Juno JCU15810S5 Používateľská príručka

Juno JCU15810S5 Používateľská príručka
Návod k
použití
Návod na
používanie
Navodila za
uporabo
Hladilnik z
Chladnička s Chladnička s
zamrzovalni‐
mrazničkou
mrazničkou
kom
JCU15810S5
2
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Instalace
Provoz
Denní používání
2
3
5
6
6
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Technické údaje
8
9
11
13
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné
instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na
bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením mohou tento spotřebič používat,
pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro
následující způsoby použití:
3
Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory na
povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte
jiné elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte
pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky
s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo
dojít k úrazu.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič
smí instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Z důvodu bezpečnosti spotřebič
nepoužívejte, dokud není nainstalován
do vestavné konstrukce.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
• Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
• Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
hodiny, než spotřebič připojíte k
napájení. Olej tak může natéct zpět do
kompresoru.
4
• Před každou činností na spotřebiči
(např. změna směru otevírání dveří)
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
• Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných desek.
• Nevystavujte spotřebič dešti.
• Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
• Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých či
příliš chladných místech.
• Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
• Spotřebič obsahuje sáček pohlcovače
vlhkosti. Nejde o hračku. Nejde o
poživatinu. Okamžitě zlikvidujte.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
VAROVÁNÍ! Při instalaci
spotřebiče se ujistěte, že není
napájecí kapel nikde
zachycený či poškozený.
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte
rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
• Napájecí kabel musí zůstat pod úrovní
síťové zástrčky.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem nebo
požáru.
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn
isobutan (R600a) - zemní plyn, který je
dobře snášen životním prostředím. Dbejte
na to, abyste nepoškodili chladicí okruh
obsahující isobutan.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
• Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost vyvětrejte.
• Zabraňte kontaktu horkých předmětů s
plastovými částmi spotřebiče.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
• Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
• Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
• Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
• Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
• Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
• Potraviny před vložením do mrazicího
oddílu zabalte do jakéhokoli vhodného
materiálu pro kontakt s potravinami.
5
Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
• Typ osvětlení použitý u tohoto
spotřebiče je určen pouze do domácích
spotřebičů. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
Obsluha
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální
náhradní díly.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
• Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
• Pravidelně kontrolujte vypouštěcí otvor
spotřebiče a v případě potřeby jej
vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
• Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
• Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
• Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku tepla.
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
VAROVÁNÍ! Při instalaci
spotřebiče se řiďte pokyny k
instalaci.
VAROVÁNÍ! Abyste předešli
riziku nestability spotřebiče,
upevněte ho v souladu s
pokyny k instalaci.
Umístění
K zajištění nejlepšího výkonu instalujte
spotřebič v dostatečné vzdálenosti od
zdrojů tepla, jako jsou radiátory, bojlery,
přímý sluneční svit apod. Zkontrolujte, zda
může vzduch volně cirkulovat kolem zadní
části skříně spotřebiče.
Poloha
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče.
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
6
U některých typů modelů může
při provozu mimo daný rozsah
docházet k problémům s
fungováním. Správný provoz
lze zaručit pouze v rámci
stanoveného teplotního
rozsahu. Pokud máte jakékoliv
pochyby ohledně místa
instalace spotřebiče, obraťte se
na prodejce, na náš zákaznický
servis nebo na nejbližší
autorizované servisní středisko.
• Výrobce odmítá veškerou odpovědnost
v případě nedodržení výše uvedených
pokynů.
• Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Požadavky na větrání
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
5 cm
min.
200 cm2
Připojení k elektrické síti
• Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené
na typovém štítku odpovídají napětí v
domácí síti.
• Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka
napájecího kabelu je k tomuto účelu
vybavena příslušným kontaktem.
Pokud není domácí zásuvka
uzemněná, poraďte se s odborníkem a
připojte spotřebič k samostatnému
uzemnění v souladu s platnými
předpisy.
min.
200 cm2
POZOR! Řiďte se pokyny k
montáži při instalaci.
PROVOZ
Zapnutí spotřebiče
1. Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
2. Otočte regulátorem teploty doprava na
střední nastavení.
Vypnutí spotřebiče
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte
regulátorem teploty do polohy „O“.
Regulace teploty
Teplota se reguluje automaticky. Teplotu
uvnitř spotřebiče však můžete nastavit
sami.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Při volbě nastavení mějte na paměti, že
teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti,
• četnosti otevírání dveří,
• množství uložených potravin,
• umístění spotřebiče.
Optimální je obvykle střední nastavení.
Chcete-li spotřebič nastavit:
1. Otočte regulátorem teploty po směru
hodinových ručiček, chcete-li uvnitř
spotřebiče dosáhnout nižší teploty.
2. Otočte regulátorem teploty proti směru
hodinových ručiček, chcete-li uvnitř
spotřebiče dosáhnout vyšší teploty.
7
Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR! Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky,
čističe na bázi chlóru nebo
ropy, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
Umístění dveřních polic
Dveřní police můžete umístit do různé
výšky a vkládat tak do nich různě velká
balení potravin.
1. Postupně vytahujte polici směrem
nahoru, dokud se neuvolní.
2. Změňte umístění dle potřeby.
Skleněná police nad zásuvkou
na zeleninu musí ale vždy
zůstat na svém místě k
zajištění správného oběhu
vzduchu.
Zmrazování a uchovávání
zmrazených potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé
uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně dvě hodiny na vyšší nastavení.
Vložte čerstvé potraviny ke zmražení do
prostředního oddílu.
Maximální množství čerstvých potravin,
které je možné zmrazit za 24 hodin, je
uvedeno na typovém štítku uvnitř
spotřebiče.
Zmrazování trvá 24 hodin – během této
doby nepřidávejte žádné další potraviny
ke zmrazení.
Když je zmrazování dokončeno, můžete
obnovit předchozí nastavenou teplotu.
Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou drážky, do
kterých se podle potřeby zasunují police.
V případě náhodného rozmrazení,
například z důvodu výpadku proudu, a
pokud výpadek proudu trval delší dobu,
než je uvedeno v tabulce technických
údajů, je nutné rozmrazené potraviny
rychle spotřebovat nebo ihned uvařit či
upéct a potom opět zmrazit (po
ochlazení).
Rozmrazování
Hluboce zmrazené nebo zmrazené
potraviny je možné před použitím
rozmrazit v chladničce nebo při pokojové
teplotě, podle toho, kolik na to máte času.
Malé kousky lze dokonce tepelně
upravovat ještě zmrazené, přímo z
mrazničky: čas přípravy bude ale v
takovém případě delší.
8
Výroba kostek ledu
Spotřebič je vybaven jednou nebo více
nádobkami pro výrobu kostek ledu.
K vyjmutí nádobek z mrazničky
nepoužívejte kovové nástroje.
1. Nádobky naplňte vodou.
2. Nádobky na led vložte do mrazicího
oddílu.
Symboly ukazují různé druhy zmrazených
potravin.
Čísla udávají dobu uskladnění v měsících
pro příslušné druhy zmrazených potravin.
Zda platí horní nebo dolní hodnota
uvedeného času skladování, závisí na
kvalitě potravin a jejich zpracování před
zmrazením.
Kalendář zmrazování potravin
TIPY A RADY
Normální provozní zvuky
Tipy pro chlazení
Následující zvuky jsou během chodu
spotřebiče běžné:
Užitečné rady:
• Když je čerpána chladicí kapalina,
můžete z cívek slyšet zvuk slabého
bublání či zurčení.
• Když se čerpá chladící kapalina, může
to být doprovázeno drnčením nebo
pulsujícím zvukem kompresoru.
• Náhlý praskavý zvuk zevnitř spotřebiče,
přestavuje přirozený, nijak nebezpečný
fyzikální jev způsobený tepelnou
roztažností.
• Když se kompresor spustí nebo vypne,
můžete zaslechnout slabé cvakání
regulátoru teploty.
Tipy pro úsporu energie
• Neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné.
Tipy pro chlazení čerstvých
potravin
• Do chladničky nevkládejte teplé
potraviny nebo tekutiny, které se
odpařují.
• Potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni.
• Potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch.
• Maso (všechny druhy) : zabalte do
vhodného obalu a položte na
skleněnou polici nad zásuvku se
zeleninou. Maso skladujte nejdéle 1-2
dny.
• Vařená jídla, studená jídla: zakryjte a
položte na libovolnou polici.
• Ovoce a zelenina: důkladně očistěte a
vložte do zvláštní zásuvky. Banány,
brambory, cibule a česnek smí být v
chladničce pouze tehdy, jsou-li
zabalené.
• Máslo a sýr: vložte do speciální
vzduchotěsné nádoby nebo zabalte do
hliníkové fólie či do polyetylénového
sáčku, aby k nim měl vzduch co
nejméně přístup.
• Lahve: uzavřete víčkem a uložte buďto
v polici na lahve ve dveřích spotřebiče
nebo ve stojanu na lahve (je-li součástí
výbavy).
Tipy pro zmrazování potravin
• Mrazte pouze potraviny prvotřídní
kvality, čerstvé a dokonale očištěné.
• Efektivnějšího zmrazování a
rozmrazování potravin dosáhnete, když
je rozdělíte na malé porce.
9
• Potraviny zabalte do alobalu nebo
polyetylénu. Přesvědčte se, že je obal
vzduchotěsný.
• Aby nedošlo ke zvýšení teploty již
zmrazených potravin, neumísťujte
přímo vedle nich čerstvé nezmrazené
potraviny.
• Libové potraviny vydrží uložené déle a
v lepším stavu než tučné. Sůl zkracuje
délku bezpečného skladování potravin.
• Ledové kostky nebo zmrzliny nejezte
ihned poté, co je vyjmete z mrazničky.
Hrozí nebezpečí omrznutí.
• Doporučujeme napsat na každý balíček
viditelně datum uskladnění, abyste
mohli správně dodržet dobu uchování
potravin.
Tipy pro skladování
zmrazených potravin
• Vždy si při nákupu ověřte, že
zakoupené zmrazené potraviny byly
prodejcem správně skladované.
• Zajistěte, aby zmrazené potraviny byly
z obchodu přineseny v co nejkratším
možném čase.
• Již rozmrazené potraviny se rychle kazí
a nesmí se znovu zmrazovat.
• Nepřekračujte dobu skladování
uvedenou výrobcem na obalu.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Obecná upozornění
POZOR! Před každou údržbou
nebo čištěním spotřebič
odpojte od elektrické sítě.
Tento spotřebič obsahuje
plynné uhlovodíky v chladicím
okruhu; údržbu a doplnění smí
tedy provádět pouze oprávněný
a kvalifikovaný technik.
Příslušenství a součásti
spotřebiče nejsou vhodné pro
mytí v myčce nádobí.
Pravidelné čištění
POZOR! Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR! Nepoškozujte chladicí
systém.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní příslušenství
omyjte vlažnou vodou s trochou
neutrálního mycího prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a sníží
spotřeba energie.
Odmrazování chladničky
Během normálního používání se námraza
automaticky odstraňuje z výparníku
chladicího oddílu při každém vypnutí
motoru kompresoru. Rozmrazená voda
vytéká žlábkem do speciální nádoby na
zadní straně spotřebiče nad motorem
kompresoru, kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu,
který se nachází uprostřed žlábku v
chladicím oddíle, se musí pravidelně čistit,
aby voda nemohla přetéct a kapat na
uložené potraviny.
10
Odmrazování mrazničky
POZOR! K odstraňování
námrazy z výparníku
nepoužívejte nikdy ostré
kovové nástroje, mohli byste jej
poškodit.
K urychlení odmrazování
nepoužívejte mechanické nebo
jiné pomocné prostředky, které
nejsou doporučeny výrobcem.
Asi 12 hodin před
odmrazováním nastavte nižší
teplotu, aby se vytvořila
dostatečná zásoba chladu pro
případ přerušení provozu
spotřebiče.
Na policích mrazničky a okolo horního
oddílu se vždy bude tvořit určité množství
námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva
námrazy dosáhne tloušťky kolem 3–5 mm.
1. Vypněte spotřebič nebo vytáhněte
zástrčku ze zásuvky.
2. Vyjměte všechny zmrazené potraviny,
zabalte je do několika vrstev novin a
dejte je na chladné místo.
POZOR! Zvýšení teploty
zmražených potravin
během odmrazování může
zkrátit dobu jejich
skladování.
Nedotýkejte se zmrazených
potravin vlhkýma rukama.
Ruce by vám mohly k
potravinám přimrznout.
3. Nechte dveře otevřené. Zabezpečte
podlahu před rozmrazovanou vodou
např. pomocí hadru nebo ploché
nádoby.
4. Chcete-li urychlit odmrazování,
postavte do mrazicího oddílu hrnek s
teplou vodou. Odstraňujte také kusy
ledu, které odpadnou ještě před
dokončením odmrazování.
5. Po skončení odmrazování vysušte
důkladně vnitřní prostor. .
6. Zapněte spotřebič a zavřete dveře.
7. Otočte regulátorem teploty na nejvyšší
nastavení a nechte spotřebič takto
běžet na dvě až tři hodiny.
Jídlo vložte zpět do mrazicího oddílu až
poté.
Vyřazení spotřebiče z provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Odmrazte spotřebič (v případě
potřeby).
4. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
5. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
POZOR! Pokud chcete nechat
spotřebič zapnutý, požádejte
někoho, aby jej občas
zkontroloval, zda se
uchovávaný obsah nekazí,
např. z důvodu výpadku
proudu.
11
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně za‐
sunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně do
zásuvky.
Zásuvka není pod pro‐
udem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku
jiného elektrického spotřebiče.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v pohotovost‐
ním režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz „Provoz“.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je příliš
vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy na
typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potravi‐
ny vychladnout na teplotu
místnosti.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Dveře nejsou správně
zavřené nebo je deformo‐
vané či zašpiněné těsnění.
Viz „Zavření dveří“.
Zátka výpusti vody není ve
správné poloze.
Zasuňte zátku výpusti vody do
správné polohy.
Spotřebič je zcela plný a
je nastavený na nejnižší
teplotu.
Nastavte vyšší teplotu. Viz
„Provoz“.
Příliš mnoho námrazy a le‐
du.
12
Problém
Možná příčina
Řešení
Nastavená teplota ve
spotřebiči je příliš nízká a
okolní teplota je příliš vy‐
soká.
Nastavte vyšší teplotu. Viz
„Provoz“.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz „Provoz“.
Po vnitřní zadní stěně chlad‐
ničky stéká voda.
Během automatického od‐
mrazování se na zadní
stěně rozmrazuje námra‐
za.
Nejde o závadu.
V chladničce teče voda.
Vložené potraviny brání
odtoku vody do odtokové‐
ho otvoru.
Přemístěte potraviny tak, aby
se nedotýkaly zadní stěny.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad
kompresorem.
Vložte vývod rozmražené vody
(kondenzátu) do odpařovací
misky.
Teplota ve spotřebiči je příliš
nízká/vysoká.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Před uložením nechte potravi‐
ny vychladnout na teplotu
místnosti.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Síla námrazy je větší než
4 - 5 mm.
Spotřebič odmrazte.
Otvírali jste často dveře.
Dveře otevírejte jen v případě
potřeby.
Ve spotřebiči neobíhá
chladný vzduch.
Zkontrolujte, zda ve spotřebiči
může dobře obíhat chladný
vzduch.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku, obraťte
se na nejbližší autorizované
servisní středisko.
13
Výměna žárovky
Tento spotřebič je vybaven
vnitřním osvětlením pomocí
LED diod s dlouhou životností.
Důrazně doporučujeme
používat pouze originální
náhradní díly.
Používejte pouze LED žárovky
(objímka E14). Maximální
výkon je zobrazen na těle
žárovky.
POZOR! Vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.
1. Prsty mírně roztáhněte průhledný kryt
oběma směry a uvolněte jej z háčku ve
směru označeném šipkami.
2. Vyměňte žárovku za novou se
stejnými vlastnostmi a určenou
speciálně pro použití v domácích
spotřebičích.
3. Nasaďte kryt žárovky.
4. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
5. Otevřete dveře spotřebiče.
Přesvědčte se, že se osvětlení
rozsvítí.
Zavření dveří
1. Vyčistěte těsnění dveří.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte
se pokyny k montáži.
3. V případě potřeby vadné těsnění dveří
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
1
2
1
TECHNICKÉ ÚDAJE
Informační list výrobku
Ochranná známka
JUNO
Model
JCU15810S5 925513009
Kategorie
7. Chladnička s mrazničkou
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie v kWh za rok, založená na výsled‐
cích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Sku‐
tečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a
umístění spotřebiče.
274
Užitný objem v litrech, chladnička
160
14
Užitný objem v litrech, hvězdička
-
Užitný objem v litrech, chladicí prostor
-
Užitný objem v litrech, pro víno
-
Užitný objem v litrech, celkový
232
Užitný objem v litrech, mraznička
72
Užitný objem v litrech, Chladicí jednotka
-
Užitný objem v litrech, jiné prostory
-
Počet hvězdiček u mrazícího oddílu s nejvyšší úlo‐
žnou kapacitou (l)
****
Určená teplota jiných prostorů > 14 °C (°C), jsou-li k
dispozici
-
Beznámrazová (A/N), chladnička
Ne
Beznámrazová (A/N), mraznička
Ne
Doba skladování při vypnutí v hodinách
22
Mrazicí výkon v kg/24 h
4
Klimatická třída
SN-N-ST-T
Tento spotřebič je určen k použití za nejnižší teploty
okolí, v °C
10
Tento spotřebič je určen k použití za nejvyšší teploty
okolí, v °C
43
Emise hluku šířeného vzduchem, dB(A) re1 pW
36
Vestavný spotřebič, A/N
Ano
Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání vína,
A/N
Ne
Další technické údaje
Rozměry prostoru pro instalaci
Výška
1580 mm
Šířka
560 mm
Hloubka
550 mm
Napětí
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější nebo
vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
15
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
16
OBSAH
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Prevádzka
Každodenné používanie
16
17
19
20
21
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Technické údaje
22
23
25
28
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do
nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí,
iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vyššou mierou postihnutia
smú tento spotrebič používať, iba ak boli náležite poučené
a rozumejú rizikám.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Všeobecná bezpečnosť
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a
podobnom prostredí, ako sú napr.:
17
chalupy, chaty, kuchynské priestory pre zamestnancov
v obchodoch, úradoch a v inom pracovnom prostredí
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných objektoch.
VAROVANIE: Vetracie otvory na skrini spotrebiča alebo
konštrukcii zabudovateľného spotrebiča musia zostať
voľné a nezakryté.
VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte
mechanické nástroje ani iné prostriedky, ak ich
neodporučil výrobca.
VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
VAROVANIE: V spotrebiči, vo vnútri priehradiek na
uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické spotrebiče,
ak ich neodporúča výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba
neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky,
špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové
predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako
napríklad aerosólové nádoby s horľavými hnacími látkami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Montáž
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetky obaly.
• Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
• Spotrebič z bezpečnostných dôvodov
nepoužívajte pred jeho nainštalovaním
do zabudovanej štruktúry.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
• Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
• Uistite sa, že okolo spotrebiča môže
prúdiť vzduch.
• Pri prvej inštalácii alebo po zmene
smeru otvárania dvierok počkajte
minimálne 4 hodiny pred pripojením
spotrebiča do napájania. Je to potrebné
na to, aby olej stiekol späť do
kompresora.
18
• Pred vykonávaním úprav na spotrebiči
(napr. zmena smeru otvárania dvierok)
vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej
zásuvky.
• Spotrebič neinštalujte blízko radiátorov,
sporákov, rúr ani varných panelov.
• Spotrebič nevystavujte dažďu.
• Neinštalujte spotrebič na priamom
slnečnom svetle.
• Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré
sú príliš vlhké alebo príliš studené.
• Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite
jeho prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
• Spotrebič obsahuje vrecko s
vysúšadlom. Nie je to hračka. Nie je na
jedenie. Okamžite ho vyhoďte.
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
VAROVANIE! Pri umiestňovaní
spotrebiča sa uistite, že nie je
elektrický napájací kábel
zachytený alebo poškodený.
VAROVANIE! Nepoužívajte
viaczásuvkové adaptéry a
predlžovacie káble.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
• Vždy používajte správne nainštalovanú
zásuvku odolnú proti nárazom.
• Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
elektrické komponenty (napr. sieťovú
zástrčku, sieťový kábel, kompresor). Ak
je potrebná výmena elektrických
komponentov, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo
elektrikára.
• Sieťový kábel musí byť pod úrovňou
sieťovej zástrčky.
• Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie. Po
inštalácii sa uistite, že máte prístup k
sieťovej zástrčke.
• Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú
zástrčku.
Použitie
VAROVANIE! Riziko
poranenia, popálenia, zásahu
elektrickým prúdom alebo riziko
požiaru.
Spotrebič obsahuje horľavý plyn,
izobután (R600a), prírodný plyn s vysokou
úrovňou environmentálnej kompatibility.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
chladiaci okruh, ktorý obsahuje izobután.
• Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
• Do spotrebiča nevkladajte iné
elektrické spotrebiče (napr. výrobníky
zmrzliny), pokiaľ nie sú na tento účel
určené výrobcom.
• Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite
sa, že v miestnosti nie sú plamene a
zdroje vznietenia. Miestnosť dobre
vyvetrajte.
• Nedovoľte, aby sa plastových častí
spotrebiča dotýkali horúce predmety.
• Do mraziaceho priestoru nedávajte
sýtené a nealkoholické nápoje. Vytvoril
by sa tlak na nádobu s nápojom.
• V spotrebiči neskladujte horľavé plyny
ani kvapaliny.
• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
• Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
• Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte
žiadne predmety, ani sa ich
nedotýkajte.
• Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
• Dodržiavajte pokyny týkajúce sa
správneho uskladnenia uvedené na
obale mrazených potravín.
• Potraviny pred vložením do mraziaceho
priestoru zabaľte do materiálu
určeného na styk s potravinami.
19
Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
• Typ žiarovky použitý v tomto spotrebiči
je určený iba pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo poškodenia spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
• Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a
dopĺňanie jednotky smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
• Pravidelne kontrolujte odtok spotrebiča
a v prípade potreby ho vyčistite. Ak je
odtok upchatý, odmrazená voda sa
bude zhromažďovať na dne spotrebiča.
• Používajte iba originálne náhradné
diely.
Likvidácia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
• Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
• Chladiaci okruh a izolačné materiály
tohto spotrebiča nepoškodzujú
ozónovú vrstvu.
• Penová izolácia obsahuje horľavý plyn.
Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
• Nepoškoďte tú časť chladiacej
jednotky, ktorá sa nachádza blízko
výmenníka tepla.
Servis
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
INŠTALÁCIA
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
VAROVANIE! Pri inštalácii si
pozrite dokument s pokynmi na
inštaláciu.
VAROVANIE! Spotrebič
opravte v súlade s
dokumentom s pokynmi na
inštaláciu, aby ste predišli
nebezpečenstvu nestability
spotrebiča.
Umiestnenie
V záujme najlepšieho výkonu nainštalujte
spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od
tepelných zdrojov, ako sú radiátory,
ohrievače vody, priame slnečné svetlo a
pod. Zabezpečte, aby za zadnou stenou
spotrebiča mohol voľne prúdiť vzduch.
Miesto inštalácie
Tento spotrebič nainštalujte do suchého a
dobre vetraného interiéru, kde teplota
prostredia zodpovedá klimatickej triede
uvedenej na typovom štítku spotrebiča.
20
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
Pri prevádzke mimo
uvedeného rozsahu môže dôjsť
pri niektorých typoch modelov k
určitým funkčným problémom.
Správnu prevádzku je možné
zaručiť len v rámci uvedeného
teplotného rozsahu. Ak máte
akékoľvek pochybnosti týkajúce
sa miesta inštalácie spotrebiča,
obráťte sa na predajcu, na náš
zákaznícky servis alebo na
najbližšie autorizované
servisné stredisko.
kontakt, ktorý slúži na tento účel. Ak
domáca sieťová zásuvka nie je
uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
• Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť pri nedodržaní hore
uvedených bezpečnostných opatrení.
• Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
Požiadavky na vetranie
Za spotrebičom musí byť zabezpečené
dostatočné prúdenie vzduchu.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Zapojenie do elektrickej siete
• Pred zapojením do siete sa uistite, či
napätie a frekvencia uvedené na
typovom štítku zodpovedajú vašim
domácim hodnotám napájania.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
Zástrčka na napájacom kábli obsahuje
UPOZORNENIE! Pri inštalácii
postupujte podľa pokynov na
inštaláciu.
PREVÁDZKA
Zapnutie
Regulácia teploty
1. Zástrčku zasuňte do zásuvky
elektrickej siete.
2. Otočte regulátor teploty doprava do
strednej polohy.
Teplota sa reguluje automaticky. Teplotu
vnútri spotrebiča však môžete nastaviť
sami.
Vypnutie
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte
ovládač teploty do polohy „O”.
Nastavenie treba vybrať s prihliadnutím na
skutočnosť, že teplota v spotrebiči závisí
od:
• teploty v miestnosti,
• frekvencie otvárania dvierok,
• množstva uchovávaných potravín,
• umiestenia spotrebiča.
Stredné nastavenie je vo všeobecnosti
najvhodnejšie.
21
Prevádzka spotrebiča:
1. Otočte ovládač teploty v smere
otáčania hodinových ručičiek, aby ste
nastavili nižšiu teplotu vnútri
spotrebiča.
2. Otočte ovládač teploty proti smeru
otáčania hodinových ručičiek, aby ste
nastavili vyššiu teplotu vnútri
spotrebiča.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Čistenie vnútrajška
Prestaviteľné poličky
Steny chladničky sú vybavené niekoľkými
lištami, aby ste poličky mohli umiestniť do
požadovanej polohy.
Pred prvým použitím spotrebiča treba jeho
vnútro a všetky jeho diely umyť vlažnou
vodou s prídavkom neutrálneho
umývacieho prostriedku, aby ste odstránili
typický zápach nového spotrebiča. Potom
všetky povrchy dôkladne osušte.
UPOZORNENIE! Nepoužívajte
saponáty, abrazívne prášky ani
čistiace prostriedky na báze
chlóru alebo oleja, pretože
poškodia povrchovú vrstvu.
Umiestnenie priehradiek na
dverách
Nepremiestňujte sklenenú
poličku nad zásuvkou na
ovocie a zeleninu, aby bola
zaručená správna cirkulácia
vzduchu.
Priehradky na dverách možno umiestniť v
rôznej výške, aby ste mohli uložiť balenia
potravín rôznych veľkostí.
Zmrazovanie a skladovanie
mrazených potravín
1. Postupne ťahajte priehradku nahor,
kým sa neuvoľní.
2. Vložte ju do požadovanej polohy.
Mraziaci priestor je vhodný na
zmrazovanie čerstvých potravín a na
dlhodobé uchovávanie mrazených a
hlboko mrazených potravín.
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po
určitom čase mimo prevádzky nechajte
spotrebič pred vložením potravín bežať
najmenej 2 hodiny pri najvyššom
nastavení.
Potraviny určené na zmrazenie vložte do
strednej priehradky.
Maximálne množstvo potravín, ktoré
možno zmraziť za 24 hodín, sa uvádza na
typovom štítku, ktorý sa nachádza vo
vnútri spotrebiča.
Proces zmrazenia trvá 24 hodín, počas
tohto času nepridávajte ďalšie potraviny
na zmrazenie.
22
Keď je proces zmrazenia hotový, môžete
obnoviť pôvodne nastavenú teplotu.
V prípade neúmyselného rozmrazenia
potravín, napríklad v dôsledku výpadku
napájacieho napätia, za predpokladu, že
doba výpadku energie bola dlhšia ako
údaj uvedený v technických údajoch pod
položkou „akumulačná doba“, rozmrazené
potraviny treba čo najskôr spotrebovať
alebo uvariť a až potom znova zmraziť (po
ochladení).
Rozmrazovanie
Hlboko zmrazené alebo mrazené
potraviny sa pred použitím môžu
rozmrazovať v chladiacom priestore alebo
pri izbovej teplote, v závislosti od času,
ktorý máte k dispozícii.
Malé kúsky možno dokonca variť, aj keď
sú ešte zmrazené, hneď po vybratí z
mrazničky: v tomto prípade varenie potrvá
dlhšie.
Na uvoľňovanie misiek z
mrazničky nepoužívajte kovové
nástroje.
1. Tieto misky naplňte vodou
2. Misky s ľadom vložte do mraziaceho
priestoru.
Kalendár mrazených potravín
Tieto symboly označujú rôzne druhy
mrazených potravín.
Čísla indikujú dobu skladovania
príslušných druhov potravín v mesiacoch.
To, či platí horný alebo dolný limit
uvádzanej doby skladovania, závisí od
kvality potravín a od ich úpravy pred
zmrazením.
Výroba ľadových kociek
Tento spotrebič je vybavený jednou alebo
dvoma miskami na prípravu ľadových
kociek.
TIPY A RADY
Normálne zvuky pri prevádzke
Nasledovné zvuky sú pri bežnej
prevádzke normálne:
• Cievka vydáva slabé bublanie a
zurčanie pri prečerpávaní chladiva.
• Kompresor vydáva bzučanie a
pulzovanie pri prečerpávaní chladiva.
• Náhle praskanie vychádzajúce z vnútra
spotrebiča býva spôsobené tepelnou
dilatáciou (prirodzený a nie
nebezpečný fyzický jav).
• Regulátor teploty vydáva slabé kliknutie
pri zapnutí alebo vypnutí kompresora.
Rady pre úsporu energie
• Dvere spotrebiča neotvárajte príliš
často a nenechávajte ich otvorené
dlhšie, ako je absolútne nevyhnutné.
Rady na chladenie čerstvých
potravín
• Do chladničky nevkladajte teplé
potraviny ani odparujúce sa kvapaliny.
• Potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne
ak majú prenikavú arómu.
• Potraviny uložte tak, aby vzduch mohol
voľne cirkulovať okolo nich.
Rady pre chladenie
Užitočné rady:
• Mäso (všetky druhy): zabaľte do
vhodného balenia a položte na
sklenenú policu nad zásuvkou na
zeleninu. Mäso uskladnite na
maximálne 1-2 dni.
• Varené a studené jedlá: zakryte a
umiestnite na ľubovoľný rošt.
23
• Ovocie a zelenina: dôkladne vyčistite a
vložte do špeciálnej zásuvky.
V chladničke sa nesmú skladovať
banány, zemiaky, cibuľa ani cesnak, ak
nie sú zabalené.
• Maslo a syry: vložte do špeciálneho
vzduchotesného zásobníka alebo
zabaľte do hliníkovej fólie alebo
polyténového vrecka, aby ste odstránili
čo najviac vzduchu.
• Fľaše: zavrite uzáverom a položte do
priehradky na fľaše na dverách alebo
do police na fľaše (ak je k dispozícii).
• Chudé potraviny sa uchovávajú lepšie
a dlhšie ako tučné. Soľ skracuje dobu
skladovateľnosti potravín.
• Kocky ľadu, zmrzliny ani nanuky
nekonzumujte ihneď po vybratí z
mrazničky. Hrozí nebezpečenstvo
omrzlín.
• Odporúča sa označiť každé balenie
dátumom zmrazovania, aby ste mohli
presne sledovať dobu uchovávania.
Rady pre zmrazovanie
• Presvedčite sa, že maloobchodný
predajca adekvátne skladuje komerčné
mrazené potraviny.
• Dbajte, aby ste mrazené potraviny
preniesli z predajne potravín do
mrazničky podľa možnosti čo
najrýchlejšie.
• Po rozmrazení sa potraviny rýchlo
kazia a nesmú sa znova zmrazovať.
• Neprekračujte dobu skladovania
uvedenú výrobcom potravín.
• Zmrazujte iba potraviny špičkovej
kvality, čerstvé a dôkladne vyčistené.
• Potraviny pre účinnejšie zmrazovanie a
rozmrazovanie rozdeľte na malé porcie.
• Potraviny zabaľte do hliníkovej fólie
alebo polyetylénu. Skontrolujte, či je
obal vzduchotesný.
• Aby ste predišli nárastu teploty už
zmrazených potravín, neklaďte priamo
vedľa nich čerstvé nezmrazené
potraviny.
Rady na uchovávanie
mrazených potravín
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Všeobecné upozornenia
UPOZORNENIE! Pred
akoukoľvek údržbou spotrebič
odpojte od elektrickej siete.
V chladiacej jednotke
spotrebiča sa nachádzajú
uhľovodíky, preto smie údržbu
a doplnenie chladiva vykonať
výhradne autorizovaný technik.
Príslušenstvo a časti
spotrebiča sa nesmú umývať v
umývačke riadu.
Pravidelné čistenie
UPOZORNENIE! Neťahajte,
nepresúvajte a nepoškodzujte
žiadne rúrky a/ani káble vnútri
spotrebiča.
UPOZORNENIE!
Nepoškodzujte chladiaci
systém.
Zariadenie je nutné pravidelne čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo
umyte vlažnou vodou s prídavkom
neutrálneho saponátu.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia dvierok
a udržiavajte ich čisté. Zvyšky
potravín a nečistoty utrite handričkou.
3. Opláchnite a riadne vysušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a
kompresor na zadnej strane
spotrebiča, ak sú prístupné.
24
Tým zvýšite výkonnosť spotrebiča
a usporíte elektrickú energiu.
Odmrazovanie chladničky
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka
chladiaceho priestoru pri každom
zastavení motora kompresora.
Odmrazená voda odteká cez žliabok do
osobitnej nádoby na zadnej stene
spotrebiča nad motorom kompresora,
z ktorej sa odparuje.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor
v strednej časti chladiaceho priestoru
pravidelne čistili, aby sa zabránilo
pretekaniu vody a jej kvapkaniu na
potraviny vnútri chladničky.
Odmrazovanie mrazničky
UPOZORNENIE! Na
odstraňovanie námrazy z
výparníka nikdy nepoužívajte
ostré predmety. Mohli by ste
spotrebič poškodiť.
Na urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické
nástroje ani iné prostriedky, s
výnimkou prostriedkov, ktoré
odporučil výrobca.
Približne 12 hodín pred
odmrazovaním nastavte nižšiu
teplotu, aby si potraviny
vytvorili dostatočnú rezervu
chladu pre prípad prerušenia
činnosti.
Na policiach a v okolí hornej časti
mrazničky sa vždy vytvára určité
množstvo námrazy.
Keď vrstva námrazy dosiahne hrúbku
približne 3 až 5 mm, mrazničku odmrazte.
1. Spotrebič vypnite alebo vytiahnite
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
2. Vyberte všetky skladované potraviny,
zabaľte ich do niekoľkých vrstiev
novinového papiera a uložte na
chladnom mieste.
UPOZORNENIE! Počas
odmrazovania spotrebiča
stúpne teplota mrazených
potravín, preto sa môže
skrátiť ich trvanlivosť.
Mrazených potravín sa
nedotýkajte mokrými
rukami. Ruky by vám mohli
primrznúť k potravinám.
3. Dvere nechajte otvorené. Podlahu
chráňte pred rozmrazenou vodou,
napr. handričkou alebo plochou
nádobou.
4. Do mraziaceho priestoru vložte hrniec
s teplou vodou, aby sa proces
odmrazovania urýchlil. Kusy ľadu,
ktoré sa dajú oddeliť, vyberajte už
počas odmrazovania.
5. Po ukončení odmrazovania vnútro
dôkladne osušte. .
6. Spotrebič zapnite a zatvorte dvierka.
7. Regulátor teploty nastavte na
maximálne chladenie a spotrebič
nechajte v činnosti pri tomto nastavení
približne dve až tri hodiny.
Až po tomto čase vložte potraviny späť do
mraziaceho priestoru.
Obdobia nečinnosti
Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať,
vykonajte nasledujúce opatrenia:
1. Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Odmrazte spotrebič (v prípade
potreby).
25
4. Spotrebič a všetky časti príslušenstva
vyčistite.
5. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného
zápachu.
UPOZORNENIE! Ak chcete
spotrebič ponechať zapnutý,
požiadajte niekoho, aby ho raz
za čas skontroloval a zabránil
tak znehodnoteniu potravín
v prípade výpadku napájania.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič nefunguje.
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Sieťová zástrčka spotrebi‐
ča nie je správne zapoje‐
ná do sieťovej zásuvky.
Sieťovú zástrčku zapojte
správne do sieťovej zásuvky.
Sieťová zásuvka nie je
pod napätím.
Do sieťovej zásuvky skúste
zapojiť iný spotrebič. Obráťte
sa na kvalifikovaného elektri‐
kára.
Žiarovka je v pohotovost‐
nom režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Žiarovka je vypálená.
Pozrite si časť „Výmena žia‐
rovky”.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Počkajte niekoľko hodín a po‐
tom opäť skontrolujte teplotu.
Izbová teplota je príliš vy‐
soká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom
štítku.
Potraviny vložené do spo‐
trebiča boli príliš teplé.
Pred vložením nechajte potra‐
viny vychladnúť na izbovú te‐
plotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Dvierka nie sú správne za‐
tvorené alebo tesnenie je
zdeformované/špinavé.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Nesvieti žiarovka.
Kompresor pracuje bez pre‐
stania.
Príliš veľa námrazy a ľadu.
26
Problém
Možná príčina
Riešenie
Uzáver odtokového kanáli‐
ka nie je správne umiest‐
nený.
Uzáver odtokového kanálika
vložte správnym spôsobom.
Spotrebič je úplne plný a
súčasne je nastavený na
najnižšiu teplotu
Nastavte vyššiu teplotu. Pozri‐
te si časť „Prevádzka”.
Teplota nastavená v spo‐
trebiči je príliš nízka a oko‐
litá teplota je príliš vysoká.
Nastavte vyššiu teplotu. Pozri‐
te si časť „Prevádzka”.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Po zadnej stene chladničky
steká voda.
Počas automatického
odmrazovania sa námraza
roztápa na zadnej stene.
Je to normálne.
Voda steká do chladiaceho
priestoru.
Potraviny uložené v spo‐
trebiči bránia odtekaniu
vody do odtokového kaná‐
lika.
Dávajte pozor, aby sa potravi‐
ny nedotýkali zadnej steny.
Upchaný odtokový kanálik
na rozmrazenú vodu.
Vyčistite odtokový kanálik.
Voda vyteká na podlahu.
Odtokový kanálik na vodu
z rozmrazenej námrazy
nie je pripojený k odparo‐
vacej miske nad kompre‐
sorom.
Odtokový kanálik pripevnite k
odparovacej miske.
Teplota vnútri spotrebiča je
príliš nízka alebo príliš vyso‐
ká.
Nie je správne nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu
teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Teplota potravín je príliš
vysoká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte naraz
menej potravín.
Námraza je hrubšia ako
4-5 mm.
Spotrebič odmrazte.
Dvierka ste otvárali príliš
často.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
27
Problém
Možná príčina
Riešenie
V spotrebiči neprúdi stu‐
dený vzduch.
Zabezpečte prúdenie studené‐
ho vzduchu v spotrebiči.
Ak pomocou hore uvedených
pokynov nedosiahnete
požadovaný výsledok,
kontaktujte najbližšie
autorizované servisné
stredisko.
Výmena osvetlenia
Spotrebič je vybavený
trvácnym vnútorným
osvetlením LED.
Dôrazne sa odporúča používať
iba originálne náhradné diely.
Použite iba LED žiarovky (E14
základné). Maximálny výkon je
uvedený na jednotke žiarovky.
UPOZORNENIE! Zástrčku
sieťového kábla vytiahnite zo
sieťovej zásuvky.
1. Prstami mierne roztvorte obe strany
priehľadného krytu, aby ste ich rozopli
a odpojte kryt jeho potiahnutím v
smere šípok.
1
2
1
2. Žiarovku vymeňte za žiarovku s
rovnakými parametrami a špeciálne
určenú pre domáce spotrebiče.
3. Namontujte kryt žiarovky.
4. Zástrčku spotrebiča zapojte do
sieťovej zásuvky.
5. Dvierka otvorte.
Skontrolujte, či sa žiarovka rozsvietila.
Zatvorenie dvierok
1. Očistite tesnenia dvierok.
2. V prípade potreby nastavte dvierka.
Pozrite si montážne pokyny.
3. V prípade potreby vymeňte poškodené
tesnenia dvierok. Obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
28
TECHNICKÉ ÚDAJE
Informačný list výrobku
Obchodná značka
JUNO
Model
JCU15810S5 925513009
Kategória
7. Chladnička s mrazničkou
Trieda energetickej efektívnosti
A+
Spotreba energie v kWh za rok na základe výsledkov
štandardného testu za 24 hodín. Skutočná spotreba
energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič pou‐
žíva a kde je umiestnený
274
Skladovací objem v litroch, Chladnička
160
Skladovací objem v litroch, Hviezdička
-
Skladovací objem v litroch, Zóna s vyššou teplotou
-
Skladovací objem v litroch, Víno
-
Skladovací objem v litroch, Celkom
232
Skladovací objem v litroch, Mraznička
72
Skladovací objem v litroch, Chiller (nulová zóna)
-
Skladovací objem v litroch, Iné oddelenia
-
Počet hviezdičiek pre mraziace oddelenie s najväčším
skladovacím objemom (l)
****
Určená teplota „iných oddelení“ > 14 °C (°C), ak exi‐
stujú
-
Beznámrazový systém (A/N), Chladnička
Nie
Beznámrazový systém (A/N), Mraznička
Nie
Bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu v h
22
Kapacita mrazenia v kg/24 h
4
Klimatická trieda
SN-N-ST-T
Najnižšia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič určený
na používanie, v °C
10
Najvyššia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič určený
na používanie, v °C
43
Úroveň vydávaného hluku dB(A) re1 pW
36
Vstavaný spotrebič A/N
Áno
Tento spotrebič je určený výlučne na uchovávanie ví‐
na A/N
Nie
29
Dodatočné technické údaje
Rozmery výklenku
Výška
1580 mm
Šírka
560 mm
Hĺbka
550 mm
Napätie
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej strane
spotrebiča a na štítku energetických
parametrov.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
30
KAZALO
Varnostne informacije
Varnostna navodila
Namestitev
Delovanje
Vsakodnevna uporaba
30
31
33
34
34
Namigi in nasveti
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
36
37
38
41
Pridržujemo si pravico do sprememb.
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe
ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le
pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede
varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki
obstajajo.
To napravo lahko po ustreznih navodilih uporabljajo otroci
med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati napravi,
če niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Splošna varnostna navodila
•
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in
podobni vrsti uporabe, npr.:
– kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih,
31
s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo prenočišča
z zajtrkom, in drugih stanovanjskih okoljih.
OPOZORILO: Prezračevalne odprtine na ohišju naprave
ali vgradni konstrukciji naj ne bodo ovirane.
OPOZORILO: Za odtaljevanje ne uporabljajte mehanskih
priprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča
proizvajalec.
OPOZORILO: Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
OPOZORILO: V predelkih za shranjevanje hrane v napravi
ne uporabljajte električnih priprav, razen tistih, ki jih
priporoča proizvajalec.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in
pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo
nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
V napravi ne shranjujte eksplozivov, kot so embalaže z
aerosoli z vnetljivim plinom.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNOSTNA NAVODILA
Namestitev
OPOZORILO! To napravo
lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
• Zaradi varnosti naprave ne
uporabljajte, dokler je ne namestite v
vgradno konstrukcijo.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
• Poskrbite, da bo zrak lahko krožil okrog
naprave.
• Ob prvi namestitvi ali po zamenjavi
strani odpiranja vrat počakajte vsaj štiri
ure, preden napravo priključite na
napajanje. To pa zato, da olje steče
nazaj v kompresor.
• Pred izvajanjem kakršnih koli del na
napravi (npr. pred zamenjavo strani
odpiranja vrat) iztaknite vtič iz vtičnice.
• Naprave ne postavljajte v bližino
radiatorjev, štedilnikov, pečic ali
kuhalnih plošč.
• Naprave ne izpostavljajte dežju.
• Naprave ne postavljajte na mesto, kjer
je izpostavljena neposredni sončni
svetlobi.
32
• Naprave ne postavljajte v prevlažne ali
premrzle prostore.
• Napravo pri premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne opraskate tal.
• Naprava vsebuje vrečko s sušilom. To
ni igrača. To ni hrana. Takoj jo zavrzite.
Električna povezava
OPOZORILO! Nevarnost
požara in električnega udara.
OPOZORILO! Pri nameščanju
naprave pazite, da napajalnega
kabla v kaj ne ujamete ali ga
poškodujete.
OPOZORILO! Ne uporabljajte
razdelilnikov in podaljškov.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so parametri s ploščice za
tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
• Pazite, da ne poškodujete električnih
sestavnih delov (npr. vtiča, priključnega
kabla, kompresorja). Za zamenjavo
električnih sestavnih delov se obrnite
na pooblaščeni servisni center ali
električarja.
• Priključni kabel mora biti speljan pod
vtičem.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
• Ne vlecite za električni priključni kabel,
če želite izključiti napravo. Vedno
povlecite za vtič.
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin, električnega
udara ali požara.
Naprava vsebuje vnetljiv plin
izobutan (R600a), zemeljski plin z visoko
stopnjo okoljske neoporečnosti. Pazite, da
ne poškodujete hladilnega krogotoka, ki
vsebuje izobutan.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• V napravo ne postavljajte električnih
naprav (npr. aparatov za sladoled),
razen če jih za ta namen odobri
proizvajalec.
• Če se poškoduje hladilni krogotok,
poskrbite, da v prostoru ne bo ognja in
virov vžiga. Prostor prezračite.
• Preprečite stik vročih predmetov s
plastičnimi deli naprave.
• Gaziranih pijač ne postavljajte v
zamrzovalnik. Ustvari se pritisk na
vsebnik pijač.
• V napravi ne shranjujte vnetljivega
plina in tekočin.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
• Ne dotikajte se kompresorja ali
kondenzatorja, ker je vroč.
• Če imate mokre ali vlažne roke, ne
odstranjujte in se ne dotikajte
predmetov iz zamrzovalnika.
• Odtajane hrane ne zamrzujte ponovno.
• Upoštevajte navodila za shranjevanje
na embalaži zamrznjene hrane.
• Preden živila položite v zamrzovalnik,
jih zavijte v poljuben material,
namenjen za stik z živili.
Notranja osvetlitev
OPOZORILO! Nevarnost
električnega udara.
• Vrsta lučke, uporabljene v tej napravi,
je prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Nevarnost
telesnih poškodb ali poškodb
naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in
iztaknite vtič iz vtičnice.
• Ta naprava vsebuje ogljikovodike v
hladilni enoti. Vzdrževalna dela in
ponovno polnjenje enote lahko opravi
le pooblaščena oseba.
33
• V napravi redno preverjajte odtok vode
in ga po potrebi očistite. Če je odtok
zamašen, se odtajana voda nabira na
dnu naprave.
Servis
• Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
• Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in ga
zavrzite.
• Odstranite vrata in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali zaprli
v napravo.
• Hladilni krogotok in izolacijski material
naprave sta ozonu prijazna.
• Izolacijska pena vsebuje vnetljiv plin.
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
• Ne poškodujte dela hladilne enote, ki
se nahaja v bližini kondenzatorja.
NAMESTITEV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
OPOZORILO! Za namestitev
naprave si oglejte dokument z
navodili za namestitev.
OPOZORILO! Napravo
namestite v skladu z
dokumentom z navodili za
namestitev, da preprečite
nestabilnost naprave.
Mesto namestitve
Za zagotovitev najboljšega delovanja
napravo postavite čim dlje od virov
toplote, kot so radiatorji, grelci,
neposredna sončna svetloba itd.
Zagotovite nemoteno kroženje zraka na
hrbtni strani ohišja.
Postavitev
Napravo namestite v suhem, dobro
prezračevanem prostoru s temperaturo, ki
ustreza klimatskemu razredu s ploščice za
tehnične navedbe naprave.
Kli‐
matski
razred
Temperatura okolja
SN
od +10 °C do + 32 °C
N
od +16 °C do + 32 °C
ST
od +16 °C do + 38 °C
T
od +16 °C do + 43 °C
Pri nekaterih modelih lahko
zunaj tega območja pride do
težav v delovanju. Pravilno
delovanje je lahko zagotovljeno
samo znotraj določenega
temperaturnega območja. Če
ste v dvomih glede mesta
namestitve naprave, se obrnite
na prodajalca, našo službo za
pomoč strankam ali najbližji
pooblaščeni servisni center.
Električna povezava
• Pred priključitvijo naprave se
prepričajte, da se napetost in frekvenca
s ploščice za tehnične navedbe
ujemata s hišno električno napeljavo.
• Naprava mora biti ozemljena. Zato ima
vtič napajalnega kabla varnostni
kontakt. Če vtičnica hišne električne
napeljave ni ozemljena, napravo
34
priključite na ločeno ozemljitev v skladu
z veljavnimi predpisi, pred tem pa se
posvetujte z usposobljenim
električarjem.
• Proizvajalec ne prevzema odgovornosti
v primeru neupoštevanja zgornjih
varnostnih navodil.
• Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Zahteve glede prezračevanja
Na zadnji strani naprave mora biti
zagotovljen zadosten pretok zraka.
POZOR! Za namestitev si
oglejte navodila za montažo.
DELOVANJE
Vklop
1. Vtič vtaknite v omrežno vtičnico.
2. Regulator temperature obrnite v smeri
urinega kazalca na srednjo nastavitev.
Izklop
Za izklop naprave obrnite regulator
temperature v položaj »O«.
Nastavitev temperature
Temperatura se samodejno prilagaja.
Vendar lahko sami nastavite temperaturo
v napravi.
• temperature v prostoru,
• pogostosti odpiranja vrat,
• količine shranjenih živil,
• mesta postavitve naprave.
Običajno je najprimernejša srednja
nastavitev.
Za upravljanje naprave:
1. Obrnite regulator temperature v smeri
urnega kazalca za dosego nižje
temperature v napravi.
2. Obrnite regulator temperature v
nasprotni smeri urnega kazalca za
dosego višje temperature v napravi.
Nastavitev izberite ob upoštevanju, da je
temperatura v napravi odvisna od:
VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo naprave morate
notranjost in vso notranjo opremo očistiti z
mlačno vodo in nevtralnim pomivalnim
sredstvom, da odstranite tipičen vonj po
novem, ter nato temeljito posušiti.
POZOR! Ne uporabljajte
čistilnih sredstev, grobih
praškov, klora ali oljnih čistil,
ker poškodujejo površino.
Nameščanje vratnih polic
Da bi lahko shranili zavitke hrane različnih
velikosti, so lahko vratne police
nameščene na različnih višinah.
1. Polico postopoma vlecite navzgor,
dokler je ne sprostite.
35
2. Prestavite na želeno mesto.
ploščici za tehnične navedbe, oznaki v
notranjosti naprave.
Postopek zamrzovanja traja 24 ur, v tem
času ne dodajajte druge hrane za
zamrzovanje.
Ko je zamrzovanje končano, lahko
ponastavite predhodno nastavljeno
temperaturo.
Premične police
Stene hladilnika so opremljene s številnimi
vodili, da so lahko police postavljene tako,
kot želite.
V primeru nenamernega odtajanja, npr. da
je izpad električnega toka daljši od
vrednosti, navedene v razpredelnici
tehničnih podatkov pod »Čas naraščanja
temperature«, morate odtajana živila
porabiti hitro ali takoj skuhati in ponovno
zamrzniti.
Odmrzovanje
Globoko zamrznjena ali zamrznjena živila
lahko pred uporabo odmrznete v hladilniku
ali pri sobni temperaturi, odvisno od
razpoložljivega časa.
Majhne kose lahko začnete pripravljati še
zamrznjene, neposredno iz
zamrzovalnika: v tem primeru bo priprava
hrane trajale dlje.
Priprava ledenih kock
Ne premikajte steklene police
nad predalom za zelenjavo, da
zagotovite pravilno kroženje
zraka.
Zamrzovanje in shranjevanje
zamrznjenih živil
Zamrzovalnik je primeren za zamrzovanje
svežih živil ter dolgotrajno shranjevanje
zamrznjenih in globoko zamrznjenih živil.
Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju
neuporabe naj naprava vsaj dve uri deluje
pri najvišji nastavitvi, preden vanjo
položite živila.
Če želite zamrzniti sveža živila, ta položite
v srednji predal.
Največja količina živil, ki jo lahko
zamrznete v 24 urah, je navedena na
Ta naprava je opremljena z eno ali več
posodicami za pripravo ledenih kock.
Za odstranjevanje posodic iz
zamrzovalnika ne uporabljajte
kovinskih predmetov.
1. Posodice napolnite z vodo.
2. Posodice za pripravo ledenih kock
postavite v zamrzovalnik.
Koledar zamrznjenih živil
Simboli predstavljajo različne vrste
zamrznjenih živil.
Številke predstavljajo čase shranjevanja v
mesecih za ustrezne vrste zamrznjenih
živil. Ali zgornja ali spodnja vrednost
navedenega časa shranjevanja velja ali
36
ne, je odvisno od kakovosti živil in
rokovanja z njimi pred zamrzovanjem.
NAMIGI IN NASVETI
Običajni zvoki delovanja
Zvoki, navedeni v nadaljevanju, so med
delovanjem običajni:
• Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen blag klokotajoč in šumeč zvok
tuljav.
• Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen brneč in utripajoč zvok
kompresorja.
• Nenadno pokanje iz notranjosti
naprave zaradi toplotnega raztezanja
(naraven in nenevaren fizikalni pojav).
• Pri vklopu ali izklopu kompresorja je
slišen blag klikajoč zvok regulatorja
temperature.
Nasveti za varčevanje z energijo
• Vrat ne odpirajte pogosto in jih ne
puščajte odprtih dlje, kot je treba.
Namigi za hlajenje svežih živil
• V hladilniku ne shranjujte toplih živil ali
hlapljivih tekočin.
• Živila pokrijte ali zavijte, še posebej, če
imajo močan vonj.
• Živila shranite tako, da bo okoli njih
lahko prosto krožil zrak.
Namigi za hlajenje
Uporabni nasveti:
• Meso (vse vrste): zavijte v primerno
embalažo in postavite na stekleno
polico nad predalom za zelenjavo.
Meso shranjujte največ 1-2 dni.
• Pripravljene jedi, hladne jedi: pokrijte in
postavite na poljubno polico.
• Sadje in zelenjava: temeljito očistite in
položite v poseben predal. Nepakiranih
banan, krompirja, čebule in česna ne
smete hraniti v hladilniku.
• Maslo in siri: položite v posebno
nepropustno posodo ali zavijte v
aluminijasto folijo ali polietilensko
vrečko, da izločite čim več zraka.
• Steklenice: zaprite s pokrovčki in
položite na vratno polico za steklenice
ali (če je na voljo) na držalu za
steklenice.
Namigi za zamrzovanje
• Zamrzujte samo kakovostna, sveža in
povsem očiščena živila.
• Za temeljitejše zamrzovanje in
odtaljevanje razdelite živila na majhne
porcije.
• Živila zavijte v aluminijasto folijo ali
polietilen. Prepričajte se, da so zavitki
nepredušno zaprti.
• Če želite preprečiti povišanje
temperature že zamrznjenih živil, poleg
njih ne postavljajte svežih
nezamrznjenih živil.
• Nemastna živila lahko shranjujete lažje
in dalj časa od mastnih. Sol skrajša
dobo shranjevanja živil.
• Ne uživajte ledenih kock, sorbetov ali
sladolednih lučk takoj, ko jih vzamete iz
zamrzovalnika. Nevarnost ozeblin.
• Posamezne zavitke je priporočljivo
označiti z datumom zamrzovanja, da
imate pod nadzorom čas shranjevanja.
Namigi za shranjevanje
zamrznjenih živil
• Prepričajte se, da je imel prodajalec
zamrznjena živila primerno shranjena.
• Poskrbite, da bodo zamrznjena živila iz
trgovine v zamrzovalnik prenesena v
najkrajšem možnem času.
• Odtajana živila se hitro pokvarijo in jih
ne smete ponovno zamrzniti.
• Ne prekoračite obdobja zamrzovanja, ki
ga navede proizvajalec živil.
37
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Splošna opozorila
POZOR! Pred vzdrževalnimi
deli izključite napravo.
zadnji strani naprave nad kompresorjem,
kjer izhlapi.
Pomembno je, da redno čistite odprtino za
odtekanje odtajane vode na sredini kanala
hladilnega prostora in s tem preprečite
prelivanje in kapljanje vode po živilih v
notranjosti.
Naprava ima v svoji hladilni
enoti ogljikovodike, zaradi
česar mora vzdrževanje in
polnjenje izvajati pooblaščen
serviser.
Dodatna oprema in deli
naprave niso primerni za
pomivanje v pomivalnem stroju.
Redno čiščenje
POZOR! Cevi in/ali kablov v
napravi ne smete vleči,
premikati ali jih poškodovati.
POZOR! Ne poškodujte
hladilnega sistema.
Napravo morate redno čistiti:
1. Očistite notranjost in dodatno opremo
z mlačno vodo ter nekaj nevtralnega
pomivalnega sredstva.
2. Redno preverjajte vratna tesnila in jih
očistite, da na njih ne bo ostankov
hrane in umazanije.
3. Temeljito izperite in posušite.
4. Če sta kondenzator in kompresor na
hrbtni strani naprave dosegljiva, ju
očistite s krtačko.
Na ta način boste izboljšali delovanje
naprave in prihranili porabo električne
energije.
Odtaljevanje zamrzovalnika
POZOR! Za strganje ivja z
izparilnika nikoli ne uporabljajte
ostrih kovinskih pripomočkov,
saj ga lahko poškodujete.
Za pospeševanje odtaljevanja
ne uporabljajte mehanske
naprave ali umetnih sredstev,
ampak samo tista, ki jih
priporoča proizvajalec.
Približno 12 ur pred
odtaljevanjem nastavite nižjo
temperaturo, da se nakopiči
zadostna zaloga hladu za
poznejšo prekinitev v
delovanju.
Na policah zamrzovalnika in okoli
zgornjega predala se vedno nabere
določena količina ivja.
Odtaljevanje hladilnika
Zamrzovalnik odtajajte, ko plast ivja
doseže debelino okoli 3-5 mm.
Med običajno uporabo se ob vsaki
zaustavitvi kompresorja ivje samodejno
odtaja z izparilnika v hladilnem prostoru.
Odtajana voda odteka skozi odprtino za
odtekanje vode v posebno posodo na
1. Izklopite napravo ali izvlecite električni
vtič iz vtičnice.
2. Odstranite shranjena živila, ovijte jih v
več plasti časopisnega papirja in
postavite na hladno mesto.
38
3.
4.
5.
6.
7.
POZOR! Dvig temperature
zamrznjenih živil lahko med
odtaljevanjem skrajša
njihovo varno dobo
shranjevanja.
Zamrznjenih živil se ne
dotikajte z mokrimi rokami.
Roke lahko primrznejo
nanje.
Vrata pustite odprta. Zaščitite tla pred
odtajano vodo, npr. s krpo ali nizko
posodo.
Da bi postopek odtaljevanja pospešili,
postavite v zamrzovalnik lonec tople
vode. Poleg tega pred končanim
odtaljevanjem odstranite kose ledu, ki
se odlomijo.
Ko je odtaljevanje končano, temeljito
osušite notranjost. .
Vklopite napravo in zaprite vrata.
Za dosego najmočnejše ohlajenosti
ustrezno nastavite regulator
temperature in pustite, da naprava dve
do tri ure deluje pri tej nastavitvi.
Šele nato zložite živila nazaj v
zamrzovalnik.
Obdobja neuporabe
Če naprave dlje časa ne uporabljate,
opravite naslednje varnostne ukrepe:
1. Napravo izključite iz električnega
omrežja.
2. Odstranite vsa živila.
3. Odtajajte napravo (po potrebi).
4. Očistite napravo ter vso opremo.
5. Pustite vrata odprta, da preprečite
nastanek neprijetnih vonjav.
POZOR! Če želite napravo
pustiti vklopljeno, prosite
nekoga, da jo občasno preveri,
da se živila v njej v primeru
izpada električne energije ne bi
pokvarila.
ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Naprava ne deluje.
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
Vtič ni pravilno vtaknjen v
vtičnico.
Pravilno vtaknite vtič v vtični‐
co.
Ni napetosti v vtičnici.
V omrežno vtičnico vključite
drugo električno napravo. Obr‐
nite se na usposobljenega
električarja.
Luč je v stanju pripravlje‐
nosti.
Zaprite in odprite vrata.
Luč je okvarjena.
Oglejte si »Zamenjava žarni‐
ce«.
Temperatura je nepravilno
nastavljena.
Oglejte si »Delovanje«.
Luč ne sveti.
Kompresor deluje nepreki‐
njeno.
39
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Hkrati je shranjenih veliko
živil.
Počakajte nekaj ur in ponovno
preverite temperaturo.
Temperatura v prostoru je
previsoka.
Oglejte si razpredelnico kli‐
matskih razredov na ploščici
za tehnične navedbe.
Živila, ki ste jih dali v na‐
pravo, so bila pretopla.
Počakajte, da se živila ohladijo
na sobno temperaturo, preden
jih shranite.
Vrata niso pravilno zaprta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Vrata niso pravilno zaprta
ali pa je poškodovano/
umazano tesnilo.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Čep za izpust vode ni pra‐
vilno nameščen.
Pravilno namestite čep za iz‐
pust vode.
Naprava je povsem napol‐
njena in nastavljena na
najnižjo temperaturo.
Nastavite višjo temperaturo.
Oglejte si »Delovanje«.
Nastavljena temperatura v
napravi je prenizka, tem‐
peratura okolja pa previso‐
ka.
Nastavite višjo temperaturo.
Oglejte si »Delovanje«.
Temperatura je nepravilno
nastavljena.
Oglejte si »Delovanje«.
Po zadnji steni hladilnika te‐
če voda.
Med samodejnim odtalje‐
vanjem se na zadnji steni
taja led.
To je pravilno.
Voda teče v hladilnik.
Živila v napravi prepreču‐
jejo odtekanje vode v zbi‐
ralnik.
Živila se ne smejo dotikati za‐
dnje stene.
Zamašen je odvod vode.
Očistite odvod vode.
Voda teče na tla.
Odvod odtajane vode ni
priključen na izparilni pla‐
denj nad kompresorjem.
Odvod odtajane vode namesti‐
te na izparilni pladenj.
Temperatura v napravi je
prenizka/previsoka.
Regulator temperature ni
pravilno nastavljen.
Nastavite višjo/nižjo tempera‐
turo.
Vrata niso pravilno zaprta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Temperatura živil je previ‐
soka.
Živila naj se pred hrambo oh‐
ladijo na sobno temperaturo.
Nabralo se je preveč ivja in
ledu.
40
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Hkrati je shranjenih veliko
živil.
Hkrati dodajte manj živil.
Ivje je debelejše od 4-5
mm.
Odtajajte napravo.
Vrata ste pogosto odprli.
Vrata odprite samo, če je tre‐
ba.
V napravi ni kroženja hlad‐
nega zraka.
Poskrbite za kroženje hladne‐
ga zraka v napravi.
Če nasvet ne bo prinesel
želenega uspeha, se obrnite na
najbližji pooblaščeni servisni
center.
Zamenjava žarnice
Naprava ima notranjo svetlečo
diodo z dolgo življenjsko dobo.
Priporočamo uporabo samo
originalnih nadomestnih delov.
Uporabljajte samo svetleče
diode (nastavek E14). Najvišja
moč je prikazana na žarnici.
POZOR! Iztaknite vtič iz
vtičnice.
1. S prsti malce razširite obe strani
prozornega pokrova, da ga ločite,
potem pa ga snemite v smeri puščic.
1
2
1
2. Žarnico zamenjajte s tako, ki ima
podobne lastnosti in je posebej
prilagojena gospodinjskim aparatom.
3. Namestite nazaj pokrov žarnice.
4. Vtaknite vtič v vtičnico.
5. Odprite vrata.
Preverite, ali luč zasveti.
Zapiranje vrat
1. Očistite tesnila vrat.
2. Po potrebi nastavite vrata. Oglejte si
navodila za montažo.
3. Po potrebi zamenjajte poškodovana
tesnila vrat. Obrnite se na pooblaščeni
servisni center.
41
TEHNIČNI PODATKI
Informacijski list izdelka
Blagovna znamka
JUNO
Model
JCU15810S5 925513009
Kategorija
7. Hladilnik - Zamrzovalnik
Razred energijske učinkovitosti
A+
Poraba energije v kWh na leto na podlagi rezultatov
standardnega preskusa za 24 ur. Dejanska poraba
energije je odvisna od načina uporabe aparata in nje‐
gove lokacije.
274
Prostornina shranjevanja v litrih, hladilnik
160
Prostornina shranjevanja v litrih, zvezdica
-
Prostornina shranjevanja v litrih, območje kleti
-
Prostornina shranjevanja v litrih, vino
-
Prostornina shranjevanja v litrih, skupaj
232
Prostornina shranjevanja v litrih, zamrzovalnik
72
Prostornina shranjevanja v litrih, hladilnik
-
Prostornina shranjevanja v litrih, drugi predelki
-
Ocena z zvezdico zamrzovalnika z največjo prostorni‐
no shranjevanja (I)
****
Načrtovana temperatura drugih predelkov > 14 °C
(°C), če obstajajo
-
Brez ledu (D/N), hladilnik
Ne
Brez ledu (D/N), zamrzovalnik
Ne
Varen izklop električne energije
22
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h
4
Klimatski razred
SN-N-ST-T
Najnižja temperatura prostora, pri kateri se uporablja
ta aparat v °C
10
Najvišja temperatura prostora, pri kateri se uporablja
ta aparat v °C
43
Emisije akustičnega hrupa, izražene v dB(A) re1 Pw
36
Vgradni aparat D/N
Da
Ta aparat se uporablja izključno za shranjevanje vina
D/N
Ne
42
Dodatni tehnični podatki
Dimenzije izreza
Višina
1580 mm
Širina
560 mm
Globina
550 mm
Napetost
230 - 240 V
Frekvenca
50 Hz
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici
za tehnične navedbe na zunanji ali
notranji strani naprave in energijski
nalepki.
SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
naprav. Naprav, označenih s simbolom ,
ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi
okolje in zdravje ljudi ter reciklirati
odpadke električnih in elektronskih
*
43
222377279-A-452019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement