Aeg CKB56470BW Használati utasítás

Aeg CKB56470BW Használati utasítás
CKB56470BW
CKB56470BX
USER
MANUAL
HU
Használati útmutató
Tűzhely
2
www.aeg.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................................................. 3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.................................................................................5
3. ÜZEMBE HELYEZÉS........................................................................................... 8
4. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 14
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.......................................................................... 15
6. FŐZŐLAP - NAPI HASZNÁLAT..........................................................................16
7. FŐZŐLAP – HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK................................... 17
8. FŐZŐLAP - ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS................................................................. 18
9. SÜTŐ – NAPI HASZNÁLAT ...............................................................................19
10. SÜTŐ – ÓRAFUNKCIÓK.................................................................................. 21
11. SÜTŐ – TARTOZÉKOK HASZNÁLATA........................................................... 23
12. SÜTŐ - HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK.........................................24
13. SÜTŐ – ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS..................................................................... 34
14. HIBAELHÁRÍTÁS..............................................................................................37
15. ENERGIAHATÉKONYSÁG...............................................................................39
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk készítésekor
egy olyan beredezést kívántunk létrehozni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
használattal kapcsolatos tanácsokért, prospektusokért, hibaelhárítási-,
szerviz- és javítási információkért:
www.aeg.com/support
Regisztrálja termékét a még kiválóbb szolgáltatásokért:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VEVŐSZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
Termékszám, Sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
FIGYELMEZTETÉS!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat a
hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. Használat közben a hozzáférhető részek
nagyon felforrósodnak.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
4
www.aeg.com
1.2 Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel
cseréjét csak képesített személy végezheti el.
A készülék a tengerszint felett legfeljebb 2000 m
magasságig történő használatra készült.
A készülék nem használható hajón, csónakon vagy
egyéb úszó alkalmatosságon.
A túlmelegedés elkerülése érdekében ne telepítse a
készüléket dekorációs ajtó mögé.
Ne telepítse a készüléket lábazatra.
Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy
külön távirányító rendszerrel.
FIGYELMEZTETÉS: Főzőlapon történő főzéskor az
olaj vagy zsír felügyelet nélkül hagyása veszélyes
lehet, és tűz keletkezhet.
A tüzet SOHA NE próbálja meg eloltani vízzel, hanem
kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat
például egy fedővel vagy tűzálló takaróval.
VIGYÁZAT: Főzéskor a készüléket ne hagyja
felügyelet nélkül. Rövid időtartamú főzéskor a
készüléket/terméket tartsa folyamatosan felügyelet
alatt.
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: Ne tároljon semmit
sem a főzőfelületeken.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
gőzt.
Ne használjon súrolószert vagy éles fém
kaparóeszközt a sütőajtó üvegének és a főzőlap
zsanéros üvegfedelének tisztítására, mivel ezek
megkarcolhatják a felületet, ami az üveg
megrepedését eredményezheti.
Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat (fedők,
kések, kanalak), mert azok felforrósodhatnak.
Felnyitás előtt távolítson el minden kiömlött anyagot a
készülékfedélről. A készülékfedél lecsukása előtt
hagyja lehűlni a főzőlapot.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
5
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és
az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen
óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket,
mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
A karbantartás megkezdése előtt húzza ki a hálózati
dugaszt a fali aljzatból.
FIGYELMEZTETÉS: Az izzó cseréje előtt győződjön
meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy
megelőzze áramütést.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.
Legyen óvatos, amikor megérinti a tárolórekeszt.
Felforrósodhat.
A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét,
majd a hátulját húzza el az oldalfaltól. A polctartókat a
kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a főzőlap gyártója által
tervezett vagy a főzőlap gyártója által a használati
útmutatóban javasolt, illetve a készülékhez mellékelt
főzőlapvédő elemet használjon. A nem megfelelő
védőelemek használata balesetet okozhat.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Ezt a készüléket a következő piacokra
terveztük: HU
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
•
•
•
•
•
•
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Soha ne húzza a készüléket a
fogantyújánál fogva.
A konyhai készülék házának és a
fülkének megfelelő méretűnek kell
lenniük.
Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
A készüléket az üzembe helyezési
követelményeknek megfelelő,
biztonságos helyre telepítse.
A készülék alkatrészei feszültség alatt
állnak. A készüléket bútorban
6
www.aeg.com
•
•
•
helyezze el, hogy megelőzze
veszélyes részeinek megérintését.
A készüléket azonos magasságú
készülékek vagy egységek mellett
helyezze el.
Ne telepítse a készüléket ajtó mellé
vagy ablak alá. Ezzel elkerülhető,
hogy az ajtó vagy ablak kinyitásával
leverje a forró főzőedényt a
készülékről.
Szereljen fel egy stabilizáló eszközt a
készülék megbillenésének
megakadályozására. Olvassa el az
„Üzembe helyezés” c. szakaszt.
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Minden elektromos csatlakoztatást,
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek
ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek
hozzá a készülék ajtajához vagy a
készülék alatti rekeszhez, különösen
akkor, ha a készülék működik, vagy
ajtaja forró.
A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül
ne lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
•
•
•
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3
mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
Teljesen csukja be a készülék ajtaját,
mielőtt csatlakoztatja a dugaszt a
hálózati aljzatba.
2.3 Gázcsatlakoztatás
•
•
•
•
•
Minden gázcsatlakoztatást
szakképzett személynek kell
elvégeznie.
Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a
helyi szolgáltatási feltételek (gáztípus
és gáznyomás) valamint a készülék
beállítása összhangban van-e
egymással.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék körül.
A gázellátásra vonatkozó adatok az
adattáblán találhatóak.
A készülék nem csatlakozik
égéstermék-elvezető eszközhöz. A
készüléket a hatályos telepítési
szabályoknak megfelelően
csatlakoztassa. Tartsa be a megfelelő
szellőzésre vonatkozó
követelményeket.
2.4 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- és égésveszély.
Vigyázat! Áramütés-veszély.
•
•
•
•
Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
Használat közben ne hagyja
felügyelet nélkül a készüléket.
MAGYAR
•
•
•
•
Minden használat után kapcsolja ki a
készüléket.
Körültekintően járjon el, ha működés
közben kinyitja a készülék ajtaját.
Forró levegő távozhat a készülékből.
Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.
Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként.
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és robbanásveszély
•
•
•
•
•
•
A felforrósított zsírok és olajok
gyúlékony gőzöket bocsáthatnak ki.
Zsírral vagy olajjal való főzéskor
tartsa azoktól távol a nyílt lángot és a
forró tárgyakat.
A nagyon forró olaj által kibocsátott
gőzök öngyulladást okozhatnak.
Az ételmaradékot tartalmazó használt
olaj az első használatkor alkalmazott
hőfoknál alacsonyabb értéken is tüzet
okozhat.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt
láng ne legyen a készülék közelében,
amikor kinyitja az ajtót.
Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.
Az alkoholtartalmú alkotóelemek
alkoholos levegőelegyet hozhatnak
létre.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
A zománc elszíneződésének vagy
károsodásának megakadályozása
érdekében:
– ne tegyen edényt vagy egyéb
tárgyat közvetlenül a készülék
sütőterének aljára.
– ne tegyen alufóliát a készülékre
vagy közvetlenül a készülék
sütőterének aljára.
– ne engedjen vizet a forró
készülékbe.
– a főzés befejezése után ne tárolja
a nedves edényeket vagy az ételt
a készülékben.
– a tartozékok kivételekor vagy
berakásakor óvatosan járjon el.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7
A zománc vagy rozsdamentes acél
elszíneződése nincs hatással a
készülék teljesítményére.
A nagy nedvességtartalmú
sütemények esetében mély tepsit
használjon a sütéshez. A gyümölcsök
leve maradandó foltokat ejthet.
Ne helyezzen forró főzőedényt a
kezelőpanelre.
Ne hagyja, hogy a főzőedényből
elforrjon a folyadék.
Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat
vagy főzőedényt a készülékre. A
készülék felülete megsérülhet.
Üres főzőedénnyel vagy főzőedény
nélkül ne kapcsolja be a főzőzónákat.
Az öntöttvasból vagy alumínium
öntvényből készült, illetve sérült aljú
edények megkarcolhatják a készülék
felületét. Az ilyen tárgyakat mindig
emelje fel, ha a főzőfelületen odébb
szeretné helyezni ezeket.
A készüléket jó szellőzéssel
rendelkező helyiségben helyezze
üzembe.
Kizárólag stabil főzőedényt
használjon, melynek formája
megfelelő, átmérője pedig meghaladja
az égők méretét.
Ellenőrizze, hogy a láng nem alszik-e
ki a nagylángról kislángra való gyors
átváltásnál.
Csak a készülékhez mellékelt
tartozékokat használja.
Ne helyezzen lángelosztót az égőre.
A készülék kizárólag ételkészítési
célokat szolgál. Tilos bármilyen más
célra, például helyiség fűtésére
használni.
2.5 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, tűz vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket.
Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
konnektorból.
Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék.
Máskülönben fennáll a veszély, hogy
az üveglapok eltörnek.
8
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
A sütőajtó sérült üveglapját
haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a
márkaszervizhez.
A készülékben maradt zsír vagy étel
tüzet okozhat.
Rendszeresen tisztítsa meg a
készüléket, hogy elkerülje a felület
károsodását.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
Amennyiben sütőtisztító aeroszolt
használ, tartsa be a tisztítószer
csomagolásán feltüntetett biztonsági
utasításokat.
A katalitikus zománcréteget (ha van)
semmilyen mosószerrel ne tisztítsa.
Az égőket tilos mosogatógépben
tisztítani.
2.6 Fedél
•
•
•
•
•
•
Ne változtassa meg a fedél műszaki
jellemzőit.
Rendszeresen tisztítsa meg a fedelet.
Ne nyissa fel a fedelet, ha kifröccsent
étel van a felületén.
A fedél lezárása előtt kapcsolja ki az
összes égőt.
Ne zárja le a fedelet, amíg a tűzhely
és a sütő le nem hűlt teljes
mértékben.
Az üvegfedő (ha van) felforrósodva
elrepedhet.
2.7 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
•
•
•
A készüléknél használt izzó vagy
halogén lámpa csak háztartási
készülékeknél alkalmazható. Otthona
kivilágítására ne használja.
A lámpa cseréje előtt húzza ki a
hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
Kizárólag az eredetivel megegyező
műszaki jellemzőkkel rendelkező
lámpát használjon.
2.8 Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.9 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
•
•
A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
Válassza le a készüléket ez
elektromos hálózatról.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
Lapítsa ki a külső gázvezetékeket.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
3.1 A készülék elhelyezése
A szabadon álló készülékét üzembe
helyezheti úgy, hogy egyik vagy mindkét
oldalán szekrények vannak, illetve
sarokban is elhelyezhető.
A készülék és a hátsó fal
között hagyjon 1 cm
távolságot, hogy fel tudja
nyitni a fedelét.
Tekintse meg a táblázatot a legkisebb
illesztési távolságokkal kapcsolatban.
MAGYAR
B
Minimális távolságok
mm
A
400
B
650
mm
C
150
3.2 Műszaki adatok
C
A
Méretek
Méretek
Feszültség
230 V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Készülék osztály
1
Méretek
mm
Magasság
855
Szélesség
500
Mélység
600
3.3 Egyéb műszaki adatok
Készülék kategóriája:
II2HS3B/P
Eredeti gáz:
G20 (2H) 25 mbar
Gázcsere:
G25.1 (2HS) 25 mbar
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
3.4 Kiegyenlítő fúvókák átmérői
ÉGŐ
Ø KIEGYENLÍTŐ FÚVÓKA1) 1/100 mm
Kisegítő
29 / 30
Normál
32
Erős
42
1) A kiegyenlítő fúvóka típusa a készüléktípustól függ.
3.5 Gázégők G20 jelzésű 25 mbar-os FÖLDGÁZHOZ
ÉGŐ
NORMÁL TELJE‐
CSÖKKENTETT TELJE‐
SÍTMÉNY (kW)1)
SÍTMÉNY (kW)1)
FÚVÓKA JELÖLÉ‐
SE: 1/100 mm
Gyors
3.0
0.75 / 0.72
113
Normál
2.0 / 1.9
0.43 / 0.45
92
Kisegítő
1.03
0.35
70
1) A kiegyenlítő fúvóka típusa a készüléktípustól függ.
9
10
www.aeg.com
3.6 Gázégők G25,1 jelzésű 25 mbar-os FÖLDGÁZHOZ
ÉGŐ
NORMÁL TELJE‐
CSÖKKENTETT TELJE‐
SÍTMÉNY (kW)1)
SÍTMÉNY (kW)1)
FÚVÓKA JELÖLÉ‐
SE: 1/100 mm
Gyors
3.0
0.72 / 0.75
127
Normál
2.0
0.43 / 0.45
106
Kisegítő
1.03
0.35
74
1) A kiegyenlítő fúvóka típusa a készüléktípustól függ.
3.7 Gázégők G30 30 mbar jelzésű LPG cseppfolyós gázhoz
ÉGŐ
NORMÁL TEL‐
JESÍTMÉNY
(kW)
CSÖKKEN‐
TETT TELJE‐
SÍTMÉNY
(kW)
FÚVÓKA JELÖ‐
LÉSE: 1/100 mm
NÉVLEGES GÁZ‐
HOZAM (g/ó)
Erős
3.0
0.72
88
218
Normál
2.0
0.43
71
145
Kisegítő
1.0
0.35
50
73
3.8 Gázégők G31 jelzésű, 30 mbar-os CSEPPFOLYÓS
GÁZHOZ (LPG)
ÉGŐ
NORMÁL
TELJESÍT‐
CSÖKKENTETT
TELJESÍTMÉNY
NÉVLEGES GÁZ‐
HOZAM (g/ó)
(kW)1)
FÚVÓKA JE‐
LÖLÉSE:
1/100 mm
MÉNY (kW)1)
Erős
2.6
0.63
88
186
Normál
1.7
0.38
71
121
Kisegítő
0.85
0.31
50
61
1) A csap típusa a készüléktípustól függ.
3.9 Gázcsatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
A gáz csatlakoztatása előtt
húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
aljzatból, vagy a
biztosítódobozban kapcsolja
le a biztosítót.Zárja el a
gázellátás főcsapját.
Alkalmazzon fix csatlakoztatásokat, vagy
használjon flexibilis rozsdamentes csövet
a hatályos rendelkezések szerint.
Flexibilis fémcsövek alkalmazása esetén
ügyeljen arra, hogy azok ne
érintkezzenek mozgó alkatrészekkel, és
ne nyomódjanak össze.
MAGYAR
FIGYELMEZTETÉS!
A gázvezeték nem
érintkezhet a készülék ábrán
jelzett részével.
3.11 Átállítás más gáztípusra
A különböző gáztípusoknak
megfelelő beállításokat
illetékes szakember
végezze.
FIGYELMEZTETÉS!
Ha végzett a beszereléssel,
győződjön meg róla, hogy a
csövek illesztéseinél a
tömítés nem ereszt-e. A
tömítést szappanos vízzel
ellenőrizze, ne lánggal!
Ha a készüléket gyárilag
földgázhoz állították be,
akkor a megfelelő
fúvókákkal átállíthatja azt
cseppfolyós gázra.
A gázadagolást ennek
megfelelően kell módosítani.
3.10 Nemfém flexibilis csövek
csatlakoztatása
FIGYELMEZTETÉS!
Mielőtt a fúvókákat
kicserélné, ellenőrizze, hogy
az összes gázszabályzó
gomb kikapcsolt állásban
van-e. Feszültségmentesítse
a készüléket. Hagyja lehűlni
a készüléket. Sérülés
veszélye áll fenn!
Ha a körülmények lehetővé teszik a
gázcsatlakozáshoz való egyszerű
hozzáférést, alkalmazhat flexibilis csövet
is. A flexibilis csövet szorítóbilincsekkel
szorosan kell csatlakoztatni.
Felszereléskor mindig használjon
csőtartót és tömítőgyűrűt. A flexibilis cső
akkor használható, amikor:
nem melegedhet fel annál jobban,
mint a szobahőmérséklet, azaz 30 °Cnál,
• nem hosszabb 1500 mm-nél,
• sehol sem csípődik össze,
• nem csavarodik vagy szorul meg,
• nem érintkezik éles szélekkel vagy
sarkokkal,
• állapota könnyen ellenőrizhető.
A flexibilis cső ellenőrzésekor győződjön
meg az alábbiakról:
A készülék egy
alapértelmezettnek tekintett
gázhoz van beállítva. A
beállítás módosításakor
mindig használjon tömítést.
•
•
nem láthatók rajta törések, vágások,
égésnyomok, sem a végződéseknél,
sem pedig a cső teljes hosszán,
• az anyag nem keményedett meg,
hanem megfelelő rugalmasságot
mutat,
• a szorítóbilincsek nem rozsdásodtak
el,
• szavatossági ideje nem járt le.
Ha egy vagy több hibát észlel, ne javítsa
meg a csövet, hanem cserélje ki.
A gázellátást biztosító csonk a
kezelőpanel hátsó felén található.
11
C
B
A
D
A. A gáz csatlakoztatási pontja (csak az
egyik pontot kell bekötni)
B. Tömítés
C. Állítható csatlakozás
D. Cseppfolyós gáz csőtartó
3.12 A főzőlap fúvókáinak
cseréje
A gáztípus módosításakor cserélje ki a
fúvókákat.
1. Vegye le az edénytartókat.
12
www.aeg.com
2. Vegye le az égőfedeleket és a
koronákat a gázégőről.
3. A fúvókákat egy 7-es csőkulcssal
szerelje ki.
4. A használandó gáz típusának
megfelelő fúvókákra cserélje ki a
fúvókákat.
A
A
Átállás földgázról
cseppfolyós gázra
1. Teljesen hajtsa be a kiegyenlítő
csavart.
2. Tegye vissza a szabályozógombot.
Átállás cseppfolyós gázról
földgázra
5. Az adattáblát (mely a gázcsatlakozó
mellett található) cserélje ki az új
gáztípusnak megfelelő táblára.
Ez a tábla a készülékhez
mellékelt csomagban
található.
Ha a gáznyomás ingadozik, vagy a
szükséges nyomástól eltér, a
gázcsatlakozóra megfelelő
nyomásszabályozót kell szerelni.
3.13 A főzőlap égőjének
minimum gáz helyzetéhez
tartozó gázmennyiség
beállítása
1. Húzza ki a konnektorból a készülék
hálózati vezetékét.
2. Vegye le a főzőlap
szabályozógombját. Amennyiben
nem fér hozzá a kiegyenlítő
csavarhoz, szerelje le a kezelőpanelt
a beállítás megkedése előtt.
3. Egy vékony, laposfejű csavarhúzóval
állítsa be a kiegyenlítő csavart A.
A készülék típusa meghatározza a
kiegyenlítő csavar A helyzetét.
1. Körülbelül egy fordulattal csavarja ki
a kiegyenlítő csavart (A).
2. Helyezze vissza a főzőlap
szabályozógombját.
3. Csatlakoztassa a készüléket az
elektromos hálózathoz.
4.
5.
6.
7.
8.
FIGYELMEZTETÉS!
Csak akkor
csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót, ha
minden alkatrészt
visszaszerelt az eredeti
helyére. Sérülés
veszélye áll fenn!
Gyújtsa be az égőt.
Olvassa el a „Főzőlap - Napi
használat” című fejezetet.
A főzőlap gombját forgassa a
minimum állásba.
Vegye le ismét a főzőlap
szabályozógombját.
Lassan forgassa a kiegyenlítő
csavart, míg eléri a legkisebb és
stabil lángnagyságot.
Helyezze vissza a főzőlap
szabályozógombját.
MAGYAR
13
3.14 A készülék vízszintbe
állítása
A készülék alján található kis lábak
beállításával a készülék tetejét a többi
felület magasságához igazíthatja.
3.15 Billenésgátló
Állítsa be a helyes magasságot és
területet a készülék számára, mielőtt
felszereli a billenésgátlót.
VIGYÁZAT!
Ellenőrizze, hogy a helyes
magasságban szerelte-e fel
a billenésgátlót.
1. A készülék tetejétől lefelé számítva
317 - 322 mm-re és a készülék
oldalától 80 - 85 mm-es távolságra, a
tartón lévő kör alakú nyílásba
szerelje be a billenésgátlót.
Csavarozza szilárd anyagba vagy
alkalmazzon (fali) megerősítést.
80-85
mm
317-322
mm
Ügyeljen arra, hogy a
tűzhely mögötti felület sima
legyen.
Fel kell szerelnie a billenésgátlót. Ha
nem szereli be, akkor hátrabillenhet a
készülék.
Az Ön készülékén az alábbi képen
látható szimbólum (nem minden típusnál)
figyelmezteti Önt a billenésgátló
felszerelésére.
2. Egy nyílás található a készülék
hátulján, a bal oldalon. Emelje meg a
készülék elejét, és helyezze a
készüléket a szekrények közötti tér
közepére. Ha a konyhaszekrények
közötti tér nagysága meghaladja a
tűzhely szélességét, akkor a tűzhely
középre állításához módosítania kell
az oldalméretet.
Amennyiben módosulnak a
tűzhely méretei, a
billenésgátlót ismét be kell
állítani.
14
www.aeg.com
VIGYÁZAT!
Ha a konyhaszekrények
közötti tér nagysága
meghaladja a készülék
szélességét, akkor a
készülék középre állításához
módosítania kell az
oldalméretet.
Ez a készülék dugasszal és
csatlakozókábellel kerül szállításra.
FIGYELMEZTETÉS!
A hálózati vezeték nem
érintkezhet a készüléknek az
ábrán árnyékolással jelzett
részével.
3.16 Elektromos bekötés
FIGYELMEZTETÉS!
A gyártó semmilyen
felelősséget nem vállal, ha a
biztonságra vonatkozó
fejezetekben található
óvintézkedéseket nem tartja
be.
4. TERMÉKLEÍRÁS
4.1 Általános áttekintés
1
2 3 4 5
6
4
3
12
7
8
9
2
10
1
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A főzőlap kezelőszervei
Elektronikus programkapcsoló
Hőmérséklet-szabályozó gomb
Hőmérséklet-visszajelző / szimbólum
Plusz gőz gomb
Sütőfunkciók szabályozógombja
Fűtőbetét
Lámpa
Ventilátor
Polctartó, eltávolítható
Sütőtér mélyedése
Polcszintek
MAGYAR
15
4.2 Főzőfelület elrendezése
1
2
5
3
4
4.3 Tartozékok
•
•
•
1 Kisegítő égő
2 Gőzkimenet - száma és helye a
modelltől függően változhat
3 Normál égő
4 Normál égő
5 Erős égő
Huzalpolc
Főzőedényekhez, tortaformákhoz,
sütőedényekhez.
Sütőtálca
Tortákhoz és süteményekhez.
Mély tepsi
Sütemények és húsok sütéséhez,
illetve zsírfelfogó edényként.
•
•
•
AirFry tálca
Étel kevesebb olajban vagy sütőpapír
nélkül történő sütéséhez.
Külön megvásárolható teleszkópos
polctartó
Polcokhoz és tálcákhoz. Külön
megrendelhető tartozékok.
Tárolófiók
A tárolófiók a sütőtér alatt található.
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
5.1 Kezdeti tisztítás
Vegyen ki a sütőből minden tartozékot és
kivehető polctartót.
Lásd az „Ápolás és tisztítás” című
fejezetet.
Az első használat előtt tisztítsa meg a
sütőt és a tartozékokat.
Helyezze vissza a tartozékokat és a
kivehető polctartókat az eredeti helyükre.
5.2 Az óra beállítása
A sütő működtetése előtt be kell állítania
az órát.
Amikor a készüléket az elektromos
hálózathoz csatlakoztatja, illetve
áramkimaradás után a kijelző
automatikusan villog.
1. Nyomja meg a
kiválasztó gombot.
A kijelzőn megjelenik az időzítő
bekapcsolását jelző szimbólum.
2. A pontos idő beállításához nyomja
meg a
vagy
gombot.
Körülbelül öt másodperc elteltével a
villogás megszűnik, a kijelző pedig a
beállított időt mutatja.
Az idő módosításához kapcsolja be a
készüléket, majd egyszerre nyomja meg
a
és
gombot vagy a
gombot.
Amikor az órák és percek közötti
kettőspont villog, állítsa be az új időt a
vagy
gombbal.
16
www.aeg.com
5.3 Előmelegítés
Az első használat előtt hevítse fel az
üres sütőt.
A következő funkció esetén:
GőzSütés olvassa el a „Sütő
- Napi használat” fejezetben
az alábbi funkció
bekapcsolásáról szóló
szakaszt: GőzSütés".
1. Állítsa be a
funkciót. Állítsa be a
maximális hőmérsékletet.
2. Hagyja egy óráig működni a sütőt.
4. Hagyja 15 percig működni a sütőt.
5. Állítsa be a
funkciót, majd
nyomja meg a következőt: Plusz gőz
. Állítsa be a maximális
hőmérsékletet.
6. Hagyja 15 percig működni a sütőt.
7. Kapcsolja ki a sütőt, és hagyja
lehűlni.
A szokásosnál forróbbak lehetnek a
tartozékok. Szagot és füstöt bocsáthat ki
a sütő. Gondoskodjon megfelelő
légáramlásról a helyiségben.
3. Állítsa be a . Állítsa be a maximális
hőmérsékletet. E funkció maximális
hőmérséklete 210 °C.
6. FŐZŐLAP - NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
6.1 A gázégő begyújtása
A főzőedény ráhelyezése
előtt mindig gyújtsa meg az
égőt.
FIGYELMEZTETÉS!
Ha a konyhában nyílt lángot
használ, legyen nagyon
óvatos. Nyílt láng helytelen
használata esetén a gyártó
minden felelősséget elhárít.
1. A gázégő begyújtásához fordítsa el a
főzőlap gombját az óramutató
járásával ellentétes irányban a
maximális fokozatra ( ), majd
nyomja le.
2. Legfeljebb 10 másodpercig tartsa
nyomva a főzőlap gombját, hogy a
hőérzékelő felmelegedjen. Ha nem
tartja benyomva a gombot, a
gázellátás megszakad.
3. Az égő begyújtása után állítsa be a
lángot.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne tartsa a gombot 15
másodpercnél tovább
benyomva. Ha az égő 15
másodperc elteltével sem
gyullad be, engedje fel a
gombot, forgassa kikapcsolt
helyzetbe, és legalább 1
perc várakozás után próbálja
meg újra begyújtani az égőt.
Ha az égő néhány kísérlet
után nem gyullad meg,
ellenőrizze, hogy az égő
koronája és fedele megfelelő
helyzetben van-e.
Amennyiben nincs
elektromos áram,
begyújthatja az égőt az
elektromos eszköz nélkül is.
Ilyen esetben vigye a lángot
az égő közelébe, nyomja be
a megfelelő gombot, és
forgassa a maximális
gáznyitás állásába.
Legfeljebb 10 másodpercig
tartsa nyomva a gombot,
hogy a hőérzékelő
felmelegedjen.
MAGYAR
Ha az égő véletlenül leáll,
fordítsa a gombot kikapcsolt
helyzetbe, és legalább 1
perc várakozás után próbálja
meg újra begyújtani az égőt.
A szikragyújtó
automatikusan elindulhat,
amikor az elektromos
hálózat főkapcsolóját
felkapcsolja, illetve a
készülék beszerelése vagy
egy áramkimaradás után. Ez
normális.
A.
B.
C.
D.
Égőfedél
Égőkorona
Gyújtógyertya
Hőérzékelő
6.3 Az égő kikapcsolása
A gázellátás megszakításához a gombot
forgassa el a ki
állásra.
FIGYELMEZTETÉS!
Mielőtt az edényt az égőről
levenné, a lángot mindig
vegye lejjebb, vagy
kapcsolja le.
6.2 Égők áttekintése
A
B
C
D
7. FŐZŐLAP – HASZNOS TANÁCSOK ÉS
JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
7.1 Főzőedény
FIGYELMEZTETÉS!
Ne tegyen egy főzőedényt
két égőre.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne tegyen az égőkre instabil
vagy sérült edényeket –
ezekből kifolyhat az étel, és
sérüléseket okozhat.
17
VIGYÁZAT!
Vigyázzon rá, hogy az
edények fogantyúja ne
nyúljon túl a főzőfelület
elülső szélén.
VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy az
edények az égők felett
központosan helyezkedjenek
el a maximális stabilitás és
az alacsonyabb
gázfogyasztás érdekében.
18
www.aeg.com
7.2 A főzőedény átmérője
FIGYELMEZTETÉS!
Az égők méretének
megfelelő átmérőjű
edényeket használjon.
Égőfej
A főzőedény átmé‐
rője (mm)
Kisegítő
120 - 180
Égőfej
A főzőedény átmé‐
rője (mm)
Normál
140 - 220/2401)
Erős
160 - 220/2601)
1) Amikor egyetlen főzőedény van használatban a
főzőlapon.
8. FŐZŐLAP - ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
8.1 Általános tudnivalók
•
•
•
•
•
Minden használat után tisztítsa meg a
főzőlapot.
Mindig olyan főzőedényeket
használjon, amelyeknek tiszta az alja.
A felületen megjelenő karcolások
vagy sötét foltok nem befolyásolják a
főzőlap működését.
Használjon a főzőlapok tisztításához
megfelelő tisztítószert.
A rozsdamentes acél részeket mossa
le vízzel, majd törölje szárazra puha
ruhával.
8.2 A főzőlap tisztítása
•
•
•
Azonnal távolítsa el: a megolvadt
műanyagot, folpackot, a cukrot,
valamint a cukortartalmú ételeket,
máskülönben a szennyeződés
károsíthatja a főzőlapot. Az égési
sérülés megelőzésére körültekintéssel
járjon el.
Távolítsa el, miután a főzőlap
megfelelően lehűlt: vízkőkarikák,
vízgyűrűk, zsírfoltok, fényes, fémes
elszíneződések. Nem karcoló
tisztítószerrel és megnedvesített
ruhával tisztítsa meg a főzőlapot. A
tisztítás után puha ruhával törölje
szárazra a főzőlapot.
A zománcozott részek, az égőfedelek
és a koronák tisztításához használjon
meleg szappanos vizet, majd a
visszahelyezés előtt gondosan törölje
őket szárazra.
8.3 A szikragyújtó tisztítása
A gyújtást egy fém elektródát tartalmazó
kerámia gyújtógyertya biztosítja. Ezeket
az alkatrészeket a megfelelő gyújtás
érdekében rendszeresen tisztítsa meg,
és ellenőrizze, hogy az égőrózsa nyílásai
nincsenek-e eltömődve.
8.4 Edénytartók
Az edénytartó rácsok
mosogatógépben nem
mosogathatók. Ezeket
kézzel kell elmosogatni.
1. Az edénytartók a főzőlap könnyebb
tisztítása érdekében levehetőek.
Legyen nagyon óvatos,
amikor az edénytartókat
visszahelyezi, hogy az
égősapkák károsodását
elkerülje.
2. A zománcbevonat esetenként durva
élekkel rendelkezhet, ezért
körültekintően járjon el az
edénytartók kézzel történő
lemosásakor és szárításakor. A
makacs szennyeződések
eltávolításához szükség esetén
használjon tisztítópasztát.
3. A tisztítás után ellenőrizze, hogy az
edénytartók megfelelően vannak-e
elhelyezve.
4. Az égők megfelelő működése
érdekében biztosítsa, hogy az
edénytartókarok az égő közepére
mutassanak.
MAGYAR
8.5 Időszakos karbantartás
A helyi márkaszervizzel időközönként
ellenőriztesse a gázcső állapotát, és a
19
nyomásszabályzó állapotát, ha ilyet
felszereltek.
9. SÜTŐ – NAPI HASZNÁLAT
hőmérséklet-szabályzót kikapcsolt
állásba.
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
9.2 Biztonsági termosztát
9.1 A sütő be-/kikapcsolása
1. A sütőfunkció kiválasztásához
forgassa el a sütőfunkciók gombját.
2. A kívánt hőmérséklet
kiválasztásához forgassa el a
hőmérséklet-szabályozó gombot.
A lámpa a sütő működésekor kapcsol be.
3. A sütő kikapcsolásához forgassa a
sütőfunkciók gombját és a
A sütő nem megfelelő használata vagy a
részegységek meghibásodása veszélyes
túlmelegedést okozhat. Ennek
megakadályozása céljából a sütő
biztonsági hőkapcsolóval rendelkezik,
amely megszakítja az áramellátást. A
sütő a hőmérséklet csökkenése után
automatikusan újra bekapcsol.
9.3 Sütőfunkció
Szimbólum
Sütőfunkció
Alkalmazás
Kikapcsolt állás
A sütő ki van kapcsolva.
Sütőlámpa
A sütőlámpa bekapcsolása sütőfunkció használata
nélkül.
GőzSütés
Nedvesség hozzáadása a sütés során. Megfelelő
színű és ropogós kéreg elérése. Újramelegítéskor
szaftosabb állag elérése. Gyümölcsök vagy zöld‐
ségek tartósításához.
Hőlégbefúvás, kis
hőfok
Különösen porhanyós, szaftos sültek készítéséhez,
vagy bármely gyümölcs és zöldség aszalásához.
Alsó sütés
Ropogós aljú sütemények sütéséhez.
+
Hagyományos sü‐ Egy szinten történő tészta- és hússütés számára.
tés
Grill + Felső Sütés Nagy mennyiségű lapos étel grillezéséhez, és ke‐
nyér pirításához.
20
www.aeg.com
Szimbólum
Sütőfunkció
Alkalmazás
Infrasütés
Nagyobb húsdarabok vagy nem csontozott szár‐
nyas sütése egy polcszinten. Csőben sütéshez és
pirításhoz.
Légkeveréses sü‐
tés
Többféle étel egyszerre való sütése azonos hő‐
mérsékleten, egynél több polcmagasságon anél‐
kül, hogy az egyik átvenné a másik zamatát.
Hőlégbefúvás
(Nedves)
A funkciót arra tervezték, hogy energiát takarítson
meg a sütés során. Főzési útmutatásokért olvassa
el a „Hasznos tanácsok és javaslatok” című fejeze‐
tet, Hőlégbefúvás (Nedves). A sütőajtót sütés köz‐
ben be kell csukni, hogy a funkció ne legyen meg‐
szakítva, és hogy a sütő a lehető legnagyobb ener‐
giahatékonysággal működjön. A funkció használa‐
takor a sütőtér hőmérséklete eltérhet a beállított
hőmérséklettől. A fűtési teljesítmény lecsökkenhet.
Az energiatakarékosságra vonatkozó általános ja‐
vaslatokért olvassa el az „Energiahatékonyság” fe‐
jezet Sütő - Energiatakarékosság c. szakaszát. A
funkció megfelel az EN 60350-1 sz. szabvány sze‐
rinti energiahatékonysági besorolásnak.
AirFry /
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
Étel kevesebb olajban vagy sütőpapír nélkül törté‐
nő sütéséhez. Az olyan ételek esetében, mint a ha‐
sábburgonya vagy pizza.
Sütés egyszerre két szinten, illetve aszalás.A hő‐
mérsékletet állítsa 20-40 °C-kal alacsonyabbra,
mint a Hagyományos sütés funkciónál.
Kiolvasztás
Élelmiszerek felolvasztásához (zöldségek és gyü‐
mölcsök). A felolvasztás időtartama a fagyasztott
étel méretétől és mennyiségétől függ.
9.4 A funkció bekapcsolása:
GőzSütés
Ez a funkció sütés közben
páraképződést eredményez.
FIGYELMEZTETÉS!
Égési sérülés és a készülék
károsodásának veszélye áll
fenn.
A kiszabaduló pára égési sérülést
eredményezhet:
•
Ne nyissa ki a készülék ajtaját a
következő funkció használata közben:
GőzSütés.
•
A következő funkció befejeződése
után óvatosan nyissa ki a készülék
ajtaját: GőzSütés.
Olvassa el a „Hasznos
tanácsok és javaslatok” c.
fejezetet.
1. Nyissa ki a sütő ajtaját.
2. Csapvízzel töltse fel a sütőtér
mélyedését.
A sütőtér mélyedésének maximális
űrtartalma 250 ml.
A sütőtér mélyedését kizárólag akkor
töltse fel vízzel, amikor a sütő hideg.
3. Állítsa be a funkciót: GőzSütés
.
4. Nyomja meg a Plusz gőz
gombot.
MAGYAR
A Plusz gőz gomb kizárólag a
következő funkcióval együtt
használható: GőzSütés.
A visszajelző világítani kezd.
5. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó
gombot a kívánt hőmérséklet
kiválasztásához.
6. Helyezze az ételt a készülékbe, majd
csukja be a sütőajtót.
forgassa a sütőfunkciók és a
hőmérséklet szabályozó gombjait
kikapcsolt pozícióba.
A Plusz gőz gomb visszajelzője kialszik.
8. Távolítsa el a sütőtér
bemélyedéséből a vizet.
FIGYELMEZTETÉS!
Mielőtt hozzáfogna a
megmaradt víznek a
sütőtér bemélyedéséből
való eltávolításához,
győződjön meg arról,
hogy a készülék kihűlt.
VIGYÁZAT!
Ne töltsön vizet a sütőtér
mélyedésébe sütés
közben vagy amikor a
sütő forró.
7. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Plusz gőz gombot
21
, majd
10. SÜTŐ – ÓRAFUNKCIÓK
10.1 Kijelző
A
B
C
D
A. IDŐTARTAM és BEFEJEZÉSI idő
kijelzője
B. Időkijelző
C. Aktív időzítő kijelző
D. PERCSZÁMLÁLÓ visszajelző
10.2 Gombok
Gomb
Funkció
Leírás
MÍNUSZ
A pontos idő beállítása.
ÓRA
Egy órafunkció beállítása.
PLUSZ
A pontos idő beállítása.
Plusz gőz
A funkció bekapcsolása: GőzSütés.
10.3 Órafunkciók táblázata
Óra funkció
00:00
dur
Alkalmazás
ÓRA
A pontos idő beállításához, módosításá‐
hoz vagy ellenőrzéséhez.
IDŐTARTAM
Segítségével beállítható, hogy mennyi
ideig működjön a készülék (1 perc - 10 ó).
22
www.aeg.com
Óra funkció
End
dur + End
Alkalmazás
BEFEJEZÉS
Segítségével beállítható, hogy mennyi idő
múlva kapcsoljon ki a készülék (1 perc 10 ó).
KÉSLELTETÉSI IDŐ
Az IDŐTARTAM és BEFEJEZÉS funkciók
kombinálása.
PERCSZÁMLÁLÓ
A visszaszámlálási idő beállítása (1 perc 23 óra 59 perc). Ez a funkció nincs hatás‐
sal a készülék működésére.
10.4 Az IDŐTARTAM
beállítása
1. Állítsa be a sütőfunkciót és a
hőmérsékletet.
gombot,
2. Nyomja meg többször a
amíg a dur szimbólum villogni nem
kezd.
3. Az IDŐTARTAM beállításához
nyomja meg a
vagy
gombot.
A kijelző a következőket mutatja: dur és
A szimbólum.
4. Amikor a beállított idő letelik, a dur
visszajelző villog, és 7 percig
hangjelzés hallható. A készülék
automatikusan kikapcsol.
5. A hangjelzés leállításához nyomja
meg bármelyik gombot.
6. Forgassa kikapcsolt állásba a
sütőfunkciók vezérlőgombját és a
hőmérséklet-szabályzót.
10.5 A BEFEJEZÉS beállítása
1. Állítsa be a sütőfunkciót és a
hőmérsékletet.
2. Nyomja meg többször a
gombot,
amíg a End szimbólum villogni nem
kezd.
3. Az idő beállításához nyomja meg a
vagy
gombot.
A kijelző a következőket mutatja: End és
A szimbólum.
4. Amikor a beállított idő letelik, a End
visszajelző villog, és 7 percig
hangjelzés hallható. A készülék
automatikusan kikapcsol.
5. A jelzés kikapcsolásához nyomja
meg bármelyik gombot.
6. Forgassa kikapcsolt állásba a
sütőfunkciók vezérlőgombját és a
hőmérséklet-szabályzót.
10.6 A KÉSLELTETÉSI IDŐ
beállítása
1. Állítsa be a sütőfunkciót és a
hőmérsékletet.
2. Nyomja meg többször a
gombot,
amíg a dur szimbólum villogni nem
kezd.
3. Az IDŐTARTAM beállításához
nyomja meg a
vagy
gombot.
4. Nyomja meg a
gombot.
5. A BEFEJEZÉS idejének
beállításához nyomja meg a
vagy
gombot.
6. Megerősítésül nyomja meg a
gombot.
A készülék később automatikusan
bekapcsol, majd a beállított IDŐTARTAM
alatt működik, végül leáll a BEFEJEZÉS
beállított időpontjában. A beállított
időpontban 7 percig hangjelzés hallható.
A készülék automatikusan kikapcsol.
7. A jelzés kikapcsolásához nyomja
meg bármelyik gombot.
8. Forgassa kikapcsolt állásba a
sütőfunkciók vezérlőgombját és a
hőmérséklet-szabályzót.
10.7 A PERCSZÁMLÁLÓ
beállítása
1. Nyomja meg többször a
amíg a
kezd.
gombot,
szimbólum villogni nem
MAGYAR
2. A szükséges idő beállításához
nyomja meg a
vagy
gombot.
3. Amikor letelik a beállított idő, akkor 7
percig hangjelzés hallható. A
hangjelzés leállításához nyomja meg
bármelyik gombot.
10.8 Az óra funkciók törlése
1. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a megfelelő funkció
visszajelzője villogni nem kezd.
2. Egyidejűleg nyomja meg és tartsa
megnyomva a
és
gombot.
Az óra funkció kijelzése néhány
másodperc múlva eltűnik.
23
2. A jelzés módosításához nyomja meg
többször a
gombot.
3. Engedje fel a
gombot.
A legutóbb beállított hang az új
hangjelzése.
4. A beállítás automatikus
megerősítésére várjon 5
másodpercet.
Ha a készüléket leválasztja
a hálózatról, illetve ha
áramkimaradás fordul elő,
az alapértelmezett
hangjelzés áll vissza.
10.9 A hangjelzés
módosítása
1. Az aktuális hangjelzés
meghallgatásához nyomja meg és
tartsa lenyomva a
gombot.
11. SÜTŐ – TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
11.1 Tartozékok behelyezése
Huzalpolc:
Helyezze be a sütőpolcot a polctartó
vezetősínjei közé.
Tepsi:
Ne tolja be teljesen a tepsit a
sütőtér hátsó falához. Ez
megakadályozná, hogy a
forró levegő a tepsi körül
áramolhasson. Az étel
megéghet, különösen a tepsi
hátsó részén.
Tolja a mély tepsit vagy tálcát a polctartó
vezetősínjei közé. Ellenőrizze, hogy nem
ér-e a sütő hátsó falához.
Huzalpolc és mély tepsi együtt:
Tolja a mély tepsit a polctartó
vezetősínjei és a vezetősínek feletti
huzalpolc közé.
24
www.aeg.com
AirFry tálca:
Helyezze a AirFry tálcát a második
polcszintre. Helyezze a sütőtálcát az első
polcszintre.
12. SÜTŐ - HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
A táblázatban szereplő
hőmérsékleti értékek és
sütési időtartamok csak
tájékoztatásként szolgálnak.
A valós értékek a
receptektől, a felhasznált
összetevők minőségétől és
mennyiségétől függenek.
12.1 Általános tudnivalók
A készülék négy polcszinttel rendelkezik.
A polcszintek számozása a készülék
aljától felfelé történik.
A sütő egy speciális rendszerrel van
ellátva, ami keringeti a levegőt, és a gőzt
folyamatosan visszavezeti. A rendszerrel
egyszerre párolhat és süthet, így az
elkészített ételek belül puhák, kívül pedig
ropogósak lesznek. Minimálisra
csökkenti a sütési időt és az
energiafogyasztást.
A nedvesség lecsapódhat a készüléken
vagy az ajtó üveglapjain. Ez normális
jelenség. Mindig álljon hátrébb a
készüléktől, amikor sütés közben kinyitja
a készülék ajtaját. A páralecsapódás
csökkentése érdekében a sütés
megkezdése előtt 10 percig üzemeltesse
a készüléket.
Törölje le a nedvességet a készülék
minden használata után.
Ne helyezzen semmilyen tárgyat
közvetlenül a sütőtér aljára, és a
készülék egységeit ne takarja le sütés
közben alufóliával. Ez hatással lehet a
sütés eredményére, és károsíthatja a
sütő zománcozását.
12.2 Tésztasütés
Az első sütéskor alacsonyabb
hőmérsékletet használjon.
A sütési időtartam 10 – 15 perccel
meghosszabbítható, ha egyszerre több
polcszinten süt süteményeket.
A különböző magasságokra helyezett
torták és sütemények nem mindig
egyenletesen barnulnak. Egyenetlen
barnulás esetén nem szükséges
megváltoztatni a hőmérséklet-beállítást.
Sütés közben a különbségek
kiegyenlítődnek.
A sütőben lévő tepsik sütés közben
deformálódhatnak. Amikor a tepsik újra
lehűlnek, a torzulás megszűnik.
12.3 Sütemények sütése
Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg a
sütési idő 3/4-e el nem telt.
Ha egyszerre két sütőtálcát használ,
legyen egy üres szint közöttük.
MAGYAR
12.4 Húsok és halak sütése
Az első időkben figyelje a sütés
folyamatát. Találja meg a legjobb
beállításokat (hőmérséklet-beállítás,
sütési idő stb.) főzőedényeihez,
receptjeihez és mennyiségeihez,
miközben használja a készüléket.
Nagyon zsíros húsok sütésekor
használjon mély tepsit, hogy megóvja a
sütőt a zsírfoltoktól, amelyek esetleg rá is
éghetnek.
Hagyja a húst kb. 15 percig állni a
szeletelés előtt, hogy a szaftja ne folyjon
ki.
12.6 GőzSütés
+
Az előmelegítés előtt
kizárólag akkor töltse fel
vízzel a sütőtér mélyedését,
amikor a sütő hideg.
Hússütés közben a túlzott füstképződés
megelőzése érdekében öntsön egy kis
vizet a mély tepsibe. A füst
lecsapódásának megelőzése érdekében
mindig pótolja az elpárolgott vizet.
Lásd az alábbi szakaszt: „A következő
funkció bekapcsolása: GőzSütés"
12.5 Sütési időtartamok
A sütés időtartama az étel fajtájától,
annak állagától és mennyiségétől függ.
Pékáruk
Ételek
Víz mennyi‐
sége a sütő‐
tér bemélye‐
désében (ml)
Hőmérsék‐
let (°C)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Kiegészítők
Fehér ke‐
100
180
35 - 40
2
Használjon sütő‐
tálcát.
Zsemle1)
100
200
20 - 25
2
Használjon sütő‐
tálcát.
Házi pizza1)
100
230
10 - 20
1
Használjon sütő‐
tálcát.
Focaccia 1)
100
190 - 210
20 - 25
1
Használjon sütő‐
tálcát.
Aprósütemé‐ 100
nyek, lángo‐
sok, crois‐
150 - 180
10 - 20
2
Használjon sütő‐
tálcát.
180
20
2
Használjon sütő‐
formát.
nyér1)
sant1)
Szilvatorta,
almás pite,
fahéjas te‐
100
kercsek1)
1) Melegítse elő az üres sütőben 5 percig a sütés előtt.
25
26
www.aeg.com
Fagyasztott ételek elkészítése
Ételek
Víz mennyi‐
Hőmérsék‐
sége a sütő‐ let (°C)
tér bemélye‐
désében (ml)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Kiegészítők
Fagyasztott
150
200 - 210
10 - 20
2
Használjon huzal‐
polcot.
150
160 - 170
25 - 30
2
Használjon sütő‐
tálcát.
pizza1)
Fagyasztott
croissant1)
1) Melegítse elő az üres sütőben 10 percig a sütés előtt.
Étel regenerálása
Ételek
Víz mennyi‐ Hőmérsék‐
sége a sütő‐ let (°C)
tér bemélye‐
désében (ml)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Kiegészítők
Fehér ke‐
nyér
100
110
15 - 25
2
Használjon sütő‐
tálcát.
Zsemle
100
110
10 - 20
2
Használjon sütő‐
tálcát.
Házi pizza
100
110
15 - 25
2
Használjon sütő‐
tálcát.
Focaccia
100
110
10 - 20
2
Használjon sütő‐
tálcát.
Zöldségek
100
110
15 - 25
2
Használjon sütő‐
tálcát.
Rizs
100
110
15 - 25
2
Használjon sütő‐
tálcát.
Tészta
100
110
15 - 25
2
Használjon sütő‐
tálcát.
Hús
100
110
15 - 25
2
Használjon sütő‐
tálcát.
Sültek
Ételek
Víz mennyi‐ Hőmérsék‐
sége a sütő‐ let (°C)
tér bemélye‐
désében (ml)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Kiegészítők
Sertés ros‐
ton
200
180
65 - 80
2
A huzalpolcot sütő
tálcával használja.
Marha hát‐
szín
200
200
50 - 60
2
A huzalpolcot sütő
tálcával használja.
MAGYAR
27
Ételek
Víz mennyi‐ Hőmérsék‐
sége a sütő‐ let (°C)
tér bemélye‐
désében (ml)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Kiegészítők
Csirke
200
210
60 - 80
2
A huzalpolcot sütő
tálcával használja.
Pulykasült
200
200
70 - 90
2
A huzalpolcot sütő
tálcával használja.
12.7 Tartósítás
•
•
•
+
FIGYELMEZTETÉS!
Égési sérülés és a készülék
károsodásának veszélye áll
fenn.
•
•
Csak a piacon beszerezhető, azonos
méretű befőzőüvegeket használjon.
A sütőtálcára ne tegyen hat darab fél
literes befőzőüvegnél többet.
Egyenletesen töltse meg a
befőzőüvegeket, és hagyjon 1 cm
levegőt az üvegek tetejétől számítva.
Hagyja a tetőket a befőzőüvegeken
•
•
anélkül, hogy hermetikusan lezárná
azokat.
Az üvegek ne érjenek egymáshoz.
Töltsön 1/2 liter vizet a sütő tálcába
és 1/4 liter vizet a sütőtér
bemélyedésébe, hogy elegendő
páratartalmat biztosítson a sütőben.
Állítsa be a GőzSütés funkciót és a
megfelelő hőmérsékletet az alábbi
táblázat alapján.
Csak a funkció kikapcsolásakor
zárhatók le a befőzőüvegek
hermetikusan.
Bogyós gyümölcsök
Ételek
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Kiegészítők
Földieper / áfonya / málna
160
25 - 30
1
Használjon
sütő tálcát.
Ételek
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Kiegészítők
Körte / birsalma / szilva
160
35 - 40
1
Használjon
sütő tálcát.
Ételek
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Kiegészítők
Cukkini / padlizsán / hagy‐
ma / paradicsom
160
30 - 35
1
Használjon
sütő tálcát.
Csonthéjas gyümölcs
Puha zöldségek
28
www.aeg.com
Savanyúságnak való zöldségek
Ételek
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Kiegészítők
Sárgarépa / karalábé / fe‐
hérrépa / zeller
160
35 - 45
1
Használjon
sütő tálcát.
12.8 Hőlégbefúvás, kis hőfok
Aszalás
Ételek
Hőmérséklet
(°C)
Idő (óra)
Bab
60 - 70
Paprika csíkok
60 - 70
Polcmagasság
1. pozíció
2. pozíció
7-9
2
1/3
10 - 12
2
1/3
Zöldség savany‐ 60 - 70
úsághoz
9 - 11
2
1/3
Gomba, aprított
50 - 60
13 - 15
2
1/3
Fűszernövény
40 - 50
3-5
2
1/3
60 - 70
11 - 13
2
1/3
Kajszibarack fel‐ 60 - 70
ek
9 - 11
2
1/3
Almaszeletek
60 - 70
6-8
2
1/3
Körte szeletek
60 - 70
7 - 10
2
1/3
Zöldségek
Gyümölcs
Szilva, felezett
Hőlégbefúvás, Kis Hőfok
Ételek
Mennyiség
(kg)
Mindkét ol‐ Hőmérséklet
dal barní‐
(°C)
tása (perc)
Polcma‐
gasság
Idő (perc)
Filé (közepesen
átsütve)
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 90
Marha hátszín
(közepesen át‐
sütve)
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
160 - 200
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
50 - 90
Marhahús
Borjú
Filé (rózsaszínű‐
re sütve)
MAGYAR
Ételek
Mennyiség
(kg)
Mindkét ol‐ Hőmérséklet
dal barní‐
(°C)
tása (perc)
Polcma‐
gasság
Idő (perc)
Karaj (egyben)
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Borjúsült, közep‐
esen
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Filé (rózsaszínű‐
re sütve)
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 100
Karaj (egyben)
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Sertéssült, kö‐
zepesen
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
29
Sertés
12.9 Hagyományos sütés
Tésztasütés
Ételek
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Lepény
160 - 170
25 - 35
2
Kelt almás sütemény
170 - 190
45 - 55
3
Tepsis sütemény
170 - 180
35 - 45
2
Prézlikalács
170 - 190
50 - 60
3
Sajttorta
170 - 190
60 - 70
2
Parasztkenyér
190 - 210
50 - 60
2
Töltött kalács
165 - 175
35 - 45
2
Üres kalács
165 - 175
35 - 45
2
Zsemlék
180 - 200
15 - 25
2
Keksztekercs
150 - 170
15 - 25
2
Quiche Lorraine
215 - 225
45 - 55
2
Ételek
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Fél csirke
210 - 230
35 - 50
2
Sertésborda
190 - 210
30 - 35
3
Hal egészben
200 - 220
40 - 70
2
Sültek
Polcmagasság
30
www.aeg.com
12.10 Grill + Felső Sütés
Ételek
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Fél csirke
230
50 - 60
2
Sertésborda
230
40 - 50
3
Grill sonka
250
17 - 25
2
Kolbászok
250
20 - 30
2
Bifsztek: közepesen
230
25 - 35
2
12.11 Infrasütés
Ételek
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Fél csirke
200
50 - 60
2
Csirke
250
55 - 60
2
Csirke szárny
230
30 - 40
2
Sertésborda
230
40 - 50
2
Bifsztek: jól átsütve
250
35 - 40
2
12.12 Légkeveréses sütés
Tésztasütés
Ételek
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagas‐
ság
Kelt tészta töltelékkel
150 - 160
20 - 30
2
Lekváros piskóta
170 - 190
30 - 40
2
Svájci almás lepény
180 - 200
35 - 45
2
Karácsonyi püspökkenyér 150 - 160
40 - 50
2
Homoktorta
170 - 190
50 - 60
2
Habcsók
110 - 120
30 - 40
2
Burgonyafelfújt
180 - 200
40 - 50
2
Lasagne
170 - 190
30 - 50
2
Sült makaróni
170 - 190
50 - 60
2
Pizza
190 - 200
25 - 35
2
MAGYAR
31
Sültek
Ételek
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagas‐
ság
Csirke egészben
200 - 220
55 - 65
2
Sertéssült
170 - 180
45 - 50
2
12.13 Hőlégbefúvás (Nedves)
Ételek
Hőmér‐
séklet
(°C)
Idő (perc) Polc‐
Kiegészítők
magas‐
ság
Molnárka
190
25 - 30
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Zsemle
200
40 - 45
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Fagyasztott pizza,
350 g
190
25 - 35
2
huzalpolc
Keksztekercs
180
20 - 30
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Brownie
180
35 - 45
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Szufflé
210
35 - 45
2
hat kerámia ramekin huzalpolcon
Piskóta tortaalap
180
25 - 35
2
tortaforma rácson
Piskótatészta
150
35 - 45
2
tortasütő forma huzalpolcon
Hal tasakokban, 300
g
180
25 - 35
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Hal egészben, 200 g
180
25 - 35
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Halfilé, 300 g
180
30 - 40
2
pizzaserpenyő rácson
200
35 - 45
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Nyárson sült hús, 500 200
g
30 - 40
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Kenyér és pizza
Sütemény sütő tálcán
Sütés sütőformában
Hal
Hús
Hús tasakban, 250 g
Aprósütemény sütése
Aprósütemények
170
25 - 35
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Habcsók
170
40 - 50
2
sütő tálca vagy mély tepsi
32
www.aeg.com
Ételek
Hőmér‐
séklet
(°C)
Idő (perc) Polc‐
Kiegészítők
magas‐
ság
Muffin
180
30 - 40
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Sós aprósütemény
160
25 - 35
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Aprósütemény omlós
tésztából
140
25 - 35
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Gyümölcslepény
170
20 - 30
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Vegyes zöldségek ta‐ 200
sakban, 400 g
20 - 30
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Omlett
200
30 - 40
2
pizzaserpenyő rácson
Zöldségek tálcán, 700 190
g
25 - 35
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Vegetáriánus
12.14 Hőlégbefúvás, nagy hőfok
Tésztasütés
Ételek
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Lepény
140 - 160
40 - 50
1+3
Zsemlék
190 - 210
10 - 20
1+3
Habcsók
100 - 120
55 - 65
1+3
Vajas sütemény
150 - 170
20 - 30
1+3
Pizza
200 - 220
35 - 45
1+3
12.15 AirFry
Pékáruk
Ételek
Mennyiség
Croissant, fagyasztott
Aprósüt. leveles tésztából, fa‐
gyasztott
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
körülbelül 350 g 180 - 220
15 - 30
2
körülbelül 400 g 180 - 220
15 - 35
2
Aprósüt. leveles tésztából, friss körülbelül 300 g 180 - 220
15 - 35
2
Fagyasztott pizza
20 - 35
2
körülbelül 340 g 180 - 220
MAGYAR
33
Burgonya termékek
Ételek
Mennyiség
Sült burgonya, fagyasztott
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
körülbelül 650 g 180 - 220
20 - 30
2
Sült burgonya, vastag, fa‐
gyasztott
körülbelül 600 g 180 - 220
20 - 30
2
Hasábburgonya, fagyasztott
körülbelül 650 g 180 - 220
15 - 25
2
Krokettek
körülbelül 450 g 180 - 220
15 - 30
2
Ételek
Mennyiség
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Cukkini szeletek, friss1)
körülbelül 500 g 180 - 220
25 - 35
2
Friss zöldségek
Hőmérséklet
(°C)
1) adjon hozzá egy teáskanál olívaolajat, hogy megelőzze a letapadást
Különleges programok
Ételek
Mennyiség
Hőmérséklet Idő (perc)
(°C)
Polcma‐
gasság
Fésűs csiga, fagyasztott
körülbelül 300 g 180 - 220
15 - 25
2
Garnélarák bundában, fa‐
gyasztott
körülbelül 200 g 180 - 220
15 - 25
2
Tintahal gyűrűk, fagyasztott
körülbelül 250 g 180 - 220
15 - 25
2
Csirkefalatok, fagyasztott
körülbelül 300 g 180 - 220
15 - 25
2
Halrudacskák, fagyasztott
körülbelül 500 g 180 - 220
15 - 25
2
12.16 Tájékoztatás a bevizsgáló intézetek számára
Ételek
Funkció
Hőmér‐
séklet
(°C)
Kiegészítők
Polcma‐
gasság
Idő
(perc)
Aprósütemény (16
db/tepsi)
Hagyományos
sütés
160
sütő tálca
3
20 - 30
Aprósütemény (16
db/tepsi)
Légkeveréses
sütés
150
sütő tálca
3
20 - 30
Aprósütemény (16
db/tepsi)
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
160
sütő tálca
1+3
30 - 40
Almás pite (2 forma, Hagyományos
átmérő: 20 cm, átló‐ sütés
san elhelyezve)
190
huzalpolc
1
65 - 75
34
www.aeg.com
Ételek
Funkció
Hőmér‐
séklet
(°C)
Kiegészítők
Polcma‐
gasság
Idő
(perc)
Almás pite (2 forma, Légkeveréses
átmérő: 20 cm, átló‐ sütés
san elhelyezve)
180
huzalpolc
2
70 - 80
Piskóta (zsiradék
nélkül)
Hagyományos
sütés
180
huzalpolc
2
20 - 30
Piskóta (zsiradék
nélkül)
Légkeveréses
sütés
160
huzalpolc
2
25 - 35
Piskóta (zsiradék
nélkül)
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
170
huzalpolc
1+3
30 - 40
Linzer / omlós tész‐
ták
Hagyományos
sütés
140
sütő tálca
3
15 - 30
Linzer / omlós tész‐
ták
Légkeveréses
sütés
140
sütő tálca
3
20 - 30
Linzer / omlós tész‐
ták
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
140
sütő tálca
1+3
15 - 30
Pirítós
Grill + Felső
Sütés
250
huzalpolc
3
5 - 10
Marhahús hambur‐
ger
Infrasütés
250
huzalpolc vagy
grill- / mély hús‐
sütő tepsi
3
15 - 20
egyik ol‐
dal; 10 15 másik
oldal
13. SÜTŐ – ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
13.1 Tisztítással kapcsolatos
megjegyzések
A sütő elejét meleg vizes és enyhe
tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg.
A fémfelületek tisztítását speciális
tisztítószerrel végezze.
Minden használat után alaposan tisztítsa
meg a sütő belsejét. A lerakódott zsír
vagy egyéb ételmaradék tüzet okozhat.
A veszély mértéke nagyobb a
grillezőedény esetében.
Minden használat után tisztítsa és
szárítsa meg az összes tartozékot.
Meleg vízzel és tisztítószerrel
megnedvesített puha kendőt használjon.
A tartozékokat tilos mosogatógépben
tisztítani (a AirFry tálca kivételével).
A makacs szennyeződéseket az erre a
célra kifejlesztett speciális sütőtisztító
szerrel tisztítsa meg.
Ha teflon bevonatú tartozékokkal
rendelkezik, ne tisztítsa azokat agresszív
tisztítószerekkel, éles szélű tárgyakkal
vagy mosogatógépben. Ezek a
letapadást gátló teflon bevonat sérülését
okozhatják.
MAGYAR
13.2 A AirFry tálca tisztítása
1. Helyezze a AirFry tálcát a sütő
tálcára.
2. Töltsön bele mosogatószeres forró
vizet, és hagyja ázni.
3. A AirFry tálcát szivaccsal tisztítsa,
illetve az ételmaradványok
eltávolításához használjon kefét.
A mosogatógépben való tisztítás is
megengedett.
13.3 Rozsdamentes acél vagy
alumínium sütők
A sütőajtó tisztításához csak nedves
szivacsot vagy törlőruhát használjon.
Puha ronggyal törölje szárazra.
Soha ne használjon acélgyapotot,
savtartalmú vagy súroló hatású szereket,
mivel azok károsíthatják a sütő felületét.
A sütő kezelőpaneljét ugyanilyen
elővigyázatosan tisztítsa meg.
13.4 A sütőtér
bemélyedésének tisztítása
A tisztítási eljárás eltávolítja a gőzsütés
után a sütőtér bemélyedésében
lerakódott vízkő maradványokat.
Javasoljuk, hogy a tisztítási
eljárást a következő funkció
legalább minden 5 - 10.
ciklusa után végezze el:
GőzSütés.
1. Töltsön 250 ml fehér ecetet a sütő
aljánál található sütőtéri mélyedésbe.
Legfeljebb 6%-os, növényi
kivonatoktól mentes ecetet
használjon.
2. 30 percig hagyja környezeti
hőmérsékleten, hogy az ecet feloldja
a vízkő maradványokat.
3. Langyos vízzel és puha ruhával
tisztítsa meg a sütőteret.
13.5 A polctartók
A sütő tisztításához vegye ki a
polctartókat.
VIGYÁZAT!
Legyen óvatos, amikor
kiveszi a polctartókat.
35
1. Húzza el a polctartó elülső részét az
oldalfaltól.
2. Húzza el a polctartó hátulját az
oldalfaltól, majd vegye ki.
1
2
Az eltávolított tartozékokat az ellentétes
sorrend betartásával szerelje vissza.
13.6 A sütő mennyezete
FIGYELMEZTETÉS!
A fűtőelem eltávolítása előtt
kapcsolja ki a készüléket.
Ellenőrizze, hogy lehűlt-e
már a készülék.
Égésveszély!
Távolítsa el a polcvezető síneket.
A sütő mennyezetének könnyebb
tisztításához a fűtőelem eltávolítható.
1. Csavarozza ki a fűtőelemet rögzítő
csavart. A legelső alkalommal
használjon csavarhúzót.
36
www.aeg.com
2. Óvatosan húzza lefelé a fűtőelemet.
30°
3. Meleg vizes és mosószeres puha
törlőkendővel tisztítsa meg a sütő
tetejét, majd hagyja megszáradni.
A fűtőelemet az ellenkező sorrend
betartásával kell visszaszerelni.
2. Tartsa meg két oldalon az ajtó felső
szélénél lévő ajtószegélyt (B), majd
nyomja befelé, hogy elengedjen a
kapocs tömítése.
Tegye be a polcvezető síneket.
FIGYELMEZTETÉS!
A fűtőelem visszahelyezése
után ellenőrizze, hogy a
megfelelő helyre tette-e azt
vissza, illetve hogy szilárdan
áll-e.
13.7 A sütő üveglapjainak leés felszerelése
A tisztításhoz a belső üveglapok
eltávolíthatók. Az üveglapok száma
modellenként változik.
FIGYELMEZTETÉS!
A sütő ajtaját résnyire hagyja
nyitva a tisztítási munka
során. Ha teljesen kinyitja,
akkor véletlen becsukódhat,
és sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használja a készüléket
az üveglapok nélkül.
1. Nyissa ki az ajtót körülbelül 30°-os
szögbe. Az ajtó önmagától megáll az
enyhén nyitott helyzetben.
2
B
1
3. Húzza előre a díszlécet az
eltávolításhoz
FIGYELMEZTETÉS!
Amikor kiveszi az
üveglapokat, a sütőajtó
megpróbál becsukódni.
4. Tartsa meg az ajtó üveglapjait
egyenként a felső szélüknél fogva, és
felfele húzza ki őket.
5. Tisztítsa meg az üveglapokat
mosószeres vízzel. Óvatosan törölje
szárazra az üveglapot.
A tisztítás befejeztével tegye vissza az
üveglapokat és a sütőajtót a helyére.
Ismételje meg fordított sorrendben a fenti
lépéseket. Először a kisebb lapot
helyezze vissza, majd a nagyobbat.
VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy a belső
üveglapot megfelelően
helyezze be a helyére.
MAGYAR
13.8 A rekesz eltávolítása
FIGYELMEZTETÉS!
Ne tároljon gyúlékony
anyagokat (pl. tisztítószert,
műanyag zacskót,
edényfogó kesztyűt, papírt
vagy tisztító aeroszolt) a
rekeszben. A sütő
használata közben a rekesz
felmelegszik. Tűzveszély!
A sütő alatti rekesz a könnyebb
tisztításhoz kivehető.
1. Ütközésig húzza ki a rekeszt.
37
2. Óvatosan emelje felfelé a rekeszt.
3. Húzza ki teljesen a rekeszt.
A rekesz visszahelyezéséhez fordított
sorrendben hajtsa végre a fenti
műveletet.
13.9 A sütőlámpa cseréje
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
Az izzó forró lehet.
1. Kapcsolja ki a sütőt. Várja meg, míg
a sütő lehűl.
2. Húzza ki a sütőt a hálózati aljzatból.
3. Tegyen egy kendőt a sütőtér aljára.
Hátsó lámpa
1. Az üveg lámpaburkolat
eltávolításához forgassa azt.
2. Tisztítsa meg az üveg
lámpaburkolatot.
3. Cserélje ki az izzót egy megfelelő,
300 °C-ig hőálló izzóra .
4. Szerelje fel az üvegbúrát.
14. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
14.1 Mi a teendő, ha ...
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A szikragyújtó működtetése‐
kor nincs szikra.
A főzőlap nincs csatlakoztat‐
va az elektromos hálózat‐
hoz, vagy csatlakoztatása
nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a főzőlap
jól van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz. Lásd
a kapcsolási rajzot.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
leolvad, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
Az égőfedél és a korona
helytelenül illeszkedik.
Megfelelően illessze az égő‐
fedelet és a koronát.
38
www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges ok
Begyújtás után azonnal kial‐
szik a láng.
A hőérzékelő nem melegszik A láng begyújtása után leg‐
fel eléggé.
feljebb 10 másodpercig tart‐
sa nyomva a szikragyújtó
gombot.
A lánggyűrű egyenetlen.
Az égőkoronát ételmaradvá‐
nyok zárják el.
Ellenőrizze, hogy a fúvóka
nincs-e eltömődve, és az
égőkorona tiszta-e.
Az égők nem működnek.
Nincs gázellátás.
Ellenőrizze a gázcsatlako‐
zást.
A láng színe narancssárga
vagy sárga.
A sütő nem melegszik fel.
Javítási mód
Az égő bizonyos részein a
láng narancssárgának vagy
sárgának tűnhet. Ez normá‐
lis jelenség.
A készülék kikapcsolt álla‐
potban van.
Kapcsolja be a sütőt.
Nem végezte el a szükséges Ellenőrizze, hogy elvégeztebeállításokat.
e a szükséges beállításokat.
Az óra nincs beállítva.
Állítsa be az órát.
A világítás nem működik.
A világítás izzója meghibá‐
sodott.
Cserélje ki az izzót.
Gőz- és páralecsapódás az
ételen és a sütőtérben.
Az ételt túl sokáig hagyta a
sütőben.
A sütés befejezése után az
edényeket ne hagyja 15 - 20
percnél hosszabb ideig a sü‐
tőben.
Túl hosszú időbe telik az
ételek elkészítése, vagy túl
gyorsan elkészülnek.
A hőmérséklet túl alacsony
vagy túl magas.
Szükség esetén módosítsa a
hőmérsékletet. Kövesse a
felhasználói kézikönyv utasí‐
tásait.
A kijelzőn „0.00” és „LED”
felirat látható.
Áramkimaradás volt.
Állítsa be újra az órát.
A következő funkció haszná‐ Nem kapcsolta be a GőzSü‐
latakor a sütés eredményes‐ tés funkciót.
sége nem megfelelő: Gőz‐
Sütés.
Lásd az alábbi szakaszt: „A
következő funkció bekapcso‐
lása: GőzSütés".
Nem töltötte fel vízzel a sü‐
tőtér mélyedését.
Lásd az alábbi szakaszt: „A
következő funkció bekapcso‐
lása: GőzSütés".
Nem megfelelően kapcsolta
be a GőzSütés funkciót a
Plusz gőz gombbal.
Lásd az alábbi szakaszt: „A
következő funkció bekapcso‐
lása: GőzSütés".
MAGYAR
39
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
Szeretné bekapcsolni a Hő‐
légbefúvás, kis hőfok funkci‐
ót, de a Plusz gőz gomb
visszajelzője világít.
A GőzSütés funkció műkö‐
dik.
Nyomja meg a Plusz gőz
gombot a GőzSütés funkció
leállításához.
A sütőtér bemélyedésében
levő víz nem forr fel.
A hőmérséklet túl alacsony.
A hőmérsékletet legalább
110 °C-ra állítsa be.
Olvassa el a „Hasznos taná‐
csok és javaslatok” c. fejeze‐
tet.
A víz kifolyik a sütőtér bemé‐ Túl sok víz van a sütőtér be‐
lyedéséből.
mélyedésében.
14.2 A szerviz számára
szükséges adatok
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
márkaszervizhez.
Kapcsolja ki a sütőt, és győ‐
ződjön meg arról, hogy a ké‐
szülék lehűlt. A kifolyt vizet
egy szivaccsal vagy ruhával
távolítsa el. Megfelelő meny‐
nyiségű vizet töltsön a sütő‐
tér bemélyedésébe. Tekintse
át az idevonatkozó eljárást.
A márkaszerviz számára szükséges
adatok az adattáblán találhatóak. Az
adattábla a sütőtér elülső keretén
található. Ne távolítsa el az adattáblát a
készülék sütőterének keretéről.
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
15. ENERGIAHATÉKONYSÁG
15.1 Termékismertető főzőlaphoz az EU 66/2014 szabvány
szerint
A készülék
azonosítójele
CKB56470BW
CKB56470BX
Főzőlap típusa
Szabadon álló tűzhely főzőlappal
Gázégők szá‐
ma
4
40
www.aeg.com
Energiaosztály
gázégőnként
(EE gas bur‐
ner)
Bal hátsó - Kisegítő
nem alkalmazható
Jobb hátsó - Normál
55.3%
Jobb első - Normál
55.5%
Bal első - Erős
55.5%
Energiaosztály gázfőzőlap esetén (EE gas hob)
EN 30-2-1: Háztartási gázüzemű
főzőkészülékek - 2-1 rész: Ésszerű
energiafelhasználás - Általános rész
15.2 Főzőlap Energiatakarékosság
A mindennapos főzés közben energiát
takaríthat meg az alábbi ötletek
betartásával.
•
•
Víz melegítésekor csak a szükséges
vízmennyiséget használja.
Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt
a főzőedényre.
•
•
•
•
•
55.4%
Használat előtt ellenőrizze, hogy az
égők és az edénytartók megfelelően
vannak-e elhelyezve.
Az edényalj átmérőjének megfelelően
kell illeszkednie az égő átmérőjéhez.
A főzőedényt közvetlenül az égő fölé
és annak közepére helyezze.
Amikor a folyadék forrni kezd,
csökkentse a lángot, hogy a folyadék
enyhén gyöngyözzön.
Ha szükséges, használjon kuktát.
Olvassa el annak kezelési
útmutatóját.
15.3 Sütőkre vonatkozó információk és Termékismertető*
Gyártó neve
AEG
A készülék azonosítójele
CKB56470BW 943005241
CKB56470BX 943005238
Energiahatékonysági szám
94.9
Energiahatékonysági osztály
A
Villamosenergia-fogyasztás normál adag és alsó +
felső sütés mellett
0,84 kWh/ciklus
Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és légke‐ 0,75 kWh/ciklus
veréses sütés mellett
Sütőterek száma
1
Hőforrás
Villamos energia
Hangerő
58 l
Sütő típusa
Szabadon álló tűzhely sütővel
Tömeg
CKB56470BW
44.0 kg
CKB56470BX
45.0 kg
MAGYAR
41
* Az Európai unió számára az EU 65/2014 és 66/2014 sz. rendeletek szerint.
Fehéroroszország számára az STB 2478-2017, G függelék; STB 2477-2017, A és B füg‐
gelék szerint.
Ukrajna számára az 568/32020 sz. rendelet szerint.
Az energiahatékonysági osztály nem alkalmazható Oroszország esetében.
EN 60350-1 - Háztartási elektromos főzőkészülékek - 1. rész: Tartományok, sütők, gőzsü‐
tők és grillezők - A teljesítmény mérésére szolgáló módszerek.
15.4 Sütő Energiatakarékosság
Maradékhő
A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés
során a befejezés előtt 3 - 10 perccel
csökkentse a sütő hőmérsékletét a
minimum értékre. A sütőben levő
maradékhő tovább folytatja a sütést.
A sütő több funkcióval is
segít energiát megtakarítani
a mindennapos főzés során.
Ügyeljen rá, hogy használat közben a
sütő ajtaja megfelelően legyen becsukva.
Főzés közben ne nyissa ki gyakran a
készülék ajtaját. Tartsa tisztán az
ajtótömítést, és ügyeljen rá, hogy
megfelelően legyen a helyére rögzítve.
Fém főzőedényeket használjon az
energiatakarékosság javítása érdekében.
Amikor lehetséges, kerülje a sütő
előmelegítését.
Ha egyszerre több ételt készít, a sütések
közötti szünet legyen a lehető
legrövidebb.
A maradékhőt más ételek
felmelegítéséhez is használhatja.
Ételek melegen tartása
A maradékhőt használhatja az étel
melegen tartásához. Ehhez válassza a
lehető legalacsonyabb hőmérsékletbeállítást.
Hőlégbefúvás (Nedves)
A funkciót arra tervezték, hogy energiát
takarítson meg a sütés során. További
részletekért olvassa el a „Sütő - Napi
használat” fejezet Sütőfunkciók című
szakaszát.
Légkeveréses sütés
Amikor lehetséges, a sütőfunkciókat
légkeveréssel használja az
energiatakarékosság érdekében.
16. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
42
www.aeg.com
MAGYAR
43
867354686-A-092020
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement