Aeg SCE81826ZC Benutzerhandbuch

Aeg SCE81826ZC Benutzerhandbuch
SCE81826ZC
NL
FR
DE
USER
MANUAL
Gebruiksaanwijzing
Koel-vriescombinatie
Notice d'utilisation
Réfrigérateur/congélateur
Benutzerinformation
Kühl - Gefrierschrank
2
23
45
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................4
3. INSTALLATIE................................................................................................................6
4. BEDIENING..................................................................................................................7
5. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................10
6. AANWIJZINGEN EN TIPS.........................................................................................14
7. ONDERHOUD EN REINIGING.................................................................................16
8. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................17
9. GELUIDEN..................................................................................................................20
10. TECHNISCHE GEGEVENS..................................................................................... 21
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die
voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste
NEDERLANDS
3
gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige,
toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen
tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en
complexe beperkingen, indien ze duidelijk zijn
geïnstrueerd.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij
voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit
de buurt te worden gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke
en soortgelijke toepassingen, zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels,
kantoren of andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen
altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor
losstaande als ingebouwde modellen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of
andere middelen om het ontdooiproces te versnellen,
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
behalve die middelen die door de fabrikant zijn
aanbevolen.
WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
beschadigt.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische
apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant
worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat
te reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek.
Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen
of metalen voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen
met drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Gebruik het apparaat niet voordat u
het in de ingebouwde structuur
installeert omwille van
veiligheidsredenen.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat
lucht kan circuleren.
• Bij de eerste installatie of na het
omdraaien van de deur moet u
minstens 4 uur wachten voordat u het
•
•
•
•
•
•
•
apparaat op de stroom aansluit.
Hierdoor kan de olie terug in de
compressor stromen.
Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u handelingen aan het
apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien
van de deur).
Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiatoren, fornuizen,
ovens of kookplaten.
Stel het apparaat niet bloot aan
regen.
Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
Installeer dit apparaat niet in ruimtes
die te vochtig of te koud zijn.
Til de voorkant van het apparaat op
als u hem wilt verplaatsen, om krassen
op de vloer te voorkomen.
Het apparaat bevat een zakje
droogmiddel. Dit is geen speelgoed.
Dit is geen levensmiddel. Gooi het
onmiddellijk weg.
NEDERLANDS
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
WAARSCHUWING!
Zorg er bij het plaatsen van
het apparaat voor dat het
stroomsnoer niet klem zit of
wordt beschadigd.
WAARSCHUWING!
Gebruik geen
meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een
elektricien om de elektrische
onderdelen te wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven
dan het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Plaats geen elektrische apparaten
(bijv. ijsmachines) in het apparaat
tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard
door de fabrikant.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Lucht de ruimte indien dit
gebeurt.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het
apparaat.
• Plaats geen koolzuurhoudende
dranken in het vriesvak. Dit zal extra
druk in de drankfles veroorzaken.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
• Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.
• Zorg ervoor dat u nooit met natte of
vochtige handen items uit het vriesvak
verwijderd of aanraakt.
• Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
• Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
• Wikkel het voedsel in eender welk
contactmateriaal voor voedsel
alvorens het in het vriesvak te
plaatsen.
2.4 Binnenverlichting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken.
• De soort lamp die in dit apparaat
gebruikt wordt, is uitsluitend geschikt
voor huishoudelijke apparaten.
Gebruik het niet voor de verlichting in
huis.
2.5 Onderhoud en reiniging
Het apparaat bevat ontvlambaar
gas, isobutaan (R600a), een aardgas met
een hoge ecologische compatibiliteit.
Zorg ervoor dat u het koelcircuit dat
isobutaan bevat, niet beschadigt.
5
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
6
www.aeg.com
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van
het apparaat en reinig het indien
nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal
er water op de bodem van het
apparaat liggen.
2.6 Service
• Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
• Het koelcircuit en de
isolatiematerialen van dit apparaat
zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
2.7 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
3. INSTALLATIE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
WAARSCHUWING!
Raadpleeg het installatieinstructiedocument om uw
apparaat te installeren.
WAARSCHUWING!
Zet het apparaat vast in
overeenstemming met de
installatie-instructies om een
risico op instabiliteit van het
apparaat te voorkomen.
3.1 Locatie
Installeer, om de beste prestatie te
garanderen, het apparaat van
hittebronnen vandaan, zoals radiatoren,
boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor
dat lucht vrij aan de achterkant van het
apparaat kan circuleren.
3.2 Plaatsing
Installeer het apparaat op een droge,
goed geventileerde plaats binnen waar
de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die vermeld is op
het typeplaatje van het apparaat.
Klimaat- Omgevingstemperatuur
klasse
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
NEDERLANDS
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet
opgevolgd worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEG richtlijnen.
Bij bepaalde modeltypes
kunnen er functionele
problemen ontstaan als deze
temperaturen niet worden
gerespecteerd. De juiste
werking van het apparaat
kan enkel gegarandeerd
worden als het opgegeven
temperatuurbereik wordt
gerespecteerd. Als u twijfels
hebt over waar het apparaat
te installeren, raadpleeg dan
de verkoper, de
klantenservice of de
dichstsbijzijnde erkende
servicedienst.
3.4 Ventilatievereisten
De luchtcirculatie achter het apparaat
moet voldoende zijn.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Elektrische aansluiting
min.
200 cm2
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat
het voltage en de frequentie op het
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard
is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende
regels. Raadpleeg hiervoor een
gekwalificeerd elektricien.
LET OP!
Raadpleeg de montageinstructies voor de
installatie.
4. BEDIENING
4.1 Bedieningspaneel
1
8
7
6
1 Display
2 Toets om de temperatuur van de
vriezer hoger te zetten
3 Toets om de temperatuur van de
vriezer lager te zetten
4 OK
5
4
3
2
5 Mode
6 Toets om de temperatuur van de
koelkast hoger te zetten
7 Toets om de temperatuur van de
koelkast lager te zetten
8 ON/OFF
7
8
www.aeg.com
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde
geluid van toetsen te wijzigen door de
Mode-toets en de toets om de
temperatuur kouder te zetten,
tegelijkertijd gedurende enkele
seconden in te drukken. U kunt deze
wijziging ongedaan maken.
4.2 Display
A
B
C
D E F
G
Off
min
K J
I
H
4.3 Inschakelen
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF-toets van het
apparaat als het display uit is. Het
temperatuurlampje toont de
ingestelde standaardtemperatuur.
Het alarm kan na een paar
seconden afgaan.
Zie 'Alarm hoge
temperatuur' voor informatie
over het resetten van het
alarm.
Zie 'Temperatuurregeling' om een
andere temperatuur in te stellen.
Zie als "dEMo" op het display verschijnt
het hoofdstuk 'Problemen oplossen'.
4.4 Uitschakelen
1. Druk de ON/OFF-toets van het
apparaat gedurende 5 seconden in.
Het display wordt uitgeschakeld.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
4.5 Temperatuurregeling
Stel de temperatuur van het apparaat in
door op de temperatuurregelaren te
drukken.
Standaard ingestelde temperatuur:
• +5°C voor de koelkast
• -18°C voor de vriezer
A. Indicatielampje koelvak
B. Indicatielampje timer
/Indicatielampje temperatuur
C. ON/OFF -lampje
D. Coolmatic functie
E. LongFresh functie
F. Frostmatic functie
G. Indicatielampje temperatuur
H. Indicatie vriesvak
I. Alarmlampje
J. ChildLock functie
K. DrinksChill functie
De temperatuurweergave toont de
ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur
zal binnen 24 uur worden
bereikt.
Na een stroomonderbreking
blijft de ingestelde
temperatuur opgeslagen.
4.6 De koelkast inschakelen
Om de koelkast aan te zetten, drukt u
gewoon op de temperatuurregelaar van
de koelkast. Om de koelkast op de
andere manier in te schakelen:
1. Druk op Modetot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het OFF-indicatielampje van de koelkast
knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het OFF-indicatielampje van de koelkast
gaat uit.
Zie 'Temperatuurregeling'
om een andere temperatuur
in te stellen.
4.7 De koelkast uitschakelen
1. Druk op Modetot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het lampje OFF van de koelkast en het
lampje van het koelvak knipperen.
NEDERLANDS
Het temperatuurlampje van de koelkast
toont streepjes.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het OFF-lampje van de koelkast wordt
getoond.
4.8 Coolmatic-functie
Als u een grote hoeveelheid warm
voedsel, bijvoorbeeld na het doen van
de boodschappen, in de koelkast wilt
plaatsen, adviseren wij u de Coolmaticfunctie in te schakelen om deze
producten sneller te koelen en om te
voorkomen dat voedsel dat al in de
koelkast ligt warm wordt.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het Coolmatic-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het Coolmatic-lampje wordt getoond.
De Coolmatic-functie wordt automatisch
na ongeveer 6 uur uitgeschakeld.
Om de functie uit te schakelen voor de
automatische uitschakeleing, herhaalt u
de procedure.
De functie gaat uit door een
andere ingestelde
koelkasttemperatuur te
selecteren.
4.9 LongFresh vakinstelling
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Op het display verschijnt 3. Dit is de
standaardinstelling die zorgt voor de
meest effectieve prestaties.
2. Druk op de temperatuurknoppen op
het bedieningspaneel om zo de
gewenste instelling te selecteren.
3. Druk op OK om de instelling te
bevestigen.
De indicator gaat na een paar seconden
terug naar de temperatuurweergave van
de koelkast.
Instel- Applicatie
ling
1-3
Vlees en vis
Instel- Applicatie
ling
4-5
Vlees, vis, groenten en fruit bij
elkaar bewaard
4.10 Frostmatic-functie
De Frostmatic-functie versnelt het
invriezen van vers voedsel en beschermt
voedsel dat reeds is geconserveerd
tegen ongewenste opwarming.
1. Druk om deze functie aan te zetten
op de knop Mode tot het
bijbehorende pictogram verschijnt.
Het Frostmatic-lampje knippert.
2. Druk op de toets OK om te
bevestigen.
Het Frostmatic-lampje wordt getoond.
Deze functie stopt automatisch na 52
uur.
Om de functie uit te schakelen voor de
automatische uitschakeleing, herhaalt u
de procedure totdat het bijbehorende
pictogram Frostmatic is uitgeschakeld.
De functie wordt
uitgeschakeld door een
andere ingestelde
temperatuur te selecteren.
4.11 ChildLock-functie
Activeer de functie ChildLock om de
bediening van de knoppen te
vergrendelen tegen onbedoelde
bediening.
1. Druk op Modetot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het ChildLock-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het ChildLock-lampje wordt getoond.
Om de functie ChildLock uit te
schakelen, herhaalt u de procedure
totdat het bijbehorende pictogram
ChildLock uit gaat.
4.12 DrinksChill-functie
De DrinksChill-functie moet worden
gebruikt om een geluidsalarm op de
gewenste tijd in te stellen. Dit is
bijvoorbeeld handig als in een recept
9
10
www.aeg.com
staat dat producten een bepaalde tijd
moet afkoelen.
Deze functie is ook handig als u eraan
moet worden herinnerd dat u flessen in
de vriezer hebt gelegd om snel af te
koelen.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het DrinksChill-lampje knippert.
De timer toont gedurende enkele
seconden de ingestelde waarde (30
minuten).
2. Druk op de timertoets om de waarde
van de timer te wijzigen van 1 tot 90
minuten.
3. Druk op OK om te bevestigen.
Het DrinksChill-lampje wordt getoond.
De Timer begint te knipperen (min).
Op het einde van de aftelling knippert
het lampje DrinksChill en klinkt een
alarm. Druk op de OK-toets om het
geluid uit te schakelen en de functie te
beëindigen.
Om de functie uit te schakelen, herhaalt
u de procedure totdat DrinksChill wordt
uitgeschakeld.
Het is mogelijk om te allen
tijde tijdens het aftellen en
voor het einde van de
ingestelde tijd, de tijd te
veranderen door op de toets
voor het lager zetten van de
temperatuur en op de toets
voor het hoger zetten van de
temperatuur te drukken.
4.13 Alarm bij hoge
temperatuur
Een toename van de temperatuur in de
vriesruimte (bijvoorbeeld door een
eerdere stroomuitval) wordt aangegeven
door: knipperende indicatielampjes van
het alarm en de vriezertemperatuur en
de zoemer.
Druk op een willekeurige toets.
De zoemer gaat uit.
De temperatuurweergave van de vriezer
toont de hoogste temperatuur
gedurende een aantal seconden en
geeft vervolgens de ingestelde
temperatuur opnieuw weer.
Het alarmindicatielampje
blijft knipperen totdat de
normale omstandigheden
zijn hersteld.
4.14 Deur open alarm
Als de deur een paar minuten open blijft
staan, klinkt er een geluidsalarm en gaat
de alarmaanduiding knipperen.
Het alarm stop als de deur wordt
gesloten. Tijdens het alarm kan het
geluidssignaal worden uitgeschakeld
door op een willekeurige knop te
drukken.
5. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de
typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP!
Gebruik geen
reinigingsmiddelen,
schuurpoeders, chloor of
reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
5.2 Het plaatsen van de
deurplateaus
Om het bewaren van
voedselverpakkingen van verschillende
afmetingen mogelijk te maken, kunnen
NEDERLANDS
de schappen op verschillende hoogtes
worden geplaatst.
1. Trek het schap enigszins omhoog
totdat het loskomt.
2. Opnieuw plaatsen zoals gewenst.
11
Verwijder de glasplaat
boven de groentelade niet
om een goede
luchtcirculatie te
garanderen.
5.4 LongFresh Vak
De bewaartemperatuur en de relatieve
vochtigheidsgraad (tussen 45% en 90%)
bieden optimale omstandigheden om
verschillende soorten voedsel te
bewaren.
Zie voor de temperatuurinstellingen in
het vak LongFresh het gedeelte
“LongFresh vakinstelling”.
5.3 Verplaatsbare legrekken
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de
schappen op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
Dit apparaat is ook uitgerust met een
legrek dat uit twee delen bestaat. De
voorste helft van het legrek kan onder de
andere helft worden geplaatst om de
ruimte beter te kunnen gebruiken.
Inklappen van het legrek:
1. Neem het halve deel er voorzichtig
uit.
2. Schuif het in de onderliggende
geleider en onder de andere helft.
LongFresh vak is geschikt voor het
bewaren van verschillende verse
levensmiddelen zodat de
voedingswaarden en de
vochtigheidsgraad langer bewaard
blijven dan in een gewone koelkast.
Het LongFresh-vak is ook geschikt voor
het ontdooien van voedsel.
Het ontdooide voedsel kan maximaal
twee dagen worden bewaard.
5.5 Vochtregeling
Het vak heeft stoppers die zorgen dat de
lades niet uit het apparaat vallen
wanneer ze geheel naar buiten worden
getrokken. De lade verwijderen:
1. Trek de lade tot het maximum uit.
2. Til de lade op en trek hem naar
buiten.
1
De laden die waterdruppelsymbolen
2
en
kunnen worden
bevatten:
gebruikt in overeenstemming met de
gewenste opslagcondities, onafhankelijk
van elkaar, met lagere of hogere
luchtvochtigheid.
Elke lade wordt apart geregeld met
behulp van een schuifklep op de
voorzijde van de lade.
12
www.aeg.com
• “Droog”: lage luchtvochtigheid, tot
50% relatieve luchtvochtigheid.
Dit luchtvochtigheidsgehalte wordt
bereikt als beide schuifkleppen in
deze positie worden gezet en de
ventilatieopeningen volledig open
staan.
• “Vochtig”: hoge relatieve
luchtvochtigheid, maximaal 90%.
Soort gerecht
Dit luchtvochtigheidsgehalte wordt
bereikt wanneer beide schuifkleppen
in deze positie worden gezet
en
de ventilatieopeningen gesloten zijn.
Vocht blijft behouden en kan niet
ontsnappen.
Aanpassing luchtvochtigheid
Opslagtijd
Ui
“droog”
tot 5 maanden
Boter
“droog”
tot 1 maand
Biefstuk, wild, kleine stukken vlees, gevogelte
“droog”
tot 7 dagen
Tomatensaus
“droog”
tot 4 dagen
Vis, schaaldieren, gekookte
vleesproducten
“droog”
tot 3 dagen
Gekookte zeevruchten
“droog”
tot 2 dagen
Salade, groenten
Wortelen, kruiden, spruitjes,
bleekselderij
“vochtig”
tot 1 maand
Artisjokken, bloemkool, witlof, ijsbergsla, andijvie,
veldsla, sla, prei, radijsjes
“vochtig”
tot 21 dagen
Broccoli, Chinese kool, boerenkool, kool, radijsjes, savooiekool
“vochtig”
tot 14 dagen
Erwtjes, koolraap
“vochtig”
tot 10 dagen
Lente-uitjes, radijsjes, asperges, spinazie
“vochtig”
tot 7 dagen
“vochtig”
tot 1 maand
Pruimen
rabarber, kruisbessen
“vochtig”
tot 21 dagen
Appels (ongevoelig voor
kou), kweeperen
“vochtig”
tot 20 dagen
Fruit
Peren, dadels (vers), aardbeien, perziken
NEDERLANDS
Soort gerecht
Aanpassing luchtvochtigheid
Opslagtijd
Abrikozen, kersen
“vochtig”
tot 14 dagen
Damastpruimen, druiven
“vochtig”
tot 10 dagen
Bramen, aalbessen
“vochtig”
tot 8 dagen
Vijgen (vers)
“vochtig”
tot 7 dagen
Bosbessen, frambozen
“vochtig”
tot 5 dagen
Cakes met room of een
andere soort
deegproducten kunnen in
het LongFresh-vak worden
bewaard gedurende 2 of 3
dagen.
Niet in het LongFresh-vak
plaatsen:
• fruit dat kwetsbaar is voor kou en op
kelder- of kamertemperatuur dient te
worden bewaard zoals ananas,
bananen, grapefruit, meloenen,
mango, papaja, sinaasappels,
citroenen en kiwi's.
• Het type voedsel dat hierboven niet
wordt genoemd, dient te worden
bewaard in het koelvak (bijv. alle
soorten kaas, koude vleeswaren, enz.).
Het niveau van
luchtvochtigheid in de laden
hangt af van de hoeveelheid
vocht in het opgeslagen
voedsel, groenten en fruit en
van de frequentie waarop de
deur wordt geopend.
Het LongFresh-vak is ook geschikt voor
het langzaam ontdooien van voedsel. In
dat geval kan het ontdooide voedsel
maximaal twee dagen worden bewaard
in het LongFresh-vak.
• Let op de versheid van het voedsel, in
het bijzonder op de vervaldatum. De
kwaliteit en versheid hebben invloed
op de bewaartijd.
13
• De gehele opslagtijd hang af van de
bewaaromstandigheden voor de
uiteindelijke opslag in de koelkast.
• Eender welkt type voedsel, fruit,
groenten of dierenvoedsel moet altijd
worden verpakt voordat het wordt
bewaard.
• Voedsel dat rijk is aan proteïnen zal
sneller bederven. Dat betekent dat
schaal- en schelpdieren eerder
bederven dan vis en vis eerder
bederft dan vlees. Hoewel de
bewaartijd voor dit soort voedsel dat
wordt bewaard in een LongFresh-vak
tot drie keer verlengd kan worden
zonder kwaliteit te verliezen.
• Al het eten dat in een LongFresh-vak
wordt bewaard, dient ongeveer 15 30 minuten voor consumptie uit de
lades te worden gehaald - met name
fruit en groenten die worden
geconsumeerd zonder aanvullend
bereidingsproces. Als u fruit en
groenten op kamertemperatuur laat
komen, komt dat ten goede aan de
structuur en smaak.
5.6 DYNAMICAIR
Het vak voor koelen is voorzien van een
apparaat dat snelle koeling van voedsel
mogelijk maakt en zorgt voor een
gelijkmatigere temperatuur in het vak.
Het apparaat activeert automatisch
indien nodig, bijvoorbeeld voor een snel
temperatuurherstel nadat de deur is
geopend of als de
omgevingstemperatuur hoog is.
14
www.aeg.com
op het typeplaatje, een etiket dat aan
de binnenkant van het apparaat zit.
Het invriesproces duurt 24 uur: vries
tijdens deze periode geen ander voedsel
in.
Het DYNAMICAIR-apparaat
stopt als de deur open is en
start onmiddellijk opnieuw
nadat de deur is gesloten.
5.7 Invriezen en bewaren van
diepgevroren levensmiddelen
Het vriesvak is geschikt voor het
invriezen van vers voedsel en om
diepvriesvoedsel langere tijd te bewaren.
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is
inschakelt, dient u het apparaat minstens
2 uur te laten werken met de Frostmaticfunctie ingeschakeld. Activeer om vers
voedsel in te vriezen de Frostmaticfunctie ten minste 24 uur voordat u het in
te vriezen voedsel in het vriesvak legt.
Om vers voedsel in te vriezen plaatst u
het in het bovenste compartiment het
derde compartiment.
De maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden is vermeld
In het geval van onbedoelde ontdooiing,
bijvoorbeeld als de stroom langer is
uitgevallen dan de duur die op de kaart
met technische kenmerken onder
"maximale bewaartijd bij stroomuitval" is
vermeld, moet het ontdooide voedsel
snel geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden en dan weer
worden ingevroren (nadat het afgekoeld
is).
5.8 Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt
u, voordat het gebruikt wordt, in het
koelvak of op kamertemperatuur laten
ontdooien, afhankelijk van de
hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de
bereiding iets langer duren.
5.9 Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer
bladen voor het maken van ijsblokjes.
Gebruik geen metalen
instrumenten om de laden
uit de vriezer te halen.
1. Vul de bakjes met water.
2. Zet de ijsbakjes in het vriesvak.
6. AANWIJZINGEN EN TIPS
6.1 Normale bedrijfsgeluiden:
De volgende geluiden zijn normaal
tijdens de werking:
• Een zacht gorgelend en borrelend
geluid als het koelmiddel door
leidingen wordt gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van
de compressor als het koelmiddel
wordt rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat
veroorzaakt door thermische
uitzetting (een natuurlijk en
ongevaarlijk natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de
thermostaat als de compressor aan of
uit gaat.
6.2 Tips voor
energiebesparing
• Eco modus / standaardinstelling
bewaart verse en diepvriesproducten
en bespaart energie.
NEDERLANDS
• Compartiment voor vers voedsel
(koelkast): Het meest efficiënte
gebruik van energie is verzekerd in de
configuratie met de lades in het
onderste deel van het apparaat en
met de rekken gelijkmatig verdeeld.
De positie van de deurbakken heeft
geen invloed op het energieverbruik.
• Bevroren compartiment (vriezer): De
interne configuratie van het apparaat
zorgt voor het meest efficiënte
energiegebruik.
• Koelcompartiment: De interne
configuratie van het apparaat zorgt
voor het meest efficiënte
energiegebruik.
• Als de omgevingstemperatuur hoog
is, de temperatuurregeling op een
lage temperatuur staat en het
apparaat volledig gevuld is, kan de
compressor continu aan staan
waardoor er ijs op de verdamper
ontstaat. Stel in dit geval de
temperatuurregeling in op een
hogere temperatuur om automatisch
ontdooien mogelijk te maken en zo
energie te besparen.
• De deur niet vaker openen of open
laten staan dan strikt noodzakelijk.
6.3 Tips voor het koelen van
vers voedsel
• Zet geen warm voedsel of
verdampende vloeistoffen in de
koelkast.
• Dek het voedsel af of verpak het, in
het bijzonder als het een sterke geur
heeft.
• Plaats het voedsel zodanig dat de
lucht er vrijelijk omheen kan
circuleren.
6.4 Tips voor het koelen
Nuttige tips:
• Vlees (alle soorten): in plastic zakken
verpakken en op het glazen schap
leggen, boven de groentelade.
Bewaar vlees maximaal 1-2 dagen.
• Gekookte etenswaren, koude
gerechten: bedekken en op een
schap leggen.
• Fruit en groeten: goed wassen en in
een speciale lade leggen. Bananen,
15
aardappelen, uien en knoflook
moeten als deze niet verpakt zijn niet
in de koelkast worden bewaard.
• Boter en kaas: in speciale luchtdichte
bakjes leggen of in aluminiumfolie of
plastic zakjes wikkelen om zoveel
mogelijk lucht uit te sluiten.
• Flessen: afsluiten met een dop en in
de deur plaatsen of (indien
beschikbaar) in het flessenrek.
6.5 Tips voor het invriezen
• Vries alleen verse en grondig
schoongemaakte levensmiddelen van
uitstekende kwaliteit in.
• Verdeel voor efficiënter invriezen en
ontdooien het voedsel in kleine
porties.
• Wikkel het voedsel in aluminiumfolie
of plastic. Zorg ervoor dat de
verpakking luchtdicht is.
• Om te voorkomen dat de
temperatuur van al ingevroren
voedsel toeneemt, dient u vers
voedsel hier niet direct naast te
plaatsen.
• Smalle pakjes zijn makkelijker te
bewaren dan dikke. Zout maakt
voedsel minder lang houdbaar.
• IJsblokjes, ingevroren water of
waterijsjes niet meteen nadat ze uit
de vriezer zijn gehaald opeten.
Gevaar voor bevriezing.
• Het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is.
6.6 Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
• Verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op
geschikte wijze door de winkelier
werden bewaard.
• Zorg ervoor dat de ingevroren
levensmiddelen zo snel mogelijk van
de winkel naar uw vriezer gebracht
worden.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is,
bederft het snel en kan het niet
opnieuw worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan
de door de fabrikant aangegeven
bewaarperiode.
16
www.aeg.com
7. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Algemene waarschuwingen
LET OP!
Voordat u welke
onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit
het stopcontact trekken.
Dit apparaat bevat
koolwaterstoffen in de
koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen
uitgevoerd worden door
bevoegde technici.
De toebehoren en
onderdelen van het
apparaat zijn niet geschikt
om in een afwasmachine
gewassen te worden.
7.2 Periodieke reiniging
LET OP!
Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant
van het apparaat en
verplaats of beschadig ze
niet.
LET OP!
Let op dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de
accessoires schoon met lauw water
en wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen
regelmatig en wrijf ze schoon om u
ervan te verzekeren dat ze schoon en
vrij van resten zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig
droog.
4. Maak indien toegankelijk de
condensor en de compressor aan de
achterkant van het apparaat schoon
met een borstel.
Dit zal de prestatie van het apparaat
verbeteren en het
elektriciteitsverbruik reduceren.
7.3 Het ontdooien van de
koelkast
Het vriesvak wordt automatisch
ontdooid. Het water dat condenseert
loopt in een opvangbak op de
compressor en verdampt. De opvangbak
kan niet worden verwijderd.
7.4 De vriezer ontdooien
LET OP!
Gebruik nooit scherpe
metalen hulpmiddelen om
de rijp van de verdamper te
krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken.
Gebruik geen mechanische
of andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen,
behalve die middelen die
door de fabrikant zijn
aanbevolen.
Stel ongeveer 12 uur
voordat u gaat ontdooien
een lagere temperatuur in
om voldoende koudereserve
op te bouwen in geval van
onderbrekingen tijdens de
werking.
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd
vormen op de schappen van de vriezer
en rond het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag
een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt
heeft.
1. Trek de stekker uit het stopcontact of
schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel,
wikkel het in een paar lagen
krantenpapier en leg het op een
koele plaats.
NEDERLANDS
3.
4.
5.
6.
7.
LET OP!
Een temperatuurstijging
tijdens het ontdooien
van de ingevroren
levensmiddelen, kan de
veilige bewaartijd
verkorten.
Raak ingevroren voedsel
niet met natte handen
aan. Uw handen kunnen
hieraan vastvriezen.
Laat de deur open staan. Bescherm
de vloer tegen het ontdooiwater met
bijv. een doek of een platte
opvangbak.
Om het ontdooiproces te versnellen
kunt u een bak warm water in het
vriesvak zetten. Verwijder bovendien
stukken ijs die afbreken voordat het
ontdooien voltooid is.
Na afloop van het ontdooien, de
binnenkant grondig droog maken. .
Zet het apparaat aan en doe de deur
dicht.
Zet de thermostaatknop op de
maximale koude en laat het apparaat
twee tot drie uur in deze instelling
werken.
17
Pas na deze tijd plaatst u het eten terug
in het vriesvak.
7.5 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen als het apparaat
gedurende lange tijd niet gebruikt
wordt:
1.
2.
3.
4.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Verwijder al het voedsel
Ontdooi het apparaat (indien nodig).
Maak het apparaat en alle
toebehoren schoon.
5. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te
voorkomen.
LET OP!
Als u uw apparaat
ingeschakeld wilt laten,
vraag dan iemand om het zo
nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het
bewaarde voedsel bederft,
als de stroom uitvalt.
8. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Wat moet u doen als ...
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan.
Bel een gekwalificeerd elektricien.
Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.
De kist is kortgeleden aan- Zie "Alarm hoge temperagezet of de temperatuur is tuur".
nog steeds te hoog.
18
www.aeg.com
Probleem
Er verschijnt een
of
-symbool in plaats van
getallen op het temperatuurdisplay.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
Neem contact op met een erkend elektromonteur of de
dichtstbijzijnde klantenservice.
De deur is open gelaten.
Sluit de deur. Zie "Deur open
alarm"
of Probleem met de temperatuur van de sensor.
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt continu.
Neem contact op met de klantenservice (het koelsysteem
blijft werken om uw levensmiddelen koud te houden, maar
de temperatuur kan niet aangepast worden).
Het lampje staat in standby.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Neem contact op met de
dichtstbijzijnde klantenservice.
De temperatuur is fout ingesteld.
Zie "Werking".
Er worden veel producten
tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De kamertemperatuur is te Zie het typeplaatje voor de klihoog.
maatklasse.
Het voedsel dat in het ap- Laat voedsel afkoelen tot kaparaat werd geplaatst, was mertemperatuur voordat u het
te warm.
opslaat.
Er is te veel vorst en ijs.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De "Frostmatic-functie"
of"Coolmatic-functie" is
ingeschakeld.
Raadpleeg "Frostmatic-functie" of"Coolmatic-functie".
De deur is niet correct ge- Zie 'De deur sluiten'.
sloten of de deurpakking is
vervormd/vies.
Apparaat is volledig geladen en is ingesteld op de
laagste temperatuur
Stel een hogere temperatuur
in. Zie "Werking".
De ingestelde temperatuur Stel een hogere temperatuur
in het apparaat is te laag
in. Zie "Werking"
en de omgevingstemperatuur is te hoog.
NEDERLANDS
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De temperatuur is fout ingesteld.
Zie "Bediening".
De compressor start niet on- Dit is normaal, er is geen
middellijk na het drukken op storing.
"Frostmatic" of "Coolmatic", of na het veranderen
van de temperatuur.
19
De compressor start na enige
tijd.
Er loopt water in de koelkast.
Producten verhinderen dat Zorg ervoor dat de producten
het water in de wateropde achterwand niet raken.
vangbak loopt.
De temperatuur kan niet
worden ingesteld.
De "Frostmatic-functie"
of"Coolmatic-functie" is
ingeschakeld.
Schakel "Frostmatic-functie"
of"Coolmatic-functie" handmatig uit of wacht tot de functie automatisch reset om de
temperatuur in te stellen.
Raadpleeg "Frostmatic-functie" of"Coolmatic-functie".
dEMo verschijnt op het display.
Het apparaat staat in demonstratiemodus.
Houd de OK ongeveer 10 seconden ingedrukt tot een lang
geluid klinkt en het display
even uitschakelt.
De temperatuur in het appa- De temperatuurknop is
raat is te laag/hoog.
niet goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
Er worden veel producten
tegelijk bewaard.
Plaats minder producten tegelijk.
De dikte van de rijp is
meer dan 4-5 mm.
Ontdooi het apparaat.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
De "Frostmatic-functie"
of"Coolmatic-functie" is
ingeschakeld.
Raadpleeg "Frostmatic-functie" of"Coolmatic-functie".
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat
is.
20
www.aeg.com
Bel, wanneer het advies niet
tot resultaten leidt, de
dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.
8.2 Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met een
ledbinnenlampje dat een lange
levensduur heeft.
8.3 De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg de montageaanwijzingen.
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de erkende servicedienst.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op
met de klantenservice.
9. GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
NEDERLANDS
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
HISSS!
BLUBB!
CRACK!
BRRR!
CRACK!
10. TECHNISCHE GEGEVENS
10.1 Productinformatieblad
Handelsmerk
AEG
Model
SCE81826ZC 925514017
Categorie
7. Koel-vrieskast
Energie-efficiëntieklasse
A++
Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op de
resultaten van standaardtests gedurende 24 uur.
Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de
manier waarop het apparaat wordt gebruikt en de
plaats waar het zich bevindt
230
Opslagvolume in liter, koelkast
112
Opslagvolume in liter, ster
-
Opslagvolume in liter, kelderzone
-
Opslagvolume in liter, wijn
-
Opslagvolume in liter, totaal
233
21
22
www.aeg.com
Opslagvolume in liter, diepvries
51
Opslagvolume in liter, koeler
70
Opslagvolume in liter, andere ruimten
-
Sterclassificatie van het vriesvak met het hoogste
opslagvolume (l)
****
De ontwerptemperatuur van andere ruimten > 14 °C (°C), indien van toepassing
Vorstvrij (J/N), koelkast
Ja
Vorstvrij (J/N), vriezer
Nee
conserveringsduur bij stroomuitval in h
20
Vriesvermogen in kg/24h
7
Klimaatklasse
SN-N-ST-T
Laagste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om te gebruiken, in °C
10
Hoogste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om te gebruiken, in °C
43
Geluidsemissie dB(A) re1 pW
38
Ingebouwde apparatuur J/N
Ja
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn J/N
Nee
10.2 Aanvullende technische
gegevens
Afmetingen van de inbouw
Hoogte
1780 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Spanning (Voltage)
230 - 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de binnen- of buitenkant
van het apparaat en op het energielabel.
11. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
FRANÇAIS
23
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................23
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................25
3. INSTALLATION..........................................................................................................27
4. FONCTIONNEMENT................................................................................................ 28
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 32
6. CONSEILS.................................................................................................................. 36
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................................................................................37
8. DÉPANNAGE.............................................................................................................39
9. BRUITS........................................................................................................................ 42
10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....................................................................43
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
24
www.aeg.com
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont
insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants entre
3 et 8 ans et des personnes ayant un handicap très
important et complexe à condition d'avoir reçu de
bonnes instructions.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à
l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en
permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
1.2 Sécurité générale
•
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
domestique et des situations telles que :
– dans des fermes, des coins cuisines réservés au
personnel dans des magasins, bureaux et autres
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des
environnements du type chambres d’hôtes et
autres environnements à caractère résidentiel
AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de
ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou
dans la structure intégrée, ne soient pas obstrués.
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
25
AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun dispositif
mécanique ou autre appareil pour accélérer le
processus de dégivrage que ceux recommandés par
le fabricant.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit
frigorifique.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils
électriques à l'intérieur des compartiments de
conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont
du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à
récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet
appareil, comme des aérosols contenant un produit
inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
des personnes de qualification similaire afin d'éviter
un danger.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Pour des raisons de sécurité, n'utilisez
pas l'appareil avant de l'avoir installé
dans la structure encastrée.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
•
•
•
•
•
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
Assurez-vous que l'air circule autour
de l'appareil.
Lors de la première installation ou
après avoir inversé la porte, attendez
au moins 4 heures avant de brancher
l'appareil sur le secteur. Cela permet
à l'huile de refouler dans le
compresseur.
Avant toute opération sur l'appareil
(par ex. inversion de la porte),
débranchez la fiche de la prise de
courant.
N'installez pas l'appareil à proximité
d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un
four ou d'une table de cuisson.
N'exposez pas l'appareil à la pluie.
26
www.aeg.com
• N'installez pas l'appareil dans un
endroit exposé à la lumière directe du
soleil.
• N'installez pas l'appareil dans une
pièce trop humide ou trop froide.
• Lorsque vous déplacez l'appareil,
veillez à le soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
• L'appareil contient un sachet de
dessiccateur. Ce n'est pas un jouet.
Ce n'est pas un aliment. Jetez-le
immédiatement.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
AVERTISSEMENT!
Lorsque vous installez
l'appareil, assurez-vous que
le câble d'alimentation n'est
pas coincé ou endommagé.
AVERTISSEMENT!
N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
• L’appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les paramètres figurant
sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques de votre réseau.
• Utilisez une prise correctement
installée et protégée contre les chocs.
• Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la
fiche secteur, le câble d'alimentation
ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un
électricien pour changer les
composants électriques.
• Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche secteur.
• Ne branchez la fiche d’alimentation à
la prise de courant qu’à la fin de
l’installation. Assurez-vous que la
prise principale est accessible une fois
l’appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble
d’alimentation électrique pour
débrancher l’appareil. Tirez toujours
sur la fiche de la prise secteur.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures, d'électrocution ou
d'incendie.
L'appareil contient un gaz
inflammable, l'isobutane (R600a), un gaz
naturel ayant un niveau élevé de
compatibilité environnementale. Veillez à
ne pas endommager le circuit
frigorifique contenant de l'isobutane.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
• Si le circuit frigorifique est
endommagé, assurez-vous de
l'absence de flammes et de sources
d'ignition dans la pièce. Aérez la
pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de
l'appareil.
• Ne placez jamais de boissons
gazeuses dans le congélateur. Cela
engendrerait une pression sur le
récipient de la boisson.
• Ne stockez jamais de gaz ou de
liquide inflammable dans l'appareil.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
• Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
• Ne retirez pas et ne touchez pas les
éléments du compartiment
congélateur avec les mains mouillées
ou humides.
• Ne recongelez jamais un aliment qui a
été décongelé.
• Respectez les instructions de
stockage figurant sur l'emballage des
aliments surgelés.
• Emballez les aliments dans un
emballage adapté au contact avec
des aliments avant de les placer dans
le compartiment congélateur.
FRANÇAIS
2.4 Éclairage intérieur
AVERTISSEMENT!
Risque d'électrocution !
• Le type d'ampoule utilisé pour cet
appareil est uniquement destiné aux
appareils domestiques. Ne l'utilisez
pas pour éclairer votre logement.
2.6 Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
2.7 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
2.5 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
• Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération. L'entretien et la
recharge du circuit de réfrigération
doivent être effectués par un
professionnel qualifié.
• Examinez régulièrement l'écoulement
de l'appareil et si nécessaire,
nettoyez-le. Si l'orifice est bouché,
l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
27
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
• Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent
la couche d'ozone.
• La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des
informations sur la marche à suivre
pour mettre l'appareil au rebut.
• N'endommagez pas la partie du
circuit de réfrigération située à
proximité du condenseur thermique.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
AVERTISSEMENT!
Consultez les instructions
d'installation pour installer
votre appareil.
AVERTISSEMENT!
Fixez l’appareil
conformément aux
instructions d’installation
pour éviter tout risque
d’instabilité de l’appareil.
telle qu'un radiateur, une chaudière, la
lumière directe du soleil, etc. Assurezvous que l'air circule librement à l'arrière
de l'appareil.
3.2 Positionnement
Installez cet appareil dans une pièce
intérieure sèche et bien ventilée où la
température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil.
Classe
climatique
Température ambiante
3.1 Localisation
SN
+10 °C à +32 °C
Pour assurer des performances
optimales, l'appareil ne doit pas être
installé près d'une source de chaleur
N
+16 °C à + 32 °C
28
www.aeg.com
Classe
climatique
Température ambiante
ST
+16 °C à + 38 °C
T
+16 °C à + 43 °C
la prise de courant n'est pas mise à la
terre, branchez l'appareil à une mise à
la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.
• Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de non-respect
de ces consignes de sécurité.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
Des problèmes fonctionnels
peuvent survenir sur certains
types de modèles
fonctionnant hors de cette
plage de températures. Seul
le respect de la plage de
températures spécifiée peut
garantir un bon
fonctionnement de
l'appareil. En cas de doute
concernant l'emplacement
d'installation de l'appareil,
veuillez contacter le
vendeur, notre service
après-vente ou le centre de
réparation agréé le plus
proche.
3.4 Exigences en matière de
ventilation
Veillez à garantir une circulation d'air
suffisante à l'arrière de l'appareil.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
3.3 Branchement électrique
• Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau électrique domestique.
• L'appareil doit être relié à la terre. La
fiche du cordon d'alimentation est
fournie avec un contact à cette fin. Si
ATTENTION!
Consultez la notice de
montage lors de
l'installation.
4. FONCTIONNEMENT
4.1 Bandeau de commande
1
8
7
1 Affichage
2 Touche d'augmentation de la
température du congélateur
6
5
4
3
2
3 Touche de diminution de la
température du congélateur
OK
4
FRANÇAIS
29
Pour modifier la tonalité prédéfinie des
touches, appuyez simultanément sur la
touche Mode et la touche de diminution
de la température pendant plusieurs
secondes. Ce changement est réversible.
5 Mode
6 Touche d'augmentation de la
température du réfrigérateur
7 Touche de diminution de la
température du réfrigérateur
8 ON/OFF
4.2 Affichage
A
B
C
D E F
G
Off
min
K J
I
H
4.3 Mise en marche
1. Branchez la fiche électrique de
l'appareil à la prise de courant.
2. Appuyez sur la touche ON/OFF de
l'appareil si l'affichage est éteint. Les
indicateurs de température indiquent
la température programmée par
défaut.
L'alarme sonore peut se
déclencher au bout de
quelques secondes.
Pour réinitialiser l'alarme,
reportez-vous au
paragraphe « Alarme haute
température ».
Pour sélectionner une température
différente, reportez-vous au paragraphe
« Réglage de la température ».
Si "dEMo" s'affiche, reportez-vous au
chapitre « En cas d'anomalie de
fonctionnement ».
4.4 Mise à l'arrêt
1. Appuyez sur la touche ON/OFF de
l'appareil pendant 5 secondes.
L'affichage s'éteint.
A. Voyant du compartiment
réfrigérateur
B. Affichage de la minuterie
/Indicateur de température
C. Voyant ON/OFF
D. Fonction Coolmatic
E. Fonction LongFresh
F. Fonction Frostmatic
G. Indicateur de température
H. Voyant du compartiment congélateur
I. Voyant d'alarme
J. Fonction ChildLock
K. Fonction DrinksChill
2. Débranchez la fiche électrique de
l'appareil de la prise de courant.
4.5 Réglage de la température
Réglez la température de l'appareil en
appuyant sur les touches de
température.
Température par défaut :
• +5 °C dans le réfrigérateur
• -18 °C dans le congélateur
Les indicateurs de température affichent
la température programmée.
La température
programmée sera atteinte
sous 24 heures.
Après une coupure de
courant, la température
programmée reste
enregistrée.
4.6 Mise en fonctionnement
du réfrigérateur
Pour allumer le réfrigérateur, il vous suffit
d'appuyer sur la touche de réglage de la
température du réfrigérateur. Pour
allumer le réfrigérateur d'une autre
façon :
30
www.aeg.com
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur OFF du réfrigérateur
clignote.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
Le voyant OFF du réfrigérateur s'éteint.
Pour sélectionner une
température différente,
reportez-vous au
paragraphe « Réglage de la
température ».
4.7 Mise à l'arrêt du
réfrigérateur
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur OFF du réfrigérateur et le
voyant du compartiment réfrigérateur
clignotent.
L'indicateur de température du
réfrigérateur affiche des tirets.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur OFF du réfrigérateur
s'allume.
4.8 Fonction Coolmatic
La fonction se désactive
lorsque vous sélectionnez
une température différente
pour le réfrigérateur.
4.9 Réglage du compartiment
LongFresh
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'affichage indique 3. Il s'agit du
paramètre par défaut vous garantissant
les performances les plus économiques.
2. Appuyez sur les touches de
température du bandeau de
commande pour atteindre le réglage
souhaité.
3. Appuyez sur la touche OK pour
confirmer le réglage.
Le voyant revient sur le réglage de
température du réfrigérateur au bout de
quelques secondes.
Régla- Utilisation
ge
1-3
Viande et poisson
4-5
Viande, poisson, légumes et
fruits conservés ensemble
Si vous devez ranger une grande
quantité d'aliments dans votre
réfrigérateur, par exemple après avoir
fait vos courses, nous vous suggérons
d'activer la fonction Coolmatic : elle
permet de refroidir rapidement les
aliments tout en évitant le réchauffement
des denrées déjà stockées dans le
réfrigérateur.
La fonction Frostmatic accélère la
congélation des aliments frais et protège
en même temps les denrées déjà
entreposées d'un réchauffement
indésirable.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur Coolmatic clignote.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur Coolmatic s'affiche.
La fonction Coolmatic se désactive
automatiquement au bout d'environ
6 heures.
1. Pour activer cette fonction, appuyez
sur la touche Mode jusqu'à ce que le
symbole correspondant s'affiche.
L'indicateur Frostmatic clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour
confirmer.
L'indicateur Frostmatic s'affiche.
Cette fonction s'arrête automatiquement
au bout de 52 heures.
Pour désactiver la fonction avant sa
désactivation automatique, répétez la
procédure.
Pour désactiver la fonction avant qu'elle
ne s'arrête automatiquement, répétez la
procédure jusqu'à ce que le voyant
Frostmatic s'éteigne.
4.10 Fonction Frostmatic
FRANÇAIS
La fonction se désactive
lorsque vous sélectionnez
une température différente.
4.11 Fonction ChildLock
Activez la fonction ChildLock pour
verrouiller les touches et éviter toute
opération accidentelle.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur ChildLock clignote.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur ChildLock s'affiche.
Pour désactiver la fonction ChildLock,
répétez la procédure jusqu'à ce que le
voyant ChildLock s'éteigne.
4.12 Fonction DrinksChill
La fonction DrinksChill doit être utilisée
pour le réglage d'une alarme sonore à
une heure souhaitée, ce qui est utile, par
exemple, lorsque l'on souhaite refroidir
une préparation pendant un certain
temps dans le cadre d'une recette de
cuisine.
Elle est également utile lorsque vous
avez besoin d'un rappel pour ne pas
oublier que vous avez placé des
bouteilles dans le congélateur pour les
refroidir rapidement.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur DrinksChill clignote.
Le minuteur indique pendant quelques
secondes la valeur programmée
(30 minutes).
2. Appuyez sur la touche de réglage de
la minuterie pour modifier la valeur
programmée (de 1 à 90 minutes).
3. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur DrinksChill s'affiche.
Le minuteur se met à clignoter (min).
Une fois la durée programmée écoulée,
le voyant DrinksChill clignote et un signal
31
sonore retentit. Appuyez sur la touche
OK pour arrêter le signal sonore et
désactiver la fonction.
Pour désactiver la fonction, répétez la
procédure jusqu'à ce que DrinksChill
s'éteigne.
Il est possible de modifier la
durée à tout moment et
avant la fin du décompte en
appuyant sur la touche de
diminution de la
température et sur la touche
d'augmentation de la
température.
4.13 Alarme haute
température
Une augmentation de la température
dans le compartiment congélateur (par
exemple à cause d'une coupure de
courant) est indiquée par le clignotement
du symbole d'alarme et des indicateurs
de température du congélateur et par le
déclenchement de l'alarme sonore.
Appuyez sur une touche quelconque.
L'alarme s'éteint.
L'indicateur de température/voyant du
thermostat du congélateur affiche
pendant quelques secondes la
température la plus élevée atteinte, puis
affiche à nouveau la température
programmée.
Le voyant d'alarme continue
de clignoter jusqu'à ce que
les conditions normales
soient restaurées.
4.14 Alarme de porte ouverte
Si la porte reste ouverte pendant
quelques minutes, le signal sonore se
déclenche et le voyant d'alarme clignote.
L'alarme s'interrompt dès que vous
fermez la porte. Lorsque l'alarme se
déclenche, le signal sonore peut être
désactivé en appuyant sur n'importe
quelle touche.
32
www.aeg.com
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
5.1 Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la
première fois, nettoyez l'intérieur et tous
les accessoires avec de l'eau tiède
savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION!
N'utilisez jamais de
détergents, de produits
abrasifs, de nettoyants à
base de chlore ou d'huile car
ils pourraient endommager
le revêtement.
5.2 Mise en place des
balconnets de la porte
En fonction de la taille des emballages
des aliments conservés, les balconnets
de la porte peuvent être positionnés à
différentes hauteurs.
1. Soulevez doucement le balconnet
jusqu'à ce qu'il se détache.
2. Repositionnez-le selon les besoins.
Cet appareil est également doté d'une
clayette composée de deux parties. La
partie avant de la clayette peut être
rabattue et placée sous la seconde partie
pour une meilleure utilisation de
l'espace.
Pour rabattre la clayette :
1. Sortez doucement la partie avant.
2. Faites-la glisser dans le rail inférieur,
sous la seconde moitié.
1
2
Ne modifiez pas
l'emplacement de la clayette
en verre située au-dessus du
bac à légumes, afin de
garantir une circulation d'air
optimale.
5.4 Compartiment LongFresh
La température de conservation et
l'humidité relative (comprise entre 45 et
90 %) créent les conditions de
conservation optimales pour divers types
d'aliments.
Pour en savoir plus sur les réglages de
température dans le compartiment
LongFresh, reportez-vous au chapitre
« Réglage du compartiment LongFresh ».
5.3 Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières afin que les
clayettes puissent être positionnées
comme vous le souhaitez.
Le compartiment LongFresh est idéal
pour conserver toute une variété
d'aliments frais, car il préserve les hautes
valeurs nutritionnelles ainsi que le taux
d'humidité élevé plus longtemps que
dans le réfrigérateur normal.
FRANÇAIS
Le compartiment LongFresh est
également adapté pour décongeler des
aliments.
Les aliments décongelés peuvent être
conservés jusqu'à deux jours.
33
s'utiliser suivant les conditions de
conservation souhaitées
indépendamment l'un de l'autre avec un
niveau d'humidité plus ou moins élevé.
5.5 Contrôle de l'humidité
Les bacs se règlent séparément et se
contrôlent par les vannes coulissantes
situées à l'avant des bacs.
Le compartiment est équipé de butées
empêchant les bacs de tomber lorsqu'ils
sont tirés au maximum. Pour sortir le
bac :
• « Sec » : faible humidité de l’air humidité relative jusqu'à 50%.
Ce niveau d'humidité est atteint
lorsque les deux glissières sont
1. Tirez le bac au maximum.
2. Soulevez et sortez le bac.
réglées en position et que les
orifices d'aération sont complètement
ouverts.
• « Humide » : humidité relative élevée
- jusqu'à 90 %.
Ce niveau d'humidité est atteint
lorsque les deux glissières sont
et que les
réglées en position
orifices d'aération sont fermés.
L'humidité est capturée et ne peut
s'échapper.
Les bacs portant le symbole d'une
goutte d'eau :
et
peuvent
Type d'aliments
Réglage de l'humidité
dans l'air
Durée de conservation
Oignon
« sec »
jusqu'à 5 mois
Beurre
« sec »
jusqu'à 1 mois
Bœuf, cerf, petits morceaux
de viande, volaille
« sec »
jusqu'à 7 jours
Sauce tomate
« sec »
jusqu'à 4 jours
Poisson, crustacés, produits
cuisinés à base de viande
« sec »
jusqu'à 3 jours
Fruits de mer cuits
« sec »
jusqu'à 2 jours
Salade, légumes
Carottes, herbes aromatiques, choux de Bruxelles,
céleri
Artichauts, chou-fleur, chicorée, laitue iceberg, endives, mâche, laitue, poireaux, chicorée rouge
« humide »
jusqu'à 1 mois
« humide »
jusqu'à 21 jours
34
www.aeg.com
Type d'aliments
Réglage de l'humidité
dans l'air
Durée de conservation
Brocolis, chou chinois, chou
frisé, chou, radis, chou de
Milan
« humide »
jusqu'à 14 jours
Petits pois, chou-rave
« humide »
jusqu'à 10 jours
Ciboule, radis, asperges,
épinards
« humide »
jusqu'à 7 jours
« humide »
jusqu'à 1 mois
Prunes
rhubarbe, groseilles à maquereau
« humide »
jusqu'à 21 jours
Pommes (qui ne craignent
pas le froid), coings
« humide »
jusqu'à 20 jours
Abricots, cerises
« humide »
jusqu'à 14 jours
Prunes de Damas, raisin
« humide »
jusqu'à 10 jours
Mûres, raisins de Corinthe
« humide »
jusqu'à 8 jours
Figues (fraîches)
« humide »
jusqu'à 7 jours
Myrtilles, framboises
« humide »
jusqu'à 5 jours
Fruit
Poires, dattes (fraîches), fraises, pêches
Les gâteaux contenant de la
crème et d'autres sortes de
pâtisseries peuvent être
conservés dans le
compartiment LongFresh
pendant 2 à 3 jours.
Ne placez pas dans le
compartiment LongFresh :
• les fruits qui craignent le froid et
doivent être stockés en cave ou à
température ambiante, tels que les
ananas, les bananes, les
pamplemousses, les melons, les
mangues, les papayes, les oranges,
les citrons et les kiwis.
• Les types d'aliments qui ne sont pas
mentionnés ci-dessus doivent être
stockés dans le compartiment du
réfrigérateur (par ex. tous types de
fromages, charcuteries, etc.).
Le niveau d'humidité dans
l'air des bacs dépend de
l'humidité contenue dans les
aliments, les légumes et les
fruits stockés ainsi que de la
fréquence à laquelle la porte
est ouverte.
Le compartiment LongFresh est
également adapté à la décongélation
lente des aliments. Dans ce cas, les
denrées décongelées peuvent être
conservées dans le compartiment
LongFresh pendant un ou deux jours.
• Faites attention à la fraîcheur des
aliments, particulièrement à
l'approche de la date de péremption.
La qualité et la fraîcheur influencent la
durée de conservation.
FRANÇAIS
• La durée du cycle complet de
stockage dépend des conditions de
conservation observées avant le
stockage final au réfrigérateur.
• Tout type d’aliments, de fruits, de
légumes ou de nourriture pour
animaux doit toujours être emballé ou
enveloppé avant le stockage.
• Les aliments riches en protéines se
détériorent plus rapidement. Les fruits
de mer se conservent donc moins
longtemps que le poisson, qui se
conserve moins longtemps que la
viande. Lorsque des aliments sont
conservés dans un compartiment
LongFresh, leur durée de
conservation peut être multipliée par
trois sans que la qualité ne soit pour
autant compromise.
• Tous les aliments conservés dans un
compartiment LongFresh doivent être
sortis des bacs environ 15 à 30 min
avant d'être consommés,
particulièrement les fruits et les
légumes destinés à être consommés
crus. Afin d'améliorer la texture et la
saveur des fruits et des légumes, il est
nécessaire de les laisser revenir à
température ambiante.
5.6 DYNAMICAIR
Le réfrigérateur comporte un dispositif
permettant un refroidissement rapide
des aliments et maintenant une
température plus homogène dans le
compartiment.
Ce dispositif s'active automatiquement
en cas de besoin, par exemple pour
rafraîchir rapidement le réfrigérateur
lorsque la porte est laissée ouverte ou si
la température ambiante est élevée.
35
La fonction DYNAMICAIR
s'arrête si la porte est
ouverte et redémarre sitôt la
porte refermée.
5.7 Congélation et rangement
des produits surgelés
Le compartiment congélateur est idéal
pour congeler des aliments frais et
conserver longtemps des aliments
congelés ou surgelés.
Lors de la mise en service ou après un
arrêt prolongé, laissez fonctionner
l'appareil pendant 2 heures environ avec
la fonction Frostmatic activée avant
d'introduire les produits dans le
compartiment. Activez la fonction
Frostmatic au moins 24 heures avant
d'introduire des aliments frais à congeler
dans le compartiment congélateur.
Pour congeler des aliments frais, placezles dans le compartiment supérieur.
La quantité maximale d'aliments frais
que vous pouvez congeler par tranche
de 24 heures est indiquée sur la plaque
signalétique (située à l'intérieur de
l'appareil).
Le processus de congélation demande
24 heures. Vous ne devez ajouter aucun
autre aliment à congeler pendant cette
période.
En cas de dégivrage involontaire, par
exemple en cas de panne de courant, si
le courant a été interrompu pendant un
délai supérieur à celui indiqué dans le
tableau des caractéristiques techniques
sous « Temps de montée en
température », les aliments décongelés
doivent être consommés rapidement ou
cuisinés immédiatement puis à nouveau
congelés (une fois refroidis)
5.8 Décongélation
Avant utilisation, les aliments surgelés ou
congelés peuvent être décongelés dans
le compartiment réfrigérateur ou à
température ambiante en fonction du
temps disponible pour cette opération.
Les petites portions peuvent même être
cuites sans décongélation préalable ; la
36
www.aeg.com
cuisson sera cependant un peu plus
longue.
5.9 Production de glaçons
Cet appareil est équipé d'un ou plusieurs
bacs à glaçons.
N'utilisez pas d'instruments
métalliques pour décoller les
bacs du congélateur.
1. Remplissez les bacs avec de l'eau
2. Placez les bacs à glaçons dans le
compartiment congélateur.
6. CONSEILS
6.1 Bruits normaux de
fonctionnement
Les bruits suivants sont normaux lorsque
l'appareil est en cours de
fonctionnement :
• Un léger gargouillis lorsque le liquide
réfrigérant est pompé.
• Un ronronnement et un bruit de
pulsation provenant du compresseur
lorsque le liquide réfrigérant est
pompé.
• Un bruit de craquement soudain
provenant de l'intérieur de l'appareil
provoqué par une dilatation
thermique (un phénomène naturel et
inoffensif).
• Un léger cliquetis du thermostat
lorsque le compresseur s'active ou se
désactive.
6.2 Conseils d'économie
d'énergie
• Eco mode / réglage par défaut
préserve les aliments frais et surgelés
tout en économisant l’énergie.
• Compartiment Aliments frais
(Réfrigérateur) : L’utilisation la plus
efficace de l’énergie est assurée dans
la configuration avec les tiroirs dans la
partie inférieure de l’appareil et les
clayettes réparties uniformément. La
position des compartiments de porte
n’affecte pas la consommation
d’énergie.
• Compartiment Surgelés
(Congélateur) : La configuration
interne de l’appareil est celle qui
assure l’utilisation la plus efficace de
l’énergie.
• Compartiment pour denrées
hautement périssables : La
configuration interne de l’appareil est
celle qui assure l’utilisation la plus
efficace de l’énergie.
• Si la température ambiante est élevée
et le thermostat est réglé sur une
température basse avec l'appareil
plein, il est possible que le
compresseur fonctionne en continu,
causant la formation de givre ou de
glace sur l'évaporateur. Dans ce cas,
réglez le thermostat sur une
température supérieure pour
permettre le dégivrage automatique
et économiser ainsi l’énergie.
• Évitez d'ouvrir trop souvent la porte
du congélateur et ne la laissez
ouverte que le temps nécessaire.
6.3 Conseils pour la
réfrigération des aliments frais
• Ne placez pas les aliments chauds ou
les liquides bouillants dans le
réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez les aliments,
surtout s'ils sont forts en saveurs.
• Placez correctement les aliments pour
que l'air puisse circuler librement
autour
6.4 Conseils pour la
réfrigération
Conseil utiles :
• Viande (tous types de viande) :
emballez-la dans un emballage
adapté et placez-la sur l'étagère en
verre au-dessus du bac à légumes. Ne
conservez la viande que 1 ou 2 jours
au plus.
• Aliments cuits, plats froids : couvrezles et placez-les sur une étagère.
• Fruits et légumes : nettoyez-les
soigneusement et placez-les dans le
bac spécial. Bananes, pommes de
terre, oignons et ail ne doivent pas
FRANÇAIS
37
être mis dans le réfrigérateur, s'ils ne
sont pas emballés.
• Beurre et fromage : placez-les dans le
compartiment spécial, étanche à l'air,
ou enveloppez-les dans une feuille
d'aluminium ou un sachet en
polyéthylène, pour les tenir autant
que possible à l'abri de l'air.
• Bouteilles : elles doivent être munies
d'un bouchon et être placées sur le
porte-bouteilles ou (s'il est installé)
dans le balconnet à bouteilles de la
porte.
• Les aliments faibles en gras se
conservent mieux et plus longtemps
que les aliments gras. Le sel diminue
la durée de conservation des
aliments.
• Ne mangez pas les glaçons, les glaces
à l'eau ou les bâtonnets glacés dès
leur sortie du congélateur. Risque de
gelure !
• Il est conseillé d'indiquer la date de
congélation des aliments sur chaque
paquet afin de garder une trace du
temps de conservation.
6.5 Conseils pour la
congélation
6.6 Conseils pour le stockage
des aliments surgelés
• Congelez uniquement des aliments
frais, de qualité supérieure et propres.
• Pour une congélation et une
décongélation plus efficaces, séparez
les aliments en petites portions.
• Emballez les aliments dans du papier
aluminium ou en polyéthylène.
Assurez-vous que les emballages sont
hermétiques.
• Pour éviter d'augmenter la
température des aliments déjà
surgelés, ne placez pas d'aliments
frais non congelés directement à
proximité.
• Assurez-vous que les denrées
surgelées achetées dans le commerce
ont été correctement entreposées par
le revendeur.
• Prévoyez un temps réduit au
minimum pour le transport des
denrées du magasin d'alimentation à
votre domicile.
• Une fois décongelés, les aliments se
détériorent rapidement et ne peuvent
être recongelés.
• Ne dépassez pas la durée de
conservation indiquée par le
fabricant.
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Avertissements généraux
ATTENTION!
Débranchez l'appareil avant
toute opération d'entretien
et de nettoyage.
Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son
circuit de réfrigération ;
l'entretien et la recharge ne
doivent donc être effectués
que par du personnel
qualifié.
Les pièces et accessoires de
l'appareil ne doivent pas
être lavés au lave-vaisselle.
7.2 Nettoyage périodique
ATTENTION!
Ne tirez pas, ne déplacez
pas, n'endommagez pas les
tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
ATTENTION!
N'endommagez pas le
circuit de refroidissement.
L'appareil doit être nettoyé
régulièrement :
38
www.aeg.com
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires
avec de l'eau tiède et additionnée
d'un détergent doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de
porte et essuyez-les pour vous
assurer qu'ils sont propres et ne
contiennent pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le
condenseur et le compresseur situés
à l'arrière de l'appareil avec une
brosse.
Cette opération améliore les
performances de l'appareil et permet
des économies d'électricité.
7.3 Dégivrage du réfrigérateur
Le dégivrage du compartiment
réfrigérateur est automatique. L'eau qui
se condense s'écoule vers un réservoir
situé sur le compresseur puis s'évapore.
Le réservoir ne peut pas être retiré.
7.4 Dégivrage du congélateur
ATTENTION!
N’utilisez en aucun cas de
couteau ou tout autre objet
tranchant, d’objet
métallique pour gratter la
couche de givre, vous
risquez de détériorer
irrémédiablement
l’évaporateur.
N’utilisez aucun dispositif
mécanique ou autre moyen
artificiel pour accélérer le
processus de dégivrage
hormis ceux recommandés
par le fabricant.
Environ 12 heures avant le
dégivrage, mettez le
thermostat sur une
température inférieure afin
d'assurer une réserve de
froid suffisante en cas
d’interruption du
fonctionnement.
Une certaine quantité de givre se forme
toujours sur les clayettes du congélateur
et autour du compartiment supérieur.
Dégivrez le congélateur lorsque
l'épaisseur de la couche de givre est
d'environ 3-5 mm
1. Éteignez l'appareil ou débranchez la
fiche de la prise secteur.
2. Sortez les denrées congelées,
enveloppez-les dans plusieurs
feuilles de papier journal et
conservez-les dans un endroit frais.
ATTENTION!
Une élévation de la
température des
denrées congelées,
pendant le dégivrage,
peut réduire leur durée
de conservation.
Ne touchez pas les
produits congelés et les
surfaces givrées avec les
mains humides. Risque
de brûlures ou
d’arrachement de la
peau.
3. Laissez la porte ouverte. Protégez le
sol de l’eau de dégivrage avec un
chiffon ou un récipient plat.
4. Le dégivrage peut être accéléré en
plaçant un récipient d’eau chaude
dans le compartiment congélateur.
Retirez également les morceaux de
glace au fur et à mesure qu’ils se
détachent, avant que le processus de
dégivrage ne soit terminé.
5. Une fois le dégivrage terminé, séchez
bien l'intérieur. .
6. Mettez l'appareil en marche et
fermez la porte.
7. Réglez le thermostat pour obtenir le
plus de froid possible et faites
fonctionner l'appareil pendant deux
ou trois heures en utilisant ce
réglage.
Vous pouvez remettre les denrées dans
le compartiment congélateur
uniquement à ce stade.
7.5 En cas de non-utilisation
prolongée
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de
longues périodes, prenez les précautions
suivantes :
FRANÇAIS
1. Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Dégivrez l'appareil (si nécessaire).
4. Nettoyez l'appareil et tous les
accessoires.
5. Laissez la porte/les portes ouverte(s)
pour éviter la formation d'odeurs
désagréables.
39
ATTENTION!
Si, toutefois, vous n'avez pas
la possibilité de débrancher
et de vider l'appareil, faites
vérifier régulièrement le bon
de fonctionnement de celuici pour éviter que les
aliments qu'il contient ne
pourrissent en cas de
coupure de courant.
8. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
8.1 Que faire si…
Problème
Cause possible
Solution
L’appareil ne fonctionne
pas.
L'appareil est éteint.
Mettez l'appareil en marche.
La fiche du câble d'alimen- Branchez correctement la fiche
tation n'est pas correctedu câble d'alimentation dans
ment insérée dans la prise la prise de courant.
de courant.
Il n’y a pas de tension dans Branchez un autre appareil
la prise de courant.
électrique à la prise de courant. Contactez un électricien
qualifié.
Les signaux sonores et visuels sont activés.
L'appareil a récemment
été mis en marche ou la
température est trop élevée.
Consultez le paragraphe
« Alarme haute température ».
La température à l'intérieur Contactez un électricien qualide l'appareil est trop élefié ou le service après-vente
vée.
agréé le plus proche.
La porte est laissée ouverte.
Fermez la porte. Consultez le
paragraphe « Alarme porte
ouverte ».
40
www.aeg.com
Problème
Cause possible
Solution
Un symbole
ou
ou
apparaît à la place des chiffres sur l'écran de température.
Problème de capteur de
température.
Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche (le
système de réfrigération continuera de maintenir les aliments au froid, mais le réglage
de la température n'est pas
possible).
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est en mode
veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'éclairage est défectueux. Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche.
Le compresseur fonctionne
en permanence.
Il y a une erreur dans le réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
Trop de produits ont été
introduits simultanément.
Attendez quelques heures et
vérifiez de nouveau la température.
La température ambiante
est trop élevée.
Reportez-vous au tableau des
classes climatiques de la plaque signalétique.
Les aliments introduits
Laissez refroidir les aliments à
dans l'appareil étaient trop température ambiante avant
chauds.
de les mettre dans l'appareil.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Consultez le paragraphe « Fermeture de la porte ».
La « fonction Frostmatic »
ou la« fonction Coolmatic » est activée.
Reportez-vous au chapitre
« fonction Frostmatic » ou la
« fonction Coolmatic ».
Il y a trop de givre et de gla- La porte n'est pas correcce.
tement fermée ou le joint
est déformé/sale.
Consultez le paragraphe « Fermeture de la porte ».
L'appareil est entièrement
chargé et il est réglé sur la
température la plus basse.
Augmentez la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
La température réglée
dans l’appareil est trop
basse et la température
ambiante est trop élevée.
Augmentez la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
Il y a une erreur dans le réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
FRANÇAIS
41
Problème
Cause possible
Solution
Le compresseur ne démarre
pas immédiatement après
avoir appuyé sur la touche
« Frostmatic » ou « Coolmatic », ou après avoir changé
la température.
Ce phénomène est normal, il ne s'agit pas d'une
anomalie.
Le compresseur démarre au
bout d'un certain temps.
De l'eau s'écoule à l'intérieur du réfrigérateur.
Des aliments empêchent
l'eau de s'écouler dans le
réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits
ne touchent pas la plaque arrière.
Il est impossible de régler la
température.
La « fonction Frostmatic »
ou la« fonction Coolmatic » est activée.
Désactivez manuellement la
« fonction Frostmatic » ou la
« fonction Coolmatic » ou attendez que la fonction se réinitialise automatiquement avant
de régler la température. Reportez-vous au chapitre « fonction Frostmatic » ou la« fonction Coolmatic ».
dEMo s'affiche sur le panneau.
L'appareil est en mode dé- Maintenez la touche OK enmonstration.
foncée pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce qu'un long
signal sonore retentisse et que
l'affichage s'éteigne pendant
un court instant.
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop basse/
élevée.
Le thermostat n'est pas ré- Augmentez/réduisez la tempéglé correctement.
rature.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Consultez le paragraphe « Fermeture de la porte ».
La température des produits est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant
de les placer dans l'appareil.
Trop de produits ont été
introduits simultanément.
Introduisez moins de produits
en même temps.
L'épaisseur de givre est su- Dégivrez l'appareil.
périeure à 4 - 5 mm.
La porte a été ouverte trop N'ouvrez la porte qu'en cas de
souvent.
nécessité.
La « fonction Frostmatic »
ou la« fonction Coolmatic » est activée.
Reportez-vous au chapitre
« fonction Frostmatic » ou la
« fonction Coolmatic ».
L'air froid ne circule pas
dans l'appareil.
Assurez-vous que de l'air froid
circule dans l'appareil.
42
www.aeg.com
Si ces conseils n'apportent
pas de solution à votre
problème, veuillez consulter
le service après-vente agréé
le plus proche.
8.2 Remplacement de
l’éclairage
L'appareil est équipé d'un éclairage à
LED longue durée.
Le remplacement du dispositif
d'éclairage doit uniquement être
effectué par un technicien du service
après-vente. Contactez votre service
après-vente agréé.
8.3 Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte.
Reportez-vous aux instructions de
montage.
3. Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez le
service après-vente agréé.
9. BRUITS
L'appareil émet certains bruits pendant son fonctionnement (compresseur, circuit
frigorifique).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
FRANÇAIS
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
BLUBB!
CRACK!
BRRR!
CRACK!
10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
10.1 Fiche d'informations produit
Marque
AEG
Modèle
SCE81826ZC 925514017
Catégorie
7. Réfrigérateur-congélateur
Classe d'efficacité énergétique
A++
Consommation d'énergie annuelle en kWh, calculée 230
sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans
des conditions d’essai normalisées. La consommation d’énergie réelle dépend des conditions d’utilisation et de l’emplacement de l’appareil.
Volume de stockage en litres, Réfrigérateur
112
Volume de stockage en litres, « Étoile »
-
Volume de stockage en litres, zone « Cave »
-
Volume de stockage en litres, « Vin »
-
Volume de stockage en litres, Total
233
43
44
www.aeg.com
Volume de stockage en litres, « Congélateur »
51
Volume de stockage en litres, « Zone fraîcheur »
70
Volume de stockage en litres, « Compartiments de
type autre »
-
Nombre d'étoiles du compartiment congélateur ayant le volume de stockage le plus élevé (l)
****
Température de conception des « compartiments
de type autre » > 14 °C (°C), le cas échéant
-
« Sans givre » (O/N), Réfrigérateur
Oui
« Sans givre » (O/N), Congélateur
Non
Autonomie en h
20
« Pouvoir de congélation », exprimé en kg/24 h
7
Classe climatique
SN-N-ST-T
Température ambiante la plus basse à laquelle l'appareil est conçu pour être utilisé, en °C
10
Température ambiante la plus haute à laquelle l'appareil est conçu pour être utilisé, en °C
43
Émissions acoustiques exprimées en dB(A) re 1 pW
38
Appareil intégrable O/N
Oui
Cet appareil est destiné uniquement au stockage du Non
vin O/N
10.2 Autres caractéristiques
techniques
Dimensions de la niche d'encastrement
Hauteur
1780 mm
Largeur
560 mm
Profondeur
550 mm
Tension
230 - 240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
côté intérieur ou extérieur de l'appareil
et sur l'étiquette énergétique.
11. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
DEUTSCH
45
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 45
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................47
3. MONTAGE................................................................................................................. 49
4. BETRIEB......................................................................................................................51
5. TÄGLICHER GEBRAUCH.......................................................................................... 54
6. TIPPS UND HINWEISE.............................................................................................. 58
7. REINIGUNG UND PFLEGE....................................................................................... 59
8. FEHLERSUCHE.......................................................................................................... 61
9. GERÄUSCHE.............................................................................................................. 64
10. TECHNISCHE DATEN.............................................................................................65
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu holen:
www.aeg.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Bedienungsanleitung. Bei
Verletzungen oder Schäden infolge nicht
46
www.aeg.com
ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung
übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie
die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und
zugänglichen Ort auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Das Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren
und Personen mit schweren Behinderungen oder
Mehrfachbehinderung benutzt werden, wenn Sie in
die sichere Verwendung eingewiesen wurden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern,
wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in
Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und
anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
DEUTSCH
•
•
•
•
•
•
•
•
47
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die
Belüftungsöffnungen im Schrank, um das Gerät und in
der Einbaunische nicht blockiert sind.
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang
durch andere als vom Hersteller empfohlene
mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern
des Geräts keine anderen als die vom Hersteller
empfohlenen Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder
Dampf.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten
Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven
Substanzen, wie Spraydosen mit entzündlichen
Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Die Montage des Geräts
darf nur von einer
qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Verwenden Sie das Gerät aus
Sicherheitsgründen nicht, bevor es in
den Einbauschrank gesetzt wird.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um
das Gerät zirkulieren kann.
• Warten Sie nach der Montage oder
dem Wechsel des Türanschlags
48
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
mindestens 4 Stunden, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung
anschließen. Dies ist erforderlich,
damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, bevor Sie am Gerät
arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
Stellen Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Heizkörpern, Herden,
Backöfen oder Kochfeldern auf.
Setzen Sie das Gerät nicht dem
Regen aus.
Stellen Sie das Gerät nicht dort auf,
wo es direktem Sonnenlicht
ausgesetzt sein könnte.
Stellen Sie dieses Gerät nicht in
Bereichen auf, die zu feucht oder kalt
sind.
Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.
Das Gerät enthält einen Beutel mit
Trockenmittel. Dieser Beutel ist kein
Spielzeug. Dieser Beutel ist kein
Lebensmittel. Bitte entsorgen Sie ihn
umgehend.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
WARNUNG!
Achten Sie bei der Montage
des Geräts darauf, dass das
Netzkabel nicht
eingeklemmt oder
beschädigt wird.
WARNUNG!
Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Achten Sie darauf, elektrische
Bauteile (wie Netzstecker, Netzkabel
und Kompressor) nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst oder
einen Elektriker, um die elektrischen
Bauteile auszutauschen.
• Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
2.3 Gebrauch
WARNUNG!
Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-,
Stromschlag- oder
Brandgefahr.
Das Gerät enthält Isobutan
(R600a), ein brennbares Erdgas mit
einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf,
den Kältekreislauf, der Isobutan enthält,
nicht zu beschädigen.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte
(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom
Hersteller für diesen Zweck
zugelassen sind.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
• Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
• Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht
in das Gefrierfach. Dadurch entsteht
Druck auf den Getränkebehälter.
• Bewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
• Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
DEUTSCH
•
•
•
•
•
sind, in das Gerät und stellen Sie
solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät.
Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
Nehmen Sie keine Gegenstände aus
dem Gefrierfach bzw. berühren Sie
diese nicht, falls Ihre Hände nass oder
feucht sind.
Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel
nicht wieder ein.
Befolgen Sie die Hinweise auf der
Verpackung zur Aufbewahrung
tiefgekühlter Lebensmittel.
Wickeln Sie die Lebensmittel in
Lebensmittelkontaktmaterial ein,
bevor Sie sie in das Gefrierfach legen.
2.4 Innenbeleuchtung
WARNUNG!
Stromschlaggefahr.
• Die in diesem Gerät verwendete
Lampe ist nur für Haushaltsgeräte
geeignet. Benutzen Sie diese nicht für
die Raumbeleuchtung.
2.5 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Schalten Sie das Gerät immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
• Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss
49
von einer qualifizierten Fachkraft
gewartet und nachgefüllt werden.
• Prüfen Sie regelmäßig den
Wasserabfluss des Geräts und
reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Abtauwasser am Boden des
Geräts an.
2.6 Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an den autorisierten
Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
2.7 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie die Tür, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
• Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
• Die Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur korrekten
Entsorgung des Gerätes wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
• Achten Sie darauf, dass die
Kühleinheit in der Nähe des
Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
3. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
WARNUNG!
Lesen Sie zur Installation des
Geräts die
Montageanleitung.
WARNUNG!
Befestigen Sie das Gerät
gemäß der
Montageanleitung, um das
Risiko eines instabilen
Geräts zu vermeiden.
3.1 Standort
Damit das Gerät die optimale Leistung
bringen kann, sollte es weit entfernt von
50
www.aeg.com
Wärmequellen wie Heizungskörpern,
Boilern, direktem Sonnenlicht usw.
aufgestellt werden. Die Luft muss frei an
der Rückseite des Gerätes zirkulieren
können.
3.2 Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät in einem
trockenen, gut belüfteten Raum, an dem
die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem
Typenschild des Geräts angegeben ist.
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
Bei einigen Modellen
können Funktionsstörungen
auftreten, wenn sie
außerhalb dieses
Temperaturbereichs
betrieben werden. Der
ordnungsgemäße Betrieb
wird nur innerhalb des
angegebenen
Temperaturbereichs
gewährleistet. Bei Fragen
zum Aufstellungsort des
Geräts wenden Sie sich an
den Verkäufer, unseren
Kundendienst oder
nächstgelegenen
autorisierten Service-Partner.
3.3 Elektroanschluss
• Kontrollieren Sie vor der ersten
Benutzung des Geräts, ob die
Netzspannung und -frequenz Ihres
Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu
diesem Zweck ist der Netzstecker mit
einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät gemäß
den geltenden Vorschriften von
einem qualifizierten Elektriker erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung bei Missachtung der
vorstehenden Sicherheitshinweise.
• Das Gerät entspricht den ECRichtlinien.
3.4 Anforderungen an die
Belüftung
Hinter dem Gerät muss genug Platz für
eine ausreichende Luftzirkulation sein.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
VORSICHT!
Beachten Sie bei der
Installation die
Montageanleitung.
DEUTSCH
51
4. BETRIEB
4.1 Bedienfeld
1
8
7
6
1 Display
2 Taste zum Erhöhen der
Gefrierraumtemperatur
3 Taste zum Senken der
Gefrierraumtemperatur
4 OK
5 Mode
6 Taste zum Erhöhen der
Kühlraumtemperatur
5
4
3
2
7 Taste zum Senken der
Kühlraumtemperatur
8 ON/OFF
Der voreingestellte Tastenton lässt sich
ändern. Halten Sie dazu Mode und die
Taste zum Senken der Temperatur einige
Sekunden gedrückt. Die Änderung lässt
sich rückgängig machen.
4.2 Display
A
B
C
D E F
G
Off
min
K J
I
H
4.3 Einschalten des Geräts
1. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
2. Drücken Sie ON/OFF, wenn das
Display ausgeschaltet ist. Die
Temperaturanzeigen zeigen die
jeweils eingestellte
Standardtemperatur an.
A. Kühlraumanzeige
B. Timer-Anzeige
/Temperaturanzeige
C. Anzeige ON/OFF
D. Funktion Coolmatic
E. Funktion LongFresh
F. Funktion Frostmatic
G. Temperaturanzeige
H. Gefrierraumanzeige
I. Alarmanzeige
J. Funktion ChildLock
K. Funktion DrinksChill
Nach ein paar Sekunden
ertönt möglicherweise ein
akustisches Alarmsignal.
Wie Sie den Alarm
ausschalten, erfahren Sie
unter
„Hochtemperaturwarnung“.
Informationen zur Auswahl einer anderen
Temperatur finden Sie unter
„Temperaturregelung“.
Wenn im Display "dEMo" angezeigt
wird, siehe Abschnitt „Fehlersuche“.
52
www.aeg.com
4.4 Ausschalten des Geräts
4.8 Coolmatic Funktion
1. Halten Sie ON/OFF 5 Sekunden
gedrückt.
Das Display wird ausgeschaltet.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
Wenn Sie zum Beispiel nach einem
Einkauf größere Mengen warmer
Lebensmittel einlegen möchten,
empfehlen wir die Funktion Coolmatic
einzuschalten, um die Produkte schneller
zu kühlen und zu vermeiden, dass die
bereits im Kühlschrank befindlichen
Lebensmittel erwärmt werden.
4.5 Temperaturregelung
Stellen Sie die Temperatur durch
Drücken der Temperaturregler ein.
Standardtemperatur:
• +5 °C für den Kühlschrank
• -18 °C für das Gefriergerät
Die Temperaturanzeigen zeigen die
eingestellten Temperaturen an.
Die eingestellte Temperatur
wird innerhalb von 24
Stunden erreicht.
Nach einem Stromausfall
bleibt die eingestellte
Temperatur gespeichert.
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige Coolmatic blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige Coolmatic erscheint.
Die Funktion Coolmatic wird nach etwa 6
Stunden automatisch abgeschaltet.
Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung,
wiederholen Sie die obigen Schritte.
Die Funktion wird durch die
Auswahl einer anderen
Temperatur für den
Kühlraum ausgeschaltet.
4.6 Einschalten des
Kühlschranks
Zum Einschalten des Kühlschranks
drücken Sie einfach auf den KühlschrankTemperaturregler. Alternativ können Sie
folgendermaßen vorgehen:
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Kühlraumanzeige OFF blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die Kühlraumanzeige OFF erlischt.
Informationen zur Auswahl
einer anderen Temperatur
finden Sie unter
„Temperaturregelung“.
4.7 Ausschalten des
Kühlschranks
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige OFF und die
Kühlraumanzeige blinken.
Die Kühlraum-Temperaturanzeige zeigt
Striche an.
2. Mit OK bestätigen.
Die Kühlraumanzeige OFF erscheint.
4.9 Einstellen des LongFreshFachs
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Im Display wird 3 angezeigt. Dies ist die
Standardeinstellung, welche die
effektivste Leistung sicherstellt.
2. Drücken Sie die
Temperatureinstelltasten auf dem
Bedienfeld, um die gewünschte
Temperatur zu wählen.
3. Drücken Sie OK zur Bestätigung der
Einstellung.
Das Display zeigt nach wenigen
Sekunden wieder die eingestellte
Kühlschranktemperatur an.
Einstel- Anwendung
lung
1-3
Fleisch und Fisch
4-5
Fleisch, Fisch, Gemüse und
Obst zusammen gelagert
DEUTSCH
4.10 Frostmatic Funktion
Die Frostmatic Funktion ist eine
Schnellgefrierfunktion, die die
Tiefkühlung neu hinzukommender
Lebensmittel beschleunigt und
gleichzeitig die bereits tiefgekühlten
Lebensmittel vor unerwünschter
Erwärmung schützt.
1. Drücken Sie zum Einschalten dieser
Funktion die Mode Taste , bis das
entsprechende Symbol leuchtet.
Die Anzeige Frostmatic blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige Frostmatic erscheint.
Diese Funktion endet automatisch nach
52 Stunden.
Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung,
wiederholen Sie den Vorgang, bis die
Anzeige Frostmatic erlischt.
Die Funktion wird durch die
Auswahl einer anderen
Temperatur ausgeschaltet.
4.11 Funktion ChildLock
Schalten Sie die Funktion ChildLock ein,
um die Tasten gegen eine
unbeabsichtigte Betätigung zu
verriegeln.
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige ChildLock blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die ChildLock-Anzeige erscheint.
Um die Funktion ChildLock
auszuschalten, wiederholen Sie den
Vorgang, bis die Anzeige ChildLock
erlischt.
4.12 Funktion DrinksChill
Mit der Funktion DrinksChill wird ein
akustischer Alarm auf eine gewünschte
Zeit eingestellt. Dies ist zum Beispiel
nützlich, wenn ein Rezept erfordert, dass
eine Speise für eine bestimmte Zeit
abkühlen muss.
Sie ist ebenfalls nützlich, wenn Sie die
Flaschen, die Sie für eine schnellere
53
Kühlung in den Gefrierraum gelegt
haben, nicht vergessen möchten.
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige DrinksChill blinkt.
Der Timer zeigt den eingestellten Wert
(30 Minuten) einige Sekunden lang an.
2. Drücken Sie den Timerregler, um
den eingestellten Wert des Timers
auf 1 bis 90 Minuten zu ändern.
3. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige DrinksChill erscheint.
Der Timer beginnt zu blinken (min).
Nach Ablauf des Countdowns blinkt die
Anzeige DrinksChill und es ertönt ein
Alarmsignal. Schalten Sie den Alarmton
und die Funktion mit OK aus.
Wiederholen Sie zum Ausschalten der
Funktion die obigen Schritte, bis
DrinksChill erlischt.
Die Zeit kann während des
Countdowns und am Ende
geändert werden, indem Sie
die Tasten zur Erhöhung und
Verringerung der
Temperatur drücken.
4.13 Hochtemperaturwarnung
Ein Anstieg der Temperatur im
Gefrierraum (zum Beispiel aufgrund
eines vorherigen Stromausfalls) wird
durch das Blinken des Alarmsymbols und
der Temperaturanzeige sowie ein
akustisches Signal angezeigt.
Drücken Sie eine beliebige Taste.
Der Summer wird abgeschaltet.
Die Temperaturanzeige des
Gefriergeräts zeigt die höchste erreichte
Temperatur ein paar Sekunden lang an,
danach zeigt sie wieder die eingestellte
Temperatur an.
Die Alarmanzeige blinkt so
lange, bis die normalen
Bedingungen
wiederhergestellt sind.
4.14 Alarm Tür offen
Bleibt die Tür einige Minuten lang
geöffnet, ertönt das akustische
Alarmsignal und die Alarmanzeige blinkt.
54
www.aeg.com
Der Signalton erlischt, wenn die Tür
geschlossen wird. In der Alarmphase
kann der Signalton durch Drücken einer
beliebigen Taste ausgeschaltet werden.
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
5.1 Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen Neugeruch
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer
neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT!
Verwenden Sie keine
chemischen
Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder
ölhaltige Reinigungsmittel,
da diese die Oberfläche
beschädigen.
5.2 Positionieren der
Türablagen
5.3 Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit
einer Reihe von Führungsschienen
ausgestattet, die verschiedene
Möglichkeiten für das Einsetzen der
Ablagen bieten.
Dieses Gerät ist auch mit einer aus zwei
Teilen bestehenden Ablage
ausgestattet. Die vordere Hälfte kann
unter der zweiten Hälfte platziert werden,
um den Stauraum besser auszunutzen.
Ablage einschieben:
1. Nehmen Sie die vordere Hälfte
vorsichtig heraus.
2. Schieben Sie sie in die untere
Führung und unter die zweite Hälfte.
1
Die Türablagen können in verschiedener
Höhe positioniert werden; damit
ermöglichen sie das Lagern verschieden
großer Lebensmittelpackungen.
1. Ziehen Sie die Ablage langsam nach
oben, bis sie sich löst.
2. Setzen Sie die Ablage in
gewünschter Höhe ein.
2
Die Glasablage über der
Gemüseschublade sollte
jedoch nicht verstellt
werden, um eine korrekte
Luftzirkulation zu
gewährleisten.
5.4 LongFresh-Fach
Die Lagertemperatur und die relative
Luftfeuchtigkeit zwischen 45 und 90%
bieten optimale Lagerbedingungen für
die verschiedensten Lebensmittel.
Einzelheiten zur Temperatureinstellung
des LongFresh-Fachs finden Sie im
Abschnitt „Einstellen des LongFreshFachs“.
DEUTSCH
Das LongFresh-Fach eignet sich zum
Lagern von verschiedenen frischen
Lebensmitteln, da die Nährstoffe sowie
der hohe Feuchtigkeitsgrad länger als im
restlichen Kühlschrank beibehalten
werden.
Das LongFresh-Fach eignet sich auch
zum Auftauen von Lebensmitteln.
Die aufgetauten Lebensmittel können bis
zu zwei Tage aufbewahrt werden.
5.5 Feuchtigkeitsregulierung
Die Anschläge im Fach verhindern ein
Herausfallen der Schubladen, wenn diese
vollständig herausgezogen werden.
Entnehmen der Schublade:
1. Ziehen Sie die Schublade bis zum
Anschlag heraus.
2. Heben Sie die Schublade an und
ziehen Sie sie heraus.
55
Mit einem Wassertropfen
gekennzeichnete Schubladen:
und
können je nach den gewünschten
Lagereigenschaften unabhängig
voneinander mit niedriger oder höherer
Feuchtigkeit genutzt werden.
Die Feuchtigkeit kann für jede Schublade
über die Schieberegler an der
Vorderseite der Schublade separat
geregelt werden.
• „Trocken“: niedrige Luftfeuchtigkeit bis zu 50% relative Luftfeuchtigkeit.
Dieser Feuchtigkeitsgrad wird
erreicht, wenn beide Schieberegler
auf die Position
gestellt und die
Lüftungsschlitze ganz geöffnet sind.
• „Feucht“: hohe relative
Luftfeuchtigkeit - bis zu 90 %.
Dieser Feuchtigkeitsgrad wird
erreicht, wenn beide Schieberegler
gestellt und die
auf die Position
Lüftungsschlitze geschlossen sind. Die
Feuchtigkeit wird eingeschlossen und
kann nicht entweichen.
Lebensmittelart
Einstellung der Luftfeuchtigkeit
Lagerzeit
Zwiebel
„trocken“
bis zu 5 Monate
Butter
„trocken“
bis zu 1 Monat
Rind- und Wildfleisch, kleine Fleischstücke, Geflügel
„trocken“
bis zu 7 Tage
Tomatensoße
„trocken“
bis zu 4 Tage
Fisch, Krustentiere, gekochte Fleischgerichte
„trocken“
bis zu 3 Tage
Gekochte Meeresfrüchte
„trocken“
bis zu 2 Tage
Salat, Gemüse
Karotten, Kräuter, Rosenkohl, Sellerie
„feucht“
bis zu 1 Monat
56
www.aeg.com
Lebensmittelart
Einstellung der Luftfeuchtigkeit
Lagerzeit
Artischocken, Blumenkohl,
Chicorée, Eisbergsalat, Endivien, Feldsalat, Kopfsalat,
Lauch, Radicchio
„feucht“
bis zu 21 Tage
Brokkoli, Chinakohl, Grünkohl, Kohl, Rettich, Wirsing
„feucht“
bis zu 14 Tage
Erbsen, Kohlrabi
„feucht“
bis zu 10 Tage
Frühlingszwiebeln, Radieschen, Spargel, Spinat
„feucht“
bis zu 7 Tage
„feucht“
bis zu 1 Monat
Pflaumen
Rhabarber, Stachelbeeren
„feucht“
bis zu 21 Tage
Äpfel (keine kälteempfindlichen Sorten), Quitten
„feucht“
bis zu 20 Tage
Aprikosen, Kirschen
„feucht“
bis zu 14 Tage
Zwetschgen, Trauben
„feucht“
bis zu 10 Tage
Brombeeren, Johannisbeeren
„feucht“
bis zu 8 Tage
Feigen (frisch)
„feucht“
bis zu 7 Tage
Blaubeeren, Himbeeren
„feucht“
bis zu 5 Tage
Obst
Birnen, (frische) Datteln,
Erdbeeren, Pfirsiche
Kuchen mit Sahne und
andere Backwaren können 2
bis 3 Tage lang im
LongFresh-Fach aufbewahrt
werden.
Die folgenden Lebensmittel
dürfen nicht im LongFreshFach gelagert werden:
• Kälteempfindliches Obst, das bei
Keller- oder Raumtemperatur
gelagert werden muss, wie z. B.
Ananas, Bananen, Grapefruits,
Melonen, Mangos, Papayas, Orangen,
Zitronen, Kiwis.
• Lebensmittel, die oben nicht genannt
sind, müssen im Kühlraum aufbewahrt
werden (z. B. alle Arten von Käse,
Aufschnitt usw.).
Der Grad der
Luftfeuchtigkeit in den
Schubladen hängt vom
Feuchtigkeitsgehalt der
gelagerten Lebensmittel
und davon ab, wie häufig die
Tür geöffnet wird.
Das LongFresh-Fach eignet sich auch
zum langsamen Auftauen von
Lebensmitteln. In diesem Fall können die
aufgetauten Lebensmittel bis zu zwei
Tage im LongFresh-Fach aufbewahrt
werden.
DEUTSCH
• Achten Sie auf die Frische der
Lebensmittel, insbesondere auf das
Haltbarkeitsdatum. Qualität und
Frische wirken sich auf die
Aufbewahrungsdauer aus.
• Die Gesamtaufbewahrungsdauer
hängt von den
Aufbewahrungsbedingungen vor der
endgültigen Lagerung im Kühlschrank
ab.
• Lebensmittel, Obst, Gemüse oder
Tierfutter müssen vor der Einlagerung
immer in Behältern oder Folie
verpackt werden.
• Proteinreiche Lebensmittel verderben
schneller. So verderben
Meeresfrüchte schneller als Fisch und
Fisch schneller als Fleisch. In einem
LongFresh-Fach lässt sich diese Art
von Lebensmitteln bis zu dreimal
länger und ohne Qualitätsverlust
lagern.
• Alle in einem LongFresh-Fach
gelagerten Lebensmittel sind ca. 15 30 Minuten vor dem Verzehr aus der
Schublade zu nehmen. Dies gilt
insbesondere für Obst und Gemüse,
das roh verzehrt werden soll. Nehmen
Obst und Gemüse wieder
Raumtemperatur an, verbessern sich
Konsistenz und Geschmack.
5.6 DYNAMICAIR
Der Kühlschrank ist mit einer Funktion
ausgestattet, die für eine rasche Kühlung
der Lebensmittel und eine
gleichmäßigere Temperatur im
Innenraum sorgt.
Bei Bedarf schaltet sich diese Funktion
automatisch ein, z. B. zur raschen
Wiederherstellung der Temperatur,
nachdem die Tür geöffnet wurde, oder
wenn die Umgebungstemperatur hoch
ist.
57
Die Funktion DYNAMICAIR
schaltet sich ab, wenn die
Tür geöffnet wird und
schaltet sich wieder ein,
sobald die Tür geschlossen
wird.
5.7 Gefrieren und Lagern
gefrorener Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum
Einfrieren von frischen Lebensmitteln
und zum längerfristigen Lagern von
bereits gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln.
Lassen Sie das Gerät vor der ersten
Inbetriebnahme oder nach einer
längeren Zeit der Nichtbenutzung
mindestens zwei Stunden lang mit der
Einstellung Frostmatic laufen, bevor Sie
Lebensmittel in das Fach legen. Um
frische Lebensmittel einzufrieren,
schalten Sie die Frostmatic-Funktion
mindestens 24 Stunden, bevor Sie die
Lebensmittel in das Gefrierfach legen,
ein.
Um frische Lebensmittel einzufrieren,
legen Sie sie das oberste Fach.
Die maximale Menge an Lebensmitteln,
die in 24 Stunden eingefroren werden
kann, ist auf dem Typenschild
angegeben, das sich im Innern des
Geräts befindet.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden:
Legen Sie während dieses Zeitraums
keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in den Gefrierraum.
Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte als der
in der Tabelle mit den technischen Daten
58
www.aeg.com
angegebene Wert (siehe „Lagerzeit bei
Störung“), zu einem ungewollten
Abtauen, dann müssen die aufgetauten
Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder
sofort gekocht und nach dem Abkühlen
erneut eingefroren werden.
5.8 Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene
Lebensmittel können vor der
Verwendung je nach der zur Verfügung
stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei
Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können sogar
direkt aus dem Gefriergerät entnommen
und anschließend sofort gekocht
werden. In diesem Fall dauert der
Garvorgang allerdings etwas länger.
5.9 Herstellen von Eiswürfeln
Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren
Schalen für die Herstellung von
Eiswürfeln ausgestattet.
Verwenden Sie zum
Entnehmen der Schalen aus
dem Gefrierfach keine
Gegenstände aus Metall.
1. Füllen Sie die Schalen mit Wasser
2. Stellen Sie die Eisschalen in das
Gefrierfach.
6. TIPPS UND HINWEISE
6.1 Normale
Betriebsgeräusche
Folgende Geräusche sind während des
normalen Gerätebetriebs normal:
• Ein leichtes Gurgeln und Blubbern,
wenn das Kältemittel durch die
Leitungen gepumpt wird.
• Ein Surren und ein pulsierendes
Geräusch vom Kompressor, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen
gepumpt wird.
• Ein plötzliches Knackgeräusch aus
dem Geräteinneren, verursacht durch
thermische Ausdehnung (eine
natürliche und nicht gefährliche
physikalische Erscheinung).
• Leises Klicken des Temperaturreglers,
wenn sich der Kompressor ein- oder
ausschaltet.
6.2 Tipps zum Energiesparen
• Eco Modus /Die Standardeinstellung
konserviert frische und tiefgekühlte
Lebensmittel und spart Energie.
• Fach für frische Lebensmittel
(Kühlschrank): Die effizienteste
Energienutzung wird erreicht, wenn
die Schubladen im unteren Teil des
Geräts eingesetzt und die Ablagen
gleichmäßig angeordnet sind. Die
Position der Türablagen wirkt sich
nicht auf den Energieverbrauch aus.
• Fach für gefrorene Lebensmittel
(Gefriergerät): Die interne
Konfiguration des Geräts
gewährleistet die effizienteste
Energienutzung.
• Fach für gekühlte Lebensmittel: Die
interne Konfiguration des Geräts
gewährleistet die effizienteste
Energienutzung.
• Wenn die Umgebungstemperatur
hoch ist, der Temperaturregler auf
eine niedrige Temperatur eingestellt
und das Gerät voll beladen ist, kann
es zu andauerndem Betrieb des
Kompressors und damit zu Reif- oder
Eisbildung am Verdampfer kommen.
Stellen Sie in diesem Fall den
Temperaturregler auf eine höhere
Temperatur, um das automatische
Abtauen zu ermöglichen und Energie
zu sparen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig,
und lassen Sie diese nicht länger
offen als notwendig.
6.3 Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
• Legen Sie keine warmen Lebensmittel
oder dampfende Flüssigkeiten in den
Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn sie stark riechen.
DEUTSCH
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass die Luft frei um sie zirkulieren
kann.
6.4 Hinweise für die Kühlung
Tipps:
• Fleisch (alle Sorten): Wickeln Sie
Fleisch in geeignetes Material und
legen Sie dieses auf die Glasablage
über der Gemüseschublade. Lagern
Sie Fleisch höchstens 1 - 2 Tage.
• Gekochte Lebensmittel, kalte
Gerichte: Decken Sie die Speisen ab
und ordnen Sie sie auf einer
beliebigen Ablage ein.
• Obst und Gemüse: Gründlich reinigen
und in der speziellen Schublade
aufbewahren. Bananen, Kartoffeln,
Zwiebeln und Knoblauch sollten im
Kühlschrank nicht unverpackt
aufbewahrt werden.
• Butter und Käse: Diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern
verpackt sein oder in Aluminiumfolie
bzw. in lebensmittelechte Tüten
eingepackt werden, um so wenig Luft
wie möglich in der Verpackung zu
haben.
• Flaschen: Sie sollten mit Deckel in der
Flaschenablage in der Tür oder im
Flaschenhalter (falls vorhanden)
aufbewahrt werden.
6.5 Hinweise zum Einfrieren
• Frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel
von sehr guter Qualität ein.
• Teilen Sie die Lebensmittel in kleine
Portionen, um das Einfrieren und
Auftauen zu erleichtern.
59
• Verpacken Sie die Lebensmittel in
Alu- oder Kunststofffolie.
Vergewissern Sie sich, dass die
Verpackung luftdicht ist.
• Um eine Erwärmung bereits
eingefrorener Lebensmittel zu
verhindern, legen Sie die frischen,
nicht gefrorenen Lebensmittel nicht
direkt neben sie.
• Weniger fetthaltige Lebensmittel
lassen sich besser lagern als
fetthaltigere. Salz verkürzt die
Lagerzeit von Lebensmitteln.
• Essen Sie keine Eiswürfel, Wassereis
oder Eis am Stiel, wenn sie direkt aus
dem Gefriergerät genommen wurden.
Gefahr von Erfrierungen.
• Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum
auf jeder einzelnen Packung zu
notieren, um einen genauen
Überblick über die Lagerzeit zu
haben.
6.6 Hinweise zur Lagerung
gefrorener Lebensmittel
• Prüfen Sie sorgfältig, ob die im
Handel erworbenen gefrorenen
Lebensmittel sachgerecht gelagert
wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die
eingekauften gefrorenen
Lebensmittel in der kürzest möglichen
Zeit in Ihr Gefriergerät zu bringen.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben
sehr schnell und eignen sich nicht für
ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der
Tiefkühlkostverpackung sollte nicht
überschritten werden.
7. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Allgemeine Warnhinweise
VORSICHT!
Ziehen Sie vor jeder
Wartungsmaßnahme immer
den Netzstecker aus der
Steckdose.
60
www.aeg.com
Dieses Gerät enthält
Kohlenwasserstoffe in
seinem Kältekreislauf. Aus
diesem Grund dürfen die
Wartung und das Nachfüllen
ausschließlich durch
autorisiertes Fachpersonal
erfolgen.
Das Zubehör des Geräts und
die Innenteile eignen sich
nicht für die Reinigung im
Geschirrspüler.
7.2 Regelmäßige Reinigung
VORSICHT!
Ziehen Sie nicht an
Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Geräts und
achten Sie darauf, diese
nicht zu verschieben oder zu
beschädigen.
VORSICHT!
Beschädigen Sie nicht das
Kühlsystem.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden:
1. Reinigen Sie das Innere und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die
Türdichtungen in regelmäßigen
Abständen, um zu gewährleisten,
dass diese sauber und frei von
Fremdkörpern sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese
sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und
den Kompressor auf der
Geräterückseite, falls diese
zugänglich sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung
des Geräts und es verbraucht
weniger Strom.
7.3 Abtauen des Kühlschranks
Der Kühlraum taut automatisch ab. Das
dabei angesammelte Wasser läuft in
einen Behälter am Kompressor und
verdunstet. Dieser Behälter kann nicht
entfernt werden.
7.4 Abtauen des Gefriergeräts
VORSICHT!
Verwenden Sie niemals
scharfe Metallwerkzeuge,
um Reif vom Verdampfer zu
kratzen, weil er dadurch
beschädigt werden könnte.
Versuchen Sie nicht, den
Abtauvorgang durch andere
als vom Hersteller
empfohlene mechanische
oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen.
Stellen Sie ungefähr 12
Stunden vor dem Abtauen
eine niedrigere Temperatur
ein, um ausreichend
Kältereserve für die
Betriebsunterbrechung
aufzubauen.
Auf den Ablagen des Gefriergeräts und
im Innern des oberen Fachs bildet sich
stets etwas Reif.
Tauen Sie das Gefriergerät ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5
mm erreicht hat.
1. Schalten Sie das Gerät aus, oder
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2. Entfernen Sie das gesamte
Gefriergut, packen Sie es in mehrere
Schichten Zeitungspapier und lagern
Sie es an einen kühlen Ort.
VORSICHT!
Ein Temperaturanstieg
der gefrorenen
Lebensmittelpakete
während des Abtauens
kann deren
Haltbarkeitsdauer
verkürzen.
Fassen Sie gefrorene
Lebensmittel nicht mit
nassen Händen an. Ihre
Hände könnten an den
Lebensmitteln
festfrieren.
3. Lassen Sie die Tür offen. Schützen
Sie den Boden vor dem
Abtauwasser, z.B. mit einem Tuch
oder einem flachen Behälter.
DEUTSCH
4. Zur Beschleunigung des
Abtauprozesses stellen Sie einen
Topf mit warmem Wasser in das
Gefrierfach. Entfernen Sie bereits
während des Abtauprozesses
vorsichtig Eisstücke, die sich lösen
lassen.
5. Wenn der Gefrierraum vollständig
abgetaut ist, wischen Sie das Innere
sorgfältig trocken. .
6. Schalten Sie das Gerät ein und
schließen Sie die Tür.
7. Drehen Sie den Temperaturregler auf
eine höhere Einstellung, um die
maximal mögliche Kühlung zu
erreichen, und lassen Sie das Gerät
zwei bis drei Stunden mit dieser
Einstellung laufen.
Legen Sie das Gefriergut erst nach dieser
Zeit wieder in das Gefrierfach.
61
1. Trennen Sie das Gerät von der
Spannungsversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Tauen Sie das Gerät ab (falls
erforderlich).
4. Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile.
5. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche
zu vermeiden.
VORSICHT!
Möchten Sie bei einer
längeren Abwesenheit das
Gerät weiter laufen lassen,
bitten Sie jemanden, es
gelegentlich zu prüfen,
damit die Lebensmittel bei
einem möglichen
Stromausfall nicht im Innern
des Gerätes verderben.
7.5 Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts
müssen Sie folgende Vorkehrungen
treffen:
8. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
8.1 Was tun, wenn...
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein
Der Netzstecker wurde
nicht richtig in die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker
korrekt in die Steckdose.
Es liegt keine Spannung an Testen Sie, ob ein anderes Geder Steckdose an.
rät an dieser Steckdose funktioniert. Wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.
Es wird ein akustisches oder
optisches Alarmsignal ausgelöst.
Das Gerät wurde erst kürz- Siehe „Hochtemperaturwarlich eingeschaltet oder die nung“.
Temperatur ist zu hoch.
62
www.aeg.com
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch.
Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder die
nächste autorisierte Kundendienststelle.
Die Tür ist geöffnet.
Schließen Sie die Tür. Siehe
„Alarm Tür offen“
In der Temperaturanzeige ist Temperatursensorproblem.
das Symbol
oder
oder
anstatt der Zahlen
zu sehen.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Bitte wenden Sie sich an die
nächste autorisierte Kundendienststelle (das Kühlsystem
hält zwar die eingelagerten Lebensmittel weiterhin kühl,
doch eine Temperatureinstellung ist nicht mehr möglich).
Die Lampe befindet sich
im Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie die
Tür.
Die Lampe ist defekt.
Kontaktieren Sie den nächsten
autorisierten Kundendienst.
Der Kompressor ist durchge- Die Temperatur wurde
hend in Betrieb.
falsch eingestellt.
Siehe „Betrieb“.
Es wurden zu viele Lebens- Warten Sie einige Stunden
mittel gleichzeitig eingeund prüfen Sie dann die Temlegt.
peratur erneut.
Die Raumtemperatur ist zu Siehe Klimaklasse auf dem Tyhoch.
penschild.
Zu starke Reif- und Eisbildung.
In das Gerät eingelegte
Lebensmittel waren noch
zu warm.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie einlagern.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Funktion „Frostmatic“
oder „Coolmatic“ ist eingeschaltet.
Siehe Funktion „Frostmatic“
oder „Coolmatic“.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen oder die Dichtung hat sich verformt/ist
verschmutzt.
Siehe „Schließen der Tür“.
Das Gerät ist voll beladen
und auf die niedrigste
Temperatur eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein. Siehe „Betrieb“.
DEUTSCH
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Temperatur im Gerät
ist zu niedrig und die Umgebungstemperatur zu
hoch.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein. Siehe „Betrieb“
Die Temperatur wurde
falsch eingestellt.
Siehe „Betrieb“.
Der Kompressor schaltet
Das ist normal, es ist kein
sich nicht sofort ein, nachFehler aufgetreten.
dem Sie „Frostmatic“ oder
„Coolmatic“ gedrückt oder
die Temperatur auf einen
anderen Wert eingestellt haben.
63
Der Kompressor schaltet sich
erst nach einer Weile ein.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Die eingelagerten Lebens- Stellen Sie sicher, dass die Lemittel verhindern, dass das bensmittel nicht die Rückwand
Wasser zum Wassersamm- berühren.
ler fließt.
Die Temperatur kann nicht
eingestellt werden.
Die Funktion „Frostmatic“
oder „Coolmatic“ ist eingeschaltet.
dEMo erscheint auf dem
Display.
Das Gerät befindet sich im Halten Sie OK etwa 10 SekunDemo-Betrieb.
den gedrückt, bis ein langer
Signalton ertönt und das Display für kurze Zeit ausgeschaltet wird.
Die Temperatur im Gerät ist
zu niedrig/zu hoch.
Der Temperaturregler ist
nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Schalten Sie die Funktion
„Frostmatic“ oder „Coolmatic“ manuell aus, oder warten
Sie mit dem Einstellen der
Temperatur, bis die Funktion
automatisch ausgeschaltet
wird. Siehe Funktion „Frostmatic“ oder „Coolmatic“.
Die Temperatur der zu
Lassen Sie die Lebensmittel
kühlenden Lebensmittel ist auf Raumtemperatur abkühzu hoch.
len, bevor Sie sie in das Gerät
geben.
Es wurden zu viele Lebens- Legen Sie weniger Lebensmitmittel gleichzeitig eingetel gleichzeitig ein.
legt.
Die Reifschicht ist dicker
als 4 - 5 mm.
Tauen Sie das Gerät ab.
64
www.aeg.com
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur, wenn
es notwendig ist.
Die Funktion „Frostmatic“
oder „Coolmatic“ ist eingeschaltet.
Siehe Funktion „Frostmatic“
oder „Coolmatic“.
Die Kaltluft kann im Gerät
nicht zirkulieren.
Kaltluftzirkulation im Gerät sicherstellen.
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten
Kundendienst, wenn alle
genannten
Abhilfemaßnahmen nicht
zum gewünschten Erfolg
führen.
8.2 Austauschen der Lampe
Das Gerät ist mit einer langlebigen LEDInnenbeleuchtung ausgestattet.
Sie sich an Ihren autorisierten
Kundendienst.
8.3 Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe die Montageanleitung.
3. Ersetzen Sie die defekten
Türdichtungen, falls erforderlich.
Wenden Sie sich an einen
autorisierten Kundendienst.
Die Beleuchtung darf nur von einer
Fachkraft ausgetauscht werden. Wenden
9. GERÄUSCHE
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und
Kühlkreislauf).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
DEUTSCH
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
10. TECHNISCHE DATEN
10.1 Produktdatenblatt
Warenzeichen
AEG
Modellkennung
SCE81826ZC 925514017
Kategorie
7. Kühl-Gefrierkombination
Energieeffizienzklasse
A++
65
66
www.aeg.com
Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage
von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab
230
Nutzinhalt in Liter, Kühlgerät
112
Nutzinhalt in Liter, Star
-
Nutzinhalt in Liter, Kellerzone
-
Nutzinhalt in Liter, Wein
-
Nutzinhalt in Liter, Total
233
Nutzinhalt in Liter, Gefrierschrank,
51
Nutzinhalt in Liter, Kühler
70
Nutzinhalt in Liter, andere Lagerfächer
-
Sternebewertung des Gefrierfachs mit dem höchsten Lagerraum in Liter
****
Auslegungstemperatur der anderen Fächer > 14 °C
(°C), falls vorhanden
-
Frostfrei (J/N), Kühlgerät
Ja
Frostfrei (J/N), Gefrierschrank
Nein
Stromausfallsicherung in Stunden Std.
20
Gefriervermögen in kg/24 Stunden
7
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Niedrigste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung bestimmt ist, in °C
10
Höchste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung bestimmt ist, in °C
43
Luftschallemissionen in db(A) re1 pW
38
Einbaugerät (J/N)
Ja
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von
Wein bestimmt (J/N)
Nein
10.2 Zusätzliche technische
Daten
Abmessungen der Aussparung
Höhe
1780 mm
Breite
560 mm
Tiefe
550 mm
Spannung
230 - 240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild auf der Innen- oder
DEUTSCH
67
Außenseite des Geräts sowie auf dem
Energielabel.
11. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
222377437-A-472019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement