Aeg SDB41211AS User Manual
SDB41211AS
DA
EN
FI
SV
USER
MANUAL
Brugsanvisning
Køle-/fryseskab
User Manual
Fridge Freezer
Käyttöohje
Jääpakastin
Bruksanvisning
Kyl-frys
2
17
32
47
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED...........................................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. INSTALLATION............................................................................................................6
4. BETJENING..................................................................................................................7
5. DAGLIG BRUG............................................................................................................. 7
6. RÅD OG TIPS............................................................................................................... 8
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.................................................................. 10
8. FEJLFINDING.............................................................................................................11
9. STØJ........................................................................................................................... 13
10. TEKNISKE DATA..................................................................................................... 15
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
DANSK
3
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap,
hvis de er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer
og i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i
et evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Brug ikke apparatet, inden det
monteres i den indbyggede struktur,
pga. sikkerhed.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
• Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
• Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
• Udsæt ikke apparatet for regn.
• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
• Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
• Apparatet indeholder en pose med
tørremiddel. Dette er ikke et legetøj.
Dette er ikke mad. Skal bortskaffes
med det samme.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL!
Brug ikke adaptere med
flere stik og
forlængerledninger.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
DANSK
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
• Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk
stød eller brand.
Dette apparat indeholder
brændbar gas, isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med
ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som
egnet af producenten.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
5
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller
fugtige.
• Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
• Følg opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
• Pak madvaren ind i
fødekontaktmateriale, inden den
lægges i fryseren.
2.4 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
• Det type lampe, der anvendes til
dette apparat, er kun til
husholdningsapparater. Den må ikke
bruges til anden belysning.
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
2.6 Service
• Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
6
www.aeg.com
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes
korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
ADVARSEL!
Se dokumentet med
installationsinstruktioner for
at installere dit apparat.
ADVARSEL!
Fastgør apparatet i
overensstemmelse med
dokumentet med
installationsinstruktioner for
at undgå en risiko for
ustabilitet af apparatet.
Der kan opstå visse
funktionsproblemer for visse
typer modeller, når de
betjenes uden for dette
interval. Der kan kun
garanteres korrekt drift
inden for det specifikke
temperaturinterval. Hvis du
er i tvivl om, hvor du kan
installere apparatet, bedes
du henvende dig til
sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede
servicecenter.
3.1 Placering
3.3 Tilslutning, el
For at sikre bedst mulig ydelse bør
apparatet placeres i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, kedler,
direkte sollys osv. Sørg for, at luften kan
cirkulere frit omkring kabinettets
bagside.
• Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
3.2 Placering
Installér apparatet på et tørt sted med
god udluftning indendørs, hvor
rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt.
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
3.4 Krav til lufttilførsel
ST
+16°C til + 38°C
Der skal være tilstrækkelig luftstrøm bag
apparatet.
T
+16°C til + 43°C
DANSK
5 cm
7
FORSIGTIG!
Se monteringsvejledningen
vedr. installation.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
4. BETJENING
4.1 Aktivering
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Drej termostatknappen med uret til
en mellemindstilling.
4.2 Deaktivering
Sluk for apparatet ved at dreje
termostatknappen til stilling "O".
4.3 Indstilling af temperatur
Temperaturen reguleres automatisk. Du
kan dog selv indstille en temperatur
inden i apparatet.
Vælg indstillingen, mens du husker på, at
temperaturen i apparatet afhænger af:
• rumtemperaturen
• hvor ofte lågen åbnes
• mængden af mad
• hvor apparatet står.
I reglen er en mellemindstilling den mest
passende.
Sådan betjenes apparatet:
1. Drej temperaturvælgeren med uret
for at opnå en lavere temperatur
inden i apparatet.
2. Drej temperaturvælgeren mod uret
for at opnå en højere temperatur
inden i apparatet.
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG!
Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets
overflade.
5.2 Placering af dørhylder
Hylderne i døren kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af
forskellig størrelse.
1. Træk gradvist hylden op, til den
kommer fri.
2. Sæt den derpå i den ønskede højde.
8
www.aeg.com
For at indfryse mad skal du lægge det i
det øverste rum.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer, står på
typepladen, der er anbragt indvendigt i
skabet.
Fryseprocessen varer 24 timer, og under
denne periode må der ikke tilføjes anden
mad, der skal nedfryses.
5.3 Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række
skinner, så hylderne kan placeres efter
ønske.
Når fryseprocessen er færdig, kan du
gendanne den tidligere indstillede
temperatur.
Hvis madvarerne optøs ved et uheld
(f.eks. som følge af strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet længere end
den angivne temperaturstigningstid
under tekniske specifikationer, skal
madvarerne enten spises eller tilberedes
og derefter nedfryses igen (efter
afkøling).
5.5 Optøning
Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen. Den sikrer
korrekt luftcirkulation.
5.4 Frysning og opbevaring af
dybfrost
Fryseafdelingen er velegnet til
indfrysning af friske madvarer og til
opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
Når skabet tændes igen efter en længere
periode, hvor det ikke har været anvendt,
skal det køre i mindst 2 timer på højere
indstillinger, inden der lægges madvarer
ind.
Når dybfrostvarer eller nedfrosne
madvarer skal bruges, kan de optøs i
køleafdelingen eller ved stuetemperatur,
afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden
optøning, direkte fra fryseren: i så fald
forlænges tilberedningstiden.
5.6 Isterningbakker
Apparatet har en eller flere bakker til
isterninger.
Brug ikke metalgenstande til
at tage bakkerne ud af
frostrummet.
1. Fyld vand i disse bakker
2. Sæt isbakkerne i frostafdelingen.
6. RÅD OG TIPS
6.1 Normale driftslyde
Følgende lyde er normale under drift:
• Der kommer en svag gurglende og
boblende lyd fra kølerørene, når der
pumpes kølemiddel.
• Der kommer en summende og
pulserende lyd fra kompressoren, når
der pumpes kølemiddel.
• Der kommer en pludselig smældende
lyd fra apparatets inderside, som
forårsages af termisk udvidelse (et
naturligt og ufarligt fysisk fænomen).
DANSK
• Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når
kompressoren tændes eller slukkes.
6.2 Energisparetips
• Middelhøj temperaturindstilling
bevarer friske og frosne madvarer,
samtidig med at der spares energi.
• Rum til friske madvarer (køleskab):
Den mest effektive energianvendelse
sikres i konfigurationen med skufferne
i den nederste del af apparatet og
hylderne jævnt fordelt.
Dørbeholdernes placering påvirker
ikke energiforbruget.
• Frostrum (fryser): Den interne
konfiguraiton af apparatet er den, der
sikrer den meste effektive
energianvendelse.
• Hvis den omgivende temperatur er
høj, termostatknappen står på lav
temperatur, og apparatet er helt fyldt,
kører kompressoren muligvis
konstant, så der dannes rim eller is på
fordamperen. I så fald bør du stille
termostatknappen på en højere
temperatur for at tillade automatisk
afrimning og for at spare energi på
denne måde.
• Åbn lågen så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
6.3 Råd om køling af friske
madvarer
• Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet.
• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt.
• Placer maden, så luften kan cirkulere
frit rundt om den.
6.4 Råd om køling
Nyttige tip:
• Kød (alle slags): pakkes ind i passende
emballage og lægges på glashylden
over grøntsagsskuffen. Opbevar kød i
højst 1-2 dage.
• Tilberedt mad, kolde retter: tildæk og
stil på en hvilken som helst hylde.
9
• Frugt og grønt: rengør grundigt og
læg i en speciel skuffe. Bananer,
kartofler, løg og hvidløg må ikke
lægges i køleskab, med mindre de er
pakket ind.
• Smør og ost: anbring i en særlig
lufttæt beholder eller pak det ind i
alufolie eller i en polyætylenpose for
at udelukke så meget luft som muligt.
• Flasker: luk dem med en kapsel og
opbevare dem i dørflaskehylden, eller
(hvis tilgængelige) på flaskestativet.
6.5 Råd om frysning
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der
er friske og grundigt rengjorte.
• For mere effektiv nedfrysning og
optøning skal maden deles op i små
portioner.
• Pak maden ind i aluminiumsfolie eller
polyætylen. Sørg for, at pakkerne er
lufttætte.
• For at undgå en temperaturstigning af
allerede frossen mad må du ikke
anbringe frisk ufrossen mad lige ved
siden af den.
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige. Salt
nedsætter madens holdbarhed.
• Undlad at spise isterninger og
sodavandsis, lige efter du har taget
dem ud af fryseren. Risiko for
forfrysninger.
• Det er en god idé at mærke alle
pakker med indfrysningsdato, så du
har styr på holdbarheden.
6.6 Tips om opbevaring af
frostvarer
• Sikr dig, at købte dybfrostvarer har
været været korrekt opbevaret i
forretningen.
• Sørg for at bringe frostvarer hjem
hurtigst muligt og lægge dem i
fryseren.
• Optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på
pakken.
10
www.aeg.com
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Generelle advarsler
FORSIGTIG!
Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der
udføres nogen som helst
form for vedligeholdelse.
rende og ned i en særlig beholder bag
på apparatet, over kompressoren, hvor
det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
Apparatets kølesystem
indeholder kulbrinter, og
service og påfyldning af
kølemiddel må derfor kun
udføres af en autoriseret
tekniker.
Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.
7.2 Regelmæssig rengøring
FORSIGTIG!
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller
ledninger i apparatet.
FORSIGTIG!
Undgå at beskadige
kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og
kompressoren bag på skabet med en
børste, hvis der er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
7.3 Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
kompressoren standser.
Afrimningsvandet ledes ud gennem en
7.4 Afrimning af fryseren
FORSIGTIG!
Brug aldrig skarpe
metalgenstande til at skrabe
rim af fryseren. Det kan
beskadige den.
Brug ikke mekaniske
redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at
fremskynde optøningen,
medmindre det er anbefalet
af producenten.
Ca. 12 timer før afrimningen
indstilles termostatknappen
til en lavere temperatur for
at opbygge tilstrækkelig
ekstra køling i tilfælde af
afbrydelse i driften.
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i
frostrummet og rundt om øverste rum.
Fryseren skal afrimes, når laget af rim er
3-5 mm tykt.
1. Sluk for apparatet, og tag elstikket
ud af stikkontakten.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak
dem ind i flere lag avispapir, og læg
dem et koldt sted.
DANSK
3.
4.
5.
6.
7.
FORSIGTIG!
Hvis dybfrostvarernes
temperatur er steget
under afrimningen, kan
det forkorte deres
holdbarhed.
Rør ikke frostvarer med
våde hænder. Hænderne
kan fryse fast til pakken.
Lad døren stå åben. Beskyt gulvet
mod afrimningsvandet, f.eks. med en
klud eller en flad beholder.
Sæt evt. en grydefuld varmt vand i
frostafdelingen for at fremskynde
optøningen. Fjern efterhånden de
stykker is, der går løs under
afrimningen.
Når afrimningen er afsluttet, tørres
grundigt af indvendig. .
Tænd for apparatet, og luk døren.
Sæt termostatknappen på højeste
trin, og lad apparatet stå på denne
indstilling i to-tre timer.
11
Sæt først derefter maden tilbage i
fryseren.
7.5 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
5.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Afrim apparatet (om nødvendigt).
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
FORSIGTIG!
Hvis der skal være tændt for
apparatet: Bed nogen se til
det en gang imellem, så
maden ikke bliver fordærvet,
hvis der har været
strømsvigt.
8. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Hvis noget går galt
Problem
Mulige årsager
Løsning
Apparatet virker ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for køleskabet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
stikkontakten.
Sæt stikket helt ind i stikkontakten.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt. Kontakt en
autoriseret elektriker.
Pæren er i standby.
Luk lågen, og åbn den.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af pæren".
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se under "Betjening".
Pæren lyser ikke.
Kompressoren kører hele tiden.
12
www.aeg.com
Problem
Mulige årsager
Løsning
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Vent nogle få timer, og kontrollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetemperatur.
Se klimaklassediagrammet på
typepladen.
Madvarerne var for varme, Lad madvarerne komme ned
da de blev lagt i apparatet. på stuetemperatur, før de lægges i.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Der er for meget rim og is.
Se under "Lukning af lågen".
Døren er ikke lukket korSe under "Lukning af lågen".
rekt, eller pakningen er defekt/snavset.
Proppen til afløbet er ikke
sat rigtigt i.
Sæt proppen til afløbet rigtigt
i.
Apparatet er helt fuldt og Vælg en højere temperatur. Se
står på den laveste tempe- under "Betjening".
ratur
Temperatur indstillet i apparatet er for lav, og den
omgivende temperatur er
for høj.
Vælg en højere temperatur. Se
under "Betjening"
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se under "Betjening".
Der løber vand ned ad bagpladen i køleskabet.
Rimen smelter på bagpladen under den automatiske afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand inde i køleskabet.
Madvarer forhindrer, at
Sørg for, at madvarerne ikke
vandet løber ned i vandbe- rører ved bagpladen.
holderen.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Der løber vand ud på gulvet. Smeltevandsafløbet er ikke Tilslut smeltevandsafløbet til
tilsluttet fordampningsbak- fordampningsbakken.
ken over kompressoren.
Temperaturen i apparatet er Temperaturen er ikke indfor lav/høj.
stillet korrekt.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Se under "Lukning af lågen".
DANSK
Problem
13
Mulige årsager
Løsning
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i
skabet.
Der er lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Læg færre madvarer i ad gangen.
Tykkelsen af rimen er over
4-5 mm.
Afrim apparatet.
Lågen er blevet åbnet for
tit.
Åbn kun lågen, når det er nødvendigt.
Der cirkulerer ikke kold luft Kontrollér, at der cirkulerer
i apparatet.
kold luft i apparatet.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
8.2 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med
en indvendig LED-pære
med lang holdbarhed.
Brug kun LED-pærer (E14base). Den maksimale effekt
er angivet på
lampeenheden.
3. Udskift pæren med en, der har de
samme karakteristika, og som er
specielt beregnet til
husholdningsapparater.
4. Genmontér lampedækslet.
5. Stram skruen i lampedækslet.
6. Sæt stikket i stikkontakten.
7. Åbn lågen.
Se efter, at lampen lyser.
FORSIGTIG!
Tag stikket ud af kontakten.
8.3 Lukning af døren
Det anbefales kraftigt kun at
bruge originale reservedele.
1. Fjern skruen i lampedækslet ved
hjælp af en skruetrækker.
2. Frakobl lampedækslet i pileness
retning.
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter
tæt. Se monteringsvejledningerne.
3. Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
9. STØJ
Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb).
14
www.aeg.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
DANSK
10. TEKNISKE DATA
10.1 Produktdatablad
Varemærk
AEG
Model
SDB41211AS 925875740
Kategori
7. Køleskab med frostboks
Energieffektivitetsklasse
A+
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardiserede
prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes
og dets placering
231
Nettorumfang i liter, køleskab
147
Nettorumfang i liter, Star
-
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
191
Nettorumfang i liter, fryser
44
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste nettorumfang (l)
****
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C), hvis
det er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
Nej
Frostfri (J/N), fryser
Nej
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
18
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
2
Klimaklasse
SN-N-ST
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
38
Emission af støj dB(A) re 1 pW
36
Apparat beregnet til indbygning J/N
Ja
Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring
af vin J/N
Nej
15
16
www.aeg.com
10.2 Yderligere tekniske data
Nichemål
Højde
1225 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
11. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
ENGLISH
17
CONTENTS
1. SAFETY INFORMATION........................................................................................... 17
2. SAFETY INSTRUCTIONS...........................................................................................19
3. INSTALLATION..........................................................................................................21
4. OPERATION...............................................................................................................22
5. DAILY USE.................................................................................................................. 22
6. HINTS AND TIPS........................................................................................................23
7. CARE AND CLEANING.............................................................................................25
8. TROUBLESHOOTING............................................................................................... 26
9. NOISES....................................................................................................................... 28
10. TECHNICAL DATA..................................................................................................30
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help
make life simpler - features you might not find on ordinary appliances. Please
spend a few minutes reading to get the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com/webselfservice
Register your product for better service:
www.registeraeg.com
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the
following data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
1.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance,
carefully read the supplied instructions. The
manufacturer is not responsible for any injuries or
damage that are the result of incorrect installation or
18
www.aeg.com
usage. Always keep the instructions in a safe and
accessible location for future reference.
1.1 Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning the use of the appliance in a
safe way and understand the hazards involved.
This appliance may be used by children between 3
and 8 years of age and persons with very extensive
and complex disabilities, if they have been properly
instructed.
Children of less than 3 years of age should be kept
away from the appliance unless continuously
supervised.
Do not let children play with the appliance.
Children shall not carry out cleaning and user
maintenance of the appliance without supervision.
Keep all packaging away from children and dispose of
it appropriately.
1.2 General Safety
•
•
•
•
This appliance is intended to be used in household
and similar applications such as:
– Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and
other residential type environments
WARNING: Keep ventilation openings, in the
appliance enclosure or in the built-in structure, clear of
obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices or other
means to accelerate the defrosting process, other
than those recommended by the manufacturer.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
ENGLISH
•
•
•
•
•
19
WARNING: Do not use electrical appliances inside the
food storage compartments of the appliance, unless
they are of the type recommended by the
manufacturer.
Do not use water spray and steam to clean the
appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use
neutral detergents. Do not use abrasive products,
abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
Do not store explosive substances such as aerosol
cans with a flammable propellant in this appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its Authorised Service Centre or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
2. SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
WARNING!
Only a qualified person must
install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Do not use the appliance before
installing it in the built-in structure
due to safety manner.
• Follow the installation instructions
supplied with the appliance.
• Always take care when moving the
appliance as it is heavy. Always use
safety gloves and enclosed footwear.
• Make sure the air can circulate around
the appliance.
• At first installation or after reversing
the door wait at least 4 hours before
connecting the appliance to the
power supply. This is to allow the oil
to flow back in the compressor.
• Before carrying out any operations on
the appliance (e.g. reversing the
door), remove the plug from the
power socket.
• Do not install the appliance close to
radiators or cookers, ovens or hobs.
• Do not expose the appliance to the
rain.
• Do not install the appliance where
there is direct sunlight.
• Do not install this appliance in areas
that are too humid or too cold.
• When you move the appliance, lift it
by the front edge to avoid scratching
the floor.
• The appliance contains a bag of
desiccant. This is not a toy. This is not
food. Please dispose of it
immediately.
2.2 Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electric
shock.
WARNING!
When positioning the
appliance, ensure the supply
cord is not trapped or
damaged.
WARNING!
Do not use multi-plug
adapters and extension
cables.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the parameters on the
rating plate are compatible with the
20
www.aeg.com
•
•
•
•
•
electrical ratings of the mains power
supply.
Always use a correctly installed
shockproof socket.
Make sure not to cause damage to
the electrical components (e.g. mains
plug, mains cable, compressor).
Contact the Authorised Service
Centre or an electrician to change the
electrical components.
The mains cable must stay below the
level of the mains plug.
Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
2.3 Use
WARNING!
Risk of injury, burns, electric
shock or fire.
The appliance contains flammable
gas, isobutane (R600a), a natural gas with
a high level of environmental
compatibility. Be careful not to cause
damage to the refrigerant circuit
containing isobutane.
• Do not change the specification of
this appliance.
• Do not put electrical appliances (e.g.
ice cream makers) in the appliance
unless they are stated applicable by
the manufacturer.
• If damage occurs to the refrigerant
circuit, make sure that there are no
flames and sources of ignition in the
room. Ventilate the room.
• Do not let hot items to touch the
plastic parts of the appliance.
• Do not put soft drinks in the freezer
compartment. This will create
pressure on the drink container.
• Do not store flammable gas and
liquid in the appliance.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
• Do not touch the compressor or the
condenser. They are hot.
• Do not remove or touch items from
the freezer compartment if your hands
are wet or damp.
• Do not freeze again food that has
been thawed.
• Follow the storage instructions on the
packaging of frozen food.
• Wrap the food in any food contact
material before putting it in the
freezer compartment.
2.4 Internal lighting
WARNING!
Risk of electric shock.
• The type of lamp used for this
appliance is for household appliances
only. Do not use it for house lighting.
2.5 Care and cleaning
WARNING!
Risk of injury or damage to
the appliance.
• Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.
• This appliance contains hydrocarbons
in the cooling unit. Only a qualified
person must do the maintenance and
the recharging of the unit.
• Regularly examine the drain of the
appliance and if necessary, clean it. If
the drain is blocked, defrosted water
collects in the bottom of the
appliance.
2.6 Service
• To repair the appliance contact the
Authorised Service Centre.
• Use original spare parts only.
2.7 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
ENGLISH
• Remove the door to prevent children
and pets to be closed inside of the
appliance.
• The refrigerant circuit and the
insulation materials of this appliance
are ozone-friendly.
• The insulation foam contains
flammable gas. Contact your
21
municipal authority for information on
how to discard the appliance
correctly.
• Do not cause damage to the part of
the cooling unit that is near the heat
exchanger.
3. INSTALLATION
WARNING!
Refer to Safety chapters.
WARNING!
Refer to installation
instruction document to
install your appliance.
WARNING!
Fix the appliance in
accordance with installation
instruction document to
avoid a risk of instability of
the appliance.
Some functional problems
might occur for some types
of models when operating
outside of that range. The
correct operation can only
be guaranteed within the
specified temperature
range. If you have any
doubts regarding where to
install the appliance, please
turn to the vendor, to our
customer service or to the
nearest Authorised Service
Centre.
3.1 Location
3.3 Electrical connection
To ensure best performance, install the
appliance well away from sources of heat
such as radiators, boilers, direct sunlight
etc. Make sure that air can circulate freely
around the back of the cabinet.
• Before plugging in, ensure that the
voltage and frequency shown on the
rating plate correspond to your
domestic power supply.
• The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the
domestic power supply socket is not
earthed, connect the appliance to a
separate earth in compliance with
current regulations, consulting a
qualified electrician.
• The manufacturer declines all
responsibility if the above safety
precautions are not observed.
• This appliance complies with the
E.E.C. Directives.
3.2 Positioning
Install the appliance in a dry, well
ventilated indoors where the ambient
temperature corresponds to the climate
class indicated on the rating plate of the
appliance.
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
3.4 Ventilation requirements
ST
+16°C to + 38°C
The airflow behind the appliance must
be sufficient.
T
+16°C to + 43°C
22
www.aeg.com
5 cm
CAUTION!
Refer to the assembly
instructions for the
installation.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
4. OPERATION
4.1 Switching on
1. Insert the plug into the wall socket.
2. Turn the Temperature regulator
clockwise to a medium setting.
4.2 Switching off
To turn off the appliance, turn the
temperature regulator to the "O"
position.
4.3 Temperature regulation
The temperature is regulated
automatically. However, you can set a
temperature inside the appliance
yourself.
Choose the setting keeping in mind that
the temperature inside the appliance
depends on:
• room temperature,
• frequency of opening the door,
• quantity of food stored,
• appliance location.
A medium setting is generally the most
suitable one.
To operate the appliance:
1. Turn the temperature regulator
clockwise to obtain a lower
temperature inside the appliance.
2. Turn the temperature regulator
counterclockwise to obtain a higher
temperature inside the appliance.
5. DAILY USE
WARNING!
Refer to Safety chapters.
5.1 Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, the interior and all internal
accessories should be washed with
lukewarm water and some neutral soap
to remove the typical smell of a brandnew product, then dried thoroughly.
CAUTION!
Do not use detergents,
abrasive powders, chlorine
or oil-based cleaners as they
will damage the finish.
5.2 Positioning the door
shelves
To permit storage of food packages of
various sizes, the door shelves can be
placed at different heights.
1. Gradually pull the shelf up until it
comes free.
2. Reposition as required.
ENGLISH
23
The maximum amount of food that can
be frozen in 24 hours is specified on the
rating plate, a label located on the
inside of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours,
during this period do not add other food
to be frozen.
When the freezing process is completed,
you can restore previously set
temperature.
5.3 Movable shelves
The walls of the refrigerator are
equipped with a series of runners so that
the shelves can be positioned as desired.
In the event of accidental defrosting, for
example due to a power failure, if the
power has been off for longer than the
value shown in the technical
characteristics chart under "rising time",
the defrosted food must be consumed
quickly or cooked immediately and then
re-frozen (after cooling).
5.5 Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to
being used, can be thawed in the
refrigerator compartment or at room
temperature, depending on the time
available for this operation.
Do not move the glass shelf
above the vegetable drawer
to ensure correct air
circulation.
5.4 Freezing and storage of
frozen food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen
and deep-frozen food for a long time.
When first starting-up or after a period
out of use, before putting the products
in the compartment let the appliance run
at least 2 hours on the higher settings.
Small pieces may even be cooked still
frozen, directly from the freezer: in this
case, cooking will take longer.
5.6 Ice-cube production
This appliance is equipped with one or
more trays for the production of icecubes.
Do not use metallic
instruments to remove the
trays from the freezer.
1. Fill these trays with water
2. Put the ice trays in the freezer
compartment.
To freeze fresh food place it in the top
compartment.
6. HINTS AND TIPS
6.1 Normal operating sounds
The following sounds are normal during
operation:
• A faint gurgling and bubbling sound
from coils sound when refrigerant is
pumped.
• A whirring and pulsating sound from
the compressor when refrigerant is
pumped.
24
www.aeg.com
• A sudden cracking noise from inside
appliance caused by thermic
dilatation (a natural and not
dangerous physical phenomenon).
• A faint click noise from the
temperature regulator when the
compressor switches on or off.
6.2 Hints for energy saving
• Medium temperature setting
preserves fresh and frozen foods
while saving energy.
• Fresh Food Compartment (Fridge):
Most efficient use of energy is
ensured in the configuration with the
drawers in the bottom part of the
appliance and shelves evenly
distributed. Position of the door bins
does not affect energy consumption.
• Frozen Compartment (Freezer): The
internal configuration of the appliance
is the one that ensures the most
efficient use of energy.
• If the ambient temperature is high
and the temperature control is set to
low temperature and the appliance is
fully loaded, the compressor may run
continuously, causing frost or ice
formation on the evaporator. In this
case, set the temperature control
toward higher temperature to allow
automatic defrosting and to save
energy this way.
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
6.3 Hints for fresh food
refrigeration
• Do not store warm food or
evaporating liquids in the refrigerator.
• Cover or wrap the food, particularly if
it has a strong flavour.
• Position food so that air can circulate
freely around it.
6.4 Hints for refrigeration
Useful hints:
• Meat (all types): wrap in a suitable
packaging and place it on the glass
shelf above the vegetable drawer.
Store meat for at most 1-2 days.
• Cooked foods, cold dishes: cover and
place on any shelf.
• Fruit and vegetables: clean
thoroughly and place in a special
drawer. Bananas, potatoes, onions
and garlic must not be kept in the
refrigerator if not packed.
• Butter and cheese: place in a special
airtight container or wrap in an
aluminium foil or a polythene bag to
exclude as much air as possible.
• Bottles: close with a cap and place on
the door bottle shelf, or (if available)
on the bottle rack.
6.5 Hints for freezing
• Freeze only top quality, fresh and
thoroughly cleaned food products.
• For more efficient freezing and
thawing divide food into small
portions.
• Wrap the food in aluminium foil or
polythene. Make sure that the
packages are airtight.
• To avoid increase in temperature of
already frozen food, do not place
fresh unfrozen food directly next to it.
• Lean foods store better and longer
than fatty ones. Salt reduces the
storage life of food.
• Do not eat ice cubes, water ices or ice
lollies immediately after taking them
out of the freezer. Risk of frostbites.
• It is advisable to show the freezing
date on each individual pack to
enable you to keep tab of the storage
time.
6.6 Hints for storage of frozen
food
• Make sure that the commercially
frozen food products were adequately
stored by the retailer.
• Make sure that frozen foodstuffs are
transferred from the food store to the
freezer in the shortest possible time.
• Once defrosted, food deteriorates
rapidly and cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period
indicated by the food manufacturer.
ENGLISH
25
7. CARE AND CLEANING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
7.1 General warnings
CAUTION!
Unplug the appliance before
carrying out any
maintenance operation.
This appliance contains
hydrocarbons in its cooling
unit; maintenance and
recharging must therefore
only be carried out by
authorized technicians.
7.3 Defrosting of the
refrigerator
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator
compartment every time the motor
compressor stops, during normal use.
The defrost water drains out through a
trough into a special container at the
back of the appliance, over the motor
compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the
defrost water drain hole in the middle of
the refrigerator compartment channel to
prevent the water overflowing and
dripping onto the food inside.
The accessories and parts of
the appliance are not
suitable for washing in a
dishwasher.
7.2 Periodic cleaning
CAUTION!
Do not pull, move or
damage any pipes and/or
cables inside the appliance.
CAUTION!
Do not damage the cooling
system.
The equipment has to be cleaned
regularly:
1. Clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
2. Regularly check the door seals and
wipe them clean to ensure they are
clean and free from debris.
3. Rinse and dry thoroughly.
4. If accessible, clean the condenser
and the compressor at the back of
the appliance with a brush.
This will improve the performance of
the appliance and save electricity
consumption.
7.4 Defrosting of the freezer
CAUTION!
Never use sharp metal tools
to scrape off frost from the
evaporator as you could
damage it.
Do not use a mechanical
device or any artificial means
to speed up the thawing
process other than those
recommended by the
manufacturer.
About 12 hours prior to
defrosting set a lower
temperature in order to
build up sufficient chill
reserve in case of any
interruption in operation.
26
www.aeg.com
A certain amount of frost will always form
on the freezer shelves and around the
top compartment.
Defrost the freezer when the frost layer
reaches a thickness of about 3-5 mm.
1. Switch off the appliance or pull out
electrical plug from the wall socket.
2. Remove any stored food, wrap it in
several layers of newspaper and put
it in a cool place.
CAUTION!
A temperature rise of the
frozen food packs during
defrosting may shorten
their safe storage life.
Do not touch frozen
goods with wet hands.
Hands can freeze to the
goods.
3. Leave the door open. Protect the
floor from the defrosting water e.g.
with a cloth or a flat vessel.
4. In order to speed up the defrosting
process, place a pot of warm water in
the freezer compartment. In addition,
remove pieces of ice that break away
before defrosting is complete.
5. When defrosting is complete, dry the
interior thoroughly. .
6. Switch on the appliance and close
the door.
7. Set the temperature regulator to
obtain the maximum coldness and
run the appliance for two or three
hours using this setting.
Only after this time put the food back
into the freezer compartment.
7.5 Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
1. Disconnect the appliance from
electricity supply.
2. Remove all food.
3. Defrost the appliance (if necessary).
4. Clean the appliance and all
accessories.
5. Leave the door/doors open to
prevent unpleasant smells.
CAUTION!
If you want to keep the
appliance switched on, ask
somebody to check it once
in a while to prevent the
food inside from spoiling in
case of a power failure.
8. TROUBLESHOOTING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
8.1 What to do if...
Problem
Possible cause
Solution
The appliance does not operate.
The appliance is switched
off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not con- Connect the mains plug to the
nected to the mains socket mains socket correctly.
correctly.
The lamp does not work.
There is no voltage in the
mains socket.
Connect a different electrical
appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
ENGLISH
Problem
The compressor operates
continually.
27
Possible cause
Solution
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
Temperature is set incorrectly.
Refer to "Operation".
Many food products were
put in at the same time.
Wait few hours and then check
the temperature again.
The room temperature is
too high.
Refer to climate class chart on
the rating plate.
Food products placed in
the appliance were too
warm.
Allow food products to cool to
room temperature before storing.
The door is not closed cor- Refer to "Closing the door".
rectly.
There is too much frost and
ice.
The door is not closed cor- Refer to "Closing the door".
rectly or the gasket is deformed/dirty.
The water drainage plug is Position the water drainage
not correctly positioned.
plug in the correct way.
Appliance is fully loaded
and it is set to the lowest
temperature
Set a higher temperature. Refer to "Operation".
Temperature set in the ap- Set a higher temperature. Repliance is too low and the fer to "Operation"
ambient temperature is
too high.
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
Temperature is set incorrectly.
Refer to "Operation" .
During the automatic defrosting process, frost
melts on the rear plate.
This is correct.
Water flows inside the refrig- Food products prevent the Make sure that food products
erator.
water to flow into the wado not touch the rear plate.
ter collector.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Water flows on the floor.
The melting water outlet is Attach the melting water outnot connected to the
let to the evaporative tray.
evaporative tray above the
compressor.
The temperature in the appliance is too low/too high.
The temperature regulator Set a higher/lower temperais not set correctly.
ture.
28
www.aeg.com
Problem
Possible cause
Solution
The door is not closed cor- Refer to "Closing the door".
rectly.
The food products' temperature is too high.
Let the food products temperature decrease to room temperature before storage.
Many food products are
stored at the same time.
Add less food products at the
same time.
The thickness of the frost is Defrost the appliance.
greater than 4-5 mm.
The door has been
opened often.
Open the door only if necessary.
There is no cold air circula- Make sure that there is cold air
tion in the appliance.
circulation in the appliance.
If the advice does not lead
to the desired result, contact
the nearest Authorised
Service Centre.
8.2 Replacing the lamp
The appliance is equipped
with a long-life LED interior
light.
It is strongly recommended
to use original spare parts
only.
Use LED bulbs (E14 base)
only. The maximum power is
shown on the lamp unit.
CAUTION!
Disconnect the plug from
the mains socket.
1. Using a screwdriver, remove the
screw from the lamp cover.
2. Detach the lamp cover in the
direction of the arrows.
3. Replace the lamp with the one that
has identical characteristics and is
specifically designed for household
appliances.
4. Reassemble the lamp cover.
5. Tighten the screw to the lamp cover.
6. Connect the plug to the mains
socket.
7. Open the door.
Make sure that the light switches on.
8.3 Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to
assembly instructions.
3. If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Authorised
Service Centre.
9. NOISES
There are some sounds during normal running (compressor, refrigerant circulation).
ENGLISH
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
29
30
www.aeg.com
10. TECHNICAL DATA
10.1 Product information sheet
Trade Mark
AEG
Model
SDB41211AS 925875740
Category
7. Refrigerator-freezer
Energy efficiency class
A+
Energy consumption in kWh per year, based on
standard test results for 24 hours. The actual energy
consumption will depend on how the appliance is
used and where it is located
231
Storage volume in litres, Fridge
147
Storage volume in litres, Star
-
Storage volume in litres, Cellar zone
-
Storage volume in litres, Wine
-
Storage volume in litres, Total
191
Storage volume in litres, Freezer
44
Storage volume in litres, Chiller
-
Storage volume in litres, Other compartments
-
Star rating of freezer compartment with highest stor- ****
age volume (l)
Design temperature of other compartments > 14 °C (°C), if any
Frost free (Y/N), Fridge
No
Frost free (Y/N), Freezer
No
Power cut safe in h
18
Freezing capacity in kg/24h
2
Climate class
SN-N-ST
Lowest ambient temperature at which this appliance 10
is intended to be used, in °C
Highest ambient temperature at which this appliance is intended to be used, in °C
38
Acoustical noise emissions dB(A) re1 pW
36
Built in appliance Y/N
Yes
This appliance is intended to be used exclusively for No
the storage of wine Y/N
ENGLISH
10.2 Additional technical data
Dimensions of the recess
Height
1225 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Voltage
230 - 240 V
Frequency
50 Hz
31
The technical information is situated in
the rating plate, on the external or
internal side of the appliance and on the
energy label.
11. ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle materials with the symbol .
Put the packaging in relevant containers
to recycle it. Help protect the
environment and human health by
recycling waste of electrical and
electronic appliances. Do not dispose of
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
32
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT.............................................................................................32
2. TURVALLISUUSOHJEET............................................................................................34
3. ASENNUS...................................................................................................................36
4. KÄYTTÖ......................................................................................................................37
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 37
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA............................................................................................ 38
7. HOITO JA PUHDISTUS............................................................................................. 40
8. VIANMÄÄRITYS......................................................................................................... 41
9. ÄÄNET........................................................................................................................ 44
10. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................. 45
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
SUOMI
33
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteiset henkilöt saavat käyttää tätä laitetta,
jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla
tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
34
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Älä käytä laitetta ennen kuin se on
asennettu turvallisesti kalusteeseen.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
• Odota vähintään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
• Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
• Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen
lähelle.
• Suojaa laite vesisateelta.
• Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
• Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
• Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
• Laite sisältää pussin kuivausainetta.
Sitä ei ole tarkoitettu leikkikaluksi. Sitä
ei ole tarkoitettu syötäväksi. Hävitä se
välittömästi.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
VAROITUS!
Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä,
ettei virtajohto ole jäänyt
puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS!
Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
SUOMI
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
• Älä aseta virvoitusjuomia
pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön
muodostuu painetta.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
35
• Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät tai
kosteat.
• Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
• Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
• Kääri ruoat elintarvikekäyttöön
tarkoitettuun materiaaliin ennen
niiden asettamista pakastimeen.
2.4 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty
lampputyyppi on tarkoitettu vain
kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
• Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.
2.6 Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
36
www.aeg.com
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
• Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
VAROITUS!
Asenna laite noudattamalla
asennusohjeita.
VAROITUS!
Varmista laitteen hyvä
tasapaino kiinnittämällä se
asennusohjeiden mukaisesti.
3.1 Sijainti
Parhaan mahdollisen toiminnan
varmistamiseksi laitetta ei saa asentaa
lämmönlähteiden, kuten
lämpöpattereiden tai boilereiden tms.
lähelle eikä suoraan auringonvaloon.
Tarkista, että ilma pääsee kiertämään
vapaasti laitteen takana.
3.2 Sijoittaminen
Asenna laite kuivaan ja hyvin tuuletettuun
sisätilaan, jossa ympäristön lämpötila
vastaa laitteen arvokilvessä mainittua
ilmastoluokkaa.
Joissakin malleissa voi
esiintyä toiminnallisia
ongelmia, jos niitä käytetään
kyseisen käyttövälin
ulkopuolella. Virheetön
toiminta taataan vain
määritetyllä lämpötilavälillä.
Jos laitteen asennuspaikan
valitsemisessa on
epäselvyyksiä, käänny
jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai
lähimmän valtuutetun
huoltopalvelun puoleen.
3.3 Sähköliitäntä
• Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
• Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
• Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C – +32 °C
N
+16 °C – +32 °C
ST
+16 °C – +38 °C
3.4 Ilmanvaihtovaatimukset
+16 °C – +43 °C
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen
takana.
T
SUOMI
5 cm
37
HUOMIO!
Lue erilliset asennusohjeet.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
4. KÄYTTÖ
4.1 Laitteen käynnistäminen
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Käännä lämpötilan säädintä
myötäpäivään keskiasentoon.
4.2 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta
kääntämällä lämpötilan säädin asentoon
"O".
4.3 Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Lämpötilaa voidaan kuitenkin säätää
laitteen sisällä.
Valitse asetus ottamalla huomioon, että
sisälämpötilaan vaikuttavat seuraavat
seikat:
• huoneen lämpötila
• oven avaustiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijainti.
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Laitteen käyttö:
1. Käännä lämpötilan säädintä
myötäpäivään laitteen sisälämpötilan
laskemiseksi.
2. Käännä lämpötilan säädintä
vastapäivään laitteen sisälämpötilan
nostamiseksi.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria
tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
5.2 Ovihyllyjen sijoittaminen
Ovihyllyt voidaan sijoittaa eri korkeuksille
siten, että erikokoiset pakkaukset
mahtuvat lokeroihin.
1. Vedä hyllyä varovasti ylöspäin,
kunnes se irtoaa kiinnikkeestään.
2. Sijoita lokero sen jälkeen
haluamallesi korkeudelle.
38
www.aeg.com
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee
laitteen sisäpuolella.
Pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt, voit
palauttaa aikaisemmin asetetun
lämpötilan.
5.3 Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri
tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan
sijoittaa halutulle tasolle.
Jos pakastin sulaa vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on ollut
poikki pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun ajan,
sulaneet elintarvikkeet on käytettävä
nopeasti tai valmistettava ruoaksi, jonka
jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen
(kun ne ovat jäähtyneet).
5.5 Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä
jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa
riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä
tarvitaan.
Älä siirrä vihanneslaatikon
yläpuolella olevaa lasihyllyä,
jotta jääkaapin ilmankierto
toimii oikein.
5.4 Pakastaminen ja
pakastettujen elintarvikkeiden
säilyttäminen
Pakastin soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa
tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen,
anna laitteen toimia vähintään kahden
tunnin ajan suuremmilla asetusarvoilla.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää
myös jäisinä suoraan pakastimesta
otettuna. Kypsennys kestää tässä
tapauksessa pitempään.
5.6 Jääkuutioiden valmistus
Laitteen mukana toimitetaan yksi tai
useampi jääkuutioastia.
Älä käytä apuna metallisia
välineitä ottaessasi
jääkuutioastiat pois
pakastimesta.
1. Täytä kyseiset astiat vedellä
2. Laita jääastiat pakastimeen.
Pakasta tuore ruoka asettamalla se
ylälokeroon.
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
6.1 Normaalin toiminnan äänet
Seuraavat äänet ovat normaaleja käytön
aikana:
• Kevyt loriseva tai pulputtava ääni
jäähdytysaineen kierron aikana.
SUOMI
• Huriseva ja sykkivä ääni
kompressorista jäähdytysaineen
kierron aikana.
• Äkillinen rätisevä lämpölaajenemisen
aiheuttama ääni laitteen sisältä
(luonnollinen ja vaaraton ilmiö).
• Kevyt napsahdusääni lämpötilan
säätimestä kompressorin kytkeytyessä
päälle tai pois päältä.
6.2 Energiansäästövinkkejä
• Keskilämpötila säätelee tuoreita ja
pakastettuja ruokia samalla
energiansäästöä.
• Tuoreruokaosasto (jääkaappi):
Tehokkain energiankäyttö
varmistetaan kokoonpanossa, jossa
laatikot ovat laitteen alaosassa ja
hyllyt on jaettu tasaisesti. Ovirasioiden
sijainti ei vaikuta energiankulutukseen.
• Pakastelokero (pakastin): Laitteen
sisäinen kokoonpano varmistaa
energian tehokkaimman käytön.
• Jos ympäristön lämpötila on korkea ja
lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi
laitteen ollessa aivan täynnä,
kompressori voi käydä jatkuvasti,
jolloin höyrystimeen muodostuu
huurretta tai jäätä. Käännä tässä
tapauksessa lämpötilan säädin
korkeampaan lämpötilaan
automaattisen sulatuksen
käynnistämiseksi, jolloin
energiankulutus vähenee.
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
6.3 Tuoreiden elintarvikkeiden
säilytys
• Älä aseta jääkaappiin lämpimiä ruokia
tai haihtuvia nesteitä.
• Peitä ruoka kannella tai kääri se
folioon tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä.
6.4 Säilytysohjeita
Vinkkejä:
• Liha (kaikki tyypit): pakkaa sopivaan
pakkaukseen ja laita se
•
•
•
•
39
vihanneslaatikon päällä olevalle
lasihyllylle. Säilytä lihaa korkeintaan
1-2 päivää.
Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat:
suojaa ja aseta mille tahansa hyllylle.
Hedelmät ja vihannekset: puhdista
huolella ja aseta erityiseen laatikkoon.
Banaaneja, perunoita, sipulia ja
valkosipulia ei saa säilyttää
jääkaapissa ilman pakkausta.
Voi ja juusto: aseta erityiseen
ilmatiiviiseen rasiaan tai kääri
alumiinifolioon tai polyeteenipussiin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
Pullot: pullot tulee sulkea korkeilla ja
asettaa joko oven pullotelineeseen tai
pullohyllyyn (jos varusteena).
6.5 Pakastusohjeita
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita
ja puhdistettuja elintarvikkeita.
• Jaa ruoat pieniin osiin niiden
tehokkaampaa pakastusta ja sulatusta
varten.
• Kääri ruoat alumiinifolioon tai
talouskelmuun. Varmista, että
pakkaukset ovat ilmatiiviit.
• Älä aseta tuoreita pakastamattomia
elintarvikkeita pakastettujen ruokien
viereen välttääksesi pakastetettujen
ruokien lämpötilan nousun.
• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin
kuin rasvaiset. Suola lyhentää
elintarvikkeiden säilytysaikaa.
• Älä nauti jääkuutioita tai vesijäätelöitä
heti niiden pakastimesta poistamisen
jälkeen. Paleltumavaara.
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
6.6 Pakasteiden säilytysohjeita
• Tarkista, että kaupasta ostamasi
pakasteet on säilytetty oikein.
• Aseta pakasteet pakastimeen
mahdollisimman nopeasti ostoksilla
käynnin jälkeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti
eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen
merkityn viimeisen käyttöpäivän
jälkeen.
40
www.aeg.com
7. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Yleiset varoitukset
takana, kompressorin yläpuolella
sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää
puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta
vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle.
HUOMIO!
Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden
suorittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö
sisältää hiilivetyä.
Jäähdytysyksikön huollon ja
täytön saa suorittaa
ainoastaan valtuutettu
huoltomekaanikko.
Jääkaapin varusteita ja osia
ei saa pestä
astianpesukoneessa.
7.2 Säännöllinen puhdistus
HUOMIO!
Älä vedä, siirrä tai vahingoita
laitteen sisällä olevia putkia
ja/tai kaapeleita.
HUOMIO!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä
ja säästää energiaa.
7.3 Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu
automaattisesti jääkaappiosaston
höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen
7.4 Pakastimen sulattaminen
HUOMIO!
Älä koskaan käytä teräviä
metalliesineitä huurteen
poistamisessa höyrystimestä,
sillä se voi vahingoittua.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta
mekaanisilla tai muilla
välineillä, joita valmistaja ei
ole neuvonut käyttämään.
Aseta alhaisempi lämpötila
noin 12 tuntia ennen
sulatuksen aloittamista, jotta
pakasteet jäätyvät
mahdollisimman kylmiksi ja
varaavat näin itseensä
kylmää sulatustoimenpiteen
ajaksi.
Pakastimen hyllyihin ja yläosastoon
muodostuu aina jonkin verran huurretta.
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen
paksuus on noin 3-5 mm.
1. Kytke laite pois toiminnasta tai irrota
pistoke pistorasiasta.
2. Poista pakastimesta kaikki
elintarvikkeet, kääri ne paksulti
sanomalehteen ja laita viileään
paikkaan.
SUOMI
HUOMIO!
Pakasteiden lämpötilan
nouseminen sulatuksen
aikana voi lyhentää
niiden turvallista
säilytysaikaa.
Älä koske pakasteisiin
märin käsin. Kädet voivat
jäätyä kiinni ruokaan.
3. Jätä ovi auki. Suojaa lattia valuvalta
vedeltä (esim. pyyhkeellä tai
matalalla astialla).
4. Voit nopeuttaa sulatusta laittamalla
lämmintä vettä sisältävän astian
pakastimen sisään. Poista myös
sulatuksen aikana irtoilevat jääpalat
pakastimen sisältä.
5. Kun pakastin on sulatettu, kuivaa
sisäpinnat hyvin. .
6. Kytke virta laitteeseen ja sulje ovi.
7. Aseta lämpötilan säädin
maksimijäähdytyksen asentoon ja
anna laitteen käydä 2 - 3 tuntia tällä
asetuksella.
Aseta elintarvikkeet vasta tämän jälkeen
takaisin pakastimeen.
41
7.5 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
5.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Sulata laite (tarvittaessa).
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
HUOMIO!
Jos haluat jättää laitteen
päälle, pyydä jotakin toista
henkilöä tarkistamaan
kaappiin jätetyt
elintarvikkeet aika ajoin, jotta
ne eivät pilaannu esimerkiksi
sähkökatkon sattuessa.
8. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laite ei toimi lainkaan.
Virta on katkaistu laitteesta.
Kytke laitteeseen virta.
Pistoke ei ole kunnolla kiin- Kiinnitä pistoke oikein pistorani pistorasiassa.
siaan.
Valo ei syty.
Kompressori käy jatkuvasti.
Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta "Lampun
vaihtaminen".
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Katso kohta "Käyttö".
42
www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laitteeseen on pantu mo- Odota muutama tunti ja tarkisnia elintarvikkeita samanai- ta lämpötila uudelleen.
kaisesti.
Huoneen lämpötila on liian Katso ilmastoluokan taulukko
korkea.
arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinkoneeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen pakastamista.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Laitteessa on liikaa huurretta Ovea ei ole suljettu oikein
ja jäätä.
tai tiiviste on epämuodostunut/likainen.
Vettä valuu jääkaapin takaseinää pitkin.
Veden poistoputken tulppaa ei ole asetettu oikein.
Aseta veden poistoputken
tulppa oikein.
Laite on täytetty täyteen ja
siihen on asetettu alhaisin
lämpötila.
Säädä lämpötila korkeammaksi. Katso kohta "Käyttö".
Laitteen lämpötila-asetus
on liian matala ja ympäristölämpötila liian korkea.
Säädä lämpötila korkeammaksi. Katso kohta "Käyttö".
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Katso kohta "Käyttö".
Automaattisen sulatuksen
aikana takaseinässä oleva
huurre sulaa.
Tämä on normaalia.
Vettä valuu jääkaapin sisälle. Elintarvikkeet estävät veden valumisen vedenkeruukaukaloon.
Veden tyhjennysaukko on
tukossa.
Vettä valuu lattialle.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Tarkista, että elintarvikkeet eivät kosketa takaseinään.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Sulatusvesiaukkoa ei ole lii- Kiinnitä sulatusveden poistotetty kompressorin yläpuo- putki haihdutusastiaan.
lella olevaan haihdutusastiaan.
Laitteen lämpötila on liian al- Lämpötilaa ei ole säädetty
hainen tai korkea.
oikein.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
SUOMI
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ruoat laitteeseen.
Laitteeseen on lisätty paljon ruokia samalla kertaa.
Lisää laitteeseen vähemmän
ruokia yhdellä kertaa.
Huurrekerroksen paksuus
on yli 4-5 mm.
Sulata laite.
Ovea on avattu liian usein.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
43
Laitteen kylmän ilman kier- Tarkista kylmän ilman kierto.
to ei toimi.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
8.2 Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen
LED-valo.
On erittäin suositeltavaa
käyttää ainoastaan
alkuperäisiä varaosia.
Käytä ainoastaan LED-valoja
(E14-kantaiset). Maksimiteho
on merkitty
lamppuyksikköön.
HUOMIO!
Irrota pistoke pistorasiasta.
1. Irrota lampun suojuksen ruuvi
ruuvimeisselin avulla.
2. Irrota lampun suojus nuolien
suuntaan.
3. Vaihda lamppu ominaisuuksiltaan
samanlaiseen lamppuun, joka on
tarkoitettu erityisesti kodinkoneisiin.
4. Kiinnitä lampun suojus takaisin
paikalleen.
5. Kiinnitä lampun suojuksen ruuvi.
6. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
7. Avaa luukku.
Varmista, että valo syttyy.
8.3 Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue
asennusohjeet.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet
oven tiivisteet. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
44
www.aeg.com
9. ÄÄNET
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori,
jäähdytysaineen kierto).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
SUOMI
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
CRACK!
10. TEKNISET TIEDOT
10.1 Tuoteselosteella
Tavaramerkki
AEG
Malli
SDB41211AS 925875740
Luokka
7. Jääpakastin
Energiatehokkuusluokka
A+
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin aikana. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu laitteen
käyttötavoista ja laitteen sijoituksesta
231
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
147
Käyttötilavuus litraa, Star
-
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
Varastotilavuus litraa, yhteensä
191
Käyttötilavuus litraa, pakastin
44
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on suu- ****
rin (l)
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C (°C),
-
Frost free (K/E), jääkaappi
Ei
Frost free (K/E), pakastin
Ei
Sähkökatkosuojattu h
18
45
46
www.aeg.com
Pakastuskyky kg/24h
2
Ilmastoluokka
SN-N-ST
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus käyttää, ° C
38
Akustinen melu dB(A) re1 pW
36
Integroitu laite K/E
Kyllä
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyttämi- Ei
seen K/E
10.2 Tekniset lisätiedot
Asennusmitat
Korkeus
1225 mm
Leveys
560 mm
Syvyys
550 mm
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
11. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SVENSKA
47
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................47
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 49
3. INOMHUSENHET...................................................................................................... 51
4. ANVÄNDNING.......................................................................................................... 52
5. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 52
6. RÅD OCH TIPS...........................................................................................................53
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING...................................................................................55
8. FELSÖKNING.............................................................................................................56
9. BULLER....................................................................................................................... 58
10. TEKNISKA DATA..................................................................................................... 60
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
48
www.aeg.com
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för unga och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8
år och personer med mycket omfattande och
komplexa funktionsnedsättningar, om de har fått rätt
instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra
medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver
de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
SVENSKA
•
•
•
•
•
49
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel
eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Av säkerhetsskäl, använd inte
produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Se till att luft kan cirkulera i
produkten.
• Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
• Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
• Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
• Produkten får inte utsättas för regn.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
• När du flyttar produkten, lyft upp den
i framkanten för att inte repa golvet.
• Med produkten följer en påse med
torkmedel. Detta är ingen leksak. Det
är inget man kan äta. Kassera det
omedelbart.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
50
www.aeg.com
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så
att du inte skadar kylkretsen som
innehåller isobutan.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
• Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
• Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
• Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
• Frys inte mat igen som en gång tinats.
• Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
• Lägg maten i påse eller
förvaringsburk innan du lägger det i
frysfacket.
2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
• Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
• Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
SVENSKA
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
51
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
3. INOMHUSENHET
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
VARNING!
Se installationsinstruktions
dokumentet för att installera
din apparat.
VARNING!
Fixera apparaten i enlighet
med installationsinstruktion
dokumentet för att undvika
risk för instabilitet hos
apparaten.
3.1 Placering
För att säkerställa bästa prestanda,
installera produkten på säkert avstånd
från värmekällor såsom element,
varmvattensberedare, direkt solsken, etc.
Se till att luften kan cirkulera fritt runt
kylens/frysens baksida.
3.2 Placering
Produkten ska installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10°C till + 32°C
N
+16°C till + 32°C
ST
+16°C till + 38°C
T
+16°C till + 43°C
Vissa funktionsproblem kan
uppstå för vissa modelltyper
vid användning utanför det
området. Korrekt funktion
kan endast garanteras inom
angivet temperaturområde.
Kontakta återförsäljaren, vår
kundtjänst eller närmsta
servicecenter om du är
osäker på var du ska
installera produkten.
3.3 Elektrisk anslutning
• Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning
till ett eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
3.4 Ventilationskrav
Luftflödet bakom produkten måste vara
tillräckligt.
52
www.aeg.com
5 cm
FÖRSIKTIGHET!
Se monteringsanvisningarna
för installationen.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
4. ANVÄNDNING
4.1 Slå på
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Vrid temperaturreglaget medurs till
en medelhög inställning.
4.2 Stänga av
Stäng av produkten genom att vrida
temperaturreglaget till "O"-läget.
4.3 Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt. Du
kan ställa in en temperatur inuti
produkten.
Välj inställning, men tänk på att
temperaturen inne i kylen beror på:
• rumstemperatur,
• hur ofta man öppnar dörren,
• mängden livsmedel som förvaras,
• produktens placering.
En medelhög inställning är i regel
lämpligast.
För att använda produkten:
1. Vrid temperaturvredet medsols för
att få en lägre temperatur inuti
produkten.
2. Vrid temperaturvredet motsols för att
få en högre temperatur inuti
produkten.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
5.2 Placering av dörrfacken
För att kunna förvara matförpackningar
av olika storlekar kan dörrhyllorna
placeras på olika nivåer.
1. Dra hyllan uppåt lite i taget tills den
lossnar.
2. Placera om enligt behov.
SVENSKA
53
När du ska frysa in matvaror, lägg dem i
det översta facket.
Maximal mängd livsmedel som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten
som sitter på produktens insida.
Infrysningsprocessen varar i 24 timmar,
lägg inte in andra livsmedel som ska
frysas under denna period.
När infrysningsprocessen är klar kan du
återställa tidigare inställda temperatur.
5.3 Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är försedda med ett
antal bärare så att hyllorna kan placeras
enligt önskemål.
I händelse av en oavsiktlig avfrostning,
t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som anges i den
tekniska informationen under "Säkerhet
vid strömavbrott", måste den tinade
maten konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och sedan frysas in
på nytt (när maten har kallnat).
5.5 Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den
används, tinas i kylen eller vid
rumstemperatur beroende på den tid
som står till förfogande för upptiningen.
För att behålla korrekt
luftcirkulation ska inte
glashyllan placeras ovanför
grönsakslådan.
5.4 Infrysning av färska
matvaror och förvaring av
frysta matvaror
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll
i avstängt läge, låt produkten stå på i
minst 2 timmar med en hög inställning
innan du lägger in några matvaror.
Småbitar kan till och med tillagas direkt
från frysen medan de fortfarande är
frysta. Tillagningen tar i detta fall dock
lite längre tid.
5.6 Tillverkning av isbitar
Denna hushållsapparat är utrustad med
en eller flera brickor för tillverkning av
isbitar.
Använd inga
metallinstrument för att
plocka ut brickorna ur frysen.
1. Fyll dessa brickor med vatten
2. Placera isbrickorna i frysfacket.
6. RÅD OCH TIPS
6.1 Normala driftljud
Följande ljud är normala under drift:
• Ett gurglande och bubblande ljud
hörs från slingorna när köldmedlet
pumpas runt.
• Ett surrande eller pulserande ljud hörs
från kompressorn när köldmedlet
pumpas runt.
• Ett plötsligt knackande ljud från
produktens insida som orsakas av
termisk dilatation (ett naturligt och
ofarligt fysiskt fenomen).
54
www.aeg.com
• Ett gurglande klickljud hörs från
temperaturregulatorn när
kompressorn slås på eller av.
6.2 Tips för energibesparing
• Inställning på medeltemperatur
bevarar färska och frysta livsmedel
medan du sparar energi.
• Fack för färska matvaror (kylskåp): Den
mest effektiva energianvändningen
säkerställs i konfigurationen med
lådorna i produktens nedre del och
med hyllorna fördelade jämnt. Hur
hyllorna är placerade i dörren
påverkar inte energiförbrukningen.
• Fack för fryst mat (frysen): Produktens
interna konfiguration är det som
säkerställer en effektiv
energianvändning.
• Om rumstemperatuen är hög och
temperaturreglaget är inställt på en
låg temperatur samtidigt som
produkten är full med matvaror, kan
kompressorn behöva arbeta
kontinuerligt vilket medför att frost
eller is bildas på avdunstaren. I så fall
ska temperaturreglaget ställas in på
en högre temperatur för att den
automatiska avfrostningen ska starta
och för att på så sätt spara energi.
• Öppna inte dörren för ofta och låt
den inte stå öppen längre tid än
absolut nödvändigt.
6.3 Tips för kylning av färska
livsmedel
• Förvara inte varm mat eller flyktiga
vätskor i kylskåpet.
• Täck över eller förpacka maten,
särskilt om den har en stark smak.
• Placera mat så att luft kan cirkulera
fritt omkring den.
6.4 Tips för kylning
Praktiska råd:
• Kött (alla typer): lägg i lämplig
förpackning och placera på glashyllan
ovanför grönsakslådan. Förvara kött i
högst 1-2 dagar.
• Tillagad mat, kalla rätter: täck och
placera på vilken hylla som helst.
• Frukt och grönsaker: skölj noggrant
och lägg i speciallådan. Bananer,
potatis, lök och vitlök som inte är
förpackade bör inte förvaras i
kylskåpet.
• Smör och ost: lägg i en lufttät
behållare eller vira in i aluminiumfolie
eller i en plastpåse för att få ut så
mycket luft som möjligt.
• Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i
dörrens flaskhylla eller (extrautr.) i
flaskstället.
6.5 Tips för infrysning
• Frys endast in färska och rena
matvaror av hög kvalitet.
• Dela upp maten i mindre portioner för
effektivare infrysning och upptining.
• Slå in maten i aluminium- eller
plastfolie. Kontrollera att
förpackningen är lufttät.
• Undvik att placera färsk mat som
precis ska frysas in bredvid varandra
för att undvika att redan fryst mat tinar
upp.
• Magra livsmedel håller bättre och
längre än feta. Salt förkortar matens
förvaringstid.
• Ät inte isbitar eller isglass direkt efter
du har tagit ut dem ur frysen. Det
finns risk för frostskador.
• Det är lämpligt att anteckna datumet
för infrysning på varje separat
förpackning så att du kan hålla reda
på förvaringstiderna.
6.6 Tips för förvaring av fryst
mat
• Kontrollera att kommersiellt infrysta
matvaror har förvarats på rätt sätt av
återförsäljaren.
• Transportera frysta matvaror från
affären till frysen så snabbt som
möjligt.
• När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod
som anges av matvarans tillverkare.
SVENSKA
55
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Allmänna varningar
FÖRSIKTIGHET!
Koppla loss produkten från
eluttaget innan du utför
någon form av underhåll.
Kylenheten i denna produkt
innehåller kolväten.
Underhåll och påfyllning får
därför endast utföras av en
auktoriserad servicetekniker.
7.3 Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt i
kylutrymmet varje gång kompressorn
stannar under normal användning. Det
avfrostade vattnet töms ut via en ränna i
en särskild behållare som sitter ovanför
kompressorn på kylskåpet baksida, där
vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill
av kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.
Tillbehören och andra delar
av produkten är inte
lämpliga för rengöring i
diskmaskin.
7.2 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Du får inte dra, flytta eller
skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
7.4 Avfrostning av frysen
FÖRSIKTIGHET!
Använd aldrig vassa
metallverktyg för att skrapa
av frost från evaporatorn,
eftersom den kan skadas.
Använd inga mekaniska
verktyg eller andra medel för
att påskynda
avfrostningsprocessen
utöver de som
rekommenderas av
tillverkaren.
Cirka 12 timmar före
avfrostningen ställer du in en
lägre temperatur för att
bygga upp en tillräcklig
kylreserv om det skulle bli
driftsavbrott.
En viss mängd frost bildas alltid på
fryshyllorna och runt det övre facket.
Frosta av frysen när frostlagret har en
tjocklek på cirka 3-5 mm.
56
www.aeg.com
1. Stäng av produkten eller koppla loss
den från eluttaget.
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i
flera lager med tidningspapper och
lägg dem på en sval plats.
FÖRSIKTIGHET!
Om de frysta livsmedlen
inte bihåller den låga
temperaturen under
avfrostningen kan det
förkorta hållbarhetstiden
på dem.
Ta inte i fryst mat med
våta händer. Dina
händer kan frysa fast i
matvarorna.
3. Låt frysdörren stå öppen. Skydda
golvet med en trasa eller en plan
bricka om avfrostningsvatten skulle
rinna ut på golvet.
4. För att påskynda
avfrostningsprocessen kan du
placera en skål med varmt vatten i
frysfacket. Du kan också ta bort
isbitar som lossnar innan
avfrostningen är klar.
5. Torka av insidan noga när
avfrostningen är klar. .
6. Slå på produkten och stäng luckan.
7. Ställ in temperaturreglaget på högsta
kyleffekt och låt produkten stå i två
eller tre timmar med denna
inställning.
Efter den här tiden kan du lägga tillbaka
maten i frysfacket.
7.5 Långa uppehåll i
användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
5.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Avfrosta produkten (om det behövs).
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
FÖRSIKTIGHET!
Om du vill att kylen/frysen
lämnas påslagen, be någon
titta till den då och då så att
inte matvarorna i den
förstörs i händelse av
strömavbrott.
8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Slå på produkten.
Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt
i eluttaget.
Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk produkt till eluttaget. Kontakta en
behörig elektriker.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Se avsnittet ”Byte av lampan”.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se "Drift".
Lampan fungerar inte.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
SVENSKA
Problem
Det har bildats för mycket
frost och is.
57
Möjlig orsak
Åtgärd
Många matvaror har lagts
in samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Dörren är inte ordentligt
Se avsnittet ”Stängning av
stängd eller packningen är dörren”.
deformerad/smutsig.
Vattentömningspluggen är Placera vattentömningspluginte korrekt placerad.
gen på rätt sätt.
Produkten är full med livsmedel och är inställd på
den lägsta temperaturen
Ställ in en högre temperatur.
Se "Drift".
Produktens inställda temperatur är för låg och omgivningstemperaturen är
för hög.
Ställ in en högre temperatur.
Se "Drift"
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se "Drift".
Vatten rinner på den bakre
väggen i kylskåpet.
Under den automatiska av- Detta är normalt.
frostningen tinar frost på
bakväggen.
Vatten rinner inne i kylskåpet.
Matvaror har placerats så
att de hindrar vattnet från
att rinna in i vattenuppsamlaren.
Kontrollera att inga matvaror
har kontakt med den bakre
väggen.
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.
Anslut tömningsslangen till avdunstningsbrickan.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
58
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Matvarornas temperatur är Låt matvarornas temperatur
för hög.
sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.
Många matvaror har lagts
in för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för förvaring samtidigt.
Frosten är tjockare än 4-5
mm.
Avfrosta produkten.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Kalluft cirkulerar inte i produkten.
Se till att kalluft kan cirkulera i
produkten.
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
2. Lossa lampskyddet i pilarnas riktning.
8.2 Byte av lampan
Produkten har en
innerbelysning bestående av
en LED-lampa med lång
livslängd.
Vi rekommenderar starkt att
endast använda
originalreservdelar.
Använd endast LED-lampor
(E14-bas). Den maximala
effekten anges på
lampenheten.
FÖRSIKTIGHET!
Koppla bort kylskåpet från
eluttaget.
1. Lossa skruven från lampglaset med
en skruvmejsel.
3. Byt lampan mot en med samma
effekt och som är specialtillverkad för
dessa produkter.
4. Sätt tillbaka lampskyddet.
5. Dra åt lampglasets skruv.
6. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
7. Öppna luckan.
Kontrollera att belysningen tänds.
8.3 Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se
monteringsanvisningarna.
3. Byt vid behov ut defekta
dörrtätningar. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
9. BULLER
Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).
SVENSKA
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
59
60
www.aeg.com
10. TEKNISKA DATA
10.1 Informationsblad
Varumärke
AEG
Modell
SDB41211AS 925875740
Kategori
7. Kyl - frys
Energieffektivitetsklass
A+
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resultat
från standardiserade provningar under 24 timmar.
Den verkliga energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras
231
Förvaringsvolym i liter, kyl
147
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
191
Förvaringsvolym i liter, frys
44
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största förvaringsvolym (l)
****
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C), om
något
-
Frostfri (J/N), kyl
Nej
Frostfri (J/N), frys
Nej
Säkerhet vid strömavbrott i h
18
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
2
Klimatklass
SN-N-ST
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C
38
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
36
Inbyggd apparat J/N
Ja
Denna apparat är avsedd att uteslutande användas
för förvaring av vin J/N
Nej
SVENSKA
10.2 Ytterligare teknisk data
Inbyggnadsmått
Höjd
1225 mm
Bredd
560 mm
Djup
550 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
61
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
62
www.aeg.com
SVENSKA
63
222377443-A-472019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement