Progress PKT1441 Kasutusjuhend

Progress PKT1441 Kasutusjuhend
Kasutusjuhend
Használati útmutató
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
Külmik-sügavkülmuti
Hűtő - fagyasztó
Ledusskapis ar saldētavu
Šaldytuvas-šaldiklis
PKT1441
2 Progress
SISUKORD
Ohutusinfo
Ohutusjuhised
Paigaldamine
Kasutamine
Igapäevane kasutamine
2
3
5
6
6
Vihjeid ja näpunäiteid
Puhastus ja hooldus
Veaotsing
Tehnilised andmed
8
9
11
13
Jäetakse õigus teha muutusi.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev
juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust
vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud
paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke
kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda
vajadusel vaadata.
Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed
võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja
juhul, kui neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama
ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid
ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise
puudega isikud võivad seda seadet kasutada ainult juhul,
kui neid on põhjalikult juhendatud.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui
täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja
kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Üldine ohutus
•
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses
majapidamises või muudes sarnastes kohtades, näiteks:
Progress 3
talumajapidamistes; personalile mõeldud köökides,
kontorites või muus sarnases keskkonnas.
– hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
HOIATUS! Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii
eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul.
HOIATUS! Ärge kasutage sulamisprotsessi kiirendamiseks
mehhaanilisi ega muid vahendeid – kasutage ainult tooja
soovitatud tarvikuid.
HOIATUS! Vältige külmutusagensi süsteemi kahjustamist.
HOIATUS! Ärge kasutage toiduainete hoidmiseks mõeldud
osades elektrilisi seadmeid, kui need pole tootja poolt
spetsiaalselt soovitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või
aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult
neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid
tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega metallist esemeid.
Ärge hoidke selles seadmes süttivaid aineid ega
plahvatusohtlikke esemeid (nt aerosoolpihusteid).
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja
vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses või lihtsalt
kvalifitseeritud isiku poolt.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
OHUTUSJUHISED
Paigaldamine
HOIATUS! Seadet tohib
paigaldada ainult
kvalifitseeritud tehnik.
• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
• Ohutuse tagamiseks ärge kasutage
seadet enne, kui see on
köögimööblisse sisse ehitatud.
• Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
• Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
• Jälgige, et õhk saaks seadme ümber
vabalt liikuda.
• Esmakordsel paigaldamisel või ukse
avamissuuna muutmisel oodake enne
elektrivõrku ühendamist vähemalt 4
tundi. See on vajalik selleks, et õli
saaks kompressorisse tagasi valguda.
• Enne mis tahes toimingute läbiviimist
(nt ukse avamissuuna muutmine)
eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
• Ärge paigutage seadet radiaatorite,
pliitide ega ahjude lähedusse.
• Ärge jätke seadet vihma kätte.
• Ärge paigutage seadet otsese
päikesevalgusega kohta.
• Ärge paigaldage seda seadet liiga
niiskesse või liiga külma kohta.
4 Progress
• Seadme teise kohta viimisel tõstke
seda esiservast, et vältida põranda
kriimustamist.
• Seadmes on kott desikantainega. See
ei ole mänguasi. See ei ole toiduaine.
Visake see kohe minema.
Elektriühendus
HOIATUS! Tulekahju- ja
elektrilöögioht!
HOIATUS! Seadme
paigaldamisel veenduge, et
toitejuhe kulgeks vabalt ega
oleks vigastatud.
HOIATUS! Ärge kasutage
mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
• Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
• Veenduge, et te elektrilisi osi ei
vigastaks (nt toitepistikut, toitejuhet,
kompressorit). Elektriliste osade
vahetamiseks pöörduge volitatud
teeninduskeskusse või elektriku poole.
• Toitejuhe peab jääma toitepistikust
allapoole.
• Ühendage toitepistik seinakontakti alles
pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist säilib
juurdepääs toitepistikule.
• Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge
tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni
pistikust.
Kasutamine
HOIATUS! Vigastuse,
põletuse, elektrilöögi või
tulekahjuoht!
Seade sisaldab isobutaani (R600a),
so looduslik gaas, millel puudub oluline
keskkonnamõju. Olge ettevaatlik, et te
isobutaani sisaldavat
külmutusainesüsteemi ei vigastaks.
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Ärge pange seadmesse muid
elektriseadmeid (nt jäätisevalmistajat),
kui see pole tootja poolt ette nähtud.
• Kui külmutusagens on viga saanud, siis
veenduge, ega seadmest ei tule leeke
või suitsu. Õhutage ruum korralikult.
• Jälgige, et kuumad esemed ei puutuks
vastu seadme plastpindu.
• Ärge asetage kihisevaid jooke
sügavkülmikusse. See tekitab
joogipudelis rõhku.
• Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase
ega vedelikke.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega
määrdunud esemeid seadmesse, selle
lähedusse või peale.
• Ärge katsuge kompressorit ega
kondensaatorit. Need on kuumad.
• Ärge eemaldage sügavkülmikust
toiduaineid ega puutuge neid märgade
või niiskete kätega.
• Ärge külmutage juba ülessulatatud
toiduaineid.
• Järgige külmutatud toiduainete
pakenditel olevaid säilitusjuhiseid.
• Enne sügavkülmikuossa asetamist
pakkige toit mõnda toiduga
kokkupuutuvasse materjali.
Sisevalgustus
HOIATUS! Elektrilöögi oht!
• See valgustitüüp on mõeldud
kasutamiseks üksnes selles seadmes.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
Puhastus ja hooldus
HOIATUS! Seadme
vigastamise või kahjustamise
oht!
• Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
Progress 5
• Selle seadme jahutusüksus sisaldab
süsivesinikke. Süsteemi tohib hooldada
ja laadida ainult kvalifitseeritud tehnik.
• Kontrollige regulaarselt külmiku
äravooluava; vajadusel puhastage. Kui
äravooluava on ummistunud, koguneb
sulamisvesi seadme põhjale.
Hooldus
• Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
• Kasutage ainult originaalvaruosi.
Jäätmekäitlus
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
• Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
• Selle seadme külmutusagensi süsteem
ja isolatsioonimaterjalid on
osoonisõbralikud.
• Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku
gaasi. Seadme õige kõrvaldamise
kohta saate täpsemaid juhiseid
kohalikust omavalitsusest.
• Ärge vigastage soojusvaheti läheduses
paiknevat jahutusüksust.
HOIATUS! Lämbumis- või
vigastusoht!
PAIGALDAMINE
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
HOIATUS! Seadme
paigaldamise kohta leiate
teavet paigaldusjuhistest.
HOIATUS! Fikseerige seade
vastavalt paigaldusjuhistele, et
ära hoida seadme ebastabiilset
asendit.
Asukoht
Parima tulemuse saamiseks paigutage
seade piisavalt kaugele sellistest
kütteallikatest nagu radiaatorid, boilerid,
otsene päikesevalgus jne. Veenduge, et
seadme taga on tagatud vaba õhuringlus.
Paigaldamine
Paigaldage seade kuiva, hästiventileeritud
kohta, kus ümbritsev temperatuur vastab
seadme andmesildil olevale kliimaklassile.
Klii‐
mak‐
lass
Ümbritseva õhu temperatuur
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
Kui temperatuur jääb sellest
vahemikust väljapoole, võivad
mõne mudeli töös tekkida
probleemid. Õige töö on
tagatud ainult ette nähtud
temperatuurivahemikus. Kui te
pole kindel, kuhu seade
paigaldada, siis pöörduge
müüja, klienditeeninduse või
lähima volitatud
teeninduskeskuse poole.
Elektriühendus
• Enne vooluvõrguga ühendamist
veenduge, et andmesildil olevad
elektriandmed vastavad teie kohalikule
vooluvõrgule.
6 Progress
• Seade peab olema maandatud.
Toitekaabli pistikul on selle jaoks
vastav kontakt. Kui pistikupesa ei ole
maandatud, konsulteerige pädeva
elektrikuga ja ühendage seade eraldi
maandusjuhiga, mis vastab kehtivatele
normidele.
• Seadme ohutusmeetmete eiramisel
vabaneb tootja mis tahes vastutusest.
• See seade vastab EÜ direktiividele.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Ventilatsiooninõuded
Seadme taga tuleb tagada piisav
õhuringlus.
ETTEVAATUST! Näpunäiteid
ühendamise kohta leiate
paigaldusjuhistest.
KASUTAMINE
Sisselülitamine
1. Pange toitepistik pistikupessa.
2. Keerake temperatuuriregulaator
päripäeva keskmisse asendisse.
Väljalülitamine
Seadme väljalülitamiseks keerake
temperatuuriregulaator asendisse "O".
Temperatuuri reguleerimine
Temperatuuri reguleeritakse automaatselt.
Siiski on teil seadme sisetemperatuuri
võimalik ka ise valida.
• ruumi temperatuurist;
• ukse avamise sagedusest;
• säilitatava toidu kogusest;
• seadme asukohast.
Kõige sobivam on tavaliselt keskmine
seade.
Seadme kasutamiseks:
1. Seadmes madalama temperatuuri
saavutamiseks keerake
temperatuuriregulaatorit päripäeva.
2. Seadmes kõrgema temperatuuri
saavutamiseks keerake
temperatuuriregulaatorit vastupäeva.
Sobiva seade valimisel tuleb pidada
meeles, et seadme sisetemperatuur
sõltub:
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist
peske leige vee ja neutraalse seebiga üle
seadme sisemus ja kõik sisetarvikud, et
eemaldada uuele tootele omane lõhn,
seejärel kuivatage täielikult.
ETTEVAATUST! Ärge
kasutage pesuaineid,
abrasiivpulbreid, kloori- või
õlipõhiseid puhastusvahendeid,
sest need võivad seadme
pinda kahjustada.
Progress 7
Ukseriiulite paigutamine
Erineva suurusega toidupakendite
hoiustamiseks saab ukseriiuleid paigutada
erinevatele kõrgustele.
1. Tõmmake riiulit ülespoole, kuni see
lahti tuleb.
2. Paigutage soovikohaselt ümber.
temperatuurinupp külmemale seadele ja
oodake 12 tundi, enne kui temperatuuri
indikaatorit uuesti kontrollite.
A
OK
B
OK
Kui olete seadmesse pannud
värskeid toiduaineid või
külmiku ust sagedasti avanud,
on normaalne, et teade OK
mõneks ajaks kaob. Enne
temperatuuri uuesti
reguleerimist oodake vähemalt
12 tundi.
Liigutatavad riiulid
Külmiku seintel on mitu siini, mille abil
saab riiuleid paigaldada nii, nagu teile
meeldib.
Külmutamine ja külmutatud
toidu säilitamine
Sügavkülmutiosa sobib värske toidu
külmutamiseks ning külmutatud ja
sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks
säilitamiseks.
Esmakordsel käivitamisel või pärast
pikemaajalist kasutuspausi laske seadmel
vähemalt 2 tundi suuremal võimsusel
töötada, enne kui sügavkülmutiosasse
toiduaineid asetate.
Värskete toiduainete külmutamiseks
pange need ülemisse sektsiooni.
Õige õhuringluse tagamiseks
ärge eemaldage klaasriiulit, mis
asub juurviljasahtli kohal.
Temperatuuri indikaator
Toidu õigeks säilitamiseks on külmik
varustatud temperatuuri indikaatoriga.
Seadme külgseinal asuv sümbol näitab,
milline on külmiku kõige külmem ala.
Kui näidikul kuvatakse OK (A), pange
värsked toiduained sümboliga näidatud
piirkonda, kui aga mitte (B), keerake
Maksimaalne toidu kogus, mida 24 tunni
jooksul külmutada saab, on ära toodud
seadme siseküljel asuval andmeplaadil.
Külmutusprotsess kestab vähemalt 24
tundi; selle aja jooksul ärge muud
külmutatavat toitu lisage.
Kui külmutusprotsess on lõppenud, võite
lähtestada varem valitud temperatuuri.
Sulatamisprotsessi tahtmatul käivitumisel,
näiteks elektrikatkestuse tõttu, kui seade
on olnud toiteta kauem kui tehniliste
andmete tabelis toodud "tempreatuuri
tõusu aeg" seda lubaks, tuleb sulatatud
toit kiiresti ära tarvitada või koheselt
8 Progress
küpsetada ja seejärel uuesti külmutada
(pärast jahtumist).
Sulatamine
Sügavkülmutatud või külmutatud toitu võib
sulatada kas külmikuosas või hoopis
toatemperatuuril, olenevalt sellest, kui
palju aega selleks on.
Väikseid toiduportsjoneid võib valmistada
ka külmutatult, otse sügavkülmikust
võetuna: sel juhul kulub
toiduvalmistamiseks rohkem aega.
Jääkuubikute valmistamine
Seadmel on olemas üks või mitu mahutit
jääkuubikute valmistamiseks.
Mahutite külmikust
väljavõtmiseks ärge kasutage
metallesemeid.
1. Täitke need mahutid veega
2. Asetage jäämahutid
sügavkülmikusektsiooni.
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
Normaalsed töötamise ajal
kostuvad helid
Järgmised helid on töötamise ajal
normaalsed:
• Nõrk vulisemise ja mulisemise heli
süsteemist, kui külmutusagensi
pumbatakse.
• Vihisev ja tuksuv heli kompressorist,
kui külmutusagensi pumbatakse.
• Järsk praksuv heli seadme seest, mida
põhjustab soojuspaisumine (loomulik ja
ohutu füüsikaline nähtus).
• Nõrk klõpsuv heli temperatuuri
regulaatorist, kui kompressor lülitub
sisse või välja.
Näpunäiteid energia
säästmiseks
• Keskmine temperatuuriseade säilitab
nii värsket kui külmutatud toitu ja
säästab energiat.
• Värske toidu sektsioon (külmik):
Energia edukaim säästmine on tagatud
seadme allosas olevate sahtlite
konfiguratsiooni ja ühtlaselt paiknevate
riiulitega. Ukse küljes olevate lahtrite
paigutus energiatarbimist ei mõjuta.
• Külmutussektsioon (sügavkülmik):
Seadme sisemine konfiguratsioon on
see, mis tagab kõige efektiivsema
energiatarbimise.
• Kui ruumi temperatuur on kõrge või kui
seade on täis ja temperatuur on seatud
madalale tasemele, võib kompressor
pidevalt töötada, põhjustades
härmatise või jää tekkimist aurustil.
Sellisel juhul seadke temperatuur
kõrgemale tasemele, et võimaldada
automaatset sulatamist ja sel viisil
energiat kokku hoida.
• Ärge avage sügavkülmiku ust sageli ja
ärge jätke ust lahti kauemaks, kui
hädavajalik.
Soovitusi värske toidu
säilitamiseks külmikus
• Ärge pange külmutuskappi sooja toitu
või auravaid vedelikke.
• Katke toit kinni või mähkige sisse, eriti
juhul, kui see on tugeva lõhnaga.
• Pange toidud külmutuskappi nii, et õhk
saaks nende ümber liikuda.
Näpunäiteid toidu säilitamiseks
külmikus
Näpunäited:
• Liha (igasugune): mähkige sobivasse
pakendisse ja pange juurviljasahtli
kohal olevale klaasriiulile. Liha
säilitusaeg on 1-2 päeva.
• Küpsetatud toidud, külmad road: katke
kinni ja asetage mistahes riiulile.
• Puu- ja köögiviljad: puhastage hoolikalt
ja pange selleks ette nähtud sahtlisse.
Pakkimata banaane, kartuleid, sibulaid,
küüslauku ei tohi külmikus hoida.
• Või ja juust: Pange spetsiaalsesse
õhukindlasse nõusse või mässige
Progress 9
fooliumi või polüetüleenist kotti ning
suruge sealt õhku välja niipalju kui
võimalik.
• Pudelid: keerake peale kork ja
paigutage ukse küljes olevale
pudeliriiulile või pudelirestile (kui see on
olemas).
Näpunäiteid
sügavkülmutamiseks
• Külmutage ainult kvaliteetset, värsket ja
korralikult puhastatud toitu.
• Külmutamise ja sulatamise
hõlbustamiseks jaotage toiduained
väiksemateks portsjoniteks.
• Mässige toit fooliumisse või
toidukilesse. Veenduge, et pakendid
oleks õhukindlad.
• Et vältida juba külmutatud toidu
temperatuuri tõusu, ärge paigutage
värsket külmutamata toitu otse selle
vastu.
• Lahjemad toidud säilivad paremini ja
kauem kui rasvased. Sool vähendab
toidu säilitusaega.
• Ärge sööge jääkuubikuid, mahlajääd
või jääkomme kohe pärast
sügavkülmikust väljavõtmist.
Külmakahjustuse oht.
• Säilitusaja jälgimiseks on soovitav igale
säilitatavale toidule märkida
külmutamiskuupäev.
Nõuandeid külmutatud toidu
säilitamiseks
• Veenduge, et poest ostetud külmutatud
toiduaineid säilitatakse juhiseid
järgides.
• Pange külmutatud toit pärast ostmist
niipea kui võimalik sügavkülmikusse.
• Ülessulanud toit rikneb üsna ruttu ja
seda ei tohi enam uuesti külmutada.
• Ärge ületage toidu tootja poolt
määratletud säilitusaega.
PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Üldised hoiatused
ETTEVAATUST! Eemaldage
seade vooluvõrgust enne
igasuguste hooldustööde
tegemist.
Seadme jahutussüsteem
sisaldab süsivesinikke;
süsteemi võivad hooldada ja
täita ainult volitatud tehnikud.
Seadme tarvikuid ega osi ei
tohi pesta nõudepesumasinas.
Regulaarne puhastamine
ETTEVAATUST! Ärge
tõmmake, teisaldage ega
vigastage torusid ja/või
kaableid, mis paiknevad
seadme sees.
ETTEVAATUST! Vältige
jahutussüsteemi kahjustamist.
Seadet tuleb regulaarselt puhastada:
1. Puhastage seadme sisemus ja
tarvikud sooja vee ja neutraalse
pesuvahendiga.
2. Kontrollige regulaarselt uksetihendeid
ja pühkige need puhtaks, eemaldades
mustuse ja prahi.
3. Loputage ja kuivatage põhjalikult.
4. Puhastage seadme tagaküljel asuvat
kondensaatorit ja kompressorit
harjaga.
See parandab seadme jõudlust ja
vähendab elektritarbimist.
Külmiku sulatamine
Normaalkasutuse ajal eemaldatakse
härmatis külmiku aurusti küljest
automaatselt iga kord, kui kompressor
seiskub. Sulamisvesi nõrgub mööda renni
spetsiaalsesse seadme tagaküljel
kompressori kohal asuvasse anumasse,
kus see aurustub.
10 Progress
Puhastage regulaarselt külmiku sees
keskel olevat äravooluava auku, et ära
hoida vee kogunemist ja külmikus
olevatesse toiduainetesse imbumist.
Sügavkülmiku sulatamine
ETTEVAATUST! Aurusti
vigastamise vältimiseks ärge
kasutage sellelt härmatise
eemaldamisel teravaid metallist
tööriistu.
Ärge kasutage sulatamise
kiirendamiseks mehaanilisi
seadmeid või muid kunstlikke
vahendeid peale tootja poolt
soovitatute.
Ligikaudu 12 tundi enne
sulatamist valige madalam
temperatuur, et luua piisav
külmareserv katkestuse ajaks.
Sügavkülmiku riiulitel ja ülemise sektsiooni
ümbruses moodustub alati teatud kogus
härmatist.
Sulatage külmik, kui härmatisekihi paksus
on jõudnud 3-5 millimeetrini.
1. Lülitage seade välja või eemaldage
toitepistik pistikupesast.
2. Eemaldage säilitatavad toiduained,
pakkige need mitme ajalehekihi sisse
ja asetage jahedasse kohta.
ETTEVAATUST!
Külmutatud toiduainete
temperatuuri tõus
sulatamise ajal võib
lühendada nende
kõlblikkusaega.
Ärge puudutage külmutatud
tooteid märgade kätega.
Käed võivad külmutatud
toodete külge kinni jääda.
3. Jätke uks lahti. Kaitske põrandat
sulamisvee eest, asetades seadme
ette lapi või lameda nõu.
4. Sulatamisprotsessi kiirendamiseks
asetage sügavkülmakambrisse sooja
veega täidetud keedunõu. Lisaks
eemaldage sulatamisel lahti murdunud
jäätükid.
5. Kui sulatamine on lõppenud, kuivatage
sisemust hoolikalt. .
6. Lülitage seade sisse ja sulgege uks.
7. Seadke temperatuuriregulaator
maksimaalsele külmale ja laske
seadmel selle seadistusega kaks või
kolm tundi töötada.
Alles siis pange toiduained
sügavkülmutisektsiooni tagasi.
Seadme mittekasutamise
perioodid
Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata,
siis rakendage järgmisi ohutusmeetmeid:
1.
2.
3.
4.
5.
Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
Eemaldage kõik toiduained.
Sulatage seade (vajadusel).
Puhastage seade ja kõik tarvikud.
Jätke uks/uksed lahti, et vältida
ebameeldivate lõhnade tekkimist.
ETTEVAATUST! Kui soovite
seadet hoida sisselülitatult, siis
paluge kellelgi seda aeg-ajalt
kontrollida, et vältida säilitatava
toidu riknemist
elektrikatkestuse korral.
Progress 11
VEAOTSING
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade ei tööta.
Seade on välja lülitatud.
Lülitage seade sisse.
Toitepistik ei ole korralikult
pistikupessa ühendatud.
Ühendage toitepistik korralikult
pistikupessa.
Pistikupesas ei ole voolu.
Ühendage pistikupessa mõni
muu elektriseade. Võtke ühen‐
dust kvalifitseeritud elektrik‐
uga.
Lamp on ooterežiimis.
Sulgege ja avage uks.
Valgusti on rikkis.
Vt jaotist "Lambi vahetamine".
Temperatuur on valesti
valitud.
Vt "Kasutamine".
Panite külmikusse korraga
liiga palju toiduaineid.
Oodake paar tundi, seejärel
kontrollige uuesti temperatuu‐
ri.
Ruumi temperatuur on lii‐
ga kõrge.
Kontrollige andmesildil olevat
kliimaklassi.
Seadmesse paigutatud toit
oli liiga soe.
Enne toidu hoiustamist laske
sel jahtuda toatemperatuurini.
Seadme uks ei ole korrali‐
kult suletud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Uks ei ole korralikult kinni
või on tihend deformeeru‐
nud/määrdunud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Vee väljalaskekork ei ole
korralikult paigas.
Paigutage vee väljalaskekork
õigesti.
Seade on väga täis ja vali‐
tud on madalaim tempera‐
tuur.
Valige kõrgem temperatuur. Vt
"Kasutamine".
Seadme valitud tempera‐
tuur on liiga madal ja üm‐
britsev temperatuur liiga
kõrge.
Valige kõrgem temperatuur. Vt
"Kasutamine".
Lamp ei põle.
Kompressor töötab pidevalt.
Härmatist ja jääd on liiga
palju.
12 Progress
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Temperatuur on valesti
valitud.
Vt "Kasutamine".
Vesi voolab mööda külmu‐
tuskapi tagapaneeli.
Automaatse sulamisprot‐
sessi ajal sulab tagapa‐
neelil olev härmatis.
See on normaalne.
Külmiku sees voolab vesi.
Toiduained takistavad vee
valgumist veekogumis‐
nõusse.
Veenduge, et toiduained ei
puutuks tagapaneeli.
Vee väljavooluava on um‐
mistunud.
Puhastage vee väljavooluava.
Põrandal on vett.
Sulamisvee väljavooluava
ei ole ühendatud kompres‐
sori kohal asuva aurustu‐
misrenniga.
Suunake sulamisvee väljavoo‐
lujuhik aurustumisrenni.
Temperatuur seadmes on lii‐
ga madal/kõrge.
Temperatuuriregulaator ei
ole õigesti seadistatud.
Valige kõrgem/madalam tem‐
peratuur.
Seadme uks ei ole korrali‐
kult suletud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Toidu temperatuur on liiga
kõrge.
Laske toiduainetel jahtuda toa‐
temperatuurini, enne kui need
külmikusse asetate.
Hoiustasite korraga liiga
palju toiduaineid.
Pange külmikusse samaaeg‐
selt vähem toitu.
Härmatise paksus on üle
4-5 mm.
Sulatage seade.
Ust on avatud liiga tihti.
Avage uks ainult vajadusel.
Seadmes ei ole külma õhu
ringlust.
Veenduge, et seadmes on ta‐
gatud külma õhu ringlus.
Kui neist nõuannetest abi ei
ole, helistage lähimasse
volitatud teeninduskeskusse.
Lambi asendamine
Seade on varustatud pikaealise
sisemise LED-valgustiga.
Soovitame tungivalt kasutada
üksnes originaalvaruosi.
Kasutage ainult LED-pirne
(E14 tüüpi). Maksimumvõimsus
on märgitud lambile.
ETTEVAATUST! Eemaldage
toitepistik pistikupesast.
1. Eemaldage kruvikeeraja abil kruvi
lambi katte küljest.
2. Eemaldage lambi kate noolega
näidatud suunas.
Progress 13
4.
5.
6.
7.
Pange lambi kate tagasi.
Keerake lambi kate kruviga kinni.
Ühendage toitepistik pistikupessa.
Avage uks.
Kontrollige, kas lamp läheb põlema.
Ukse sulgemine
3. Vahetage vana lamp uue vastu, mis on
vanaga sarnaste näitajatega ning
spetsiaalselt kodumasinate jaoks
mõeldud.
1. Puhastage uksetihendid.
2. Vajadusel reguleerige ust. Tutvuge
vastavate juhistega.
3. Vajadusel asendage katkised
uksetihendid uutega. Pöörduge
volitatud teeninduskeskusse.
TEHNILISED ANDMED
Tootekirjeldus
Kaubamärk
Progress
Mudel
PKT1441 925542746
Kategooria
7. Külmik-sügavkülmuti
Energiatõhususe klass
A+
Energiatarbimine kWh aastas, põhineb standardtingi‐
mustes mõõdetud 24 tunni tulemustel. Tegelik ener‐
giatarbimine oleneb seadme kasutusviisist ja asuko‐
hast
239
Maht liitrites, tavakülmik
180
Maht liitrites, täht
-
Maht liitrites, keldritsoon
-
Maht liitrites, vein
-
Maht liitrites, kokku
218
Maht liitrites, sügavkülmik
38
Maht liitrites, jahekapp
-
Maht liitrites, teised sektsioonid
-
Suurima mahuga (l) sügavkülmiku sektsiooni tärnides
väljendatud hinnang
****
Iga kambri ettenähtud temperatuur > 14 °C (°C)
-
Jäätumisvaba (J/E), tavakülmik
Ei
Jäätumisvaba (J/E), sügavkülmik
Ei
Ohutu elektrikatkestuse kestus tundides
20
14 Progress
Külmutusvõimsus kg/24 tunni kohta
3
Kliimaklass
SN-N-ST
Madalaim ümbritsev temperatuur, mille puhul antud
seade on ette nähtud kasutamiseks, °C
10
Kõrgeim ümbritsev temperatuur, mille puhul antud
seade on ette nähtud kasutamiseks, °C
38
Müra tase dB(A) re1 pW
36
Sisseehitatud seade J/E
Jah
Käesolev seade on ette nähtud ainult veini säilitami‐
seks J/E
Ei
Täiendavad tehnilised andmed
Niši mõõtmed
Kõrgus
1446 mm
Laius
560 mm
Sügavus
550 mm
Pinge
230 - 240 V
Sagedus
50 Hz
Täiendavad tehnilised andmed on kirjas
andmesildil, mis asub seadme sise- või
välisküljel, ja energiasildil.
JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse. Ärge visake sümboliga
tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
Progress 15
TARTALOM
Biztonsági információk
Biztonsági utasítások
Üzembe helyezés
Működés
Napi használat
15
16
18
19
20
Hasznos tanácsok és javaslatok
Ápolás és tisztítás
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
22
23
25
27
A változtatások jogát fenntartjuk.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el
a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,
értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak
felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
A készüléket 3-8 éves gyermekek, illetve súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek kizárólag akkor
használhatják, ha megfelelő oktatásban részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási
vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől,
és megfelelően dobja azokat hulladékba.
Általános Biztonság
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási
területekre szánták, mint például:
16 Progress
Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken
kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon vagy a
beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott
mechanikus berendezéseket vagy eszközöket használjon
a leolvasztás meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg
a hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott típusú
elektromos berendezéseket használjon a készülék
ételtároló rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy
gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat (pl.:
gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos
flakonokat) tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS! A
készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
• Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
• Biztonsági okokból ne használja a
készüléket a bútorba való beépítés
előtt.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
• A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
• Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék körül.
• Az első üzembe helyezéskor vagy az
ajtó nyitási irányának megfordítása
után várjon legalább 4 órát, mielőtt
csatlakoztatja a készüléket az
Progress 17
•
•
•
•
•
•
•
elektromos hálózathoz. Ez azért
szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
A készüléken elvégzendő bármilyen
művelet végrehajtása (pl. az ajtó nyitási
irányának megfordítása) előtt húzza ki
a hálózati vezetéket a hálózati
aljzatból.
Ne helyezze üzembe a készüléket
radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy
főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket
közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen.
A készüléket nem szabad túl párás
vagy túl hideg környezetben
üzemeltetni.
A készülék mozgatásakor a készülék
elejének peremét emelje fel, ellenkező
esetben megkarcolhatja a padlót.
A készülék egy csomag szárítószert
tartalmaz. Ez nem játékszer. Ez nem
élelmiszer. Kérjük, hogy haladéktalanul
dobja ki.
Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.
FIGYELMEZTETÉS! A
készülék elhelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a hálózati
kábel ne csípődjön be és ne
sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS! Ne
használjon hálózati elosztókat
és hosszabbító kábeleket.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
• Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
• Ügyeljen az elektromos alkatrészek (pl.
hálózati csatlakozódugasz, hálózati
kábel, kompresszor) épségére. Ha az
elektromos alkatrészek cserére
szorulnak, forduljon a hivatalos
márkaszervizhez vagy elektromos
szakemberhez.
• A hálózati kábelnek a hálózati aljzat
szintje alatt kell elhelyezkednie.
• Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy
a hálózati dugasz üzembe helyezés
után is könnyen elérhető legyen.
• A készülék csatlakozásának bontására,
soha ne a hálózati kábelnél fogva
húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt
mindig a csatlakozódugónál fogva
húzza ki.
Használat
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-,
égés-, áramütés- és
tűzveszély.
A készülékben gyúlékony, azonban
igen környezetbarát földgáz, izobután
(R600a) taláható. Ügyeljen arra, hogy ne
sértse meg a hűtőkör izobutánt tartalmazó
alkatrészeit.
• Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
• Ne helyezzen más elektromos
készüléket (például fagylaltkészítő
gépet) a készülék belsejébe, hacsak
ezt a gyártó kifejezetten nem javasolja.
• Amennyiben a hűtőkör megsérül,
tartózkodjon mindennemű nyílt láng és
gyújtószikra használatától.
Szellőztesse ki a helyiséget.
• Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne
érjen a készülék műanyag részeihez.
• Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe. A
fagyás ugyanis nyomást fejt ki az
italtároló edényre.
• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy
folyadékot a készülékben.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak közelébe,
illetve annak tetejére.
18 Progress
• Ne érintse meg a készülék
kompresszorát és kondenzátorát. Ezek
üzem közben forróvá válnak.
• Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki
semmilyen ételt a fagyasztóból, és ne
is érintse meg azokat.
• Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.
• Kövesse a fagyasztott étel
csomagolásán található tárolási
útmutatásokat.
• A fagyasztórekeszbe helyezés előtt
csomagolja be az élelmiszert a többi
élelmiszerrel való érintkezés
megakadályozásához.
Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS! Vigyázat!
Áramütés-veszély!
• A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez használható.
Otthona kivilágítására ne használja.
Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS! Személyi
sérülés vagy a készülék
károsodásának veszélye áll
fenn.
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
• A készülék hűtőegysége szénhidrogén
hűtőközeget tartalmaz. Az elektromos
üzembe helyezést és a készülék
hűtőközeggel való feltöltését csak
képesített személy végezheti el.
• Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és
szükség szerint tisztítsa ki. Ha az
olvadékvíz-elvezető nyílás el van
záródva, a víz összegyűlik a készülék
alján.
Szerviz
• A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
• Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS! Sérülésvagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
• Szerelje le az ajtót, hogy
megakadályozza a gyermekek és
háziállatok készülékben rekedését.
• A készülék hűtőköre és szigetelése
ózonbarát anyagokat tartalmaz.
• A szigetelőhab gyúlékony gázt
tartalmaz. A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a
hőcserélő közelében található.
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
FIGYELMEZTETÉS! Az
üzembe helyezésre vonatkozó
információkért olvassa el az
Üzembe helyezési útmutatót.
FIGYELMEZTETÉS! Az
instabilitás kockázatának
elkerülése érdekében a
készüléket az üzembe
helyezési útmutatónak
megfelelően rögzítse.
Elhelyezés
A legjobb teljesítmény biztosítása
érdekében a készüléket minden
Progress 19
hőforrástól, például radiátoroktól,
kazánoktól, közvetlen napsütéstől stb.
távol helyezze üzembe. Gondoskodjon
arról, hogy a levegő szabadon
áramolhasson a készülék hátlapja körül.
Elhelyezés
A készüléket olyan száraz, jól szellőző
helyiségben kell üzembe helyezni,
amelynek környezeti hőmérséklete
megfelel annak a klímabesorolásnak,
amely a készülék adattábláján van
feltüntetve.
Klíma‐
osz‐
tály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és 32°C között
N
+16°C és 32°C között
ST
+16°C és 38°C között
T
+16°C és 43°C között
adattáblán feltüntetett feszültség és
frekvencia megegyezik-e az elektromos
hálózat értékeivel.
• A készüléket kötelező földelni. Az
elektromos hálózati vezeték dugasza
ilyen típusú (földelt). Ha az elektromos
hálózati csatlakozóaljzat nincs
leföldelve, csatlakoztassa a készüléket
az érvényben lévő jogszabályok szerint
külön földpólushoz, miután konzultált
egy képesített villanyszerelővel.
• A gyártó minden felelősséget elhárít
magától, ha a fenti biztonsági
óvintézkedéseket nem tartják be.
• A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
Szellőzési követelmények
Bizonyos működési problémák
léphetnek fel egyes típusoknál,
ha az adott tartományon kívül
eső értéken üzemelteti azokat.
A megfelelő működés kizárólag
a megadott hőmérséklettartományon belül biztosítható.
Amennyiben kételye merül fel
azzal kapcsolatban, hogy hova
telepítse a készüléket, forduljon
a készülék forgalmazójához,
ügyfélszolgálatunkhoz vagy a
legközelebbi hivatalos
márkaszervizhez.
A készülék mögött megfelelő légáramlást
kell biztosítani.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
VIGYÁZAT! Az üzembe
helyezés előtt olvassa el az
összeszerelési utasítást.
Elektromos csatlakoztatás
• Az elektromos csatlakoztatás előtt
győződjön meg arról, hogy az
MŰKÖDÉS
Bekapcsolás
1. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
konnektorhoz.
2. Forgassa a hőmérséklet-szabályozót
az óramutató járásával megegyező
irányba egy közepes beállításra.
20 Progress
Kikapcsolás
A készülék kikapcsolásához forgassa a
hőmérséklet-szabályozót "O" állásba.
• a tárolt élelmiszer mennyisége,
• a készülék elhelyezése.
Általában egy közepes beállítás a
leginkább megfelelő.
A hőmérséklet beállítása
A készülék működtetése:
A hőmérséklet szabályozása
automatikusan történik. Mindazonáltal
saját maga is beállíthatja a készülékben
levő hőmérsékletet.
1. Forgassa el a hőmérsékletszabályozót az óramutató járásával
megegyező irányban, hogy
alacsonyabb hőmérsékletet érjen el a
készülék belsejében.
2. Forgassa el a hőmérsékletszabályozót az óramutató járásával
ellentétes irányban, hogy magasabb
hőmérsékletet érjen el a készülék
belsejében.
A beállítás kiválasztásakor szem előtt kell
tartani, hogy a készülék belsejében levő
hőmérséklet az alábbi tényezőktől függ:
• szobahőmérséklet,
• az ajtónyitások gyakorisága,
NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
A készülék belsejének tisztítása
A készülék legelső használata előtt mossa
ki a készülék belsejét és az összes belső
tartozékot semleges mosogatószeres
langyos vízzel, hogy eltávolítsa a
tökéletesen új termékek tipikus szagát,
majd alaposan szárítsa ki.
VIGYÁZAT! Ne használjon
mosószereket, súrolóporokat,
klór- vagy olajtartalmú
tisztítószereket, mert ezek
károsítják a felületet.
Az ajtópolcok elhelyezése
Ha eltérő méretű élelmiszercsomagok
számára szeretne helyet biztosítani, az
ajtópolcokat különböző magasságokba
állíthatja.
1. Óvatosan tolja felfelé a polcot, amíg ki
nem szabadul.
2. Pozícionálja újra szükség szerint.
Mozgatható polcok
A hűtőszekrény falai több sor polctartó
sínnel vannak ellátva, hogy a polcokat
tetszés szerinti helyre lehessen tenni.
Progress 21
A megfelelő levegőkeringés
érdekében ne helyezze át a
zöldségfiók felett lévő
üvegpolcot.
Hőmérséklet-visszajelző
Az élelmiszerek helyes tárolása
érdekében a hűtőszekrény hőmérsékletvisszajelzővel van felszerelve. A készülék
oldalfalán elhelyezett szimbólum a
hűtőszekrény leghidegebb területét jelöli.
Ha az OK megjelenik (A), helyezze a friss
élelmiszert a szimbólum által jelzett
területre, ha nem (B), akkor állítsa a
hőmérséklet-szabályozót hidegebb
értékre, majd várjon 12 órát a
hőmérséklet-visszajelző ellenőrzése előtt.
A
OK
B
OK
Friss élelmiszer behelyezése
vagy a készülék ajtajának
hosszabb ideig tartó, többszöri
kinyitása után normális
jelenség, hogy az OK üzenet
nem jelenik meg a kijelzőn.
Várjon legalább 12 órát a
hőmérséklet-szabályzó
beállításának megváltoztatása
előtt.
Lefagyasztás és a fagyasztott
termékek tárolása
A fagyasztórekesz alkalmas friss
élelmiszerek lefagyasztására, valamint
fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek
hosszú távú tárolására is.
Az első indításkor, illetve hosszabb
használaton kívüli idő után, mielőtt az
élelmiszereket a rekeszbe pakolná,
üzemeltesse legalább 2 óráig a készüléket
a magasabb beállításokon.
Helyezze a fagyasztandó friss élelmiszert
a felső rekeszbe.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális
élelmiszer-mennyiség a készülék
belsejében található adattáblán van
feltüntetve.
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz
igénybe; ez alatt az idő alatt ne tegyen be
további lefagyasztandó élelmiszert.
Amikor a fagyasztási folyamat
befejeződött, visszaállíthatja a készüléket
a korábban beállított hőmérsékletre.
Véletlenszerűen, például áramkimaradás
miatt bekövetkező leolvadás esetén,
amikor az áramszünet hosszabb ideig tart,
mint a műszaki jellemzők között megadott
„áramkimaradási biztonság” (felolvadási
idő), a felolvadt élelmiszert gyorsan el kell
fogyasztani, vagy azonnal meg kell főzni,
majd pedig a (kihűlés után) újra
lefagyasztani.
Kiolvasztás
A mélyfagyasztott vagy fagyasztott
élelmiszerek használat előtt a
hűtőrekeszben vagy szobahőmérsékleten
kiolvaszthatók, attól függően, hogy mennyi
idő áll rendelkezésre ehhez a művelethez.
A kisebb darabok még akár fagyasztott
állapotban, közvetlenül a fagyasztóból
kivéve is megfőzhetők: ebben az esetben
a főzés hosszabb ideig tart.
Jégkockakészítés
A készülékben egy vagy több
jégkockatartó található jégkockák
készítéséhez.
Amikor a jégkockatartókat ki
akarja venni a fagyasztóból, ne
próbáljon fémeszközzel
segíteni.
1. Töltse meg vízzel ezeket a tálcákat
2. Tegye a jégkockatartókat a
fagyasztórekeszbe.
22 Progress
HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
Normális működéssel járó
hangok:
Az alábbi hangok normális jelenségnek
tekinthetők üzemelés közben:
• Gyenge gurgulázó és bugyborékoló
hang a csőkígyókból a hűtőközeg
áramlása közben.
• Zümmögő vagy pulzáló hang hallható a
kompresszor felől a hűtőközeg
áramoltatása során.
• Hirtelen recsegő zaj hallható a
készülék belseje felől, melyet a
hőtágulás okoz (ez természetes és
nem veszélyes fizikai jelenség).
• Gyenge kattanó zaj hallható a
hőmérséklet-szabályozóból a
kompresszor be- vagy kikapcsolásakor.
Energiatakarékossági tanácsok
• A közepes értékre állított hőmérséklet
biztosítja a friss és fagyasztott
élelmiszerek eltarthatóságát, és
energiamegtakarítást eredményez.
• Hűtőrekesz (Hűtő): Az energia
leghatékonyabb felhasználását az
elhelyezés biztosítja; a rekeszek a
készülék alsó részén találhatók, és a
polcok elosztása egyenletes. Az
ajtóban lévő tárolók elhelyezkedése
nem befolyásolja az
energiafogyasztást.
• Fagyasztórekesz (Fagyasztó): A
készülék belső elosztása a
leghatékonyabb energiafelhasználást
biztosítja.
• Ha a környezeti hőmérséklet magas, és
a hőmérséklet-szabályozó alacsony
hőmérsékletre van állítva, a készülék
pedig teljesen meg van töltve,
előfordulhat, hogy a kompresszor
folyamatosan üzemel, ami miatt jég
vagy dér képződik az elpárologtatón.
Ebben az esetben állítsa a
hőmérséklet-szabályozót magasabb
hőmérsékletre, hogy lehetővé tegye az
automatikus leolvasztást, és ezáltal
energiát takarítson meg.
• Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve
ne hagyja a feltétlenül szükségesnél
tovább nyitva.
Ötletek friss élelmiszerek
hűtéséhez
• Ne tároljon meleg ételt vagy párolgó
folyadékot a hűtőszekrényben.
• Takarja le vagy csomagolja be az
élelmiszereket, különösen, ha
valamelyiknek erős az aromája.
• Úgy helyezze be az ételeket, hogy a
levegő szabadon körbe tudja járni
azokat.
Ötletek a hűtőszekrény
használatához
Hasznos tanácsok:
• Hús (minden fajtája): csomagolja
megfelelő csomagolóanyagba, és
helyezze a zöldséges fiók feletti
üveglapra. A húst legfeljebb 1-2 napig
tárolja.
• Készételek, hidegtálak: fedje le és
helyezze a polcok egyikére.
• Gyümölcsök és zöldségek: alaposan
tisztítsa meg, és helyezze egy erre a
célra készült tartóedénybe. Ha a
banán, krumpli, hagyma vagy
fokhagyma nincs becsomagolva, tilos
őket a hűtőszekrényben tartani.
• Vaj és sajt: speciális légmentes
tartóedénybe kell helyezni, vagy
alufóliába vagy nejlonzacskókba
csomagolni őket, és a lehető legtöbb
levegőt kiszorítani körülöttük.
• Palackok: zárja le kupakkal, és tárolja
őket az ajtó palacktartó rekeszében
vagy (ha van) a palacktartó állványon.
Ötletek fagyasztáshoz
• Csak első osztályú, friss és alaposan
megtisztított élelmiszereket fagyasszon
le.
• A hatékonyabb fagyasztás és
felolvasztás érdekében az
élelmiszereket ossza fel kis adagokra.
Progress 23
• Az ételt alufóliába vagy műanyag
fóliába csomagolja. Ügyeljen arra, hogy
a csomagolás légmentes legyen.
• A már lefagyasztott élelmiszer
felmelegedésének elkerülésére ne
helyezze közvetlenül mellé a friss,
lefagyasztandó élelmiszert.
• A zsírszegény ételeket könnyebben és
hosszabb ideig lehet tárolni, mint a
zsírosakat. A só csökkenti az
élelmiszerek eltarthatóságát.
• A jégkockákat, illetve jégkrémeket ne
fogyassza azonnal a fagyasztóból való
kivétel után, mert fagyási sérülést
okozhatnak.
• Ajánlatos minden egyes csomagon
feltüntetni a lefagyasztás dátumát,
hogy nyomon lehessen követni a
tárolási időket.
Ötletek fagyasztott élelmiszerek
tárolásához
• Ellenőrizze, hogy a kereskedelmileg
lefagyasztott élelmiszereket
megfelelően tárolta-e az eladó.
• Gondoskodjon róla, hogy a fagyasztott
élelmiszerek a lehető legrövidebb időn
belül elkerüljenek az élelmiszerüzletből
a fagyasztóba.
• A kiolvasztott élelmiszerek nagyon
gyorsan romlanak, nem fagyaszthatók
vissza.
• Ne lépje túl az élelmiszergyártó által
feltüntetett tárolási időtartamot.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Általános figyelmeztetések
VIGYÁZAT! Bármilyen
karbantartási művelet előtt
válassza le a készüléket a
hálózatról.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogént tartalmaz, ezért
csak megbízott szerelő
végezhet rajta karbantartást, és
töltheti fel újra.
A készülék tartozékai és
alkatrészei nem tisztíthatók
mosogatógépben.
Rendszeres tisztítás
VIGYÁZAT! Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg a
készülékben lévő csöveket és/
vagy kábeleket.
VIGYÁZAT! Ügyeljen arra,
hogy ne sérüljön meg a
hűtőrendszer.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat
langyos vízzel és egy kevés semleges
mosogatószerrel tisztítsa meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, és törölje tisztára,
hogy biztosítsa azok tisztaságát és
szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa
meg a kondenzátort és a készülék
hátulján lévő kompresszort egy
kefével.
Ezzel javíthatja a készülék
teljesítményét, és csökkentheti az
áramfogyasztást.
A hűtőszekrény jégmentesítése
Rendeltetésszerű használat során az
olvadékvíz minden alkalommal
automatikusan távozik a hűtőrekesz
elpárologtatójáról, amint a kompresszor
leáll. A jégmentesítéssel keletkezett víz a
hűtőtér hátsó falán levő, vályúszerű
24 Progress
csatornán keresztül a készülék hátulján, a
kompresszor felett elhelyezett tartályba
jut, ahonnan elpárolog.
Fontos, hogy a hűtőszekrény hátfalának
közepén látható olvadékvíz
kivezetőnyílást, amely a jégmentesítésből
származó vizet elvezeti, rendszeresen
megtisztítsa, nehogy a víz befolyjon a
tárolótérbe, károsítva a készüléket vagy a
tárolt árut.
A fagyasztó leolvasztása
VIGYÁZAT! Soha ne próbálja
meg éles fémeszközökkel
lekaparni a jeget az
elpárologtatóról, mert
felsértheti azt.
A leolvasztás felgyorsítására
kizárólag a gyártó által ajánlott
eszközöket vagy anyagokat
használjon.
A leolvasztás előtt kb. 12
órával állítson be alacsonyabb
hőmérsékletet annak
érdekében, hogy a működés
megszakítására elegendő
hűtési tartalék halmozódjon fel.
Bizonyos mennyiségű dér mindig
képződik a fagyasztó polcain és a felső
rekesz körül.
Olvassza le a fagyasztót, amikor a
dérréteg vastagsága meghaladja a 3-5
mm-t.
1. Kapcsolja ki a készüléket, vagy húzza
ki a dugaszt a konnektorból.
2. Szedjen ki minden élelmiszert a
készülékből, csomagolja be azokat
több réteg újságpapírba, és tegye
hideg helyre.
VIGYÁZAT! Ha a
leolvasztás közben a
fagyasztott
élelmiszercsomagok
hőmérséklete
megemelkedik, biztonságos
tárolási idejük lerövidülhet.
A fagyasztott árukhoz ne
nyúljon nedves kézzel. A
keze hozzáfagyhat az
élelmiszerhez.
3. Hagyja nyitva az ajtót. Védje meg a
padlót az olvadékvíztől, például egy
ruhadarab leterítésével vagy egy lapos
edény elhelyezésével.
4. A leolvasztási folyamat felgyorsítása
érdekében helyezzen egy fazék
langyos vizet a fagyasztórekeszbe.
Ezenkívül, távolítsa el azokat a
jégdarabokat, amelyek leolvasztás
közben letörnek.
5. A leolvasztás befejezése után
alaposan törölje szárazra a készülék
belsejét. .
6. Kapcsolja be a készüléket, és csukja
be az ajtaját.
7. Állítsa be a hőmérséklet-szabályozót a
maximális hideg elérésére, és
üzemeltesse a készüléket két-három
órán keresztül ezen a beállításon.
Csak ezen idő eltelte után helyezze vissza
az élelmiszert a fagyasztóba.
Használaton kívüli időszak
Ha a készüléket hosszú időn át nem
használja, az alábbi óvintézkedéseket
végezze el:
1. Válassza le a készüléket az
elektromos táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Szükség esetén olvassza le a
készüléket.
4. Tisztítsa meg a készüléket és az
összes tartozékot.
5. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat,
hogy ne képződjenek kellemetlen
szagok.
Progress 25
VIGYÁZAT! Ha a készüléket
bekapcsolva szeretné hagyni,
kérjen meg valakit, időnként
ellenőrizze, hogy a benne lévő
étel nem romlott-e meg
áramkimaradás miatt.
HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Mi a teendő, ha ...
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék nem működik.
A készülék ki van kapcsol‐
va.
Kapcsolja be a készüléket.
A hálózati dugasz nincs
megfelelően csatlakoztat‐
va a konnektorba.
Csatlakoztassa megfelelően a
hálózati dugaszt a konnektor‐
ba.
Nincs feszültség a kon‐
nektorban.
Csatlakoztasson egy másik
elektromos készüléket a háló‐
zati aljzatba. Forduljon szak‐
képzett villanyszerelőhöz.
A világítás készenléti
üzemmódban van.
Csukja be, majd nyissa ki az
ajtót.
A világítás izzója meghi‐
básodott.
Olvassa el az „Izzócsere” c.
részt.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Lásd a „Működés” című sza‐
kaszt.
Túl sok élelmiszert helye‐
zett egyszerre a készülék‐
be.
Várjon néhány órát, majd el‐
lenőrizze ismét a hőmérsékle‐
tet.
A szobahőmérséklet túl
magas.
Olvassa el az adattáblán lévő
klímabesorolást.
A készülékbe helyezett
étel túl meleg volt.
A behelyezés előtt várja meg,
amíg az étel lehűl szobahő‐
mérsékletre.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
A világítás nem működik.
A kompresszor folyamato‐
san működik.
26 Progress
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
Túl sok dér és jég képző‐
dött.
Az ajtó nincs jól becsukva
vagy az ajtótömítés defor‐
málódott/szennyeződött.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
A vízleeresztő dugója
nincs a helyén.
Tegye vissza a helyére a víz‐
leeresztő dugóját.
A készülék teljesen tele
van pakolva, és a legala‐
csonyabb hőmérsékletre
van állítva.
Állítson be magasabb hőmér‐
sékletet. Lásd a „Működés” cí‐
mű szakaszt.
A készülékben a beállított
hőmérséklet túl alacsony,
és a környezeti hőmérsék‐
let túl magas.
Állítson be magasabb hőmér‐
sékletet. Lásd a „Működés” cí‐
mű szakaszt.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Lásd a „Működés” című sza‐
kaszt.
Víz folyik a hűtőszekrény
hátoldalán.
Az automatikus leolvasz‐
tás során a dér megolvad
a hátlapon.
Ez nem hibajelenség.
Víz folyik be a hűtőszek‐
rénybe.
Az élelmiszerek megaka‐
dályozzák, hogy a víz a
vízgyűjtőbe folyjon.
Ügyeljen arra, hogy az élelmi‐
szerek ne érjenek a hátsó fal‐
hoz.
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa meg a kifolyónyílást.
Víz folyik ki a padlóra.
A leolvasztási víz nem a
kompresszor fölötti páro‐
logtató tálcába folyik.
Illessze a leolvasztási víz kifo‐
lyóját a párologtató tálcához.
A készülékben a hőmérsék‐
let túl alacsony/magas.
A hőmérséklet-szabályozó
nincs helyesen beállítva.
Állítson be magasabb/alacso‐
nyabb hőmérsékletet.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
Az élelmiszerek hőmér‐
séklete túl magas.
Hagyja, hogy az élelmiszerek
hőmérséklete szobahőmér‐
sékletre csökkenjen a tárolás
előtt.
Egyszerre túl sok terméket
helyezett be.
Kevesebb élelmiszert helyez‐
zen be egyszerre.
A jégréteg vastagabb mint
4-5 mm.
Olvassza le a készüléket.
Túl gyakran nyitja ki az aj‐
tót.
Csak akkor nyissa ki az ajtót,
amikor szükséges.
Progress 27
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
Nem kering a hideg leve‐
gő a készülékben.
Gondoskodjon arról, hogy ke‐
ringeni tudjon a hideg levegő a
készülékben.
Amennyiben a fenti tanácsok
nem vezetnek eredményre,
forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez.
A sütőlámpa cseréje
A készüléket hosszú
élettartamú belső LEDvilágítással szereltük fel.
Javasoljuk, hogy mindig eredeti
cserealkatrészt használjon.
Kizárólag LED égőt (E14
foglalat) használjon. A
maximális teljesítmény a
lámpaegységen látható.
VIGYÁZAT! Húzza ki a
dugaszt a hálózati aljzatból.
3. Olyan égőt használjon a cseréhez,
melynek jellemzői azonosak az
eredetivel, és kifejezetten háztartási
eszközökhöz gyártották.
4. Szerelje vissza a lámpabúrát.
5. Csavarja be a lámpabúra csavarját.
6. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatba.
7. Nyissa ki az ajtót.
Győződjön meg arról, hogy a világítás
bekapcsol-e.
Az ajtó becsukása
1. Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.
2. Szükség esetén állítsa be az ajtót.
Olvassa el az összeszerelési utasítást.
3. Szükség esetén cserélje ki a hibás
ajtótömítéseket. Forduljon a
márkaszervizhez.
1. Egy csavarhúzóval távolítsa el a
lámpabúra csavarját.
2. A nyíl irányába mozgatva távolítsa el a
lámpabúrát.
MŰSZAKI ADATOK
Termékismertető adatlap
Védjegy
Progress
Modell
PKT1441 925542746
28 Progress
Kategória
7. Hűtő-fagyasztó
Energiahatékonysági osztály
A+
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos tesz‐
teredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás
függ a készülék elhelyezésétől és használatának
módjától
239
Tárolási térfogat literben, hűtőszekrény
180
Tárolási térfogat literben, csillag besorolás
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő zóna
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő
-
Tárolási térfogat literben, teljes
218
Tárolási térfogat literben, fagyasztó
38
Tárolási térfogat literben, gyorshűtő
-
Tárolási térfogat literben, egyéb rekeszek
-
A legmagasabb tárolási térfogatú fagyasztórekesz
csillag értékelése (l)
****
Egyéb terek tervezési hőmérséklete > 14 °C (°C), ha
van
-
Jegesedésmentes (I/N), hűtőszekrény
Nem
Jegesedésmentes (I/N), fagyasztó
Nem
Áramkimaradástól független, órában
20
Fagyasztókapacitás kg/24 órában kifejezve
3
Klímaosztály
SN-N-ST
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amelyben a
készülék rendeltetésszerűen használható, °C érték‐
ben
10
Legmagasabb környezeti hőmérséklet, amelyben a
készülék rendeltetésszerűen használható, °C érték‐
ben
38
Akusztikus zajkibocsátás dB(A) re1 pW
36
Beépíthető készülék I/N
Igen
Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására tervezték
I/N
Nem
Progress 29
Kiegészítő műszaki adatok
A mélyedés méretei
Magasság
1446 mm
Szélesség
560 mm
Mélység
550 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
A műszaki adatok a készülék külsején
vagy belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne
dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa
el a készüléket a helyi újrahasznosító
telepre, vagy lépjen kapcsolatba a
hulladékkezelésért felelős hivatallal.
30 Progress
SATURS
Drošības informācija
Drošības norādījumi
Uzstādīšana
Lietošana
Izmantošana ikdienā
30
31
33
34
35
Padomi un ieteikumi
Kopšana un tīrīšana
Problēmrisināšana
Tehniskie dati
36
37
39
42
Izmaiņu tiesības rezervētas.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu
izmantot nākotnē.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki
ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām,
vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu
un izprot potenciālos riskus.
Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 3 līdz 8 gadu
vecumam un personas ar ļoti plašu un sarežģītu
invaliditāti, ja tās saņēmušas pienācīgas norādes.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties
no tā attiecīgi.
Vispārīgi drošības norādījumi
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un līdzīgiem
mērķiem, piemēram:
Progress 31
lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos
un citās darba vietās;
– viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās viesnīcās
un citās apdzīvojamās vidēs
BRĪDINĀJUMS! Sekojiet, lai ierīces korpusa vai iebūvētās
konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu aizsērējušas.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ražotāja neieteiktas
mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus atkušanas procesa
paātrināšanai.
BRĪDINĀJUMS! Nesabojājiet dzesētāja shēmu.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ēdiena uzglabāšanas
paredzētajos nodalījumos elektroierīces, ja vien to
izmantošanu neparedz ražotājs.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet
ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai neitrālus
tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus,
abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
Neglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, tādas kā aerosoli ar
uzliesmojošu virzošo spēku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS! Ierīci drīkst
uzstādīt tikai kvalificēta
persona.
• Noņemiet visu iesaiņojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Drošības nolūkos nelietojiet ierīci pirms
tās iebūvēšanas.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
• Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
•
•
•
•
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Pārliecinieties, ka ap ierīci brīvi cirkulē
gaiss.
Pēc uzstādīšanas vai durvju vēršanās
virziena maiņas nogaidiet vismaz 4
stundas, līdz pieslēdzat ierīci
elektrotīklam. Tas nepieciešams, lai
ļautu eļļai ieplūst atpakaļ kompresorā.
Pirms jebkāda darba veikšanas ar ierīci
(piemēram, durvju vēršanās virziena
maiņas) atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
Neuzstādiet ierīci blakus radiatoriem,
plītīm, cepeškrāsnīm vai plīts virsmām.
32 Progress
• Nepakļaujiet ierīci lietus iedarbībai.
• Neuzstādiet ierīci tiešos saules staros.
• Neuzstādiet ierīci pārāk mitrās un pārāk
aukstās vietās.
• Pārvietojot ierīci, paceliet to aiz
priekšējās malas, lai nesaskrāpētu
grīdu.
• Ierīces komplektācijā ir iekļauts
mitruma uzsūcēja maisiņš. Tā nav
rotaļlieta. Tas nav ēdams. Izmetiet to
nekavējoties.
Pielietojums
Elektrības padeves pieslēgšana
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Neievietojiet elektriskās ierīces (piem.,
saldējuma pagatavošanas ierīci) ierīcē,
izņemot, ja ražotājs norādījis, ka to var
darīt.
• Ja dzesētāja shēmā rodas bojājumi,
pārliecinieties, ka telpā nav liesmas vai
aizdegšanās avoti. Izvēdiniet telpu.
• Neļaujiet karstiem priekšmetiem
saskarties ar ierīces plastmasas daļām.
• Neglabājiet bezalkoholiskos dzērienus
saldētavas nodalījumā. Tas radīs
spiedienu dzēriena tvertnē.
• Neuzglabājiet ierīcē viegli
uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā
vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas
vai ar viegli uzliesmojošām vielām
piesūcinātus priekšmetus.
• Nepieskarieties kompresoram vai
kondensatoram. Tie ir karsti.
• Neizņemiet un nepieskarieties
saldētavā ievietotajiem produktiem ar
slapjām vai mitrām rokām.
• Nesasaldējiet atkārtoti atkausētu
pārtiku.
• Ievērojiet uzglabāšanas norādījumus,
kas norādīti uz pārtikas iesaiņojuma.
• Pirms pārtikas ievietošanas saldētavas
nodalījumā ietiniet to pārtikai paredzētā
iesaiņojuma materiālā.
BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt
ugunsgrēku un elektrošoku.
BRĪDINĀJUMS! Novietojot
ierīci, pārliecinieties, ka vads
nav aizķēries vai bojāts.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet
daudzkontaktu adapterus vai
pagarinātājus.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
elektriskās detaļas (piem.,
kontaktspraudni, kabeli, kompresoru).
Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru
vai elektriķi, lai nomainītu elektriskās
detaļas.
• Strāvas kabelim jāatrodas zemāk par
spraudkontaktu.
• Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot
aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz
kontaktspraudņa.
BRĪDINĀJUMS! Savainojumu,
apdegumu vai elektrošoka
risks.
Ierīce satur satur uzliesmojošu gāzi,
izobutānu (R600a), dabasgāzi, kas ir videi
praktiski nekaitīga. Rīkojieties uzmanīgi, lai
nesabojātu dzesētāja shēmu, kas satur
izobutānu.
Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS! Pastāv risks
saņemt elektrošoku.
• Šajā ierīcē izmantotā spuldze
paredzēta tikai mājsaimniecības
Progress 33
ierīcēm. Nelietojiet to telpu
apgaismošanai.
Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainojumu vai ierīces
bojājumu risks.
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
• Šīs ierīces dzsētājagregātā ir
ogļūdeņradis. Dzesētājagregāta
atkārtotas uzpildes darbus var veikt
tikai kvalificētas personas.
• Regulāri pārbaudiet ierīces aizplūdes
atveri un, ja nepieciešams, iztīriet to. Ja
izplūdes sistēma nosprostota,
atkausētais ūdens sakrāsies ierīces
apakšējā daļā.
Servisa izvēlne
• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainošanās vai
nosmakšanas risks.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet to.
• Izņemiet durvis, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
• Šīs ierīces dzesētāja shēma un
izolācijas materiāli nekaitē ozona
slānim.
• Izolācijas slānis satur viegli
uzliesmojošu gāzi. Sazinieties ar
vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā
pareizi atbrīvoties no ierīces.
• Nesabojājiet dzesēšanas bloka daļu,
kas atrodas blakus siltummainim.
• Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
tehnisko datu plāksnītē norādītajai
klimatiskajai klasei.
BRĪDINĀJUMS! Skatiet
uzstādīšanas norādījumus, lai
uzstādītu savu ierīci.
Klima‐
tiskā
klase
Temperatūras atbilstība
BRĪDINĀJUMS! Nofiksējiet
ierīci saskaņā ar uzstādīšanas
norādījumos teikti, lai ierīce
nebūtu nestabila.
SN
no +10 °C līdz 32 °C
N
no +16 °C līdz 32 °C
ST
no +16 °C līdz 38 °C
T
no +16 °C līdz 43 °C
Vieta
Lai nodrošinātu labāko veiktspēju, ierīce
jāuzstāda pietiekamā attālumā no siltuma
avotiem, piemēram, radiatoriem,
boileriem, tiešiem saules stariem utt.
Gādājiet, lai korpusa aizmugurē varētu
brīvi cirkulēt gaiss.
Novietojums
Uzstādiet ierīci sausā, labi vēdināmā
telpā, kuras temperatūra atbilst ierīces
34 Progress
Ierīces izmantošana ārpus
noteiktā temperatūras
diapazona var radīt darbības
problēmas dažiem modeļiem.
Pareizu ierīces darbību var
garantēt, izmantojot to tikai
noteiktajā temperatūras
diapazonā. Ja jums ir kādas
šaubas par ierīces
uzstādīšanas vietu, lūdzu,
sazinieties ar pārdevēju, mūsu
klientu apkalpošanas centru vai
tuvāko pilnvaroto servisa
centru.
esošiem noteikumiem atbilstošu
zemējumu.
• Ražotājs neuzņemsies atbildību par
sekām, kas būs radušās, neievērojot
iepriekš minētos norādījumus.
• Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
Ventilācijas prasības
Nodrošiniet ierīces aizmugurē piemērotu
ventilāciju.
5 cm
min.
200 cm2
Elektrības padeves pieslēgums
• Pirms ierīces pieslēgšanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tehnisko
datu plāksnītē minētie sprieguma un
frekvences parametri atbilst mājas
elektrotīkla parametriem.
• Ierīcei jābūt iezemētai. Lai nodrošinātu
zemējumu, strāvas kabeļa
kontaktspraudnis ir aprīkots ar papildu
kontaktu. Ja mājas elektrotīkla
kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš
sazinoties ar kvalificētu speciālistu,
pievienojiet ierīcei atsevišķu, spēkā
min.
200 cm2
UZMANĪBU! Skatiet montāžas
norādījumus uzstādīšanai.
LIETOŠANA
Ierīces ieslēgšana
1. Iespraudiet kontaktdakšu
kontaktligzdā.
2. Pagrieziet temperatūras regulatoru
pulksteņa rādītāja virzienā līdz vidējam
iestatījumam.
Ierīces izslēgšana
Izslēdziet ierīci, pagriežot temperatūras
regulatoru pozīcijā "O".
Temperatūras regulēšana
Temperatūra tiek regulēta automātiski.
Tomēr jūs pats varat iestatīt ierīces iekšējo
temperatūru.
Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu,
atceroties, ka temperatūra ierīces
iekšpusē ir atkarīga no:
• telpas temperatūras;
• durvju vēršanas biežuma;
• ledusskapī uzglabāto produktu
daudzuma;
• ierīces atrašanās vietas.
Vidējais iestatījums parasti ir
vispiemērotākais.
Ierīces lietošana:
1. Pagrieziet temperatūras regulatoru
pulksteņa rādītāja virzienā, lai
pazeminātu ierīces iekšējo
temperatūru.
2. Pagrieziet temperatūras regulatoru
pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai
Progress 35
paaugstinātu ierīces iekšējo
temperatūru.
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Ierīces iekšpuses tīrīšana
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma
aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas
reizes mazgājiet iekšpusi un iekšējos
piederumus ar remdenu ziepjūdeni un pēc
tam rūpīgi nosusiniet tos.
UZMANĪBU! Neizmantojiet
mazgāšanas līdzekļus,
abrazīvos pulverus, tīrīšanas
līdzekļus uz hlora vai eļļas
bāzes, tā kā tie var sabojāt
apdari.
Durvju plauktu novietošana
Lai uzglabātu dažāda lieluma produktus
iesaiņojumā, durvju plauktus var novietot
dažādā augstumā.
1. Pakāpeniski velciet plauktu uz augšu,
līdz tas atbrīvojas.
2. Novietojiet to nepieciešamajā stāvoklī.
Izņemami plaukti
Ledusskapja iekšējās sienas aprīkotas ar
vadotnēm, kas paredzētas plauktu
izvietošanai dažādos līmeņos.
Lai nodrošinātu pareizu gaisa
cirkulāciju, neizņemiet virs
dārzeņu atvilktnes esošo stikla
plauktu.
Temperatūras indikators
Lai nodrošinātu pareizu pārtikas
uzglabāšanu, ledusskapis ir aprīkots ar
temperatūras indikatoru. Ierīces sānā
esošais simbols norāda visaukstāko zonu
ledusskapī.
Ja ir attēlots OK (A), ievietojiet svaigo
pārtiku ar simbolu apzīmētajā zonā; ja nē
(B), ar temperatūras regulatoru iestatiet
zemāku temperatūru un pēc 12 stundām
pārbaudiet temperatūras indikatoru
vēlreiz.
A
OK
B
OK
Pēc svaigas pārtikas
ievietošanas vai atkārtotas vai
ilgstošas ierīces durvju
atvēršanas OK ziņojums var
pazust. Pagaidiet vismaz 12
stundas un tikai tad regulējiet
temperatūru.
36 Progress
Saldētas pārtikas saldēšana un
uzglabāšana
Saldētava ir piemērota svaigu produktu
sasaldēšanai un sasaldētu produktu
ilgstošai uzglabāšanai.
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai arī pēc
ilgstošas ledusskapja neizmantošanas,
pirms ievietojat nodalījumā produktus,
ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2 stundas,
iestatot visaugstāko temperatūru.
Lai sasaldētu svaigus produktus,
ievietojiet tos augšējā nodalījumā.
Maksimālais produktu daudzums, ko var
sasaldēt 24 stundu laikā, ir minēts
tehnisko datu plāksnītē, kas atrodas
ierīces iekšpusē.
Sasaldēšanas process aizņemt 24
stundas: šajā laikā neievietojiet citu
pārtiku, kas jāsasaldē.
Kad saldēšanas process ir beidzies, varat
atjaunot iepriekš iestatīto temperatūru.
Ja sākas nejaušs atkausēšanas process,
piemēram, elektroenerģijas piegādes
pārtraukuma dēļ (elektrības piegādes
pārtraukuma laiks ir ilgāks par tehnisko
datu plāksnītē minēto uzglabāšanas
ilgumu elektroenerģijas piegādes
pārtraukuma gadījumā), atkausētos
produktus nekavējoties jāizmanto vai
jāpagatavo un pēc to atdzišanas —
atkārtoti jāsasaldē (pēc atdzišanas).
Atlaidināšana
Īpaši stipri sasaldēti vai saldēti produkti
pirms to lietošanas jāatlaidina ledusskapja
nodalījumā vai istabas temperatūrā
(atkarībā no šim procesam paredzētā
laika).
Nelielus produktus, kas tikko izņemti no
saldētavas, var pagatavot arī saldētā
veidā: šajā gadījumā palielināsies
produktu pagatavošanas laiks.
Kā iegūt ledus gabaliņus
Ierīces komplektācijā ir viena vai vairākas
ledus gabaliņu pagatavošanai piemērotas
paplātes.
Lai izņemtu trauciņus no
saldētavas, neizmantojiet
metāliskus priekšmetus.
1. Piepildiet šīs paplātes ar ūdeni
2. Ielieciet paplātes saldētavā.
PADOMI UN IETEIKUMI
Skaņas normālas darbības laikā
Darbības laikā ir normālas šādas skaņas:
• Viegla burbuļojoša skaņa atskan no
spirālēm, kad tiek sūknēts dzesēšanas
šķidrums;
• Viegla dūcoša un pulsējoša skaņa
atskan no kompresora, kad tiek
sūknēts dzesēšanas šķidrums;
• Pēkšņa rīboša skaņa no ierīces
iekšpuses, kuru izraisa termiskā
izplešanās (dabisks fizisks fenomens,
kas nav bīstams);
• Viegla klikšķinoša skaņa no
temperatūras regulatora, kad
kompresors ieslēdzas un izslēdzas.
Ieteikumi elektroenerģijas
ietaupīšanā
• Vidējas temperatūras iestatījums
saglabā svaigus un saldētus produktus,
taupot enerģiju.
• Svaigu produktu nodalījums
(ledusskapī): visefektīvākais enerģijas
lietojums tiek nodrošināts konfigurācijā
ar atvilktnēm ierīces apakšējajā daļā un
plauktiem vienmērīgi izkārtotiem.
Durvju plauktu pozīcija neietekmē
enerģijas patēriņu.
• Saldētavas nodalījums (saldētavā):
ierīces iekšējā konfigurācija nodrošina
visefektīvāko enerģijas lietojumu.
• Ja vides temperatūra ir augsta,
temperatūras regulators ir iestatīts uz
zemu temperatūru un ierīcē ir ievietots
maksimāls produktu daudzums,
Progress 37
kompresors, iespējams, darbosies
nepārtrauktā darbības režīmā, veidojot
uz iztvaikotāja apsarmojumu. Šādā
gadījumā iestatiet temperatūras
regulatoru uz augstāku temperatūru, lai
notiktu automātiska atkausēšana un
tādējādi taupītu enerģiju.
• Neatveriet vai neatstājiet ierīces durvis
atvērtas ilgāk nekā tas nepieciešams.
Ieteikumi svaigu produktu
uzglabāšanai ledusskapī
• neuzglabājiet ledusskapī siltus
produktus vai gaistošus šķidrumus;
• Pārklājiet vai iesaiņojiet produktus,
īpaši tos, kuriem piemīt stiprs aromāts.
• novietojiet produktus tā, lai ap tiem
varētu brīvi cirkulēt gaiss.
Ieteikumi uzglabāšanai
ledusskapī
Noderīgi ieteikumi:
• Visa veida gaļa: iesaiņojiet piemērotā
iepakojumā un novietojiet uz stikla
plaukta virs dārzeņu atvilktnes;
Uzglabājiet gaļu ne ilgāk par 1-2
dienām.
• Pagatavoti ēdieni, aukstie ēdieni:
nosedziet un novietojiet jebkurā
plauktā.
• Augļi un dārzeņi: rūpīgi notīriet un
ievietojiet speciālā atvilktnē.
Ledusskapī nedrīkst uzglabāt banānus,
kartupeļus, sīpolus un ķiplokus (ja vien
tie nav iesaiņoti).
• Sviests un siers: ievietojiet speciālā
hermētiskā tvertnē vai ietiniet alumīnija
folijā vai ievietojiet polietilēna maisiņā,
lai izvadītu pēc iespējas vairāk gaisa.
• Pudeles: uzskrūvējiet vāciņu un
novietojiet durvju pudeļu plauktā vai (ja
tāds ir) pudeļu plauktā.
Ieteikumi produktu sasaldēšanai
• Sasaldējiet tikai augstākās kvalitātes,
svaigus un rūpīgi notīrītus produktus.
• Lai efektīvāk sasaldētu un atkausētu,
sadaliet pārtiku mazās porcijās.
• Ietiniet pārtiku alumīnija folijā vai
polietilēnā. Pārliecinieties, ka
iesaiņojums ir hermētisks.
• Lai izvairītos no jau saldētas pārtikas
temperatūras paaugstināšanās,
nenovietojiet tās tuvumā svaigu,
nesaldētu pārtiku.
• Liesi produkti uzglabājas labāk un ilgāk
nekā tie, kuros ir augsts tauku saturs.
Sāls samazina produktu uzglabāšanas
laiku.
• Neēdiet ledus gabaliņus, ledū
sasaldētu ūdeni vai ledenes uzreiz pēc
to izņemšanas no saldētavas. Pastāv
apsaldējuma risks.
• Lai atcerētos produktu sasaldēšanas
laiku, ieteicams to pierakstīt uz katra
individuālā iepakojuma.
Ieteikumi saldētu produktu
uzglabāšanai
• Pārbaudiet, vai tirdzniecībā pieejamie
produkti tika pareizi uzglabāti.
• Pārbaudiet, vai saldētie produkti tiek
ievietoti saldētavā iespējami īsākā laikā
posmā.
• tiklīdz produkti ir atkausēti, tie ātri
bojājas un tos nedrīkst atkārtoti
sasaldēt;
• Nepārsniedziet produktu ražotāja
norādīto uzglabāšanas laiku.
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Vispārīgie brīdinājumi
UZMANĪBU! Pirms apkopes
veikšanas atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
38 Progress
Šīs ierīces dzesēšanas bloks
satur ogļūdeņradi, tādēļ apkopi
un uzlādi var veikt tikai
kvalificēti speciālisti.
Ierīces papildpiederumus un
detaļas trauku mazgājamā
mašīnā mazgāt nedrīkst.
Periodiska tīrīšana
UZMANĪBU! Neraujiet,
nepārvietojiet vai nesabojājiet
ierīcē esošās caurules un/vai
kabeļus.
UZMANĪBU! Nesabojājiet
dzesēšanas sistēmu.
Ierīce regulāri jātīra
1. Tīriet iekšpusi un piederumus ar
remdenu ūdeni un neitrālu tīrīšanas
līdzekli.
2. Regulāri pārbaudiet durvju blīvējumu
un notīriet to, lai uz tā nebūtu netīrumu.
3. Noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.
4. Ja tiem var piekļūt, tīriet ierīces
aizmugurē esošo kondensatoru un
kompresoru ar suku.
Tas uzlabos ierīces veiktspēju un
samazinās elektroenerģijas patēriņu
Ledusskapja atkausēšana
Parastā darbības režīma laikā, ik reizi
apstājoties kompresora motora darbībai,
tiek automātiski likvidēts apsarmojums,
kas veidojas uz ledusskapja nodalījumā
esošā iztvaikotāja. Ūdens, kas rodas
atkausēšanas laikā, tiek novadīts īpašā
tvertnē, kas atrodas ierīces aizmugurē virs
kompresora motora, un tur iztvaiko.
Tādēļ, lai nepieļautu ūdens pārplūšanu un
nokļūšanu uz produktiem, ir svarīgi
periodiski iztīrīt arī ledusskapja nodalījuma
vidusdaļā esošo atkausētā ūdens
aizplūdes atveri.
Saldētavas atkausēšana
UZMANĪBU! Neizmantojiet
cietus skrāpjus ledus
notīrīšanai no iztvaikotāja, jo
šādi to var sabojāt.
Nelietojiet ražotāja neieteiktas
mehāniskas ierīces vai citus
līdzekļus atkausēšanas
procesa paātrināšanai.
Lai uzkrātu pietiekamu
aukstuma rezervi darbības
traucējumu gadījumā, 12
stundas pirms atkausēšanas
iestatiet zemāku temperatūru.
Uz saldētavas plauktiem un ap augšējo
nodalījumu vienmēr izveidojas sarmas
kārtiņa.
Atkausējiet saldētavu, kad ledus biezums
sasniedz aptuveni 3-5 mm.
1. Izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no
elektrotīkla.
2. Izņemiet uzglabāto pārtiku, ietiniet to
vairākos avīžu slāņos un novietojiet
vēsā vietā.
UZMANĪBU! Atkausēšanas
laikā temperatūra saldētās
pārtikas iepakojumos
paaugstinās, tas var
saīsināt produktu derīguma
laiku.
Nepieskarieties saldētajiem
produktiem ar mitrām
rokām. Jūsu rokas var
piesalt pie ēdiena.
Progress 39
3. Atstājiet durvis atvērtas. Pasargājiet
grīdu no atkusušā ūdens, piem., ar
dvieli vai plakanu tvertni.
4. Lai paātrinātu atkausēšanu, novietojiet
saldētavas nodalījumā trauku ar siltu
ūdeni. Papildus pirms atkausēšanas
pabeigšanas izņemiet atkusušos ledus
gabalus.
5. Kad atkausēšana ir pabeigta, rūpīgi
nosusiniet iekšpusi. .
6. Ieslēdziet ierīci un aizveriet durvis.
7. Iestatiet temperatūras regulatoru tā, lai
iegūtu maksimālu aukstumu, un ar šo
iestatījumu darbiniet ierīci divas vai trīs
stundas.
Tikai pēc šī laika ievietojiet pārtikas
produktus atpakaļ saldētavā.
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet
šādus piesardzības pasākumus:
1.
2.
3.
4.
5.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Izņemiet produktus.
Atkausējiet ierīci (ja nepieciešams).
Iztīriet ierīci un visus piederumus.
Atstājiet durvis pusvirus, lai nepieļautu
nepatīkama aromāta veidošanos.
UZMANĪBU! Ja vēlaties atstāt
ierīci ieslēgtu, palūdziet, lai
kāds pārbauda to jūsu
prombūtnes laikā un novērš
produktu sabojāšanos
iespējamā elektroenerģijas
piegādes pārtraukuma
gadījumā.
Ledusskapja ilgstoša
neizmantošana
PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Ierīce nedarbojas.
Ierīce ir izslēgta.
Ieslēdziet ierīci.
Kontaktdakša nav pareizi
pievienota elektrotīkla kon‐
taktligzdai.
Pareizi ievietojiet kontaktdak‐
šu kontaktligzdā.
Elektrotīkla kontaktligzdā
nav strāvas.
Pievienojiet elektrotīkla kon‐
taktligzdai citu elektroierīci.
Sazinieties ar kvalificētu elek‐
triķi.
Lampa darbojas gaidīša‐
nas režīmā.
Aizveriet un atveriet durvis.
Lampa ir bojāta.
Skatiet sadaļu "Lampas no‐
mainīšana".
Temperatūra ir iestatīta
nepareizi.
Skatiet "Lietošana".
Lampa nedeg.
Kompresors nepārtraukti
darbojas.
40 Progress
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Vienlaicīgi ielikts liels
daudzums pārtikas pro‐
duktu.
Pagaidiet dažas stundas un
pēc tam vēlreiz pārbaudiet
temperatūru.
Telpas temperatūra ir pā‐
rāk augsta.
Skatiet klimata klases tabulu
uz datu plāksnītes.
Saldētavā ievietotie pro‐
dukti ir par siltu.
Pirms produktu uzglabāšanas
ļaujiet tiem atdzist līdz istabas
temperatūrai.
Durvis nav pareizi aizvēr‐
tas.
Skatiet sadaļu "Durvju aizvēr‐
šana".
Durvis nav aizvērtas parei‐
zi vai blīvējums ir deformē‐
jies/netīrs.
Skatiet sadaļu "Durvju aizvēr‐
šana".
Nav pareizi ievietots
ūdens izplūdes noslēgs.
Ievietojiet ūdens izplūdes no‐
slēgu pareizi.
Ierīce ir piepildīta pilna, un
tai ir iestatīta viszemākā
temperatūra.
Iestatiet augstāku temperatū‐
ru. Skatiet "Lietošana".
Ierīcē iestatītā temperatūra
ir pārāk zema, un apkārtē‐
jā temperatūra ir pārāk
augsta.
Iestatiet augstāku temperatū‐
ru. Skatiet sadaļu "Lietošana".
Temperatūra ir iestatīta
nepareizi.
Skatiet sadaļu "Lietošana".
Pa ledusskapja aizmugures
sienu plūst ūdens.
Automātiskās atkausēša‐
nas laikā izkusušais ūdens
plūst pa aizmugurējo sie‐
niņu.
Tas ir normāli.
Ūdens ieplūst ledusskapī.
Pārtikas produkti traucē
ūdens ieplūšanai ūdens
kolektorā.
Pārliecinieties, ka pārtikas pro‐
dukti neskaras pie aizmugures
paneļa.
Ūdens notece aizsērējusi.
Iztīriet ūdens noteci.
Ūdens plūst uz grīdas.
Kušanas ūdens tekne nav
pievienota iztvaikošanas
paplātei virs kompresora.
Pievienojiet kušanas ūdens
tekni iztvaikošanas paplātei.
Temperatūra ierīcē ir pārāk
zema/augsta.
Temperatūras regulators
nav pareizi iestatīts.
Iestatiet augstāku/zemāku
temperatūru.
Durvis nav pareizi aizvēr‐
tas.
Skatiet sadaļu "Durvju aizvēr‐
šana".
Pārāk liels apsarmojums vai
ledus kārta.
Progress 41
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Pārtikas produktu tempe‐
ratūra ir pārāk augsta.
Pirms ievietošanas ļaujiet pār‐
tikas produktiem atdzist līdz is‐
tabas temperatūrai.
Vienlaicīgi tiek uzglabāts
pārāk daudz pārtikas pro‐
duktu.
Ievietojiet mazāk pārtikas pro‐
duktu vienlaicīgi.
Apsarmojuma kārtas bie‐
zums pārsniedz 4-5 mm.
Atkausējiet ierīci.
Durvis tika atvērtas pārāk
bieži.
Atveriet durvis tikai tad, ja tas
ir nepieciešams.
Ierīcē necirkulē aukstais
gaiss.
Pārliecinieties, vai ierīcē notiek
aukstā gaisa cirkulācija.
Ja šī informācija nepalīdz
novērst problēmu, sazinieties
ar tuvāko pilnvaroto servisa
centru.
Spuldzes maiņa
Ierīcei ir ilga darba mūža
iekšējais LED apgaismojums.
Ir ļoti ieteicams izmantot tikai
oriģinālās rezerves daļas.
Izmantojiet tikai LED spuldzes
(E14 vītne). Maksimālā jauda
norādīta uz lampas pārsega.
UZMANĪBU! Atvienojiet
kontaktdakšu no elektrotīkla.
1. Ar skrūvgriezi izskrūvējiet skrūvi no
lampas pārsega.
2. Noņemiet lampas pārsegu bultiņas
norādītajā virzienā.
3. Nomainiet veco spuldzi ar jaunu tādu
pašu raksturlielumu spuldzi, kas
paredzēta izmantošanai
mājsaimniecības ierīcēs.
4. Noņemiet lampas pārsegu.
5. Pievelciet skrūvi lampas pārsegā.
6. Pievienojiet kontaktdakšu
elektrotīklam.
7. Atveriet durvis.
Pārliecinieties, ka spuldze ieslēdzas.
Durvju aizvēršana
1. Durvju blīvējuma tīrīšana.
2. Ja nepieciešams, noregulējiet durvis.
Skatiet montāžas norādījumus.
3. Ja nepieciešams, nomainiet durvju
blīvējumu. Sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru.
42 Progress
TEHNISKIE DATI
Ražojuma informācijas lapa
Preču zīme
Progress
Modelis
PKT1441 925542746
Kategorija
7. Ledusskapis–saldētava
Energoefektivitātes klase
A+
Enerģijas patēriņš kWh gadā, balstoties uz 24 stundu
standarta testu rezultātiem. Faktiskais enerģijas patē‐
riņš ir atkarīgs no ierīces izmantošanas un tās atraša‐
nās vietas.
239
Uzglabāšanas tilpums litros, ledusskapis
180
Uzglabāšanas tilpums litros, zvaigznīte
-
Uzglabāšanas tilpums litros, pagraba zona
-
Uzglabāšanas tilpums litros, vīns
-
Uzglabāšanas tilpums litros, kopsumma
218
Uzglabāšanas tilpums litros, saldētājs
38
Uzglabāšanas tilpums litros, vēsuma kamera
-
Uzglabāšanas tilpums litros, citi nodalījumi
-
Tā saldētāja nodalījuma zvaigznīšu apzīmējums, kam
vislielākais uzglabāšanas tilpums (l)
****
Projektētā temperatūra “citiem nodalījumiem” > 14 °C
(°C), jā ir
-
Bezsarmas (J/N), ledusskapis
Nē
Bezsarmas (J/N), saldētājs
Nē
Enerģijas pārtraukšanas drošs, h
20
Saldēšanas jauda, kg/24 h
3
Klimata klase
SN-N-ST
Zemākā apkārtējās vides temperatūra, kurā paredzē‐
ta šī iekārtas lietošana, °C
10
Augstākā apkārtējās vides temperatūra, kurā pare‐
dzēta šī iekārtas lietošana, °C
38
Emitētais akustiskais troksnis, dB(A) re1 pW
36
Lebūvējama iekārta J/N
Jā
šī iekārta paredzēta vienīgi vīna uzglabāšanai Jā/Nē
Nē
Progress 43
Papildu tehniskie dati
Iebūvēšanai paredzētās nišas izmēri
Augstums
1446 mm
Platums
560 mm
Dziļums
550 mm
Spriegums
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Tehniskā informācija atrodas ierīces
ārpusē vai iekšpusē izvietotajā
elektroenerģijas datu plāksnītē.
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti
pārstrādājot elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas
apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo
pašvaldību.
44 Progress
TURINYS
Saugos informacija
Saugos instrukcijos
įrengimas
Naudojimas
Kasdienis naudojimas
44
45
47
48
49
Patarimai
Valymas ir priežiūra
Trikčių šalinimas
Techniniai duomenys
50
51
53
56
Galimi pakeitimai.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už
sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo
ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir
pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo
arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta
patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie
prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai
naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu
susijusius pavojus.
Šį prietaisą gali naudoti nuo 3 iki 8 metų vaikai ir asmenys,
turintys labai sunkią ir sudėtingą negalią, jeigu jie buvo
tinkamai išmokyti tai daryti.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai
pašalinkite.
Bendrieji saugos reikalavimai
•
Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį galima
naudoti, pavyzdžiui:
Progress 45
ūkininkų gyvenamuosiuose namuose; darbuotojų
valgomuosiuose, pavyzdžiui, parduotuvėse, biuruose ir
kitoje darbo aplinkoje;
– viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose
gyvenamosiose vietose.
ĮSPĖJIMAS! Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos
ventiliacinės angos, esančios prietaiso korpuse ar
įmontuotoje konstrukcijoje.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami paspartinti atitirpinimo procesą,
nenaudokite jokių mechaninių prietaisų ar kitų priemonių,
išskyrus gamintojo rekomenduojamas.
ĮSPĖJIMAS! Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų maisto
produktų laikymo skyriuose, išskyrus tuos, kuriuos
rekomenduoja gamintojas.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite tik
neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų,
šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.
Nelaikykite šiame prietaise sprogių medžiagų, pavyzdžiui,
aerozolinių talpyklių su degiu propelentu.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik
gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti pavojus.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SAUGOS INSTRUKCIJOS
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS! Šį prietaisą įrengti
privalo tik kvalifikuotas asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Saugos sumetimais nenaudokite
prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.
• Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
• Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
•
•
•
•
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Prietaisą statykite taip, kad aplink jį
galėtų cirkuliuoti oras.
Pirmą kartą įrengus arba pakeitus
durelių atidarymo kryptį, palaukite bent
4 valandas, prieš jungdami prietaisą į
maitinimo tinklą. Per tą laiką alyva
sutekės atgal į kompresorių.
Prieš atlikdami bet kokius darbus su
prietaisu (pvz., keičiant durelių
atidarymo kryptį), ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo.
Neįrenkite prietaiso šalia radiatorių,
viryklių, orkaičių arba kaitlenčių.
46 Progress
• Nestatykite prietaiso ten, kur ant jo
galėtų užlyti.
• Neįrenkite prietaiso tiesioginiais saulės
spinduliais apšviestoje vietoje.
• Neįrenkite prietaiso per daug drėgnose
ar per šaltose vietose.
• Kai perkeliate prietaisą, kelkite jį už
priekinio krašto, kad nesubraižytumėte
grindų.
• Prietaise yra sausiklio maišelis. Tai ne
žaislas. Tai ne maistas. Iškart jį
išmeskite.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus sukelti
gaisrą ir gauti elektros smūgį.
ĮSPĖJIMAS! Kai statote
prietaisą, įsitikinkite, kad
maitinimo laidas nebūtų
prispaustas ar pažeistas.
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite
daugiakanalių kištukų, jungiklių
ir ilginamųjų laidų.
• Prietaisą privaloma įžeminti.
• Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka maitinimo
tinklo elektros vardinius duomenis.
• Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektrinių dalių (pvz., elektros kištuko,
maitinimo kabelio, kompresoriaus).
Iškvieskite įgaliotojo techninės
priežiūros centro atstovą arba elektriką,
kad pakeistų elektrines dalis.
• Maitinimo kabelis privalo būti žemiau
elektros kištuko lygio.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus
susižaloti, nudegti, gauti
elektros smūgį ar sukelti gaisrą.
Prietaise yra degių dujų, izobutano
(R600a) – tai gamtinės dujos, kurios
visiškai nedaro žalos aplinkai. Būkite
atsargūs, kad nepažeistumėte šaltnešio
grandinės, kurioje yra izobutano.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
• Nedėkite į prietaisą elektrinių prietaisų
(pvz., ledų gaminimo aparatų), nebent
gamintojas būtų nurodęs, kad juos
galima naudoti prietaise.
• Jeigu šaltnešio grandinė būtų pažeista,
patalpoje nedekite liepsnos ir saugokite
prietaisą nuo uždegimo šaltinių. Gerai
išvėdinkite patalpą.
• Prie plastikinių prietaiso dalių neturi
liestis jokie įkaitę daiktai.
• Nelaikykite šaldiklio skyriuje jokių
gazuotų gėrimų. Kitaip gėrimo indas
bus veikiamas slėgio.
• Prietaise nelaikykite degių dujų ir
skysčių.
• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
• Nelieskite kompresoriaus arba
kondensatoriaus. Jie būna karšti.
• Jei jūsų rankos šlapios arba drėgnos,
neimkite ir nelieskite jokių produktų iš
šaldiklio kameros.
• Neužšaldykite atšildyto maisto
pakartotinai.
• Vadovaukitės ant šaldytų maisto
produktų pakuočių pateiktais laikymo
nurodymais.
• Suvyniokite maistą bet kokia sąlyčiui su
maistu tinkančia medžiaga, prieš
dėdami į šaldiklį.
Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus gauti
elektros smūgį.
Progress 47
• Šiame prietaise naudojamos lemputės
tipas yra skirtas tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui
apšviesti.
• Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižeisti
arba uždusti.
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS! Galite susižeisti
arba sugadinti prietaisą.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo
laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilio. Prietaiso techninės
priežiūros ir užpildymo darbus
privaloma atlikti tik kvalifikuotas asmuo.
• Reguliariai tikrinkite prietaiso vandens
išleidimo kanalą ir, jeigu reikia,
išvalykite jį. Jei išleidimo kanalas
užsikimš, tirpsmo vanduo kaupsis
prietaiso apačioje.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite jį.
• Išimkite dureles, kad vaikai ir gyvūnai
neužsidarytų prietaiso viduje.
• Šio prietaiso šaltnešio grandinė ir
izoliacinės medžiagos neardo ozono
sluoksnio.
• Izoliaciniame porolone yra degių dujų.
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
išmesti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
• Nepažeiskite aušinimo įtaiso, esančio
šalia šilumokaičio.
Aptarnavimas
• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami įdiegti
savo prietaisą, skaitykite
diegimo instrukcijos
dokumentą.
ĮSPĖJIMAS! Pritvirtinkite
prietaisą pagal įrengimo
instrukcijos dokumentą, kad
išvengtumėte prietaiso
nestabilumo pavojaus.
Kur statyti prietaisą
Norėdami užtikrinti geriausą veikimą,
įrenkite prietaisą atokiai nuo šilumos
šaltinių, pvz, radiatorių, katilų ir tiesioginių
saulės spindulių. Palikite pakankamai
vietos orui laisvai cirkuliuoti aplink
prietaiso galinę pusę.
Padėties parinkimas
Prietaisą įrenkite sausoje, gerai
vėdinamoje patalpoje, kurioje aplinkos
temperatūra atitiktų klimato klasę,
nurodytą prietaiso duomenų lentelėje.
Klima‐
to kla‐
sė
Aplinkos oro temperatūra
SN
10–32 °C
N
16–32 °C
ST
16–38 °C
T
16–43 °C
48 Progress
Viršijus nustatytas ribas, kai
kurių rūšių modeliuose gali būti
veikimo sutrikimų. Tinkamas
veikimas garantuojamas tik tuo
atveju, jeigu nebus viršytos
nustatytos temperatūros ribos.
Kilus abejonių dėl to, kur įrengti
prietaisą, kreipkitės į pardavėją,
mūsų klientų aptarnavimo
tarnybą arba artimiausią
įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
• Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų
saugos nurodymų, gamintojas
neprisiima jokios atsakomybės.
• Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas:
Reikalavimai ventiliacijai
Už prietaiso turi būti pakankamas oro
srautas.
5 cm
min.
200 cm2
Elektros jungtis
• Prieš prijungdami prietaisą prie elektros
tinklo, patikrinkite, ar duomenų lentelėje
nurodyta įtampa ir dažnis atitinka
maitinimo tinkle esančią įtampą ir
dažnį.
• Prietaisą privaloma įžeminti. Šiam
tikslui elektros maitinimo kabelio
kištuke įrengtas kontaktas. Jei namų
elektros tinklo lizdas neįžemintas,
prietaisą prijunkite prie atskiro
įžeminimo – paisykite galiojančių
reglamentų ir pasitarkite su kvalifikuotu
elektriku.
min.
200 cm2
DĖMESIO Kaip įrengti, žr.
surinkimo instrukciją.
NAUDOJIMAS
Įjungimas
1. Įkiškite kištuką į sieninį elektros tinklo
lizdą.
2. Temperatūros reguliatorių pasukite
pagal laikrodžio rodyklę iki vidutinės
nuostatos.
Išjungimas
Prietaisą išjungsite temperatūros
reguliatorių pasukę į padėtį „O“.
Temperatūros reguliavimas
Temperatūra reguliuojama automatiškai.
Tačiau ir patys galite nustatyti temperatūrą
prietaiso viduje.
Pasirinkite nuostatą atsižvelgdami į tai,
kad temperatūra prietaiso viduje priklauso
nuo šių veiksnių:
• patalpos temperatūros;
• durelių atidarymo dažnumo;
• laikomo maisto kiekio;
• prietaiso vietos.
Dauguma atvejų geriausia nustatyti ties
vidutine nuostata.
Prietaiso naudojimas:
1. Pasukite temperatūros reguliatorių
pagal laikrodžio rodyklę, kad
nustatytumėte žemesnę temperatūrą
prietaiso viduje.
2. Pasukite temperatūros reguliatorių
prieš laikrodžio rodyklę, kad
nustatytumėte aukštesnę temperatūrą
prietaiso viduje.
Progress 49
KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu
neutralaus muilo nuplaukite prietaiso vidų
ir visas vidines dalis – taip pašalinsite
naujam prietaisui būdingą kvapą; paskui
gerai nusausinkite.
DĖMESIO Nenaudokite
ploviklių, šveičiamųjų miltelių,
chloro ar naftos pagrindo
valiklių, nes jie sugadins
apdailą.
Durelių lentynų išdėstymas
Norint laikyti įvairių dydžių maisto
pakuotes, durelių lentynas galima išdėstyti
skirtingame aukštyje.
1. Pamažu traukite lentyną aukštyn, kol ji
atsilaisvins.
2. Tada įstatykite į norimą vietą.
Išimamos lentynos
Šaldytuvo sienelėse yra įrengti bėgeliai,
todėl lentynas galima įstatyti į norimas
vietas.
Neperkelkite stiklinės lentynos
virš daržovių stalčiaus, kad
tinkamai cirkuliuotų oras.
Temperatūros indikatorius
Dėl tinkamo maisto laikymo šaldytuve yra
temperatūros indikatorius. Ant prietaiso
šoninės sienelės esantis simbolis rodo
šalčiausią vietą šaldytuve.
Jeigu rodoma OK (A), dėkite šviežią
maistą į simboliu nurodytą vietą, jeigu
nerodoma (B), nustatykite temperatūros
valdiklį ties šalčiausia nuostata ir palaukite
12 valandų, o po to vėl patikrinkite
temperatūros indikatorių.
A
OK
B
OK
Pridėjus į prietaisą šviežio
maisto arba dažnai ar ilgai
darinėjant dureles, normalu,
kad indikatorius nerodo OK.
Palaukite bent 12 valandų,
prieš vėl reguliuodami
temperatūros valdiklį.
Užšaldymas ir užšaldytų maisto
produktų saugojimas
Šaldiklio skyriuje galima užšaldyti šviežius
maisto produktus ir ilgai laikyti užšaldytus
arba visiškai užšaldytus.
50 Progress
Kai prietaisą įjungiate pirmą kartą arba jei
jo ilgai nenaudojote, prieš dėdami
produktus į šį skyrių leiskite prietaisui
veikti mažiausiai 2 valandas esant
didžiausiai nuostatai.
Norėdami užšaldyti šviežius maisto
produktus, dėkite juos į viršutinį skyrių.
Didžiausias maisto kiekis, kurį galima
užšaldyti per 24 valandas, nurodytas
duomenų lentelėje – prietaiso viduje
esančioje plokštelėje.
Užšaldymo procesas trunka 24 valandas,
tuo metu į šaldiklį negalima dėti daugiau
produktų.
Kai užšaldymas baigiamas, galite atkurti
anksčiau nustatytą temperatūrą.
Atsitiktinio atitirpimo atveju, pavyzdžiui,
išsijungus elektros maitinimui, jei
maitinimo nebuvo ilgiau, negu duomenų
lentelės eilutėje „Produktų išsilaikymo
trukmė“ nurodyta trukmė, atitirpusius
produktus reikia nedelsiant suvartoti arba
iš karto išvirti / iškepti ir užšaldyti
pakartotinai (ataušinus).
Atitirpinimas
Visiškai užšaldytus arba užšaldytus maisto
produktus prieš juos naudojant galima
atitirpinti šaldytuvo skyriuje arba kambario
temperatūroje – tai priklauso nuo to, kiek
laiko galite skirti šiam darbui.
Mažus užšaldytus maisto produkto
gabalėlius galima gaminti iškart juos
išėmus iš šaldiklio, tačiau jų gaminimas
užtruks ilgiau.
Ledo kubelių gamyba
Šiame prietaise yra vienas arba keli dėklai
ledo kubeliams gaminti.
Netraukite dėklų iš šaldiklio
metaliniais įrankiais.
1. Pripildykite šiuos dėklus vandens
2. Įdėkite ledo dėklus į šaldiklio skyrių.
PATARIMAI
Normalaus veikimo garsai
Šie garsai girdėti yra normalu prietaisui
veikiant:
• silpnas gurguliavimas ir burbuliavimas
iš gyvatukų, kai pumpuojamas
šaltnešis.
• Dūzgimas ir pulsuojantis garsas iš
kompresoriaus, kai pumpuojamas
šaltnešis.
• Staigus traškesys prietaiso viduje dėl
terminio plėtimosi (natūralus ir
nepavojingas fizikinis reiškinys).
• Silpnas spragsėjimas iš temperatūros
reguliatoriaus, kai įsijungia ar išsijungia
kompresorius.
Patarimai, kaip taupyti energiją
• Naudojant vidutinės temperatūros
nuostatą maisto produktai išlieka švieži
ir užšaldyti ir sutaupoma energijos.
• Šviežio maisto skyrius (šaldytuvas):
Veiksmingiausias energijos vartojimas
užtikrinamas naudojant stalčius
apatinėje prietaiso dalyje ir vienodai
paskirstant lentynas. Durelių dėžių
padėtis neturi poveikio energijos
sąnaudoms.
• Šaldymo skyrius (šaldiklis): Vidinė
prietaiso sąranka užtikrina
veiksmingiausią energijos vartojimą.
• Jei aplinkos temperatūra aukšta, o
temperatūros reguliatoriumi nustatyta
žema temperatūra ir prietaisas pilnas
produktų, kompresorius gali veikti
nepertraukiamai, todėl ant garintuvo
gali susiformuoti šerkšno arba ledo.
Tokiu atveju temperatūros reguliatorių
reikia nustatyti ties aukštesne
temperatūra – tada automatiškai vyks
atitirpdymas ir bus mažiau suvartojama
energijos.
• Neatidarinėkite dažnai durelių,
nepalikite jų atvirų ilgiau, negu yra
būtina.
Progress 51
Šviežių maisto produktų
šaldymo patarimai
• Šaldytuve nelaikykite šiltų maisto
produktų arba garuojančių skysčių.
• Maisto produktus uždenkite arba
įvyniokite, ypač jei jie pasižymi stipriu
kvapu.
• Maisto produktus išdėstykite taip, kad
aplink juos galėtų laisvai cirkuliuoti
oras.
Šaldymo patarimai
Naudingi patarimai:
• Mėsa (visų rūšių): įvyniokite į tinkamas
pakuotes ir sudėkite ant stiklinės
lentynos, virš daržovių stalčiaus.
Laikykite mėsą ne daugiau kaip 1–2
dienas.
• Paruoštus produktus, šaltus patiekalus:
uždenkite ir padėkite ant bet kurios
lentynos.
• Vaisius ir daržoves: kruopščiai
nuplaukite ir įdėkite į specialų stalčių.
Bananų, bulvių, svogūnų ir česnakų, jei
jie nesupakuoti, šaldytuve laikyti
negalima.
• Sviestą ir sūrį: įdėkite į specialią orui
nepralaidžią talpyklę arba suvyniokite į
aliuminio foliją ar įdėkite ir polietileno
maišelį ir pašalinkite kuo daugiau oro.
• Butelius: reikia uždaryti kamšteliais ir
įdėti į durelėse esančią butelių lentyną
arba (jeigu yra) ant grotelių buteliams.
• Padalykite maistą į mažas porcijas, kad
galėtumėte veiksmingiau užšaldyti ir
atšildyti.
• Suvyniokite maistą į aliuminio foliją
arba polietileną. Patikrinkite, ar
pakuotės nepraleidžia oro.
• Nedėkite šviežio neužšaldyto maisto
prie jau užšaldyto maisto, kad
nepadidintumėte jo temperatūros.
• Liesi maisto produktai laikomi geriau ir
ilgiau negu riebūs produktai. Druska
sumažina maisto produktų laikymo
trukmę.
• Nevalgykite ledo kubelių, ledukų ar
varveklių iškart išėmę juos iš šaldiklio.
Galite nusideginti šalčiu.
• Rekomenduojame ant kiekvieno paketo
nurodyti užšaldymo datą, kad
žinotumėte laikymo trukmę.
Užšaldyto maisto laikymo
patarimai
• Pasirūpinkite, kad pramoniniu būdu
užšaldyti maisto produktai būtų buvę
tinkamai laikyti parduotuvėje.
• Pasirūpinkite, kad užšaldyti produktai iš
parduotuvės į šaldiklį būtų pernešti per
kuo trumpesnį laiką.
• Atitirpdyti maisto produktai greitai
genda; juos pakartotinai užšaldyti
draudžiama.
• Neviršykite maisto produktų gamintojo
nurodyto laikymo trukmės.
Užšaldymo patarimai
• Užšaldykite tik aukščiausios kokybės,
šviežius ir gerai nuvalytus maisto
produktus.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Bendri įspėjimai
DĖMESIO Prieš atlikdami
techninę priežiūrą, ištraukite
prietaiso kištuką.
52 Progress
Šio prietaiso šaldymo bloke yra
angliavandenilių, todėl
techninės priežiūros ir
pakartotinio užpildymo darbus
privalo atlikti tik įgaliotieji
specialistai.
Prietaiso priedų ir dalių
negalima plauti indaplovėje.
Reguliarus valymas
DĖMESIO Netraukite,
nejudinkite ir nepažeiskite jokių
prietaiso viduje esančių
vamzdelių ir (arba) kabelių.
DĖMESIO Nepažeiskite
aušinamosios sistemos.
Įrangą būtina reguliariai valyti:
1. Vidų ir priedus valykite šilto vandens ir
neutralaus muilo tirpalu.
2. Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklius ir
juos nuvalykite, kad būtų švarūs ir be
jokių nešvarumų.
3. Nuplaukite ir gerai nusausinkite.
4. Jeigu pasiekiama, prietaiso gale esantį
kondensatorių ir kompresorių valykite
šepetėliu.
Tokiu būdu pagerinsite prietaiso
veikimą ir sutaupysite elektros
energijos.
Šaldytuvo atitirpdymas
Įprasto prietaiso naudojimo metu, kai
nustoja veikti kompresorius, nuo šaldytuvo
skyriaus sienelės automatiškai
pašalinamas šerkšnas. Atitirpęs vanduo
lataku nuteka į specialų indą, esantį
prietaiso galinėje dalyje, virš
kompresoriaus; ten vanduo išgaruoja.
Labai svarbu reguliariai išvalyti atitirpusio
vandens nutekėjimo angą, kuri yra
šaldytuvo skyriaus kanalo viduryje – tada
vanduo neišsilies ir nelašės ant viduje
esančių maisto produktų.
Šaldiklio atitirpdymas
DĖMESIO Nenaudokite
metalinių įrankių šerkšnui
grandyti nuo garintuvo, nes
galite jį pažeisti.
Norėdami paspartinti
atitirpinimo procesą,
nenaudokite jokių mechaninių
ar dirbtinių priemonių, išskyrus
gamintojo rekomenduojamas.
Maždaug 12 valandų prieš
atitirpinimą nustatykite
žemesnę temperatūrą, kad
susikauptų pakankamai šalčio
atsargų prietaiso veikimui
nutraukti.
Ant šaldiklio lentynų ir aplink viršutinį
skyrių visada susidaro šiek tiek šerkšno.
Atitirpdykite šaldiklį, kai šerkšno sluoksnio
storis yra 3–5 mm.
1. Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką
iš sieninio elektros lizdo.
2. Išimkite laikomus produktus,
suvyniokite juos į kelis sluoksnius
popieriaus ir padėkite vėsioje vietoje
DĖMESIO Dėl atitirpinimo
metu pakilusios užšaldytų
maisto produktų
temperatūros gali
sutrumpėti jų galiojimo
laikas.
Nelieskite užšaldytų maisto
produktų drėgnomis
rankomis. Rankos gali
prišalti prie maisto
produktų.
Progress 53
3. Dureles palikite atviras. Ant grindų
padėkite šluostę arba plokščią indą,
kad apsaugotumėte grindis nuo
tirpsmo vandens.
4. Norėdami pagreitinti atitirpdymą, į
šaldiklio kamerą įdėkite puodą su šiltu
vandeniu. Taip pat išimkite atitirpinimo
metu atlūžusius ledo gabalus.
5. Baigę šalinti šerkšną, kruopščiai
nusausinkite vidų. .
6. Įjunkite prietaisą ir uždarykite dureles.
7. Temperatūros reguliatorių nustatykite į
padėtį, kad būtų šaldoma maksimaliai,
ir leiskite prietaisui veikti šiuo
nustatymu dvi ar tris valandas.
Tik praėjus šiam laikui, vėl sudėkite maistą
į šaldiklio skyrių.
Jeigu prietaisas ilgą laiką nebus
naudojamas, atlikite tokius veiksmus:
1.
2.
3.
4.
5.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
Išimkite visus maisto produktus.
Atitirpdykite prietaisą (jeigu reikia).
Prietaisą ir visus priedus išvalykite.
Dureles palikite atidarytas, kad
nesikauptų nemalonūs kvapai.
DĖMESIO Jeigu norite palikti
prietaisą įjungtą, ko nors
paprašykite, kad kartkartėmis
patikrintų, ar dėl elektros
maitinimo pertrūkio negenda
jame laikomi maisto produktai.
Laikotarpiai, kai prietaisas
nenaudojamas
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas neveikia.
Prietaisas yra išjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Maitinimo laido kištukas
netinkamai įjungtas į elek‐
tros tinklo lizdą.
Tinkamai įkiškite maitinimo lai‐
do kištuką į maitinimo tinklo
lizdą.
Maitinimo tinklo lizde nėra
įtampos.
Įjunkite į maitinimo tinklo lizdą
kitą elektros prietaisą. Kreipki‐
tės į kvalifikuotą elektriką.
Lemputė veikia parengties
režimu.
Uždarykite ir atidarykite dure‐
les.
Perdegusi lemputė.
Žr. skyrių „Lemputės keiti‐
mas“.
Netinkamai nustatyta tem‐
peratūra.
Žr. skyrelį „Veikimas“.
Vienu metu įdėta daug
maisto produktų.
Palaukite keletą valandų ir vėl
patikrinkite temperatūrą.
Lemputė nešviečia.
Kompresorius veikia nesu‐
stodamas.
54 Progress
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Per aukšta patalpos tem‐
peratūra.
Žr. klimato klasių schemą
techninių duomenų plokštelė‐
je.
Į prietaisą įdėti maisto pro‐
duktai pernelyg šilti.
Prieš dėdami maisto produk‐
tus į prietaisą, palaukite, kol jie
atvės iki kambario temperatū‐
ros.
Netinkamai uždarytos du‐
relės.
Žr. skyrių „Durelių uždary‐
mas“.
Durelės netinkamai užda‐
rytos arba deformuotas /
nešvarus tarpiklis.
Žr. skyrių „Durelių uždary‐
mas“.
Netaisyklingai įstatytas
vandens nutekėjimo
kamštis.
Taisyklingai įstatykite vandens
nutekėjimo kamštį.
Prietaisas pilnas produktų
ir nustatyta, kad prietaise
būtų mažiausia temperatū‐
ra
Nustatykite aukštesnę tempe‐
ratūrą. Žr. skyrelį „Veikimas“.
Prietaise nustatyta per že‐
ma temperatūra ir aplinkos
temperatūra per aukšta.
Nustatykite aukštesnę tempe‐
ratūrą. Žr. skyrelį „Veikimas“
Netinkamai nustatyta tem‐
peratūra.
Žr. skyrelį „Veikimas“.
Šaldytuvo galine sienele te‐
ka vanduo.
Automatinio atitirpdymo
proceso metu atitirpo ant
galinės plokštelės susifor‐
mavęs šerkšnas.
Tai normalu.
Į šaldytuvą teka vanduo.
Maisto produktai neleidžia
vandeniui nutekėti į van‐
dens rinktuvą.
Patikrinkite, ar maisto produk‐
tai neliečia galinės sienelės.
Užsikimšo vandens išleidi‐
mo anga.
Išvalykite vandens išleidimo
angą.
Ant grindų yra vandens.
Atitirpusio vandens nute‐
kėjimo vamzdelis veda ne
į garinimo indą, esantį virš
kompresoriaus.
Pritvirtinkite atitirpusio van‐
dens nutekėjimo vamzdelį prie
garinimo indo.
Temperatūra prietaise per
žema / per aukšta.
Netinkamai nustatytas
temperatūros reguliato‐
rius.
Nustatykite aukštesnę / že‐
mesnę temperatūrą.
Susiformuoja pernelyg daug
šerkšno ir ledo.
Progress 55
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Netinkamai uždarytos du‐
relės.
Žr. skyrių „Durelių uždary‐
mas“.
Maisto produktų tempera‐
tūra per aukšta.
Prieš sudėdami maisto pro‐
duktus, juos atvėsinkite iki
kambario temperatūros.
Vienu metu laikoma daug
maisto produktų.
Vienu metu įdėkite mažiau
maisto produktų.
Šerkšno storis yra daugiau
nei 4–5 mm.
Atitirpinkite prietaisą.
Dažnai atidarinėjamos du‐
relės.
Dureles atidarykite tik jei rei‐
kia.
Prietaise nevyksta šalto
oro cirkuliacija.
„Pasirūpinkite, kad prietaise
vyktų šalto oro cirkuliacija.
Jei problemos išspręsti
nepavyko, kreipkitės į
artimiausią įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Lemputės keitimas
Šiame prietaise įrengta ilgai
veikianti diodinė vidaus
apšvietimo lemputė.
Primygtinai rekomenduojama
naudoti tik originalias
atsargines dalis.
Naudokite tik diodines
lemputes (su E14 cokoliu).
Didžiausia galia nurodyta ant
lemputės bloko.
DĖMESIO Ištraukite kištuką iš
elektros tinklo.
1. Atsuktuvu išsukite varžtą iš lemputės
gaubtelio.
2. Nuimkite lemputės gaubtelį rodyklių
nurodyta kryptimi.
3. Seną lemputę pakeiskite nauja,
identiškų savybių, specialiai buitiniams
prietaisams skirta lempute.
4. Vėl uždėkite lemputės gaubtelį.
5. Įsukite varžtą į lemputės gaubtelį.
6. Įjunkite kištuką į elektros tinklo lizdą.
7. Atidarykite dureles.
Patikrinkite, ar lemputė įsijungia.
Durelių uždarymas
1. Nuvalykite durelių sandarinimo
tarpiklius.
2. Jei reikia, sureguliuokite dureles.
Skaitykite surinkimo nurodymus.
3. Jei reikia, pakeiskite pažeistus durelių
tarpiklius. Kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
56 Progress
TECHNINIAI DUOMENYS
Gaminio informacijos lapas
Prekės ženklas
Progress
Modelis
PKT1441 925542746
Kategorija
7. Šaldytuvas-šaldiklis
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Suvartojamos energijos kiekis – kWh per metus, grin‐
džiamas įprasto 24 valandų trukmės bandymo rezul‐
tatais. Kiek energijos suvartojama faktiškai, priklauso
nuo to, kaip aparatas naudojamas ir kur jis bus pasta‐
tytas
239
Šaldytuvo kameros talpa litrais
180
Žvaigždutėmis pažymėtos Kameros talpa litrais
-
Rūsio temperatūros šaldymo Kameros talpa litrais
-
Vyno kameros talpa litrais
-
Bendroji Kameros talpa litrais
218
Šaldiklio kameros talpa litrais
38
Šaltosios kameros talpa litrais
-
Kitų kameros talpa litrais
-
Didžiausios talpos šaldiklio kameros žvaigždučių skai‐
čius (l)
****
Kitų kamerų projektinė temperatūra > 14 °C (°C), jei
taikoma
-
Bešerkšnis šaldytuvas T/N
Ne
Bešerkšnis šaldiklis T/N
Ne
Nutrūkus elektros energijos tiekimui, šaldytuvas neat‐
šyla valandų
20
Šaldymo geba (kg/24 h)
3
Klimato klasė
SN-N-ST
Žemiausia aplinkos temperatūra, kurioje šis aparatas
skirtas naudoti (°C)
10
Aukščiausia aplinkos temperatūra, kurioje šis apara‐
tas skirtas naudoti (°C)
38
Skleidžiamas akustinis triukšmas, dB(A) re1 pW
36
Įmontuojamasis prietaisas T/N
Taip
Progress 57
Šis aparatas skirtas tik vynui laikyti T/N
Ne
Papildomi techniniai duomenys
Prietaiso įrengimo angos matmenys
Aukštis
1 446 mm
Plotis
560 mm
Gylis
550 mm
Įtampa
230 - 240 V
Dažnis
50 Hz
Techninė informacija pateikta duomenų
lentelėje, kuri yra ant prietaiso išorinės ar
vidinės pusės, ir energijos plokštelėje.
APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į
vietos atliekų surinkimo punktą arba
susisiekite su vietnos savivaldybe dėl
papildomos informacijos.
šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į
atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį,
kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti
aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei
perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų
atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
*
58 Progress
Progress 59
www.progress-hausgeraete.de
222377374-A-462019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement