Electrolux ENN2852ACW Kasutusjuhend

Electrolux ENN2852ACW Kasutusjuhend
ENN2852ACW
ET
HU
LV
LT
Külmik-sügavkülmuti
Hűtő - fagyasztó
Ledusskapis ar saldētavu
Šaldytuvas-šaldiklis
Kasutusjuhend
Használati útmutató
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
2
20
40
58
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 2
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 4
3. PAIGALDAMINE.................................................................................................6
4. KASUTAMINE.................................................................................................... 7
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 10
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID..............................................................................12
7. PUHASTUS JA HOOLDUS.............................................................................. 13
8. VEAOTSING.....................................................................................................15
9. HELID............................................................................................................... 17
10. TEHNILISED ANDMED.................................................................................. 19
MÕELDES SINULE
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset professionaalset kogemust ja innovatsiooni.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal Te seda ka
ei kasuta – suurepärastes tulemustes võite Te alati alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi!
Külastage meie veebisaiti:
Nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse ja parandusvõimaluste
kohta:
www.electrolux.com/support
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate seadme andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
EESTI
3
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
3 kuni 8-aastased lapsed võivad seadmesse
toiduaineid panna ja neid sealt välja võtta, kui neid on
eelnevalt põhjalikult juhendatud.
Ulatusliku või keeruka puudega isikud võivad seda
seadet kasutada juhul, kui neid on eelnevalt põhjalikult
juhendatud.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida,
kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
1.2 Üldine ohutus
•
•
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses
majapidamises või muudes sarnastes kohtades,
näiteks:
– talumajapidamistes; personalile mõeldud köökides
kauplustes, kontorites ja mujal;
– Hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
Vältimaks toidu riknemist järgige järgmisi juhiseid:
– ärge jätke ust liiga kauaks lahti;
– puhastage regulaarselt toiduga kokkupuutuvaid
pindu ning juurdepääsetavaid tühjendussüsteeme;
4
www.electrolux.com
hoidke külmikus värsket liha ja kala sobivates
nõudes, nii et need ei puutuks kokku teiste
toiduainetega.
HOIATUS! Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii
eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul.
HOIATUS! Ärge kasutage sulamisprotsessi
kiirendamiseks mehhaanilisi ega muid vahendeid –
kasutage ainult tooja soovitatud tarvikuid.
HOIATUS! Vältige külmutusagensi süsteemi
kahjustamist.
HOIATUS! Ärge kasutage toiduainete hoidmiseks
mõeldud osades elektrilisi seadmeid, kui need pole
tootja poolt spetsiaalselt soovitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või
aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage
ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
Kui seade jääb pikaks ajaks tühjaks, lülitage see välja,
sulatage, puhastage, kuivatage ja jätke uks lahti, et
vältida seadme sisemuses hallituse tekkimist.
Ärge hoidke selles seadmes süttivaid aineid ega
plahvatusohtlikke esemeid (nt aerosoolpihusteid).
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Ohutuse tagamiseks ärge kasutage
seadet enne, kui see on
köögimööblisse sisse ehitatud.
•
•
•
•
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Jälgige, et õhk saaks seadme ümber
vabalt liikuda.
Esmakordsel paigaldamisel või ukse
avamissuuna muutmisel oodake enne
elektrivõrku ühendamist vähemalt 4
tundi. See on vajalik selleks, et õli
saaks kompressorisse tagasi valguda.
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
(nt ukse avamissuuna muutmine)
eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
Ärge paigutage seadet radiaatorite,
pliitide ega ahjude lähedusse.
Ärge jätke seadet vihma kätte.
Ärge paigutage seadet otsese
päikesevalgusega kohta.
Ärge paigaldage seda seadet liiga
niiskesse või liiga külma kohta.
Seadme teise kohta viimisel tõstke
seda esiservast, et vältida põranda
kriimustamist.
Seadmes on kott desikantainega. See
ei ole mänguasi. See ei ole toiduaine.
Visake see kohe minema.
2.2 Elektriühendus
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse,
elektrilöögi või tulekahjuoht!
Seade sisaldab isobutaani
(R600a), so looduslik gaas, millel puudub
oluline keskkonnamõju. Olge ettevaatlik,
et te isobutaani sisaldavat
külmutusainesüsteemi ei vigastaks.
•
•
•
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
HOIATUS!
Seadme paigaldamisel
veenduge, et toitejuhe
kulgeks vabalt ega oleks
vigastatud.
HOIATUS!
Ärge kasutage
mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
•
•
•
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Veenduge, et te elektrilisi osi ei
vigastaks (nt toitepistikut, toitejuhet,
kompressorit). Elektriliste osade
vahetamiseks pöörduge volitatud
teeninduskeskusse või elektriku
poole.
Toitejuhe peab jääma toitepistikust
allapoole.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Ärge pange seadmesse muid
elektriseadmeid (nt jäätisevalmistajat),
kui see pole tootja poolt ette nähtud.
Kui külmutusagens on viga saanud,
siis veenduge, ega seadmest ei tule
leeke või suitsu. Õhutage ruum
korralikult.
Jälgige, et kuumad esemed ei
puutuks vastu seadme plastpindu.
Ärge asetage kihisevaid jooke
sügavkülmikusse. See tekitab
joogipudelis rõhku.
Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase
ega vedelikke.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Ärge katsuge kompressorit ega
kondensaatorit. Need on kuumad.
Ärge eemaldage sügavkülmikust
toiduaineid ega puutuge neid
märgade või niiskete kätega.
Ärge külmutage juba ülessulatatud
toiduaineid.
Järgige külmutatud toiduainete
pakenditel olevaid säilitusjuhiseid.
Enne sügavkülmikuossa asetamist
pakkige toit mõnda toiduga
kokkupuutuvasse materjali.
2.4 Sisevalgustus
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
See valgustitüüp on mõeldud
kasutamiseks üksnes selles seadmes.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
6
www.electrolux.com
2.5 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Selle seadme jahutusüksus sisaldab
süsivesinikke. Süsteemi tohib
hooldada ja laadida ainult
kvalifitseeritud tehnik.
Kontrollige regulaarselt külmiku
äravooluava; vajadusel puhastage.
Kui äravooluava on ummistunud,
koguneb sulamisvesi seadme põhjale.
2.6 Teenindus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega. Kasutage ainult
originaalvaruosi.
Pidage meeles, et kui olete
parandanud seadet ise või lasknud
seda teha ebapädeval isikul, võib see
kahjustada seadme ohutust ja muuta
garantii kehtetuks.
2.7 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
Selle seadme külmutusagensi
süsteem ja isolatsioonimaterjalid on
osoonisõbralikud.
Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku
gaasi. Seadme õige kõrvaldamise
kohta saate täpsemaid juhiseid
kohalikust omavalitsusest.
Ärge vigastage soojusvaheti
läheduses paiknevat jahutusüksust.
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
HOIATUS!
Seadme paigaldamise kohta
leiate teavet
paigaldusjuhistest.
HOIATUS!
Fikseerige seade vastavalt
paigaldusjuhistele, et ära
hoida seadme ebastabiilset
asendit.
3.1 Asukoht
Parima tulemuse saamiseks paigutage
seade piisavalt kaugele sellistest
kütteallikatest nagu radiaatorid, boilerid,
otsene päikesevalgus jne. Veenduge, et
seadme taga on tagatud vaba
õhuringlus.
3.2 Paigaldamine
Paigaldage seade kuiva,
hästiventileeritud kohta, kus ümbritsev
temperatuur vastab seadme andmesildil
olevale kliimaklassile.
Klii‐
mak‐
lass
Ümbritseva õhu tempera‐
tuur
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
EESTI
•
Kui temperatuur jääb sellest
vahemikust väljapoole,
võivad mõne mudeli töös
tekkida probleemid. Õige töö
on tagatud ainult ette nähtud
temperatuurivahemikus. Kui
te pole kindel, kuhu seade
paigaldada, siis pöörduge
müüja, klienditeeninduse või
lähima volitatud
teeninduskeskuse poole.
See seade vastab EÜ direktiividele.
3.4 Ventilatsiooninõuded
Seadme taga tuleb tagada piisav
õhuringlus.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Elektriühendus
•
•
•
min.
200 cm2
Enne vooluvõrguga ühendamist
veenduge, et andmesildil olevad
elektriandmed vastavad teie
kohalikule vooluvõrgule.
Seade peab olema maandatud.
Toitekaabli pistikul on selle jaoks
vastav kontakt. Kui pistikupesa ei ole
maandatud, konsulteerige pädeva
elektrikuga ja ühendage seade eraldi
maandusjuhiga, mis vastab
kehtivatele normidele.
Seadme ohutusmeetmete eiramisel
vabaneb tootja mis tahes vastutusest.
ETTEVAATUST!
Näpunäiteid ühendamise
kohta leiate
paigaldusjuhistest.
4. KASUTAMINE
4.1 Juhtpaneel
1
7
6
5
4
3
2
1 Ekraan
2 DrinksChill /
ON/OFF
3 Temperatuuri vähendamise nupp
4 Temperatuuri tõstmise nupp
5 Külmikuosa nupp
6 Sügavkülmutiosa nupp
7 Mode
Nuputoonide eelmääratud helitugevust
saab muuta valjuks, vajutades mõne
sekundi jooksul korraga Mode-nuppu ja
temperatuuri alandamise nuppu.
Teistkordne vajutamine taastab
algseade.
7
8
www.electrolux.com
4.2 Ekraan
A BC D E
F G
K
H
I
J
Pärast külmiku või
sügavkülmuti sektsiooni
valimist käivitub animatsioon
Pärast temperatuuri valimist
vilgub animatsioon mõni
minut.
4.3 Sisselülitamine
1. Ühendage toitepistik pistikupessa.
2. Kui ekraan on väljas, vajutage
seadme ON/OFF-nuppu.
Temperatuuriindikaatoritel kuvatakse
määratud vaiketemperatuur.
Mõne sekundi pärast võib
helisignaal tööle hakata.
Hoiatuse lähtestamiseks
vaadake jaotist "Kõrge
temperatuuri hoiatus".
Teise temperatuuri määramiseks vt
jaotist "Temperatuuri reguleerimine".
Kui ekraanil kuvatakse "DEMO", vt jaotist
"Veaotsing".
4.4 Väljalülitamine
Vajutage 3 sekundit nuppu ON/OFF.
Ekraan lülitub välja.
Seadme toitevõrgust lahutamiseks
eemaldage toitepistik pistikupesast.
4.5 Külmiku sisselülitamine
Külmiku sisselülitamiseks vajutage
külmikusektsiooni nuppu.
Külmiku iOFF-indikaator kustub.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Külmiku temperatuuri indikaator
Külmiku OFF-indikaator
Holiday režiim
Külmiku Eco-režiim
FastCool režiim
Alarmi indikaator
Sügavkülmuti Eco-režiim
FastFreeze režiim
Sügavkülmuti temperatuuri indikaator
/ taimer
J. DrinksChill režiim
K. DYNAMICAIR režiim
Teise temperatuuri
määramiseks vt jaotist
"Temperatuuri
reguleerimine".
4.6 Külmiku väljalülitamine
Külmiku väljalülitamiseks vajutage mõne
sekundi jooksul külmikusektsiooni nuppu.
Kuvatakse külmiku indikaator OFF.
4.7 Temperatuuri reguleerimine
Seadme temperatuuri saab määrata
temperatuuri regulaatoreid vajutades.
Vaikimisi valitud temperatuur:
• +4°C külmiku jaoks
• -18°C sügavkülmuti jaoks
Temperatuuri indikaatorid näitavad
määratud temperatuuri.
Määratud temperatuur
saavutatakse 24 tunni
pärast.
Pärast elektrikatkestust jääb
määratud temperatuur
salvestatuks.
4.8 Holiday-režiim
See funktsioon võimaldab hoida külmiku
suletuna ja tühjana pikal
puhkuseperioodil, ilma halva lõhna
tekkimiseta.
Eemaldage
külmikusektsioonist kõik
toiduained, enne kui lülitate
Holiday-režiimi sisse.
EESTI
1. Režiimi sisselülitamiseks vajutage
nuppu Mode, kuni ilmub Holidayindikaator.
Külmiku temperatuuri indikaatoril
kuvatakse määratud temperatuur.
2. Režiimi väljalülitamiseks vajutage
nuppu Mode, et valida teine
funktsioon või seni, kuni ekraanil
enam ühtki funktsiooniikooni ei ole.
Määrates külmiku jaoks
mõne muu temperatuuri,
lülitub see režiim välja.
4.9 FastCool-režiim
Kui külmikusse tuleb korraga paigutada
suur hulk toitu (näiteks pärast
sisseostude tegemist), on soovitatav
aktiveerida FastCool, et toit kiiremini
maha jahutada ja vältida külmikus juba
olevate toitude soojenemist.
FastCool lülitub automaatselt välja
ligikaudu 6 tunni pärast.
1. Funktsiooni sisselülitamiseks
vajutage Mode, kuni ilmub vastav
ikoon.
FastCool-indikaator süttib.
2. Funktsiooni väljalülitamiseks ja teise
funktsiooni valimiseks vajutage Mode
või vajutage Mode , kuni ühtegi
spetsiaalset ikooni enam ei kuvata.
Indikaator FastCool kustub.
Määrates külmiku jaoks
mõne muu temperatuuri,
lülitub see funktsioon välja.
4.10 Eco-režiim
Toidu optimaalseks säilitamiseks valige
Eco-režiim.
1. Valige külmiku/sügavkülmiku
sektsioon.
2. Funktsiooni sisselülitamiseks
vajutage Mode, kuni ilmub vastav
ikoon.
Temperatuuri indikaatoril kuvatakse
määratud temperatuur:
• külmik: +4°C
• sügavkülmuti: -18°C
3. Et funktsioon enne automaatset
lõppemist välja lülitada, korrake
toimingut, kuni Eco-indikaator kustub.
9
Määrates mõne muu
temperatuuri, lülitub see
funktsioon välja.
4.11 DrinksChill-režiim
Režiimi DrinksChill saab kasutada
helisignaali ajastatud määramiseks,
näiteks kui retsept nõuab taigna kindla
aja jooksul jahutamist või kui kardate
unustada sügavkülmikusse kiireks
jahutamiseks pandud pudeleid.
1. Funktsiooni sisselülitamiseks
vajutage ON/OFF .
Ilmub DrinksChill-indikaator.
Taimer kuvab valitud väärtust (30 min).
2. Taimeri väärtuse muutmiseks 1 kuni
90 (min) vajutage temperatuuri
vähendamise ja temperatuuri
tõstmise nuppu.
Kuvatakse taimeri indikaator (min).
Pöördloenduse lõppedes hakkab
DrinksChill-indikaator vilkuma ja kõlab
helisignaal
3. Võtke sügavkülmikuosast kõik joogid
välja.
4. Helisignaali väljalülitamiseks ja
funktsiooni lõpetamiseks vajutage
nuppu ON/OFF .
Pöördloenduse ajal saab
funktsiooni igal ajal välja
lülitada, kui vajutate ON/
OFF. DrinksChillindikaator kustub.
Aega saab
pöördloenduse ajal ja
enne lõppu muuta,
vajutades temperatuuri
vähendamise või
suurendamise nuppu.
4.12 FastFreeze-režiim
See funktsioon lülitub 52 tunni pärast
automaatselt välja.
Funktsiooni sisselülitamiseks tehke
järgmist.
1. Valige sügavkülmiku sektsioon.
2. Vajutage Mode, kuni ilmub vastav
ikoon.
Kuvatakse indikaator FastFreeze.
10
www.electrolux.com
3. Funktsiooni väljalülitamiseks enne
selle automaatset lõppemist korrake
toimingut.
Määrates sügavkülmuti
jaoks mõne muu
temperatuuri, lülitub see
funktsioon välja.
4.13 DYNAMICAIR režiim
1. Vajutage Mode, kuni ilmub vastav
ikoon.
Funktsiooni DYNAMICAIR indikaator
vilgub.
2. Vajutage režiiminuppu, et valida teine
funktsioon või funktsiooni üldse mitte
valida.
Funktsiooni DYNAMICAIR
sisselülitamine suurendab
energiatarbimist.
Kui funktsioon aktiveeritakse
automaatselt, siis funktsiooni
DYNAMICAIR-indikaatorit ei
kuvata (vt "Igapäevane
kasutamine").
4.14 Kõrge temperatuuri
hoiatus
Temperatuuri tõusust
sügavkülmikusektsioonis (näiteks
toitekatkestuse või ukse avamise tõttu)
annab märku:
• hoiatuse ja sügavkülmuti temperatuuri
indikaatorite vilkumine;
• helisignaal.
Alarmi lähtestamiseks vajutage mis tahes
nuppu.
Helisignaal lülitub välja.
Sügavkülmuti temperatuuri indikaator
näitab mõni sekund kõrgeimat
saavutatud temperatuuri. Seejärel
kuvatakse taas määratud temperatuur.
Hoiatuse indikaator jätkab vilkumist
normaaltingimuste taastumiseni.
Kui hoiatuse-eelne olek on
taastunud, lülitub
hoiatuseindikaator välja.
4.15 Lahtise ukse signaal
Kui uks jääb mõneks minutiks lahti, kõlab
hoiatussignaal. Lahtise ukse
hoiatusindikaatorid on järgmised:
• vilkuv hoiatustuli
• helisignaal
Tavaliste tingimuste taastumisel (uks
sulgemisel) helisignaal vaikib.
Hoiatuse ajal saab heli välja lülitada, kui
vajutate signaalinuppu.
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
5.1 Sisemuse puhastamine
5.2 Ukseriiulite paigutamine
Külmikuosa uks on varustatud siinidega,
mis võimaldavad riiuleid vastavalt soovile
ringi tõsta.
Enne seadme esmakordset kasutamist
peske leige vee ja neutraalse seebiga
üle seadme sisemus ja kõik sisetarvikud,
et eemaldada uuele tootele omane lõhn,
seejärel kuivatage täielikult.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage pesuaineid,
abrasiivpulbreid, kloori- või
õlipõhiseid
puhastusvahendeid, sest
need võivad seadme pinda
kahjustada.
1
1
2
EESTI
Ukseriiulite ümberpaigutamiseks libistage
neid ettevaatlikult, vastavalt noolega
näidatud suunale.
5.3 Liigutatavad riiulid
Külmiku seintel on mitu siini, mille abil
saab riiuleid paigaldada nii, nagu teile
meeldib.
Õige õhuringluse
tagamiseks ärge eemaldage
klaasriiulit, mis asub
juurviljasahtli kohal.
5.4 Niiskuse reguleerimine
Klaasriiuli küljes on väike sälkudega
seadeldis (liuguriga reguleeritav), mille
abil saab reguleerida juurviljasahtli(te)
niiskust.
11
5.5 Temperatuuri indikaator
Toidu õigeks säilitamiseks on külmik
varustatud temperatuuri indikaatoriga.
Seadme külgseinal asuv sümbol näitab,
milline on külmiku kõige külmem ala.
Kui näidikul kuvatakse OK (A), pange
värsked toiduained sümboliga näidatud
piirkonda, kui aga mitte (B), keerake
temperatuurinupp külmemale seadele ja
oodake 12 tundi, enne kui temperatuuri
indikaatorit uuesti kontrollite.
A
OK
B
OK
Kui olete seadmesse
pannud värskeid toiduaineid
või külmiku ust sagedasti
avanud, on normaalne, et
teade OK mõneks ajaks
kaob. Enne temperatuuri
uuesti reguleerimist oodake
vähemalt 12 tundi.
5.6 DYNAMICAIR
Seadme külmiku sektsioon on varustatud
seadeldisega, mis võimaldab toiduainete
kiiret jahutamist ja hoiab seal ühtlasemat
temperatuuri.
See seadeldis lülitub vajadusel
automaatselt sisse, et taastada kiiresti
vajalik temperatuur, kui ust on lahti
hoitud või kui ümbritsev temperatuur on
liiga kõrge.
Suletud ventilatsiooniavad:
juurviljasahtlis olevate toiduainete
loomulik niiskusesisaldus säilib pikemat
aega.
Avatud ventilatsiooniavad:
puu- ja juurviljasahtlite niiskusesisaldus
on õhu ringlemise tõttu väiksem.
12
www.electrolux.com
Seadeldise saab vajadusel
käsitsi sisse lülitada (vt
jaotist "Funktsioon
DYNAMICAIR").
DYNAMICAIR katkestab töö,
kui uks on lahti ja jätkab tööd
kohe pärast ukse sulgemist.
5.7 Külmutamine ja külmutatud
toidu säilitamine
Sügavkülmutiosa sobib värske toidu
külmutamiseks ning külmutatud ja
sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks
säilitamiseks.
Esmakordsel käivitamisel või pärast
pikemaajalist kasutuspausi laske
seadmel vähemalt 2 tundi töötada
funktsioonil FastFreeze, enne kui
toiduained sisse panete. Värske toidu
külmutamiseks lülitage sisse funktsioon
FastFreeze vähemalt 24 tundi enne toidu
sügavkülmutiossa panemist.
Värskete toiduainete külmutamiseks
pange need ülemisse sektsiooni.
Maksimaalne toidu kogus, mida 24 tunni
jooksul külmutada saab, on ära toodud
seadme siseküljel asuval andmeplaadil.
Külmutusprotsess kestab vähemalt 24
tundi; selle aja jooksul ärge muud
külmutatavat toitu lisage.
Sulatamisprotsessi tahtmatul
käivitumisel, näiteks elektrikatkestuse
tõttu, kui seade on olnud toiteta kauem
kui tehniliste andmete tabelis toodud
"tempreatuuri tõusu aeg" seda lubaks,
tuleb sulatatud toit kiiresti ära tarvitada
või koheselt küpsetada ja seejärel uuesti
külmutada (pärast jahtumist).
5.8 Sulatamine
Sügavkülmutatud või külmutatud toitu
võib sulatada kas külmikuosas või hoopis
toatemperatuuril, olenevalt sellest, kui
palju aega selleks on.
Väikseid toiduportsjoneid võib valmistada
ka külmutatult, otse sügavkülmikust
võetuna: sel juhul kulub
toiduvalmistamiseks rohkem aega.
5.9 Jääkuubikute valmistamine
Seadmel on olemas üks või mitu mahutit
jääkuubikute valmistamiseks.
Mahutite külmikust
väljavõtmiseks ärge
kasutage metallesemeid.
1. Täitke need mahutid veega
2. Asetage jäämahutid
sügavkülmikusektsiooni.
5.10 Külma akumulaatorid
Külmikul on vähemalt üks külma
akumulaator, mis pikendab
voolukatkestuse või rikke puhul toidu
säilitusaega.
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
6.1 Normaalsed töötamise ajal
kostuvad helid
Järgmised helid on töötamise ajal
normaalsed:
•
•
•
Nõrk vulisemise ja mulisemise heli
süsteemist, kui külmutusagensi
pumbatakse.
Vihisev ja tuksuv heli kompressorist,
kui külmutusagensi pumbatakse.
Järsk praksuv heli seadme seest,
mida põhjustab soojuspaisumine
(loomulik ja ohutu füüsikaline nähtus).
•
Nõrk klõpsuv heli temperatuuri
regulaatorist, kui kompressor lülitub
sisse või välja.
6.2 Näpunäiteid energia
säästmiseks
•
•
Eco režiim / vaikeseade säilitab nii
värsket kui külmutatud toitu ja säästab
energiat.
Värske toidu sektsioon (külmik):
Energia edukaim säästmine on
tagatud seadme allosas olevate
sahtlite konfiguratsiooni ja ühtlaselt
paiknevate riiulitega. Ukse küljes
EESTI
•
•
•
•
olevate lahtrite paigutus
energiatarbimist ei mõjuta.
Külmutussektsioon (sügavkülmik):
Seadme sisemine konfiguratsioon on
see, mis tagab kõige efektiivsema
energiatarbimise.
Ärge eemaldage külma
akumulaatoreid sügavkülmuti korvist.
Kui ruumi temperatuur on kõrge või
kui seade on täis ja temperatuur on
seatud madalale tasemele, võib
kompressor pidevalt töötada,
põhjustades härmatise või jää
tekkimist aurustil. Sellisel juhul
seadke temperatuur kõrgemale
tasemele, et võimaldada automaatset
sulatamist ja sel viisil energiat kokku
hoida.
Ärge avage sügavkülmiku ust sageli
ja ärge jätke ust lahti kauemaks, kui
hädavajalik.
6.3 Soovitusi värske toidu
säilitamiseks külmikus
•
•
•
Ärge pange külmutuskappi sooja toitu
või auravaid vedelikke.
Katke toit kinni või mähkige sisse, eriti
juhul, kui see on tugeva lõhnaga.
Pange toidud külmutuskappi nii, et
õhk saaks nende ümber liikuda.
6.4 Näpunäiteid toidu
säilitamiseks külmikus
Näpunäited:
•
•
•
Liha (igasugune): mähkige sobivasse
pakendisse ja pange juurviljasahtli
kohal olevale klaasriiulile. Liha
säilitusaeg on 1-2 päeva.
Küpsetatud toidud, külmad road:
katke kinni ja asetage mistahes
riiulile.
Puu- ja köögiviljad: puhastage
hoolikalt ja pange selleks ette nähtud
sahtlisse. Pakkimata banaane,
kartuleid, sibulaid, küüslauku ei tohi
külmikus hoida.
7. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
•
•
13
Või ja juust: Pange spetsiaalsesse
õhukindlasse nõusse või mässige
fooliumi või polüetüleenist kotti ning
suruge sealt õhku välja niipalju kui
võimalik.
Pudelid: keerake peale kork ja
paigutage ukse küljes olevale
pudeliriiulile või pudelirestile (kui see
on olemas).
6.5 Näpunäiteid
sügavkülmutamiseks
•
•
•
•
•
•
•
Külmutage ainult kvaliteetset, värsket
ja korralikult puhastatud toitu.
Külmutamise ja sulatamise
hõlbustamiseks jaotage toiduained
väiksemateks portsjoniteks.
Mässige toit fooliumisse või
toidukilesse. Veenduge, et pakendid
oleks õhukindlad.
Et vältida juba külmutatud toidu
temperatuuri tõusu, ärge paigutage
värsket külmutamata toitu otse selle
vastu.
Lahjemad toidud säilivad paremini ja
kauem kui rasvased. Sool vähendab
toidu säilitusaega.
Ärge sööge jääkuubikuid, mahlajääd
või jääkomme kohe pärast
sügavkülmikust väljavõtmist.
Külmakahjustuse oht.
Säilitusaja jälgimiseks on soovitav
igale säilitatavale toidule märkida
külmutamiskuupäev.
6.6 Nõuandeid külmutatud toidu
säilitamiseks
•
•
•
•
Veenduge, et poest ostetud
külmutatud toiduaineid säilitatakse
juhiseid järgides.
Pange külmutatud toit pärast ostmist
niipea kui võimalik sügavkülmikusse.
Ülessulanud toit rikneb üsna ruttu ja
seda ei tohi enam uuesti külmutada.
Ärge ületage toidu tootja poolt
määratletud säilitusaega.
14
www.electrolux.com
7.1 Üldised hoiatused
ETTEVAATUST!
Eemaldage seade
vooluvõrgust enne
igasuguste hooldustööde
tegemist.
Seadme jahutussüsteem
sisaldab süsivesinikke;
süsteemi võivad hooldada ja
täita ainult volitatud
tehnikud.
seiskub. Sulamisvesi nõrgub mööda
renni spetsiaalsesse seadme tagaküljel
kompressori kohal asuvasse anumasse,
kus see aurustub.
Puhastage regulaarselt külmiku sees
keskel olevat äravooluava auku, et ära
hoida vee kogunemist ja külmikus
olevatesse toiduainetesse imbumist.
Seadme tarvikuid ega osi ei
tohi pesta
nõudepesumasinas.
7.2 Regulaarne puhastamine
ETTEVAATUST!
Ärge tõmmake, teisaldage
ega vigastage torusid ja/või
kaableid, mis paiknevad
seadme sees.
ETTEVAATUST!
Vältige jahutussüsteemi
kahjustamist.
Seadet tuleb regulaarselt puhastada:
1. Puhastage seadme sisemus ja
tarvikud sooja vee ja neutraalse
pesuvahendiga.
2. Kontrollige regulaarselt
uksetihendeid ja pühkige need
puhtaks, eemaldades mustuse ja
prahi.
3. Loputage ja kuivatage põhjalikult.
4. Puhastage seadme tagaküljel asuvat
kondensaatorit ja kompressorit
harjaga.
See parandab seadme jõudlust ja
vähendab elektritarbimist.
7.3 Külmiku sulatamine
Normaalkasutuse ajal eemaldatakse
härmatis külmiku aurusti küljest
automaatselt iga kord, kui kompressor
7.4 Sügavkülmiku sulatamine
Sügavkülmutisektsioon on
härmatisevaba. See tähendab, et
kasutamise käigus ei teki härmatist ei
seadme siseseintele ega ka
toiduainetele.
7.5 Seadme mittekasutamise
perioodid
Kui seadet pikema aja jooksul ei
kasutata, siis rakendage järgmisi
ohutusmeetmeid:
1.
2.
3.
4.
Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
Eemaldage kõik toiduained.
Puhastage seade ja kõik tarvikud.
Jätke uks/uksed lahti, et vältida
ebameeldivate lõhnade tekkimist.
ETTEVAATUST!
Kui soovite seadet hoida
sisselülitatult, siis paluge
kellelgi seda aeg-ajalt
kontrollida, et vältida
säilitatava toidu riknemist
elektrikatkestuse korral.
Soovitatav on sisse lülitada
režiim Holiday.
EESTI
15
8. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade ei tööta.
Seade on välja lülitatud.
Lülitage seade sisse.
Toitepistik ei ole korrali‐
Ühendage toitepistik korrali‐
kult pistikupessa ühenda‐ kult pistikupessa.
tud.
Pistikupesas ei ole voolu. Ühendage pistikupessa mõni
muu elektriseade. Võtke
ühendust kvalifitseeritud
elektrikuga.
Heli- või visuaalne hoiatus
on sees.
Numbrite asemel kuvatak‐
se temperatuurinäidikul
sümbol
või
Seade on hiljuti sisse lüli‐ Vt "Kõrge temperatuuri hoia‐
tatud või on temperatuur tus".
liiga kõrge.
Temperatuur seadmes
on liiga kõrge.
Pöörduge kvalifitseeritud
elektriku või lähima volitatud
teeninduskeskuse poole.
Uks on jäänud lahti.
Sulgege uks. Vt "Avatud uk‐
se hoiatus"
Temperatuurianduri pro‐
bleem.
Võtke ühendust lähima voli‐
tatud teeninduskeskusega
(jahutussüsteem hoiab jätku‐
valt toiduained külmana, kuid
temperatuuri reguleerimine
pole võimalik).
Lamp on ooterežiimis.
Sulgege ja avage uks.
Valgusti on rikkis.
Pöörduge lähimasse volita‐
tud teeninduskeskusse.
Temperatuur on valesti
valitud.
Vt "Kasutamine".
Panite külmikusse korra‐
ga liiga palju toiduaineid.
Oodake paar tundi, seejärel
kontrollige uuesti tempera‐
tuuri.
.
Lamp ei põle.
Kompressor töötab pide‐
valt.
Ruumi temperatuur on lii‐ Kontrollige andmesildil ole‐
ga kõrge.
vat kliimaklassi.
Seadmesse paigutatud
toit oli liiga soe.
Enne toidu hoiustamist laske
sel jahtuda toatemperatuuri‐
ni.
16
www.electrolux.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seadme uks ei ole korra‐ Vt jaotist "Ukse sulgemine".
likult suletud.
Sisse on lülitatud "FastF‐ Vt "FastFreeze-funktsioon"
reeze-funktsioon" või
või "FastCool funktsioon".
"FastCool-funktsioon".
Härmatist ja jääd on liiga
palju.
Uks ei ole korralikult kinni Vt jaotist "Ukse sulgemine".
või on tihend deformee‐
runud/määrdunud.
Vee väljalaskekork ei ole
korralikult paigas.
Paigutage vee väljalaske‐
kork õigesti.
Seade on väga täis ja va‐ Valige kõrgem temperatuur.
litud on madalaim tempe‐ Vt "Kasutamine".
ratuur.
Seadme valitud tempera‐ Valige kõrgem temperatuur.
tuur on liiga madal ja üm‐ Vt "Kasutamine".
britsev temperatuur liiga
kõrge.
Temperatuur on valesti
valitud.
Kompressor ei hakka kohe See on normaalne, viga
tööle pärast "FastFreeze" ei ole.
või "FastCool" vajutamist
või pärast temperatuuri
muutmist.
Vt "Kasutamine".
Kompressor käivitub mõne
aja pärast.
Vesi voolab mööda külmu‐ Automaatse sulamisprot‐ See on normaalne.
tuskapi tagapaneeli.
sessi ajal sulab tagapa‐
neelil olev härmatis.
Külmiku sees voolab vesi.
Põrandal on vett.
Toiduained takistavad
vee valgumist veekogu‐
misnõusse.
Veenduge, et toiduained ei
puutuks tagapaneeli.
Vee väljavooluava on
ummistunud.
Puhastage vee väljavoolua‐
va.
Sulamisvee väljavoolua‐ Suunake sulamisvee välja‐
va ei ole ühendatud kom‐ voolujuhik aurustumisrenni.
pressori kohal asuva au‐
rustumisrenniga.
EESTI
17
Probleem
Võimalik põhjus
Temperatuuri ei saa mää‐
rata.
Sisse on lülitatud "FastF‐ Lülitage "FastFreeze-funktsi‐
reeze-funktsioon" või
oon" või "FastCool-funktsi‐
"FastCool-funktsioon".
oon" käsitsi välja või oodake,
kuni funktsioon automaatselt
valitud temperatuurile lähtes‐
tub. Vt "FastFreeze-funktsi‐
oon" või "FastCool funktsi‐
oon".
Ekraanil kuvatakse DEMO. Seade on demorežiimis.
Temperatuur seadmes on
liiga madal/kõrge.
Lahendus
Hoidke režiim allavajutatult
umbes 10 sekundit, kuni
kostab pikk signaal ja ekraan
lülitub veidikeseks välja.
Temperatuuriregulaator
Valige kõrgem/madalam
ei ole õigesti seadistatud. temperatuur.
Seadme uks ei ole korra‐ Vt jaotist "Ukse sulgemine".
likult suletud.
Toidu temperatuur on lii‐
ga kõrge.
Laske toiduainetel jahtuda
toatemperatuurini, enne kui
need külmikusse asetate.
Hoiustasite korraga liiga
palju toiduaineid.
Pange külmikusse samaaeg‐
selt vähem toitu.
Ust on avatud liiga tihti.
Avage uks ainult vajadusel.
Sisse on lülitatud "FastF‐ Vt "FastFreeze-funktsioon"
reeze-funktsioon" või
või "FastCool funktsioon".
"FastCool-funktsioon".
Seadmes ei ole külma
õhu ringlust.
Kui neist nõuannetest abi ei
ole, helistage lähimasse
volitatud teeninduskeskusse.
8.2 Lambi asendamine
Seade on varustatud pikaealise sisemise
LED-valgustiga.
Veenduge, et seadmes on
tagatud külma õhu ringlus.
8.3 Ukse sulgemine
1. Puhastage uksetihendid.
2. Vajadusel reguleerige ust. Tutvuge
vastavate juhistega.
3. Vajadusel asendage katkised
uksetihendid uutega. Pöörduge
volitatud teeninduskeskusse.
Lampi tohib vahetada ainult
hoolduskeskuse töötaja. Pöörduge
volitatud teeninduskeskusse.
9. HELID
Tavakasutusel võib seade tuua kuuldavale mõningaid helisid (kompressor,
külmutusagensi süsteem).
18
www.electrolux.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
EESTI
19
10. TEHNILISED ANDMED
10.1 Tehnilised andmed
Niši mõõtmed
Kõrgus
1780 mm
Laius
560 mm
Sügavus
550 mm
Pinge
230 - 240 V
Sagedus
50 Hz
Temperatuuri tõusu
aeg
21 h
Täiendavad tehnilised andmed on kirjas
andmesildil, mis asub seadme sise- või
välisküljel, ja energiasildil.
11. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
20
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..........................................................................20
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK............................................................................ 23
3. ÜZEMBE HELYEZÉS....................................................................................... 25
4. MŰKÖDÉS........................................................................................................26
5. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 29
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK......................................................32
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS...................................................................................33
8. HIBAELHÁRÍTÁS............................................................................................. 34
9. ZAJOK.............................................................................................................. 37
10. MŰSZAKI ADATOK........................................................................................ 39
TÖRŐDÜNK ÖNNEL
Köszönjük, hogy Electrolux készüléket választott! Ön olyan készülék tulajdonosa
lett, mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
használattal kapcsolatos tanácsokért, prospektusokért, hibaelhárítási-,
szerviz- és javítási információkért:
www.electrolux.com/support
Regisztrálja termékét a még kiválóbb szolgáltatásokért:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VEVŐSZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
Termékszám, Sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
MAGYAR
21
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
3 - 8 éves gyermekek elvégezhetik a készülék
megtöltését és kiürítését, ha megfelelő oktatásban
részesültek.
A készüléket súlyos, komplex fogyatékossággal élő
személyek kizárólag akkor használhatják, ha
megfelelő oktatásban részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat a
hulladékba.
1.2 Általános biztonság
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló
felhasználási területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb
munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák;
– Hotelek, motelek, szállások reggelivel és egyéb
lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek
számára.
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Az élelmiszer szennyeződésének elkerülésére tartsa
be az alábbi utasításokat:
– ne hagyja nyitva az ajtót hosszabb időn át:
– rendszeresen tisztítsa az olyan felületeket, melyek
élelmiszerrel érintkezhetnek, valamint a
hozzáférhető lefolyórendszereket;
– a nyers húst és halat megfelelő edényekben tárolja
a hűtőszekrényben, hogy ne érjenek hozzá, illetve
ne csöpögjenek más élelmiszerre.
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon
vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott
mechanikus berendezéseket vagy eszközöket
használjon a leolvasztás meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön
meg a hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott
típusú elektromos berendezéseket használjon a
készülék ételtároló rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat
vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.
Amikor a készülék hosszú ideig üresen áll, kapcsolja
ki, olvassza le, tisztítsa ki, szárítsa meg, és hagyja
nyitva az ajtaját, hogy elkerülje a penész megjelenését
a készülék belsejében.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat
(pl.: gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos
flakonokat) tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
MAGYAR
23
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
2.2 Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Biztonsági okokból ne használja a
készüléket a bútorba való beépítés
előtt.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék körül.
Az első üzembe helyezéskor vagy az
ajtó nyitási irányának megfordítása
után várjon legalább 4 órát, mielőtt
csatlakoztatja a készüléket az
elektromos hálózathoz. Ez azért
szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
A készüléken elvégzendő bármilyen
művelet végrehajtása (pl. az ajtó
nyitási irányának megfordítása) előtt
húzza ki a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatból.
Ne helyezze üzembe a készüléket
radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy
főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket
közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen.
A készüléket nem szabad túl párás
vagy túl hideg környezetben
üzemeltetni.
A készülék mozgatásakor a készülék
elejének peremét emelje fel,
ellenkező esetben megkarcolhatja a
padlót.
A készülék egy csomag szárítószert
tartalmaz. Ez nem játékszer. Ez nem
élelmiszer. Kérjük, hogy
haladéktalanul dobja ki.
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék elhelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a
hálózati kábel ne csípődjön
be és ne sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használjon hálózati
elosztókat és hosszabbító
kábeleket.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ügyeljen az elektromos alkatrészek
(pl. hálózati csatlakozódugasz,
hálózati kábel, kompresszor)
épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak,
forduljon a hivatalos márkaszervizhez
vagy elektromos szakemberhez.
A hálózati kábelnek a hálózati aljzat
szintje alatt kell elhelyezkednie.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés-, áramütésés tűzveszély.
24
www.electrolux.com
A készülékben gyúlékony,
azonban igen környezetbarát földgáz,
izobután (R600a) taláható. Ügyeljen arra,
hogy ne sértse meg a hűtőkör izobutánt
tartalmazó alkatrészeit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ne helyezzen más elektromos
készüléket (például fagylaltkészítő
gépet) a készülék belsejébe, hacsak
ezt a gyártó kifejezetten nem
javasolja.
Amennyiben a hűtőkör megsérül,
tartózkodjon mindennemű nyílt láng
és gyújtószikra használatától.
Szellőztesse ki a helyiséget.
Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne
érjen a készülék műanyag részeihez.
Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe.
A fagyás ugyanis nyomást fejt ki az
italtároló edényre.
Ne tároljon gyúlékony gázt vagy
folyadékot a készülékben.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg a készülék
kompresszorát és kondenzátorát.
Ezek üzem közben forróvá válnak.
Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki
semmilyen ételt a fagyasztóból, és ne
is érintse meg azokat.
Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.
Kövesse a fagyasztott étel
csomagolásán található tárolási
útmutatásokat.
A fagyasztórekeszbe helyezés előtt
csomagolja be az élelmiszert a többi
élelmiszerrel való érintkezés
megakadályozásához.
2.4 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
•
A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez
használható. Otthona kivilágítására
ne használja.
2.5 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogén hűtőközeget tartalmaz.
Az elektromos üzembe helyezést és a
készülék hűtőközeggel való feltöltését
csak képesített személy végezheti el.
Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és
szükség szerint tisztítsa ki. Ha az
olvadékvíz-elvezető nyílás el van
záródva, a víz összegyűlik a készülék
alján.
2.6 Szolgáltatások
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre. Csak eredeti
pótalkatrészeket használjon.
Kérjük, ne feledje, hogy a házilagos
vagy nem szakértő által végzett
javítás biztonsági következményekkel
járhat, és érvénytelenítheti a jótállást.
2.7 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
•
•
•
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtót, hogy
megakadályozza a gyermekek és
háziállatok készülékben rekedését.
A készülék hűtőköre és szigetelése
ózonbarát anyagokat tartalmaz.
A szigetelőhab gyúlékony gázt
tartalmaz. A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a
hőcserélő közelében található.
MAGYAR
25
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
Bizonyos működési
problémák léphetnek fel
egyes típusoknál, ha az
adott tartományon kívül eső
értéken üzemelteti azokat. A
megfelelő működés
kizárólag a megadott
hőmérséklet-tartományon
belül biztosítható.
Amennyiben kételye merül
fel azzal kapcsolatban, hogy
hova telepítse a készüléket,
forduljon a készülék
forgalmazójához,
ügyfélszolgálatunkhoz vagy
a legközelebbi hivatalos
márkaszervizhez.
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
FIGYELMEZTETÉS!
Az üzembe helyezésre
vonatkozó információkért
olvassa el az Üzembe
helyezési útmutatót.
FIGYELMEZTETÉS!
Az instabilitás kockázatának
elkerülése érdekében a
készüléket az üzembe
helyezési útmutatónak
megfelelően rögzítse.
3.1 Elhelyezés
A legjobb teljesítmény biztosítása
érdekében a készüléket minden
hőforrástól, például radiátoroktól,
kazánoktól, közvetlen napsütéstől stb.
távol helyezze üzembe. Gondoskodjon
arról, hogy a levegő szabadon
áramolhasson a készülék hátlapja körül.
3.3 Elektromos csatlakoztatás
•
•
3.2 Elhelyezés
A készüléket olyan száraz, jól szellőző
helyiségben kell üzembe helyezni,
amelynek környezeti hőmérséklete
megfelel annak a klímabesorolásnak,
amely a készülék adattábláján van
feltüntetve.
•
Az elektromos csatlakoztatás előtt
győződjön meg arról, hogy az
adattáblán feltüntetett feszültség és
frekvencia megegyezik-e az
elektromos hálózat értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. Az
elektromos hálózati vezeték dugasza
ilyen típusú (földelt). Ha az
elektromos hálózati csatlakozóaljzat
nincs leföldelve, csatlakoztassa a
készüléket az érvényben lévő
jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy
képesített villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít
magától, ha a fenti biztonsági
óvintézkedéseket nem tartják be.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
Klíma‐
osztály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és 32°C között
N
+16°C és 32°C között
3.4 Szellőzési követelmények
ST
+16°C és 38°C között
T
+16°C és 43°C között
A készülék mögött megfelelő légáramlást
kell biztosítani.
•
26
www.electrolux.com
VIGYÁZAT!
Az üzembe helyezés előtt
olvassa el az összeszerelési
utasítást.
min.
200 cm2
5 cm
min.
200 cm2
4. MŰKÖDÉS
4.1 Kezelőpanel
1
7
6
5
4
3
2
1 Kijelző
2 DrinksChill /
ON/OFF
3 Hőmérséklet-csökkentő gomb
4 Hőmérséklet-növelő gomb
5 Hűtőtér gomb
6 Fagyasztótér gomb
7 Mode
Lehetőség van a gyárilag beállított
billentyűhang hangerejének növelésére
úgy, hogy egyszerre lenyomja és néhány
másodpercig nyomva tartja a Mode és a
hőmérséklet-csökkentő gombot. Az
eredeti hang visszaállítható.
4.2 Kijelző
A BC D E
K
F G
J
H
I
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Hűtő hőmérséklet-visszajelző
Hűtő OFF visszajelző
Holiday üzemmód
Hűtő Eco üzemmód
FastCool üzemmód
Figyelmeztető visszajelző
Fagyasztó Eco üzemmód
FastFreeze üzemmód
Fagyasztó hőmérséklet-visszajelző
/ Időzítő
J. DrinksChill üzemmód
MAGYAR
27
K. DYNAMICAIR üzemmód
A hűtő- vagy fagyasztótér
kiválasztása után
animáció kezdődik.
A hőmérséklet kiválasztása
után az animáció néhány
percig villog.
4.3 Bekapcsolás
1. Csatlakoztassa a tápkábel
csatlakozóját a hálózati aljzatba.
2. Ha a kijelző nincs bekapcsolva,
nyomja meg a ON/OFF gombot. A
hőmérséklet-visszajelző a beállított
alapértelmezett hőmérsékletet
mutatja.
Néhány másodperc után
megszólalhat a riasztó.
A riasztó nullázásához lásd
a „Magas hőmérséklet miatti
riasztás” c. részt.
Eltérő hőmérséklet beállításához lásd a
„Hőmérséklet-szabályozás” c. részt.
Ha "DEMO" jelenik meg a kijelzőn,
olvassa el a Hibaelhárítás című fejezetet.
4.4 Kikapcsolás
Nyomja meg a ON/OFF gombot 3
másodpercig.
A kijelző kikapcsol.
A készülék áramtalanításához húzza ki a
csatlakozódugót a hálózati aljzatból.
4.5 A hűtő bekapcsolása
A hűtő bekapcsolásához nyomja meg a
hűtőtér gombját.
A hűtő OFF visszajelző nem világít
tovább.
Eltérő hőmérséklet
beállításához lásd a
„Hőmérséklet-szabályozás”
c. részt.
4.6 A hűtő kikapcsolása
A hűtő kikapcsolásához néhány
másodpercre nyomja meg a hűtőtér
gombját.
A hűtő OFF visszajelző jelenik meg.
4.7 A hőmérséklet beállítása
A hőmérséklet-szabályzókkal állítsa be a
készülék hőmérsékletét.
Beállított alapértelmezett hőmérséklet:
• +4 °C a hűtő esetében
• -18 °C a fagyasztó esetében
A hőmérséklet-visszajelzők a beállított
hőmérsékletet mutatják.
A beállított új hőmérsékletet
a készülék 24 órán belül éri
el.
A beállított hőmérsékletet a
készülék áramszünet esetén
is megjegyzi.
4.8 Holiday üzemmód
Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy a
hűtőszekrény hosszabb távollét alatt
zárva és üresen álljon anélkül, hogy
kellemetlen szagok képződnének a
készülékben.
Távolítson el minden
élelmiszert a hűtőtérből,
mielőtt bekapcsolja a
Holiday üzemmódot.
1. Az üzemmód bekapcsolásához addig
nyomja a Mode gombot, míg a
Holiday funkció visszajelzője meg
nem jelenik.
A hűtőtér hőmérséklet-visszajelző a
beállított hőmérsékletet mutatja.
2. Ha az üzemmódot szeretné
kikapcsolni, nyomja meg a Mode
gombot egy másik funkció
kiválasztásához, vagy addig tartsa
nyomva a gombot, míg egyetlen
funkció-ikon sem lesz látható a
kijelzőn.
Az üzemmód akkor is
kikapcsol, ha eltérő hűtőtérhőmérsékletet állít be.
4.9 FastCool üzemmód
Ha nagyobb mennyiségű meleg
élelmiszert kell behelyeznie a
készülékbe, például egy élelmiszer-
28
www.electrolux.com
bevásárlás után, azt javasoljuk, hogy
aktiválja a FastCool üzemmódot a
termékek gyorsabb lehűtése és annak
megelőzése érdekében, hogy a már a
hűtőszekrényben lévő élelmiszerek
felmelegedjenek.
A FastCool üzemmód kb. 6 óra elteltével
automatikusan kikapcsol.
1. A funkció bekapcsolásához nyomja
meg a Mode gombot a megfelelő
ikon megjelenéséig.
Megjelenik a FastCool visszajelző.
2. A funkció kikapcsolásához és egy
másik funkció választásához nyomja
meg a Mode gombot, vagy nyomja
meg többször a Mode gombot, míg
egyik speciális ikon sem lesz látható.
A FastCool visszajelző kialszik.
A funkció akkor is kikapcsol,
ha eltérő hűtőtérhőmérsékletet állít be.
4.10 Eco üzemmód
Az optimális élelmiszertároláshoz jelölje
ki az Eco üzemmódot.
1. Válassza a hűtő/fagyasztóteret
2. A funkció bekapcsolásához nyomja
meg a Mode gombot a megfelelő
ikon megjelenéséig.
A hőmérséklet-visszajelző a beállított
hőmérsékletet mutatja:
• hűtő: +4 °C
• fagyasztó: -18 °C
3. A funkció automatikus befejeződése
előtti kikapcsoláshoz addig ismételje
a műveletet, míg a Eco visszajelző el
nem tűnik.
A funkció akkor is
kikapcsol, ha eltérő
beállított hőmérsékletet
választ ki.
4.11 DrinksChill üzemmód
A DrinksChill üzemmód segítségével
figyelmeztető hangjelzést állíthat be a
kívánt időre. Ez akkor lehet hasznos, ha
egy receptnél megadott ideig szükséges
hűteni a tésztát, vagy ha azt szeretné,
hogy ne feledkezzen meg a gyors
lehűtés érdekében a mélyhűtőbe tett
palackról.
1. A funkció bekapcsolásához nyomja
meg a ON/OFF gombot.
A DrinksChill viszajelző megjelenik.
Az időzítő a beállított értéket (30 min)
mutatja.
2. Az időzítési érték 1 és 90 (min)
közötti módosításához nyomja meg a
hőmérséklet-csökkentő gombot vagy
a hőmérséklet-növelő gombot.
A (min) időzítő visszajelző jelenik meg.
A visszaszámlálás végén a DrinksChill
visszajelző villogni kezd, és egy
hangjelzés hallható
3. Vegye ki a fagyasztórekeszben lévő
italokat.
4. A hangjelzés kikapcsolásához és a
funkció leállításához nyomja meg az
ON/OFF gombot.
A funkciót a
visszaszámlálás során
bármikor kikapcsolhatja
a ON/OFF gomb
megnyomásával. A
DrinksChill visszajelző
kialszik.
Az időt a
visszaszámlálás során
és lejáratkor
módosíthatja, ha
megnyomja a
hőmérséklet-csökkentő
gombot és a
hőmérséklet-növelő
gombot.
4.12 FastFreeze üzemmód
Ez a funkció 52 óra elteltével
automatikusan kikapcsol.
A funkció bekapcsolásához:
1. Válassza ki a fagyasztóteret.
2. Nyomja meg többször a Mode
gombot mindaddig, amíg a megfelelő
ikon meg nem jelenik.
A FastFreeze visszajelző jelenik meg.
3. A funkció automatikus befejeződése
előtti kikapcsoláshoz ismételje meg a
műveletet
MAGYAR
A funkció egy másik
fagyasztási hőmérséklet
kiválasztásakor is
kikapcsol.
4.13 DYNAMICAIR üzemmód
1. Nyomja meg többször a Mode
gombot mindaddig, amíg a megfelelő
ikon meg nem jelenik.
A DYNAMICAIR visszajelző villog.
2. Az Üzemmód gomb megnyomásával
válasszon ki egy másik funkciót, vagy
ne válasszon semmit.
A DYNAMICAIR funkció
bekapcsolása növeli az
energiafogyasztást.
Ha a funkció bekapcsolása
automatikusan történik, a
DYNAMICAIR jelzőfény nem
világít (lásd a „Napi
használat” c. fejezetet).
4.14 Magas hőmérséklet miatti
riasztás
A fagyasztótérben a hőmérséklet
(például áramkimaradás vagy nyitott ajtó
miatti) emelkedését a következők jelzik:
•
•
29
a riasztás kijelzés és a fagyasztó
hőmérséklet-kijelzői villognak;
hangjelzés hallható.
A riasztás törléséhez nyomja meg
bármelyik gombot.
A hangjelző kikapcsol.
A fagyasztó hőmérséklet-visszajelző
néhány másodpercig kijelzi a
készülékben keletkezett legmagasabb
hőmérsékletet. Ezután a beállított
hőmérsékletet mutatja.
A hőmérséklet helyreállásáig a riasztás
visszajelző tovább villog.
Amikor megszűnik a
riasztás, a riasztás kijelzés
eltűnik.
4.15 Nyitott ajtó riasztás
Figyelmeztető hangjelzés hallható, ha a
hűtőtér ajtaja pár percig nyitva marad. A
nyitott ajtó miatti riasztás jelzései a
következők:
• figyelmeztető fény villogása
• hangjelzés
Amikor a normál feltételek helyreálltak
(az ajtó zárva), a riasztás kikapcsol.
A riasztás alatt a csengő a riasztás gomb
megnyomásával kikapcsolható.
5. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
5.1 A készülék belsejének
tisztítása
A készülék legelső használata előtt
mossa ki a készülék belsejét és az
összes belső tartozékot semleges
mosogatószeres langyos vízzel, hogy
eltávolítsa a tökéletesen új termékek
tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki.
VIGYÁZAT!
Ne használjon
mosószereket,
súrolóporokat, klór- vagy
olajtartalmú tisztítószereket,
mert ezek károsítják a
felületet.
5.2 Az ajtó polcainak
elhelyezése
A hűtőrekesz ajtaja több sor polctartó
sínnel van ellátva, hogy az ajtópolcokat
tetszés szerinti helyre lehessen tenni.
1
1
2
30
www.electrolux.com
Az ajtópolc áthelyezéséhez óvatosan
csúsztassa az ajtópolcot a nyilakkal
jelzett irányba.
5.3 Mozgatható polcok
A hűtőszekrény falai több sor polctartó
sínnel vannak ellátva, hogy a polcokat
tetszés szerinti helyre lehessen tenni.
A megfelelő levegőkeringés
érdekében ne helyezze át a
zöldségfiók felett lévő
üvegpolcot.
5.4 Páratartalom-szabályozás
Az üvegpolc tartalmaz egy eszközt
résekkel (amely egy csúszkával
szabályozható), ami lehetővé teszi a
zöldségfiók(ok) páratartalmának
szabályozását.
5.5 Hőmérséklet-visszajelző
Az élelmiszerek helyes tárolása
érdekében a hűtőszekrény hőmérsékletvisszajelzővel van felszerelve. A
készülék oldalfalán elhelyezett
szimbólum a hűtőszekrény leghidegebb
területét jelöli.
Ha az OK megjelenik (A), helyezze a
friss élelmiszert a szimbólum által jelzett
területre, ha nem (B), akkor állítsa a
hőmérséklet-szabályozót hidegebb
értékre, majd várjon 12 órát a
hőmérséklet-visszajelző ellenőrzése
előtt.
A
OK
B
OK
Friss élelmiszer behelyezése
vagy a készülék ajtajának
hosszabb ideig tartó,
többszöri kinyitása után
normális jelenség, hogy az
OK üzenet nem jelenik meg
a kijelzőn. Várjon legalább
12 órát a hőmérsékletszabályzó beállításának
megváltoztatása előtt.
5.6 DYNAMICAIR
A hűtőtér rekesze olyan eszközzel van
felszerelve, mely lehetővé teszi az ételek
gyors lehűtését, és egyenletesebb
hőmérséklet-eloszlást biztosít a
hűtőtérben.
Amikor a szellőzőnyílások zárva vannak:
a gyümölcs- és zöldségrekeszekben lévő
élelmiszerek természetes
nedvességtartalma hosszabb ideig
megőrizhető.
Amikor a szellőzőnyílások nyitva vannak:
a jobb levegőkeringés a levegő
alacsonyabb nedvességtartalmát
eredményezi a gyümölcs- és
zöldségrekeszekben.
Ez az eszköz önállóan bekapcsol, amikor
szükség van rá, például az ajtónyitás
utáni hőmérséklet-visszaállításnál, illetve
amikor a külső hőmérséklet magas.
MAGYAR
31
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz
igénybe; ez alatt az idő alatt ne tegyen
be további lefagyasztandó élelmiszert.
Véletlenszerűen, például áramkimaradás
miatt bekövetkező leolvadás esetén,
amikor az áramszünet hosszabb ideig
tart, mint a műszaki jellemzők között
megadott „áramkimaradási biztonság”
(felolvadási idő), a felolvadt élelmiszert
gyorsan el kell fogyasztani, vagy azonnal
meg kell főzni, majd pedig a (kihűlés
után) újra lefagyasztani.
Ha szükséges, az eszköz
manuálisan is bekapcsolható
(lásd a „DYNAMICAIR
funkció” c. részt).
A DYNAMICAIR eszköz az
ajtónyitáskor kikapcsol, majd
azonnal működésbe lép,
amint becsukja az ajtót.
5.7 Lefagyasztás és a
fagyasztott termékek tárolása
A fagyasztórekesz alkalmas friss
élelmiszerek lefagyasztására, valamint
fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek
hosszú távú tárolására is.
Az első indításkor, illetve hosszabb
használaton kívüli idő után, mielőtt az
élelmiszereket a rekeszbe pakolná,
üzemeltesse legalább 2 órán át a
készüléket bekapcsolt FastFreeze
funkcióval. Friss élelmiszer
lefagyasztásához aktiválja a FastFreeze
funkciót legalább 24 órával azelőtt, hogy
a lefagyasztani kívánt élelmiszert
behelyezi a fagyasztórekeszbe.
Helyezze a fagyasztandó friss élelmiszert
a felső rekeszbe.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális
élelmiszer-mennyiség a készülék
belsejében található adattáblán van
feltüntetve.
5.8 Kiolvasztás
A mélyfagyasztott vagy fagyasztott
élelmiszerek használat előtt a
hűtőrekeszben vagy
szobahőmérsékleten kiolvaszthatók, attól
függően, hogy mennyi idő áll
rendelkezésre ehhez a művelethez.
A kisebb darabok még akár fagyasztott
állapotban, közvetlenül a fagyasztóból
kivéve is megfőzhetők: ebben az
esetben a főzés hosszabb ideig tart.
5.9 Jégkockakészítés
A készülékben egy vagy több
jégkockatartó található jégkockák
készítéséhez.
Amikor a jégkockatartókat ki
akarja venni a fagyasztóból,
ne próbáljon fémeszközzel
segíteni.
1. Töltse meg vízzel ezeket a tálcákat
2. Tegye a jégkockatartókat a
fagyasztórekeszbe.
5.10 Jégakkuk
A fagyasztó legalább egy jégakkut
tartalmaz, amely megnöveli az
eltarthatósági időtartamot
áramkimaradás vagy áramszünet esetén.
32
www.electrolux.com
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
6.1 Normális működéssel járó
hangok:
Az alábbi hangok normális jelenségnek
tekinthetők üzemelés közben:
•
•
•
•
Gyenge gurgulázó és bugyborékoló
hang a csőkígyókból a hűtőközeg
áramlása közben.
Zümmögő vagy pulzáló hang hallható
a kompresszor felől a hűtőközeg
áramoltatása során.
Hirtelen recsegő zaj hallható a
készülék belseje felől, melyet a
hőtágulás okoz (ez természetes és
nem veszélyes fizikai jelenség).
Gyenge kattanó zaj hallható a
hőmérséklet-szabályozóból a
kompresszor be- vagy
kikapcsolásakor.
6.2 Energiatakarékossági
tanácsok
•
•
•
•
•
Az Eco üzemmód / alapértelmezett
beállítás biztosítja a friss és
fagyasztott élelmiszerek
eltarthatóságát, és
energiamegtakarítást eredményez.
Hűtőrekesz (Hűtő): Az energia
leghatékonyabb felhasználását az
elhelyezés biztosítja; a rekeszek a
készülék alsó részén találhatók, és a
polcok elosztása egyenletes. Az
ajtóban lévő tárolók elhelyezkedése
nem befolyásolja az
energiafogyasztást.
Fagyasztórekesz (Fagyasztó): A
készülék belső elosztása a
leghatékonyabb energiafelhasználást
biztosítja.
Ne vegye ki a jégakkumulátorokat a
fagyasztókosárból.
Ha a környezeti hőmérséklet magas,
és a hőmérséklet-szabályozó
alacsony hőmérsékletre van állítva, a
készülék pedig teljesen meg van
töltve, előfordulhat, hogy a
kompresszor folyamatosan üzemel,
ami miatt jég vagy dér képződik az
elpárologtatón. Ebben az esetben
állítsa a hőmérséklet-szabályozót
magasabb hőmérsékletre, hogy
lehetővé tegye az automatikus
•
leolvasztást, és ezáltal energiát
takarítson meg.
Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve
ne hagyja a feltétlenül szükségesnél
tovább nyitva.
6.3 Ötletek friss élelmiszerek
hűtéséhez
•
•
•
Ne tároljon meleg ételt vagy párolgó
folyadékot a hűtőszekrényben.
Takarja le vagy csomagolja be az
élelmiszereket, különösen, ha
valamelyiknek erős az aromája.
Úgy helyezze be az ételeket, hogy a
levegő szabadon körbe tudja járni
azokat.
6.4 Ötletek a hűtőszekrény
használatához
Hasznos tanácsok:
•
•
•
•
•
Hús (minden fajtája): csomagolja
megfelelő csomagolóanyagba, és
helyezze a zöldséges fiók feletti
üveglapra. A húst legfeljebb 1-2 napig
tárolja.
Készételek, hidegtálak: fedje le és
helyezze a polcok egyikére.
Gyümölcsök és zöldségek: alaposan
tisztítsa meg, és helyezze egy erre a
célra készült tartóedénybe. Ha a
banán, krumpli, hagyma vagy
fokhagyma nincs becsomagolva, tilos
őket a hűtőszekrényben tartani.
Vaj és sajt: speciális légmentes
tartóedénybe kell helyezni, vagy
alufóliába vagy nejlonzacskókba
csomagolni őket, és a lehető legtöbb
levegőt kiszorítani körülöttük.
Palackok: zárja le kupakkal, és tárolja
őket az ajtó palacktartó rekeszében
vagy (ha van) a palacktartó állványon.
6.5 Ötletek fagyasztáshoz
•
•
Csak első osztályú, friss és alaposan
megtisztított élelmiszereket
fagyasszon le.
A hatékonyabb fagyasztás és
felolvasztás érdekében az
élelmiszereket ossza fel kis adagokra.
MAGYAR
•
•
•
•
•
Az ételt alufóliába vagy műanyag
fóliába csomagolja. Ügyeljen arra,
hogy a csomagolás légmentes
legyen.
A már lefagyasztott élelmiszer
felmelegedésének elkerülésére ne
helyezze közvetlenül mellé a friss,
lefagyasztandó élelmiszert.
A zsírszegény ételeket könnyebben
és hosszabb ideig lehet tárolni, mint a
zsírosakat. A só csökkenti az
élelmiszerek eltarthatóságát.
A jégkockákat, illetve jégkrémeket ne
fogyassza azonnal a fagyasztóból
való kivétel után, mert fagyási sérülést
okozhatnak.
Ajánlatos minden egyes csomagon
feltüntetni a lefagyasztás dátumát,
33
hogy nyomon lehessen követni a
tárolási időket.
6.6 Ötletek fagyasztott
élelmiszerek tárolásához
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy a kereskedelmileg
lefagyasztott élelmiszereket
megfelelően tárolta-e az eladó.
Gondoskodjon róla, hogy a
fagyasztott élelmiszerek a lehető
legrövidebb időn belül elkerüljenek az
élelmiszerüzletből a fagyasztóba.
A kiolvasztott élelmiszerek nagyon
gyorsan romlanak, nem fagyaszthatók
vissza.
Ne lépje túl az élelmiszergyártó által
feltüntetett tárolási időtartamot.
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
7.1 Általános figyelmeztetések
VIGYÁZAT!
Bármilyen karbantartási
művelet előtt válassza le a
készüléket a hálózatról.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogént tartalmaz,
ezért csak megbízott szerelő
végezhet rajta karbantartást,
és töltheti fel újra.
A készülék tartozékai és
alkatrészei nem tisztíthatók
mosogatógépben.
7.2 Rendszeres tisztítás
VIGYÁZAT!
Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg
a készülékben lévő csöveket
és/vagy kábeleket.
VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljön meg a
hűtőrendszer.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat
langyos vízzel és egy kevés
semleges mosogatószerrel tisztítsa
meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, és törölje tisztára,
hogy biztosítsa azok tisztaságát és
szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa
meg a kondenzátort és a készülék
hátulján lévő kompresszort egy
kefével.
Ezzel javíthatja a készülék
teljesítményét, és csökkentheti az
áramfogyasztást.
7.3 A hűtőszekrény
jégmentesítése
Rendeltetésszerű használat során az
olvadékvíz minden alkalommal
automatikusan távozik a hűtőrekesz
elpárologtatójáról, amint a kompresszor
leáll. A jégmentesítéssel keletkezett víz a
hűtőtér hátsó falán levő, vályúszerű
csatornán keresztül a készülék hátulján,
34
www.electrolux.com
a kompresszor felett elhelyezett tartályba
jut, ahonnan elpárolog.
7.5 Használaton kívüli időszak
Fontos, hogy a hűtőszekrény hátfalának
közepén látható olvadékvíz
kivezetőnyílást, amely a
jégmentesítésből származó vizet
elvezeti, rendszeresen megtisztítsa,
nehogy a víz befolyjon a tárolótérbe,
károsítva a készüléket vagy a tárolt árut.
Ha a készüléket hosszú időn át nem
használja, az alábbi óvintézkedéseket
végezze el:
1. Válassza le a készüléket az
elektromos táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Tisztítsa meg a készüléket és az
összes tartozékot.
4. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/
ajtókat, hogy ne képződjenek
kellemetlen szagok.
7.4 A fagyasztó leolvasztása
VIGYÁZAT!
Ha a készüléket
bekapcsolva szeretné
hagyni, kérjen meg valakit,
időnként ellenőrizze, hogy a
benne lévő étel nem romlotte meg áramkimaradás miatt.
Javasoljuk a Holiday
üzemmód bekapcsolását.
A fagyasztótér dérmentes kivitelű. Ez azt
jelenti, hogy a működés közben nem
képződik dér a készülékben, a belső
falakon vagy pedig az élelmiszereken.
8. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
8.1 Mi a teendő, ha ...
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék nem működik.
A készülék ki van kap‐
csolva.
Kapcsolja be a készüléket.
A hálózati dugasz nincs
Csatlakoztassa megfelelően
megfelelően csatlakoztat‐ a hálózati dugaszt a konnek‐
va a konnektorba.
torba.
Nincs feszültség a kon‐
nektorban.
Csatlakoztasson egy másik
elektromos készüléket a há‐
lózati aljzatba. Forduljon
szakképzett villanyszerelő‐
höz.
MAGYAR
35
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A hangjelzéses vagy viz‐
uális riasztás be van kap‐
csolva.
A készüléket mostaná‐
Olvassa el a „Magas hőmér‐
ban kapcsolta be, vagy a séklet miatti riasztás” c. sza‐
hőmérséklet túl magas.
kaszt.
A készülékben a hőmér‐
séklet túl magas.
Kérjük, forduljon egy szak‐
képzett villanyszerelőhöz
vagy a legközelebbi márka‐
szervizhez.
Az ajtó nyitva van.
Zárja be az ajtót. Olvassa el
a „Nyitott ajtó riasztás” c.
szakaszt.
, Hőmérséklet szenzor hi‐
ba.
szimbólum jelenik meg
számok helyett.
Forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez (a hűtő‐
rendszer továbbra is műkö‐
dik, és hidegen tartja az élel‐
miszereket, de nem lehetsé‐
ges a hőmérséklet szabályo‐
zása).
A világítás nem működik.
A világítás készenléti
üzemmódban van.
Csukja be, majd nyissa ki az
ajtót.
A világítás izzója meghi‐
básodott.
Forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Lásd a „Működés” című sza‐
kaszt.
A hőmérséklet-kijelzőn
A kompresszor folyamato‐
san működik.
Túl sok élelmiszert helye‐ Várjon néhány órát, majd el‐
zett egyszerre a készü‐
lenőrizze ismét a hőmérsék‐
lékbe.
letet.
Túl sok dér és jég képző‐
dött.
A szobahőmérséklet túl
magas.
Olvassa el az adattáblán lé‐
vő klímabesorolást.
A készülékbe helyezett
étel túl meleg volt.
A behelyezés előtt várja
meg, amíg az étel lehűl szo‐
bahőmérsékletre.
Az ajtó nincs jól becsuk‐
va.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
A „FastFreeze funkció”
vagy „FastCool funkció”
be van kapcsolva.
Olvassa el a „FastFreeze
funkció” vagy „FastCool
funkció” c. szakaszt.
Az ajtó nincs jól becsuk‐
va vagy az ajtótömítés
deformálódott/szennye‐
ződött.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
A vízleeresztő dugója
nincs a helyén.
Tegye vissza a helyére a
vízleeresztő dugóját.
36
www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék teljesen tele
Állítson be magasabb hő‐
van pakolva, és a legala‐ mérsékletet. Lásd a „Műkö‐
csonyabb hőmérsékletre dés” című szakaszt.
van állítva.
A készülékben a beállí‐
tott hőmérséklet túl ala‐
csony, és a környezeti
hőmérséklet túl magas.
Állítson be magasabb hő‐
mérsékletet. Lásd a „Műkö‐
dés” című szakaszt.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Lásd a „Működés” című sza‐
kaszt.
A kompresszor nem indul
el azonnal a „FastFreeze”
vagy „FastCool” kapcsoló
megnyomása, illetve a hő‐
mérséklet módosítása
után.
Ez normális jelenség,
nem történt hiba.
A kompresszor kis idő múlva
elindul.
Víz folyik a hűtőszekrény
hátoldalán.
Az automatikus leolvasz‐ Ez nem hibajelenség.
tás során a dér megolvad
a hátlapon.
Víz folyik be a hűtőszek‐
rénybe.
Az élelmiszerek megaka‐ Ügyeljen arra, hogy az élel‐
dályozzák, hogy a víz a
miszerek ne érjenek a hátsó
vízgyűjtőbe folyjon.
falhoz.
Víz folyik ki a padlóra.
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa meg a kifolyónyí‐
lást.
A leolvasztási víz nem a
kompresszor fölötti páro‐
logtató tálcába folyik.
Illessze a leolvasztási víz ki‐
folyóját a párologtató tálcá‐
hoz.
A hőmérséklet nem állítha‐ A „FastFreeze funkció”
tó be.
vagy „FastCool funkció”
be van kapcsolva.
Kapcsolja ki manuálisan a
„FastFreeze funkció”-t vagy
a „FastCool funkció”-t, vagy
a hőmérséklet beállításával
várjon a funkció automatikus
kikapcsolásáig. Olvassa el a
„FastFreeze funkció” vagy
„FastCool funkció” c. sza‐
kaszt.
DEMO jelenik meg a kijel‐
zőn.
Tartsa körülbelül 10 másod‐
percen át lenyomva az
Üzemmód gombot, míg egy
hosszú hangjelzés nem hal‐
latszik, és a kijelző rövid idő‐
re le nem kapcsol.
A készülék bemutató
módban működik.
MAGYAR
37
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülékben a hőmér‐
séklet túl alacsony/magas.
A hőmérséklet-szabályo‐ Állítson be magasabb/
zó nincs helyesen beállít‐ alacsonyabb hőmérsékletet.
va.
Az ajtó nincs jól becsuk‐
va.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
Az élelmiszerek hőmér‐
séklete túl magas.
Hagyja, hogy az élelmisze‐
rek hőmérséklete szobahő‐
mérsékletre csökkenjen a tá‐
rolás előtt.
Egyszerre túl sok termék‐ Kevesebb élelmiszert he‐
et helyezett be.
lyezzen be egyszerre.
Túl gyakran nyitja ki az
ajtót.
Csak akkor nyissa ki az ajtót,
amikor szükséges.
A „FastFreeze funkció”
vagy „FastCool funkció”
be van kapcsolva.
Olvassa el a „FastFreeze
funkció” vagy „FastCool
funkció” c. szakaszt.
Nem kering a hideg leve‐ Gondoskodjon arról, hogy
gő a készülékben.
keringeni tudjon a hideg le‐
vegő a készülékben.
Amennyiben a fenti tanácsok
nem vezetnek eredményre,
forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez.
8.2 A sütőlámpa cseréje
A készüléket hosszú élettartamú belső
LED-világítással szereltük fel.
8.3 Az ajtó becsukása
1. Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.
2. Szükség esetén állítsa be az ajtót.
Olvassa el az összeszerelési
utasítást.
3. Szükség esetén cserélje ki a hibás
ajtótömítéseket. Forduljon a
márkaszervizhez.
A világítóeszköz cseréjét kizárólag
szakszerviz végezheti. Forduljon a helyi
márkaszervizhez.
9. ZAJOK
Normál működés közben bizonyos hangok hallhatók (kompresszor, hűtőfolyadék
áramlása).
38
www.electrolux.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
MAGYAR
39
10. MŰSZAKI ADATOK
10.1 Műszaki adatok
A mélyedés méretei
Magasság
1780 mm
Szélesség
560 mm
Mélység
550 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
Áramkimaradási biz‐
tonság
21 ó
A műszaki adatok a készülék külsején
vagy belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
11. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
40
www.electrolux.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA..............................................................................40
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI................................................................................42
3. UZSTĀDĪŠANA.................................................................................................44
4. LIETOŠANA......................................................................................................45
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ................................................................................ 48
6. PADOMI UN IETEIKUMI.................................................................................. 51
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.................................................................................52
8. PROBLĒMRISINĀŠANA.................................................................................. 53
9. TROKŠŅI..........................................................................................................56
10. TEHNISKIE DATI............................................................................................57
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu vietni, lai:
saņemtu padomus par lietošanu, brošūras, problēmrisināšanas informāciju un
informāciju par apkopi un remontu:
www.electrolux.com/support
Lai saņemtu labāku servisu, reģistrējiet savu izstrādājumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties piederumus, vienreizējās lietošanas detaļas un oriģinālās
rezerves daļas savai ierīcei:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: modelis,
PCK, sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par vides aizsardzību
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
LATVIEŠU
41
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Bērni vecumā no 3 līdz 8. gadiem var ievietot
priekšmetus ierīcē un izņemt tos, ja viņi ir atbilstoši
apmācīti.
Šo ierīci var izmantot personas ar ļoti plašu un
sarežģītu invaliditāti, ja tās saņēmušas pienācīgas
norādes.
Neļaujiet bērniem jaunākiem par 3 gadiem tuvoties
ierīcei, ja vien viņi netiek nepārtraukti uzraudzīti.
Neļaujiet bērni rotaļāties ar ierīci.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un
līdzīgiem mērķiem, piemēram:
– Lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos,
birojos un citās darba vietās;
– viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās
viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs.
Lai izvairītos no pārtikas produktu piesārņošanas,
ievērojiet šādus norādījumus:
– neatstājiet durvis atvērtas ilgstoši;
– regulāri tīriet virsmas, kas var saskarties ar pārtiku
un pieejamām noplūdes sistēmām;
42
www.electrolux.com
glabājiet jēlu gaļu un zivis piemērotās tvertnēs
ledusskapī, lai tās nesaskartos ar vai neuzpilētu uz
citiem produktiem.
UZMANĪBU: sekojiet, lai ierīces korpusa vai iebūvētās
konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu aizsērējušas.
UZMANĪBU: nelietojiet ražotāja neieteiktas
mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus atkušanas
procesa paātrināšanai.
UZMANĪBU: nesabojājiet dzesētāja shēmu.
UZMANĪBU: nelietojiet ēdiena uzglabāšanas
paredzētajos nodalījumos elektroierīces, ja vien to
izmantošanu neparedz ražotājs.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet
ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Izmantojiet tikai
neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet
abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
Ja ledusskapis ilgstoši paliek tukšs, izslēdziet to,
atkausējiet, iztīriet, nosusiniet un atstājiet vaļā durvis,
lai ierīcē neveidotos pelējums.
Neglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, tādas kā
aerosoli ar uzliesmojošu virzošo spēku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
Noņemiet visu iesaiņojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Drošības nolūkos nelietojiet ierīci
pirms tās iebūvēšanas.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
•
•
•
•
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un slēgtus apavus.
Pārliecinieties, ka ap ierīci brīvi cirkulē
gaiss.
Pēc uzstādīšanas vai durvju vēršanās
virziena maiņas nogaidiet vismaz 4
stundas, līdz pieslēdzat ierīci
elektrotīklam. Tas nepieciešams, lai
ļautu eļļai ieplūst atpakaļ kompresorā.
Pirms jebkāda darba veikšanas ar
ierīci (piemēram, durvju vēršanās
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
•
virziena maiņas) atvienojiet
kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Neuzstādiet ierīci blakus radiatoriem,
plītīm, cepeškrāsnīm vai plīts
virsmām.
Nepakļaujiet ierīci lietus iedarbībai.
Neuzstādiet ierīci tiešos saules staros.
Neuzstādiet ierīci pārāk mitrās un
pārāk aukstās vietās.
Pārvietojot ierīci, paceliet to aiz
priekšējās malas, lai nesaskrāpētu
grīdu.
Ierīces komplektācijā ir iekļauts
mitruma uzsūcēja maisiņš. Tā nav
rotaļlieta. Tas nav ēdams. Izmetiet to
nekavējoties.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
BRĪDINĀJUMS!
Novietojot ierīci,
pārliecinieties, ka vads nav
aizķēries vai bojāts.
BRĪDINĀJUMS!
Nelietojiet daudzkontaktu
adapterus vai pagarinātājus.
•
•
•
•
•
•
•
Ierīcei jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
elektriskās detaļas (piem.,
kontaktspraudni, kabeli, kompresoru).
Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
elektriskās detaļas.
Strāvas kabelim jāatrodas zemāk par
spraudkontaktu.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
43
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
Ierīce satur satur uzliesmojošu
gāzi, izobutānu (R600a), dabasgāzi, kas
ir videi praktiski nekaitīga. Rīkojieties
uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja
shēmu, kas satur izobutānu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Neievietojiet elektriskās ierīces (piem.,
saldējuma pagatavošanas ierīci)
ierīcē, izņemot, ja ražotājs norādījis,
ka to var darīt.
Ja dzesētāja shēmā rodas bojājumi,
pārliecinieties, ka telpā nav liesmas
vai aizdegšanās avoti. Izvēdiniet
telpu.
Neļaujiet karstiem priekšmetiem
saskarties ar ierīces plastmasas
daļām.
Neglabājiet bezalkoholiskos dzērienus
saldētavas nodalījumā. Tas radīs
spiedienu dzēriena tvertnē.
Neuzglabājiet ierīcē viegli
uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
Nepieskarieties kompresoram vai
kondensatoram. Tie ir karsti.
Neizņemiet un nepieskarieties
saldētavā ievietotajiem produktiem ar
slapjām vai mitrām rokām.
Nesasaldējiet atkārtoti atkausētu
pārtiku.
Ievērojiet uzglabāšanas norādījumus,
kas norādīti uz pārtikas iesaiņojuma.
Pirms pārtikas ievietošanas
saldētavas nodalījumā ietiniet to
pārtikai paredzētā iesaiņojuma
materiālā.
2.4 Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
•
Šajā ierīcē izmantotā spuldze
paredzēta tikai mājsaimniecības
44
www.electrolux.com
ierīcēm. Nelietojiet to telpu
apgaismošanai.
2.5 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
•
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Šīs ierīces dzsētājagregātā ir
ogļūdeņradis. Dzesētājagregāta
atkārtotas uzpildes darbus var veikt
tikai kvalificētas personas.
Regulāri pārbaudiet ierīces aizplūdes
atveri un, ja nepieciešams, iztīriet to.
Ja izplūdes sistēma nosprostota,
atkausētais ūdens sakrāsies ierīces
apakšējā daļā.
2.6 Serviss
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru. Lietojiet tikai
oriģinālas rezerves daļas.
Lūdzam ņemt vērā, ka pašrocīgi veikti
remontdarbi vai remontdarbi, kurus
veikušas neprofesionālas personas,
var radīt ar drošību saistītas sekas un
garantija var zaudēt spēku.
2.7 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet
to.
Izņemiet durvis, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
Šīs ierīces dzesētāja shēma un
izolācijas materiāli nekaitē ozona
slānim.
Izolācijas slānis satur viegli
uzliesmojošu gāzi. Sazinieties ar
vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā
pareizi atbrīvoties no ierīces.
Nesabojājiet dzesēšanas bloka daļu,
kas atrodas blakus siltummainim.
3. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet uzstādīšanas
norādījumus, lai uzstādītu
savu ierīci.
BRĪDINĀJUMS!
Nofiksējiet ierīci saskaņā ar
uzstādīšanas norādījumos
teikti, lai ierīce nebūtu
nestabila.
3.1 Vieta
Lai nodrošinātu labāko veiktspēju, ierīce
jāuzstāda pietiekamā attālumā no
siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem,
boileriem, tiešiem saules stariem utt.
Gādājiet, lai korpusa aizmugurē varētu
brīvi cirkulēt gaiss.
3.2 Novietojums
Uzstādiet ierīci sausā, labi vēdināmā
telpā, kuras temperatūra atbilst ierīces
tehnisko datu plāksnītē norādītajai
klimatiskajai klasei.
Klimati‐ Temperatūras atbilstība
skā kla‐
se
SN
no +10 °C līdz 32 °C
N
no +16 °C līdz 32 °C
ST
no +16 °C līdz 38 °C
T
no +16 °C līdz 43 °C
LATVIEŠU
Ierīces izmantošana ārpus
noteiktā temperatūras
diapazona var radīt darbības
problēmas dažiem
modeļiem. Pareizu ierīces
darbību var garantēt,
izmantojot to tikai noteiktajā
temperatūras diapazonā. Ja
jums ir kādas šaubas par
ierīces uzstādīšanas vietu,
lūdzu, sazinieties ar
pārdevēju, mūsu klientu
apkalpošanas centru vai
tuvāko pilnvaroto servisa
centru.
•
•
3.4 Ventilācijas prasības
Nodrošiniet ierīces aizmugurē piemērotu
ventilāciju.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Elektrības padeves
pieslēgums
•
•
Pirms ierīces pieslēgšanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tehnisko
datu plāksnītē minētie sprieguma un
frekvences parametri atbilst mājas
elektrotīkla parametriem.
Ierīcei jābūt iezemētai. Lai
nodrošinātu zemējumu, strāvas
kabeļa kontaktspraudnis ir aprīkots ar
papildu kontaktu. Ja mājas elektrotīkla
kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš
sazinoties ar kvalificētu speciālistu,
pievienojiet ierīcei atsevišķu, spēkā
min.
200 cm2
UZMANĪBU!
Skatiet montāžas
norādījumus uzstādīšanai.
4. LIETOŠANA
4.1 Vadības panelis
1
7
6
5
1 Displejs
2 DrinksChill /
ON/OFF
3 Temperatūras aukstuma taustiņš
4 Temperatūras siltuma taustiņš
45
esošiem noteikumiem atbilstošu
zemējumu.
Ražotājs neuzņemsies atbildību par
sekām, kas būs radušās, neievērojot
iepriekš minētos norādījumus.
Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
4
3
2
5 Ledusskapja nodalījuma taustiņš
6 Saldētavas nodalījuma taustiņš
7 Mode
46
www.electrolux.com
Ir iespējams mainīt iepriekš iestatīto
taustiņu skaņu uz skaļāku, dažas
sekundes nospiežot Mode taustiņu un
aukstākas temperatūras taustiņu. Ir
iespējams atjaunot iepriekšējo
iestatījumu.
4.2 Displejs
A BC D E
K
F G
H
I
J
Pēc ledusskapja vai
saldētavas nodalījuma
izvēles parādās animācija
Pēc temperatūras izvēles
animācija mirgo dažas
minūtes.
4.3 Ierīces ieslēgšana
1. Iespraudiet elektropadeves
kontaktdakšu elektrotīkla
kontaktligzdā.
2. Ja displejs ir izslēgts, nospiediet
ierīces taustiņu ON/OFF.
Temperatūras indikatori rāda
noklusēto iestatīto temperatūru.
Pēc dažām sekundēm var
ieslēgties brīdinājuma
signāls.
Lai izslēgtu brīdinājuma
signālu, skatiet sadaļu
„Paaugstinātas temperatūras
brīdinājuma signāls”.
Lai izvēlētos citu temperatūru, skatiet
sadaļu „Temperatūras regulēšana”.
Ja displejā parādās "DEMO", skatiet
sadaļu „Problēmrisināšana”.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Ledusskapja temperatūras indikators
Ledusskapja OFF indikators
Holiday režīms
Ledusskapja Eco režīms
FastCool režīms
Brīdinājuma indikators
Saldētavas Eco režīms
FastFreeze režīms
Saldētavas temperatūras indikators
/ taimeris
J. DrinksChill režīms
K. DYNAMICAIR režīms
4.4 Ierīces izslēgšana
Nospiediet un turiet nospiestu ON/OFF 3
sekundes.
Displejs izslēdzas.
Lai atslēgtu ierīci no strāvas, atvienojiet
kontaktdakšu no kontaktligzdas.
4.5 Ledusskapja ieslēgšana
Lai ieslēgtu ledusskapi, nospiediet
ledusskapja nodalījuma taustiņu.
Ledusskapja OFF indikators nodziest.
Lai izvēlētos citu
temperatūru, skatiet sadaļu
„Temperatūras regulēšana”.
4.6 Ledusskapja izslēgšana
Lai izslēgtu ledusskapi, nospiediet un
turiet nospiestu ledusskapja nodalījuma
taustiņu dažas sekundes.
Redzams ledusskapja OFF indikators.
4.7 Temperatūras regulēšana
Iestatiet ledusskapja temperatūru,
nospiežot temperatūras regulatorus.
Sākotnēji iestatītā temperatūra:
• ledusskapī +4 °C
• saldētavā -18 °C
Temperatūras indikatori rāda iestatīto
temperatūru.
LATVIEŠU
Iestatītā temperatūra tiks
sasniegta 24 stundu laikā.
Strāvas padeves
pārtraukuma gadījumā
iestatītā temperatūra
saglabājas.
4.8 Holiday režīms
Šis režīms ļauj turēt ledusskapi tukšu
ilgāku laiku atvaļinājuma laikā, neļaujot
rasties sliktām smakām.
Pirms aktivizējat Holiday
funkciju, izņemiet visu
pārtiku no ledusskapja
nodalījuma.
1. Lai ieslēgtu režīmu, piespiediet Mode
taustiņu, līdz parādās Holiday
indikators.
Ledusskapja temperatūras indikators
rāda iestatīto temperatūru.
2. Lai deaktivizētu režīmu, piespiediet
Mode taustiņu, lai atlasītu citu
funkciju, vai līdz brīdim, kad displejā
nav redzama neviena funkcijas
ikona.
Šis režīms izslēdzas,
izvēloties ledusskapim citu
iestatīto temperatūru.
4.9 FastCool režīms
Ja nepieciešams ievietot lielāku
daudzumu siltu produktu (piemēram,
uzreiz pēc iepirkšanās), ieteicams
aktivizēt FastCool funkciju, lai pēc
iespējas ātrāk atdzesētu produktus un
nepieļautu citu, jau ievietotu produktu
sasilšanu.
Pēc aptuveni 6 stundām funkcija
FastCool automātiski izslēdzas.
1. Lai ieslēgtu funkciju, piespiediet
Mode, līdz iedegas attiecīgā ikona.
FastCool indikators nodziest.
2. Lai izslēgtu funkciju, piespiediet
Mode un izvēlieties citu funkciju vai
piespiediet Mode , līdz neviena no
īpašajām ikonām nav redzama.
Nodziest FastCool indikators.
47
Funkcija izslēdzas, izvēloties
ledusskapim citu iestatīto
temperatūru.
4.10 Eco režīms
Lai optimāli uzglabātu pārtiku, izvēlieties
Eco režīmu.
1. Izvēlieties ledusskapja vai saldētavas
nodalījumu.
2. Lai ieslēgtu funkciju, nospiediet
Mode, līdz parādās atbilstošā ikona.
Temperatūras indikators rāda iestatīto
temperatūru:
• ledusskapī: +4 °C
• saldētavā: -18 °C
3. Lai izslēgtu funkciju, pirms tā
izslēdzas automātiski, atkārtojiet
soļus, līdz Eco indikators nodziest.
Funkcija izslēdzas,
izvēloties citu iestatīto
temperatūru.
4.11 DrinksChill režīms
DrinksChill režīmu izmanto, lai iestatītu
skaņas brīdinājuma signālu vēlamajā
laikā, kas ir ļoti noderīgi, piemēram, ja
saskaņā ar recepti maisījumam noteiktu
laiku jāatdziest vai, ja nepieciešams
atgādinājums, lai neaizmirstu par
saldētavā ātrai atdzesēšanai ievietotajām
pudelēm.
1. Lai ieslēgtu funkciju, nospiediet ON/
OFF .
Iedegas indikators DrinksChill.
Taimerī būs redzama iestatītā vērtība (30
min).
2. Nospiediet temperatūras
pazemināšanas taustiņu un
temperatūras paaugstināšanas
taustiņu, lai mainītu iestatīto taimera
vērtību diapazonā no 1 līdz 90 (min).
Redzams taimera indikators (min).
Laika atskaites beigās mirgo indikators
DrinksChill un atskan skaņas signāls
3. Izņemiet no saldētavas nodalījuma
dzērienu pudeles.
4. Nospiediet ON/OFF , lai izslēgtu
skaņu un apturētu funkciju.
48
www.electrolux.com
Funkciju var deaktivizēt
jebkurā laika atskaites
brīdī, nospiežot ON/OFF.
Indikators DrinksChill
nodziest.
Laiku var mainīt laika
atskaites laikā un pirms
darbības beigām,
piespiežot temperatūras
pazemināšanas taustiņu
un temperatūras
paaugstināšanas
taustiņu.
4.12 FastFreeze režīms
Šī funkcija automātiski izslēdzas pēc 52
stundām.
Lai ieslēgtu funkciju:
1. Izvēlieties saldētavas nodalījumu.
2. Nospiediet Mode, līdz parādās
atbilstošā ikona.
Redzams indikatorsFastFreeze.
3. Lai izslēgtu funkciju pirms tā
izslēdzas automātiski, atkārtojiet
soļus.
Funkcija izslēdzas,
izvēloties citu saldētavai
iestatītu temperatūru.
4.13 DYNAMICAIR režīms
1. Nospiediet Mode, līdz parādās
atbilstošā ikona.
Mirgo indikators DYNAMICAIR.
2. Nospiediet Režīma taustiņu, lai
izvēlētos vēl kādu funkciju vai neko.
Funkcijas DYNAMICAIR
aktivizēšana palielina
enerģijas patēriņu.
Ja funkcija aktivizējas
automātiski, DYNAMICAIR
indikators neparādās (skatiet
sadaļu „Izmantošana
ikdienā”).
4.14 Paaugstinātas
temperatūras brīdinājuma
signāls
Saldētavas temperatūras
paaugstināšanās (piemēram, elektrības
piegādes pārtraukuma vai durvju
atvēršanas dēļ) tiek norādīta šādi:
• mirgojoši brīdinājuma un saldētavas
temperatūras indikatori;
• skaņas signāls.
Lai atiestatītu brīdinājumu, nospiediet
pogu.
Skaņas signāls izslēdzas.
Saldētavas temperatūras indikators rāda
augstāko uz dažām sekundēm
sasniedzamo temperatūru. Pēc tam atkal
rāda iestatīto temperatūru.
Brīdinājuma indikators turpina mirgot, līdz
atjaunojas normālais režīms.
Pēc brīdinājuma izslēgšanas
brīdinājuma indikators
izdziest.
4.15 Durvju atvēršanās
brīdinājuma signāls
Ja durvis palikušas atvērtas ilgāk par
dažām minūtēm, atskan brīdinājuma
signāls. Par atvērtām durvīm brīdina:
• mirgojošs brīdinājuma indikators
• skaņas signāls
Atjaunojot parastos produktu
uzglabāšanas apstākļus (durvis ir
aizvērtas), signāls tiks apturēts.
Brīdinājuma signāla laikā skaņu var
izslēgt, nospiežot brīdinājuma signāla
taustiņu.
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.1 Ierīces iekšpuses tīrīšana
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma
aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas
LATVIEŠU
reizes mazgājiet iekšpusi un iekšējos
piederumus ar remdenu ziepjūdeni un
pēc tam rūpīgi nosusiniet tos.
UZMANĪBU!
Neizmantojiet mazgāšanas
līdzekļus, abrazīvos
pulverus, tīrīšanas līdzekļus
uz hlora vai eļļas bāzes, tā
kā tie var sabojāt apdari.
49
5.4 Mitruma regulēšana
Stikla plauktam ir ietaise, kas veido
nepieciešamo atveri (regulējams ar
bīdāmo sviru), kas ļauj regulēt mitrumu
dārzeņu atvilktnē.
5.2 Durvju plauktu novietošana
Ledusskapja durvis ir aprīkotas ar
vadotnēm, kas ļauj pārvietot plauktus
pēc jūsu vēlmēm.
Ja ventilācijas atveres ir aizvērtas:
1
1
2
augļu un dārzeņu nodalījumā ievietoto
produktu esošais dabiskais mitrums
saglabājas ilgāk.
Ja ventilācijas atveres ir atvērtas:
papildu gaisa cirkulācija augļu un
dārzeņu nodalījumā rada mazāku
mitruma līmeni.
Lai pārvietotu durvju plauktus, uzmanīgi
slidiniet tos saskaņā ar bultiņu norādēm.
5.3 Izņemami plaukti
Ledusskapja iekšējās sienas aprīkotas ar
vadotnēm, kas paredzētas plauktu
izvietošanai dažādos līmeņos.
Lai nodrošinātu pareizu
gaisa cirkulāciju, neizņemiet
virs dārzeņu atvilktnes esošo
stikla plauktu.
5.5 Temperatūras indikators
Lai nodrošinātu pareizu pārtikas
uzglabāšanu, ledusskapis ir aprīkots ar
temperatūras indikatoru. Ierīces sānā
esošais simbols norāda visaukstāko
zonu ledusskapī.
Ja ir attēlots OK (A), ievietojiet svaigo
pārtiku ar simbolu apzīmētajā zonā; ja nē
(B), ar temperatūras regulatoru iestatiet
zemāku temperatūru un pēc 12 stundām
pārbaudiet temperatūras indikatoru
vēlreiz.
A
OK
B
OK
50
www.electrolux.com
Pēc svaigas pārtikas
ievietošanas vai atkārtotas
vai ilgstošas ierīces durvju
atvēršanas OK ziņojums var
pazust. Pagaidiet vismaz 12
stundas un tikai tad
regulējiet temperatūru.
5.6 DYNAMICAIR
Ledusskapja ir aprīkots ar ierīci, kas ļauj
ātri atdzesēt produktus un uzturēt
vienmērīgu temperatūru nodalījumā.
Šī ierīce aktivizējas automātiski, kad
nepieciešams, piemēram, lai ātri atgūtu
iepriekšējo temperatūru pēc durvju
atvēršanas vai arī, ja gaisa temperatūra ir
augsta.
sasaldēšanas funkciju FastFreeze
vismaz 24 stundas pirms sasaldēšanai
paredzēto produktu ievietošanas
saldētavā
Lai sasaldētu svaigus produktus,
ievietojiet tos augšējā nodalījumā.
Maksimālais produktu daudzums, ko var
sasaldēt 24 stundu laikā, ir minēts
tehnisko datu plāksnītē, kas atrodas
ierīces iekšpusē.
Sasaldēšanas process aizņemt 24
stundas: šajā laikā neievietojiet citu
pārtiku, kas jāsasaldē.
Ja sākas nejaušs atkausēšanas process,
piemēram, elektroenerģijas piegādes
pārtraukuma dēļ (elektrības piegādes
pārtraukuma laiks ir ilgāks par tehnisko
datu plāksnītē minēto uzglabāšanas
ilgumu elektroenerģijas piegādes
pārtraukuma gadījumā), atkausētos
produktus nekavējoties jāizmanto vai
jāpagatavo un pēc to atdzišanas —
atkārtoti jāsasaldē (pēc atdzišanas).
5.8 Atkausēšana
Īpaši stipri sasaldēti vai saldēti produkti
pirms to lietošanas jāatlaidina
ledusskapja nodalījumā vai istabas
temperatūrā (atkarībā no šim procesam
paredzētā laika).
Ja nepieciešams, ierīci ir
iespējams ieslēgt manuāli
(skatiet sadaļu
"DYNAMICAIR funkcija").
Mazus gabaliņus var gatavot vēl
sasalušus uzreiz pēc izņemšanas no
saldētavas - šādā gadījumā gatavošanas
process aizņems ilgāk laika.
DYNAMICAIR ierīce pārstāj
darboties, un aktivizējas
uzreiz pēc durvju
aizvēršanas.
5.9 Kā iegūt ledus gabaliņus
5.7 Saldētas pārtikas
saldēšana un uzglabāšana
Saldētava ir piemērota svaigu produktu
sasaldēšanai un sasaldētu produktu
ilgstošai uzglabāšanai.
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai arī pēc
ilgstošas ledusskapja neizmantošanas,
pirms ievietot nodalījumā produktus,
ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2 stundas,
iestatot FastFreeze funkciju. Lai
sasaldētu svaigus produktus, aktivizējiet
Ierīces komplektācijā ir viena vai vairākas
ledus gabaliņu pagatavošanai
piemērotas paplātes.
Lai izņemtu trauciņus no
saldētavas, neizmantojiet
metāliskus priekšmetus.
1. Piepildiet šīs paplātes ar ūdeni
2. Ielieciet paplātes saldētavā.
5.10 Aukstuma elements
Saldētavā ir vismaz viens aukstuma
elements, kas palielina produktu
uzglabāšanas laiku elektrības piegādes
pārtraukuma gadījumā.
LATVIEŠU
51
6. PADOMI UN IETEIKUMI
6.1 Skaņas normālas darbības
laikā
6.3 Ieteikumi svaigu produktu
uzglabāšanai ledusskapī
Darbības laikā ir normālas šādas skaņas:
•
•
•
•
•
Viegla burbuļojoša skaņa atskan no
spirālēm, kad tiek sūknēts
dzesēšanas šķidrums;
Viegla dūcoša un pulsējoša skaņa
atskan no kompresora, kad tiek
sūknēts dzesēšanas šķidrums;
Pēkšņa rīboša skaņa no ierīces
iekšpuses, kuru izraisa termiskā
izplešanās (dabisks fizisks fenomens,
kas nav bīstams);
Viegla klikšķinoša skaņa no
temperatūras regulatora, kad
kompresors ieslēdzas un izslēdzas.
6.2 Ieteikumi elektroenerģijas
ietaupīšanā
•
•
•
•
•
•
Eco režīma / noklusējuma iestatījums
saglabā svaigus un saldētus
produktus, taupot enerģiju.
Svaigu produktu nodalījums
(ledusskapī): visefektīvākais enerģijas
lietojums tiek nodrošināts
konfigurācijā ar atvilktnēm ierīces
apakšējajā daļā un plauktiem
vienmērīgi izkārtotiem. Durvju plauktu
pozīcija neietekmē enerģijas patēriņu.
Saldētavas nodalījums (saldētavā):
ierīces iekšējā konfigurācija nodrošina
visefektīvāko enerģijas lietojumu.
Neizņemiet aukstuma akumulatorus
no saldētavas groza.
Ja vides temperatūra ir augsta,
temperatūras regulators ir iestatīts uz
zemu temperatūru un ierīcē ir ievietots
maksimāls produktu daudzums,
kompresors, iespējams, darbosies
nepārtrauktā darbības režīmā,
veidojot uz iztvaikotāja apsarmojumu.
Šādā gadījumā iestatiet temperatūras
regulatoru uz augstāku temperatūru,
lai notiktu automātiska atkausēšana
un tādējādi taupītu enerģiju.
Neatveriet vai neatstājiet ierīces
durvis atvērtas ilgāk nekā tas
nepieciešams.
•
•
neuzglabājiet ledusskapī siltus
produktus vai gaistošus šķidrumus;
Pārklājiet vai iesaiņojiet produktus,
īpaši tos, kuriem piemīt stiprs
aromāts.
novietojiet produktus tā, lai ap tiem
varētu brīvi cirkulēt gaiss.
6.4 Ieteikumi uzglabāšanai
ledusskapī
Noderīgi ieteikumi:
•
•
•
•
•
Visa veida gaļa: iesaiņojiet piemērotā
iepakojumā un novietojiet uz stikla
plaukta virs dārzeņu atvilktnes;
Uzglabājiet gaļu ne ilgāk par 1-2
dienām.
Pagatavoti ēdieni, aukstie ēdieni:
nosedziet un novietojiet jebkurā
plauktā.
Augļi un dārzeņi: rūpīgi notīriet un
ievietojiet speciālā atvilktnē.
Ledusskapī nedrīkst uzglabāt
banānus, kartupeļus, sīpolus un
ķiplokus (ja vien tie nav iesaiņoti).
Sviests un siers: ievietojiet speciālā
hermētiskā tvertnē vai ietiniet
alumīnija folijā vai ievietojiet
polietilēna maisiņā, lai izvadītu pēc
iespējas vairāk gaisa.
Pudeles: uzskrūvējiet vāciņu un
novietojiet durvju pudeļu plauktā vai
(ja tāds ir) pudeļu plauktā.
6.5 Ieteikumi produktu
sasaldēšanai
•
•
•
•
•
Sasaldējiet tikai augstākās kvalitātes,
svaigus un rūpīgi notīrītus produktus.
Lai efektīvāk sasaldētu un atkausētu,
sadaliet pārtiku mazās porcijās.
Ietiniet pārtiku alumīnija folijā vai
polietilēnā. Pārliecinieties, ka
iesaiņojums ir hermētisks.
Lai izvairītos no jau saldētas pārtikas
temperatūras paaugstināšanās,
nenovietojiet tās tuvumā svaigu,
nesaldētu pārtiku.
Liesi produkti uzglabājas labāk un
ilgāk nekā tie, kuros ir augsts tauku
52
www.electrolux.com
•
•
saturs. Sāls samazina produktu
uzglabāšanas laiku.
Neēdiet ledus gabaliņus, ledū
sasaldētu ūdeni vai ledenes uzreiz
pēc to izņemšanas no saldētavas.
Pastāv apsaldējuma risks.
Lai atcerētos produktu sasaldēšanas
laiku, ieteicams to pierakstīt uz katra
individuālā iepakojuma.
•
•
•
Pārbaudiet, vai saldētie produkti tiek
ievietoti saldētavā iespējami īsākā
laikā posmā.
tiklīdz produkti ir atkausēti, tie ātri
bojājas un tos nedrīkst atkārtoti
sasaldēt;
Nepārsniedziet produktu ražotāja
norādīto uzglabāšanas laiku.
6.6 Ieteikumi saldētu produktu
uzglabāšanai
•
Pārbaudiet, vai tirdzniecībā pieejamie
produkti tika pareizi uzglabāti.
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.1 Vispārīgie brīdinājumi
UZMANĪBU!
Pirms apkopes veikšanas
atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
Šīs ierīces dzesēšanas bloks
satur ogļūdeņradi, tādēļ
apkopi un uzlādi var veikt
tikai kvalificēti speciālisti.
Ierīces papildpiederumus un
detaļas trauku mazgājamā
mašīnā mazgāt nedrīkst.
7.2 Periodiska tīrīšana
UZMANĪBU!
Neraujiet, nepārvietojiet vai
nesabojājiet ierīcē esošās
caurules un/vai kabeļus.
UZMANĪBU!
Nesabojājiet dzesēšanas
sistēmu.
Ierīce regulāri jātīra
1. Tīriet iekšpusi un piederumus ar
remdenu ūdeni un neitrālu tīrīšanas
līdzekli.
2. Regulāri pārbaudiet durvju blīvējumu
un notīriet to, lai uz tā nebūtu
netīrumu.
3. Noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.
4. Ja tiem var piekļūt, tīriet ierīces
aizmugurē esošo kondensatoru un
kompresoru ar suku.
Tas uzlabos ierīces veiktspēju un
samazinās elektroenerģijas patēriņu
7.3 Ledusskapja atkausēšana
Parastā darbības režīma laikā, ik reizi
apstājoties kompresora motora darbībai,
tiek automātiski likvidēts apsarmojums,
kas veidojas uz ledusskapja nodalījumā
esošā iztvaikotāja. Ūdens, kas rodas
atkausēšanas laikā, tiek novadīts īpašā
tvertnē, kas atrodas ierīces aizmugurē
virs kompresora motora, un tur iztvaiko.
Tādēļ, lai nepieļautu ūdens pārplūšanu
un nokļūšanu uz produktiem, ir svarīgi
periodiski iztīrīt arī ledusskapja
nodalījuma vidusdaļā esošo atkausētā
ūdens aizplūdes atveri.
LATVIEŠU
7.4 Saldētavas atkausēšana
Ledusskapim ir bezsarmas saldētava.
Tas nozīmē, ka, saldētavai darbojoties,
apsarmojums uz iekšējām sienām un
produktiem neveidojas.
53
4. Atstājiet durvis pusvirus, lai
nepieļautu nepatīkama aromāta
veidošanos.
7.5 Ledusskapja ilgstoša
neizmantošana
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet
šādus piesardzības pasākumus:
1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Izņemiet produktus.
3. Iztīriet ierīci un visus piederumus.
UZMANĪBU!
Ja vēlaties atstāt ierīci
ieslēgtu, palūdziet, lai kāds
pārbauda to jūsu
prombūtnes laikā un novērš
produktu sabojāšanos
iespējamā elektroenerģijas
piegādes pārtraukuma
gadījumā.
Mēs iesakām aktivizēt
Holiday režīmu.
8. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Ierīce nedarbojas.
Ierīce ir izslēgta.
Ieslēdziet ierīci.
Kontaktdakša nav pareizi Pareizi ievietojiet kontakt‐
pievienota elektrotīkla
dakšu kontaktligzdā.
kontaktligzdai.
Redzama vai dzirdama
trauksme.
Elektrotīkla kontaktligzdā
nav strāvas.
Pievienojiet elektrotīkla kon‐
taktligzdai citu elektroierīci.
Sazinieties ar kvalificētu
elektriķi.
Ierīce ir nesen ieslēgta,
vai temperatūra ir pārāk
augsta.
Skatiet sadaļu “Paaugstinā‐
tas temperatūras brīdināju‐
ma signāls”.
Temperatūra saldētavā ir Sazinieties ar kvalificētu
pārāk augsta.
elektriķi vai ar tuvāko pilnva‐
roto servisa centru.
Temperatūras displejā re‐
dzams
vai
nevis cipari.
simbols
Durvis ir atstātas vaļā.
Aizveriet durvis Skatiet sada‐
ļu „Durvju atvēršanās brīdi‐
nājuma signāls”.
Temperatūras sensora
problēma.
Sazvanieties ar tuvākā piln‐
varoto servisa centru (dzesē‐
šanas sistēma uzturēs pro‐
duktus aukstus, bet tempera‐
tūru nebūs iespējams regu‐
lēt).
54
www.electrolux.com
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Lampa nedeg.
Lampa darbojas gaidīša‐
nas režīmā.
Aizveriet un atveriet durvis.
Lampa ir bojāta.
Sazinieties ar tuvāko pilnva‐
roto servisa centru.
Temperatūra ir iestatīta
nepareizi.
Skatiet "Lietošana".
Vienlaicīgi ielikts liels
daudzums pārtikas pro‐
duktu.
Pagaidiet dažas stundas un
pēc tam vēlreiz pārbaudiet
temperatūru.
Kompresors nepārtraukti
darbojas.
Telpas temperatūra ir pā‐ Skatiet klimata klases tabulu
rāk augsta.
uz datu plāksnītes.
Saldētavā ievietotie pro‐
dukti ir par siltu.
Pirms produktu uzglabāša‐
nas ļaujiet tiem atdzist līdz
istabas temperatūrai.
Durvis nav pareizi aizvēr‐ Skatiet sadaļu "Durvju aiz‐
tas.
vēršana".
Pārāk liels apsarmojums
vai ledus kārta.
Ir ieslēgta "FastFreeze
funkcija" vai"FastCool
funkcija".
Skatiet sadaļu "FastFreeze
funkcija" vai"FastCool funkci‐
ja".
Durvis nav aizvērtas pa‐
reizi vai blīvējums ir de‐
formējies/netīrs.
Skatiet sadaļu "Durvju aiz‐
vēršana".
Nav pareizi ievietots
ūdens izplūdes noslēgs.
Ievietojiet ūdens izplūdes no‐
slēgu pareizi.
Ierīce ir piepildīta pilna,
Iestatiet augstāku tempera‐
un tai ir iestatīta viszemā‐ tūru. Skatiet "Lietošana".
kā temperatūra.
Ierīcē iestatītā temperatū‐ Iestatiet augstāku tempera‐
ra ir pārāk zema, un ap‐ tūru. Skatiet sadaļu "Lietoša‐
kārtējā temperatūra ir pā‐ na".
rāk augsta.
Temperatūra ir iestatīta
nepareizi.
Skatiet sadaļu "Lietošana".
Kompresors nesāk darbo‐
ties uzreiz pēc "FastFree‐
ze" vai "FastCool" nospie‐
šanas vai pēc temperatū‐
ras mainīšanas.
Tas ir normāli. Kļūda nav Kompresors sāk darboties
radusies.
pēc kāda laika posma.
Pa ledusskapja aizmugu‐
res sienu plūst ūdens.
Automātiskās atkausēša‐ Tas ir normāli.
nas laikā izkusušais
ūdens plūst pa aizmugu‐
rējo sieniņu.
LATVIEŠU
55
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Ūdens ieplūst ledusskapī.
Pārtikas produkti traucē
ūdens ieplūšanai ūdens
kolektorā.
Pārliecinieties, ka pārtikas
produkti neskaras pie aizmu‐
gures paneļa.
Ūdens notece aizsērēju‐
si.
Iztīriet ūdens noteci.
Kušanas ūdens tekne
nav pievienota iztvaiko‐
šanas paplātei virs kom‐
presora.
Pievienojiet kušanas ūdens
tekni iztvaikošanas paplātei.
Ūdens plūst uz grīdas.
Nevar iestatīt temperatūru. Ir ieslēgta "FastFreeze
funkcija" vai"FastCool
funkcija".
Izslēdziet "FastFreeze funk‐
ciju" vai "FastCool funkciju"
manuāli vai uzgaidiet, līdz
funkcija automātiski atiesta‐
tās, lai iestatītu temperatūru.
Skatiet sadaļu "FastFreeze
funkcija" vai"FastCool funkci‐
ja".
DEMO parādās displejā.
Turiet piespiestu Mode aptu‐
veni 10 sekundes, līdz at‐
skan ilgs signāls un displejs
uz īsu laiku izslēdzas.
Ierīce atrodas demon‐
strācijas režīmā.
Temperatūra ierīcē ir pārāk Temperatūras regulators
zema/augsta.
nav pareizi iestatīts.
Iestatiet augstāku/zemāku
temperatūru.
Durvis nav pareizi aizvēr‐ Skatiet sadaļu "Durvju aiz‐
tas.
vēršana".
Pārtikas produktu tempe‐ Pirms ievietošanas ļaujiet
ratūra ir pārāk augsta.
pārtikas produktiem atdzist
līdz istabas temperatūrai.
Vienlaicīgi tiek uzglabāts Ievietojiet mazāk pārtikas
pārāk daudz pārtikas pro‐ produktu vienlaicīgi.
duktu.
Durvis tika atvērtas pārāk Atveriet durvis tikai tad, ja
bieži.
tas ir nepieciešams.
Ir ieslēgta "FastFreeze
funkcija" vai"FastCool
funkcija".
Skatiet sadaļu "FastFreeze
funkcija" vai"FastCool funkci‐
ja".
Ierīcē necirkulē aukstais
gaiss.
Pārliecinieties, vai ierīcē no‐
tiek aukstā gaisa cirkulācija.
Ja šī informācija nepalīdz
novērst problēmu,
sazinieties ar tuvāko
pilnvaroto servisa centru.
8.2 Spuldzes maiņa
Ierīcei ir ilga darba mūža iekšējais LED
apgaismojums.
56
www.electrolux.com
Apgaismojuma ierīci drīkst nomainīt tikai
apkopes speciālists. Sazinieties ar savu
pilnvaroto servisa centru.
8.3 Durvju aizvēršana
2. Ja nepieciešams, noregulējiet durvis.
Skatiet montāžas norādījumus.
3. Ja nepieciešams, nomainiet durvju
blīvējumu. Sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru.
1. Durvju blīvējuma tīrīšana.
9. TROKŠŅI
Normālas darbības laikā var dzirdēt dažādas skaņas (kompresora, aukstumaģenta
cirkulācijas).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
LATVIEŠU
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
57
CRACK!
10. TEHNISKIE DATI
10.1 Tehniskie dati
Frekvence
Iebūvēšanai paredzētās nišas izmēri
Augstums
1780 mm
Platums
560 mm
Dziļums
550 mm
Spriegums
230 - 240 V
50 Hz
Uzglabāšanas ilgums 21 st.
elektroenerģijas piegā‐
des pārtraukuma gadī‐
jumā
Tehniskā informācija atrodas ierīces
ārpusē vai iekšpusē izvietotajā
elektroenerģijas datu plāksnītē.
11. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
58
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 58
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS............................................................................... 60
3. ĮRENGIMAS......................................................................................................62
4. NAUDOJIMAS.................................................................................................. 63
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 66
6. PATARIMAI...................................................................................................... 68
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 70
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS....................................................................................... 71
9. TRIUKŠMAS.....................................................................................................74
10. TECHNINIAI DUOMENYS..............................................................................75
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad įsigijote „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo ir
remonto informacijos:
www.electrolux.com/support
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Visada naudokite originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
LIETUVIŲ
59
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali sudėti daiktus į prietaisą ir
išimti iš jo, jeigu jie buvo tinkamai išmokyti tai daryti.
Šį prietaisą gali naudoti asmenys, turintys labai sunkią
ir sudėtingą negalią, jeigu jie buvo tinkamai išmokyti
tai daryti.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
1.2 Bendrosios saugos reikalavimai
•
•
Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį
galima naudoti, pavyzdžiui:
– kaimo sodybose, darbuotojų valgomuosiuose,
pavyzdžiui, parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo
aplinkoje;
– viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose
gyvenamosiose vietose.
Laikykitės šių nurodymų, kad neužterštumėte maisto:
– nepalikite durelių atidarytų ilgą laiką;
– reguliariai valykite paviršius, kurie liečiasi su maistu,
ir pasiekiamas drenažo sistemas;
60
www.electrolux.com
šviežią mėsą ir žuvį laikykite tinkamoje taroje
šaldytuve, kad nesiliestų su kitu maistu arba
nelašėtų ant kito maisto.
ĮSPĖJIMAS. Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos
ventiliacijos angos, esančios prietaiso korpuse ar
įmontuotoje konstrukcijoje.
ĮSPĖJIMAS. Norėdami paspartinti atitirpinimo
procesą, nenaudokite jokių mechaninių prietaisų ar
kitų priemonių, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.
ĮSPĖJIMAS. Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
ĮSPĖJIMAS. Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų
maisto produktų laikymo skyriuose, išskyrus tuos,
kuriuos rekomenduoja gamintojas.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite
vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite
tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių
grandyklių.
Kai prietaisas ilgą laiką stovi tuščias, išjunkite,
atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite dureles
atviras, kad prietaise nesusidarytų pelėsio.
Nelaikykite šiame prietaise sprogių medžiagų,
pavyzdžiui, aerozolinių talpyklių su degiu propelentu.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip
gali kilti pavojus.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Saugos sumetimais nenaudokite
prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.
•
•
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Prietaisą statykite taip, kad aplink jį
galėtų cirkuliuoti oras.
Pirmą kartą įrengus arba pakeitus
durelių atidarymo kryptį, palaukite
bent 4 valandas, prieš jungdami
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
prietaisą į maitinimo tinklą. Per tą
laiką alyva sutekės atgal į
kompresorių.
Prieš atlikdami bet kokius darbus su
prietaisu (pvz., keičiant durelių
atidarymo kryptį), ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo.
Neįrenkite prietaiso šalia radiatorių,
viryklių, orkaičių arba kaitlenčių.
Nestatykite prietaiso ten, kur ant jo
galėtų užlyti.
Neįrenkite prietaiso tiesioginiais
saulės spinduliais apšviestoje vietoje.
Neįrenkite prietaiso per daug
drėgnose ar per šaltose vietose.
Kai perkeliate prietaisą, kelkite jį už
priekinio krašto, kad
nesubraižytumėte grindų.
Prietaise yra sausiklio maišelis. Tai ne
žaislas. Tai ne maistas. Iškart jį
išmeskite.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sukelti gaisrą ir
gauti elektros smūgį.
ĮSPĖJIMAS!
Kai statote prietaisą,
įsitikinkite, kad maitinimo
laidas nebūtų prispaustas ar
pažeistas.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite daugiakanalių
kištukų, jungiklių ir
ilginamųjų laidų.
•
•
•
•
•
Prietaisą privaloma įžeminti.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektrinių dalių
(pvz., elektros kištuko, maitinimo
kabelio, kompresoriaus). Iškvieskite
įgaliotojo techninės priežiūros centro
atstovą arba elektriką, kad pakeistų
elektrines dalis.
Maitinimo kabelis privalo būti žemiau
elektros kištuko lygio.
•
•
61
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti,
gauti elektros smūgį ar
sukelti gaisrą.
Prietaise yra degių dujų, izobutano
(R600a) – tai gamtinės dujos, kurios
visiškai nedaro žalos aplinkai. Būkite
atsargūs, kad nepažeistumėte šaltnešio
grandinės, kurioje yra izobutano.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Nedėkite į prietaisą elektrinių prietaisų
(pvz., ledų gaminimo aparatų), nebent
gamintojas būtų nurodęs, kad juos
galima naudoti prietaise.
Jeigu šaltnešio grandinė būtų
pažeista, patalpoje nedekite liepsnos
ir saugokite prietaisą nuo uždegimo
šaltinių. Gerai išvėdinkite patalpą.
Prie plastikinių prietaiso dalių neturi
liestis jokie įkaitę daiktai.
Nelaikykite šaldiklio skyriuje jokių
gazuotų gėrimų. Kitaip gėrimo indas
bus veikiamas slėgio.
Prietaise nelaikykite degių dujų ir
skysčių.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Nelieskite kompresoriaus arba
kondensatoriaus. Jie būna karšti.
Jei jūsų rankos šlapios arba drėgnos,
neimkite ir nelieskite jokių produktų iš
šaldiklio kameros.
Neužšaldykite atšildyto maisto
pakartotinai.
Vadovaukitės ant šaldytų maisto
produktų pakuočių pateiktais laikymo
nurodymais.
Suvyniokite maistą bet kokia sąlyčiui
su maistu tinkančia medžiaga, prieš
dėdami į šaldiklį.
62
www.electrolux.com
2.4 Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
•
Šiame prietaise naudojamos lemputės
tipas yra skirtas tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui
apšviesti.
•
2.7 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilio. Prietaiso techninės
priežiūros ir užpildymo darbus
privaloma atlikti tik kvalifikuotas
asmuo.
Reguliariai tikrinkite prietaiso vandens
išleidimo kanalą ir, jeigu reikia,
išvalykite jį. Jei išleidimo kanalas
užsikimš, tirpsmo vanduo kaupsis
prietaiso apačioje.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
Atkreipkite dėmesį, kad pačių arba
neprofesionalus remontas gali turėti
pasekmių saugai ir panaikinti
garantiją.
•
•
•
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Išimkite dureles, kad vaikai ir gyvūnai
neužsidarytų prietaiso viduje.
Šio prietaiso šaltnešio grandinė ir
izoliacinės medžiagos neardo ozono
sluoksnio.
Izoliaciniame porolone yra degių dujų.
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
išmesti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Nepažeiskite aušinimo įtaiso, esančio
šalia šilumokaičio.
2.6 Techninė priežiūra
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
3. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
ĮSPĖJIMAS!
Kaip įrengti prietaisą žr.
įrengimo instrukcijoje.
ĮSPĖJIMAS!
Pritvirtinkite prietaisą pagal
įrengimo instrukciją, kad
išvengtumėte prietaiso
nestabilumo rizikos.
3.1 Kur statyti prietaisą
Norėdami užtikrinti geriausą veikimą,
įrenkite prietaisą atokiai nuo šilumos
šaltinių, pvz, radiatorių, katilų ir
tiesioginių saulės spindulių. Palikite
pakankamai vietos orui laisvai cirkuliuoti
aplink prietaiso galinę pusę.
3.2 Padėties parinkimas
Prietaisą įrenkite sausoje, gerai
vėdinamoje patalpoje, kurioje aplinkos
temperatūra atitiktų klimato klasę,
nurodytą prietaiso duomenų lentelėje.
LIETUVIŲ
Klimato Aplinkos oro temperatūra
klasė
SN
10–32 °C
N
16–32 °C
ST
16–38 °C
T
16–43 °C
•
•
3.4 Reikalavimai ventiliacijai
Viršijus nustatytas ribas, kai
kurių rūšių modeliuose gali
būti veikimo sutrikimų.
Tinkamas veikimas
garantuojamas tik tuo atveju,
jeigu nebus viršytos
nustatytos temperatūros
ribos. Kilus abejonių dėl to,
kur įrengti prietaisą,
kreipkitės į pardavėją, mūsų
klientų aptarnavimo tarnybą
arba artimiausią įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
Už prietaiso turi būti pakankamas oro
srautas.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
3.3 Elektros jungtis
•
•
Prieš prijungdami prietaisą prie
elektros tinklo, patikrinkite, ar
duomenų lentelėje nurodyta įtampa ir
dažnis atitinka maitinimo tinkle
esančią įtampą ir dažnį.
Prietaisą privaloma įžeminti. Šiam
tikslui elektros maitinimo kabelio
DĖMESIO
Kaip įrengti, žr. surinkimo
instrukciją.
4. NAUDOJIMAS
4.1 Valdymo skydelis
1
7
6
5
1 Rodinys
2 DrinksChill /
ON/OFF
3 Temperatūros mažinimo mygtukas
4 Temperatūros didinimo mygtukas
63
kištuke įrengtas kontaktas. Jei namų
elektros tinklo lizdas neįžemintas,
prietaisą prijunkite prie atskiro
įžeminimo – paisykite galiojančių
reglamentų ir pasitarkite su
kvalifikuotu elektriku.
Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų
saugos nurodymų, gamintojas
neprisiima jokios atsakomybės.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas:
4
3
2
5 Šaldytuvo skyriaus mygtukas
6 Šaldiklio skyriaus mygtukas
7 Mode
64
www.electrolux.com
Mygtukų garsumą galima pagarsinti
vienu metu paspaudus ir kelias sekundes
palaikius nuspaustą mygtuką Mode ir
temperatūros mažinimo mygtuką.
Pakeitimą galima atitaisyti.
4.2 Ekranas
A BC D E
K
F G
H
I
J
Pasirinkus šaldytuvo arba
šaldiklio skyrių, rodomas
animuotas vaizdas
Pasirinkus temperatūrą,
kelias minutes mirksi
animuotas vaizdas.
4.3 Įjungimas
1. Įjunkite maitinimo laido kištuką į
elektros lizdą.
2. Jeigu ekranas neįjungtas,
paspauskite prietaiso ON/OFF.
Temperatūros indikatoriai rodo
nustatytą numatytąją temperatūrą.
Po kelių sekundžių gali
įsijungti įspėjamasis
signalas.
Kaip atkurti įspėjamąjį
signalą, žr. skyrių „ĮĮspėjimas
dėl aukštos temperatūros.
Kaip parinkti kitą nustatytą temperatūros
vertę, žr. skyriuje „Temperatūros
reguliavimas“.
Jeigu ekrane rodoma "DEMO", žr. skyrelį
„Trikčių šalinimas“.
4.4 Išjungimas
Spauskite ON/OFF 3 sekundes.
Ekranas išsijungia.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Šaldytuvo temperatūros indikatorius
Šaldytuvo OFF indikatorius
Holiday režimas
Šaldytuvo Eco režimas
FastCool režimas
Įspėjamasis indikatorius
Šaldiklio Eco režimas
FastFreeze režimas
Šaldiklio temperatūros indikatorius
/ laikmatis
J. DrinksChill režimas
K. DYNAMICAIR režimas
Norėdami atjungti prietaiso maitinimą,
ištraukite maitinimo laido kištuką iš
elektros lizdo.
4.5 Šaldytuvo įjungimas
Norėdami įjungti šaldytuvą, paspauskite
šaldytuvo skyriaus mygtuką.
Šaldytuvo OFF indikatorius užgęsta.
Kaip parinkti kitą nustatytą
temperatūros vertę, žr.
skyriuje „Temperatūros
reguliavimas“.
4.6 Šaldytuvo išjungimas
Norėdami išjungti šaldytuvą, kelias
sekundes paspauskite šaldytuvo
skyriaus mygtuką.
Ekrane rodomas šaldytuvo OFF
indikatorius.
4.7 Temperatūros reguliavimas
Nustatykite prietaiso temperatūrą,
spausdami temperatūros valdiklius.
Nustatyta numatytoji temperatūra:
• +4 °C šaldytuve
• -18 °C šaldiklyje
Temperatūros indikatoriai rodo
nustatytąją temperatūrą.
LIETUVIŲ
Nustatyta temperatūra
pasiekiama per 24 valandas.
Nutrūkus elektros tiekimui,
nustatyta temperatūra
išsaugoma atmintyje.
65
Ši funkcija išjungiama
pasirinkus kitą nustatytą
šaldytuvo temperatūrą.
4.10 Režimas Eco
4.8 Holiday režimas
Norėdami kuo geriau išlaikyti maistą,
pasirinkite režimą Eco.
Šis režimas naudojamas tam, kad per
ilgas atostogas šaldytuvą būtų galima
laikyti uždarytą bei tuščią ir nepradėtų
sklisti nemalonus kvapas.
1. Pasirinkite šaldytuvo / šaldiklio skyrių
2. Norėdami įjungti funkciją, spauskite
Mode, kol atsiras atitinkama
piktograma.
Temperatūros indikatorius rodo nustatytą
temperatūrą –
• šaldytuve: +4 °C
• šaldiklyje: -18 °C
3. Norėdami šią funkciją išjungti prieš
jos automatinę pabaigą, kartokite
procesą tol, kol indikatorius Eco
išsijungs.
Prieš įjungdami Holiday
režimą, išimkite visą maistą
iš šaldytuvo skyriaus.
1. Norėdami įjungti režimą, spauskite
mygtuką Mode, kol atsiras
indikatorius Holiday.
Šaldytuvo temperatūros indikatorius rodo
nustatytą temperatūrą.
2. Norėdami išjungti režimą,
paspauskite mygtuką Mode, kad
pasirinktumėte kitą funkciją, arba kol
ekrane nebus matoma funkcijos
piktograma.
Šis režimas išjungiamas
pasirinkus kitą nustatytą
šaldytuvo temperatūrą.
4.9 FastCool režimas
Jei jums reikia įdėti didelį kiekį šiltų
maisto produktų, pavyzdžiui, apsipirkus
bakalėjos parduotuvėje,
rekomenduojame įjungti FastCool, kad
produktai greičiau atvėstų ir nesušildytų
šaldytuve jau esančių produktų.
FastCool automatiškai išsijungia
maždaug po 6 valandų.
1. Norėdami įjungti funkciją, spauskite
Mode, kol atsiras atitinkama
piktograma.
Indikatorius FastCool įsijungia.
2. Norėdami išjungti funkciją, spauskite
Mode, kad pasirinktumėte kitą
funkciją, arba spauskite Mode , kol
nematysite jokių specialių
piktogramų.
Indikatorius FastCool užgęsta.
Ši funkcija išsijungia
parinkus kitą nustatytos
temperatūros vertę.
4.11 Režimas DrinksChill
Režimas DrinksChill naudojamas garso
signalui norimu metu nustatyti. Ši funkcija
naudinga, pavyzdžiui, kai pagal receptą
tešlą reikia tam tikrą laiką šaldyti, arba
kai reikia priminti apie šaldiklyje esančius
butelius, sudėtus greitam atšaldymui.
1. Norėdami įjungti funkciją, spauskite
ON/OFF .
Rodomas indikatorius DrinksChill.
Laikmatis rodo nustatą vertę (30 min).
2. Norėdami nustatyti laikmačio vertę
nuo 1 iki 90 (min), paspauskite
temperatūros mažinimo ir
temperatūros didinimo mygtuką.
Rodomas laikmačio indikatorius (min).
Pasibaigus atgalinės laiko atskaitos
skaičiavimui, mirksi indikatorius
DrinksChill ir skamba garso signalas
3. Išimkite visus gėrimus iš šaldiklio
skyriaus.
4. Paspauskite ON/OFF , kad
išjungtumėte garsą ir sustabdytumėte
šią funkciją.
66
www.electrolux.com
Šią funkciją galima
išjungti bet kada, kai
vykdoma atgalinė
atskaita, paspaudus ON/
OFF. Indikatorius
DrinksChill užgęsta.
Laiką galima pakeisti
atgalinės atskaitos metu
ir pabaigoje, paspaudus
temperatūros mažinimo
ir temperatūros didinimo
mygtuką.
4.12 Režimas FastFreeze
Ši funkcija automatiškai išsijungia po 52
valandų.
Norėdami įjungti šią funkciją:
1. Pasirinkite šaldiklio skyrių.
2. Spaudinėkite Mode tol, kol pasirodys
atitinkama piktograma.
Rodomas indikatorius FastFreeze.
3. Norėdami išjungti šią funkciją prieš
jai automatiškai išsijungiant, kartokite
šį procesą
Ši funkcija išsijungia,
pasirinkus kitą nustatytą
šaldiklio temperatūros
vertę.
4.13 DYNAMICAIR režimas
1. Spaudinėkite Mode tol, kol pasirodys
atitinkama piktograma.
Mirksi indikatorius DYNAMICAIR.
2. Spauskite „Režimas“, kad
pasirinktumėte kitą funkciją arba
palikite esamą.
4.14 Įspėjimas dėl aukštos
temperatūros
Temperatūros padidėjimą (pavyzdžiui,
dėl elektros maitinimo pertrūkio ar durelių
atidarymo) šaldiklio skyriuje parodo:
• mirksintis įspėjamasis ir šaldiklio
temperatūros indikatoriai;
• garso signalai.
Norėdami atitaisyti įspėjimo signalą,
paspauskite bet kurį mygtuką.
Garso signalas išsijungia.
Šaldiklio temperatūros indikatoriuje
kelias sekundes rodoma aukščiausia
temperatūra. Po to vėl rodoma nustatyta
temperatūra.
Įspėjamasis indikatorius mirksi tol, kol
darbo sąlygos tampa įprastos.
Išjungus įspėjamąjį signalą,
įspėjamasis indikatorius
užgęsta.
4.15 Atidarytų durelių įspėjimo
signalas
Jeigu durelės paliekamos praviros kelias
minutes, pasigirsta įspėjamasis signalas.
Apie praviras dureles įspėjama tokiu
būdu:
• mirksi įspėjamoji lemputė
• girdimas garso signalas.
Atkūrus normalias sąlygas (uždarius
dureles), įspėjamasis signalas
išjungiamas.
Veikiant įspėjamajam signalui, jį
išjungsite paspaudę įspėjamojo signalo
mygtuką.
Įjungus funkciją
DYNAMICAIR, padidėja
energijos sąnaudos.
Jeigu funkcija įjungiama
automatiškai, indikatorius
DYNAMICAIR nerodomas
(žr. „Kasdienis naudojimas“).
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu
LIETUVIŲ
neutralaus muilo nuplaukite prietaiso
vidų ir visas vidines dalis – taip
pašalinsite naujam prietaisui būdingą
kvapą; paskui gerai nusausinkite.
DĖMESIO
Nenaudokite ploviklių,
šveičiamųjų miltelių, chloro
ar naftos pagrindo valiklių,
nes jie sugadins apdailą.
67
5.4 Drėgmės reguliavimas
Stiklinėse lentynose yra įpjovos
(reguliuojamos pastumiant svirtį),
leidžiančios reguliuoti drėgmę daržovių
stalčiuje (-iuose).
5.2 Durelių lentynų išdėstymas
Šaldytuvo skyriaus durelėse yra bėgeliai,
todėl durelių lentynas galima perstatyti
pagal asmeninius pageidavimus.
Kai ventiliacinės angos yra uždarytos:
natūrali maisto (vaisių ir daržovių)
skyreliuose esanti drėgmė išlieka ilgiau.
1
1
2
Norėdami perstatyti durelių lentynas,
atsargiai pastumkite durelių lentynas
pagal rodyklių kryptis.
5.3 Išimamos lentynos
Šaldytuvo sienelėse yra įrengti bėgeliai,
todėl lentynas galima įstatyti į norimas
vietas.
Neperkelkite stiklinės
lentynos virš daržovių
stalčiaus, kad tinkamai
cirkuliuotų oras.
Kai ventiliacinės angos yra atidarytos:
vyksta didesnė oro cirkuliacija ir mažėja
drėgmės kiekis vaisių ir daržovių
skyreliuose.
5.5 Temperatūros indikatorius
Dėl tinkamo maisto laikymo šaldytuve yra
temperatūros indikatorius. Ant prietaiso
šoninės sienelės esantis simbolis rodo
šalčiausią vietą šaldytuve.
Jeigu rodoma OK (A), dėkite šviežią
maistą į simboliu nurodytą vietą, jeigu
nerodoma (B), nustatykite temperatūros
valdiklį ties šalčiausia nuostata ir
palaukite 12 valandų, o po to vėl
patikrinkite temperatūros indikatorių.
A
OK
B
OK
Pridėjus į prietaisą šviežio
maisto arba dažnai ar ilgai
darinėjant dureles, normalu,
kad indikatorius nerodo OK.
Palaukite bent 12 valandų,
prieš vėl reguliuodami
temperatūros valdiklį.
68
www.electrolux.com
5.6 DYNAMICAIR
Šaldytuvo skyriuje įrengtas įtaisas, kuris
leidžia greitai atšaldyti maisto produktus
ir užtikrina vienodesnę temperatūrą
skyriuje.
Kai reikia, šis įtaisas automatiškai
įsijungia, pavyzdžiui, kai reikia greitai
atkurti temperatūrą po durelių atidarymo
arba esant aukštai aplinkos temperatūrai.
Norėdami užšaldyti šviežius maisto
produktus, dėkite juos į viršutinį skyrių.
Didžiausias maisto kiekis, kurį galima
užšaldyti per 24 valandas, nurodytas
duomenų lentelėje – prietaiso viduje
esančioje plokštelėje.
Užšaldymo procesas trunka 24 valandas,
tuo metu į šaldiklį negalima dėti daugiau
produktų.
Atsitiktinio atitirpimo atveju, pavyzdžiui,
išsijungus elektros maitinimui, jei
maitinimo nebuvo ilgiau, negu duomenų
lentelės eilutėje „Produktų išsilaikymo
trukmė“ nurodyta trukmė, atitirpusius
produktus reikia nedelsiant suvartoti arba
iš karto išvirti / iškepti ir užšaldyti
pakartotinai (ataušinus).
5.8 Atšildymas
Prireikus galima įjungti įtaisą
rankomis (žr. skyrių
„Funkcija DYNAMICAIR“).
Įtaisas DYNAMICAIR
išsijungia atidarius dureles ir
nedelsiant vėl įsijungia
dureles uždarius.
5.7 Užšaldymas ir užšaldytų
maisto produktų saugojimas
Šaldiklio skyriuje galima užšaldyti
šviežius maisto produktus ir ilgai laikyti
užšaldytus arba visiškai užšaldytus.
Jungiant prietaisą pirmą kartą arba po
ilgos pertraukos, prieš sudedant
produktus į skyrių, prietaisą reikia įjungti
mažiausiai prieš 2 valandas, įjungus
funkciją FastFreeze. Norėdami užšaldyti
šviežius maisto produktus, funkciją
FastFreeze įjunkite mažiausiai likus 24
valandoms iki užšaldyti skirtų maisto
produktų dėjimo į šaldiklio skyrių.
Visiškai užšaldytus arba užšaldytus
maisto produktus prieš juos naudojant
galima atitirpinti šaldytuvo skyriuje arba
kambario temperatūroje – tai priklauso
nuo to, kiek laiko galite skirti šiam darbui.
Mažus užšaldytus maisto produkto
gabalėlius galima gaminti iškart juos
išėmus iš šaldiklio, šiuo atveju reiks ilgiau
gaminti.
5.9 Ledo kubelių gamyba
Šiame prietaise yra vienas arba keli
dėklai ledo kubeliams gaminti.
Netraukite dėklų iš šaldiklio
metaliniais įrankiais.
1. Pripildykite šiuos dėklus vandens
2. Įdėkite ledo dėklus į šaldiklio skyrių.
5.10 Šalčio akumuliatoriai
Šaldiklyje yra mažiausiai vienas šalčio
akumuliatorius, kuris pailgina laikymo
trukmę tuo atveju, jeigu nutrūktų elektros
energijos tiekimas.
6. PATARIMAI
6.1 Normalaus veikimo garsai
Šie garsai girdėti yra normalu prietaisui
veikiant:
•
silpnas gurguliavimas ir burbuliavimas
iš gyvatukų, kai pumpuojamas
šaltnešis.
LIETUVIŲ
•
•
•
Dūzgimas ir pulsuojantis garsas iš
kompresoriaus, kai pumpuojamas
šaltnešis.
Staigus traškesys prietaiso viduje dėl
terminio plėtimosi (natūralus ir
nepavojingas fizikinis reiškinys).
Silpnas spragsėjimas iš temperatūros
reguliatoriaus, kai įsijungia ar
išsijungia kompresorius.
6.2 Patarimai, kaip taupyti
energiją
•
•
•
•
•
•
Eco režimo / numatytoji nuostata
padeda maisto produktus išlaikyti
šviežius ir užšaldytus ir taupyti
energijos.
Šviežio maisto skyrius (šaldytuvas):
Veiksmingiausias energijos vartojimas
užtikrinamas naudojant stalčius
apatinėje prietaiso dalyje ir vienodai
paskirstant lentynas. Durelių dėžių
padėtis neturi poveikio energijos
sąnaudoms.
Šaldymo skyrius (šaldiklis): Vidinė
prietaiso sąranka užtikrina
veiksmingiausią energijos vartojimą.
Neišimkite šaltų akumuliatorių iš
šaldiklio krepšio.
Jei aplinkos temperatūra aukšta, o
temperatūros reguliatoriumi nustatyta
žema temperatūra ir prietaisas pilnas
produktų, kompresorius gali veikti
nepertraukiamai, todėl ant garintuvo
gali susiformuoti šerkšno arba ledo.
Tokiu atveju temperatūros reguliatorių
reikia nustatyti ties aukštesne
temperatūra – tada automatiškai vyks
atitirpdymas ir bus mažiau
suvartojama energijos.
Neatidarinėkite dažnai durelių,
nepalikite jų atvirų ilgiau, negu yra
būtina.
6.3 Šviežių maisto produktų
šaldymo patarimai
•
•
•
Šaldytuve nelaikykite šiltų maisto
produktų arba garuojančių skysčių.
Maisto produktus uždenkite arba
įvyniokite, ypač jei jie pasižymi stipriu
kvapu.
Maisto produktus išdėstykite taip, kad
aplink juos galėtų laisvai cirkuliuoti
oras.
69
6.4 Šaldymo patarimai
Naudingi patarimai:
•
•
•
•
•
Mėsa (visų rūšių): įvyniokite į
tinkamas pakuotes ir sudėkite ant
stiklinės lentynos, virš daržovių
stalčiaus. Laikykite mėsą ne daugiau
kaip 1–2 dienas.
Paruoštus produktus, šaltus
patiekalus: uždenkite ir padėkite ant
bet kurios lentynos.
Vaisius ir daržoves: kruopščiai
nuplaukite ir įdėkite į specialų stalčių.
Bananų, bulvių, svogūnų ir česnakų,
jei jie nesupakuoti, šaldytuve laikyti
negalima.
Sviestą ir sūrį: įdėkite į specialią orui
nepralaidžią talpyklę arba suvyniokite
į aliuminio foliją ar įdėkite ir polietileno
maišelį ir pašalinkite kuo daugiau oro.
Butelius: reikia uždaryti kamšteliais ir
įdėti į durelėse esančią butelių lentyną
arba (jeigu yra) ant grotelių buteliams.
6.5 Užšaldymo patarimai
•
•
•
•
•
•
•
Užšaldykite tik aukščiausios kokybės,
šviežius ir gerai nuvalytus maisto
produktus.
Padalykite maistą į mažas porcijas,
kad galėtumėte veiksmingiau
užšaldyti ir atšildyti.
Suvyniokite maistą į aliuminio foliją
arba polietileną. Patikrinkite, ar
pakuotės nepraleidžia oro.
Nedėkite šviežio neužšaldyto maisto
prie jau užšaldyto maisto, kad
nepadidintumėte jo temperatūros.
Liesi maisto produktai laikomi geriau ir
ilgiau negu riebūs produktai. Druska
sumažina maisto produktų laikymo
trukmę.
Nevalgykite ledo kubelių, ledukų ar
varveklių iškart išėmę juos iš šaldiklio.
Galite nusideginti šalčiu.
Rekomenduojame ant kiekvieno
paketo nurodyti užšaldymo datą, kad
žinotumėte laikymo trukmę.
6.6 Užšaldyto maisto laikymo
patarimai
•
Pasirūpinkite, kad pramoniniu būdu
užšaldyti maisto produktai būtų buvę
tinkamai laikyti parduotuvėje.
70
www.electrolux.com
•
•
Pasirūpinkite, kad užšaldyti produktai
iš parduotuvės į šaldiklį būtų pernešti
per kuo trumpesnį laiką.
Atitirpdyti maisto produktai greitai
genda; juos pakartotinai užšaldyti
draudžiama.
•
Neviršykite maisto produktų gamintojo
nurodyto laikymo trukmės.
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Bendri įspėjimai
DĖMESIO
Prieš atlikdami techninę
priežiūrą, ištraukite prietaiso
kištuką.
Šio prietaiso šaldymo bloke
yra angliavandenilių, todėl
techninės priežiūros ir
pakartotinio užpildymo
darbus privalo atlikti tik
įgaliotieji specialistai.
7.3 Šaldytuvo atitirpdymas
Įprasto prietaiso naudojimo metu, kai
nustoja veikti kompresorius, nuo
šaldytuvo skyriaus sienelės automatiškai
pašalinamas šerkšnas. Atitirpęs vanduo
lataku nuteka į specialų indą, esantį
prietaiso galinėje dalyje, virš
kompresoriaus; ten vanduo išgaruoja.
Labai svarbu reguliariai išvalyti atitirpusio
vandens nutekėjimo angą, kuri yra
šaldytuvo skyriaus kanalo viduryje – tada
vanduo neišsilies ir nelašės ant viduje
esančių maisto produktų.
Prietaiso priedų ir dalių
negalima plauti indaplovėje.
7.2 Reguliarus valymas
DĖMESIO
Netraukite, nejudinkite ir
nepažeiskite jokių prietaiso
viduje esančių vamzdelių ir
(arba) kabelių.
7.4 Šaldiklio atitirpdymas
DĖMESIO
Nepažeiskite aušinamosios
sistemos.
Šaldiklio skyrius yra be šerkšno. Tai
reiškia, kad prietaiso veikimo metu nei
ant sienelių, nei ant maisto produktų
šerkšnas nesiformuoja.
Įrangą būtina reguliariai valyti:
1. Vidų ir priedus valykite šilto vandens
ir neutralaus muilo tirpalu.
2. Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklius
ir juos nuvalykite, kad būtų švarūs ir
be jokių nešvarumų.
3. Nuplaukite ir gerai nusausinkite.
4. Jeigu pasiekiama, prietaiso gale
esantį kondensatorių ir kompresorių
valykite šepetėliu.
Tokiu būdu pagerinsite prietaiso
veikimą ir sutaupysite elektros
energijos.
7.5 Laikotarpiai, kai prietaisas
nenaudojamas
Jeigu prietaisas ilgą laiką nebus
naudojamas, atlikite tokius veiksmus:
1.
2.
3.
4.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
Išimkite visus maisto produktus.
Prietaisą ir visus priedus išvalykite.
Dureles palikite atidarytas, kad
nesikauptų nemalonūs kvapai.
LIETUVIŲ
71
DĖMESIO
Jeigu norite palikti prietaisą
įjungtą, ko nors paprašykite,
kad kartkartėmis patikrintų,
ar dėl elektros maitinimo
pertrūkio negenda jame
laikomi maisto produktai.
Rekomenduojame įjungti
režimą Holiday.
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas neveikia.
Prietaisas yra išjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Maitinimo laido kištukas
netinkamai įjungtas į
elektros tinklo lizdą.
Tinkamai įkiškite maitinimo
laido kištuką į maitinimo tin‐
klo lizdą.
Maitinimo tinklo lizde nė‐
ra įtampos.
Įjunkite į maitinimo tinklo liz‐
dą kitą elektros prietaisą.
Kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką.
Kamera neseniai buvo
įjungta arba temperatūra
yra per aukšta.
Žr. „Įspėjimas dėl aukštos
temperatūros“.
Temperatūra prietaise
per aukšta.
Kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką arba artimiausią įgalio‐
tąjį techninės priežiūros
centrą.
Durelės paliktos atviros.
Uždarykite dureles. Žr. sky‐
rių „Atidarytų durelių įspėjimo
signalas"
Įsijungia garsinis ar vaizdi‐
nis įspėjamasis signalas.
Temperatūros ekrane ro‐
domas simbolis
ne skaičiai.
,
Lemputė nešviečia.
,o
Temperatūros jutiklio trik‐ Kreipkitės į artimiausią įga‐
tis.
liotąjį techninės priežiūros
centrą (aušinamoji sistema ir
toliau šaldys maisto produk‐
tus, tačiau bus neįmanoma
reguliuoti temperatūros).
Lemputė veikia pareng‐
ties režimu.
Uždarykite ir atidarykite du‐
reles.
72
www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Perdegusi lemputė.
Kreipkitės į artimiausią įga‐
liotąjį techninės priežiūros
centrą.
Kompresorius veikia nesu‐ Netinkamai nustatyta
stodamas.
temperatūra.
Vienu metu įdėta daug
maisto produktų.
Žr. skyrelį „Veikimas“.
Palaukite keletą valandų ir
vėl patikrinkite temperatūrą.
Per aukšta patalpos tem‐ Žr. klimato klasių schemą
peratūra.
techninių duomenų plokšte‐
lėje.
Į prietaisą įdėti maisto
produktai pernelyg šilti.
Prieš dėdami maisto produk‐
tus į prietaisą, palaukite, kol
jie atvės iki kambario tempe‐
ratūros.
Netinkamai uždarytos du‐ Žr. skyrių „Durelių uždary‐
relės.
mas“.
Įjungta funkcija „Fast‐
Freeze“ arba „FastCool“.
Susiformuoja pernelyg
daug šerkšno ir ledo.
Žr. „Funkcija FastFreeze“ ar‐
ba „Funkcija FastCool“.
Durelės netinkamai užda‐ Žr. skyrių „Durelių uždary‐
rytos arba deformuotas / mas“.
nešvarus tarpiklis.
Netaisyklingai įstatytas
vandens nutekėjimo
kamštis.
Taisyklingai įstatykite van‐
dens nutekėjimo kamštį.
Prietaisas pilnas pro‐
duktų ir nustatyta, kad
prietaise būtų mažiausia
temperatūra
Nustatykite aukštesnę tem‐
peratūrą. Žr. skyrelį „Veiki‐
mas“.
Prietaise nustatyta per
Nustatykite aukštesnę tem‐
žema temperatūra ir
peratūrą. Žr. skyrelį „Veiki‐
aplinkos temperatūra per mas“
aukšta.
Paspaudus „FastFreeze“
arba „FastCool“ arba pa‐
keitus temperatūrą, kom‐
presorius įsijungia ne iš
karto.
Netinkamai nustatyta
temperatūra.
Žr. skyrelį „Veikimas“.
Tai normalu ir ne sutriki‐
mas.
Kompresorius įsijungia po
kurio laiko.
LIETUVIŲ
73
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Šaldytuvo galine sienele
teka vanduo.
Automatinio atitirpdymo
proceso metu atitirpo ant
galinės plokštelės susi‐
formavęs šerkšnas.
Tai normalu.
Į šaldytuvą teka vanduo.
Maisto produktai nelei‐
džia vandeniui nutekėti į
vandens rinktuvą.
Patikrinkite, ar maisto pro‐
duktai neliečia galinės siene‐
lės.
Užsikimšo vandens išlei‐
dimo anga.
Išvalykite vandens išleidimo
angą.
Ant grindų yra vandens.
Atitirpusio vandens nute‐ Pritvirtinkite atitirpusio van‐
kėjimo vamzdelis veda
dens nutekėjimo vamzdelį
ne į garinimo indą, esantį prie garinimo indo.
virš kompresoriaus.
Negalima nustatyti tempe‐
ratūros.
Įjungta funkcija „Fast‐
Freeze“ arba „FastCool“.
Patys rankomis išjunkite
funkciją „FastFreeze“ arba
„FastCool“ arba palaukite,
kol ši funkcija bus atkurta au‐
tomatiškai, ir nustatykite
temperatūrą. Žr. „Funkcija
FastFreeze“ arba „Funkcija
FastCool“.
DEMO rodoma ekrane.
Prietaisas veikia de‐
monstraciniu režimu.
Laikykite maždaug 10 se‐
kundžių nuspaudę režimą,
kol pasigirs ilgas signalas ir
ekranas trumpam išsijungs.
Temperatūra prietaise per
žema / per aukšta.
Netinkamai nustatytas
temperatūros reguliato‐
rius.
Nustatykite aukštesnę / že‐
mesnę temperatūrą.
Netinkamai uždarytos du‐ Žr. skyrių „Durelių uždary‐
relės.
mas“.
Maisto produktų tempe‐
ratūra per aukšta.
Prieš sudėdami maisto pro‐
duktus, juos atvėsinkite iki
kambario temperatūros.
Vienu metu laikoma daug Vienu metu įdėkite mažiau
maisto produktų.
maisto produktų.
Dažnai atidarinėjamos
durelės.
Dureles atidarykite tik jei rei‐
kia.
Įjungta funkcija „Fast‐
Freeze“ arba „FastCool“.
Žr. „Funkcija FastFreeze“ ar‐
ba „Funkcija FastCool“.
Prietaise nevyksta šalto
oro cirkuliacija.
„Pasirūpinkite, kad prietaise
vyktų šalto oro cirkuliacija.
74
www.electrolux.com
Jei problemos išspręsti
nepavyko, kreipkitės į
artimiausią įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
8.2 Lemputės keitimas
Šiame prietaise įrengta ilgai veikianti
diodinė vidaus apšvietimo lemputė.
8.3 Durelių uždarymas
1. Nuvalykite durelių sandarinimo
tarpiklius.
2. Jei reikia, sureguliuokite dureles.
Skaitykite surinkimo nurodymus.
3. Jei reikia, pakeiskite pažeistus
durelių tarpiklius. Kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
Apšvietimo įtaisą gali keisti tik techninės
priežiūros centro specialistas. Kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
9. TRIUKŠMAS
Įprastai naudojant prietaisą gali būti girdimi tam tikri garsai (kompresoriaus veikimo,
šaldomosios medžiagos cirkuliavimo).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
LIETUVIŲ
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
CRACK!
BLUBB!
75
BRRR!
CRACK!
10. TECHNINIAI DUOMENYS
10.1 Techniniai duomenys
Įtampa
230 - 240 V
Prietaiso įrengimo angos matmenys
Dažnis
50 Hz
Aukštis
1780 mm
560 mm
Saugus laikas dingus
elektrai
21 val.
Plotis
Gylis
550 mm
Techninė informacija pateikta duomenų
lentelėje, kuri yra ant prietaiso išorinės ar
vidinės pusės, ir energijos plokštelėje.
11. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
222377713-A-072020
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement