Aeg CCB56470BX Használati utasítás

Aeg CCB56470BX Használati utasítás
CCB56470BW
CCB56470BX
USER
MANUAL
HU
Használati útmutató
Tűzhely
2
www.aeg.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................................................. 3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.................................................................................6
3. ÜZEMBE HELYEZÉS........................................................................................... 8
4. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 11
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.......................................................................... 12
6. FŐZŐLAP - NAPI HASZNÁLAT..........................................................................12
7. FŐZŐLAP – HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK................................... 13
8. FŐZŐLAP - ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS................................................................. 15
9. SÜTŐ – NAPI HASZNÁLAT ...............................................................................15
10. SÜTŐ – ÓRAFUNKCIÓK.................................................................................. 17
11. SÜTŐ – TARTOZÉKOK HASZNÁLATA........................................................... 19
12. SÜTŐ - HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK.........................................21
13. SÜTŐ – ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS..................................................................... 31
14. HIBAELHÁRÍTÁS..............................................................................................34
15. ENERGIAHATÉKONYSÁG...............................................................................37
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk készítésekor
egy olyan beredezést kívántunk létrehozni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
használattal kapcsolatos tanácsokért, prospektusokért, hibaelhárítási-,
szerviz- és javítási információkért:
www.aeg.com/support
Regisztrálja termékét a még kiválóbb szolgáltatásokért:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VEVŐSZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
Termékszám, Sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
FIGYELMEZTETÉS!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat a
hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. Használat közben a hozzáférhető részek
nagyon felforrósodnak.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
4
www.aeg.com
1.2 Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel
cseréjét csak képesített személy végezheti el.
A hátsó panel hőmérsékletének elviseléséhez a
készüléket H05VV-F típusú kábellel csatlakoztassa az
elektromos hálózathoz.
A készülék a tengerszint felett legfeljebb 2000 m
magasságig történő használatra készült.
A készülék nem használható hajón, csónakon vagy
egyéb úszó alkalmatosságon.
A túlmelegedés elkerülése érdekében ne telepítse a
készüléket dekorációs ajtó mögé.
Ne telepítse a készüléket lábazatra.
Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy
külön távirányító rendszerrel.
FIGYELMEZTETÉS: Főzőlapon történő főzéskor az
olaj vagy zsír felügyelet nélkül hagyása veszélyes
lehet, és tűz keletkezhet.
A tüzet SOHA NE próbálja meg eloltani vízzel, hanem
kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat
például egy fedővel vagy tűzálló takaróval.
VIGYÁZAT: Főzéskor a készüléket ne hagyja
felügyelet nélkül. Rövid időtartamú főzéskor a
készüléket/terméket tartsa folyamatosan felügyelet
alatt.
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: Ne tároljon semmit
sem a főzőfelületeken.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
gőzt.
Ne használjon súrolószert vagy éles fém
kaparóeszközt a sütőajtó üvegének és a főzőlap
zsanéros üvegfedelének tisztítására, mivel ezek
megkarcolhatják a felületet, ami az üveg
megrepedését eredményezheti.
Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat (fedők,
kések, kanalak), mert azok felforrósodhatnak.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Ha repedést lát az üvegkerámia / üveg felületen,
kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból
a dugvilláját. Amennyiben a készülék kötésdobozon
keresztül közvetlenül csatlakozik az elektromos
hálózathoz, vegye ki a biztosítékot a készülék
elektromos hálózatról történő leválasztásához. Egyéb
esetben forduljon a márkaszervizhez.
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és
az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen
óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket,
mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
A karbantartás megkezdése előtt húzza ki a hálózati
dugaszt a fali aljzatból.
FIGYELMEZTETÉS: Az izzó cseréje előtt győződjön
meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy
megelőzze áramütést.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.
Legyen óvatos, amikor megérinti a tárolórekeszt.
Felforrósodhat.
A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét,
majd a hátulját húzza el az oldalfaltól. A polctartókat a
kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.
A rögzített kábelezést a bekötési szabályok
betartásával el kell látni megszakító eszközökkel.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a főzőlap gyártója által
tervezett vagy a főzőlap gyártója által a használati
útmutatóban javasolt, illetve a készülékhez mellékelt
főzőlapvédő elemet használjon. A nem megfelelő
védőelemek használata balesetet okozhat.
6
www.aeg.com
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Soha ne húzza a készüléket a
fogantyújánál fogva.
A konyhai készülék házának és a
fülkének megfelelő méretűnek kell
lenniük.
Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
A készüléket az üzembe helyezési
követelményeknek megfelelő,
biztonságos helyre telepítse.
A készülék alkatrészei feszültség alatt
állnak. A készüléket bútorban
helyezze el, hogy megelőzze
veszélyes részeinek megérintését.
A készüléket azonos magasságú
készülékek vagy egységek mellett
helyezze el.
Ne telepítse a készüléket ajtó mellé
vagy ablak alá. Ezzel elkerülhető,
hogy az ajtó vagy ablak kinyitásával
leverje a forró főzőedényt a
készülékről.
Szereljen fel egy stabilizáló eszközt a
készülék megbillenésének
megakadályozására. Olvassa el az
„Üzembe helyezés” c. szakaszt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
Minden elektromos csatlakoztatást,
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
A készüléket kötelező földelni.
•
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek
ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek
hozzá a készülék ajtajához vagy a
készülék alatti rekeszhez, különösen
akkor, ha a készülék működik, vagy
ajtaja forró.
A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül
ne lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3
mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
Teljesen csukja be a készülék ajtaját,
mielőtt csatlakoztatja a dugaszt a
hálózati aljzatba.
MAGYAR
2.3 Használat
•
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- és égésveszély.
Vigyázat! Áramütés-veszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
Használat közben ne hagyja
felügyelet nélkül a készüléket.
Minden használat után kapcsolja ki a
készüléket.
Körültekintően járjon el, ha működés
közben kinyitja a készülék ajtaját.
Forró levegő távozhat a készülékből.
Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.
Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként.
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és robbanásveszély
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A felforrósított zsírok és olajok
gyúlékony gőzöket bocsáthatnak ki.
Zsírral vagy olajjal való főzéskor
tartsa azoktól távol a nyílt lángot és a
forró tárgyakat.
A nagyon forró olaj által kibocsátott
gőzök öngyulladást okozhatnak.
Az ételmaradékot tartalmazó használt
olaj az első használatkor alkalmazott
hőfoknál alacsonyabb értéken is tüzet
okozhat.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt
láng ne legyen a készülék közelében,
amikor kinyitja az ajtót.
Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.
Az alkoholtartalmú alkotóelemek
alkoholos levegőelegyet hozhatnak
létre.
•
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
7
A zománc elszíneződésének vagy
károsodásának megakadályozása
érdekében:
– ne tegyen edényt vagy egyéb
tárgyat közvetlenül a készülék
sütőterének aljára.
– ne tegyen alufóliát a készülékre
vagy közvetlenül a készülék
sütőterének aljára.
– ne engedjen vizet a forró
készülékbe.
– a főzés befejezése után ne tárolja
a nedves edényeket vagy az ételt
a készülékben.
– a tartozékok kivételekor vagy
berakásakor óvatosan járjon el.
A zománc vagy rozsdamentes acél
elszíneződése nincs hatással a
készülék teljesítményére.
A nagy nedvességtartalmú
sütemények esetében mély tepsit
használjon a sütéshez. A gyümölcsök
leve maradandó foltokat ejthet.
Ne helyezzen forró főzőedényt a
kezelőpanelre.
Ne hagyja, hogy a főzőedényből
elforrjon a folyadék.
Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat
vagy főzőedényt a készülékre. A
készülék felülete megsérülhet.
Üres főzőedénnyel vagy főzőedény
nélkül ne kapcsolja be a főzőzónákat.
Az öntöttvasból vagy alumínium
öntvényből készült, illetve sérült aljú
edények megkarcolhatják a készülék
felületét. Az ilyen tárgyakat mindig
emelje fel, ha a főzőfelületen odébb
szeretné helyezni ezeket.
A készülék kizárólag ételkészítési
célokat szolgál. Tilos bármilyen más
célra, például helyiség fűtésére
használni.
2.4 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, tűz vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket.
Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
konnektorból.
8
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék.
Máskülönben fennáll a veszély, hogy
az üveglapok eltörnek.
A sütőajtó sérült üveglapját
haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a
márkaszervizhez.
A készülékben maradt zsír vagy étel
tüzet okozhat.
Rendszeresen tisztítsa meg a
készüléket, hogy elkerülje a felület
károsodását.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
Amennyiben sütőtisztító aeroszolt
használ, tartsa be a tisztítószer
csomagolásán feltüntetett biztonsági
utasításokat.
A katalitikus zománcréteget (ha van)
semmilyen mosószerrel ne tisztítsa.
2.5 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
•
•
•
készülékeknél alkalmazható. Otthona
kivilágítására ne használja.
A lámpa cseréje előtt húzza ki a
hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
Kizárólag az eredetivel megegyező
műszaki jellemzőkkel rendelkező
lámpát használjon.
2.6 Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.7 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
A készüléknél használt izzó vagy
halogén lámpa csak háztartási
Válassza le a készüléket ez
elektromos hálózatról.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
3.1 A készülék elhelyezése
B
C
A
A szabadon álló készülékét üzembe
helyezheti úgy, hogy egyik vagy mindkét
oldalán szekrények vannak, illetve
sarokban is elhelyezhető.
Tekintse meg a táblázatot a legkisebb
illesztési távolságokkal kapcsolatban.
Minimális távolságok
Méretek
mm
A
400
B
650
C
150
MAGYAR
3.2 Műszaki adatok
9
figyelmezteti Önt a billenésgátló
felszerelésére.
Feszültség
230 V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Készülék osztály
1
Méretek
mm
Magasság
858
Szélesség
500
Mélység
600
3.3 A készülék vízszintbe
állítása
A készülék alján található kis lábak
beállításával a készülék tetejét a többi
felület magasságához igazíthatja.
3.4 Billenésgátló
Állítsa be a helyes magasságot és
területet a készülék számára, mielőtt
felszereli a billenésgátlót.
1. A készülék tetejétől lefelé számítva
317 - 322 mm-re és a készülék
oldalától 80 - 85 mm-es távolságra, a
tartón lévő kör alakú nyílásba
szerelje be a billenésgátlót.
Csavarozza szilárd anyagba vagy
alkalmazzon (fali) megerősítést.
80-85
mm
317-322
mm
VIGYÁZAT!
Ellenőrizze, hogy a helyes
magasságban szerelte-e fel
a billenésgátlót.
Ügyeljen arra, hogy a
tűzhely mögötti felület sima
legyen.
Fel kell szerelnie a billenésgátlót. Ha
nem szereli be, akkor hátrabillenhet a
készülék.
Az Ön készülékén az alábbi képen
látható szimbólum (nem minden típusnál)
2. Egy nyílás található a készülék
hátulján, a bal oldalon. Emelje meg a
készülék elejét, és helyezze a
készüléket a szekrények közötti tér
közepére. Ha a konyhaszekrények
10
www.aeg.com
közötti tér nagysága meghaladja a
tűzhely szélességét, akkor a tűzhely
középre állításához módosítania kell
az oldalméretet.
Amennyiben módosulnak a
tűzhely méretei, a
billenésgátlót ismét be kell
állítani.
VIGYÁZAT!
Ha a konyhaszekrények
közötti tér nagysága
meghaladja a készülék
szélességét, akkor a
készülék középre állításához
módosítania kell az
oldalméretet.
3.5 Elektromos bekötés
FIGYELMEZTETÉS!
A gyártó semmilyen
felelősséget nem vállal, ha a
biztonságra vonatkozó
fejezetekben található
óvintézkedéseket nem tartja
be.
A készülék dugasz és csatlakozókábel
nélkül kerül szállításra.
FIGYELMEZTETÉS!
Mielőtt csatlakoztatja a
készülék tápkábelét a
hálózati konnektorhoz, mérje
meg az épület elektromos
hálózatában a fázisok közötti
feszültséget. Ezután tekintse
meg a készülék hátulján
található bekötési rajzot a
megfelelő elektromos
üzembe helyezés
érdekében. A lépések ilyen
sorrendben való
elvégzésével
kiküszöbölhetőek az üzembe
helyezési hibák és a
készülék elektromos
alkatrészeinek károsodása.
A különböző fázisokhoz használandó
kábeltípusok:
Fázis
Min. méretű kábel
1
3x6,0 mm²
3 nullavezetékkel
5x1,5 mm²
FIGYELMEZTETÉS!
A hálózati vezeték nem
érintkezhet a készüléknek az
ábrán árnyékolással jelzett
részével.
MAGYAR
11
4. TERMÉKLEÍRÁS
4.1 Általános áttekintés
1 2 3 4 5 6
7 1
8
9
10
4
3
13
2
11
1
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A főzőlap kezelőszervei
Hőmérséklet-szabályozó gomb
Hőmérséklet-visszajelző / szimbólum
Elektronikus programkapcsoló
Főzőlap lámpája / szimbóluma /
visszajelzője
Sütőfunkciók szabályozógombja
Plusz gőz gomb
Fűtőbetét
Lámpa
Ventilátor
Polctartó, eltávolítható
Sütőtér mélyedése
Polcszintek
4.2 Főzőfelület elrendezése
1
2
140 mm
3
140 mm
250 mm
120/180 mm
6
140 mm
5
4
4.3 Tartozékok
•
•
•
1 Főzőzóna 1200 W
2 Gőzkimenet - száma és helye a
modelltől függően változhat
3 Főzőzóna 900 / 2000 W
4 Főzőzóna 1200 W
5 Maradékhő visszajelző
6 Főzőzóna 700 / 1700 W
Huzalpolc
Főzőedényekhez, tortaformákhoz,
sütőedényekhez.
Sütőtálca
Tortákhoz és süteményekhez.
Mély tepsi
Sütemények és húsok sütéséhez,
illetve zsírfelfogó edényként.
•
•
•
AirFry tálca
Étel kevesebb olajban vagy sütőpapír
nélkül történő sütéséhez.
Teleszkópos sütősín
A teleszkópos polctartók segítségével
könnyebben lehet behelyezni és
eltávolítani a polcokat.
Tárolófiók
A tárolófiók a sütőtér alatt található.
12
www.aeg.com
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
5.1 Kezdeti tisztítás
Vegyen ki a sütőből minden tartozékot és
kivehető polctartót.
Lásd az „Ápolás és tisztítás” című
fejezetet.
Az első használat előtt tisztítsa meg a
sütőt és a tartozékokat.
Helyezze vissza a tartozékokat és a
kivehető polctartókat az eredeti helyükre.
Nyomja meg többször a
gombot
mindaddig, míg a Pontos idő funkció
visszajelzője villogni nem kezd.
Új időpont beállításához kövesse „Az óra
beállítása” című részben leírtakat.
5.4 Visszahúzható gombok
A készülék használatához nyomja meg a
gombot. A gomb kiugrik.
5.5 Előmelegítés
Az első használat előtt hevítse fel az
üres sütőt.
A következő funkció esetén:
GőzSütés olvassa el a „Sütő
- Napi használat” fejezetben
az alábbi funkció
bekapcsolásáról szóló
szakaszt: GőzSütés".
5.2 Az óra beállítása
A sütő működtetése előtt be kell állítania
az órát.
Amikor a készüléket az elektromos
hálózatra csatlakoztatja, vagy
áramszünetet követően, illetve ha az óra
nincs beállítva, a
kezd.
szimbólum villogni
vagy
gombot nyomja meg a
A
pontos idő beállítására.
Körülbelül öt másodperc elteltével a
villogás megszűnik, a kijelző pedig a
beállított időt mutatja.
5.3 Az idő módosítása
Az Időtartam
vagy
Befejezés
funkció
működése alatt nem
módosítható az óra
beállítása.
1. Állítsa be a
funkciót. Állítsa be a
maximális hőmérsékletet.
2. Hagyja egy óráig működni a sütőt.
3. Állítsa be a . Állítsa be a maximális
hőmérsékletet. E funkció maximális
hőmérséklete 210 °C.
4. Hagyja 15 percig működni a sütőt.
5. Állítsa be a
funkciót, majd
nyomja meg a következőt: Plusz gőz
. Állítsa be a maximális
hőmérsékletet.
6. Hagyja 15 percig működni a sütőt.
7. Kapcsolja ki a sütőt, és hagyja
lehűlni.
A szokásosnál forróbbak lehetnek a
tartozékok. Szagot és füstöt bocsáthat ki
a sütő. Gondoskodjon megfelelő
légáramlásról a helyiségben.
6. FŐZŐLAP - NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
6.1 Főzőzónák leírása
A főzőzónák hőfokszabályozóval vannak
felszerelve, és szakaszosan működnek
(ki- és bekapcsolnak) a kiválasztott
hőmérsékleti fokozatnak megfelelően.
MAGYAR
6.2 Az elektromos főzőzóna
Szimbó‐
lumok
Funkció
Kikapcsolt állás
Kétkörös zóna
1-9
Hőfokbeállítások
A maradékhőt használja az
energiafogyasztás
csökkentésére. A sütési
folyamat befejezése előtt
körülbelül 5 - 10 perccel
kapcsolja ki a főzőzónát.
A kiválasztott főzőzóna gombját forgassa
el a megfelelő hőfokbeállításra.
A főzőlap szabályozójának visszajelzője
világítani kezd.
A főzési folyamat befejezéséhez
forgassa a szabályozógombot a
kikapcsolt állásba.
Amikor valamennyi főzőzóna kikapcsolt,
a tűzhely szabályozójának visszajelzője
kialszik.
6.3 Az egyszerű főzőzóna
használata
Az egyszerű főzőzóna használatához
fordítsa el a megfelelő gombot az alábbi
helyzetek egyikébe: 1-9.
Az 1-3 hőmérsékleti
fokozatok esetén a főzőzóna
piros marad kb. 2-3
másodpercig, majd
kikapcsol.
A zóna maximális
teljesítménnyel működik, ha
a hőmérsékleti fokozatot a 8
vagy 9 értékre állítja.
6.4 A külső körök (kettős
vagy ovális) be- és
kikapcsolása
A ténylegesen melegítő felület nagyságát
a főzőedény méretéhez tudja igazítani.
1. Ha 1 és 9 közötti hőmérsékleti
fokozatot választ, a főzőzóna
központi része fog működni.
2. A külső kör bekapcsolásához
forgassa az óramutató járásával
megegyező irányba a gombot,
haladjon túl a 9. fokozaton, és álljon
beállításra.
a
3. Ezután fordítsa a gombot az
óramutató járásával ellentétes
irányba, a megfelelő hőfokbeállításra
(1-9). A központi rész és a kölső kör
egyszerre működik.
A külső kör kikapcsolásához forgassa a
szabályozógombot kikapcsolt állásba. A
központi rész és a külső kör vagy ovális
zóna egyszerre kapcsol ki. A visszajelző
kialszik. A főzőzóna ismételt
bekapcsolásához állítson be egy
hőmérsékleti fokozatot 1 és 9 között.
6.5 Maradékhő visszajelző
FIGYELMEZTETÉS!
A maradékhő miatt égési
sérülés veszélye áll fenn.
A visszajelző világít, ha egy főzőzóna
forró, de nem világít, ha a készülék nincs
feszültség alá helyezve.
7. FŐZŐLAP – HASZNOS TANÁCSOK ÉS
JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
13
14
www.aeg.com
7.1 Főzőedény
A főzőedény alja legyen
minél vastagabb és
laposabb.
Ügyeljen arra, hogy az
edények alja tiszta és száraz
legyen, mielőtt a főzőlapra
helyezi azokat.
7.2 Példák különböző főzési
alkalmazásokra
A táblázatban szereplő
adatok csak útmutatásul
szolgálnak.
A zománcozott acél-, illetve
az alumínium- vagy rézaljú
edények az üvegkerámia
felület elszíneződését
válthatják ki.
Hőfokbeállí‐
tás
Használat:
Idő
(perc)
Tanácsok
1
Főtt ételek melegen tartására.
szükség Tegyen fedőt a főzőedényre.
szerint
1-2
Hollandi mártás, olvasztás: vaj, 5 - 25
csokoládé, zselatin.
Időnként keverje meg.
1-2
Keményítés: könnyű omlett,
sült tojás.
10 - 40
Fedővel lefedve készítse.
2-3
Rizs és tejalapú ételek főzése,
készételek felmelegítése.
25 - 50
A folyadék mennyisége lega‐
lább kétszerese legyen a ri‐
zsének, a főzés félidejében
keverje meg a tejalapú étele‐
ket.
3-4
Zöldségek, hal gőzölése, hús
párolása.
20 - 45
Adjon hozzá néhány evőka‐
nálnyi folyadékot.
4-5
Burgonya párolása.
20 - 60
750 g burgonyához max. ¼ l
vizet használjon.
4-5
Nagyobb mennyiségű étel, ra‐
guk és levesek készítése.
60 - 150 Legfeljebb 3 l folyadék plusz a
hozzávalók.
6-7
Kímélő sütés: bécsi szelet,
szükség Félidőben fordítsa meg.
borjúhús, cordon bleu, borda,
szerint
húspogácsa, kolbász, máj, rán‐
tás, tojás, palacsinta, fánk.
7-8
Erős sütés, burgonyatallér, bél‐ 5 - 15
szín, marhaszeletek.
9
Víz forralása, tészta kifőzése, hús barnítása (gulyás, serpenyős sültek),
burgonya bő olajban sütése.
Félidőben fordítsa meg.
MAGYAR
15
8. FŐZŐLAP - ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
8.1 Általános tudnivalók
•
•
•
•
•
Minden használat után tisztítsa meg a
főzőlapot.
Mindig olyan főzőedényeket
használjon, amelyeknek tiszta az alja.
A felületen megjelenő karcolások
vagy sötét foltok nem befolyásolják a
főzőlap működését.
Használjon a főzőlapok tisztításához
megfelelő tisztítószert.
Használjon üvegfelületekhez tervezett
speciális kaparóeszközt.
8.2 A főzőlap tisztítása
•
Azonnal távolítsa el: a megolvadt
műanyagot, folpackot, a cukrot,
•
•
valamint a cukortartalmú ételeket,
máskülönben a szennyeződés
károsíthatja a főzőlapot. Az égési
sérülés megelőzésére körültekintéssel
járjon el. Állítsa éles szögben az
üvegkerámia felületre a kaparókést,
majd csúsztassa végig a pengét a
felületen.
Távolítsa el, miután a főzőlap
megfelelően lehűlt: vízkőkarikák,
vízgyűrűk, zsírfoltok, fényes, fémes
elszíneződések. Nem karcoló
tisztítószerrel és megnedvesített
ruhával tisztítsa meg a főzőlapot. A
tisztítás után puha ruhával törölje
szárazra a főzőlapot.
Fényes, fémes elszíneződés
eltávolítása: ecetes vízzel
megnedvesített ruhával tisztítsa meg
az üvegfelületet.
9. SÜTŐ – NAPI HASZNÁLAT
hőmérséklet-szabályzót kikapcsolt
állásba.
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
9.2 Biztonsági termosztát
9.1 A sütő be-/kikapcsolása
1. A sütőfunkció kiválasztásához
forgassa el a sütőfunkciók gombját.
2. A kívánt hőmérséklet
kiválasztásához forgassa el a
hőmérséklet-szabályozó gombot.
A lámpa a sütő működésekor kapcsol be.
3. A sütő kikapcsolásához forgassa a
sütőfunkciók gombját és a
A sütő nem megfelelő használata vagy a
részegységek meghibásodása veszélyes
túlmelegedést okozhat. Ennek
megakadályozása céljából a sütő
biztonsági hőkapcsolóval rendelkezik,
amely megszakítja az áramellátást. A
sütő a hőmérséklet csökkenése után
automatikusan újra bekapcsol.
9.3 Sütőfunkció
Szimbólum
Sütőfunkció
Alkalmazás
Kikapcsolt állás
A sütő ki van kapcsolva.
Sütőlámpa
A sütőlámpa bekapcsolása sütőfunkció használata
nélkül.
16
www.aeg.com
Szimbólum
Sütőfunkció
Alkalmazás
GőzSütés
Nedvesség hozzáadása a sütés során. Megfelelő
színű és ropogós kéreg elérése. Újramelegítéskor
szaftosabb állag elérése. Gyümölcsök vagy zöld‐
ségek tartósításához.
Hőlégbefúvás, kis
hőfok
Különösen porhanyós, szaftos sültek készítéséhez,
vagy bármely gyümölcs és zöldség aszalásához.
Alsó sütés
Ropogós aljú sütemények sütéséhez.
+
Hagyományos sü‐ Egy szinten történő tészta- és hússütés számára.
tés
Grill + Felső Sütés Nagy mennyiségű lapos étel grillezéséhez, és ke‐
nyér pirításához.
Infrasütés
Nagyobb húsdarabok vagy nem csontozott szár‐
nyas sütése egy polcszinten. Csőben sütéshez és
pirításhoz.
Légkeveréses sü‐
tés
Többféle étel egyszerre való sütése azonos hő‐
mérsékleten, egynél több polcmagasságon anél‐
kül, hogy az egyik átvenné a másik zamatát.
Hőlégbefúvás
(Nedves)
A funkciót arra tervezték, hogy energiát takarítson
meg a sütés során. Főzési útmutatásokért olvassa
el a „Hasznos tanácsok és javaslatok” című fejeze‐
tet, Hőlégbefúvás (Nedves). A sütőajtót sütés köz‐
ben be kell csukni, hogy a funkció ne legyen meg‐
szakítva, és hogy a sütő a lehető legnagyobb ener‐
giahatékonysággal működjön. A funkció használa‐
takor a sütőtér hőmérséklete eltérhet a beállított
hőmérséklettől. A fűtési teljesítmény lecsökkenhet.
Az energiatakarékosságra vonatkozó általános ja‐
vaslatokért olvassa el az „Energiahatékonyság” fe‐
jezet Sütő - Energiatakarékosság c. szakaszát. A
funkció megfelel az EN 60350-1 sz. szabvány sze‐
rinti energiahatékonysági besorolásnak.
AirFry /
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
Étel kevesebb olajban vagy sütőpapír nélkül törté‐
nő sütéséhez. Az olyan ételek esetében, mint a ha‐
sábburgonya vagy pizza.
Sütés egyszerre két szinten, illetve aszalás.A hő‐
mérsékletet állítsa 20-40 °C-kal alacsonyabbra,
mint a Hagyományos sütés funkciónál.
Kiolvasztás
Élelmiszerek felolvasztásához (zöldségek és gyü‐
mölcsök). A felolvasztás időtartama a fagyasztott
étel méretétől és mennyiségétől függ.
MAGYAR
9.4 A funkció bekapcsolása:
GőzSütés
Ez a funkció sütés közben
páraképződést eredményez.
FIGYELMEZTETÉS!
Égési sérülés és a készülék
károsodásának veszélye áll
fenn.
A kiszabaduló pára égési sérülést
eredményezhet:
•
•
Ne nyissa ki a készülék ajtaját a
következő funkció használata közben:
GőzSütés.
A következő funkció befejeződése
után óvatosan nyissa ki a készülék
ajtaját: GőzSütés.
Olvassa el a „Hasznos
tanácsok és javaslatok” c.
fejezetet.
1. Nyissa ki a sütő ajtaját.
2. Csapvízzel töltse fel a sütőtér
mélyedését.
A sütőtér mélyedésének maximális
űrtartalma 250 ml.
A sütőtér mélyedését kizárólag akkor
töltse fel vízzel, amikor a sütő hideg.
3. Állítsa be a funkciót: GőzSütés
4. Nyomja meg a Plusz gőz
gombot.
A Plusz gőz gomb kizárólag a
következő funkcióval együtt
használható: GőzSütés.
A visszajelző világítani kezd.
5. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó
gombot a kívánt hőmérséklet
kiválasztásához.
6. Helyezze az ételt a készülékbe, majd
csukja be a sütőajtót.
VIGYÁZAT!
Ne töltsön vizet a sütőtér
mélyedésébe sütés
közben vagy amikor a
sütő forró.
7. A készülék kikapcsolásához nyomja
, majd
meg a Plusz gőz gombot
forgassa a sütőfunkciók és a
hőmérséklet szabályozó gombjait
kikapcsolt pozícióba.
A Plusz gőz gomb visszajelzője kialszik.
8. Távolítsa el a sütőtér
bemélyedéséből a vizet.
FIGYELMEZTETÉS!
Mielőtt hozzáfogna a
megmaradt víznek a
sütőtér bemélyedéséből
való eltávolításához,
győződjön meg arról,
hogy a készülék kihűlt.
.
10. SÜTŐ – ÓRAFUNKCIÓK
10.1 Kijelző
A
B
C
A. Óra funkciók
B. Időzítő
C. Óra funkció
10.2 Gombok
Gomb
17
Funkció
Leírás
MÍNUSZ
A pontos idő beállítása.
18
www.aeg.com
Gomb
Funkció
Leírás
ÓRA
Egy órafunkció beállítása.
PLUSZ
A pontos idő beállítása.
Plusz gőz
A funkció bekapcsolása: GőzSütés.
10.3 Órafunkciók táblázata
Óra funkció
Alkalmazás
ÓRA
A pontos idő beállításához, módosításához vagy ellenőrzé‐
séhez.
IDŐTARTAM
Segítségével beállítható, hogy mennyi ideig működjön a ké‐
szülék.
BEFEJEZÉS
Annak beállítása, hogy mikor kapcsoljon ki a készülék.
KÉSLELTETÉSI
IDŐ
Az IDŐTARTAM és BEFEJEZÉS funkciók kombinálása.
PERCSZÁMLÁLÓ Visszaszámlálási idő beállítása. Ez a funkció nincs hatással
a készülék működésére. Bármikor, a készülék kikapcsolt ál‐
lapotában is beállíthatja a PERCSZÁMLÁLÓ funkciót.
10.4 Az IDŐTARTAM
beállítása
2. Nyomja meg többször a
1. Állítsa be a sütőfunkciót és a
hőmérsékletet.
2. Nyomja meg többször a
gombot,
amíg a
szimbólum villogni nem
kezd.
3. Az IDŐTARTAM beállításához
nyomja meg a
A kijelzőn
vagy
gombot.
jelenik meg.
4. Befejezéskor a
visszajelző villog,
és hangjelzés hallható. A készülék
automatikusan kikapcsol.
5. A hangjelzés leállításához nyomja
meg bármelyik gombot.
6. Forgassa kikapcsolt állásba a
sütőfunkciók vezérlőgombját és a
hőmérséklet-szabályzó gombot.
10.5 A BEFEJEZÉS beállítása
1. Állítsa be a sütőfunkciót és a
hőmérsékletet.
gombot,
amíg a
szimbólum villogni nem
kezd.
3. Az idő beállításához nyomja meg a
vagy
A kijelzőn
gombot.
jelenik meg.
visszajelző villog,
4. Befejezéskor a
és hangjelzés hallható. A készülék
automatikusan kikapcsol.
5. A jelzés kikapcsolásához nyomja
meg bármelyik gombot.
6. Forgassa kikapcsolt állásba a
sütőfunkciók vezérlőgombját és a
hőmérséklet-szabályzó gombot.
10.6 A KÉSLELTETÉSI IDŐ
beállítása
1. Állítsa be a sütőfunkciót és a
hőmérsékletet.
2. Nyomja meg többször a
amíg a
kezd.
gombot,
szimbólum villogni nem
MAGYAR
2. A szükséges idő beállításához
3. Az IDŐTARTAM beállításához
nyomja meg a
vagy
gombot.
4. Nyomja meg az
gombot.
5. A BEFEJEZÉS idejének
beállításához nyomja meg a
vagy
gombot.
6. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
A készülék később automatikusan
bekapcsol, majd a beállított IDŐTARTAM
alatt működik, végül leáll a BEFEJEZÉS
beállított időpontjában. A beállított
időpontban hangjelzés hallható.
7. A készülék automatikusan kikapcsol.
A jelzés kikapcsolásához nyomja
meg bármelyik gombot.
8. Forgassa kikapcsolt állásba a
sütőfunkciók vezérlőgombját és a
hőmérséklet-szabályzó gombot.
10.7 A PERCSZÁMLÁLÓ
beállítása
1. Nyomja meg többször a
amíg a
kezd.
19
nyomja meg a
vagy
gombot.
A készülék 5 másodperc elteltével
automatikusan elindítja a Percszámláló
funkciót.
3. Befejezéskor hangjelzés hallható. A
hangjelzés leállításához nyomja meg
bármelyik gombot.
4. Forgassa kikapcsolt állásba a
sütőfunkciók vezérlőgombját és a
hőmérséklet-szabályzót.
10.8 Az óra funkciók törlése
1. Nyomja meg többször a
gombot,
amíg a megfelelő funkció
visszajelzője villogni nem kezd.
2. Nyomja meg és tartsa megnyomva a
gombot.
Az óra funkció kijelzése néhány
másodperc múlva eltűnik.
gombot,
szimbólum villogni nem
11. SÜTŐ – TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
11.1 Tartozékok behelyezése
Huzalpolc:
Helyezze be a sütőpolcot a polctartó
vezetősínjei közé.
Tepsi:
Ne tolja be teljesen a tepsit a
sütőtér hátsó falához. Ez
megakadályozná, hogy a
forró levegő a tepsi körül
áramolhasson. Az étel
megéghet, különösen a tepsi
hátsó részén.
Tolja a mély tepsit vagy tálcát a polctartó
vezetősínjei közé. Ellenőrizze, hogy nem
ér-e a sütő hátsó falához.
Huzalpolc és mély tepsi együtt:
20
www.aeg.com
Tolja a mély tepsit a polctartó
vezetősínjei és a vezetősínek feletti
huzalpolc közé.
1 cm
AirFry tálca:
Helyezze a AirFry tálcát a második
polcszintre. Helyezze a sütőtálcát az első
polcszintre.
11.2 Teleszkópos sütősín
A teleszkópos sütősíneket
bármelyik polcszinten
elhelyezheti, a 4. szint
kivételével.
3. Fordítsa a megfelelő pozícióba a
sütősínt. A teleszkópos polctartó
egyik végén lévő ütköző felfelé
nézzen.
4. Nyomja be végig a sütősínt a sütő
hátsó faláig.
5. Nyomja a teleszkópos polctartó
elülső végét a polctartó sínre.
Amennyiben az elülső végen
található zár megfelelően reteszel,
kattanás hallható.
6. A második teleszkópos polctartó
behelyezéséhez hajtsa végre
ugyanezeket a lépéseket.
Gondoskodjon arról, hogy a két
teleszkópos polctartó azonos szinten
legyen.
A teleszkópos sütősínek
eltávolítása
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a
teleszkópos polctartó elülső végén
található reteszt.
A teleszkópos sütősínek
behelyezése
1. Forgassa el kb. 90 fokkal a
teleszkópos polctartót.
2. Csúsztassa a teleszkópos polctartó
hátsó végén található reteszt egy
polctartó sínre. Gondoskodjon arról,
hogy a futókereket a sütő megfelelő
oldalára helyezte-e.
2
1
2. Húzza el a sütősín elülső végét a
polctartóról.
3. Forgassa el kb. 90 fokkal a
teleszkópos polctartót.
MAGYAR
4. Távolítsa el a sütősín végét a
polctartóról.
5. A második teleszkópos polctartó
eltávolításához hajtsa végre
ugyanezeket a lépéseket.
21
Mély tepsi:
Helyezze a mély tepsit a teleszkópos
polctartókra.
11.3 Teleszkópos polctartók a tartozékok behelyezése
A teleszkópos polctartók segítségével
könnyebben lehet behelyezni és
eltávolítani a polcokat.
VIGYÁZAT!
A teleszkópos polctartókat
tilos mosogatógépben
tisztítani! A teleszkópos
polctartókat tilos kenni
(zsírozni)!
Huzalpolc és mély tepsi együtt:
Helyezze a huzalpolcot és a mély tepsit
együtt a teleszkópos polctartókra.
VIGYÁZAT!
Mielőtt becsukná a sütőajtót,
ellenőrizze, hogy a
teleszkópos polctartókat
ütközésig a helyükre tolta-e.
Huzalpolc:
12. SÜTŐ - HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
A táblázatban szereplő
hőmérsékleti értékek és
sütési időtartamok csak
tájékoztatásként szolgálnak.
A valós értékek a
receptektől, a felhasznált
összetevők minőségétől és
mennyiségétől függenek.
12.1 Általános tudnivalók
A készülék négy polcszinttel rendelkezik.
A polcszintek számozása a készülék
aljától felfelé történik.
A sütő egy speciális rendszerrel van
ellátva, ami keringeti a levegőt, és a gőzt
folyamatosan visszavezeti. A rendszerrel
egyszerre párolhat és süthet, így az
elkészített ételek belül puhák, kívül pedig
ropogósak lesznek. Minimálisra
csökkenti a sütési időt és az
energiafogyasztást.
22
www.aeg.com
A nedvesség lecsapódhat a készüléken
vagy az ajtó üveglapjain. Ez normális
jelenség. Mindig álljon hátrébb a
készüléktől, amikor sütés közben kinyitja
a készülék ajtaját. A páralecsapódás
csökkentése érdekében a sütés
megkezdése előtt 10 percig üzemeltesse
a készüléket.
Törölje le a nedvességet a készülék
minden használata után.
Ne helyezzen semmilyen tárgyat
közvetlenül a sütőtér aljára, és a
készülék egységeit ne takarja le sütés
közben alufóliával. Ez hatással lehet a
sütés eredményére, és károsíthatja a
sütő zománcozását.
12.2 Tésztasütés
Ha egyszerre két sütőtálcát használ,
legyen egy üres szint közöttük.
12.4 Húsok és halak sütése
Nagyon zsíros húsok sütésekor
használjon mély tepsit, hogy megóvja a
sütőt a zsírfoltoktól, amelyek esetleg rá is
éghetnek.
Hagyja a húst kb. 15 percig állni a
szeletelés előtt, hogy a szaftja ne folyjon
ki.
Hússütés közben a túlzott füstképződés
megelőzése érdekében öntsön egy kis
vizet a mély tepsibe. A füst
lecsapódásának megelőzése érdekében
mindig pótolja az elpárolgott vizet.
12.5 Sütési időtartamok
Az első sütéskor alacsonyabb
hőmérsékletet használjon.
A sütési időtartam 10 – 15 perccel
meghosszabbítható, ha egyszerre több
polcszinten süt süteményeket.
A különböző magasságokra helyezett
torták és sütemények nem mindig
egyenletesen barnulnak. Egyenetlen
barnulás esetén nem szükséges
megváltoztatni a hőmérséklet-beállítást.
Sütés közben a különbségek
kiegyenlítődnek.
A sütés időtartama az étel fajtájától,
annak állagától és mennyiségétől függ.
Az első időkben figyelje a sütés
folyamatát. Találja meg a legjobb
beállításokat (hőmérséklet-beállítás,
sütési idő stb.) főzőedényeihez,
receptjeihez és mennyiségeihez,
miközben használja a készüléket.
12.6 GőzSütés
Az előmelegítés előtt
kizárólag akkor töltse fel
vízzel a sütőtér mélyedését,
amikor a sütő hideg.
A sütőben lévő tepsik sütés közben
deformálódhatnak. Amikor a tepsik újra
lehűlnek, a torzulás megszűnik.
12.3 Sütemények sütése
Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg a
sütési idő 3/4-e el nem telt.
+
Lásd az alábbi szakaszt: „A következő
funkció bekapcsolása: GőzSütés"
Pékáruk
Ételek
Víz mennyi‐
sége a sütő‐
tér bemélye‐
désében (ml)
Hőmérsék‐
let (°C)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Kiegészítők
Fehér ke‐
100
180
35 - 40
2
Használjon sütő‐
tálcát.
100
200
20 - 25
2
Használjon sütő‐
tálcát.
nyér1)
Zsemle1)
MAGYAR
Ételek
Víz mennyi‐
sége a sütő‐
tér bemélye‐
désében (ml)
Hőmérsék‐
let (°C)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Kiegészítők
Házi pizza1)
100
230
10 - 20
1
Használjon sütő‐
tálcát.
Focaccia 1)
100
190 - 210
20 - 25
1
Használjon sütő‐
tálcát.
Aprósütemé‐ 100
nyek, lángo‐
sok, crois‐
150 - 180
10 - 20
2
Használjon sütő‐
tálcát.
180
20
2
Használjon sütő‐
formát.
23
sant1)
Szilvatorta,
almás pite,
fahéjas te‐
100
kercsek1)
1) Melegítse elő az üres sütőben 5 percig a sütés előtt.
Fagyasztott ételek elkészítése
Ételek
Víz mennyi‐
Hőmérsék‐
sége a sütő‐ let (°C)
tér bemélye‐
désében (ml)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Kiegészítők
Fagyasztott
150
200 - 210
10 - 20
2
Használjon huzal‐
polcot.
150
160 - 170
25 - 30
2
Használjon sütő‐
tálcát.
pizza1)
Fagyasztott
croissant1)
1) Melegítse elő az üres sütőben 10 percig a sütés előtt.
Étel regenerálása
Ételek
Víz mennyi‐ Hőmérsék‐
sége a sütő‐ let (°C)
tér bemélye‐
désében (ml)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Kiegészítők
Fehér ke‐
nyér
100
110
15 - 25
2
Használjon sütő‐
tálcát.
Zsemle
100
110
10 - 20
2
Használjon sütő‐
tálcát.
Házi pizza
100
110
15 - 25
2
Használjon sütő‐
tálcát.
Focaccia
100
110
10 - 20
2
Használjon sütő‐
tálcát.
24
www.aeg.com
Ételek
Víz mennyi‐ Hőmérsék‐
sége a sütő‐ let (°C)
tér bemélye‐
désében (ml)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Kiegészítők
Zöldségek
100
110
15 - 25
2
Használjon sütő‐
tálcát.
Rizs
100
110
15 - 25
2
Használjon sütő‐
tálcát.
Tészta
100
110
15 - 25
2
Használjon sütő‐
tálcát.
Hús
100
110
15 - 25
2
Használjon sütő‐
tálcát.
Sültek
Ételek
Víz mennyi‐ Hőmérsék‐
sége a sütő‐ let (°C)
tér bemélye‐
désében (ml)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Kiegészítők
Sertés ros‐
ton
200
180
65 - 80
2
A huzalpolcot sütő
tálcával használja.
Marha hát‐
szín
200
200
50 - 60
2
A huzalpolcot sütő
tálcával használja.
Csirke
200
210
60 - 80
2
A huzalpolcot sütő
tálcával használja.
Pulykasült
200
200
70 - 90
2
A huzalpolcot sütő
tálcával használja.
12.7 Tartósítás
•
•
•
+
FIGYELMEZTETÉS!
Égési sérülés és a készülék
károsodásának veszélye áll
fenn.
•
•
Csak a piacon beszerezhető, azonos
méretű befőzőüvegeket használjon.
A sütőtálcára ne tegyen hat darab fél
literes befőzőüvegnél többet.
Egyenletesen töltse meg a
befőzőüvegeket, és hagyjon 1 cm
levegőt az üvegek tetejétől számítva.
Hagyja a tetőket a befőzőüvegeken
•
•
anélkül, hogy hermetikusan lezárná
azokat.
Az üvegek ne érjenek egymáshoz.
Töltsön 1/2 liter vizet a sütő tálcába
és 1/4 liter vizet a sütőtér
bemélyedésébe, hogy elegendő
páratartalmat biztosítson a sütőben.
Állítsa be a GőzSütés funkciót és a
megfelelő hőmérsékletet az alábbi
táblázat alapján.
Csak a funkció kikapcsolásakor
zárhatók le a befőzőüvegek
hermetikusan.
MAGYAR
25
Bogyós gyümölcsök
Ételek
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Kiegészítők
Földieper / áfonya / málna
160
25 - 30
1
Használjon
sütő tálcát.
Ételek
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Kiegészítők
Körte / birsalma / szilva
160
35 - 40
1
Használjon
sütő tálcát.
Ételek
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Kiegészítők
Cukkini / padlizsán / hagy‐
ma / paradicsom
160
30 - 35
1
Használjon
sütő tálcát.
Csonthéjas gyümölcs
Puha zöldségek
Savanyúságnak való zöldségek
Ételek
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Kiegészítők
Sárgarépa / karalábé / fe‐
hérrépa / zeller
160
35 - 45
1
Használjon
sütő tálcát.
12.8 Hőlégbefúvás, kis hőfok
Aszalás
Ételek
Hőmérséklet
(°C)
Idő (óra)
Bab
60 - 70
Paprika csíkok
60 - 70
Polcmagasság
1. pozíció
2. pozíció
7-9
2
1/3
10 - 12
2
1/3
Zöldség savany‐ 60 - 70
úsághoz
9 - 11
2
1/3
Gomba, aprított
50 - 60
13 - 15
2
1/3
Fűszernövény
40 - 50
3-5
2
1/3
60 - 70
11 - 13
2
1/3
9 - 11
2
1/3
Zöldségek
Gyümölcs
Szilva, felezett
Kajszibarack fel‐ 60 - 70
ek
26
www.aeg.com
Ételek
Hőmérséklet
(°C)
Idő (óra)
Almaszeletek
60 - 70
Körte szeletek
60 - 70
Polcmagasság
1. pozíció
2. pozíció
6-8
2
1/3
7 - 10
2
1/3
Hőlégbefúvás, Kis Hőfok
Ételek
Mennyiség
(kg)
Mindkét ol‐ Hőmérséklet
dal barní‐
(°C)
tása (perc)
Polcma‐
gasság
Idő (perc)
Filé (közepesen
átsütve)
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 90
Marha hátszín
(közepesen át‐
sütve)
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
160 - 200
Filé (rózsaszínű‐
re sütve)
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
50 - 90
Karaj (egyben)
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Borjúsült, közep‐
esen
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Filé (rózsaszínű‐
re sütve)
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 100
Karaj (egyben)
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Sertéssült, kö‐
zepesen
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Marhahús
Borjú
Sertés
12.9 Hagyományos sütés
Tésztasütés
Ételek
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Lepény
160 - 170
25 - 35
2
Kelt almás sütemény
170 - 190
45 - 55
3
Tepsis sütemény
170 - 180
35 - 45
2
Prézlikalács
170 - 190
50 - 60
3
Sajttorta
170 - 190
60 - 70
2
MAGYAR
Ételek
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Parasztkenyér
190 - 210
50 - 60
2
Töltött kalács
165 - 175
35 - 45
2
Üres kalács
165 - 175
35 - 45
2
Zsemlék
180 - 200
15 - 25
2
Keksztekercs
150 - 170
15 - 25
2
Quiche Lorraine
215 - 225
45 - 55
2
Ételek
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Fél csirke
210 - 230
35 - 50
2
Sertésborda
190 - 210
30 - 35
3
Hal egészben
200 - 220
40 - 70
2
27
Polcmagasság
Sültek
Polcmagasság
12.10 Grill + Felső Sütés
Ételek
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Fél csirke
230
50 - 60
2
Sertésborda
230
40 - 50
3
Grill sonka
250
17 - 25
2
Kolbászok
250
20 - 30
2
Bifsztek: közepesen
230
25 - 35
2
12.11 Infrasütés
Ételek
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Fél csirke
200
50 - 60
2
Csirke
250
55 - 60
2
Csirke szárny
230
30 - 40
2
Sertésborda
230
40 - 50
2
Bifsztek: jól átsütve
250
35 - 40
2
28
www.aeg.com
12.12 Légkeveréses sütés
Tésztasütés
Ételek
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagas‐
ság
Kelt tészta töltelékkel
150 - 160
20 - 30
2
Lekváros piskóta
170 - 190
30 - 40
2
Svájci almás lepény
180 - 200
35 - 45
2
Karácsonyi püspökkenyér 150 - 160
40 - 50
2
Homoktorta
170 - 190
50 - 60
2
Habcsók
110 - 120
30 - 40
2
Burgonyafelfújt
180 - 200
40 - 50
2
Lasagne
170 - 190
30 - 50
2
Sült makaróni
170 - 190
50 - 60
2
Pizza
190 - 200
25 - 35
2
Ételek
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Csirke egészben
200 - 220
55 - 65
2
Sertéssült
170 - 180
45 - 50
2
Sültek
Polcmagas‐
ság
12.13 Hőlégbefúvás (Nedves)
Ételek
Hőmér‐
séklet
(°C)
Idő (perc) Polc‐
Kiegészítők
magas‐
ság
Molnárka
190
25 - 30
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Zsemle
200
40 - 45
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Fagyasztott pizza,
350 g
190
25 - 35
2
huzalpolc
Keksztekercs
180
20 - 30
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Brownie
180
35 - 45
2
sütő tálca vagy mély tepsi
210
35 - 45
2
hat kerámia ramekin huzalpolcon
Kenyér és pizza
Sütemény sütő tálcán
Sütés sütőformában
Szufflé
MAGYAR
Ételek
Hőmér‐
séklet
(°C)
Idő (perc) Polc‐
Kiegészítők
magas‐
ság
Piskóta tortaalap
180
25 - 35
2
tortaforma rácson
Piskótatészta
150
35 - 45
2
tortasütő forma huzalpolcon
Hal tasakokban, 300
g
180
25 - 35
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Hal egészben, 200 g
180
25 - 35
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Halfilé, 300 g
180
30 - 40
2
pizzaserpenyő rácson
200
35 - 45
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Nyárson sült hús, 500 200
g
30 - 40
2
sütő tálca vagy mély tepsi
29
Hal
Hús
Hús tasakban, 250 g
Aprósütemény sütése
Aprósütemények
170
25 - 35
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Habcsók
170
40 - 50
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Muffin
180
30 - 40
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Sós aprósütemény
160
25 - 35
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Aprósütemény omlós
tésztából
140
25 - 35
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Gyümölcslepény
170
20 - 30
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Vegyes zöldségek ta‐ 200
sakban, 400 g
20 - 30
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Omlett
200
30 - 40
2
pizzaserpenyő rácson
Zöldségek tálcán, 700 190
g
25 - 35
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Vegetáriánus
12.14 Hőlégbefúvás, nagy hőfok
Tésztasütés
Ételek
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Lepény
140 - 160
40 - 50
1+3
Zsemlék
190 - 210
10 - 20
1+3
Habcsók
100 - 120
55 - 65
1+3
30
www.aeg.com
Ételek
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Vajas sütemény
150 - 170
20 - 30
1+3
Pizza
200 - 220
35 - 45
1+3
12.15 AirFry
Pékáruk
Ételek
Mennyiség
Croissant, fagyasztott
Aprósüt. leveles tésztából, fa‐
gyasztott
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
körülbelül 350 g 180 - 220
15 - 30
2
körülbelül 400 g 180 - 220
15 - 35
2
Aprósüt. leveles tésztából, friss körülbelül 300 g 180 - 220
15 - 35
2
Fagyasztott pizza
körülbelül 340 g 180 - 220
20 - 35
2
Ételek
Mennyiség
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Sült burgonya, fagyasztott
körülbelül 650 g 180 - 220
20 - 30
2
Sült burgonya, vastag, fa‐
gyasztott
körülbelül 600 g 180 - 220
20 - 30
2
Hasábburgonya, fagyasztott
körülbelül 650 g 180 - 220
15 - 25
2
Krokettek
körülbelül 450 g 180 - 220
15 - 30
2
Ételek
Mennyiség
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Cukkini szeletek, friss1)
körülbelül 500 g 180 - 220
25 - 35
2
Burgonya termékek
Hőmérséklet
(°C)
Friss zöldségek
Hőmérséklet
(°C)
1) adjon hozzá egy teáskanál olívaolajat, hogy megelőzze a letapadást
Különleges programok
Ételek
Mennyiség
Hőmérséklet Idő (perc)
(°C)
Polcma‐
gasság
Fésűs csiga, fagyasztott
körülbelül 300 g 180 - 220
15 - 25
2
Garnélarák bundában, fa‐
gyasztott
körülbelül 200 g 180 - 220
15 - 25
2
Tintahal gyűrűk, fagyasztott
körülbelül 250 g 180 - 220
15 - 25
2
Csirkefalatok, fagyasztott
körülbelül 300 g 180 - 220
15 - 25
2
Halrudacskák, fagyasztott
körülbelül 500 g 180 - 220
15 - 25
2
MAGYAR
31
12.16 Tájékoztatás a bevizsgáló intézetek számára
Ételek
Funkció
Hőmér‐
séklet
(°C)
Kiegészítők
Polcma‐
gasság
Idő
(perc)
Aprósütemény (16
db/tepsi)
Hagyományos
sütés
160
sütő tálca
3
20 - 30
Aprósütemény (16
db/tepsi)
Légkeveréses
sütés
150
sütő tálca
3
20 - 30
Aprósütemény (16
db/tepsi)
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
160
sütő tálca
1+3
30 - 40
Almás pite (2 forma, Hagyományos
átmérő: 20 cm, átló‐ sütés
san elhelyezve)
190
huzalpolc
1
65 - 75
Almás pite (2 forma, Légkeveréses
átmérő: 20 cm, átló‐ sütés
san elhelyezve)
180
huzalpolc
2
70 - 80
Piskóta (zsiradék
nélkül)
Hagyományos
sütés
180
huzalpolc
2
20 - 30
Piskóta (zsiradék
nélkül)
Légkeveréses
sütés
160
huzalpolc
2
25 - 35
Piskóta (zsiradék
nélkül)
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
170
huzalpolc
1+3
30 - 40
Linzer / omlós tész‐
ták
Hagyományos
sütés
140
sütő tálca
3
15 - 30
Linzer / omlós tész‐
ták
Légkeveréses
sütés
140
sütő tálca
3
20 - 30
Linzer / omlós tész‐
ták
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
140
sütő tálca
1+3
15 - 30
Pirítós
Grill + Felső
Sütés
250
huzalpolc
3
5 - 10
Marhahús hambur‐
ger
Infrasütés
250
huzalpolc vagy
grill- / mély hús‐
sütő tepsi
3
15 - 20
egyik ol‐
dal; 10 15 másik
oldal
13. SÜTŐ – ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
13.1 Tisztítással kapcsolatos
megjegyzések
A sütő elejét meleg vizes és enyhe
tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg.
32
www.aeg.com
A fémfelületek tisztítását speciális
tisztítószerrel végezze.
Minden használat után alaposan tisztítsa
meg a sütő belsejét. A lerakódott zsír
vagy egyéb ételmaradék tüzet okozhat.
A veszély mértéke nagyobb a
grillezőedény esetében.
Minden használat után tisztítsa és
szárítsa meg az összes tartozékot.
Meleg vízzel és tisztítószerrel
megnedvesített puha kendőt használjon.
A tartozékokat tilos mosogatógépben
tisztítani (a AirFry tálca kivételével).
A makacs szennyeződéseket az erre a
célra kifejlesztett speciális sütőtisztító
szerrel tisztítsa meg.
Ha teflon bevonatú tartozékokkal
rendelkezik, ne tisztítsa azokat agresszív
tisztítószerekkel, éles szélű tárgyakkal
vagy mosogatógépben. Ezek a
letapadást gátló teflon bevonat sérülését
okozhatják.
13.2 A AirFry tálca tisztítása
1. Helyezze a AirFry tálcát a sütő
tálcára.
2. Töltsön bele mosogatószeres forró
vizet, és hagyja ázni.
3. A AirFry tálcát szivaccsal tisztítsa,
illetve az ételmaradványok
eltávolításához használjon kefét.
A mosogatógépben való tisztítás is
megengedett.
13.3 Rozsdamentes acél vagy
alumínium sütők
A sütőajtó tisztításához csak nedves
szivacsot vagy törlőruhát használjon.
Puha ronggyal törölje szárazra.
Soha ne használjon acélgyapotot,
savtartalmú vagy súroló hatású szereket,
mivel azok károsíthatják a sütő felületét.
A sütő kezelőpaneljét ugyanilyen
elővigyázatosan tisztítsa meg.
13.4 A sütőtér
bemélyedésének tisztítása
A tisztítási eljárás eltávolítja a gőzsütés
után a sütőtér bemélyedésében
lerakódott vízkő maradványokat.
Javasoljuk, hogy a tisztítási
eljárást a következő funkció
legalább minden 5 - 10.
ciklusa után végezze el:
GőzSütés.
1. Töltsön 250 ml fehér ecetet a sütő
aljánál található sütőtéri mélyedésbe.
Legfeljebb 6%-os, növényi
kivonatoktól mentes ecetet
használjon.
2. 30 percig hagyja környezeti
hőmérsékleten, hogy az ecet feloldja
a vízkő maradványokat.
3. Langyos vízzel és puha ruhával
tisztítsa meg a sütőteret.
13.5 A polctartók
A sütő tisztításához vegye ki a
polctartókat.
VIGYÁZAT!
Legyen óvatos, amikor
kiveszi a polctartókat.
1. Húzza el a polctartó elülső részét az
oldalfaltól.
2. Húzza el a polctartó hátulját az
oldalfaltól, majd vegye ki.
1
2
Az eltávolított tartozékokat az ellentétes
sorrend betartásával szerelje vissza.
MAGYAR
13.6 A sütő mennyezete
FIGYELMEZTETÉS!
A fűtőelem eltávolítása előtt
kapcsolja ki a készüléket.
Ellenőrizze, hogy lehűlt-e
már a készülék.
Égésveszély!
33
13.7 A sütő üveglapjainak leés felszerelése
A tisztításhoz a belső üveglapok
eltávolíthatók. Az üveglapok száma
modellenként változik.
FIGYELMEZTETÉS!
A sütő ajtaját résnyire hagyja
nyitva a tisztítási munka
során. Ha teljesen kinyitja,
akkor véletlen becsukódhat,
és sérülést okozhat.
Távolítsa el a polcvezető síneket.
A sütő mennyezetének könnyebb
tisztításához a fűtőelem eltávolítható.
1. Csavarozza ki a fűtőelemet rögzítő
csavart. A legelső alkalommal
használjon csavarhúzót.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használja a készüléket
az üveglapok nélkül.
1. Nyissa ki az ajtót körülbelül 30°-os
szögbe. Az ajtó önmagától megáll az
enyhén nyitott helyzetben.
30°
2. Óvatosan húzza lefelé a fűtőelemet.
2. Tartsa meg két oldalon az ajtó felső
szélénél lévő ajtószegélyt (B), majd
nyomja befelé, hogy elengedjen a
kapocs tömítése.
3. Meleg vizes és mosószeres puha
törlőkendővel tisztítsa meg a sütő
tetejét, majd hagyja megszáradni.
A fűtőelemet az ellenkező sorrend
betartásával kell visszaszerelni.
Tegye be a polcvezető síneket.
FIGYELMEZTETÉS!
A fűtőelem visszahelyezése
után ellenőrizze, hogy a
megfelelő helyre tette-e azt
vissza, illetve hogy szilárdan
áll-e.
2
B
1
3. Húzza előre a díszlécet az
eltávolításhoz
FIGYELMEZTETÉS!
Amikor kiveszi az
üveglapokat, a sütőajtó
megpróbál becsukódni.
34
www.aeg.com
4. Tartsa meg az ajtó üveglapjait
egyenként a felső szélüknél fogva, és
felfele húzza ki őket.
5. Tisztítsa meg az üveglapokat
mosószeres vízzel. Óvatosan törölje
szárazra az üveglapot.
A tisztítás befejeztével tegye vissza az
üveglapokat és a sütőajtót a helyére.
Ismételje meg fordított sorrendben a fenti
lépéseket. Először a kisebb lapot
helyezze vissza, majd a nagyobbat.
VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy a belső
üveglapot megfelelően
helyezze be a helyére.
13.8 A rekesz eltávolítása
FIGYELMEZTETÉS!
Ne tároljon gyúlékony
anyagokat (pl. tisztítószert,
műanyag zacskót,
edényfogó kesztyűt, papírt
vagy tisztító aeroszolt) a
rekeszben. A sütő
használata közben a rekesz
felmelegszik. Tűzveszély!
A sütő alatti rekesz a könnyebb
tisztításhoz kivehető.
1. Ütközésig húzza ki a rekeszt.
14. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
2. Óvatosan emelje felfelé a rekeszt.
3. Húzza ki teljesen a rekeszt.
A rekesz visszahelyezéséhez fordított
sorrendben hajtsa végre a fenti
műveletet.
13.9 A sütőlámpa cseréje
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
Az izzó forró lehet.
1. Kapcsolja ki a sütőt. Várja meg, míg
a sütő lehűl.
2. Húzza ki a sütőt a hálózati aljzatból.
3. Tegyen egy kendőt a sütőtér aljára.
Hátsó lámpa
1. Az üveg lámpaburkolat
eltávolításához forgassa azt.
2. Tisztítsa meg az üveg
lámpaburkolatot.
3. Cserélje ki az izzót egy megfelelő,
300 °C-ig hőálló izzóra .
4. Szerelje fel az üvegbúrát.
MAGYAR
35
14.1 Mi a teendő, ha ...
Jelenség
Lehetséges ok
Nem lehet bekapcsolni a ké‐ A készülék nincs csatlakoz‐
szüléket.
tatva az elektromos hálózat‐
hoz, vagy csatlakoztatása
nem megfelelő.
Javítási mód
Ellenőrizze, hogy a készülék
jól van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
leolvad, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
Nem lehet elindítani vagy
üzemeltetni a főzőlapot.
Leolvadt a biztosíték.
Indítsa el újra a főzőlapot, és
10 másodpercen belül állítsa
be a hőfokot.
Nem kezd világítani a mara‐
dékhő visszajelző.
A főzőzóna még nem forró‐
sodott fel, mert csak rövid
ideje van működésben.
Ha a főzőzóna elég ideig
működött, és forrónak kelle‐
ne lennie, forduljon a márka‐
szervizhez.
A külső kört nem sikerül be‐
kapcsolni.
A sütő nem melegszik fel.
Először a belső kört kell be‐
kapcsolni.
A készülék kikapcsolt álla‐
potban van.
Kapcsolja be a sütőt.
Nem végezte el a szükséges Ellenőrizze, hogy elvégeztebeállításokat.
e a szükséges beállításokat.
Az óra nincs beállítva.
Állítsa be az órát.
A világítás nem működik.
A világítás izzója meghibá‐
sodott.
Cserélje ki az izzót.
Gőz- és páralecsapódás az
ételen és a sütőtérben.
Az ételt túl sokáig hagyta a
sütőben.
A sütés befejezése után az
edényeket ne hagyja 15 - 20
percnél hosszabb ideig a sü‐
tőben.
Túl hosszú időbe telik az
ételek elkészítése, vagy túl
gyorsan elkészülnek.
A hőmérséklet túl alacsony
vagy túl magas.
Szükség esetén módosítsa a
hőmérsékletet. Kövesse a
felhasználói kézikönyv utasí‐
tásait.
A kijelzőn „12.00” látható.
Áramkimaradás volt.
Állítsa be újra az órát.
Nem lehet elindítani vagy
A sütőt nem megfelelően
üzemeltetni a sütőt. Hangjel‐ csatlakoztatta az elektromos
zés hallható, és a kijelzőn
hálózathoz.
„400” felirat látható.
Ellenőrizze, hogy a sütő jól
van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz (lásd
a bekötési rajzot, ha van).
36
www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A következő funkció haszná‐ Nem kapcsolta be a GőzSü‐
latakor a sütés eredményes‐ tés funkciót.
sége nem megfelelő: Gőz‐
Sütés.
Lásd az alábbi szakaszt: „A
következő funkció bekapcso‐
lása: GőzSütés".
Nem töltötte fel vízzel a sü‐
tőtér mélyedését.
Lásd az alábbi szakaszt: „A
következő funkció bekapcso‐
lása: GőzSütés".
Nem megfelelően kapcsolta
be a GőzSütés funkciót a
Plusz gőz gombbal.
Lásd az alábbi szakaszt: „A
következő funkció bekapcso‐
lása: GőzSütés".
Szeretné bekapcsolni a Hő‐
légbefúvás, kis hőfok funkci‐
ót, de a Plusz gőz gomb
visszajelzője világít.
A GőzSütés funkció műkö‐
dik.
Nyomja meg a Plusz gőz
gombot a GőzSütés funkció
leállításához.
A sütőtér bemélyedésében
levő víz nem forr fel.
A hőmérséklet túl alacsony.
A hőmérsékletet legalább
110 °C-ra állítsa be.
Olvassa el a „Hasznos taná‐
csok és javaslatok” c. fejeze‐
tet.
A víz kifolyik a sütőtér bemé‐ Túl sok víz van a sütőtér be‐
lyedéséből.
mélyedésében.
14.2 A szerviz számára
szükséges adatok
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
márkaszervizhez.
Kapcsolja ki a sütőt, és győ‐
ződjön meg arról, hogy a ké‐
szülék lehűlt. A kifolyt vizet
egy szivaccsal vagy ruhával
távolítsa el. Megfelelő meny‐
nyiségű vizet töltsön a sütő‐
tér bemélyedésébe. Tekintse
át az idevonatkozó eljárást.
A márkaszerviz számára szükséges
adatok az adattáblán találhatóak. Az
adattábla a sütőtér elülső keretén
található. Ne távolítsa el az adattáblát a
készülék sütőterének keretéről.
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
MAGYAR
15. ENERGIAHATÉKONYSÁG
15.1 Termékismertető főzőlaphoz az EU 66/2014 szabvány
szerint
A készülék
azonosítójele
CCB56470BW
CCB56470BX
Főzőlap típusa
Szabadon álló tűzhely főzőlappal
Főzőzónák
száma
4
Fűtési techno‐
lógia
Hősugárzó főzőlap
Kör alakú főző‐ Bal hátsó
zónák átmérője Jobb első
(Ø)
Bal első
14,0 cm
14,0 cm
18,0 cm
Nem kör alakú Jobb hátsó
főzőzóna hosz‐
szúsága (H) és
szélessége
(Sz)
Sz: 14,0 cm
H: 25,0 cm
Energiafo‐
gyasztás főző‐
zónánként (EC
electric coo‐
king)
Bal hátsó
Jobb hátsó
Jobb első
Bal első
181,8 Wh / kg
184,3 Wh / kg
181,8 Wh / kg
190,1 Wh / kg
Főzőlap energiafogyasztása (EC electric hob)
184,5 Wh / kg
EN 60350-2 - Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 2. rész: Főzőlapok Teljesítménymérési módszerek.
15.2 Főzőlap Energiatakarékosság
A mindennapos főzés közben energiát
takaríthat meg az alábbi ötletek
betartásával.
•
•
Víz melegítésekor csak a szükséges
vízmennyiséget használja.
Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt
a főzőedényre.
•
•
•
•
•
A főzőedényt már bekapcsolás előtt
helyezze a főzőzónára.
Az edényaljak és a főzőzónák
átmérőjének mindig meg kell
egyezniük.
A kisebb főzőedényt a kisebb
főzőzónára helyezze.
A főzőedényt a főzőzóna közepére
helyezze.
A maradékhőt használja az étel
melegen tartásához vagy
felolvasztásához.
15.3 Sütőkre vonatkozó információk és Termékismertető*
Gyártó neve
AEG
37
38
www.aeg.com
A készülék azonosítójele
CCB56470BW 943005228
CCB56470BX 943005227
Energiahatékonysági szám
94.9
Energiahatékonysági osztály
A
Villamosenergia-fogyasztás normál adag és alsó +
felső sütés mellett
0,84 kWh/ciklus
Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és légke‐ 0,75 kWh/ciklus
veréses sütés mellett
Sütőterek száma
1
Hőforrás
Villamos energia
Hangerő
58 l
Sütő típusa
Szabadon álló tűzhely sütővel
Tömeg
CCB56470BW
45.0 kg
CCB56470BX
45.0 kg
* Az Európai unió számára az EU 65/2014 és 66/2014 sz. rendeletek szerint.
Fehéroroszország számára az STB 2478-2017, G függelék; STB 2477-2017, A és B füg‐
gelék szerint.
Ukrajna számára az 568/32020 sz. rendelet szerint.
Az energiahatékonysági osztály nem alkalmazható Oroszország esetében.
EN 60350-1 - Háztartási elektromos főzőkészülékek - 1. rész: Tartományok, sütők, gőzsü‐
tők és grillezők - A teljesítmény mérésére szolgáló módszerek.
15.4 Sütő Energiatakarékosság
A sütő több funkcióval is
segít energiát megtakarítani
a mindennapos főzés során.
Ügyeljen rá, hogy használat közben a
sütő ajtaja megfelelően legyen becsukva.
Főzés közben ne nyissa ki gyakran a
készülék ajtaját. Tartsa tisztán az
ajtótömítést, és ügyeljen rá, hogy
megfelelően legyen a helyére rögzítve.
Fém főzőedényeket használjon az
energiatakarékosság javítása érdekében.
Amikor lehetséges, kerülje a sütő
előmelegítését.
Ha egyszerre több ételt készít, a sütések
közötti szünet legyen a lehető
legrövidebb.
Légkeveréses sütés
Amikor lehetséges, a sütőfunkciókat
légkeveréssel használja az
energiatakarékosság érdekében.
Maradékhő
A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés
során a befejezés előtt 3 - 10 perccel
csökkentse a sütő hőmérsékletét a
minimum értékre. A sütőben levő
maradékhő tovább folytatja a sütést.
A maradékhőt más ételek
felmelegítéséhez is használhatja.
Ételek melegen tartása
A maradékhőt használhatja az étel
melegen tartásához. Ehhez válassza a
lehető legalacsonyabb hőmérsékletbeállítást.
Hőlégbefúvás (Nedves)
A funkciót arra tervezték, hogy energiát
takarítson meg a sütés során. További
MAGYAR
39
részletekért olvassa el a „Sütő - Napi
használat” fejezet Sütőfunkciók című
szakaszát.
16. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
867354643-A-092020
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement