Electrolux ENN2803COW Používateľská príručka

Electrolux ENN2803COW Používateľská príručka
ENN2803COW
CS
SK
Chladnička s mrazničkou
Chladnička s mrazničkou
Návod k použití
Návod na používanie
2
21
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. INSTALACE........................................................................................................6
4. PROVOZ.............................................................................................................7
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 10
6. TIPY A RADY................................................................................................... 12
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 13
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 14
9. ZVUKY..............................................................................................................17
10. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 18
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích a servisní informace
získáte na:
www.electrolux.com/support
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
ČESKY
3
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením mohou tento spotřebič
používat, pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory
na povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů
nepoužívejte jiné elektrické přístroje, než typy
schválené k tomuto účelu výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Z důvodu bezpečnosti spotřebič
nepoužívejte, dokud není
nainstalován do vestavné konstrukce.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
hodiny, než spotřebič připojíte k
napájení. Olej tak může natéct zpět
do kompresoru.
Před každou činností na spotřebiči
(např. změna směru otevírání dveří)
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
•
•
•
•
•
•
Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných
desek.
Nevystavujte spotřebič dešti.
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých
či příliš chladných místech.
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
Spotřebič obsahuje sáček pohlcovače
vlhkosti. Nejde o hračku. Nejde o
poživatinu. Okamžitě zlikvidujte.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
VAROVÁNÍ!
Při instalaci spotřebiče se
ujistěte, že není napájecí
kapel nikde zachycený či
poškozený.
ČESKY
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte rozbočovací
zástrčky ani prodlužovací
kabely.
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod
úrovní síťové zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
•
•
•
•
•
•
•
•
2.4 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
5
Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
Potraviny před vložením do mrazicího
oddílu zabalte do jakéhokoli
vhodného materiálu pro kontakt s
potravinami.
•
Typ osvětlení použitý u tohoto
spotřebiče je určen pouze do
domácích spotřebičů. Nepoužívejte je
pro osvětlení domácnosti.
2.5 Čištění a údržba
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn
isobutan (R600a) - zemní plyn, který je
dobře snášen životním prostředím.
Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí
okruh obsahující isobutan.
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost
vyvětrejte.
Zabraňte kontaktu horkých předmětů
s plastovými částmi spotřebiče.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky
v chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí
otvor spotřebiče a v případě potřeby
jej vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
6
www.electrolux.com
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku
tepla.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
U některých typů modelů
může při provozu mimo daný
rozsah docházet k
problémům s fungováním.
Správný provoz lze zaručit
pouze v rámci stanoveného
teplotního rozsahu. Pokud
máte jakékoliv pochyby
ohledně místa instalace
spotřebiče, obraťte se na
prodejce, na náš zákaznický
servis nebo na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
3.1 Umístění
Řiďte se pokyny k montáži
při instalaci.
K zajištění nejlepšího výkonu instalujte
spotřebič v dostatečné vzdálenosti od
zdrojů tepla, jako jsou radiátory, bojlery,
přímý sluneční svit apod. Zkontrolujte,
zda může vzduch volně cirkulovat kolem
zadní části skříně spotřebiče.
3.2 Poloha
3.3 Připojení k elektrické síti
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče.
•
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
•
•
•
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence
uvedené na typovém štítku odpovídají
napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k
tomuto účelu vybavena příslušným
kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s
odborníkem a připojte spotřebič k
samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost v případě nedodržení
výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
ČESKY
3.4 Požadavky na větrání
POZOR!
Řiďte se pokyny k montáži
při instalaci.
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
min.
200 cm2
5 cm
min.
200 cm2
4. PROVOZ
4.1 Ovládací panel
1
7
6
5
4
3
2
1 Displej
2 DrinksChill /
ON/OFF
3 Tlačítko nižší teploty
4 Tlačítko vyšší teploty
5 Tlačítko chladicího oddílu
6 Tlačítko mrazicího oddílu
7 Mode
Přednastavený zvuk tlačítek lze zesílit
současným stisknutím tlačítka Mode a
tlačítka nižší teploty na několik sekund.
Změnu je možné vrátit.
4.2 Displej
A BC D E
F G
J
H
I
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Ukazatel teploty chladničky
Ukazatel chladničky OFF
Režim Holiday
Režim Eco chladničky
Režim FastCool
Ukazatel výstrahy
Režim Eco mrazničky
Režim FastFreeze
Ukazatel teploty mrazničky
7
8
www.electrolux.com
/ Časovač
Po volbě chladicího či
mrazicího oddílu se spustí
animace
.
Po volbě teploty animace
několik málo minut bliká.
4.3 Zapnutí spotřebiče
1. Síťovou zástrčku zasuňte do
zásuvky.
2. Pokud je displej vypnutý, stiskněte
tlačítko ON/OFF spotřebiče.
Ukazatele teploty ukazují nastavenou
výchozí teplotu.
Po několika sekundách by
se mohla spustit zvuková
výstraha.
Vypnutí zvukové výstrahy viz
část „Výstraha vysoké
teploty“.
Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte
si oddíl „Regulace teploty“.
Pokud se na displeji zobrazí "DEMO", viz
část „Odstraňování závad“.
4.4 Vypnutí spotřebiče
Na tři sekundy stiskněte ON/OFF.
Displej se vypne.
Spotřebič odpojíte od elektrické sítě
vytáhnutím zástrčky ze síťové zásuvky.
4.5 Zapnutí chladničky
Chcete-li chladničku zapnout, stiskněte
tlačítko chladicího oddílu.
Ukazatel OFF pro chladničku se
přestane zobrazovat.
Chcete-li zvolit jinou teplotu,
prostudujte si oddíl
„Regulace teploty“.
4.6 Vypnutí chladničky
Chcete-li chladničku vypnout, na několik
sekund stiskněte tlačítko chladicího
oddílu.
Zobrazí se ukazatel OFF pro chladničku.
J. Režim DrinksChill
4.7 Regulace teploty
Nastavte teplotu ve spotřebiči stisknutím
regulátorů teploty.
Nastavená výchozí teplota:
• +4 °C v chladničce
• -18 °C v mrazničce
Ukazatele teploty zobrazují nastavenou
teplotu.
Nastavené teploty bude
dosaženo do 24 hodin.
Nastavené teploty zůstanou
uloženy i při výpadku
proudu.
4.8 Režim Holiday
Tento režim umožňuje ponechat
prázdnou chladničku zavřenou po dobu
dlouhé dovolené, aniž by došlo ke vzniku
nepříjemných pachů.
Před zapnutím režimu
Holiday vyjměte z chladicího
oddílu veškeré potraviny.
1. Chcete-li režim zapnout, opakovaně
stiskněte tlačítko Mode, dokud se
nezobrazí ukazatel Holiday.
Ukazatel teploty chladničky zobrazí
nastavenou teplotu.
2. Chcete-li režim vypnout, stisknutím
tlačítka Mode zvolte jinou funkci nebo
tlačítko stiskněte opakovaně, dokud
se na displeji nebude zobrazovat
žádná ikona funkce.
Tento režim se vypne při
nastavení jiné teploty
chladničky.
4.9 Režim FastCool
Potřebujete-li například po nákupu uložit
velké množství teplých potravin,
doporučujeme zapnout režim FastCool,
aby se potraviny rychleji zchladily a
nezahřály ostatní potraviny již uložené v
chladničce.
Režim FastCool se automaticky vypne
asi za šest hodin.
ČESKY
1. Chcete-li funkci zapnout, opakovaně
stiskněte tlačítko Mode, dokud se
nezobrazí příslušná ikona.
Zobrazí se ukazatel FastCool.
2. Chcete-li funkci vypnout, stisknutím
tlačítka Mode zvolte jinou funkci nebo
tlačítko Mode několikrát stiskněte,
dokud se nepřestanou zobrazovat
všechny speciální ikony.
Ukazatel FastCool se přestane
zobrazovat.
nastavenou hodnotu časovače v
rozsahu od 1 do 90 (min) minut.
Zobrazí se ukazatel časovače (min).
Na konci odpočítávání času zabliká
ukazatel DrinksChill a rozezní se
zvuková signalizace.
3. Vyndejte všechny nápoje z
mrazničky.
4. Stisknutím tlačítka ON/OFF vypnete
zvukovou signalizaci a funkci
vypnete.
Tato funkce se vypne při
nastavení jiné teploty
chladničky.
Funkci je možné kdykoli
během odpočítávání
vypnout stisknutím
tlačítka ON/OFF.
Ukazatel DrinksChill se
přestane zobrazovat.
4.10 Režim Eco
Optimálních podmínek pro uskladnění
potravin dosáhnete zvolením režimu
Eco.
1. Zvolte chladicí či mrazicí oddíl.
2. Chcete-li funkci zapnout, opakovaně
stiskněte tlačítko Mode, dokud se
nezobrazí příslušná ikona.
Ukazatel teploty udává nastavenou
teplotu v:
• chladnička: +4 °C
• mraznička: -18 °C
3. Funkci před jejím automatickým
ukončením vypnete tak, že postup
zopakujete, dokud se nepřestane
zobrazovat ukazatel Eco.
Tato funkce se vypne
zvolením jiné nastavené
teploty.
4.11 Režim DrinksChill
Pomocí režimu DrinksChill nastavíte, aby
ve stanovený moment zazněla zvuková
výstraha (například, když na určitou dobu
potřebujete nechat vychladnout
připravovanou směs nebo když
potřebujete připomenout, že máte v
mrazničce uložené lahve k rychlému
zchlazení).
1. Funkci zapnete stisknutím tlačítka
ON/OFF .
Zobrazí se ukazatel DrinksChill.
Časovač zobrazí nastavenou hodnotu
(30 min).
2. Stisknutím tlačítka nastavení nižší
nebo vyšší teploty upravte
9
Nastavenou dobu lze
kdykoliv během odpočtu
změnit současným
stisknutím tlačítek nižší a
vyšší teploty.
4.12 Režim FastFreeze
Funkce se automaticky vypne za 52
hodin.
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Zvolte mrazicí oddíl.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Zobrazí se ukazatel FastFreeze.
3. K vypnutí funkce před jejím
automatickým ukončením zopakujte
uvedený postup.
Tato funkce se vypne při
nastavení jiné teploty
mrazničky.
4.13 Výstraha vysoké teploty
Zvýšení teploty v mrazicím oddílu
(například z důvodu předchozího
výpadku proudu nebo otevření dveří) je
signalizováno:
• blikajícími ukazateli výstrahy a teploty
mrazničky;
• zvukovým signálem.
Výstrahu vynulujete stisknutím
kteréhokoliv tlačítka.
Zvukový signál se vypne.
10
www.electrolux.com
Ukazatel teploty mrazničky na několik
sekund zobrazí nejvyšší dosaženou
teplotu. Poté opět zobrazuje nastavenou
teplotu.
Kontrolka výstrahy bude dále blikat,
dokud nedojde k obnovení normálních
provozních podmínek.
Pokud podmínky výstrahy
pominou, ukazatel výstrahy
se přestane zobrazovat.
Výstraha otevřených dveří je
signalizována:
• blikáním ukazatele výstrahy
• zvukovou signalizací
Po obnovení normálních podmínek
(zavřené dveře) se výstraha vypne.
Během fáze výstrahy je možné zvukovou
signalizaci vypnout stisknutím tlačítka
výstrahy.
4.14 Výstraha otevřených dveří
Zvuková výstraha se spustí, jsou-li dveře
spotřebiče otevřené několik minut.
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR!
Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky,
čističe na bázi chlóru nebo
ropy, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
5.2 Umístění dveřních polic
Tento model je vybaven variabilním
skladovacím boxem, který lze
přesunout na stranu.
5.3 Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou drážky, do
kterých se podle potřeby zasunují police.
Dveřní police můžete umístit do různé
výšky a vkládat tak do nich různě velká
balení potravin.
1. Postupně vytahujte polici směrem
nahoru, dokud se neuvolní.
2. Změňte umístění dle potřeby.
1
2
ČESKY
Skleněná police nad
zásuvkou na zeleninu musí
ale vždy zůstat na svém
místě k zajištění správného
oběhu vzduchu.
A
OK
B
OK
11
5.4 Regulace vlhkosti
Ve skleněné polici jsou štěrbiny
(nastavitelné posuvnou páčkou), které
umožňují regulaci vlhkosti v zásuvce
nebo zásuvkách na zeleninu.
Po vložení čerstvých
potravin do spotřebiče nebo
po opakovaném otevření
dveří na delší dobu je
normální, když se přestane
zobrazovat hlášení OK.
Vyčkejte alespoň 12 hodin,
než provedete nové
nastavení ovladače teploty.
5.6 Zmrazování a uchovávání
zmrazených potravin
Když jsou větrací štěrbiny zavřené:
přirozená vlhkost potravin v zásuvkách
na ovoce a zeleninu se uchová po delší
dobu.
Když jsou větrací štěrbiny otevřené:
dochází k větší cirkulaci vzduchu a tedy
ke snížení vlhkosti vzduchu v zásuvkách
na ovoce a zeleninu.
5.5 Ukazatel teploty
Pro správné uchovávání potravin je
chladnička vybavena ukazatelem teploty.
Symbol na boční stěně spotřebiče
označuje nejchladnější oblast v
chladničce.
Pokud se zobrazuje hlášení OK (A),
vložte čerstvé potraviny do oddílu
označeného symbolem; pokud se
nezobrazuje (B), nastavte regulátor
teploty na chladnější nastavení a
vyčkejte 12 hodin, než ukazatel teploty
opět zkontrolujete.
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé
uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně dvě hodiny se zapnutou funkcí
FastFreeze.
Vložte čerstvé potraviny ke zmražení do
prostředního oddílu.
Maximální množství čerstvých potravin,
které je možné zmrazit za 24 hodin, je
uvedeno na typovém štítku uvnitř
spotřebiče.
Zmrazování trvá 24 hodin – během této
doby nepřidávejte žádné další potraviny
ke zmrazení.
V případě náhodného
rozmrazení, například z
důvodu výpadku proudu, a
pokud výpadek proudu trval
delší dobu, než je uvedeno v
tabulce technických údajů, je
nutné rozmrazené potraviny
rychle spotřebovat nebo
ihned uvařit či upéct a potom
opět zmrazit (po ochlazení).
12
www.electrolux.com
5.7 Rozmrazování
5.8 Výroba kostek ledu
Hluboce zmrazené nebo zmrazené
potraviny je možné před použitím
rozmrazit v chladničce nebo při pokojové
teplotě, podle toho, kolik na to máte
času.
Spotřebič je vybaven jednou nebo více
nádobkami pro výrobu kostek ledu.
Malé kousky lze dokonce tepelně
upravovat ještě zmrazené, přímo z
mrazničky: čas přípravy bude ale v
takovém případě delší.
K vyjmutí nádobek z
mrazničky nepoužívejte
kovové nástroje.
1. Nádobky naplňte vodou.
2. Nádobky na led vložte do mrazicího
oddílu.
6. TIPY A RADY
6.1 Normální provozní zvuky
Následující zvuky jsou během chodu
spotřebiče běžné:
•
•
•
•
•
•
Když je čerpána chladicí kapalina,
můžete z cívek slyšet zvuk slabého
bublání či zurčení.
Když se čerpá chladící kapalina,
může to být doprovázeno drnčením
nebo pulsujícím zvukem kompresoru.
Náhlý praskavý zvuk zevnitř
spotřebiče, přestavuje přirozený, nijak
nebezpečný fyzikální jev způsobený
tepelnou roztažností.
Když se kompresor spustí nebo
vypne, můžete zaslechnout slabé
cvakání regulátoru teploty.
6.2 Tipy pro úsporu energie
•
Neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné.
•
•
6.5 Tipy pro zmrazování
potravin
•
6.3 Tipy pro chlazení čerstvých
potravin
•
•
•
•
•
Do chladničky nevkládejte teplé
potraviny nebo tekutiny, které se
odpařují.
Potraviny zakrývejte nebo je
zabalujte, zejména mají-li silnou vůni.
Potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch.
6.4 Tipy pro chlazení
•
•
Užitečné rady:
•
Maso (všechny druhy) : zabalte do
vhodného obalu a položte na
skleněnou polici nad zásuvku se
zeleninou. Maso skladujte nejdéle 1-2
dny.
Vařená jídla, studená jídla: zakryjte a
položte na libovolnou polici.
Ovoce a zelenina: důkladně očistěte a
vložte do zvláštní zásuvky. Banány,
brambory, cibule a česnek smí být v
chladničce pouze tehdy, jsou-li
zabalené.
Máslo a sýr: vložte do speciální
vzduchotěsné nádoby nebo zabalte
do hliníkové fólie či do
polyetylénového sáčku, aby k nim měl
vzduch co nejméně přístup.
Lahve: uzavřete víčkem a uložte
buďto v polici na lahve ve dveřích
spotřebiče nebo ve stojanu na lahve
(je-li součástí výbavy).
•
Mrazte pouze potraviny prvotřídní
kvality, čerstvé a dokonale očištěné.
Efektivnějšího zmrazování a
rozmrazování potravin dosáhnete,
když je rozdělíte na malé porce.
Potraviny zabalte do alobalu nebo
polyetylénu. Přesvědčte se, že je obal
vzduchotěsný.
Aby nedošlo ke zvýšení teploty již
zmrazených potravin, neumísťujte
přímo vedle nich čerstvé nezmrazené
potraviny.
Libové potraviny vydrží uložené déle
a v lepším stavu než tučné. Sůl
zkracuje délku bezpečného
skladování potravin.
Ledové kostky nebo zmrzliny nejezte
ihned poté, co je vyjmete z mrazničky.
Hrozí nebezpečí omrznutí.
ČESKY
•
Doporučujeme napsat na každý
balíček viditelně datum uskladnění,
abyste mohli správně dodržet dobu
uchování potravin.
6.6 Tipy pro skladování
zmrazených potravin
•
•
•
•
13
Zajistěte, aby zmrazené potraviny
byly z obchodu přineseny v co
nejkratším možném čase.
Již rozmrazené potraviny se rychle
kazí a nesmí se znovu zmrazovat.
Nepřekračujte dobu skladování
uvedenou výrobcem na obalu.
Vždy si při nákupu ověřte, že
zakoupené zmrazené potraviny byly
prodejcem správně skladované.
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Obecná upozornění
POZOR!
Před každou údržbou nebo
čištěním spotřebič odpojte
od elektrické sítě.
Tento spotřebič obsahuje
plynné uhlovodíky v
chladicím okruhu; údržbu a
doplnění smí tedy provádět
pouze oprávněný a
kvalifikovaný technik.
Příslušenství a součásti
spotřebiče nejsou vhodné
pro mytí v myčce nádobí.
7.2 Pravidelné čištění
POZOR!
Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR!
Nepoškozujte chladicí
systém.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní
příslušenství omyjte vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího
prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a
sníží spotřeba energie.
7.3 Odmrazování chladničky
Během normálního používání se
námraza automaticky odstraňuje z
výparníku chladicího oddílu při každém
vypnutí motoru kompresoru.
Rozmrazená voda vytéká žlábkem do
speciální nádoby na zadní straně
spotřebiče nad motorem kompresoru,
kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu,
který se nachází uprostřed žlábku v
chladicím oddíle, se musí pravidelně
čistit, aby voda nemohla přetéct a kapat
na uložené potraviny.
14
www.electrolux.com
7.4 Odmrazování mrazničky
POZOR!
K odstraňování námrazy z
výparníku nepoužívejte
nikdy ostré kovové nástroje,
mohli byste jej poškodit. K
urychlení odmrazování
nepoužívejte mechanické
nebo jiné pomocné
prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
Zvýšení teploty zmražených
potravin během
odmrazování může zkrátit
dobu jejich skladování.
Asi 12 hodin před
odmrazováním nastavte
nižší teplotu, aby se vytvořila
dostatečná zásoba chladu
pro přerušení provozu
spotřebiče.
Na policích mrazničky a okolo horního
oddílu se vždy bude tvořit určité množství
námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva
námrazy dosáhne tloušťky kolem 3–5
mm.
1. Vypněte spotřebič nebo vytáhněte
zástrčku ze zásuvky.
2. Vyjměte všechny zmrazené
potraviny, zabalte je do několika
vrstev novin a dejte je na chladné
místo.
VAROVÁNÍ!
Nedotýkejte se
zmrazených potravin
vlhkýma rukama. Ruce
by vám mohly k
potravinám přimrznout.
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3. Nechte dveře otevřené.
Chcete-li urychlit odmrazování,
postavte do mrazicího oddílu hrnek s
teplou vodou. Odstraňujte také kusy
ledu, které odpadnou ještě před
dokončením odmrazování.
4. Po skončení odmrazování vysušte
důkladně vnitřní prostor.
5. Zapněte spotřebič.
Po třech hodinách vyjmuté potraviny
vložte zpět do mrazicího oddílu.
7.5 Vyřazení spotřebiče z
provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Odmrazte spotřebič (v případě
potřeby).
4. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
5. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
POZOR!
Pokud chcete nechat
spotřebič zapnutý, požádejte
někoho, aby jej občas
zkontroloval, zda se
uchovávaný obsah nekazí,
např. z důvodu výpadku
proudu.
Doporučujeme zapnout
režim Holiday.
ČESKY
15
8.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně
zasunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně do
zásuvky.
Zásuvka není pod pro‐
udem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku
jiného elektrického
spotřebiče. Obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
Je spuštěna optická či zvu‐ Spotřebič byl zapnut ne‐
ková výstraha.
dávno nebo teplota je
příliš vysoká.
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Obraťte se na kvalifikované‐
ho elektrikáře nebo na nej‐
bližší autorizované servisní
středisko.
Dveře jsou otevřené.
Zavřete dveře. Viz „Výstraha
otevřených dveří“.
Na displeji teploty se namí‐ Problém s teplotním sní‐
sto číslic zobrazí symbol
mačem.
nebo
.
Osvětlení nefunguje.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Viz „Výstraha vysoké teplo‐
ty“.
Obraťte se na nejbližší auto‐
rizované servisní středisko
(chladicí systém bude potra‐
viny nadále chladit, ale ne‐
bude možné nastavit teplo‐
tu).
Osvětlení je v pohoto‐
vostním režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka.
Obraťte se na nejbližší auto‐
rizované servisní středisko.
Nesprávně nastavená te‐ Viz „Provoz“.
plota.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je
příliš vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy
na typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Je zapnutá „funkce
FastFreeze“ nebo „funk‐
ce FastCool“.
Viz „Funkce FastFreeze“ ne‐
bo „Funkce FastCool“.
16
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Příliš mnoho námrazy a le‐ Dveře nejsou správně
Viz „Zavření dveří“.
du.
zavřené nebo je defor‐
mované či zašpiněné těs‐
nění.
Nesprávně nastavená te‐ Viz „Provoz“.
plota.
Po stisknutí tlačítka
„FastFreeze“ nebo „Fast‐
Cool“ nebo po změně te‐
ploty se kompresor ne‐
spustí okamžitě.
Toto je normální jev, kte‐ Kompresor se spouští až po
rý nepředstavuje poruchu určité době.
spotřebiče.
V chladničce teče voda.
Vložené potraviny brání
odtoku vody do odtoko‐
vého otvoru.
Přemístěte potraviny tak,
aby se nedotýkaly zadní stě‐
ny.
Odtokový otvor je ucpa‐
ný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad
kompresorem.
Vložte vývod rozmražené vo‐
dy (kondenzátu) do
odpařovací misky.
Teplotu nelze nastavit.
Je zapnutá „funkce
FastFreeze“ nebo „funk‐
ce FastCool“.
Ručně vypněte funkci
„FastFreeze“ nebo funkci
„FastCool“, či případně vy‐
čkejte s nastavováním teplo‐
ty, dokud se daná funkce ne‐
resetuje automaticky. Viz
„Funkce FastFreeze“ nebo
„Funkce FastCool“.
Na displeji se zobrazí DE‐
MO.
Spotřebič je v
předváděcím režimu.
Držte režim stisknutý na asi
10 sekund, dokud nezazní
dlouhý zvukový signál a dis‐
plej se na krátkou chvíli ne‐
vypne.
Teplota ve spotřebiči je
příliš nízká/vysoká.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
ČESKY
Problém
Možná příčina
17
Řešení
Síla námrazy je větší než Spotřebič odmrazte.
4 - 5 mm.
Otvírali jste často dveře.
Dveře otevírejte jen v
případě potřeby.
Je zapnutá „funkce
FastFreeze“ nebo „funk‐
ce FastCool“.
Viz „Funkce FastFreeze“ ne‐
bo „Funkce FastCool“.
Ve spotřebiči neobíhá
chladný vzduch.
Zkontrolujte, zda ve
spotřebiči může dobře obíhat
chladný vzduch.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku,
obraťte se na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
8.2 Výměna žárovky
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením pomocí LED diod s dlouhou
životností.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
8.3 Zavření dveří
1. Vyčistěte těsnění dveří.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte.
Řiďte se pokyny k montáži.
3. V případě potřeby vadné těsnění
dveří vyměňte. Kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Vnitřní osvětlení smí vyměňovat pouze
autorizované servisní středisko.
9. ZVUKY
Během normálního provozu vydává spotřebič různé zvuky (kompresor, cirkulace
chladiva).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
18
www.electrolux.com
SSSRRR!
SSSRRR!
HISSS!
HISSS!
BLUBB!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
10. TECHNICKÉ ÚDAJE
10.1 Informační list výrobku
Ochranná známka
Electrolux
Model
ENN2803COW 925500003
Kategorie
7. Chladnička s mrazničkou
Třída energetické účinnosti
A+
ČESKY
Spotřeba energie v kWh za rok, založená na vý‐
sledcích normalizované zkoušky po dobu 24 ho‐
din. Skutečná spotřeba energie závisí na způso‐
bu použití a umístění spotřebiče.
290
Užitný objem v litrech, chladnička
192
Užitný objem v litrech, hvězdička
-
Užitný objem v litrech, chladicí prostor
-
Užitný objem v litrech, pro víno
-
Užitný objem v litrech, celkový
264
Užitný objem v litrech, mraznička
72
Užitný objem v litrech, Chladicí jednotka
-
Užitný objem v litrech, jiné prostory
-
Počet hvězdiček u mrazícího oddílu s nejvyšší
úložnou kapacitou (l)
****
Určená teplota jiných prostorů > 14 °C (°C), jsou- li k dispozici
Beznámrazová (A/N), chladnička
Ne
Beznámrazová (A/N), mraznička
Ne
Doba skladování při vypnutí v hodinách
22
Mrazicí výkon v kg/24 h
12
Klimatická třída
SN-N-ST-T
Tento spotřebič je určen k použití za nejnižší te‐
ploty okolí, v °C
10
Tento spotřebič je určen k použití za nejvyšší te‐
ploty okolí, v °C
43
Emise hluku šířeného vzduchem, dB(A) re1 pW
35
Vestavný spotřebič, A/N
Ano
Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání
vína, A/N
Ne
10.2 Další technické údaje
Rozměry prostoru pro
instalaci
Výška
1780 mm
Šířka
560 mm
Hloubka
550 mm
Napětí
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější
nebo vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
19
20
www.electrolux.com
11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
SLOVENSKY
21
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................21
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 23
3. INŠTALÁCIA.....................................................................................................25
4. PREVÁDZKA.................................................................................................... 26
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 29
6. TIPY A RADY................................................................................................... 31
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................................32
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV................................................................................. 33
9. ZVUKY..............................................................................................................36
10. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 37
WE’RE THINKING OF YOU
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte naše webové stránky, kde nájdete:
Rady ohľadne používania, brožúry, návody na riešenie problémov, informácie
o servise a oprave získate na stránke:
www.electrolux.com/support
Zaregistrujte si svoj spotrebič a využívajte ešte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre spotrebič si
môžete kúpiť na stránke:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Vždy používajte originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
22
www.electrolux.com
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vyššou mierou
postihnutia smú tento spotrebič používať, iba ak boli
náležite poučené a rozumejú rizikám.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti
a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– chalupy, chaty, kuchynské priestory pre
zamestnancov v obchodoch, úradoch a v inom
pracovnom prostredí
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných
objektoch.
VAROVANIE: Vetracie otvory na skrini spotrebiča
alebo konštrukcii zabudovateľného spotrebiča musia
zostať voľné a nezakryté.
VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické nástroje ani iné prostriedky,
ak ich neodporučil výrobca.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
23
VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
VAROVANIE: V spotrebiči, vo vnútri priehradiek na
uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické
spotrebiče, ak ich neodporúča výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani
paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte
abrazívne výrobky, špongie s abrazívnou vrstvou,
rozpúšťadlá ani kovové predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako
napríklad aerosólové nádoby s horľavými hnacími
látkami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Montáž
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Spotrebič z bezpečnostných dôvodov
nepoužívajte pred jeho
nainštalovaním do zabudovanej
štruktúry.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Uistite sa, že okolo spotrebiča môže
prúdiť vzduch.
Pri prvej inštalácii alebo po zmene
smeru otvárania dvierok počkajte
minimálne 4 hodiny pred pripojením
spotrebiča do napájania. Je to
•
•
•
•
•
•
•
potrebné na to, aby olej stiekol späť
do kompresora.
Pred vykonávaním úprav na
spotrebiči (napr. zmena smeru
otvárania dvierok) vytiahnite sieťovú
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Spotrebič neinštalujte blízko
radiátorov, sporákov, rúr ani varných
panelov.
Spotrebič nevystavujte dažďu.
Neinštalujte spotrebič na priamom
slnečnom svetle.
Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré
sú príliš vlhké alebo príliš studené.
Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite
jeho prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
Spotrebič obsahuje vrecko s
vysúšadlom. Nie je to hračka. Nie je
na jedenie. Okamžite ho vyhoďte.
24
www.electrolux.com
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
nepoškodili chladiaci okruh, ktorý
obsahuje izobután.
•
•
VAROVANIE!
Pri umiestňovaní spotrebiča
sa uistite, že nie je elektrický
napájací kábel zachytený
alebo poškodený.
•
VAROVANIE!
Nepoužívajte viaczásuvkové
adaptéry a predlžovacie
káble.
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
elektrické komponenty (napr. sieťovú
zástrčku, sieťový kábel, kompresor).
Ak je potrebná výmena elektrických
komponentov, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo
elektrikára.
Sieťový kábel musí byť pod úrovňou
sieťovej zástrčky.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
•
•
•
•
•
•
•
•
2.4 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Riziko poranenia, popálenia,
zásahu elektrickým prúdom
alebo riziko požiaru.
Spotrebič obsahuje horľavý plyn,
izobután (R600a), prírodný plyn s
vysokou úrovňou environmentálnej
kompatibility. Dávajte pozor, aby ste
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Do spotrebiča nevkladajte iné
elektrické spotrebiče (napr. výrobníky
zmrzliny), pokiaľ nie sú na tento účel
určené výrobcom.
Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite
sa, že v miestnosti nie sú plamene a
zdroje vznietenia. Miestnosť dobre
vyvetrajte.
Nedovoľte, aby sa plastových častí
spotrebiča dotýkali horúce predmety.
Do mraziaceho priestoru nedávajte
sýtené a nealkoholické nápoje.
Vytvoril by sa tlak na nádobu s
nápojom.
V spotrebiči neskladujte horľavé plyny
ani kvapaliny.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte
žiadne predmety, ani sa ich
nedotýkajte.
Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
Dodržiavajte pokyny týkajúce sa
správneho uskladnenia uvedené na
obale mrazených potravín.
Potraviny pred vložením do
mraziaceho priestoru zabaľte do
materiálu určeného na styk s
potravinami.
•
Typ žiarovky použitý v tomto
spotrebiči je určený iba pre domáce
spotrebiče. Nepoužívajte ju na
osvetlenie domácnosti.
SLOVENSKY
2.5 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a
dopĺňanie jednotky smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
Pravidelne kontrolujte odtok
spotrebiča a v prípade potreby ho
vyčistite. Ak je odtok upchatý,
odmrazená voda sa bude
zhromažďovať na dne spotrebiča.
2.6 Servis
•
•
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
•
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
Chladiaci okruh a izolačné materiály
tohto spotrebiča nepoškodzujú
ozónovú vrstvu.
Penová izolácia obsahuje horľavý
plyn. Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Nepoškoďte tú časť chladiacej
jednotky, ktorá sa nachádza blízko
výmenníka tepla.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.1 Umiestnenie
Pri inštalácii postupujte
podľa pokynov na inštaláciu.
V záujme najlepšieho výkonu nainštalujte
spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od
tepelných zdrojov, ako sú radiátory,
ohrievače vody, priame slnečné svetlo a
pod. Zabezpečte, aby za zadnou stenou
spotrebiča mohol voľne prúdiť vzduch.
3.2 Miesto inštalácie
Tento spotrebič nainštalujte do suchého
a dobre vetraného interiéru, kde teplota
prostredia zodpovedá klimatickej triede
uvedenej na typovom štítku spotrebiča.
25
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
26
www.electrolux.com
Pri prevádzke mimo
uvedeného rozsahu môže
dôjsť pri niektorých typoch
modelov k určitým funkčným
problémom. Správnu
prevádzku je možné zaručiť
len v rámci uvedeného
teplotného rozsahu. Ak máte
akékoľvek pochybnosti
týkajúce sa miesta inštalácie
spotrebiča, obráťte sa na
predajcu, na náš zákaznícky
servis alebo na najbližšie
autorizované servisné
stredisko.
•
•
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť pri nedodržaní hore
uvedených bezpečnostných opatrení.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
3.4 Požiadavky na vetranie
Za spotrebičom musí byť zabezpečené
dostatočné prúdenie vzduchu.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Zapojenie do elektrickej
siete
•
•
min.
200 cm2
Pred zapojením do siete sa uistite, či
napätie a frekvencia uvedené na
typovom štítku zodpovedajú vašim
domácim hodnotám napájania.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Zástrčka na napájacom kábli
obsahuje kontakt, ktorý slúži na tento
účel. Ak domáca sieťová zásuvka nie
je uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
UPOZORNENIE!
Pri inštalácii postupujte
podľa pokynov na inštaláciu.
4. PREVÁDZKA
4.1 Ovládací panel
1
7
6
5
4
3
2
1 Displej
2 DrinksChill /
ON/OFF
3 Tlačidlo zníženia teploty
4 Tlačidlo zvýšenia teploty
5 Tlačidlo chladiaceho priestoru
6 Tlačidlo mraziaceho priestoru
7 Mode
Predvolenú hlasitosť zvukových signálov
pri stláčaní tlačidiel môžete zvýšiť tak, že
súčasne stlačíte tlačidlo Mode a tlačidlo
zníženia teploty na niekoľko sekúnd.
Vykonané zmeny môžete vrátiť späť.
SLOVENSKY
27
4.2 Displej
A BC D E
F G
H
I
J
Po voľbe chladiaceho alebo
mraziaceho priestoru sa
spustí animácia
Po nastavení teploty bude
animácia niekoľko minút
blikať.
4.3 Zapnutie
1. Zástrčku spotrebiča zapojte do
sieťovej zásuvky.
2. Ak je displej vypnutý, stlačte tlačidlo
ON/OFF. Ukazovatele teploty
zobrazujú nastavenú predvolenú
teplotu.
O niekoľko sekúnd sa môže
spustiť výstražná zvuková
signalizácia.
Ak chcete vypnúť alarm,
pozrite si časť „Alarm pri
zvýšení vnútornej teploty“.
Ak chcete nastaviť inú teplotu, pozrite si
časť „Regulácia teploty“.
Ak sa na displeji zobrazí "DEMO", pozrite
si časť „Riešenie problémov”.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Ukazovateľ teploty v chladničke
Ukazovateľ chladničky OFF
Režim Holiday
Režim chladničky Eco
Režim FastCool
Ukazovateľ alarmu
Režim mrazničky Eco
Režim FastFreeze
Ukazovateľ teploty v mrazničke
/ Časovač
J. Režim DrinksChill
Ukazovateľ OFF chladničky zhasne.
Ak chcete nastaviť inú
teplotu, pozrite si časť
„Regulácia teploty“.
4.6 Vypnutie chladničky
Ak chcete chladničku vypnúť, stlačte na
niekoľko sekúnd tlačidlo chladiaceho
priestoru.
Zobrazí sa ukazovateľ OFF chladničky.
4.7 Regulácia teploty
Stlačením ovládačov teploty nastavte
teplotu v chladničke.
Predvolená nastavená teplota:
• +4 °C v chladničke
• -18 °C v mrazničke
Ukazovatele teploty zobrazujú nastavenú
teplotu.
Nastavená teplota sa
dosiahne do 24 hodín.
Po výpadku elektrického
prúdu zostane nastavená
teplota uložená.
4.4 Vypnutie
4.8 Režim Holiday
Stlačte tlačidlo ON/OFF na 3 sekundy.
Displej sa vypne.
Ak chcete spotrebič odpojiť od elektrickej
siete, odpojte zástrčku spotrebiča zo
sieťovej zásuvky.
Tento režim vám umožní počas dlhšej
dovolenky nechať chladničku zatvorenú
a prázdnu bez toho, aby sa tvoril
nepríjemný zápach.
4.5 Zapnutie chladničky
Ak chcete chladničku zapnúť, stlačte
tlačidlo pre chladiaci priestor.
Pred zapnutím režimu
Holiday vyberte z
chladiaceho priestoru všetky
potraviny.
28
www.electrolux.com
1. Ak chcete režim zapnúť, stláčajte
tlačidlo Mode dovtedy, kým sa
neobjaví ukazovateľ funkcie Holiday.
Ukazovateľ teploty chladničky zobrazuje
nastavenú teplotu.
2. Ak chcete režim vypnúť, stlačením
tlačidla Mode zvoľte inú funkciu alebo
vypnite všetky funkcie (na displeji
nebude zobrazená žiadna funkcia).
Tento režim sa vypína aj
nastavením inej teploty v
chladničke.
4.9 Režim FastCool
Ak potrebujete vložiť veľké množstvo
teplých potravín, napríklad po veľkom
nákupe, odporúčame vám zapnúť
funkciu FastCool, aby sa potraviny rýchlo
vychladili a aby nedošlo k otepleniu
potravín, ktoré už máte v chladničke.
Funkcia FastCool sa automaticky vypne
približne po 6 hodinách.
1. Ak chcete funkciu zapnúť, stláčajte
tlačidlo Mode dovtedy, kým sa
neobjaví príslušná ikona.
Rozsvieti sa ukazovateľ FastCool.
2. Ak chcete funkciu vypnúť, stlačte
Mode a zvoľte inú funkciu alebo
stláčajte tlačidlo Mode dovtedy, kým
nezmiznú všetky špeciálne ikony.
Ukazovateľ FastCool sa vypne.
Funkcia sa vypína aj
nastavením inej teploty v
chladničke.
4.10 Režim Eco
V záujme optimálneho uskladnenia
potravín zvoľte režim Eco.
1. Zvoľte chladiaci/mraziaci priestor
2. Ak chcete funkciu zapnúť, stláčajte
tlačidlo Mode dovtedy, kým sa
neobjaví príslušná ikona.
Ukazovateľ teploty zobrazí nastavenú
teplotu pre:
• chladnička: +4 °C
• mraznička: -18 °C
3. Ak chcete funkciu vypnúť pred jej
automatickým skončením, zopakujte
postup, aby ukazovateľ Eco zhasol.
Funkcia sa vypína aj
zvolením inej teploty.
4.11 Režim DrinksChill
Režim DrinksChill sa používa na
nastavenie zvukového alarmu po určitom
čase, čo môže byť užitočné, napr. ak je
podľa receptu potrebné zmes chladiť len
určitú dobu alebo ak potrebujete
pripomenúť, že máte v mrazničke fľaše,
ktoré sa majú rýchlo vychladiť.
1. Aj chcete funkciu zapnúť, stlačte ON/
OFF .
Zobrazí sa ukazovateľ DrinksChill.
Na časovači sa zobrazí nastavená
hodnota (30 min).
2. Stláčaním tlačidla zníženia alebo
zvýšenia teploty zmeníte nastavenú
hodnotu časovača v škále od 1 do 90
(min).
Zobrazí sa ukazovateľ časovača (min).
Na konci odpočítavania bliká ukazovateľ
DrinksChill a spustí sa zvukový signál.
3. Vyberte nápoje uložené v mraziacom
priestore.
4. Stlačením tlačidla ON/OFF vypnete
zvukový signál a ukončíte funkciu.
Funkciu môžete vypnúť
kedykoľvek počas
odpočítavania stlačením
tlačidla ON/OFF.
Ukazovateľ DrinksChill
sa vypne.
Nastavenie časovača
môžete zmeniť
kedykoľvek počas
odpočítavania a pri
uplynutí nastaveného
času prostredníctvom
tlačidla zníženia teploty
alebo tlačidla zvýšenia
teploty.
4.12 Režim FastFreeze
Táto funkcia sa automaticky vypne po 52
hodinách.
Zapnutie funkcie:
1. Zvoľte mraziaci priestor.
2. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
SLOVENSKY
Zobrazí sa ukazovateľ funkcie
FastFreeze.
3. Zopakovaním postupu vypnete
funkciu pred jej automatickým
skončením
Funkcia sa vypína aj
nastavením inej teploty v
mrazničke.
4.13 Alarm pri zvýšení
vnútornej teploty
Zvýšenie teploty v mraziacom priestore
(napríklad následkom predchádzajúceho
výpadku elektrického prúdu alebo pri
otvorení dvierok) indikujú:
• blikajúci ukazovateľ alarmu a
ukazovateľ teploty v mrazničke,
• zvukový signál.
Alarm vynulujete stlačením
ktoréhokoľvek tlačidla.
Zvukový signál sa vypne.
29
Ukazovateľ teploty mrazničky na niekoľko
sekúnd zobrazí najvyššiu dosiahnutú
teplotu. Potom znovu zobrazí nastavenú
teplotu.
Ukazovateľ alarmu bude naďalej blikať,
kým sa neobnovia normálne podmienky.
Keď sa alarm vypne, vypne
sa aj ukazovateľ alarmu.
4.14 Alarm otvorených dverí
Zvukový signál sa spustí, ak necháte
dvere otvorené niekoľko minút. Alarm
otvorených dverí indikujú:
• blikajúci svetelný ukazovateľ alarmu,
• zvukový signál
Po obnovení normálnych podmienok
(zatvorené dvere) sa zvukový signál
vypne.
Počas fázy alarmu môžete zvukovú
signalizáciu vypnúť stlačením tlačidla
alarmu.
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
1. Postupne ťahajte priehradku nahor,
kým sa neuvoľní.
2. Vložte ju do požadovanej polohy.
5.1 Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča treba
jeho vnútro a všetky jeho diely umyť
vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
umývacieho prostriedku, aby ste
odstránili typický zápach nového
spotrebiča. Potom všetky povrchy
dôkladne osušte.
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte saponáty,
abrazívne prášky ani čistiace
prostriedky na báze chlóru
alebo oleja, pretože
poškodia povrchovú vrstvu.
5.2 Umiestnenie priehradiek na
dverách
Priehradky na dverách možno umiestniť
v rôznej výške, aby ste mohli uložiť
balenia potravín rôznych veľkostí.
Tento model je vybavený variabilným
odkladacím boxom, ktorý môžete
posúvať do strán.
5.3 Prestaviteľné poličky
Steny chladničky sú vybavené
niekoľkými lištami, aby ste poličky mohli
umiestniť do požadovanej polohy.
30
www.electrolux.com
stene spotrebiča indikuje najchladnejšiu
oblasť v chladničke.
1
Ak sa zobrazuje hlásenie OK (A), vložte
do oblasti vyznačenej symbolom čerstvé
potraviny, ak sa hlásenie nezobrazuje
(B), nastavte ovládač teploty na nižšiu
teplotu a počkajte 12 hodín. Až potom
znovu skontrolujte ukazovateľ teploty.
A
OK
B
OK
2
Nepremiestňujte sklenenú
policu nad zásuvkou na
ovocie a zeleninu, aby bola
zaručená správna cirkulácia
vzduchu.
5.4 Regulácia vlhkosti
V sklenenej polici je vetracie zariadenie
(nastaviteľné pomocou posuvnej páčky),
ktoré umožňuje regulovať vlhkosť v
priehradke (priehradkách) na zeleninu.
Hlásenie OK môže zmiznúť,
ak vložíte do spotrebiča
čerstvé potraviny alebo
opakovane otvárate dvierka
na dlhší čas. Je to normálne.
Počkajte minimálne 12 hodín
pred opätovným nastavením
ovládača teploty.
5.6 Zmrazovanie a skladovanie
mrazených potravín
Mraziaci priestor je vhodný na
zmrazovanie čerstvých potravín a na
dlhodobé uchovávanie mrazených a
hlboko mrazených potravín.
Keď sú vetracie štrbiny zatvorené:
prirodzená vlhkosť potravín v
priehradkách na ovocie a zeleninu sa
dlhšie uchová.
Keď sú vetracie štrbiny otvorené:
cirkuluje viac vzduchu, čo spôsobuje
zníženie vlhkosti vzduchu v priehradkách
na ovocie a zeleninu.
5.5 Ukazovateľ teploty
V záujme správneho skladovania
potravín je chladnička vybavená
ukazovateľom teploty. Symbol na bočnej
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo
po určitom čase mimo prevádzky
nechajte spotrebič pred vložením
potravín bežať najmenej 2 hodiny so
zapnutou funkciou FastFreeze.
Potraviny určené na zmrazenie vložte do
strednej priehradky.
Maximálne množstvo potravín, ktoré
možno zmraziť za 24 hodín, sa uvádza
na typovom štítku, ktorý sa nachádza
vo vnútri spotrebiča.
Proces zmrazenia trvá 24 hodín, počas
tohto času nepridávajte ďalšie potraviny
na zmrazenie.
SLOVENSKY
V prípade neúmyselného
rozmrazenia potravín,
napríklad v dôsledku
výpadku napájacieho
napätia, za predpokladu, že
doba výpadku energie bola
dlhšia ako údaj uvedený v
technických údajoch pod
položkou „akumulačná
doba“, rozmrazené potraviny
treba čo najskôr spotrebovať
alebo uvariť a až potom
znova zmraziť (po
ochladení).
5.7 Rozmrazovanie
Hlboko zmrazené alebo mrazené
potraviny sa pred použitím môžu
rozmrazovať v chladiacom priestore
31
alebo pri izbovej teplote, v závislosti od
času, ktorý máte k dispozícii.
Malé kúsky možno dokonca variť, aj keď
sú ešte zmrazené, hneď po vybratí z
mrazničky: v tomto prípade varenie
potrvá dlhšie.
5.8 Výroba ľadových kociek
Tento spotrebič je vybavený jednou
alebo dvoma miskami na prípravu
ľadových kociek.
Na uvoľňovanie misiek z
mrazničky nepoužívajte
kovové nástroje.
1. Tieto misky naplňte vodou
2. Misky s ľadom vložte do mraziaceho
priestoru.
6. TIPY A RADY
6.1 Normálne zvuky pri
prevádzke
6.4 Rady pre chladenie
Nasledovné zvuky sú pri bežnej
prevádzke normálne:
•
•
•
•
•
Cievka vydáva slabé bublanie a
zurčanie pri prečerpávaní chladiva.
Kompresor vydáva bzučanie a
pulzovanie pri prečerpávaní chladiva.
Náhle praskanie vychádzajúce z
vnútra spotrebiča býva spôsobené
tepelnou dilatáciou (prirodzený a nie
nebezpečný fyzický jav).
Regulátor teploty vydáva slabé
kliknutie pri zapnutí alebo vypnutí
kompresora.
Užitočné rady:
•
•
•
6.2 Rady pre úsporu energie
•
Dvere spotrebiča neotvárajte príliš
často a nenechávajte ich otvorené
dlhšie, ako je absolútne nevyhnutné.
•
Mäso (všetky druhy): zabaľte do
vhodného balenia a položte na
sklenenú policu nad zásuvkou na
zeleninu. Mäso uskladnite na
maximálne 1-2 dni.
Varené a studené jedlá: zakryte a
umiestnite na ľubovoľný rošt.
Ovocie a zelenina: dôkladne vyčistite
a vložte do špeciálnej zásuvky.
V chladničke sa nesmú skladovať
banány, zemiaky, cibuľa ani cesnak,
ak nie sú zabalené.
Maslo a syry: vložte do špeciálneho
vzduchotesného zásobníka alebo
zabaľte do hliníkovej fólie alebo
polyténového vrecka, aby ste
odstránili čo najviac vzduchu.
Fľaše: zavrite uzáverom a položte do
priehradky na fľaše na dverách alebo
do police na fľaše (ak je k dispozícii).
6.3 Rady na chladenie
čerstvých potravín
6.5 Rady pre zmrazovanie
•
•
•
•
Do chladničky nevkladajte teplé
potraviny ani odparujúce sa kvapaliny.
Potraviny prikryte alebo zabaľte,
hlavne ak majú prenikavú arómu.
Potraviny uložte tak, aby vzduch
mohol voľne cirkulovať okolo nich.
•
Zmrazujte iba potraviny špičkovej
kvality, čerstvé a dôkladne vyčistené.
Potraviny pre účinnejšie zmrazovanie
a rozmrazovanie rozdeľte na malé
porcie.
32
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Potraviny zabaľte do hliníkovej fólie
alebo polyetylénu. Skontrolujte, či je
obal vzduchotesný.
Aby ste predišli nárastu teploty už
zmrazených potravín, neklaďte
priamo vedľa nich čerstvé
nezmrazené potraviny.
Chudé potraviny sa uchovávajú lepšie
a dlhšie ako tučné. Soľ skracuje dobu
skladovateľnosti potravín.
Kocky ľadu, zmrzliny ani nanuky
nekonzumujte ihneď po vybratí z
mrazničky. Hrozí nebezpečenstvo
omrzlín.
Odporúča sa označiť každé balenie
dátumom zmrazovania, aby ste mohli
presne sledovať dobu uchovávania.
6.6 Rady na uchovávanie
mrazených potravín
•
•
•
•
Presvedčite sa, že maloobchodný
predajca adekvátne skladuje
komerčné mrazené potraviny.
Dbajte, aby ste mrazené potraviny
preniesli z predajne potravín do
mrazničky podľa možnosti čo
najrýchlejšie.
Po rozmrazení sa potraviny rýchlo
kazia a nesmú sa znova zmrazovať.
Neprekračujte dobu skladovania
uvedenú výrobcom potravín.
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Všeobecné upozornenia
UPOZORNENIE!
Pred akoukoľvek údržbou
spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
V chladiacej jednotke
spotrebiča sa nachádzajú
uhľovodíky, preto smie
údržbu a doplnenie chladiva
vykonať výhradne
autorizovaný technik.
Príslušenstvo a časti
spotrebiča sa nesmú umývať
v umývačke riadu.
7.2 Pravidelné čistenie
UPOZORNENIE!
Neťahajte, nepresúvajte
a nepoškodzujte žiadne
rúrky a/ani káble vnútri
spotrebiča.
UPOZORNENIE!
Nepoškodzujte chladiaci
systém.
Zariadenie je nutné pravidelne čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo
umyte vlažnou vodou s prídavkom
neutrálneho saponátu.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia
dvierok a udržiavajte ich čisté.
Zvyšky potravín a nečistoty utrite
handričkou.
3. Opláchnite a riadne vysušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a
kompresor na zadnej strane
spotrebiča, ak sú prístupné.
Tým zvýšite výkonnosť spotrebiča
a usporíte elektrickú energiu.
7.3 Odmrazovanie chladničky
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka
chladiaceho priestoru pri každom
zastavení motora kompresora.
Odmrazená voda odteká cez žliabok do
osobitnej nádoby na zadnej stene
spotrebiča nad motorom kompresora,
z ktorej sa odparuje.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor
v strednej časti chladiaceho priestoru
pravidelne čistili, aby sa zabránilo
pretekaniu vody a jej kvapkaniu na
potraviny vnútri chladničky.
SLOVENSKY
33
novinového papiera a uložte na
chladnom mieste.
7.4 Odmrazovanie mrazničky
UPOZORNENIE!
Na odstraňovanie námrazy z
výparníka nikdy
nepoužívajte ostré
predmety. Mohli by ste
spotrebič poškodiť. Na
urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické
nástroje ani iné prostriedky,
s výnimkou prostriedkov,
ktoré odporučil výrobca.
Počas odmrazovania
spotrebiča stúpne teplota
mrazených potravín, preto
sa môže skrátiť ich
trvanlivosť.
Približne 12 hodín pred
odmrazovaním nastavte
nižšiu teplotu, aby si
potraviny vytvorili dostatočnú
rezervu chladu pred
prerušením činnosti.
Na policiach a v okolí hornej časti
mrazničky sa vždy vytvára určité
množstvo námrazy.
Keď vrstva námrazy dosiahne hrúbku
približne 3 až 5 mm, mrazničku
odmrazte.
1. Spotrebič vypnite alebo vytiahnite
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
2. Vyberte všetky skladované potraviny,
zabaľte ich do niekoľkých vrstiev
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
VAROVANIE!
Mrazených potravín sa
nedotýkajte mokrými
rukami. Ruky by vám
mohli primrznúť k
potravinám.
3. Dvere nechajte otvorené.
Do mraziaceho priestoru vložte
hrniec s teplou vodou, aby sa proces
odmrazovania urýchlil. Kusy ľadu,
ktoré sa dajú oddeliť, vyberajte už
počas odmrazovania.
4. Po ukončení odmrazovania vnútro
dôkladne osušte.
5. Spotrebič zapnite.
Po troch hodinách vložte potraviny, ktoré
ste predtým vybrali, späť do mrazničky.
7.5 Obdobia mimo prevádzky
Ak spotrebič nebudete dlhší čas
používať, vykonajte nasledujúce
opatrenia:
1. Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Odmrazte spotrebič (v prípade
potreby).
4. Spotrebič a všetky časti
príslušenstva vyčistite.
5. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného
zápachu.
UPOZORNENIE!
Ak chcete spotrebič
ponechať zapnutý,
požiadajte niekoho, aby ho
raz za čas skontroloval
a zabránil tak znehodnoteniu
potravín v prípade výpadku
napájania.
Odporúčame vám zapnúť
režim Holiday.
34
www.electrolux.com
8.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič nefunguje.
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Sieťová zástrčka spotre‐ Sieťovú zástrčku zapojte
biča nie je správne zapo‐ správne do sieťovej zásuvky.
jená do sieťovej zásuvky.
Sieťová zásuvka nie je
pod napätím.
Zapol sa zvukový alebo vi‐ Spotrebič ste zapli iba
zuálny alarm.
nedávno alebo teplota je
stále vysoká.
Namiesto čísiel sa na te‐
plotnom displeji zobrazuje
symbol
alebo
Kompresor pracuje bez
prestania.
Pozrite si časť „Alarm pri
zvýšení vnútornej teploty".
Teplota v spotrebiči je
príliš vysoká.
Obráťte sa na kvalifikované‐
ho elektrikára alebo kontak‐
tujte najbližšie autorizované
servisné stredisko.
Dvierka zostali otvorené.
Zatvorte dvierka spotrebiča.
Pozrite si časť „Alarm pri
otvorených dvierkach“
Problém so snímačom
teploty.
Kontaktujte najbližšie autori‐
zované servisné stredisko
(chladiaci systém bude udr‐
žovať potraviny v chlade, ale
nastavenie teploty nebude
možné).
.
Nesvieti žiarovka.
Do sieťovej zásuvky skúste
zapojiť iný spotrebič. Obráť‐
te sa na kvalifikovaného
elektrikára.
Žiarovka je v pohotovost‐ Zatvorte a otvorte dvierka.
nom režime.
Žiarovka je vypálená.
Obráťte sa na najbližšie au‐
torizované servisné stredi‐
sko.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Počkajte niekoľko hodín a
potom opäť skontrolujte te‐
plotu.
Izbová teplota je príliš vy‐ Pozrite si údaje o klimatickej
soká.
triede uvedené na typovom
štítku.
Potraviny vložené do
spotrebiča boli príliš tep‐
lé.
Pred vložením nechajte po‐
traviny vychladnúť na izbovú
teplotu.
SLOVENSKY
Problém
Možná príčina
35
Riešenie
Dvierka spotrebiča nie sú Pozrite si časť „Zatvorenie
správne zatvorené.
dvierok“.
Je zapnutá „Funkcia
Pozrite si časť „Funkcia
FastFreeze” alebo „Funk‐ FastFreeze“ alebo„Funkcia
cia FastCool”.
FastCool“.
Príliš veľa námrazy a ľadu.
Dvierka nie sú správne
Pozrite si časť „Zatvorenie
zatvorené alebo tesnenie dvierok“.
je zdeformované/špina‐
vé.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Kompresor sa nezapne ih‐ Je to normálne, nie je to
neď po stlačení „FastFree‐ porucha.
ze” alebo „FastCool”, alebo
po zmene teploty.
Kompresor sa zapne po urči‐
tom čase.
Voda steká do chladiaceho Potraviny uložené v spo‐
priestoru.
trebiči bránia odtekaniu
vody do odtokového ka‐
nálika.
Dávajte pozor, aby sa potra‐
viny nedotýkali zadnej steny.
Upchaný odtokový kaná‐
lik na rozmrazenú vodu.
Vyčistite odtokový kanálik.
Voda vyteká na podlahu.
Odtokový kanálik na vo‐ Odtokový kanálik pripevnite
du z rozmrazenej námra‐ k odparovacej miske.
zy nie je pripojený k od‐
parovacej miske nad
kompresorom.
Nedá sa nastaviť teplota.
Je zapnutá „Funkcia
Funkciu „FastFreeze” alebo
FastFreeze” alebo „Funk‐ „FastCool” vypnite manuálne
cia FastCool”.
alebo počkajte, kým sa funk‐
cia nevypne automaticky.
Pozrite si časť „Funkcia
FastFreeze“ alebo„Funkcia
FastCool“.
Na displeji sa zobrazí DE‐
MO.
Spotrebič je v predvádza‐ Tlačidlo Režim podržte stla‐
com režime.
čené po dobu asi 10 sekúnd,
kým nezaznie dlhý zvukový
signál a displej sa na krátku
dobu nevypne.
Teplota vnútri spotrebiča je Nie je správne nastavený Nastavte vyššiu alebo nižšiu
príliš nízka alebo príliš vy‐ regulátor teploty.
teplotu.
soká.
Dvierka spotrebiča nie sú Pozrite si časť „Zatvorenie
správne zatvorené.
dvierok“.
36
www.electrolux.com
Problém
Možná príčina
Riešenie
Teplota potravín je príliš
vysoká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte na‐
raz menej potravín.
Námraza je hrubšia ako
4-5 mm.
Spotrebič odmrazte.
Dvierka ste otvárali príliš
často.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
Je zapnutá „Funkcia
Pozrite si časť „Funkcia
FastFreeze” alebo „Funk‐ FastFreeze“ alebo„Funkcia
cia FastCool”.
FastCool“.
V spotrebiči neprúdi stu‐
dený vzduch.
Ak pomocou hore
uvedených pokynov
nedosiahnete požadovaný
výsledok, kontaktujte
najbližšie autorizované
servisné stredisko.
8.2 Výmena osvetlenia
Zabezpečte prúdenie stude‐
ného vzduchu v spotrebiči.
8.3 Zatvorenie dvierok
1. Očistite tesnenia dvierok.
2. V prípade potreby nastavte dvierka.
Pozrite si montážne pokyny.
3. V prípade potreby vymeňte
poškodené tesnenia dvierok. Obráťte
sa na autorizované servisné
stredisko.
Spotrebič je vybavený trvácnym
vnútorným osvetlením LED.
Žiarovku smie vymieňať len servisné
stredisko. Obráťte sa na vaše
autorizované servisné stredisko.
9. ZVUKY
Počas bežnej prevádzky spotrebič vydáva zvuky (kompresor, chladiaci okruh).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
SLOVENSKY
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
10. TECHNICKÉ ÚDAJE
10.1 Informačný list výrobku
Obchodná značka
Electrolux
Model
ENN2803COW 925500003
Kategória
7. Chladnička s mrazničkou
Trieda energetickej efektívnosti
A+
37
38
www.electrolux.com
Spotreba energie v kWh za rok na základe vý‐
290
sledkov štandardného testu za 24 hodín. Skutoč‐
ná spotreba energie bude závisieť od toho, ako
sa spotrebič používa a kde je umiestnený
Skladovací objem v litroch, Chladnička
192
Skladovací objem v litroch, Hviezdička
-
Skladovací objem v litroch, Zóna s vyššou teplo‐
tou
-
Skladovací objem v litroch, Víno
-
Skladovací objem v litroch, Celkom
264
Skladovací objem v litroch, Mraznička
72
Skladovací objem v litroch, Chiller (nulová zóna)
-
Skladovací objem v litroch, Iné oddelenia
-
Počet hviezdičiek pre mraziace oddelenie s naj‐
väčším skladovacím objemom (l)
****
Určená teplota „iných oddelení“ > 14 °C (°C), ak
existujú
-
Beznámrazový systém (A/N), Chladnička
Nie
Beznámrazový systém (A/N), Mraznička
Nie
Bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu v h
22
Kapacita mrazenia v kg/24 h
12
Klimatická trieda
SN-N-ST-T
Najnižšia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič ur‐ 10
čený na používanie, v °C
Najvyššia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič
určený na používanie, v °C
43
Úroveň vydávaného hluku dB(A) re1 pW
35
Vstavaný spotrebič A/N
Áno
Tento spotrebič je určený výlučne na uchováva‐
nie vína A/N
Nie
10.2 Dodatočné technické
údaje
Rozmery výklenku
Výška
1780 mm
Šírka
560 mm
Hĺbka
550 mm
Napätie
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej
SLOVENSKY
39
strane spotrebiča a na štítku
energetických parametrov.
11. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
222377515-A-062020
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement