ZANUSSI ZBB25431SA Benutzerhandbuch

ZANUSSI ZBB25431SA Benutzerhandbuch
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZBB25431SA
NL Gebruiksaanwijzing
Koel-vriescombinatie
FR Notice d'utilisation
Réfrigérateur/congélateur
DE Benutzerinformation
Kühl - Gefrierschrank
2
14
27
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste
installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op
een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE
MENSEN
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen tussen de 3
en 8 jaar oud en personen met zware en complexe
beperkingen, indien ze duidelijk zijn geïnstrueerd.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend onder
toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden
gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder
ze op gepaste wijze.
ALGEMENE VEILIGHEID
•
2
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en
soortgelijke toepassingen, zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde
modellen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of andere
middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
beschadigt.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in de
koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek. Gebruik
alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met
drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
INSTALLATIE
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de
ingebouwde structuur installeert omwille van
veiligheidsredenen.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat,
want het is zwaar. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht kan
circuleren.
Bij de eerste installatie of na het omdraaien van
de deur moet u minstens 4 uur wachten voordat
•
•
•
•
•
•
•
u het apparaat op de stroom aansluit. Hierdoor
kan de olie terug in de compressor stromen.
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u
handelingen aan het apparaat uitvoert (bijv. het
omdraaien van de deur).
Installeer het apparaat niet in de nabijheid van
radiatoren, fornuizen, ovens of kookplaten.
Stel het apparaat niet bloot aan regen.
Installeer het apparaat niet op een plaats met
direct zonlicht.
Installeer dit apparaat niet in ruimtes die te
vochtig of te koud zijn.
Til de voorkant van het apparaat op als u hem
wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te
voorkomen.
Het apparaat bevat een zakje droogmiddel. Dit
is geen speelgoed. Dit is geen levensmiddel.
Gooi het onmiddellijk weg.
3
AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
•
WAARSCHUWING! Zorg er bij het
plaatsen van het apparaat voor dat het
stroomsnoer niet klem zit of wordt
beschadigd.
•
WAARSCHUWING! Gebruik geen
meerwegstekkers en verlengsnoeren.
•
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de erkende
servicedienst of een elektricien om de
elektrische onderdelen te wijzigen.
De stroomkabel moet lager blijven dan het
niveau van de stopcontact.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
GEBRUIK
WAARSCHUWING! Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische schokken.
Het apparaat bevat ontvlambaar gas,
isobutaan (R600a), een aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Zorg ervoor dat u het
koelcircuit dat isobutaan bevat, niet beschadigt.
• De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
• Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij uitdrukkelijk
geschikt verklaard door de fabrikant.
• Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg
er dan voor dat er zich geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer bevinden.
Lucht de ruimte indien dit gebeurt.
• Zet geen hete items op de kunststofonderdelen
van het apparaat.
• Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het
vriesvak. Dit zal extra druk in de drankfles
veroorzaken.
4
•
•
•
•
Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
Plaats geen ontvlambare producten of items die
vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij
of op het apparaat.
Raak de compressor of condensator niet aan.
Ze zijn heet.
Zorg ervoor dat u nooit met natte of vochtige
handen items uit het vriesvak verwijderd of
aanraakt.
Vries ontdooide voedingswaren nooit opnieuw
in.
Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
Wikkel het voedsel in eender welk
contactmateriaal voor voedsel alvorens het in
het vriesvak te plaatsen.
BINNENVERLICHTING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
elektrische schokken.
•
De soort lamp die in dit apparaat gebruikt wordt,
is uitsluitend geschikt voor huishoudelijke
apparaten. Gebruik het niet voor de verlichting
in huis.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het apparaat.
•
•
•
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit
het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde personen
mogen de eenheid onderhouden en herladen.
Controleer regelmatig de afvoer van het
apparaat en reinig het indien nodig. Indien de
afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van
het apparaat liggen.
SERVICE
• Neem contact op met de erkende servicedienst
voor reparatie van het apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
VERWIJDERING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
•
•
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit
weg.
•
•
•
Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken in het
apparaat.
Het koelcircuit en de isolatiematerialen van dit
apparaat zijn ozonvriendelijk.
Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen.
Neem contact met uw plaatselijke overheid voor
•
informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
Veroorzaak geen schade aan het deel van de
koeleenheid dat zich naast de warmtewisselaar
bevindt.
INSTALLATIE
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
WAARSCHUWING! Raadpleeg het
installatie-instructiedocument om uw
apparaat te installeren.
WAARSCHUWING! Zet het apparaat
vast in overeenstemming met de
installatie-instructies om een risico op
instabiliteit van het apparaat te
voorkomen.
LOCATIE
Installeer, om de beste prestatie te garanderen, het
apparaat van hittebronnen vandaan, zoals
radiatoren, boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor
dat lucht vrij aan de achterkant van het apparaat
kan circuleren.
PLAATSING
Installeer het apparaat op een droge, goed
geventileerde plaats binnen waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van
het apparaat.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Bij bepaalde modeltypes kunnen er
functionele problemen ontstaan als
deze temperaturen niet worden
gerespecteerd. De juiste werking van
het apparaat kan enkel gegarandeerd
worden als het opgegeven
temperatuurbereik wordt
gerespecteerd. Als u twijfels hebt over
waar het apparaat te installeren,
raadpleeg dan de verkoper, de
klantenservice of de dichstsbijzijnde
erkende servicedienst.
ELEKTRISCHE AANSLUITING
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage
en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit doel. Als het
stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat
dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende regels.
Raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
• De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEG -richtlijnen.
VENTILATIEVEREISTEN
De luchtcirculatie achter het apparaat moet
voldoende zijn.
5
5 cm
LET OP! Raadpleeg de montageinstructies voor de installatie.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
BEDIENING
INSCHAKELEN
1. Steek dan de stekker in het stopcontact.
2. Draai de temperatuurknop naar rechts op een
gemiddelde stand.
UITSCHAKELEN
Draai de temperatuurknop op de stand "O" om het
apparaat uit te schakelen.
TEMPERATUURREGELING
De temperatuur wordt automatisch geregeld. U
kunt echter zelf een temperatuur in het apparaat
instellen.
Houd bij de instellingskeuze rekening met het feit
dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is
van:
• de kamertemperatuur,
• de frequentie waarmee de deur wordt geopend,
• de hoeveelheid etenswaren die wordt bewaard,
• de plek van het apparaat.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het
meest geschikt.
Voor de bediening van het apparaat:
1. Draai de temperatuurregelaar rechtsom om een
lagere temperatuur in het apparaat te
verkrijgen.
2. Draai de temperatuurregelaar linksom om een
hogere temperatuur in het apparaat te
verkrijgen.
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
DE BINNENKANT SCHOONMAKEN
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje
neutrale zeep om de typische geur van een nieuw
product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP! Gebruik geen
reinigingsmiddelen, schuurpoeders,
chloor of reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
6
HET PLAATSEN VAN DE DEURPLATEAUS
Om het bewaren van voedselverpakkingen van
verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen
de schappen op verschillende hoogtes worden
geplaatst.
1. Trek het schap enigszins omhoog totdat het
loskomt.
2. Opnieuw plaatsen zoals gewenst.
VERPLAATSBARE LEGREKKEN
De wanden van de koelkast zijn voorzien van een
aantal glijschoenen zodat de schappen op de
gewenste plaats gezet kunnen worden.
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode
dat het niet gebruikt is inschakelt, dient u het
apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling te
laten werken voordat u er producten in plaatst.
Om vers voedsel in te vriezen plaatst u het in het
middelste compartiment het derde compartiment.
De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur
ingevroren kan worden is vermeld op het
typeplaatje, een etiket dat aan de binnenkant van
het apparaat zit.
Het invriesproces duurt 24 uur: vries tijdens deze
periode geen ander voedsel in.
Als het invriesproces is voltooid, kunt u de eerder
ingestelde temperatuur in ere herstellen.
In het geval van onbedoelde ontdooiing,
bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan
de duur die op de kaart met technische kenmerken
onder "maximale bewaartijd bij stroomuitval" is
vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid
worden en dan weer worden ingevroren (nadat het
afgekoeld is).
ONTDOOIEN
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt u, voordat
het gebruikt wordt, in het koelvak of op
kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van
de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de
vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in
dat geval zal de bereiding iets langer duren.
Verwijder de glasplaat boven de
groentelade niet om een goede
luchtcirculatie te garanderen.
INVRIEZEN EN BEWAREN VAN
DIEPGEVROREN LEVENSMIDDELEN
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers
voedsel en om diepvriesvoedsel langere tijd te
bewaren.
HET MAKEN VAN IJSBLOKJES
Dit apparaat is uitgerust met een of meer bladen
voor het maken van ijsblokjes.
Gebruik geen metalen instrumenten
om de laden uit de vriezer te halen.
1. Vul de bakjes met water.
2. Zet de ijsbakjes in het vriesvak.
AANWIJZINGEN EN TIPS
NORMALE BEDRIJFSGELUIDEN:
De volgende geluiden zijn normaal tijdens de
werking:
• Een zacht gorgelend en borrelend geluid als het
koelmiddel door leidingen wordt gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van de
compressor als het koelmiddel wordt
rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de binnenkant
van het apparaat veroorzaakt door thermische
•
uitzetting (een natuurlijk en ongevaarlijk
natuurkundig fenomeen).
Een zacht klikkend geluid van de thermostaat als
de compressor aan of uit gaat.
TIPS VOOR ENERGIEBESPARING
• Middelhoge temperatuurinstelling bewaart verse
en diepvriesproducten en bespaart energie.
• Compartiment voor vers voedsel (koelkast): Het
meest efficiënte gebruik van energie is
verzekerd in de configuratie met de lades in het
7
•
•
•
onderste deel van het apparaat en met de
rekken gelijkmatig verdeeld. De positie van de
deurbakken heeft geen invloed op het
energieverbruik.
Bevroren compartiment (vriezer): De interne
configuratie van het apparaat zorgt voor het
meest efficiënte energiegebruik.
Als de omgevingstemperatuur hoog is, de
temperatuurregeling op een lage temperatuur
staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de
compressor continu aan staan waardoor er ijs
op de verdamper ontstaat. Stel in dit geval de
temperatuurregeling in op een hogere
temperatuur om automatisch ontdooien mogelijk
te maken en zo energie te besparen.
De deur niet vaker openen of open laten staan
dan strikt noodzakelijk.
TIPS VOOR HET KOELEN VAN VERS
VOEDSEL
• Zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast.
• Dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft.
• Plaats het voedsel zodanig dat de lucht er
vrijelijk omheen kan circuleren.
TIPS VOOR HET KOELEN
Nuttige tips:
• Vlees (alle soorten): in plastic zakken verpakken
en op het glazen schap leggen, boven de
groentelade. Bewaar vlees maximaal 1-2 dagen.
• Gekookte etenswaren, koude gerechten:
bedekken en op een schap leggen.
• Fruit en groeten: goed wassen en in een
speciale lade leggen. Bananen, aardappelen,
uien en knoflook moeten als deze niet verpakt
zijn niet in de koelkast worden bewaard.
• Boter en kaas: in speciale luchtdichte bakjes
leggen of in aluminiumfolie of plastic zakjes
wikkelen om zoveel mogelijk lucht uit te sluiten.
•
Flessen: afsluiten met een dop en in de deur
plaatsen of (indien beschikbaar) in het
flessenrek.
TIPS VOOR HET INVRIEZEN
• Vries alleen verse en grondig schoongemaakte
levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in.
• Verdeel voor efficiënter invriezen en ontdooien
het voedsel in kleine porties.
• Wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic.
Zorg ervoor dat de verpakking luchtdicht is.
• Om te voorkomen dat de temperatuur van al
ingevroren voedsel toeneemt, dient u vers
voedsel hier niet direct naast te plaatsen.
• Smalle pakjes zijn makkelijker te bewaren dan
dikke. Zout maakt voedsel minder lang
houdbaar.
• IJsblokjes, ingevroren water of waterijsjes niet
meteen nadat ze uit de vriezer zijn gehaald
opeten. Gevaar voor bevriezing.
• Het is aan te bevelen de invriesdatum op elk
pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe lang het
al bewaard is.
TIPS VOOR HET BEWAREN VAN
INGEVROREN VOEDSEL
• Verzeker u ervan dat de commercieel ingevroren
levensmiddelen op geschikte wijze door de
winkelier werden bewaard.
• Zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen
zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer
gebracht worden.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het
snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de
fabrikant aangegeven bewaarperiode.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
ALGEMENE WAARSCHUWINGEN
LET OP! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht,
de stekker uit het stopcontact trekken.
8
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in
de koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen uitgevoerd
worden door bevoegde technici.
De toebehoren en onderdelen van het
apparaat zijn niet geschikt om in een
afwasmachine gewassen te worden.
PERIODIEKE REINIGING
LET OP! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van het
apparaat en verplaats of beschadig ze
niet.
LET OP! Let op dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de accessoires schoon
met lauw water en wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf
ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze
schoon en vrij van resten zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig droog.
4. Maak indien toegankelijk de condensor en de
compressor aan de achterkant van het
apparaat schoon met een borstel.
Dit zal de prestatie van het apparaat verbeteren
en het elektriciteitsverbruik reduceren.
HET ONTDOOIEN VAN DE KOELKAST
Rijp wordt elke keer als de compressormotor
tijdens normale werking stopt, automatisch van de
verdamper van het koelvak verwijderd. Het
dooiwater loopt via een gootje in een speciale
opvangbak aan de achterkant van het apparaat,
boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig
schoon te maken om te voorkomen dat het water
overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
DE VRIEZER ONTDOOIEN
LET OP! Gebruik nooit scherpe
metalen hulpmiddelen om de rijp van
de verdamper te krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken.
Gebruik geen mechanische of andere
middelen om het ontdooiproces te
versnellen, behalve die middelen die
door de fabrikant zijn aanbevolen.
Stel ongeveer 12 uur voordat u gaat
ontdooien een lagere temperatuur in
om voldoende koudereserve op te
bouwen in geval van onderbrekingen
tijdens de werking.
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op
de schappen van de vriezer en rond het bovenste
vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte
van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
1. Trek de stekker uit het stopcontact of schakel
het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het
in een paar lagen krantenpapier en leg het op
een koele plaats.
LET OP! Een temperatuurstijging
tijdens het ontdooien van de
ingevroren levensmiddelen, kan de
veilige bewaartijd verkorten.
Raak ingevroren voedsel niet met
natte handen aan. Uw handen
kunnen hieraan vastvriezen.
3. Laat de deur open staan. Bescherm de vloer
tegen het ontdooiwater met bijv. een doek of
een platte opvangbak.
4. Om het ontdooiproces te versnellen kunt u een
bak warm water in het vriesvak zetten.
Verwijder bovendien stukken ijs die afbreken
voordat het ontdooien voltooid is.
5. Na afloop van het ontdooien, de binnenkant
grondig droog maken. .
6. Zet het apparaat aan en doe de deur dicht.
7. Zet de thermostaatknop op de maximale koude
en laat het apparaat twee tot drie uur in deze
instelling werken.
Pas na deze tijd plaatst u het eten terug in het
vriesvak.
PERIODES DAT HET APPARAAT NIET
GEBRUIKT WORDT
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het
apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
9
2.
3.
4.
5.
Verwijder al het voedsel
Ontdooi het apparaat (indien nodig).
Maak het apparaat en alle toebehoren schoon.
Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
LET OP! Als u uw apparaat
ingeschakeld wilt laten, vraag dan
iemand om het zo nu en dan te
controleren, om te voorkomen dat het
bewaarde voedsel bederft, als de
stroom uitvalt.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
WAT MOET U DOEN ALS ...
Probleem
Het apparaat werkt niet.
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt continu.
Er is te veel vorst en ijs.
10
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan. Bel
een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is fout ingesteld.
Zie "Werking".
Er worden veel producten tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse.
Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst, was te
warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opslaat.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is niet correct gesloten of de deurpakking is
vervormd/vies.
Zie 'De deur sluiten'.
De dop van de waterafvoer
bevindt zich niet op de juiste
plaats.
Plaats de dop voor de waterafvoer op de juiste manier.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Apparaat is volledig geladen
en is ingesteld op de laagste
temperatuur
Stel een hogere temperatuur in.
Zie "Werking".
De ingestelde temperatuur in
het apparaat is te laag en de
omgevingstemperatuur is te
hoog.
Stel een hogere temperatuur in.
Zie "Werking"
De temperatuur is fout ingesteld.
Zie "Bediening".
Er loopt water over de achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische
ontdooiproces, ontdooit de
rijp tegen de achterwand.
Dat is juist.
Er loopt water in de koelkast.
Producten verhinderen dat
het water in de wateropvangbak loopt.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet
aangesloten op de verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op
de verdamperbak.
De temperatuur in het apparaat
is te laag/hoog.
De temperatuurknop is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
conserveert.
Er worden veel producten tegelijk bewaard.
Plaats minder producten tegelijk.
De dikte van de rijp is meer
dan 4-5 mm.
Ontdooi het apparaat.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het nodig is.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.
Bel, wanneer het advies niet tot
resultaten leidt, de dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.
HET LAMPJE VERVANGEN
Het apparaat is uitgerust met een
LED-binnenlampje dat een lange
levensduur heeft.
11
Het wordt ten zeerste aanbevolen
uitsluitend originele reserveonderdelen
te gebruiken.
Gebruik uitsluitend ledlampen (E14basis). Het maximale vermogen wordt
getoond op de lampunit.
LET OP! Trek de stekker uit het
stopcontact.
1. Spreid met uw vingers beide kanten van de
transparente deksel om deze los te maken en
neem de deksel af door in de richting van de
pijlen te trekken.
2. Vervang het kapotte lampje door een nieuw
lampje met dezelfde kenmerken dat specifiek
bedoeld is voor huishoudelijke apparaten.
3. Plaats de afdekking van het lampje terug.
4. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Open de deur.
Controleer of het lampje gaat branden.
DE DEUR SLUITEN
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg de
montageaanwijzingen.
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op met de
erkende servicedienst.
1
2
1
TECHNISCHE GEGEVENS
PRODUCTINFORMATIEBLAD
12
Handelsmerk
Zanussi
Model
ZBB25431SA 925513007
Categorie
7. Koel-vrieskast
Energie-efficiëntieklasse
A+
Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op de resultaten van standaardtests gedurende 24 uur. Het feitelijke
energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop het
apparaat wordt gebruikt en de plaats waar het zich bevindt
274
Opslagvolume in liter, koelkast
160
Opslagvolume in liter, ster
-
Opslagvolume in liter, kelderzone
-
Opslagvolume in liter, wijn
-
Opslagvolume in liter, totaal
232
Opslagvolume in liter, diepvries
72
Opslagvolume in liter, koeler
-
Opslagvolume in liter, andere ruimten
-
Sterclassificatie van het vriesvak met het hoogste opslagvolume (l)
****
De ontwerptemperatuur van andere ruimten > 14 °C (°C),
indien van toepassing
-
Vorstvrij (J/N), koelkast
Nee
Vorstvrij (J/N), vriezer
Nee
conserveringsduur bij stroomuitval in h
22
Vriesvermogen in kg/24h
4
Klimaatklasse
SN-N-ST-T
Laagste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om te gebruiken, in °C
10
Hoogste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om te gebruiken, in °C
43
Geluidsemissie dB(A) re1 pW
36
Ingebouwde apparatuur J/N
Ja
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van
wijn J/N
Nee
AANVULLENDE TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de inbouw
Hoogte
1580 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Spanning (Voltage)
230 - 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje
aan de binnen- of buitenkant van het apparaat en
op het energielabel.
MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi
de verpakking in een geschikte afvalcontainer om
het te recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een correcte
manier het afval van elektrische en elektronische
apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de gemeente.
13
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour
responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans
un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES
VULNÉRABLES
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans,
ainsi que des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant
l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques
encourus.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants entre 3 et 8 ans et
des personnes ayant un handicap très important et complexe à
condition d'avoir reçu de bonnes instructions.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de
l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetezles convenablement.
SÉCURITÉ GÉNÉRALE
•
14
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique
et des situations telles que :
– dans des fermes, des coins cuisines réservés au personnel
dans des magasins, bureaux et autres
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des
environnements du type chambres d’hôtes et autres
environnements à caractère résidentiel
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de ventilation,
situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure
intégrée, ne soient pas obstrués.
AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun dispositif mécanique ou
autre appareil pour accélérer le processus de dégivrage que
ceux recommandés par le fabricant.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit frigorifique.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques à
l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de
l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez
uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de
produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet appareil,
comme des aérosols contenant un produit inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de
qualification similaire afin d'éviter un danger.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! L'appareil doit
être installé uniquement par un
professionnel qualifié.
•
•
•
•
•
•
•
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un appareil
endommagé.
Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas
l'appareil avant de l'avoir installé dans la
structure encastrée.
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez
l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des
gants de sécurité et des chaussures fermées.
Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
Lors de la première installation ou après avoir
inversé la porte, attendez au moins 4 heures
avant de brancher l'appareil sur le secteur. Cela
•
•
•
•
•
•
•
permet à l'huile de refouler dans le
compresseur.
Avant toute opération sur l'appareil (par ex.
inversion de la porte), débranchez la fiche de la
prise de courant.
N'installez pas l'appareil à proximité d'un
radiateur, d'une cuisinière, d'un four ou d'une
table de cuisson.
N'exposez pas l'appareil à la pluie.
N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé
à la lumière directe du soleil.
N'installez pas l'appareil dans une pièce trop
humide ou trop froide.
Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le
soulever par l'avant pour éviter de rayer le sol.
L'appareil contient un sachet de dessiccateur.
Ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas un aliment.
Jetez-le immédiatement.
15
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
AVERTISSEMENT! Lorsque vous
installez l'appareil, assurez-vous que le
câble d'alimentation n'est pas coincé
ou endommagé.
AVERTISSEMENT! N'utilisez pas
d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.
•
•
•
•
•
•
•
L’appareil doit être relié à la terre.
Vérifiez que les paramètres figurant sur la
plaque signalétique correspondent aux données
électriques de votre réseau.
Utilisez une prise correctement installée et
protégée contre les chocs.
Veillez à ne pas endommager les composants
électriques tels que la fiche secteur, le câble
d'alimentation ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un électricien pour
changer les composants électriques.
Le câble d'alimentation doit rester en dessous
du niveau de la fiche secteur.
Ne branchez la fiche d’alimentation à la prise de
courant qu’à la fin de l’installation. Assurez-vous
que la prise principale est accessible une fois
l’appareil installé.
Ne tirez jamais sur le câble d’alimentation
électrique pour débrancher l’appareil. Tirez
toujours sur la fiche de la prise secteur.
•
•
•
•
•
•
•
•
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
AVERTISSEMENT! Risque
d'électrocution !
•
L'appareil contient un gaz inflammable,
l'isobutane (R600a), un gaz naturel ayant un niveau
élevé de compatibilité environnementale. Veillez à
ne pas endommager le circuit frigorifique contenant
de l'isobutane.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique (sorbetière,
etc.) dans l'appareil, en l'absence d'indications
du fabricant.
• Si le circuit frigorifique est endommagé,
assurez-vous de l'absence de flammes et de
sources d'ignition dans la pièce. Aérez la pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds avec les
parties en plastique de l'appareil.
16
Le type d'ampoule utilisé pour cet appareil est
uniquement destiné aux appareils domestiques.
Ne l'utilisez pas pour éclairer votre logement.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure corporelle ou de dommages
matériels.
UTILISATION
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures, d'électrocution
ou d'incendie.
Ne placez jamais de boissons gazeuses dans le
congélateur. Cela engendrerait une pression sur
le récipient de la boisson.
Ne stockez jamais de gaz ou de liquide
inflammable dans l'appareil.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables à
l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
Ne retirez pas et ne touchez pas les éléments
du compartiment congélateur avec les mains
mouillées ou humides.
Ne recongelez jamais un aliment qui a été
décongelé.
Respectez les instructions de stockage figurant
sur l'emballage des aliments surgelés.
Emballez les aliments dans un emballage adapté
au contact avec des aliments avant de les
placer dans le compartiment congélateur.
•
•
•
Avant toute opération d'entretien, éteignez
l'appareil et débranchez la fiche de la prise
secteur.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans
son circuit de réfrigération. L'entretien et la
recharge du circuit de réfrigération doivent être
effectués par un professionnel qualifié.
Examinez régulièrement l'écoulement de
l'appareil et si nécessaire, nettoyez-le. Si l'orifice
est bouché, l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
MAINTENANCE
• Pour réparer l'appareil, contactez un service
après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
•
MISE AU REBUT
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
•
•
•
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au
rebut.
Retirez la porte pour empêcher les enfants et
les animaux de s'enfermer dans l'appareil.
•
•
Le circuit frigorifique et les matériaux d'isolation
de cet appareil préservent la couche d'ozone.
La mousse isolante contient un gaz inflammable.
Contactez votre service municipal pour obtenir
des informations sur la marche à suivre pour
mettre l'appareil au rebut.
N'endommagez pas la partie du circuit de
réfrigération située à proximité du condenseur
thermique.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
AVERTISSEMENT! Consultez les
instructions d'installation pour installer
votre appareil.
AVERTISSEMENT! Fixez l’appareil
conformément aux instructions
d’installation pour éviter tout risque
d’instabilité de l’appareil.
LOCALISATION
Pour assurer des performances optimales, l'appareil
ne doit pas être installé près d'une source de
chaleur telle qu'un radiateur, une chaudière, la
lumière directe du soleil, etc. Assurez-vous que l'air
circule librement à l'arrière de l'appareil.
POSITIONNEMENT
Installez cet appareil dans une pièce intérieure
sèche et bien ventilée où la température ambiante
correspond à la classe climatique indiquée sur la
plaque signalétique de l'appareil.
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à + 32 °C
ST
+16 °C à + 38 °C
T
+16 °C à + 43 °C
Des problèmes fonctionnels peuvent
survenir sur certains types de modèles
fonctionnant hors de cette plage de
températures. Seul le respect de la
plage de températures spécifiée peut
garantir un bon fonctionnement de
l'appareil. En cas de doute concernant
l'emplacement d'installation de
l'appareil, veuillez contacter le vendeur,
notre service après-vente ou le centre
de réparation agréé le plus proche.
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
• Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que
la tension et la fréquence indiquées sur la
plaque signalétique correspondent à celles de
votre réseau électrique domestique.
• L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
cordon d'alimentation est fournie avec un
contact à cette fin. Si la prise de courant n'est
pas mise à la terre, branchez l'appareil à une
mise à la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en consultant un
électricien spécialisé.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas
de non-respect de ces consignes de sécurité.
• Cet appareil est conforme aux directives CEE.
EXIGENCES EN MATIÈRE DE VENTILATION
Veillez à garantir une circulation d'air suffisante à
l'arrière de l'appareil.
17
5 cm
ATTENTION! Consultez la notice de
montage lors de l'installation.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
FONCTIONNEMENT
MISE EN MARCHE
1. Insérez la fiche dans la prise murale.
2. Tournez le thermostat vers la droite sur une
position médiane.
MISE HORS TENSION
Pour éteindre l'appareil, tournez le thermostat sur la
position « O ».
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
La température est régulée automatiquement.
Cependant, vous pouvez choisir vous-même la
température à l'intérieur de l'appareil.
Choisissez le réglage en tenant compte du fait que
la température à l'intérieur de l'appareil dépend de
plusieurs facteurs :
• la température ambiante,
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées entreposées,
• l'emplacement de l'appareil.
Un réglage intermédiaire est généralement le plus
indiqué.
Pour faire fonctionner l'appareil :
1. Tournez le thermostat vers la droite pour faire
baisser la température à l'intérieur de l'appareil.
2. Tournez le thermostat vers la gauche pour
remonter la température à l'intérieur de
l'appareil.
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de
l'eau tiède savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION! N'utilisez jamais de
détergents, de produits abrasifs, de
nettoyants à base de chlore ou d'huile
car ils pourraient endommager le
revêtement.
18
MISE EN PLACE DES BALCONNETS DE LA
PORTE
En fonction de la taille des emballages des aliments
conservés, les balconnets de la porte peuvent être
positionnés à différentes hauteurs.
1. Soulevez doucement le balconnet jusqu'à ce
qu'il se détache.
2. Repositionnez-le selon les besoins.
CLAYETTES AMOVIBLES
Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une
série de glissières afin que les clayettes puissent
être positionnées comme vous le souhaitez.
Ne modifiez pas l'emplacement de la
clayette en verre située au-dessus du
bac à légumes, afin de garantir une
circulation d'air optimale.
CONGÉLATION ET RANGEMENT DES
PRODUITS SURGELÉS
Le compartiment congélateur est idéal pour
congeler des aliments frais et conserver longtemps
des aliments congelés ou surgelés.
À la mise en service ou après un arrêt prolongé,
placez le thermostat sur la position maximale
pendant 2 heures environ avant d'introduire les
produits dans le compartiment.
Pour congeler des aliments frais, placez-les dans le
compartiment central.
La quantité maximale d'aliments frais que vous
pouvez congeler par tranche de 24 heures est
indiquée sur la plaque signalétique (située à
l'intérieur de l'appareil).
Le processus de congélation demande 24 heures.
Vous ne devez ajouter aucun autre aliment à
congeler pendant cette période.
Une fois le processus de congélation terminé, vous
pouvez restaurer la température réglée
précédemment.
En cas de dégivrage involontaire, par exemple en
cas de panne de courant, si le courant a été
interrompu pendant un délai supérieur à celui
indiqué dans le tableau des caractéristiques
techniques sous « Temps de montée en
température », les aliments décongelés doivent être
consommés rapidement ou cuisinés
immédiatement puis à nouveau congelés (une fois
refroidis)
DÉCONGÉLATION
Avant utilisation, les aliments surgelés ou congelés
peuvent être décongelés dans le compartiment
réfrigérateur ou à température ambiante en fonction
du temps disponible pour cette opération.
Les petites portions peuvent même être cuites sans
décongélation préalable ; la cuisson sera
cependant un peu plus longue.
PRODUCTION DE GLAÇONS
Cet appareil est équipé d'un ou plusieurs bacs à
glaçons.
N'utilisez pas d'instruments
métalliques pour décoller les bacs du
congélateur.
1. Remplissez les bacs avec de l'eau
2. Placez les bacs à glaçons dans le
compartiment congélateur.
CONSEILS
BRUITS NORMAUX DE FONCTIONNEMENT
Les bruits suivants sont normaux lorsque l'appareil
est en cours de fonctionnement :
• Un léger gargouillis lorsque le liquide réfrigérant
est pompé.
• Un ronronnement et un bruit de pulsation
provenant du compresseur lorsque le liquide
réfrigérant est pompé.
•
•
Un bruit de craquement soudain provenant de
l'intérieur de l'appareil provoqué par une
dilatation thermique (un phénomène naturel et
inoffensif).
Un léger cliquetis du thermostat lorsque le
compresseur s'active ou se désactive.
19
CONSEILS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
• Un réglage de température moyen préserve les
aliments frais et surgelés tout en économisant
l’énergie.
• Compartiment Aliments frais (Réfrigérateur) :
L’utilisation la plus efficace de l’énergie est
assurée dans la configuration avec les tiroirs
dans la partie inférieure de l’appareil et les
clayettes réparties uniformément. La position
des compartiments de porte n’affecte pas la
consommation d’énergie.
• Compartiment Surgelés (Congélateur) : La
configuration interne de l’appareil est celle qui
assure l’utilisation la plus efficace de l’énergie.
• Si la température ambiante est élevée et le
thermostat est réglé sur une température basse
avec l'appareil plein, il est possible que le
compresseur fonctionne en continu, causant la
formation de givre ou de glace sur l'évaporateur.
Dans ce cas, réglez le thermostat sur une
température supérieure pour permettre le
dégivrage automatique et économiser ainsi
l’énergie.
• Évitez d'ouvrir trop souvent la porte du
congélateur et ne la laissez ouverte que le
temps nécessaire.
CONSEILS POUR LA RÉFRIGÉRATION DES
ALIMENTS FRAIS
• Ne placez pas les aliments chauds ou les
liquides bouillants dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez les aliments, surtout s'ils
sont forts en saveurs.
• Placez correctement les aliments pour que l'air
puisse circuler librement autour
CONSEILS POUR LA RÉFRIGÉRATION
Conseil utiles :
• Viande (tous types de viande) : emballez-la dans
un emballage adapté et placez-la sur l'étagère
en verre au-dessus du bac à légumes. Ne
conservez la viande que 1 ou 2 jours au plus.
• Aliments cuits, plats froids : couvrez-les et
placez-les sur une étagère.
• Fruits et légumes : nettoyez-les soigneusement
et placez-les dans le bac spécial. Bananes,
pommes de terre, oignons et ail ne doivent pas
•
•
être mis dans le réfrigérateur, s'ils ne sont pas
emballés.
Beurre et fromage : placez-les dans le
compartiment spécial, étanche à l'air, ou
enveloppez-les dans une feuille d'aluminium ou
un sachet en polyéthylène, pour les tenir autant
que possible à l'abri de l'air.
Bouteilles : elles doivent être munies d'un
bouchon et être placées sur le porte-bouteilles
ou (s'il est installé) dans le balconnet à
bouteilles de la porte.
CONSEILS POUR LA CONGÉLATION
• Congelez uniquement des aliments frais, de
qualité supérieure et propres.
• Pour une congélation et une décongélation plus
efficaces, séparez les aliments en petites
portions.
• Emballez les aliments dans du papier aluminium
ou en polyéthylène. Assurez-vous que les
emballages sont hermétiques.
• Pour éviter d'augmenter la température des
aliments déjà surgelés, ne placez pas d'aliments
frais non congelés directement à proximité.
• Les aliments faibles en gras se conservent
mieux et plus longtemps que les aliments gras.
Le sel diminue la durée de conservation des
aliments.
• Ne mangez pas les glaçons, les glaces à l'eau
ou les bâtonnets glacés dès leur sortie du
congélateur. Risque de gelure !
• Il est conseillé d'indiquer la date de congélation
des aliments sur chaque paquet afin de garder
une trace du temps de conservation.
CONSEILS POUR LE STOCKAGE DES
ALIMENTS SURGELÉS
• Assurez-vous que les denrées surgelées
achetées dans le commerce ont été
correctement entreposées par le revendeur.
• Prévoyez un temps réduit au minimum pour le
transport des denrées du magasin
d'alimentation à votre domicile.
• Une fois décongelés, les aliments se détériorent
rapidement et ne peuvent être recongelés.
• Ne dépassez pas la durée de conservation
indiquée par le fabricant.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
20
AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX
ATTENTION! Débranchez l'appareil
avant toute opération d'entretien et de
nettoyage.
Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération ; l'entretien et la recharge
ne doivent donc être effectués que par
du personnel qualifié.
Les pièces et accessoires de l'appareil
ne doivent pas être lavés au lavevaisselle.
NETTOYAGE PÉRIODIQUE
ATTENTION! Ne tirez pas, ne
déplacez pas, n'endommagez pas les
tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à
l'intérieur de l'appareil.
ATTENTION! N'endommagez pas le
circuit de refroidissement.
L'appareil doit être nettoyé régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires avec de
l'eau tiède et additionnée d'un détergent doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de porte et
essuyez-les pour vous assurer qu'ils sont
propres et ne contiennent pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le condenseur
et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil
avec une brosse.
Cette opération améliore les performances de
l'appareil et permet des économies d'électricité.
DÉGIVRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de l'évaporateur du
compartiment réfrigérateur à chaque fois que le
compresseur s'arrête. L'eau de dégivrage est
collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière
de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle
s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice
d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau
de dégivrage située au milieu du compartiment
réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et
de couler à l'intérieur de l'appareil.
DÉGIVRAGE DU CONGÉLATEUR
ATTENTION! N’utilisez en aucun cas
de couteau ou tout autre objet
tranchant, d’objet métallique pour
gratter la couche de givre, vous
risquez de détériorer irrémédiablement
l’évaporateur.
N’utilisez aucun dispositif mécanique
ou autre moyen artificiel pour accélérer
le processus de dégivrage hormis
ceux recommandés par le fabricant.
Environ 12 heures avant le dégivrage,
mettez le thermostat sur une
température inférieure afin d'assurer
une réserve de froid suffisante en cas
d’interruption du fonctionnement.
Une certaine quantité de givre se forme toujours
sur les clayettes du congélateur et autour du
compartiment supérieur.
Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la
couche de givre est d'environ 3-5 mm
1. Éteignez l'appareil ou débranchez la fiche de la
prise secteur.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez-les
dans plusieurs feuilles de papier journal et
conservez-les dans un endroit frais.
ATTENTION! Une élévation de la
température des denrées
congelées, pendant le dégivrage,
peut réduire leur durée de
conservation.
Ne touchez pas les produits
congelés et les surfaces givrées
avec les mains humides. Risque
de brûlures ou d’arrachement de
la peau.
3. Laissez la porte ouverte. Protégez le sol de
l’eau de dégivrage avec un chiffon ou un
récipient plat.
4. Le dégivrage peut être accéléré en plaçant un
récipient d’eau chaude dans le compartiment
21
congélateur. Retirez également les morceaux
de glace au fur et à mesure qu’ils se détachent,
avant que le processus de dégivrage ne soit
terminé.
5. Une fois le dégivrage terminé, séchez bien
l'intérieur. .
6. Mettez l'appareil en marche et fermez la porte.
7. Réglez le thermostat pour obtenir le plus de
froid possible et faites fonctionner l'appareil
pendant deux ou trois heures en utilisant ce
réglage.
Vous pouvez remettre les denrées dans le
compartiment congélateur uniquement à ce stade.
1. Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Dégivrez l'appareil (si nécessaire).
4. Nettoyez l'appareil et tous les accessoires.
5. Laissez la porte/les portes ouverte(s) pour
éviter la formation d'odeurs désagréables.
EN CAS DE NON-UTILISATION PROLONGÉE
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues
périodes, prenez les précautions suivantes :
ATTENTION! Si, toutefois, vous
n'avez pas la possibilité de débrancher
et de vider l'appareil, faites vérifier
régulièrement le bon de
fonctionnement de celui-ci pour éviter
que les aliments qu'il contient ne
pourrissent en cas de coupure de
courant.
DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
QUE FAIRE SI…
Problème
L’appareil ne fonctionne pas.
L'éclairage ne fonctionne pas.
Le compresseur fonctionne en
permanence.
22
Cause possible
Solution
L'appareil est éteint.
Mettez l'appareil en marche.
La fiche du câble d'alimentation n'est pas correctement
insérée dans la prise de courant.
Branchez correctement la fiche
du câble d'alimentation dans la
prise de courant.
Il n’y a pas de tension dans
la prise de courant.
Branchez un autre appareil électrique à la prise de courant. Contactez un électricien qualifié.
L'éclairage est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'éclairage est défectueux.
Consultez le paragraphe « Remplacement de l'ampoule ».
Il y a une erreur dans le réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Attendez quelques heures et vérifiez de nouveau la température.
La température ambiante est
trop élevée.
Reportez-vous au tableau des
classes climatiques de la plaque
signalétique.
Problème
Cause possible
Solution
Les aliments introduits dans
l'appareil étaient trop
chauds.
Laissez refroidir les aliments à
température ambiante avant de
les mettre dans l'appareil.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Consultez le paragraphe « Fermeture de la porte ».
La porte n'est pas correctement fermée ou le joint est
déformé/sale.
Consultez le paragraphe « Fermeture de la porte ».
Le bouchon de la gouttière
d'évacuation de l'eau de dégivrage n'est pas bien placé.
Placez correctement le bouchon
de la gouttière d'évacuation de
l'eau.
L'appareil est entièrement
chargé et il est réglé sur la
température la plus basse.
Augmentez la température. Reportez-vous au chapitre « Fonctionnement ».
La température réglée dans
l’appareil est trop basse et la
température ambiante est
trop élevée.
Augmentez la température. Reportez-vous au chapitre « Fonctionnement ».
Il y a une erreur dans le réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
De l'eau s'écoule sur la plaque
arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur la
plaque arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule à l'intérieur
du réfrigérateur.
Des aliments empêchent
l'eau de s'écouler dans le réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits ne
touchent pas la plaque arrière.
L'orifice d'évacuation de l'eau
est obstrué.
Nettoyez l'orifice d'évacuation de
l'eau.
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de
l'eau de dégivrage n'est pas
raccordé au bac d'évaporation situé au-dessus du compresseur.
Fixez le tuyau de sortie de l'eau
au plateau d'évaporation.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop basse/
élevée.
Le thermostat n'est pas réglé
correctement.
Augmentez/réduisez la température.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Consultez le paragraphe « Fermeture de la porte ».
La température des produits
est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant de
les placer dans l'appareil.
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits en
même temps.
Il y a trop de givre et de glace.
23
Problème
Cause possible
L'épaisseur de givre est supérieure à 4 - 5 mm.
Dégivrez l'appareil.
La porte a été ouverte trop
souvent.
N'ouvrez la porte qu'en cas de
nécessité.
L'air froid ne circule pas
dans l'appareil.
Assurez-vous que de l'air froid
circule dans l'appareil.
Si ces conseils n'apportent pas de
solution à votre problème, veuillez
consulter le service après-vente agréé
le plus proche.
REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE
L'appareil est équipé d'un éclairage à
LED longue durée.
Il est recommandé d'utiliser
uniquement des pièces détachées
d'origine.
Utilisez des ampoules LED (base E14)
uniquement. La puissance maximale
est indiquée sur la base d'éclairage.
ATTENTION! Débranchez la fiche de
l'appareil de la prise secteur.
1. Écartez doucement les deux côtés du diffuseur
avec vos doigts pour les décrocher, puis
détachez le cache en le tirant dans le sens des
flèches.
1
2
1
24
Solution
2. Remplacez l'ampoule par une ampoule de
caractéristiques identiques, spécifiquement
conçue pour les appareils électroménagers.
3. Remontez le diffuseur de l'ampoule.
4. Branchez la fiche de l'appareil à la prise
secteur.
5. Ouvrez la porte.
Vérifiez que l'ampoule s'allume.
FERMETURE DE LA PORTE
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous
aux instructions de montage.
3. Si nécessaire, remplacez les joints de porte
défectueux. Contactez le service après-vente
agréé.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
FICHE D'INFORMATIONS PRODUIT
Marque
Zanussi
Modèle
ZBB25431SA 925513007
Catégorie
7. Réfrigérateur-congélateur
Classe d'efficacité énergétique
A+
Consommation d'énergie annuelle en kWh, calculée sur la
base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d’essai normalisées. La consommation d’énergie
réelle dépend des conditions d’utilisation et de l’emplacement de l’appareil.
274
Volume de stockage en litres, Réfrigérateur
160
Volume de stockage en litres, « Étoile »
-
Volume de stockage en litres, zone « Cave »
-
Volume de stockage en litres, « Vin »
-
Volume de stockage en litres, Total
232
Volume de stockage en litres, « Congélateur »
72
Volume de stockage en litres, « Zone fraîcheur »
-
Volume de stockage en litres, « Compartiments de type
autre »
-
Nombre d'étoiles du compartiment congélateur ayant le
volume de stockage le plus élevé (l)
****
Température de conception des « compartiments de type
autre » > 14 °C (°C), le cas échéant
-
« Sans givre » (O/N), Réfrigérateur
Non
« Sans givre » (O/N), Congélateur
Non
Autonomie en h
22
« Pouvoir de congélation », exprimé en kg/24 h
4
Classe climatique
SN-N-ST-T
Température ambiante la plus basse à laquelle l'appareil
est conçu pour être utilisé, en °C
10
Température ambiante la plus haute à laquelle l'appareil
est conçu pour être utilisé, en °C
43
Émissions acoustiques exprimées en dB(A) re 1 pW
36
Appareil intégrable O/N
Oui
Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin
O/N
Non
25
AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de la niche d'encastrement
Hauteur
1580 mm
Largeur
560 mm
Profondeur
550 mm
Tension
230 - 240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur la
plaque signalétique située sur le côté intérieur ou
extérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
.
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez pas
26
les appareils portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans votre
centre local de recyclage ou contactez vos services
municipaux.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst
die Bedienungsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge
nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung übernimmt
der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung zum
Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf.
SICHERHEIT VON KINDERN UND
SCHUTZBEDÜRFTIGEN PERSONEN
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen
Gefahren verstanden haben.
Das Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren und
Personen mit schweren Behinderungen oder
Mehrfachbehinderung benutzt werden, wenn Sie in die sichere
Verwendung eingewiesen wurden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht
ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern
und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
ALLGEMEINE SICHERHEIT
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnliche
Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros
und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
27
•
•
•
•
•
•
•
•
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen
im Schrank, um das Gerät und in der Einbaunische nicht
blockiert sind.
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch
andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder
sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des
Geräts keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen
Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder Dampf.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie
keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven Substanzen, wie
Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen
qualifizierten Person ausgetauscht werden, um
Gefahrenquellen zu vermeiden.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
MONTAGE
•
WARNUNG! Die Montage des Geräts
darf nur von einer qualifizierten
Fachkraft durchgeführt werden.
•
•
•
•
•
•
28
Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und
benutzen Sie es nicht.
Verwenden Sie das Gerät aus
Sicherheitsgründen nicht, bevor es in den
Einbauschrank gesetzt wird.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie
stets Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
Stellen Sie sicher, dass die Luft um das Gerät
zirkulieren kann.
•
•
•
•
•
•
Warten Sie nach der Montage oder dem
Wechsel des Türanschlags mindestens 4
Stunden, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung anschließen. Dies ist
erforderlich, damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose,
bevor Sie am Gerät arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von
Heizkörpern, Herden, Backöfen oder
Kochfeldern auf.
Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus.
Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo es
direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein könnte.
Stellen Sie dieses Gerät nicht in Bereichen auf,
die zu feucht oder kalt sind.
Wenn Sie das Gerät verschieben möchten,
heben Sie es bitte an der Vorderkante an, um
den Fußboden nicht zu verkratzen.
•
Das Gerät enthält einen Beutel mit
Trockenmittel. Dieser Beutel ist kein Spielzeug.
Dieser Beutel ist kein Lebensmittel. Bitte
entsorgen Sie ihn umgehend.
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
WARNUNG! Achten Sie bei der
Montage des Geräts darauf, dass das
Netzkabel nicht eingeklemmt oder
beschädigt wird.
WARNUNG! Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät muss geerdet sein.
Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem
Typenschild mit den elektrischen Nennwerten
der Netzspannung übereinstimmen.
Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Achten Sie darauf, elektrische Bauteile (wie
Netzstecker, Netzkabel und Kompressor) nicht
zu beschädigen. Wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst oder einen Elektriker,
um die elektrischen Bauteile auszutauschen.
Das Netzkabel muss unterhalb des Netzsteckers
verlegt werden.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach
der Montage noch zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das
Gerät von der Stromversorgung trennen
möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
INNENBELEUCHTUNG
WARNUNG! Stromschlaggefahr.
•
WARNUNG! Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am Gerät.
•
•
Das Gerät enthält Isobutan (R600a), ein
brennbares Erdgas mit einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf, den
Kältekreislauf, der Isobutan enthält, nicht zu
beschädigen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am
Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte (z. B.
Eisbereiter) in das Gerät, wenn solche Geräte
Die in diesem Gerät verwendete Lampe ist nur
für Haushaltsgeräte geeignet. Benutzen Sie
diese nicht für die Raumbeleuchtung.
REINIGUNG UND PFLEGE
GEBRAUCH
WARNUNG! Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-, Stromschlag- oder
Brandgefahr.
nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
Wird der Kältekreislauf beschädigt, stellen Sie
bitte sicher, dass es keine Flammen und
Zündquellen im Raum gibt. Belüften Sie den
Raum.
Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf die
Kunststoffteile des Geräts.
Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht in das
Gefrierfach. Dadurch entsteht Druck auf den
Getränkebehälter.
Bewahren Sie keine entzündbaren Gase und
Flüssigkeiten im Gerät auf.
Laden Sie keine entflammbaren Produkte oder
Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten
benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche
nicht in die Nähe oder auf das Gerät.
Berühren Sie nicht den Kompressor oder den
Kondensator. Sie sind heiß.
Nehmen Sie keine Gegenstände aus dem
Gefrierfach bzw. berühren Sie diese nicht, falls
Ihre Hände nass oder feucht sind.
Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel nicht wieder
ein.
Befolgen Sie die Hinweise auf der Verpackung
zur Aufbewahrung tiefgekühlter Lebensmittel.
Wickeln Sie die Lebensmittel in
Lebensmittelkontaktmaterial ein, bevor Sie sie in
das Gefrierfach legen.
•
Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen
Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss von einer
qualifizierten Fachkraft gewartet und nachgefüllt
werden.
Prüfen Sie regelmäßig den Wasserabfluss des
Geräts und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das
Abtauwasser am Boden des Geräts an.
29
SERVICE
• Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an
den autorisierten Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
•
•
•
ENTSORGUNG
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
•
•
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel ab, und entsorgen
Sie es.
•
Entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass
sich Kinder oder Haustiere in dem Gerät
einschließen.
Der Kältekreislauf und die Isolierungsmaterialien
dieses Gerätes sind ozonfreundlich.
Die Isolierung enthält entzündliches Gas. Für
Informationen zur korrekten Entsorgung des
Gerätes wenden Sie sich an Ihre kommunale
Behörde.
Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit in der
Nähe des Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
MONTAGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
WARNUNG! Lesen Sie zur Installation
des Geräts die Montageanleitung.
WARNUNG! Befestigen Sie das
Gerät gemäß der Montageanleitung,
um das Risiko eines instabilen Geräts
zu vermeiden.
STANDORT
Damit das Gerät die optimale Leistung bringen
kann, sollte es weit entfernt von Wärmequellen wie
Heizungskörpern, Boilern, direktem Sonnenlicht
usw. aufgestellt werden. Die Luft muss frei an der
Rückseite des Gerätes zirkulieren können.
AUFSTELLUNG
Installieren Sie dieses Gerät in einem trockenen,
gut belüfteten Raum, an dem die
Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse
übereinstimmt, die auf dem Typenschild des Geräts
angegeben ist.
Klimaklasse
30
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
Bei einigen Modellen können
Funktionsstörungen auftreten, wenn
sie außerhalb dieses
Temperaturbereichs betrieben werden.
Der ordnungsgemäße Betrieb wird nur
innerhalb des angegebenen
Temperaturbereichs gewährleistet. Bei
Fragen zum Aufstellungsort des
Geräts wenden Sie sich an den
Verkäufer, unseren Kundendienst oder
nächstgelegenen autorisierten
Service-Partner.
ELEKTROANSCHLUSS
• Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des
Geräts, ob die Netzspannung und -frequenz
Ihres Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen Anschlusswerten
übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck
ist der Netzstecker mit einem Schutzkontakt
ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte,
lassen Sie das Gerät gemäß den geltenden
Vorschriften von einem qualifizierten Elektriker
erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei
Missachtung der vorstehenden
Sicherheitshinweise.
• Das Gerät entspricht den EC-Richtlinien.
ANFORDERUNGEN AN DIE BELÜFTUNG
Hinter dem Gerät muss genug Platz für eine
ausreichende Luftzirkulation sein.
5 cm
VORSICHT! Beachten Sie bei der
Installation die Montageanleitung.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
BETRIEB
EINSCHALTEN DES GERÄTS
1. Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
2. Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
AUSSCHALTEN DES GERÄTS
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten
des Geräts in die Position „O“.
TEMPERATURREGELUNG
Die Temperatur wird automatisch geregelt. Sie
können jedoch selbst die Temperatur im Inneren
des Gerätes einstellen.
Berücksichtigen Sie für eine exakte Einstellung,
dass die Temperatur im Inneren des Geräts von
folgenden Faktoren abhängt:
• Raumtemperatur,
• Häufigkeit der Türöffnung,
• Menge der gelagerten Lebensmittel,
• Aufstellungsort des Geräts.
Eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am
besten geeignet.
Bedienung des Geräts:
1. Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn, um eine niedrigere Temperatur
im Inneren des Gerätes zu erreichen.
2. Drehen Sie den Temperaturregler gegen den
Uhrzeigersinn, um eine höhere Temperatur im
Inneren des Gerätes zu erreichen.
TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
REINIGEN DES INNENRAUMS
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen
Sie den typischen Neugeruch am besten durch
Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und
einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
POSITIONIEREN DER TÜRABLAGEN
Die Türablagen können in verschiedener Höhe
positioniert werden; damit ermöglichen sie das
Lagern verschieden großer
Lebensmittelpackungen.
1. Ziehen Sie die Ablage langsam nach oben, bis
sie sich löst.
2. Setzen Sie die Ablage in gewünschter Höhe
ein.
VORSICHT! Verwenden Sie keine
chemischen Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder ölhaltige
Reinigungsmittel, da diese die
Oberfläche beschädigen.
31
VERSTELLBARE ABLAGEN
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe
von Führungsschienen ausgestattet, die
verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der
Ablagen bieten.
Die Glasablage über der
Gemüseschublade sollte jedoch nicht
verstellt werden, um eine korrekte
Luftzirkulation zu gewährleisten.
GEFRIEREN UND LAGERN GEFRORENER
LEBENSMITTEL
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von
frischen Lebensmitteln und zum längerfristigen
Lagern von bereits gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln.
Lassen Sie das Gerät vor der ersten
Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der das
Gerät nicht benutzt wurde, mindestens 2 Stunden
lang mit höherer Einstellung laufen, bevor Sie
Lebensmittel in das Gefrierfach legen.
Um frische Lebensmittel einzufrieren, legen Sie sie
das mittlere Fach.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24
Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem
Typenschild angegeben, das sich im Innern des
Geräts befindet.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden: Legen Sie
während dieses Zeitraums keine weiteren
einzufrierenden Lebensmittel in den Gefrierraum.
Wenn der Gefriervorgang beendet ist, können Sie
die vorher eingestellte Temperatur wieder
einstellen.
Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall, der
länger dauerte als der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene Wert (siehe
„Lagerzeit bei Störung“), zu einem ungewollten
Abtauen, dann müssen die aufgetauten
Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort
gekocht und nach dem Abkühlen erneut
eingefroren werden.
AUFTAUEN
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können
vor der Verwendung je nach der zur Verfügung
stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei
Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können sogar direkt aus
dem Gefriergerät entnommen und anschließend
sofort gekocht werden. In diesem Fall dauert der
Garvorgang allerdings etwas länger.
HERSTELLEN VON EISWÜRFELN
Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren Schalen
für die Herstellung von Eiswürfeln ausgestattet.
Verwenden Sie zum Entnehmen der
Schalen aus dem Gefrierfach keine
Gegenstände aus Metall.
1. Füllen Sie die Schalen mit Wasser
2. Stellen Sie die Eisschalen in das Gefrierfach.
TIPPS UND HINWEISE
NORMALE BETRIEBSGERÄUSCHE
Folgende Geräusche sind während des normalen
Gerätebetriebs normal:
• Ein leichtes Gurgeln und Blubbern, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird.
32
•
•
Ein Surren und ein pulsierendes Geräusch vom
Kompressor, wenn das Kältemittel durch die
Leitungen gepumpt wird.
Ein plötzliches Knackgeräusch aus dem
Geräteinneren, verursacht durch thermische
•
Ausdehnung (eine natürliche und nicht
gefährliche physikalische Erscheinung).
Leises Klicken des Temperaturreglers, wenn
sich der Kompressor ein- oder ausschaltet.
TIPPS ZUM ENERGIESPAREN
• Eine mittlere Temperatureinstellung konserviert
frische und tiefgekühlte Lebensmittel und spart
Energie.
• Fach für frische Lebensmittel (Kühlschrank): Die
effizienteste Energienutzung wird erreicht, wenn
die Schubladen im unteren Teil des Geräts
eingesetzt und die Ablagen gleichmäßig
angeordnet sind. Die Position der Türablagen
wirkt sich nicht auf den Energieverbrauch aus.
• Fach für gefrorene Lebensmittel (Gefriergerät):
Die interne Konfiguration des Geräts
gewährleistet die effizienteste Energienutzung.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist, der
Temperaturregler auf eine niedrige Temperatur
eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann
es zu andauerndem Betrieb des Kompressors
und damit zu Reif- oder Eisbildung am
Verdampfer kommen. Stellen Sie in diesem Fall
den Temperaturregler auf eine höhere
Temperatur, um das automatische Abtauen zu
ermöglichen und Energie zu sparen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen
Sie diese nicht länger offen als notwendig.
HINWEISE FÜR DIE KÜHLUNG FRISCHER
LEBENSMITTEL
• Legen Sie keine warmen Lebensmittel oder
dampfende Flüssigkeiten in den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken
Sie diese entsprechend, besonders wenn sie
stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass die
Luft frei um sie zirkulieren kann.
HINWEISE FÜR DIE KÜHLUNG
Tipps:
• Fleisch (alle Sorten): Wickeln Sie Fleisch in
geeignetes Material und legen Sie dieses auf
die Glasablage über der Gemüseschublade.
Lagern Sie Fleisch höchstens 1 - 2 Tage.
• Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte: Decken
Sie die Speisen ab und ordnen Sie sie auf einer
beliebigen Ablage ein.
• Obst und Gemüse: Gründlich reinigen und in
der speziellen Schublade aufbewahren.
•
•
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch
sollten im Kühlschrank nicht unverpackt
aufbewahrt werden.
Butter und Käse: Diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern verpackt sein
oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte
Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie
möglich in der Verpackung zu haben.
Flaschen: Sie sollten mit Deckel in der
Flaschenablage in der Tür oder im
Flaschenhalter (falls vorhanden) aufbewahrt
werden.
HINWEISE ZUM EINFRIEREN
• Frieren Sie ausschließlich frische und gründlich
gewaschene Lebensmittel von sehr guter
Qualität ein.
• Teilen Sie die Lebensmittel in kleine Portionen,
um das Einfrieren und Auftauen zu erleichtern.
• Verpacken Sie die Lebensmittel in Alu- oder
Kunststofffolie. Vergewissern Sie sich, dass die
Verpackung luftdicht ist.
• Um eine Erwärmung bereits eingefrorener
Lebensmittel zu verhindern, legen Sie die
frischen, nicht gefrorenen Lebensmittel nicht
direkt neben sie.
• Weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich
besser lagern als fetthaltigere. Salz verkürzt die
Lagerzeit von Lebensmitteln.
• Essen Sie keine Eiswürfel, Wassereis oder Eis
am Stiel, wenn sie direkt aus dem Gefriergerät
genommen wurden. Gefahr von Erfrierungen.
• Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder
einzelnen Packung zu notieren, um einen
genauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.
HINWEISE ZUR LAGERUNG GEFRORENER
LEBENSMITTEL
• Prüfen Sie sorgfältig, ob die im Handel
erworbenen gefrorenen Lebensmittel
sachgerecht gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften
gefrorenen Lebensmittel in der kürzest
möglichen Zeit in Ihr Gefriergerät zu bringen.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell
und eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der
Tiefkühlkostverpackung sollte nicht
überschritten werden.
33
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
ALLGEMEINE WARNHINWEISE
VORSICHT! Ziehen Sie vor jeder
Wartungsmaßnahme immer den
Netzstecker aus der Steckdose.
Rückseite des Geräts über dem Kompressor, wo
es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die
Abflussöffnung in der Mitte der Auffangrinne an der
Rückwand des Kühlraums, damit das Tauwasser
nicht überläuft und auf die eingelagerten
Lebensmittel tropft.
Dieses Gerät enthält
Kohlenwasserstoffe in seinem
Kältekreislauf. Aus diesem Grund
dürfen die Wartung und das
Nachfüllen ausschließlich durch
autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Das Zubehör des Geräts und die
Innenteile eignen sich nicht für die
Reinigung im Geschirrspüler.
REGELMÄSSIGE REINIGUNG
VORSICHT! Ziehen Sie nicht an
Leitungen und/oder Kabeln im Innern
des Geräts und achten Sie darauf,
diese nicht zu verschieben oder zu
beschädigen.
VORSICHT! Beschädigen Sie nicht
das Kühlsystem.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig gereinigt
werden:
1. Reinigen Sie das Innere und die Zubehörteile
mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in
regelmäßigen Abständen, um zu gewährleisten,
dass diese sauber und frei von Fremdkörpern
sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und den
Kompressor auf der Geräterückseite, falls diese
zugänglich sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung des
Geräts und es verbraucht weniger Strom.
ABTAUEN DES KÜHLSCHRANKS
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten
des Kompressors automatisch vom Verdampfer des
Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser sammelt
sich in einer Auffangrinne und läuft durch eine
Abflussöffnung in einen speziellen Behälter an der
34
ABTAUEN DES GEFRIERGERÄTS
VORSICHT! Verwenden Sie niemals
scharfe Metallwerkzeuge, um Reif vom
Verdampfer zu kratzen, weil er dadurch
beschädigt werden könnte.
Versuchen Sie nicht, den
Abtauvorgang durch andere als vom
Hersteller empfohlene mechanische
oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen.
Stellen Sie ungefähr 12 Stunden vor
dem Abtauen eine niedrigere
Temperatur ein, um ausreichend
Kältereserve für die
Betriebsunterbrechung aufzubauen.
Auf den Ablagen des Gefriergeräts und im Innern
des oberen Fachs bildet sich stets etwas Reif.
Tauen Sie das Gefriergerät ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm
erreicht hat.
1. Schalten Sie das Gerät aus, oder ziehen Sie
den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Entfernen Sie das gesamte Gefriergut, packen
Sie es in mehrere Schichten Zeitungspapier
und lagern Sie es an einen kühlen Ort.
3.
4.
5.
6.
7.
VORSICHT! Ein
Temperaturanstieg der gefrorenen
Lebensmittelpakete während des
Abtauens kann deren
Haltbarkeitsdauer verkürzen.
Fassen Sie gefrorene
Lebensmittel nicht mit nassen
Händen an. Ihre Hände könnten
an den Lebensmitteln festfrieren.
Lassen Sie die Tür offen. Schützen Sie den
Boden vor dem Abtauwasser, z.B. mit einem
Tuch oder einem flachen Behälter.
Zur Beschleunigung des Abtauprozesses
stellen Sie einen Topf mit warmem Wasser in
das Gefrierfach. Entfernen Sie bereits während
des Abtauprozesses vorsichtig Eisstücke, die
sich lösen lassen.
Wenn der Gefrierraum vollständig abgetaut ist,
wischen Sie das Innere sorgfältig trocken. .
Schalten Sie das Gerät ein und schließen Sie
die Tür.
Drehen Sie den Temperaturregler auf eine
höhere Einstellung, um die maximal mögliche
Kühlung zu erreichen, und lassen Sie das Gerät
zwei bis drei Stunden mit dieser Einstellung
laufen.
Legen Sie das Gefriergut erst nach dieser Zeit
wieder in das Gefrierfach.
STILLSTANDSZEITEN
Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie
folgende Vorkehrungen treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Spannungsversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Tauen Sie das Gerät ab (falls erforderlich).
4. Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile.
5. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das Entstehen
unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
VORSICHT! Möchten Sie bei einer
längeren Abwesenheit das Gerät
weiter laufen lassen, bitten Sie
jemanden, es gelegentlich zu prüfen,
damit die Lebensmittel bei einem
möglichen Stromausfall nicht im Innern
des Gerätes verderben.
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
WAS TUN, WENN...
Störung
Das Gerät funktioniert nicht.
Die Lampe funktioniert nicht.
Der Kompressor ist durchgehend in Betrieb.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein
Der Netzstecker wurde nicht
richtig in die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker
korrekt in die Steckdose.
Es liegt keine Spannung an
der Steckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes Gerät
an dieser Steckdose funktioniert.
Wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.
Die Lampe befindet sich im
Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe „Austauschen der Lampe“.
Die Temperatur wurde falsch
eingestellt.
Siehe „Betrieb“.
35
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.
Warten Sie einige Stunden und
prüfen Sie dann die Temperatur
erneut.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem Typenschild.
In das Gerät eingelegte Lebensmittel waren noch zu
warm.
Lassen Sie die Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie einlagern.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen oder die Dichtung
hat sich verformt/ist verschmutzt.
Siehe „Schließen der Tür“.
Der Wasserablaufstopfen
sitzt nicht richtig.
Setzen Sie den Wasserablaufstopfen richtig ein.
Das Gerät ist voll beladen
und auf die niedrigste Temperatur eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein. Siehe „Betrieb“.
Die Temperatur im Gerät ist
zu niedrig und die Umgebungstemperatur zu hoch.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein. Siehe „Betrieb“
Die Temperatur wurde falsch
eingestellt.
Siehe „Betrieb“.
Wasser fließt an der Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Während des automatischen
Abtauprozesses schmilzt
Reif auf der Rückwand.
Dies ist normal.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass das
Wasser zum Wassersammler fließt.
Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand
berühren.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
Wasser läuft auf den Boden.
Der Tauwasserablauf ist
nicht mit der Verdampferschale über dem Kompressor verbunden.
Verbinden Sie den Tauwasserablauf mit der Verdampferschale.
Die Temperatur im Gerät ist zu
niedrig/zu hoch.
Der Temperaturregler ist
nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Zu starke Reif- und Eisbildung.
36
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu
hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie in das Gerät geben.
Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.
Legen Sie weniger Lebensmittel
gleichzeitig ein.
Die Reifschicht ist dicker als
4 - 5 mm.
Tauen Sie das Gerät ab.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur, wenn es
notwendig ist.
Die Kaltluft kann im Gerät
nicht zirkulieren.
Kaltluftzirkulation im Gerät sicherstellen.
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten Kundendienst,
wenn alle genannten
Abhilfemaßnahmen nicht zum
gewünschten Erfolg führen.
1
2
1
AUSTAUSCHEN DER LAMPE
Das Gerät ist mit einer langlebigen
LED-Innenbeleuchtung ausgestattet.
Es wird dringend empfohlen nur
Originalersatzteile zu verwenden.
Verwenden Sie nur LED-Lampen (E14
Fassung). Die maximale Leistung ist
auf der Lampe angegeben.
VORSICHT! Ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
1. Spreizen Sie mit Ihren Fingern beide Seiten der
durchsichtigen Abdeckung leicht auseinander,
um sie auszuhaken und nehmen Sie die
Abdeckung durch Ziehen in Pfeilrichtung ab.
2. Ersetzen Sie die Lampe durch eine Lampe mit
denselben Eigenschaften, die speziell für
Haushaltsgeräte vorgesehen ist.
3. Bringen Sie die Lampenabdeckung wieder an.
4. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
5. Öffnen Sie die Tür.
Prüfen Sie, ob die Lampe brennt.
SCHLIESSEN DER TÜR
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe die
Montageanleitung.
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls
erforderlich. Wenden Sie sich an einen
autorisierten Kundendienst.
TECHNISCHE DATEN
PRODUKTDATENBLATT
Warenzeichen
Zanussi
37
Modellkennung
ZBB25431SA 925513007
Kategorie
7. Kühl-Gefrierkombination
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom
Standort des Geräts ab
274
Nutzinhalt in Liter, Kühlgerät
160
Nutzinhalt in Liter, Star
-
Nutzinhalt in Liter, Kellerzone
-
Nutzinhalt in Liter, Wein
-
Nutzinhalt in Liter, Total
232
Nutzinhalt in Liter, Gefrierschrank,
72
Nutzinhalt in Liter, Kühler
-
Nutzinhalt in Liter, andere Lagerfächer
-
Sternebewertung des Gefrierfachs mit dem höchsten Lagerraum in Liter
****
Auslegungstemperatur der anderen Fächer > 14 °C (°C),
falls vorhanden
-
Frostfrei (J/N), Kühlgerät
Nein
Frostfrei (J/N), Gefrierschrank
Nein
Stromausfallsicherung in Stunden Std.
22
Gefriervermögen in kg/24 Stunden
4
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Niedrigste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung bestimmt ist, in °C
10
Höchste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung
bestimmt ist, in °C
43
Luftschallemissionen in db(A) re1 pW
36
Einbaugerät (J/N)
Ja
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein
bestimmt (J/N)
Nein
ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE DATEN
Abmessungen der Aussparung
38
Höhe
1580 mm
Breite
560 mm
Tiefe
550 mm
Spannung
230 - 240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf dem
Typenschild auf der Innen- oder Außenseite des
Geräts sowie auf dem Energielabel.
UMWELTTIPPS
mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
.
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie
zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische
und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
39
*
222377450-A-472019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement