Juno JCU17828S9 Uputstvo za upotrebu

Juno JCU17828S9 Uputstvo za upotrebu
Upute za up‐
orabu
Navodila za
uporabo
Zamrzivač
hladnjak
JCU17828S9
Hladilnik z
zamrzovalni‐
kom
2
SADRŽAJ
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Instalacija
Rad uređaja
Svakodnevna uporaba
2
3
5
6
7
Savjeti
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
9
10
11
14
Zadržava se pravo na izmjene.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja
ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na
sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca između 3 i 8 godina i
osobe s velikim i složenim invaliditetom, ako su pravilno
upućene.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Opća sigurnost
•
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za
slične namjene kao što su:
3
Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u
prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima
– Klijenti hotela, motela, iznajmljivanja soba s doručkom i
drugih vrsta smještaja
UPOZORENJE: Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili
ugradnom elementu ne smiju biti blokirani.
UPOZORENJE: Ne koristite mehaničke uređaje ili druga
sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja osim onih
koje preporučuje proizvođač.
UPOZORENJE: Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
UPOZORENJE: Ne koristite električne uređaje u odjeljcima
za čuvanje namirnica ako nisu preporučeni od strane
proizvođača.
Za čišćenje uređaja ne koristite prskanje vodom i parom.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite samo
neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne
predmete.
U ovaj uređaj ne spremajte eksplozivna sredstva, poput
limenki spreja sa zapaljivim punjenjem.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servisni centar ili slična kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SIGURNOSNE UPUTE
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Ne koristite uređaj prije njegovog
postavljanja u ormarić na siguran
način.
• Pridržavajte se uputa za ugradnju koje
su priložene uređaju.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek
nosite zaštitne rukavice i zatvorenu
obuću.
• Provjerite može li zrak kružiti oko
uređaja.
• Prilikom prvog postavljanja ili nakon
promjene smjera otvaranja vrata,
pričekajte najmanje 4 sata prije
priključenja uređaja na napajanje. Na
taj način se omogućuje povrat ulja u
kompresor.
• Prije provođenja bilo kakvih radnji na
uređaju (npr. promjena smjera
otvaranja vrata), izvucite utikač iz
utičnice.
4
• Uređaj ne postavljajte u blizini
radijatora, štednjaka, pećnice ili ploča
za kuhanje.
• Ne izlažite uređaj kiši.
• Uređaj ne postavljajte na direktno
sunčevo svjetlo.
• Ne postavljajte ovaj uređaj na mjesta
koja su prevlažna ili prehladna.
• Prilikom pomicanja kućišta podignite
prednji kraj kako biste izbjegli
ogrebotine na podu.
• Uređaj sadrži vrećicu sredstva za
odvlaživanje. To nije igračka. To nije
hrana. Odmah je bacite.
Priključak na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
UPOZORENJE! Kod
postavljanja aparata provjerite
da kabel napajanja nije
presavijen ili prignječen.
UPOZORENJE! Ne koristite
višeputne utikače i produžne
kabele.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Pazite da ne oštetite električne
komponente (npr. utikač, kabel
napajanja, kompresor). Za zamjenu
električnih komponenti kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Kabel napajanja mora biti ispod razine
utikača.
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite
i povucite utikač.
Upotreba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog
udara ili požara.
U uređaju se nalazi zapaljivi plin
izobutan (R600a), prirodni plin koji je
izrazito ekološki kompatibilan. Pazite da
ne uzrokujete oštećenje u sustavu
hlađenja koji sadži izobutan.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
• U uređaj ne stavljajte električne uređaje
(npr. aparate za izradu sladoleda) osim
ako je proizvođač naveo da je to
moguće.
• Ako dođe do oštećenja u sustavu
hlađenja, provjerite da nema vatre i
izvora plamena u prostoriji. Dobro
prozračujte prostoriju.
• Ne dozvolite da vrući predmeti dodiruju
plastične dijelove uređaja.
• U odjeljak zamrzivača ne stavljajte
gazirana pića. To će stvoriti pritisak na
posudu s pićem.
• U uređaj ne spremajte zapaljivi plin i
tekućinu.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
• Ne dodirujte kompresor ili kondenzator.
Oni su vrući.
• Ne uklanjajte i ne dodirujte predmete iz
odjeljka zamrzivača ako su vam ruke
vlažne ili mokre.
• Nemojte ponovno zamrzavati
odmrznute namirnice.
• Slijedite upute za spremanje na
ambalaži smrznutih namirnica.
• Prije stavljanja u odjeljak zamrzivača,
hranu omotajte bilo kojim materijalom
prikladnim za kontakt s hranom.
Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
• U ovom uređaju se koristi vrsta svjetla
namijenjena samo za kućanske
5
uređaje. Ne koristite ga za kućno
osvjetljenje.
Čišćenje i održavanje
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda ili oštećenja uređaja.
• Prije održavanja, uređaj isključite i
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
• Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici. Samo kvalificirana
osoba smije održavati i ponovno puniti
jedinicu.
• Redovito provjerite ispust uređaja i po
potrebi ga očistite. Ako je ispust
začepljen, na dnu uređaja će se
skupljati odmrznuta voda.
Usluga
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Uređaj isključite iz električne mreže.
• Prerežite električni kabel i bacite ga.
• Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
• Sustav hlađenja i izolacijski materijali
ovog uređaja nisu štetni za ozon.
• Izolacijska pjena sadrži zapaljive
plinove. Za informacije o pravilnom
odlaganju uređaja kontaktirajte
komunalnu službu.
• Nemojte prouzročiti oštećenje dijelova
jedinice hlađenja u blizini izmjenjivača
topline.
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
INSTALACIJA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
UPOZORENJE! Pogledajte
dokument s uputama za
instalaciju kako biste instalirali
svoj uređaj.
UPOZORENJE! Učvrstite
uređaj u skladu s dokumentom
s uputama za instalaciju kako
biste izbjegli rizik od
nestabilnosti uređaja.
Položaj
Kako biste omogućili najbolju učinkovitost
uređaj postavite dalje od izvora topline,
kao što su radijatori, bojleri, izravna
sunčeva svjetlost, itd. Osigurajte slobodan
protok zraka oko stražnjeg dijela kućišta
uređaja.
Postavljanje
Uređaj postavite na suho mjesto s dobrom
ventilacijom gdje sobna temperatura
odgovara klimatskoj klasi označenoj na
nazivnoj pločici uređaja:
Klimat
ska
klasa
Temperatura okoline
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
6
Može doći do pojave određenih
problema u radu na nekim
tipovima modela kada rade
izvan ovog raspona. Ispravan
rad može se zajamčiti samo
unutar navedenog raspona
temperature. U slučaju
nedoumica po pitanju mjesta
postavljanja uređaja, obratite
se prodavaču, našoj službi za
korisnike ili najbližem
ovlaštenom servisu.
• Ovaj je uređaj u skladu sa sljedećim
EEZ direktivama:
Zahtjevi u vezi ventilacije
Protok zraka iza uređaja mora biti
dovoljan.
5 cm
Spajanje na električnu mrežu
min.
200 cm2
min.
200 cm2
• Prije spajanja, provjerite odgovaraju li
napon i frekvencija na nazivnoj pločici
električnom napajanju u vašem domu.
• Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na
električnom kabelu isporučen je s
kontaktom za tu svrhu. Ako vaša kućna
električna utičnica nije uzemljena,
spojite uređaj na odvojeno uzemljenje u
skladu s važećim propisima,
konzultirajući ovlaštenog električara.
• Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere opreza
nisu poduzete.
OPREZ! Za postavljanje,
pogledajte upute za
sastavljanje.
RAD UREĐAJA
Upravljačka ploča
1
2
4
Uključivanje
1. Umetnite utikač u utičnicu.
1
2
3
4
LED indikator temperature
FastFreeze LED indikator
Tipka FastFreeze
Regulator temperature
Tipka UKLJUČENO/ISKLJUČENO
3
2. Dodirnite regulator temperature ako su
svi LED indikatori isključeni.
7
Isključivanje
Držite regulator temperature pritisnutim još
3 sek.
Svi indikatori su isključeni.
Regulacija temperature
Dodirujte regulator temperature sve dok
se ne uključi LED žaruljica odgovarajuće
temperature. Odabir je progresivan, kreće
se u rasponu od 2°C do 8°C.
Najhladnija postavka: +2°C.
Najtoplija postavka: +8°C.
Općenito je najprikladnija
srednja postavka.
Odaberite točnu postavku imajući u vidu
da temperatura u uređaju ovisi o
sljedećem:
•
•
•
•
sobnoj temperaturi
učestalosti otvaranja vrata
količini pohranjene hrane
položaju uređaja.
1. Dodirnite regulator temperature.
Kontrolna žaruljica temperature bljeska.
Sa svakim dodirom regulatora
temperature postavka će se pomaknuti za
jedan položaj. Neko će vrijeme treptati
LED.
2. Dodirujte regulator temperature sve
dok se ne odabere željena vrijednost
temperature.
Funkcija FastFreeze
Funkciju FastFreeze možete aktivirati
pritiskom na tipku FastFreeze.
Uključuje se LED svjetlo koje odgovara
indikatoru FastFreeze indikator se
uključuje
Funkciju FastFreeze možete deaktivirati
pritiskom na tipku FastFreeze.
Uključit će se indikator FastFreeze.
Ta funkcija automatski se
zaustavlja nakon 52 sata.
SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
1
Čišćenje unutrašnjosti
1
Prije prve uporabe uređaja, unutrašnjost i
sav unutrašnji pribor operite toplom
vodom i neutralnim sapunom kako biste
uklonili tipičan miris novog proizvoda,
zatim dobro osušite.
OPREZ! Ne koristite
deterdžente, abrazivne praške,
klor ili sredstva za čišćenje s
uljem jer će ona oštetiti vanjsku
oblogu.
Stavljanje polica vrata
Vrata odjeljka hladnjaka opremljena su
vodilicama koje omogućuju razmještaj
polica u vratima u skladu s pojedinačnim
željama.
2
Za razmještanje polica u vratima pažljivo
postavite police u skladu sa strelicama.
Pomične police
Stijenke hladnjaka opremljene su nizom
vodilica tako da se police mogu postaviti
prema želji.
8
čuvanje zamrznutih i duboko zamrznutih
namirnica.
Prije pohranjivanja proizvoda u odjeljak
prilikom prvog uključivanja ili nakon dužeg
razdoblja nekorištenja pustite uređaj da
radi najmanje 2 sata s uključenom
funkcijom FastFreeze. Za zamrzavanje
svježe hrane aktivirajte funkciju
FastFreeze najmanje 24 sata prije
stavljanja hrane u odjeljak zamrzivača.
Ne mičite staklenu policu iznad
ladice za povrće kako biste
osigurali pravilno kruženje
zraka.
Kontrolna žaruljica temperature
Za ispravnu pohranu namirnica hladnjak je
opremljen kontrolnom žaruljicom
temperature. Simbol sa strane uređaja
označava najhladnije područje u
hladnjaku.
Ako je prikazano OK (A), svježe namirnice
stavite u područje označeno simbolom;
ako nije (B), regulator temperature
postavite na hladniju postavku i pričekajte
12 sati prije ponovne provjere kontrolne
žaruljice temperature.
A
OK
B
OK
Nakon što u uređaj stavite
svježu hranu ili ako više puta
na dulje vremena otvorite vrata,
normalno je da indikator ne
prikazuje OK. Pričekajte barem
12 sati prije ponovnog
podešavanja kontrolera
temperature.
Zamrzavanje i pohranjivanje
zamrznutih namirnica
Odjeljak zamrzivača je prikladan za
dugotrajno zamrzavanje svježe hrane i
Za zamrzavanje svježe hrane stavite je u
gornji odjeljak.
Maksimalna količina hrane koja se može
zamrznuti u 24 sata navedena je na
natpisnoj pločici, natpisu koji se nalazi u
unutrašnjosti uređaja.
proces zamrzavanja traje 24 sata, tijekom
tog perioda ne dodavajte drugu hranu za
zamrzavanje.
U slučaju neželjenog odmrzavanja, na
primjer uslijed prekida napajanja
električnom energijom, ako je napajanje
prekinuto dulje od vremena prikazanog u
tablici tehničkih karakteristika pod „vrijeme
odgovora“, odmrznute namirnice trebate
ubrzo konzumirati ili odmah skuhati i zatim
zamrznuti (nakon što se ohlade).
Otapanje
Prije uporabe duboko zamrznuta ili
zamrznuta hrana može se otopiti u
odjeljku hladnjaka ili na sobnoj
temperaturi, ovisno o vremenu koje je na
raspolaganju za taj postupak.
Manji komadi mogu se čak i kuhati dok su
još zamrznuti, izravno iz zamrzivača: u
tom slučaju, kuhanje će duže trajati.
Proizvodnja kockica leda
Ovaj je uređaj opremljen jednom ili više
posuda za proizvodnju kockica leda.
Ne koristite metalne
instrumente za uklanjanje
posuda iz zamrzivača.
1. Napunite posude vodom.
2. Posude za led stavite u odjeljak
zamrzivača
9
Akumulatori hladnoće
Zamrzivač ima barem jedan akumulator
hladnoće koji produžuje vrijeme očuvanja
u slučaju nestanka električne energije ili
kvara.
Kalendar zamrzavanja hrane
Simboli pokazuju različite vrste zamrznutih
namirnica.
Brojevi označavaju vrijeme čuvanja u
mjesecima za odgovarajuće vrste
zamrznute hrane. Valjanost gornje ili
donje vrijednosti označenog vremena
čuvanja ovisi o kvaliteti namirnica i
pripremi prije zamrzavanja.
SAVJETI
Zvukovi pri normalnom radu
Sljedeći zvukovi normalni su tijekom rada:
• Slabi grgljajući i zvuk mjehurića u
cijevima tijekom pumpanja rashladnog
plina.
• Zujeći i pulsirajući zvuk iz kompresora
tijekom pumpanja rashladnog plina.
• Iznenadno pucketanje iz unutrašnjosti
uređaja uzrokovan termičkom
dilatacijom (prirodna i neopasna fizička
pojava).
• Slabi "klik" iz regulatora temperature
prilikom uključenja i isključenja
kompresora.
Savjeti za uštedu energije
• Eco način rada/zadana postavka čuva
svježu i smrznutu hranu uz uštedu
energije.
• Odjeljak za svježu hranu (hladnjak):
Najefikasnija potrošnja energije
osigurana je u konfiguraciji s ladicama
u donjem dijelu uređaja, s ravnomjerno
raspoređenim policama. Položaj ladica
na vratima ne utječe na potrošnju
energije.
• Odjeljak za zamrzavanje (zamrzivač):
Unutarnja konfiguracija uređaja je ona
koja osigurava najučinkovitije korištenje
energije.
• Nemojte uklanjati akumulatore
hladnoće iz košare zamrzivača.
• Ako je temperatura okoline visoka, a
regulator temperature postavljen na
nisku temperaturu i uređaj pun,
kompresor može neprekidno raditi, što
stvara inje ili led na isparivaču. U tom
slučaju podesite regulator temperature
na višu temperaturu kako bi se
omogućilo automatsko odmrzavanje i
na taj način štedjela energija.
• Nemojte često otvarati vrata ili ih
ostavljati otvorena duže no što je
potrebno.
Savjeti za hlađenje svježe hrane
• Nemojte spremati toplu hranu ili
hlapljive tekućine u hladnjak.
• Pokrivajte ili zamatajte hranu, naročito
ako ima jak miris.
• Stavite hranu tako da zrak može
slobodno kružiti oko nje.
Savjeti za hlađenje
Korisni savjeti:
• Meso (sve vrste): umotajte u prikladno
pakiranje i stavite na staklenu policu
iznad ladice za povrće. Meso pohranite
najviše 1 do 2 dana.
• Skuhana hrana, hladna jela: pokrijte i
stavite na bilo koju policu.
• Voće i povrće: temeljito očistite i stavite
u posebnu ladicu. Banane, krumpir, luk
i češnjak, ukoliko se ne nalaze u
ambalaži, ne smiju se čuvati u
hladnjaku.
• Maslac i sir: stavite u poseban
zabrtvljeni spremnik, omotajte
aluminijskom folijom ili stavite u
polietilensku vrećicu kako biste što je
više moguće isključili prisustvo zraka.
10
• Boce: zatvorite čepomi stavite na policu
za boce u vratima (ako postoji) ili na
stalak za boce.
Savjeti za zamrzavanje
• Zamrzavajte samo visokokvalitetne,
svježe i dobro očišćene namirnice.
• Za učinkovitije zamrzavanje i
odmrzavanje hranu podijelite u manje
porcije.
• Hranu zamotajte u aluminijsku ili
polietilensku foliju. Provjerite jesu li
pakiranja hermetički zatvorena.
• Da biste izbjegli povišenje temperature
već zamrznute hrane, neposredno
pored nje ne postavljajte svježu,
nezamrznutu hranu.
• Nemasne namirnice bolje se čuvaju od
masnih namirnica. Sol smanjuje rok
čuvanja namirnica.
• Neposredno nakon vađenja iz
zamrzivača ne jedite kockice leda,
vodeni led ili ledene lizalice. Opasnost
od smrzotina.
• Preporučuje se da je datum
zamrzavanja dobro vidljiv na svakom
pakiranju, kako biste mogli voditi
računa o vremenu čuvanja.
Savjeti za čuvanje zamrznutih
namirnica
• Provjerite jesu li komercijalno zamrznuti
proizvodi u trgovini bili ispravno
pohranjeni.
• Pazite da se zamrznuta hrana dostavi
iz trgovine namirnica do zamrzivača u
što kraćem vremenu.
• Nakon što ste ih odmrznuli, namirnice
se brzo kvare i ne mogu se ponovo
zamrznuti.
• Nemojte prekoračiti rok čuvanja koji je
otisnuo proizvođač namirnice.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Opća upozorenja
OPREZ! Pazite da ne oštetite
rashladni sustav.
Opremu treba redovito čistiti:
Ovaj uređaj sadrži
ugljikovodike u rashladnoj
jedinici; održavanje i ponovo
punjenje mora izvršiti isključivo
ovlašteni tehničar.
1. Očistite unutrašnjost i pribor mlakom
vodom i neutralnim sapunom.
2. Redovito provjeravajte brtve na
vratima i čistite kako biste bili sigurni
da su čiste i bez naslaga.
3. Dobro isperite i osušite.
4. Ako je dostupan, kondenzator i
kompresor u stražnjem dijelu uređaja
čistite četkom.
To će poboljšati rad uređaja i uštedjeti
električnu energiju
Pribor i dijelovi uređaja ne
mogu se prati u perilici posuđa.
Odmrzavanje hladnjaka
OPREZ! Uređaj isključite iz
električne mreže prije bilo
kakvih radova na održavanju.
Redovito čišćenje
OPREZ! Nemojte povlačiti,
pomicati ili oštetiti cijevi i/ili
kabele unutar uređaja.
Inje se automatski uklanja s isparivača
pretinca hladnjaka svaki put kada se
motor kompresora zaustavi tijekom
normalne uporabe. Otopljena voda se
ispušta u poseban spremnik u stražnjem
dijelu uređaja, preko motora kompresora,
gdje isparava.
11
Povremeno treba očistiti otvor za
ispuštanje otopljene vode u sredini kanala
odjeljka hladnjaka kako bi se spriječilo da
ga voda preplavi te iscuri na hranu u
unutrašnjosti.
Razdoblja nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme
poduzmite sljedeće mjere opreza:
1. Odvojite uređaj od električnog
napajanja.
2. Izvadite sve namirnice.
3. Očistite uređaj i kompletan pribor.
4. Vrata ostavite otvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
Odmrzavanje zamrzivača
OPREZ! Ako želite uređaj
ostaviti uključenim, zamolite
nekog da ga svako toliko
provjeri kako biste spriječili da
se hrana u njemu pokvari u
slučaju prekida napajanja.
Odjeljak zamrzivača je "frost-free". To
znači da tijekom rada nema nakupina inja
na unutrašnjim stjenkama i na hrani.
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Što učiniti ako ...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj ne radi.
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Električni utikač nije
ispravno ukopčan u utični‐
cu mrežnog napajanja.
Ispravno ukopčajte utikač u
utičnicu mrežnog napajanja.
Nema napona u utičnici
električne mreže.
Priključite drugi električni
uređaj na utičnicu mrežnog
napajanja. Obratite se ovlašte‐
nom serviseru.
Svjetlo je u stanju priprav‐
nosti.
Zatvorite i otvorite vrata.
Svjetlo pećnice nije isprav‐
no.
Obratite se najbližem ovlašte‐
nom servisu.
Temperatura nije ispravno
postavljena.
Pogledajte "Rad".
Svjetlo ne radi.
Kompresor neprekidno radi.
12
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Odjednom je u uređaj
stavljeno puno namirnica.
Čekajte nekoliko sati pa po‐
novno provjerite temperaturu.
Temperatura prostorije je
previsoka.
Pogledajte grafikon klimatske
klase na nazivnoj pločici.
Namirnice stavljene u
uređaj bila su pretople.
Prije pohranjivanja ostavite da
se namirnice ohlade do sobne
temperature.
Vrata nisu ispravno zatvo‐
rena.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Uključena je „ funkcija
FastFreeze".
Pogledajte poglavlje „funkcija
FastFreeze".
Vrata nisu ispravno zatvo‐
rena ili je brtva deformira‐
na/prljava.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Čep za ispuštanje vode
nije pravilno namješten.
Pravilno namjestite čep za
ispuštanje vode.
Uređaj je potpuno
napunjen i postavljen na
najnižu temperaturu.
Postavite višu temperaturu.
Pogledajte "Rad".
Temperatura postavljena
u uređaju preniska je, a
temperatura okoline previ‐
soka.
Postavite višu temperaturu.
Pogledajte "Rad uređaja"
Temperatura nije ispravno
postavljena.
Pogledajte "Rad".
Kompresor se ne pokreće
neposredno nakon pritiska
"FastFreeze" nakon
promjene temperature.
To je normalno i nije došlo
do pogreške.
Kompresor se uključuje nakon
određenog vremena.
Niz stražnju stijenku
hladnjaka curi voda.
Za vrijeme automatskog
procesa odmrzavanja inje
se otapa na stražnjoj ploči.
To je normalno.
Voda teče u hladnjak.
Prehrambeni proizvodi
sprječavaju protok vode u
kolektor za vodu.
Provjerite da proizvodi ne
dodiruju stražnju stjenku.
Izlaz za vodu je začepljen.
Očistite izlaz za vodu.
Stvara se previše inja i leda.
13
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Voda curi na pod.
Otvor za otopljenu vodu
nije priključen na pliticu za
isparavanje iznad kompre‐
sora.
Pričvrstite otvor za otopljenu
vodu na pliticu za isparavanje.
Temperaturu nije moguće
podesiti.
Uključena je „ funkcija
FastFreeze".
Ručno isključite „funkciju Fast‐
Freeze" ili pričekajte s
podešavanjem temperature
dok se funkcija ne poništi au‐
tomatski. Pogledajte poglavlje
„funkcija FastFreeze".
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Regulator temperature nije
ispravno postavljen.
Postavite na višu/nižu tempe‐
raturu.
Vrata nisu ispravno zatvo‐
rena.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Temperatura namirnica je
previsoka.
Prije spremanja namirnica
ostavite ih da se ohlade na
sobnu temperaturu.
Odjednom ste spremili pu‐
no namirnica.
Istodobno stavljajte manje
namirnica.
Vrata se često otvaraju.
Vrata otvarajte samo kada je
potrebno.
Uključena je „ funkcija
FastFreeze".
Pogledajte poglavlje „funkcija
FastFreeze".
Nema cirkulacije hladnog
zraka u uređaju.
Provjerite kruži li hladan zrak
unutar uređaja.
Došlo je do pogreške u
mjerenju temperature.
Obratite se najbližem ovlašte‐
nom servisu. Rashladni sustav
će nastaviti održavati namirni‐
ce hladnim, no neće biti mogu‐
će podešavanje temperature.
Sve LED postavke tempera‐
ture istovremeno svijetle.
Ako ovi savjeti ne daju željene
rezultate, kontaktirajte najbliži
ovlašteni servis.
Zamjena žarulje
Uređaj je opremljen unutarnjim LED
osvjetljenjem dugog vijeka trajanja.
Samo je servisnom centru dopušteno
zamijeniti uređaj za osvjetljenje. Obratite
se ovlaštenom servisnom centru.
Zatvaranje vrata
1. Očistite brtve na vratima.
2. Ako je potrebno, podesite vrata.
Proučite upute za montažu.
3. Ako je potrebno, zamijenite neispravne
brtve na vratima. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
14
TEHNIČKI PODACI
Informacijski list proizvoda
Naziv dobavljača ili zaštitni znak
JUNO
Model
JCU17828S9 925505037
Kategorija
7. Kombinirani hladnjak-zamrzivač
razred energetske učinkovitosti
A++
Potrošnja energije u kWh godišnje, na osnovi rezulta‐
ta standardnog testa za 24 sata.. Stvarna potrošnja
energije ovisiti će o načinu uporabe uređaja i njegovoj
lokaciji
228
Zapremnina u litrama, hladnjak
192
Zapremnina u litrama, zvijezda
-
Zapremnina u litrama, zona podruma
-
Zapremnina u litrama, vino
-
Zapremnina u litrama, ukupno
253
Zapremnina u litrama, zamrzivač
61
Mjesto za pohranu u litrama, hladnjak
-
Zapremnina u litrama, ostali odjeljci
-
Broj zvjezdica za odjeljak zamrzivača s najvećom za‐
premninom (l)
****
Ciljana temperatura ostalih odjeljaka > 14 °C (°C), ako
postoje
-
Bez inja (D/N), Hladnjak
Ne
Bez inja (D/N), zamrzivač
Da
Sigurnosno isključivanje napajanja u h
20
Kapacitet zamrzavanja u kg/24h
4
Klimatska klasa
SN-N-ST-T
Najniža ambijentalna temperatura na kojoj je predvi‐
đena uporaba uređaja, u °C
10
Najviša ambijentalna temperatura na kojoj je predvi‐
đena uporaba uređaja, u °C
43
Akustička emisija buke dB(A) re1 pW
39
Kućanski uređaj namijenjen za ugradnju D/N
Da
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za pohranu vina
D/N
Ne
15
Dodatni tehnički podaci
Dimenzije udubine
Visina
1780 mm
Širina
560 mm
Dubina
550 mm
Napon
230 - 240 V
Frekvencija
50 Hz
Tehničke informacije nalaze se na
natpisnoj pločici na vanjskoj ili unutarnjoj
strani uređaja i na energetskoj oznaci.
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
16
KAZALO
Varnostne informacije
Varnostna navodila
Namestitev
Delovanje
Vsakodnevna uporaba
16
17
19
20
21
Namigi in nasveti
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
22
24
25
27
Pridržujemo si pravico do sprememb.
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe
ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le
pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede
varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki
obstajajo.
To napravo lahko po ustreznih navodilih uporabljajo otroci
med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati napravi,
če niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Splošna varnostna navodila
•
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in
podobni vrsti uporabe, npr.:
– kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih,
17
s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo prenočišča
z zajtrkom, in drugih stanovanjskih okoljih.
OPOZORILO: Prezračevalne odprtine na ohišju naprave
ali vgradni konstrukciji naj ne bodo ovirane.
OPOZORILO: Za odtaljevanje ne uporabljajte mehanskih
priprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča
proizvajalec.
OPOZORILO: Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
OPOZORILO: V predelkih za shranjevanje hrane v napravi
ne uporabljajte električnih priprav, razen tistih, ki jih
priporoča proizvajalec.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in
pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo
nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
V napravi ne shranjujte eksplozivov, kot so embalaže z
aerosoli z vnetljivim plinom.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNOSTNA NAVODILA
Namestitev
OPOZORILO! To napravo
lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
• Zaradi varnosti naprave ne
uporabljajte, dokler je ne namestite v
vgradno konstrukcijo.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
• Poskrbite, da bo zrak lahko krožil okrog
naprave.
• Ob prvi namestitvi ali po zamenjavi
strani odpiranja vrat počakajte vsaj štiri
ure, preden napravo priključite na
napajanje. To pa zato, da olje steče
nazaj v kompresor.
• Pred izvajanjem kakršnih koli del na
napravi (npr. pred zamenjavo strani
odpiranja vrat) iztaknite vtič iz vtičnice.
• Naprave ne postavljajte v bližino
radiatorjev, štedilnikov, pečic ali
kuhalnih plošč.
• Naprave ne izpostavljajte dežju.
• Naprave ne postavljajte na mesto, kjer
je izpostavljena neposredni sončni
svetlobi.
18
• Naprave ne postavljajte v prevlažne ali
premrzle prostore.
• Napravo pri premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne opraskate tal.
• Naprava vsebuje vrečko s sušilom. To
ni igrača. To ni hrana. Takoj jo zavrzite.
Električna povezava
OPOZORILO! Nevarnost
požara in električnega udara.
OPOZORILO! Pri nameščanju
naprave pazite, da napajalnega
kabla v kaj ne ujamete ali ga
poškodujete.
OPOZORILO! Ne uporabljajte
razdelilnikov in podaljškov.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so parametri s ploščice za
tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
• Pazite, da ne poškodujete električnih
sestavnih delov (npr. vtiča, priključnega
kabla, kompresorja). Za zamenjavo
električnih sestavnih delov se obrnite
na pooblaščeni servisni center ali
električarja.
• Priključni kabel mora biti speljan pod
vtičem.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
• Ne vlecite za električni priključni kabel,
če želite izključiti napravo. Vedno
povlecite za vtič.
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin, električnega
udara ali požara.
Naprava vsebuje vnetljiv plin
izobutan (R600a), zemeljski plin z visoko
stopnjo okoljske neoporečnosti. Pazite, da
ne poškodujete hladilnega krogotoka, ki
vsebuje izobutan.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• V napravo ne postavljajte električnih
naprav (npr. aparatov za sladoled),
razen če jih za ta namen odobri
proizvajalec.
• Če se poškoduje hladilni krogotok,
poskrbite, da v prostoru ne bo ognja in
virov vžiga. Prostor prezračite.
• Preprečite stik vročih predmetov s
plastičnimi deli naprave.
• Gaziranih pijač ne postavljajte v
zamrzovalnik. Ustvari se pritisk na
vsebnik pijač.
• V napravi ne shranjujte vnetljivega
plina in tekočin.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
• Ne dotikajte se kompresorja ali
kondenzatorja, ker je vroč.
• Če imate mokre ali vlažne roke, ne
odstranjujte in se ne dotikajte
predmetov iz zamrzovalnika.
• Odtajane hrane ne zamrzujte ponovno.
• Upoštevajte navodila za shranjevanje
na embalaži zamrznjene hrane.
• Preden živila položite v zamrzovalnik,
jih zavijte v poljuben material,
namenjen za stik z živili.
Notranja osvetlitev
OPOZORILO! Nevarnost
električnega udara.
• Vrsta lučke, uporabljene v tej napravi,
je prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Nevarnost
telesnih poškodb ali poškodb
naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in
iztaknite vtič iz vtičnice.
• Ta naprava vsebuje ogljikovodike v
hladilni enoti. Vzdrževalna dela in
ponovno polnjenje enote lahko opravi
le pooblaščena oseba.
19
• V napravi redno preverjajte odtok vode
in ga po potrebi očistite. Če je odtok
zamašen, se odtajana voda nabira na
dnu naprave.
Servis
• Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
• Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in ga
zavrzite.
• Odstranite vrata in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali zaprli
v napravo.
• Hladilni krogotok in izolacijski material
naprave sta ozonu prijazna.
• Izolacijska pena vsebuje vnetljiv plin.
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
• Ne poškodujte dela hladilne enote, ki
se nahaja v bližini kondenzatorja.
NAMESTITEV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
OPOZORILO! Za namestitev
naprave si oglejte dokument z
navodili za namestitev.
OPOZORILO! Napravo
namestite v skladu z
dokumentom z navodili za
namestitev, da preprečite
nestabilnost naprave.
Mesto namestitve
Za zagotovitev najboljšega delovanja
napravo postavite čim dlje od virov
toplote, kot so radiatorji, grelci,
neposredna sončna svetloba itd.
Zagotovite nemoteno kroženje zraka na
hrbtni strani ohišja.
Postavitev
Napravo namestite v suhem, dobro
prezračevanem prostoru s temperaturo, ki
ustreza klimatskemu razredu s ploščice za
tehnične navedbe naprave.
Kli‐
matski
razred
Temperatura okolja
SN
od +10 °C do + 32 °C
N
od +16 °C do + 32 °C
ST
od +16 °C do + 38 °C
T
od +16 °C do + 43 °C
Pri nekaterih modelih lahko
zunaj tega območja pride do
težav v delovanju. Pravilno
delovanje je lahko zagotovljeno
samo znotraj določenega
temperaturnega območja. Če
ste v dvomih glede mesta
namestitve naprave, se obrnite
na prodajalca, našo službo za
pomoč strankam ali najbližji
pooblaščeni servisni center.
Električna povezava
• Pred priključitvijo naprave se
prepričajte, da se napetost in frekvenca
s ploščice za tehnične navedbe
ujemata s hišno električno napeljavo.
• Naprava mora biti ozemljena. Zato ima
vtič napajalnega kabla varnostni
kontakt. Če vtičnica hišne električne
napeljave ni ozemljena, napravo
20
priključite na ločeno ozemljitev v skladu
z veljavnimi predpisi, pred tem pa se
posvetujte z usposobljenim
električarjem.
• Proizvajalec ne prevzema odgovornosti
v primeru neupoštevanja zgornjih
varnostnih navodil.
• Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Zahteve glede prezračevanja
Na zadnji strani naprave mora biti
zagotovljen zadosten pretok zraka.
POZOR! Za namestitev si
oglejte navodila za montažo.
DELOVANJE
Upravljalna plošča
1
2
4
1
2
3
4
Svetleča dioda za prikaz temperature
Indikatorska lučka načina FastFreeze
Tipka FastFreeze
Regulator temperature
Tipka za VKLOP/IZKLOP
3
Vklop
Nastavitev temperature
1. Vtič vtaknite v omrežno vtičnico.
2. Pritisnite tipko za regulacijo
temperature, če so vse indikatorske
lučke ugasnjene.
Za upravljanje naprave pritiskajte
regulator temperature, dokler ne zasveti
svetleča dioda LED, ki ustreza potrebni
temperaturi. Izbira je progresivna in se
spreminja od 2 °C do 8 °C.
Izklop
Tri sekunde pritiskajte tipko za regulacijo
temperature.
Vse indikatorske lučke ugasnejo.
Najnižja nastavitev: +2 °C.
Najvišja nastavitev: +8 °C.
Običajno je najprimernejša
srednja nastavitev.
Nastavitev izberite ob upoštevanju, da je
temperatura v napravi odvisna od:
21
•
•
•
•
Funkcija FastFreeze
temperature v prostoru,
pogostosti odpiranja vrat,
količine shranjenih živil,
mesta postavitve naprave.
Funkcijo FastFreeze lahko vklopite s
pritiskom tipke FastFreeze.
1. Pritisnite regulator temperature.
Utripa prikazovalnik trenutne temperature.
Ob vsakem pritisku regulatorja
temperature se nastavitev premakne za
en položaj. Nekaj časa utripa ustrezna
svetleča dioda LED.
2. Pritiskajte regulator temperature,
dokler ni izbrana potrebna
temperatura.
Zasveti svetleča dioda LED, ki ustreza
indikatorju FastFreeze.
Funkcijo FastFreeze lahko izklopite s
ponovnim pritiskom tipke FastFreeze.
Indikator FastFreeze ugasne.
Ta funkcija se samodejno
izklopi po 52 urah.
VSAKODNEVNA UPORABA
Premične police
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Stene hladilnika so opremljene s številnimi
vodili, da so lahko police postavljene tako,
kot želite.
Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo naprave morate
notranjost in vso notranjo opremo očistiti z
mlačno vodo in nevtralnim pomivalnim
sredstvom, da odstranite tipičen vonj po
novem, ter nato temeljito posušiti.
POZOR! Ne uporabljajte
čistilnih sredstev, grobih
praškov, klora ali oljnih čistil,
ker poškodujejo površino.
Nameščanje vratnih polic
Vrata hladilnika imajo vodila, ki omogočajo
prestavljanje vratnih polic glede na želje.
Ne premikajte steklene police
nad predalom za zelenjavo, da
zagotovite pravilno kroženje
zraka.
Prikazovalnik temperature
1
1
2
Če želite prestaviti vratne police, jih
potisnite previdno v skladu s puščicami.
Za pravilno shranjevanje živil je hladilnik
opremljen s prikazovalnikom temperature.
Simbol na stranski steni naprave
predstavlja najhladnejši predel v
hladilniku.
Če je prikazan OK (A), položite živila v
predel, ki ga ponazarja simbol, če ni (B),
nastavite termostat na nižjo temperaturo
in počakajte 12 ur, preden ponovno
preverite prikazovalnik temperature.
22
A
OK
porabiti hitro ali takoj skuhati in ponovno
zamrzniti.
Odmrzovanje
B
OK
Ko zložite sveža živila v
napravo ali ko večkrat ali za
dalj časa odprete vrata,
prikazovalnik ponavadi ne
prikaže OK. Počakajte vsaj 12
ur, preden ponovno nastavite
termostat.
Zamrzovanje in shranjevanje
zamrznjenih živil
Zamrzovalnik je primeren za zamrzovanje
svežih živil ter dolgotrajno shranjevanje
zamrznjenih in globoko zamrznjenih živil.
Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju
neuporabe naj naprava vsaj dve uri deluje
s funkcijo FastFreeze, preden vanjo
položite živila. Za zamrzovanje svežih živil
vklopite funkcijo FastFreeze vsaj 24 ur
prej, preden v zamrzovalnik položite živila,
ki jih želite zamrzniti.
Če želite zamrzniti sveža živila, ta položite
v zgornji predal.
Globoko zamrznjena ali zamrznjena živila
lahko pred uporabo odmrznete v hladilniku
ali pri sobni temperaturi, odvisno od
razpoložljivega časa.
Majhne kose lahko začnete pripravljati še
zamrznjene, neposredno iz
zamrzovalnika: v tem primeru bo priprava
hrane trajale dlje.
Priprava ledenih kock
Ta naprava je opremljena z eno ali več
posodicami za pripravo ledenih kock.
Za odstranjevanje posodic iz
zamrzovalnika ne uporabljajte
kovinskih predmetov.
1. Posodice napolnite z vodo.
2. Posodice za pripravo ledenih kock
postavite v zamrzovalnik.
Akumulatorji hladu
Zamrzovalnik ima vsaj en akumulator
hladu, ki podaljša čas shranjevanja v
primeru izpada električne napetosti ali
okvare.
Največja količina živil, ki jo lahko
zamrznete v 24 urah, je navedena na
ploščici za tehnične navedbe, oznaki v
notranjosti naprave.
Koledar zamrznjenih živil
Postopek zamrzovanja traja 24 ur, v tem
času ne dodajajte druge hrane za
zamrzovanje.
Simboli predstavljajo različne vrste
zamrznjenih živil.
V primeru nenamernega odtajanja, npr. da
je izpad električnega toka daljši od
vrednosti, navedene v razpredelnici
tehničnih podatkov pod »Čas naraščanja
temperature«, morate odtajana živila
Številke predstavljajo čase shranjevanja v
mesecih za ustrezne vrste zamrznjenih
živil. Ali zgornja ali spodnja vrednost
navedenega časa shranjevanja velja ali
ne, je odvisno od kakovosti živil in
rokovanja z njimi pred zamrzovanjem.
NAMIGI IN NASVETI
Običajni zvoki delovanja
Zvoki, navedeni v nadaljevanju, so med
delovanjem običajni:
• Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen blag klokotajoč in šumeč zvok
tuljav.
23
• Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen brneč in utripajoč zvok
kompresorja.
• Nenadno pokanje iz notranjosti
naprave zaradi toplotnega raztezanja
(naraven in nenevaren fizikalni pojav).
• Pri vklopu ali izklopu kompresorja je
slišen blag klikajoč zvok regulatorja
temperature.
Nasveti za varčevanje z energijo
• Način Eco /privzeta nastavitev ohranja
sveža in zamrznjena živila, obenem pa
varčuje z energijo.
• Predelek za sveža živila (hladilnik):
Najbolj ekonomična poraba energije je
zagotovljena v konfiguraciji s predali v
spodnjem delu naprave in enakomerno
razporejenimi policami. Položaj posodic
na vratih ne vpliva na porabo energije.
• Predelek za zamrznjena živila
(zamrzovalnik): Notranja konfiguracija
naprave zagotavlja najbolj ekonomično
porabo energije.
• Ne odstranjujte hladilnih akumulatorjev
iz košare za zamrzovanje.
• Če je temperatura okolja visoka in je
termostat nastavljen na nizko
temperaturo ter je naprava povsem
napolnjena, lahko kompresor
neprestano deluje, zaradi česar se na
izparilniku nabere ivje ali led. V tem
primeru nastavite termostat na višjo
temperaturo, da na ta način omogočite
samodejno odtaljevanje in varčevanje z
energijo.
• Vrat ne odpirajte pogosto in jih ne
puščajte odprtih dlje, kot je treba.
Namigi za hlajenje svežih živil
• V hladilniku ne shranjujte toplih živil ali
hlapljivih tekočin.
• Živila pokrijte ali zavijte, še posebej, če
imajo močan vonj.
• Živila shranite tako, da bo okoli njih
lahko prosto krožil zrak.
Namigi za hlajenje
Uporabni nasveti:
• Meso (vse vrste): zavijte v primerno
embalažo in postavite na stekleno
polico nad predalom za zelenjavo.
Meso shranjujte največ 1-2 dni.
• Pripravljene jedi, hladne jedi: pokrijte in
postavite na poljubno polico.
• Sadje in zelenjava: temeljito očistite in
položite v poseben predal. Nepakiranih
banan, krompirja, čebule in česna ne
smete hraniti v hladilniku.
• Maslo in siri: položite v posebno
nepropustno posodo ali zavijte v
aluminijasto folijo ali polietilensko
vrečko, da izločite čim več zraka.
• Steklenice: zaprite s pokrovčki in
položite na vratno polico za steklenice
ali (če je na voljo) na držalu za
steklenice.
Namigi za zamrzovanje
• Zamrzujte samo kakovostna, sveža in
povsem očiščena živila.
• Za temeljitejše zamrzovanje in
odtaljevanje razdelite živila na majhne
porcije.
• Živila zavijte v aluminijasto folijo ali
polietilen. Prepričajte se, da so zavitki
nepredušno zaprti.
• Če želite preprečiti povišanje
temperature že zamrznjenih živil, poleg
njih ne postavljajte svežih
nezamrznjenih živil.
• Nemastna živila lahko shranjujete lažje
in dalj časa od mastnih. Sol skrajša
dobo shranjevanja živil.
• Ne uživajte ledenih kock, sorbetov ali
sladolednih lučk takoj, ko jih vzamete iz
zamrzovalnika. Nevarnost ozeblin.
• Posamezne zavitke je priporočljivo
označiti z datumom zamrzovanja, da
imate pod nadzorom čas shranjevanja.
Namigi za shranjevanje
zamrznjenih živil
• Prepričajte se, da je imel prodajalec
zamrznjena živila primerno shranjena.
• Poskrbite, da bodo zamrznjena živila iz
trgovine v zamrzovalnik prenesena v
najkrajšem možnem času.
24
• Odtajana živila se hitro pokvarijo in jih
ne smete ponovno zamrzniti.
• Ne prekoračite obdobja zamrzovanja, ki
ga navede proizvajalec živil.
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Splošna opozorila
POZOR! Pred vzdrževalnimi
deli izključite napravo.
Naprava ima v svoji hladilni
enoti ogljikovodike, zaradi
česar mora vzdrževanje in
polnjenje izvajati pooblaščen
serviser.
odtaja z izparilnika v hladilnem prostoru.
Odtajana voda odteka skozi odprtino za
odtekanje vode v posebno posodo na
zadnji strani naprave nad kompresorjem,
kjer izhlapi.
Pomembno je, da redno čistite odprtino za
odtekanje odtajane vode na sredini kanala
hladilnega prostora in s tem preprečite
prelivanje in kapljanje vode po živilih v
notranjosti.
Dodatna oprema in deli
naprave niso primerni za
pomivanje v pomivalnem stroju.
Redno čiščenje
POZOR! Cevi in/ali kablov v
napravi ne smete vleči,
premikati ali jih poškodovati.
POZOR! Ne poškodujte
hladilnega sistema.
Napravo morate redno čistiti:
1. Očistite notranjost in dodatno opremo
z mlačno vodo ter nekaj nevtralnega
pomivalnega sredstva.
2. Redno preverjajte vratna tesnila in jih
očistite, da na njih ne bo ostankov
hrane in umazanije.
3. Temeljito izperite in posušite.
4. Če sta kondenzator in kompresor na
hrbtni strani naprave dosegljiva, ju
očistite s krtačko.
Na ta način boste izboljšali delovanje
naprave in prihranili porabo električne
energije.
Odtaljevanje hladilnika
Med običajno uporabo se ob vsaki
zaustavitvi kompresorja ivje samodejno
Odtaljevanje zamrzovalnika
V zamrzovalniku se ne nabira led. To
pomeni, da se med delovanjem niti na
notranjih stenah niti na živilih ne nabira
ivje.
Obdobja neuporabe
Če naprave dlje časa ne uporabljate,
opravite naslednje varnostne ukrepe:
1. Napravo izključite iz električnega
omrežja.
2. Odstranite vsa živila.
3. Očistite napravo ter vso opremo.
4. Pustite vrata odprta, da preprečite
nastanek neprijetnih vonjav.
POZOR! Če želite napravo
pustiti vklopljeno, prosite
nekoga, da jo občasno preveri,
da se živila v njej v primeru
izpada električne energije ne bi
pokvarila.
25
ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Naprava ne deluje.
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
Vtič ni pravilno vtaknjen v
vtičnico.
Pravilno vtaknite vtič v vtični‐
co.
Ni napetosti v vtičnici.
V omrežno vtičnico vključite
drugo električno napravo. Obr‐
nite se na usposobljenega
električarja.
Luč je v stanju pripravlje‐
nosti.
Zaprite in odprite vrata.
Luč je okvarjena.
Obrnite se na najbližji poobla‐
ščeni servisni center.
Temperatura je nepravilno
nastavljena.
Oglejte si »Delovanje«.
Hkrati je shranjenih veliko
živil.
Počakajte nekaj ur in ponovno
preverite temperaturo.
Temperatura v prostoru je
previsoka.
Oglejte si razpredelnico kli‐
matskih razredov na ploščici
za tehnične navedbe.
Živila, ki ste jih dali v na‐
pravo, so bila pretopla.
Počakajte, da se živila ohladijo
na sobno temperaturo, preden
jih shranite.
Vrata niso pravilno zaprta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Vklopljena je »Funkcija
FastFreeze« .
Oglejte si »Funkcija FastFree‐
ze« .
Vrata niso pravilno zaprta
ali pa je poškodovano/
umazano tesnilo.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Čep za izpust vode ni pra‐
vilno nameščen.
Pravilno namestite čep za iz‐
pust vode.
Naprava je povsem napol‐
njena in nastavljena na
najnižjo temperaturo.
Nastavite višjo temperaturo.
Oglejte si »Delovanje«.
Luč ne sveti.
Kompresor deluje nepreki‐
njeno.
Nabralo se je preveč ivja in
ledu.
26
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Nastavljena temperatura v
napravi je prenizka, tem‐
peratura okolja pa previso‐
ka.
Nastavite višjo temperaturo.
Oglejte si »Delovanje«.
Temperatura je nepravilno
nastavljena.
Oglejte si »Delovanje«.
Kompresor se ne zažene ta‐
koj po pritisku »FastFreeze«
ali spremembi temperature.
To je običajno, ni prišlo do
napake.
Kompresor se zažene čez ne‐
kaj časa.
Po zadnji steni hladilnika te‐
če voda.
Med samodejnim odtalje‐
vanjem se na zadnji steni
taja led.
To je pravilno.
Voda teče v hladilnik.
Živila v napravi prepreču‐
jejo odtekanje vode v zbi‐
ralnik.
Živila se ne smejo dotikati za‐
dnje stene.
Zamašen je odvod vode.
Očistite odvod vode.
Voda teče na tla.
Odvod odtajane vode ni
priključen na izparilni pla‐
denj nad kompresorjem.
Odvod odtajane vode namesti‐
te na izparilni pladenj.
Temperature ni mogoče na‐
staviti.
Vklopljena je »Funkcija
FastFreeze« .
Ročno izklopite »Funkcijo
FastFreeze« ali počakajte, da
se funkcija samodejno pona‐
stavi na nastavljeno tempera‐
turo. Oglejte si »Funkcija Fast‐
Freeze« .
Temperatura v napravi je
prenizka/previsoka.
Regulator temperature ni
pravilno nastavljen.
Nastavite višjo/nižjo tempera‐
turo.
Vrata niso pravilno zaprta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Temperatura živil je previ‐
soka.
Živila naj se pred hrambo oh‐
ladijo na sobno temperaturo.
Hkrati je shranjenih veliko
živil.
Hkrati dodajte manj živil.
Vrata ste pogosto odprli.
Vrata odprite samo, če je tre‐
ba.
Vklopljena je »Funkcija
FastFreeze« .
Oglejte si »Funkcija FastFree‐
ze« .
V napravi ni kroženja hlad‐
nega zraka.
Poskrbite za kroženje hladne‐
ga zraka v napravi.
27
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Vse svetleče diode nastavi‐
tev temperature utripajo so‐
časno.
Prišlo je do napake pri
merjenju temperature.
Obrnite se na najbližji poobla‐
ščeni servisni center. Hladilni
sistem bo še naprej ohranjal
živila hladna, a temperature
ne boste mogli spreminjati.
Če nasvet ne bo prinesel
želenega uspeha, se obrnite na
najbližji pooblaščeni servisni
center.
Zamenjava žarnice
Naprava ima notranjo svetlečo diodo z
dolgo življenjsko dobo.
Zapiranje vrat
1. Očistite tesnila vrat.
2. Po potrebi nastavite vrata. Oglejte si
navodila za montažo.
3. Po potrebi zamenjajte poškodovana
tesnila vrat. Obrnite se na pooblaščeni
servisni center.
Žarnico lahko zamenja le serviser. Obrnite
se na pooblaščeni servisni center.
TEHNIČNI PODATKI
Informacijski list izdelka
Blagovna znamka
JUNO
Model
JCU17828S9 925505037
Kategorija
7. Hladilnik - Zamrzovalnik
Razred energijske učinkovitosti
A++
Poraba energije v kWh na leto na podlagi rezultatov
standardnega preskusa za 24 ur. Dejanska poraba
energije je odvisna od načina uporabe aparata in nje‐
gove lokacije.
228
Prostornina shranjevanja v litrih, hladilnik
192
Prostornina shranjevanja v litrih, zvezdica
-
Prostornina shranjevanja v litrih, območje kleti
-
Prostornina shranjevanja v litrih, vino
-
Prostornina shranjevanja v litrih, skupaj
253
Prostornina shranjevanja v litrih, zamrzovalnik
61
Prostornina shranjevanja v litrih, hladilnik
-
Prostornina shranjevanja v litrih, drugi predelki
-
28
Ocena z zvezdico zamrzovalnika z največjo prostorni‐
no shranjevanja (I)
****
Načrtovana temperatura drugih predelkov > 14 °C
(°C), če obstajajo
-
Brez ledu (D/N), hladilnik
Ne
Brez ledu (D/N), zamrzovalnik
Da
Varen izklop električne energije
20
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h
4
Klimatski razred
SN-N-ST-T
Najnižja temperatura prostora, pri kateri se uporablja
ta aparat v °C
10
Najvišja temperatura prostora, pri kateri se uporablja
ta aparat v °C
43
Emisije akustičnega hrupa, izražene v dB(A) re1 Pw
39
Vgradni aparat D/N
Da
Ta aparat se uporablja izključno za shranjevanje vina
D/N
Ne
Dodatni tehnični podatki
Dimenzije izreza
Višina
1780 mm
Širina
560 mm
Globina
550 mm
Napetost
230 - 240 V
Frekvenca
50 Hz
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici
za tehnične navedbe na zunanji ali
notranji strani naprave in energijski
nalepki.
SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
naprav. Naprav, označenih s simbolom ,
ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi
okolje in zdravje ljudi ter reciklirati
odpadke električnih in elektronskih
*
29
30
31
222377296-A-452019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement