumutage tühja ahju umbes 10 minutit.
22
www.aeg.com
Valmistoidu soojendamine
Toit
Vee kogus
veeanumas
(ml)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Tarvikud
Sai
100
110
15 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Kuklid
100
110
10 - 20
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Kodune pit‐
sa
100
110
15 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Focaccia
100
110
10 - 20
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Köögiviljad
100
110
15 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Riis
100
110
15 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Pasta
100
110
15 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Liha
100
110
15 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Toit
Vee kogus
veeanumas
(ml)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Tarvikud
Röstitud
sealiha
200
180
65 - 80
2
Kasutage ahjures‐
ti ja küpsetusplaa‐
ti.
Rostbiif
200
200
50 - 60
2
Kasutage ahjures‐
ti ja küpsetusplaa‐
ti.
Kana
200
210
60 - 80
2
Kasutage ahjures‐
ti ja küpsetusplaa‐
ti.
Kalkuni‐
praad
200
200
70 - 90
2
Kasutage ahjures‐
ti ja küpsetusplaa‐
ti.
Röstimine
12.7 Hoidistamine
HOIATUS!
Põletuse ja seadme
kahjustamise oht!
+
•
•
•
Kasutage ainult ühesuguse
suurusega hoidisepurke.
Ärge pange küpsetusplaadile rohkem
kui kuus pooleliitrist purki.
Täitke purgid ühtlaselt, jättes
ülemisest servast 1 cm vaba ruumi.
EESTI
•
•
Jätke kaaned purkide peale, kuid ärge
hermeetiliselt kinni keerake.
Purgid ei tohi üksteise vastu puutuda.
Kallake küpsetusplaadile 1/2 liitrit vett
ja ahju põhjal olevasse õõnsusse 1/4
liitrit vett, et ahjus oleks piisavalt
niiskust.
•
•
23
Valige funktsioon SteamBake ja
seejärel õige temperatuur vastavalt
alltoodud tabelile.
Purgid võib hermeetiliselt sulgeda
alles pärast funktsiooni lõppu.
Pehmed puuviljad
Toit
Temperatuur
(°C)
Maasikad / mustikad / vaari‐ 160
kad
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Tarvikud
25 - 30
1
Kasutage
küpsetusplaa‐
ti.
Luuviljalised
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Tarvikud
Pirnid/küdooniad/ploomid
160
35 - 40
1
Kasutage küp‐
setusplaati.
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Tarvikud
30 - 35
1
Kasutage
küpsetus‐
plaati.
Pehmed juurviljad
Toit
Suvikõrvits/baklažaan/sibu‐ 160
lad/tomatid
Marineeritud köögiviljad
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Tarvikud
Porgandid/kurgid/kaalikad/
seller
160
35 - 45
1
Kasutage
küpsetus‐
plaati.
12.8 Kerge pöördõhk
Kuivatamine
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (h)
Oad
60 - 70
Piprakarbonaad
60 - 70
Riiuli tasand
1. tasand
2. tasand
7-9
2
1/3
10 - 12
2
1/3
Juurvili
24
www.aeg.com
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (h)
Köögivili hapen‐
damiseks
60 - 70
Seeneviilud
Ürdid
Riiuli tasand
1. tasand
2. tasand
9 - 11
2
1/3
50 - 60
13 - 15
2
1/3
40 - 50
3-5
2
1/3
Poolitatud ploo‐
mid
60 - 70
11 - 13
2
1/3
Poolitatud apri‐
koosid
60 - 70
9 - 11
2
1/3
Õunaviilud
60 - 70
6-8
2
1/3
Pirniviilud
60 - 70
7 - 10
2
1/3
Puuviljad
Küpsetamine madalal t°
Toit
Kogus (kg)
Pruunista‐ Temperatuur
mine mõle‐ (°C)
malt küljelt
(min)
Riiuli ta‐
sand
Aeg (min.)
Filee, poolküps
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 90
Rostbiif, pool‐
küps
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
160 - 200
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
50 - 90
Seljatükk, ühe tü‐ 1.5 - 2.0
kina
4
80 - 100
2
100 - 160
Vasikapraad,
keskmine
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 100
Seljatükk, ühe tü‐ 1.5 - 2.0
kina
4
80 - 100
2
100 - 160
Seapraad, kesk‐
mine
4
80 - 100
2
100 - 160
Veiseliha
Vasikaliha
Filee, seest roo‐
sakas
Sealiha
Filee, seest roo‐
sakas
1.5 - 2.0
EESTI
12.9 Tavaline küpsetamine
Küpsetamine
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Õhuke kook
160 - 170
25 - 35
2
Pärmitaignast õunakook
170 - 190
45 - 55
3
Plaadikook
170 - 180
35 - 45
2
Purukook
170 - 190
50 - 60
3
Juustukook
170 - 190
60 - 70
2
Talupojaleib
190 - 210
50 - 60
2
Rumeenia keeks
165 - 175
35 - 45
2
Rumeenia keeks – traditsioonili‐ 165 - 175
ne
35 - 45
2
Pärmitaignast kuklid
180 - 200
15 - 25
2
Rullbiskviit
150 - 170
15 - 25
2
Quiche Lorraine
215 - 225
45 - 55
2
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Pool kana
210 - 230
35 - 50
2
Seakarbonaad
190 - 210
30 - 35
3
Terve kala
200 - 220
40 - 70
2
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Pool kana
230
50 - 60
2
Seakarbonaad
230
40 - 50
3
Grillpeekon
250
17 - 25
2
Vorstid
250
20 - 30
2
Biifsteek: poolküps
230
25 - 35
2
Röstimine
Riiuli tasand
12.10 Kiirgrillimine
Riiuli tasand
12.11 Turbogrillimine
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Pool kana
200
50 - 60
Riiuli tasand
2
25
26
www.aeg.com
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Kana
250
55 - 60
2
Kanatiivad
230
30 - 40
2
Seakarbonaad
230
40 - 50
2
Biifsteek: täisküps
250
35 - 40
2
12.12 Ventilaatoriga küpsetamine
Küpsetamine
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Pärmitaignast pirukas
150 - 160
20 - 30
2
Victoria kook
170 - 190
30 - 40
2
Šveitsi õunakook
180 - 200
35 - 45
2
Jõulukook
150 - 160
40 - 50
2
Madeira kook
170 - 190
50 - 60
2
Besee
110 - 120
30 - 40
2
Kartuligratään
180 - 200
40 - 50
2
Lasanje
170 - 190
30 - 50
2
Makaroni-ahjuroad
170 - 190
50 - 60
2
Pitsa
190 - 200
25 - 35
2
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Kana, terve
200 - 220
55 - 65
2
Seapraad
170 - 180
45 - 50
2
Röstimine
Riiuli tasand
12.13 Niiskusega küpsetus
Toit
Tempe‐
ratuur
(°C)
Aeg
(min.)
Riiuli
tasand
Tarvikud
Kuklid
190
25 - 30
2
küpsetusplaat või grill- / ahjuplaat
Kuklid
200
40 - 45
2
küpsetusplaat või grill- / ahjuplaat
Külmutatud pitsa 350
g
190
25 - 35
2
ahjurest
Leib ja pitsa
EESTI
Toit
Tempe‐
ratuur
(°C)
Aeg
(min.)
Riiuli
tasand
27
Tarvikud
Koogid küpsetusplaadil
Rullbiskviit
180
20 - 30
2
küpsetusplaat või grill- / ahjuplaat
Šokolaadikook
180
35 - 45
2
küpsetusplaat või grill- / ahjuplaat
Suflee
210
35 - 45
2
kuus keraamilist ahjuvormi traa‐
trestil
Biskviittaignast põhi
180
25 - 35
2
pirukavorm traatrestil
Tordipõhi
150
35 - 45
2
koogivorm traatrestil
Kala küpsetuskotis
300 g
180
25 - 35
2
küpsetusplaat või grill- / ahjuplaat
Terve kala, 200 g
180
25 - 35
2
küpsetusplaat või grill- / ahjuplaat
Kalafilee, 300 g
180
30 - 40
2
pitsaplaat traatrestil
Liha küpsetuskotis
250 g
200
35 - 45
2
küpsetusplaat või grill- / ahjuplaat
Lihavardad 500 g
200
30 - 40
2
küpsetusplaat või grill- / ahjuplaat
Küpsised
170
25 - 35
2
küpsetusplaat või grill- / ahjuplaat
Makroonid
170
40 - 50
2
küpsetusplaat või grill- / ahjuplaat
Muffinid
180
30 - 40
2
küpsetusplaat või grill- / ahjuplaat
Soolaküpsised
160
25 - 35
2
küpsetusplaat või grill- / ahjuplaat
Muretainaküpsised
140
25 - 35
2
küpsetusplaat või grill- / ahjuplaat
Korvikesed
170
20 - 30
2
küpsetusplaat või grill- / ahjuplaat
Juurviljasegu kotis
400 g
200
20 - 30
2
küpsetusplaat või grill- / ahjuplaat
Omlett
200
30 - 40
2
pitsaplaat traatrestil
Juurviljad ahjuplaadil
700 g
190
25 - 35
2
küpsetusplaat või grill- / ahjuplaat
Koogid vormis
Kala
Liha
Väikesed küpsetised
Taimetoitlastele
28
www.aeg.com
12.14 Pöördõhk
Küpsetamine
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Õhuke kook
140 - 160
40 - 50
1+3
Pärmitaignast kuklid
190 - 210
10 - 20
1+3
Besee
100 - 120
55 - 65
1+3
Tordipõhi
150 - 170
20 - 30
1+3
Pitsa
200 - 220
35 - 45
1+3
12.15 AirFry
Küpsetised
Toit
Kogus
Temperatuur Aeg (min.)
(°C)
Riiuli ta‐
sand
Sarvesaiad, külmutatud
umbes 350 g
180 - 220
15 - 30
2
Lehttainas, külmutatud
umbes 400 g
180 - 220
15 - 35
2
Lehttainas, värske
umbes 300 g
180 - 220
15 - 35
2
Pitsa, külmutatud
umbes 340 g
180 - 220
20 - 35
2
Toit
Kogus
Temperatuur Aeg (min.)
(°C)
Riiuli ta‐
sand
Friikartulid, külmutatud
umbes 650 g
180 - 220
20 - 30
2
Friikartulid, paksud, külmutatud umbes 600 g
180 - 220
20 - 30
2
Kartulitoidud, külmutatud
umbes 650 g
180 - 220
15 - 25
2
Viilud/kroketid
umbes 450 g
180 - 220
15 - 30
2
Toit
Kogus
Temperatuur Aeg (min.)
(°C)
Riiuli ta‐
sand
Suvikõrvitsaviilud, värsked1)
umbes 500 g
180 - 220
2
Kartulitooted
Värsked köögiviljad
25 - 35
1) lisage 1 tl oliiviõli, et vältida kleepumist
Muu
Toit
Kogus
Temperatuur Aeg (min.)
(°C)
Riiuli ta‐
sand
Eskalopp, külmutatud
umbes 300 g
180 - 220
15 - 25
2
Krevetid tainas, külmutatud
umbes 200 g
180 - 220
15 - 25
2
EESTI
29
Toit
Kogus
Temperatuur Aeg (min.)
(°C)
Riiuli ta‐
sand
Kalmaarirõngad, külmutatud
umbes 250 g
180 - 220
15 - 25
2
Kananagitsad, külmutatud
umbes 300 g
180 - 220
15 - 25
2
Kalapulgad, külmutatud
umbes 500 g
180 - 220
15 - 25
2
12.16 Teave testimisasutustele
Toit
Funktsioon
Tempera‐ Tarvikud
tuur (°C)
Riiuli ta‐ Aeg
sand
(min.)
Väikesed koogid (16 Tavaline küp‐
tk küpsetusplaadil)
setamine
160
küpsetusplaat
3
20 - 30
Väikesed koogid (16 Ventilaatoriga
tk küpsetusplaadil)
küpsetamine
150
küpsetusplaat
3
20 - 30
Väikesed koogid (16 Pöördõhk
tk küpsetusplaadil)
160
küpsetusplaat
1+3
30 - 40
Õunakook (2 vormi, Tavaline küp‐
Ø 20 cm, diagonaal‐ setamine
selt)
190
ahjurest
1
65 - 75
Õunakook (2 vormi, Ventilaatoriga
Ø 20 cm, diagonaal‐ küpsetamine
selt)
180
ahjurest
2
70 - 80
Rasvavaba keeks
Tavaline küp‐
setamine
180
ahjurest
2
20 - 30
Rasvavaba keeks
Ventilaatoriga
küpsetamine
160
ahjurest
2
25 - 35
Rasvavaba keeks
Pöördõhk
170
ahjurest
1+3
30 - 40
Liivaküpsised/soola‐ Tavaline küp‐
pulgad
setamine
140
küpsetusplaat
3
15 - 30
Liivaküpsised/soola‐ Ventilaatoriga
pulgad
küpsetamine
140
küpsetusplaat
3
20 - 30
Liivaküpsised/soola‐ Pöördõhk
pulgad
140
küpsetusplaat
1+3
15 - 30
Röstleib/-sai
Kiirgrillimine
250
ahjurest
3
5 - 10
Veiselihaburger
Turbogrillimine
250
ahjurest või
grill-/küpsetus‐
pann
3
15 - 20
ühelt
poolt; 10
-15 tei‐
selt poolt
30
www.aeg.com
13. AHI – PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
13.1 Juhised puhastamiseks
Puhastage ahju esikülge pehme lapi,
sooja vee ning pehmetoimelise
pesuvahendiga.
Kasutage metallpindade puhastamiseks
ettenähtud puhastusainet.
Puhastage ahju sisemust pärast iga
kasutuskorda. Rasva või muude
toidujääkide kogunemine võib kaasa
tuua tulekahju. Grillpanni puhul on oht
suurem.
Pärast iga kasutuskorda puhastage kõik
ahjutarvikud ja laske neil kuivada.
Kasutage pehmet lappi sooja vee ja
puhastusvahendiga. Ärge peske tarvikuid
nõudepesumasinas (välja arvatud AirFryrest).
Eemaldage tugev mustus spetsiaalse
ahjupuhastiga.
Kui kasutate teflonkattega tarvikuid, siis
ärge puhastage neid intensiivsete
puhastusainetega või teravaservaliste
esemetega ega nõudepesumasinas. See
võib teflonpinda kahjustada.
13.4 Veeanuma puhastamine
Puhastamisel eemaldatakse pärast
niiskusrežiimil küpsetamist veeanumasse
kogunenud lubjasettejäägid.
Puhastamistoimingut tuleks
teostada vähemalt igal 5.
kuni 10. korral pärast
funktsiooni SteamBake.
1. Kallake ahju põhjal olevasse
veeanumasse 250 ml söögiäädikat.
Kasutage vähemalt 6%-list ilma
lisanditeta äädikat.
2. Laske 30 minuti jooksul
toatemperatuuril äädikal
lubjasettejäägid lahustada.
3. Puhastage ahi sooja vee ja pehme
lapiga.
13.5 Restitugede
Ahju puhastamiseks eemaldage
restitoed .
ETTEVAATUST!
Olge restitugede
eemaldamisel ettevaatlik.
1. Tõmmake ahjuresti tugede esiosa
külgseina küljest lahti.
13.2 AirFry-resti puhastamine
1. Pange AirFry-rest küpsetusplaadile.
2. Kallake sisse soe vesi ja pesuaine ja
jätke koos ligunema.
3. Puhastage AirFry-resti käsnaga või
kasutage harja, et eemaldada
kõrbenud kohad.
Resti võib pesta ka nõudepesumasinas.
13.3 Roostevabast terasest
või alumiiniumist ahjud
Puhastage ahjuust ainult niiske lapi või
käsnaga. Kuivatage pehme lapiga.
Ärge kasutage terasvilla, happeid ega
abrasiivseid materjale, kuna need võivad
ahju pinda kahjustada. Puhastage ahju
juhtpaneeli, järgides samu
ettevaatusabinõusid.
2. Tõmmake ahjuresti toe tagaosa
külgseina küljest lahti ja eemaldage
tugi.
EESTI
1
2
Paigaldage väljavõetud tagasi
vastupidises järjekorras.
13.6 Ahju lagi
HOIATUS!
Enne kütteelemendi
eemaldamist lülitage seade
välja. Veenduge, et seade
on maha jahtunud.
Põletusoht!
3. Puhastage ahju lage soojas
nõudepesuvees niisutatud pehme
lapiga ja laske seejärel kuivada.
Kütteelemendi tagasiasetamisel korrake
neid toiminguid vastupidises järjestuses.
Paigaldage ahjuresti toed.
HOIATUS!
Veenduge, et kütteelement
on korralikult kinnitatud ega
või alla kukkuda.
13.7 Ahju klaaspaneelide
eemaldamine ja paigaldamine
Sisemised klaaspaneelid võib
puhastamiseks eemaldada. Erinevate
mudelite puhul on klaaspaneelide arv
erinev.
Ahjulae hõlpsamaks puhastamiseks võite
kuumutuselemendi eemaldada.
HOIATUS!
Hoidke puhastamise ajal uks
kergelt lahti. Kui uks on
lõpuni lahti, võib see
ootamatult sulguda ja
põhjustada kahjustusi.
1. Keerake lahti kruvi, mis hoiab
kütteelementi. Esimesel korral
kasutage kruvikeerajat.
HOIATUS!
Ärge kasutage seadet ilma
klaaspaneelideta.
Eemaldage riiulitoed.
31
1. Avage uks, nii et see oleks umbes
30° nurga all. Veidi avatud asendis
jääb uks lahti.
30°
2. Tõmmake kütteelementi ettevaatlikult
allapoole.
2. Võtke mõlemalt poolt ukseliistu (B)
ülemistest servadest kinni ja suruge
sissepoole, et vabastada
kinnitusnaga.
32
www.aeg.com
Puhastamise hõlbustamiseks saab ahju
allosas oleva sahtli välja võtta.
1. Tõmmake sahtel lõpuni välja.
2
B
1
3. Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu
ettepoole.
HOIATUS!
Kui te ukspaneele välja
tõstate, üritab uks
sulguda.
4. Hoidke kinni ukse klaaspaneelide
ülemisest servast ja tõstke need
ükshaaval välja.
5. Puhastage klaaspaneeli seebiveega.
Kuivatage klaaspaneeli hoolikalt.
Pärast puhastamist paigutage
klaaspaneelid ja ahju uks tagasi kohale.
Korrake ülaltoodud samme vastupidises
järjestuses. Pange esmalt kohale
väiksem paneel, seejärel suurem.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et paigaldate
sisemise klaaspaneeli oma
kohale õigesti.
13.8 Sahtli eemaldamine
HOIATUS!
Ärge hoidke sahtlis
kergestisüttivaid esemeid
(nagu puhastusmaterjalid,
kilekotid, ahjukindad, paber
või puhastuspihustid). Ahju
kasutades võib sahtel
kuumaks minna. Tuleoht!
14. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
2. Tõstke aeglaselt sahtlit.
3. Tõmmake sahtel täielikult välja.
Sahtli paigaldamiseks sooritage
ülalkirjeldatud toiming vastupidises
järjekorras.
13.9 Lambi asendamine
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
Lamp võib olla kuum.
1. Lülitage ahi välja. Oodake, kuni ahi
on jahtunud.
2. Eemaldage ahi vooluvõrgust.
3. Pange ahju põhjale riie.
Tagumine valgusti
1. Keerake valgusti klaaskatet selle
eemaldamiseks.
2. Puhastage klaaskate.
3. Asendage lamp sobiva 300 °C taluva
kuumakindla lambiga .
4. Paigaldage klaaskate.
EESTI
33
14.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade ei käivitu.
Seade ei ole vooluvõrku
ühendatud või ei ole ühen‐
dus korralik.
Kontrollige, kas seade on õi‐
gesti vooluvõrku ühendatud.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrikuga.
Pliiti ei saa käivitada või ka‐
sutada.
Kaitse on vallandunud.
Käivitage pliit uuesti ja mää‐
rake vähemalt 10 sekundi
jooksul soojusaste.
Jääkkuumuse indikaator ei
lülitu sisse.
Keeduväli ei ole kuum, sest
see töötas vaid lühikest ae‐
ga.
Kui keeduväli on piisavalt
kaua töötanud, et olla kuum,
pöörduge teeninduskeskus‐
se.
Välimist ringi ei saa sisse lü‐
litada.
Ahi ei kuumene.
Lülitage sisse esmalt sisemi‐
ne ring.
Ahi on välja lülitatud.
Lülitage ahi sisse.
Vajalikud seaded pole mää‐
ratud.
Veenduge, et seadistused
on õiged.
Kell ei ole seadistatud.
Määrake kellaaeg.
Lamp ei põle.
Valgusti on rikkis.
Asendage lamp.
Toidule ja ahjuõõnde kogu‐
neb auru ja kondensvett.
Toit on jäänud liiga kauaks
ahju.
Kui küpsetamine on lõppe‐
nud, tuleb toit ahjust vähe‐
malt 15–20 minuti pärast väl‐
ja võtta.
Toidu valmimiseks kulub lii‐
ga palju aega või toit valmib
liiga kiiresti.
Temperatuur on liiga madal
või liiga kõrge.
Reguleerige vajadusel tem‐
peratuuri. Järgige juhendis
toodud nõuandeid.
Ekraanil on näit "12.00".
On olnud elektrikatkestus.
Seadistage kell uuesti.
Ahju ei saa käivitada või ka‐
sutada. Ekraanil kuvatakse
"400" ja kostab helisignaal.
Ahi ei ole elektrivõrku õigesti Kontrollige, kas ahi on elek‐
ühendatud.
trivõrku ühendatud õigesti (vt
ühendusjoonist).
Tulemused ei ole head, kui
Te pole funktsiooni Steam‐
kasutate funktsiooni: Steam‐ Bake sisse lülitanud.
Bake.
Te ei valanud veeanumasse
vett.
Vt "Kuidas aktiveerida funkt‐
sioon: SteamBake".
Vt "Kuidas aktiveerida funkt‐
sioon: SteamBake".
34
www.aeg.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Te ei lülitanud funktsiooni
SteamBake Lisaauru nup‐
uga õigesti sisse.
Vt "Kuidas aktiveerida funkt‐
sioon: SteamBake".
Soovite sisse lülitada funkt‐ Funktsioon SteamBake töö‐
siooni Kerge pöördõhk, kuid tab.
Lisaauru nupu indikaator põ‐
leb.
Vajutage Lisaauru nuppu
, et peatada funktsioon
SteamBake.
Veeanumas olev vesi ei kee. Temperatuur on liiga madal.
Seadke temperatuuriks vä‐
hemalt 110 °C.
Vt jaotist "Vihjeid ja näpunäi‐
teid".
Vesi valgub veeanumast väl‐ Veeanumas on liiga palju
ja.
vett.
Lülitage ahi välja ja veendu‐
ge, et seade on maha jahtu‐
nud. Eemaldage liigne vesi
lapi või käsnaga. Lisage
veeanumasse õige kogus
vett. Vt vastavat toimingu kir‐
jeldust.
14.2 Hooldusteave
Teeninduskeskuse andmed leiate
andmesildilt. Andmesilt asub ahjuõõne
raami esiküljel. Ärge andmesilti ahju
sisemusest eemaldage.
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega.
Soovitame märkida siia järgmised andmed:
Mudel (MOD.)
.........................................
Tootenumber (PNC)
.........................................
Seerianumber (S.N.)
.........................................
15. ENERGIATÕHUSUS
15.1 Keeduplaadi tooteteave vastavalt määrusele EL 66/2014
Mudeli tunnus
CCB56470BW
CCB56470BX
Keeduplaadi
tüüp
Eraldiseisva pliidi sees olev keeduplaat
Keeduväljade
arv
4
Kuumutamis‐
viis
Kiirgekuumusallikas
EESTI
Ringikujuliste
keeduväljade
läbimõõt (Ø)
Vasak tagumine
Parem eesmine
Vasak eesmine
14,0 cm
14,0 cm
18,0 cm
Mitteringikujuli‐ Parem tagumine
se keeduvälja
pikkus (P) ja
laius (L)
L 14,0 cm
P 25,0 cm
Keeduvälja
energiatarbimi‐
ne (EC electric
cooking)
181,8 Wh/kg
184,3 Wh/kg
181,8 Wh/kg
190,1 Wh/kg
Vasak tagumine
Parem tagumine
Parem eesmine
Vasak eesmine
Pliidi energiatarbimine (EC electric hob)
EN 60350-2 – Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed – Osa 2: Pliidid Meetodid jõudluse mõõtmiseks.
15.2 Pliit - Energiasääst
Järgmisi nõuandeid järgides saate
igapäevaselt energiat kokku hoida.
•
Vett kuumutades piirduge vajaliku
kogusega.
35
184,5 Wh/kg
•
•
•
•
•
•
Võimalusel pange keedunõule alati
kaas peale.
Enne keeduvälja sisselülitamist
asetage sellele keedunõu.
Keedunõu põhi peaks olema
keeduväljaga samade mõõtmetega.
Pange väiksem nõu väiksemale
keeduväljale.
Pange nõu otse keeduvälja keskele.
Toidu soojashoidmiseks või
sulatamiseks kasutage jääkkuumust.
15.3 Tooteteave ahjudele ja toote infoleht*
Tarnija nimi
AEG
Mudeli tunnus
CCB56470BW 943005228
CCB56470BX 943005227
Energiatõhususe indeks
94.9
Energiatõhususe klass
A
Energiatarbimine standardtäituvusel, tavalises režii‐
mis
0,84 kWh/tsüklis
Energiatarbimine standardtäituvusel, pöördõhurežii‐
mis
0,75 kWh/tsüklis
Kambrite arv
1
Soojusallikas
Elekter
Maht
58 l
Ahju tüüp
Eraldiseisva pliidi sees olev küpse‐
tusahi
36
www.aeg.com
Mass
CCB56470BW
45.0 kg
CCB56470BX
45.0 kg
* Euroopa Liidu puhul vastavalt EL-i määrustele 65/2014 ja 66/2014.
Valgevene Vabariigi puhul vastavalt standardile STB 2478-2017, lisa G; STB 2477-2017,
lisad A ja B.
Ukraina puhul vastavalt dokumendile 568/32020.
Energiatõhususe klass ei kehti Venemaa puhul.
EN 60350-1 – Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed – Osa
1: Pliidid, ahjud, auruahjud ja grillid. – Toimivuse mõõtemeetodid.
15.4 Ahi - Energia kokkuhoid
Ahjul on omadused, mis
aitavad säästa energiat
igapäevasel
toiduvalmistamisel.
Jääkkuumus
Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti,
vähendage vähemalt 3 - 10 minutit enne
küpsetusaja lõppu ahju temperatuuri.
Ahjus olev jääkkuumus võimaldab
küpsetamist jätkata.
Muude toitude soojendamiseks kasutage
jääkkuumust.
Veenduge, et ahju töötamise ajal oleks
ahjuuks korralikult kinni. Ärge
küpsetamise ajal ust liiga tihti avage.
Jälgige, et uksetihend oleks puhas ja
korralikult omal kohal.
Energia kokkuhoiu tagamiseks kasutage
metallnõusid.
Ärge eelkuumutage ahju enne
küpsetamist, kui võimalik.
Kui valmistate järjest mitu küpsetist,
püüdke need ahju panna võimalikult
lühikeste vahedega.
Toidu soojashoidmine
Jääkkuumuse kasutamiseks ja toidu
soojashoidmiseks valige madalaim
võimalik temperatuur.
Niiskusega küpsetus
Funktsioon küpsetamise ajal energia
säästmiseks. Lisateabe saamiseks vt
jaotist "Ahi – Igapäevane kasutamine",
Ahju funktsioonid.
Küpsetamine pöördõhuga
Võimalusel kasutage energia
kokkuhoiuks pöördõhuga
küpsetusrežiime.
16. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
*
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
867354645-A-092020
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement