Electrolux EKC54972OX Kasutusjuhend

Electrolux EKC54972OX Kasutusjuhend
EKC54972OX
ET
LV
Pliit
Plīts
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
2
37
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 3
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 5
3. PAIGALDAMINE.................................................................................................8
4. TOOTE KIRJELDUS.........................................................................................10
5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST........................................................... 11
6. PLIIT – IGAPÄEVANE KASUTAMINE..............................................................11
7. PLIIT - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID..................................................................12
8. PLIIT – PUHASTUS JA HOOLDUS..................................................................13
9. AHI – IGAPÄEVANE KASUTAMINE ............................................................... 14
10. AHI – KELLA FUNKTSIOONID.......................................................................16
11. AHI – TARVIKUTE KASUTAMINE................................................................. 18
12. AHI - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID.................................................................. 20
13. AHI – PUHASTUS JA HOOLDUS.................................................................. 30
14. VEAOTSING...................................................................................................33
15. ENERGIATÕHUSUS...................................................................................... 34
MÕELDES SINULE
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset professionaalset kogemust ja innovatsiooni.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal Te seda ka
ei kasuta – suurepärastes tulemustes võite Te alati alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi!
Külastage meie veebisaiti:
Nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse ja parandusvõimaluste
kohta:
www.electrolux.com/support
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate seadme andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
HOIATUS!
Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse
oht!
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest
eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida,
kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Kasutamisel võivad
juurdepääsetavad osad minna kuumaks.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tagapaneeli temperatuuri tõttu tuleb selle seadme
vooluvõrku ühendamisel kasutada H05VV-F-tüüpi
juhet.
See seade on mõeldud kasutamiseks kõrgusel kuni
2000 m merepinnast.
See seade pole mõeldud kasutamiseks laevadel,
paatides või muudel alustel.
Ülekuumenemise vältimiseks ärge paigaldage seda
seadet katteukse taha.
Ärge paigaldage seadet alusele.
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli,
ärge jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua
tulekahju.
Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid
lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.
Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest
lahkuda.
HOIATUS! Tuleoht! Ärge hoidke pliidiplaatidel mingeid
esemeid.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Ärge kasutage pliidi ukseklaasi või hingedega klaasi
puhastamiseks karedaid abrasiivseid puhasteid ega
teravaid metallist kaabitsaid, sest need võivad klaasi
pinda kriimustada, mille tagajärjel võib see puruneda.
Metallesemeid, nagu nuge, kahvleid, lusikaid ega
potikaasi, ei tohiks pliidipinnale panna, sest need
võivad kuumeneda.
Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud,
lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Juhul,
kui seade on vooluvõrku ühendatud harukarbi abil,
lülitage seade elektrivõrgust välja pealüliti kaudu.
Mõlemal juhul võtke ühendust teeninduskeskusega.
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks.
Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või
sisestamisel kasutage alati pajakindaid.
Enne hooldustöid eemaldage seade vooluvõrgust.
HOIATUS! Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade
enne ahjuvalgusti vahetamist kindlasti välja lülitada.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse
tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud
hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava
isiku poolt.
Olge hoiusahtli käsitsemisel ettevaatlik. See võib
minna kuumaks.
Ahjuplaadi tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt
plaaditoe esiots ja seejärel tagumine ots külgseina
küljest lahti. Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi
vastupidises järjekorras.
Lahtiühendamine kohapealsest juhtmesüsteemist
peab olema kooskõlas elektrijuhtmeid käsitlevate
eeskirjadega.
HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi
kaitsevõresid, mis on seadme tootja poolt valmistatud
või tootja poolt heaks kiidetud ja kasutusjuhendis
loetletud, või seadmega kaasasolevaid pliidi
kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre kasutamine võib
kaasa tuua õnnetuse.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
•
•
•
•
•
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Ärge tõmmake seadet käepidemest.
Köögimööbli ja niši mõõtmed peavad
olema sobivad.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Paigaldage seade ohutusse ja
sobivasse kohta, mis vastab
paigaldusnõuetele.
5
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
Mõned seadme osad on voolupinge
all. Katke seade mööbliga, et vältida
ohtlike osade vastu minemist.
Seadme küljed peavad jääma vastu
teiste sama kõrgusega seadmete või
kappide külgi.
Ärge paigutage seadet ukse kõrvale
ega akna alla. Vastasel korral võivad
tulised anumad ukse või akna
avamisel seadme pealt maha
kukkuda.
Paigaldage seadme alla stabiilne
alus, et see ei saaks ümber minna. Vt
jaotist "Paigaldamine".
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Jälgige, et toitejuhe ei puutuks vastu
seadme ust ega oleks uksele lähedal
või seadme all olevas nišis, eriti siis,
kui seade töötab või uks on kuum.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
•
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
Enne toitejuhtme pistikusse
sisestamist sulgege korralikult
seadme uks.
2.3 Kasuta
HOIATUS!
Vigastus- või põletusoht!
Elektrilöögi oht.
•
•
•
•
•
•
•
•
See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelvalveta.
Lülitage seade välja pärast igakordset
kasutamist.
Olge töötava seadme ukse avamisel
ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist
õhku.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
HOIATUS!
Plahvatuse või tulekahju oht!
•
•
•
•
•
•
Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu,
hoidke need eemal lahtisest leegist
või kuumadest esemetest.
Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Kui avate ukse, vältige seadme
läheduses sädemeid või lahtist leeki.
Seadme ust avades olge ettevaatlik.
Alkoholi sisaldavate komponentide
kasutamise tagajärjel võib alkohol
õhuga seguneda.
EESTI
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Emaili kahjustamise ja värvimuutuse
vältimiseks:
– ärge asetage ahjunõusid ega teisi
esemeid vahetult seadme põhjale.
– ärge asetage alumiiniumfooliumit
seadmele või vahetult seadme
põhjale.
– ärge pange tulist vett vahetult
kuuma seadmesse.
– ärge hoidke niiskeid nõusid ja
toitu ahjus pärast
toiduvalmistamise lõppu.
– olge tarvikute eemaldamisel ja
paigaldamisel ettevaatlik.
Emaili või roostevaba terase värvi
muutumine ei mõjuta seadme tööd
kuidagi.
Vedelikke sisaldavate kookide puhul
kasutage sügavat panni.
Puuviljamahlad tekitavad püsivaid
plekke.
Ärge pange tuliseid nõusid
juhtpaneelile.
Ärge laske keedunõudel kuivaks
keeda.
Olge ettevaatlik ega laske nõudel ega
muudel esemetel seadmele kukkuda.
Pliidi pind võib puruneda.
Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
nõudega või ilma nõudeta.
Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga nõud võivad tekitada
kriimustusi. Kui teil on vaja nõusid
pliidil liigutada, tõstke need alati üles.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
•
•
•
•
•
•
2.5 Sisevalgustus
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
•
•
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja.
Ühendage toitepistik pistikupesast
lahti;
Veenduge, et seade on maha
jahtunud. Klaaspaneelid võivad
puruneda.
Selles seadmes kasutatav valgustipirn
või halogeenlamp on mõeldud
kasutamiseks ainult kodumasinates.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
Enne lambi asendamist ühendage
seade vooluvõrgust lahti.
Kasutage ainult samasuguste
näitajatega lampe .
2.6 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.7 Jäätmekäitlus
2.4 Hooldus ja puhastus
HOIATUS!
Vigastuse, tulekahju või
seadme kahjustamise oht!
7
Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra,
tuleb see kohe välja vahetada. Võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Rasv ja seadmesse kogunenud
toidujäänused võivad põhjustada
tulekahju.
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme,
lahusteid ega metallist esemeid.
Ahjupihusti kasutamisel järgige
pakendil olevaid ohutusjuhiseid.
Katalüütilise emaili (kui see on
olemas) puhastamisel ärge kasutage
mingeid pesuaineid.
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste või lemmikloomade seadmesse
lõksujäämist.
8
www.electrolux.com
3. PAIGALDAMINE
3.3 Seadme loodimine
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
3.1 Seadme asukoht
Eraldiseisva seadme võib paigaldada
kas kappide vahele või kõrvale või ka
nurka.
Paigaldamise minimaalsed
vahekaugused leiate tabelist.
Pliidi pealispinna seadmiseks ühele
tasemele teiste pindadega kasutage
seadme all olevaid väikeseid tugijalgu.
3.4 Kaldumiskaitse
B
C
A
Enne kaldumiskaitse paigaldamist valige
seadme jaoks õige kõrgus ja asukoht.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et paigaldate
kaldumiskaitse õigel
kõrgusel.
Minimaalsed vahed
Mõõtmed
mm
A
400
B
650
C
150
3.2 Tehnilised andmed
Pinge
230 V
Sagedus
50 - 60 Hz
Seadme klass
1
Mõõdud
mm
Kõrgus
858
Laius
500
Sügavus
600
Veenduge, et pliidi taga olev
pind oleks sile.
Te peate paigaldama kaldumiskaitse.
Vastasel juhul võib seade kaldu vajuda.
Kui teie seadmel on joonisel kujutatud
sümbol, siis aitab see teil meeles pidada,
et seadmele tuleb paigaldada
kaldumiskaitse.
EESTI
3.5 Elektripaigaldised
HOIATUS!
Tootja ei vastuta
tagajärgede eest, kui te ei
järgi jaotises "Ohutusinfo"
toodud ettevaatusabinõusid.
Toitekaabel ega -pistik selle seadme
juurde ei kuulu.
HOIATUS!
Enne toitejuhtme kontakti
ühendamist kontrollige,
milline on teie koduse
majapidamise
faasidevaheline pinge. Õige
elektriühenduse
kasutamiseks vaadake
seadme taga olevat
ühendussilti. Nii talitades
hoiate ära paigaldusvead ja
seadme elektriliste osade
kahjustamise.
1. Paigaldage kaldumiskaitse 317 - 322
mm seadme ülapinnast ja 80 - 85
mm seadme servast asuva toendi
ümmargusse auku. Kruvige see
tahke materjali külge või kasutage
sobivat tuge (seina).
80-85
mm
317-322
mm
Soovitatavad kaablitüübid erinevate
faaside jaoks:
2. Augu leiate seadme tagant vasakult
poolt. Tõstke seadme esikülge ja
asetage see kappide vahelisse
tühimikku. Kui kappide vahele jääv
ruum on suurem kui seadme laius,
siis kohandage külgmõõte nii, et
seade jääks keskele.
Kui te pliidi mõõtmeid
muudate, siis kohandage
vastavalt ka kaldumiskaitset.
ETTEVAATUST!
Kui kappide vahele jääv
ruum on suurem kui seadme
laius, siis kohandage
külgmõõte nii, et seade
jääks keskele.
Faas
Min. kaabli suu‐
rus
1
3x6,0 mm²
3 neutraalsega
5x1,5 mm²
HOIATUS!
Toitekaabel ei tohi kokku
puutuda joonisel välja
toodud seadme osaga.
9
10
www.electrolux.com
4. TOOTE KIRJELDUS
4.1 Ülevaade
7 1
1 2 3 4 5 6
8
9
10
4
3
13
2
11
1
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Pliidi nupud
Temperatuuri nupp
Temperatuuri indikaator / sümbol
Elektronprogrammeerija
Pliidi tuli / sümbol / indikaator
Ahju funktsioonide juhtnupp
Lisaauru nupp
Kütteelement
Lamp
Ventilaator
Restitugi, eemaldatav
Süvend
Ahjuriiuli tasandid
4.2 Pliidipinna skeem
1
2
140 mm
3
140 mm
250 mm
120/180 mm
6
140 mm
5
4
4.3 Tarvikud
•
•
•
1 Keeduväli 1200 W
2 Auru väljalaskeava – hulk ja asend
sõltub mudelist
3 Keeduväli 900 / 2000 W
4 Keeduväli 1200 W
5 Jääkkuumuse indikaator
6 Keeduväli 700 / 1700 W
Traatrest
Küpsetusnõudele, koogivormidele,
praadidele.
Ahjuplaat
Kookidele ja küpsistele.
Grill-/küpsetuspann
Küpsetamiseks ja röstimiseks või
rasva kogumiseks.
•
•
•
AirFry küpsetusplaat
Praadimiseks vähema õliga või
kasutamiseks ilma küpsetuspaberita.
Teleskoopsiinid
Teleskoopsiinide abil saab ahjuriiuleid
mugavamalt sisse lükata ja välja
võtta.
Hoiusahtel
Hoiusahtel asub ahjuõõnsuse all.
EESTI
11
5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
5.1 Esimene puhastamine
Eemaldage ahjust kõik tarvikud ja
eemaldatavad restitoed.
Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Vajutage järjest , kuni ekraanil hakkab
vilkuma kellaaja indikaator.
Uue kellaaja seadistamist vt jaotisest
"Kellaaja seadmine".
5.4 Eelkuumutus
Eelkuumutage ahju enne esimest
kasutamist.
Teavet funktsiooni Tugev
aur kohta vt "Ahi –
Igapäevane kasutamine",
"Funktsiooni aktiveerimine:
Tugev aur".
Puhastage ahju ja tarvikuid enne esimest
kasutamist.
Pange kõik tarvikud ja eemaldatavad
ahjuresti toed oma kohale tagasi.
5.2 Kellaaja valimine
Enne ahju kasutamist peate määrama
kellaaja.
vilgub, kui ühendate seadme
elektrivõrku, kui on olnud elektrikatkestus
või kui taimer pole seadistatud.
Õige aja valimiseks vajutage nuppe
või .
Umbes viie sekundi pärast vilkumine
lakkab ja ekraanil kuvatakse valitud
kellaaeg.
5.3 Kellaaja muutmine
Kellaaega ei saa muuta, kui
töötavad funktsioonid Kestus
või Lõpp
1. Valige funktsioon . Valige
maksimaalne temperatuur.
2. Laske ahjul tund aega töötada.
3. Valige funktsioon . Valige
maksimaalne temperatuur.
Maksimaalne temperatuur selle
funktsiooni puhul on 210 °C.
4. Laske ahjul 15 minutit töötada.
5. Valige funktsioon
Tugev aur
. Valige maksimaalne
temperatuur.
6. Laske ahjul 15 minutit töötada.
7. Lülitage ahi välja ja laske sel maha
jahtuda.
Tarvikud võivad tavalisest kuumemaks
minna. Ahjust võib tulla lõhna ja suitsu.
Veenduge, et õhk saab piisavalt liikuda.
.
6. PLIIT – IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Keeduväljade kirjeldus
Keeduväljad on varustatud
termostaadiga ja need töötavad
vahelduvalt (lülituvad sisse ja välja),
olenevalt valitud soojustasemest.
, vajutage:
6.2 Soojusaste
Sümbo‐
lid
Funktsioon
Väljas-asend
Topeltala
1-9
Soojusastmed
12
www.electrolux.com
Kasutage jääkkuumust, et
vähendada elektritarvet.
Lülitage keeduväli umbes
5-10 minutit enne
toiduvalmistamise lõppemist
välja.
Keerake valitud keeduvälja nuppu, et
valida sobiv soojusaste.
Süttib pliidi juhtindikaator.
Toiduvalmistamise lõpetamiseks keerake
nupp väljas-asendisse.
Kui kõik keeduväljad on välja lülitatud,
kustub ka pliidi juhtindikaator.
6.3 Lihtsa keeduvälja
kasutamine
1. Kui valite kuumusastme vahemikus
1-9, töötab ainult keeduvälja
keskmine osa.
2. Välise ringi sisselülitamiseks keerake
nuppu vastupäeva, üle taseme 9 kuni
.
3. Õige kuumusastme (1-9) valimiseks
keerake nuppu vastupäeva. Nii
keskmine kui ka välimine ring
töötavad koos.
Välimise ringi väljalülitamiseks keerake
nupp väljas-asendisse. Nii keskmine kui
ka välimine ring lülituvad välja. Indikaator
kustub. Keeduvälja keskmise osa uuesti
sisselülitamiseks valige kuumusaste
vahemikus 1-9.
6.5 Jääkkuumuse indikaator
Lihtsa keeduvälja kasutamiseks keerake
vastav nupp ühele järgmistest
asenditest: 1-9.
Kuumusastmete 1-3 puhul
jääb ala umbes 2-3
sekundiks punaseks ja
lülitub siis välja.
HOIATUS!
Jääkkuumusega kaasneb
põletusoht.
Indikaator süttib, kui keeduväli on kuum,
kuid ei tööta juhul, kui pliit on toiteallikast
lahti ühendatud.
Ala töötab
maksimumvõimsusel, kui
olete valinud kuumusastme
8 või 9.
6.4 Välimiste ringide sisse- ja
väljalülitamine (kaksik- või
ovaal-)
Soojeneva pinna suurust saab
kohandada vastavalt keedunõu
mõõtmetele.
7. PLIIT - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Nõud
Keedunõu põhi peaks olema
võimalikult paks ja tasane.
Enne nõu asetamist pliidile
kontrollige, kas selle põhi on
kuiv ja puhas.
Terasemail- või
alumiiniumnõud või
vaskpõhjaga nõud võivad
jätta klaaskeraamilisele
pinnale plekke.
7.2 Näiteid pliidi kasutamisest
Tabelis toodud andmed on
ainult orientiirid.
EESTI
13
Soojusaste
Kasutamine:
Aeg
(min.)
Näpunäited
1
Valmistatud toidu soojas‐
hoidmiseks.
vasta‐
Pange nõule kaas peale.
valt va‐
jaduse‐
le
1-2
Hollandi kaste, sulatamine:
või, šokolaad, želatiin.
5 - 25
1-2
Kalgendamine: kohevad om‐ 10 - 40
letid, küpsetatud munad.
Valmistage kaane all.
2-3
Riisi ja piimatoitude keetmine 25 - 50
vaiksel tulel, valmistoidu soo‐
jendamine.
Vedeliku kogus peab olema
riisi kogusest vähemalt kaks
korda suurem, piimatoite tu‐
leb poole valmistamise järel
segada.
3-4
Köögiviljade, kala ja liha au‐
rutamine.
20 - 45
Lisage paar supilusikatäit
vedelikku.
4-5
Kartulite aurutamine.
20 - 60
Kasutage maks. ¼ l vett 750
g kartulite kohta.
4-5
Suuremate toidukoguste,
hautiste ja suppide valmista‐
mine.
60 150
Kuni 3 l vedelikku ning kom‐
ponendid.
6-7
Kergelt praadimine: eskalo‐
pid, vasikalihast cordon bleu,
karbonaad, kotletid, vorstid,
maks, keedutainas, munad,
pannkoogid, sõõrikud.
vasta‐
Pöörake poole aja möödu‐
valt va‐ des.
jaduse‐
le
7-8
Tugev praadimine, praetud
kartulid, ribiliha, praetükid.
5 - 15
9
Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), frii‐
kartulite valmistamine.
Aeg-ajalt segage.
Pöörake poole aja möödu‐
des.
8. PLIIT – PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8.1 Üldine teave
•
•
•
•
Puhastage pliit pärast igakordset
kasutamist.
Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
Kriimustused või tumedad plekid
pinnal ei mõjuta pliidi tööd.
Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat
puhastusvahendit.
•
Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat.
8.2 Pliidi puhastamine
•
Eemaldage kohe: sulav plast,
plastkile, suhkur ja suhkrut sisaldavad
plekid, vastasel korral võib
kinnikõrbenud mustus pliiti
kahjustada. Püüdke vältida toidu
pinnale kõrbemist. Asetage
spetsiaalne kaabits õige nurga all
klaaspinnale ja liigutage selle tera
pliidi pinnal.
14
www.electrolux.com
•
Eemaldage, kui pliit on piisavalt
jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid,
rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.
Puhastage pliiti niiske lapi ja
mitteabrasiivse pesuainega. Pärast
puhastamist kuivatage pliiti pehme
lapiga.
•
Metalse läikega pleki eemaldamine:
kasutage vee ja äädika lahust ja
puhastage selles niisutatud lapiga
pliidipinda.
9. AHI – IGAPÄEVANE KASUTAMINE
9.2 Turvatermostaat
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
9.1 Ahju sisse- ja väljalülitamine
1. Ahju funktsiooni valimiseks keerake
ahjufunktsioonide nuppu.
2. Temperatuuri valimiseks keerake
temperatuurinuppu.
Tuli süttib, kui ahi töötab.
3. Ahju väljalülitamiseks keerake
ahjufunktsioonide ja temperatuuri
nupud väljas-asendisse.
Ahju vale kasutamine või katkised osad
võivad põhjustada ohtlikku
ülekuumenemist. Selle ärahoidmiseks on
ahjul olemas ohutustermostaat, mis
katkestab toitevarustuse. Ahi lülitub
uuesti automaatselt sisse, kui
temperatuur on langenud.
9.3 Ahju funktsioonid
Sümbol
Ahju funktsioo‐
nid
Rakendus
Väljas-asend
Ahi on väljas.
Ahjuvalgusti
Valgusti sisselülitamiseks ilma küpsetusfunkt‐
sioonita.
Tugev aur
Niiskuse lisamiseks küpsetamise ajal. Õige vär‐
vi ja krõbeda kooriku saavutamiseks. Toidu kuu‐
mutamisel mahlasuse lisamiseks. Puu- ja köögi‐
viljade säilitamiseks.
Kerge pöördõhk
Õrnade ja mahlaste praadide valmistamiseks
või puu- ja köögivilja kuivatamiseks.
Alumine kuumus
Krõbeda põhjaga kookide küpsetamiseks.
Tavaline küpse‐
tamine
Ühel tasandil küpsetamiseks ja röstimiseks.
+
EESTI
Sümbol
Ahju funktsioo‐
nid
Rakendus
Kiirgrillimine
Lamedate toiduainete suures koguses grillimi‐
seks ja röstimiseks.
Turbogrillimine
Suuremate kondiga liha- või linnulihatükkide
röstimiseks ühel riiulitasandil. Gratineerimiseks
ja pruunistamiseks.
Ventilaatoriga
küpsetamine
Ühesuguse küpsetustemperatuuriga toitude
küpsetamiseks või röstimiseks ja küpsetami‐
seks rohkem kui ühel ahjuriiulil, ilma maitsete
segunemiseta.
Niiskusega küp‐
setus
Funktsioon küpsetamise ajal energia säästmi‐
seks. Küpsetusjuhiste leidmiseks vt peatükki
"Nõuandeid ja näpunäiteid", Niiskusega küpse‐
tus. Ahjuuks peaks küpsetamise ajal olema su‐
letud, et kasutatavat funktsiooni mitte katkesta‐
da ning tagada, et ahi töötaks võimalikult suure
energiatõhususega. Selle funktsiooni kasutami‐
sel võib ahju sisemine temperatuur erineda vali‐
tud temperatuurist. Kuumutusvõimsust võidakse
vähendada. Üldisi energiasäästusoovitusi vt
jaotisest "Energiatõhusus", Ahi – Energia sääst‐
mine. Vastavalt standardile EN 60350-1 kasutati
seda funktsiooni energiatõhususe klassi mää‐
ratlemiseks.
AirFry /
Pöördõhk
Praadimiseks vähema õliga või kasutamiseks il‐
ma küpsetuspaberita. Friikartulitele või pitsale.
Küpsetamiseks korraga kuni kahel tasandil ja
toidu kuivatamiseks.Seadke ahju temperatuur
20–40 °C madalamaks kui Tavaline küpsetami‐
ne.
Sulatamine
Toidu sulatamiseks (puu- ja juurviljad). Sulatus‐
aeg sõltub külmutatud toiduainete kogusest ja
kaalust.
9.4 Funktsiooni sisselülitamine:
Tugev aur
See funktsioon võimaldab küpsetamisel
tõhusamat niiskuse kasutamist.
HOIATUS!
Põletuse ja seadme
kahjustamise oht!
Eralduv aur võib põhjustada põletust:
•
15
Ärge avage seadme ust ajal, kui
kasutate funktsiooni Tugev aur.
•
Olge ukse avamisel ettevaatlik, kui
olete kasutanud funktsiooni Tugev
aur.
Vt jaotist "Vihjeid ja
näpunäiteid".
1. Avage ahjuuks.
2. Täitke veeanum kraaniveega.
Veeanuma maksimaalne maht on
250 ml.
Veeanuma täitmisel peab ahi olema
külm.
3. Valige funktsioon: Tugev aur
.
16
www.electrolux.com
4. Vajutage lisaauru nuppu
.
Lisaauru nuppu saab kasutada ainult
funktsiooniga Tugev aur.
Indikaator süttib.
5. Temperatuuri valimiseks keerake
temperatuuri nuppu.
6. Pange toit ahju ja sulgege uks.
7. Seadme väljalülitamiseks vajutage
lisaauru nuppu
, keerake
ahjufunktsioonide ja temperatuuri
nupud väljas-asendisse.
Lisaauru nupu indikaator kustub.
8. Eemaldage veeanumast vesi.
HOIATUS!
Enne vee eemaldamist
veeanumast peab ahi
olema kindlasti maha
jahtunud.
ETTEVAATUST!
Küpsetamise ajal või
siis, kui ahi on veel
kuum, ei tohi
veeanumasse vett
valada.
10. AHI – KELLA FUNKTSIOONID
10.1 Ekraan
A
B
C
A. Kella funktsioonid
B. Taimer
C. Kella funktsioon
10.2 Nupud
Nupp
Funktsioon
Kirjeldus
MIINUS
Kellaaja valimiseks.
KELL
Kella funktsiooni määramiseks.
PLUSS
Kellaaja valimiseks.
Aurutamine pluss
Funktsiooni sisselülitamiseks: Tugev
aur.
10.3 Kellafunktsioonide tabel
Kellafunktsioon
Rakendus
KELLAAEG
Kellaaja määramiseks, muutmiseks või kontrollimiseks.
KESTUS
Seadme tööaja kestuse määramiseks.
LÕPP
Seadme väljalülitusaja määramiseks.
EESTI
Kellafunktsioon
17
Rakendus
EDASILÜKKAMI‐ KESTUSE ja LÕPU funktsiooni kombineerimiseks.
NE
MINUTILUGEJA
Pöördloendusaja valimiseks. See funktsioon ei mõjuta
seadme tööd. MINUTILUGEJA saab määrata igal ajal,
ka siis, kui seade on välja lülitatud.
10.4 KESTUSE määramine
1. Määrake ahju funktsioon ja
temperatuur.
2. Vajutage järjest
vilkuma.
, kuni
3. Vajutage
või
valimiseks.
Ekraanil kuvatakse
hakkab
KESTUSE aja
.
ja kostab
4. Kui aeg saab täis, vilgub
helisignaal. Seade lülitub
automaatselt välja.
5. Vajutage suvalist nuppu, et
helisignaal välja lülitada.
6. Keerake ahjufunktsioonide ja
temperatuuri nupud väljas-asendisse.
10.5 LÕPU määramine
1. Määrake ahju funktsioon ja
temperatuur.
2. Vajutage järjest
vilkuma.
3. Puudutage
, kuni
või
Ekraanil kuvatakse
hakkab
, et valida aeg.
.
4. Kui aeg saab täis, vilgub
ja
kostab helisignaal. Seade lülitub
automaatselt välja.
5. Kasutage suvalist nuppu, et signaal
välja lülitada.
6. Keerake ahjufunktsioonide ja
temperatuuri nupud väljas-asendisse.
10.6 EDASILÜKKAMISE
valimine
1. Määrake ahju funktsioon ja
temperatuur.
2. Vajutage järjest
vilkuma.
, kuni
hakkab
3. Vajutage
või
KESTUSE aeg.
4. Vajutage
.
5. Vajutage
aeg.
või
, et valida
, et valida LÕPU
6. Kinnitamiseks vajutage .
Seade lülitub hiljem automaatselt sisse,
töötab valitud KESTUSE aja ning lõpetab
töö valitud LÕPU ajal. Kui valitud aeg
saab täis, kostab helisignaal.
7. Seade lülitub automaatselt välja.
Kasutage suvalist nuppu, et signaal
välja lülitada.
8. Keerake ahjufunktsioonide ja
temperatuuri nupud väljas-asendisse.
10.7 MINUTILUGEJA
määramine
1. Vajutage järjest
vilkuma.
, kuni
hakkab
2. Vajutage
või
vajaliku aja
valimiseks.
Minutilugeja hakkab automaatselt tööle 5
sekundi pärast.
3. Kui valitud aeg saab täis, kostab
helisignaal. Vajutage suvalist nuppu,
et helisignaal välja lülitada.
4. Keerake ahjufunktsioonide nupp ja
temperatuurinupp väljas-asendisse.
10.8 Kellafunktsioonide
tühistamine
1. Vajutage järjest , kuni soovitud
funktsiooni indikaator hakkab
vilkuma.
2. Vajutage ja hoidke .
Kellafunktsioon lülitub mõne sekundi
pärast välja.
18
www.electrolux.com
11. AHI – TARVIKUTE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
11.1 Tarvikute sisestamine
Traatrest:
AirFry rest:
Pange AirFry-rest teisele ahjutasandile.
Pange küpsetusplaat esimesele
ahjutasandile.
Lükake ahjurest riiulitoe juhtsoonte
vahele.
Küpsetusplaat:
Ärge lükake küpsetusplaati
päris vastu ahju tagaseina.
Vastasel korral ei saa kuum
õhk plaadi ümber vabalt
liikuda. Toit võib kõrbema
minna, eriti plaadi tagaosas.
11.2 Teleskoopsiinid
Teleskoopsiine on võimalik
paigutada eri tasanditele,
välja arvatud 4. tasand.
Teleskoopsiinide paigaldamine
Lükake küpsetusplaat või sügav pann
riiuliraami juhtsoonte vahele. Veenduge,
et see ei puutuks vastu ahju tagaseina.
Ahjurest koos sügava panniga:
Lükake sügav pann restitugede
juhikutesse ja ahjurest selle kohal
olevatesse juhikutesse.
1. Keerake teleskoopsiini umbes 90°.
2. Libistage teleskoopsiini tagaosas
olev fiksaator ahjuriiuli toe külge.
Veenduge, et paigaldate
teleskoopsiini ahju õigele poolele.
EESTI
19
11.3 Teleskoopsiinid – tarvikute
sisestamine
1 cm
Teleskoopsiinide abil saab ahjuriiuleid
mugavamalt sisse lükata ja välja võtta.
ETTEVAATUST!
Ärge peske teleskoopsiine
nõudepesumasinas. Ärge
teleskoopsiine õlitage.
3. Keerake teleskoopsiin õigesse
asendisse. Teleskoopsiini ühes otsas
asuv kinnitusdetail peab olema
suunatud ülespoole.
4. Lükake teleskoopsiin lõpuni ahju
tagaseinani.
5. Lükake teleskoopsiini eesmine osa
ahjuriiuli toe vastu. Kui eesmise osa
fiksaator õigesti kohale kinnitub,
kostab klõpsatus.
6. Teise teleskoopsiini paigaldamiseks
korrake samu toiminguid. Jälgige, et
mõlemad teleskoopsiinid oleksid
samal kõrgusel.
Teleskoopsiinide eemaldamine
ETTEVAATUST!
Enne ukse sulgemist peavad
teleskoopsiinid olema
täielikult ahju sisse lükatud.
Traatrest:
Sügav pann:
Asetage sügav pann teleskoopsiinidele.
1. Vajutage ja hoidke teleskoopsiini
eesmises osas asuvat fiksaatorit.
Traatrest koos sügava panniga:
2
1
2. Tõmmake siini eesmine osa ahjuriiuli
toe küljest eemale.
3. Keerake teleskoopsiini umbes 90°.
4. Tõmmake siini tagumine osa
ahjuriiuli toe küljest eemale.
5. Teise teleskoopsiini eemaldamiseks
korrake samu toiminguid.
Pange traatrest ja sügav pann koos
teleskoopsiinidele.
20
www.electrolux.com
12. AHI - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Tabelites esitatud
temperatuurid ja
küpsetusajad on ainult
soovituslikud. Täpsemalt
sõltuvad need retseptist ning
kasutatava tooraine
kvaliteedist ja kogustest.
12.2 Küpsetamine
Esimesel küpsetamisel kasutage
madalamat temperatuuri.
Kui küpsetate kooke rohkem kui ühel
ahjutasandil, võib küpsetusaega 10-15
minuti võrra pikendada.
12.1 Üldine teave
Eri kõrgusel küpsetatavad koogid ja
küpsetised ei pruunistu alati võrdselt.
Ebaühtlase pruunistamise puhul pole
vaja temperatuuriseadistust muuta.
Küpsetamise käigus erinevused
võrdsustuvad.
Seadmes on neli riiulitasandit. Alustage
tasandite arvestamist alati seadme
põhjast.
Küpsetamise ajal võivad ahjuplaadid
veidi kõveraks minna. Kui plaadid jälle
maha jahtuvad, taastub esialgne kuju.
Seadmes on õhuringlust ja pidevat
aururinglust tekitav erisüsteem. See
võimaldab toitu valmistada
aurukeskkonnas, mis hoiab toidu seest
pehme ja pealt krõbedana. Ahjus ringlev
õhk kiirendab toidu küpsemist ja
vähendab energiatarvet miinimumini.
Niiskus võib kondenseeruda seadmesse
või selle klaaspaneelidele. Tegu pole
veaga. Kui avate ahju ukse toidu
valmistamise ajal, hoiduge alati
tahapoole. Kondenseerumise
vähendamiseks laske ahjul enne
küpsetamise alustamist 10 minutit
töötada.
Kuivatage ahjust niiskus iga kord pärast
seadme kasutamist.
Küpsetades ärge pange nõusid otse ahju
põhjale ega katke ahju osi fooliumiga
kinni. See võib muuta küpsetamise
tulemusi ja kahjustada ahjuemaili.
12.3 Kookide küpsetamine
Ärge avage ahjuust enne kui ¾
küpsetusajast on möödunud.
Kui kasutate samaaegselt kahte
küpsetusplaati, hoidke nende vahele jääv
ahjutasand tühi.
12.4 Liha ja kala küpsetamine
Väga rasvaste toitude küpsetamisel
kasutage sügavat panni, et vältida ahju
püsivate plekkide tekkimist.
Et mahl lihast välja ei valguks, laske
prael enne lahtilõikamist umbes 15
minutit seista.
Et ahjust küpsetamise ajal liiga palju
suitsu ei tuleks, kallake sügavasse panni
veidi vett. Suitsu kondenseerumise
vältimiseks lisage vett kohe, kui see on
ära auranud.
EESTI
12.5 Toiduvalmistamise ajad
12.6 Tugev aur
Toiduvalmistamise ajad sõltuvad toidu
tüübist, konsistentsist ja mahust.
Esialgu jälgige toiduvalmistamisel
seadme tööd. Leidke selle seadme
kasutamisel parimad seaded
(soojusaste, toiduvalmistamise aeg jne)
oma keedunõudele, retseptidele ja
kogustele.
21
+
Enne eelsoojendamist peab
veeanuma täitmise ajal
olema ahi külm.
Vt "Kuidas aktiveerida funktsioon Tugev
aur"
Pagarikoda
Toit
Vee kogus
veeanumas
(ml)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Tarvikud
Saiad1)
100
180
35 - 40
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Kuklid1)
100
200
20 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Kodune pit‐
sa1)
100
230
10 - 20
1
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Focaccia 1)
100
190 - 210
20 - 25
1
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Küpsised,
100
koogikesed,
croissant1)
150 - 180
10 - 20
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Ploomikook, 100
õunakook,
kaneelirul‐
lid1)
180
20
2
Kasutage koogi‐
vormi.
1) Enne küpsetamist eelkuumutage tühja ahju umbes 5 minutit.
Külmutatud küpsetised
Toit
Vee kogus
veeanumas
(ml)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Tarvikud
Külmutatud 150
pitsa1)
200 - 210
10 - 20
2
Kasutage ahju‐
resti.
Külmutatud 150
croissant1)
160 - 170
25 - 30
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
1) Enne küpsetamist eelkuumutage tühja ahju umbes 10 minutit.
22
www.electrolux.com
Valmistoidu soojendamine
Toit
Vee kogus
veeanumas
(ml)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Tarvikud
Sai
100
110
15 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Kuklid
100
110
10 - 20
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Kodune pit‐ 100
sa
110
15 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Focaccia
100
110
10 - 20
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Köögiviljad
100
110
15 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Riis
100
110
15 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Pasta
100
110
15 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Liha
100
110
15 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Toit
Vee kogus
veeanumas
(ml)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Tarvikud
Röstitud
sealiha
200
180
65 - 80
2
Kasutage ahju‐
resti ja küpsetus‐
plaati.
Rostbiif
200
200
50 - 60
2
Kasutage ahju‐
resti ja küpsetus‐
plaati.
Kana
200
210
60 - 80
2
Kasutage ahju‐
resti ja küpsetus‐
plaati.
Kalkuni‐
praad
200
200
70 - 90
2
Kasutage ahju‐
resti ja küpsetus‐
plaati.
Röstimine
12.7 Hoidistamine
HOIATUS!
Põletuse ja seadme
kahjustamise oht!
•
Kasutage ainult ühesuguse
suurusega hoidisepurke.
+
•
•
•
Ärge pange küpsetusplaadile rohkem
kui kuus pooleliitrist purki.
Täitke purgid ühtlaselt, jättes
ülemisest servast 1 cm vaba ruumi.
Jätke kaaned purkide peale, kuid ärge
hermeetiliselt kinni keerake.
Purgid ei tohi üksteise vastu puutuda.
EESTI
•
•
Kallake küpsetusplaadile 1/2 liitrit vett
ja ahju põhjal olevasse õõnsusse 1/4
liitrit vett, et ahjus oleks piisavalt
niiskust.
Valige funktsioon Tugev aur ja
seejärel õige temperatuur vastavalt
alltoodud tabelile.
•
Purgid võib hermeetiliselt sulgeda
alles pärast funktsiooni lõppu.
Pehmed puuviljad
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐ Tarvikud
sand
Maasikad / mustikad /
vaarikad
160
25 - 30
1
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐ Tarvikud
sand
Pirnid/küdooniad/ploomid
160
35 - 40
1
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Tarvikud
Suvikõrvits/baklažaan/
sibulad/tomatid
160
30 - 35
1
Kasutage
küpsetus‐
plaati.
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Tarvikud
Porgandid/kurgid/kaali‐
kad/seller
160
35 - 45
1
Kasutage
küpsetus‐
plaati.
Kasutage
küpsetus‐
plaati.
Luuviljalised
Kasutage
küpsetus‐
plaati.
Pehmed juurviljad
Marineeritud köögiviljad
12.8 Kerge pöördõhk
Kuivatamine
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (h)
Oad
60 - 70
Piprakarbo‐
naad
60 - 70
Riiuli tasand
1. tasand
2. tasand
7-9
2
1/3
10 - 12
2
1/3
Juurvili
23
24
www.electrolux.com
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (h)
Köögivili ha‐
pendamiseks
60 - 70
Seeneviilud
Ürdid
Riiuli tasand
1. tasand
2. tasand
9 - 11
2
1/3
50 - 60
13 - 15
2
1/3
40 - 50
3-5
2
1/3
Poolitatud ploo‐ 60 - 70
mid
11 - 13
2
1/3
Poolitatud apri‐ 60 - 70
koosid
9 - 11
2
1/3
Õunaviilud
60 - 70
6-8
2
1/3
Pirniviilud
60 - 70
7 - 10
2
1/3
Puuviljad
Küpsetamine madalal t°
Toit
Kogus (kg)
Pruunista‐ Temperatuur
mine mõ‐ (°C)
lemalt kül‐
jelt (min)
Riiuli ta‐ Aeg (min.)
sand
Filee, poolküps
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 90
Rostbiif, pool‐
küps
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
160 - 200
Filee, seest roo‐ 1.0 - 1.5
sakas
2
80 - 100
2
50 - 90
Seljatükk, ühe
tükina
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Vasikapraad,
keskmine
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Filee, seest roo‐ 1.0 - 1.5
sakas
2
80 - 100
2
60 - 100
Seljatükk, ühe
tükina
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Seapraad, kesk‐ 1.5 - 2.0
mine
4
80 - 100
2
100 - 160
Veiseliha
Vasikaliha
Sealiha
EESTI
12.9 Tavaline küpsetamine
Küpsetamine
Toit
Temperatuur (°C) Aeg (min.)
Riiuli tasand
Õhuke kook
160 - 170
25 - 35
2
Pärmitaignast õunakook
170 - 190
45 - 55
3
Plaadikook
170 - 180
35 - 45
2
Purukook
170 - 190
50 - 60
3
Juustukook
170 - 190
60 - 70
2
Talupojaleib
190 - 210
50 - 60
2
Rumeenia keeks
165 - 175
35 - 45
2
Rumeenia keeks – traditsioo‐
niline
165 - 175
35 - 45
2
Pärmitaignast kuklid
180 - 200
15 - 25
2
Rullbiskviit
150 - 170
15 - 25
2
Quiche Lorraine
215 - 225
45 - 55
2
Röstimine
Toit
Temperatuur (°C) Aeg (min.)
Riiuli tasand
Pool kana
210 - 230
35 - 50
2
Seakarbonaad
190 - 210
30 - 35
3
Terve kala
200 - 220
40 - 70
2
12.10 Kiirgrillimine
Toit
Temperatuur (°C) Aeg (min.)
Riiuli tasand
Pool kana
230
50 - 60
2
Seakarbonaad
230
40 - 50
3
Grillpeekon
250
17 - 25
2
Vorstid
250
20 - 30
2
Biifsteek: poolküps
230
25 - 35
2
12.11 Turbogrillimine
Toit
Temperatuur (°C) Aeg (min.)
Riiuli tasand
Pool kana
200
50 - 60
2
Kana
250
55 - 60
2
25
26
www.electrolux.com
Toit
Temperatuur (°C) Aeg (min.)
Riiuli tasand
Kanatiivad
230
30 - 40
2
Seakarbonaad
230
40 - 50
2
Biifsteek: täisküps
250
35 - 40
2
12.12 Ventilaatoriga küpsetamine
Küpsetamine
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Pärmitaignast pirukas
150 - 160
20 - 30
2
Victoria kook
170 - 190
30 - 40
2
Šveitsi õunakook
180 - 200
35 - 45
2
Jõulukook
150 - 160
40 - 50
2
Madeira kook
170 - 190
50 - 60
2
Besee
110 - 120
30 - 40
2
Kartuligratään
180 - 200
40 - 50
2
Lasanje
170 - 190
30 - 50
2
Makaroni-ahjuroad
170 - 190
50 - 60
2
Pitsa
190 - 200
25 - 35
2
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Kana, terve
200 - 220
55 - 65
2
Seapraad
170 - 180
45 - 50
2
Röstimine
Riiuli tasand
12.13 Niiskusega küpsetus
Toit
Tempe‐ Aeg
ratuur (min.)
(°C)
Riiuli
Tarvikud
tasand
Leib ja pitsa
Kuklid
190
25 - 30
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Kuklid
200
40 - 45
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Külmutatud pitsa
350 g
190
25 - 35
2
ahjurest
EESTI
Toit
Tempe‐ Aeg
ratuur (min.)
(°C)
27
Riiuli
Tarvikud
tasand
Koogid küpsetusplaadil
Rullbiskviit
180
20 - 30
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Šokolaadikook
180
35 - 45
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Suflee
210
35 - 45
2
kuus keraamilist ahjuvormi traa‐
trestil
Biskviittaignast põhi
180
25 - 35
2
pirukavorm traatrestil
Tordipõhi
150
35 - 45
2
koogivorm traatrestil
Kala küpsetuskotis
300 g
180
25 - 35
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Terve kala, 200 g
180
25 - 35
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Kalafilee, 300 g
180
30 - 40
2
pitsaplaat traatrestil
Liha küpsetuskotis
250 g
200
35 - 45
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Lihavardad 500 g
200
30 - 40
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Küpsised
170
25 - 35
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Makroonid
170
40 - 50
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Muffinid
180
30 - 40
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Soolaküpsised
160
25 - 35
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Muretainaküpsised
140
25 - 35
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Korvikesed
170
20 - 30
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Koogid vormis
Kala
Liha
Väikesed küpsetised
Taimetoitlastele
28
www.electrolux.com
Toit
Tempe‐ Aeg
ratuur (min.)
(°C)
Riiuli
Tarvikud
tasand
Juurviljasegu kotis
400 g
200
20 - 30
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Omlett
200
30 - 40
2
pitsaplaat traatrestil
Juurviljad ahjuplaa‐
dil 700 g
190
25 - 35
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
12.14 Pöördõhk
Küpsetamine
Toit
Temperatuur (°C) Aeg (min.)
Riiuli tasand
Õhuke kook
140 - 160
40 - 50
1+3
Pärmitaignast kuklid
190 - 210
10 - 20
1+3
Besee
100 - 120
55 - 65
1+3
Tordipõhi
150 - 170
20 - 30
1+3
Pitsa
200 - 220
35 - 45
1+3
12.15 AirFry
Küpsetised
Toit
Kogus
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.) Riiuli ta‐
sand
Sarvesaiad, külmutatud
umbes 350 g
180 - 220
15 - 30
2
Lehttainas, külmutatud
umbes 400 g
180 - 220
15 - 35
2
Lehttainas, värske
umbes 300 g
180 - 220
15 - 35
2
Pitsa, külmutatud
umbes 340 g
180 - 220
20 - 35
2
Toit
Kogus
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.) Riiuli ta‐
sand
Friikartulid, külmutatud
umbes 650 g
180 - 220
20 - 30
2
Friikartulid, paksud, külmuta‐
tud
umbes 600 g
180 - 220
20 - 30
2
Kartulitoidud, külmutatud
umbes 650 g
180 - 220
15 - 25
2
Viilud/kroketid
umbes 450 g
180 - 220
15 - 30
2
Kartulitooted
EESTI
29
Värsked köögiviljad
Toit
Kogus
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.) Riiuli ta‐
sand
Suvikõrvitsaviilud, värsked1)
umbes 500 g
180 - 220
25 - 35
2
1) lisage 1 tl oliiviõli, et vältida kleepumist
Muu
Toit
Kogus
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.) Riiuli ta‐
sand
Eskalopp, külmutatud
umbes 300 g
180 - 220
15 - 25
2
Krevetid tainas, külmutatud
umbes 200 g
180 - 220
15 - 25
2
Kalmaarirõngad, külmutatud
umbes 250 g
180 - 220
15 - 25
2
Kananagitsad, külmutatud
umbes 300 g
180 - 220
15 - 25
2
Kalapulgad, külmutatud
umbes 500 g
180 - 220
15 - 25
2
12.16 Teave testimisasutustele
Toit
Funktsioon
Tempe‐
ratuur
(°C)
Tarvikud
Riiuli ta‐ Aeg
sand
(min.)
Väikesed koogid
(16 tk küpsetus‐
plaadil)
Tavaline küp‐
setamine
160
küpsetusplaat
3
20 - 30
Väikesed koogid
(16 tk küpsetus‐
plaadil)
Ventilaatoriga
küpsetamine
150
küpsetusplaat
3
20 - 30
Väikesed koogid
(16 tk küpsetus‐
plaadil)
Pöördõhk
160
küpsetusplaat
1+3
30 - 40
Õunakook (2 vor‐
mi, Ø 20 cm, dia‐
gonaalselt)
Tavaline küp‐
setamine
190
ahjurest
1
65 - 75
Õunakook (2 vor‐
mi, Ø 20 cm, dia‐
gonaalselt)
Ventilaatoriga
küpsetamine
180
ahjurest
2
70 - 80
Rasvavaba keeks
Tavaline küp‐
setamine
180
ahjurest
2
20 - 30
Rasvavaba keeks
Ventilaatoriga
küpsetamine
160
ahjurest
2
25 - 35
Rasvavaba keeks
Pöördõhk
170
ahjurest
1+3
30 - 40
30
www.electrolux.com
Toit
Funktsioon
Tempe‐
ratuur
(°C)
Tarvikud
Riiuli ta‐ Aeg
sand
(min.)
Liivaküpsised/
soolapulgad
Tavaline küp‐
setamine
140
küpsetusplaat
3
15 - 30
Liivaküpsised/
soolapulgad
Ventilaatoriga
küpsetamine
140
küpsetusplaat
3
20 - 30
Liivaküpsised/
soolapulgad
Pöördõhk
140
küpsetusplaat
1+3
15 - 30
Röstleib/-sai
Kiirgrillimine
250
ahjurest
3
5 - 10
Veiselihaburger
Turbogrillimi‐
ne
250
ahjurest või
grill-/küpsetus‐
pann
3
15 - 20
ühelt
poolt; 10
-15 tei‐
selt
poolt
13. AHI – PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
13.1 Juhised puhastamiseks
Puhastage ahju esikülge pehme lapi,
sooja vee ning pehmetoimelise
pesuvahendiga.
Kasutage metallpindade puhastamiseks
ettenähtud puhastusainet.
esemetega ega nõudepesumasinas. See
võib teflonpinda kahjustada.
13.2 AirFry-resti puhastamine
1. Pange AirFry-rest küpsetusplaadile.
2. Kallake sisse soe vesi ja pesuaine ja
jätke koos ligunema.
3. Puhastage AirFry-resti käsnaga või
kasutage harja, et eemaldada
kõrbenud kohad.
Resti võib pesta ka nõudepesumasinas.
Puhastage ahju sisemust pärast iga
kasutuskorda. Rasva või muude
toidujääkide kogunemine võib kaasa
tuua tulekahju. Grillpanni puhul on oht
suurem.
13.3 Roostevabast terasest või
alumiiniumist ahjud
Pärast iga kasutuskorda puhastage kõik
ahjutarvikud ja laske neil kuivada.
Kasutage pehmet lappi sooja vee ja
puhastusvahendiga. Ärge peske tarvikuid
nõudepesumasinas (välja arvatud AirFryrest).
Ärge kasutage terasvilla, happeid ega
abrasiivseid materjale, kuna need võivad
ahju pinda kahjustada. Puhastage ahju
juhtpaneeli, järgides samu
ettevaatusabinõusid.
Eemaldage tugev mustus spetsiaalse
ahjupuhastiga. Ärge kandke
katalüütilisele pinnale ahjupuhastit.
Kui kasutate teflonkattega tarvikuid, siis
ärge puhastage neid intensiivsete
puhastusainetega või teravaservaliste
Puhastage ahjuust ainult niiske lapi või
käsnaga. Kuivatage pehme lapiga.
13.4 Veeanuma puhastamine
Puhastamisel eemaldatakse pärast
niiskusrežiimil küpsetamist veeanumasse
kogunenud lubjasettejäägid.
EESTI
Puhastamistoimingut tuleks
teostada vähemalt igal 5.
kuni 10. korral pärast
funktsiooni Tugev aur.
1. Kallake ahju põhjal olevasse
veeanumasse 250 ml söögiäädikat.
Kasutage vähemalt 6%-list ilma
lisanditeta äädikat.
2. Laske 30 minuti jooksul
toatemperatuuril äädikal
lubjasettejäägid lahustada.
3. Puhastage ahi sooja vee ja pehme
lapiga.
13.5 Restitugede
Ahju puhastamiseks eemaldage
restitoed .
ETTEVAATUST!
Olge restitugede
eemaldamisel ettevaatlik.
1. Tõmmake ahjuresti tugede esiosa
külgseina küljest lahti.
13.6 Katalüütiline puhastus
Katalüütilise kattega ahjuseinad on
isepuhastuvad. Selline pind imab
endasse rasva.
Enne katalüütilise puhastamise
sisselülitamist:
•
•
•
eemaldage kõik tarvikud .
puhastage ahju põhja sooja vee ja
neutraalse pesuvahendiga;
puhastage sisemist ukseklaasi
sisepinda sooja vee ja pehme lapiga.
1. Valige funktsioon .
2. Valige maksimaalne temperatuur ja
laske ahjul 1 tund töötada.
3. Lülitage ahi välja.
4. Ahju jahtumise ajal puhastage ahju
sisemust niiske ja pehme lapiga.
Katalüütilise pinna värvimuutused ei
avalda mõju katalüütilisele
puhastamisele.
13.7 Ahju klaaspaneelide
eemaldamine ja paigaldamine
Sisemised klaaspaneelid võib
puhastamiseks eemaldada. Erinevate
mudelite puhul on klaaspaneelide arv
erinev.
2. Tõmmake ahjuresti toe tagaosa
külgseina küljest lahti ja eemaldage
tugi.
1
2
Paigaldage väljavõetud tagasi
vastupidises järjekorras.
31
HOIATUS!
Hoidke puhastamise ajal uks
kergelt lahti. Kui uks on
lõpuni lahti, võib see
ootamatult sulguda ja
põhjustada kahjustusi.
HOIATUS!
Ärge kasutage seadet ilma
klaaspaneelideta.
1. Avage uks, nii et see oleks umbes
30° nurga all. Veidi avatud asendis
jääb uks lahti.
32
www.electrolux.com
13.8 Sahtli eemaldamine
HOIATUS!
Ärge hoidke sahtlis
kergestisüttivaid esemeid
(nagu puhastusmaterjalid,
kilekotid, ahjukindad, paber
või puhastuspihustid). Ahju
kasutades võib sahtel
kuumaks minna. Tuleoht!
30°
Puhastamise hõlbustamiseks saab ahju
allosas oleva sahtli välja võtta.
2. Võtke mõlemalt poolt ukseliistu (B)
ülemistest servadest kinni ja suruge
sissepoole, et vabastada
kinnitusnaga.
1. Tõmmake sahtel lõpuni välja.
2
B
1
3. Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu
ettepoole.
HOIATUS!
Kui te ukspaneele välja
tõstate, üritab uks
sulguda.
4. Hoidke kinni ukse klaaspaneelide
ülemisest servast ja tõstke need
ükshaaval välja.
5. Puhastage klaaspaneeli seebiveega.
Kuivatage klaaspaneeli hoolikalt.
Pärast puhastamist paigutage
klaaspaneelid ja ahju uks tagasi kohale.
Korrake ülaltoodud samme vastupidises
järjestuses. Pange esmalt kohale
väiksem paneel, seejärel suurem.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et paigaldate
sisemise klaaspaneeli oma
kohale õigesti.
2. Tõstke aeglaselt sahtlit.
3. Tõmmake sahtel täielikult välja.
Sahtli paigaldamiseks sooritage
ülalkirjeldatud toiming vastupidises
järjekorras.
13.9 Lambi asendamine
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
Lamp võib olla kuum.
1. Lülitage ahi välja. Oodake, kuni ahi
on jahtunud.
2. Eemaldage ahi vooluvõrgust.
3. Pange ahju põhjale riie.
Tagumine valgusti
1. Keerake valgusti klaaskatet selle
eemaldamiseks.
2. Puhastage klaaskate.
3. Asendage lamp sobiva 300 °C taluva
kuumakindla lambiga .
4. Paigaldage klaaskate.
EESTI
33
14. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
14.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Seade ei käivitu.
Seade ei ole vooluvõrku
Kontrollige, kas seade on
ühendatud või ei ole ühen‐ õigesti vooluvõrku ühenda‐
dus korralik.
tud.
Pliiti ei saa käivitada või
kasutada.
Lahendus
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrik‐
uga.
Kaitse on vallandunud.
Käivitage pliit uuesti ja
määrake vähemalt 10 se‐
kundi jooksul soojusaste.
Jääkkuumuse indikaator ei Keeduväli ei ole kuum,
lülitu sisse.
sest see töötas vaid lühi‐
kest aega.
Kui keeduväli on piisavalt
kaua töötanud, et olla
kuum, pöörduge teenin‐
duskeskusse.
Välimist ringi ei saa sisse
lülitada.
Lülitage sisse esmalt sise‐
mine ring.
Ahi ei kuumene.
Lamp ei põle.
Ahi on välja lülitatud.
Lülitage ahi sisse.
Vajalikud seaded pole
määratud.
Veenduge, et seadistused
on õiged.
Kell ei ole seadistatud.
Määrake kellaaeg.
Valgusti on rikkis.
Asendage lamp.
Toidule ja ahjuõõnde kogu‐ Toit on jäänud liiga kauaks Kui küpsetamine on lõppe‐
neb auru ja kondensvett.
ahju.
nud, tuleb toit ahjust vähe‐
malt 15–20 minuti pärast
välja võtta.
Toidu valmimiseks kulub
liiga palju aega või toit val‐
mib liiga kiiresti.
Temperatuur on liiga ma‐
dal või liiga kõrge.
Reguleerige vajadusel
temperatuuri. Järgige ju‐
hendis toodud nõuandeid.
Ekraanil on näit "12.00".
On olnud elektrikatkestus.
Seadistage kell uuesti.
Ahju ei saa käivitada või
kasutada. Ekraanil kuva‐
takse "400" ja kostab heli‐
signaal.
Ahi ei ole elektrivõrku õi‐
gesti ühendatud.
Kontrollige, kas ahi on
elektrivõrku ühendatud õi‐
gesti (vt ühendusjoonist).
34
www.electrolux.com
Probleem
Võimalik põhjus
Tulemused ei ole head, kui Te pole funktsiooni Tugev
kasutate funktsiooni: Tu‐
aur sisse lülitanud.
gev aur.
Lahendus
Vt "Kuidas aktiveerida
funktsioon: Tugev aur".
Te ei valanud veeanumas‐
se vett.
Vt "Kuidas aktiveerida
funktsioon: Tugev aur".
Te ei lülitanud funktsiooni
Tugev aur Lisaauru nup‐
uga õigesti sisse.
Vt "Kuidas aktiveerida
funktsioon: Tugev aur".
Soovite sisse lülitada
funktsiooni Kerge pöör‐
dõhk, kuid Lisaauru nupu
indikaator põleb.
Funktsioon Tugev aur töö‐
tab.
Vajutage Lisaauru nuppu
Veeanumas olev vesi ei
kee.
Temperatuur on liiga ma‐
dal.
Seadke temperatuuriks vä‐
hemalt 110 °C.
Vt jaotist "Vihjeid ja näpu‐
näiteid".
Vesi valgub veeanumast
välja.
Veeanumas on liiga palju
vett.
Lülitage ahi välja ja veen‐
duge, et seade on maha
jahtunud. Eemaldage liigne
vesi lapi või käsnaga. Lisa‐
ge veeanumasse õige ko‐
gus vett. Vt vastavat toi‐
mingu kirjeldust.
14.2 Hooldusteave
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega.
, et peatada funktsioon
Tugev aur.
Teeninduskeskuse andmed leiate
andmesildilt. Andmesilt asub ahjuõõne
raami esiküljel. Ärge andmesilti ahju
sisemusest eemaldage.
Soovitame märkida siia järgmised andmed:
Mudel (MOD.)
.........................................
Tootenumber (PNC)
.........................................
Seerianumber (S.N.)
.........................................
15. ENERGIATÕHUSUS
15.1 Keeduplaadi tooteteave vastavalt määrusele EL 66/2014
Mudeli tunnus EKC54972OX
Keeduplaadi
tüüp
Eraldiseisva pliidi sees olev keeduplaat
EESTI
Keeduväljade
arv
4
Kuumutamis‐
viis
Kiirgekuumusallikas
Ringikujuliste
keeduväljade
läbimõõt (Ø)
Vasak tagumine
Parem eesmine
Vasak eesmine
14,0 cm
14,0 cm
18,0 cm
Mitteringikuju‐ Parem tagumine
lise keeduväl‐
ja pikkus (P)
ja laius (L)
L 14,0 cm
P 25,0 cm
Keeduvälja
energiatarbi‐
mine (EC
electric coo‐
king)
181,8 Wh/kg
184,3 Wh/kg
181,8 Wh/kg
190,1 Wh/kg
Vasak tagumine
Parem tagumine
Parem eesmine
Vasak eesmine
Pliidi energiatarbimine (EC electric hob)
EN 60350-2 – Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed – Osa 2: Pliidid Meetodid jõudluse mõõtmiseks.
15.2 Pliit - Energiasääst
Järgmisi nõuandeid järgides saate
igapäevaselt energiat kokku hoida.
•
Vett kuumutades piirduge vajaliku
kogusega.
35
184,5 Wh/kg
•
•
•
•
•
•
Võimalusel pange keedunõule alati
kaas peale.
Enne keeduvälja sisselülitamist
asetage sellele keedunõu.
Keedunõu põhi peaks olema
keeduväljaga samade mõõtmetega.
Pange väiksem nõu väiksemale
keeduväljale.
Pange nõu otse keeduvälja keskele.
Toidu soojashoidmiseks või
sulatamiseks kasutage jääkkuumust.
15.3 Tooteteave ahjudele ja toote infoleht*
Tarnija nimi
Electrolux
Mudeli tunnus
EKC54972OX 943005233
Energiatõhususe indeks
94.9
Energiatõhususe klass
A
Energiatarbimine standardtäituvusel, tavalises re‐
žiimis
0,84 kWh/tsüklis
Energiatarbimine standardtäituvusel, pöördõhure‐
žiimis
0,75 kWh/tsüklis
Kambrite arv
1
Soojusallikas
Elekter
Maht
58 l
36
www.electrolux.com
Ahju tüüp
Eraldiseisva pliidi sees olev küp‐
setusahi
Mass
44.0 kg
* Euroopa Liidu puhul vastavalt EL-i määrustele 65/2014 ja 66/2014.
Valgevene Vabariigi puhul vastavalt standardile STB 2478-2017, lisa G; STB
2477-2017, lisad A ja B.
Ukraina puhul vastavalt dokumendile 568/32020.
Energiatõhususe klass ei kehti Venemaa puhul.
EN 60350-1 – Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed –
Osa 1: Pliidid, ahjud, auruahjud ja grillid. – Toimivuse mõõtemeetodid.
15.4 Ahi - Energia kokkuhoid
Ahjul on omadused, mis
aitavad säästa energiat
igapäevasel
toiduvalmistamisel.
Veenduge, et ahju töötamise ajal oleks
ahjuuks korralikult kinni. Ärge
küpsetamise ajal ust liiga tihti avage.
Jälgige, et uksetihend oleks puhas ja
korralikult omal kohal.
Energia kokkuhoiu tagamiseks kasutage
metallnõusid.
Ärge eelkuumutage ahju enne
küpsetamist, kui võimalik.
Kui valmistate järjest mitu küpsetist,
püüdke need ahju panna võimalikult
lühikeste vahedega.
Jääkkuumus
Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti,
vähendage vähemalt 3 - 10 minutit enne
küpsetusaja lõppu ahju temperatuuri.
Ahjus olev jääkkuumus võimaldab
küpsetamist jätkata.
Muude toitude soojendamiseks kasutage
jääkkuumust.
Toidu soojashoidmine
Jääkkuumuse kasutamiseks ja toidu
soojashoidmiseks valige madalaim
võimalik temperatuur.
Niiskusega küpsetus
Funktsioon küpsetamise ajal energia
säästmiseks. Lisateabe saamiseks vt
jaotist "Ahi – Igapäevane kasutamine",
Ahju funktsioonid.
Küpsetamine pöördõhuga
Võimalusel kasutage energia
kokkuhoiuks pöördõhuga
küpsetusrežiime.
16. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
LATVIEŠU
37
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA..............................................................................38
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI................................................................................40
3. UZSTĀDĪŠANA.................................................................................................43
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.......................................................................... 45
5. PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS REIZES.................................................... 46
6. PLĪTS VIRSMA – IZMANTOŠANA IKDIENĀ....................................................46
7. PLĪTS VIRSMA - PADOMI UN IETEIKUMI...................................................... 47
8. PLĪTS VIRSMA – KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.................................................... 48
9. CEPEŠKRĀSNS - IZMANTOŠANA IKDIENĀ.................................................. 49
10. CEPEŠKRĀSNS - PULKSTEŅA FUNKCIJAS............................................... 51
11. CEPEŠKRĀSNS - PIEDERUMU LIETOŠANA...............................................53
12. CEPEŠKRĀSNS - PADOMI UN IETEIKUMI.................................................. 55
13. CEPEŠKRĀSNS – KOPŠANA UN TĪRĪŠANA................................................66
14. PROBLĒMRISINĀŠANA................................................................................ 68
15. ENERGOEFEKTIVITĀTE............................................................................... 70
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu vietni, lai:
saņemtu padomus par lietošanu, brošūras, problēmrisināšanas informāciju un
informāciju par apkopi un remontu:
www.electrolux.com/support
Lai saņemtu labāku servisu, reģistrējiet savu izstrādājumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties piederumus, vienreizējās lietošanas detaļas un oriģinālās
rezerves daļas savai ierīcei:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: modelis,
PCK, sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par vides aizsardzību
Izmaiņu tiesības rezervētas.
38
1.
www.electrolux.com
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
BRĪDINĀJUMS!
Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas
invaliditātes risks.
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar
ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve
ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Neļaujiet bērniem jaunākiem par 3 gadiem tuvoties
ierīcei, ja vien viņi netiek nepārtraukti uzraudzīti.
Neļaujiet bērni rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces
tuvumā, kad tā darbojas vai atdziest. Pieejamās daļas
lietošanas laikā sakarst.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un
nomainīt vadu.
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
39
Šai ierīcei jābūt pieslēgtai pie tīkla strāvas ar H05VV-F
tipa kabeli, lai izturētu temperatūru no aizmugures
paneļa.
Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai līdz 2000 m virs
jūras līmeņa.
Šī ierīce nav paredzēta lietošanai uz kuģiem, laivām
vai liellaivām.
Lai izvairītos no pārkaršanas, nedrīkst uzstādīt ierīci
aiz dekoratīvām durvīm.
Nenovietojiet ierīci uz pamatnes.
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
BRĪDINĀJUMS! gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem
vai eļļu bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
NEMĒĢINIET dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci
un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai
ugunsdrošības segu.
UZMANĪBU! Gatavošanas process jāuzrauga. Īss
gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.
BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: Neturiet
priekšmetus uz plīts virsmām.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Stikla durvju vai plīts virsmas stikla vāku tīrīšanai
neizmantojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmas, un
tādējādi stikls var saplīst.
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Ja stikla keramikas virsma/stikla virsma ir saplaisājusi,
izslēdziet ierīci un atslēdziet to no elektriskās strāvas
avota. Gadījumā, ja ierīce ir pievienota strāvas avotam
tieši, izmantojot savienojuma kārbu, noņemiet
drošinātāju, lai atvienotu ierīci no strāvas avota. Abos
gadījumos sazinieties ar Pilnvarotu servisa centru.
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
40
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai
ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet strāvas padevi.
BRĪDINĀJUMS! Pirms lampas mainīšanas
pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta, lai neizraisītu
elektrošoku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam
speciālistam.
Uzmanieties, pieskaroties uzglabāšanas atvilktnei. Tā
var sakarst.
Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu
balsta priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām.
Uzstādiet plauktu balstus, veicot iepriekšminētās
darbības pretējā secībā.
Saskaņā ar elektrisko instalāciju noteikumiem
atvienošanas iespējas jāiekļauj cietajos vados.
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai ierīces ražotāja
ieteiktās vai ierīces lietošanas instrukcijā norādītās
plīts vadīklas vai plīts vadīklas, kas iestrādātas ierīcē.
Nepiemērotu plīts vadīklu lietošana var izraisīt
negadījumus.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iesaiņojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un slēgtus apavus.
Nevelciet ierīci aiz roktura.
Virtuves mēbeles un ierīces
iebūvēšanai paredzētajam atvērumam
jābūt piemērotā lielumā.
•
•
•
•
•
•
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Uzstādiet ierīci drošā un atbilstošā
vietā, kas atbilst uzstādīšanas
prasībām.
Ierīces daļas vada strāvu. Novietojiet
ierīcei apkārt mēbeles, lai novērstu
pieskaršanos bīstamajām daļām.
Ierīces sāni jānovieto pret vienāda
augstuma ierīcēm vai mēbelēm.
Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena
gatavošanas trauki.
Pārliecinieties, vai ir ierīkoti
stabilizatori, lai novērstu ierīces
apgāšanos. Skatiet sadaļu
"Uzstādīšana".
LATVIEŠU
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv traumu vai
apdegumu gūšanas risks.
Pastāv elektriskās strāvas
trieciena risks.
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana ir
jāveic kvalificētam elektriķi,.
Ierīcei jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties
ar ierīces durvīm vai nišu zem ierīces
vai atrasties to tuvumā, it īpaši, ja tā
darbojas vai durvis ir karstas.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
Automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
Pilnībā aizveriet ierīces durvis pirms
kontaktspraudņa ievietošanas
elektrotīkla kontaktligzdā.
41
•
•
•
•
•
•
•
•
Šī ierīce ir paredzēta tikai
izmantošanai mājās.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas
reizes.
Atverot ierīces durvis, kad tā tiek
lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst
karsts gaiss.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks.
•
•
•
•
•
•
Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt
uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar
taukvielām un eļļu, netuviniet tām
atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
Izlietota eļļa, kas satur ēdiena
atliekas, var izraisīt ugunsgrēku pie
zemākas temperatūras nekā eļļa, kas
tiek lietota pirmo reizi.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai
liesmai saskarties ar ierīci, kad atverat
durvis.
Atveriet ierīces durvis uzmanīgi.
Alkoholu saturošu sastāvdaļu
lietošana var radīt spirta un gaisa
maisījumu.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
42
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu
krāsu:
– neievietojiet cepeškrāsns traukus
vai citus priekšmetus
nepastarpināti uz ierīces grīdas;
– nenovietojiet alumīnija foliju
nepastarpināti uz ierīces grīdas;
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē;
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un
produktus pēc gatavošanas
beigām;
– izņemot vai uzstādot piederumus,
rīkojieties uzmanīgi.
Emaljas vai nerūsējošā tērauda
krāsas maiņa neietekmē ierīces
darbību.
Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet
dziļo cepešpannu. Augļu sulas var
atstāt nenotīrāmus traipus.
Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz vadības
paneļa.
Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet
ēdiena gatavošanas traukiem
izvārīties tukšiem.
Gādājiet, lai uz ierīces neuzkristu
nekādi priekšmeti un ēdiena
gatavošanas trauki. Tā var sabojāt
virsmu.
Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem
novietots tukšs ēdiena gatavošanas
trauks, vai bez ēdiena gatavošanas
trauka.
Ēdiena gatavošanas trauki, kas
izgatavoti no čuguna vai alumīnija
lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var
saskrāpēt. Pārvietojot šādus
priekšmetus pa plīts virsmu, vienmēr
paceliet tos.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
2.4 Kopšana un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu un
ierīces aizdegšanās un
bojājumu risks.
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci.
Atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
Pārliecinieties, vai ierīce ir auksta.
Pastāv risks, ka stikla paneļi var
ieplīst.
•
•
•
•
•
•
Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti,
nomainiet tos nekavējoties.
Sazinieties ar pilnvaroto servisa
centru.
Ierīcē atlikušās taukvielas vai pārtikas
atliekas var izraisīt ugunsgrēku.
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla nolietošanos.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai
paredzētus aerosolus, ievērojiet
ražotāja drošības norādījumus, kas
atrodami uz iepakojuma.
Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu
(ja tāds ir) ar jebkāda veida tīrīšanas
līdzekli.
2.5 Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
•
•
•
Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai
halogēna spuldze ir paredzēta tikai
mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to
telpu apgaismošanai.
Pirms spuldzes nomaiņas atvienojiet
ierīci no elektrotīkla.
Izmantojiet tikai tādu pašu
specifikāciju spuldzes.
2.6 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.7 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai
mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas
žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
LATVIEŠU
43
3. UZSTĀDĪŠANA
3.3 Ierīces līmeņošana
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
3.1 Ierīces novietošana
Varat uzstādīt brīvi stāvošo ierīci ar
skapjiem vienā vai abās pusēs vai telpas
stūrī.
Minimālos uzstādīšanas attālumus var
aplūkot tabulā.
Izmantojiet mazās kājiņas zem ierīces, lai
nolīmeņotu ierīces augšējo virsmu
atbilstoši citām virsmām.
B
C
A
3.4 Aizsardzība pret
sasvēršanos
Iestatiet pareizo augstumu un vietu
iekārtai pirms sākat uzstādīt aizsargu
pret sasvēršanos.
Minimālie attālumi
Izmērs
mm
A
400
B
650
C
150
3.2 Tehniskie dati
Spriegums
230 V
Frekvence
50 - 60 Hz
Ierīces klase
1
Izmērs
mm
Augstums
858
Platums
500
Dziļums
600
UZMANĪBU!
Uzstādiet pareizā augstumā
aizsargu pret sasvēršanos.
Pārliecinieties, vai virsma aiz
ierīces ir gluda.
Jums ir jāuzstāda aizsardzība pret
sasvēršanos. Ja to neuzstādīsiet, ierīce
var sasvērties.
Jūsu ierīce ir apzīmēta ar attēlā redzamo
simbolu (ja tāds ir), lai atgādinātu, ka ir
jāuzstāda aizsargs pret sasvēršanos.
44
www.electrolux.com
3.5 Elektroinstalācija
BRĪDINĀJUMS!
Ražotājs neuzņemas
nekādu atbildību par
bojājumiem, kas radušies,
neievērojot drošības
norādījumus, kas minēti
Drošības informācijas
sadaļās.
1. Uzstādiet aizsargu pret sasvēršanos
317 - 322 mm uz leju no ierīces
augšējās virsmas un 80 - 85 mm no
ierīces sāna apaļajā caurumā uz
kronšteina. Pieskrūvējiet to pie cieta
materiāla vai piemērota stiprinājuma
(sienas).
Šī ierīce tiek piegādāta bez
kontaktdakšas un barošanas vada.
BRĪDINĀJUMS!
Pirms strāvas kabeļa
savienojuma ar termināli,
izmēriet spriegumu starp
fāzēm mājas elektrotīklā.
Pēc tam, skatiet pieslēguma
marķējumu ierīces
aizmugurē, lai izmantotu
pareizo elektroinstalāciju.
Šāda secība ļauj izvairīties
no instalācijas kļūdām un
ierīces elektrisko sastāvdaļu
bojājumiem.
80-85
mm
317-322
mm
Dažādām fāzēm piemērotie kabeļu
veidi:
2. Caurums atrodas ierīces aizmugures
kreisajā pusē. Paceliet ierīces
priekšdaļu un ievietojiet to starp
skapīšiem. Ja atstarpe starp virtuves
skapīšiem ir lielāka nekā plīts
platums, tad nepieciešams noregulēt
sānu mērījumu, lai nocentrētu plīti.
Ja jūs mainījāt plīts izmērus,
novietojiet aizsargu pret
sasvēršanos pareizā vietā.
UZMANĪBU!
Ja atstarpe starp virtuves
skapīšiem ir lielāka par
ierīces platumu, tad
nepieciešams noregulēt
sānu mērījumu, lai
nocentrētu ierīci.
Fāze
Minimālais kabeļa
izmērs
1
3x6,0 mm²
3 ar neitrālu
5x1,5 mm²
BRĪDINĀJUMS!
Strāvas kabelis nedrīkst
saskarties ar attēlā
norādītajām ierīces daļām.
LATVIEŠU
45
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
4.1 Vispārējs pārskats
1 2 3 4 5 6
7 1
8
9
10
4
3
13
2
11
1
12
Plīts virsmas regulatori
Temperatūras regulators
Temperatūras indikators/simbols
Elektroniskais programmētājs
Plīts lampa / simbols / indikators
Cepeškrāsns funkciju regulators
Tvaiks Plus taustiņš
Sildelements
Lampa
Ventilators
Izņemams plaukta atbalsts
Iekšienes izcilnis
Plauktu pozīcijas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4.2 Gatavošanas virsmas izkārtojums
1
2
140 mm
3
140 mm
250 mm
120/180 mm
6
140 mm
5
4
4.3 Piederumi
•
•
•
1 Gatavošanas zona 1200 W
2 Tvaika izvads - skaits un pozīcija ir
atkarīgi no modeļa
3 Gatavošanas zona 900 / 2000 W
4 Gatavošanas zona 1200 W
5 Atlikušā siltuma indikators
6 Gatavošanas zona 700 / 1700 W
Restots plaukts
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku
un cepešu formām.
Cepšanas panna
Kūkām un cepumiem.
Grila/cepešpanna
Konditorejas izstrādājumu un cepešu
cepšanai vai kā panna tauku
savākšanai.
•
•
•
AirFry paplāte
Lai ceptu ēdienu ar mazāku
daudzumu eļļas vai bez cepamā
papīra.
Teleskopiskās vadotnes
Izmantojot teleskopiskās vadotnes,
pannas var ielikt un izņemt vieglāk.
Uzglabāšanas atvilktne
Uzglabāšanas atvilktne atrodas zem
cepeškrāsns iekšpuses.
46
www.electrolux.com
5. PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS REIZES
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.1 Pirmā tīrīšana
Izņemiet visus papildpiederumus un
noņemamās plauktu balstus no
cepeškrāsns.
Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
Nospiediet
vairākas reizes, līdz sāk
mirgot Diennakts laika funkcijas simbols.
Lai iestatītu jaunu laiku, skatiet sadaļu
"Laika iestatīšana".
5.4 Iepriekšēja karsēšana
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni
pirms pirmās lietošanas.
Par funkciju: PlusSteam
skatiet nodaļu "Cepeškrāsns
- Lietošana ikdienā", sadaļu
"Funkcijas ieslēgšana:
PlusSteam".
Iztīriet cepeškrāsni un notīriet
piederumus pirms pirmās lietošanas.
Ielieciet atpakaļ visus piederumus un
izņemamos plauktu balstus to sākotnējā
pozīcijā.
5.2 Laika iestatīšana
Pirms cepeškrāsns ieslēgšanas jāiestata
laiks.
Pievienojot ierīci elektrības avotam, pēc
elektrības padeves pārtraukumu vai ja
nav iestatīts taimeris, mirgo
indikators.
vai
pareiza laika
Piespiediet
iestatīšanai.
Pēc aptuveni piecām sekundēm
indikators pārstāj mirgot un displejs rāda
iestatīto diennakts laiku.
5.3 Laika mainīšana
Diennakts laiku nevar mainīt,
ja darbojas darbības laika
vai beigu
funkcija.
1. Iestatiet funkciju . Iestatiet
maksimālo temperatūru.
2. Ļaujiet cepeškrāsnij darboties 1
stundu.
3. Iestatiet funkciju . Iestatiet
maksimālo temperatūru. Maksimālā
temperatūra šai funkcijai ir 210 °C.
4. Ļaujiet cepeškrāsnij darboties 15
minūtes.
5. Iestatiet funkciju
, nospiediet:
Papildu tvaiks
. Iestatiet
maksimālo temperatūru.
6. Ļaujiet cepeškrāsnij darboties 15
minūtes.
7. Izslēdziet cepeškrāsni un ļaujiet tai
atdzist.
Papildpiederumi var kļūt karstāki nekā
parasti. No ierīces var izdalīties aromāts
un dūmi. Pārbaudiet, vai gaisa plūsma
telpā ir pietiekama.
6. PLĪTS VIRSMA – IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Gatavošanas zonu apraksts
Gatavošanas zonas ir aprīkotas ar
termostatu un darbojas ar pārtraukumiem
(izslēdzas un ieslēdzas) atkarībā no
izvēlētā karstuma līmeņa.
6.2 Sildīšanas pakāpe
Apzīmē‐ Funkcija
jumi
Izslēgtā stāvoklī
Dubultā gatavošanas zona
1-9
Sildīšanas pakāpes
LATVIEŠU
Izmantojiet atlikušo siltumu,
lai samazinātu enerģijas
patēriņu. Izslēdziet
gatavošanas zonu aptuveni
5 -10 minūtes pirms
gatavošanas procesa
beigām.
Pagrieziet attiecīgās gatavošanas zonas
regulatoru uz vajadzīgo siltuma pakāpi.
Iedegsies plīts vadības indikators.
Lai pabeigtu gatavošanu, pagrieziet
vadības regulatoru līdz izslēgšanas
pozīcijai.
Ja visas gatavošanas zonas ir izslēgtas,
plīts virsmas vadības indikators nodziest.
6.3 Parastas gatavošanas
zonas lietošana
Lai izmantotu parastu gatavošanas zonu,
pagrieziet attiecīgo regulatoru vienā no
šādām pozīcijām: 1-9.
Siltuma pakāpei 1-3, zona
paliek sarkana 2-3 sekundes
un tad izslēdzas.
6.5 Atlikušā siltuma indikators
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks gūt apdegumus
atlikušā siltuma dēļ.
Indikators iedegas, ja gatavošanas zona
ir karsta, tomēr tas nedarbojas, ja ierīce ir
atslēgta no strāvas.
Zona darbojas ar maksimālo
jaudu, ieslēdzot siltuma
pakāpi 8 vai 9.
6.4 Ārējo riņķu (dubultā vai
ovālā) aktivizēšana un
deaktivizēšana
Jūs varat pielāgot gatavošanas virsmu
ēdiena gatavošanas trauku izmēriem.
7. PLĪTS VIRSMA - PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
47
1. Ja izvēlaties karstuma līmeni no 1-9,
darbosies tikai gatavošanas zonas
centrālā daļa.
2. Lai aktivizētu ārējo riņķi, pagrieziet
regulatoru pulksteņa rādītāja virzienā
pāri 9. līmenim uz
.
3. Tad pagrieziet slēdzi pretēji
pulksteņa rādītāja virzienam līdz
vēlamajai sildīšanas pakāpei (1-9).
Gan centrālā daļa, gan ārējais riņķis
darbojas kopā.
Lai deaktivizētu ārējo riņķi, pagrieziet
regulatoru izslēgtā stāvoklī. Gan centrālā
daļa, gan ārējais riņķis vai ovālais riņķis
izslēgsies. Indikators nodzisīs. Lai no
jauna ieslēgtu gatavošanas zonas
centrālo daļu, izvēlieties siltuma pakāpi
no 1 līdz 9.
7.1 Ēdiena gatavošanas trauki
Ēdiena gatavošanas trauka
pamatnei vajadzētu būt pēc
iespējas biezākai un
plakanākai.
Pirms katlu novietošanas uz
plīts virsmas nodrošiniet, lai
katlu dibeni būtu tīrī un
sausi.
48
www.electrolux.com
Ēdiena gatavošanas trauki,
kuru apakšējās daļas
izgatavotas no emaljēta
tērauda, alumīnija vai vara,
var izraisīt stikla keramikas
krāsas izmaiņas.
7.2 Ēdienu gatavošanas
piemēri
Tabulās minētā informācija ir
tikai informatīva.
Karsēšanas
pakāpe
Lietojums:
Laiks
(min.)
1
Uzturētu pagatavotos ēdie‐
nus siltus.
pēc ne‐ Uzlieciet vāku uz ēdiena ga‐
piecie‐ tavošanas trauka.
šamī‐
bas
1-2
Lai pagatavotu holandiešu
mērci, kausēt: sviestu, šoko‐
lādi, želatīnu.
5 - 25
Laiku pa laikam samaisiet.
1-2
Iebiezināt: mīkstas omletes,
ceptas olas.
10 - 40
Gatavošanas laikā uzlieciet
vāku.
2-3
Vārīt rīsus un gatavot piena
25 - 50
ēdienus uz mazas uguns, uz‐
sildīt pusfabrikātus.
Šķidruma daudzumam jābūt
vismaz divreiz lielākam nekā
rīsu daudzumam, maisiet
ēdienus uz piena bāzes ga‐
tavošanas laikā.
3-4
Tvaicēt dārzeņus, zivis, gaļu. 20 - 45
Pievienojiet dažas ēdamka‐
rotes šķidruma.
4-5
Tvaicēt kartupeļus.
Lietojiet ne vairāk nekā ¼ l
ūdens uz 750 g kartupeļu.
4-5
Gatavotu lielu ēdienu daudz‐ 60 umu, sautējumus un zupas. 150
6-7
Nedaudz apcept: eskalopu,
teļa gaļas, kotlešu, frikadeļu,
cīsiņu, aknu, mērces, olu,
pankūku, virtuļu cepšana.
7-8
Kārtīgi apceptu ēdienu, ceptu 5 - 15
filejas steikus, steikus.
9
Vārīt ūdeni, vārīt makaronus, apbrūnināt gaļu (gulašu, sautētu cepe‐
ti), cept kartupeļus frī eļļā.
20 - 60
Ieteikumi
Līdz 3 l šķidruma un sastāv‐
daļas.
pēc ne‐ Cepšanas laikā apgrieziet.
piecie‐
šamī‐
bas
Cepšanas laikā apgrieziet.
8. PLĪTS VIRSMA – KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Vispārēja informācija
•
Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
•
•
•
Vienmēr izmantojiet ēdienu
gatavošanas traukus ar tīru apakšu.
Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli,
kas paredzēts plīts virsmām.
LATVIEŠU
•
Stikla tīrīšanai izmantojiet speciālu
skrāpi.
•
8.2 Plīts tīrīšana
•
Noņemt nekavējoties: izkusušu
plastmasu, plastmasas plēvi, cukuru
un ēdienu, kura sastāvā ir cukurs, jo
pretējā gadījumā netīrumi var izraisīt
plīts bojājumus. Uzmanieties, lai
negūtu apdegumus. Izmantojiet īpašu
skrāpi uz stikla virsmas piemērotā
leņķī un virziet tā asmeni pāri virsmai.
•
49
Noņemt, kad plīts ir pietiekami
atdzisusi: kaļķakmens un ūdens
traipus, taukvielu šļakstus un krāsu
izmaiņas uz spīdīgās metāliskās
virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Pēc
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar
mīkstu drānu.
Spīdošu metāla daļu krāsas
zaudēšanas novēršana: izmantojiet
ūdens un etiķa šķīdumu un notīriet
stikla virsmu ar drānu.
9. CEPEŠKRĀSNS - IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
3. Lai izslēgtu cepeškrāsni, pagrieziet
cepeškrāsns funkciju un
temperatūras pārslēgu izslēgtā
stāvoklī.
9.1 Cepeškrāsns ieslēgšana un
izslēgšana
9.2 Drošības termostats
1. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju
regulatoru, lai izvēlētos cepeškrāsns
funkciju.
2. Pagrieziet temperatūras regulatoru,
lai izvēlētos temperatūru.
Lampiņa iedegas, kad cepeškrāsns
darbojas.
Nepareiza cepeškrāsns lietošana vai
bojāti komponenti var izraisīt bīstamu
pārkaršanu. Lai to novērstu, cepeškrāsnij
ir drošības termostats, kas pārtrauc
strāvas padevi. Cepeškrāsns atkal
ieslēdzas automātiski, kad temperatūra
pazeminās.
9.3 Cepeškrāsns funkcijas
Simbols
+
Cepeškrāsns
funkcijas
Lietošana
Izslēgtā stāvoklī
Cepeškrāsns ir izslēgta.
Cepeškrāsns
lampa
Lai ieslēgtu lampu bez gatavošanas funkcijas.
PlusSteam
Lai gatavošanas laikā pievienotu mitrumu. Lai
cepšanas laikā iegūtu pareizo krāsu un kraukš‐
ķīgo virskārtu. Lai uzsildīšanas laikā piešķirtu
ēdienam sulīgumu. Augļu vai dārzeņu konservē‐
šanai.
Gatavošana, ne‐ Maigu, sulīgu cepešu pagatavošanai vai jebkuru
daudz izmantojot augļu un dārzeņu žāvēšanai.
ventilatoru
50
www.electrolux.com
Simbols
Cepeškrāsns
funkcijas
Lietošana
Apakškarsēšana
Lai ceptu kūkas ar kraukšķīgu pamatni.
Tradicionālā ga‐
tavošana
Lai gatavotu un ceptu ēdienu vienā plaukta po‐
zīcijā.
Ātrā grilēšana
Lai grilētu plakanus produktus lielos daudzumos
un grauzdētu maizi.
Infratermiskā gri‐ Lai ceptu lielākus cepeša gabalus vai mājputnu
lēšana
gaļu ar kauliem vienā plaukta pozīcijā. Lai paga‐
tavotu sacepumus un apbrūninātu.
Konvekcijas ga‐
tavošana
Lai grauzdētu vai ceptu un gatavotu ēdienus,
kuriem nepieciešama vienāda gatavošanas
temperatūra, izmantojot vairākus plauktus, vien‐
laikus nesajaucot aromātus.
Mitrā cepšana
Šī funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai gata‐
vošanas laikā. Gatavošanas norādījumus ska‐
tiet sadaļā "Padomi un ieteikumi, Mitrā cepšana.
Cepeškrāsns durvīm jābūt aizvērtām cepšanas
laikā, lai funkcija netiktu pārtraukta un lai cepeš‐
krāsns darbotos ar vislielāko iespējamo ener‐
goefektivitāti. Izmantojot šo funkciju, temperatū‐
ra cepeškrāsns iekšpusē var atšķirties no iesta‐
tītās temperatūras. Karsēšanas jauda var tikt
samazināta. Vispārīgus ieteikumus par enerģi‐
jas taupīšanu skatiet nodaļā "Energoefektivitā‐
te", punktā "Cepeškrāsns – Enerģijas taupīša‐
na". Šī funkcija tika izmantota, lai nodrošinātu
atbilstību energoefektivitātes klasei saskaņā ar
EN 60350-1.
AirFry /
Karsēšana ar
ventilatoru
Lai ceptu ēdienu ar mazāku daudzumu eļļas vai
bez cepamā papīra. Kartupeļiem frī, picai un
tamlīdzīgiem ēdieniem.
Lai gatavotu ēdienu līdz divām plaukta pozīci‐
jām vienlaicīgi un žāvētu ēdienu.Iestatiet par 20
- 40 °C zemāku temperatūru nekā funkcijai Tra‐
dicionālā gatavošana.
Atkausēšana
Lai atkausētu ēdienu (dārzeņus un augļus). At‐
kausēšanas laiks ir atkarīgs no produktu daudz‐
uma un apjoma.
9.4 Funkcijas ieslēgšana:
PlusSteam
Šī funkcija ļauj izmantot mitrumu
gatavošanas laikā.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv apdegumu un ierīces
bojājumu risks.
LATVIEŠU
51
Izplūstošais mitrums var izraisīt
apdegumus:
6. Ievietojiet ēdienu cepeškrāsnī un
aizveriet durvis.
•
UZMANĪBU!
Neuzpildiet tilpnes tvertni
ar ūdeni gatavošanas
laikā vai kamēr
cepeškrāsns ir karsta.
7. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet papildu
•
Neveriet ierīces durvis laikā, kad tiek
lietota funkcija. PlusSteam.
Pēc funkcijas lietošanas atveriet
ierīces durvis. PlusSteam.
Skatiet sadaļu "Noderīgi
ieteikumi un padomi".
1. Atveriet cepeškrāsns durvis.
2. Piepildiet cepeškrāsns tilpnes tvertni
ar krāna ūdeni.
Tilpnes tvertnes maksimālā ietilpība ir
250 ml.
Piepildiet tilpnes tvertni ar ūdeni tikai,
kad cepeškrāsns ir auksta.
3. Iestatiet funkciju: PlusSteam
.
4. Nospiediet papildu tvaika taustiņu
.
Papildu Tvaika taustiņš darbojas tikai
ar funkciju: PlusSteam.
Iedegsies indikators.
5. Pagrieziet temperatūras regulatoru,
lai izvēlētos temperatūru.
tvaika taustiņu
, pagrieziet
cepeškrāsns funkciju un
temperatūras regulatorus izslēgtā
stāvoklī.
Nodzisīs papildu tvaika taustiņa
indikators.
8. Izlejiet ūdeni no tilpnes tvertnes.
BRĪDINĀJUMS!
Pārliecinieties, ka ierīce
ir atdzisusi, pirms izliet
atlikušo ūdeni no tilpnes
tvertnes.
10. CEPEŠKRĀSNS - PULKSTEŅA FUNKCIJAS
10.1 Displejs
A
B
C
A. Pulksteņa funkcijas
B. Taimeris
C. Pulksteņa funkcija
10.2 Taustiņi
Taustiņš
Funkcija
Apraksts
MĪNUS
Lai iestatītu laiku.
PULKSTENIS
Lai iestatītu pulksteņa funkciju.
PLUS
Lai iestatītu laiku.
Papildu tvaiks
Lai ieslēgtu funkciju: PlusSteam.
52
www.electrolux.com
10.3 Pulksteņa funkciju tabula
Pulksteņa funkcija
Lietojums
DIENNAKTS
LAIKS
Lai iestatītu, mainītu vai pārbaudītu diennakts laiku.
DARBĪBAS IL‐
GUMS
Lai iestatītu, cik ilgi ierīcei jādarbojas.
BEIGAS
Lai iestatītu laiku, kad ierīce atslēgsies.
LAIKA AIZKAVE
Lai apvienotu funkcijas DARB. LAIKS un BEIGAS.
LAIKA ATGĀDI‐
NĀJUMS
Atpakaļskaitīšanas laika iestatīšana. Šī funkcija neietek‐
mē ierīces darbību. Funkciju LAIKA ATGĀDINĀJUMS
var iestatīt jebkurā laikā – arī tad, ja ierīce izslēgta.
10.4 Funkcijas DARB. LAIKS
iestatīšana
5. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai
izslēgtu signālu.
6. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju
regulatoru un temperatūras
regulatoru izslēgtā stāvoklī.
1. Iestatiet cepeškrāsns funkciju un
temperatūru.
, līdz sāk
2. Atkārtoti nospiediet
mirgot
10.6 LAIKA AIZKAVES
iestatīšana
.
3. Piespiediet
vai , lai iestatītu
funkcijas DARB. LAIKS ilgumu.
Displejā tiks parādīts
1. Iestatiet cepeškrāsns funkciju un
temperatūru.
.
4. Kad laiks būs beidzies, mirgos
atskanēs skaņas signāls. Ierīce
automātiski izslēdzas.
5. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai
izslēgtu skaņas signālu.
6. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju
regulatoru un temperatūras
regulatoru izslēgtā stāvoklī.
un
4. Nospiediet
, līdz sāk
.
3. Lai iestatītu laiku, nospiediet
vai
.
Displejā tiks parādīts
.
4. Kad laiks būs beidzies, mirgos
atskanēs skaņas signāls. Ierīce
automātiski izslēdzas.
, līdz sāk
.
.
5. Piespiediet
vai , lai iestatītu
funkcijas BEIGAS laiku.
1. Iestatiet cepeškrāsns funkciju un
temperatūru.
mirgot
mirgot
3. Piespiediet
vai , lai iestatītu
funkcijas DARB. LAIKS laiku.
10.5 Funkcijas BEIGAS
iestatīšana
2. Atkārtoti nospiediet
2. Atkārtoti nospiediet
un
6. Apstipriniet ar .
Ierīce vēlāk automātiski ieslēdzas,
darbojas iestatītā DARB. LAIKĀ un
apstājas pie iestatītā BEIGU laika. Kad
tiks sasniegts iestatītais laiks, atskanēs
skaņas signāls.
7. Ierīce automātiski izslēdzas.
Nospiediet jebkuru taustiņu, lai
izslēgtu signālu.
8. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju
regulatoru un temperatūras
regulatoru izslēgtā stāvoklī.
LATVIEŠU
10.7 Funkcijas LAIKA
ATGĀDINĀJUMS iestatīšana
4. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju
regulatoru un temperatūras
regulatoru izslēgtā stāvoklī.
1. Atkārtoti nospiediet
10.8 Pulksteņa funkciju
atcelšana
mirgot
, līdz sāk
.
vai , lai iestatītu
2. Piespiediet
vajadzīgo laiku.
Laika atgādinājums automātiski
ieslēgsies pēc piecām sekundēm.
3. Kad iestatītais laiks būs beidzies,
atskanēs skaņas signāls. Nospiediet
jebkuru taustiņu, lai izslēgtu skaņas
signālu.
53
1. Vairākas reizes nospiediet , līdz
sāk mirgot vajadzīgās funkcijas
indikators.
2. Nospiediet un turiet .
Pulksteņa funkcija nodziest pēc dažām
sekundēm.
11. CEPEŠKRĀSNS - PIEDERUMU LIETOŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
11.1 Piederumu ievietošana
Restots plaukts:
Iebīdiet paplāti vai cepešpannu starp
plaukta balsta vadotnes stieņiem.
Pārliecinieties, ka tas nepieskaras
cepeškrāsns aizmugurējai sienai.
Restots plaukts un cepešpanna kopā:
Iebīdiet plauktu starp plauktu balsta
režģa vadotnēm.
Iebīdiet cepamo pannu starp plauktu
balsta vadotnes stieņiem un restotā
plaukta uz vadotnes stieņiem augstāk.
Paplāte:
Neievietojiet cepešpannu
līdz galam, līdz pašai
cepeškrāsns iekšpuses
aizmugures sieniņai. Tas
traucēs cirkulēt karstajam
gaisam ap paplāti. Ēdiens
var piedegt, īpaši paplātes
aizmugurējā daļā.
AirFry paplāte:
Novietojiet AirFry paplāti otrajā plaukta
līmenī. Novietojiet cepamo paplāti
pirmajā plaukta līmenī.
54
www.electrolux.com
6. Rīkojieties tāpat, lai uzstādītu otru
teleskopisko vadotni. Pārbaudiet, vai
abas teleskopiskās vadotnes ir
novietotas paralēlos līmeņos.
Teleskopisko vadotņu
izņemšana
1. Nospiediet un pieturiet teleskopisko
vadotņu priekšpusē esošo fiksatoru.
11.2 Teleskopiskās vadotnes
Teleskopiskās vadotnes var
uzstādīt dažādos plauktu
līmeņos, izņemot 4. līmeni.
Teleskopisko vadotņu
uzstādīšana
1. Pagrieziet teleskopisko vadotni par
apmēram 90°.
2. Uzbīdiet teleskopiskās vadotnes
aizmugures daļā esošo fiksatoru uz
cepeškrāsns režģa. Pārliecinieties,
ka uzstādāt vadotni pareizajā
cepeškrāsns pusē.
1 cm
2
1
2. Pavelciet vadotnes priekšējo daļu
nost no plauktu atbalsta.
3. Pagrieziet teleskopisko vadotni par
apmēram 90°.
4. Izņemiet vadotnes aizmugures daļu
no plauktu atbalsta.
5. Rīkojieties tāpat, lai izņemtu otru
teleskopisko vadotni.
11.3 Teleskopiskās vadotnes –
cepeškrāsns piederumu
ievietošana
Izmantojot teleskopiskās vadotnes,
pannas var ielikt un izņemt vieglāk.
3. Pagrieziet vadotni pareizajā stāvoklī.
Teleskopisko vadotņu beigās
izvietotajiem fiksatora elementiem
jābūt vērstiem uz augšu.
4. Iebīdiet vadotni līdz pašai
cepeškrāsns iekšpuses aizmugures
sieniņai.
5. Piespiediet vadotnes priekšējo daļu
pret cepeškrāsns režģi. Kad
priekšējās puses fiksators pareizi
nofiksējas, atskan klikšķis.
UZMANĪBU!
Nemazgājiet teleskopiskās
vadotnes trauku
mazgāšanas mašīnā.
Neeļļojiet teleskopiskās
vadotnes.
UZMANĪBU!
Pirms cepeškrāsns durvju
aizvēršanas pārbaudiet, vai
teleskopiskās vadotnes ir
pilnībā iebīdītas cepeškrāsnī.
Restots plaukts:
LATVIEŠU
55
Restotais plaukts un cepamā panna
kopā:
Uzlieciet kopā restoto plauktu un cepamo
pannu uz teleskopiskajām vadotnēm.
Cepamā panna:
Uzlieciet cepamo pannu uz
teleskopiskajām vadotnēm.
12. CEPEŠKRĀSNS - PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Tabulās uzrādītā
temperatūra un cepšanas
laiki ir ir tikai orientējoši. Tie
atkarīgi no receptēm un
izmantoto sastāvdaļu
kvalitātes un daudzuma.
12.1 Vispārēja informācija
Ierīcei ir četras plauktu pozīcijas. Skaitiet
cepšanas pozīcijas no ierīces apakšas.
Cepeškrāsns aprīkota ar īpašu sistēma,
kas nodrošina gaisa cirkulāciju un
pastāvīgi pārstrādā tvaiku. Šī sistēma ļauj
gatavot produktus tvaika apstākļos un
saglabā ēdienus mīkstus to iekšpusē un
kraukšķīgus ārpusē. Turklāt līdz
minimumam tiek samazināts
gatavošanas laiks un elektroenerģijas
patēriņš.
Ierīces iekšpusē vai uz stikla durvju
paneļiem var uzkrāties mitrums. Tas ir
normāli. Atverot cepeškrāsns durvis
gatavošanas laikā, obligāti stāviet
atstatus no ierīces. Lai samazinātu
kondensāciju, pirms gatavošanas
iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni 10
minūtes.
Pēc katras ierīces lietošanas reizes
notīriet mitrās virsmas.
Nenovietojiet uz cepeškrāsns pamatnes
priekšmetus un gatavošanas laikā
nepārklājiet ierīces daļas ar alumīnija
foliju. Tas var ietekmēt gatavošanas
rezultātus un bojāt emalju.
12.2 Cepšana
Pirmreizējai cepšanai izmantojiet zemāku
temperatūru.
Cepšanas laiku var pagarināt par 10-15
minūtēm, cepot kūkas vairākos plauktu
līmeņos.
56
www.electrolux.com
Cepot kūkas un pīrādziņus dažādos
augstumos, tie var apbrūnināties
nevienmērīgi. Nav nepieciešams mainīt
temperatūras iestatījumu, ja
apbrūnināšana notiek nevienmērīgi.
Cepšanas laikā atšķirības izlīdzinās.
Cepšanas laikā paplātes cepeškrāsnī var
deformēties. Kad paplātes atdzisīs, tās
atgūs sākotnējo formu.
12.3 Kūku cepšana
Neatveriet cepeškrāsns durvis, pirms nav
pagājušas 3/4 no gatavošanas laika.
Ja vienlaikus lietojat divas cepamās
paplātes, atstājiet starp tām vienu tukšu
līmeni.
12.4 Gaļas un zivju
pagatavošana
Gatavojot taukainu gaļu, lietojiet cepamo
pannu, lai uz cepeškrāsns nepaliktu
nenotīrāmi traipi.
Pirms pagatavotās gaļas sagriezšanas
pagaidiet aptuveni 15 minūtes, lai
saglabātu gaļas sulīgumu.
Lai gaļas cepšanas laikā nepieļautu
pārmērīgu dūmošanu, iepildiet cepamajā
pannā nedaudz ūdens. Lai novērstu
dūmu kondensāciju, pielejiet ūdeni katru
reizi, kad tas ir iztvaikojis.
12.5 Gatavošanas laiki
Gatavošanas laiks atkarīgs no ēdiena
veida, tā konsistences un daudzuma.
Gatavošanas sākumā pieskatiet tās
norisi. Izmantojot šo ierīci, atrodiet
labākos iestatījumus (sildīšanas pakāpi,
ēdiena gatavošanas laiku, utt.) saviem
ēdiena gatavošanas traukiem, receptēm
un daudzumam.
12.6 PlusSteam
+
Pirms uzkarsēšanas
piepildiet tilpnes tvertni ar
ūdeni tikai, kad cepeškrāsns
ir auksta.
Skatiet sadaļu "Funkcijas ieslēgšana:
PlusSteam"
Konditoreja
Ēdiens
Ūdens
daudzums
(ml) ūdens
atvilktnē
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks
(min.)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
Baltmaize1) 100
180
35 - 40
2
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
Bulciņas1)
100
200
20 - 25
2
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
Mājas pi‐
ca1)
100
230
10 - 20
1
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
Focaccia1)
100
190 - 210
20 - 25
1
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
Cepumi,
plāceņi,
kruasāni1)
100
150 - 180
10 - 20
2
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
LATVIEŠU
Ēdiens
Ūdens
daudzums
(ml) ūdens
atvilktnē
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks
(min.)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
Plūmju pī‐
rāgs, ābolu
pīrāgs, ka‐
nēļmaizī‐
tes1)
100
180
20
2
Lietojiet kūku
veidni.
1) Uzsildiet tukšā cepeškrāsnī 5 minūtes pirms gatavošanas.
Saldētas pārtikas gatavošana
Ēdiens
Ūdens
daudzums
(ml) ūdens
atvilktnē
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks
(min.)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
Saldēta pi‐
ca1)
150
200 - 210
10 - 20
2
Lietojiet režģi.
Saldēts
kruasāns1)
150
160 - 170
25 - 30
2
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
1) Uzsildiet tukšā cepeškrāsnī 10 minūtes pirms gatavošanas.
Pārtikas atjaunošana
Ēdiens
Ūdens
daudzums
(ml) ūdens
atvilktnē
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks
(min.)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
Baltmaize
100
110
15 - 25
2
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
Tīti miltu
produkti
100
110
10 - 20
2
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
Pica mājas
gaumē
100
110
15 - 25
2
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
Focaccia
100
110
10 - 20
2
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
Dārzeņi
100
110
15 - 25
2
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
Rīsi
100
110
15 - 25
2
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
Makaroni
100
110
15 - 25
2
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
57
58
www.electrolux.com
Ēdiens
Ūdens
daudzums
(ml) ūdens
atvilktnē
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks
(min.)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
Gaļa
100
110
15 - 25
2
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
Cepeša cepšana
Ēdiens
Ūdens
daudzums
(ml) ūdens
atvilktnē
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks
(min.)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
Cūkas ce‐
petis
200
180
65 - 80
2
Lietojiet režģi ko‐
pā ar cepešpan‐
nu.
Liellopu ce‐ 200
petis
200
50 - 60
2
Lietojiet režģi ko‐
pā ar cepešpan‐
nu.
Vista
200
210
60 - 80
2
Lietojiet režģi ko‐
pā ar cepešpan‐
nu.
Tītara cepe‐ 200
tis
200
70 - 90
2
Lietojiet režģi ko‐
pā ar cepešpan‐
nu.
12.7 Konservēšana
+
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv apdegumu un ierīces
bojājumu risks.
•
•
•
Izmantojiet tikai veikalā nopērkamas
vienāda izmēra konservu burciņas.
Uzlieciet uz cepamās paplātes ne
vairāk kā sešas puslitra burciņas.
Uzpildiet burciņas vienādi, katras
augšā atstājot 1 cm gaisa. Uzlieciet
uz tām vākus, neaizverot tos
hermētiski.
•
•
•
•
Burciņas nedrīkst saskarties.
Ielejiet 1/2 litru ūdens cepešpannā un
1/4 litru ūdens cepeškrāsns tilpnes
padziļinājumā, lai cepeškrāsnī būtu
pietiekams mitruma līmenis.
Izvēlieties PlusSteam funkciju un
iestatiet pareizu temperatūru, vadoties
pēc zemāk esošās tabulas.
Burciņas drīkst hermētiski noslēgt tikai
pēc tam, kad funkcija ir izslēgta.
Mīksti augļi
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
Zemenes, mellenes, ave‐
nes
160
25 - 30
1
Izmantojiet
cepešpannu.
LATVIEŠU
59
Augļi ar kauliņiem
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
Bumbieri, cidonijas, plū‐
mes
160
35 - 40
1
Izmantojiet
cepešpannu.
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
Cukīni, baklažāni, sīpoli,
tomāti
160
30 - 35
1
Izmantojiet
cepešpannu.
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
35 - 45
1
Izmantojiet
cepešpannu.
Mīksti dārzeņi
Marinēti dārzeņi
Ēdiens
Burkāni, gurķi, rāceņi, se‐ 160
lerija
12.8 Gatavošana, nedaudz izmantojot ventilatoru
Kaltēšana
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (st.)
Pupas
60 - 70
Sakapāti pipari
60 - 70
Plaukta pozīcija
1 stāvoklis
2 stāvokļi
7-9
2
1/3
10 - 12
2
1/3
Dārzeņi skābē‐ 60 - 70
šanai
9 - 11
2
1/3
Sagrieztas sē‐
nes
50 - 60
13 - 15
2
1/3
Zaļumi
40 - 50
3-5
2
1/3
Plūmju pusītes
60 - 70
11 - 13
2
1/3
Aprikozu pus‐
ītes
60 - 70
9 - 11
2
1/3
Ābolu šķēles
60 - 70
6-8
2
1/3
Bumbieru šķē‐
les
60 - 70
7 - 10
2
1/3
Dārzeņi
Augļi
60
www.electrolux.com
Lēna cepšana
Ēdiens
Daudzums
(kg)
Katras
Temperatūra
puses ap‐ (°C)
brūnināša‐
na (min.)
Plaukta
pozīcija
Laiks
(min.)
Fileja (vidēji iz‐
cepta)
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 90
Liellopu gaļas
cepetis, vidējs
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
160 - 200
Fileja sārtā
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
50 - 90
Mugura, vienā
gabalā
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Brieža cepetis,
vidēji izcepts
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Fileja sārtā
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 100
Mugura, vienā
gabalā
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Cūkas cepetis,
vidēji izcepts
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Liellopa gaļa
Teļa Gaļa
Cūkgaļa
12.9 Tradicionālā gatavošana
Cepšana
Ēdiens
Temperatūra (°C) Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Plātsmaize
160 - 170
25 - 35
2
Pīrāgs no rauga mīklas ar
āboliem
170 - 190
45 - 55
3
Dziļajā cepešpannā gatavots
pīrāgs
170 - 180
35 - 45
2
Drumstalkūka
170 - 190
50 - 60
3
Siera kūka
170 - 190
60 - 70
2
Zemnieku maize
190 - 210
50 - 60
2
Rumāņu biskvītkūka
165 - 175
35 - 45
2
Rumāņu biskvītkūka, tradicio‐ 165 - 175
nālā
35 - 45
2
LATVIEŠU
Ēdiens
Temperatūra (°C) Laiks (min.)
Rauga bulciņas
180 - 200
15 - 25
2
Rulete
150 - 170
15 - 25
2
Quiche Lorraine
215 - 225
45 - 55
2
61
Plaukta pozī‐
cija
Cepeša cepšana
Ēdiens
Temperatūra (°C) Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Vista, puse
210 - 230
35 - 50
2
Cūkgaļas kotletes
190 - 210
30 - 35
3
Zivs, vesela
200 - 220
40 - 70
2
12.10 Ātrā grilēšana
Ēdiens
Temperatūra (°C) Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Vista, puse
230
50 - 60
2
Cūkgaļas kotletes
230
40 - 50
3
Grilēts bekons
250
17 - 25
2
Desiņas
250
20 - 30
2
Liellopa steiks: vidēji izcepts
230
25 - 35
2
12.11 Infratermiskā grilēšana
Ēdiens
Temperatūra (°C) Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Vista, puse
200
50 - 60
2
Vista
250
55 - 60
2
Vistu spārniņi
230
30 - 40
2
Cūkgaļas kotletes
230
40 - 50
2
Liellopa steiks: labi izcepts
250
35 - 40
2
62
www.electrolux.com
12.12 Konvekcijas gatavošana
Cepšana
Ēdiens
Temperatūra (°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Pildīts rauga mīklas pī‐
rāgs
150 - 160
20 - 30
2
Biskvītkūka ar pildījumu
170 - 190
30 - 40
2
Šveices ābolu pīrāgs
180 - 200
35 - 45
2
Ziemassvētku kūka
150 - 160
40 - 50
2
Madeiras kūka
170 - 190
50 - 60
2
Bezē
110 - 120
30 - 40
2
Kartupeļu sacepums
180 - 200
40 - 50
2
Lazanja
170 - 190
30 - 50
2
Makaroni cepeškrāsnī
170 - 190
50 - 60
2
Pica
190 - 200
25 - 35
2
Ēdiens
Temperatūra (°C)
Laiks (min.)
Vista, vesela
200 - 220
55 - 65
2
Cūkgaļas cepetis
170 - 180
45 - 50
2
Cepeša cepšana
Plaukta pozī‐
cija
12.13 Mitrā cepšana
Ēdiens
Tempe‐ Laiks
ratūra (min.)
(°C)
Plauk‐
ta po‐
zīcija
Piederumi
Maize un pica
Bulciņas
190
25 - 30
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Tīti miltu produkti
200
40 - 45
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Saldēta pica 350 g
190
25 - 35
2
restots plaukts
Kūkas cepamajā paplātē
Rulete
180
20 - 30
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Šok. kekss ar riek‐
stiem
180
35 - 45
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
LATVIEŠU
Ēdiens
Tempe‐ Laiks
ratūra (min.)
(°C)
Plauk‐
ta po‐
zīcija
63
Piederumi
Kūkas formā
Suflē
210
35 - 45
2
seši keramikas ramekini uz res‐
totā plaukta
Biskvītkūkas pīrāga
pamatne
180
25 - 35
2
forma ar līdzenu pamatni uz res‐
totā plaukta
Biskvītkūka
150
35 - 45
2
kūku forma uz restotā plaukta
Zivs maisiņos 300 g
180
25 - 35
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Vesela zivs 200 g
180
25 - 35
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Zivs fileja 300 g
180
30 - 40
2
picas paplāte uz restotā plaukta
Gaļa maisiņā 250 g
200
35 - 45
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Gaļa uz iesmiem
500 g
200
30 - 40
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Zivs
Gaļa
Nelieli konditorejas izstrādājumi
Cepumi
170
25 - 35
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Mandeļcepumi
170
40 - 50
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Mufini
180
30 - 40
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Sāļie krekeri
160
25 - 35
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Smilšu mīklas cepu‐ 140
mi
25 - 35
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Tartaletes
170
20 - 30
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Dažādi dārzeņi mai‐ 200
siņā 400 g
20 - 30
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Omlete
200
30 - 40
2
picas paplāte uz restotā plaukta
Dārzeņi uz paplātes
700 g
190
25 - 35
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Veģetāriešu
64
www.electrolux.com
12.14 Karsēšana ar ventilatoru
Cepšana
Ēdiens
Temperatūra (°C) Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Plātsmaize
140 - 160
40 - 50
1+3
Rauga bulciņas
190 - 210
10 - 20
1+3
Bezē
100 - 120
55 - 65
1+3
Sviesta kūka
150 - 170
20 - 30
1+3
Pica
200 - 220
35 - 45
1+3
12.15 AirFry
Konditorejas izstrādājumi
Ēdiens
Daudzums
Kruasāni, saldēti
Temperatū‐
ra (°C)
Laiks
(min.)
Plaukta
pozīcija
aptuveni 350 g 180 - 220
15 - 30
2
Kārtainās mīklas maizīte, sal‐ aptuveni 400 g 180 - 220
dēta
15 - 35
2
Kārtainās mīklas maizīte,
svaiga
aptuveni 300 g 180 - 220
15 - 35
2
Pica, saldēta
aptuveni 340 g 180 - 220
20 - 35
2
Ēdiens
Daudzums
Laiks
(min.)
Plaukta
pozīcija
Kartupeļi frī, saldēti
aptuveni 650 g 180 - 220
20 - 30
2
Kartupeļi frī, biezi, saldēti
aptuveni 600 g 180 - 220
20 - 30
2
Kartupeļu daiviņas, saldētas
aptuveni 650 g 180 - 220
15 - 25
2
Kroketes
aptuveni 450 g 180 - 220
15 - 30
2
Ēdiens
Daudzums
Laiks
(min.)
Plaukta
pozīcija
Cukīni šķēlītes, svaigas1)
aptuveni 500 g 180 - 220
25 - 35
2
Kartupeļu izstrādājumi
Temperatū‐
ra (°C)
Svaigi dārzeņi
Temperatū‐
ra (°C)
1) pievienot 1 tējkaroti olīveļļas, lai novērstu pielipšanu
LATVIEŠU
65
Cits
Ēdiens
Daudzums
Eskalopi, saldēti
Temperatū‐
ra (°C)
Laiks
(min.)
Plaukta
pozīcija
aptuveni 300 g 180 - 220
15 - 25
2
Garneles mīklā, saldētas
aptuveni 200 g 180 - 220
15 - 25
2
Kalmāru gredzeni, saldēti
aptuveni 250 g 180 - 220
15 - 25
2
Vistas kotletītes, saldētas
aptuveni 300 g 180 - 220
15 - 25
2
Zivju pirkstiņi, saldēti
aptuveni 500 g 180 - 220
15 - 25
2
12.16 Informācija pārbaudes iestādēm
Ēdiens
Funkcija
Tempe‐
ratūra
(°C)
Piederumi
Plaukta Laiks
pozīcija (min.)
Mazie plācenīši (16 Tradicionālā
gabali/plāts)
gatavošana
160
cepamā paplā‐
te
3
20 - 30
Mazie plācenīši (16 Konvekcijas
gabali/plāts)
gatavošana
150
cepamā paplā‐
te
3
20 - 30
Mazie plācenīši (16 Karsēšana ar
gabali/plāts)
ventilatoru
160
cepamā paplā‐
te
1+3
30 - 40
Ābolu pīrāgs (2
Tradicionālā
trauki Ø20 cm, dia‐ gatavošana
gonāli izvietoti)
190
restots plaukts
1
65 - 75
Ābolu pīrāgs (2
Konvekcijas
trauki Ø20 cm, dia‐ gatavošana
gonāli izvietoti)
180
restots plaukts
2
70 - 80
Biskvītkūka bez
taukiem
Tradicionālā
gatavošana
180
restots plaukts
2
20 - 30
Biskvītkūka bez
taukiem
Konvekcijas
gatavošana
160
restots plaukts
2
25 - 35
Biskvītkūka bez
taukiem
Karsēšana ar
ventilatoru
170
restots plaukts
1+3
30 - 40
Smilšu mīklas/
Tradicionālā
konditorejas izstrā‐ gatavošana
dājumi
140
cepamā paplā‐
te
3
15 - 30
Smilšu mīklas/
Konvekcijas
konditorejas izstrā‐ gatavošana
dājumi
140
cepamā paplā‐
te
3
20 - 30
Smilšu mīklas/
Karsēšana ar
konditorejas izstrā‐ ventilatoru
dājumi
140
cepamā paplā‐
te
1+3
15 - 30
66
www.electrolux.com
Ēdiens
Funkcija
Grauzdiņš
Liellopa burgers
Tempe‐
ratūra
(°C)
Piederumi
Plaukta Laiks
pozīcija (min.)
Ātrā grilēšana 250
restots plaukts
3
5 - 10
Infratermiskā
grilēšana
režģis vai grils/
cepešpanna
3
15-20
vienā
pusē;
10-15
otrā
pusē
250
13. CEPEŠKRĀSNS – KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
13.1 Piezīmes par tīrīšanu
Tīriet ierīces priekšpusi ar mīkstu
drāniņu, kas iemērkta siltā ūdenī ar
maigu mazgāšanas līdzekli.
Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tam
paredzētu tīrīšanas līdzekli.
Tīriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras
lietošanas reizes. Tauku vai citu pārtikas
palieku uzkrāšanās var izraisīt
ugunsgrēku. Lielāks risks ir grila paplātei.
Notīriet visus papildpiederumus pēc
katras lietošanas un ļaujiet tiem nožūt.
Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērkta siltā
ūdenī ar mazgāšanas līdzekli;
Nemazgājiet papildpiederumus trauku
mazgājamajā mašīnā (izņemot AirFry
paplāti).
Piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo
cepeškrāsnij paredzēto tīrīšanas līdzekli.
Neklājiet cepeškrāsns tīrītāju uz
katalītiskā virsmām.
Piedegumdrošus papildpiederumus
nedrīkst tīrīt ar agresīviem līdzekļiem,
priekšmetiem ar asām šķautnēm vai
trauku mazgājamā mašīnā. Tas var bojāt
piedegumdrošo pārklājumu.
13.2 AirFry paplātes tīrīšana
1. Novietojiet AirFry paplāti uz cepamās
paplātes.
2. Ielejiet karstu ūdeni ar mazgāšanas
līdzekli un ļaujiet mērcēties.
3. Tīriet AirFry paplāti ar sūkli vai
izmantojiet suku atlieku notīrīšanai.
Ir iespējama arī mazgāšana trauku
mazgājamajā mašīnā.
13.3 Cepeškrāsnis no
nerūsējoša tērauda vai
alumīnija
Tīriet cepeškrāsns durvis tikai ar mitru
drānu vai tikai sūkli. Nosusiniet ar mīkstu
drānu.
Neizmantojiet tērauda vilnu, skābes vai
abrazīvus materiālus, jo tie var sabojāt
cepeškrāsns virsmu. Tīriet cepeškrāsns
vadības paneli, ievērojot iepriekš minētos
norādījumus.
13.4 Cepeškrāsns iekšpuses
padziļinājuma tīrīšana
Tīrīšanas procedūra likvidē kaļķakmens
atliekas cepeškrāsns iekšpuses
padziļinājumā pēc gatavošanas ar tvaiku.
Ieteicams veikt tīrīšanu
vismaz ik pēc 5-10 funkcijas
cikliem: PlusSteam.
1. Ielejiet 250 ml baltā etiķa
cepeškrāsns iekšpuses
padziļinājumā, kas atrodas
cepeškrāsns pamatnē.
Lietojiet etiķi bez garšaugiem, kas
nav stiprāks par 6 %.
LATVIEŠU
2. Ļaujiet etiķim izšķīdināt atlikušo
kaļķakmeni istabas temperatūrā 30
minūtes.
3. Tīriet cepeškrāsns iekšpusi ar siltu
ūdeni un mīkstu drāniņu.
13.5 Plauktu balstu
Lai iztīrītu cepeškrāsni, izņemiet plauktu
balstus.
UZMANĪBU!
Ievērojiet piesardzību,
izmantojot plauktu balstus.
1. Pavelciet plauktu atbalstu priekšējo
daļu nost no sānu sienas.
•
67
notīriet durvju iekšējo stiklu ar siltu
ūdeni un mīkstu drāniņu.
1. Iestatiet funkciju .
2. Noregulējiet temperatūru uz
maksimālajiem grādiem un ļaujiet
cepeškrāsnij darboties vienu stundu.
3. Izslēdziet cepeškrāsni.
4. Kad cepeškrāsns atdziest, notīriet
iekšieni ar mitru mīkstu drāniņu.
Traipi vai krāsas maiņa uz katalītiskā
pārklājuma neietekmē katalītiskās
tīrīšanas īpašības.
13.7 Cepeškrāsns stikla paneļu
izņemšana un tīrīšana
Iekšējos stikla paneļus var izņemt, lai
notīrītu. Dažādu modeļu stikla paneļu
skaits atšķiras.
2. Pavelciet plauktu balstu aizmugurējo
daļu nost no sānu sienas un izņemiet
to.
1
2
Uzstādiet izņemtos piederumus, veicot
iepriekšminētās darbības apgrieztā
secībā.
BRĪDINĀJUMS!
Tīrīšanas procesa laikā turiet
cepeškrāsns durvis nedaudz
pusvirus. Ja atvērsiet tās līdz
galam, tās var nejauši
aizvērties un potenciāli
izraisīt bojājumus.
BRĪDINĀJUMS!
Nelietojiet ierīci, ja tajā nav
ielikti stikla paneļi.
1. Atveriet cepeškrāsns durvis, līdz tās
atrodas aptuveni 30° leņķī. Kad
durvis ir nedaudz pusvirus, tās paliek
šādā stāvoklī pašas.
30°
13.6 Katalītiskā tīrīšana
Iekšiene ar katalītisko pārklājumu ir
pašattīroša. Tas absorbē taukus.
Pirms katalītiskās tīrīšanas ieslēgšanas:
•
•
izņemiet visus papildpiederumus .
notīriet cepeškrāsns grīdu ar siltu
ūdeni un maigu mazgāšanas līdzekli.
2. Satveriet durvju apmali (B) durvju
augšējās malas abās pusēs un
spiediet uz iekšu, lai atbrīvotu
spraudņa blīvi.
68
www.electrolux.com
Lai atvilktni, kas atrodas zem
cepeškrāsns, būtu vieglāk tīrīt, to var
izņemt.
2
1. Izvelciet atvilktni līdz atdurei.
B
1
3. Pavelciet durvju apmali uz priekšu,
lai to noņemtu.
BRĪDINĀJUMS!
Kad stikla paneļi tiek
izņemti, cepeškrāsns
durvis cenšas aizvērties.
4. Satveriet durvju stikla paneļu augšējo
malu un velciet tos uz augšu pa
vienam.
5. Notīriet stikla paneli ar ziepjūdeni.
Uzmanīgi noslaukiet stikla paneli.
Kad tīrīšana pabeigta, uzstādiet stikla
paneļus un cepeškrāsns durvis. Veiciet
augstāk minētās darbības pretējā secībā.
Pirmo uzstādiet mazāko paneli, pēc tam
lielāko.
UZMANĪBU!
Iekšējais stikla panelis
noteikti jāuzstāda ligzdā
pareizi.
13.8 Atvilktnes izņemšana
BRĪDINĀJUMS!
Neglabājiet atvilktnē viegli
uzliesmojošus materiālus
(piemēram, plastmasas
maisiņus, cepeškrāsns
cimdus, papīrus vai tīrīšanas
aerosolus). Cepeškrāsns
lietošanas laikā atvilktne var
sakarst. Pastāv aizdegšanās
risks.
14. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
2. Lēnām paceliet atvilktni.
3. Izvelciet atvilktni līdz galam.
Lai ievietotu atvilktni, veiciet iepriekš
minētās darbības pretējā secībā.
13.9 Lampas nomainīšana
BRĪDINĀJUMS!
Elektrošoka risks.
Lampa var būt karsta.
1. Izslēdziet cepeškrāsni. Uzgaidiet, līdz
cepeškrāsns ir atdzisusi.
2. Atslēdziet cepeškrāsni no
elektrotīkla.
3. Ieklājiet uz tilpnes grīdas drānu.
Aizmugurējā lampa
1. Pagrieziet lampas pārsegu, lai to
izņemtu.
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar
piemērotu 300 °C siltumizturīgu
cepeškrāsns lampu.
4. Uzlieciet stikla pārsegu.
LATVIEŠU
69
14.1 Ko darīt, ja ...
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Nevar ieslēgt ierīci.
Ierīce nav pieslēgta elek‐
Pārbaudiet, vai ierīce ir pa‐
troapgādei vai nav pieslēg‐ reizi pievienota strāvas pa‐
ta pareizi.
devei.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējumi ir sais‐
tīti ar drošinātāju. Ja droši‐
nātājs atkārtoti izdeg, sazi‐
nieties ar kvalificētu elektri‐
ķi.
Plīti nevar ieslēgt vai iz‐
slēgt.
Izdedzis drošinātājs.
Ieslēdziet plīti vēlreiz un 10
sekunžu laikā iestatiet sildī‐
šanas pakāpi.
Atlikušā siltuma indikators
neiedegas.
Zona nav karsta, jo darbo‐ Ja zona ir darbojusies pie‐
jas pavisam īsu laiku.
tiekami ilgi, lai būtu karsta,
sazinieties ar pilnvarotu
servisa centru.
Nevar ieslēgt ārējo riņķi.
Cepeškrāsns nesakarst.
Vispirms ieslēdziet iekšējo
riņķi.
Cepeškrāsns ir deaktivizē‐
ta.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Nav iestatīti nepieciešamie Pārliecinieties, vai iestatīju‐
iestatījumi.
mi ir pareizi.
Lampa nedarbojas.
Nav iestatīts pulkstenis.
Iestatiet pulksteni.
Lampa ir bojāta.
Nomainiet lampu.
Tvaiki un kondensāts no‐
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti
sēžas uz ēdiena un cepeš‐ pārāk ilgi.
krāsns tilpnē.
Pabeidzot gatavošanu, ne‐
atstājiet ēdienus cepeš‐
krāsnī ilgāk par 15 - 20 mi‐
nūtēm.
Ēdiena gatavošanai nepie‐ Temperatūra ir pārāk zema
ciešams pārāk ilgs laiks,
vai pārāk augsta.
vai arī tas tiek pagatavots
pārāk ātri.
Ja nepieciešams, noregu‐
lējiet temperatūru. Ievēro‐
jiet rokasgrāmatā sniegtās
norādes.
Displejs rāda "12.00".
Ir bijis strāvas padeves
pārtraukums.
Atiestatiet pulksteni.
Cepeškrāsni nevar ieslēgt
vai lietot. Displejs rāda
"400", un atskan skaņas
signāls.
Cepeškrāsns ir nepareizi
pievienota strāvas pade‐
vei.
Pārbaudiet, vai cepeš‐
krāsns ir pareizi pievienota
strāvas piegādei (skatiet
pieslēguma diagrammu).
Izmantojot funkciju, gata‐
vošanas rezultāti nav labi.
PlusSteam.
Nav ieslēgta funkcija Plus‐
Steam.
Skatiet sadaļu "Funkcijas
ieslēgšana: PlusSteam".
70
www.electrolux.com
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Jūs neiepildījāt ūdeni tilp‐
nes tvertnē.
Skatiet sadaļu "Funkcijas
ieslēgšana: PlusSteam".
Nav pareizi ieslēgta funkci‐ Skatiet sadaļu "Funkcijas
ja PlusSteam ar papildu
ieslēgšana: PlusSteam".
tvaika taustiņu.
Jūs vēlaties aktivizēt Gata‐ Darbojas PlusSteam funk‐
vošana, nedaudz izmanto‐ cija.
jot ventilatoru funkciju, bet
deg Papildu tvaika taustiņa
indikators.
Nospiediet papildu tvaika
taustiņu
, lai izslēgtu
PlusSteam funkciju.
Ūdens tilpnes tvertnē ne‐
vārās.
Temperatūra ir pārāk ze‐
ma.
Iestatiet vismaz 110 °C
temperatūru.
Skatiet sadaļu "Padomi un
ieteikumi".
No tilpnes tvertnes tek
ūdens.
Tilpnes tvertnē ir pārāk
daudz ūdens.
Deaktivizējiet cepeškrāsni
un pārliecinieties, ka ierīce
ir auksta. Noslaukiet ūdeni
ar sūkli vai drānu. Pievie‐
nojiet pareizu ūdens
daudzumu tilpnes tvertnē.
Skatiet specifisko procedū‐
ru.
14.2 Apkopes dati
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vaipilnvarotu servisa
centru.
Tehnisko datu plāksnīte atrodas
cepeškrāsns iekšpusē uz priekšējā
rāmja. Nenoņemiet cepeškrāsns
iekšpusē esošo tehnisko datu plāksnīti.
Servisa centram nepieciešamie dati
norādīti uz tehnisko datu plāksnītes.
Iesakām pierakstīt datus šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma numurs (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
15. ENERGOEFEKTIVITĀTE
15.1 Informācija par plīti saskaņā ar ES 66/2014
Modeļa identi‐ EKC54972OX
fikācija
Plīts veids
Plīts virsma atsevišķā plītī
LATVIEŠU
Gatavošanas
zonu skaits
4
Sildīšanas
tehnoloģija
Staru sildītājs
Riņķa gatavo‐
šanas zonu
diametrs (Ø)
Aizmugurējā kreisā
Priekšējā labā
Priekšējā kreisā
14,0 cm
14,0 cm
18,0 cm
Gatavošanas
zonu, kas nav
riņķi, garums
(G) un pla‐
tums (P)
Aizmugurējā labā
P 14,0 cm
G 25,0 cm
Enerģijas pa‐
tēriņš pa gata‐
vošanas zo‐
nām (EC elec‐
tric cooking)
Aizmugurējā kreisā
Aizmugurējā labā
Priekšējā labā
Priekšējā kreisā
181,8 Wh/kg
184,3 Wh/kg
181,8 Wh/kg
190,1 Wh/kg
Plīts enerģijas patēriņš (EC electric hob)
184,5 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektriskās
mājsaimniecības ierīces ēdiena
gatavošanai. 2. daļa: Plīts virsmas veiktspējas noteikšanas metodes.
•
15.2 Plīts - Enerģijas taupīšana
•
Ievērojot turpmāk izklāstītos ieteikumus
ikdienas gatavošanas laikā var ietaupīt
enerģiju.
•
•
•
•
Lieciet karsēt ūdeni tikai
nepieciešamā tilpumā.
Ja iespējams, uzlieciet ēdiena
gatavošanas traukiem vākus.
71
•
Pirms gatavošanas zonas
ieslēgšanas uzlieciet uz tās ēdiena
gatavošanas trauku.
Ēdiena gatavošanas traukam jāatbilst
gatavošanas zonas diametram.
Mazākus ēdiena gatavošanas traukus
lieciet uz mazākām gatavošanas
zonām.
Ēdiena gatavošanas traukus lieciet
tieši gatavošanas zonas centrā.
Varat izmantot atlikušo siltumu, lai
uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu.
15.3 Produkta informācija par cepeškrāsnīm un produkta
informācijas lapa*
Ražotāja nosaukums
Electrolux
Modeļa identifikācija
EKC54972OX 943005233
Energoefektivitātes indekss
94,9
Energoefektivitātes klase
A
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, tradicionā‐
lais režīms
0,84 kWh/ciklā
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, piespiedu
ventilācijas režīms
0,75 kWh/ciklā
72
www.electrolux.com
Kameru skaits
1
Karstuma avots
Elektrība
Tilpums
58 l
Cepeškrāsns veids
Cepeškrāsns atsevišķā plītī
Masa
44.0 kg
* Eiropas Savienībai saskaņā ar ES regulām Nr. 65/2014 un 66/2014.
Baltkrievijas Republikai saskaņā ar STB 2478-2017, G pielikumu; STB 2477-2017, A
un B pielikumiem.
Ukrainai saskaņā ar 568/32020.
Energoefektivitātes klase nav spēkā Krievijā.
EN 60350-1 - Elektriskās mājsaimniecības ierīces ēdiena gatavošanai. 1. daļa: Plītis,
cepeškrāsnis, tvaika cepeškrāsnis un grili. Veiktspējas mērīšanas metodes.
15.4 Cepeškrāsns – Enerģijas
taupīšana
Cepeškrāsns ir aprīkota ar
funkcijām, kas ļauj taupīt
enerģiju, gatavojot ikdienā.
Cepeškrāsns darbības laikā durvīm jābūt
cieši aizvērtām. Gatavošanas laikā
neviriniet cepeškrāsns durvis pārāk bieži.
Uzturiet durvju blīvi tīru, un gādājiet, lai tā
būtu labi nofiksēta.
Izmantojiet metāla traukus, lai uzlabotu
enerģijas taupīšanu.
Kad iespējams, neuzsildiet cepeškrāsni
pirms gatavošanas.
Uzturiet pēc iespējas īsākus
pārtraukumus starp cepšanas reizēm, ja
gatavojat vairākus ēdienus vienā reizē.
Gatavošana ar ventilatoru
Ja iespējams, enerģijas taupīšanas
nolūkā izmantojiet gatavošanas
funkcijas.
Atlikušais siltums
Ja gatavošanas ilgums pārsniedz 30
minūtes, samaziniet cepeškrāsns
temperatūru līdz minimumam 3-10
minūtes pirms gatavošanas beigām.
Atlikušais siltums cepeškrāsnī turpinās
gatavot ēdienu.
Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzsildītu
ēdienu.
Ēdiena siltuma uzturēšana
Izvēlieties mazāko iespējamo
temperatūras iestatījumu, lai izmantotu
atlikušo siltumu un saglabātu ēdienu
siltu.
Mitrā cepšana
Funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai
gatavošanas laikā. Sīkāku informāciju
skatiet nodaļā "Cepeškrāsns izmantošana ikdienā", punktā
"Cepeškrāsns funkcijas".
16. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
*
elektronisko iekārtu atkritumus.
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
867354665-A-092020
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement