Küppersbusch FKG8500.1I User Manual

Küppersbusch FKG8500.1I User Manual
BEDIENUNGSANWEISUNG
mit Montageanweisungen
INSTRUCTIONS FOR USE
and installation
NL
EN
FR
DE
Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanleitung
und den Montageplan vor Aufstellung,
Installation sowie Inbetriebnahme.
Please read the users and installation
instructions carefully before installation
of the appliance and before starting to use it.
Service und Kundendienst
Telefon: 0209 – 401 631
Email: kundendienst@kueppersbusch.de
FKG8500.1I
2
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Installatie
Bediening
Dagelijks gebruik
2
3
5
7
10
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Technische gegevens
11
12
14
17
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie
en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit
uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de
instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor
toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen tussen de
3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe
beperkingen, indien ze duidelijk zijn geïnstrueerd.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend
onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te
worden gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
3
Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en
soortgelijke toepassingen, zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen altijd vrij
van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
ingebouwde modellen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of andere
middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
beschadigt.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in
de koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden
aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek.
Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of
metalen voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen
met drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te
voorkomen.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Installatie
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus
mag het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Gebruik het apparaat niet voordat u het
in de ingebouwde structuur installeert
omwille van veiligheidsredenen.
4
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht
kan circuleren.
• Bij de eerste installatie of na het
omdraaien van de deur moet u
minstens 4 uur wachten voordat u het
apparaat op de stroom aansluit.
Hierdoor kan de olie terug in de
compressor stromen.
• Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u handelingen aan het
apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien
van de deur).
• Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiatoren, fornuizen,
ovens of kookplaten.
• Stel het apparaat niet bloot aan regen.
• Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
• Installeer dit apparaat niet in ruimtes
die te vochtig of te koud zijn.
• Til de voorkant van het apparaat op als
u hem wilt verplaatsen, om krassen op
de vloer te voorkomen.
• Het apparaat bevat een zakje
droogmiddel. Dit is geen speelgoed. Dit
is geen levensmiddel. Gooi het
onmiddellijk weg.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een elektricien
om de elektrische onderdelen te
wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven dan
het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij
uitdrukkelijk geschikt verklaard door de
fabrikant.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Lucht de ruimte indien dit
gebeurt.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het apparaat.
• Plaats geen koolzuurhoudende
dranken in het vriesvak. Dit zal extra
druk in de drankfles veroorzaken.
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
WAARSCHUWING! Zorg er bij
het plaatsen van het apparaat
voor dat het stroomsnoer niet
klem zit of wordt beschadigd.
WAARSCHUWING! Gebruik
geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar op
letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
Het apparaat bevat ontvlambaar
gas, isobutaan (R600a), een aardgas met
een hoge ecologische compatibiliteit. Zorg
ervoor dat u het koelcircuit dat isobutaan
bevat, niet beschadigt.
5
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
• Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.
• Zorg ervoor dat u nooit met natte of
vochtige handen items uit het vriesvak
verwijderd of aanraakt.
• Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
• Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
• Wikkel het voedsel in eender welk
contactmateriaal voor voedsel alvorens
het in het vriesvak te plaatsen.
Binnenverlichting
WAARSCHUWING! Gevaar
voor elektrische schokken.
• De soort lamp die in dit apparaat
gebruikt wordt, is uitsluitend geschikt
voor huishoudelijke apparaten. Gebruik
het niet voor de verlichting in huis.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of schade aan het
apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van
het apparaat en reinig het indien nodig.
Indien de afvoer verstopt is, zal er
water op de bodem van het apparaat
liggen.
Service
• Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten
raken in het apparaat.
• Het koelcircuit en de isolatiematerialen
van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
INSTALLATIE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
WAARSCHUWING!
Raadpleeg het installatieinstructiedocument om uw
apparaat te installeren.
WAARSCHUWING! Zet het
apparaat vast in
overeenstemming met de
installatie-instructies om een
risico op instabiliteit van het
apparaat te voorkomen.
6
Locatie
Installeer, om de beste prestatie te
garanderen, het apparaat van
hittebronnen vandaan, zoals radiatoren,
boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor
dat lucht vrij aan de achterkant van het
apparaat kan circuleren.
Plaatsing
Installeer het apparaat op een droge,
goed geventileerde plaats binnen waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met
de klimaatklasse die vermeld is op het
typeplaatje van het apparaat.
Kli‐
maat‐
klasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact. De
netsnoerstekker is voorzien van een
contact voor dit doel. Als het
stopcontact niet geaard is, sluit het
apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de
geldende regels. Raadpleeg hiervoor
een gekwalificeerd elektricien.
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd
worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEG richtlijnen.
Ventilatievereisten
Bij bepaalde modeltypes
kunnen er functionele
problemen ontstaan als deze
temperaturen niet worden
gerespecteerd. De juiste
werking van het apparaat kan
enkel gegarandeerd worden als
het opgegeven
temperatuurbereik wordt
gerespecteerd. Als u twijfels
hebt over waar het apparaat te
installeren, raadpleeg dan de
verkoper, de klantenservice of
de dichstsbijzijnde erkende
servicedienst.
Elektrische aansluiting
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het
De luchtcirculatie achter het apparaat
moet voldoende zijn.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
LET OP! Raadpleeg de
montage-instructies voor de
installatie.
7
BEDIENING
Bedieningspaneel
1
8
7
6
1 Display
2 Toets om de temperatuur van de
vriezer hoger te zetten
3 Toets om de temperatuur van de
vriezer lager te zetten
4 OK
5 Functions
6 Toets om de temperatuur van de
koelkast hoger te zetten
7 Toets om de temperatuur van de
koelkast lager te zetten
5
4
3
2
8 ON/OFF
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde
geluid van toetsen te wijzigen door de
Functions-toets en de toets om de
temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd
gedurende enkele seconden in te
drukken. U kunt deze wijziging ongedaan
maken.
Display
A
B
C
D E F
G
Off
min
K J
I
H
Inschakelen
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF-toets van het
apparaat als het display uit is. Het
temperatuurlampje toont de ingestelde
standaardtemperatuur.
A. Indicatielampje koelvak
B. Indicatielampje timer
/Indicatielampje temperatuur
C. ON/OFF -lampje
D. Shopping functie
E. Holiday -modus
F. FastFreeze functie
G. Indicatielampje temperatuur
H. Indicatie vriesvak
I. Alarmlampje
J. ChildLock functie
K. DrinksChill functie
Het alarm kan na een paar
seconden afgaan.
Zie 'Alarm hoge temperatuur'
voor informatie over het
resetten van het alarm.
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere
temperatuur in te stellen.
8
Zie als "dEMo" op het display verschijnt
het hoofdstuk 'Problemen oplossen'.
Uitschakelen
1. Druk de ON/OFF-toets van het
apparaat gedurende 5 seconden in.
Het display wordt uitgeschakeld.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
Temperatuurregeling
Stel de temperatuur van het apparaat in
door op de temperatuurregelaren te
drukken.
Standaard ingestelde temperatuur:
• +5°C voor de koelkast
• -18°C voor de vriezer
De temperatuurweergave toont de
ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur zal
binnen 24 uur worden bereikt.
Na een stroomonderbreking
blijft de ingestelde temperatuur
opgeslagen.
De koelkast inschakelen
Om de koelkast aan te zetten, drukt u
gewoon op de temperatuurregelaar van
de koelkast. Om de koelkast op de andere
manier in te schakelen:
1. Druk op Functionstot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het OFF-indicatielampje van de koelkast
knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het OFF-indicatielampje van de koelkast
gaat uit.
Zie 'Temperatuurregeling' om
een andere temperatuur in te
stellen.
De koelkast uitschakelen
1. Druk op Functionstot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het lampje OFF van de koelkast en het
lampje van het koelvak knipperen.
Het temperatuurlampje van de koelkast
toont streepjes.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het OFF-lampje van de koelkast wordt
getoond.
Shopping-functie
Als u een grote hoeveelheid warm
voedsel, bijvoorbeeld na het doen van de
boodschappen, in de koelkast wilt
plaatsen, adviseren wij u de Shoppingfunctie in te schakelen om deze producten
sneller te koelen en om te voorkomen dat
voedsel dat al in de koelkast ligt warm
wordt.
1. Druk op Functions tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het Shopping-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het Shopping-lampje wordt getoond.
De Shopping-functie wordt automatisch na
ongeveer 6 uur uitgeschakeld.
Om de functie uit te schakelen voor de
automatische uitschakeleing, herhaalt u
de procedure.
De functie gaat uit door een
andere ingestelde
koelkasttemperatuur te
selecteren.
Holiday-modus
Met deze stand kunt u het apparaat
gesloten en leeg houden tijdens een lange
vakantieperiode zonder dat u vieze
luchtjes krijgt.
1. Druk op Functions tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het Holiday-lampje knippert. Het
temperatuurlampje toont de ingestelde
temperatuur.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het Holiday-lampje wordt getoond.
Deze stand schakelt uit na een
andere temperatuur te hebben
gekozen.
9
FastFreeze-functie
De FastFreeze-functie versnelt het
invriezen van vers voedsel en beschermt
voedsel dat reeds is geconserveerd tegen
ongewenste opwarming.
1. Druk om deze functie aan te zetten op
de knop Functions tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het FastFreeze-lampje knippert.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
Het FastFreeze-lampje wordt getoond.
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
Om de functie uit te schakelen voor de
automatische uitschakeleing, herhaalt u
de procedure totdat het bijbehorende
pictogram FastFreeze is uitgeschakeld.
De functie wordt uitgeschakeld
door een andere ingestelde
temperatuur te selecteren.
ChildLock-functie
Activeer de functie ChildLock om de
bediening van de knoppen te
vergrendelen tegen onbedoelde
bediening.
1. Druk op Functionstot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het ChildLock-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het ChildLock-lampje wordt getoond.
Om de functie ChildLock uit te schakelen,
herhaalt u de procedure totdat het
bijbehorende pictogram ChildLock uit
gaat.
DrinksChill-functie
De DrinksChill-functie moet worden
gebruikt om een geluidsalarm op de
gewenste tijd in te stellen. Dit is
bijvoorbeeld handig als in een recept staat
dat producten een bepaalde tijd moet
afkoelen.
Deze functie is ook handig als u eraan
moet worden herinnerd dat u flessen in de
vriezer hebt gelegd om snel af te koelen.
1. Druk op Functions tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het DrinksChill-lampje knippert.
De timer toont gedurende enkele
seconden de ingestelde waarde (30
minuten).
2. Druk op de timertoets om de waarde
van de timer te wijzigen van 1 tot 90
minuten.
3. Druk op OK om te bevestigen.
Het DrinksChill-lampje wordt getoond.
De Timer begint te knipperen (min).
Op het einde van de aftelling knippert het
lampje DrinksChill en klinkt een alarm.
Druk op de OK-toets om het geluid uit te
schakelen en de functie te beëindigen.
Om de functie uit te schakelen, herhaalt u
de procedure totdat DrinksChill wordt
uitgeschakeld.
Het is mogelijk om te allen tijde
tijdens het aftellen en voor het
einde van de ingestelde tijd, de
tijd te veranderen door op de
toets voor het lager zetten van
de temperatuur en op de toets
voor het hoger zetten van de
temperatuur te drukken.
Alarm bij hoge temperatuur
Een toename van de temperatuur in de
vriesruimte (bijvoorbeeld door een eerdere
stroomuitval) wordt aangegeven door:
knipperende indicatielampjes van het
alarm en de vriezertemperatuur en de
zoemer.
Druk op een willekeurige toets.
De zoemer gaat uit.
De temperatuurweergave van de vriezer
toont de hoogste temperatuur gedurende
een aantal seconden en geeft vervolgens
de ingestelde temperatuur opnieuw weer.
Het alarmindicatielampje blijft
knipperen totdat de normale
omstandigheden zijn hersteld.
10
Deur open alarm
Als de deur een paar minuten open blijft
staan, klinkt er een geluidsalarm en gaat
de alarmaanduiding knipperen.
Het alarm stop als de deur wordt gesloten.
Tijdens het alarm kan het geluidssignaal
worden uitgeschakeld door op een
willekeurige knop te drukken.
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en de
interne accessoires met lauwwarm water
en een beetje neutrale zeep om de
typische geur van een nieuw product weg
te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP! Gebruik geen
reinigingsmiddelen,
schuurpoeders, chloor of
reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
Het plaatsen van de
deurplateaus
Om het bewaren van
voedselverpakkingen van verschillende
afmetingen mogelijk te maken, kunnen de
schappen op verschillende hoogtes
worden geplaatst.
1. Trek het schap enigszins omhoog
totdat het loskomt.
2. Opnieuw plaatsen zoals gewenst.
Het model is voorzien van een variabel
bewaarvak dat naar de zijkant kan
worden geschoven.
Verplaatsbare legrekken
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de
schappen op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
Dit apparaat is ook uitgerust met een
legrek dat uit twee delen bestaat. De
voorste helft van het legrek kan onder de
andere helft worden geplaatst om de
ruimte beter te kunnen gebruiken.
Inklappen van het legrek:
1. Neem het halve deel er voorzichtig uit.
2. Schuif het in de onderliggende
geleider en onder de andere helft.
11
Het invriesproces duurt 24 uur: vries
tijdens deze periode geen ander voedsel
in.
1
2
Verwijder de glasplaat boven
de groentelade niet om een
goede luchtcirculatie te
garanderen.
Invriezen en bewaren van
diepgevroren levensmiddelen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en om diepvriesvoedsel
langere tijd te bewaren.
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is
inschakelt, dient u het apparaat minstens
2 uur te laten werken met de FastFreezefunctie ingeschakeld. Activeer om vers
voedsel in te vriezen de FastFreezefunctie ten minste 24 uur voordat u het in
te vriezen voedsel in het vriesvak legt.
In het geval van onbedoelde ontdooiing,
bijvoorbeeld als de stroom langer is
uitgevallen dan de duur die op de kaart
met technische kenmerken onder
"maximale bewaartijd bij stroomuitval" is
vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk
bereid worden en dan weer worden
ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt
u, voordat het gebruikt wordt, in het
koelvak of op kamertemperatuur laten
ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid
tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de
bereiding iets langer duren.
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer
bladen voor het maken van ijsblokjes.
Gebruik geen metalen
instrumenten om de laden uit
de vriezer te halen.
1. Vul de bakjes met water.
2. Zet de ijsbakjes in het vriesvak.
Om vers voedsel in te vriezen plaatst u het
in het bovenste compartiment het derde
compartiment.
Koude-accumulatoren
De maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden is vermeld
op het typeplaatje, een etiket dat aan de
binnenkant van het apparaat zit.
De vriezer is uitgerust met minstens een
koude accumulator die de bewaartijd
verlengt in geval van een
stroomonderbreking of stroomuitval.
AANWIJZINGEN EN TIPS
Normale bedrijfsgeluiden:
De volgende geluiden zijn normaal tijdens
de werking:
• Een zacht gorgelend en borrelend
geluid als het koelmiddel door leidingen
wordt gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van
de compressor als het koelmiddel
wordt rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat
veroorzaakt door thermische uitzetting
12
(een natuurlijk en ongevaarlijk
natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de
thermostaat als de compressor aan of
uit gaat.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open
laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Verwijder de koelelementen niet uit de
vriesmand.
Tips voor het koelen van vers
voedsel
• Zet geen warm voedsel of
verdampende vloeistoffen in de
koelkast.
• Dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft.
• Plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren.
Tips voor het koelen
Nuttige tips:
• Vlees (alle soorten): in plastic zakken
verpakken en op het glazen schap
leggen, boven de groentelade. Bewaar
vlees maximaal 1-2 dagen.
• Gekookte etenswaren, koude
gerechten: bedekken en op een schap
leggen.
• Fruit en groeten: goed wassen en in
een speciale lade leggen. Bananen,
aardappelen, uien en knoflook moeten
als deze niet verpakt zijn niet in de
koelkast worden bewaard.
• Boter en kaas: in speciale luchtdichte
bakjes leggen of in aluminiumfolie of
plastic zakjes wikkelen om zoveel
mogelijk lucht uit te sluiten.
• Flessen: afsluiten met een dop en in de
deur plaatsen of (indien beschikbaar) in
het flessenrek.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Tips voor het invriezen
• Vries alleen verse en grondig
schoongemaakte levensmiddelen van
uitstekende kwaliteit in.
• Verdeel voor efficiënter invriezen en
ontdooien het voedsel in kleine porties.
• Wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic. Zorg ervoor dat de verpakking
luchtdicht is.
• Om te voorkomen dat de temperatuur
van al ingevroren voedsel toeneemt,
dient u vers voedsel hier niet direct
naast te plaatsen.
• Smalle pakjes zijn makkelijker te
bewaren dan dikke. Zout maakt
voedsel minder lang houdbaar.
• IJsblokjes, ingevroren water of
waterijsjes niet meteen nadat ze uit de
vriezer zijn gehaald opeten. Gevaar
voor bevriezing.
• Het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is.
Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
• Verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op
geschikte wijze door de winkelier
werden bewaard.
• Zorg ervoor dat de ingevroren
levensmiddelen zo snel mogelijk van
de winkel naar uw vriezer gebracht
worden.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is,
bederft het snel en kan het niet
opnieuw worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven
bewaarperiode.
13
Algemene waarschuwingen
LET OP! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook
verricht, de stekker uit het
stopcontact trekken.
Dit apparaat bevat
koolwaterstoffen in de
koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen
uitgevoerd worden door
bevoegde technici.
De toebehoren en onderdelen
van het apparaat zijn niet
geschikt om in een
afwasmachine gewassen te
worden.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de
compressormotor tijdens normale werking
stopt, automatisch van de verdamper van
het koelvak verwijderd. Het dooiwater
loopt via een gootje in een speciale
opvangbak aan de achterkant van het
apparaat, boven de compressormotor,
waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het
koelvak regelmatig schoon te maken om
te voorkomen dat het water overloopt en
op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
Periodieke reiniging
LET OP! Trek niet aan
leidingen en/of kabels aan de
binnenkant van het apparaat
en verplaats of beschadig ze
niet.
LET OP! Let op dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de
accessoires schoon met lauw water en
wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te
verzekeren dat ze schoon en vrij van
resten zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig droog.
4. Maak indien toegankelijk de condensor
en de compressor aan de achterkant
van het apparaat schoon met een
borstel.
Dit zal de prestatie van het apparaat
verbeteren en het elektriciteitsverbruik
reduceren.
De vriezer ontdooien
Het vriesvak is vorstvrij. Dit betekent dat
er geen rijp gevormd wordt als het
vriesvak werkt, noch op de
binnenwanden, noch op het voedsel.
Periodes dat het apparaat niet
gebruikt wordt
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen
als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel
3. Maak het apparaat en alle toebehoren
schoon.
4. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
14
LET OP! Als u uw apparaat
ingeschakeld wilt laten, vraag
dan iemand om het zo nu en
dan te controleren, om te
voorkomen dat het bewaarde
voedsel bederft, als de stroom
uitvalt.
We raden aan de Holidaymodus te activeren.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Wat moet u doen als ...
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgescha‐
keld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch ap‐
paraat op het stopcontact aan.
Bel een gekwalificeerd elektri‐
cien.
De kist is kortgeleden aan‐
gezet of de temperatuur is
nog steeds te hoog.
Zie "Alarm hoge temperatuur".
De temperatuur in het ap‐
paraat is te hoog.
Neem contact op met een er‐
kend elektromonteur of de
dichtstbijzijnde klantenservice.
De deur is open gelaten.
Sluit de deur. Zie "Deur open
alarm"
Er verschijnt een
of
symbool in plaats van getal‐
len op het temperatuurdis‐
play.
Probleem met de tempe‐
ratuur van de sensor.
Neem contact op met de klan‐
tenservice (het koelsysteem
blijft werken om uw levensmid‐
delen koud te houden, maar
de temperatuur kan niet aan‐
gepast worden).
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in standby.
Sluit en open de deur.
Er is een hoorbaar of zicht‐
baar alarm.
15
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het lampje is stuk.
Neem contact op met de
dichtstbijzijnde klantenservice.
De temperatuur is fout in‐
gesteld.
Zie "Werking".
Er worden veel producten
tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en contro‐
leer dan nogmaals de tempe‐
ratuur.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Zie het typeplaatje voor de kli‐
maatklasse.
Het voedsel dat in het ap‐
paraat werd geplaatst,
was te warm.
Laat voedsel afkoelen tot ka‐
mertemperatuur voordat u het
opslaat.
De deur is niet goed ge‐
sloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De "FastFreeze-functie"
of"Shopping-functie" is in‐
geschakeld.
Raadpleeg "FastFreeze-func‐
tie" of"Shopping-functie".
De deur is niet correct ge‐
sloten of de deurpakking
is vervormd/vies.
Zie 'De deur sluiten'.
De dop van de wateraf‐
voer bevindt zich niet op
de juiste plaats.
Plaats de dop voor de wateraf‐
voer op de juiste manier.
Apparaat is volledig gela‐
den en is ingesteld op de
laagste temperatuur
Stel een hogere temperatuur
in. Zie "Werking".
De ingestelde temperatuur
in het apparaat is te laag
en de omgevingstempera‐
tuur is te hoog.
Stel een hogere temperatuur
in. Zie "Werking"
De temperatuur is fout in‐
gesteld.
Zie "Bediening".
De compressor start niet on‐
middellijk na het drukken op
"FastFreeze" of "Shopping",
of na het veranderen van de
temperatuur.
Dit is normaal, er is geen
storing.
De compressor start na enige
tijd.
Er loopt water over de ach‐
terkant van de koelkast.
Tijdens het automatische
ontdooiproces, ontdooit de
rijp tegen de achterwand.
Dat is juist.
De compressor werkt conti‐
nu.
Er is te veel vorst en ijs.
16
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er loopt water in de koel‐
kast.
Producten verhinderen dat
het water in de waterop‐
vangbak loopt.
Zorg ervoor dat de producten
de achterwand niet raken.
De waterafvoer is ver‐
stopt.
Reinig de waterafvoer.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet
aangesloten op de ver‐
damperbak boven de
compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast
op de verdamperbak.
De temperatuur kan niet
worden ingesteld.
De "FastFreeze-functie"
of"Shopping-functie" is in‐
geschakeld.
Schakel "FastFreeze-functie"
of"Shopping-functie" handma‐
tig uit of wacht tot de functie
automatisch reset om de tem‐
peratuur in te stellen. Raad‐
pleeg "FastFreeze-functie"
of"Shopping-functie".
dEMo verschijnt op het dis‐
play.
Het apparaat staat in de‐
monstratiemodus.
Houd de OK ongeveer 10 se‐
conden ingedrukt tot een lang
geluid klinkt en het display
even uitschakelt.
De temperatuur in het appa‐
raat is te laag/hoog.
De temperatuurknop is
niet goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere tempe‐
ratuur in.
De deur is niet goed ge‐
sloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
Er worden veel producten
tegelijk bewaard.
Plaats minder producten tege‐
lijk.
De deur is te vaak geo‐
pend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
De "FastFreeze-functie"
of"Shopping-functie" is in‐
geschakeld.
Raadpleeg "FastFreeze-func‐
tie" of"Shopping-functie".
Er is geen koude luchtcir‐
culatie in het apparaat
aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat
is.
Bel, wanneer het advies niet tot
resultaten leidt, de
dichtstbijzijnde klantenservice
voor dit merk.
Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met een
ledbinnenlampje dat een lange levensduur
heeft.
17
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op
met de klantenservice.
De deur sluiten
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg de montageaanwijzingen.
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de erkende servicedienst.
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
TECHNISCHE GEGEVENS
Productinformatieblad
Handelsmerk
Küppersbusch
Model
FKG8500.1I 925516088
Categorie
7. Koel-vrieskast
Energie-efficiëntieklasse
A++
Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op de re‐
sultaten van standaardtests gedurende 24 uur. Het
feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier
waarop het apparaat wordt gebruikt en de plaats waar
het zich bevindt
226
Opslagvolume in liter, koelkast
186
Opslagvolume in liter, ster
-
Opslagvolume in liter, kelderzone
-
Opslagvolume in liter, wijn
-
Opslagvolume in liter, totaal
247
Opslagvolume in liter, diepvries
61
Opslagvolume in liter, koeler
-
Opslagvolume in liter, andere ruimten
-
Sterclassificatie van het vriesvak met het hoogste op‐
slagvolume (l)
****
De ontwerptemperatuur van andere ruimten > 14 °C
(°C), indien van toepassing
-
Vorstvrij (J/N), koelkast
Nee
Vorstvrij (J/N), vriezer
Ja
conserveringsduur bij stroomuitval in h
23
Vriesvermogen in kg/24h
10
Klimaatklasse
SN-N-ST-T
18
Laagste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat
bedoeld is om te gebruiken, in °C
10
Hoogste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat
bedoeld is om te gebruiken, in °C
43
Geluidsemissie dB(A) re1 pW
39
Ingebouwde apparatuur J/N
Ja
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren
van wijn J/N
Nee
Aanvullende technische
gegevens
Afmetingen van de inbouw
Hoogte
1780 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Spanning (Voltage)
230 - 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de binnen- of buitenkant
van het apparaat en op het energielabel.
MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
afvalcontainer om het te recycleren.
Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het symbool
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
19
CONTENTS
Safety information
Safety instructions
Installation
Operation
Daily use
19
20
22
23
26
Hints and tips
Care and cleaning
Troubleshooting
Technical data
28
29
30
33
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
responsible for any injuries or damage that are the result of
incorrect installation or usage. Always keep the instructions
in a safe and accessible location for future reference.
Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
the use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
This appliance may be used by children between 3 and 8
years of age and persons with very extensive and complex
disabilities, if they have been properly instructed.
Children of less than 3 years of age should be kept away
from the appliance unless continuously supervised.
Do not let children play with the appliance.
Children shall not carry out cleaning and user maintenance
of the appliance without supervision.
Keep all packaging away from children and dispose of it
appropriately.
General Safety
•
This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
20
Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other
residential type environments
WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance
enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices or other
means to accelerate the defrosting process, other than
those recommended by the manufacturer.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING: Do not use electrical appliances inside the
food storage compartments of the appliance, unless they
are of the type recommended by the manufacturer.
Do not use water spray and steam to clean the appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use
neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
Do not store explosive substances such as aerosol cans
with a flammable propellant in this appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
WARNING! Only a qualified
person must install this
appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Do not use the appliance before
installing it in the built-in structure due
to safety manner.
• Follow the installation instructions
supplied with the appliance.
• Always take care when moving the
appliance as it is heavy. Always use
safety gloves and enclosed footwear.
• Make sure the air can circulate around
the appliance.
• At first installation or after reversing the
door wait at least 4 hours before
connecting the appliance to the power
supply. This is to allow the oil to flow
back in the compressor.
• Before carrying out any operations on
the appliance (e.g. reversing the door),
remove the plug from the power socket.
• Do not install the appliance close to
radiators or cookers, ovens or hobs.
• Do not expose the appliance to the
rain.
• Do not install the appliance where there
is direct sunlight.
• Do not install this appliance in areas
that are too humid or too cold.
21
• When you move the appliance, lift it by
the front edge to avoid scratching the
floor.
• The appliance contains a bag of
desiccant. This is not a toy. This is not
food. Please dispose of it immediately.
Electrical connection
WARNING! Risk of fire and
electric shock.
WARNING! When positioning
the appliance, ensure the
supply cord is not trapped or
damaged.
WARNING! Do not use multiplug adapters and extension
cables.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the parameters on the
rating plate are compatible with the
electrical ratings of the mains power
supply.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Make sure not to cause damage to the
electrical components (e.g. mains plug,
mains cable, compressor). Contact the
Authorised Service Centre or an
electrician to change the electrical
components.
• The mains cable must stay below the
level of the mains plug.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
Use
WARNING! Risk of injury,
burns, electric shock or fire.
The appliance contains flammable
gas, isobutane (R600a), a natural gas with
a high level of environmental compatibility.
Be careful not to cause damage to the
refrigerant circuit containing isobutane.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Do not put electrical appliances (e.g.
ice cream makers) in the appliance
unless they are stated applicable by the
manufacturer.
• If damage occurs to the refrigerant
circuit, make sure that there are no
flames and sources of ignition in the
room. Ventilate the room.
• Do not let hot items to touch the plastic
parts of the appliance.
• Do not put soft drinks in the freezer
compartment. This will create pressure
on the drink container.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products
in, near or on the appliance.
• Do not touch the compressor or the
condenser. They are hot.
• Do not remove or touch items from the
freezer compartment if your hands are
wet or damp.
• Do not freeze again food that has been
thawed.
• Follow the storage instructions on the
packaging of frozen food.
• Wrap the food in any food contact
material before putting it in the freezer
compartment.
Internal lighting
WARNING! Risk of electric
shock.
• The type of lamp used for this
appliance is for household appliances
only. Do not use it for house lighting.
22
Care and cleaning
Disposal
WARNING! Risk of injury or
damage to the appliance.
• Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.
• This appliance contains hydrocarbons
in the cooling unit. Only a qualified
person must do the maintenance and
the recharging of the unit.
• Regularly examine the drain of the
appliance and if necessary, clean it. If
the drain is blocked, defrosted water
collects in the bottom of the appliance.
Service
• To repair the appliance contact the
Authorised Service Centre.
• Use original spare parts only.
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door to prevent children
and pets to be closed inside of the
appliance.
• The refrigerant circuit and the insulation
materials of this appliance are ozonefriendly.
• The insulation foam contains
flammable gas. Contact your municipal
authority for information on how to
discard the appliance correctly.
• Do not cause damage to the part of the
cooling unit that is near the heat
exchanger.
INSTALLATION
WARNING! Refer to Safety
chapters.
WARNING! Refer to
installation instruction
document to install your
appliance.
WARNING! Fix the appliance
in accordance with installation
instruction document to avoid a
risk of instability of the
appliance.
Location
To ensure best performance, install the
appliance well away from sources of heat
such as radiators, boilers, direct sunlight
etc. Make sure that air can circulate freely
around the back of the cabinet.
Positioning
Install the appliance in a dry, well
ventilated indoors where the ambient
temperature corresponds to the climate
class indicated on the rating plate of the
appliance.
Cli‐
mate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Some functional problems
might occur for some types of
models when operating outside
of that range. The correct
operation can only be
guaranteed within the specified
temperature range. If you have
any doubts regarding where to
install the appliance, please
turn to the vendor, to our
customer service or to the
nearest Authorised Service
Centre.
23
Electrical connection
5 cm
• Before plugging in, ensure that the
voltage and frequency shown on the
rating plate correspond to your
domestic power supply.
• The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the
domestic power supply socket is not
earthed, connect the appliance to a
separate earth in compliance with
current regulations, consulting a
qualified electrician.
• The manufacturer declines all
responsibility if the above safety
precautions are not observed.
• This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
CAUTION! Refer to the
assembly instructions for the
installation.
Ventilation requirements
The airflow behind the appliance must be
sufficient.
OPERATION
Control Panel
1
8
1
2
3
4
5
6
7
6
Display
Freezer Temperature warmer button
Freezer Temperature colder button
OK
Functions
Fridge Temperature warmer button
5
4
3
2
7 Fridge Temperature colder button
8 ON/OFF
It is possible to change predefined sound
of buttons by pressing together Functions
and temperature colder button for a few
seconds. Change is reversible.
24
Display
A
B
C
D E F
G
Off
min
K J
I
H
Switching on
1. Connect the mains plug to the power
socket.
2. Press the appliance ON/OFF if the
display is off. The temperature
indicators show the set default
temperature.
The alarm buzzer could
operate after few seconds.
To reset the alarm refer to
"High temperature alarm".
To select a different set temperature refer
to "Temperature regulation".
If "dEMo" appears on the display, refer to
"Troubleshooting" .
Switching off
1. Press the appliance ON/OFF for 5
seconds.
The display switches off.
2. Disconnect the mains plug from the
power socket.
Temperature regulation
Set the temperature of the appliance by
pressing the temperature regulators.
Default set temperature:
• +5°C for the fridge
• -18°C for the freezer
The temperature indicators show the set
temperature.
A. Fridge compartment indicator
B. Timer indicator
/Temperature indicator
C. ON/OFF indicator
D. Shopping function
E. Holiday mode
F. FastFreeze function
G. Temperature indicator
H. Freezer compartment indicator
I. Alarm indicator
J. ChildLock function
K. DrinksChill function
The set temperature will be
reached within 24 hours.
After a power failure the set
temperature remains stored.
Switching on the fridge
To switch on the fridge it is enough to
press the fridge temperature regulator. To
switch on the fridge in the other way:
1. Press Functions until the
corresponding icon appears.
The Fridge OFF indicator flashes.
2. Press OK to confirm.
The fridge OFF indicator goes off.
To select a different set
temperature refer to
"Temperature regulation".
Switching off the fridge
1. Press Functions until the
corresponding icon appears.
The fridge OFF indicator and the fridge
compartment indicator flash.
The fridge temperature indicator shows
dashes.
2. Press OK to confirm.
The fridge OFF indicator is shown.
Shopping function
If you need to insert a large amount of
warm food, for example after doing the
25
grocery shopping, we suggest activating
the Shopping function to chill the products
more rapidly and to avoid warming the
other food which is already in the
refrigerator.
1. Press the Functions until the
corresponding icon appears.
The Shopping indicator flashes.
2. Press the OK to confirm.
The Shopping indicator is shown.
The Shopping function shuts off
automatically after approximately 6 hours.
To switch off the function before its
automatic end, repeat the procedure.
The function switches off by
selecting a different fridge set
temperature.
Holiday mode
This mode allows you to keep the
appliance closed and empty during a long
holiday period without the formation of bad
odours.
1. Press the Functions until the
corresponding icon appears.
The Holiday indicator flashes. The
temperature indicator shows the set
temperature.
2. Press the OK to confirm.
The Holiday indicator is shown.
This mode switches off after
selecting a different
temperature.
FastFreeze function
The FastFreeze function accelerates the
freezing of fresh food and, at the same
time, protects foodstuffs already stored
from undesirable warming.
1. To activate this function press the
Functions button until the
corresponding icon appears.
The FastFreeze indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
The FastFreeze indicator is shown.
This function stops automatically after 52
hours.
To switch off the function before its
automatic end repeat the procedure until
the FastFreeze indicator turns off.
The function switches off by
selecting a different set
temperature.
ChildLock function
Activate the ChildLock function to lock the
buttons from unintentional operation.
1. Press Functions until the
corresponding icon appears.
The ChildLock indicator flashes.
2. Press OK to confirm.
The ChildLock indicator is shown.
To deactivate the ChildLock function,
repeat the procedure until the ChildLock
indicator goes off.
DrinksChill function
The DrinksChill function is to be used to
set an acoustic alarm at the preferred
time, useful for example when a recipe
requires to cool down food products for a
certain period of time.
It is also useful when a reminder is
needed in order not to forget the bottles
placed in the freezer for fast cooling.
1. Press Functions until the
corresponding icon appears.
The DrinksChill indicator flashes.
The Timer shows the set value (30
minutes) for a few seconds.
2. Press the Timer regulator to change
the Timer set value from 1 to 90
minutes.
3. Press OK to confirm.
TheDrinksChill indicator is shown.
The Timer start to flash (min).
At the end of the countdown the
DrinksChill indicator flashes and an
audible alarm sounds. Press OK to switch
off the sound and terminate the function.
26
To switch off the function repeat the
procedure until the DrinksChill goes off.
It is possible to change the time
at any time during the
countdown and at the end by
pressing the Temperature
colder button and the
Temperature warmer button.
The buzzer switches off.
The freezer temperature indicator shows
the highest temperature reached for a few
seconds, then displays the set
temperature again.
The alarm indicator continues
to flash until the normal
conditions are restored.
High temperature alarm
Door open alarm
An increase in the temperature in the
freezer compartment (for example due to
an earlier power failure) is indicated by
flashing the alarm icon and freezer
temperature indicators, and sounding of
buzzer.
If the door is left open for a few minutes,
the acoustic alarm starts and alarm
indicator flashes.
Press any button.
The alarm stops after closing the door.
During the alarm, the acoustic signal can
be muted by pressing any button.
DAILY USE
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, the interior and all internal
accessories should be washed with
lukewarm water and some neutral soap to
remove the typical smell of a brand-new
product, then dried thoroughly.
CAUTION! Do not use
detergents, abrasive powders,
chlorine or oil-based cleaners
as they will damage the finish.
Positioning the door shelves
To permit storage of food packages of
various sizes, the door shelves can be
placed at different heights.
1. Gradually pull the shelf up until it
comes free.
2. Reposition as required.
This model is equipped with a variable
storage box which can be moved
sideways.
27
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped
with a series of runners so that the
shelves can be positioned as desired.
This appliance is also equipped with a
shelf consisting of two parts. The front half
of the shelf can be placed under the
second half to make better use of space.
To fold the shelf:
1. Take out the front half gently.
2. Slide it into the lower rail and under the
second half.
1
To freeze fresh food place it in the top
compartment.
The maximum amount of food that can be
frozen in 24 hours is specified on the
rating plate, a label located on the inside
of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours,
during this period do not add other food to
be frozen.
In the event of accidental defrosting, for
example due to a power failure, if the
power has been off for longer than the
value shown in the technical
characteristics chart under "rising time",
the defrosted food must be consumed
quickly or cooked immediately and then
re-frozen (after cooling).
Thawing
2
Do not move the glass shelf
above the vegetable drawer to
ensure correct air circulation.
Freezing and storage of frozen
food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen and
deep-frozen food for a long time.
When first starting-up or after a period out
of use, before putting the products in the
compartment let the appliance run at least
2 hours with the FastFreeze function
turned on. To freeze fresh food activate
the FastFreeze function at least 24 hours
before placing the food to be frozen in the
freezer compartment.
Deep-frozen or frozen food, prior to being
used, can be thawed in the refrigerator
compartment or at room temperature,
depending on the time available for this
operation.
Small pieces may even be cooked still
frozen, directly from the freezer: in this
case, cooking will take longer.
Ice-cube production
This appliance is equipped with one or
more trays for the production of ice-cubes.
Do not use metallic instruments
to remove the trays from the
freezer.
1. Fill these trays with water
2. Put the ice trays in the freezer
compartment.
Cold accumulators
The freezer contains at least one cold
accumulator which increases storage time
in the event of a power cut or breakdown.
28
HINTS AND TIPS
Normal operating sounds
The following sounds are normal during
operation:
• A faint gurgling and bubbling sound
from coils sound when refrigerant is
pumped.
• A whirring and pulsating sound from
the compressor when refrigerant is
pumped.
• A sudden cracking noise from inside
appliance caused by thermic dilatation
(a natural and not dangerous physical
phenomenon).
• A faint click noise from the temperature
regulator when the compressor
switches on or off.
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
• Do not remove the cold accumulators
from the freezer basket.
Hints for fresh food refrigeration
• Do not store warm food or evaporating
liquids in the refrigerator.
• Cover or wrap the food, particularly if it
has a strong flavour.
• Position food so that air can circulate
freely around it.
Hints for refrigeration
Useful hints:
• Meat (all types): wrap in a suitable
packaging and place it on the glass
shelf above the vegetable drawer.
Store meat for at most 1-2 days.
• Cooked foods, cold dishes: cover and
place on any shelf.
• Fruit and vegetables: clean thoroughly
and place in a special drawer.
Bananas, potatoes, onions and garlic
must not be kept in the refrigerator if
not packed.
• Butter and cheese: place in a special
airtight container or wrap in an
aluminium foil or a polythene bag to
exclude as much air as possible.
• Bottles: close with a cap and place on
the door bottle shelf, or (if available) on
the bottle rack.
Hints for freezing
• Freeze only top quality, fresh and
thoroughly cleaned food products.
• For more efficient freezing and thawing
divide food into small portions.
• Wrap the food in aluminium foil or
polythene. Make sure that the
packages are airtight.
• To avoid increase in temperature of
already frozen food, do not place fresh
unfrozen food directly next to it.
• Lean foods store better and longer than
fatty ones. Salt reduces the storage life
of food.
• Do not eat ice cubes, water ices or ice
lollies immediately after taking them out
of the freezer. Risk of frostbites.
• It is advisable to show the freezing date
on each individual pack to enable you
to keep tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
• Make sure that the commercially frozen
food products were adequately stored
by the retailer.
• Make sure that frozen foodstuffs are
transferred from the food store to the
freezer in the shortest possible time.
• Once defrosted, food deteriorates
rapidly and cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period
indicated by the food manufacturer.
29
CARE AND CLEANING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
General warnings
CAUTION! Unplug the
appliance before carrying out
any maintenance operation.
This appliance contains
hydrocarbons in its cooling unit;
maintenance and recharging
must therefore only be carried
out by authorized technicians.
during normal use. The defrost water
drains out through a trough into a special
container at the back of the appliance,
over the motor compressor, where it
evaporates.
It is important to periodically clean the
defrost water drain hole in the middle of
the refrigerator compartment channel to
prevent the water overflowing and dripping
onto the food inside.
The accessories and parts of
the appliance are not suitable
for washing in a dishwasher.
Periodic cleaning
CAUTION! Do not pull, move
or damage any pipes and/or
cables inside the appliance.
CAUTION! Do not damage the
cooling system.
The equipment has to be cleaned
regularly:
1. Clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
2. Regularly check the door seals and
wipe them clean to ensure they are
clean and free from debris.
3. Rinse and dry thoroughly.
4. If accessible, clean the condenser and
the compressor at the back of the
appliance with a brush.
This will improve the performance of
the appliance and save electricity
consumption.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator compartment
every time the motor compressor stops,
Defrosting of the freezer
The freezer compartment is frost free. This
means that there is no build up of frost
when it is in operation, neither on the
internal walls, nor on the foods.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
1. Disconnect the appliance from
electricity supply.
2. Remove all food.
3. Clean the appliance and all
accessories.
4. Leave the door/doors open to prevent
unpleasant smells.
CAUTION! If you want to keep
the appliance switched on, ask
somebody to check it once in a
while to prevent the food inside
from spoiling in case of a
power failure.
We recommend activating
Holiday Mode.
30
TROUBLESHOOTING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
What to do if...
Problem
Possible cause
Solution
The appliance does not op‐
erate.
The appliance is switched
off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not con‐
nected to the mains sock‐
et correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
There is no voltage in the
mains socket.
Connect a different electrical
appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The cabinet has been re‐
cently switched on or the
temperature is too high.
Refer to "High temperature
alarm".
The temperature in the ap‐
pliance is too high.
Contact a qualified electrician
or contact the nearest Author‐
ised Service Centre.
The door is left open.
Close the door. Refer to "Door
open alarm"
A
or
symbol is shown
instead of numbers on the
Temperature Display.
Temperature sensor prob‐
lem.
Contact the nearest Author‐
ised Service Centre (the cool‐
ing system will continue to
keep food products cold, but
temperature adjustment will
not be possible).
The lamp does not work.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Contact the nearest Author‐
ised Service Centre.
Temperature is set incor‐
rectly.
Refer to "Operation".
Many food products were
put in at the same time.
Wait few hours and then
check the temperature again.
The room temperature is
too high.
Refer to climate class chart on
the rating plate.
Food products placed in
the appliance were too
warm.
Allow food products to cool to
room temperature before stor‐
ing.
Audible or visual alarm is
on.
The compressor operates
continually.
31
Problem
Possible cause
Solution
The door is not closed cor‐
rectly.
Refer to "Closing the door".
The "FastFreeze function"
or "Shopping function" is
switched on.
Refer to "FastFreeze function"
or "Shopping function".
The door is not closed cor‐
rectly or the gasket is de‐
formed/dirty.
Refer to "Closing the door".
The water drainage plug is
not correctly positioned.
Position the water drainage
plug in the correct way.
Appliance is fully loaded
and it is set to the lowest
temperature
Set a higher temperature. Re‐
fer to "Operation".
Temperature set in the ap‐
pliance is too low and the
ambient temperature is
too high.
Set a higher temperature. Re‐
fer to "Operation"
Temperature is set incor‐
rectly.
Refer to "Operation" .
The compressor does not
start immediately after
pressing the "FastFreeze" or
"Shopping", or after chang‐
ing the temperature.
This is normal, no error
has occurred.
The compressor starts after a
period of time.
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
During the automatic de‐
frosting process, frost
melts on the rear plate.
This is correct.
Water flows inside the refrig‐
erator.
Food products prevent the
water to flow into the wa‐
ter collector.
Make sure that food products
do not touch the rear plate.
The water outlet is clog‐
ged.
Clean the water outlet.
The melting water outlet is
not connected to the evap‐
orative tray above the
compressor.
Attach the melting water outlet
to the evaporative tray.
There is too much frost and
ice.
Water flows on the floor.
32
Problem
Possible cause
Solution
Temperature cannot be set.
The "FastFreeze function"
or "Shopping function" is
switched on.
Switch off "FastFreeze func‐
tion" or "Shopping function"
manually, or wait until the
function resets automatically
to set the temperature. Refer
to "FastFreeze function" or
"Shopping function".
dEMo appears on the dis‐
play.
The appliance is in dem‐
onstration mode.
Keep the OK pressed for ap‐
proximately 10 seconds until a
long sound is heard and dis‐
play shuts off for a short time.
The temperature in the ap‐
pliance is too low/too high.
The temperature regulator
is not set correctly.
Set a higher/lower tempera‐
ture.
The door is not closed cor‐
rectly.
Refer to "Closing the door".
The food products' tem‐
perature is too high.
Let the food products temper‐
ature decrease to room tem‐
perature before storage.
Many food products are
stored at the same time.
Add less food products at the
same time.
The door has been
opened often.
Open the door only if necessa‐
ry.
The "FastFreeze function"
or "Shopping function" is
switched on.
Refer to "FastFreeze function"
or "Shopping function".
There is no cold air circu‐
lation in the appliance.
Make sure that there is cold
air circulation in the appliance.
If the advice does not lead to
the desired result, contact the
nearest Authorised Service
Centre.
Replacing the lamp
The appliance is equipped with a longlife
LED interior light.
Only service is allowed to replace the
lighting device. Contact your Authorised
Service Centre.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to
assembly instructions.
3. If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Authorised
Service Centre.
33
TECHNICAL DATA
Product information sheet
Trade Mark
Küppersbusch
Model
FKG8500.1I 925516088
Category
7. Refrigerator-freezer
Energy efficiency class
A++
Energy consumption in kWh per year, based on
standard test results for 24 hours. The actual energy
consumption will depend on how the appliance is
used and where it is located
226
Storage volume in litres, Fridge
186
Storage volume in litres, Star
-
Storage volume in litres, Cellar zone
-
Storage volume in litres, Wine
-
Storage volume in litres, Total
247
Storage volume in litres, Freezer
61
Storage volume in litres, Chiller
-
Storage volume in litres, Other compartments
-
Star rating of freezer compartment with highest stor‐
age volume (l)
****
Design temperature of other compartments > 14 °C
(°C), if any
-
Frost free (Y/N), Fridge
No
Frost free (Y/N), Freezer
Yes
Power cut safe in h
23
Freezing capacity in kg/24h
10
Climate class
SN-N-ST-T
Lowest ambient temperature at which this appliance
is intended to be used, in °C
10
Highest ambient temperature at which this appliance
is intended to be used, in °C
43
Acoustical noise emissions dB(A) re1 pW
39
Built in appliance Y/N
Yes
This appliance is intended to be used exclusively for
the storage of wine Y/N
No
34
Additional technical data
Dimensions of the recess
Height
1780 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Voltage
230 - 240 V
Frequency
50 Hz
The technical information is situated in the
rating plate, on the external or internal
side of the appliance and on the energy
label.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle materials with the symbol . Put
the packaging in relevant containers to
recycle it. Help protect the environment
and human health by recycling waste of
electrical and electronic appliances. Do
not dispose of appliances marked with the
symbol with the household waste.
Return the product to your local recycling
facility or contact your municipal office.
35
TABLE DES MATIÈRES
Informations de sécurité
Consignes de sécurité
Installation
Fonctionnement
Utilisation quotidienne
35
37
39
40
43
Conseils
Entretien et nettoyage
Dépannage
Caractéristiques techniques
45
46
47
51
Sous réserve de modifications.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts
résultant d'une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et
accessible pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de
8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont
les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à
condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions
concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de
comprendre les risques encourus.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants entre 3 et
8 ans et des personnes ayant un handicap très important
et complexe à condition d'avoir reçu de bonnes
instructions.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart
de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et
jetez-les convenablement.
36
Sécurité générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
domestique et des situations telles que :
– dans des fermes, des coins cuisines réservés au
personnel dans des magasins, bureaux et autres
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des
environnements du type chambres d’hôtes et autres
environnements à caractère résidentiel
AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de
ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans la
structure intégrée, ne soient pas obstrués.
AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun dispositif mécanique
ou autre appareil pour accélérer le processus de dégivrage
que ceux recommandés par le fabricant.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit
frigorifique.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques
à l'intérieur des compartiments de conservation des
aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé
par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez
uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas
de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet
appareil, comme des aérosols contenant un produit
inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des
personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
37
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Installation
AVERTISSEMENT! L'appareil
doit être installé uniquement
par un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Pour des raisons de sécurité, n'utilisez
pas l'appareil avant de l'avoir installé
dans la structure encastrée.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies avec
l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
• Lors de la première installation ou
après avoir inversé la porte, attendez
au moins 4 heures avant de brancher
l'appareil sur le secteur. Cela permet à
l'huile de refouler dans le compresseur.
• Avant toute opération sur l'appareil (par
ex. inversion de la porte), débranchez
la fiche de la prise de courant.
• N'installez pas l'appareil à proximité
d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un
four ou d'une table de cuisson.
• N'exposez pas l'appareil à la pluie.
• N'installez pas l'appareil dans un
endroit exposé à la lumière directe du
soleil.
• N'installez pas l'appareil dans une
pièce trop humide ou trop froide.
• Lorsque vous déplacez l'appareil,
veillez à le soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
• L'appareil contient un sachet de
dessiccateur. Ce n'est pas un jouet. Ce
n'est pas un aliment. Jetez-le
immédiatement.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
AVERTISSEMENT! Lorsque
vous installez l'appareil,
assurez-vous que le câble
d'alimentation n'est pas coincé
ou endommagé.
AVERTISSEMENT! N'utilisez
pas d'adaptateurs multiprises ni
de rallonges.
• L’appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les paramètres figurant sur
la plaque signalétique correspondent
aux données électriques de votre
réseau.
• Utilisez une prise correctement
installée et protégée contre les chocs.
• Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la
fiche secteur, le câble d'alimentation ou
le compresseur. Contactez le service
après-vente agréé ou un électricien
pour changer les composants
électriques.
• Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche secteur.
• Ne branchez la fiche d’alimentation à la
prise de courant qu’à la fin de
l’installation. Assurez-vous que la prise
principale est accessible une fois
l’appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble
d’alimentation électrique pour
débrancher l’appareil. Tirez toujours
sur la fiche de la prise secteur.
Utilisation
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures,
d'électrocution ou d'incendie.
L'appareil contient un gaz
inflammable, l'isobutane (R600a), un gaz
naturel ayant un niveau élevé de
compatibilité environnementale. Veillez à
ne pas endommager le circuit frigorifique
contenant de l'isobutane.
38
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
• Si le circuit frigorifique est endommagé,
assurez-vous de l'absence de flammes
et de sources d'ignition dans la pièce.
Aérez la pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de
l'appareil.
• Ne placez jamais de boissons
gazeuses dans le congélateur. Cela
engendrerait une pression sur le
récipient de la boisson.
• Ne stockez jamais de gaz ou de liquide
inflammable dans l'appareil.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés de
produits inflammables à l'intérieur ou à
proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.
• Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
• Ne retirez pas et ne touchez pas les
éléments du compartiment congélateur
avec les mains mouillées ou humides.
• Ne recongelez jamais un aliment qui a
été décongelé.
• Respectez les instructions de stockage
figurant sur l'emballage des aliments
surgelés.
• Emballez les aliments dans un
emballage adapté au contact avec des
aliments avant de les placer dans le
compartiment congélateur.
Éclairage intérieur
AVERTISSEMENT! Risque
d'électrocution !
• Le type d'ampoule utilisé pour cet
appareil est uniquement destiné aux
appareils domestiques. Ne l'utilisez pas
pour éclairer votre logement.
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure corporelle ou de
dommages matériels.
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
• Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération. L'entretien et la recharge
du circuit de réfrigération doivent être
effectués par un professionnel qualifié.
• Examinez régulièrement l'écoulement
de l'appareil et si nécessaire, nettoyezle. Si l'orifice est bouché, l'eau
provenant du dégivrage s'écoulera en
bas de l'appareil.
Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
• Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent la
couche d'ozone.
• La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des informations
sur la marche à suivre pour mettre
l'appareil au rebut.
• N'endommagez pas la partie du circuit
de réfrigération située à proximité du
condenseur thermique.
39
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
AVERTISSEMENT! Consultez
les instructions d'installation
pour installer votre appareil.
AVERTISSEMENT! Fixez
l’appareil conformément aux
instructions d’installation pour
éviter tout risque d’instabilité de
l’appareil.
Localisation
Pour assurer des performances optimales,
l'appareil ne doit pas être installé près
d'une source de chaleur telle qu'un
radiateur, une chaudière, la lumière
directe du soleil, etc. Assurez-vous que
l'air circule librement à l'arrière de
l'appareil.
Positionnement
Installez cet appareil dans une pièce
intérieure sèche et bien ventilée où la
température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil.
Classe
clima‐
tique
Température ambiante
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à + 32 °C
ST
+16 °C à + 38 °C
T
+16 °C à + 43 °C
Des problèmes fonctionnels
peuvent survenir sur certains
types de modèles fonctionnant
hors de cette plage de
températures. Seul le respect
de la plage de températures
spécifiée peut garantir un bon
fonctionnement de l'appareil.
En cas de doute concernant
l'emplacement d'installation de
l'appareil, veuillez contacter le
vendeur, notre service aprèsvente ou le centre de
réparation agréé le plus
proche.
Branchement électrique
• Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre réseau
électrique domestique.
• L'appareil doit être relié à la terre. La
fiche du cordon d'alimentation est
fournie avec un contact à cette fin. Si la
prise de courant n'est pas mise à la
terre, branchez l'appareil à une mise à
la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.
• Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de non-respect
de ces consignes de sécurité.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
Exigences en matière de
ventilation
Veillez à garantir une circulation d'air
suffisante à l'arrière de l'appareil.
40
ATTENTION! Consultez la
notice de montage lors de
l'installation.
min.
200 cm2
5 cm
min.
200 cm2
FONCTIONNEMENT
Bandeau de commande
1
8
7
6
1 Affichage
2 Touche d'augmentation de la
température du congélateur
3 Touche de diminution de la
température du congélateur
4 OK
5 Functions
6 Touche d'augmentation de la
température du réfrigérateur
5
4
3
2
7 Touche de diminution de la
température du réfrigérateur
8 ON/OFF
Pour modifier la tonalité prédéfinie des
touches, appuyez simultanément sur la
touche Functions et la touche de
diminution de la température pendant
plusieurs secondes. Ce changement est
réversible.
Affichage
A
B
C
D E F
G
Off
min
K J
I
H
A. Voyant du compartiment réfrigérateur
B. Affichage de la minuterie
/Indicateur de température
C. Voyant ON/OFF
D. Fonction Shopping
E. Mode Holiday
F. Fonction FastFreeze
G. Indicateur de température
H. Voyant du compartiment congélateur
I. Voyant d'alarme
41
J. Fonction ChildLock
K. Fonction DrinksChill
Mise en marche
Mise en fonctionnement du
réfrigérateur
1. Branchez la fiche électrique de
l'appareil à la prise de courant.
2. Appuyez sur la touche ON/OFF de
l'appareil si l'affichage est éteint. Les
indicateurs de température indiquent la
température programmée par défaut.
L'alarme sonore peut se
déclencher au bout de
quelques secondes.
Pour réinitialiser l'alarme,
reportez-vous au paragraphe
« Alarme haute température ».
Pour sélectionner une température
différente, reportez-vous au paragraphe
« Réglage de la température ».
Si "dEMo" s'affiche, reportez-vous au
chapitre « En cas d'anomalie de
fonctionnement ».
Mise à l'arrêt
1. Appuyez sur la touche ON/OFF de
l'appareil pendant 5 secondes.
L'affichage s'éteint.
2. Débranchez la fiche électrique de
l'appareil de la prise de courant.
Réglage de la température
Réglez la température de l'appareil en
appuyant sur les touches de température.
Température par défaut :
• +5 °C dans le réfrigérateur
• -18 °C dans le congélateur
Les indicateurs de température affichent
la température programmée.
La température programmée
sera atteinte sous 24 heures.
Après une coupure de courant,
la température programmée
reste enregistrée.
Pour allumer le réfrigérateur, il vous suffit
d'appuyer sur la touche de réglage de la
température du réfrigérateur. Pour allumer
le réfrigérateur d'une autre façon :
1. Appuyez sur la touche Functions
jusqu'à ce que le symbole
correspondant s'affiche.
L'indicateur OFF du réfrigérateur clignote.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
Le voyant OFF du réfrigérateur s'éteint.
Pour sélectionner une
température différente,
reportez-vous au paragraphe
« Réglage de la température ».
Mise à l'arrêt du réfrigérateur
1. Appuyez sur la touche Functions
jusqu'à ce que le symbole
correspondant s'affiche.
L'indicateur OFF du réfrigérateur et le
voyant du compartiment réfrigérateur
clignotent.
L'indicateur de température du
réfrigérateur affiche des tirets.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur OFF du réfrigérateur s'allume.
Fonction Shopping
Si vous devez ranger une grande quantité
d'aliments dans votre réfrigérateur, par
exemple après avoir fait vos courses,
nous vous suggérons d'activer la fonction
Shopping : elle permet de refroidir
rapidement les aliments tout en évitant le
réchauffement des denrées déjà stockées
dans le réfrigérateur.
1. Appuyez sur la touche Functions
jusqu'à ce que le symbole
correspondant s'affiche.
L'indicateur Shopping clignote.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur Shopping s'affiche.
42
La fonction Shopping se désactive
automatiquement au bout d'environ
6 heures.
Pour désactiver la fonction avant sa
désactivation automatique, répétez la
procédure.
La fonction se désactive
lorsque vous sélectionnez une
température différente pour le
réfrigérateur.
Mode Holiday
Ce mode vous permet de laisser l'appareil
vide et fermé pendant une longue période
sans formation de mauvaises odeurs.
1. Appuyez sur la touche Functions
jusqu'à ce que le symbole
correspondant s'affiche.
L'indicateur Holiday clignote. L'indicateur
de température indique la température
programmée.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur Holiday s'affiche.
Le mode se désactive lorsque
vous sélectionnez une
température différente.
Fonction FastFreeze
La fonction FastFreeze accélère la
congélation des aliments frais et protège
en même temps les denrées déjà
entreposées d'un réchauffement
indésirable.
1. Pour activer cette fonction, appuyez
sur la touche Functions jusqu'à ce que
le symbole correspondant s'affiche.
L'indicateur FastFreeze clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour
confirmer.
L'indicateur FastFreeze s'affiche.
Cette fonction s'arrête automatiquement
au bout de 52 heures.
Pour désactiver la fonction avant qu'elle
ne s'arrête automatiquement, répétez la
procédure jusqu'à ce que le voyant
FastFreeze s'éteigne.
La fonction se désactive
lorsque vous sélectionnez une
température différente.
Fonction ChildLock
Activez la fonction ChildLock pour
verrouiller les touches et éviter toute
opération accidentelle.
1. Appuyez sur la touche Functions
jusqu'à ce que le symbole
correspondant s'affiche.
L'indicateur ChildLock clignote.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur ChildLock s'affiche.
Pour désactiver la fonction ChildLock,
répétez la procédure jusqu'à ce que le
voyant ChildLock s'éteigne.
Fonction DrinksChill
La fonction DrinksChill doit être utilisée
pour le réglage d'une alarme sonore à une
heure souhaitée, ce qui est utile, par
exemple, lorsque l'on souhaite refroidir
une préparation pendant un certain temps
dans le cadre d'une recette de cuisine.
Elle est également utile lorsque vous avez
besoin d'un rappel pour ne pas oublier
que vous avez placé des bouteilles dans
le congélateur pour les refroidir
rapidement.
1. Appuyez sur la touche Functions
jusqu'à ce que le symbole
correspondant s'affiche.
L'indicateur DrinksChill clignote.
Le minuteur indique pendant quelques
secondes la valeur programmée
(30 minutes).
2. Appuyez sur la touche de réglage de
la minuterie pour modifier la valeur
programmée (de 1 à 90 minutes).
3. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur DrinksChill s'affiche.
Le minuteur se met à clignoter (min).
Une fois la durée programmée écoulée, le
voyant DrinksChill clignote et un signal
sonore retentit. Appuyez sur la touche OK
43
pour arrêter le signal sonore et désactiver
la fonction.
Pour désactiver la fonction, répétez la
procédure jusqu'à ce que DrinksChill
s'éteigne.
Il est possible de modifier la
durée à tout moment et avant
la fin du décompte en appuyant
sur la touche de diminution de
la température et sur la touche
d'augmentation de la
température.
Alarme haute température
Une augmentation de la température dans
le compartiment congélateur (par exemple
à cause d'une coupure de courant) est
indiquée par le clignotement du symbole
d'alarme et des indicateurs de
température du congélateur et par le
déclenchement de l'alarme sonore.
Appuyez sur une touche quelconque.
L'alarme s'éteint.
L'indicateur de température/voyant du
thermostat du congélateur affiche pendant
quelques secondes la température la plus
élevée atteinte, puis affiche à nouveau la
température programmée.
Le voyant d'alarme continue de
clignoter jusqu'à ce que les
conditions normales soient
restaurées.
Alarme de porte ouverte
Si la porte reste ouverte pendant quelques
minutes, le signal sonore se déclenche et
le voyant d'alarme clignote.
L'alarme s'interrompt dès que vous fermez
la porte. Lorsque l'alarme se déclenche, le
signal sonore peut être désactivé en
appuyant sur n'importe quelle touche.
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les
accessoires avec de l'eau tiède
savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION! N'utilisez jamais
de détergents, de produits
abrasifs, de nettoyants à base
de chlore ou d'huile car ils
pourraient endommager le
revêtement.
Mise en place des balconnets
de la porte
En fonction de la taille des emballages
des aliments conservés, les balconnets de
la porte peuvent être positionnés à
différentes hauteurs.
1. Soulevez doucement le balconnet
jusqu'à ce qu'il se détache.
2. Repositionnez-le selon les besoins.
44
1
2
Ne modifiez pas l'emplacement
de la clayette en verre située
au-dessus du bac à légumes,
afin de garantir une circulation
d'air optimale.
Le modèle est équipé d'un bac de
rangement réglable qui peut glisser
latéralement.
Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières afin que les
clayettes puissent être positionnées
comme vous le souhaitez.
Cet appareil est également doté d'une
clayette composée de deux parties. La
partie avant de la clayette peut être
rabattue et placée sous la seconde partie
pour une meilleure utilisation de l'espace.
Pour rabattre la clayette :
1. Sortez doucement la partie avant.
2. Faites-la glisser dans le rail inférieur,
sous la seconde moitié.
Congélation et rangement des
produits surgelés
Le compartiment congélateur est idéal
pour congeler des aliments frais et
conserver longtemps des aliments
congelés ou surgelés.
Lors de la mise en service ou après un
arrêt prolongé, laissez fonctionner
l'appareil pendant 2 heures environ avec
la fonction FastFreeze activée avant
d'introduire les produits dans le
compartiment. Activez la fonction
FastFreeze au moins 24 heures avant
d'introduire des aliments frais à congeler
dans le compartiment congélateur.
Pour congeler des aliments frais, placezles dans le compartiment supérieur.
La quantité maximale d'aliments frais que
vous pouvez congeler par tranche de
24 heures est indiquée sur la plaque
signalétique (située à l'intérieur de
l'appareil).
Le processus de congélation demande 24
heures. Vous ne devez ajouter aucun
autre aliment à congeler pendant cette
période.
En cas de dégivrage involontaire, par
exemple en cas de panne de courant, si le
45
courant a été interrompu pendant un délai
supérieur à celui indiqué dans le tableau
des caractéristiques techniques sous
« Temps de montée en température », les
aliments décongelés doivent être
consommés rapidement ou cuisinés
immédiatement puis à nouveau congelés
(une fois refroidis)
Décongélation
Avant utilisation, les aliments surgelés ou
congelés peuvent être décongelés dans le
compartiment réfrigérateur ou à
température ambiante en fonction du
temps disponible pour cette opération.
Les petites portions peuvent même être
cuites sans décongélation préalable ; la
cuisson sera cependant un peu plus
longue.
Production de glaçons
Cet appareil est équipé d'un ou plusieurs
bacs à glaçons.
N'utilisez pas d'instruments
métalliques pour décoller les
bacs du congélateur.
1. Remplissez les bacs avec de l'eau
2. Placez les bacs à glaçons dans le
compartiment congélateur.
Accumulateurs de froid
Le congélateur est équipé d'au moins un
accumulateur de froid qui permet
d'augmenter l'autonomie de conservation
de votre appareil en cas de coupure de
courant ou de panne.
CONSEILS
Bruits normaux de
fonctionnement
Conseils pour la réfrigération
des aliments frais
Les bruits suivants sont normaux lorsque
l'appareil est en cours de fonctionnement :
• Ne placez pas les aliments chauds ou
les liquides bouillants dans le
réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez les aliments,
surtout s'ils sont forts en saveurs.
• Placez correctement les aliments pour
que l'air puisse circuler librement
autour
• Un léger gargouillis lorsque le liquide
réfrigérant est pompé.
• Un ronronnement et un bruit de
pulsation provenant du compresseur
lorsque le liquide réfrigérant est pompé.
• Un bruit de craquement soudain
provenant de l'intérieur de l'appareil
provoqué par une dilatation thermique
(un phénomène naturel et inoffensif).
• Un léger cliquetis du thermostat
lorsque le compresseur s'active ou se
désactive.
Conseils d'économie d'énergie
• Évitez d'ouvrir trop souvent la porte du
congélateur et ne la laissez ouverte
que le temps nécessaire.
• Ne retirez pas les accumulateurs de
froid du panier de congélation.
Conseils pour la réfrigération
Conseil utiles :
• Viande (tous types de viande) :
emballez-la dans un emballage adapté
et placez-la sur l'étagère en verre audessus du bac à légumes. Ne
conservez la viande que 1 ou 2 jours
au plus.
• Aliments cuits, plats froids : couvrez-les
et placez-les sur une étagère.
• Fruits et légumes : nettoyez-les
soigneusement et placez-les dans le
bac spécial. Bananes, pommes de
terre, oignons et ail ne doivent pas être
mis dans le réfrigérateur, s'ils ne sont
pas emballés.
46
• Beurre et fromage : placez-les dans le
compartiment spécial, étanche à l'air,
ou enveloppez-les dans une feuille
d'aluminium ou un sachet en
polyéthylène, pour les tenir autant que
possible à l'abri de l'air.
• Bouteilles : elles doivent être munies
d'un bouchon et être placées sur le
porte-bouteilles ou (s'il est installé)
dans le balconnet à bouteilles de la
porte.
Conseils pour la congélation
• Congelez uniquement des aliments
frais, de qualité supérieure et propres.
• Pour une congélation et une
décongélation plus efficaces, séparez
les aliments en petites portions.
• Emballez les aliments dans du papier
aluminium ou en polyéthylène.
Assurez-vous que les emballages sont
hermétiques.
• Pour éviter d'augmenter la température
des aliments déjà surgelés, ne placez
pas d'aliments frais non congelés
directement à proximité.
• Les aliments faibles en gras se
conservent mieux et plus longtemps
que les aliments gras. Le sel diminue la
durée de conservation des aliments.
• Ne mangez pas les glaçons, les glaces
à l'eau ou les bâtonnets glacés dès leur
sortie du congélateur. Risque de
gelure !
• Il est conseillé d'indiquer la date de
congélation des aliments sur chaque
paquet afin de garder une trace du
temps de conservation.
Conseils pour le stockage des
aliments surgelés
• Assurez-vous que les denrées
surgelées achetées dans le commerce
ont été correctement entreposées par
le revendeur.
• Prévoyez un temps réduit au minimum
pour le transport des denrées du
magasin d'alimentation à votre
domicile.
• Une fois décongelés, les aliments se
détériorent rapidement et ne peuvent
être recongelés.
• Ne dépassez pas la durée de
conservation indiquée par le fabricant.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Avertissements généraux
ATTENTION! Débranchez
l'appareil avant toute opération
d'entretien et de nettoyage.
Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit
de réfrigération ; l'entretien et la
recharge ne doivent donc être
effectués que par du personnel
qualifié.
Les pièces et accessoires de
l'appareil ne doivent pas être
lavés au lave-vaisselle.
Nettoyage périodique
ATTENTION! Ne tirez pas, ne
déplacez pas, n'endommagez
pas les tuyaux et/ou câbles qui
se trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
ATTENTION! N'endommagez
pas le circuit de
refroidissement.
L'appareil doit être nettoyé régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires
avec de l'eau tiède et additionnée d'un
détergent doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de
porte et essuyez-les pour vous assurer
qu'ils sont propres et ne contiennent
pas de résidus.
47
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le
condenseur et le compresseur situés à
l'arrière de l'appareil avec une brosse.
Cette opération améliore les
performances de l'appareil et permet
des économies d'électricité.
Dégivrage du congélateur
Dégivrage du réfrigérateur
En cas de non-utilisation
prolongée
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de l'évaporateur
du compartiment réfrigérateur à chaque
fois que le compresseur s'arrête. L'eau de
dégivrage est collectée dans un récipient
spécial situé à l'arrière de l'appareil, audessus du compresseur, d'où elle
s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement
l'orifice d'écoulement de la goulotte
d'évacuation de l'eau de dégivrage située
au milieu du compartiment réfrigérateur
pour empêcher l'eau de déborder et de
couler à l'intérieur de l'appareil.
Le compartiment congélateur est garanti
sans givre. Cela signifie qu'il n'y a aucune
formation de givre lorsqu'il est en marche,
ni sur les parois intérieures, ni sur les
aliments.
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de
longues périodes, prenez les précautions
suivantes :
1. Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Nettoyez l'appareil et tous les
accessoires.
4. Laissez la porte/les portes ouverte(s)
pour éviter la formation d'odeurs
désagréables.
ATTENTION! Si, toutefois,
vous n'avez pas la possibilité
de débrancher et de vider
l'appareil, faites vérifier
régulièrement le bon de
fonctionnement de celui-ci pour
éviter que les aliments qu'il
contient ne pourrissent en cas
de coupure de courant.
Nous vous recommandons
d'activer le mode Holiday.
DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Que faire si…
Problème
Cause possible
Solution
L’appareil ne fonctionne
pas.
L'appareil est éteint.
Mettez l'appareil en marche.
48
Problème
Cause possible
Solution
La fiche du câble d'alimen‐
tation n'est pas correcte‐
ment insérée dans la prise
de courant.
Branchez correctement la fi‐
che du câble d'alimentation
dans la prise de courant.
Il n’y a pas de tension
dans la prise de courant.
Branchez un autre appareil
électrique à la prise de cou‐
rant. Contactez un électricien
qualifié.
L'appareil a récemment
été mis en marche ou la
température est trop éle‐
vée.
Consultez le paragraphe
« Alarme haute température ».
La température à l'inté‐
rieur de l'appareil est trop
élevée.
Contactez un électricien quali‐
fié ou le service après-vente
agréé le plus proche.
La porte est laissée ouver‐
te.
Fermez la porte. Consultez le
paragraphe « Alarme porte
ouverte ».
Un symbole
ou
appa‐
raît à la place des chiffres
sur l'écran de température.
Problème de capteur de
température.
Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche (le
système de réfrigération conti‐
nuera de maintenir les ali‐
ments au froid, mais le régla‐
ge de la température n'est pas
possible).
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est en mode
veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'éclairage est défectueux.
Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche.
Il y a une erreur dans le
réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
Trop de produits ont été
introduits simultanément.
Attendez quelques heures et
vérifiez de nouveau la tempé‐
rature.
La température ambiante
est trop élevée.
Reportez-vous au tableau des
classes climatiques de la pla‐
que signalétique.
Les aliments introduits
dans l'appareil étaient trop
chauds.
Laissez refroidir les aliments à
température ambiante avant
de les mettre dans l'appareil.
Les signaux sonores et vi‐
suels sont activés.
Le compresseur fonctionne
en permanence.
49
Problème
Cause possible
Solution
La porte n'est pas fermée
correctement.
Consultez le paragraphe
« Fermeture de la porte ».
La « fonction FastFree‐
ze » ou la« fonction
Shopping » est activée.
Reportez-vous au chapitre
« fonction FastFreeze » ou la
« fonction Shopping ».
La porte n'est pas correc‐
tement fermée ou le joint
est déformé/sale.
Consultez le paragraphe
« Fermeture de la porte ».
Le bouchon de la gouttière
d'évacuation de l'eau de
dégivrage n'est pas bien
placé.
Placez correctement le bou‐
chon de la gouttière d'évacua‐
tion de l'eau.
L'appareil est entièrement
chargé et il est réglé sur la
température la plus basse.
Augmentez la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
La température réglée
dans l’appareil est trop
basse et la température
ambiante est trop élevée.
Augmentez la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
Il y a une erreur dans le
réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
Le compresseur ne démarre
pas immédiatement après
avoir appuyé sur la touche
« FastFreeze » ou « Shopp‐
ing », ou après avoir changé
la température.
Ce phénomène est nor‐
mal, il ne s'agit pas d'une
anomalie.
Le compresseur démarre au
bout d'un certain temps.
De l'eau s'écoule sur la pla‐
que arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage au‐
tomatique, le givre fond
sur la plaque arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule à l'intérieur
du réfrigérateur.
Des aliments empêchent
l'eau de s'écouler dans le
réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits
ne touchent pas la plaque ar‐
rière.
L'orifice d'évacuation de
l'eau est obstrué.
Nettoyez l'orifice d'évacuation
de l'eau.
Le tuyau d'évacuation de
l'eau de dégivrage n'est
pas raccordé au bac
d'évaporation situé audessus du compresseur.
Fixez le tuyau de sortie de
l'eau au plateau d'évaporation.
Il y a trop de givre et de gla‐
ce.
De l'eau coule sur le sol.
50
Problème
Cause possible
Solution
Il est impossible de régler la
température.
La « fonction FastFree‐
ze » ou la« fonction
Shopping » est activée.
Désactivez manuellement la
« fonction FastFreeze » ou la
« fonction Shopping » ou at‐
tendez que la fonction se réin‐
itialise automatiquement avant
de régler la température. Re‐
portez-vous au chapitre
« fonction FastFreeze » ou la
« fonction Shopping ».
dEMo s'affiche sur le pan‐
neau.
L'appareil est en mode dé‐
monstration.
Maintenez la touche OK en‐
foncée pendant environ 10 se‐
condes, jusqu'à ce qu'un long
signal sonore retentisse et que
l'affichage s'éteigne pendant
un court instant.
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop basse/
élevée.
Le thermostat n'est pas ré‐
glé correctement.
Augmentez/réduisez la tempé‐
rature.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Consultez le paragraphe
« Fermeture de la porte ».
La température des pro‐
duits est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant
de les placer dans l'appareil.
Trop de produits ont été
introduits simultanément.
Introduisez moins de produits
en même temps.
La porte a été ouverte trop
souvent.
N'ouvrez la porte qu'en cas de
nécessité.
La « fonction FastFree‐
ze » ou la« fonction
Shopping » est activée.
Reportez-vous au chapitre
« fonction FastFreeze » ou la
« fonction Shopping ».
L'air froid ne circule pas
dans l'appareil.
Assurez-vous que de l'air froid
circule dans l'appareil.
Si ces conseils n'apportent pas
de solution à votre problème,
veuillez consulter le service
après-vente agréé le plus
proche.
Remplacement de l’éclairage
L'appareil est équipé d'un éclairage à LED
longue durée.
Le remplacement du dispositif d'éclairage
doit uniquement être effectué par un
technicien du service après-vente.
Contactez votre service après-vente
agréé.
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
51
2. Si nécessaire, ajustez la porte.
Reportez-vous aux instructions de
montage.
3. Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez le service
après-vente agréé.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fiche d'informations produit
Marque
Küppersbusch
Modèle
FKG8500.1I 925516088
Catégorie
7. Réfrigérateur-congélateur
Classe d'efficacité énergétique
A++
Consommation d'énergie annuelle en kWh, calculée
sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans
des conditions d’essai normalisées. La consommation
d’énergie réelle dépend des conditions d’utilisation et
de l’emplacement de l’appareil.
226
Volume de stockage en litres, Réfrigérateur
186
Volume de stockage en litres, « Étoile »
-
Volume de stockage en litres, zone « Cave »
-
Volume de stockage en litres, « Vin »
-
Volume de stockage en litres, Total
247
Volume de stockage en litres, « Congélateur »
61
Volume de stockage en litres, « Zone fraîcheur »
-
Volume de stockage en litres, « Compartiments de ty‐
pe autre »
-
Nombre d'étoiles du compartiment congélateur ayant
le volume de stockage le plus élevé (l)
****
Température de conception des « compartiments de
type autre » > 14 °C (°C), le cas échéant
-
« Sans givre » (O/N), Réfrigérateur
Non
« Sans givre » (O/N), Congélateur
Oui
Autonomie en h
23
« Pouvoir de congélation », exprimé en kg/24 h
10
Classe climatique
SN-N-ST-T
Température ambiante la plus basse à laquelle l'ap‐
pareil est conçu pour être utilisé, en °C
10
52
Température ambiante la plus haute à laquelle l'appa‐
reil est conçu pour être utilisé, en °C
43
Émissions acoustiques exprimées en dB(A) re 1 pW
39
Appareil intégrable O/N
Oui
Cet appareil est destiné uniquement au stockage du
vin O/N
Non
Autres caractéristiques
techniques
Dimensions de la niche d'encastrement
Hauteur
1780 mm
Largeur
560 mm
Profondeur
550 mm
Tension
230 - 240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
côté intérieur ou extérieur de l'appareil et
sur l'étiquette énergétique.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet. Contribuez
à la protection de l'environnement et à
votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques. Ne jetez pas
les appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un tel
produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
53
INHALTSVERZEICHNIS
Sicherheitshinweise
Sicherheitsanweisungen
Montage
Betrieb
Täglicher Gebrauch
53
55
57
58
61
Tipps und Hinweise
Reinigung und Pflege
Fehlersuche
Technische Daten
63
64
65
68
Änderungen vorbehalten.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts
zuerst die Bedienungsanleitung. Bei Verletzungen oder
Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder
Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.
Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen an einem
sicheren und zugänglichen Ort auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/
oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden,
wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des
Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Das Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren und
Personen mit schweren Behinderungen oder
Mehrfachbehinderung benutzt werden, wenn Sie in die
sichere Verwendung eingewiesen wurden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie
nicht ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern
fern und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
54
Allgemeine Sicherheit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften,
Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die
Belüftungsöffnungen im Schrank, um das Gerät und in der
Einbaunische nicht blockiert sind.
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang
durch andere als vom Hersteller empfohlene mechanische
oder sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des
Geräts keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen
Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder
Dampf.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen
Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven Substanzen,
wie Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder einer
gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden,
um Gefahrenquellen zu vermeiden.
55
SICHERHEITSANWEISUNGEN
Montage
WARNUNG! Die Montage des
Geräts darf nur von einer
qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Verwenden Sie das Gerät aus
Sicherheitsgründen nicht, bevor es in
den Einbauschrank gesetzt wird.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um das
Gerät zirkulieren kann.
• Warten Sie nach der Montage oder
dem Wechsel des Türanschlags
mindestens 4 Stunden, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung
anschließen. Dies ist erforderlich, damit
das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
• Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, bevor Sie am Gerät
arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
• Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe
von Heizkörpern, Herden, Backöfen
oder Kochfeldern auf.
• Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen
aus.
• Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo
es direktem Sonnenlicht ausgesetzt
sein könnte.
• Stellen Sie dieses Gerät nicht in
Bereichen auf, die zu feucht oder kalt
sind.
• Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.
• Das Gerät enthält einen Beutel mit
Trockenmittel. Dieser Beutel ist kein
Spielzeug. Dieser Beutel ist kein
Lebensmittel. Bitte entsorgen Sie ihn
umgehend.
Elektrischer Anschluss
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
WARNUNG! Achten Sie bei
der Montage des Geräts
darauf, dass das Netzkabel
nicht eingeklemmt oder
beschädigt wird.
WARNUNG! Verwenden Sie
keine Mehrfachsteckdosen
oder Verlängerungskabel.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Achten Sie darauf, elektrische Bauteile
(wie Netzstecker, Netzkabel und
Kompressor) nicht zu beschädigen.
Wenden Sie sich an den autorisierten
Kundendienst oder einen Elektriker, um
die elektrischen Bauteile
auszutauschen.
• Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
56
Gebrauch
WARNUNG! Es besteht
Verletzungs-, Verbrennungs-,
Stromschlag- oder
Brandgefahr.
Das Gerät enthält Isobutan
(R600a), ein brennbares Erdgas mit
einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf,
den Kältekreislauf, der Isobutan enthält,
nicht zu beschädigen.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte
(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom
Hersteller für diesen Zweck zugelassen
sind.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
• Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
• Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht
in das Gefrierfach. Dadurch entsteht
Druck auf den Getränkebehälter.
• Bewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
• Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt sind,
in das Gerät und stellen Sie solche
nicht in die Nähe oder auf das Gerät.
• Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
• Nehmen Sie keine Gegenstände aus
dem Gefrierfach bzw. berühren Sie
diese nicht, falls Ihre Hände nass oder
feucht sind.
• Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel
nicht wieder ein.
• Befolgen Sie die Hinweise auf der
Verpackung zur Aufbewahrung
tiefgekühlter Lebensmittel.
• Wickeln Sie die Lebensmittel in
Lebensmittelkontaktmaterial ein, bevor
Sie sie in das Gefrierfach legen.
Innenbeleuchtung
WARNUNG!
Stromschlaggefahr.
• Die in diesem Gerät verwendete
Lampe ist nur für Haushaltsgeräte
geeignet. Benutzen Sie diese nicht für
die Raumbeleuchtung.
Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie Risiko
von Schäden am Gerät.
• Schalten Sie das Gerät immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
• Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss
von einer qualifizierten Fachkraft
gewartet und nachgefüllt werden.
• Prüfen Sie regelmäßig den
Wasserabfluss des Geräts und reinigen
Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Abtauwasser am Boden des
Geräts an.
Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an den autorisierten
Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
Entsorgung
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie die Tür, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
• Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
57
• Die Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur korrekten
Entsorgung des Gerätes wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
• Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit
in der Nähe des Wärmetauschers nicht
beschädigt wird.
MONTAGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
WARNUNG! Lesen Sie zur
Installation des Geräts die
Montageanleitung.
WARNUNG! Befestigen Sie
das Gerät gemäß der
Montageanleitung, um das
Risiko eines instabilen Geräts
zu vermeiden.
Standort
Damit das Gerät die optimale Leistung
bringen kann, sollte es weit entfernt von
Wärmequellen wie Heizungskörpern,
Boilern, direktem Sonnenlicht usw.
aufgestellt werden. Die Luft muss frei an
der Rückseite des Gerätes zirkulieren
können.
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät in einem
trockenen, gut belüfteten Raum, an dem
die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem
Typenschild des Geräts angegeben ist.
Klima‐
klasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis + 38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
Bei einigen Modellen können
Funktionsstörungen auftreten,
wenn sie außerhalb dieses
Temperaturbereichs betrieben
werden. Der ordnungsgemäße
Betrieb wird nur innerhalb des
angegebenen
Temperaturbereichs
gewährleistet. Bei Fragen zum
Aufstellungsort des Geräts
wenden Sie sich an den
Verkäufer, unseren
Kundendienst oder
nächstgelegenen autorisierten
Service-Partner.
Elektroanschluss
• Kontrollieren Sie vor der ersten
Benutzung des Geräts, ob die
Netzspannung und -frequenz Ihres
Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu
diesem Zweck ist der Netzstecker mit
einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät gemäß den
geltenden Vorschriften von einem
qualifizierten Elektriker erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung bei Missachtung der
vorstehenden Sicherheitshinweise.
• Das Gerät entspricht den ECRichtlinien.
Anforderungen an die Belüftung
Hinter dem Gerät muss genug Platz für
eine ausreichende Luftzirkulation sein.
58
VORSICHT! Beachten Sie bei
der Installation die
Montageanleitung.
min.
200 cm2
5 cm
min.
200 cm2
BETRIEB
Bedienfeld
1
8
7
6
1 Display
2 Taste zum Erhöhen der
Gefrierraumtemperatur
3 Taste zum Senken der
Gefrierraumtemperatur
4 OK
5 Functions
6 Taste zum Erhöhen der
Kühlraumtemperatur
5
4
3
2
7 Taste zum Senken der
Kühlraumtemperatur
8 ON/OFF
Der voreingestellte Tastenton lässt sich
ändern. Halten Sie dazu Functions und
die Taste zum Senken der Temperatur
einige Sekunden gedrückt. Die Änderung
lässt sich rückgängig machen.
Display
A
B
C
D E F
G
Off
min
K J
I
H
A. Kühlraumanzeige
B. Timer-Anzeige
/Temperaturanzeige
C. Anzeige ON/OFF
D. Funktion Shopping
E. Holiday-Modus
F. Funktion FastFreeze
G. Temperaturanzeige
H. Gefrierraumanzeige
I. Alarmanzeige
59
J. Funktion ChildLock
K. Funktion DrinksChill
Einschalten des Geräts
Einschalten des Kühlschranks
1. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
2. Drücken Sie ON/OFF, wenn das
Display ausgeschaltet ist. Die
Temperaturanzeigen zeigen die
jeweils eingestellte
Standardtemperatur an.
Zum Einschalten des Kühlschranks
drücken Sie einfach auf den KühlschrankTemperaturregler. Alternativ können Sie
folgendermaßen vorgehen:
Nach ein paar Sekunden ertönt
möglicherweise ein akustisches
Alarmsignal.
Wie Sie den Alarm
ausschalten, erfahren Sie unter
„Hochtemperaturwarnung“.
Informationen zur Auswahl einer anderen
Temperatur finden Sie unter
„Temperaturregelung“.
Wenn im Display "dEMo" angezeigt wird,
siehe Abschnitt „Fehlersuche“.
Ausschalten des Geräts
1. Halten Sie ON/OFF 5 Sekunden
gedrückt.
Das Display wird ausgeschaltet.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
Temperaturregelung
Stellen Sie die Temperatur durch Drücken
der Temperaturregler ein.
Standardtemperatur:
• +5 °C für den Kühlschrank
• -18 °C für das Gefriergerät
Die Temperaturanzeigen zeigen die
eingestellten Temperaturen an.
Die eingestellte Temperatur
wird innerhalb von 24 Stunden
erreicht.
Nach einem Stromausfall bleibt
die eingestellte Temperatur
gespeichert.
1. Drücken Sie Functions, bis das
entsprechende Symbol angezeigt wird.
Die Kühlraumanzeige OFF blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die Kühlraumanzeige OFF erlischt.
Informationen zur Auswahl
einer anderen Temperatur
finden Sie unter
„Temperaturregelung“.
Ausschalten des Kühlschranks
1. Drücken Sie Functions, bis das
entsprechende Symbol angezeigt wird.
Die Anzeige OFF und die
Kühlraumanzeige blinken.
Die Kühlraum-Temperaturanzeige zeigt
Striche an.
2. Mit OK bestätigen.
Die Kühlraumanzeige OFF erscheint.
Shopping Funktion
Wenn Sie zum Beispiel nach einem
Einkauf größere Mengen warmer
Lebensmittel einlegen möchten,
empfehlen wir die Funktion Shopping
einzuschalten, um die Produkte schneller
zu kühlen und zu vermeiden, dass die
bereits im Kühlschrank befindlichen
Lebensmittel erwärmt werden.
1. Drücken Sie Functions, bis das
entsprechende Symbol angezeigt wird.
Die Anzeige Shopping blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige Shopping erscheint.
Die Funktion Shopping wird nach etwa 6
Stunden automatisch abgeschaltet.
Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung, wiederholen
Sie die obigen Schritte.
60
Die Funktion wird durch die
Auswahl einer anderen
Temperatur für den Kühlraum
ausgeschaltet.
Holiday-Modus
In diesem Modus können Sie das Gerät
über längere Zeit mit geschlossener Tür
leer stehen lassen, ohne dass sich ein
unangenehmer Geruch entwickelt.
1. Drücken Sie Functions, bis das
entsprechende Symbol angezeigt wird.
Die Anzeige Holiday blinkt. Die
Temperaturanzeige zeigt die eingestellte
Temperatur an.
2. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige Holiday erscheint.
Dieser Modus wird
ausgeschaltet, wenn Sie eine
andere Temperatur wählen.
FastFreeze Funktion
Die FastFreeze Funktion ist eine
Schnellgefrierfunktion, die die Tiefkühlung
neu hinzukommender Lebensmittel
beschleunigt und gleichzeitig die bereits
tiefgekühlten Lebensmittel vor
unerwünschter Erwärmung schützt.
1. Drücken Sie zum Einschalten dieser
Funktion die Functions Taste , bis das
entsprechende Symbol leuchtet.
Die Anzeige FastFreeze blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige FastFreeze erscheint.
Diese Funktion endet automatisch nach
52 Stunden.
Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung, wiederholen
Sie den Vorgang, bis die Anzeige
FastFreeze erlischt.
Die Funktion wird durch die
Auswahl einer anderen
Temperatur ausgeschaltet.
Funktion ChildLock
Schalten Sie die Funktion ChildLock ein,
um die Tasten gegen eine unbeabsichtigte
Betätigung zu verriegeln.
1. Drücken Sie Functions, bis das
entsprechende Symbol angezeigt wird.
Die Anzeige ChildLock blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die ChildLock-Anzeige erscheint.
Um die Funktion ChildLock
auszuschalten, wiederholen Sie den
Vorgang, bis die Anzeige ChildLock
erlischt.
Funktion DrinksChill
Mit der Funktion DrinksChill wird ein
akustischer Alarm auf eine gewünschte
Zeit eingestellt. Dies ist zum Beispiel
nützlich, wenn ein Rezept erfordert, dass
eine Speise für eine bestimmte Zeit
abkühlen muss.
Sie ist ebenfalls nützlich, wenn Sie die
Flaschen, die Sie für eine schnellere
Kühlung in den Gefrierraum gelegt haben,
nicht vergessen möchten.
1. Drücken Sie Functions, bis das
entsprechende Symbol angezeigt wird.
Die Anzeige DrinksChill blinkt.
Der Timer zeigt den eingestellten Wert (30
Minuten) einige Sekunden lang an.
2. Drücken Sie den Timerregler, um den
eingestellten Wert des Timers auf 1 bis
90 Minuten zu ändern.
3. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige DrinksChill erscheint.
Der Timer beginnt zu blinken (min).
Nach Ablauf des Countdowns blinkt die
Anzeige DrinksChill und es ertönt ein
Alarmsignal. Schalten Sie den Alarmton
und die Funktion mit OK aus.
Wiederholen Sie zum Ausschalten der
Funktion die obigen Schritte, bis
DrinksChill erlischt.
61
Die Zeit kann während des
Countdowns und am Ende
geändert werden, indem Sie
die Tasten zur Erhöhung und
Verringerung der Temperatur
drücken.
Hochtemperaturwarnung
Ein Anstieg der Temperatur im
Gefrierraum (zum Beispiel aufgrund eines
vorherigen Stromausfalls) wird durch das
Blinken des Alarmsymbols und der
Temperaturanzeige sowie ein akustisches
Signal angezeigt.
Drücken Sie eine beliebige Taste.
Der Summer wird abgeschaltet.
Die Temperaturanzeige des Gefriergeräts
zeigt die höchste erreichte Temperatur ein
paar Sekunden lang an, danach zeigt sie
wieder die eingestellte Temperatur an.
Die Alarmanzeige blinkt so
lange, bis die normalen
Bedingungen wiederhergestellt
sind.
Alarm Tür offen
Bleibt die Tür einige Minuten lang
geöffnet, ertönt das akustische
Alarmsignal und die Alarmanzeige blinkt.
Der Signalton erlischt, wenn die Tür
geschlossen wird. In der Alarmphase kann
der Signalton durch Drücken einer
beliebigen Taste ausgeschaltet werden.
TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen Neugeruch
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer
neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT! Verwenden Sie
keine chemischen
Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder
ölhaltige Reinigungsmittel, da
diese die Oberfläche
beschädigen.
Positionieren der Türablagen
Die Türablagen können in verschiedener
Höhe positioniert werden; damit
ermöglichen sie das Lagern verschieden
großer Lebensmittelpackungen.
1. Ziehen Sie die Ablage langsam nach
oben, bis sie sich löst.
2. Setzen Sie die Ablage in gewünschter
Höhe ein.
Dieses Modell ist mit einem variablen
Lagerfach ausgerüstet, das sich
seitlich verschieben lässt.
Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit
einer Reihe von Führungsschienen
62
ausgestattet, die verschiedene
Möglichkeiten für das Einsetzen der
Ablagen bieten.
Dieses Gerät ist auch mit einer aus zwei
Teilen bestehenden Ablage ausgestattet.
Die vordere Hälfte kann unter der zweiten
Hälfte platziert werden, um den Stauraum
besser auszunutzen.
24 Stunden, bevor Sie die Lebensmittel in
das Gefrierfach legen, ein.
Um frische Lebensmittel einzufrieren,
legen Sie sie das oberste Fach.
Ablage einschieben:
Die maximale Menge an Lebensmitteln,
die in 24 Stunden eingefroren werden
kann, ist auf dem Typenschild
angegeben, das sich im Innern des Geräts
befindet.
1. Nehmen Sie die vordere Hälfte
vorsichtig heraus.
2. Schieben Sie sie in die untere Führung
und unter die zweite Hälfte.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden:
Legen Sie während dieses Zeitraums
keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in den Gefrierraum.
1
2
Die Glasablage über der
Gemüseschublade sollte
jedoch nicht verstellt werden,
um eine korrekte Luftzirkulation
zu gewährleisten.
Gefrieren und Lagern gefrorener
Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum
Einfrieren von frischen Lebensmitteln und
zum längerfristigen Lagern von bereits
gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln.
Lassen Sie das Gerät vor der ersten
Inbetriebnahme oder nach einer längeren
Zeit der Nichtbenutzung mindestens zwei
Stunden lang mit der Einstellung
FastFreeze laufen, bevor Sie Lebensmittel
in das Fach legen. Um frische
Lebensmittel einzufrieren, schalten Sie die
FastFreeze-Funktion mindestens
Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte als der in
der Tabelle mit den technischen Daten
angegebene Wert (siehe „Lagerzeit bei
Störung“), zu einem ungewollten Abtauen,
dann müssen die aufgetauten
Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder
sofort gekocht und nach dem Abkühlen
erneut eingefroren werden.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel
können vor der Verwendung je nach der
zur Verfügung stehenden Zeit im
Kühlschrank oder bei Raumtemperatur
aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können sogar
direkt aus dem Gefriergerät entnommen
und anschließend sofort gekocht werden.
In diesem Fall dauert der Garvorgang
allerdings etwas länger.
Herstellen von Eiswürfeln
Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren
Schalen für die Herstellung von Eiswürfeln
ausgestattet.
Verwenden Sie zum
Entnehmen der Schalen aus
dem Gefrierfach keine
Gegenstände aus Metall.
1. Füllen Sie die Schalen mit Wasser
2. Stellen Sie die Eisschalen in das
Gefrierfach.
63
Kälteakkus
Das Gefriergerät enthält mindestens einen
Kälteakku, der die Lagerzeit im Falle eines
Stromausfalls oder einer Störung
verlängert.
TIPPS UND HINWEISE
Normale Betriebsgeräusche
Folgende Geräusche sind während des
normalen Gerätebetriebs normal:
• Ein leichtes Gurgeln und Blubbern,
wenn das Kältemittel durch die
Leitungen gepumpt wird.
• Ein Surren und ein pulsierendes
Geräusch vom Kompressor, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen
gepumpt wird.
• Ein plötzliches Knackgeräusch aus
dem Geräteinneren, verursacht durch
thermische Ausdehnung (eine
natürliche und nicht gefährliche
physikalische Erscheinung).
• Leises Klicken des Temperaturreglers,
wenn sich der Kompressor ein- oder
ausschaltet.
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
notwendig.
• Nehmen Sie die Kälteakkus nicht aus
dem Gefrierkorb.
Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
• Legen Sie keine warmen Lebensmittel
oder dampfende Flüssigkeiten in den
Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass die Luft frei um sie zirkulieren
kann.
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
• Fleisch (alle Sorten): Wickeln Sie
Fleisch in geeignetes Material und
•
•
•
•
legen Sie dieses auf die Glasablage
über der Gemüseschublade. Lagern
Sie Fleisch höchstens 1 - 2 Tage.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte:
Decken Sie die Speisen ab und ordnen
Sie sie auf einer beliebigen Ablage ein.
Obst und Gemüse: Gründlich reinigen
und in der speziellen Schublade
aufbewahren. Bananen, Kartoffeln,
Zwiebeln und Knoblauch sollten im
Kühlschrank nicht unverpackt
aufbewahrt werden.
Butter und Käse: Diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern
verpackt sein oder in Aluminiumfolie
bzw. in lebensmittelechte Tüten
eingepackt werden, um so wenig Luft
wie möglich in der Verpackung zu
haben.
Flaschen: Sie sollten mit Deckel in der
Flaschenablage in der Tür oder im
Flaschenhalter (falls vorhanden)
aufbewahrt werden.
Hinweise zum Einfrieren
• Frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel
von sehr guter Qualität ein.
• Teilen Sie die Lebensmittel in kleine
Portionen, um das Einfrieren und
Auftauen zu erleichtern.
• Verpacken Sie die Lebensmittel in Aluoder Kunststofffolie. Vergewissern Sie
sich, dass die Verpackung luftdicht ist.
• Um eine Erwärmung bereits
eingefrorener Lebensmittel zu
verhindern, legen Sie die frischen, nicht
gefrorenen Lebensmittel nicht direkt
neben sie.
• Weniger fetthaltige Lebensmittel lassen
sich besser lagern als fetthaltigere.
Salz verkürzt die Lagerzeit von
Lebensmitteln.
64
• Essen Sie keine Eiswürfel, Wassereis
oder Eis am Stiel, wenn sie direkt aus
dem Gefriergerät genommen wurden.
Gefahr von Erfrierungen.
• Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum
auf jeder einzelnen Packung zu
notieren, um einen genauen Überblick
über die Lagerzeit zu haben.
Hinweise zur Lagerung
gefrorener Lebensmittel
• Achten Sie unbedingt darauf, die
eingekauften gefrorenen Lebensmittel
in der kürzest möglichen Zeit in Ihr
Gefriergerät zu bringen.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben
sehr schnell und eignen sich nicht für
ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der
Tiefkühlkostverpackung sollte nicht
überschritten werden.
• Prüfen Sie sorgfältig, ob die im Handel
erworbenen gefrorenen Lebensmittel
sachgerecht gelagert wurden.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
VORSICHT! Beschädigen Sie
nicht das Kühlsystem.
Allgemeine Warnhinweise
Das gesamte Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden:
VORSICHT! Ziehen Sie vor
jeder Wartungsmaßnahme
immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Dieses Gerät enthält
Kohlenwasserstoffe in seinem
Kältekreislauf. Aus diesem
Grund dürfen die Wartung und
das Nachfüllen ausschließlich
durch autorisiertes
Fachpersonal erfolgen.
Das Zubehör des Geräts und
die Innenteile eignen sich nicht
für die Reinigung im
Geschirrspüler.
Regelmäßige Reinigung
VORSICHT! Ziehen Sie nicht
an Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Geräts und
achten Sie darauf, diese nicht
zu verschieben oder zu
beschädigen.
1. Reinigen Sie das Innere und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die
Türdichtungen in regelmäßigen
Abständen, um zu gewährleisten, dass
diese sauber und frei von
Fremdkörpern sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese
sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und
den Kompressor auf der
Geräterückseite, falls diese zugänglich
sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung
des Geräts und es verbraucht weniger
Strom.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem
Anhalten des Kompressors automatisch
vom Verdampfer des Kühlschranks
entfernt. Das Tauwasser sammelt sich in
einer Auffangrinne und läuft durch eine
Abflussöffnung in einen speziellen
Behälter an der Rückseite des Geräts
über dem Kompressor, wo es verdampft.
65
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die
Abflussöffnung in der Mitte der
Auffangrinne an der Rückwand des
Kühlraums, damit das Tauwasser nicht
überläuft und auf die eingelagerten
Lebensmittel tropft.
Bei längerem Stillstand des Geräts
müssen Sie folgende Vorkehrungen
treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Spannungsversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile.
4. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche zu
vermeiden.
Abtauen des Gefrierraums
Das Gefrierfach ist ein NoFrost-Fach. Das
bedeutet, dass sich während des Betriebs
weder an den Innenwänden noch an
Lebensmitteln Reif bildet.
VORSICHT! Möchten Sie bei
einer längeren Abwesenheit
das Gerät weiter laufen lassen,
bitten Sie jemanden, es
gelegentlich zu prüfen, damit
die Lebensmittel bei einem
möglichen Stromausfall nicht
im Innern des Gerätes
verderben.
Wir empfehlen Ihnen den
Holiday-Modus einzuschalten.
Stillstandszeiten
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Was tun, wenn...
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.
Das Gerät ist ausgeschal‐
tet.
Schalten Sie das Gerät ein
Der Netzstecker wurde
nicht richtig in die Steck‐
dose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker
korrekt in die Steckdose.
Es liegt keine Spannung
an der Steckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose
funktioniert. Wenden Sie sich
an eine Elektrofachkraft.
66
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Es wird ein akustisches oder
optisches Alarmsignal aus‐
gelöst.
Das Gerät wurde erst
kürzlich eingeschaltet oder
die Temperatur ist zu
hoch.
Siehe „Hochtemperaturwar‐
nung“.
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch.
Wenden Sie sich an einen
qualifizierten Elektriker oder
die nächste autorisierte Kun‐
dendienststelle.
Die Tür ist geöffnet.
Schließen Sie die Tür. Siehe
„Alarm Tür offen“
Temperatursensorprob‐
lem.
Bitte wenden Sie sich an die
nächste autorisierte Kunden‐
dienststelle (das Kühlsystem
hält zwar die eingelagerten
Lebensmittel weiterhin kühl,
doch eine Temperatureinstel‐
lung ist nicht mehr möglich).
Die Lampe befindet sich
im Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie die
Tür.
Die Lampe ist defekt.
Kontaktieren Sie den nächsten
autorisierten Kundendienst.
Die Temperatur wurde
falsch eingestellt.
Siehe „Betrieb“.
Es wurden zu viele Le‐
bensmittel gleichzeitig ein‐
gelegt.
Warten Sie einige Stunden
und prüfen Sie dann die Tem‐
peratur erneut.
Die Raumtemperatur ist
zu hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem
Typenschild.
In das Gerät eingelegte
Lebensmittel waren noch
zu warm.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abküh‐
len, bevor Sie sie einlagern.
Die Tür ist nicht richtig ge‐
schlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Funktion „FastFreeze“
oder „Shopping“ ist einge‐
schaltet.
Siehe Funktion „FastFreeze“
oder „Shopping“.
Die Tür ist nicht richtig ge‐
schlossen oder die Dich‐
tung hat sich verformt/ist
verschmutzt.
Siehe „Schließen der Tür“.
In der Temperaturanzeige
ist das Symbol
oder
anstatt der Zahlen zu sehen.
Die Lampe funktioniert nicht.
Der Kompressor ist durch‐
gehend in Betrieb.
Zu starke Reif- und Eisbil‐
dung.
67
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Der Wasserablaufstopfen
sitzt nicht richtig.
Setzen Sie den Wasserab‐
laufstopfen richtig ein.
Das Gerät ist voll beladen
und auf die niedrigste
Temperatur eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Tem‐
peratur ein. Siehe „Betrieb“.
Die Temperatur im Gerät
ist zu niedrig und die Um‐
gebungstemperatur zu
hoch.
Stellen Sie eine höhere Tem‐
peratur ein. Siehe „Betrieb“
Die Temperatur wurde
falsch eingestellt.
Siehe „Betrieb“.
Der Kompressor schaltet
sich nicht sofort ein, nach‐
dem Sie „FastFreeze“ oder
„Shopping“ gedrückt oder
die Temperatur auf einen
anderen Wert eingestellt ha‐
ben.
Das ist normal, es ist kein
Fehler aufgetreten.
Der Kompressor schaltet sich
erst nach einer Weile ein.
Wasser fließt an der Rück‐
wand des Kühlschranks hi‐
nunter.
Während des automati‐
schen Abtauprozesses
schmilzt Reif auf der
Rückwand.
Dies ist normal.
Wasser fließt in den Kühl‐
schrank.
Die eingelagerten Lebens‐
mittel verhindern, dass
das Wasser zum Wasser‐
sammler fließt.
Stellen Sie sicher, dass die
Lebensmittel nicht die Rück‐
wand berühren.
Der Wasserablauf ist ver‐
stopft.
Reinigen Sie den Wasserab‐
lauf.
Wasser läuft auf den Boden.
Der Tauwasserablauf ist
nicht mit der Verdampfer‐
schale über dem Kom‐
pressor verbunden.
Verbinden Sie den Tauwas‐
serablauf mit der Verdampfer‐
schale.
Die Temperatur kann nicht
eingestellt werden.
Die Funktion „FastFreeze“
oder „Shopping“ ist einge‐
schaltet.
Schalten Sie die Funktion
„FastFreeze“ oder „Shopping“
manuell aus, oder warten Sie
mit dem Einstellen der Tempe‐
ratur, bis die Funktion automa‐
tisch ausgeschaltet wird. Sie‐
he Funktion „FastFreeze“ oder
„Shopping“.
68
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
dEMo erscheint auf dem
Display.
Das Gerät befindet sich im
Demo-Betrieb.
Halten Sie OK etwa 10 Sekun‐
den gedrückt, bis ein langer
Signalton ertönt und das Dis‐
play für kurze Zeit ausgeschal‐
tet wird.
Die Temperatur im Gerät ist
zu niedrig/zu hoch.
Der Temperaturregler ist
nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/nied‐
rigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig ge‐
schlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der zu
kühlenden Lebensmittel ist
zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abküh‐
len, bevor Sie sie in das Gerät
geben.
Es wurden zu viele Le‐
bensmittel gleichzeitig ein‐
gelegt.
Legen Sie weniger Lebensmit‐
tel gleichzeitig ein.
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur, wenn
es notwendig ist.
Die Funktion „FastFreeze“
oder „Shopping“ ist einge‐
schaltet.
Siehe Funktion „FastFreeze“
oder „Shopping“.
Die Kaltluft kann im Gerät
nicht zirkulieren.
Kaltluftzirkulation im Gerät si‐
cherstellen.
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten
Kundendienst, wenn alle
genannten Abhilfemaßnahmen
nicht zum gewünschten Erfolg
führen.
Austauschen der Lampe
Das Gerät ist mit einer langlebigen LEDInnenbeleuchtung ausgestattet.
Die Beleuchtung darf nur von einer
Fachkraft ausgetauscht werden. Wenden
Sie sich an Ihren autorisierten
Kundendienst.
Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe die Montageanleitung.
3. Ersetzen Sie die defekten
Türdichtungen, falls erforderlich.
Wenden Sie sich an einen
autorisierten Kundendienst.
TECHNISCHE DATEN
Produktdatenblatt
Warenzeichen
Küppersbusch
69
Modellkennung
FKG8500.1I 925516088
Kategorie
7. Kühl-Gefrierschrank
Energieeffizienzklasse
A++
Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage von
Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der
tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und
vom Standort des Geräts ab
226
Nutzinhalt in Liter, Kühlgerät
186
Nutzinhalt in Liter, Star
-
Nutzinhalt in Liter, Kellerzone
-
Nutzinhalt in Liter, Wein
-
Nutzinhalt in Liter, Total
247
Nutzinhalt in Liter, Gefrierschrank,
61
Nutzinhalt in Liter, Kühler
-
Nutzinhalt in Liter, andere Lagerfächer
-
Sternebewertung des Gefrierfachs mit dem höchsten
Lagerraum in Liter
****
Auslegungstemperatur der anderen Fächer > 14 °C
(°C), falls vorhanden
-
Frostfrei (J/N), Kühlgerät
Nein
Frostfrei (J/N), Gefrierschrank
Ja
Stromausfallsicherung in Stunden Std.
23
Gefriervermögen in kg/24 Stunden
10
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Niedrigste Temperature, bei der das Gerät zur Ver‐
wendung bestimmt ist, in °C
10
Höchste Temperature, bei der das Gerät zur Verwen‐
dung bestimmt ist, in °C
43
Luftschallemissionen in db(A) re1 pW
39
Einbaugerät (J/N)
Ja
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von
Wein bestimmt (J/N)
Nein
Zusätzliche technische Daten
Abmessungen der Aussparung
Höhe
1780 mm
70
Breite
560 mm
Tiefe
550 mm
Spannung
230 - 240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild auf der Innen- oder
Außenseite des Geräts sowie auf dem
Energielabel.
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden
Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
71
222377264-A-452019
Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Postfach 10 01 32, D-45801 Gelsenkirchen,
Küppersbuschstraße 16, D-45883 Gelsenkirchen
Telefon: (0209) 401-0, Telefax: (0209) 401-303
www.kueppersbusch.de
Teka Austria GmbH
Eitnergasse 13, A-1230 Wien
Telefon: (01) 86680-15, Telefax: (01) 86680-50
www.kueppersbusch.at
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement