Electrolux ENN2859AOW คู่มือการใช้

Electrolux ENN2859AOW คู่มือการใช้
(11$2:
TH
ตูเย็น
คูมือการใชงาน
2
www.electrolux.com
สารบัญ
1. ขอมูลดานความปลอดภัย.................................................................................................................................... 2
2. ขอแนะนำเพื1อความปลอดภัย ................................................................................................................................ 4
3. การติดตั้ง ............................................................................................................................................................. 6
4. การใชงาน............................................................................................................................................................. 7
5. การใชงานประจำวัน ............................................................................................................................................10
6. เคล็ดลับและขอแนะนำ...........................................................................................................................................12
7. การดูแลและทำความสะอาด..................................................................................................................................13
8. การแกไขปญหา...................................................................................................................................................15
9. เสียงรบกวน.......................................................................................................................................................17
10. ขอมูลทางเทคนิค .............................................................................................................................................18
11. ความหวงใยดานสิ่งแวดลอม...........................................................................................................................18
ดวยความหวงใยผูใชงานทุกทาน
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อเครื1องใชไฟฟาจากอีเลคโทรลักซ ทานไดเลือกผลิตภัณฑที่มาพรอมกับประสบการณ
ระดับมืออาชีพและนวัตกรรมที่สั่งสมมาเปนเวลาหลายทศวรรษ ผลิตภัณฑของเราไดรับการออกแบบใหมี
ความสรางสรรคและทันสมัยโดยคำนึงถึงทานเปนหลัก เพื1อใหเมื1อใดก็ตามที่ทานใชงานผลิตภัณฑ
ทานจะมั่นใจไดวาทานจะไดผลลัพธที่ยอดเยี่ยมทุกครั้ง
ขอตอนรับสูอีเลคโทรลักซ
เยี่ยมชมเว็บไซตของเราเพื1อ:
รับคำแนะนำในการใชงาน โบรชัวร การแกไขปญหา ขอมูลการซอมบำรุง:
www.electrolux.com/webselfservice
ลงทะเบียนผลิตภัณฑของทานเพื1อความสะดวกยิ่งขึ้นในการรับบริการ:
www.registerelectrolux.com
ซื้ออุปกรณเสริม วัสดุสิ้นเปลือง และอะไหลของแทสำหรับเครื1องใชไฟฟาของทาน:
www.electrolux.com/shop
การบริการและการดูแลลูกคา
ใชอะไหลของแททุกครั้ง
เมื1อมาติดตอศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตของเรา โปรดเตรียมขอมูลตอไปนี้ใหพรอม: รุน, PNC,
หมายเลขผลิตภัณฑ
ทานสามารถดูขอมูลนี้ไดที่ฉลากแสดงขอมูล
ขอมูลเกี่ยวกับคำเตือน / ขอควรระวังและความปลอดภัย
ขอมูลทั่วไปและขอแนะนำ
ขอมูลดานสิ่งแวดลอม
1.
ขอมูลดานความปลอดภัย
ตรวจสอบใหแนใจวาทานใชงานผลิตภัณฑโดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว ไมเชนนั้น
อาจเกิดอุบัติเหตุได โปรดอานคำแนะนำที่ใหมาอยางละเอียดถี่ถวนกอนติดตั้งและ
ใชงานผลิตภัณฑ ผูผลิตจะไมรับผิดชอบตอการบาดเจ็บหรือความเสียหายใดๆ
ภาษาไทย
3
ที่เปนผลมาจากการติดตั้งหรือการใชงานที่ไมถูกตอง โปรดเก็บคูมือฉบับนี้ไวใน
สถานที่ที่ปลอดภัยและเขาถึงไดสะดวกเพื1อการอางอิงในอนาคต
1.1 ความปลอดภัยของเด็กและผูที่มีความเสี่ยง
‡
‡
‡
‡
‡
‡
หามไมใหเด็กอายุต่ำกวา 8 ปใชงานผลิตภัณฑนี้ เด็กที่มีอายุ 8 ปขึ้นไป และบุคคล
ที่มีสมรรถภาพทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัส หรือความสามารถทางจิตใจ
ไมสมบูรณ หรือขาดประสบการณและความรู สามารถใชผลิตภัณฑนี้ไดหากไดรับ
การดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใชเครื1องใชนี้อยางปลอดภัยและเขาใจถึงอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้น
เด็กและบุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัส หรือความสามารถ
ทางจิตใจไมสมบูรณตองอยูใหหางจากผลิตภัณฑเวนแตจะอยูภายใตการดูแลหรือ
คำแนะนำจากผูปกครองอยูตลอดเวลา
อยาปลอยใหเด็กเลนกับผลิตภัณฑนี้
เด็กและสัตวเลี้ยงควรอยูหางจากเครื1องใชนี้ขณะเปดประตูเครื1อง
อยาปลอยใหเด็กเลนกับบรรจุภัณฑ ใหทิ้งบรรจุภัณฑอยางเหมาะสม
หามไมใหเด็กและบุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัส หรือ
ความสามารถทางจิตใจไมสมบูรณ หรือขาดประสบการณและความรูทำความ
สะอาดและซอมบำรุงผลิตภัณฑนี้
1.2 ความปลอดภัยทั่วไป
‡
ผลิตภัณฑนี้มีวัตถุประสงคเพื1อนำไปใชในครัวเรือนและการใชงานที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกัน เชน
– บานไร พื้นที่หองครัวสำหรับพนักงานในรานคา สำนักงาน และพื้นที่ทำงาน
อื1นๆ
– โดยแขกผูเขาพักในโรงแรม ที่พักขางทาง และสถานที่พักอาศัยอื1นๆ ที่มีบริการ
ที่พักพรอมอาหารเชา
4
www.electrolux.com
ವ‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
คำเตือน: ชองระบายอากาศที่ผนังตูเย็นหรือภายในโครงสรางบิลตอินตองไมมี
สิ่งกีดขวาง
คำเตือน: หามใชเครื1องมือหรือวิธีการอื1นใดนอกเหนือจากที่ผูผลิตแนะนำในการ
เรงการละลายน้ำแข็ง
คำเตือน: หามทำใหเกิดความเสียหายกับวงจรสารทำความเย็น
คำเตือน: หามนำเครื1องใชไฟฟาไปใชภายในชองเก็บอาหารในตูเย็น ยกเวนเปนชนิด
ที่ผูผลิตแนะนำ
หามฉีดน้ำและใชไอน้ำในการทำความสะอาดเครื1อง
ทำความสะอาดเครื1องดวยผานุมบิดหมาด ใชน้ำยาทำความสะอาดที่เปนกลางเทานั้น
หามใชผลิตภัณฑที่มีฤทธิ์กัดกรอน แผนใยขัดถู หรือตัวทำละลาย หรือวัสดุโลหะ
ตางๆ
หามเก็บวัตถุทร่ี ะเบิดได เชน กระปองสเปรยทม่ี สี ว นผสมของสารไวไฟไวภายในตูเ ย็น
ถาสายไฟเกิดความเสียหาย โปรดใหผูผลิต ตัวแทนฝายบริการ หรือบุคคลที่มี
ความชำนาญเปนผูเปลี่ยนสายไฟเพื1อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟา
2. ขอแนะนำเพื1อความปลอดภัย
2.1 การติดตั้ง
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
คำเตือน!
ใหบุคคลที่ผานการรับรองเปนผูติดตั้ง
เครื1องนี้เทานั้น
แกะวัสดุหอหุมออกทั้งหมด
หามติดตั้งหรือใชงานผลิตภัณฑที่ชำรุด
หามใชงานผลิตภัณฑจนกวาจะติดตั้งเขากับ
โครงสรางบิวทอิน
ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งที่ใหมากับ
เครื1องใชไฟฟา
ใชความระมัดระวังอยูเสมอขณะขนยายเครื1อง
เนื1องจากมีน้ำหนักมาก สวมถุงมือปองกันและ
รองเทาที่ปดมิดชิดทุกครั้ง
ตรวจสอบใหแนใจวามีการหมุนเวียนอากาศ
เพียงพอบริเวณรอบผลิตภัณฑ
ในครั้งแรกที่ติดตั้งผลิตภัณฑ หรือ หลังจาก
เปลี่ยนดานประตู โปรดรออยางนอย 4 ชั่วโมง
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
กอนตอสายไฟผลิตภัณฑ การกระทำดังกลาวจะชวย
ใหน้ำยาไหลกลับไปยังคอมเพรสเซอร
กอนดำเนินการใดๆ กับผลิตภัณฑ (เชน เปลี่ยน
ดานประตู) ใหถอดปลั๊กออกจากเตารับ
หามติดตั้งผลิตภัณฑไวใกลเครื1องกระจายความรอน
เครื1องตม เตาอบหรือเตาแกส
อยาใหผลิตภัณฑสัมผัสกับฝน
หามติดตั้งผลิตภัณฑไวในที่ที่สัมผัสกับแสงแดด
โดยตรง
หามติดตั้งผลิตภัณฑในบริเวณที่มีความชื้นสูงหรือ
เย็นจัด
เมื1อตองการเคลื1อนยายผลิตภัณฑ ใหยกขอบ
ดานหนาเพื1อหลีกเลี่ยงไมใหเกิดรอยขีดขวนบนพื้น
ผลิตภัณฑนี้มีถุงบรรจุสารดูดความชื้น นี่ไมใช
ของเลน ไมใชอาหาร โปรดนำไปทิ้งทันที
ภาษาไทย
2.2 การตอระบบไฟฟา
คำเตือน!
อันตรายจากการเกิดไฟไหมและไฟฟาช็อต
คำเตือน!
เมื1อจัดวางตำแหนงผลิตภัณฑนี้ ตรวจสอบ
ใหแนใจวาสายไฟไมถูกหนีบหรือชำรุดเสียหาย
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
คำเตือน!
หามใชอแดปเตอรแบบพวงหลายปลั๊กและ
สายไฟพวง
ผลิตภัณฑนี้ตองตอสายดิน
ตรวจสอบใหแนใจวาคาในฉลากแสดงขอมูล
สอดคลองกับคาทางไฟฟาของแหลงจายไฟหลัก
ใชเตารับแบบปองกันไฟช็อตที่ไดรับการติดตั้ง
อยางถูกตองทุกครั้ง
ระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายกับอุปกรณไฟฟา
(เชน ปลั๊กไฟ สายไฟหลัก คอมเพรสเซอร)
ติดตอศูนยบริการหรือชางไฟฟาเพื1อขอเปลี่ยน
สายไฟที่ชำรุด
สายไฟหลักตองอยูต่ำกวาระดับปลั๊กไฟ
ตอปลั๊กไฟเขากับเตารับเมื1อสิ้นสุดการติดตั้งแลว
เทานั้น ตรวจสอบใหแนใจวาสามารถเขาถึงปลั๊กไฟได
หลังจากติดตั้ง
หามถอดปลั๊กเครื1องใชนี้โดยการดึงที่สายไฟ ใหดึงที่
ตัวปลั๊กทุกครั้ง
2.3 การใชงาน
คำเตือน!
เสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บ แผลพุพอง
ไฟฟาช็อต หรือไฟไหม
ผลิตภัณฑนี้มีสวนประกอบของกาซไวไฟ
สารไอโซบิวเทน (R600a) กาซธรรมชาติซึ่งมีคุณสมบัติ
ความเขากันไดกับสิ่งแวดลอมระดับสูง ดังนั้น ระมัดระวัง
อยาทำใหวงจรสารทำความเย็นซึ่งมีสวนผสมของ
สารไอโซบิวเทนเสียหาย
‡ หามเปลี่ยนสเปคของผลิตภัณฑนี้
‡ หามวางเครื1องใชไฟฟา (เชน เครื1องทำไอศครีม)
ไวในผลิตภัณฑนี้ยกเวนในกรณีที่ผูผลิตระบุไววา
สามารถทำได
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
5
หากเกิดความเสียหายขึ้นกับวงจรสารทำความเย็น
ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีประกายไฟรวมถึงแหลง
จุดติดไฟอยูภายในหอง ระบายอากาศภายในหอง
อยาใหวัตถุที่รอนสัมผัสกับชิ้นสวนของผลิตภัณฑ
ที่ผลิตจากพลาสติก
หามวางเครื1องดื1มประเภทที่ไมมีแอลกอฮอลผสม
(soft drink) ไวในชองแชแข็ง เพราะจะทำใหเกิดแรงดัน
ขึ้นภายในภาชนะบรรจุเครื1องดื1ม
หามจัดเก็บกาซและของเหลวไวไฟไวในผลิตภัณฑ
หามวางวัตถุไวไฟหรือสิ่งของที่เปยกวัตถุไวไฟไว
ขางใน ใกลเคียง หรือบนเตา
หามสัมผัสคอมเพรสเซอรหรือคอนเดนเซอร
เนื1องจากมีความรอน
หามสัมผัสหรือนำสิ่งของออกจากตูแชแข็งในขณะ
มือเปยกชื้น
หามนำอาหารที่ละลายน้ำแข็งแลวกลับไปแชแข็งใหม
ยึดถือปฏิบัติตามคำแนะนำเมื1อจัดเก็บบรรจุภัณฑ
อาหารแชแข็ง
2.4 ไฟสองสวางภายในเครื1อง
‡
คำเตือน!
อันตรายจากการเกิดไฟฟาช็อต
ประเภทของหลอดไฟที่ใชในเครื1องใชนี้เปนหลอดไฟ
สำหรับใชในเครื1องใชไฟฟาภายในครัวเรือนเทานั้น
หามนำไปใชเปนไฟสองสวางภายในบาน
2.5 การดูแลและทำความสะอาด
‡
‡
‡
คำเตือน!
เสี่ยงตอการเกิดความเสียหายตางๆ
ตอเครื1องใชนี้
ปดการทำงานของเครื1องและถอดปลั๊กไฟออกจาก
เตารับกอนทำการบำรุงรักษา
เครื1องใชนี้มีสวนผสมของสารไฮโดรคารบอนอยูใน
ชุดทำความเย็น เมื1อจำเปนตองซอมบำรุงและเติม
สารทำความเย็น ตองใหชางที่ไดรับการรับรอง
เปนผูดำเนินการเทานั้น
ตรวจสอบรูระบายของเครื1องเปนประจำ และ
ทำความสะอาดหากจำเปน หากรูระบายอุดตัน
จะมีน้ำแข็งที่ละลายกลายเปนน้ำสะสมอยูใตเครื1อง
6
www.electrolux.com
2.6 การซอมบำรุง
‡
‡
หากตองการซอมแซมเครื1อง ใหติดตอศูนยบริการ
ที่ไดรับอนุญาต
ใชอะไหลของแทเทานั้น
2.7 การทิ้งผลิตภัณฑ
‡
คำเตือน!
เสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บหรือขาดอากาศ
หายใจ
ถอดปลั๊กเครื1องใชออกจากเตารับ
‡
‡
‡
‡
‡
ตัดสายเคเบิลแลวนำไปทิ้ง
ถอดบานประตูเพื1อปองกันไมใหเด็กและสัตวเลี้ยง
เขาไปติดขางในเครื1อง
วงจรทำความเย็นและฉนวนกันความรอนภายใน
เครื1องนี้เปนมิตรตอโอโซน
โฟมฉนวนกันความรอนมีสวนผสมของกาซไวไฟ
สำหรับขั้นตอนการทิ้งผลิตภัณฑอยางถูกวิธี
โปรดติดตอสอบถามหนวยงานเทศบาลในทองถิ่น
ของทาน
อยาทำใหชิ้นสวนชุดทำความเย็นเสียหายเนื1องจาก
ชิ้นสวนดังกลาวอยูใกลเครื1องแลกเปลี่ยนความรอน
3. การติดตั้ง
คำเตือน!
โปรดดูบทความปลอดภัย
สำหรับผลิตภัณฑบางรุนอาจเกิดปญหา
เกี่ยวกับการใชงานเมื1อใชงานผลิตภัณฑ
นอกเหนือขอบเขตที่กำหนด รับประกันถึง
การทำงานที่ถูกตองของผลิตภัณฑภายใต
ขอบเขตอุณหภูมิที่กำหนดไวเทานั้น หากทาน
มีขอสงสัยเกี่ยวกับตำแหนงติดตั้งผลิตภัณฑ
โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา หรือ ศูนย
บริการที่ไดรบั อนุญาตใกลบานทาน
3.1 ตำแหนงติดตั้ง
โปรดศึกษาคำแนะนำในการประกอบสำหรับ
การติดตั้ง
เพื1อประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยม ใหติดตั้ง
ผลิตภัณฑหางจากแหลงกำเนิดความรอน อาทิ
แผงทำความรอน เครื1องกำเนิดไอน้ำ สถานที่ที่สัมผัส
แสงอาทิตยโดยตรง เปนตน ตรวจสอบใหแนใจวามีการ
หมุนเวียนอากาศบริเวณหลังเครื1อง
3.3 การตอระบบไฟฟา
‡
3.2 การจัดวางตำแหนง
ติดตั้งผลิตภัณฑภายในอาคาร ในบริเวณที่แหงและมี
การถายเทอากาศที่ดี โดยอุณหภูมิโดยรอบสัมพันธกับ
การแบงเขตภูมิอากาศที่ระบุไวในฉลากแสดงขอมูลบน
ตัวเครื1อง
การแบงเขต
ภูมิอากาศ
SN
N
ST
T
อุณหภูมิโดยรอบ
+10°C ถึง + 32°C
+16°C ถึง + 32°C
+16°C ถึง + 38°C
+16°C ถึง + 43°C
‡
‡
‡
กอนเสียบปลั๊กไฟ ตรวจสอบใหแนใจวาแรงดันและ
ความถี่ไฟฟาที่ระบุบนฉลากแสดงขอมูลสอดคลอง
กับแหลงจายไฟในประเทศของทาน
ผลิตภัณฑนี้ตองตอสายดิน มีปลั๊กไฟใหมาดวยเพื1อ
วัตถุประสงคนี้ หากเตารับไมไดตอสายดินไว ใหตอ
ผลิตภัณฑนี้กับสายดินที่แยกตางหากเพื1อให
สอดคลองกับขอกำหนด สำหรับรายละเอียด
เพิ่มเติม โปรดติดตอชางไฟที่ไดรับการรับรอง
ผูผลิตขอปฏิเสธภาระรับผิดชอบทั้งหมด หาก
ผูใชงานไมปฏิบัติตามขอควรระวังเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยที่ระบุไวขางตน
เครื1องใชไฟฟานี้เปนไปตามขอกำหนด E.E.C.
ภาษาไทย
3.4 ขอกำหนดเกี่ยวกับการถายเทอากาศ
ขอควรระวัง!
โปรดศึกษาคำแนะนำในการประกอบสำหรับ
การติดตั้ง
ตองมีพื้นที่ดานหลังผลิตภัณฑเพียงพอสำหรับ
การถายเทอากาศ
อยางนอย
5 ซม.
200 ตร.ซม.
อยางนอย
200 ตร.ซม.
4. การใชงาน
4.1 แผงควบคุม
1
8
1
2
3
4
5
6
7
6
B
C
K J
3
2
ปุมลดอุณหภูมิชองแชเย็น
เปด/ปด
ทานสามารถเปลี่ยนเสียงปุมกดที่ตั้งไวกอนหนานี้ได
โดยกดปุม Mode และ ปุมลดอุณหภูมิพรอมกันแลว
คางไวสักครู ทานสามารถเปลี่ยนแปลงกลับได
D E F
L
4
7
8
หนาจอ
ปุมเพิ่มอุณหภูมิชองแชแข็ง
ปุมลดอุณหภูมิชองแชแข็ง
OK
Mode
ปุมเพิ่มอุณหภูมิชองแชเย็น
4.2 หนาจอ
A
5
G
I
H
A. ไฟแสดงสถานะชองแชเย็น
B. ไฟแสดงสถานะตัวจับเวลา
/ตัวแสดงคาอุณหภูมิ
C. ไฟสถานะเปด/ปด
D. ฟงกชั่น FastCool
E. โหมด Holiday (วันหยุด)
F. ฟงกชั่น FastFreeze
G. ตัวแสดงคาอุณหภูมิ
H. ไฟแสดงสถานะชองแชแข็ง
I. ไฟแสดงสถานะแจงเตือน
J. ฟงกชั่น ChildLock
K. ฟงกชั่น DrinksChill
L. ฟงกชั่น DynamicAir
7
8
www.electrolux.com
4.3 เปดเครื1อง
1. ตอปลั๊กไฟเขากับเตารับ
2. กดปุม เปด/ปด บนเครื1องหากหนาจอแสดงผล
ปดอยู ตัวแสดงคาอุณหภูมิจะแสดงอุณหภูมิเปน
คาแรกเริ่ม
เสียงเตือนอาจดังขึ้นหลังจากผานไปสักครู
หากตองการรีเซ็ทคาการแจงเตือน โปรดดูที่
“การแจงเตือนเมื1ออุณหภูมิสูง”
หากตองการเลือกคาอุณหภูมิอื1นๆ ที่ตั้งไว โปรดดูที่
“การควบคุมอุณหภูมิ”
หาก “dEMo” ปรากฏบนจอแสดงผล โปรดดูที่
“การแกไขปญหา”
4.4 ปดเครื1อง
1. กดปุม เปด/ปด คางไว 5 วินาที
จอแสดงผลจะดับลง
2. ถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับ
4.5 การควบคุมอุณหภูมิ
ปรับตั้งอุณหภูมิเครื1องใชโดยกดปุมปรับอุณหภูมิ
อุณหภูมิที่ตั้งไวแรกเริ่ม:
‡ +5°C สำหรับชองแชเย็น
‡ -18°C สำหรับชองแชแข็ง
ตัวแสดงคาอุณหภูมิจะแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว
ผลิตภัณฑจะถึงระดับอุณหภูมิที่ตั้งไวภายใน
24 ชั่วโมง
หลังจากเกิดไฟฟาดับ อุณหภูมิที่ตั้งไวจะ
ยังคงถูกบันทึก
4.6 เปดใชงานชองแชเย็น
หากตองการเปดใชงานชองแชเย็นเพียงแคกดปุมปรับ
อุณหภูมิชองแชเย็น เปดใชงานชองแชเย็นดวยวิธีอื1นๆ:
1. กดปุม Mode จนกระทั่งไอคอนที่ตองการปรากฏ
ไฟแสดงสถานะชองแชเย็น OFF จะกะพริบ
2. กด OK เพื1อยืนยัน
ไฟแสดงสถานะชองแชเย็น OFF จะดับ
หากตองการเลือกคาอุณหภูมิอื1นๆ ที่ตั้งไว
โปรดดูที่ “การควบคุมอุณหภูมิ”
4.7 การปดชองแชเย็น
1. กดปุม Mode จนกระทั่งไอคอนที่ตองการปรากฏ
ไฟแสดงสถานะ OFF และไฟแสดงสถานะชองแชเย็น
จะกะพริบ
ตัวแสดงคาอุณหภูมชิ อ งแชเย็นจะปรากฏเปนเครือ1 งหมาย 2. กด OK เพื1อยืนยัน
ไฟแสดงสถานะชองแชเย็น OFF จะปรากฏ
4.8 ฟงกชั่น FastCool
หากทานตองการใสอาหารอุนจำนวนมาก ยกตัวอยางเชน
หลังจากจับจายซื้อของชำ ขอแนะนำใหเปดใชงานฟงกชั่น
FastCool เพื1อแชเย็นผลิตภัณฑรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึง
เพื1อหลีกเลี่ยงการทำใหอาหารอื1นๆ ที่อยูในตูเย็นกอนหนา
นี้ไดรับความรอน
1. กดปุม Mode จนกระทั่งไอคอนที่ตองการปรากฏ
ไฟแสดงสถานะ FastCool จะกะพริบ
2. กด OK เพื1อยืนยัน
ไฟแสดงสถานะ FastCool จะปรากฏ
ฟงกชั่น FastCool จะปดการทำงานอัตโนมัติหลังจาก
ผานไปประมาณ 6 ชั่วโมง
หากตองการปดฟงกชั่นกอนที่ฟงกชั่นดังกลาวจะ
สิ้นสุดโดยอัตโนมัติ ใหทำซ้ำขั้นตอนที่กลาวมา
ฟงกชั่นจะปดการทำงานลงเมื1อเลือกคา
อุณหภูมิอื1นๆ ของชองแชเย็น
4.9 โหมด Holiday (วันหยุด)
โหมดนี้ทำใหทานสามารถปดเครื1องใชและนำของภายใน
ออกในระหวางชองวันหยุดยาวโดยไมทำใหเกิดกลิ่น
ไมพึงประสงค
1. กดปุม Mode จนกระทั่งไอคอนที่ตองการปรากฏ
ไฟแสดงสถานะ Holiday จะกะพริบ ตัวแสดงคาอุณหภูมิ
จะแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว
2. กด OK เพื1อยืนยัน
ภาษาไทย
ไฟแสดงสถานะ Holiday จะปรากฏ
โหมดนี้จะสิ้นสุดการทำงานเมื1อเลือกอุณหภูมิ
อื1นๆ
4.10 ฟงกชั่น FastFreeze
ฟงกชั่น FastFreeze จะชวยเรงการแชแข็งอาหารสด
รวมถึงชวยปกปองอาหารที่แชไวกอนหนานี้จาก
ความรอนที่ไมพึงประสงคในเวลาเดียวกัน
1. เปดใชงานฟงกชั่นโดยกดปุม Mode จนกระทั่ง
ไอคอนที่ตองการปรากฏ
ไฟแสดงสถานะ FastFreeze จะกะพริบ
2. กดปุม OK เพื1อยืนยัน
ไฟแสดงสถานะ FastFreeze จะปรากฏ
ฟงกชั่นนี้จะสิ้นสุดการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจาก
ผานไป 52 ชั่วโมง
หากตองการปดฟงกชั่นกอนที่ฟงกชั่นดังกลาวจะ
สิ้นสุดโดยอัตโนมัติ ใหทำซ้ำขั้นตอนที่กลาวมา จนกระทั่ง
ไฟแสดงสถานะ FastFreeze จะดับลง
ฟงกชั่นจะปดการทำงานลงเมื1อเลือกคา
อุณหภูมิอื1นๆ
4.11 ฟงกชั่น ChildLock
เปดใชงานฟงกชั่น ChildLock เพื1อล็อกปุมตางๆ
ชวยปองกันการใชงานโดยไมตั้งใจ
1. กดปุม Mode จนกระทั่งไอคอนที่ตองการปรากฏ
ไฟแสดงสถานะ ChildLock จะกะพริบ
2. กด OK เพื1อยืนยัน
ไฟแสดงสถานะ ChildLock จะปรากฏ
ยกเลิกการใชงานฟงกชั่น ChildLock โดยทำซ้ำขั้นตอน
ที่กลาวมาจนกระทั่งไฟแสดงสถานะ ChildLock ดับลง
4.12 ฟงกชั่น DrinksChill
ฟงกชั่นนี้มีไวเพื1อปรับตั้งเสียงเตือนเมื1อถึงเวลาที่
กำหนดไว เหมาะสำหรับเมนูที่จำเปนตองทำความเย็น
อาหารตามระยะเวลาที่กำหนดไว
นอกจากนี้ยังสามารถใชเพื1อแจงเตือนในกรณีที่ลืมขวด
ไวในชองแชแข็งเมื1อตองการทำความเย็นอยางรวดเร็ว
9
1. กดปุม Mode จนกระทั่งไอคอนที่ตองการปรากฏ
ไฟแสดงสถานะ DrinksChill จะกะพริบ
ตัวตั้งเวลาจะแสดงคาที่ตั้งไว (30 นาที) ครูหนึ่ง
2. กดปุมควบคุมอุณหภูมิเพื1อเปลี่ยนแปลงคาตั้งแต
1 ถึง 90 นาที
3. กด OK เพื1อยืนยัน
ไฟแสดงสถานะ DrinksChill จะปรากฏ ตัวตั้งเวลาจะเริ่ม
กะพริบ (นาที)
เมื1อสิ้นสุดเวลาที่ตั้งไว ไฟแสดงสถานะ DrinksChill
จะกะพริบและจะมีเสียงเตือนดังขึ้น กด OK เพื1อปด
เสียงเตือนและยกเลิกฟงกชั่น
ปดการใชงานฟงกชั่นโดยทำซ้ำขั้นตอนที่กลาวมา
จนกระทั่งไฟแสดงสถานะ DrinksChill ดับลง
ทานสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาไดตามตองการ
ระหวางที่นับเวลาถอยหลัง และ เมื1อสิ้นสุด
โดยกดปุมลดอุณหภูมิ และ ปุมเพิ่มอุณหภูมิ
4.13 การแจงเตือนเมื1ออุณหภูมิสูง
เมื1ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นในชองแชแข็ง (ยกตัวอยางเชน
เมื1อเกิดไฟฟาดับกอนหนานี้) ทานสามารถสังเกตไดจาก
ไอคอนแจงเตือนและตัวแสดงคาอุณหภูมิชองแชแข็งที่
กะพริบ รวมถึงเสียงเตือน
กดปุมใดปุมหนึ่ง
เสียงเตือนจะดับลง
ตัวแสดงคาอุณหภูมิชองแชแข็งจะแสดงคาอุณหภูมิ
สูงสุดสักครู จากนั้นจึงแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไวอีกครั้ง
ไฟแสดงสถานะแจงเตือนจะกะพริบตอเนื1อง
จนกวาจะกลับคืนสถานะปกติ
4.14 สัญญาณเตือนเปดประตู
หากเปดประตูคางไวนานประมาณ 90 วินาที จะมี
เสียงเตือนดังขึ้นและไฟแสดงสถานะแจงเตือนจะกะพริบ
เสียงเตือนจะหยุดลงเมื1อปดประตู ในระหวางการ
แจงเตือน ทานสามารถปดเสียงเตือนไดโดยกดปุมใด
ปุมหนึ่ง
4.15 ฟงกชั่น DynamicAir
เปดใชงานฟงกชั่นโดย:
10
www.electrolux.com
1. กดปุม Mode จนกระทั่งไอคอนที่ตองการปรากฏ
ไฟแสดงสถานะ DynamicAir จะกะพริบ
2. กดปุม OK เพื1อยืนยัน
ไฟแสดงสถานะ DynamicAir จะปรากฏ
ปดการใชงานฟงกชั่นโดยทำซ้ำขั้นตอนที่กลาวมา
จนกระทั่งไฟแสดงสถานะ DynamicAir ดับลง
หากฟงกชั่นนี้ทำงานโดยอัตโนมัติ ไฟแสดง
สถานะ DynamicAir จะไมปรากฏ (โปรดดู
“การใชงานประจำวัน”) การเปดใชงาน
ฟงกชั่น DynamicAir จะเพิ่มการสิ้นเปลือง
พลังงาน
5. การใชงานประจำวัน
คำเตือน!
โปรดดูบทความปลอดภัย
5.1 การทำความสะอาดภายใน
กอนการใชงานผลิตภัณฑเปนครั้งแรก ควรลางทำ
ความสะอาดภายในตัวเครื1องและอุปกรณเสริมภายใน
ทั้งหมดดวยน้ำอุนกับสบูที่มีฤทธิ์เปนกลางเพื1อกำจัด
กลิ่นที่เกิดจากผลิตภัณฑใหม จากนั้นเช็ดใหแหง
ขอควรระวัง!
หามใชสารซักฟอก ผงขัด น้ำยาทำความ
สะอาดที่มีสวนผสมของครอลีนหรือน้ำมัน
เนื1องจากจะทำใหพื้นผิวเสียหาย
5.2 การจัดวางตำแหนงชั้นวางของที่ประตู
ชั้นวางของที่บานประตูนั้นสามารถปรับความสูงไดหลาย
ระดับเพื1อรองรับบรรจุภัณฑอาหารที่มีขนาดแตกตาง
กันไป
1. คอยๆ ดึงชั้นวางขึ้นแลวถอดออก
2. ปรับตำแหนงตามตองการ
ผลิตภัณฑรุนนี้ติดตั้งมาพรอมกับกลองเก็บของ
ปรับระดับได
5.3 ชั้นวางของปรับตำแหนงได
ที่ผนังดานขางของตูเย็นจะมีชุดรางเลื1อนติดตั้งอยูทำให
ทานสามารถปรับตำแหนงชั้นวางของไดตามตองการ
ภาษาไทย
11
5.5 แผนกรองอากาศคารบอน
1
2
ผลิตภัณฑนี้ติดตั้งมาพรอมกับแผนกรองอากาศ
คารบอนที่อยูภายในชองเก็บในอุปกรณ DynamicAir
แผนกรองอากาศทำหนาที่ฟอกอากาศจากกลิ่นไมพึ่ง
ประสงคภายในตูเย็น ผลที่ตามมาคือคุณภาพในการ
จัดเก็บที่ดีขึ้น
ขอควรระวัง!
ในระหวางใชงาน ตองปดชองระบายอากาศไว
ตลอดเวลา
หามเลื1อนชั้นวางของที่เปนกระจกเหนือชองใส
ผักเพื1อใหมั่นใจถึงการหมุนเวียนอากาศที่ดี
5.4 DynamicAir
ชองทำความเย็นจะติดตั้งอุปกรณที่ชวยเรงการทำความ
เย็นอาหาร ทำใหสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในชอง
เก็บอาหารไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น
อุปกรณที่วานี้จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื1อจำเปน
ยกตัวอยางเชน ในกรณีที่ตองทำระดับอุณหภูมิอยาง
รวดเร็วหลังจากเปดประตูหรือเมื1ออุณหภูมิโดยรอบสูง
ทานสามารถเปดใชงานฟงกชน่ั นีไ้ ดดว ยตนเอง
หากจำเปน (โปรดดู “ฟงกชั่น DynamicAir”)
อุปกรณ DynamicAir จะหยุดทำงานเมื1อเปด
ประตูและจะกลับมาทำงานอีกครั้งทันทีที่ปด
ประตู
5.6 การแชแข็งและการจัดเก็บอาหารแชแข็ง
ชองแชแข็งมีไวสำหรับแชแข็งอาหารสด และ จัดเก็บ
อาหารแชแข็งและผลิตภัณฑแชเยือกแข็งไวเปนเวลานาน
เมื1อใชงานเปนครั้งแรก หรือ หลังจากไมไดใชงานมา
สักพัก กอนใสผลิตภัณฑในชองแชแข็ง ปลอยใหเครื1อง
ทำงานอยางนอย 2 ชั่วโมงโดยเปดฟงกชั่น FastFreeze
ไว
หากตองการแชแข็งอาหารสด ใหใสไวในชองบนสุด
สำหรับปริมาณอาหารสูงสุดที่สามารถแชแข็งไดในเวลา
24 ชม. โปรดดูรายละเอียดบน ฉลากแสดงขอมูล ที่อยู
ดานในเครื1อง
กระบวนการแชแข็งจะใชเวลา 24 ชม. ในระหวางนี้
อยาใสอาหารเพิ่มในชองแชแข็ง
12
www.electrolux.com
ในกรณีที่เกิดการละลายน้ำแข็งโดยไมตั้งใจ
ยกตัวอยางเชน ไฟฟาดับ หากไฟฟาดับเปน
เวลานานกวาคาที่ระบุใน แผนผังรายละเอียด
คุณลักษณะทางเทคนิคในหัวขอ “rising
time” ตองบริโภคอาหารแชแข็งที่ละลายทันที
หรือ นำไปปรุงอาหารทันที
5.7 การละลายน้ำแข็ง
กอนนำไปประกอบอาหาร ทานสามารถละลายอาหาร
แชแข็งหรืออาหารแชเยือกแข็งไดในตูเย็นหรือในอุณหภูมิ
หอง
อาหารที่เปนชิ้นเล็กๆ หลังจากแชแข็งแลวอาจตองใช
เวลาที่การปรุงอาหารนานขึ้น
5.8 การทำน้ำแข็ง
ผลิตภัณฑนี้มาพรอมกับถาดอยางนอยหนึ่งถาด
สำหรับทำน้ำแข็ง
หามใชวัสดุที่ทำจากโลหะถอดถาดรองออก
จากชองแชแข็ง
1. เติมน้ำลงในถาด
2. วางถาดน้ำแข็งไวในชองแชแข็ง
6. เคล็ดลับและขอแนะนำ
6.1 เสียงการทำงานปกติ
6.4 เคล็ดลับสำหรับการทำความเย็น
เสียงตอไปนี้ถือเปนอาการปกติ:
‡ เสียงคลายลมผานในน้ำและเสียงฟองอากาศดัง
จากคอยลเมื1อมีการปมน้ำยาทำความเย็น
‡ เสียงหึ่งๆ และเสียงสั่นดังจากคอมเพรสเซอรเมื1อ
มีการปมน้ำยาทำความเย็น
‡ เสียงแตกฉับพลันภายในตัวเครื1องซึ่งเกิดจาก
การขยายตัวจากความรอน (ถือเปนปรากฏการณ
ธรรมชาติและไมมีอันตรายใดๆ)
‡ เสียงคลิกจากตัวควบคุมอุณหภูมิเมื1อเปดหรือ
ปดคอมเพรสเซอร
เคล็ดลับที่เปนประโยชน:
‡ เนื้อสัตว (ทุกประเภท): หอดวยบรรจุภัณฑที่
เหมาะสมแลววางลงบนชั้นวางกระจกเหนือชอง
เก็บผัก แชเนื้อสัตวไวอยางนอย 1-2 วัน
‡ อาหารสำเร็จรูป, อาหารที่รับประทานโดยไมอุน:
ปดฝาแลววางไวบนชั้นวาง
‡ ผักและผลไม: ทำความสะอาดใหทั่วแลววางไวใน
ชองเก็บพิเศษ หามเก็บกลวย มันเทศ หัวหอม
และกระเทียมไวในตูเย็นหากไมอยูในบรรจุภัณฑ
‡ เนยและชีส: ใสไวในภาชนะที่ปดสนิทอากาศไมสามารถ
เขาออกไดหรือหอดวยฟอยลอะลูมิเนียมหรือ
ถุงพลาสติกพอลิเอทิลีนเพื1อไมใหอากาศเขา
‡ ขวด: ปดฝาขวดแลววางไวบนชั้นวางขวดที่ประตู
หรือตะแกรงวางขวด (ถามี)
6.2 เคล็ดลับในการประหยัดพลังงาน
‡
อยาเปดประตูตเู ย็นบอยๆ หรือเปดทิง้ ไวเปนเวลานาน
เกินความจำเปน
6.3 เคล็ดลับสำหรับการแชอาหารสด
‡
‡
‡
อยาเก็บอาหารที่อุนหรือของเหลวที่ระเหยกลายเปน
ไอน้ำไวในตูเย็น
ปดหรือคลุมอาหารไว โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับ
อาหารที่มีกลิ่นแรง
จัดวางตำแหนงอาหารใหมีอากาศหมุนเวียนโดยรอบ
ไดสะดวก
6.5 เคล็ดลับสำหรับการแชแข็ง
‡
‡
‡
แชแข็งเฉพาะผลิตภัณฑอาหารที่สะอาดและมีคุณภาพ
สูงเทานั้น
เพื1อประสิทธิภาพในการแชแข็งและละลายน้ำแข็ง
ควรแบงอาหารเปนชิ้นเล็กๆ
หอดวยฟอยลอะลูมิเนียมหรือถุงพลาสติก
พอลิเอทิลีน ตรวจสอบใหแนใจวาบรรจุภัณฑ
ปดสนิทอากาศไมสามารถเขาออกได
ภาษาไทย
‡
‡
‡
‡
หลีกเลี่ยงการเพิ่มอุณหภูมิในขณะมีอาหารที่แชแข็ง
อยูแลว อยาวางอาหารสดที่ยังไมไดแชแข็งไวใกลกับ
อาหารที่แชแข็งแลว
อาหารที่มีขนาดชิ้นบางจะสามารถจัดเก็บไดยาวนาน
กวาและมีคุณภาพกวาอาหารที่มีขนาดชิ้นหนา
เกลือจะทำใหอายุการจัดเก็บอาหารลดลง
หามรับประทานน้ำแข็ง น้ำที่แชจนแข็ง หรือไอศครีม
แชแข็งทันทีที่เอาออกมาจากชองแชแข็ง เพราะอาจ
ทำใหเนื้อเยื1อถูกทำลายเพราะความเย็นจัดได
แนะนำใหระบุวันที่แชแข็งไวบนบรรจุภัณฑแตละอัน
เพื1อใหทานทราบระยะเวลาการจัดเก็บ
13
6.6 เคล็ดลับในการเก็บอาหารแชแข็ง
‡
‡
‡
‡
ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑอาหารแชแข็งที่วาง
ขายตามทองตลาดไดรับการจัดเก็บที่ดีพอจาก
รานคาปลีก
ตรวจสอบใหแนใจวามีการเคลื1อนยายอาหารแชแข็ง
จากรานคาไปยังตูแชแข็งดวยเวลาที่นอยที่สุด
หลังจากน้ำแข็งละลาย อาหารจะเสื1อมสภาพอยาง
รวดเร็วและไมสามารถนำกลับมาแชแข็งซ้ำได
หามจัดเก็บอาหารไวเกินกวาระยะเวลาที่ผูผลิต
กำหนด
7. การดูแลและทำความสะอาด
คำเตือน!
โปรดดูบทความปลอดภัย
7.1 คำเตือนทั่วไป
ขอควรระวัง!
ถอดปลั๊กผลิตภัณฑกอนทำการซอมบำรุง
ผลิตภัณฑนี้มีสวนประกอบของสาร
ไฮโดรคารบอนอยูในชุดทำความเย็น
เพราะฉะนั้นตองใหชางที่ผานการรับรองเปน
ผูซอมบำรุงและเติมน้ำยาผลิตภัณฑ
อุปกรณเสริมและชิ้นสวนของผลิตภัณฑนี้ไม
เหมาะที่จะนำไปลางทำความสะอาดในเครื1อง
ลางจาน
7.2 การทำความสะอาดเปนระยะ
ขอควรระวัง!
หามดึง เลื1อน หรือทำใหทอ และ/หรือสาย
เคเบิ้ลภายในผลิตภัณฑชำรุดเสียหาย
ขอควรระวัง!
หามทำใหเกิดความเสียหายกับระบบทำ
ความเย็น
ตองทำความสะอาดอุปกรณเปนประจำ:
1. ทำความสะอาดภายในตัวเครื1องและอุปกรณเสริม
ดวยน้ำอุนกับสบูที่มีฤทธิ์เปนกลาง
2. ตรวจสอบสภาพซีลประตูเปนประจำและเช็ดทำความ
สะอาดเพื1อใหแนใจวาปราศจากสิ่งสกปรก
3. ลางทำความสะอาดแลวเช็ดใหแหง
4. หากทำได ใหทำความสะอาดคอนเดนเซอรและ
คอมเพรสเซอรที่ดานหลังเครื1องโดยใชแปรง
ซึง่ จะชวยใหประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ
ดีขึ้นและชวยประหยัดพลังงาน
7.3 การละลายน้ำแข็งของตูเย็น
น้ำแข็งจะถูกกำจัดโดยอัตโนมัติดวยเครื1องระเหยที่อยู
ภายในตูเย็นทุกครั้งที่คอมเพรสเซอรมอเตอรหยุด
ทำงานในระหวางการใชงานปกติ
น้ำแข็งที่ละลายกลายเปนน้ำจะถูกระบายไปยังภาชนะบรรจุ
ที่อยูดานหลังตัวเครื1อง
ควรทำความสะอาดรูระบายน้ำแข็งที่ละลายกลายเปนน้ำที่
อยูในตำแหนงกึ่งกลางของชองตูเย็นเพื1อปองกันไมให
น้ำลนและหยดลงบนอาหารที่อยูภายใน
14
www.electrolux.com
7.4 การละลายน้ำแข็งของตูแชแข็ง
ตูแชแข็งนี้เปนแบบ frose free หมายความวาจะไมมีน้ำแข็ง
เกาะในขณะใชงานไมวาจะเปนผนังดานในหรือบนอาหาร
7.5 การเปลี่ยนแผนกรอง CLEANAIR
แผนกรองอากาศคารบอนจะชวยดูดซับกลิ่นไมพึง
ประสงคและชวยคงรสชาติและกลิ่นหอมของอาหาร
ทุกประเภทโดยปราศจากสารเจือปนใดๆ
ควรจับแผนกรองอากาศดวยความระมัดระวัง
เพื1อปองกันไมใหเกิดรอยขีดขวนบนพื้นผิว
เมื1อสงมอบผลิตภัณฑ แผนกรองอากาศ
คารบอนจะอยูในถุงพลาสติกเพื1อคงรักษา
ประสิทธิภาพไว ใสแผนกรองไวในชองกอน
เปดใชงานผลิตภัณฑ
1. เปดชองเก็บ
2. ดึงแผนกรองอากาศที่หมดอายุออก
3. ใสแผนกรองอากาศชุดใหมในชอง
4. ปดชองเก็บ
ควรปดชองเก็บใหสนิทเพื1อประสิทธิภาพการทำงาน
ที่ยอดเยี่ยม และควรเปลี่ยนแผนกรองอากาศ
CLEANAIR ปละครั้ง
แผนกรองอากาศถือเปนอุปกรณสิ้นเปลือง
และไมอยูภายใตการรับประกัน
ทานสามารถหาซื้อแผนกรองอากาศไดจาก
ตัวแทนจำหนายใกลบานทาน ทำซ้ำขั้นตอน
ที่กลาวมาขางตนเมื1อตองการเปลี่ยนแผน
กรองอากาศ
7.6 เมื1อไมใชงานเปนเวลานาน
เมื1อคาดวาจะไมใชงานผลิตภัณฑเปนเวลานาน
ใหปฏิบัติดังนี้:
1. ถอดปลั๊กเครื1องใชออกจากเตารับ
2. นำอาหารออกทั้งหมด
3. ทำความสะอาดตูเย็นและอุปกรณเสริมทั้งหมด
4. เปดประตูทิ้งไวเพื1อปองกันกลิ่นไมพึงประสงค
ขอควรระวัง!
หากทานตองการเปดใชงานตูเย็นไว ควรมีคน
ตรวจเช็คตูเย็นเปนระยะเพื1อปองกันไมให
อาหารภายในเนาเสียในกรณีที่เกิดไฟฟาดับ
แนะนำใหใชงานโหมด Holiday
ภาษาไทย
8. การแกไขปญหา
15
คำเตือน!
โปรดดูบทความปลอดภัย
8.1 สิ่งที่ตองทำหากเกิดปญหา
ปญหา
เครื1องไมทำงาน
มีเสียงเตือนดัง หรือ สัญญาณ
เตือนปรากฏ
หรือ สัญลักษณปรากฏ
บนจอแสดงอุณหภูมิแทนที่จะเปน
ตัวเลข
หลอดไฟไมติดสวาง
คอมเพรสเซอรทำงานตอเนื1อง
สาเหตุที่เปนไปได
เครื1องดับ
ตอปลั๊กเขากับเตารับไมถูกวิธี
ไมมีแรงดันไฟฟาที่เตารับ
วิธีการแกไข
เปดเครื1อง
ตอปลั๊กไฟเขากับเตารับใหถูกตอง
ลองตอเครื1องใชไฟฟาอื1นๆ เขากับ
เตารับ ติดตอชางที่ผานการรับรอง
พึ่งเปดเครื1องใชไมนาน หรือ
โปรดดูหัวขอ “การแจงเตือนเมื1อ
อุณหภูมิสูงเกิน
อุณหภูมิสูง”
อุณหภูมิภายในเครื1องใชสูงเกิน ติดตอชางไฟฟาที่ผานการรับรอง
หรือ ศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
ใกลบานทาน
เปดประตูไว
ปดประตูเครื1อง โปรดดูหัวขอ
“สัญญาณเตือนเปดประตู”
เซ็นเซอรอุณหภูมิมีปญหา
ติดตอศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
ใกลบานทาน (ระบบทำความเย็นจะยัง
คงทำงานเพื1อเก็บรักษาผลิตภัณฑ
อาหาร แตจะไมสามารถปรับอุณหภูมิได)
อยูในสถานะพรอมใชงาน
ปดแลวเปดประตู
หลอดไฟชำรุด
ติดตอศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
ใกลบานทาน
ปรับตั้งอุณหภูมิไมถูกตอง
โปรดดูหัวขอ “การใชงาน”
ใสอาหารหลายๆ อยางพรอมกัน รอสักครูจากนั้นตรวจสอบอุณหภูมิ
อีกครั้ง
อุณหภูมิหองสูงเกิน
โปรดอางอิงขอมูลการแบงเขต
ภูมิอากาศบนฉลากแสดงขอมูล
อาหารที่ใสในตูเย็นอุนเกินไป
ปลอยอาหารทิ้งไวจนเย็นเทาอุณหภูมิ
หองกอนจัดเก็บ
16
www.electrolux.com
ปญหา
คอมเพรสเซอรไมเริ่มทำงานทันที
หลังจากกด “FastFreeze” หรือ
“FastCool” หรือหลังเปลี่ยน
อุณหภูมิ
มีน้ำไหลอยูภายในตูเย็น
น้ำไหลลงบนพื้น
ไมสามารถปรับตั้งอุณหภูมิ
สาเหตุที่เปนไปได
ประตูปดไมสนิท
“ฟงกชั่น FastFreeze” หรือ
“ฟงกชั่น FastCool” เปดอยู
ไมถือเปนความผิดปกติแตอยางใด
วิธีการแกไข
โปรดดูหัวขอ “ปดประตูเครื1อง”
โปรดดูหัวขอ “ฟงกชั่น FastFreeze”
หรือ “ฟงกชั่น FastCool”
คอมเพรสเซอรจะเริ่มทำงานหลังจาก
ผานไปสักครู
อาหารปดกั้นไมใหน้ำไหลไปยัง
ภาชนะเก็บน้ำ
ชองระบายน้ำอุดตัน
ไมไดตอชองระบายน้ำเขากับ
ถาดรองเหนือคอมเพรสเซอร
“ฟงกชั่น FastFreeze” หรือ
“ฟงกชั่น FastCool” เปดอยู
ตรวจสอบใหแนใจวาอาหารไมสัมผัส
กับแผงดานหลัง
ทำความสะอาดชองระบายน้ำ
ตอชองระบายน้ำเขากับถาดรอง
ปด “ฟงกชั่น FastFreeze” หรือ
“ฟงกชั่น FastCool” ดวยตนเอง
หรือรอจนกวาฟงกชั่นจะรีเซ็ทอัตโนมัติ
เปนอุณหภูมิที่ตั้งไว โปรดดูหัวขอ
“ฟงกชั่น FastFreeze” หรือ
“ฟงกชั่น FastCool”
dEMo ปรากฏบนจอแสดงผล
ผลิตภัณฑอยูในโหมดสาธิต
กดปุม OK คางไวประมาณ 10 วินาที
จนกวาจะมีเสียงเตือนยาวดังขึ้น
และจอแสดงผลจะปดลงครูหนึ่ง
อุณหภูมิภายในเครื1องใชสูง/ต่ำเกิน ตั้งคาอุณหภูมิไมถูกตอง
เพิ่ม หรือ ลดอุณหภูมิ
ประตูปดไมสนิท
โปรดดูหัวขอ “ปดประตูเครื1อง”
อุณหภูมิอาหารสูงเกิน
ปลอยอาหารทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง
จนเย็นลงกอนจัดเก็บ
ใสอาหารหลายๆ อยางพรอมกัน ลดปริมาณอาหารที่จัดเก็บลง
เปดประตูบอย
เปดประตูเมื1อจำเปน
ภาษาไทย
ปญหา
สาเหตุที่เปนไปได
“ฟงกชั่น FastFreeze” หรือ
“ฟงกชั่น FastCool” เปดอยู
ไมมีไอเย็นหมุนเวียนภายในตู
หากยังไมสามารถแกปญหาได โปรดติดตอ
ศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตใกลบานทาน
8.2 การเปลี่ยนหลอดไฟ
ผลิตภัณฑนี้มีการติดตั้งหลอดไฟ LED ที่มีอายุ
การใชงานยาวนาน
ตองใหชางผูชำนาญการเปนผูเปลี่ยนหลอดไฟเทานั้น
โปรดติดตอศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
วิธีการแกไข
โปรดดูหัวขอ “ฟงกชั่น FastFreeze”
หรือ “ฟงกชั่น FastCool”
ตรวจสอบใหแนใจวามีไอเย็นหมุนเวียน
ภายในตู
8.3 ปดประตู
1. ทำความสะอาดปะเก็นบนประตู
2. ปรับบานประตูหากจำเปน โปรดดูคำแนะนำการใน
การประกอบ
3. หากจำเปน ใหเปลี่ยนปะเก็นใหม โปรดติดตอ
ศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
9. เสียงรบกวน
จะมีเสียงในระหวางเครื1องทำงาน (คอมเพรสเซอร ระบบทำความเย็น)
ซู!
ซี่!
บลับ!
OK
ซู!
ซู!
คลิก!
!
คลิก
บลู!
แกรก
!
คลิก!
17
18
www.electrolux.com
ซี่!
บลับ!
ซี่!
บลู!
บลับ!
แกรก!
บลู!
แกรก!
10. ขอมูลทางเทคนิค
10.1
ขนาด
สูง
กวาง
ลึก
1780 มม.
560 มม.
550 มม.
แรงดันไฟฟา
220 โวลต
ความถี่
50 เฮิรตซ
ชวงเวลาขึ้น
23 ชม.
ขอมูลทางเทคนิคจะระบุไวบนฉลากแสดงขอมูล
ที่ดานนอกและดานในตัวเครื1อง รวมถึงบนปายฉลาก
พลังงาน
11. ความหวงใยดานสิ่งแวดลอม
รีไซเคิลวัสดุที่มีสัญลักษณ
ทิ้งบรรจุภัณฑในภาชนะ
ที่เหมาะสมเพื1อนำไปรีไซเคิล ชวยรักษาสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพของมนุษยโดยการรีไซเคิลขยะเครื1องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อยาทิ้งเครื1องใชไฟฟา
ที่มีสัญลักษณ รวมกับขยะในครัวเรือน สงคืน
ผลิตภัณฑไปยังศูนยรีไซเคิลหรือติดตอสำนักงาน
เทศบาลในพื้นที่
222377650-A-052020
222375804-B-462018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement