Electrolux KRB1AH35W Användarmanual

Electrolux KRB1AH35W Användarmanual
KRB1AH35W
SV
Kylskåp
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.........................................................................4
3. INSTALLATION.................................................................................................. 6
4. KONTROLLPANELEN......................................................................................10
5. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 10
6. RÅD OCH TIPS................................................................................................ 12
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING......................................................................... 12
8. FELSÖKNING...................................................................................................13
9. BULLER............................................................................................................16
10. TEKNISKA DATA........................................................................................... 16
11. INFORMATION TILL PROVANSTALTER...................................................... 17
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du väljer en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som grundar
sig på årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du använder den, kan du vara trygg i
vetskapen om att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, service- och
reparationsinformation:
www.electrolux.com/support
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på märkplåten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
SVENSKA
3
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn i åldern 3 till 8 år får stoppa in och ta ut tvätten ur
maskinen förutsatt att de har fått rätt instruktioner.
Denna produkt kan användas av personer med
mycket omfattande och komplexa
funktionsnedsättningar under förutsättning att de har
fått korrekta instruktioner.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
produkten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.
För att undvika kontaminering av livsmedel respektera
följande instruktioner:
– låt inte dörren vara öppen längre stunder,
4
www.electrolux.com
rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt
med mat samt åtkomliga dräneringssystem,
– förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylen,
så att det inte kommer i kontakt med eller droppar
på annan mat.
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller
andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen
utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
VARNING: Använd inga elektriska produkter inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
När produkten är tom under en längre tid ska den
stängas av, avfrostas, rengöras, torkas och dörren ska
lämnas öppen för att förhindra att mögel utvecklas i
produkten.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
•
•
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
•
•
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Se till att luft kan cirkulera i produkten.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
Produkten får inte utsättas för regn.
Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
•
•
•
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
5
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så att
du inte skadar kylkretsen som innehåller
isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
•
Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
•
•
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
6
www.electrolux.com
•
Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
•
2.7 Avfallshantering
2.6 Underhåll
•
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten. Använd endast
originaldelar.
Observera att självreparation eller
icke-professionell reparation kan få
säkerhetsmässiga konsekvenser och
kan upphäva garantin.
Följande reservdelar kommer att
finnas tillgängliga i 7 år efter att
modellen har slutat tillverkas:
termostater, temperatursensorer,
kretskort, ljuskällor, luckhandtag,
luckgångjärn, brickor och korgar.
Observera att vissa av dessa
reservdelar endast är tillgängliga för
professionella reparatörer och att inte
alla reservdelar är relevanta för alla
modeller.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Packningar till luckan kommer att
finnas tillgängliga i tio år efter att
modellen har slutat tillverkas.
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
SVENSKA
7
D3
D1
3.1 Mått
W1
D2
W3
H2
H1
W2
Generella mått1)
H1
mm
1750
W1
mm
595
D1
mm
653
1) höjd, bredd och djup utan handtag och
fötter
Utrymme som krävs vid använd‐
ning1)
D2
mm
691
1) höjd, bredd och djup inklusive handtaget,
plus utrymmet som krävs för fri cirkulation
av kylluften
Utrymme som krävs vid använd‐
ning1)
Utrymme som krävs vid använd‐
ning1)
H2
mm
1790
H2
mm
1790
W3
mm
605
W2
mm
600
8
www.electrolux.com
Produkten måste kunna
skiljas från elnätet.
Stickkontakten måste därför
vara lätt att komma åt när
kylen/frysen har installerats.
Utrymme som krävs vid använd‐
ning1)
D3
mm
1193
1) höjd, bredd och djup inklusive handtaget,
plus utrymmet som krävs för fri cirkulation
av kylluften, plus det utrymme som krävs
för att tillåta dörröppning till minsta vinkel
som tillåter borttagning av all intern utrust‐
ning
FÖRSIKTIGHET!
Om produkten placeras mot
en vägg ska de medföljande
distanserna användas för att
hålla det minimiavstånd som
anges i
monteringsanvisningarna.
3.2 Placering
FÖRSIKTIGHET!
Om produkten installeras
intill en vägg, se
installationsinstruktionerna
för att förstå minsta avstånd
mellan väggen och den sida
av produkten där gångjärnen
sitter ge tillräckligt utrymme
för att öppna dörren när
delarna inuti kylskåpet tas
bort (t ex vid rengöring).
Se
installationsanvisningarna
för installationen.
För att säkerställa produktens bästa
funktionalitet bör du inte installera den i
närheten av en värmekälla (ugn, radiator,
spis eller häll) eller på ett ställe med
direkt solljus. Se till att luft kan cirkulera
fritt runt produktens baksida.
För att få bästa effekt om produkten
placeras under en överhängande
väggenhet, måste minimiavståndet
mellan skåpets översida och
väggenheten behållas. Produkten bör
dock inte placeras under överhängande
väggenheter. En eller flera justerbara
fötter under skåpet ser till att det går att
få maskinen i nivå.
3.4 Elektrisk anslutning
•
•
3.3 Positionering
Den här produkten är inte avsedd att
användas inbyggd.
Den här produkten ska installeras i ett
torrt, väl ventilerat rum inomhus.
Den här produkten är avsedd att
användas vid omgivningstemperatur
mellan 10°C och 43°C.
Om det på grund av olika skäl inte går att
få rätt ventilation, kommer produkten att
fungera korrekt men energiförbrukningen
kan öka något.
Kontakta återförsäljaren, vår
kundtjänst eller närmsta
servicecenter om du är
osäker på var du ska
installera produkten.
•
•
Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning till
ett eluttag.
Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
3.5 Justering av höjd
Dörrjusteringen beror på en
riktig avvägning.
Du bör tömma produkten
innan du utför denna åtgärd.
SVENSKA
Du kan justera höjden med de två främre
justerbara fötterna längst ner:
UP
DOWN
Du kan också justera höjden med de två
hjulen baktill:
1. Ta bort pluggen från framsidan av
produkten.
Hjulen på baksida kan
justeras genom att vrida
muttern på den gängade
staven till vänster för att höja
produkten eller till höger för
att sänka den.
2. Med en insexnyckel 10 eller en
stjärnskruvmejsel kan du justera
höjden på produkten på baksidan.
För riktningen på justeringen, följ
indikationen på pluggen.
9
10
www.electrolux.com
3. Sätt tillbaka pluggen.
3.7 Omhängning av dörr
3.6 Gummiproppar
Se separata instruktioner om installation
och omhängning av dörren.
Om du placerar produkten mot en vägg
ska du installera gummipropparna på de
bakre distanserna.
FÖRSIKTIGHET!
Om du ska vända dörren, de
alltid till att skydda golvet
från repor med ett slitstarkt
material.
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Slå på
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Vrid temperaturregulatorn medsols till
inställningen medium.
4.2 Stänga av
Stäng av produkten genom att vrida
temperaturreglaget till "O"-läget.
4.3 Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt. Du
kan ställa in en temperatur inuti
produkten.
Välj inställning, men tänk på att
temperaturen inne i kylen beror på:
• rumstemperatur,
• hur ofta man öppnar dörren,
• mängden livsmedel som förvaras,
• produktens placering.
En medelhög inställning är i regel
lämpligast.
För att använda produkten:
1. Vrid temperaturvredet medsols för att
få en lägre temperatur inuti
produkten.
2. Vrid temperaturvredet motsols för att
få en högre temperatur inuti
produkten.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
5.1 Placering av dörrhyllorna
Dörren har skenor som gör att hyllorna/
facken kan placeras efter dina önskemål.
1
Placering av dörrens hyllor/fack:
1. Lyft hyllan/facket bitvis i pilarnas
riktning tills de lossnar.
2. Placera hyllan/facket på önskad plats
och för in den/det i skenorna.
1
2
SVENSKA
5.2 Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är försedda med ett
antal bärare så att hyllorna kan placeras
enligt önskemål.
11
Följ stegen ovan i omvänd
ordning för att sätta tillbaka
glashyllan.
FÖRSIKTIGHET!
Se till att låssprintarna sitter
ordentligt på plats.
5.4 Grönsakslåda
Det finns en särskild låda längst ner som
är lämplig för förvaring av frukt och
grönsaker.
5.5 Ta bort lådorna
För att behålla korrekt
luftcirkulation ska inte
glashyllan placeras ovanför
grönsakslådan.
5.3 Ta bort glashyllorna
Den här produkten har glashyllor som
separerar lådorna.
Gör så här för att ta bort en låda från ett
fack:
1. Dra ut lådan så långt det går.
2. När du har kommit till slutet av
skenorna ska du lyfta lådan något
framtill och ta bort den.
När du vill ta bort glashyllorna:
1. Ta bort lådorna runt omkring (se "Ta
bort lådorna").
2. Dra ut låssprintarna på båda sidorna
av hyllan (1).
3. Dra sedan glashyllan utåt (2).
1
x2
2
Följ stegen ovan i omvänd
ordning för att sätta tillbaka
lådan igen.
12
www.electrolux.com
6. RÅD OCH TIPS
6.1 Tips för energibesparing
•
•
•
•
•
Den mest effektiva
energianvändningen säkerställs i
konfigurationen med lådorna i
produktens nedre del och med
hyllorna fördelade jämnt. Hur hyllorna
är placerade i dörren påverkar inte
energiförbrukningen.
Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än
nödvändigt.
Ställ inte in för hög temperatur för att
spara energi om det inte behövs för
matens egenskaper.
Om rumstemperatuen är hög och
temperaturreglaget är inställt på en
låg temperatur samtidigt som
produkten är full med matvaror, kan
kompressorn behöva arbeta
kontinuerligt vilket medför att frost
eller is bildas på avdunstaren. I så fall
ska temperaturreglaget ställas in på
en högre temperatur för att den
automatiska avfrostningen ska starta
och för att på så sätt spara energi.
Säkerställ god ventilation. Täck inte
över ventilationsgaller eller hål.
6.2 Tips för kylning av färska
livsmedel
•
•
Inställningen för medeltemperatur
säkerställer bra förvaring av färsk
mat.
Högre temperaturinställning inuti
produkten kan leda till kortare
hållbarhet av matvarorna.
Täck alltid maten för att bevara
färskheten och aromen.
•
•
•
•
•
Använd alltid stängda behållare för
vätskor och livsmedel för att undvika
smaker eller lukt i facket.
För att undvika korskontaminering
mellan kokt och rå mat, täck den
kokta maten och separera den från
den råa maten.
Det bästa är att tina maten i kylen.
Ställ inte in varm mat i kylskåpet. Se
till att den har svalnat vid
rumstemperatur innan du sätter i den.
För att förhindra att mat kastas ska ny
mat alltid placeras bakom den gamla.
6.3 Tips för kylning av mat
•
•
•
•
•
•
•
Kött (alla typer): lägg i lämplig
förpackning och placera på glashyllan
ovanför grönsakslådan. Förvara kött i
högst 1-2 dagar.
Frukt och grönsaker: rengör noggrant
(ta bort jord) och lägg dem i en
särskild låda (grönsakslåda).
Exotiska frukter som banan, mango,
papaya etc. ska helst inte förvaras i
kylen.
Grönsaker som tomater, potatis, lök
och vitlök ska inte förvaras i kylen.
Smör och ost: lägg i en lufttät
behållare eller vira in i aluminiumfolie
eller en plastpåse för att få ut så
mycket luft som möjligt.
Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i
dörrens flaskhylla eller (extrautr.) i
flaskstället.
Titta alltid på livsmedlens
utgångsdatum för att veta hur länge
de kan förvaras.
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
SVENSKA
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
FÖRSIKTIGHET!
Tillbehören och andra delar
av produkten är inte lämpliga
för rengöring i diskmaskin.
13
ut via en ränna i en särskild behållare
som sitter ovanför kompressorn på
kylskåpet baksida, där vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill
av kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.
7.2 Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
7.3 Avfrostning av kylskåpet
Frost elimineras automatiskt från
kylfackets förångare vid normal
användning. Det avfrostade vattnet töms
7.4 Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren stå öppna så att inte dålig
lukt bildas.
8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Om produkten inte fungerar ...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Slå på produkten.
Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten or‐
dentligt i eluttaget.
Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk
produkt till eluttaget. Kon‐
takta en behörig elektriker.
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten
står stabilt.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se avsnittet "Kontrollpa‐
nel".
14
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Många matvaror har lagts
in samtidigt.
Vänta några timmar och
kontrollera sedan tempera‐
turen igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se kapitlet "Installation".
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rum‐
stemperatur före förvaring.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnitt "Stänga dörren".
Dörren är felinriktad eller
blockerar ventilationsgall‐
ret.
Produkten står inte i våg.
Se Installationsanvisning‐
ar.
Det är svårt att öppna dör‐
ren.
Du försökte öppna dörren
direkt efter stängning.
Vänta i minst 30 sekunder
mellan stängning och åter‐
öppnande av dörren.
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Se avsnittet ”Byte av lam‐
pan”.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnitt "Stänga dörren".
Dörrtätningen är deforme‐
rad eller smutsig.
Se avsnitt "Stänga dörren".
Matvaror är inte ordentligt
förpackade.
Förpacka matvarorna or‐
dentligt.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se avsnittet "Kontrollpa‐
nel".
Produkten är full med livs‐
medel och är inställd på
den lägsta temperaturen.
Ställ in en högre tempera‐
tur. Se avsnittet "Kontroll‐
panel".
Produktens inställda tem‐
peratur är för låg och om‐
givningstemperaturen är
för hög.
Ställ in en högre tempera‐
tur. Se avsnittet "Kontroll‐
panel".
Det har bildats för mycket
frost och is.
Vatten rinner på den bakre Under den automatiska av‐ Detta är normalt.
väggen i kylskåpet.
frostningen tinar frost på
bakväggen.
Det finns för mycket kon‐
densvatten på kylskåpets
bakre vägg.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
SVENSKA
Problem
15
Möjlig orsak
Åtgärd
Dörren stängdes inte or‐
dentligt.
Se till att dörren är ordent‐
ligt stängd.
Mat som lagts in är inte or‐ Förpacka maten på lämp‐
dentligt förpackad.
ligt sätt innan den läggs in.
Vatten rinner inne i kylskå‐
pet.
Matvaror hindrar vattnet
från att rinna in i vatten‐
uppsamlaren.
Kontrollera att inga matva‐
ror har kontakt med den
bakre väggen.
Vattenutloppet är igen‐
täppt.
Rengör vattenutloppet.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunst‐
ningsbrickan ovanför kom‐
pressorn.
Anslut tömningsslangen till
avdunstningsbrickan.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre/lägre tem‐
peratur.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnitt "Stänga dörren".
Matvarornas temperatur är Låt matvarornas tempera‐
för hög.
tur sjunka till rumstempera‐
tur innan du lägger in dem.
Temperaturen i lådorna är
för låg.
Många matvaror har lagts
in för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för
förvaring samtidigt.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Kalluft cirkulerar inte i pro‐
dukten.
Se till att kalluft kan cirkule‐
ra i produkten. Se kapitlet
"Råd och tips".
Den kallaste inställningen
(+2 °C) har valts.
Ställ in en högre tempera‐
tur.
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
8.2 Byte av lampan
Produkten har en
innerbelysning bestående av
en LED-lampa med lång
livslängd.
Vi rekommenderar starkt att
endast använda
originalreservdelar.
Använd endast LED-lampor
(E14-bas). Den maximala
effekten anges på
lampenheten.
FÖRSIKTIGHET!
Koppla bort kylskåpet från
eluttaget.
16
www.electrolux.com
1. Dra vänster sida av lampskyddet
med dina fingrar för att låsa upp det.
Ta bort skyddet genom att dra det
mot dig.
1
2. Byt lampan mot en med samma
effekt och form och som är
specialtillverkad för
hushållsapparater.
3. Sätt tillbaka lampglaset.
4. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
5. Öppna luckan.
Kontrollera att belysningen tänds.
8.3 Stängning av dörren
2
1
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se
Installationsanvisningar.
3. Byt vid behov ut defekta
dörrtätningar. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
9. BULLER
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
10. TEKNISKA DATA
Den tekniska informationen anges på
typskylten som sitter inne i produkten
samt på energimärkningsetiketten.
QR-koden på energimärkningsetiketten
som levereras med produkten ger en
webblänk till informationen om denna
SVENSKA
produkt i EU EPREL-databasen. Förvara
energimärkningsetiketten som referens
tillsammans med användarhandboken
och alla andra dokument som medföljer
denna produkt.
Det går också att hitta samma
information i EPREL med länken https://
17
eprel.ec.europa.eu och modellnamnet
och produktnumret som du hittar på
produktens typskylt.
Se länken www.theenergylabel.eu för
mer detaljerad information om
energimärkningsetiketten.
11. INFORMATION TILL PROVANSTALTER
Installation och förberedelse av
produkten för all EcoDesign-verifiering
ska överensstämma med EN 62552.
Ventilationskrav,
fördjupningsdimensioner och minsta
bakre fritt utrymme ska vara det som
anges i denna bruksanvisning i kapitel 3.
Vänligen kontakta tillverkaren för
ytterligare information, inklusive
lastplaner.
12. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
18
www.electrolux.com
SVENSKA
19
280158504-A-082020
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement