Aeg RKB532F2DX Ръководство за употреба

Aeg RKB532F2DX Ръководство за употреба
RKB532F2DW
RKB532F2DX
USER
MANUAL
BG
HU
Ръководство за употреба
Хладилник
Használati útmutató
Hűtőszekrény
2
19
2
www.aeg.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ..................................................................2
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................... 5
3. МОНТАЖ..............................................................................................................7
4. КОМАНДНО ТАБЛО............................................................................................ 9
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.............................................................................10
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ..................................................................................11
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ..................................................................................12
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ....................................................... 13
9. ШУМОВЕ............................................................................................................ 17
10. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.................................................................................... 17
11. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТВАЩИ ЛАБОРАТОРИИ......................................18
ЗА ПЕРФЕКТНИ РЕЗУЛТАТИ
Благодарим, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви
предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години, с
иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен –
функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Отделете
няколко минути за прочит, за да се възползвате от уреда по най-добрия
начин.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Вижте полезни съвети за употреба, брошури, отстраняване на
неизправности, информация за сервиз и ремонт:
www.aeg.com/support
Регистрирайте продукта си за по-добро обслужване:
www.registeraeg.com
Купете аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.aeg.com/shop
ГРИЖИ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ
Винаги използвайте оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел „Обслужване“, трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
Сериен номер.
Информацията може да се намери на табелата с номинални стойности.
Предупреждение/Внимание–Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда
внимателно прочетете предоставените инструкции.
БЪЛГАРСКИ
3
Производителят не е отговорен за наранявания или
повреди в резултат на неправилна инсталация или
употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно
и лесно достъпно място за справка в бъдеще.
1.1 Безопасност за деца и лица в уязвимо
положение
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца на възраст от 3 до 8 години могат да
зареждат и разтоварват уреда, при условие че са
били инструктирани правилно.
Този уред може да се използва от лица с много
тежки или комплексни увреждания, при условие че
са били инструктирани правилно.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца не трябва да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
Дръжте всички опаковки далеч от деца и
изхвърлете опаковките по местните правила.
1.2 Основна безопасност
•
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– Селскостопански къщи; кухненски зони за
персонал в магазини, офиси и други работни
среди;
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и
други места за живеене.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
За да се избегне замърсяването на храна,
следвайте инструкциите по-долу:
– не дръжте вратата отворена в продължение на
дълги периоди;
– редовно почиствайте повърхностите, които
могат да влязат в контакт с храна и достъпните
отводнителни системи;
– съхранявайте сурови меса и риба в
подходящите съдове в хладилник, за да не
влязат в контакт или потекат върху друга храна.
ВНИМАНИЕ: Дръжте вентилационните отвори в
корпуса на уреда или във вградената структура,
без да са възпрепятствани.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични
устройства или други средства, за да засилите
процеса на размразяване, освен тези препоръчани
от производителя.
ВНИМАНИЕ: Не повреждайте охладителната
верига.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте ел. уреди в
отделенията за съхранение на храна, освен ако не
са от типа, препоръчан от производителя.
Не използвайте водоструйка или пара, за да
почистите уреда.
Почистете уреда с мокра и мека кърпа.
Използвайте само неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти, грапави,
почистващи кърпи, разтворители или метални
предмети.
Когато уредът стои празен за дълъг период –
изключете го, размразете го, почистете уреда и
оставете вратата отворена, за да избегнете
образуването на мухал във вътрешността на
уреда.
Не съхранявайте експлозивни субстанции, като
кутии аерозол със запалимо гориво в този уред.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, негов оторизиран
БЪЛГАРСКИ
5
сервизен център или лица със сходна
квалификация, за да се избегне опасност.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Монтаж
ВНИМАНИЕ!
При позициониране на
уреда се уверете, че
захранващият кабел не е
закачен или повреден.
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Махнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Уверете се, че има циркулация на
въздуха около уреда.
При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката
изчакайте поне 4 часа, преди да
свържете уреда към захранването.
Това е, за да се позволи на
маслото да се влива обратно в
компресора.
Преди да извършвате каквито и да
било действия върху уреда (напр.
реверсиране на вратата), извадете
щепсела от контакта.
Не монтирайте уреда близо до
радиатори, печки, фурни или
котлони.
Не излагайте уреда на дъжд.
Не монтирайте уреда на места с
директна слънчева светлина.
Не инсталирайте този уред на
места, които са прекалено влажни
или студени.
Когато местите уреда, повдигнете
го от предния ъгъл, за да
предотвратите драскане по пода.
2.2 Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте
разклонители или
адаптери с много входове.
•
•
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (напр. основен контакт
за захранване, захранващ кабел,
компресор). Свържете се с
оторизирания сервизен център или
електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
Захранващият кабел трябва да е
под нивото на основния контакт за
захранване.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела на
захранването.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от контузии,
изгаряния, електрически
удар или пожар.
Уредът съдържа запалим газ,
изобутан (R600а), природен газ с
6
www.aeg.com
високо ниво на екологична
съвместимост. Внимавайте да не
причините повреда на хладилната
верига със съдържание на изобутан.
2.6 Обслужване
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте предназначението
на уреда.
Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в
уреда, освен ако те са одобрени от
производителя.
Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма
пламъци и запалими източници в
стаята. Проветрете стаята.
Не позволявайте горещи съдове да
се допират до пластмасовите части
на уреда.
Не съхранявайте запалими газове
или течности в уреда.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
2.4 Вътрешно осветление
размразената вода ще се събере
на дъното на уреда.
•
•
•
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
Видът на лампичката, използвана в
този уред, е само за домакински
уреди. Не я използвайте за битово
осветление.
2.5 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежа.
Този уред съдържа въглеводороди
в охлаждащия блок. Само
квалифицирано лице може да
поддържа и презарежда уреда.
Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако
каналът за отцеждане се запуши,
За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
Моля, имайте предвид, че
собственоръчната поправка или
поправка, която не е извършена от
специалист може да има
последици, свързани с
безопасността и да анулира
гаранцията.
Следните резервни части ще бъдат
налични в рамките на 7 години след
като моделът е спрян от
производство: термостати, датчици
за температура, печатни платки,
осветителни тела, дръжки за врати,
панти за врати, тави и кошници.
Моля, имайте предвид, че някои от
тези резервни части са налични
само за професионални техници и
не всички резервни части са
подходящи за всички модели.
Уплътненията за врати ще са
налични в рамките на 10 години
след като моделът е спрян от
производство.
2.7 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете вратичката, за да не
могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
Хладилната верига и
изолационните материали на този
уред са благоприятни за озона.
Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация
за това как да изхвърлите уреда
правилно.
Не повреждайте частта на
охлаждащия блок, който е близо до
топлообменника.
БЪЛГАРСКИ
3. МОНТАЖ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
D3
D1
3.1 Размери
W1
D2
W3
H2
H1
W2
Общи размери1)
H1
mm
Необходимо място при употреба1)
1550
W1
mm
595
D1
mm
635
1) височина, ширина и дълбочина на уреда без
дръжката и крачетата
Необходимо място при употреба1)
H2
mm
1590
W2
mm
600
D2
mm
706
1) височина, ширина и дълбочина на уреда с
включена дръжка и необходимото място за
свободна циркулация на охлаждащия въздух
Общо пространство при употреба1)
H2
mm
1590
W3
mm
605
7
8
www.aeg.com
Ако имате съмнения
относно това къде да
монтирате уреда,
обърнете се към
търговеца, отдела за
обслужване на клиенти
или най-близкия
оторизиран сервизен
център.
Общо пространство при употреба1)
D3
mm
1212
1) височина, ширина и дълбочина на уреда с
включена дръжка и необходимото място за
свободна циркулация на охлаждащия въздух,
както и необходимото място, позволяващо от‐
варянето на вратата при минимален ъгъл, при
който да може да се извади вътрешното обо‐
рудване
Трябва да е възможно
уредът да се изключва от
мрежовото захранване.
Щепселът трябва да е
леснодостъпен след
инсталирането.
3.2 Местоположение
За инсталация вижте
инструкциите за монтаж.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако поставите уреда
срещу стена, използвайте
задните дистанционни
втулки или придържайте
минималното разстояние,
посочено в инструкциите
за монтаж.
За да осигурите най-добрата
функционалност на уреда, не се
препоръчва монтажа на уреда в
близост до източник на топлина
(фурни, готв. печки, радиатори или
котлони) или на място с пряка
слънчева светлина. Уверете се, че
има свободна циркулация на въздух
около гърба на шкафа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако монтирате уреда до
стена, вижте инструкциите
за монтаж, за да разберете
минималното разстояние
между стената и страната
на уреда, на която са
закачени пантите на
вратата, за да осигурите
достатъчно място за
отварянето на вратата,
когато вътрешното
оборудване трябва да
бъде извадено (напр. при
почистване).
За да се осигури най-ефективна
работа, когато уредът е разположен
под висящ кухненски шкаф, трябва да
се спазва минималното разстояние
между горната му част и стенния
шкаф. В идеалния случай уредът не
трябва да се поставя под висящи
кухненски шкафове. Едно или повече
регулируеми крачета в основата на
уреда, помагат за нивелирането му.
3.3 Разполагане
Уредът не е предназначен за
вграждане.
Уредът трябва да бъде монтиран на
сухо и проветриво място на закрито.
Уредът е предназначен за работа в
околна среда с температура,
варираща от 10°C до 43°C.
Ако, поради различен монтаж,
правилните изисквания за вентилация
не бъдат спазени, уредът ще работи
правилно, но потреблението на
енергия може леко да се увеличи.
3.4 Електрическо свързване
•
•
Преди включване към
електрозахранващата мрежа
проверете дали напрежението и
честотата на табелката с данни
отговарят на тези от домашната Ви
електрозахранваща мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За
целта щепселът на захранващия
кабел има специален контакт. Ако
домашният контакт на
електрозахранването не е заземен,
БЪЛГАРСКИ
•
•
свържете уреда към отделен
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни
разпоредби след консултация с
квалифициран техник.
Производителят не носи
отговорност, ако горепосочените
мерки за безопасност не са
спазени.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
9
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
На всеки етап от
обръщането на вратата
пазете пода от
одрасквания с издръжлив
материал.
3.5 Възможност за
обръщане на вратата
Моля, вижте отделния документ с
инструкции относно монтажа и
обръщането на вратата.
4. КОМАНДНО ТАБЛО
4.1 Дисплей
1
2
2. За да изключите уреда от
захранването, извадете щепсела
от захранващия контакт.
4.4 Регулиране на
температурата
4
1
2
3
4
3
Температурна скала
Ключ за температурата
Иконка за режим ECO
Иконка COOLMATIC
4.2 Включване
1. Включете уреда в захранващата
мрежа.
2. За да включите уреда, натиснете
ключа за температурата. Всички
LED индикатори се включват.
Температурата е настроена по
предназначение (режим ECO). LED
индикаторът до режима ECO светва.
4.3 Изключване
1. За да изключите уреда, натиснете
ключа за температурата за 3
секунди.
Всички LED индикатори се изключват.
За да регулирате функцията,
натиснете ключа за температурата.
Всеки път, когато е натиснат ключа,
зададената температура се премества
с една позиция и съответния LED
индикатор светва. Натиснете ключа за
температура неколкократно до
достигане на желаната температура.
Настройката ще бъде фиксирана.
Избирането е
последователно,
вариращо от +2°C до +8°C.
Препоръчителната
настройка е между +3°C и
+4°C. Можете да я
активирате също и с
режим ECO.
Зададената температура ще бъде
достигната в рамките на 24 часа. След
спиране на тока зададената
температура остава запаметена.
4.5 Режим ECO
В този режим температурата е
настроена между +3°C и +4°C.
10
www.aeg.com
Това е най-добрата
температура за
осигуряване на добро
съхранение на храна с
минимално потребление
на енергия.
продължителността на функцията
COOLMATIC.
Тази функция спира
автоматично след 6 часа.
Когато се деактивира
функцията, предишната
настройка на
температурата се
възстановява.
За да активирате режим ECO,
натиснете бутона за температура
неколкократно, докато LED
индикатора до иконката за режим ECO
светне.
Можете да деактивирате
тази функция по всяко
време, като натиснете
ключа на температурата и
изберете нова
температурна настройка.
4.6 Функция COOLMATIC
Ако се налага да поставите голямо
количество храна, например след
пазаруване, Ви предлагаме да
активирате функцията COOLMATIC за
по-бързо охлаждане на продуктите и
избягване на затопляне на храната,
която вече е в отделението.
За да активирате тази функция
натиснете неколкократно ключа за
температурата, докато LED
индикатора до иконката COOLMATIC
светне. Също светва LED индикатор
отговарящ на +2°C. Вентилаторът
автоматично се активира за
4.7 Аларма за отворена
врата
Ако вратичката е оставена отворена
за около 5 минути, индикатора за
отворена врата се активира. LED
индикаторът на текущо настроената
температура светва.
Може да деактивирате алармата като
затворите вратичката или натиснете
ключа за температурата.
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
5.1 Позициониране на
рафтовете на вратата
За да е възможно съхранението на
продукти в опаковки с различна
големина, рафтовете на вратата могат
да се поставят на различна височина.
1. Постепенно издърпайте рафта,
докато се освободи.
2. Необходимо е препозициониране.
5.2 Подвижни рафтове
Стените на хладилника са оборудвани
със серия от плъзгачи, така че
рафтовете да могат да се разположат
според предпочитанията Ви.
БЪЛГАРСКИ
11
за бързото изстудяване на
хранителните продукти и поддържа
равномерна температура в
отделението.
Устройството се активира
автоматично при необходимост.
Не премествайте
стъкления рафт над
чекмеджето за зеленчуци,
за да осигурите правилна
циркулация на въздуха.
5.3 Чекмедже за зеленчуци
Уредът е пригоден със специално
чекмедже в долната му част, което е
подходящо за съхранение на плодове
и зеленчуци.
Възможно е да включите устройството
ръчно с включване на функцията
COOLMATIC. Вентилаторът ще работи
заедно с тази функция за 6 часа.
Вентилаторът работи само
когато вратичката е
затворена.
5.4 DYNAMICAIR
Отделението на хладилника е
снабдено с устройство, което спомага
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
6.1 Съвети за икономия на
електроенергия
•
•
•
•
Най-ефективното потребление на
енергия се осигурява в
конфигурацията с чекмеджетата в
долната част на уреда и
рафтовете, разпределени
равномерно. Положението на
поставките на вратата не влияе на
консумацията на енергия.
Не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
необходимото.
Не настройвайте твърде висока
температура, за да спестите
енергия, освен ако
характеристиките на храната не го
изискват.
Ако температурата на околната
среда е висока и контролът на
температурата е настроен на ниска
температура и уредът е напълно
натоварен, компресорът може да
работи непрекъснато,
•
причинявайки скреж или
образуване на лед върху
изпарителя. В този случай
настройте контрола на
температурата към по-висока
температура, за да се позволи
автоматично размразяване и да
спестите енергия по този начин.
Уверете се, че вентилацията е
добра. Не покривайте
вентилационните решетки и отвори.
6.2 Съвети за съхраняване
на пресни хранителни
продукти в хладилник
•
Температури по-ниски или равни на
+4°C са най-подходящи при
настройка, за да се осигури
запазването на прясна храна.
По-високите температурни
настройки в уреда може да доведат
до по-кратък срок на годност на
храната.
12
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Покрийте хранителните продукти с
опаковка, за да се запазят
свежестта и аромата.
Винаги използвайте затворени
съдове за течности и храна, за да
се избегне наличието на миризми и
аромати в отделението.
За да се избегне контакта между
сготвена и сурова храна, загънете
сготвената храна и я отделете от
суровата.
Препоръчително е да размразите
храната в хладилника.
Не поставяйте гореща храна в
уреда. Уверете се, че е изстинала
на стайна температура преди да я
съхранявате в хладилника.
За да се избегне разхищението на
храна, поставяйте новите храни зад
старите.
•
•
•
•
•
6.3 Съвети за съхраняване
на хранителни продукти в
хладилник
•
•
Месо (всякакви видове): завийте в
подходящи пликове и поставете на
стъкления рафт над чекмеджетата
за зеленчуци. Съхранявайте месо
за най-много 1-2 дена.
Плодове и зеленчуци: почистете
много добре (премахнете
•
замърсяванията) и поставете в
специално чекмедже (чекмедже за
зеленчуци).
Препоръчва се да не се съхраняват
екзотични плодове, като банани,
манго, папая и т.н., в хладилника.
Зеленчуци, като домати, картофи,
лук и чесън, не трябва да бъдат
съхранявани в хладилник.
Масло и сирене: поставете в
запечатан контейнер или увийте в
алуминиево фолио или
полиетиленова торба, за да
извадите колкото може повече
въздух.
Бутилки: затворете с капачка и
поставете върху рафта за бутилки
или (ако е възможно) на поставката
за бутилки на вратата.
За да ускорите охлаждането на
продуктите, то препоръчваме да
включите вентилатора.
Активирането на динамичния
въздух позволява по-голяма
равномерност при вътрешните
температури.
Винаги следете срока на годност на
продуктите, за да знаете
продължителността на съхранение.
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
7.1 Почистване на
вътрешността
Преди да използвате уреда за първи
път, трябва да почистите
вътрешността и всички вътрешни
принадлежности с хладка вода и
малко неутрален сапун, за да
отстраните типичната за новите
изделия миризма, а след това
подсушете напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте препарати,
абразивни пудри, хлор или
почистващи препарати на
маслена основа, тъй като
ще повредят покритието.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Принадлежностите и
частите на уреда не са
подходящи за миене в
съдомиялна машина.
7.2 Периодично почистване
Уредът трябва да се почиства
редовно:
БЪЛГАРСКИ
13
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте
уплътненията на вратата и ги
забърсвайте, за да сте сигурни, че
са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
7.3 Размразяване на
хладилника
Ледът автоматично бива отстранен от
изпарителя на хладилното отделене
по време на нормална употреба.
Водата от размразяването се оттича
по улей и се събира в специален
контейнер, разположен в задната част
на уреда, над електромотора на
компресора, откъдето се изпарява.
Важно е периодично да почиствате
отвора за оттичане на размразената
вода в средата на канала на
хладилното отделение, за да
предотвратите преливане на водата и
отцеждането ѝ върху храната вътре.
7.4 Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
1. Изключете уреда от
електрозахранването.
2. Извадете цялата храна.
3. Почистете уреда и всички
принадлежности.
4. Оставете вратата/ отворена/ени,
за да предотвратите появата на
неприятни миризми.
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
8.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът не работи.
Уредът е изключен.
Включете уреда.
Щепселът не е поставен
правилно в захранващия
контакт.
Включете правилно щепсе‐
ла в захранващия контакт.
Няма напрежение в за‐
хранващия контакт.
Включете друг електроу‐
ред в захранващия кон‐
такт. Обърнете се към ква‐
лифициран електротехник.
Уредът е шумен.
Уредът не е правилно ни‐
велиран.
Проверете дали уредът
стои стабилно.
Звуковата или визуалната
аларма е включена.
Отделението е било вклю‐
чено наскоро.
Вижте „Аларма за отворе‐
на врата" или „Аларма за
висока температура".
14
www.aeg.com
Проблем
Компресорът работи не‐
прекъснато.
Възможна причина
Решение
Температурата в уреда е
твърде висока.
Вижте „Аларма за отворе‐
на врата" или „Аларма за
висока температура".
Вратата е оставена отво‐
рена.
Затворете вратата.
Температурата е зададена Вижте глава „Командно та‐
неправилно.
бло“.
Поставени са прекалено
много хранителни продук‐
ти едновременно.
Изчакайте няколко часа и
след това отново провере‐
те температурата.
Температурата в помеще‐
нието е твърде висока.
Вижте глава „Инсталира‐
не“.
Поставените в уреда хра‐
нителни продукти са твър‐
де топли.
Оставете хранителните
продукти да се охладят до
стайна температура, преди
да ги съхранявате.
Вратата не е правилно за‐
творена.
Вижте раздел „Затваряне
на вратата“.
Функцията COOLMATIC е
включена.
Вижте раздел „Функция
COOLMATIC“.
Компресорът не стартира
незабавно след натискане
на бутона „COOLMATIC“,
или след смяна на темпе‐
ратурата.
Компресорът се включва
след известно време.
Това е нормално, не е въз‐
никнала неизправност.
Вратата е разместена или
пречи на вентилационната
решетка.
Уредът не е нивелиран.
Вижте инструкциите за
монтаж.
Вратата не се отваря лес‐
но.
Опитали сте да отворите
вратата веднага след като
сте я затворили.
Изчакайте поне 30 секун‐
ди, след като сте затвори‐
ли вратата, преди да я от‐
ворите отново.
Лампата не работи.
Лампата е в режим на из‐
чакване.
Затворете и отворете вра‐
тата.
Лампичката е дефектна.
Свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен цен‐
тър.
Вратата не е правилно за‐
творена.
Вижте раздел „Затваряне
на вратата“.
Има твърде много скреж и
лед.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
15
Възможна причина
Решение
Уплътнението е деформи‐
рано или замърсено.
Вижте раздел „Затваряне
на вратата“.
Хранителните продукти не
са увити правилно.
Увийте хранителните про‐
дукти по-добре.
Температурата е зададена Вижте глава „Командно та‐
неправилно.
бло“.
Уредът е напълно зареден
и е настроен на най-ниска‐
та температура.
Задайте по-висока темпе‐
ратура. Вижте глава „Ко‐
мандно табло“.
Температурата в уреда е
твърде ниска, а околната
температура твърде висо‐
ка.
Задайте по-висока темпе‐
ратура. Вижте глава „Ко‐
мандно табло“.
По задната стена на хла‐
дилника се стича вода.
По време на автоматично‐
то размразяване се разто‐
пява скрежът по задната
стена.
Това е нормално.
Има прекалено много кон‐
денз по задната стена на
хладилника.
Вратата е отваряна прека‐
лено често.
Отваряйте вратата, само
когато е необходимо.
Вратата не е напълно за‐
творена.
Уверете се, че вратата е
напълно затворена.
Съхраняваната храна не е
опакована.
Опаковайте храната в под‐
ходяща опаковка, преди да
я съхраните в уреда.
Хранителните продукти
предотвратяват изтичане‐
то на водата в съда за съ‐
биране.
Уверете се, че хранителни‐
те продукти не се допират
до задната стена.
Изходът за вода е запу‐
шен.
Почистете изхода за вода.
Изходящият маркуч за то‐
пяща се вода не е свързан
към тавата на изпарителя
над компресора.
Свържете изходящия мар‐
куч за топяща се вода към
тавата на изпарителя.
В хладилника се стича во‐
да.
Водата тече на пода.
16
www.aeg.com
Проблем
Възможна причина
Решение
Не може да се задава тем‐ Функцията „COOLMATIC“ е Изключете функцията
пература.
включена.
„COOLMATIC“ ръчно или
изчакайте, докато се деак‐
тивира автоматично, за да
зададете температурата.
Вижте функцията
„COOLMATIC“.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Температурата не е зада‐
дена правилно.
Задайте по-висока/по-нис‐
ка температура.
Вратата не е правилно за‐
творена.
Вижте раздел „Затваряне
на вратата“.
Температурата на храни‐
Изчакайте температурата
телните продукти е твърде на хранителните продукти
висока.
да спадне до температура‐
та в помещението преди
съхранение.
Температурата в чекме‐
джетата е твърде ниска.
Прекалено много храни‐
телни продукти се съхра‐
няват едновременно.
Съхранявайте едновре‐
менно по-малко хранител‐
ни продукти.
Вратата се отваря често.
Отваряйте вратата, само
когато е необходимо.
Функцията COOLMATIC е
включена.
Вижте раздел „Функция
COOLMATIC“.
Няма циркулация на сту‐
ден въздух в уреда.
Уверете се, че има цирку‐
лация на студен въздух в
уреда. Вижте глава „Пре‐
поръки и съвети“.
Избрана е настройката с
най-ниска температура
(+2°C).
Задайте по-висока темпе‐
ратура.
Всички LED лампички за
Възникнала е неизправ‐
настройка на температура‐ ност при измерване на
та мигат едновременно.
температурата.
В случай, че съветите не
водят до постигане на
желаните резултати,
свържете се с найблизкият оторизиран
сервизен център.
Свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен цен‐
тър. Охлаждащата систе‐
ма ще продължи да охлаж‐
да продуктите, но темпера‐
турата няма да може да се
регулира.
8.2 Смяна на лампичката
Уредът е снабден с интериорна LED
лампа с дълготраен живот.
Само сервизен персонал може да
подменя осветителното тяло.
БЪЛГАРСКИ
Свържете се с оторизирания център
за обслужване.
8.3 Затваряне на вратата
1. Почистете уплътненията на
вратата.
17
2. При необходимост регулирайте
вратата. Вижте инструкциите за
монтаж.
3. Ако е необходимо, сменете
дефектните уплътнения. Свържете
се с оторизиран сервизен център.
9. ШУМОВЕ
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
10. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Техническите данни се намират на
табелката с данни от вътрешната
страна на уреда и на етикета за
енергийна категория.
QR кодът върху етикета за енергийна
категория, предоставен с уреда,
съдържа уеб връзка, водеща до
информация, свързана с
функционалността на уреда в базата
данни EPREL на ЕС. Запазете етикета
за енергийна категория за справка,
както и ръководството за потребители
и всички други документи,
предоставени с уреда.
Възможно е да потърсите
информацията в EPREL, като
използвате връзката https://
eprel.ec.europa.eu и въведете името на
модела и продуктовия номер, които се
намират върху табелката с данни на
уреда.
Вижте линка www.theenergylabel.eu за
подробна информация за етикета за
енергийната категория.
18
www.aeg.com
11. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТВАЩИ ЛАБОРАТОРИИ
Монтажът и подготовката на уреда за
всяка ЕкоДизайн заверка трябва да
съответстват на EN 62552.
Изискванията за вентилация,
размерите за вдлъбнатини и
минималните задни хлабини трябва да
бъдат упоменати в настоящото
ръководство за потребители в глава 3.
Моля, свържете се с производителя за
допълнителна информация,
включително и планове за товарене.
12. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
MAGYAR
19
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................................ 19
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...............................................................................22
3. ÜZEMBE HELYEZÉS......................................................................................... 24
4. KEZELŐPANEL.................................................................................................. 26
5. NAPI HASZNÁLAT..............................................................................................27
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK........................................................ 28
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS..................................................................................... 29
8. HIBAELHÁRÍTÁS................................................................................................30
9. ZAJOK.................................................................................................................34
10. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 34
11. TÁJÉKOZTATÁS A BEVIZSGÁLÓ INTÉZETEK SZÁMÁRA............................ 34
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk készítésekor
egy olyan beredezést kívántunk létrehozni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
használattal kapcsolatos tanácsokért, prospektusokért, hibaelhárítási-,
szerviz- és javítási információkért:
www.aeg.com/support
Regisztrálja termékét a még kiválóbb szolgáltatásokért:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VEVŐSZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
Termékszám, Sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
20
www.aeg.com
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
3 - 8 éves gyermekek elvégezhetik a készülék
megtöltését és kiürítését, ha megfelelő oktatásban
részesültek.
A készüléket súlyos, komplex fogyatékossággal élő
személyek kizárólag akkor használhatják, ha
megfelelő oktatásban részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat a
hulladékba.
1.2 Általános biztonság
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló
felhasználási területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb
munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák;
– Hotelek, motelek, szállások reggelivel és egyéb
lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek
számára.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
21
Az élelmiszer szennyeződésének elkerülésére tartsa
be az alábbi utasításokat:
– ne hagyja nyitva az ajtót hosszabb időn át:
– rendszeresen tisztítsa az olyan felületeket, melyek
élelmiszerrel érintkezhetnek, valamint a
hozzáférhető lefolyórendszereket;
– a nyers húst és halat megfelelő edényekben tárolja
a hűtőszekrényben, hogy ne érjenek hozzá, illetve
ne csöpögjenek más élelmiszerre.
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon
vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott
mechanikus berendezéseket vagy eszközöket
használjon a leolvasztás meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön
meg a hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott
típusú elektromos berendezéseket használjon a
készülék ételtároló rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat
vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.
Amikor a készülék hosszú ideig üresen áll, kapcsolja
ki, olvassza le, tisztítsa ki, szárítsa meg, és hagyja
nyitva az ajtaját, hogy elkerülje a penész megjelenését
a készülék belsejében.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat
(pl.: gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos
flakonokat) tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
22
www.aeg.com
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék elhelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a
hálózati kábel ne csípődjön
be és ne sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék körül.
Az első üzembe helyezéskor vagy az
ajtó nyitási irányának megfordítása
után várjon legalább 4 órát, mielőtt
csatlakoztatja a készüléket az
elektromos hálózathoz. Ez azért
szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
A készüléken elvégzendő bármilyen
művelet végrehajtása (pl. az ajtó
nyitási irányának megfordítása) előtt
húzza ki a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatból.
Ne helyezze üzembe a készüléket
radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy
főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket
közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen.
A készüléket nem szabad túl párás
vagy túl hideg környezetben
üzemeltetni.
A készülék mozgatásakor a készülék
elejének peremét emelje fel,
ellenkező esetben megkarcolhatja a
padlót.
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használjon hálózati
elosztókat és hosszabbító
kábeleket.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ügyeljen az elektromos alkatrészek
(pl. hálózati csatlakozódugasz,
hálózati kábel, kompresszor)
épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak,
forduljon a hivatalos márkaszervizhez
vagy elektromos szakemberhez.
A hálózati kábelnek a hálózati aljzat
szintje alatt kell elhelyezkednie.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés-, áramütésés tűzveszély.
A készülékben gyúlékony,
azonban igen környezetbarát földgáz,
izobután (R600a) taláható. Ügyeljen arra,
hogy ne sértse meg a hűtőkör izobutánt
tartalmazó alkatrészeit.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ne helyezzen más elektromos
készüléket (például fagylaltkészítő
gépet) a készülék belsejébe, hacsak
ezt a gyártó kifejezetten nem
javasolja.
Amennyiben a hűtőkör megsérül,
tartózkodjon mindennemű nyílt láng
és gyújtószikra használatától.
Szellőztesse ki a helyiséget.
Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne
érjen a készülék műanyag részeihez.
Ne tároljon gyúlékony gázt vagy
folyadékot a készülékben.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg a készülék
kompresszorát és kondenzátorát.
Ezek üzem közben forróvá válnak.
olvadékvíz-elvezető nyílás el van
záródva, a víz összegyűlik a készülék
alján.
2.6 Szolgáltatások
•
•
•
2.4 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
•
A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez
használható. Otthona kivilágítására
ne használja.
•
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogén hűtőközeget tartalmaz.
Az elektromos üzembe helyezést és a
készülék hűtőközeggel való feltöltését
csak képesített személy végezheti el.
Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és
szükség szerint tisztítsa ki. Ha az
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre. Csak eredeti
pótalkatrészeket használjon.
Kérjük, ne feledje, hogy a házilagos
vagy nem szakértő által végzett
javítás biztonsági következményekkel
járhat, és érvénytelenítheti a jótállást.
Az alábbi cserealkatrészek 7 évig
lesznek elérhetők a model
gyártásának megszűnése után:
termosztátok, hőmérséklet-érzékelők,
nyomtatott áramköri lapok,
fényforrások, ajtófogantyúk,
ajtózsanérok, tálcák és kosarak.
Kérjük, ne feledje, hogy ezen
cserealkatrészek némelyikét kizárólag
szakértő szerelő szerezheti be, és
nem mindegyik alkatrész társítható
minden modellhez.
Az ajtótömítések 10 évig lesznek
elérhetők a model gyártásának
megszűnése után.
2.7 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
2.5 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
23
•
•
•
•
•
•
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtót, hogy
megakadályozza a gyermekek és
háziállatok készülékben rekedését.
A készülék hűtőköre és szigetelése
ózonbarát anyagokat tartalmaz.
A szigetelőhab gyúlékony gázt
tartalmaz. A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a
hőcserélő közelében található.
24
www.aeg.com
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
D3
D1
3.1 Méretek
W1
D2
W3
H2
H1
W2
Befoglaló méretek1)
Használathoz szükséges hely1)
H1
mm
1550
W1
mm
595
D1
mm
635
1) a készülék magassága, szélessége és mélysé‐
ge fogantyú és lábak nélkül
Használathoz szükséges hely1)
H2
mm
1590
W2
mm
600
D2
mm
706
1) a készülék magassága, szélessége és mélysé‐
ge fogantyúval, továbbá a hűtőlevegő szabad
áramlásához szükséges térköz
MAGYAR
Amennyiben kételye merül
fel azzal kapcsolatban, hogy
hova telepítse a készüléket,
forduljon a készülék
forgalmazójához,
ügyfélszolgálatunkhoz vagy
a legközelebbi hivatalos
márkaszervizhez.
Használathoz szükséges hely befogla‐
ló méretei1)
H2
mm
1590
W3
mm
605
D3
mm
1212
1) a készülék magassága, szélessége és mélysé‐
Lehetővé kell tenni, hogy a
készüléket le lehessen
választani az elektromos
hálózatról. Ezért a
dugasznak az üzembe
helyezés után könnyen
elérhetőnek kell lennie.
ge fogantyúval, továbbá a hűtőlevegő szabad
áramlásához szükséges térköz, valamint a belső
berendezések eltávolítását lehetővé tevő, minimá‐
lisan szükséges ajtónyitási szöghöz tartozó térköz
3.2 Elhelyezés
Az üzembe helyezés előtt
olvassa el az üzembe
helyezési utasítást.
VIGYÁZAT!
Amennyiben a készülék
hátulját a falhoz állítja,
használja a mellékelt hátsó
távtartókat, vagy tartsa be az
üzembe helyezési
utasításokban jelzett
távolságokat.
A készülék teljes működőképességének
biztosításához ne telepítse azt hőforrás
(pl. sütő, kályha, radiátor, tűzhely vagy
főzőlap) közelébe, illetve napsütötte
helyre. Gondoskodjon arról, hogy a
levegő szabadon áramolhasson a
készülék hátlapja körül.
VIGYÁZAT!
Amennyiben a készülék a fal
mellé van helyezve, olvassa
el az üzembe helyezési
utasításokat, hogy megértse
a fal és a készülék
ajtózsanérokkal ellátott
oldala közötti minimális rés
hagyásának
szükségességét, és hagyjon
elegendő szabad helyet az
ajtó kinyitásához és a
készülékben levő tartozékok
eltávolításához (pl.
tisztításkor).
Ha a készüléket egy falra függesztett
egység alá helyezi, a legjobb
teljesítmény érdekében a készülék felső
lapja és a fali egység között legalább a
minimális távolságot meg kell hagyni.
Azonban az az ideális, ha a készüléket
nem egy falra függesztett egység alatt
helyezi el. A készülékszekrény egy vagy
több állítható lábával biztosítható a
készülék vízszintes helyzete.
3.3 Elhelyezés
A készüléket nem beépített készülékként
való használatra tervezték.
A készüléket száraz, jól szellőző
beltérben kell elhelyezni.
A készüléket 10°C és 43°C közötti
környezeti hőmérsékleten való
használatra tervezték.
Ha a készülék elhelyezése a fentiektől
eltér, és a megfelelő szellőzés nem
biztosított, a készülék megfelelően fog
működni, de energiafogyasztása enyhén
megemelkedhet.
25
3.4 Elektromos
csatlakoztatás
•
•
Az elektromos csatlakoztatás előtt
győződjön meg arról, hogy az
adattáblán feltüntetett feszültség és
frekvencia megegyezik-e az
elektromos hálózat értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. Az
elektromos hálózati vezeték dugasza
ilyen típusú (földelt). Ha az
elektromos hálózati csatlakozóaljzat
nincs leföldelve, csatlakoztassa a
26
www.aeg.com
•
•
készüléket az érvényben lévő
jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy
képesített villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít
magától, ha a fenti biztonsági
óvintézkedéseket nem tartják be.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
VIGYÁZAT!
Az ajtó nyitási irányának
megfordításakor minden
lépésnél egy erős
anyagdarabbal óvja a padlót
a karcolódástól.
3.5 Az ajtó nyitási irányának
megfordítása
Az üzembe helyezésre és az ajtó nyitási
irányának megfordítására vonatkozó
utasítások külön mellékletben találhatók.
4. KEZELŐPANEL
4.1 Kijelző
1
2
2. A készülék áramtalanításához húzza
ki a csatlakozódugót a hálózati
aljzatból.
4.4 A hőmérséklet beállítása
4
1
2
3
4
3
Hőmérsékleti skála
Hőmérséklet gomb
ECO üzemmód ikon
COOLMATIC ikon
4.2 Bekapcsolás
1. Csatlakoztassa a készüléket az
elektromos hálózati aljzatba.
2. A készülék bekapcsolásához érintse
meg a hőmérséklet gombot. Minden
LED visszajelző világítani kezd.
A hőmérséklet értéke az alapértelmezett
beállításra áll (ECO üzemmód). A LED
visszajelző az ECO üzemmód ikonja
mellett világítani kezd.
4.3 Kikapcsolás
1. A készülék kikapcsolásához tartsa
nyomva a hőmérséklet gombot 3
másodpercig.
Az összes LED visszajelző kialszik.
A hőmérséklet beállításához nyomja meg
a hőmérséklet gombot. A gomb minden
egyes megnyomására a hőmérséklet
beállított értéke egy hellyel továbblép, és
a megfelelő LED visszajelző világítani
kezd. A hőmérséklet gomb
megnyomását addig folytassa, amíg a
kívánt hőmérséklet meg nem jelenik. A
beállított érték rögzül.
A kiválasztás progresszívan,
+2 °C és +8 °C között
változik.
A beállított hőmérséklet
javasolt értéke +3 °C és
+4 °C között helyezkedik el.
Ezt az ECO üzemmód
segítségével is
bekapcsolhatja.
A beállított új hőmérsékletet a készülék
24 órán belül éri el. A beállított
hőmérsékletet a készülék áramszünet
esetén is megjegyzi.
4.5 ECO üzemmód
Ennél az üzemmódnál a beállított
hőmérséklet értéke +3 °C és +4 °C
között helyezkedik el.
MAGYAR
Ez a legideálisabb beállítási
érték az élelmiszerek
megfelelő tárolásához a
legkisebb energiafogyasztás
mellett.
Az ECO üzemmód bekapcsolásához
addig nyomja meg többször a
hőmérséklet gombot, míg a LED
visszajelző az ECO üzemmód ikonja
mellett világítani nem kezd.
4.6 COOLMATIC funkció
Ha egyszerre nagyobb mennyiségű,
környezeti hőmérsékletű élelmiszert kell
behelyeznie a hűtőrekeszbe, például
bevásárlás után, azt javasoljuk, hogy
aktiválja a COOLMATIC funkciót a
termékek gyorsabb lehűtése és annak
megelőzése érdekében, hogy a már a
hűtőrekeszben lévő élelmiszerek
felmelegedjenek.
A funkció bekapcsolásához addig
nyomja meg többször a hőmérséklet
gombot, míg a LED visszajelző a
27
COOLMATIC ikon mellett világítani nem
kezd. A +2 °C-nak megfelelő LED
visszajelző is világítani kezd. A ventilátor
automatikusan bekapcsol a COOLMATIC
funkció időtartamára.
Ez a funkció 6 óra elteltével
automatikusan kikapcsol.
Amikor a funkció kikapcsol,
a korábban beállított
hőmérséklet helyreállt.
A funkciót a hőmérséklet
gomb megnyomásával és új
hőmérsékleti érték
beállításával bármikor ki
lehet kapcsolni.
4.7 Nyitott ajtó riasztás
Ha a hűtőszekrény ajtaja hozzávetőleg 5
percig nyitva marad, az ajtó nyitva
riasztás bekapcsol. A beállított
hőmérséklet LED visszajelzője villog.
A riasztást az ajtó becsukásával vagy a
hőmérséklet gomb megnyomásával lehet
kikapcsolni.
5. NAPI HASZNÁLAT
5.1 Az ajtópolcok elhelyezése
5.2 Mozgatható polcok
Ha eltérő méretű élelmiszercsomagok
számára szeretne helyet biztosítani, az
ajtópolcokat különböző magasságokba
állíthatja.
A hűtőszekrény falai több sor polctartó
sínnel vannak ellátva, hogy a polcokat
tetszés szerinti helyre lehessen tenni.
1. Óvatosan tolja felfelé a polcot, amíg
ki nem szabadul.
2. Pozícionálja újra szükség szerint.
A megfelelő levegőkeringés
érdekében ne helyezze át a
zöldségfiók felett lévő
üvegpolcot.
5.3 Zöldségtartó fiók
A készülék alsó részében egy speciális
fiók található a gyümölcs és zöldség
tárolásához.
28
www.aeg.com
5.4 DYNAMICAIR
A hűtőrekesz olyan eszközzel van
felszerelve, mely lehetővé teszi az ételek
gyors lehűtését, és egyenletesebb
hőmérséklet-eloszlást biztosít a
hűtőrekeszben.
Az eszköz kézi vezérléssel is
bekapcsolható a COOLMATIC funkció
segítségével. A ventilátor a funkcióval
együtt, 6 órán keresztül működik.
A ventilátor csak akkor
működik, amikor az ajtó be
van csukva.
Ez az eszköz automatikusan bekapcsol,
amikor szükséges.
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
6.1 Energiatakarékossági
tanácsok
•
•
•
•
Az energia leghatékonyabb
felhasználását az elhelyezés
biztosítja; a rekeszek a készülék alsó
részén találhatók, és a polcok
elosztása egyenletes. Az ajtóban lévő
tárolók elhelyezkedése nem
befolyásolja az energiafogyasztást.
Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve
ne hagyja a szükségesnél tovább
nyitva.
Ne állítson be túl magas
hőmérsékletet, hogy energiát
takarítson meg, hacsak ez nem
szükséges az élelmiszer
tulajdonságai miatt.
Ha a környezeti hőmérséklet magas,
és a hőmérséklet-szabályozó
alacsony hőmérsékletre van állítva, a
készülék pedig teljesen meg van
töltve, előfordulhat, hogy a
kompresszor folyamatosan üzemel,
ami miatt jég vagy dér képződik az
elpárologtatón. Ebben az esetben
állítsa a hőmérséklet-szabályozót
magasabb hőmérsékletre, hogy
lehetővé tegye az automatikus
leolvasztást, és ezáltal energiát
takarítson meg.
•
Gondoskodjon a megfelelő
szellőzésről. Ne takarja le a
szellőzőrácsokat vagy -nyílásokat.
6.2 Ötletek friss élelmiszerek
hűtéséhez
•
•
•
•
•
•
•
A friss élelmiszer tárolását +4 °C vagy
annál alacsonyabb hőmérsékletbeállítás biztosítja megfelelően.
A készülék belsejének magasabb
értékű hőmérséklet-beállítása az
élelmiszerek tárolási idejét
lerövidítheti.
Csomagolja be az élelmiszert, hogy
megőrizze frissességét és aromáját.
Az italokat és élelmiszereket mindig
zárt edényekben tárolja, hogy
elkerülje a hűtő belsejében az ízek és
szagok keveredését.
A főtt és a nyers élelmiszerek
keresztszennyezésének elkerülésére
takarja le a főtt ételt, és különítse el a
nyers élelmiszertől.
Javasoljuk, hogy az élelmiszert a
hűtőben olvassza ki.
Ne tegyen forró ételt a készülékbe.
Behelyezés előtt ügyeljen arra, hogy
az étel lehűljön szobahőmérsékletre.
Az élelmiszer pazarlásának
elkerülésére az új élelmiszert mindig
tegye a régi mögé.
MAGYAR
6.3 Ötletek az ételek
hűtéséhez
•
•
•
•
Hús (minden fajtája): csomagolja
megfelelő csomagolóanyagba, és
helyezze a zöldséges fiók feletti
üveglapra. A húst legfeljebb 1-2 napig
tárolja.
Gyümölcsök és zöldségek: alaposan
tisztítsa meg (távolítsa el a földet), és
helyezze egy erre a célra készült
fiókba (zöldséges fiók).
Nem javasolt az egzotikus
gyümölcsök, pl. banán, mangó,
papaya stb. hűtőszekrényben
tárolása.
Az olyan zöldségek, mint a
paradicsom, vörös- és fokhagyma
tárolása nem javasolt a
hűtőszekrényben.
•
•
•
•
29
Vaj és sajt: légmentes tartóedénybe
kell helyezni, illetve alufóliába vagy
nejlonzacskókba csomagolni őket, és
a lehető legtöbb levegőt kiszorítani
körülöttük.
Palackok: zárja le kupakkal, és tárolja
őket az ajtó palacktartó rekeszében
vagy (ha van) a palacktartó állványon.
Az élelmiszerek lehűtésének
felgyorsításához javasoljuk a
ventilátor bekapcsolását. A dynamic
air funkció bekapcsolása a belső
hőmérséklet egyenletesebb eloszlását
biztosítja.
Mindig ellenőrizze az élelmiszerek
lejárati dátumát, hogy tudatában
legyen az eltarthatósági idejüknek.
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
7.1 A készülék belsejének
tisztítása
A készülék legelső használata előtt
mossa ki a készülék belsejét és az
összes belső tartozékot semleges
mosogatószeres langyos vízzel, hogy
eltávolítsa a tökéletesen új termékek
tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki.
VIGYÁZAT!
Ne használjon
mosószereket,
súrolóporokat, klór- vagy
olajtartalmú tisztítószereket,
mert ezek károsítják a
felületet.
VIGYÁZAT!
A készülék tartozékai és
alkatrészei nem tisztíthatók
mosogatógépben.
7.2 Rendszeres tisztítás
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat
langyos vízzel és egy kevés
semleges mosogatószerrel tisztítsa
meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, és törölje tisztára,
hogy biztosítsa azok tisztaságát és
szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
7.3 A hűtőszekrény
jégmentesítése
Normál használatnál a dér
automatikusan eltűnik a hűtőrekesz
elpárologtatójának felületéről. A
jégmentesítéssel keletkezett víz a
hűtőrekesz hátsó falán levő, vályúszerű
csatornán keresztül a készülék hátulján,
a kompresszor felett elhelyezett tartályba
jut, ahonnan elpárolog.
Fontos, hogy a hűtőszekrény hátfalának
közepén látható olvadékvíz
kivezetőnyílást, amely a
jégmentesítésből származó vizet
elvezeti, rendszeresen megtisztítsa,
nehogy a víz befolyjon a tárolótérbe,
károsítva a készüléket vagy a tárolt árut.
30
www.aeg.com
Ha a készüléket hosszú időn át nem
használja, az alábbi óvintézkedéseket
végezze el:
1. Válassza le a készüléket az
elektromos táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Tisztítsa meg a készüléket és az
összes tartozékot.
4. Hagyja résnyire nyitva az ajtót, hogy
ne képződjenek kellemetlen szagok.
7.4 Használaton kívüli
időszak
8. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
8.1 Mi a teendő, ha ...
Jelenség
Lehetséges ok
A készülék nem működik.
A készülék ki van kapcsolva. Kapcsolja be a készüléket.
A készülék zajos.
A hálózati dugasz nincs
megfelelően csatlakoztatva
a konnektorba.
Csatlakoztassa megfelelően
a hálózati dugaszt a konnek‐
torba.
Nincs feszültség a konnek‐
torban.
Csatlakoztasson egy másik
elektromos készüléket a há‐
lózati aljzatba. Forduljon
szakképzett villanyszerelő‐
höz.
A készülék alátámasztása
nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a készülék
stabilan áll-e.
A hangjelzéses vagy vizuális A készüléket nemrégiben
riasztás be van kapcsolva.
kapcsolták be.
A kompresszor folyamato‐
san működik.
Megoldás
Olvassa el a „Nyitott ajtó
riasztás” vagy a „Magas hő‐
mérséklet miatti riasztás” cí‐
mű részt.
A készülékben a hőmérsék‐
let túl magas.
Olvassa el a „Nyitott ajtó
riasztás” vagy a „Magas hő‐
mérséklet miatti riasztás” cí‐
mű részt.
Az ajtó nyitva van.
Zárja be az ajtót.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Olvassa el a „Kezelőpanel”
c. szakaszt.
MAGYAR
Jelenség
31
Lehetséges ok
Megoldás
Túl sok élelmiszert helyezett
egyszerre a készülékbe.
Várjon néhány órát, majd el‐
lenőrizze ismét a hőmérsék‐
letet.
A szobahőmérséklet túl ma‐
gas.
Olvassa el az „Üzembe he‐
lyezés” c. szakaszt.
A készülékbe helyezett étel
túl meleg volt.
A behelyezés előtt várja
meg, amíg az étel lehűl szo‐
bahőmérsékletre.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
A COOLMATIC funkció be
van kapcsolva.
Lásd a „COOLMATIC funk‐
ció" c. részt.
A kompresszor nem indul el A kompresszor kis idő múlva Ez normális jelenség, nem
azonnal a „COOLMATIC”
elindul.
történt hiba.
kapcsoló megnyomása, illet‐
ve a hőmérséklet módosítá‐
sa után.
Az ajtó nincs megfelelően
A készülék szintezése nem
beállítva vagy a szellőzőrács megfelelő.
útjában van.
Lásd az üzembe helyezési
utasítást.
Az ajtó nehezen nyitható.
Az ajtót közvetlenül a becsu‐ Az ajtó becsukása után vár‐
kást követően újra ki akarta jon legalább 30 másodper‐
nyitni.
cet, mielőtt kinyitná az ajtót.
A világítás nem működik.
A világítás készenléti üzem‐
módban van.
Csukja be, majd nyissa ki az
ajtót.
A világítás izzója meghibá‐
sodott.
Forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez.
Túl sok dér és jég képződött. Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
A tömítés deformálódott
vagy elszennyeződött.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
Az élelmiszerek nincsenek
megfelelően becsomagolva.
Csomagolja be jobban az
élelmiszereket.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Olvassa el a „Kezelőpanel”
c. szakaszt.
A készülék teljesen tele van Állítson be magasabb hő‐
pakolva, és a legalacso‐
mérsékletet. Olvassa el a
nyabb hőmérsékletre van ál‐ „Kezelőpanel” c. szakaszt.
lítva.
32
www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülékben a beállított
Állítson be magasabb hő‐
hőmérséklet túl alacsony, és mérsékletet. Olvassa el a
a környezeti hőmérséklet túl „Kezelőpanel” c. szakaszt.
magas.
Víz folyik a hűtőszekrény há‐ Az automatikus leolvasztás
toldalán.
során a dér megolvad a hát‐
lapon.
Ez nem hibajelenség.
A hűtőszekrény hátfalán túl
sok kondenzvíz jelenik meg.
Túl gyakran nyitogatta a ké‐
szülék ajtaját.
Csak akkor nyissa ki az aj‐
tót, amikor szükséges.
Az ajtót nem megfelelően
csukta be.
Győződjön meg róla, hogy
az ajtó teljesen be van csuk‐
va.
A tárolt étel nincs becsoma‐
golva.
Mielőtt a készülékben tárol‐
ná, megfelelően csomagolja
be az ételeket.
Víz folyik be a hűtőszekrény‐ Az élelmiszerek megakadá‐
be.
lyozzák, hogy a víz a víz‐
gyűjtőbe folyjon.
Ügyeljen arra, hogy az élel‐
miszerek ne érjenek a hátsó
falhoz.
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa meg a kifolyónyí‐
lást.
Víz folyik ki a padlóra.
A leolvasztási víz nem a
kompresszor fölötti párolog‐
tató tálcába folyik.
Illessze a leolvasztási víz ki‐
folyóját a párologtató tálcá‐
hoz.
A hőmérséklet nem állítható
be.
A „COOLMATIC funkció” be
van kapcsolva.
Kapcsolja ki manuálisan a a
„COOLMATIC funkció”-t,
vagy a hőmérséklet beállítá‐
sával várjon a funkció auto‐
matikus kikapcsolásáig. Ol‐
vassa el a „COOLMATIC
funkció” c. szakaszt.
A készülékben a hőmérsék‐
let túl alacsony/magas.
A hőmérséklet nincs megfe‐
lelően beállítva.
Állítson be magasabb/
alacsonyabb hőmérsékletet.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
Az élelmiszerek hőmérsékle‐ Hagyja, hogy az élelmisze‐
te túl magas.
rek hőmérséklete szobahő‐
mérsékletre csökkenjen a tá‐
rolás előtt.
Egyszerre túl sok terméket
helyezett be.
Egyszerre kevesebb termék‐
et tároljon el.
MAGYAR
Jelenség
Lehetséges ok
33
Megoldás
Túl gyakran nyitja ki az ajtót. Csak akkor nyissa ki az aj‐
tót, amikor szükséges.
A COOLMATIC funkció be
van kapcsolva.
Lásd a „COOLMATIC funk‐
ció" c. részt.
Nem kering a hideg levegő a Gondoskodjon arról, hogy
készülékben.
keringeni tudjon a hideg le‐
vegő a készülékben. Olvas‐
sa el a „Hasznos tanácsok
és javaslatok” c. fejezetet.
A rekeszekben túl alacsony
a hőmérséklet.
A leghidegebb beállítás (+2
°C) van kiválasztva.
A hőmérséklet-beállítás
LED-jei egyszerre villognak.
Hiba lépett fel a hőmérséklet Forduljon a legközelebbi
mérése közben.
márkaszervizhez. A hűtő‐
rendszer továbbra is műkö‐
dik, és hidegen tartja az élel‐
miszereket, de nem lehetsé‐
ges a hőmérséklet szabályo‐
zása.
Ha a hibajelenség továbbra
is fennáll, forduljon a
legközelebbi hivatalos
márkaszervizhez.
8.2 A sütőlámpa cseréje
A készüléket hosszú élettartamú belső
LED-világítással szereltük fel.
A világítóeszköz cseréjét kizárólag
szakszerviz végezheti. Forduljon a helyi
márkaszervizhez.
Állítson be magasabb hő‐
mérsékletet.
8.3 Az ajtó becsukása
1. Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.
2. Szükség esetén állítsa be az ajtót.
Lásd az üzembe helyezési utasítást.
3. Szükség esetén cserélje ki a hibás
ajtótömítéseket. Forduljon a
márkaszervizhez.
34
www.aeg.com
9. ZAJOK
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
10. MŰSZAKI ADATOK
A műszaki adatok a készülék belsejében
lévő adattáblán és az energiabesorolási
címkén találhatók.
A készülékhez mellékelt
energiabesorolási címkén található QRkód a készülék EU EPREL adatbázisban
szereplő teljesítményével kapcsolatos
adatokra mutató hivatkozást tartalmaz. A
későbbi tájékozódás érdekében tartsa
meg az energiabesorolási címkét a
használati útmutatóval és a készülékhez
mellékelt minden egyéb dokumentummal
együtt.
Ugyenezek az adatok az EPREL
adatbázisban is megtalálhatók a https://
eprel.ec.europa.eu hivatkozás, továbbá a
készülék adattábláján levő modellnév és
termékszám segítségével.
Az energiabesorolási címkére vonatkozó
részletes tájékoztatásért keresse fel a
www.theenergylabel.eu weboldalt.
11. TÁJÉKOZTATÁS A BEVIZSGÁLÓ INTÉZETEK
SZÁMÁRA
Bármely EcoDesign hitelesítéshez a
készülék üzembe helyezésének és
előkészítésének meg kell felelnie az EN
62552 szabványnak. A jelen használati
utasítás 3. fejezetében találhatók a
szellőzésre vonatkozó követelmények, a
készülékfülke méretei és a minimális
térközök. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot
a gyártóval bármely egyéb információért,
többek között a betöltési tervekért.
MAGYAR
35
12. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
280158523-A-102020
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement