HUSQVARNA-ELECTROLUX QRT4224X Brugermanual

HUSQVARNA-ELECTROLUX QRT4224X Brugermanual
QRT4224W
QRT4224X
DA
FI
NO
SV
USER
MANUAL
Brugsanvisning
Køle-/fryseskab
Käyttöohje
Jääpakastin
Bruksanvisning
Kombiskap
Bruksanvisning
Kyl-frys
2
20
38
56
2
www.husqvarna-electrolux.se
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED...........................................................................................................3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................5
3. INSTALLATION............................................................................................................7
4. KONTROLPANEL........................................................................................................ 9
5. DAGLIG BRUG........................................................................................................... 10
6. RÅD OG TIPS............................................................................................................. 11
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.................................................................. 14
8. FEJLFINDING.............................................................................................................14
9. STØJ........................................................................................................................... 18
10. TEKNISKE DATA..................................................................................................... 18
11. OPLYSNINGER TIL TESTINSTITUTTER................................................................. 18
KÆRE KUNDE
Tak for at have valgt dette produkt fra Husqvarna-Electrolux. Vi har skabt det, så
du kan nyde en uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende
teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige
apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af
det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:
www.husqvarna-electrolux.se
Få bedre service ved at registrere dit produkt:
www.husqvarna-electrolux.se
Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service: Model,
PNC, Serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år må fylde og tømme apparatet,
såfremt de er blevet instrueret korrekt.
Dette apparat må bruges af personer med meget
omfattende og komplekst handicap, såfremt de er
blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
1.2 Generel sikkerhed
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer
og i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen.
Overhold følgende instruktioner for at undgå
kontaminering af mad:
– lad ikke lågen stå åben i lange perioder;
4
www.husqvarna-electrolux.se
rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i
kontakt med mad og tilgængelige
dræningssystemer;
– opbevar råt kød og rå fisk i velegnede beholdere i
køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller
drypper på andet mad.
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i
et evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Når apparatet står tomt i en lang periode, skal det
slukkes, afrimes, rengøres, tørres, og lågen skal
efterlades åben for at forhindre, at der dannes mug i
apparatet.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DANSK
5
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
• Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
• Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
• Udsæt ikke apparatet for regn.
• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
• Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL!
Brug ikke adaptere med
flere stik og
forlængerledninger.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med
nettilslutningens elektriske
mærkeværdier.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
• Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk
stød eller brand.
Dette apparat indeholder
brændbar gas, isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med
ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som
egnet af producenten.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
6
www.husqvarna-electrolux.se
•
•
•
•
•
•
•
•
•
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller
fugtige.
Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
Følg opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
Pak madvaren ind i
fødekontaktmateriale, inden den
lægges i fryseren.
2.4 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
• Det type lampe, der anvendes til
dette apparat, er kun til
husholdningsapparater. Den må ikke
bruges til anden belysning.
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
2.6 Service
• Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet. Brug kun originale
reservedele.
• Bemærk, at hvis man selv reparerer
apparatet, eller får det repareret af en
ikke-faglig, kan det have
sikkerhedsmæssige konsekvenser og
vil muligvis ugyldiggøre garantien.
• De følgende reservedele vil være
tilgængelige i 7 år, efter produktionen
af modellen er blevet standset:
termostater, temperatursensorer,
printplader, lyskilder, lågehåndtag,
lågehængsler, bakker og kurve.
Bemærk, at nogle af disse reservedele
kun er tilgængelige for fagudlærte
reparatører, og at ikke alle
reservedele er relevante for alle
modeller.
• Lågepakninger vil være tilgængelige i
10 år, efter produktionen af modellen
er standset.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes
korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
DANSK
7
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
D3
D1
3.1 Mål
W1
D2
W3
H2
H1
W2
Samlede mål1)
H1
mm
Påkrævet plads under brug1)
1850
W1
mm
595
D1
mm
647
D2
mm
684
1) apparatets højde, bredde og dybde inkl. håndtaget, samt den nødvendige plads til fri cirkulation af den afkølende luft
1) apparatets højde, bredde og dybde uden
Samlet plads påkrævet under brug1)
håndtaget og fødderne
Påkrævet plads under brug1)
H2
mm
1950
W2
mm
660
H2
mm
1950
W3
mm
795
8
www.husqvarna-electrolux.se
Samlet plads påkrævet under brug1)
D3
mm
1189
1) apparatets højde, bredde og dybde inkl. håndtaget, samt den nødvendige plads til fri cirkulation af den afkølende luft, samt den nødvendige
plads for at lågen kan åbnes til den minimale vinkel, som gør det muligt at fjerne alt internt udstyr
3.2 Placering
Se installationsvejledningen
vedr. installation.
Med henblik på at sikre apparatets
bedste funktion bør du ikke installere
apparatet i nærheden af varmekilden
(ovn, komfurer, radiatorer eller
kogeplader) eller på et sted med direkte
sollys. Sørg for, at luft kan cirkulere frit
omkring bagsiden af skabet.
Hvis apparatet skal stå under et
overskab, skal den minimale afstand
mellem apparatets topplade og
overskabets underside bevares. Så
fungerer apparatet optimalt Ideelt bør
apparatet dog ikke placeres under
overskabe. En eller flere justerbare
fødder på bunden af skabet sikrer, at
apparatet står lige.
3.3 Opstilling
Dette apparat er ikke beregnet til at blive
brugt som et indbygningsapparat.
Dette apparat bør installeres i en tør,
godt ventileret indendørs position.
Dette apparat er beregnet til at blive
brugt ved omgivende temperatur fra
10°C til 43°C.
Hvis de korrekte ventilationskrav ikke
overholdes pga. en anden installation, vil
apparatet fungere korrekt, men
energiforbruget kan stige en smule.
Hvis du er i tvivl om, hvor du
kan installere apparatet,
bedes du henvende dig til
sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede
servicecenter.
Det skal være muligt at
koble apparatet fra lysnettet.
Der skal derfor være let
adgang til stikket efter
installationen.
FORSIGTIG!
Hvis du anbringer apparatet
mod væggen, skal du bruge
de medfølgende
bagafstandsstykker eller
holde den minimale afstand,
der er angivet
installationsinstruktionerne.
FORSIGTIG!
Hvis du installerer apparatet
ved siden af en væg, bedes
du se
installationsinstruktionerne
for at forstå den minimale
afstand mellem væggen og
siden af apparatet, hvor
lågehængslerne skal give
nok plads til at åbne lågen,
når det indvendige udstyr
fjernes (f.eks. ved rengøring).
3.4 El-forbindelse
• Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
3.5 Vending af dør
Se særskilt dokument med vejledning
om installation og vending af låge.
DANSK
9
FORSIGTIG!
Ved hver fase af lågens
vending skal gulvet
beskyttes mod ridser med et
holdbart materiale.
4. KONTROLPANEL
1
2
1. Tryk på temperaturknappen.
Den aktuelle temperaturindikator blinker.
Hver gang du trykker på
temperaturknappen, bevæger
indstillingen sig én position. Den
tilsvarende LED blinker et stykke tid.
2. Rør temperaturknappen, indtil den
ønskede temperatur er valgt.
Den indstillede temperatur
vil blive nået inden for 24
timer. Den indstillede
temperatur huskes efter et
strømsvigt.
4
1.
2.
3.
4.
3
Temperaturkontrollampe
FROSTMATIC-lampe
FROSTMATIC-knap
Termostatknap
Tænd/sluk-knap
4.1 Aktivering
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på termostatknappen, hvis alle
kontrollamper er slukket.
4.2 Deaktivering
Bliv ved med at trykke på
termostatknappen i 3 sekunder.
Alle kontrollamper slukker.
4.3 Indstilling af temperatur
Apparatet betjentes ved at trykke på
termostatknappen, indtil LED ud for den
ønskede temperatur lyser. Valget er
progressivt, og det varierer fra 2 °C til 8
°C. Den anbefalede indstilling er 4 °C.
4.4 FROSTMATIC-funktion
FROSTMATIC-funktionen bruges til at
udføre forhåndsfrysning og lynfrysning i
frysersekvens. Denne funktion bruges til
hurtig nedfrysning af friske madvarer og
hindrer samtidig opvarmning af allerede
dybfrosne madvarer i fryserafdelingen.
Inden indfrysning af friske
madvarer startes
FROSTMATIC-funktionen
mindst 24 timer, før
madvarerne afslutter
forhåndsfrysning.
For at aktivere FROSTMATIC-funktionen
skal du trykke på knappen FROSTMATIC.
Lampen FROSTMATIC tændes.
Funktionen standser
automatisk efter 52 timer.
Funktionen kan slås fra når som helst ved
at trykke på FROSTMATIC-knappen igen.
FROSTMATIC-lampen slukkes.
10
www.husqvarna-electrolux.se
5. DAGLIG BRUG
5.1 Placering af dørhylder
Hylderne i døren kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af
forskellig størrelse.
Hvis hylden placeres
vandret, skal flaskerne
være lukkede.
1. Træk gradvist hylden op, til den
kommer fri.
2. Sæt den derpå i den ønskede højde.
5.2 Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række
skinner, så hylderne kan placeres efter
ønske.
Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen. Den sikrer
korrekt luftcirkulation.
5.3 Grøntsagsskuffer
Der er specielle skuffer i den nederste
del af apparatet, som er velegnet til
opbevaring af frugt og grønt.
5.4 Flaskestativ
1. Sæt flaskehylden på plads, og sæt
flaskerne i (med åbningerne fremad).
2. Denne hylde kan vippes for at lagre
uforseglede flasker. For at opnå
dette resultat skal du placere hyldens
forreste kroge et niveau højere end
de bageste kroge.
DANSK
5.5 Nedfrysning af friske
madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til
indfrysning af friske madvarer og til
opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
Inden indfrysning af friske madvarer
startes FROSTMATIC-funktionen mindst
24 timer, før madvarerne lægges i
fryseafdelingen.
Opbevar den friske mad jævnt fordelt i
den første og anden afdeling eller skuffe
fra oven.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan nedfryses, uden at tilføje andre friske
madvarer i løbet af 24 timer, står på
typepladen (et mærkat indvendig i
apparatet).
Når indfrysningen er slut, vender
apparatet automatisk tilbage til den
tidligere temperaturindstilling (se
"FROSTMATIC-funktionen").
I denne tilstand kan
temperaturen i køleskabet
ændre sig en smule.
5.6 Opbevaring af frosne
madvarer
Når et apparat tændes for første gang
eller efter en længere periode, hvor det
11
ikke har været anvendt, skal det køre i
mindst 3 timer med funktionen
FROSTMATIC slået til, inden der lægges
madvarer ind.
Fryseskufferne gør, at du hurtigt og nemt
kan finde de madvarer, du skal bruge.
Hvis der skal opbevares store mængder
madvarer, tages alle skuffer ud,
undtagen nederste skuffe, der skal blive
siddende for at sikre god luftcirkulation.
Opbevar madvarerne med en afstand på
mindst 15 mm fra døren.
FORSIGTIG!
Hvis madvarerne optøs ved
et uheld, f.eks. som følge af
strømsvigt, og
strømafbrydelsen har varet
længere end den viste værdi
på typeskiltet under
"temperaturstigningstid",
skal madvarerne enten
spises eller tilberedes med
det samme, nedkøles og
derefter nedfryses igen.
5.7 Optøning
Inden frostvarer og dybfrossen mad
spises, kan det optøs i køleskabet eller i
en plastikpose under koldt vand.
Dette afhænger af den tilgængelige tid
og af madtypen. Små stykker kan endda
tilberedes, mens de stadigvæk er frosne.
6. RÅD OG TIPS
6.1 Energisparetips
• Fryser: Den interne konfiguration af
apparatet er den, der sikrer den
meste effektive energianvendelse.
• Køleskab: Den mest effektive
energianvendelse sikres i
konfigurationen med skufferne i den
nederste del af apparatet og hylderne
jævnt fordelt. Dørbeholdernes
placering påvirker ikke
energiforbruget.
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end
nødvendigt.
• Fryser: Jo koldere
temperaturindstilling, des højere er
energiforbruget.
• Køleskab: Stil ikke en for høj
temperatur for at spare energi, med
mindre det kræves af madens
karakteristika.
• Hvis den omgivende temperatur er
høj, termostatknappen står på lav
temperatur, og apparatet er helt fyldt,
kører kompressoren muligvis
konstant, så der dannes rim eller is på
fordamperen. I så fald bør du stille
termostatknappen på en højere
temperatur for at tillade automatisk
afrimning og for at spare energi på
denne måde.
• Sørg for en god udluftning. Dæk ikke
ventilationsristerne eller hullerne.
12
www.husqvarna-electrolux.se
6.2 Råd om frysning
• Aktiver FROSTMATIC-funktionen
mindst 24 timer inden der lægges
mad i fryseren.
• Inden nedfrysning skal friske madvarer
pakkes ind og forsegles i:
aluminiumsfolie, plastikfilm eller poser, lufttætte beholdere med låg.
• For mere effektiv nedfrysning og
optøning skal maden deles op i små
portioner.
• Det anbefales at sætte mærkater og
datoer på alle dine frosne madvarer.
Dette vil hjælpe med at identificere
mad og vide, hvornår det bør bruges,
inden det bliver dårligt.
• Maden bør være frisk, når den fryses
ned, for at bevare god kvalitet. Især
frugt og grønt bør fryses ned efter
høsten for at bevare alle deres
næringsstoffer.
• Nedfrys ikke flasker eller dåser med
væsker, især drikkevarer
indeholdende kuldioxid - de kan
eksplodere under nedfrysning.
• Sæt ikke varm mad i fryseren. Nedkøl
den ved stuetemperatur, inden den
placeres i afdelingen.
• For at undgå en temperaturstigning af
allerede frossen mad må du ikke
anbringe frisk ufrossen mad lige ved
siden af den. Placer mad ved
stuetemperatur i den del af fryseren,
hvor der ikke er noget frossen mad.
• Undlad at spise isterninger og
sodavandsis, lige efter du har taget
dem ud af fryseren. Risiko for
forfrysninger.
• Genfrys ikke optøet mad. Hvis maden
er blevet optøet, skal den tilberedes,
nedkøles og derefter fryses ned.
6.3 Tips om opbevaring af
frostvarer
• Middeltemperaturindstillingen sikrer
en god opbevaring af frosne
madvarer.
•
•
•
•
En højere temperaturindstilling inden
i apparatet kan føre til kortere
holdbarhed.
Hele fryseren er velegnet til
opbevaring af frosne madvarer.
Lad der være nok plads omkring
maden, til at luften kan cirkulere frit.
For passende opbevaring bedes du
se madens holdbarhed på mærkaten
på madvarens emballage.
Det er vigtigt at pakke mad ind på en
sådan måde, at det forhindrer vand,
fugt eller kondensvand i at trænge
ind.
6.4 Tips til indkøb
Efter indkøb:
• Sørg for, at emballagen ikke er
beskadiget - maden kan blive
forringet. Hvis emballagen er
opsvulmet eller våd, er den muligvis
ikke blevet opbevaret under optimale
forhold, og optøningen er muligvis
allerede gået i gang.
• Med henblik på at begrænse
optøningen bør du købe frosne varer
som det sidste under dit indkøb og
transportere dem i en termisk og
isoleret køletaske.
• Placer de frosne varer i fryseren med
det samme, så snart du kommer
tilbage fra butikken.
• Hvis mad er blevet optøet, selv
delvist, bør du ikke genindfryse den.
Spis det så hurtigt som muligt.
• Overhold udløbsdatoen og
opbevaringsoplysningerne på
emballagen.
DANSK
13
6.5 Holdbarhed for fryserafdeling
Madvare
Holdbarhed (måneder)
Brød
3
Frugt (bortset fra citrus)
6 - 12
Grøntsager
8 - 10
Rester uden kød
1-2
Mejeriprodukter:
Smør
Blød ost (f.eks. mozzarella)
Hård ost (f.eks. parmesan, cheddar)
6-9
3-4
6
Skaldyr:
Fed fisk (f.eks. laks, makrel)
Mager fisk (f.eks. torsk, skrubbe)
Rejer
Afskallede muslinger
Kogt fisk
2-3
4-6
12
3-4
1-2
Kød:
Fjerkræ
Oksekød
Svin
Lam
Pølse
Skinke
Rester med kød
6.6 Råd om køling af friske
madvarer
• God temperaturindstilling, der sikrer,
at opbevaring af friske madvarer er
ved en temperatur på under eller lig
med +4 °C.
En højere temperaturindstilling inden
i apparatet kan føre til kortere
holdbarhed af mad.
• Dæk maden med emballage for at
bevare dens friskhed og aroma.
• Brug altid lukkede beholdere til
væske og til mad for at undgå smage
eller lugte i afdelingen.
• For at undgå krydskontaminering
mellem tilberedt og rå mad bør du
dække den tilberedte mad og adskille
den fra den rå.
9 - 12
6 - 12
4-6
6-9
1-2
1-2
2-3
• Det anbefales at optø maden inden i
køleskabet.
• Sæt ikke varm mad i apparatet. Sørg
for, at den er kølet ned til
stuetemperatur, inden den indsættes.
• For at forhindre madspild bør den nye
mad altid stilles bag den gamle.
6.7 Råd om køling af madvarer
• Kød (alle slags): pakkes ind i passende
emballage og lægges på glashylden
over grøntsagsskuffen. Opbevar kød i
højst 1-2 dage.
• Frugt og grønt: rens grundigt (fjern
jorden) og placer i en speciel skuffe
(grøntsagsskuffe).
• Det anbefales ikke at opbevare
eksotisk frugt såsom bananer,
mangoer, papayaer osv. i køleskabet.
14
www.husqvarna-electrolux.se
• Grøntsager som tomater, kartofler,
løg og hvidløg bør ikke opbevares i
køleskabet.
• Smør og ost: anbring det i en lufttæt
beholder eller pak det ind i alufolie
eller i en polyætylenpose for at
udelukke så meget luft som muligt.
• Flasker: luk dem med en kapsel og
opbevar dem i dørflaskehylden, eller
(hvis tilgængelige) på flaskestativet.
• Se altid produkternes udløbsdato for
at vide, hvor længe de kan opbevares.
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
brug. Afrimningsvandet ledes ud
gennem en rende og ned i en særlig
beholder bag på apparatet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
FORSIGTIG!
Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets
overflade.
FORSIGTIG!
Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.
7.2 Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig lågepakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
7.3 Afrimning af køleskabet
Der fjernes automatisk rim fra
køleafdelingens fordamper under normal
8. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.4 Afrimning af fryseren
Fryserrummet er af frost free-typen. Det
betyder, at der ikke dannes rim, når det
er tændt, hverken på de indvendige
vægge eller på madvarerne.
7.5 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad lågerne stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
DANSK
15
8.1 Hvis noget går galt
Problem
Mulige årsager
Løsning
Apparatet virker ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
stikkontakten.
Sæt stikket helt ind i stikkontakten.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet
elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt. Kontakt en autoriseret elektriker.
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
Kompressoren kører hele tiden.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se kapitlet "Kontrolpanel".
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Vent nogle få timer, og kontrollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetemperatur.
Se kapitlet "Installation".
Madvarerne var for varme,
da de blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de
lægges i.
Lågen er ikke lukket rigtigt.
Se afsnittet "Lukning af lågen".
Funktionen FROSTMATIC er Se afsnittet ”FROSTMATICtændt.
funktion".
Kompressoren starter ikke
straks, når der er trykket på
"FROSTMATIC", eller når
temperaturen er ændret.
Kompressoren går i gang ef- Det er normalt og skyldes ikter et stykke tid.
ke fejl.
Lågen flugter ikke med skabet eller støder på ventilationsristen.
Apparatet er ikke i vater.
Se installationsinstruktionerne.
Lågen åbner ikke nemt.
Du forsøgte at åbne lågen
igen, lige efter den blev lukket.
Vent nogle få sekunder mellem lukning og genåbning af
lågen.
Apparatets sidepaneler er
varme.
Dette er en normal tilstand, Sørg for, at der er et melder forårsages af varmeveks- lemrum på mindst 30 mm
lerens drift.
mellem hver side af apparatet og det omgivende møbel.
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk lågen, og åbn den.
16
www.husqvarna-electrolux.se
Problem
Der er for meget rim og is.
Mulige årsager
Løsning
Pæren er defekt.
Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter.
Lågen er ikke lukket rigtigt.
Se afsnittet "Lukning af lågen".
Lågepakningen er defekt eller snavset.
Se afsnittet "Lukning af lågen".
Madvarerne er ikke pakket
godt nok ind.
Pak madvarerne rigtigt ind.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se kapitlet "Kontrolpanel".
Apparatet er helt fuldt og
Vælg en højere temperatur.
står på den laveste tempera- Se kapitlet "Kontrolpanel".
tur.
Temperatur indstillet i appa- Vælg en højere temperatur.
ratet er for lav, og den omgi- Se kapitlet "Kontrolpanel".
vende temperatur er for høj.
Der løber vand ned ad bagpladen i køleskabet.
Rimen smelter på bagpladen Det er korrekt.
under den automatiske afrimningsproces.
Der er for meget kondenseret vand på køleskabets bageste væg.
Lågen blev åbnet for hyppigt.
Åbn kun lågen, når det er
nødvendigt.
Lågen blev ikke lukket helt.
Sørg for, at lågen er helt lukket.
Opbevaret mad blev ikke
pakket ind.
Pak mad ind i velegnet emballage, inden det opbevares i apparatet.
Madvarer forhindrer, at
vandet løber ned i vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Der løber vand inde i køleskabet.
Der løber vand ud på gulvet. Smeltevandsafløbet er ikke
tilsluttet fordampningsbakken over kompressoren.
Tilslut smeltevandsafløbet til
fordampningsbakken.
DANSK
17
Problem
Mulige årsager
Løsning
Temperaturen kan ikke indstilles.
"FROSTMATIC-funktion" er
slået til.
Sluk for "FROSTMATICfunktion" manuelt, eller
vent, indtil funktionen deaktiveres automatisk, for at
indstille temperaturen. Se afsnittet "FROSTMATIC-funktion".
Temperaturen i apparatet er
for lav/høj.
Temperaturen er ikke indstil- Vælg en højere/lavere temlet korrekt.
peratur.
Lågen er ikke lukket rigtigt.
Se afsnittet "Lukning af lågen".
Madvarernes temperatur er
for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er lagt for store mængder madvarer i på samme
tid.
Læg færre madvarer i ad
gangen.
Lågen er blevet åbnet for tit. Åbn kun lågen, når det er
nødvendigt.
Funktionen FROSTMATIC er Se afsnittet ”FROSTMATICtændt.
funktion".
Der cirkulerer ikke kold luft i
apparatet.
Kontrollér, at der cirkulerer
kold luft i apparatet. Se kapitlet "Nyttige oplysninger
og råd".
Nogle specifikke overflader i
køleafdelingen er ind imellem varmere.
Det er en normal tilstand.
Kontrollamper for tempera- Der er sket en fejl under
turindstillingen blinker samti- temperaturmålingen.
digt.
Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter. Kølesystemet fortsætter med at
holde madvarerne kolde,
men det er ikke muligt at regulere temperaturen.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
ringe til det nærmeste
autoriserede servicecenter.
8.2 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
Pæren må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt dit autoriserede
servicecenter.
8.3 Lukning af lågen
1. Rengør lågepakningerne.
2. Justér lågen, hvis den ikke slutter
tæt. Se installationsinstruktionerne.
18
www.husqvarna-electrolux.se
3. Udskift evt. defekte lågepakninger.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
9. STØJ
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
10. TEKNISKE DATA
De tekniske specifikationer fremgår af
typeskiltet indvendig i skabet samt af
energimærket.
QR-koden på energimærket, der leveres
med apparatet, indeholder et weblink til
oplysningerne relateret til apparatets
ydelse i EU EPREL-databasen. Opbevar
energimærket til reference sammen med
brugervejledningen og alle andre
dokumenter, der følger med dette
apparat.
Det er også muligt at finde de samme
oplysninger i EPREL ved hjælp af linket
https://eprel.ec.europa.eu og
modelnavnet og produktnummeret, som
du finder på apparatets typeskilt.
Se linket www.theenergylabel.eu for
detaljerede oplysninger om
energimærket.
11. OPLYSNINGER TIL TESTINSTITUTTER
Installation og klargøring af apparatet til
en eventuel EcoDesign-verifikation skal
være i overensstemmelse med EN 62552.
Ventilationskrav, mål af fordybning og
minimale afstande bagpå skal være som
angivet i denne brugervejledning i
kapitel 3. Kontakt producenten
DANSK
19
vedrørende andre yderligere
oplysninger, herunder fyldningsplaner.
12. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
20
www.husqvarna-electrolux.se
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT.............................................................................................21
2. TURVALLISUUSOHJEET............................................................................................23
3. ASENNUS...................................................................................................................24
4. KÄYTTÖPANEELI.......................................................................................................27
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 28
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA............................................................................................ 29
7. HOITO JA PUHDISTUS............................................................................................. 32
8. VIANMÄÄRITYS......................................................................................................... 32
9. ÄÄNET........................................................................................................................ 36
10. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................. 36
11. TIETOJA TESTILAITOKSELLE................................................................................ 36
ARVOISA ASIAKKAAMME
Kiitämme teitä tämän Husqvarna-Electrolux-tuotteen valitsemisesta. Olemme
kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn
moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne
yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista
laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen
ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja
korjausohjeita:
www.husqvarna-electrolux.se
Rekisteröi tuote paremman palvelun saamiseksi:
www.husqvarna-electrolux.se
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Käytä aina vain alkuperäisiä varaosia.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Tiedot löytyvät arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
21
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää laitteen,
jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Erittäin vakavasti liikuntarajoitteiset henkilöt saavat
käyttää tätä laitetta, jos heitä on ohjattu
asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
22
www.husqvarna-electrolux.se
hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden kodinomainen käyttöympäristö.
Noudata seuraavia ohjeita elintarvikkeiden
pilaantumisen välttämiseksi:
– vältä pitämästä ovea pitkään auki
– elintarvikkeisiin kosketuksissa olevat pinnat ja
saavutettavissa olevat tyhjennysjärjestelmät tulee
puhdistaa säännöllisesti
– säilytä raakaa lihaa ja kalaa asianmukaisissa astioissa
jääkaapissa, jotta se ei pääsisi kosketuksiin tai ettei
siitä valuisi nestettä muihin elintarvikkeisiin.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla
tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Jos laite on pitkään tyhjä, sammuta, sulata, puhdista ja
kuivaa laite ja jätä sen ovi auki, jotta hometta ei synny
laitteen sisälle.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SUOMI
23
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
• Odota vähintään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
• Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
• Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen
lähelle.
• Suojaa laite vesisateelta.
• Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
• Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
• Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
VAROITUS!
Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä,
ettei virtajohto ole jäänyt
puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS!
Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
• Älä aseta virvoitusjuomia
pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön
muodostuu painetta.
24
www.husqvarna-electrolux.se
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
• Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät tai
kosteat.
• Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
• Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
• Kääri ruoat elintarvikekäyttöön
tarkoitettuun materiaaliin ennen
niiden asettamista pakastimeen.
2.4 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty
lampputyyppi on tarkoitettu vain
kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
• Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.
2.6 Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun. Käytä
vain alkuperäisiä varaosia.
• Huomaa, että itse suoritetut tai muut
kuin ammattilaisen suorittamat
korjaukset voivat aiheuttaa
vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
• Seuraavat varaosat ovat saatavilla 7
vuoden ajan mallin tuotannon
lopettamisesta: termostaatit,
lämpötila-anturit, piirilevyt,
valonlähteet, ovenkahvat, oven
saranat, telineet ja korit. Huomaa, että
jotkin näistä varaosista ovat saatavilla
ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja
kaikki varaosat eivät välttämättä koske
kaikkia malleja.
• Oven tiivisteet ovat saatavilla 10
vuoden ajan mallin tuotannon
lopettamisesta.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
• Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
SUOMI
25
D3
D1
3.1 Mitat
W1
D2
W3
H2
H1
W2
Kokonaismitat1)
Käytön vaatima kokonaistila1)
H1
mm
1850
H2
mm
1950
W1
mm
595
W3
mm
795
D1
mm
647
D3
mm
1189
1) laitteen korkeus, leveys ja syvyys ilman kahvaa
1) laitteen korkeus, leveys ja syvyys kahva mukaan
ja jalkoja
luettuna, sekä jäähdytysilman vapaaseen kiertoon
vaadittu tila ja oven vähimmäiskulmaan avaamisen
vaatima tila kaikkien sisävarusteiden poistamista
varten
Käytön vaatima tila1)
H2
mm
1950
W2
mm
660
D2
mm
684
1) laitteen korkeus, leveys ja syvyys kahva mukaan
luettuna, sekä jäähdytysilman vapaaseen kiertoon
vaadittu tila
3.2 Sijainti
Lue erilliset asennusohjeet.
Varmista laitteen optimaalinen toiminta
asentamalla se kauas lämpölähteistä
(uunit, liedet, lämpöpatterit ja
26
www.husqvarna-electrolux.se
keittotasot) ja suojaamalla se suoralta
auringonvalolta. Tarkista, että ilma
pääsee kiertämään vapaasti laitteen
takana.
Jos laite sijoitetaan keittiökaapin
alapuolelle, vähimmäisetäisyys tulee
säilyttää laitteen yläreunaan parhaan
suorituskyvyn varmistamiseksi.
Mahdollisuuksien mukaan tulee kuitenkin
välttää sijoittamasta laitetta
kalustekaapin alapuolelle. Laitteen
alaosassa olevan yhden tai useamman
säätöjalan avulla varmistetaan, että laite
pysyy vaakatasossa.
3.3 Sijoittaminen
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu
kalusteeseen asennettavaksi.
Tämä laite tulee asentaa kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan.
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi
ympäristölämpötilassa 10°C - 43°C.
Jos asianmukaisia
ilmanvaihtovaatimuksia ei noudateta
poikkeavan asennuksen vuoksi, laite
toimii virheettömästi, mutta sen
energiankulutus voi olla suurempi.
Jos laitteen asennuspaikan
valitsemisessa on
epäselvyyksiä, käänny
jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai
lähimmän valtuutetun
huoltopalvelun puoleen.
Laite on tarvittaessa voitava
kytkeä irti verkkovirrasta.
Pistokkeen on oltava
helposti ulottuvilla
asennuksen jälkeen.
HUOMIO!
Jos laite sijoitetaan seinää
vasten, käytä pakkaukseen
kuuluvia takaosan
välikappaleita tai varmista
asennusohjeessa annettu
vähimmäisetäisyys.
HUOMIO!
Jos laite asennetaan seinän
viereen, katso
asennusohjeista laitteen
ovisaranoilla varustetun
sivun ja seinän välinen
vähimmäisetäisyys, jotta ovi
voidaan avata riittävästi
sisävarusteiden poistamisen
yhteydessä (esim.
puhdistamisen aikana).
3.4 Sähköliitäntä
• Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
• Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
• Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
3.5 Oven kätisyyden
vaihtaminen
Katso erilliset asennusta ja
avautumissuunnan vaihtoa koskevat
ohjeet.
HUOMIO!
Suojaa lattia kestävällä
materiaalilla oven
avautumissuunnan
vaihtamisen aikana.
SUOMI
27
4. KÄYTTÖPANEELI
1
2
Nykyisen lämpötilan merkkivalo vilkkuu.
Arvo säätyy yhden asetuksen verran
jokaisella lämpötilan säätimen
kosketuskerralla. Vastaava LEDmerkkivalo vilkkuu hetken aikaa.
2. Kosketa lämpötilan säädintä, kunnes
vaadittu lämpötila on valittu.
Asetettu lämpötila
saavutetaan 24 tunnin
kuluessa. Asetettu lämpötila
säilyy laitteen muistissa
sähkökatkoksen jälkeen.
4
1.
2.
3.
4.
3
Lämpötilan LED-merkkivalo
FROSTMATIC -merkkivalo
FROSTMATIC -painike
Lämpötilan säädin
Virtapainike
4.1 Laitteen kytkeminen
toimintaan
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Kosketa lämpötilan säädintä, jos
kaikki LED-merkkivalot ovat
sammuneet.
4.2 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
Paina lämpötilan säädintä 3 sekunnin
ajan.
Kaikki merkkivalot sammuvat.
4.3 Lämpötilan säätäminen
Käytä laitetta koskettamalla lämpötilan
säädintä, kunnes haluamaasi lämpötilaa
vastaava merkkivalo LED syttyy. Arvo
muuttuu asteittain 2 °C:sta 8 °C:seen.
Suositeltu asetus on 4 °C.
1. Kosketa lämpötilan säädintä.
4.4 FROSTMATIC -toiminto
FROSTMATIC-toimintoa käytetään esi- ja
pikapakastamiseen pakastinosaston
toimintajaksoilla. Tämä toiminto
nopeuttaa tuoreiden elintarvikkeiden
pakastumista suojaten samalla jo
pakastettuja ruokia lämpenemiseltä.
Kun pakastat tuoretta
ruokaa, aktivoi
FROSTMATIC-toiminto
vähintään 24 tuntia ennen
elintarvikkeiden asettamista
laitteeseen esipakastusta
varten.
FROSTMATIC-toiminto otetaan käyttöön
painamalla FROSTMATIC-painiketta.
FROSTMATIC-toiminnon merkkivalo
syttyy.
Toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois
toiminnasta 52 tunnin
kuluttua.
Voit poistaa toiminnon käytöstä milloin
tahansa painamalla FROSTMATICtoiminnon painiketta uudelleen.
FROSTMATIC-toiminnon merkkivalo
sammuu.
28
www.husqvarna-electrolux.se
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
5.1 Ovihyllyjen sijoittaminen
5.4 Pulloteline
Ovihyllyt voidaan sijoittaa eri korkeuksille
siten, että erikokoiset pakkaukset
mahtuvat lokeroihin.
1. Sijoita pullot valmiiksi asetettuun
hyllyyn (avattava puoli laitteen
etuosaan päin).
1. Vedä hyllyä varovasti ylöspäin,
kunnes se irtoaa kiinnikkeestään.
2. Sijoita lokero sen jälkeen
haluamallesi korkeudelle.
Jos hylly on
vaakasuorassa, laita
siihen vain suljettuja
pulloja.
5.2 Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri
tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan
sijoittaa halutulle tasolle.
2. Hyllyä voidaan kallistaa, jotta siinä
voidaan säilyttää tiivistämättömiä
pulloja. Aseta tällöin hyllyn etukoukut
yhden kerroksen verran takakoukkuja
korkeammalle.
Älä siirrä vihanneslaatikon
yläpuolella olevaa lasihyllyä,
jotta jääkaapin ilmankierto
toimii oikein.
5.3 Vihanneslaatikot
Laitteen alaosassa on erityisiä laatikoita
hedelmien ja vihannesten säilyttämiseen.
SUOMI
5.5 Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
Pakastin soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi
FROSTMATIC-toiminto vähintään 24
tuntia ennen elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
Aseta tuoreet elintarvikkeet tasaisesti
ensimmäiseen ja toiseen lokeroon tai
laatikkoon ylhäältä.
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen (sijaitsee laitteen
sisäpuolella).
Kun pakastuminen on päättynyt, laite
palauttaa lämpötilan automaattisesti
edelliseen lämpötila-asetukseen (katso
kohta "FROSTMATIC-toiminto").
Jääkaapin sisälämpötila voi
tällöin muuttua hiukan.
5.6 Pakasteiden säilyttäminen
Kun käynnistät laitteen ensimmäistä
kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson
jälkeen, anna laitteen toimia vähintään 3
tunnin ajan FROSTMATIC-toiminnolla
ennen tuotteiden lisäämistä osastoon.
29
Pakastuslaatikoiden ansiosta löydät
haluamasi pakkauksen helposti ja
nopeasti. Jos pakastat suuren määrän
elintarvikkeita, poista kaikki laatikot
alalaatikkoa lukuun ottamatta.
Alalaatikon on oltava paikallaan, jotta
ilmankierto toimii asianmukaisesti.
Säilytä elintarvikkeita vähintään 15 mm
päässä ovesta.
HUOMIO!
Jos pakastin sulaa
vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun
sähkö on ollut poikki
pitempään kuin arvokilvessä
(kohdassa Käyttöönottoaika)
mainitun ajan, sulaneet
elintarvikkeet on käytettävä
nopeasti tai valmistettava
ruoaksi ja sitten
jäähdytettävä, minkä jälkeen
ne voidaan pakastaa
uudelleen.
5.7 Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä
jääkaapissa tai muovipussissa kylmän
veden alla.
Valitse sopivin menettely käytettävissä
olevan ajan ja elintarvikkeiden laadun
mukaan. Pienempiä paloja voidaan
kypsentää myös jäisinä.
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
6.1 Energiansäästövinkkejä
• Pakastin: Laitteen sisäinen
kokoonpano takaa tehokkaimman
energiankulutuksen.
• Jääkaappi: Tehokkain energiankulutus
on taattu laatikoiden ollessa laitteen
alaosassa ja hyllyjen ollessa tasaisesti
paikoillaan. Ovilokeroiden sijainti ei
vaikuta energiankulutukseen.
• Älä avaa ovea usein tai pidä ovea auki
pitempään kuin on tarpeen.
• Pakastin: Mitä alhaisempi lämpötilaasetus, sitä suurempi energiankulutus.
• Jääkaappi: Älä aseta liian korkeaa
lämpötilaa energian säästämiseksi,
ellei ruoka sitä vaadi.
• Jos ympäristön lämpötila on korkea ja
lämpötilan säädin on säädetty hyvin
kylmäksi laitteen ollessa aivan täynnä,
kompressori voi käydä jatkuvasti,
jolloin höyrystimeen muodostuu
huurretta tai jäätä. Käännä tässä
tapauksessa lämpötilan säädin
korkeampaan lämpötilaan
automaattisen sulatuksen
käynnistämiseksi ja täten energian
säästämiseksi.
• Varmista hyvä ilmankierto. Älä peitä
ilmanvaihtoritilöitä tai reikiä.
6.2 Pakastusohjeita
• Kytke FROSTMATIC-toiminto päälle
vähintään 24 tuntia ennen
30
www.husqvarna-electrolux.se
•
•
•
•
•
•
•
•
•
elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
Kääri ja tiivistä tuoreet elintarvikkeet
ennen pakastamista alumiinifolioon,
muovikelmuun tai -pusseihin,
ilmatiiviisiin kannellisiin astioihin.
Jaa ruoat pieniin osiin niiden
tehokkaampaa pakastusta ja sulatusta
varten.
Kaikkiin pakasteisiin on suositeltavaa
lisätä etiketit ja päivämäärät. Tämä
helpottaa elintarvikkeiden
tunnistamista ja mahdollistaa
pakasteiden käyttämisen ennen
niiden pilaantumista.
Elintarvikkeet tulee pakastaa tuoreina
hyvän laadun varmistamiseksi.
Erityisesti hedelmät ja vihannekset
tulee pakastaa tuoreina, jotta niiden
kaikki ravintoaineet säilyisivät.
Älä pakasta nesteitä sisältäviä pulloja
tai tölkkejä, varsinkaan hiilihapollisia
juomia - ne voivat räjähtää
pakastuksen aikana.
Älä laita ruokia pakastimeen kuumina.
Anna niiden jäähtyä huoneen
lämpötilassa ennen pakastamista.
Älä aseta tuoreita pakastamattomia
elintarvikkeita pakastettujen ruokien
viereen välttääksesi pakastettujen
ruokien lämpötilan nousun. Aseta
huoneenlämpöiset ruoat pakastimen
kohtaan, jossa ei ole muita pakasteita.
Älä nauti jääkuutioita tai vesijäätelöitä
heti niiden pakastimesta poistamisen
jälkeen. Paleltumavaara.
Älä pakasta sulaneita ruokia
uudelleen. Jos ruoka on sulanut,
kypsennä ja jäähdytä se ennen
pakastamista.
•
•
•
•
Korkeampi laitteen lämpötila-asetus
voi johtaa elintarvikkeiden
nopeampaan pilaantumiseen.
Pakasteita voidaan säilyttää kaikkialla
pakastinosastossa.
Jätä ruokien ympärille riittävästi tilaa
vapaan ilmankierron
mahdollistamiseksi.
Tarkista säilytysaika elintarvikkeiden
pakkausmerkinnöistä.
Elintarvikkeet on tärkeää pakata niin,
että ne on suojattu vedeltä,
kosteudelta ja kosteuden
tiivistymiseltä.
6.4 Vinkkejä kaupassakäyntiin
Kaupassakäynnin jälkeen:
• Varmista, ettei pakkaus ole
vaurioitunut - muutoin vaarana on
ruoan pilaantuminen. Jos pakkaus on
paisunut tai märkä, sitä ei ole
välttämättä säilytetty optimaalisissa
olosuhteissa ja se voi olla jo osittain
sulanut.
• Jotta pakasteiden sulaminen
vältettäisiin, hae pakasteet vasta
ruokaostoksien lopussa ja kuljeta ne
eristetyssä kylmäkassissa.
• Aseta pakasteet pakastimeen
välittömästi kaupassakäynnin jälkeen.
• Jos pakasteet ovat sulaneet
osittainkin, niitä ei saa pakastaa
uudelleen. Käytä ne mahdollisimman
pian.
• Noudata pakkaukseen merkittyä
viimeistä käyttöpäivämäärää ja
säilytysohjeita.
6.3 Pakasteiden säilytysohjeita
• Keskikorkea lämpötila-asetus
varmistaa pakasteiden hyvän
säilyvyyden.
6.5 Säilytysaika pakastinosastossa
Ruokalaji
Säilytysaika (kuukautta)
Leipä
3
Hedelmät (ei koske sitrushedelmiä)
6 - 12
SUOMI
Ruokalaji
Säilytysaika (kuukautta)
Vihannekset
8 - 10
Ruoantähteet ilman lihaa
1-2
31
Maitotuotteet:
Voi
Pehmeä juusto (esim. mozzarella)
Kova juusto (esim. parmesaani, cheddar)
6-9
3-4
6
Merenherkut:
Rasvainen kala (esim. lohi, makrilli)
Vähärasvainen kala (esim. turska, kampela)
Katkaravut
Simpukat ilman kuoria
Keitetty kala
2-3
4-6
12
3-4
1-2
Liha:
Lintupaisti
Naudanliha
Porsaanliha
Lammas
Makkarat
Kinkku
Ruoantähteet lihalla
6.6 Tuoreiden elintarvikkeiden
säilytys
• Hyvä lämpötila-asetus tuoreiden
elintarvikkeiden säilyttämiseen on
korkeintaan +4 °C.
Korkeampi laitteen lämpötila-asetus
voi johtaa elintarvikkeiden
nopeampaan pilaantumiseen.
• Pakkaa elintarvikkeet niiden
tuoreuden ja aromien säilyttämiseksi.
• Pakkaa nesteet ja elintarvikkeet aina
suljettuihin astioihin, jotta maut ja
hajut vältettäisiin laitteessa.
• Jotta kypsennettyjen ja raakojen
ruokien kontaminaatiot vältettäisiin,
peitä kypsennetyt ruoat ja erota ne
tuoreista elintarvikkeista.
• Pakasteet on suositeltavaa sulattaa
jääkaapissa.
• Älä laita ruokia jääkaappiin kuumina.
Varmista, että ne ovat jäähtyneet
huoneen lämpötilaan ennen niiden
asettamista jääkaappiin.
9 - 12
6 - 12
4-6
6-9
1-2
1-2
2-3
• Aseta uudet elintarvikkeet aina
aikaisempien taakse ruokajätteen
vähentämiseksi.
6.7 Elintarvikkeiden säilytys
• Liha (kaikki tyypit): pakkaa sopivaan
pakkaukseen ja laita se
vihanneslaatikon päällä olevalle
lasihyllylle. Säilytä lihaa korkeintaan
1-2 päivää.
• Hedelmät ja vihannekset: puhdista
huolella (poista multa) ja aseta
erityiseen laatikkoon
(vihanneslaatikkoon).
• Eksoottisten hedelmien (esim.
banaanit, mangot, papaijat jne.)
säilytystä jääkaapissa ei suositella.
• Vihanneksia, kuten tomaatteja,
perunoita, sipuleita ja valkosipulia ei
saa säilyttää jääkaapissa.
• Voi ja juusto: aseta ilmatiiviiseen
rasiaan tai kääri alumiinifolioon tai
polyeteenipussiin mahdollisimman
ilmatiiviisti.
32
www.husqvarna-electrolux.se
• Pullot: pullot tulee sulkea korkeilla ja
asettaa joko oven pullotelineeseen tai
pullohyllyyn (jos varusteena).
• Tarkista aina elintarvikkeiden
viimeinen käyttöpäivämäärä niiden
säilytysajan määrittämiseksi.
7. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria
tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
HUOMIO!
Jääkaapin varusteita ja osia
ei saa pestä
astianpesukoneessa.
7.2 Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
7.3 Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu
automaattisesti jääkaappiosaston
höyrystimestä. Sulatusvesi valuu laitteen
8. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
takana, kompressorin yläpuolella
sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää
puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta
vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle.
7.4 Pakastimen sulattaminen
Pakastinosasto on huurtumaton. Tämä
merkitsee sitä, että huurretta ei
muodostu laitteen toiminnan aikana
pakastinosaston sisäseiniin eikä
pakkausten päälle.
7.5 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
SUOMI
33
8.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laite ei toimi lainkaan.
Virta on katkaistu laitteesta.
Kytke laitteeseen virta.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni
pistorasiassa.
Kiinnitä pistoke oikein pistorasiaan.
Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Laitteen käyntiääni on kova.
Laitetta ei ole tuettu kunnolla paikalleen.
Tarkista, onko laite vakaa.
Kompressori käy jatkuvasti.
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Katso kohta "Käyttöpaneeli".
Laitteeseen on pantu monia
elintarvikkeita samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Lue ohjeet ”Asennus”-luvusta.
Ruoka on pantu kodinkonee- Anna ruoan jäähtyä huoneen
seen liian lämpimänä.
lämpötilaan ennen pakastamista.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta ”Oven
sulkeminen”.
FROSTMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "FROSTMATICtoiminto".
Kompressori ei käynnisty heti Kompressori käynnistyy jon"FROSTMATIC"-painikkeen kin ajan kuluttua.
painamisen tai lämpötilan
muuttamisen jälkeen.
Tämä on normaalia, eikä tarkoita vikaa.
Ovi on kohdistettu virheelli- Laite ei ole oikein tasapaino- Lue asennusohjeet.
sesti tai se on ilmanvaihtosä- tettu.
leikön tiellä.
Ovi ei avaudu helposti.
Yritit avata oven välittömästi
sen sulkemisen jälkeen.
Odota muutama sekunti
oven sulkemisen jälkeen ennen kuin avaat oven uudelleen.
Laitteen sivupaneelit ovat
lämpimiä.
Tämä on normaalia ja se joh- Varmista, että etäisyys kalustuu lämmönvaihtimen toiteisiin on vähintään 30 mm
minnasta.
laitteen molemmilla puolilla.
Valo ei syty.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
34
www.husqvarna-electrolux.se
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Lamppu on palanut.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Laitteessa on liikaa huurretta Ovi ei ole kunnolla kiinni.
ja jäätä.
Lue ohjeet kohdasta ”Oven
sulkeminen”.
Tiiviste on vioittunut tai likai- Lue ohjeet kohdasta ”Oven
nen.
sulkeminen”.
Elintarvikkeita ei ole pakattu
kunnolla.
Pakkaa ruoat oikein.
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Katso kohta "Käyttöpaneeli".
Laite on täytetty täyteen ja
siihen on asetettu alhaisin
lämpötila.
Säädä lämpötila korkeammaksi. Katso kohta "Käyttöpaneeli".
Laitteen lämpötila-asetus on Säädä lämpötila korkeamliian matala ja ympäristöläm- maksi. Katso kohta "Käyttöpötila liian korkea.
paneeli".
Vettä valuu jääkaapin takaseinää pitkin.
Automaattisen sulatuksen ai- Tämä on normaalia.
kana takaseinässä oleva
huurre sulaa.
Jääkaapin takaseinässä on
liikaa lauhdevettä.
Ovea on avattu liian tiheään. Avaa ovi vain tarvittaessa.
Ovea ei ole suljettu kunnolla. Varmista, että ovi on suljettu
kunnolla.
Säilytettäviä elintarvikkeita ei Kääri elintarvikkeet asianmuole kääritty.
kaiseen pakkaukseen ennen
niiden asettamista kaappiin.
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Elintarvikkeet estävät veden Tarkista, että elintarvikkeet
valumisen vedenkeruukauka- eivät kosketa takaseinään.
loon.
Veden tyhjennysaukko on tu- Puhdista veden tyhjennyskossa.
aukko.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole liitetty kompressorin yläpuolella olevaan haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki haihdutusastiaan.
SUOMI
35
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Lämpötilaa ei voi säätää.
"FROSTMATIC -toiminto"
on kytketty päälle.
Kytke "FROSTMATIC-toiminto" pois päältä manuaalisesti tai odota, kunnes toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä lämpötilan
asettamiseksi. Katso kohta
"FROSTMATIC -toiminto".
Laitteen lämpötila on liian al- Lämpötilaa ei ole säädetty
hainen tai korkea.
oikein.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta ”Oven
sulkeminen”.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan
ennen kuin laitat ruoat laitteeseen.
Laitteeseen on lisätty paljon
ruokia samalla kertaa.
Aseta laitteeseen vähemmän
ruokia yhdellä kertaa.
Ovea on avattu liian usein.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
FROSTMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "FROSTMATICtoiminto".
Laitteen kylmän ilman kierto
ei toimi.
Tarkista kylmän ilman kierto.
Lue ohjeet kohdasta "Neuvoja ja vinkkejä".
Jotkin jääkaappiosaston sisäpinnat ovat joskus lämpimämpiä.
Lämpötila-asetuksen LEDvalot vilkkuvat samanaikaisesti.
Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi.
Tämä on normaalia.
On tapahtunut lämpötilan
mittausvirhe.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
puhelimitse paikalliseen
valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
8.2 Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Jäähdytysjärjestelmä pitää elintarvikkeet kylminä, mutta lämpötilaa ei voi säätää.
8.3 Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue
asennusohjeet.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet
oven tiivisteet. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
36
www.husqvarna-electrolux.se
9. ÄÄNET
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
10. TEKNISET TIEDOT
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja
energiatarraan.
Laitteen mukana toimitetun
energialuokkamerkinnän QR-koodi
sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on
EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen
suorituskykytiedot. Säilytä
energialuokkamerkintää yhdessä
käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän
laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen
kanssa.
Joitakin tietoja on saatavilla myös
EPREL:issä käyttämällä linkkiä https://
eprel.ec.europa.eu sekä laitteen
arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja
tuotenumeroa.
Lisätietoa energialuokkamerkinnästä on
saatavilla osoitteesta
www.theenergylabel.eu.
11. TIETOJA TESTILAITOKSELLE
Laitteen asennus- ja valmistelutoimet
EcoDesign-tarkistusta varten tulee
suorittaa standardin EN 62552
mukaisesti. Noudatettavat
ilmanvaihtovaatimukset, asennuspaikan
mitat sekä takaosan vähimmäisetäisyydet
on annettu tämän ohjekirjan luvussa 3.
Valmistajalta on saatavilla lisätietoa sekä
kuljetusohjeet.
SUOMI
37
12. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
38
www.husqvarna-electrolux.se
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON................................................................................... 39
2. SIKKERHETSANVISNINGER..................................................................................... 41
3. MONTERING............................................................................................................. 42
4. BETJENINGSPANEL................................................................................................. 45
5. DAGLIG BRUK............................................................................................................45
6. RÅD OG TIPS............................................................................................................. 47
7. STELL OG RENGJØRING......................................................................................... 49
8. FEILSØKING...............................................................................................................50
9. STØY........................................................................................................................... 54
10. TEKNISKE DATA..................................................................................................... 54
11. INFORMASJON FOR TESTINSTITUTTER............................................................. 54
KJÆRE KUNDE
Takk for at du valgte dette Husqvarna-Electrolux-produktet. Vi har konstruert det
for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å
gjøre livet enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter.
Vi vil be deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av
produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og reparasjonsinformasjon:
www.husqvarna-electrolux.se
Registrer produktet for bedre service:
www.husqvarna-electrolux.se
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
39
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn i alderen 3 til 8 år har lov til å sette inn og ta ut
varer i/fra produktet forutsatt at de har fått de riktige
instruksjonene.
Dette produktet kan brukes av personer med svært
omfattende og komplekse funksjonshemminger,
forutsatt at de har fått de riktige instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
produktet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med produktet.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende steder som:
– Gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer
og andre arbeidsmiljøer;
– Av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og
andre boligtyper.
Følg disse instruksjonene for å unngå forurensing av
mat:
40
www.husqvarna-electrolux.se
ikke åpne døren i lengre perioder;
rengjør regelmessig tilgjengelige
dreneringssystemer og overflater som kan komme i
berøring med matvarer;
– oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i
kjøleskapet, slik at maten ikke kommer i kontakt
med, eller drypper på, annen mat.
ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningene i produktets
kabinett eller i den innebygde strukturen fri for
hindringer.
ADVARSEL: Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet
utstyr som ikke produsenten har anbefalt for å gjøre
avrimingsprosessen raskere.
ADVARSEL: Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen.
ADVARSEL: Ikke bruk elektriske produkter inne i
skapet, hvis de ikke er av en type som anbefales av
produsenten.
Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre
produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bare kun
nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler
eller metallgjenstander.
Når kjøleskapet blir stående tomt i en lengre periode,
bør du slå det av, avrime det, rengjøre det, tørke det
og la døren bli stående oppe slik at det ikke dannes
mugg i produktet.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som
aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette
produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NORSK
41
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
• Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at
oljen renner tilbake til kompressoren.
• Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
• Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
• Utsett ikke apparatet for regn.
• Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
• Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
• Når du flytter apparatet skal du løfte
det i forkant for å unngå riper på
gulvet.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
ADVARSEL!
Når du plasserer produktet,
må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
ADVARSEL!
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
•
•
•
•
•
elektriske spesifikasjonene i
strømforsyningen.
Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass med
liten innvirkning på miljøet. Vær forsiktig
så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft
rommet godt.
• La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
• Legg ikke mineralvann i fryseren.
Dette vil skape trykk i
drikkebeholderen.
• Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
42
www.husqvarna-electrolux.se
•
•
•
•
•
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Berør eller ta ikke ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
Frys ikke tinet mat på nytt.
Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
Pakk maten i plast eller i en beholder
før du setter maten i fryseskapet.
2.4 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
• Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
2.5 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
• Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om
nødvendig. Hvis avløpet er blokkert,
vil vann som har tinet samle seg i
bunnen av produktet.
2.6 Service
• Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
produktet. Det skal bare brukes
originale reservedeler.
• Vær oppmerksom på at
selvreparasjon eller ikke-profesjonell
reparasjon kan ha sikkerhetsmessige
konsekvenser og gjøre garantien
ugyldig.
• Følgende reservedeler vil være
tilgjengelige i 7 år etter at modellen
er avviklet: termostater,
temperatursensorer, kretskort,
lyskilder, dørhåndtak, dørhengsler,
skuffer og kurver. Vær oppmerksom
på at noen av disse reservedelene
bare er tilgjengelige for profesjonelle
reparatører, og at ikke alle
reservedeler er relevante for alle
modeller.
• Dørpakninger vil være tilgjengelige i
10 år etter at modellen er avviklet.
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette
produktet er ozon-vennlig.
• Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt kommunen
din for informasjon om hvordan du
kaster produktet på en riktig måte.
• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
NORSK
43
D3
D1
3.1 Dimensjoner
W1
D2
W3
H2
H1
W2
Generelle dimensjoner1)
Samlet plass som kreves ved bruk1)
H1
mm
1850
H2
mm
1950
W1
mm
595
W3
mm
795
D1
mm
647
D3
mm
1189
1) høyden, bredden og dybden på produktet
1) høyden, bredden og dybden på produktet in-
uten håndtak og føtter
kludert håndtaket, pluss plassen som er nødvendig for fri sirkulasjon av kjøleluft, pluss den plassen som er nødvendig for å åpne døren til minste
vinkel som gjør det mulig å fjerne alt internt utstyr
Plass som kreves ved bruk1)
H2
mm
1950
W2
mm
660
D2
mm
684
1) høyden, bredden og dybden på produktet inkludert håndtaket, pluss plassen som er nødvendig for fri sirkulasjon av kjøleluft
3.2 Plassering
Se etter i
monteringsinstruksjonene
for installasjon.
For å sikre at produktet fungerer
optimalt, bør du ikke montere produktet
44
www.husqvarna-electrolux.se
i nærheten av varmekilder (stekeovn,
komfyrer, radiatorer, komfyrer eller
kokeplater) eller på et sted med direkte
sollys. Pass på at luften kan sirkulere fritt
rundt baksiden av kabinettet.
For å oppnå best ytelse når produktet er
plassert under et overskap, må minste
avstanden mellom toppen av skapet
opprettholdes. Ideelt sett bør produktet
ikke plasseres under overskap. En eller
flere justerbare føtter på bunnen av
skapet sørger for at produktet står
stabilt.
3.3 Posisjonering
Dette produktet er ikke ment å brukes
som et innebygd produkt.
Produktet skal moteres i en tørr, godt
ventilert innendørs posisjon.
Dette produktet er beregnet til bruk ved
omgivelsestemperatur fra 10°C til 43°C.
Hvis, på grunn av annerledes montering,
krav til tilfredsstillende ventilasjon ikke
respekteres, vil produktet fungere
korrekt, men energiforbruket kan øke
noe.
Hvis du er i tvil om hvor du
skal montere produktet, må
du kontakte leverandøren,
kundeservice eller nærmeste
servicesenter.
Det må være mulig å kople
produktet fra
strømforsyningen. Støpslet
skal derfor alltid være lett
tilgjengelig etter montering.
FORSIKTIG!
Bruk avstandsstykkene som
følger med eller sørg for å
holde produktet utenfor
minsteavstanden som er
indikert i
monteringsinstruksene hvis
du monterer det inntil
veggen.
FORSIKTIG!
Hvis du installerer produktet
ved siden av en vegg, må du
se monteringsinstruksjonene
for å forstå
minimumsavstanden mellom
veggen og den siden av
produktet hvor
dørhengslene behøver nok
plass til å åpne døren når
det interne utstyret er tatt ut
(f.eks. under rengjøring).
3.4 Elektrisk tilkopling
• Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat
jording i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter. Kontakt en
faglært elektriker.
• Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
• Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
3.5 Omhengsling av døren
Se det separate dokumentet med
instruksjoner om montering og
omhengsling.
FORSIKTIG!
Beskytt gulvet mot riper
med et robust materiale hver
gang du omhengsler døren.
NORSK
45
4. BETJENINGSPANEL
1
2
1. Berør temperaturregulator.
Gjeldende temperaturindikator blinker.
Innstillingen beveger seg én posisjon
hver gang du berører
temperaturregulatoren.
Korresponderende LED vil blinke en
stund.
2. Berør temperaturregulatoren frem til
ønsket temperatur er valgt.
Den innstilte temperaturen
nås innen 24 timer. Etter
strømbrudd forblir den
innstilte temperaturen
lagret.
4
1.
2.
3.
4.
3
Temperaturindikator LED
FROSTMATIC-indikator
FROSTMATIC-knapp
Termostatbryter
PÅ-/AV-knapp
4.1 Slik slår du på produktet
1. Sett støpselet inn i strømuttaket.
2. Berør knappen for
temperaturregulatoren, hvis alle LEDindikatorer er av.
4.2 Slå av
Berør knappen for
temperaturregulatoren kontinuerlig i 3
sekunder.
Alle indikatorlys av.
4.3 Temperaturregulering
For å bruke produktet, berør
temperaturregulatoren helt til LED
korresponderer med lys for ønsket
temperatur. Valget er trinnvist og varierer
fra 2° C til 8 °C. Anbefalt innstilling er
4 °C.
4.4 FROSTMATIC-funksjon
FROSTMATIC-funksjonen brukes til å
utføre forhåndsfrysing og hurtigfrysing av
fryserommet i rekkefølge. Denne
funksjonen fremskynder frysingen av
ferske matvarer og beskytter samtidig
matvarer som allerede er satt inn i
fryserommet, mot uønsket
temperaturøkning.
Når du vil fryse ferske
matvarer, må FROSTMATICfunksjonen aktiveres minst
24 timer før varene legges
inn for å fullføre
forhåndsfrysing.
For å aktivere FROSTMATIC-funksjonen,
må du trykke på FROSTMATIC-knappen.
FROSTMATIC-indikatoren tennes.
Denne funksjonen stopper
automatisk etter 52 timer.
Denne funksjonen kan deaktiveres til
enhver tid ved å trykke på FROSTMATICknappen igjen. FROSTMATIC-lampen
slukkes.
5. DAGLIG BRUK
5.1 Slik plasserer du
dørhyllene
For å lagre pakker av mat i forskjellige
størrelser, kan hyllene i døren plasseres i
forskjellige høyder.
1. Dra hyllen gradvis opp til den løsner.
2. Flytt etter behov.
46
www.husqvarna-electrolux.se
5.2 Flyttbare hyller
Veggene inne i kjøleskapet er utstyrt
med en rekke spor, som gjør at hyllene
kan plasseres der de trengs.
2. Denne hyllen kan vippes for å
oppbevare åpnede flasker. For å
oppnå dette resultatet, må du
plassere de fremre krokene i hyllen
på ett nivå høyere enn de bakre
krokene.
Ikke flytt glasshyllen over
grønnsakskuffen, ettersom
den sikrer riktig
luftsirkulasjon.
5.3 Grønnsaksskuffer
Det er spesielle skuffer i den nederste
delen av produktet som er egnet for
oppbevaring av frukt og grønnsaker.
5.4 Flaskehylle
1. Plasser flaskene (med åpningen
pekende fremover) i den
forhåndsplasserte hyllen.
Hvis flaskeholderen er
plassert horisontalt, kan
du kun plassere
uåpnede flasker.
5.5 Frysing av fersk mat
Fryserrommet passer for frysing av fersk
mat, og lagring av frossen og dypfrossen mat over lengre tid.
Når du vil fryse ferske matvarer, må
FROSTMATIC-funksjonen aktiveres minst
24 timer før varene som skal fryses
legges i fryserommet.
NORSK
47
Oppbevar den ferske maten jevnt fordelt
i det første og andre rommet eller
skuffen fra toppen.
ut alle skuffene bortsett fra den nederste
skuffen, som må være på plass for å gi
god luftsirkulasjon.
Maksimal mengde mat som kan fryses
uten å legge til annen fersk mat i løpet av
24 timer, er spesifisert på typeskiltet (en
etikett som sitter inne i produktet).
Oppbevar maten minst 15 mm fra døren.
Når fryseprosessen er fullført, går
produktet automatisk tilbake til forrige
temperaturinnstilling (se «FROSTMATIC
Funksjon»).
I denne tilstanden kan
temperaturen inne i
kjøleskapet endre seg litt.
5.6 Oppbevaring av frosne
matvarer
Når du slår på produktet for første gang
eller etter en periode der den ikke var i
bruk, må du la den stå på i minst 3 timer
med FROSTMATIC-funksjonen slått på.
Fryseskuffene sikrer at du enkelt og raskt
finner det du leter etter. Skal du
oppbevare store mengder mat, kan du ta
FORSIKTIG!
Dersom det oppstår
utilsiktet tining, f.eks. på
grunn av strømbrudd, og
hvis strømmen er borte
lenger enn den verdien som
er oppført på typeskiltet
under «stigetid», må den
tinte maten brukes opp så
raskt som mulig eller
tilberedes øyeblikkelig og så
fryses på nytt.
5.7 Tining
Dypfryste eller frosne matvarer kan tines i
kjøleskapet eller inne i en plastpose
under kaldt vann før de spises.
Denne operasjonen avhenger av
tilgjengelig tid og type mat. Små stykker
kan også tilberedes mens de ennå er
frosne.
6. RÅD OG TIPS
6.1 Tips for strømsparing
• Fryser: Produktets interne
konfigurasjon er den som sikrer mest
mulig effektiv energibruk.
• Kjøleskap: Mest effektiv energibruk er
sikret i konfigurasjonen med skuffene
i den nederste delen av produktet og
hyllene jevnt fordelt. Posisjonering av
dørhyllene påvirker ikke
energiforbruket.
• Døren må ikke åpnes for ofte og må
ikke stå åpen lengre enn nødvendig.
• Fryser: Jo kaldere
temperaturinnstilling, jo høyere
energiforbruk.
• Kjøleskap: For å spare energi unngå å
sette for høy temperatur, med mindre
matens egenskaper krever det.
• Dersom romtemperaturen er høy,
temperaturkontrollen står på lav
temperatur og produktet er fullt av
mat, vil kompressoren gå uavbrutt.
Dette fører til at det dannes rim eller
is på fordamperen. I så fall må
temperaturkontrollen stilles på en
høyere temperatur, for å muliggjøre
automatiske avriming og for å spare
energi på denne måten.
• Sørg for god ventilasjon. Ikke dekk
ventilasjonsristene eller -hullene.
6.2 Tips til frysing
• Aktiver FROSTMATIC-funksjonen
minst 24 timer før maten i
fryserommet.
• Før du fryser, må du pakke inn og
forsegle fersk mat i: aluminiumsfolie,
plastfilm eller poser, lufttette
beholdere med lokk.
• For mer effektiv frysing og tining, kan
du dele mat i små porsjoner.
• Det anbefales å sette etiketter og
datoer på all den frosne maten. Dette
vil gjøre det lettere å identifisere
matvarer og til å vite når de skal
brukes før de forderver.
• Maten skal være fersk når den fryses
for å bevare god kvalitet. Særlig frukt
48
www.husqvarna-electrolux.se
•
•
•
•
•
og grønnsaker bør fryses etter høsting
for å bevare alle næringsstoffene
deres.
Frys ikke flasker eller bokser med
væsker, spesielt drikke som
inneholder karbondioksid – de kan
eksplodere under frysing.
Ikke sett varm mat inn i fryserommet.
Avkjøl den ved romtemperatur før du
legger den inn i rommet.
For å unngå temperaturøkning for
allerede fryst mat må du ikke plassere
fersk ufryst mat direkte ved siden av
den. Plasser mat ved romtemperatur i
den rommet av fryserommet der det
ikke er frossen mat.
Ikke spis isterninger, vannis eller
iskrem like etter at du har tatt dem ut
av fryseren. Risiko for frostbitt.
Ikke frys ting mat. Hvis maten er tint,
koker, avkjøler og fryser du den.
6.3 Tips til oppbevaring av
frosne matvarer
• Middels temperaturinnstilling
temperatur sikrer god konservering av
frosne matvarer.
Høyere temperaturinnstilling inne i
produktet kan føre til kortere
holdbarhet.
• Hele fryserommet er egnet for lagring
av frosne matvarer.
• La det være nok plass rundt maten
slik at luften kan sirkulere fritt.
• For tilstrekkelig oppbevaring se
etiketten med matens holdbarhet på
matemballasjen.
• Det er viktig å pakke inn maten slik
måte at vann, fuktighet eller kondens
ikke kommer inn.
6.4 Handletips
Etter dagligvarehandel:
• Forsikre deg om at emballasjen ikke
er skadet – maten kan bli fordervet.
Hvis pakningen er hoven eller våt, kan
det hende at den ikke har blitt lagret
under optimale forhold, og tiningen
kan allerede ha startet.
• For å begrense tineprosessen, kjøp
frosne varer på slutten av
dagligvarehandelen og transporter
dem i en termisk og isolert kjølebag.
• Plasser den frosne maten umiddelbart
i fryseren etter at du kom tilbake fra
butikken.
• Hvis maten har blitt tint i noen grad,
må du ikke fryse den på nytt. Spis den
så snart som mulig.
• Respekter utløpsdatoen og
lagringsinformasjonen på pakken.
6.5 Holdbarhetstid for fryserrommet
Matvaretype
Holdbarhet (måneder)
Brød
3
Frukt (unntatt sitrus)
6 – 12
Grønnsaker
8 – 10
Rester uten kjøtt
1–2
Meierimat:
Smør
Bløtost (f.eks. mozzarella)
Hard ost (f.eks. parmesan, cheddar)
Sjømat:
6–9
3–4
6
NORSK
Matvaretype
Holdbarhet (måneder)
Fet fisk (f.eks. laks, makrell)
Mager fisk (f.eks. torsk, flyndre)
Reker
Muslinger og blåmuslinger uten skall
Kokt fisk
2–3
4–6
12
3–4
1–2
49
Kjøtt:
Fjærfe
Storfekjøtt
Svinekjøtt
Lammekjøtt
Pølse
Skinke
Rester med kjøtt
6.6 Tips til kjøling av ferske
matvarer
• En god temperaturinnstilling som
sikrer konservering av fersk mat er en
temperatur under eller lik +4 °C.
Høyere temperaturinnstilling inne i
produktet kan føre til kortere
holdbarhet på maten.
• Dekk maten med emballasje for å
bevare dens friskhet og aroma.
• Bruk alltid lukkede beholdere til
væsker til mat, for å unngå smaker
eller dårlig lukt i rommet.
• For å unngå krysskontaminering
mellom tilberedt og rå mat, dekk til
tilberedt mat og skiller den fra rå mat.
• Det anbefales å tine maten inni
kjøleskapet.
• Ikke sett varm mat i produktet.
Forsikre deg om at den er avkjølt ved
romtemperatur før du setter den inn.
• For å forhindre matsvinn bør alltid ny
mat plasseres bak gammel mat.
6.7 Tips til kjøling av matvarer
• Kjøtt (alle typer): pakkes i en egnet
forpakning og plasseres på
7. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
9 – 12
6 – 12
4–6
6–9
1–2
1–2
2–3
•
•
•
•
•
•
glasshyllen over grønnsakskuffen.
Oppbevar kjøtt i maks 1-2 dager.
Frukt og grønnsaker: vask godt (fjern
jorden) og plasser i en spesiell skuff
(grønnsaksskuff).
Det anbefales ikke å oppbevare
eksotiske frukter som bananer,
mango, papaya osv. i kjøleskapet.
Grønnsaker som tomater, poteter, løk
og hvitløk skal ikke oppbevares i
kjøleskapet.
Smør og ost: plasseres i en lufttett
boks eller pakkes i aluminiumsfolie/
plastfolie for å holde luft borte så
godt som mulig.
Flasker: lukk dem med en kork og sett
dem i flaskehyllen i døren, eller (hvis
det følger med) på flaskehyllen.
Henvis alltid til utløpsdatoen for
produktene for å vite hvor lenge de
skal oppbevares.
50
www.husqvarna-electrolux.se
7.1 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
gjennom et dreneringsrør og ned i en
beholder på baksiden av produktet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
Det er viktig å jevnlig rengjøre
dreneringshullet for tinevann i
kjøleskapskanalen for å hindre at vannet
overfyller og drypper på mat i skapet.
FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da
dette vil skade finishen.
FORSIKTIG!
Tilbehøret og delene til
produktet er ikke egnet for
vask i oppvaskmaskin.
7.2 Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
7.3 Avising av kjøleskapet
Frost blir automatisk fjernet fra
fordamperen i kjøleskap-rommet under
normal bruk. Smeltevannet ledes ut
7.4 Avriming av fryseren
Fryseseksjonen er frostfri. Det vil si at det
ikke danner seg rim mens produktet er i
bruk, verken på veggene eller på maten.
7.5 Perioder uten bruk
Når produktet ikke brukes i lange
perioder, ta følgende forholdsregler:
1. Koble produktet fra
strømforsyningen.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehør.
4. La dørene stå på gløtt for å hindre at
det danner seg ubehagelig lukt.
8. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Produktet fungerer ikke.
Produktet er slått av.
Slå på produktet.
Støpselet sitter ikke ordentlig i stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig inn i
stikkontakten.
NORSK
Problem
Produktet er støyintensivt.
51
Mulig årsak
Løsning
Stikkontakten er ikke spenningsførende.
Koble et annet elektrisk produkt til stikkontakten. Kontakt en kvalifisert elektriker.
Produktet står ikke stødig.
Kontroller at produktet står
stabilt.
Kompressoren arbeider uav- Temperaturen er feil innstilt.
brutt.
Se kapittelet "Betjeningspanel".
Mye mat ble lagt i fryseren
på en gang.
Vent noen timer og kontroller temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se "Montering"-kapittelet.
Matproduktene som ble lagt La matprodukter avkjøle seg
ned i produktet var for varm. til romtemperatur før du legger den i fryseren.
Døren er ikke ordentlig lukket.
Se avsnittet "Lukke døren".
Funksjonen FROSTMATIC er Se avsnittet "FROSTMATICslått på.
funksjonen".
Kompressoren starter ikke
med en gang etter at du har
trykket på "FROSTMATIC",
eller etter at temperaturen
er endret.
Kompressoren starter etter
en viss tid.
Dette er normalt, det har ikke oppstått en feil.
Døren er ikke skikkelig justert eller berører ventilasjonsgrillen.
Produktet står ikke plant.
Se monteringsinstruksjoner.
Vanskelig å åpne døren.
Du prøvde å åpne døren
Vent noen sekunder før du
igjen med en gang etter den åpner døren på nytt.
ble lukket.
Produktets sidepaneler er
varme.
Dette er en normal tilstand
som skyldes driften av varmeveksleren.
Lampen lyser ikke.
Lampen er i standby-modus. Lukk døren og åpne den
igjen.
Det er for mye rim og is.
Påse at det er minst 30 mm
avstand mellom produktet
og tilstøtende møbler.
Lampen er defekt.
Kontakt nærmeste autoriserte serviceverksted.
Døren er ikke ordentlig lukket.
Se avsnittet "Lukke døren".
Pakningen er deformert eller Se avsnittet "Lukke døren".
skitten.
52
www.husqvarna-electrolux.se
Problem
Mulig årsak
Løsning
Matvarene er ikke pakket
skikkelig inn.
Pakk maten bedre inn.
Temperaturen er feil innstilt.
Se kapittelet "Betjeningspanel".
Produktet er fullt og er satt
til laveste temperatur.
Still inn på en høyere temperatur. Se kapittelet "Betjeningspanel".
Temperaturen i produktet er Still inn på en høyere tempefor lav og omgivelsestempe- ratur. Se kapittelet "Betjeraturen er for høy.
ningspanel".
Det renner vann på bakveggen i kjøleskapet.
Under den automatiske avrimingsprosessen smelter rimet på bakveggen.
Dette er korrekt.
Det er for mye kondensert
vann på bakveggen i kjøleskapet.
Døren ble åpnet for ofte.
Åpne produktets dør kun når
det er nødvendig.
Døren ble ikke ordentlig luk- Påse at døren er ordentlig
ket.
lukket.
Lagret mat ble ikke pakket
inn.
Det renner vann inne i kjøleskapet.
Pakk inn mat i egnet emballasje før du legger det i skapet.
Matprodukter forhindrer at
Pass på at ingen matvarer
vannet renner inn i vannopp- berører bakveggen.
samlingsbeholderen.
Vannavløpet er tilstoppet.
Rengjør vannavløpet.
Det renner vann på gulvet.
Smeltevannets utløp er ikke
koblet til fordamperbrettet
over kompressoren.
Fest smeltevannsrøret til fordamperbrettet.
Temperaturen kan ikke stilles inn.
Funksjonen "FROSTMATIC" Slå av "FROSTMATIC-funker slått på.
sjonen" manuelt, eller vent
til funksjonen deaktiveres
automatisk for å velge temperaturen. Se avsnittet
"FROSTMATIC-funksjonen".
Temperaturen i produktet er Temperaturen er ikke riktig
for høy/lav.
innstilt.
Døren er ikke ordentlig lukket.
Still inn en lavere/høyere
temperatur.
Se avsnittet "Lukke døren".
NORSK
Problem
53
Mulig årsak
Løsning
Matvarene har for høy temperatur.
La matvarene avkjøle seg til
romtemperatur før du legger
til oppbevaring.
Mange matvarer er lagt inn i
produktet samtidig.
Legg færre matvarer inn i
produktet på samme tid.
Døren har vært åpnet for ofte.
Åpne døren bare hvis det er
nødvendig.
Funksjonen FROSTMATIC er Se avsnittet "FROSTMATICslått på.
funksjonen".
Det sirkulerer ikke kald luft i
produktet.
Påse at kald luft sirkulerer i
produktet. Se etter i kapittelet "Råd og tips".
Noen spesifikke overflater i
kjøleskapet er varmere til enkelte tider.
Dette er en normal tilstand.
LED-lampene for temperatu- Det har oppstått en feil i
rinnstillinger blinker samtitemperaturmålingen.
dig.
Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter. Kjølesystemet fortsetter å holde matvarene kalde, men det vil ikke være mulig å justere temperaturen.
Dersom rådet ikke gir det
ønskede resultatet, ta
kontakt med nærmeste
autoriserte serviceverksted.
8.2 Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart, innvendig LED-lys.
Lyset kan bare skiftes av en
servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste
autoriserte servicesenter.
8.3 Lukke døren
1. Rengjøre dørpakninger.
2. Juster døren, om nødvendig. Se
monteringsinstruksjoner.
3. Bytt defekte dørpakninger, om
nødvendig. Kontakt det autoriserte
servicesenteret.
54
www.husqvarna-electrolux.se
9. STØY
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
10. TEKNISKE DATA
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på produktet, på den
innvendige siden av produktet og på
energietiketten.
QR-koden på energietiketten som fulgte
med produktet, gir en nettlenke til
informasjonen som er relatert til ytelsen
av dette produktet i EU EPRELdatabasen. Oppbevar energietiketten
kun for henvisning med denne
brukerhåndboken samt alle andre
dokumenter som fulgte med dette
produktet.
Det er også mulig å finne den samme
informasjonen i EPREL med koblingen
https://eprel.ec.europa.eu og
modellnavnet, samt produktnummeret
som du finner på merkeskiltet til
apparatet.
Se koblingen www.theenergylabel.eu for
detaljert informasjon om energietiketten.
11. INFORMASJON FOR TESTINSTITUTTER
Montering og forberedelse av produkt
for enhver EcoDesign-kontroll skal være i
samsvar med EN 62552. Ventilasjonskrav,
spordimensjoner og minste avstand bak
skal være som angitt i denne
brukerhåndboken i kapittel 3. Kontakt
produsenten for ytterligere informasjon,
inkludert lasteplaner.
NORSK
12. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
55
56
www.husqvarna-electrolux.se
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................57
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 59
3. INSTALLATION..........................................................................................................60
4. KONTROLLPANEL.....................................................................................................63
5. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 63
6. RÅD OCH TIPS...........................................................................................................65
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING...................................................................................67
8. FELSÖKNING.............................................................................................................68
9. BULLER....................................................................................................................... 72
10. TEKNISKA DATA..................................................................................................... 72
11. INFORMATION TILL PROVANSTALTER............................................................... 72
BÄSTA KUND
Tack för att du valt denna produkt från Husqvarna-Electrolux. Vi har skapat den så
att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör
livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Ta några
minuter och läs igenom detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, service- och
reparationsinformation:
www.husqvarna-electrolux.se
Registrera din produkt för bättre service:
www.husqvarna-electrolux.se
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på märkplåten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
57
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn i åldern 3 till 8 år får stoppa in och ta ut tvätten ur
maskinen förutsatt att de har fått rätt instruktioner.
Denna produkt kan användas av personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar
under förutsättning att de har fått korrekta
instruktioner.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
produkten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.
58
www.husqvarna-electrolux.se
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
För att undvika kontaminering av livsmedel respektera
följande instruktioner:
– låt inte dörren vara öppen längre stunder,
– rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt
med mat samt åtkomliga dräneringssystem,
– förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylen,
så att det inte kommer i kontakt med eller droppar
på annan mat.
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra
medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver
de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
VARNING: Använd inga elektriska produkter inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel
eller metallföremål.
När produkten är tom under en längre tid ska den
stängas av, avfrostas, rengöras, torkas och dörren ska
lämnas öppen för att förhindra att mögel utvecklas i
produkten.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
SVENSKA
59
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Se till att luft kan cirkulera i
produkten.
• Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
• Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
• Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
• Produkten får inte utsättas för regn.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
• När du flyttar produkten, lyft upp den
i framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så
att du inte skadar kylkretsen som
innehåller isobutan.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
• Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
• Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
60
www.husqvarna-electrolux.se
• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
• Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
• Frys inte mat igen som en gång tinats.
• Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
• Lägg maten i påse eller
förvaringsburk innan du lägger det i
frysfacket.
2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
• Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
• Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
produkten. Använd endast
originaldelar.
• Observera att självreparation eller
icke-professionell reparation kan få
säkerhetsmässiga konsekvenser och
kan upphäva garantin.
• Följande reservdelar kommer att
finnas tillgängliga i 7 år efter att
modellen har slutat tillverkas:
termostater, temperatursensorer,
kretskort, ljuskällor, luckhandtag,
luckgångjärn, brickor och korgar.
Observera att vissa av dessa
reservdelar endast är tillgängliga för
professionella reparatörer och att inte
alla reservdelar är relevanta för alla
modeller.
• Packningar till luckan kommer att
finnas tillgängliga i tio år efter att
modellen har slutat tillverkas.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
SVENSKA
61
D3
D1
3.1 Mått
W1
D2
W3
H2
H1
W2
Generella mått1)
Utrymme som krävs vid användning1)
H1
mm
1850
H2
mm
1950
W1
mm
595
W3
mm
795
D1
mm
647
D3
mm
1189
1) höjd, bredd och djup utan handtag och fötter
Utrymme som krävs vid användning1)
H2
mm
1950
W2
mm
660
D2
mm
684
1) höjd, bredd och djup inklusive handtaget, plus
utrymmet som krävs för fri cirkulation av kylluften
1) höjd, bredd och djup inklusive handtaget, plus
utrymmet som krävs för fri cirkulation av kylluften,
plus det utrymme som krävs för att tillåta dörröppning till minsta vinkel som tillåter borttagning
av all intern utrustning
3.2 Placering
Se installationsanvisningarna
för installationen.
För att säkerställa produktens bästa
funktionalitet bör du inte installera den i
närheten av en värmekälla (ugn, radiator,
62
www.husqvarna-electrolux.se
spis eller häll) eller på ett ställe med
direkt solljus. Se till att luft kan cirkulera
fritt runt produktens baksida.
För att få bästa effekt om produkten
placeras under en överhängande
väggenhet, måste minimiavståndet
mellan skåpets översida och
väggenheten behållas. Produkten bör
dock inte placeras under överhängande
väggenheter. En eller flera justerbara
fötter under skåpet ser till att det går att
få maskinen i nivå.
FÖRSIKTIGHET!
Om produkten installeras
intill en vägg, se
installationsinstruktionerna
för att förstå minsta avstånd
mellan väggen och den sida
av produkten där
gångjärnen sitter ge
tillräckligt utrymme för att
öppna dörren när delarna
inuti kylskåpet tas bort (t ex
vid rengöring).
3.3 Positionering
3.4 Elektrisk anslutning
Den här produkten är inte avsedd att
användas inbyggd.
• Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning
till ett eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Den här produkten ska installeras i ett
torrt, väl ventilerat rum inomhus.
Den här produkten är avsedd att
användas vid omgivningstemperatur
mellan 10°C och 43°C.
Om det på grund av olika skäl inte går
att få rätt ventilation, kommer produkten
att fungera korrekt men
energiförbrukningen kan öka något.
Kontakta återförsäljaren, vår
kundtjänst eller närmsta
servicecenter om du är
osäker på var du ska
installera produkten.
Produkten måste kunna
skiljas från elnätet.
Stickkontakten måste därför
vara lätt att komma åt när
kylen/frysen har installerats.
FÖRSIKTIGHET!
Om produkten placeras mot
en vägg ska de medföljande
distanserna användas för att
hålla det minimiavstånd som
anges i
monteringsanvisningarna.
3.5 Omhängning av dörr
Se separata instruktioner om installation
och omhängning av dörren.
FÖRSIKTIGHET!
Om du ska vända dörren, de
alltid till att skydda golvet
från repor med ett slitstarkt
material.
SVENSKA
63
4. KONTROLLPANEL
1
2
1. Tryck på temperaturreglaget.
Indikatorn för nuvarande temperatur
blinkar. Varje gång du trycker på
temperaturreglaget förflyttar sig
inställningen en position. Motsvarande
LED blinkar ett tag.
2. Tryck på temperaturreglaget tills
önskad temperatur valts.
Den inställda temperaturen
uppnås inom 24 timmar.
Efter ett strömavbrott sparas
den inställda temperaturen.
4
1.
2.
3.
4.
3
Temperaturindikatorlampa
FROSTMATIC-indikator
FROSTMATIC-knapp
Temperaturreglage
PÅ/AV-knapp
4.1 Slå på
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på temperaturreglaget om alla
LED-indikatorer är släckta.
4.2 Stänga av
Fortsätt trycka på temperaturreglaget i 3
sekunder.
Alla kontrollampor är släckta.
4.3 Temperaturreglering
Ställ in produkten genom att trycka på
temperaturreglaget tills LED som
motsvarar önskad temperatur tänds.
Valet är progressivt, det varierar på
mellan 2 °C till 8 °C. Rekommenderad
inställning är 4 °C.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
5.1 Placering av dörrfacken
För att kunna förvara matförpackningar
av olika storlekar kan dörrhyllorna
placeras på olika nivåer.
1. Dra hyllan uppåt lite i taget tills den
lossnar.
2. Placera om enligt behov.
4.4 FROSTMATIC-funktion
FROSTMATIC-funktionen används för
förfrysning och snabbfrysning i följd i
frysfacket. Den här funktionen
accelererar infrysningen av färska
livsmedel och skyddar på samma gång
maten som redan finns i frysen från att bli
för varm.
För frysning av färska
livsmedel, aktivera
funktionen FROSTMATIC
minst 24 timmar innan maten
läggs till förfrysning.
För att aktivera FROSTMATICfunktionen, tryck på FROSTMATICknappen. FROSTMATIC-indikatorn
tänds.
Denna funktion stängs av
automatiskt efter 52 timmar.
Du kan när som helst stänga av
funktionen genom att trycka på
FROSTMATIC-knappen igen.
FROSTMATIC-indikatorn släcks.
64
www.husqvarna-electrolux.se
5.2 Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är försedda med ett
antal bärare så att hyllorna kan placeras
enligt önskemål.
2. Denna hylla kan lutas för förvaring av
icke förslutna flaskor. För att göra det
ska de främre hakarna på hyllan
placeras en nivå högre än de bakre
hakarna.
För att behålla korrekt
luftcirkulation ska inte
glashyllan placeras ovanför
grönsakslådan.
5.3 Grönsakslåda
Det finns en särskild låda längst ner som
är lämplig för förvaring av frukt och
grönsaker.
5.4 Flaskhylla
1. Placera flaskorna (med öppningarna
vända utåt) i den redan installerade
hyllan.
Lägg endast in förslutna
flaskor om hyllan är
placerad horisontellt.
5.5 Infrysning av färska
livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
För infrysning av färska livsmedel,
aktivera FROSTMATIC-funktionen minst
24 timmar innan livsmedlet som ska
frysas placeras i frysfacket.
SVENSKA
Förvara den färska maten jämnt fördelad
i det första och andra facket eller lådan
uppifrån.
ur alla lådor utom den nedre lådan.
Denna måste vara på plats för att
säkerställa god luftcirkulation.
Den största mängd mat som kan frysas in
utan att lägga till mer mat inom 24
timmar anges på typskylten (en etikett
som finns på insidan av produkten).
Maten får inte placeras närmare än 15
mm från dörren.
När infrysningen är klar återgår
produkten automatiskt till föregående
temperaturinställning (se "FROSTMATICfunktion").
I detta tillstånd kan
temperaturen i kylskåpet
förändras något.
5.6 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll
i avstängt läge, låt produkten stå på i
minst tre timmar med FROSTMATICfunktionen på innan du lägger in några
matvaror.
Fryslådorna gör att du snabbt och enkelt
kan hitta det matpaket du söker. Om
stora mängder mat skall förvaras, plocka
65
FÖRSIKTIGHET!
I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som
anges på typskylten under
"Temperaturökningstid",
måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och
sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
5.7 Upptining
Djupfryst eller fryst mat kan, innan den
konsumeras, tinas i kylen eller i en
plastpåse under kallt vatten.
Detta beror på den tillgängliga tiden och
vilken typ av mat. Små bitar kan tillagas
om de är frysta.
6. RÅD OCH TIPS
6.1 Tips för energibesparing
• Frys: Produktens interna konfiguration
är det som säkerställer en effektiv
energianvändning.
• Kylskåp: Den mest effektiva
energianvändningen säkerställs i
konfigurationen med lådorna i
produktens nedre del och med
hyllorna fördelade jämnt. Hur hyllorna
är placerade i dörren påverkar inte
energiförbrukningen.
• Öppna inte dörren för ofta och låt
den inte stå öppen längre tid än
nödvändigt.
• Frys: Ju kallare temperaturinställning,
desto högre energiåtgång.
• Kylskåp: Ställ inte in för hög
temperatur för att spara energi om
det inte behövs för matens
egenskaper.
• Om rumstemperatuen är hög och
temperaturreglaget är inställt på en
låg temperatur samtidigt som
produkten är full med matvaror, kan
kompressorn behöva arbeta
kontinuerligt vilket medför att frost
eller is bildas på avdunstaren. I så fall
ska temperaturreglaget ställas in på
en högre temperatur för att den
automatiska avfrostningen ska starta
och för att på så sätt spara energi.
• Säkerställ god ventilation. Täck inte
över ventilationsgaller eller hål.
6.2 Tips för infrysning
• Aktivera FROSTMATIC-funktionen
minst 24 timmar innan du lägger in
mat i frysen.
• Innan mat läggs in i frysen ska den
packas in och förslutas i:
aluminiumfolie, plastfolie eller påsar,
lufttäta behållare med lock.
• Dela upp maten i mindre portioner för
effektivare infrysning och upptining.
• Det är bra att sätta etiketter och
datum på all fryst mat. Detta hjälper
till att identifiera maten och veta när
den bör ätas.
66
www.husqvarna-electrolux.se
• Maten ska vara färsk när den fryses in
för att bevara den goda kvaliteten.
Särskilt frukt och grönsaker ska frysas
efter skörd för att alla näringsämnen
ska bevaras.
• Frys inte in flaskor eller burkar med
vätska, särskilt inte de som innehåller
kolsyra - de kan explodera i frysen.
• Ställ inte in varm mat i frysfacket. Låt
varm mat svalna till rumstemperatur
innan de läggs in i frysen.
• Undvik att lägga in färsk icke fryst mat
bredvid redan fryst mat, eftersom den
frysta maten då kan tina upp. Lägg in
färsk icke fryst mat i den del av frysen
där det inte finns någon fryst mat.
• Ät inte isbitar eller isglass direkt efter
du har tagit ut dem ur frysen. Det
finns risk för frostskador.
• Frys inte om mat som har tinat. Om
maten har tinat, tillaga den, låt den
svalna och frys därefter in den.
6.3 Tips för förvaring av fryst
mat
• Inställningen på medeltemperatur
garanterar god konservering av färsk
mat.
Högre temperaturinställning i
produkten kan leda till kortare
hållbarhet.
• Hela frysfacket är lämpligt för
förvaring av frysta
livsmedelsprodukter.
• Se till att det finns tillräckligt med
utrymme runt maten så att luft kan
cirkulera fritt.
• För korrekt förvaring, se etiketten på
livsmedelsförpackningar där
livsmedlets hållbarhet finns.
• Det är viktigt att förpacka maten på
ett sådant sätt att vatten, fukt eller
kondens inte kan komma in.
6.4 Shoppingtips
När du har handlat mat:
• Se till att förpackningen är hel annars kan maten bli dålig. Om
förpackningen har svällt eller är våt,
kanske det inte har förvarats under
optimala förhållanden och upptining
kan ha börjat.
• För att undvika att fryst mat börjar tina
ska du köpa frysta varor precis innan
du lämnar livsmedelsbutiken och
transportera dem i en termisk och
isolerad kylväska.
• Lägg omedelbart in den frysta maten i
frysen när du har kommit tillbaka från
butiken.
• Om maten har tinat helt eller bara lite,
får den inte frysas om igen. Ät den så
snart som möjligt.
• Respektera sista förbrukningsdag och
förvaringsinformationen på
förpackningen.
6.5 Hållbarhet för frysfacket
Typ av mat
Hållbarhet (månader)
Bröd
3
Frukt (ej citrus)
6 - 12
Grönsaker
8 - 10
Rester utan kött
1-2
Mejeriprodukter:
Smör
Mjuk ost (t.ex. mozzarella)
Hård ost (t.ex. parmesan, cheddar)
Skaldjur:
6-9
3-4
6
SVENSKA
Typ av mat
Hållbarhet (månader)
Fet fisk (t.ex. lax, makrill)
Mager fisk (t.ex. torsk, flundra)
Räkor
Musslor utan skal
Kokt fisk
2-3
4-6
12
3-4
1-2
67
Kött:
Fågel
Nötkött
Fläsk
Lamm
Korv
Skinka
Rester med kött
6.6 Tips för kylning av färska
livsmedel
• Bra temperaturinställning som
säkerställer bra förvaring av färsk mat
är en temperatur lägre än eller exakt
+4 °C.
Högre temperaturinställning inuti
produkten kan leda till kortare
hållbarhet av matvarorna.
• Täck alltid maten för att bevara
färskheten och aromen.
• Använd alltid stängda behållare för
vätskor och livsmedel för att undvika
smaker eller lukt i facket.
• För att undvika korskontaminering
mellan kokt och rå mat, täck den
kokta maten och separera den från
den råa maten.
• Det bästa är att tina maten i kylen.
• Ställ inte in varm mat i kylskåpet. Se
till att den har svalnat vid
rumstemperatur innan du sätter i den.
• För att förhindra att mat kastas ska ny
mat alltid placeras bakom den gamla.
9 - 12
6 - 12
4-6
6-9
1-2
1-2
2-3
6.7 Tips för kylning av mat
• Kött (alla typer): lägg i lämplig
förpackning och placera på glashyllan
ovanför grönsakslådan. Förvara kött i
högst 1-2 dagar.
• Frukt och grönsaker: rengör noggrant
(ta bort jord) och lägg dem i en
särskild låda (grönsakslåda).
• Exotiska frukter som banan, mango,
papaya etc. ska helst inte förvaras i
kylen.
• Grönsaker som tomater, potatis, lök
och vitlök ska inte förvaras i kylen.
• Smör och ost: lägg i en lufttät
behållare eller vira in i aluminiumfolie
eller en plastpåse för att få ut så
mycket luft som möjligt.
• Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i
dörrens flaskhylla eller (extrautr.) i
flaskstället.
• Titta alltid på livsmedlens
utgångsdatum för att veta hur länge
de kan förvaras.
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
68
www.husqvarna-electrolux.se
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill
av kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.
FÖRSIKTIGHET!
Tillbehören och andra delar
av produkten är inte
lämpliga för rengöring i
diskmaskin.
7.2 Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
7.3 Avfrostning av kylskåpet
Frost elimineras automatiskt från
kylfackets förångare vid normal
användning. Det avfrostade vattnet töms
ut via en ränna i en särskild behållare
som sitter ovanför kompressorn på
kylskåpet baksida, där vattnet avdunstar.
7.4 Avfrostning av frysen
Frysfacket behöver inte avfrostas. Detta
innebär att det inte bildas någon frost
under drift, varken på innerväggarna eller
matvarorna.
7.5 Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörrarna stå öppna så att inte
dålig lukt bildas.
8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Om produkten inte fungerar ...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Slå på produkten.
Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.
SVENSKA
Problem
69
Möjlig orsak
Åtgärd
Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk
produkt till eluttaget. Kontakta en behörig elektriker.
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten
står stabilt.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Temperaturen är felaktigt in- Se avsnittet "Kontrollpanel".
ställd.
Många matvaror har lagts in
samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se kapitlet "Installation".
Alltför varm mat har lagts in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före förvaring.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnitt "Stänga dörren".
Funktionen FROSTMATIC är
på.
Se avsnittet "FROSTMATICfunktion".
Kompressorn startar inte
Kompressorn startar efter en Detta är normalt och indikeomedelbart när "FROSTMA- stund.
rar inte att något fel har uppTIC" trycks in eller när temstått.
peraturen ändras.
Dörren är felinriktad eller
blockerar ventilationsgallret.
Produkten står inte i våg.
Se Installationsanvisningar.
Det är svårt att öppna dörren.
Du försökte öppna dörren
direkt efter stängning.
Vänta några sekunder mellan stängning och återöppnande av dörren.
Sidopanelerna är varma.
Det är värme som avges från Se till att det finns minst 30
värmeväxlaren och är helt
mm utrymme på varje sida
normalt.
av produkten och omgivande skåp.
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnitt "Stänga dörren".
Dörrtätningen är deformerad eller smutsig.
Se avsnitt "Stänga dörren".
Det har bildats för mycket
frost och is.
70
www.husqvarna-electrolux.se
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Matvaror är inte ordentligt
förpackade.
Förpacka matvarorna ordentligt.
Temperaturen är felaktigt in- Se avsnittet "Kontrollpanel".
ställd.
Produkten är full med livsStäll in en högre temperatur.
medel och är inställd på den Se avsnittet "Kontrollpanel".
lägsta temperaturen.
Vatten rinner på den bakre
väggen i kylskåpet.
Produktens inställda temperatur är för låg och omgivningstemperaturen är för
hög.
Ställ in en högre temperatur.
Se avsnittet "Kontrollpanel".
Under den automatiska avfrostningen tinar frost på
bakväggen.
Detta är normalt.
Det finns för mycket konden- Dörren har öppnats för ofta.
svatten på kylskåpets bakre
vägg.
Vatten rinner inne i kylskåpet.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Dörren stängdes inte ordentligt.
Se till att dörren är ordentligt stängd.
Mat som lagts in är inte ordentligt förpackad.
Förpacka maten på lämpligt
sätt innan den läggs in.
Matvaror hindrar vattnet från Kontrollera att inga matvaror
att rinna in i vattenuppsam- har kontakt med den bakre
laren.
väggen.
Vattenutloppet är igentäppt. Rengör vattenutloppet.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är inte
anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.
Anslut tömningsslangen till
avdunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte ställas in.
Funktionen "FROSTMATIC"
är påslagen.
Stäng av "FROSTMATICfunktionen" manuellt eller
vänta med att ställa in temperaturen tills funktionen har
stängts av automatiskt. Se
avsnittet "FROSTMATICfunktion".
Temperaturen i produkten är Temperaturen är felaktigt in- Ställ in en högre/lägre temför låg/hög.
ställd.
peratur.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnitt "Stänga dörren".
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Matvarornas temperatur är
för hög.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur
innan du lägger in dem.
Många matvaror har lagts in
för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för
förvaring samtidigt.
Dörren har öppnats för ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Funktionen FROSTMATIC är
på.
Se avsnittet "FROSTMATICfunktion".
Kalluft cirkulerar inte i produkten.
Se till att kalluft kan cirkulera
i produkten. Se kapitlet "Råd
och tips".
Vissa specifika ytor i kylskåpet är varmare ibland.
LED-lamporna för temperaturinställning blinkar samtidigt.
71
Detta är normalt.
Ett fel har inträffat i mätning- Kontakta närmaste auktorien av temperaturen.
serade serviceverkstad. Kylsystemet fortsätter att hålla
matvarorna kalla, men temperaturen kan inte justeras.
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
8.2 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.
8.3 Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se
Installationsanvisningar.
3. Byt vid behov ut defekta
dörrtätningar. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
72
www.husqvarna-electrolux.se
9. BULLER
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
10. TEKNISKA DATA
Den tekniska informationen anges på
typskylten som sitter inne i produkten
samt på energimärkningsetiketten.
QR-koden på energimärkningsetiketten
som levereras med produkten ger en
webblänk till informationen om denna
produkt i EU EPREL-databasen. Förvara
energimärkningsetiketten som referens
tillsammans med användarhandboken
och alla andra dokument som medföljer
denna produkt.
Det går också att hitta samma
information i EPREL med länken https://
eprel.ec.europa.eu och modellnamnet
och produktnumret som du hittar på
produktens typskylt.
Se länken www.theenergylabel.eu för
mer detaljerad information om
energimärkningsetiketten.
11. INFORMATION TILL PROVANSTALTER
Installation och förberedelse av
produkten för all EcoDesign-verifiering
ska överensstämma med EN 62552.
Ventilationskrav,
fördjupningsdimensioner och minsta
bakre fritt utrymme ska vara det som
anges i denna bruksanvisning i kapitel 3.
Vänligen kontakta tillverkaren för
ytterligare information, inklusive
lastplaner.
SVENSKA
73
12. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
280158610-A-092020
www.husqvarna-electrolux.se/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement