Aeg SCE81821LC Používateľská príručka

Aeg SCE81821LC Používateľská príručka
SCE81821LC
CS
SK
USER
MANUAL
Návod k použití
Chladnička s mrazničkou
Návod na používanie
Chladnička s mrazničkou
2
21
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 4
3. INSTALACE.......................................................................................................... 6
4. PROVOZ............................................................................................................... 7
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.............................................................................................10
6. TIPY A RADY......................................................................................................11
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...........................................................................................13
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.................................................................................. 14
9. ZVUKY................................................................................................................ 17
10. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................18
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
ČESKY
3
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením mohou tento spotřebič
používat, pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory
na povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů
nepoužívejte jiné elektrické přístroje, než typy
schválené k tomuto účelu výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Z důvodu bezpečnosti spotřebič
nepoužívejte, dokud není
nainstalován do vestavné konstrukce.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
hodiny, než spotřebič připojíte k
napájení. Olej tak může natéct zpět
do kompresoru.
Před každou činností na spotřebiči
(např. změna směru otevírání dveří)
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
•
•
•
•
•
•
Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných
desek.
Nevystavujte spotřebič dešti.
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých
či příliš chladných místech.
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
Spotřebič obsahuje sáček pohlcovače
vlhkosti. Nejde o hračku. Nejde o
poživatinu. Okamžitě zlikvidujte.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
VAROVÁNÍ!
Při instalaci spotřebiče se
ujistěte, že není napájecí
kapel nikde zachycený či
poškozený.
ČESKY
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte rozbočovací
zástrčky ani prodlužovací
kabely.
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod
úrovní síťové zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
•
•
•
•
•
•
•
•
Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
Potraviny před vložením do mrazicího
oddílu zabalte do jakéhokoli
vhodného materiálu pro kontakt s
potravinami.
2.4 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
5
•
Typ osvětlení použitý u tohoto
spotřebiče je určen pouze do
domácích spotřebičů. Nepoužívejte je
pro osvětlení domácnosti.
2.5 Čištění a údržba
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn
isobutan (R600a) - zemní plyn, který je
dobře snášen životním prostředím.
Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí
okruh obsahující isobutan.
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost
vyvětrejte.
Zabraňte kontaktu horkých předmětů
s plastovými částmi spotřebiče.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky
v chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí
otvor spotřebiče a v případě potřeby
jej vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
6
www.aeg.com
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku
tepla.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
VAROVÁNÍ!
Při instalaci spotřebiče se
řiďte pokyny k instalaci.
VAROVÁNÍ!
Abyste předešli riziku
nestability spotřebiče,
upevněte ho v souladu s
pokyny k instalaci.
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
U některých typů modelů
může při provozu mimo daný
rozsah docházet k
problémům s fungováním.
Správný provoz lze zaručit
pouze v rámci stanoveného
teplotního rozsahu. Pokud
máte jakékoliv pochyby
ohledně místa instalace
spotřebiče, obraťte se na
prodejce, na náš zákaznický
servis nebo na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
3.1 Umístění
K zajištění nejlepšího výkonu instalujte
spotřebič v dostatečné vzdálenosti od
zdrojů tepla, jako jsou radiátory, bojlery,
přímý sluneční svit apod. Zkontrolujte,
zda může vzduch volně cirkulovat kolem
zadní části skříně spotřebiče.
3.2 Poloha
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče.
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
3.3 Připojení k elektrické síti
•
•
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence
uvedené na typovém štítku odpovídají
napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k
tomuto účelu vybavena příslušným
kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s
odborníkem a připojte spotřebič k
samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy.
ČESKY
•
•
Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost v případě nedodržení
výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
POZOR!
Řiďte se pokyny k montáži
při instalaci.
3.4 Požadavky na větrání
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
4. PROVOZ
4.1 Ovládací panel
1
8
7
6
1 Displej
2 Tlačítko pro nastavení vyšší teploty
mrazničky
3 Tlačítko pro nastavení nižší teploty
mrazničky
4 OK
5 Mode
6 Tlačítko pro nastavení vyšší teploty
chladničky
5
4
3
2
7 Tlačítko pro nastavení nižší teploty
chladničky
8 ON/OFF
Přednastavený zvuk tlačítek lze změnit
současným stisknutím tlačítka Mode a
tlačítka nižší teploty na několik sekund.
Změnu je možné vrátit.
7
8
www.aeg.com
4.2 Displej
A
B
C
D E F
G
Off
min
K J
I
H
4.3 Zapnutí spotřebiče
1. Síťovou zástrčku zasuňte do
zásuvky.
2. Pokud je displej vypnutý, stiskněte
tlačítko ON/OFF spotřebiče.
Ukazatele teploty ukazují nastavenou
výchozí teplotu.
Po několika sekundách by
se mohla spustit zvuková
výstraha.
Vypnutí zvukové výstrahy viz
část „Výstraha vysoké
teploty“.
Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte
si oddíl „Regulace teploty“.
Pokud se na displeji zobrazí "dEMo", viz
část „Odstraňování závad“.
4.4 Vypnutí spotřebiče
1. Na 5 sekund stiskněte tlačítko ON/
OFF.
Displej se vypne.
2. Vytáhněte zástrčku ze síťové
zásuvky.
4.5 Regulace teploty
Nastavte teplotu ve spotřebiči stisknutím
regulátorů teploty.
Nastavená výchozí teplota:
• +5 °C v chladničce
• -18 °C v mrazničce
Ukazatele teploty zobrazují nastavenou
teplotu.
A. Ukazatel chladicího oddílu
B. Ukazatel časovače
/Ukazatel teploty
C. Ukazatel ON/OFF
D. Funkce Coolmatic
E. Režim Holiday
F. Funkce Frostmatic
G. Ukazatel teploty
H. Ukazatel teploty mrazničky
I. Ukazatel výstrahy
J. Funkce ChildLock
K. Funkce DrinksChill
Nastavené teploty bude
dosaženo do 24 hodin.
Nastavené teploty zůstanou
uloženy i při výpadku
proudu.
4.6 Zapnutí chladničky
K zapnutí chladničky stačí stisknout
regulátor teploty chladničky. K zapnutí
chladničky dalším způsobem:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Bliká ukazatel OFF pro chladničku.
2. Potvrďte stisknutím OK.
Ukazatel OFF pro chladničku se
přestane zobrazovat.
Chcete-li zvolit jinou teplotu,
prostudujte si oddíl
„Regulace teploty“.
4.7 Vypnutí chladničky
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel OFF pro
chladničku a ukazatel chladicího oddílu.
Ukazatel teploty chladničky zobrazuje
čárky.
2. Potvrďte stisknutím OK.
Zobrazí se ukazatel OFF pro chladničku.
4.8 Funkce Coolmatic
Potřebujete-li uložit velké množství
teplých potravin, například po nákupu,
doporučujeme zapnout funkci Coolmatic,
aby se potraviny rychleji zchladily a
ČESKY
nezahřály další potraviny, které jsou už v
chladničce.
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel Coolmatic.
2. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka
OK.
Zobrazí se ukazatel Coolmatic.
Funkce Coolmatic se automaticky vypne
asi za šest hodin.
K vypnutí funkce před jejím
automatickým ukončením zopakujte
uvedený postup.
Tato funkce se vypne při
nastavení jiné teploty
chladničky.
4.9 Režim Holiday
Tento režim umožňuje ponechat prázdný
spotřebič zavřený po dobu dlouhé
dovolené, aniž by došlo ke vzniku
nepříjemných pachů.
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel Holiday. Ukazatel
teploty zobrazuje nastavenou teplotu.
2. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka
OK.
Zobrazí se ukazatel Holiday.
Tento režim se vypne
zvolením jiné nastavené
teploty.
4.10 Funkce Frostmatic
Funkce Frostmatic urychluje zmrazování
čerstvých potravin a současně chrání již
uložené potraviny před nežádoucím
zahřátím.
1. Chcete-li tuto funkci zapnout,
opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel Frostmatic.
2. Stisknutím tlačítka OK volbu
potvrďte.
Zobrazí se ukazatel Frostmatic.
Funkce se automaticky vypne za 52
hodin.
Funkci před jejím automatickým
ukončením vypnete tak, že postup
9
zopakujete, dokud se nepřestane
zobrazovat ukazatel Frostmatic.
Tato funkce se vypne
zvolením jiné nastavené
teploty.
4.11 Funkce ChildLock
Zapnutím funkce ChildLock zablokujete
tlačítka před nechtěným použitím.
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel ChildLock.
2. Potvrďte stisknutím OK.
Zobrazí se ukazatel ChildLock.
Funkci ChildLock vypnete zopakováním
postupu, dokud nezhasne kontrolka
ChildLock.
4.12 Funkce DrinksChill
Pomocí funkce DrinksChill nastavíte, aby
ve stanovený moment, například když na
určitou dobu potřebujete nechat
vychladnout potraviny, zazněla zvuková
výstraha.
Je rovněž vhodná, když potřebujete
připomenout, že máte v mrazničce
uložené lahve k rychlému zchlazení.
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel DrinksChill.
Časovač po dobu několika sekund
ukazuje nastavenou hodnotu (30 minut).
2. Stisknutím ovladače časovače
upravte nastavenou hodnotu v
rozsahu od 1 do 90 minut.
3. Potvrďte stisknutím OK.
Zobrazí se ukazatel DrinksChill.
Časovač začne blikat (min).
Na konci odpočítávání času zabliká
ukazatel DrinksChill a rozezní se
zvuková výstraha. Stisknutím tlačítka OK
vypnete zvukovou signalizaci a funkci
vypnete.
Funkci vypnete zopakováním postupu,
dokud se nepřestane zobrazovat
ukazatel DrinksChill.
Nastavenou dobu lze
kdykoliv během odpočtu
změnit současným
stisknutím tlačítek nižší a
vyšší teploty.
10
www.aeg.com
4.13 Výstraha vysoké teploty
Zvýšení teploty v mrazicím oddílu (např.
z důvodu předchozího výpadku proudu)
je značeno blikající výstražnou ikonou a
kontrolkami teploty mrazničky a znějící
zvukovou signalizací.
Stiskněte libovolné tlačítko.
Zvukový signál se vypne.
Ukazatel teploty mrazničky na několik
sekund zobrazí nejvyšší dosaženou
teplotu, a poté opět zobrazí nastavenou
teplotu.
4.14 Výstraha otevřených
dveří
Pokud jsou dveře několik minut otevřené,
rozezní se zvuková výstraha a rozbliká
ukazatel výstrahy.
Výstraha se ukončí po zavření dveří.
Během výstrahy lze zvukovou signalizaci
ztišit stisknutím jakéhokoliv tlačítka.
Kontrolka výstrahy bude
dále blikat, dokud nedojde k
obnovení normálních
provozních podmínek.
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR!
Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky,
čističe na bázi chlóru nebo
ropy, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
5.2 Umístění dveřních polic
Dveřní police můžete umístit do různé
výšky a vkládat tak do nich různě velká
balení potravin.
1. Postupně vytahujte polici směrem
nahoru, dokud se neuvolní.
2. Změňte umístění dle potřeby.
Tento model je vybaven variabilním
skladovacím boxem, který lze
přesunout na stranu.
5.3 Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou drážky, do
kterých se podle potřeby zasunují police.
Tento spotřebič je také vybaven policí
sestávající ze dvou částí. Pro lepší
ČESKY
11
využití prostoru lze přední polovinu
police umístit pod druhou polovinu.
Vložte čerstvé potraviny ke zmražení do
prostředního oddílu.
Složení police:
Maximální množství čerstvých potravin,
které je možné zmrazit za 24 hodin, je
uvedeno na typovém štítku uvnitř
spotřebiče.
1. Opatrně vyjměte přední polovinu.
2. Vsuňte ji do spodní drážky a pod
druhou polovinu.
1
2
Skleněná police nad
zásuvkou na zeleninu musí
ale vždy zůstat na svém
místě k zajištění správného
oběhu vzduchu.
5.4 Zmrazování a uchovávání
zmrazených potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé
uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně dvě hodiny se zapnutou funkcí
Frostmatic. Chcete-li zmrazit čerstvé
potraviny, zapněte funkci Frostmatic
minimálně 24 hodin před uložením
zmrazovaných potravin do mrazicího
oddílu.
Zmrazování trvá 24 hodin – během této
doby nepřidávejte žádné další potraviny
ke zmrazení.
V případě náhodného rozmrazení,
například z důvodu výpadku proudu, a
pokud výpadek proudu trval delší dobu,
než je uvedeno v tabulce technických
údajů, je nutné rozmrazené potraviny
rychle spotřebovat nebo ihned uvařit či
upéct a potom opět zmrazit (po
ochlazení).
5.5 Rozmrazování
Hluboce zmrazené nebo zmrazené
potraviny je možné před použitím
rozmrazit v chladničce nebo při pokojové
teplotě, podle toho, kolik na to máte
času.
Malé kousky lze dokonce tepelně
upravovat ještě zmrazené, přímo z
mrazničky: čas přípravy bude ale v
takovém případě delší.
5.6 Výroba kostek ledu
Spotřebič je vybaven jednou nebo více
nádobkami pro výrobu kostek ledu.
K vyjmutí nádobek z
mrazničky nepoužívejte
kovové nástroje.
1. Nádobky naplňte vodou.
2. Nádobky na led vložte do mrazicího
oddílu.
6. TIPY A RADY
6.1 Normální provozní zvuky
•
Následující zvuky jsou během chodu
spotřebiče běžné:
•
•
Když je čerpána chladicí kapalina,
můžete z cívek slyšet zvuk slabého
bublání či zurčení.
Když se čerpá chladící kapalina,
může to být doprovázeno drnčením
nebo pulsujícím zvukem kompresoru.
Náhlý praskavý zvuk zevnitř
spotřebiče, přestavuje přirozený, nijak
nebezpečný fyzikální jev způsobený
tepelnou roztažností.
12
www.aeg.com
•
Když se kompresor spustí nebo
vypne, můžete zaslechnout slabé
cvakání regulátoru teploty.
6.2 Tipy pro úsporu energie
•
•
•
•
•
Režim Eco / výchozí nastavení
uchovává čerstvé a zmražené
potraviny, zatímco šetří energii.
Oddíl pro čerstvé potraviny
(chladnička): Nejúspornější využití
energie je zajištěno v konfiguraci s
rovnoměrně rozloženými zásuvkami
ve spodní části spotřebiče a policemi.
Poloha dveřních košů neovlivňuje
spotřebu energie.
Mrazicí oddíl (mraznička): Vnitřní
konfigurace spotřebiče představuje tu,
která zajišťuje nejúspornější využití
energie.
Jestliže je okolní teplota vysoká,
regulátor teploty je na vyšším
nastavení a spotřebič je zcela
zaplněný, může kompresor běžet
nepřetržitě a způsobit, že se na
výparníku tvoří námraza nebo led. V
takovém případě nastavte regulátor
teploty na vyšší teplotu, abyste
umožnili automatické odmrazování a
ušetřili tak energii.
Neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné.
•
•
•
6.5 Tipy pro zmrazování
potravin
•
•
•
•
•
6.3 Tipy pro chlazení
čerstvých potravin
•
•
•
•
•
Do chladničky nevkládejte teplé
potraviny nebo tekutiny, které se
odpařují.
Potraviny zakrývejte nebo je
zabalujte, zejména mají-li silnou vůni.
Potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch.
6.4 Tipy pro chlazení
•
Maso (všechny druhy) : zabalte do
vhodného obalu a položte na
skleněnou polici nad zásuvku se
zeleninou. Maso skladujte nejdéle 1-2
dny.
Vařená jídla, studená jídla: zakryjte a
položte na libovolnou polici.
Mrazte pouze potraviny prvotřídní
kvality, čerstvé a dokonale očištěné.
Efektivnějšího zmrazování a
rozmrazování potravin dosáhnete,
když je rozdělíte na malé porce.
Potraviny zabalte do alobalu nebo
polyetylénu. Přesvědčte se, že je obal
vzduchotěsný.
Aby nedošlo ke zvýšení teploty již
zmrazených potravin, neumísťujte
přímo vedle nich čerstvé nezmrazené
potraviny.
Libové potraviny vydrží uložené déle
a v lepším stavu než tučné. Sůl
zkracuje délku bezpečného
skladování potravin.
Ledové kostky nebo zmrzliny nejezte
ihned poté, co je vyjmete z mrazničky.
Hrozí nebezpečí omrznutí.
Doporučujeme napsat na každý
balíček viditelně datum uskladnění,
abyste mohli správně dodržet dobu
uchování potravin.
6.6 Tipy pro skladování
zmrazených potravin
•
Užitečné rady:
•
Ovoce a zelenina: důkladně očistěte a
vložte do zvláštní zásuvky. Banány,
brambory, cibule a česnek smí být v
chladničce pouze tehdy, jsou-li
zabalené.
Máslo a sýr: vložte do speciální
vzduchotěsné nádoby nebo zabalte
do hliníkové fólie či do
polyetylénového sáčku, aby k nim měl
vzduch co nejméně přístup.
Lahve: uzavřete víčkem a uložte
buďto v polici na lahve ve dveřích
spotřebiče nebo ve stojanu na lahve
(je-li součástí výbavy).
•
•
•
Vždy si při nákupu ověřte, že
zakoupené zmrazené potraviny byly
prodejcem správně skladované.
Zajistěte, aby zmrazené potraviny
byly z obchodu přineseny v co
nejkratším možném čase.
Již rozmrazené potraviny se rychle
kazí a nesmí se znovu zmrazovat.
Nepřekračujte dobu skladování
uvedenou výrobcem na obalu.
ČESKY
13
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Obecná upozornění
POZOR!
Před každou údržbou nebo
čištěním spotřebič odpojte
od elektrické sítě.
Tento spotřebič obsahuje
plynné uhlovodíky v
chladicím okruhu; údržbu a
doplnění smí tedy provádět
pouze oprávněný a
kvalifikovaný technik.
výparníku chladicího oddílu při každém
vypnutí motoru kompresoru.
Rozmrazená voda vytéká žlábkem do
speciální nádoby na zadní straně
spotřebiče nad motorem kompresoru,
kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu,
který se nachází uprostřed žlábku v
chladicím oddíle, se musí pravidelně
čistit, aby voda nemohla přetéct a kapat
na uložené potraviny.
Příslušenství a součásti
spotřebiče nejsou vhodné
pro mytí v myčce nádobí.
7.2 Pravidelné čištění
POZOR!
Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR!
Nepoškozujte chladicí
systém.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní
příslušenství omyjte vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího
prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a
sníží spotřeba energie.
7.3 Odmrazování chladničky
Během normálního používání se
námraza automaticky odstraňuje z
7.4 Odmrazování mrazničky
POZOR!
K odstraňování námrazy z
výparníku nepoužívejte
nikdy ostré kovové nástroje,
mohli byste jej poškodit.
K urychlení odmrazování
nepoužívejte mechanické
nebo jiné pomocné
prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
Asi 12 hodin před
odmrazováním nastavte
nižší teplotu, aby se vytvořila
dostatečná zásoba chladu
pro případ přerušení
provozu spotřebiče.
Na policích mrazničky a okolo horního
oddílu se vždy bude tvořit určité množství
námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva
námrazy dosáhne tloušťky kolem 3–5
mm.
1. Vypněte spotřebič nebo vytáhněte
zástrčku ze zásuvky.
14
www.aeg.com
2. Vyjměte všechny zmrazené
potraviny, zabalte je do několika
vrstev novin a dejte je na chladné
místo.
3.
4.
5.
6.
7.
POZOR!
Zvýšení teploty
zmražených potravin
během odmrazování
může zkrátit dobu jejich
skladování.
Nedotýkejte se
zmrazených potravin
vlhkýma rukama. Ruce
by vám mohly k
potravinám přimrznout.
Nechte dveře otevřené. Zabezpečte
podlahu před rozmrazovanou vodou
např. pomocí hadru nebo ploché
nádoby.
Chcete-li urychlit odmrazování,
postavte do mrazicího oddílu hrnek s
teplou vodou. Odstraňujte také kusy
ledu, které odpadnou ještě před
dokončením odmrazování.
Po skončení odmrazování vysušte
důkladně vnitřní prostor. .
Zapněte spotřebič a zavřete dveře.
Otočte regulátorem teploty na
nejvyšší nastavení a nechte
spotřebič takto běžet na dvě až tři
hodiny.
Jídlo vložte zpět do mrazicího oddílu až
poté.
7.5 Vyřazení spotřebiče z
provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Odmrazte spotřebič (v případě
potřeby).
4. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
5. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
POZOR!
Pokud chcete nechat
spotřebič zapnutý, požádejte
někoho, aby jej občas
zkontroloval, zda se
uchovávaný obsah nekazí,
např. z důvodu výpadku
proudu.
Doporučujeme zapnout
režim Holiday.
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně za‐
sunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně do
zásuvky.
Zásuvka není pod pro‐
udem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku
jiného elektrického spotřebiče.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
ČESKY
15
Problém
Možná příčina
Je spuštěna optická či zvu‐
ková výstraha.
Spotřebič byl zapnut ne‐
Viz „Výstraha vysoké teploty“.
dávno nebo teplota je příliš
vysoká.
Na displeji teploty se namí‐
sto číslic zobrazí symbol
nebo
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře nebo na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
Dveře jsou otevřené.
Zavřete dveře. Viz „Výstraha
otevřených dveří“.
Problém s teplotním sní‐
mačem.
Obraťte se na nejbližší autori‐
zované servisní středisko
(chladicí systém bude potravi‐
ny nadále chladit, ale nebude
možné nastavit teplotu).
Osvětlení je v pohotovost‐
ním režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka.
Obraťte se na nejbližší autori‐
zované servisní středisko.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz „Provoz“.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
.
Osvětlení nefunguje.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Řešení
Teplota v místnosti je příliš Viz tabulka klimatické třídy na
vysoká.
typovém štítku.
Příliš mnoho námrazy a le‐
du.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potravi‐
ny vychladnout na teplotu
místnosti.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Je zapnutá „funkce Frost‐
matic“ nebo „funkce Cool‐
matic“.
Viz „Funkce Frostmatic“ nebo
„Funkce Coolmatic“.
Dveře nejsou správně
Viz „Zavření dveří“.
zavřené nebo je deformo‐
vané či zašpiněné těsnění.
Zátka výpusti vody není ve Zasuňte zátku výpusti vody do
správné poloze.
správné polohy.
16
www.aeg.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je zcela plný a je Nastavte vyšší teplotu. Viz
nastavený na nejnižší te‐
„Provoz“.
plotu.
Nastavená teplota ve
Nastavte vyšší teplotu. Viz
spotřebiči je příliš nízká a
„Provoz“.
okolní teplota je příliš vyso‐
ká.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Po stisknutí tlačítka „Frost‐
Toto je normální jev, který
matic“ nebo „Coolmatic“ ne‐ nepředstavuje poruchu
bo po změně teploty se
spotřebiče.
kompresor nespustí okamži‐
tě.
Viz „Provoz“.
Kompresor se spouští až po
určité době.
Po vnitřní zadní stěně chlad‐ Během automatického od‐ Nejde o závadu.
ničky stéká voda.
mrazování se na zadní stě‐
ně rozmrazuje námraza.
V chladničce teče voda.
Vložené potraviny brání
odtoku vody do odtokové‐
ho otvoru.
Přemístěte potraviny tak, aby
se nedotýkaly zadní stěny.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad
kompresorem.
Vložte vývod rozmražené vody
(kondenzátu) do odpařovací
misky.
Teplotu nelze nastavit.
Je zapnutá „funkce Frost‐
matic“ nebo „funkce Cool‐
matic“.
Ručně vypněte funkci „Frost‐
matic“ nebo funkci „Coolma‐
tic“, či případně vyčkejte s na‐
stavováním teploty, dokud se
daná funkce neresetuje auto‐
maticky. Viz „Funkce Frostma‐
tic“ nebo „Funkce Coolmatic“.
Na displeji se zobrazí dEMo. Spotřebič je v
předváděcím režimu.
Držte OK stisknutý na asi 10
sekund, dokud nezazní dlouhý
zvukový signál a displej se na
krátkou chvíli nevypne.
Teplota ve spotřebiči je příliš Není správně nastavený
nízká/vysoká.
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
ČESKY
Problém
17
Možná příčina
Řešení
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Před uložením nechte potravi‐
ny vychladnout na teplotu
místnosti.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Síla námrazy je větší než 4 Spotřebič odmrazte.
- 5 mm.
Otvírali jste často dveře.
Dveře otevírejte jen v případě
potřeby.
Je zapnutá „funkce Frost‐
matic“ nebo „funkce Cool‐
matic“.
Viz „Funkce Frostmatic“ nebo
„Funkce Coolmatic“.
Ve spotřebiči neobíhá
chladný vzduch.
Zkontrolujte, zda ve spotřebiči
může dobře obíhat chladný
vzduch.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku,
obraťte se na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
8.2 Výměna žárovky
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením pomocí LED diod s dlouhou
životností.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
8.3 Zavření dveří
1. Vyčistěte těsnění dveří.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte.
Řiďte se pokyny k montáži.
3. V případě potřeby vadné těsnění
dveří vyměňte. Kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Vnitřní osvětlení smí vyměňovat pouze
autorizované servisní středisko.
9. ZVUKY
Během normálního provozu vydává spotřebič různé zvuky (kompresor, cirkulace
chladiva).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
18
www.aeg.com
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
10. TECHNICKÉ ÚDAJE
10.1 Informační list výrobku
Ochranná známka
AEG
Model
SCE81821LC 925511023
Kategorie
7. Chladnička s mrazničkou
Třída energetické účinnosti
A++
ČESKY
Spotřeba energie v kWh za rok, založená na výsled‐ 225
cích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Sku‐
tečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a
umístění spotřebiče.
Užitný objem v litrech, chladnička
186
Užitný objem v litrech, hvězdička
-
Užitný objem v litrech, chladicí prostor
-
Užitný objem v litrech, pro víno
-
Užitný objem v litrech, celkový
258
Užitný objem v litrech, mraznička
72
Užitný objem v litrech, Chladicí jednotka
-
Užitný objem v litrech, jiné prostory
-
Počet hvězdiček u mrazícího oddílu s nejvyšší úlo‐
žnou kapacitou (l)
****
Určená teplota jiných prostorů > 14 °C (°C), jsou-li k
dispozici
-
Beznámrazová (A/N), chladnička
Ne
Beznámrazová (A/N), mraznička
Ne
Doba skladování při vypnutí v hodinách
24
Mrazicí výkon v kg/24 h
12
Klimatická třída
SN-N-ST-T
Tento spotřebič je určen k použití za nejnižší teploty
okolí, v °C
10
Tento spotřebič je určen k použití za nejvyšší teploty 43
okolí, v °C
Emise hluku šířeného vzduchem, dB(A) re1 pW
35
Vestavný spotřebič, A/N
Ano
Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání ví‐
na, A/N
Ne
10.2 Další technické údaje
Rozměry prostoru pro instalaci
Výška
1780 mm
Šířka
560 mm
Hloubka
550 mm
Napětí
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější
nebo vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
19
20
www.aeg.com
11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
SLOVENSKY
21
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE....................................................................... 21
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY...............................................................................23
3. INŠTALÁCIA....................................................................................................... 25
4. PREVÁDZKA...................................................................................................... 26
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................................................ 29
6. TIPY A RADY......................................................................................................31
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE............................................................................. 32
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV....................................................................................33
9. ZVUKY................................................................................................................ 36
10. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................38
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
22
www.aeg.com
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vyššou mierou
postihnutia smú tento spotrebič používať, iba ak boli
náležite poučené a rozumejú rizikám.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti
a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– chalupy, chaty, kuchynské priestory pre
zamestnancov v obchodoch, úradoch a v inom
pracovnom prostredí
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných
objektoch.
VAROVANIE: Vetracie otvory na skrini spotrebiča
alebo konštrukcii zabudovateľného spotrebiča musia
zostať voľné a nezakryté.
VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické nástroje ani iné prostriedky,
ak ich neodporučil výrobca.
VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
23
VAROVANIE: V spotrebiči, vo vnútri priehradiek na
uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické
spotrebiče, ak ich neodporúča výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani
paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte
abrazívne výrobky, špongie s abrazívnou vrstvou,
rozpúšťadlá ani kovové predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako
napríklad aerosólové nádoby s horľavými hnacími
látkami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Montáž
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Spotrebič z bezpečnostných dôvodov
nepoužívajte pred jeho
nainštalovaním do zabudovanej
štruktúry.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Uistite sa, že okolo spotrebiča môže
prúdiť vzduch.
Pri prvej inštalácii alebo po zmene
smeru otvárania dvierok počkajte
minimálne 4 hodiny pred pripojením
spotrebiča do napájania. Je to
potrebné na to, aby olej stiekol späť
do kompresora.
•
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním úprav na
spotrebiči (napr. zmena smeru
otvárania dvierok) vytiahnite sieťovú
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Spotrebič neinštalujte blízko
radiátorov, sporákov, rúr ani varných
panelov.
Spotrebič nevystavujte dažďu.
Neinštalujte spotrebič na priamom
slnečnom svetle.
Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré
sú príliš vlhké alebo príliš studené.
Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite
jeho prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
Spotrebič obsahuje vrecko s
vysúšadlom. Nie je to hračka. Nie je
na jedenie. Okamžite ho vyhoďte.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
24
www.aeg.com
VAROVANIE!
Pri umiestňovaní spotrebiča
sa uistite, že nie je elektrický
napájací kábel zachytený
alebo poškodený.
VAROVANIE!
Nepoužívajte viaczásuvkové
adaptéry a predlžovacie
káble.
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
elektrické komponenty (napr. sieťovú
zástrčku, sieťový kábel, kompresor).
Ak je potrebná výmena elektrických
komponentov, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo
elektrikára.
Sieťový kábel musí byť pod úrovňou
sieťovej zástrčky.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.4 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Riziko poranenia, popálenia,
zásahu elektrickým prúdom
alebo riziko požiaru.
Spotrebič obsahuje horľavý plyn,
izobután (R600a), prírodný plyn s
vysokou úrovňou environmentálnej
kompatibility. Dávajte pozor, aby ste
nepoškodili chladiaci okruh, ktorý
obsahuje izobután.
•
•
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Do spotrebiča nevkladajte iné
elektrické spotrebiče (napr. výrobníky
zmrzliny), pokiaľ nie sú na tento účel
určené výrobcom.
Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite
sa, že v miestnosti nie sú plamene a
zdroje vznietenia. Miestnosť dobre
vyvetrajte.
Nedovoľte, aby sa plastových častí
spotrebiča dotýkali horúce predmety.
Do mraziaceho priestoru nedávajte
sýtené a nealkoholické nápoje.
Vytvoril by sa tlak na nádobu s
nápojom.
V spotrebiči neskladujte horľavé plyny
ani kvapaliny.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte
žiadne predmety, ani sa ich
nedotýkajte.
Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
Dodržiavajte pokyny týkajúce sa
správneho uskladnenia uvedené na
obale mrazených potravín.
Potraviny pred vložením do
mraziaceho priestoru zabaľte do
materiálu určeného na styk s
potravinami.
•
Typ žiarovky použitý v tomto
spotrebiči je určený iba pre domáce
spotrebiče. Nepoužívajte ju na
osvetlenie domácnosti.
2.5 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a
SLOVENSKY
•
dopĺňanie jednotky smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
Pravidelne kontrolujte odtok
spotrebiča a v prípade potreby ho
vyčistite. Ak je odtok upchatý,
odmrazená voda sa bude
zhromažďovať na dne spotrebiča.
2.6 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
•
•
•
•
•
•
2.7 Likvidácia
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
Chladiaci okruh a izolačné materiály
tohto spotrebiča nepoškodzujú
ozónovú vrstvu.
Penová izolácia obsahuje horľavý
plyn. Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Nepoškoďte tú časť chladiacej
jednotky, ktorá sa nachádza blízko
výmenníka tepla.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
VAROVANIE!
Pri inštalácii si pozrite
dokument s pokynmi na
inštaláciu.
VAROVANIE!
Spotrebič opravte v súlade s
dokumentom s pokynmi na
inštaláciu, aby ste predišli
nebezpečenstvu nestability
spotrebiča.
3.1 Umiestnenie
V záujme najlepšieho výkonu nainštalujte
spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od
tepelných zdrojov, ako sú radiátory,
ohrievače vody, priame slnečné svetlo a
pod. Zabezpečte, aby za zadnou stenou
spotrebiča mohol voľne prúdiť vzduch.
3.2 Miesto inštalácie
Tento spotrebič nainštalujte do suchého
a dobre vetraného interiéru, kde teplota
prostredia zodpovedá klimatickej triede
uvedenej na typovom štítku spotrebiča.
25
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
Pri prevádzke mimo
uvedeného rozsahu môže
dôjsť pri niektorých typoch
modelov k určitým funkčným
problémom. Správnu
prevádzku je možné zaručiť
len v rámci uvedeného
teplotného rozsahu. Ak máte
akékoľvek pochybnosti
týkajúce sa miesta inštalácie
spotrebiča, obráťte sa na
predajcu, na náš zákaznícky
servis alebo na najbližšie
autorizované servisné
stredisko.
26
www.aeg.com
3.3 Zapojenie do elektrickej
siete
•
•
•
•
5 cm
Pred zapojením do siete sa uistite, či
napätie a frekvencia uvedené na
typovom štítku zodpovedajú vašim
domácim hodnotám napájania.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Zástrčka na napájacom kábli
obsahuje kontakt, ktorý slúži na tento
účel. Ak domáca sieťová zásuvka nie
je uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť pri nedodržaní hore
uvedených bezpečnostných opatrení.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
UPOZORNENIE!
Pri inštalácii postupujte
podľa pokynov na inštaláciu.
3.4 Požiadavky na vetranie
Za spotrebičom musí byť zabezpečené
dostatočné prúdenie vzduchu.
4. PREVÁDZKA
4.1 Ovládací panel
1
8
1
2
3
4
5
6
7
7
6
Displej
Tlačidlo zvýšenia teploty v mrazničke
Tlačidlo zníženia teploty v mrazničke
OK
Mode
Tlačidlo zvýšenia teploty v chladničke
Tlačidlo zníženia teploty v chladničke
5
4
3
2
8 ON/OFF
Predvolenú hlasitosť zvukových signálov
pri stláčaní tlačidiel môžete zmeniť
súčasným stlačením tlačidla Mode a
tlačidla zníženia teploty na niekoľko
sekúnd. Vykonané zmeny môžete vrátiť
späť.
SLOVENSKY
27
4.2 Displej
A
B
C
D E F
G
Off
min
K J
I
H
4.3 Zapnutie
1. Zástrčku spotrebiča zapojte do
sieťovej zásuvky.
2. Ak je displej vypnutý, stlačte tlačidlo
ON/OFF. Ukazovatele teploty
zobrazujú nastavenú predvolenú
teplotu.
O niekoľko sekúnd sa môže
spustiť výstražná zvuková
signalizácia.
Ak chcete vypnúť alarm,
pozrite si časť „Alarm pri
zvýšení vnútornej teploty“.
Ak chcete nastaviť inú teplotu, pozrite si
časť „Regulácia teploty“.
Ak sa na displeji zobrazí "dEMo", pozrite
si časť „Riešenie problémov”.
4.4 Vypnutie
1. Stlačte tlačidlo ON/OFF spotrebiča
na 5 sekúnd.
Displej sa vypne.
2. Vytiahnite zástrčku napájacieho
kábla zo zásuvky elektrickej siete.
4.5 Regulácia teploty
Stlačením ovládačov teploty nastavte
teplotu v chladničke.
Predvolená nastavená teplota:
• +5 °C v chladničke
• -18 °C v mrazničke
Ukazovatele teploty zobrazujú nastavenú
teplotu.
A. Ukazovateľ priestoru chladničky
B. Ukazovateľ časovača
/Ukazovateľ teploty
C. Ukazovateľ ON/OFF
D. Funkcia Coolmatic
E. Režim Holiday
F. Funkcia Frostmatic
G. Ukazovateľ teploty
H. Ukazovateľ mraziaceho priestoru
I. Ukazovateľ alarmu
J. Funkcia ChildLock
K. Funkcia DrinksChill
Nastavená teplota sa
dosiahne do 24 hodín.
Po výpadku elektrického
prúdu zostane nastavená
teplota uložená.
4.6 Zapnutie chladničky
Pri zapínaní chladničky stačí stlačiť
regulátor teploty chladničky. Alternatívny
spôsob zapnutia chladničky:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ chladničky OFF bliká.
2. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Ukazovateľ OFF chladničky zhasne.
Ak chcete nastaviť inú
teplotu, pozrite si časť
„Regulácia teploty“.
4.7 Vypnutie chladničky
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Začne blikať ukazovateľ chladničky OFF
a ukazovateľ chladiaceho priestoru.
Ukazovateľ teploty chladničky zobrazuje
pomlčky.
2. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Zobrazí sa ukazovateľ OFF chladničky.
4.8 Funkcia Coolmatic
Ak potrebujete vložiť veľké množstvo
teplých potravín, napríklad po nákupe
potravín, odporúčame vám aktivovať
28
www.aeg.com
funkciu Coolmatic, aby sa čerstvé
potraviny rýchlejšie vychladili a aby
nedošlo k otepleniu potravín, ktoré sú už
vložené v chladničke.
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ funkcie Coolmatic bliká.
2. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Zobrazí sa ukazovateľ funkcie Coolmatic.
Funkcia Coolmatic sa automaticky vypne
približne po 6 hodinách.
Ak chcete funkciu vypnúť pred jej
automatickým skončením, postup
zopakujte.
Funkcia sa vypína aj
nastavením inej teploty v
chladničke.
4.9 Režim Holiday
Tento režim vám umožní počas dlhšej
dovolenky nechať spotrebič zatvorený a
prázdny bez toho, aby sa vnútri vytvoril
nepríjemný zápach.
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ funkcie Holiday bliká.
Ukazovateľ teploty zobrazuje nastavenú
teplotu.
2. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Zobrazí sa ukazovateľ funkcie Holiday.
Tento režim sa vypne po
nastavení odlišnej teploty.
4.10 Funkcia Frostmatic
Funkcia Frostmatic urýchľuje zmrazenie
čerstvých potravín a zároveň chráni už
uskladnené potraviny pred neželaným
ohriatím.
1. Ak chcete funkciu zapnúť, stláčajte
tlačidlo Mode, kým sa neobjaví
príslušná ikona.
Ukazovateľ funkcie Frostmatic bliká.
2. Potvrďte stlačením tlačidla OK.
Zobrazí sa ukazovateľ funkcie
Frostmatic.
Táto funkcia sa automaticky vypne po 52
hodinách.
Ak chcete funkciu vypnúť pred jej
automatickým uplynutím, zopakujte
postup, kým nezhasne ukazovateľ
Frostmatic.
Funkcia sa vypína aj
zvolením inej teploty.
4.11 Funkcia ChildLock
Zapnutím funkcie ChildLock zablokujete
tlačidlá, čím zabránite ich náhodnému
stlačeniu.
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ funkcie ChildLock bliká.
2. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Zobrazí sa ukazovateľ funkcie ChildLock.
Funkciu ChildLock vypnete zopakovaním
postupu, kým nezhasne ukazovateľ
funkcie ChildLock.
4.12 Funkcia DrinksChill
Funkcia DrinksChill slúži na spustenie
zvukového alarmu v požadovanom čase,
čo je užitočné napríklad vtedy, keď je
podľa receptu potrebné, aby sa potraviny
chladili len určitý čas.
Je užitočná tiež ako pripomienka, aby ste
nezabudli na fľaše vložené do mrazničky
na rýchle vychladenie.
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ funkcie DrinksChill bliká.
Časovač zobrazí na niekoľko sekúnd
nastavenú hodnotu (30 minút).
2. Stláčaním ovládacieho tlačidla
časovača zmeníte nastavenú
hodnotu časovača v škále od 1 do 90
minút.
3. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Zobrazí sa ukazovateľ funkcie
DrinksChill.
Časovač začne blikať (min).
Na konci odpočítavania bliká ukazovateľ
DrinksChill a spustí sa zvukový alarm.
Stlačením tlačidla OK vypnete zvukový
signál a ukončíte funkciu.
SLOVENSKY
Ak chcete funkciu vypnúť, zopakujte
vyššie uvedený postup, kým nezhasne
ukazovateľ funkcie DrinksChill.
Nastavenie časovača
môžete zmeniť kedykoľvek
počas odpočítavania a na
konci nastaveného času
prostredníctvom tlačidla
zníženia alebo zvýšenia
teploty.
4.13 Alarm pri zvýšení
vnútornej teploty
Zvýšenie teploty v mraziacom priestore
(napríklad následkom výpadku dodávky
elektriny) indikuje blikanie ikony alarmu a
ukazovateľov teploty v mrazničke a
zvukový signál.
Stlačte ľubovoľné tlačidlo.
29
Zvukový signál sa vypne.
Ukazovateľ teploty v mrazničke na
niekoľko sekúnd zobrazí najvyššiu
dosiahnutú teplotu, potom sa na ňom
opäť zobrazí nastavená teplota.
Ukazovateľ alarmu bude
naďalej blikať, kým sa
neobnovia normálne
podmienky.
4.14 Alarm otvorených
dvierok
Ak zostanú dvierka otvorené na niekoľko
minút, spustí sa zvukový alarm a začne
blikať ukazovateľ alarmu.
Alarm sa vypne po zatvorení dvierok.
Počas alarmu môžete zvukový signál
stíšiť stlačením ľubovoľného tlačidla.
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča treba
jeho vnútro a všetky jeho diely umyť
vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
umývacieho prostriedku, aby ste
odstránili typický zápach nového
spotrebiča. Potom všetky povrchy
dôkladne osušte.
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte saponáty,
abrazívne prášky ani čistiace
prostriedky na báze chlóru
alebo oleja, pretože
poškodia povrchovú vrstvu.
5.2 Umiestnenie priehradiek
na dverách
Priehradky na dverách možno umiestniť
v rôznej výške, aby ste mohli uložiť
balenia potravín rôznych veľkostí.
1. Postupne ťahajte priehradku nahor,
kým sa neuvoľní.
2. Vložte ju do požadovanej polohy.
Tento model je vybavený variabilným
odkladacím boxom, ktorý môžete
posúvať do strán.
30
www.aeg.com
5.3 Prestaviteľné poličky
Steny chladničky sú vybavené
niekoľkými lištami, aby ste poličky mohli
umiestniť do požadovanej polohy.
Tento spotrebič je tiež vybavený poličkou
pozostávajúcou z dvoch častí. Predná
polovica poličky môže byť umiestnená
pod druhú polovicu, aby sa lepšie využilo
miesto.
Pre sklopenie poličky:
1. Opatrne vyberte prednú polovicu.
2. Zasuňte ju do dolnej koľajničky a pod
druhú polovicu.
1
zmrazovaní čerstvých potravín zapnite
funkciu Frostmatic najmenej 24 hodín
pred vložením potravín určených na
zmrazenie do mraziaceho priestoru.
Potraviny určené na zmrazenie vložte do
strednej priehradky.
Maximálne množstvo potravín, ktoré
možno zmraziť za 24 hodín, sa uvádza
na typovom štítku, ktorý sa nachádza
vo vnútri spotrebiča.
Proces zmrazenia trvá 24 hodín, počas
tohto času nepridávajte ďalšie potraviny
na zmrazenie.
V prípade neúmyselného rozmrazenia
potravín, napríklad v dôsledku výpadku
napájacieho napätia, za predpokladu, že
doba výpadku energie bola dlhšia ako
údaj uvedený v technických údajoch pod
položkou „akumulačná doba“,
rozmrazené potraviny treba čo najskôr
spotrebovať alebo uvariť a až potom
znova zmraziť (po ochladení).
5.5 Rozmrazovanie
2
Nepremiestňujte sklenenú
poličku nad zásuvkou na
ovocie a zeleninu, aby bola
zaručená správna cirkulácia
vzduchu.
5.4 Zmrazovanie a
skladovanie mrazených
potravín
Mraziaci priestor je vhodný na
zmrazovanie čerstvých potravín a na
dlhodobé uchovávanie mrazených a
hlboko mrazených potravín.
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo
po určitom čase mimo prevádzky
nechajte spotrebič pred vložením
potravín bežať najmenej 2 hodiny so
zapnutou funkciou Frostmatic. Pri
Hlboko zmrazené alebo mrazené
potraviny sa pred použitím môžu
rozmrazovať v chladiacom priestore
alebo pri izbovej teplote, v závislosti od
času, ktorý máte k dispozícii.
Malé kúsky možno dokonca variť, aj keď
sú ešte zmrazené, hneď po vybratí z
mrazničky: v tomto prípade varenie
potrvá dlhšie.
5.6 Výroba ľadových kociek
Tento spotrebič je vybavený jednou
alebo dvoma miskami na prípravu
ľadových kociek.
Na uvoľňovanie misiek z
mrazničky nepoužívajte
kovové nástroje.
1. Tieto misky naplňte vodou
2. Misky s ľadom vložte do mraziaceho
priestoru.
SLOVENSKY
31
6. TIPY A RADY
6.1 Normálne zvuky pri
prevádzke
6.3 Rady na chladenie
čerstvých potravín
Nasledovné zvuky sú pri bežnej
prevádzke normálne:
•
•
•
•
•
Cievka vydáva slabé bublanie a
zurčanie pri prečerpávaní chladiva.
Kompresor vydáva bzučanie a
pulzovanie pri prečerpávaní chladiva.
Náhle praskanie vychádzajúce z
vnútra spotrebiča býva spôsobené
tepelnou dilatáciou (prirodzený a nie
nebezpečný fyzický jav).
Regulátor teploty vydáva slabé
kliknutie pri zapnutí alebo vypnutí
kompresora.
6.2 Rady pre úsporu energie
•
•
•
•
•
Eco režim / predvolené nastavenie
zachováva potraviny čerstvé a
zmrazené a zároveň šetrí energiu.
Skladovací priestor na čerstvé
potraviny (chladnička): Najúčinnejšie
využitie energie je zabezpečené v
konfigurácii so zásuvkami v spodnej
časti spotrebiča a rovnomerne
rozmiestnenými poličkami. Poloha
košov na dverách neovplyvňuje
spotrebu energie.
Mraziaci priestor (mraznička):
Vnútorná konfigurácia spotrebiča
zabezpečuje najúčinnejšie využitie
energie.
Ak je okolitá teplota vysoká a
regulátor teploty je nastavený na
intenzívnejšie chladenie a spotrebič je
úplne naložený, kompresor môže
ostať v činnosti nepretržite, pričom sa
vytvorí námraza alebo ľad na
výparníku. V takomto prípade
nastavte regulátor teploty na vyššiu
teplotu, aby bolo možné automatické
rozmrazovanie a na úsporu energie
týmto spôsobom.
Dvere spotrebiča neotvárajte príliš
často a nenechávajte ich otvorené
dlhšie, ako je absolútne nevyhnutné.
•
•
Do chladničky nevkladajte teplé
potraviny ani odparujúce sa kvapaliny.
Potraviny prikryte alebo zabaľte,
hlavne ak majú prenikavú arómu.
Potraviny uložte tak, aby vzduch
mohol voľne cirkulovať okolo nich.
6.4 Rady pre chladenie
Užitočné rady:
•
•
•
•
•
Mäso (všetky druhy): zabaľte do
vhodného balenia a položte na
sklenenú policu nad zásuvkou na
zeleninu. Mäso uskladnite na
maximálne 1-2 dni.
Varené a studené jedlá: zakryte a
umiestnite na ľubovoľný rošt.
Ovocie a zelenina: dôkladne vyčistite
a vložte do špeciálnej zásuvky.
V chladničke sa nesmú skladovať
banány, zemiaky, cibuľa ani cesnak,
ak nie sú zabalené.
Maslo a syry: vložte do špeciálneho
vzduchotesného zásobníka alebo
zabaľte do hliníkovej fólie alebo
polyténového vrecka, aby ste
odstránili čo najviac vzduchu.
Fľaše: zavrite uzáverom a položte do
priehradky na fľaše na dverách alebo
do police na fľaše (ak je k dispozícii).
6.5 Rady pre zmrazovanie
•
•
•
•
•
•
Zmrazujte iba potraviny špičkovej
kvality, čerstvé a dôkladne vyčistené.
Potraviny pre účinnejšie zmrazovanie
a rozmrazovanie rozdeľte na malé
porcie.
Potraviny zabaľte do hliníkovej fólie
alebo polyetylénu. Skontrolujte, či je
obal vzduchotesný.
Aby ste predišli nárastu teploty už
zmrazených potravín, neklaďte
priamo vedľa nich čerstvé
nezmrazené potraviny.
Chudé potraviny sa uchovávajú lepšie
a dlhšie ako tučné. Soľ skracuje dobu
skladovateľnosti potravín.
Kocky ľadu, zmrzliny ani nanuky
nekonzumujte ihneď po vybratí z
32
www.aeg.com
•
mrazničky. Hrozí nebezpečenstvo
omrzlín.
Odporúča sa označiť každé balenie
dátumom zmrazovania, aby ste mohli
presne sledovať dobu uchovávania.
6.6 Rady na uchovávanie
mrazených potravín
•
•
•
•
Dbajte, aby ste mrazené potraviny
preniesli z predajne potravín do
mrazničky podľa možnosti čo
najrýchlejšie.
Po rozmrazení sa potraviny rýchlo
kazia a nesmú sa znova zmrazovať.
Neprekračujte dobu skladovania
uvedenú výrobcom potravín.
Presvedčite sa, že maloobchodný
predajca adekvátne skladuje
komerčné mrazené potraviny.
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Všeobecné upozornenia
UPOZORNENIE!
Pred akoukoľvek údržbou
spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
V chladiacej jednotke
spotrebiča sa nachádzajú
uhľovodíky, preto smie
údržbu a doplnenie chladiva
vykonať výhradne
autorizovaný technik.
Príslušenstvo a časti
spotrebiča sa nesmú umývať
v umývačke riadu.
7.2 Pravidelné čistenie
UPOZORNENIE!
Neťahajte, nepresúvajte
a nepoškodzujte žiadne
rúrky a/ani káble vnútri
spotrebiča.
UPOZORNENIE!
Nepoškodzujte chladiaci
systém.
Zariadenie je nutné pravidelne čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo
umyte vlažnou vodou s prídavkom
neutrálneho saponátu.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia
dvierok a udržiavajte ich čisté.
Zvyšky potravín a nečistoty utrite
handričkou.
3. Opláchnite a riadne vysušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a
kompresor na zadnej strane
spotrebiča, ak sú prístupné.
Tým zvýšite výkonnosť spotrebiča
a usporíte elektrickú energiu.
7.3 Odmrazovanie chladničky
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka
chladiaceho priestoru pri každom
zastavení motora kompresora.
Odmrazená voda odteká cez žliabok do
osobitnej nádoby na zadnej stene
spotrebiča nad motorom kompresora,
z ktorej sa odparuje.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor
v strednej časti chladiaceho priestoru
pravidelne čistili, aby sa zabránilo
pretekaniu vody a jej kvapkaniu na
potraviny vnútri chladničky.
SLOVENSKY
7.4 Odmrazovanie mrazničky
UPOZORNENIE!
Na odstraňovanie námrazy z
výparníka nikdy
nepoužívajte ostré
predmety. Mohli by ste
spotrebič poškodiť.
Na urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické
nástroje ani iné prostriedky,
s výnimkou prostriedkov,
ktoré odporučil výrobca.
Približne 12 hodín pred
odmrazovaním nastavte
nižšiu teplotu, aby si
potraviny vytvorili dostatočnú
rezervu chladu pre prípad
prerušenia činnosti.
Na policiach a v okolí hornej časti
mrazničky sa vždy vytvára určité
množstvo námrazy.
Keď vrstva námrazy dosiahne hrúbku
približne 3 až 5 mm, mrazničku
odmrazte.
1. Spotrebič vypnite alebo vytiahnite
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
2. Vyberte všetky skladované potraviny,
zabaľte ich do niekoľkých vrstiev
novinového papiera a uložte na
chladnom mieste.
UPOZORNENIE!
Počas odmrazovania
spotrebiča stúpne
teplota mrazených
potravín, preto sa môže
skrátiť ich trvanlivosť.
Mrazených potravín sa
nedotýkajte mokrými
rukami. Ruky by vám
mohli primrznúť k
potravinám.
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
33
3. Dvere nechajte otvorené. Podlahu
chráňte pred rozmrazenou vodou,
napr. handričkou alebo plochou
nádobou.
4. Do mraziaceho priestoru vložte
hrniec s teplou vodou, aby sa proces
odmrazovania urýchlil. Kusy ľadu,
ktoré sa dajú oddeliť, vyberajte už
počas odmrazovania.
5. Po ukončení odmrazovania vnútro
dôkladne osušte. .
6. Spotrebič zapnite a zatvorte dvierka.
7. Regulátor teploty nastavte na
maximálne chladenie a spotrebič
nechajte v činnosti pri tomto
nastavení približne dve až tri hodiny.
Až po tomto čase vložte potraviny späť
do mraziaceho priestoru.
7.5 Obdobia nečinnosti
Ak spotrebič nebudete dlhší čas
používať, vykonajte nasledujúce
opatrenia:
1. Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Odmrazte spotrebič (v prípade
potreby).
4. Spotrebič a všetky časti
príslušenstva vyčistite.
5. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného
zápachu.
UPOZORNENIE!
Ak chcete spotrebič
ponechať zapnutý,
požiadajte niekoho, aby ho
raz za čas skontroloval
a zabránil tak znehodnoteniu
potravín v prípade výpadku
napájania.
Odporúčame vám zapnúť
režim Holiday.
34
www.aeg.com
8.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič nefunguje.
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Sieťová zástrčka spotrebi‐ Sieťovú zástrčku zapojte
ča nie je správne zapojená správne do sieťovej zásuvky.
do sieťovej zásuvky.
Sieťová zásuvka nie je pod Do sieťovej zásuvky skúste
napätím.
zapojiť iný spotrebič. Obráťte
sa na kvalifikovaného elektri‐
kára.
Zapol sa zvukový alebo vi‐
zuálny alarm.
Spotrebič ste zapli iba ne‐
dávno alebo teplota je stá‐
le vysoká.
Pozrite si časť „Alarm pri zvý‐
šení vnútornej teploty".
Teplota v spotrebiči je prí‐
liš vysoká.
Obráťte sa na kvalifikovaného
elektrikára alebo kontaktujte
najbližšie autorizované servis‐
né stredisko.
Dvierka zostali otvorené.
Zatvorte dvierka spotrebiča.
Pozrite si časť „Alarm pri otvo‐
rených dvierkach“
Namiesto čísiel sa na teplot‐ Problém so snímačom te‐
nom displeji zobrazuje sym‐ ploty.
bol
alebo
.
Nesvieti žiarovka.
Kompresor pracuje bez pre‐
stania.
Kontaktujte najbližšie autorizo‐
vané servisné stredisko (chla‐
diaci systém bude udržovať
potraviny v chlade, ale nasta‐
venie teploty nebude možné).
Žiarovka je v pohotovost‐
nom režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Žiarovka je vypálená.
Obráťte sa na najbližšie autori‐
zované servisné stredisko.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Počkajte niekoľko hodín a po‐
tom opäť skontrolujte teplotu.
Izbová teplota je príliš vy‐
soká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom
štítku.
Potraviny vložené do spo‐
trebiča boli príliš teplé.
Pred vložením nechajte potra‐
viny vychladnúť na izbovú te‐
plotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
SLOVENSKY
Problém
Možná príčina
35
Riešenie
Je zapnutá „Funkcia Frost‐ Pozrite si časť „Funkcia Frost‐
matic” alebo „Funkcia Co‐ matic“ alebo„Funkcia Coolma‐
olmatic”.
tic“.
Príliš veľa námrazy a ľadu.
Dvierka nie sú správne za‐ Pozrite si časť „Zatvorenie
tvorené alebo tesnenie je
dvierok“.
zdeformované/špinavé.
Uzáver odtokového kanáli‐ Uzáver odtokového kanálika
ka nie je správne umiest‐
vložte správnym spôsobom.
nený.
Spotrebič je úplne plný a
súčasne je nastavený na
najnižšiu teplotu
Nastavte vyššiu teplotu. Pozri‐
te si časť „Prevádzka”.
Teplota nastavená v spo‐
Nastavte vyššiu teplotu. Pozri‐
trebiči je príliš nízka a oko‐ te si časť „Prevádzka”.
litá teplota je príliš vysoká.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Kompresor sa nezapne ih‐
neď po stlačení „Frostmatic”
alebo „Coolmatic”, alebo po
zmene teploty.
Je to normálne, nie je to
porucha.
Kompresor sa zapne po urči‐
tom čase.
Po zadnej stene chladničky
steká voda.
Počas automatického
Je to normálne.
odmrazovania sa námraza
roztápa na zadnej stene.
Voda steká do chladiaceho
priestoru.
Potraviny uložené v spo‐
Dávajte pozor, aby sa potravi‐
trebiči bránia odtekaniu vo‐ ny nedotýkali zadnej steny.
dy do odtokového kanáli‐
ka.
Upchaný odtokový kanálik
na rozmrazenú vodu.
Vyčistite odtokový kanálik.
Voda vyteká na podlahu.
Odtokový kanálik na vodu Odtokový kanálik pripevnite k
z rozmrazenej námrazy nie odparovacej miske.
je pripojený k odparovacej
miske nad kompresorom.
Nedá sa nastaviť teplota.
Je zapnutá „Funkcia Frost‐ Funkciu „Frostmatic” alebo
matic” alebo „Funkcia Co‐ „Coolmatic” vypnite manuálne
olmatic”.
alebo počkajte, kým sa funkcia
nevypne automaticky. Pozrite
si časť „Funkcia Frostmatic“
alebo„Funkcia Coolmatic“.
36
www.aeg.com
Problém
Možná príčina
Riešenie
Na displeji sa zobrazí dEMo. Spotrebič je v predvádza‐
com režime.
Tlačidlo OK podržte stlačené
po dobu asi 10 sekúnd, kým
nezaznie dlhý zvukový signál
a displej sa na krátku dobu ne‐
vypne.
Teplota vnútri spotrebiča je
Nie je správne nastavený
príliš nízka alebo príliš vyso‐ regulátor teploty.
ká.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu
teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Teplota potravín je príliš
vysoká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte naraz
menej potravín.
Námraza je hrubšia ako
4-5 mm.
Spotrebič odmrazte.
Dvierka ste otvárali príliš
často.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
Je zapnutá „Funkcia Frost‐ Pozrite si časť „Funkcia Frost‐
matic” alebo „Funkcia Co‐ matic“ alebo„Funkcia Coolma‐
olmatic”.
tic“.
V spotrebiči neprúdi stude‐ Zabezpečte prúdenie studené‐
ný vzduch.
ho vzduchu v spotrebiči.
Ak pomocou hore
uvedených pokynov
nedosiahnete požadovaný
výsledok, kontaktujte
najbližšie autorizované
servisné stredisko.
8.2 Výmena osvetlenia
8.3 Zatvorenie dvierok
1. Očistite tesnenia dvierok.
2. V prípade potreby nastavte dvierka.
Pozrite si montážne pokyny.
3. V prípade potreby vymeňte
poškodené tesnenia dvierok. Obráťte
sa na autorizované servisné
stredisko.
Spotrebič je vybavený trvácnym
vnútorným osvetlením LED.
Žiarovku smie vymieňať len servisné
stredisko. Obráťte sa na vaše
autorizované servisné stredisko.
9. ZVUKY
Počas bežnej prevádzky spotrebič vydáva zvuky (kompresor, chladiaci okruh).
SLOVENSKY
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
37
38
www.aeg.com
10. TECHNICKÉ ÚDAJE
10.1 Informačný list výrobku
Obchodná značka
AEG
Model
SCE81821LC 925511023
Kategória
7. Chladnička s mrazničkou
Trieda energetickej efektívnosti
A++
Spotreba energie v kWh za rok na základe výsled‐
kov štandardného testu za 24 hodín. Skutočná spo‐
treba energie bude závisieť od toho, ako sa spotre‐
bič používa a kde je umiestnený
225
Skladovací objem v litroch, Chladnička
186
Skladovací objem v litroch, Hviezdička
-
Skladovací objem v litroch, Zóna s vyššou teplotou
-
Skladovací objem v litroch, Víno
-
Skladovací objem v litroch, Celkom
258
Skladovací objem v litroch, Mraznička
72
Skladovací objem v litroch, Chiller (nulová zóna)
-
Skladovací objem v litroch, Iné oddelenia
-
Počet hviezdičiek pre mraziace oddelenie s najväč‐
ším skladovacím objemom (l)
****
Určená teplota „iných oddelení“ > 14 °C (°C), ak exi‐ stujú
Beznámrazový systém (A/N), Chladnička
Nie
Beznámrazový systém (A/N), Mraznička
Nie
Bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu v h
24
Kapacita mrazenia v kg/24 h
12
Klimatická trieda
SN-N-ST-T
Najnižšia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič urče‐
ný na používanie, v °C
10
Najvyššia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič urče‐ 43
ný na používanie, v °C
Úroveň vydávaného hluku dB(A) re1 pW
35
Vstavaný spotrebič A/N
Áno
Tento spotrebič je určený výlučne na uchovávanie
vína A/N
Nie
SLOVENSKY
10.2 Dodatočné technické
údaje
Rozmery výklenku
Výška
1780 mm
Šírka
560 mm
Hĺbka
550 mm
Napätie
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
39
Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej
strane spotrebiča a na štítku
energetických parametrov.
11. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
222377435-A-472019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement