Zanker KBT20001SK Brugermanual

Zanker KBT20001SK Brugermanual
Brugsanvisn‐
ing
KBT20001SK
Käyttöohje
Bruksanvisn‐
ing
Køle-/fryse‐
skab
Jääpakastin
Kyl-frys
Indholdsfortegnelse
Om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Installation
Betjening
Daglig brug
2
3
4
5
6
Råd og tips
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Tekniske data
7
8
9
11
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Om sikkerhed
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug.
Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet
af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med
nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler
den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet
instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og personer med
omfattende og komplekst handicap, hvis de er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, med mindre de
overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på apparatet uden
opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
Generelt om sikkerhed
•
•
2
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse,
som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i andre
arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre miljøer af
indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger,
både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige
hjælpemidler til at fremskynde optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i køleskabet, med mindre
det er anbefalet af producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks. aerosolbeholdere med
brændbar drivgas, i dette apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes
af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
Sikkerhedsanvisninger
Installation
•
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et beskadiget
apparat.
Brug ikke apparatet, inden det monteres i den
indbyggede struktur, pga. sikkerhed.
Følg installationsvejledningen, der følger med
apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er
tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket
fodtøj.
Sørg for, at luften kan cirkulere omkring apparatet.
Vent mindst 4 timer, inden du slutter apparatet til
strømforsyningen efter første installation eller efter
at have vendt døren. Dette er for, at olien kan løbe
tilbage i kompressoren.
Inden der udføres nogen form for arbejde på
apparatet (f.eks. vending af døren), skal stikket altid
tages ud af kontakten.
Installér ikke apparatet tæt på radiatorer eller
komfurer, ovne eller kogeplader.
Udsæt ikke apparatet for regn.
Installér ikke apparatet, hvor der er direkte sollys.
Montér ikke apparatet på områder, der er for fugtige
eller for kolde.
Når du flytter apparatet, skal du løfte op i forkanten,
så gulvet ikke bliver ridset.
Apparatet indeholder en pose med tørremiddel.
Dette er ikke et legetøj. Dette er ikke mad. Skal
bortskaffes med det samme.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand og
elektrisk stød.
ADVARSEL! Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at forsyningsledningen
ikke sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL! Brug ikke adaptere med
flere stik og forlængerledninger.
•
•
•
•
•
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på typeskiltet er
kompatible med de elektriske data for
strømforsyningen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
Pas på, du ikke beskadiger de elektriske
komponenter (f.eks. netstik, netledning,
kompressor). Kontakt det autoriserede servicecenter
eller en elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
Netledningen skal være under niveauet for
netstikket.
3
•
•
Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang
til elstikket efter installationen.
Undgå at slukke for apparatet ved at trække i
netledningen. Tag altid selve netstikket ud af
kontakten.
•
Det type lampe, der anvendes til dette apparat, er
kun til husholdningsapparater. Den må ikke bruges
til anden belysning.
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
Brug
ADVARSEL! Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød eller brand.
Dette apparat indeholder brændbar gas,
isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med ikke at forårsage
skade på kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Anbring ikke el-apparater (f.eks. ismaskiner) i
apparatet, medmindre det er angivet på apparatet
som egnet af producenten.
Hvis der opstår skader på kølekredsløbet, skal du
sørge for, at der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i rummet.
Lad ikke varme ting røre apparatets plastdele.
Sæt ikke drikkevarer med kulsyre (brus) i
fryserafdelingen. Dette vil skabe tryk på
drikkevarerne.
Opbevar ikke brandfarlig gas og væsker i apparatet.
Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der
er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
Rør ikke ved kompressoren eller kondensatoren. De
er varme.
Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen, hvis dine
hænder er våde eller fugtige.
Indfrys ikke madvarer, der har været optøet.
Følg opbevaringsanvisningerne på emballagen til
frostvaren.
Pak madvaren ind i fødekontaktmateriale, inden den
lægges i fryseren.
•
•
•
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten
inden vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder kulbrinter. Kun en
faguddannet person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
Undersøg jævnligt apparatets afløb, og rengør det,
hvis det er nødvendigt. Hvis afløbet er blokeret,
ophobes afrimningsvandet i bunden af apparatet.
Service
•
•
Kontakt det autoriserede servicecenter for at få
repareret apparatet.
Brug kun originale reservedele.
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for personskade
eller kvælning.
•
•
•
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.
Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke kan blive
lukket inde i apparatet.
Apparatets kølekredsløb og isoleringsmaterialer er
ozonvenlige.
Isoleringsskummet indeholder brændbar gas.
Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
Undgå at beskadige delene til køleenheden, der
befinder sig i nærheden af varmeveksleren.
Indvendig belysning
ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød.
Installation
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
4
ADVARSEL! Se dokumentet med
installationsinstruktioner for at installere
dit apparat.
ADVARSEL! Fastgør apparatet i
overensstemmelse med dokumentet
med installationsinstruktioner for at
undgå en risiko for ustabilitet af
apparatet.
Tilslutning, el
•
•
Placering
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at
spændingen og frekvensen på mærkepladen svarer
til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet. Stikket på netledningen
har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord
på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt
jordforbindelse iht. Stærkstrømsreglementet. Spørg
en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de
nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med EUdirektiverne.
For at sikre bedst mulig ydelse bør apparatet placeres i
god afstand fra varmekilder som radiatorer, kedler,
direkte sollys osv. Sørg for, at luften kan cirkulere frit
omkring kabinettets bagside.
•
Placering
•
Installér apparatet på et tørt sted med god udluftning
indendørs, hvor rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt.
Krav til lufttilførsel
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Der kan opstå visse funktionsproblemer
for visse typer modeller, når de betjenes
uden for dette interval. Der kan kun
garanteres korrekt drift inden for det
specifikke temperaturinterval. Hvis du er
i tvivl om, hvor du kan installere
apparatet, bedes du henvende dig til
sælgeren, vores kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede servicecenter.
Der skal være tilstrækkelig luftstrøm bag apparatet.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Forsigtig! Se monteringsvejledningen
vedr. installation.
Betjening
Aktivering
Indstilling af temperatur
1.
2.
Temperaturen reguleres automatisk. Du kan dog selv
indstille en temperatur inden i apparatet.
Sæt stikket i stikkontakten.
Drej termostatknappen med uret til en
mellemindstilling.
Deaktivering
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til
stilling "O".
Vælg indstillingen, mens du husker på, at temperaturen
i apparatet afhænger af:
• rumtemperaturen
• hvor ofte lågen åbnes
• mængden af mad
• hvor apparatet står.
I reglen er en mellemindstilling den mest passende.
Sådan betjenes apparatet:
5
1.
Drej temperaturvælgeren med uret for at opnå en
lavere temperatur inden i apparatet.
2.
Drej temperaturvælgeren mod uret for at opnå en
højere temperatur inden i apparatet.
Daglig brug
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det vaskes indvendig
(inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for
at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt
efter.
Forsigtig! Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller oliebaserede
rengøringsmidler, da de beskadiger
finishets overflade.
Placering af dørhylder
Hylderne i døren kan sættes i forskellig højde, så der er
plads til madvarer af forskellig størrelse.
1.
2.
Træk gradvist hylden op, til den kommer fri.
Sæt den derpå i den ønskede højde.
Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen. Den sikrer korrekt
luftcirkulation.
Frysning og opbevaring af dybfrost
Fryseafdelingen er velegnet til indfrysning af friske
madvarer og til opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
Når skabet tændes igen efter en længere periode, hvor
det ikke har været anvendt, skal det køre i mindst 2
timer på højere indstillinger, inden der lægges madvarer
ind.
For at indfryse mad skal du lægge det i det øverste rum.
Den maksimale mængde madvarer, der kan indfryses
på 24 timer, står på typepladen, der er anbragt
indvendigt i skabet.
Fryseprocessen varer 24 timer, og under denne periode
må der ikke tilføjes anden mad, der skal nedfryses.
Når fryseprocessen er færdig, kan du gendanne den
tidligere indstillede temperatur.
Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne
kan placeres efter ønske.
Hvis madvarerne optøs ved et uheld (f.eks. som følge af
strømsvigt), og strømafbrydelsen har varet længere end
den angivne temperaturstigningstid under tekniske
specifikationer, skal madvarerne enten spises eller
tilberedes og derefter nedfryses igen (efter afkøling).
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges,
kan de optøs i køleafdelingen eller ved stuetemperatur,
afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden optøning,
direkte fra fryseren: i så fald forlænges
tilberedningstiden.
6
Isterningbakker
Brug ikke metalgenstande til at tage
bakkerne ud af frostrummet.
Apparatet har en eller flere bakker til isterninger.
1.
2.
Fyld vand i disse bakker
Sæt isbakkerne i frostafdelingen.
Råd og tips
Normale driftslyde
•
Følgende lyde er normale under drift:
•
•
•
•
Der kommer en svag gurglende og boblende lyd fra
kølerørene, når der pumpes kølemiddel.
Der kommer en summende og pulserende lyd fra
kompressoren, når der pumpes kølemiddel.
Der kommer en pludselig smældende lyd fra
apparatets inderside, som forårsages af termisk
udvidelse (et naturligt og ufarligt fysisk fænomen).
Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når kompressoren tændes
eller slukkes.
Energisparetips
•
•
•
•
•
Middelhøj temperaturindstilling bevarer friske og
frosne madvarer, samtidig med at der spares energi.
Rum til friske madvarer (køleskab): Den mest
effektive energianvendelse sikres i konfigurationen
med skufferne i den nederste del af apparatet og
hylderne jævnt fordelt. Dørbeholdernes placering
påvirker ikke energiforbruget.
Frostrum (fryser): Den interne konfiguraiton af
apparatet er den, der sikrer den meste effektive
energianvendelse.
Hvis den omgivende temperatur er høj,
termostatknappen står på lav temperatur, og
apparatet er helt fyldt, kører kompressoren muligvis
konstant, så der dannes rim eller is på fordamperen.
I så fald bør du stille termostatknappen på en højere
temperatur for at tillade automatisk afrimning og for
at spare energi på denne måde.
Åbn lågen så lidt som muligt, og lad den ikke stå
åben længere end højst nødvendigt.
•
•
•
•
Råd om frysning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er friske og
grundigt rengjorte.
For mere effektiv nedfrysning og optøning skal
maden deles op i små portioner.
Pak maden ind i aluminiumsfolie eller polyætylen.
Sørg for, at pakkerne er lufttætte.
For at undgå en temperaturstigning af allerede
frossen mad må du ikke anbringe frisk ufrossen mad
lige ved siden af den.
Magre madvarer holder sig bedre og længere end
fedtholdige. Salt nedsætter madens holdbarhed.
Undlad at spise isterninger og sodavandsis, lige
efter du har taget dem ud af fryseren. Risiko for
forfrysninger.
Det er en god idé at mærke alle pakker med
indfrysningsdato, så du har styr på holdbarheden.
Tips om opbevaring af frostvarer
Råd om køling af friske madvarer
Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i
køleskabet.
Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis den
lugter stærkt.
Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt om
den.
Kød (alle slags): pakkes ind i passende emballage
og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen.
Opbevar kød i højst 1-2 dage.
Tilberedt mad, kolde retter: tildæk og stil på en
hvilken som helst hylde.
Frugt og grønt: rengør grundigt og læg i en speciel
skuffe. Bananer, kartofler, løg og hvidløg må ikke
lægges i køleskab, med mindre de er pakket ind.
Smør og ost: anbring i en særlig lufttæt beholder
eller pak det ind i alufolie eller i en polyætylenpose
for at udelukke så meget luft som muligt.
Flasker: luk dem med en kapsel og opbevare dem i
dørflaskehylden, eller (hvis tilgængelige) på
flaskestativet.
•
•
Sikr dig, at købte dybfrostvarer har været været
korrekt opbevaret i forretningen.
Sørg for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og
lægge dem i fryseren.
Optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan
ikke nedfryses igen.
Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
Råd om køling
Nyttige tip:
7
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Generelle advarsler
Forsigtig! Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres nogen
som helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter, og service og påfyldning af
kølemiddel må derfor kun udføres af en
autoriseret tekniker.
Afrimning af fryseren
Forsigtig! Brug aldrig skarpe
metalgenstande til at skrabe rim af
fryseren. Det kan beskadige den.
Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at
fremskynde optøningen, medmindre det
er anbefalet af producenten.
Apparatets dele og tilbehør egner sig
ikke til opvask i maskine.
Regelmæssig rengøring
Forsigtig! Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller ledninger i
apparatet.
Ca. 12 timer før afrimningen indstilles
termostatknappen til en lavere
temperatur for at opbygge tilstrækkelig
ekstra køling i tilfælde af afbrydelse i
driften.
Forsigtig! Undgå at beskadige
kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1.
2.
3.
4.
Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med lunkent
vand tilsat neutral sæbe.
Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så
de er rene og fri for belægninger.
Skyl og tør grundigt af.
Rens kondensatoren og kompressoren bag på
skabet med en børste, hvis der er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og sparer strøm.
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i frostrummet og
rundt om øverste rum.
Fryseren skal afrimes, når laget af rim er 3-5 mm tykt.
1.
2.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen
automatisk, hver gang kompressoren standser.
Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i
en særlig beholder bag på apparatet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i
køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet ikke
løber over og drypper ned på maden i skabet.
3.
4.
5.
6.
8
Sluk for apparatet, og tag elstikket ud af
stikkontakten.
Tag eventuelle madvarer ud, pak dem ind i flere lag
avispapir, og læg dem et koldt sted.
Forsigtig! Hvis dybfrostvarernes
temperatur er steget under
afrimningen, kan det forkorte deres
holdbarhed.
Rør ikke frostvarer med våde
hænder. Hænderne kan fryse fast til
pakken.
Lad døren stå åben. Beskyt gulvet mod
afrimningsvandet, f.eks. med en klud eller en flad
beholder.
Sæt evt. en grydefuld varmt vand i frostafdelingen
for at fremskynde optøningen. Fjern efterhånden de
stykker is, der går løs under afrimningen.
Når afrimningen er afsluttet, tørres grundigt af
indvendig. .
Tænd for apparatet, og luk døren.
7.
Sæt termostatknappen på højeste trin, og lad
apparatet stå på denne indstilling i to-tre timer.
Sæt først derefter maden tilbage i fryseren.
Pause i brug
2.
3.
4.
5.
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal
bruges i længere tid:
1.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Afrim apparatet (om nødvendigt).
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at forebygge
ubehagelig lugt.
Forsigtig! Hvis der skal være tændt for
apparatet: Bed nogen se til det en gang
imellem, så maden ikke bliver fordærvet,
hvis der har været strømsvigt.
Fejlfinding
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Hvis noget går galt
Problem
Apparatet virker ikke.
Pæren lyser ikke.
Kompressoren kører hele tiden.
Der er for meget rim og is.
Mulige årsager
Løsning
Der er slukket for apparatet.
Tænd for køleskabet.
Stikket er ikke sat rigtigt i stikkontakten.
Sæt stikket helt ind i stikkontakten.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret elektriker.
Pæren er i standby.
Luk lågen, og åbn den.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af pæren".
Temperaturen er indstillet forkert.
Se under "Betjening".
Der blev lagt for store mængder
madvarer i på samme tid.
Vent nogle få timer, og kontrollér så
temperaturen igen.
Der er for høj stuetemperatur.
Se klimaklassediagrammet på typepladen.
Madvarerne var for varme, da de
blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme ned på stuetemperatur, før de lægges i.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Døren er ikke lukket korrekt, eller
pakningen er defekt/snavset.
Se under "Lukning af lågen".
Proppen til afløbet er ikke sat rigtigt i.
Sæt proppen til afløbet rigtigt i.
Apparatet er helt fuldt og står på
den laveste temperatur
Vælg en højere temperatur. Se under
"Betjening".
9
Problem
Mulige årsager
Temperatur indstillet i apparatet
er for lav, og den omgivende temperatur er for høj.
Vælg en højere temperatur. Se under
"Betjening"
Temperaturen er indstillet forkert.
Se under "Betjening".
Der løber vand ned ad bagpladen i
køleskabet.
Rimen smelter på bagpladen under den automatiske afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand inde i køleskabet.
Madvarer forhindrer, at vandet løber ned i vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke rører ved
bagpladen.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Der løber vand ud på gulvet.
Smeltevandsafløbet er ikke tilsluttet fordampningsbakken over
kompressoren.
Tilslut smeltevandsafløbet til fordampningsbakken.
Temperaturen i apparatet er for lav/
høj.
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Madvarernes temperatur er for
høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er lagt for store mængder
madvarer i på samme tid.
Læg færre madvarer i ad gangen.
Tykkelsen af rimen er over 4-5
mm.
Afrim apparatet.
Lågen er blevet åbnet for tit.
Åbn kun lågen, når det er nødvendigt.
Der cirkulerer ikke kold luft i apparatet.
Kontrollér, at der cirkulerer kold luft i
apparatet.
Hvis rådet ikke fører til det ønskede
resultat, skal du kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
Det anbefales kraftigt kun at bruge
originale reservedele.
Brug kun LED-pærer (E14-base). Den
maksimale effekt er angivet på
lampeenheden.
10
Løsning
Forsigtig! Tag stikket ud af kontakten.
1.
2.
Fjern skruen i lampedækslet ved hjælp af en
skruetrækker.
Frakobl lampedækslet i pileness retning.
3.
4.
5.
6.
7.
Udskift pæren med en, der har de samme
karakteristika, og som er specielt beregnet til
husholdningsapparater.
Genmontér lampedækslet.
Stram skruen i lampedækslet.
Sæt stikket i stikkontakten.
Åbn lågen.
Se efter, at lampen lyser.
Lukning af døren
1.
2.
3.
Rengør dørpakningerne.
Justér døren, hvis den ikke slutter tæt. Se
monteringsvejledningerne.
Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt det
autoriserede servicecenter.
Tekniske data
Produktdatablad
Varemærk
Zanker
Model
KBT20001SK 925875725
Kategori
7. Køleskab med frostboks
Energieffektivitetsklasse
A+
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardiserede prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets placering
231
Nettorumfang i liter, køleskab
147
Nettorumfang i liter, Star
-
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
191
Nettorumfang i liter, fryser
44
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste nettorumfang (l)
****
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C), hvis det er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
Nej
Frostfri (J/N), fryser
Nej
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
18
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
2
Klimaklasse
SN-N-ST
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet til brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet til brug i °C
38
Emission af støj dB(A) re 1 pW
36
11
Apparat beregnet til indbygning J/N
Ja
Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring af vin J/N
Nej
Yderligere tekniske data
Nichemål
Højde
1225 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af mærkeplade
udvendigt eller indvendigt i apparatets samt af
energimærket.
Miljøhensyn
Genbrug materialer med symbolet . Anbring
emballagematerialet i passende beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske
apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med
12
symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
Sisältö
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Asennus
Käyttö
Päivittäinen käyttö
13
14
15
16
16
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
17
18
20
22
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustiedot
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä.
Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka
aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,
sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta
ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo
ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteiset henkilöt saavat
käyttää tätä laitetta, jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota
jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän
huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää
asianmukaisesti.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja vastaavissa
ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa ja muissa
työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden
käyttöympäristöt.
13
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen syvennyksen tai
kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla sellaisilla
välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytystiloissa,
elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja,
liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien ponneaineiden
aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa
vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen
henkilö.
Turvallisuusohjeet
Asennus
•
VAROITUS! Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu
turvallisesti kalusteeseen.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä
aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
Varmista, että ilmankierto on hyvä laitteen ympärillä.
Odota vähintään 4 tuntia ennen laitteen kytkemistä
sähköverkkoon ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen jälkeen. Täten öljy
virtaa takaisin kompressoriin.
Irrota pistoke sähköverkosta aina ennen laitteen
käsittelyä (esim. oven avautumissuunnan
vaihtamista).
Älä asenna laitetta lämmittimien tai liesien, uunien
tai keittotasojen lähelle.
Suojaa laite vesisateelta.
Laitetta ei saa asentaa suoraan auringonvaloon.
Tätä laitetta ei saa asentaa liian kosteisiin tai kylmiin
ympäristöihin.
Kun siirrät laitetta, nosta sitä etureunasta, jottet
naarmuta lattiaa.
Laite sisältää pussin kuivausainetta. Sitä ei ole
tarkoitettu leikkikaluksi. Sitä ei ole tarkoitettu
syötäväksi. Hävitä se välittömästi.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
VAROITUS! Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä, ettei virtajohto
ole jäänyt puristuksiin tai ole vaurioitunut.
VAROITUS! Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
•
•
•
•
•
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat
verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu (esim.
pistoke, virtajohto, kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai sähköasentajaan
sähköosien vaihtamiseksi.
Virtajohdon on oltava aina pistokkeen alapuolella.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen
jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä
on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä
aina pistokkeesta.
Käyttö
•
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen tai sähköiskujen tai
tulipalon vaara.
Laite sisältää syttyvää kaasua, isobutaania
(R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen
maakaasu. Varo, ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Älä aseta sähkölaitteita (esim. jäätelökoneita)
laitteeseen, ellei valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu, varmista, ettei
huoneessa ole avotulta ja sytytyslähteitä. Huolehdi
hyvästä ilmanvaihdosta.
Älä anna kuumien esineiden koskea laitteen
muoviosia.
Älä aseta virvoitusjuomia pakastimeen. Muutoin
juomasäiliöön muodostuu painetta.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä
laitteessa.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä
tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Älä kosketa kompressoriin tai lauhduttimeen. Ne
ovat kuumia.
Älä poista pakastimen tuotteita tai kosketa niihin, jos
kätesi ovat märät tai kosteat.
Älä pakasta uudelleen jo sulaneita elintarvikkeita.
Noudata pakasteiden pakkauksessa olevia
säilytysohjeita.
Kääri ruoat elintarvikekäyttöön tarkoitettuun
materiaaliin ennen niiden asettamista pakastimeen.
Sisävalo
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
Tässä laitteessa käytetty lampputyyppi on tarkoitettu
vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä käytä sitä
rakennuksen valaisemiseen.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen
vaurioitumisen.
•
•
•
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä.
Ainoastaan pätevä alan ammattilainen saa huoltaa
yksikköä ja täyttää sen uudelleen.
Tarkista laitteen poistoaukko säännöllisesti ja
puhdista se tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
Huoltopalvelu
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
•
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä
kiinni laitteen sisälle.
Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole otsonikerrokselle
haitallisia aineita.
Eristevaahto sisältää tulenarkaa kaasua. Kysy
lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä olevaa
jääkaapin osaa.
Asennus
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
VAROITUS! Asenna laite noudattamalla
asennusohjeita.
VAROITUS! Varmista laitteen hyvä
tasapaino kiinnittämällä se
asennusohjeiden mukaisesti.
Sijainti
Parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi laitetta
ei saa asentaa lämmönlähteiden, kuten
lämpöpattereiden tai boilereiden tms. lähelle eikä
suoraan auringonvaloon. Tarkista, että ilma pääsee
kiertämään vapaasti laitteen takana.
Sijoittaminen
Asenna laite kuivaan ja hyvin tuuletettuun sisätilaan,
jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa.
15
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C – +32 °C
N
+16 °C – +32 °C
ST
+16 °C – +38 °C
T
+16 °C – +43 °C
Joissakin malleissa voi esiintyä
toiminnallisia ongelmia, jos niitä
käytetään kyseisen käyttövälin
ulkopuolella. Virheetön toiminta taataan
vain määritetyllä lämpötilavälillä. Jos
laitteen asennuspaikan valitsemisessa
on epäselvyyksiä, käänny jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai lähimmän
valtuutetun huoltopalvelun puoleen.
•
•
kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään
laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista,
mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole
noudatettu.
Tämä kodinkone täyttää Euroopan yhteisön
direktiivien vaatimukset.
Ilmanvaihtovaatimukset
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen takana.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Sähköliitäntä
•
•
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista,
että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Virtajohdon pistoke on varustettu
maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite
HUOMIO! Lue erilliset asennusohjeet.
Käyttö
Laitteen käynnistäminen
1.
2.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään
keskiasentoon.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä lämpötilan
säädin asentoon "O".
Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti. Lämpötilaa voidaan
kuitenkin säätää laitteen sisällä.
Valitse asetus ottamalla huomioon, että sisälämpötilaan
vaikuttavat seuraavat seikat:
• huoneen lämpötila
• oven avaustiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijainti.
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Laitteen käyttö:
1.
2.
Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään laitteen
sisälämpötilan laskemiseksi.
Käännä lämpötilan säädintä vastapäivään laitteen
sisälämpötilan nostamiseksi.
Päivittäinen käyttö
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
16
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja
kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla
vedellä ja miedolla pesuaineella poistaaksesi uudelle
laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet
lopuksi huolellisesti.
HUOMIO! Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria tai
öljypohjaisia puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
Ovihyllyjen sijoittaminen
Ovihyllyt voidaan sijoittaa eri korkeuksille siten, että
erikokoiset pakkaukset mahtuvat lokeroihin.
1.
2.
Vedä hyllyä varovasti ylöspäin, kunnes se irtoaa
kiinnikkeestään.
Sijoita lokero sen jälkeen haluamallesi korkeudelle.
Pakastaminen ja pakastettujen elintarvikkeiden
säilyttäminen
Pakastin soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden
pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän
käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen toimia
vähintään kahden tunnin ajan suuremmilla
asetusarvoilla.
Pakasta tuore ruoka asettamalla se ylälokeroon.
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden
enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee
laitteen sisäpuolella.
Pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä aikana
pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt, voit palauttaa
aikaisemmin asetetun lämpötilan.
Jos pakastin sulaa vahingossa esimerkiksi sähkökatkon
vuoksi, kun sähkö on ollut poikki pitempään kuin
teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet
on käytettävä nopeasti tai valmistettava ruoaksi, jonka
jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
Sulatus
Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri tasoilla, minkä
ansiosta hyllyt voidaan sijoittaa halutulle tasolle.
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä jääkaapissa
tai huoneen lämpötilassa riippuen siitä, kuinka nopeasti
niitä tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös jäisinä
suoraan pakastimesta otettuna. Kypsennys kestää
tässä tapauksessa pitempään.
Jääkuutioiden valmistus
Laitteen mukana toimitetaan yksi tai useampi
jääkuutioastia.
Älä käytä apuna metallisia välineitä
ottaessasi jääkuutioastiat pois
pakastimesta.
Älä siirrä vihanneslaatikon yläpuolella
olevaa lasihyllyä, jotta jääkaapin
ilmankierto toimii oikein.
1.
2.
Täytä kyseiset astiat vedellä
Laita jääastiat pakastimeen.
Vihjeitä ja neuvoja
Normaalin toiminnan äänet
Seuraavat äänet ovat normaaleja käytön aikana:
•
Kevyt loriseva tai pulputtava ääni jäähdytysaineen
kierron aikana.
17
•
•
•
Huriseva ja sykkivä ääni kompressorista
jäähdytysaineen kierron aikana.
Äkillinen rätisevä lämpölaajenemisen aiheuttama
ääni laitteen sisältä (luonnollinen ja vaaraton ilmiö).
Kevyt napsahdusääni lämpötilan säätimestä
kompressorin kytkeytyessä päälle tai pois päältä.
Energiansäästövinkkejä
•
•
•
•
•
Keskilämpötila säätelee tuoreita ja pakastettuja
ruokia samalla energiansäästöä.
Tuoreruokaosasto (jääkaappi): Tehokkain
energiankäyttö varmistetaan kokoonpanossa, jossa
laatikot ovat laitteen alaosassa ja hyllyt on jaettu
tasaisesti. Ovirasioiden sijainti ei vaikuta
energiankulutukseen.
Pakastelokero (pakastin): Laitteen sisäinen
kokoonpano varmistaa energian tehokkaimman
käytön.
Jos ympäristön lämpötila on korkea ja lämpötila on
säädetty hyvin kylmäksi laitteen ollessa aivan
täynnä, kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin
höyrystimeen muodostuu huurretta tai jäätä. Käännä
tässä tapauksessa lämpötilan säädin korkeampaan
lämpötilaan automaattisen sulatuksen
käynnistämiseksi, jolloin energiankulutus vähenee.
Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki
pitempään kuin on tarpeen.
Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys
•
•
•
Älä aseta jääkaappiin lämpimiä ruokia tai haihtuvia
nesteitä.
Peitä ruoka kannella tai kääri se folioon tms.
erityisesti, kun ruoka on voimakastuoksuista.
Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten, että ilma
pääsee kiertämään vapaasti niiden ympärillä.
Säilytysohjeita
Vinkkejä:
•
Liha (kaikki tyypit): pakkaa sopivaan pakkaukseen ja
laita se vihanneslaatikon päällä olevalle lasihyllylle.
Säilytä lihaa korkeintaan 1-2 päivää.
•
•
•
•
Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat: suojaa ja aseta
mille tahansa hyllylle.
Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolella ja aseta
erityiseen laatikkoon. Banaaneja, perunoita, sipulia
ja valkosipulia ei saa säilyttää jääkaapissa ilman
pakkausta.
Voi ja juusto: aseta erityiseen ilmatiiviiseen rasiaan
tai kääri alumiinifolioon tai polyeteenipussiin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
Pullot: pullot tulee sulkea korkeilla ja asettaa joko
oven pullotelineeseen tai pullohyllyyn (jos
varusteena).
Pakastusohjeita
•
•
•
•
•
•
•
Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja
puhdistettuja elintarvikkeita.
Jaa ruoat pieniin osiin niiden tehokkaampaa
pakastusta ja sulatusta varten.
Kääri ruoat alumiinifolioon tai talouskelmuun.
Varmista, että pakkaukset ovat ilmatiiviit.
Älä aseta tuoreita pakastamattomia elintarvikkeita
pakastettujen ruokien viereen välttääksesi
pakastetettujen ruokien lämpötilan nousun.
Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin kuin
rasvaiset. Suola lyhentää elintarvikkeiden
säilytysaikaa.
Älä nauti jääkuutioita tai vesijäätelöitä heti niiden
pakastimesta poistamisen jälkeen. Paleltumavaara.
Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin pakkauksiin,
jotta voit helposti seurata säilytysaikoja.
Pakasteiden säilytysohjeita
•
•
•
•
Tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on
säilytetty oikein.
Aseta pakasteet pakastimeen mahdollisimman
nopeasti ostoksilla käynnin jälkeen.
Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti eikä sitä saa
pakastaa uudelleen.
Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn viimeisen
käyttöpäivän jälkeen.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Yleiset varoitukset
HUOMIO! Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden suorittamista.
18
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Jäähdytysyksikön huollon ja
täytön saa suorittaa ainoastaan
valtuutettu huoltomekaanikko.
Jääkaapin varusteita ja osia ei saa pestä
astianpesukoneessa.
Säännöllinen puhdistus
Aseta alhaisempi lämpötila noin 12 tuntia
ennen sulatuksen aloittamista, jotta
pakasteet jäätyvät mahdollisimman
kylmiksi ja varaavat näin itseensä
kylmää sulatustoimenpiteen ajaksi.
HUOMIO! Älä vedä, siirrä tai vahingoita
laitteen sisällä olevia putkia ja/tai
kaapeleita.
HUOMIO! Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1.
2.
3.
4.
Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä vedellä ja
käsitiskiaineella.
Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi ne
puhtaaksi.
Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Jos mahdollista, puhdista laitteen takaosassa
sijaitsevat lauhdutin ja kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä ja säästää
energiaa.
Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti
jääkaappiosaston höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen takana,
kompressorin yläpuolella sijaitsevaan kaukaloon, josta
se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva sulatusveden
tyhjennysaukko on tärkeää puhdistaa säännöllisin
väliajoin, jotta vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle.
Pakastimen hyllyihin ja yläosastoon muodostuu aina
jonkin verran huurretta.
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on noin
3-5 mm.
1.
Kytke laite pois toiminnasta tai irrota pistoke
pistorasiasta.
2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri ne
paksulti sanomalehteen ja laita viileään paikkaan.
HUOMIO! Pakasteiden lämpötilan
nouseminen sulatuksen aikana voi
lyhentää niiden turvallista
säilytysaikaa.
Älä koske pakasteisiin märin käsin.
Kädet voivat jäätyä kiinni ruokaan.
3. Jätä ovi auki. Suojaa lattia valuvalta vedeltä (esim.
pyyhkeellä tai matalalla astialla).
4. Voit nopeuttaa sulatusta laittamalla lämmintä vettä
sisältävän astian pakastimen sisään. Poista myös
sulatuksen aikana irtoilevat jääpalat pakastimen
sisältä.
5. Kun pakastin on sulatettu, kuivaa sisäpinnat
hyvin. .
6. Kytke virta laitteeseen ja sulje ovi.
7. Aseta lämpötilan säädin maksimijäähdytyksen
asentoon ja anna laitteen käydä 2 - 3 tuntia tällä
asetuksella.
Aseta elintarvikkeet vasta tämän jälkeen takaisin
pakastimeen.
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan,
suorita seuraavat toimenpiteet:
Pakastimen sulattaminen
HUOMIO! Älä koskaan käytä teräviä
metalliesineitä huurteen poistamisessa
höyrystimestä, sillä se voi vahingoittua.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta
mekaanisilla tai muilla välineillä, joita
valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
1.
2.
3.
4.
5.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Sulata laite (tarvittaessa).
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei
muodostu epämiellyttävää hajua.
HUOMIO! Jos haluat jättää laitteen
päälle, pyydä jotakin toista henkilöä
tarkistamaan kaappiin jätetyt
elintarvikkeet aika ajoin, jotta ne eivät
pilaannu esimerkiksi sähkökatkon
sattuessa.
19
Vianmääritys
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Laite ei toimi lainkaan.
Valo ei syty.
Kompressori käy jatkuvasti.
Laitteessa on liikaa huurretta ja jäätä.
Vettä valuu jääkaapin takaseinää
pitkin.
20
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Virta on katkaistu laitteesta.
Kytke laitteeseen virta.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa.
Kiinnitä pistoke oikein pistorasiaan.
Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan jokin
toinen sähkölaite. Ota yhteys sähköasentajaan.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta "Lampun vaihtaminen".
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Katso kohta "Käyttö".
Laitteeseen on pantu monia elintarvikkeita samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen.
Huoneen lämpötila on liian korkea.
Katso ilmastoluokan taulukko arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinkoneeseen
liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen pakastamista.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven sulkeminen".
Ovea ei ole suljettu oikein tai tiiviste on epämuodostunut/likainen.
Lue ohjeet kohdasta "Oven sulkeminen".
Veden poistoputken tulppaa ei
ole asetettu oikein.
Aseta veden poistoputken tulppa oikein.
Laite on täytetty täyteen ja siihen
on asetettu alhaisin lämpötila.
Säädä lämpötila korkeammaksi. Katso
kohta "Käyttö".
Laitteen lämpötila-asetus on liian
matala ja ympäristölämpötila liian
korkea.
Säädä lämpötila korkeammaksi. Katso
kohta "Käyttö".
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Katso kohta "Käyttö".
Automaattisen sulatuksen aikana
takaseinässä oleva huurre sulaa.
Tämä on normaalia.
Ongelma
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Elintarvikkeet estävät veden valumisen vedenkeruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet eivät kosketa takaseinään.
Veden tyhjennysaukko on tukossa.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole liitetty
kompressorin yläpuolella olevaan
haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki haihdutusastiaan.
Laitteen lämpötila on liian alhainen
tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven sulkeminen".
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat
ruoat laitteeseen.
Laitteeseen on lisätty paljon ruokia samalla kertaa.
Lisää laitteeseen vähemmän ruokia
yhdellä kertaa.
Huurrekerroksen paksuus on yli
4-5 mm.
Sulata laite.
Ovea on avattu liian usein.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
Laitteen kylmän ilman kierto ei
toimi.
Tarkista kylmän ilman kierto.
Jos ongelmaa ei ratkaista ohjeiden
avulla, ota yhteyttä paikalliseen
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-valo.
On erittäin suositeltavaa käyttää
ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
Käytä ainoastaan LED-valoja (E14kantaiset). Maksimiteho on merkitty
lamppuyksikköön.
HUOMIO! Irrota pistoke pistorasiasta.
1.
2.
Irrota lampun suojuksen ruuvi ruuvimeisselin
avulla.
Irrota lampun suojus nuolien suuntaan.
3.
4.
5.
6.
7.
Vaihda lamppu ominaisuuksiltaan samanlaiseen
lamppuun, joka on tarkoitettu erityisesti
kodinkoneisiin.
Kiinnitä lampun suojus takaisin paikalleen.
Kiinnitä lampun suojuksen ruuvi.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Avaa luukku.
Varmista, että valo syttyy.
Oven sulkeminen
1.
2.
Puhdista oven tiivisteet.
Säädä ovea tarvittaessa. Lue asennusohjeet.
21
3.
Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven tiivisteet.
Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Tekniset tiedot
Tuoteselosteella
22
Tavaramerkki
Zanker
Malli
KBT20001SK 925875725
Luokka
7. Jääpakastin
Energiatehokkuusluokka
A+
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin aikana. Tosiasiallinen energiankulutus
riippuu laitteen käyttötavoista ja laitteen sijoituksesta
231
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
147
Käyttötilavuus litraa, Star
-
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
Varastotilavuus litraa, yhteensä
191
Käyttötilavuus litraa, pakastin
44
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on suurin (l)
****
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C (°C),
-
Frost free (K/E), jääkaappi
Ei
Frost free (K/E), pakastin
Ei
Sähkökatkosuojattu h
18
Pakastuskyky kg/24h
2
Ilmastoluokka
SN-N-ST
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus käyttää, ° C
38
Akustinen melu dB(A) re1 pW
36
Integroitu laite K/E
Kyllä
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyttämiseen K/E
Ei
Tekniset lisätiedot
Asennusmitat
Korkeus
1225 mm
Leveys
560 mm
Syvyys
550 mm
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen ulkopuolelle tai
sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.
Ympäristönsuojelu
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä .
Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä
hävitä merkillä
kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen
viranomaiseen.
merkittyjä kodinkoneita
23
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
inomhusenhet
Användning
Daglig användning
24
25
26
27
28
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Tekniska data
29
29
31
33
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av
produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller
andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats
för framtida bruk.
Säkerhet för unga och personer med funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt
personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller
instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår
de risker som är förknippade med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8 år och personer
med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar, om de har
fått rätt instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på
lämpligt sätt.
Allmän säkerhet
•
•
24
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av
boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras.
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att
påskynda avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av
tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i förvaringsutrymmena
såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar med lättantändligt
bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens
auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning,
för att undvika fara.
Säkerhetsinstruktioner
Installation
•
VARNING! Endast en behörig person får
installera den här produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad produkt.
Av säkerhetsskäl, använd inte produkten innan den
installeras i den inbyggda strukturen.
Följ installationsinstruktionerna som följer med
produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den
är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta
skor.
Se till att luft kan cirkulera i produkten.
Vid första installationen eller om dörren har hängts
om, vänta minst 4 timmar innan du ansluter till
elnätet. Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
Innan du utför något på produkten (t ex hänger om
dörren), ska du dra ut kontakten ur vägguttaget.
Installera inte produkten nära element, spisar, ugnar
eller hällar.
Produkten får inte utsättas för regn.
Installera inte produkten där den står i direkt solljus.
Installera inte produkten på platser som är mycket
fuktiga eller kalla.
När du flyttar produkten, lyft upp den i framkanten
för att inte repa golvet.
Med produkten följer en påse med torkmedel. Detta
är ingen leksak. Det är inget man kan äta. Kassera
det omedelbart.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING! När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte kommer under
produkten eller skadas.
VARNING! Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
•
•
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på märkskylten
överensstämmer med elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och
jordat eluttag.
Kontrollera så att du inte skadar de elektriska
komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett auktoriserat
servicecenter eller en elektriker för att ersätta
skadade komponenter.
Nätkabeln måste vara under stickkontaktens nivå.
Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av
installationen. Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
25
•
Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Användning
•
Lampan som används för den här produkten är
endast avsedd för hushållsprodukter. Får ej
användas som husbelysning.
Skötsel och rengöring
VARNING! Risk för personskador och
skador på produkten föreligger.
VARNING! Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
•
Produkten innehåller brandfarlig gas, isobutan
(R600a), en naturgas med hög miljökompatibilitet Var
försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller
isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Ställ inte elektriska produkter (t.ex. glassmaskiner) i
produkten om inte tillverkaren uttryckligen säger att
det är lämpligt.
Om kylkretsen skadas får inga flammor eller
antändningskällor finnas i rummet. Ventilera
rummet.
Låt inte varma föremål vidröra plastdelarna i
produkten.
Lägg inte in läskedrycker i frysen. Detta skapar tryck
i dricksflaskan.
Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i
produkten.
Placera inga lättantändliga produkter eller föremål
som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära
eller på produkten.
Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är
heta.
Ta inte bort och vidrör inte föremål från frysdelen om
händerna är våta eller fuktiga.
Frys inte mat igen som en gång tinats.
Följ förvaringsanvisningarna på förpackningen till
den frysta maten.
Lägg maten i påse eller förvaringsburk innan du
lägger det i frysfacket.
•
•
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Kylenheten i denna product innehåller kolväten
Endast en behörig person får utföra underhåll och
fylla kylapparaten.
Undersök regelbundet tömningskanalen i kylen och
rengör den vid behov. Om tömningskanalen täpps
igen kommer avfrostat vatten att samlas på
produktens botten.
Service
•
•
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för
reparation av produkten.
Använd endast originaldelar.
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera den.
Ta bort locket för att hindra att barn eller djur stängs
in inuti produkten.
Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här
produkten är "ozonvänliga".
Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas.
Kontakta kommunen för information om hur
produkten kasseras korrekt.
Orsaka inte skada på den delen av kylenheten som
är nära värmeväxlaren.
Lampa inuti produkten
VARNING! Risk för elektrisk stöt!
inomhusenhet
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
VARNING! Se installationsinstruktions
dokumentet för att installera din apparat.
26
VARNING! Fixera apparaten i enlighet
med installationsinstruktion dokumentet
för att undvika risk för instabilitet hos
apparaten.
Placering
För att säkerställa bästa prestanda, installera produkten
på säkert avstånd från värmekällor såsom element,
varmvattensberedare, direkt solsken, etc. Se till att
luften kan cirkulera fritt runt kylens/frysens baksida.
•
Placering
Produkten ska installeras på en torr och välventilerad
plats inomhus där omgivningstemperaturen motsvarar
den klimatklass som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10°C till + 32°C
N
+16°C till + 32°C
ST
+16°C till + 38°C
T
+16°C till + 43°C
•
•
Ventilationskrav
Luftflödet bakom produkten måste vara tillräckligt.
5 cm
Vissa funktionsproblem kan uppstå för
vissa modelltyper vid användning utanför
det området. Korrekt funktion kan endast
garanteras inom angivet
temperaturområde. Kontakta
återförsäljaren, vår kundtjänst eller
närmsta servicecenter om du är osäker
på var du ska installera produkten.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
FÖRSIKTIGHET! Se
monteringsanvisningarna för
installationen.
Elektrisk anslutning
•
som anges på typskylten före anslutning till ett
eluttag.
Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är
försedd med en kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en
kvalificerad elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord enligt gällande
bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att
ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.
Kontrollera att nätspänningen och nätfrekvensen
överensstämmer med hushållsapparatens märkdata
Användning
Slå på
1.
2.
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Vrid temperaturreglaget medurs till en medelhög
inställning.
Stänga av
Stäng av produkten genom att vrida temperaturreglaget
till "O"-läget.
Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt. Du kan ställa in en
temperatur inuti produkten.
Välj inställning, men tänk på att temperaturen inne i
kylen beror på:
• rumstemperatur,
• hur ofta man öppnar dörren,
• mängden livsmedel som förvaras,
• produktens placering.
En medelhög inställning är i regel lämpligast.
För att använda produkten:
1.
2.
Vrid temperaturvredet medsols för att få en lägre
temperatur inuti produkten.
Vrid temperaturvredet motsols för att få en högre
temperatur inuti produkten.
27
Daglig användning
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
För att behålla korrekt luftcirkulation ska
inte glashyllan placeras ovanför
grönsakslådan.
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första gången ska du
rengöra insidan och alla invändiga tillbehör med
ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att
ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka
sedan noga.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
rengöringsmedel, skurpulver, klor eller
oljebaserade rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
Placering av dörrfacken
Infrysning av färska matvaror och förvaring av
frysta matvaror
Produkten är lämplig för infrysning av färska livsmedel
och långvarig förvaring av frysta och djupfrysta
matvaror.
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt
läge, låt produkten stå på i minst 2 timmar med en hög
inställning innan du lägger in några matvaror.
När du ska frysa in matvaror, lägg dem i det översta
facket.
För att kunna förvara matförpackningar av olika
storlekar kan dörrhyllorna placeras på olika nivåer.
Maximal mängd livsmedel som kan frysas inom 24
timmar anges på typskylten som sitter på produktens
insida.
1.
2.
Infrysningsprocessen varar i 24 timmar, lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under denna period.
Dra hyllan uppåt lite i taget tills den lossnar.
Placera om enligt behov.
När infrysningsprocessen är klar kan du återställa
tidigare inställda temperatur.
I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet varar längre än den tid som
anges i den tekniska informationen under "Säkerhet vid
strömavbrott", måste den tinade maten konsumeras
snabbt eller omedelbart tillagas och sedan frysas in på
nytt (när maten har kallnat).
Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den används, tinas i
kylen eller vid rumstemperatur beroende på den tid som
står till förfogande för upptiningen.
Flyttbara hyllor
Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysen
medan de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i detta
fall dock lite längre tid.
Väggarna i kylskåpet är försedda med ett antal bärare
så att hyllorna kan placeras enligt önskemål.
Tillverkning av isbitar
Denna hushållsapparat är utrustad med en eller flera
brickor för tillverkning av isbitar.
Använd inga metallinstrument för att
plocka ut brickorna ur frysen.
1.
2.
28
Fyll dessa brickor med vatten
Placera isbrickorna i frysfacket.
Råd och tips
Normala driftljud
Tips för kylning
Följande ljud är normala under drift:
Praktiska råd:
•
•
•
•
•
Ett gurglande och bubblande ljud hörs från slingorna
när köldmedlet pumpas runt.
Ett surrande eller pulserande ljud hörs från
kompressorn när köldmedlet pumpas runt.
Ett plötsligt knackande ljud från produktens insida
som orsakas av termisk dilatation (ett naturligt och
ofarligt fysiskt fenomen).
Ett gurglande klickljud hörs från
temperaturregulatorn när kompressorn slås på eller
av.
Tips för energibesparing
•
•
•
•
•
Inställning på medeltemperatur bevarar färska och
frysta livsmedel medan du sparar energi.
Fack för färska matvaror (kylskåp): Den mest
effektiva energianvändningen säkerställs i
konfigurationen med lådorna i produktens nedre del
och med hyllorna fördelade jämnt. Hur hyllorna är
placerade i dörren påverkar inte
energiförbrukningen.
Fack för fryst mat (frysen): Produktens interna
konfiguration är det som säkerställer en effektiv
energianvändning.
Om rumstemperatuen är hög och
temperaturreglaget är inställt på en låg temperatur
samtidigt som produkten är full med matvaror, kan
kompressorn behöva arbeta kontinuerligt vilket
medför att frost eller is bildas på avdunstaren. I så
fall ska temperaturreglaget ställas in på en högre
temperatur för att den automatiska avfrostningen
ska starta och för att på så sätt spara energi.
Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen
längre tid än absolut nödvändigt.
•
•
•
•
Tips för infrysning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Frys endast in färska och rena matvaror av hög
kvalitet.
Dela upp maten i mindre portioner för effektivare
infrysning och upptining.
Slå in maten i aluminium- eller plastfolie. Kontrollera
att förpackningen är lufttät.
Undvik att placera färsk mat som precis ska frysas
in bredvid varandra för att undvika att redan fryst
mat tinar upp.
Magra livsmedel håller bättre och längre än feta.
Salt förkortar matens förvaringstid.
Ät inte isbitar eller isglass direkt efter du har tagit ut
dem ur frysen. Det finns risk för frostskador.
Det är lämpligt att anteckna datumet för infrysning
på varje separat förpackning så att du kan hålla
reda på förvaringstiderna.
Tips för förvaring av fryst mat
Tips för kylning av färska livsmedel
Förvara inte varm mat eller flyktiga vätskor i
kylskåpet.
Täck över eller förpacka maten, särskilt om den har
en stark smak.
Placera mat så att luft kan cirkulera fritt omkring
den.
Kött (alla typer): lägg i lämplig förpackning och
placera på glashyllan ovanför grönsakslådan.
Förvara kött i högst 1-2 dagar.
Tillagad mat, kalla rätter: täck och placera på vilken
hylla som helst.
Frukt och grönsaker: skölj noggrant och lägg i
speciallådan. Bananer, potatis, lök och vitlök som
inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.
Smör och ost: lägg i en lufttät behållare eller vira in i
aluminiumfolie eller i en plastpåse för att få ut så
mycket luft som möjligt.
Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i dörrens
flaskhylla eller (extrautr.) i flaskstället.
•
•
Kontrollera att kommersiellt infrysta matvaror har
förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.
Transportera frysta matvaror från affären till frysen
så snabbt som möjligt.
När fryst mat tinas upp försämras den snabbt och
får inte frysas in på nytt.
Överskrid inte den förvaringsperiod som anges av
matvarans tillverkare.
Skötsel och rengöring
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
29
Allmänna varningar
FÖRSIKTIGHET! Koppla loss produkten
från eluttaget innan du utför någon form
av underhåll.
Kylenheten i denna produkt innehåller
kolväten. Underhåll och påfyllning får
därför endast utföras av en auktoriserad
servicetekniker.
Tillbehören och andra delar av produkten
är inte lämpliga för rengöring i
diskmaskin.
Avfrostning av frysen
FÖRSIKTIGHET! Använd aldrig vassa
metallverktyg för att skrapa av frost från
evaporatorn, eftersom den kan skadas.
Använd inga mekaniska verktyg eller
andra medel för att påskynda
avfrostningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren.
Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET! Du får inte dra, flytta
eller skada rörledningarna och/eller
kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET! Var noga med att inte
skada kylsystemet.
Cirka 12 timmar före avfrostningen
ställer du in en lägre temperatur för att
bygga upp en tillräcklig kylreserv om det
skulle bli driftsavbrott.
Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum:
1.
2.
3.
4.
Rengör kylens/frysens insida och alla tillbehör med
ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa.
Inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka
dem rena från eventuell smuts.
Skölj av och torka noggrant.
Rengör kondensorn och kompressorn (om de går
att komma åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda och bidrar till
en lägre energiförbrukning.
En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna och runt
det övre facket.
Frosta av frysen när frostlagret har en tjocklek på cirka
3-5 mm.
1.
2.
Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt i kylutrymmet varje gång
kompressorn stannar under normal användning. Det
avfrostade vattnet töms ut via en ränna i en särskild
behållare som sitter ovanför kompressorn på kylskåpet
baksida, där vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra smältvattnets
tömningshål i mitten baktill av kylskåpsutrymmet för att
undvika att vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.
3.
4.
5.
6.
30
Stäng av produkten eller koppla loss den från
eluttaget.
Plocka ut matvarorna, slå in dem i flera lager med
tidningspapper och lägg dem på en sval plats.
FÖRSIKTIGHET! Om de frysta
livsmedlen inte bihåller den låga
temperaturen under avfrostningen
kan det förkorta hållbarhetstiden på
dem.
Ta inte i fryst mat med våta händer.
Dina händer kan frysa fast i
matvarorna.
Låt frysdörren stå öppen. Skydda golvet med en
trasa eller en plan bricka om avfrostningsvatten
skulle rinna ut på golvet.
För att påskynda avfrostningsprocessen kan du
placera en skål med varmt vatten i frysfacket. Du
kan också ta bort isbitar som lossnar innan
avfrostningen är klar.
Torka av insidan noga när avfrostningen är klar. .
Slå på produkten och stäng luckan.
7.
Ställ in temperaturreglaget på högsta kyleffekt och
låt produkten stå i två eller tre timmar med denna
inställning.
Efter den här tiden kan du lägga tillbaka maten i
frysfacket.
1.
2.
3.
4.
5.
Långa uppehåll i användning
Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall
användas på länge:
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Avfrosta produkten (om det behövs).
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte dålig
lukt bildas.
FÖRSIKTIGHET! Om du vill att kylen/
frysen lämnas påslagen, be någon titta
till den då och då så att inte matvarorna i
den förstörs i händelse av strömavbrott.
Felsökning
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Produkten fungerar inte.
Lampan fungerar inte.
Kompressorn arbetar utan uppehåll.
Det har bildats för mycket frost och
is.
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten är avstängd.
Slå på produkten.
Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.
Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk produkt till
eluttaget. Kontakta en behörig elektriker.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Se avsnittet ”Byte av lampan”.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Se "Drift".
Många matvaror har lagts in samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera
sedan temperaturen igen.
Rumstemperaturen är för hög.
Se klimatklasstabellen på märkskylten.
Alltför varm mat har lagts in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före
infrysning.
Dörren är inte ordentligt stängd.
Se avsnittet ”Stängning av dörren”.
Dörren är inte ordentligt stängd
eller packningen är deformerad/
smutsig.
Se avsnittet ”Stängning av dörren”.
Vattentömningspluggen är inte
korrekt placerad.
Placera vattentömningspluggen på rätt
sätt.
Produkten är full med livsmedel
och är inställd på den lägsta temperaturen
Ställ in en högre temperatur. Se "Drift".
31
Problem
Möjlig orsak
Produktens inställda temperatur
är för låg och omgivningstemperaturen är för hög.
Ställ in en högre temperatur. Se "Drift"
Temperaturen är felaktigt inställd.
Se "Drift".
Vatten rinner på den bakre väggen i
kylskåpet.
Under den automatiska avfrostningen tinar frost på bakväggen.
Detta är normalt.
Vatten rinner inne i kylskåpet.
Matvaror har placerats så att de
hindrar vattnet från att rinna in i
vattenuppsamlaren.
Kontrollera att inga matvaror har kontakt med den bakre väggen.
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är inte anslutet till avdunstningsbrickan
ovanför kompressorn.
Anslut tömningsslangen till avdunstningsbrickan.
Temperaturen i produkten är för låg/
hög.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Dörren är inte ordentligt stängd.
Se avsnittet ”Stängning av dörren”.
Matvarornas temperatur är för
hög.
Låt matvarornas temperatur sjunka till
rumstemperatur innan du lägger in
dem.
Många matvaror har lagts in för
förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för förvaring
samtidigt.
Frosten är tjockare än 4-5 mm.
Avfrosta produkten.
Dörren har öppnats för ofta.
Öppna dörren bara när det behövs.
Kalluft cirkulerar inte i produkten.
Se till att kalluft kan cirkulera i produkten.
Kontakta närmaste auktoriserade
serviceverkstad om dessa råd inte löser
problemet.
Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
Vi rekommenderar starkt att endast
använda originalreservdelar.
Använd endast LED-lampor (E14-bas).
Den maximala effekten anges på
lampenheten.
32
Åtgärd
FÖRSIKTIGHET! Koppla bort kylskåpet
från eluttaget.
1.
2.
Lossa skruven från lampglaset med en
skruvmejsel.
Lossa lampskyddet i pilarnas riktning.
3.
4.
5.
6.
7.
Byt lampan mot en med samma effekt och som är
specialtillverkad för dessa produkter.
Sätt tillbaka lampskyddet.
Dra åt lampglasets skruv.
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Öppna luckan.
Kontrollera att belysningen tänds.
Stängning av dörren
1.
2.
3.
Rengör dörrtätningarna.
Justera dörren vid behov. Se
monteringsanvisningarna.
Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
Tekniska data
Informationsblad
Varumärke
Zanker
Modell
KBT20001SK 925875725
Kategori
7. Kyl - frys
Energieffektivitetsklass
A+
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resultat från standardiserade provningar under 24 timmar. Den verkliga energiförbrukningen
beror på hur apparaten används och var den placeras
231
Förvaringsvolym i liter, kyl
147
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
191
Förvaringsvolym i liter, frys
44
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största förvaringsvolym (l)
****
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C), om något
-
Frostfri (J/N), kyl
Nej
Frostfri (J/N), frys
Nej
Säkerhet vid strömavbrott i h
18
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
2
Klimatklass
SN-N-ST
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd
att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd
att användas, i °C
38
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
36
33
Inbyggd apparat J/N
Ja
Denna apparat är avsedd att uteslutande användas för förvaring av
vin J/N
Nej
Ytterligare teknisk data
Inbyggnadsmått
Höjd
1225 mm
Bredd
560 mm
Djup
550 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Teknisk information finns på typskylten som sitter på
insidan eller utsidan av produkten och på
energietiketten.
Miljöskydd
med hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen . Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen
34
*
35
www.electrolux.com/shop
222377309-A-472019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement