Aeg RCB73421TY Vartotojo vadovas

Aeg RCB73421TY Vartotojo vadovas
RCB73421TY
USER
MANUAL
LT
Naudojimo instrukcija
Kombinuotas Šaldytuvas Su Funkcija
LV
Lietošanas pamācība
Pretsarmas Kombinētais Ledusskapis
PL
Instrukcja użytkownika
Chłodziarko - Zamrażarki
CZ
Návod k Obsluze
Chladnička - Mraznička
LT
LV
PL
CZ
Įspėjimas; Gaisro / degių medžiagų rizika
Brīdinājums; Pastāv aizdegšanās risks/viegli uzliesmojoši materiāli
Ostrzeżenie: Ryzyko pożaru / materiały łatwopalne
Varování: Riziko požáru / hořlavých materiálů
LT -1-
Rodyklė
PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ..................................... 3
Bendrieji įspėjimai...................................................................... 3
Seni ir neveikiantys šaldytuvai................................................... 5
Įspėjimai apie saugą.................................................................. 6
Šaldytuvo atidarymas ir naudojimas.......................................... 7
Prieš naudodami šaldytuvą....................................................... 7
Informacija apie naujos kartos šaldymo technologiją................ 8
ĮVAIRIOS FUNKCIJOS IR GALIMYBĖS.......................... 9
Ekranas ir valdymo skydelis...................................................... 9
Šaldytuvo-šaldiklio valdymas.....................................................11
Super Freeze režimas...........................................................11
Super Cool režimas..............................................................11
Ekonominis režimas.............................................................. 12
Atostogų režimas.................................................................. 13
Drink Cool režimas.............................................................. 14
Ekrano užsklandos naudojimas............................................ 14
Apsaugos nuo vaikų funkcija................................................ 15
Temperatūros šaldytuvo skyriuje nustatymas........................... 15
Temperatūros šaldiklio skyriuje nustatymas............................. 16
Įspėjimai dėl temperatūros reguliavimo.................................... 16
Svarbios montavimo instrukcijos.......................................... 17
Priedai...................................................................................... 17
Vėsinimo skyrius................................................................... 17
Šviežio maisto reguliatorius.................................................. 18
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................ 19
Atitirpinimas.............................................................................. 19
MAISTO PRODUKTŲ LAIKYMAS.................................. 20
Šaldytuvo skyrius...................................................................... 20
Šaldiklio skyrius........................................................................ 21
Gabenimas ir perkėlimas............................................... 25
Durelių perstatymas.................................................................. 25
PRIEŠ SKAMBINDAMI PRIEŽIŪROS TARNYBAI.......... 26
Energıjos taupymo patarımaı................................................... 30
PRIETAISO DALYS IR SKYRIAI...................................... 31
LT -2-
DALIS.1
PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ
Bendrieji įspėjimai
ĮSPĖJIMAS! Neuždenkite buitiniame prietaise esančių arba
pastate įmontuotų ventiliacijos angų.
ĮSPĖJIMAS! Atšildymo procesui paspartinti nenaudokite
mechaninių įrenginių ar kitų priemonių, išskyrus gamintojo
rekomenduotas.
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite elektrinių prietaisų maisto skyriuose,
nebent šie prietaisai yra gamintojo rekomenduoto tipo.
ĮSPĖJIMAS! Nepažeiskite aušalo vamzdyno.
ĮSPĖJIMAS! Kad išvengtumėte pavojų dėl prietaiso nestabilumo,
jį reikia pritvirtinti pagal instrukcijas.
ĮSPĖJIMAS: Nustatydami prietaisą neprispauskite ar
nepažeiskite maitinimo laido.
ĮSPĖJIMAS: Nedėkite kelių nešiojamųjų maitinimo kištukinių lizdų už prietaiso galinės dalies.
• Jei jūsų prietaise kaip šaldalas naudojamas R600 (tai galite
sužinoti iš etiketės ant aušintuvo), gabenimo ir montavimo
metu būkite atsargūs, kad nepažeistumėte šaldytuvo aušintuvo
elementų. Nors R600a yra ekologiškos ir natūralios dujos, jos
yra sprogios, todėl, jei įvyksta nuotėkis dėl aušinimo elemento
pažeidimo, perkelkite šaldytuvą toliau nuo atviros liepsnos ar
karščio šaltinių ir kelias minutes vėdinkite patalpą, kurioje yra
prietaisas.
• Nešdami ar statydami šaldytuvą nepažeiskite aušinimo dujų
vamzdyno.
• Šiame prietaise nelaikykite sprogstamųjų medžiagų, pavyzdžiui,
aerozolių su degiomis varomosiomis dujomis.
• Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį galima
naudoti, pavyzdžiui,
-- darbuotojų valgomuosiuose, pavyzdžiui, parduotuvėse,
biuruose ir kitoje darbo aplinkoje;
LT -3-
•
•
•
•
•
-- ūkininkų gyvenamuosiuose namuose ir
-- klientams viešbučiuose, moteliuose ir kitoje gyvenamojo
aplinkoje;
-- viešbučiuose, kuriose siūloma nakvynė su pusryčiais;
-- aprūpinimo maistu ir gėrimais ir panašiose ne visuomeninės
prekybos vietose.
Jei lizdas netinka pagal kištuką, jį turi pakeisti gamintojas, jo
įgaliotas pardavėjas arba atitinkamai kvalifikuotas asmuo, kad
tai nekeltų pavojaus.
Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus)
su sumažintais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais ar
neturintiems patirties ir žinių, nebent asmuo, atsakingas už jų
saugumą, juo prižiūri arba pateikė su šiuo prietaisu susijusius
nurodymus. Vaikus reikia prižiūrėti siekiant užtikrinti, kad jie
nežaistų su prietaisu.
Specialus įžemintas kištukas prijungtas prie jūsų šaldytuvo
maitinimo laido. Kištukas turi būti naudojamas su specialiu
įžemintu 16 amperų ar 10 amperų lizdu, priklausomai nuo
šalies, kurioje gaminys yra parduotas. Jei jūsų namuose nėra
tokio lizdo, pasirūpinkite, kad kvalifikuotas elektrikas jį įrengtų.
Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei mažesnių
fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, nepatyrę ar neturintys
reikiamų žinių žmonėms, jei jie prižiūrimi arba jiems pateikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, be to, jie supranta
susijusius pavojus. Vaikai neturi su prietaisu žaisti. Vaikai negali
valyti ir atlikti prietaiso priežiūros be suaugusiojo priežiūros.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį turi pakeisti gamintojas, jo
įgaliotas pardavėjas arba atitinkamai kvalifikuotas asmuo, kad
tai nekeltų pavojaus.
• Šis prietaisas neskirtas naudoti daugiau kaip 2000 m
aukštyje.
LT -4-
Seni ir neveikiantys šaldytuvai
• Jei jūsų senajame šaldytuve yra užraktas, sugadinkite arba nuimkite užraktą
prieš išmesdami šaldytuvą, nes vaikai gali užsidaryti jame ir nukentėti.
•
Senuose šaldytuvuose ir šaldikliuose yra izoliacinės medžiagos
ir šaldalo su CFC. Todėl išmesdami seną šaldytuvą pasirūpinkite, kad
nepakenktumėte aplinkai.
Apie elektrinių ir elektroninių atliekų panaudojimą, perdirbimą ir
surinkimą teiraukitės vietinių įgaliotųjų tarnybų.
Pastabos:
• Prieš montuodami ir naudodami prietaisą įdėmiai perskaitykite instrukciją.
Mūsų įmonė neatsako dėl žalos, atsiradusios netinkamai naudojant
šaldytuvą.
• Laikykitės visų instrukcijų, pateiktų ant prietaiso ir instrukcijoje, laikykite
instrukciją saugioje vietoje, kad galėtumėte išspręsti vėliau kilusias
problemas.
• Šis prietaisas skirtas naudoti namie, jį galima naudoti tik namie nurodytais
tikslais. Jis netinkamas komerciniam ar bendram naudojimui. Taip naudojant
prietaiso garantija bus atšaukta, o mūsų įmonė neprisiims atsakomybės dėl
patirtų nuostolių.
• Šis priedas skirtas naudoti namie ir tinka tik maistui vėsinti ir saugoti. Jis
netinkamas komerciniam ar bendram naudojimui ir (arba) laikyti kitoms
medžiagoms nei maistas. Mūsų įmonė neprisiima atsakomybės dėl nuostolių,
patirtų naudojant kitaip nei nurodyta.
LT -5-
Įspėjimai apie saugą
• Nenaudokite kelių lizdų mazgų ar ilgintuvų.
• Nejunkite pažeistų, nutrūkusių ar pasenusių kištukų.
• Laido nelankstykite, netraukite ir nepažeiskite.
• Šis prietaisas skirtas naudoti suaugusiems žmonėms.
Neleiskite su juo žaisti vaikams ar kabėti ant durelių.
• Nejunkite kištuko šlapiomis rankomis, nes gali trenkti elektros
smūgis!
• Į šaldiklį nedėkite stiklinių butelių ar gėrimo skardinių. Jos gali
sprogti.
• Į šaldytuvą nedėkite sprogių ar degių medžiagų. Daugiau
alkoholio turinčius skysčius statykite vertikaliai, sandariai
uždenkite dangteliais.
• Nelieskite ledo, gaminamo šaldiklyje, jis gali nušaldyti ar įpjauti.
• Nelieskite užšaldytų produktų šlapiomis rankomis. Ledų ir ledo
kubelių nevalgykite vos juos išėmę į šaldiklio skyriaus!
• Pakartotinai neužšaldykite atšilusio maisto. Taip galima
apsinuodyti.
• Neuždenkite šaldytuvo viršaus staltiese ar pan. Tai gali turėti
neigiamos įtakos šaldytuvo veikimui.
• Priedus pritvirtinkite, prieš šaldytuvą perveždami, kad jų
nesugadintumėte.
LT -6-
Šaldytuvo atidarymas ir naudojimas
Prieš įjungdami šaldytuvą patikrinkite tokius dalykus.
• Jūsų šaldytuvo darbinė įtampa yra 220-240 V ir 50 Hz.
• Šaldytuvo maitinimo laidas yra su įžemintu kištuku. Šį kištuką
reikia jungtį į įžemintą lizdą su mažiausiai 16 amperų saugikliu.
Jei tokio lizdo neturite, jį privalo įrengti kvalifikuotas elektrikas.
• Mes neprisiimame atsakomybės dėl pažeidimų dėl neįžeminto
prietaiso naudojimo.
• Šaldytuvą statykite tokioje vietoje, kur į jį nekristų tiesioginiai saulės spinduliai.
• Jis turi būti bent per 50 cm nuo karščio šaltinių, pvz., viryklės, orkaitės,
radiatorių ir kaitviečių bei bent per 5 cm nuo elektrinių orkaičių.
• Šaldytuvo nelaikykite lauke ar po lietumi.
• Jei šaldytuvas statomas prie šaldymo dėžės, tarp jų reikia palikti bent 2 cm
tarpą, kad ant išorinių paviršių nesikauptų drėgmė.
• Ant šaldytuvo nieko nedėkite ir pastatykite jį taip, kad viršuje liktų bent 15
cm vietos.
• Reguliuojamomis priekinėmis kojelėmis nustatykite tinkamą
aukštį, kad šaldytuvą būtų galima naudoti saugiai ir patogiai.
Pasukite kojeles pagal arba prieš laikrodžio rodyklę. Tai atlikite
prieš dėdami maistą į šaldytuvą.
• Prieš naudodami šaldytuvą visą vidų nuvalykite šiltu vandeniu
su arbatiniu šaukšteliu natrio bikarbonato (sodos), tada praplaukite švariu
vandeniu ir nudžiovinkite. Po valymo sudėkite visas detales.
• Įstatykite atstumo reguliavimo detalę (su juodomis mentėmis), pasukdami
ją 90° kampu, kaip pavaizduota, kad ji nesiliestų prie sienelės ir nesikauptų
kondensatas.
Prieš naudodami šaldytuvą
• Naudojant pirmą kartą arba po pervežimo, palaikykite šaldytuvą
stačią 3 valandas ir tik tada įjunkite, kad jis veiktų tinkamai.
Priešingu atveju galite sugadinti kompresorių.
• Pirmą kartą įjungus, šaldytuve gali atsirasti specifinis kvapas.
Šaldytuvui pradėjus šalti, jis išnyks.
LT -7-
Informacija apie naujos kartos šaldymo technologiją
Šaldytuvai-šaldikliai su nauja šaldymo technologija
veikia skirtingai negu statiškieji šaldytuvai-šaldikliai.
Įprastuose šaldytuvuose-šaldikliuose į šaldiklį
patekęs drėgnas oras ir iš maisto produktų išgaravęs
vanduo virsta šerkšnu. Norint ištirpdyti šerkšną –
kitaip sakant atitirpinti, – šaldytuvą būtina išjungti.
Kad maisto produktai atitirpinimo metu neišsileistų,
naudotojas privalo juos sudėti kažkur kitur, taip pat
išvalyti ledo ir susikaupusio šerkšno likučius.
Situacija šaldiklio skyriuje prietaisuose su nauja
technologija – visiškai skirtinga.
Ventiliatorius
šaldiklio skyriuje pučia šaltą, sausą orą. Todėl
palengva skyriuje pučiamas šaltas oras – net ir
ertmėse tarp lentynėlių – tolygiai ir patikimai sušaldo
maisto produktus. Ir nesusidaro šerkšnas.
Šaldytuvo skyriaus šaldymo principas beveik
toks pat, kaip ir šaldiklio skyriaus. Šaldytuvo
viršuje sumontuoto ventiliatoriaus pučiamas oras
atšaldomas, leidžiant jį pro ertmę už oro kanalo.
Tuo pačiu metu oras išpučiamas pro skylutes oro
kanale, kad šaldymo procesas šaldytuvo skyriuje
būtų sėkmingai užbaigiamas. Oro kanale esančios
skylutės skirtos tam, kad oras tolygiai pasiskirstytų
skyriuje.
Kadangi oras šaldytuvo ir šaldiklio skyriuje
nesimaišo, nesusimaišo ir kvapai.
Todėl Jūsų šaldytuvą su naujos kartos šaldymo
technologija paprasta naudoti. Jis suteikia daug
vietos ir pasižymi estetiška išvaizda.
LT -8-
DALIS.2
ĮVAIRIOS FUNKCIJOS IR GALIMYBĖS
Ekranas ir valdymo skydelis
1
2
3
4
5
6
8
7
9
10
11
LT -9-
1. Rodo nustatytą šaldytuvo temperatūros reikšmę.
2. Super Cool funkcijos indikatorius.
3. Rodo nustatytą šaldiklio temperatūros reikšmę.
4. Super Freeze funkcijos indikatorius.
5. Įspėjamasis simbolis.
6. Ekonominio režimo simbolis.
7. Atostogų režimo simbolis.
8. Apsaugos nuo vaikų simbolis.
9. Skirta nustatyti šaldytuvo temperatūrą ir, jei reikia, suaktyvinti Super Cool
režimą. Šaldytuvo temperatūrą galima nustatyti tokiomis reikšmėmis: 8, 6, 5,
4, 2 °C, Super Cool.
10. Skirta nustatyti šaldiklio temperatūrą ir, jei reikia, suaktyvinti Super Freeze
režimą. Šaldiklio temperatūrą galima nustatyti tokiomis reikšmėmis: -16, -18,
-20, -22, -24°C, Super Freeze.
11. Skirta nustatyti norimus režimus (ekonominį, atostogų ir t. t.).
LT -10-
Šaldytuvo-šaldiklio valdymas
Super Freeze režimas
Kaip nustatyti?
Spauskite šaldiklio nustatymo mygtuką, kol ekrane pasirodys Super
Freeze simbolis. Du kartus pasigirs garsinis signalas. Tada režimas
bus nustatytas.
Naudojant prietaisą šiuo režimu:
• Galima reguliuoti šaldytuvo ir Super Cool režimo temperatūrą.
Tokiu atveju toliau naudojamas Super Freeze režimas.
• Negalima nustatyti ekonominio ir atostogų režimo.
• Išjungti Super Freeze režimą galima pasirenkant kitą programą.
Pastaba:
• Pažiūrėkite gaminio etiketėje nurodytose specifikacijose, kiek daugiausiai
maisto produktų (kg) per 24 valandas galima užšaldyti.
• Norint sudėti didžiausią nurodytą maisto produktų kiekį, geriausia 3 valandas
prieš tai įjungti Super Freeze režimą.
• Šaldiklyje pasiekus optimalią temperatūrą, pasigirs garsinis signalas.
Super Freeze režimas automatiškai išjungiamas po 24 valandų arba kai šaldiklio
temperatūros jutiklis užfiksuoja, kad temperatūra nukrito žemiau -32 °C.
Super Cool režimas
Kaip nustatyti?
Spauskite šaldytuvo nustatymo mygtuką, kol ekrane pasirodys
Super Cool simbolis. Du kartus pasigirs garsinis signalas. Tada
režimas bus nustatytas.
Naudojant prietaisą šiuo režimu:
• Šaldiklio ir Super Freeze režimo temperatūrą galima reguliuoti.
Tokiu atveju toliau naudojamas Super Cool režimas.
• Negalima nustatyti ekonominio ir atostogų režimo.
• Išjungti Super Cool režimą galima pasirenkant kitą programą.
LT -11-
Ekonominis režimas
Kaip nustatyti?
• Spauskite režimo nustatymo mygtuką, kol pasirodys Eko simbolis.
• Jei joks mygtukas nepaspaudžiamas 1 sekundę. Tada režimas
bus nustatytas. Eko simbolis sumirkčios 3 kartus. Nustačius
režimą, du kartus pasigirs garsinis signalas.
• Šaldiklio ir šaldytuvo temperatūros rodymo langeliuose turi būti
rodoma E.
• Prietaisui veikiant šiuo režimu, rodomas ekonominio režimo
simbolis ir E raidė.
Naudojant prietaisą šiuo režimu:
• Galima reguliuoti šaldiklio temperatūrą. Išjungus ekonominį
režimą, toliau naudojamos pasirinktos reikšmės.
• Galima reguliuoti šaldytuvo temperatūrą. Išjungus ekonominį režimą, toliau
naudojamos pasirinktos reikšmės.
• Galima pasirinkti Super Cool ir Super Freeze režimus. Ekonominis režimas
automatiškai išjungiamas ir suaktyvinamas pasirinktas režimas.
• Atostogų režimą galima pasirinkti, išjungus ekonominį režimą. Tada
suaktyvinamas pasirinktas režimas.
• Norint išjungti, užtenka paspausti režimo nustatymo mygtuką.
LT -12-
Atostogų režimas
Kaip nustatyti?
• Spauskite režimo nustatymo mygtuką, kol pasirodys atostogų
simbolis.
• Jei joks mygtukas nepaspaudžiamas 1 sekundę. Tada režimas
bus nustatytas. Atostogų simbolis sumirkčios 3 kartus. Nustačius
režimą, du kartus pasigirs garsinis signalas.
• Šaldytuvo temperatūros rodymo langelyje bus rodoma „--“.
• Prietaisui veikiant šiuo režimu, rodomas atostogų režimo simbolis
ir „--“.
Naudojant prietaisą šiuo režimu:
• Galima reguliuoti šaldiklio temperatūrą. Išjungus atostogų režimą,
toliau naudojamos pasirinktos reikšmės.
• Galima reguliuoti šaldytuvo temperatūrą. Išjungus atostogų režimą, toliau
naudojamos pasirinktos reikšmės.
• Galima pasirinkti Super Cool ir Super Freeze režimus. Atostogų režimas
automatiškai išjungiamas ir suaktyvinamas pasirinktas režimas.
• Ekonominį režimą galima pasirinkti, išjungus atostogų režimą. Tada
suaktyvinamas pasirinktas režimas.
• Norint išjungti, užtenka paspausti režimo nustatymo mygtuką.
Atidarytų durelių įspėjamasis signalas
Jei šaldytuvo ar šaldiklio durelės bus atidarytos ilgiau nei 2 min., pypsės prietaiso
garsinis signalas.
LT -13-
Drink Cool režimas
Kada naudoti?
Šis režimas skirtas atšaldyti gėrimus per reguliuojamą laiką.
Kaip nustatyti?
• 3 sekundes palaikykite nuspaustą šaldiklio skyriaus nustatymo
mygtuką.
• Šaldiklio nustatymo ekrane pasirodys speciali animacija, o tada
pradės mirkčioti 05.
• Norėdami nustatyti laiką (05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 minučių),
spauskite šaldytuvo nustatymo mygtuką.
• Pasirinkus laiką, ekrane 3 kartus sumikčioja pasirinkta reikšmė ir pasigirsta
garsinis signalas.
• Jei per 2 sekundes nepaspaudžiamas joks mygtukas, nustatoma esama
reikšmė.
• Laiko skaičiavimas po vieną minutę atbuline seka pradedamas nuo nustatytos
reikšmės.
• Ekrane pradės mirkčioti likusio laiko reikšmė.
• Norėdami išjungti šį režimą, 3 sekundes palaikykite nuspaustą šaldiklio
nustatymo mygtuką.
Ekrano užsklandos naudojimas
Naudojimo ypatumai
• Šis režimas suaktyvinamas, paspaudus ir 5 sekundes palaikius
režimo mygtuką.
• Jei, nustačius režimą, 5 sekundes nepaspaudžiamas joks
mygtukas, išjungiamas valdymo skydelio apšvietimas.
• Jei, kol ekranas užgesęs, paspausite bet kurį mygtuką, jame
pasirodys esami nustatymai, kuriuos galėsite pakeisti. Jei
per 5 sekundes neišjungsite ekrano užsklandos režimo arba
nepaspausite jokio mygtuko, valdymo skydelio apšvietimas vėl
išsijungs.
• Norėdami išjungti ekrano užsklandos režimą, 5 sekundes
palaikykite nuspaustą režimo mygtuką.
• Esant aktyviam ekrano užsklandos režimui, galite įjungti ir apsaugos nuo
vaikų funkciją.
• Jei, nustačius užraktą nuo vaikų, 5 sekundes nepaspaudžiamas joks
mygtukas, išjungiamas valdymo skydelio apšvietimas. Paspaudę bet kurį
mygtuką, galėsite matyti visus vėliausius nustatymus ir įjungtus režimus. Kol
apšviestas valdymo skydelis, galite išjungti užraktą nuo vaikų, kaip aprašyta
šio režimo nurodymuose.
LT -14-
Apsaugos nuo vaikų funkcija
Kada naudoti?
Kad vaikai, žaisdami su mygtukais, nepakeistų nustatymų, prietaise
galima įjungti apsaugą nuo vaikų.
Apsaugos nuo vaikų funkcijos įjungimas
5 sekundes palaikykite nuspaudę kartu šaldytuvo ir šaldiklio
nustatymo mygtuką.
Apsaugos nuo vaikų funkcijos išjungimas
5 sekundes palaikykite nuspaudę kartu šaldytuvo ir šaldiklio
nustatymo mygtuką.
Pastaba: apsauga nuo vaikų išjungiama ir nutrūkus maitinimui ar
prietaisą išjungus iš maitinimo tinklo.
Temperatūros šaldytuvo skyriuje nustatymas
• Pradinė nustatytoji temperatūra šaldytuve yra +4 °C.
• Vieną kartą paspauskite šaldytuvo mygtuką.
• Paspaudus mygtuką vieną kartą, ekrane rodoma paskutinė
nustatyta temperatūros reikšmė.
• Paspaudus mygtuką daugiau kartų, nustatoma vis žemesnė
temperatūra. (+8 °C, +6 °C, +5 °C, +4 °C, +2 °C, Super Cool)
• Paspaudus šaldytuvo nustatymo mygtuką tiek kartų, kol ekrane
pasirodys Super Cool užrašas, ir nepaspaudus mygtuko per 1
sekundę, Super Cool užrašas pradės mirkčioti.
• Jei paspausite mygtuką, jis vėl pradės rodyti reikšmes nuo +8 °C.
• Temperatūra, kuri nustatyta prieš nustatant atostogų, Super Freeze, Super
Cool ar ekonominį režimą, išlaikoma tokia pati, kai režimas pasibaigs ar bus
išjungtas. Prietaisas toliau išlaikys tokią temperatūrą.
LT -15-
Temperatūros šaldiklio skyriuje nustatymas
• Pradinė nustatytoji temperatūra šaldiklyje yra -18 °C.
• Vieną kartą paspauskite šaldiklio nustatymo mygtuką.
• Paspaudus mygtuką vieną kartą, ekrane pradeda mirkčioti
paskutinį kartą nustatyta temperatūros reikšmė.
• Paspaudus šį mygtuką, nustatoma vis žemesnė temperatūra (-16
°C, -18 °C, -20 °C, -22 °C, -24 °C Super Freeze).
• Paspaudus šaldiklio nustatymo mygtuką tiek kartų, kol ekrane
pasirodys Super Freeze užrašas, ir nepaspaudus mygtuko per 1
sekundę, Super Freeze užrašas pradės mirkčioti.
• Jei paspausite mygtuką, jis vėl pradės rodyti reikšmes nuo -16 °C.
• Temperatūra, kuri nustatyta prieš nustatant atostogų, Super
Freeze, Super Cool ar ekonominį režimą, išlaikoma tokia pati, kai režimas
pasibaigs ar bus išjungtas. Prietaisas toliau išlaikys tokią temperatūrą.
Įspėjimai dėl temperatūros reguliavimo
• Nerekomenduojame naudoti šio šaldytuvo aplinkoje, kurioje temperatūra yra
žemesnė nei 10 laipsnių Celsijaus.
• Temperatūrą reikia nustatyti, atsižvelgiant į tai, kaip dažnai darinėjamos
durelės, kiek maisto produktų laikoma šaldytuve ir kokia aplinkos temperatūra,
kur pastatytas prietaisas.
• Pastačius šaldytuvą-šaldiklį ir įjungus į maitinimo tinklą, jį reikėtų palikti veikti
24 valandas, kol prietaisas tinkamai atvės. Tuo metu nedarinėkite šaldytuvošaldiklio durelių ir nedėkite į vidų jokių maisto produktų.
• Jūsų šaldytuve-šaldiklyje veikia 5 minučių delsos funkcija, kai po maitinimo
pertrūkio ištraukiate ir vėl įkišate maitinimo laido kištuką, kad nebūtų
gadinamas kompresorius. Šaldytuvas paprastai pradeda veikti maždaug po
5 minučių.
• Jūsų šaldytuvas-šaldiklis yra skirtas naudoti tokioje aplinkos temperatūroje,
kaip pagal standartus priklausomai nuo klimato klasės nurodyta informacinėje
etiketėje. Norint išlaikyti šaldymo efektyvumą, nerekomenduojame nustatyti
kitų negu nurodyta šaldytuvo-šaldiklio temperatūros reikšmių.
• Šį prietaisą skirta naudoti 10 °C - 43°C aplinkos temperatūroje.
Klimatinė klasė
Aplinkos temperatūra oC
T
16–43 (°C)
ST
16–38 (°C)
N
16–32 (°C)
SN
10–32 (°C)
LT -16-
Svarbios montavimo instrukcijos
Šis prietaisas sukurtas taip, kad veiktų sudėtingoms klimato sąlygoms (iki 43
°C arba 110 °F), jame įdiegta šaldiklio apsaugos technologija „Freezer Shield“,
užtikrinanti, kad šaldiklyje užšaldytas maistas neatšiltų net aplinkos temperatūrai
nukritus iki -15 °C. Todėl šį prietaisą galite pastatyti nešildomoje patalpoje ir
nesirūpinti, kad šaldiklyje užšaldytas maistas suges. Kai aplinkos temperatūra
taps įprasta, prietaisą vėl galėsite naudoti kaip visada.
Priedai
Vėsinimo skyrius
Vėsinimo skyriuje, o ne šaldiklyje ar šaldytuve laikomi
maisto produktai ilgiau išlaiko šviežumą ir skonį, tuo
pačiu neprarasdami tikrosios išvaizdos. Norėdami išvalyti
susikaupusius nešvarumus, ištraukite skyriaus stalčių ir
išplaukite vandeniu.
(Vanduo stingsta 0 °C temperatūroje, tačiau maisto produktai,
turintys druskų ir cukraus, stingsta žemesnėje temperatūroje)
Dažniausiai vėsinimo skyrius naudojamas laikyti žaliai žuviai,
ryžiams ir t. t.
Į šį skyrių nedėkite maisto produktų, kuriuos norite užšaldyti ar ledo
gaminimo formų, norint gaminti ledą.
Norėdami ištraukti vėsinimo stalčių:
• Vėsinimo stalčių traukite bėgeliais į save.
• Nukelkite vėsinimo stalčių nuo bėgelių.
Pastabos:
• Nustačius 2° temperatūrą - temperatūra skyriaus viduje bus vėsesnė, žemiau
0°.
• 4° temperatūra labiausiai tinka žuvies ir mėsos produktams.
• 5° temperatūra labiau tinka šviežiems maisto produktams, nei žuvies ar
mėsos produktams.
• Nustačius 5° temperatūrą - temperatūra skyriaus viduje bus vėsesnė,
aukštesnė nei 3°.
LT -17-
Šviežio maisto reguliatorius
Ant kameros išorinės pusės yra šviežio maisto
reguliatorius. Jis reguliuoja oro kiekį ir drėgnumą
kameroje ir pailgina maisto saugojimo laiką.
Jei ant lentynėlės matote susikaupusio kondensato,
atidarykite šį vožtuvą už lentynos.
Ledukø dëklas
• Pripildykite á ledukø dëklà vandens ir ádëkite já á ğaldiklá.
• Kai vanduo visiğkai pavirs ledu, galite pasukti dëklà taip, kaip parodyta şemiau,
norëdami gauti ledo kubeliø.
Priedų skyriaus paveikslėliai ir aprašymas gali skirtis, priklausomai nuo
jūsų prietaiso modelio.
LT -18-
DALIS.3
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
• Nepamirškite ištraukti šaldytuvo iš elektros tinklo prieš
pradėdami valymą.
• Neplaukite šaldytuvo pildami vandenį.
• Galite išvalyti vidinę ir išorinę dalį minkštu skudurėliu arba su
kempine, naudodami šiltą muiliną vandenį.
• Ištraukite dalis atskirai ir nuvalykite muilinu
vandeniu. Neplaukite jų indaplovėje.
• Nenaudokite degių, sprogių ar ėsdinančių medžiagų, tokių
kaip skiediklis, dujos ar rūgštys.
• Kartą per metus šluota nuvalykite kondensatorių, kad
sutaupytumėte energijos ir padidintumėte našumą.
Prieš valydami šaldytuvą būtinai atjunkite nuo elektros tinklo.
Atitirpinimas
Jūsų šaldytuvas-šaldiklis atitirpinamas automatiškai. Po
savaiminio atitirpinimo atsirandantis vanduo išteka pro vandens
surinkimo angą, nuteka į išgarinimo rezervuarą ir jame savaime
išgaruoja.
Išgarinimo
rezervuaras
LED apšvietimo keitimas
Jei Jūsų šaldytuve-šaldiklyje naudojamas LED apšvietimas, susisiekite su
klientų aptarnavimo centru, kadangi lemputes turi tik keisti įgalioti specialistai.
LT -19-
DALIS.4
MAISTO PRODUKTŲ LAIKYMAS
Šaldytuvo skyrius
• Kad nesikauptų drėgmė ir tuo pačiu šerkšnas, nedėkite į šaldytuvą skysčių
neuždengtuose induose. Šerkšnas paprastai kaupiasi šalčiausiose garintuvo
vietose ir, laikui bėgant, dėl to reikalingas dažnesnis atitirpinimas.
• Į šaldytuvo skyrių draudžiama dėti karštus maisto produktus. Šiltą maistą
reikia palikti atvėsti iki kambario temperatūros, taip pat turi būti užtikrinama
pakankama šaldytuvo skyriaus ventiliacija.
• Niekas negali liestis prie galinės sienelės, kadangi ten pradės kauptis
šerkšnas, o pakeliai gali prišalti prie galinės sienelės. Per dažnai nedarinėkite
šaldytuvo durelių.
• Mėsą ir išdarinėtą žuvį (supakuotą ar sudėtą į plastikinius maišelius), kurią
vartosite per 1-2 dienas, susidėkite apatinėje šaldytuvo kameros dalyje (virš
daržovių ir vaisių skyriaus), kadangi tai – vėsiausia šio skyriaus dalis, ir taip
užtikrinamos geriausios laikymo sąlygos.
• Vaisius ir daržoves į atitinkamą skyrių galite dėti nesupakuotus.
Laikymo
trukmė
Kur šaldytuve dėti
1 savaitė
Vaisių ir daržovių skyriuje
(nesuvyniojus)
Mėsa ir žuvis
Nuo 2 iki 3 dienų
Uždengus plastikine plėvele ir
maišeliais arba mėsos dėžutėje
(ant stiklinės lentynos)
Šviežias sūris
Nuo 3 iki 4 dienų
Specialioje lentynėlėje durelėse
Sviestas ir margarinas
1 savaitė
Specialioje lentynėlėje durelėse
Produktai buteliuose,
pienas ir jogurtas
Iki gamintojo
rekomenduojamos
galiojimo datos
Specialioje lentynėlėje durelėse
1 mėnuo
Kiaušinių lentynėlėje
Maistas
Vaisiai ir daržovės
Kiaušiniai
Pagamintas maistas
Visos lentynos
LT -20-
Šaldiklio skyrius
• Savo šaldytuvo šaldiklio skyrių naudokite laikyti užšaldytiems maisto
produktams ilgą laiką ir gaminti ledą.
• Norėdami maksimaliai išnaudoti vietą šaldiklio kameroje, stiklines lentynėles
naudokite tik viršutinėje ir vidurinėje dalyje. Apatinėje dalyje naudokite stalčių.
• Neglauskite naujai šaldomo maisto šalia jau užšaldyto.
• Maisto produktus (mėsą, mėsos faršą, žuvį ir t. t.) patartina užšaldyti
porcijomis, kokias galėtumėte suvartoti vienu kartu.
• Atitirpinto maisto pakartotinai neužšaldykite. Tai gali būti pavojinga sveikata,
kadangi kyla rizika apsinuodyti maistu.
• Nedėkite karštų maisto produktų į šaldiklį, kol jie neatvėsta. Dėl to jau užšalę
maisto produktai pradėtų pūti.
• Pirkdami užšaldytą maistą, įsitikinkite, ar jis buvo laikomas tinkamomis
sąlygomis ir ar nėra pažeista pakuotė.
• Laikant užšaldyto maisto atsargas, būtina pasižiūrėti laikymo sąlygas ant
pakuotės. Jei jokių paaiškinimų nėra, maisto produktus būtina suvartoti kuo
greičiau.
• Jei užšaldyto maisto pakuotėje yra drėgmės ir sklinda nemalonus kvapas,
maistas galėjo būti laikomas netinkamomis sąlygomis ir supūti. Nepirkite
tokių produktų!
• Užšaldyto maisto laikymo trukmė priklauso nuo aplinkos temperatūros,
dažno durelių darinėjimo, termostato nustatymų, maisto produktų tipo ir
laiko, per kurį, nusipirkus prekes, jos parnešamos ir sudedamos į šaldiklį.
Būtinai laikykitės ant pakuotės pateiktų nurodymų ir jokiu būdu neviršykite
nurodytos laikymo trukmės.
• Esant ilgesniam elektros tiekimo sutrikimui, neatidarykite šaldiklio kameros
durelių. Sutrikus elektros tiekimui dar ilgesnį laiką, neužšaldykite maisto
produktų pakartotinai ir suvartokite juos kaip įmanoma greičiau.
• Atsiminkite, kad, norint atidaryti šaldiklio dureles iš karto, vos uždarius, jos
lengvai neatsidarys. Tai – normalu! Pasiekus temperatūros pusiausvyrą,
durelės vėl atsidarys lengvai.
LT -21-
Žuvis ir mėsa
Paruošimas
Laikymo
laikotarpis
(mėn.)
Atitirpinimas
kambario
temperatūroje
(val.)
Jautienos didkepsnis
Supakuotas užšaldyti
patogaus dydžio
porcijomis
6-10
1-2
Aviena
Supakuotas užšaldyti
patogaus dydžio
porcijomis
6-8
1-2
Veršienos kepsnys
Supakuotas užšaldyti
patogaus dydžio
porcijomis
6-10
1-2
Veršienos gabaliukai
Nedideliais gabaliukais
6-10
1-2
Avienos gabaliukai
Gabaliukais
4-8
2-3
Malta mėsa
Patogiomis porcijomis,
pakuotėmis be
prieskonių
1-3
2-3
Plaučkepeniai (dalimis)
Gabaliukais
1-3
1-2
Dešrelės / saliamis
Turi būti supakuotos, net
jei yra plėvelėje
Vištiena ir kalakutiena
Supakuotas užšaldyti
patogaus dydžio
porcijomis
7-8
10-12
Antiena / žąsiena
Supakuotas užšaldyti
patogaus dydžio
porcijomis
4-8
10
Elniena, triušiena,
šerniena
Porcijomis po 2,5 kg, be
kaulų
9-12
10-12
2
Iki kol tinkamai
atitirps
4-8
Iki kol tinkamai
atitirps
2-4
Iki kol tinkamai
atitirps
4-6
Iki kol tinkamai
atitirps
Gėlavandenės žuvys
(upėtakiai, karpiai,
lydekos ir pan.)
Neriebios žuvys (jūros
ešeriai, otai, jūrų
liežuviai)
Riebios žuvys
(pelamidės, skumbrės,
melsvanugaris ešerys,
ančiuviai)
vėžiagyviai
Reikia nuplauti ir
išdžiovinti, prieš tai
išvalius vidurius ir
nuvalius žvynus,
prireikus uodegą ir galvą
reikia nupjauti.
Nuvalyti ir sudėti į
maišelius
LT -22-
Iki kol atitirps
Ikrai
Pakuotėje, aliuminio ar
plastmasiniame inde
2-3
Iki kol tinkamai
atitirps
Sraigės
Druskingame
vandenyje, aliuminio ar
plastmasiniame inde
3
Iki kol tinkamai
atitirps
Vaisiai ir daržovės
Paruošimas
Laikymo
laikotarpis
(mėn.)
Atitirpinimas
kambario
temperatūroje
(val.)
Nulupkite lapus, padalinkite
baltąją dalį į dalis ir laikykite
vandenyje su nedideliu kiekiu
citrinos
10 - 12
Galima naudoti
ir užšaldytus
Nuplaukite ir supjaustykite
ankštis mažais gabaliukais
10 - 13
Galima naudoti
ir užšaldytus
Išlukštenkite ir nuplaukite
12
Galima naudoti
ir užšaldytus
Nuplaukite ir supjaustykite
ankštis mažais gabaliukais
6-9
2
Laikykite nuvalytus
6-8
Atskirkite
gabaliukus
vieną nuo kito
Nuplaukite ir supjaustykite
gabaliukais po 2 cm
10 - 12
Galima naudoti
ir užšaldytus
Nuvalykite ir supakuokite su
burbuolėmis
12
Galima naudoti
ir užšaldytus
Nuvalykite ir supjaustykite
gabalėliais
12
Galima naudoti
ir užšaldytus
Paprikos
Pašalinkite stiebelį, padalinkite
per pusę, išimkite sėklas
8 - 10
2
Špinatai
Nuplaukite
6-9
(šaldiklyje) 5
Obuoliai ir
kriaušės
Supjaustykite nulupę odelę
8 - 10
(šaldiklyje) 4
Abrikosai ir
persikai
Padalinkite per pusę ir išimkite
kauliuką
4-6
(In freezer) 4
Nuplaukite ir išvalykite
8 - 12
2
Virti vaisiai
Laikykite inde su 10 % cukraus
12
4
Slyvos, vyšnios,
trešnės
Nuplaukite ir išimkite kauliukus
8 - 12
5-7
Kalafiorai
Pupos
Žirneliai
Grybai ir šparagai
Kopūstas
Baklažanas
Kukurūzai
Morkos
Braškės ir avietės
LT -23-
Pienas pakuotėje
(homogenizuotas)
Paruošimas
Pakuotėje
Laikymo
laikotarpis
(mėn.)
Laikymo sąlygos
2-3
Tik homogenizuotą pieną
Gali būti trumpam
paliekamas originalioje
pakuotėje. Ilgalaikiam
sandėliavimui gali būti
suvynioti į plėvelę.
Sūris (išskyrus baltą)
Gabalėliais
6-8
Sviestas, margarinas
Pakuotėje
6
Kiaušiniai (*)
Baltymai
10 - 12
30 g jo atitinka
baltymą.
10
50 g jo atitinka
baltymą.
8 - 10
20 g jo atitinka
baltymą.
Sumaišius, su
Kiaušiniu mišinys
žiupsneliu druskos
(baltymas ir
arba cukraus, kad per
trynys)
daug neišplonėtų
Tryniai
Sumaišius, su
žiupsneliu druskos
arba cukraus, kad per
daug neišplonėtų
Laikymo
laikotarpis
(mėn.)
Atitirpinimas
kambario
temperatūroje (val.)
Atitirpinimo trukmė
orkaitėje (min.)
Duona
4-6
2-3
4-5 (220-225 °C)
Sausainiai
3-6
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Pyragas
1-3
2-3
5-10 (200-225 °C)
Vaisių pyragėlis
1 - 1,5
3-4
5-8 (190-200 °C)
Įdaryti pyragėliai
2-3
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Pica
2-3
2-4
LT -24-
15-20 (200 °C)
Uždarame inde
Pieno produktai ir
pyragaičiai
DALIS.5
GABENIMAS IR PERKĖLIMAS
• Perkėlimui galima pasilikti originalią pakuotę ir putplastį (pasirinktinai).
• Tvirtinkite šaldytuvą naudodami storą pakuotę, diržus ar tvirtas virves,
pakuodami perkėlimui laikykitės gabenimo instrukcijų.
• Perkeldami ar transportuodami išimkite judančias dalis (lentynas, priedus,
daržovių krepšius ir t. t.) arba pritvirtinkite juos šaldytuve diržais, kad
apsaugotumėte nuo sukrėtimų.
Neškite šaldytuvą stačią.
Durelių perstatymas
• Pakeisti šaldytuvo durelių atidarymo krypties negalima, jei rankenėlės yra
ant priekinio durelių paviršiaus.
• Modeliams be rankenėlių durelių atidarymo kryptį galima pakeisti.
• Jei galima pakeisti durelių atidarymo kryptį, kreipkitės dėl šios paslaugos į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
LT -25-
DALIS.6
PRIEŠ SKAMBINDAMI PRIEŽIŪROS TARNYBAI
Įspėjimų tikrinimas
Jūsų šaldytuvas įspėja, jei kuri nors jo dalis neveikia. Tokiu atveju sužybsės šviesos
diodas, esantis aplink mygtuką, ir pyptelės garsinės signalizacijos įrenginys.
KLAIDOS
TIPAS
Sr
Sr –
Nustatytoji
reikšmė
mirkčioja
šaldiklio
reikšmę
rodančiame
ekrane
Sr –
Nustatytoji
reikšmė
mirkčioja
šaldytuvo
reikšmę
rodančiame
ekrane
Sr –
Nustatytoji
reikšmė
mirkčioja
šaldiklio ir
šaldytuvo
reikšmę
rodančiame
ekrane
KLAIDOS TIPAS
KAS ATSITIKO
KĄ DARYTI
„Įspėjimas apie
gedimą“
Kažkuri (-ios)
dalis (-ys) veikia
netinkamai arba
yra gedimas
šaldymo procese
Kuo greičiau susisiekite su
klientų aptarnavimo centru.
1. Neužšaldykite atitirpusių
maisto produktų ir
pasistenkite juos kuo
greičiau suvartoti.
Nepakankamai
žema
temperatūra
šaldiklio skyriuje
Šis įspėjimas
rodomas ypač
tada, kai ilgesniam
laikui nutrūksta
energijos tiekimas
2. Nustatykite žemesnę
šaldiklio skyriaus
temperatūrą arba Super
Freeze funkciją, kol
jame susidarys tinkama
temperatūra.
3. Kol gedimas
nesutvarkytas, nedėkite
į šaldytuvą šviežių maisto
produktų.
Nepakankamai
žema
temperatūra
šaldytuvo
skyriuje
+4 oC yra ideali
šaldytuvo skyriaus
temperatūra. Jei
matote šį įspėjimą,
yra rizika, kad
maisto produktai
suges.
Įspėjimas
„nepakankamai
žema
temperatūra“
Tai
„nepakankamai
žema
temperatūra“
klaida abiejuose
skyriuose.
LT -26-
1. Nustatykite žemesnę
šaldytuvo skyriaus
temperatūrą arba Super
Cool režimą, kol jame
susidarys tinkama
temperatūra.
2. Kol gedimas
nesutvarkytas, stenkitės
dažnai nedarinėti šaldytuvo
durelių.
Šitą klaidos kodą Jums
rodys pirmą kartą įjungus
prietaisą. Įspėjimas
išsijungs, kai tik šaldytuvošaldiklio skyriuose
susidarys normali
temperatūra
Sr –
Nustatytoji
reikšmė
mirkčioja
šaldytuvo
reikšmę
rodančiame
ekrane
„--“
Per žema
temperatūra
šaldytuvo
skyriuje
Dėl per žemos
temperatūros
maisto produktai
pradeda stingti
Įspėjimas „per
žema įtampa“
Maitinimo tinklo
įtampai nukritus
žemiau 170 V,
prietaisas nustoja
veikti.
1. Patikrinkite, ar
neįjungtas Super Cool
režimas
2. Sumažinkite nustatytą
šaldytuvo skyriaus
temperatūros reikšmę
Tai – ne gedimas. Taip
kompresorius apsaugomas
nuo gedimų. Šis įspėjimas
išsijungia, kai tinklo įtampa
vėl būna normali
Jei šaldytuvas neveikia:
• Ar yra pertrauktas maitinimas?
• Ar maitinimo laido kištukas tinkamai įstatytas į lizdą?
• Ar saugikliai ir maitinimo tinklo lizdas, į kurį įjungtas prietaisas, veikia ir ar
neišmuštas pagrindinis saugiklis?
• Ar nėra maitinimo tinklo lizdo gedimo? Norėdami tai patikrinti, įjunkite
šaldytuvą į lizdą, kuris tikrai veikia.
Jei šaldytuvas nepakankamai šaldo:
• Ar teisingai nustatyta temperatūra?
• Ar dažnai darinėjamos ir ilgai paliekamos atidarytos šaldytuvo durelės?
• Ar šaldytuvo durelės tinkamai užsidaro?
• Ar nėra padėto indo ar maisto produktų, kurie glaustųsi su galine šaldytuvo
skyriaus sienele ir užstotų oro cirkuliaciją?
• Ar šaldytuvas nėra perkrautas?
• Ar pakankamas atstumas nuo šaldytuvo iki galinės ir šoninių sienų?
• Ar aplinkos temperatūra neviršija naudojimo instrukcijoje nurodytų
specifikacijų?
Jei šaldytuvo skyriuje laikomi maisto produktai peršaldomi
• Ar teisingai nustatyta temperatūra?
• Ar paskutiniu metu pridėjote daug maisto produktų į šaldiklio skyrių? Jei
taip, šaldytuvo skyriuje maisto produktai gali būti per daug šaldomi, kadangi
kompresorius veikia ilgesniais intervalais, kad būtų sušaldyti produktai
šaldiklyje.
Jei šaldytuvas veikia per garsiai:
Kad palaikytų nustatytą šaldymo temperatūrą, kompresorius kartais vis turi
įsijungti. Kol jis veikia, šaldytuvo skleidžiamas garsas yra normalus dalykas.
LT -27-
Pasiekus reikiamą šaldymo temperatūrą, triukšmingumas automatiškai
sumažėja. Jei triukšmingumas nesiliauja:
• Ar prietaisas pastatytas lygiai? Ar tinkamai sureguliuotos kojelės?
• Ar už šaldytuvo daugiau nieko nėra?
• Ar nevibruoja šaldytuvo viduje esantys indai ar lentynėlės? Tokiu atveju
perdėkite indus ir lentynėles.
• Ar nevibruoja ant šaldytuvo viršaus sudėti daiktai?
Normalūs garsai:
Ledo skeldėjimo garsas:
• Automatinio atitirpinimo metu.
• Kai prietaisas šaldomas ar šildomas (dėl prietaiso medžiagų plėtimosi).
Trumpas trakštelėjimas: kai termostatas įjungia arba išjungia kompresorių.
Kompresoriaus skleidžiamas garsas (normalus variklio veikimo garsas):
nedidelis triukšmingumas reiškia, kad kompresorius veikia gerai. Kompresorius
gali trumpai veikti triukšmingiau po įjungimo.
Burbuliavimo garsas: šį garsą cirkuliuodama sistemos vamzdeliais sukelia
šaldomoji medžiaga.
Tekančio vandens garsas: įprastas į išgarinimo rezervuarą po atitirpinimo
susidariusio vandens tekėjimo garsas. Šis garsas gali atsirasti atitirpinant
prietaisą.
Pučiamo oro garsas (įprastas ventiliatoriaus garsas): šis garsas girdimas
šaldytuvuose su No-Frost sistema, kadangi įprasto veikimo metu pučiamas
oras.
Jei šaldytuve kaupiasi drėgmė:
• Ar patikimai supakuoti maisto produktai? Ar indeliai su maisto produktais
buvo gerai nušluostyti, prieš dedant į šaldytuvą?
• Ar šaldytuvo durelės dažnai darinėjamos? Atidarius dureles, patalpos ore
esanti drėgmė patenka į šaldytuvą. Ypač, kai didelis santykinis patalpos
oro drėgnumas: kuo dažniau atidaromos durelės, tuo šaldytuve greičiau
susikaupia drėgmė.
• Tai, kad automatinio atitirpinimo metu šaldytuvo skyriaus galinė sienelė
aprasoja, yra normalu. (Modeliuose be ventiliatoriaus)
Jei netinkamai darinėjamos durelės:
• Ar užsidaryti durelėms netrukdo sudėti maisto produktai?
• Ar tinkamai sudėtos lentynėlės, durelių skyreliai ir stalčiai?
• Ar nepažeista ar nesuplyšusi tarpinės guma?
• Ar šaldytuvas pastatytas ant lygaus pagrindo?
LT -28-
Jei įšyla šaldytuvo išorinės briaunos, kurios liečiasi su durelių tvirtinimo
elementais:
Ypač vasarą (kai karštas oras), vietos, kurios liečiasi su tvirtinimo elementais,
įšyla dėl veikiančio kompresoriaus. Tai – normalu.
SVARBU:
• Apsauginiai kompresoriaus šiluminiai saugikliai išsijungia po staigaus
elektros pramušimo ar išjungus prietaisą iš maitinimo tinklo, kadangi šaldymo
sistemoje esančios dujos nėra stabilios. Tai – ganėtinai normalus reiškinys,
ir šaldytuvas vėl įsijungs po 4–5 minučių.
• Šaldytuvo šaldymo elementas paslėptas galinėje sienelėje. Todėl,
kompresoriui veikiant tam tikrais intervalais, galinė šaldytuvo skyriaus
sienelė gali aprasoti arba apšerkšnyti. Tai – normalu. Tokiu atveju nereikia
atitirpinti šaldytuvo, jei nesusidaro storas ledo sluoksnis.
• Jei žadate ilgesnį laiką nenaudoti šaldytuvo (pvz. per vasaros atostogas),
išjunkite jį iš maitinimo lizdo. Išvalykite šaldytuvą, kaip aprašyta 4 skyriuje, ir
palikite atidarytas dureles, kad viduje nesikauptų drėgmė ir kvapai.
• Jūsų įsigytas prietaisas skirtas naudoti namuose, todėl gali būti naudojamas
tik namuose ir tik pagal numatytą paskirtį. Jis neskirtas komerciniam ar
bendram naudojimui. Jei pirkėjas naudoja prietaisą ne taip, kaip nurodyta
gaminio specifikacijoje, pabrėžiame, kad gamintojas ir pardavėjas neatsako
už garantiniu laikotarpiu reikalingą remontą ir atsiradusius gedimus.
• Jei, peržiūrėjus visus pateiktus nurodymus, problemos nepavyksta pašalinti,
pasitarkite su įgalioto techninio aptarnavimo centro specialistais.
LT -29-
Energıjos taupymo patarımaı
1– Prietaisą statykite vėsioje gerai vėdinamoje patalpoje, kur nekrenta
tiesioginiai saulės spinduliai ir arti nėra šilumos šaltinių (radiatorių, viryklių ir
pan.). Priešingu atveju naudokite izoliacinę plokštę.
2– Šiltus gėrimus ir maistą atvėsinkite, tik tada dėkite į šaldytuvą.
3– Atšildydami užšaldytus produktus sudėkite į šaldytuvo kamerą. Užšalusio
maisto temperatūra padės vėsinti šaldytuvo kamerą maistui atitirpstant. Tai
taupo energiją. Jei maistas ištraukiamas, energija prarandama.
4– Maistą ir gėrimus reikia uždengti dangteliais. Priešingu atveju didėja
drėgmės lygis šaldytuve. Tai pailgina veikimo trukmę. Uždengus dangteliais
taip pat geriau išlaikomas kvapas ir skonis.
4– Maistą ir gėrimus dėkite kuo trumpiau laikydami atidarytas dureles.
6– Skirtingų kamerų su skirtinga temperatūra dureles laikykite uždarytas.
7– Durelės turi būti švarios, jų vyriai gerai sukiotis. Nusidėvėjusias tarpines
pakeiskite.
LT -30-
DALIS.7
PRIETAISO DALYS IR SKYRIAI
A
13
1
12
2
3
11
4
5
B
6
10
7
9
8
Šis pristatymas skirtas tik supažindinti su šio buitinio prietaiso dalimis.
Dalys gali skirtis, priklausomai nuo buitinio prietaiso modelio.
A) Šaldytuvo kamera
8) Reguliuojamos kojelės
B) Šaldiklio kamera
9) Ledų padėkliukas
1) Vyno butelių laikiklis *
10) Šaldiklio skyrius
2) Atvėsinimo skyrius *
11) Butelių lentynėlė
3)Daržovių ir vaisių skyriaus dangtis
12) Viršutinė durelių lentynėlė
4) Daržovių ir vaisių skyrius
13) Kiaušinių dėklas
5) Viršutinis šaldiklio stalčius
6) Vidurinis šaldiklio stalčius
7) Apatinis šaldiklio stalčius
LT -31-
Saturs
PIRMS IERĪCES IZMANTOŠANAS................................. 34
Vispārēji brīdinājumi................................................................. 34
Veci un nedarbojošies ledusskapji............................................ 36
Drošības brīdinājumi................................................................. 37
Ledusskapja uzstādīšana un lietošana..................................... 38
Pirms ledusskapja lietošanas................................................... 38
Informācija par jaunās paaudzes dzesēšanas tehnoloģiju....... 39
DAŽĀDAS FUNKCIJAS UN IESPĒJAS.......................... 40
Displejs un vadības panelis...................................................... 40
Ledusskapja lietošana.............................................................. 42
Režīms SUPER FREEZE..................................................... 42
Režīms SUPER COOL......................................................... 42
Ekonomiskais režīms............................................................ 43
Brīvdienu režīms................................................................... 44
Režīms DRINK COOL.......................................................... 45
Ekrānsaudzētāja režīms....................................................... 45
Bērnu bloķēšanas slēdzenes funkcija................................... 46
Dzesētāja temperatūras iestatījumi.......................................... 46
Saldētavas temperatūras iestatījumi........................................ 47
Brīdinājumi par temperatūras pielāgotajiem iestatījumiem....... 47
Svarīgi uzstādīšanas norādījumi........................................... 48
Atdzesētāja plaukts.................................................................. 48
Svaiguma regulators............................................................. 49
Ledus kubiòu gatavoğanas trauks........................................ 49
PĀRTIKAS PRODUKTU IZVIETOJUMS LEDUSSKAPĪ.50
Ledusskapja nodalījums........................................................... 50
Saldētavas nodalījums............................................................. 51
TĪRĪŠANA UN APKOPE................................................... 55
Atkausēšana............................................................................. 55
PĀRVADĀŠANA UN ATKĀRTOTA NOVIETOŠANA...... 56
Durvju vēršanās virziena maiņa............................................... 56
PIRMS SAZINĀŠANĀS AR PĒCPĀRDOŠANAS SERVISA
LV -32-
CENTRU........................................................................... 57
Elektroenerģıjas taupīšanas padomı........................................ 61
IERĪCES DAĻAS UN NODALĪJUMI................................ 62
LV -33-
DALIS 1.
PIRMS IERĪCES IZMANTOŠANAS
Vispārēji brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS: neaizsprostojiet ventilācijas atveres ierīcē
vai iebūvētajā struktūrā.
BRĪDINĀJUMS: lietojiet tikai ražotāja ieteiktās mehāniskās
ierīces vai citus līdzekļus, lai paātrinātu atkausēšanas
procesu.
BRĪDINĀJUMS: nelietojiet elektriskās ierīces ledusskapja
iekšpusē, ja vien tās nav ieteicis ražotājs.
BRĪDINĀJUMS: nebojājiet dzesēšanas ķēdi.
BRĪDINĀJUMS: lai izvairītos no ierīces nestabilitātes
radītā riska, tā jāuzstāda atbilstoši norādījumiem.
BRĪDINĀJUMS: Novietojot ierīci, pārliecinieties, vai
elektrības vads nav iesprostots vai bojāts.
BRĪDINĀJUMS: Nenovietojiet vairākas portatīvās ligzdas
vai portatīvos barošanas blokus ierīces aizmugurē.
• Ja jūsu ierīcē kā dzesējošais šķidrums tiek izmantots R600
(jūs to varat uzzināt no dzesēšanas šķidruma etiķetes), jums
jābūt piesardzīgam transportēšanas un uzstādīšanas laikā,
lai nesabojātu ierīces dzesēšanas elementu bojājumus.
Kaut arī R600a ir videi draudzīga un dabīga gāze, tā kā
tā ir uzliesmojoša, ja rodas noplūde dzesēšanas elementu
bojājuma dēļ, pārvietojiet ledusskapi prom no atklātas
liesmas vai karstuma avotiem un dažas minūtes vēdiniet
istabu, kur atrodas ierīce.
• Nesot un novietojot ledusskapi, nesabojājiet aukstās gāzes
ķēdi.
• Neuzglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, piemēram,
aerosola balonus ar uzliesmojošu vietu.
• Šī ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā vai
līdzīgā vidē, piemēram:
LV -34-
-- personāla virtuvēs veikalos, birojos un darbavietās;
•
•
•
•
•
-- mājās laukos un viesnīcu, moteļu un cita veida apmešanās
vietu klientiem;
-- pansijas tipa vidē;
-- ēdienu piegādāšanas nozarē un citās nemazumtirdzniecības
nozarēs.
Ja ledusskapja kontaktdakša neatbilst sienas kontaktligzdai,
ražotājam vai servisa pārstāvim, vai līdzvērtīgi kvalificētai
personai tā jānomaina, lai novērstu risku.
Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem)
ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez
pieredzes un zināšanām, ja vien viņi neatrodas citas, par viņu
drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai arī šī persona viņus
apmāca, kā lieto šo ierīci. Bērni jāuzmana, lai pārliecinātos, ka
viņi nespēlējas ar ledusskapi.
Saldētavas elektrības kabeļa kontaktdakša ir īpaši zemēta. Šī
kontaktdakša ir jāpievieno īpaši zemētai kontaktligzdai ar 16
ampēru vai 10 ampēru strāvas stiprumu atkarībā no valsts, kurā
šī iekiārta tiek pārdota. Ja jūsu mājās šādas kontaktligzdas nav,
lūdziet, lai to uzstāda pilnvarots elektriķis.
Šo ierīci var izmantot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki
ar fiziskiem, kustību vai garīgiem traucējumiem vai pieredzes un
zināšanu trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai arī viņi ir apmācīti
izmantot ierīci drošā veidā un apzinās iespējamos riskus. Bērni
nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt
bērni bez uzraudzības.
Ja barošanas vads ir bojāts, ražotājam vai servisa pārstāvim,
vai līdzvērtīgi kvalificētai personai tas jānomaina, lai novērstu
risku.
• Šī iekārta nav paredzēta izmantošanai augstumā, kas
pārsniedz 2000 m.
LV -35-
Veci un nedarbojošies ledusskapji
• Ja jūsu vecajam ledusskapim ir aizslēgs, salauziet vai noņemiet to pirms
ledusskapja izmešanas, jo bērni var nejauši iesprūst ledusskapī un rasties
kāds negadījums.
• Veci ledusskapji un saldētavas satur izolējošu materiālu un dzesēšanas
šķidrumu ar CFC. Tādēļ parūpējieties un nenodariet kaitējumu videi,
likvidējot veco ledusskapi.
Lūdzu, pajautājiet pilsētas pašvaldībai par atbrīvošanos no
elektriskajiem un elektroniskajiem iekārtu atkritumiem atkārtotai
izmantošanai, utilizācijai un pārstrādei.
Piezīmes:
• Pirms ierīces uzstādīšanas un izmantošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas
instrukciju. Mūsu uzņēmums nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies
nepareizas lietošanas dēļ.
• Ievērojiet norādījumus attiecībā uz ierīci un lietošanas instrukciju un glabājiet
šo lietošanas instrukciju drošā vietā, lai spētu atrisināt kādas radušās
problēmas nākotnē.
• Šī ierīce ražota lietošanai mājsaimniecībās un to drīkst lietot tikai mājās un
tikai tai paredzētajiem mērķiem. Tā nav piemērota komerciālai lietošanai
vai koplietošanai. Šāda veida lietošanas dēļ ierīces garantija tiks atcelta un
mūsu uzņēmums nebūs atbildīgs par iespējamiem zaudējumiem.
• Šī ierīce ražota lietošanai mājsaimniecībās, un tā piemērota tikai produktu
atdzesēšanai/uzglabāšanai. Tā nav piemērota komerciālai lietošanai vai
koplietošanai un/vai vielu, kas nav pārtika, uzglabāšanai. Mūsu uzņēmums
nav atbildīgs par iespējamiem zaudējumiem, kas radušies šāda veida
lietošanas dēļ.
LV -36-
Drošības brīdinājumi
• Neizmantojiet dalītājas ar vairākām rozetēm vai pagarinātājus.
• Nespraudiet bojātas, nodilušas vai vecas kontaktdakšas.
• Nevelciet, nelociet un nebojājiet vadu.
• Šo ierīci paredzēts izmantot pieaugušajiem, neļaujiet bērniem
spēlēties ar ierīci vai karāties tās durvīs.
• Neizraujiet un neiespraudiet kontaktdakšu dalītājā ar slapjām
rokām, lai novērstu elektrisko strāvas triecienu!
• Neievietojiet stikla pudeles vai dzērienu bundžas saldētavā.
Pudeles vai bundžas var uzsprāgt.
• Neievietojiet sprāgstošus vai uzliesmojošus materiālus
ledusskapī drošības nolūkā. Ievietojiet dzērienus ar augstāku
alkohola saturu vertikāli vai cieši noslēgtus ledusskapī.
• Ņemot ledu, kas izveidojas saldētavā, neaizskariet to, jo ledus
var radīt ledus apdegumus un/vai iegriezumus.
• Neaiztieciet saldētus pārtikas produktus ar slapjām rokām!
Neēdiet saldējumu un ledus kubiciņus uzreiz pēc izņemšanas
no saldētavas!
• Atkārtoti nesasaldējiet saldētus produktus pēc to atkausēšanas.
Tas var radīt veselības problēmas, kā, piemēram, saindēšanos.
• Neapklājiet ledusskapi vai tā virsmu. Tas ietekmē ledusskapja
veiktspēju.
• Nostipriniet piederumus ledusskapī pārvadāšanas laikā, lai
novērstu piederumu bojājumus.
• Neizmantojiet kontaktdakšas adapteri.
LV -37-
Ledusskapja uzstādīšana un lietošana
Pirms sākt izmantot ledusskapi, jums jāpievērš uzmanība sekojošām lietām:
• Ledusskapja darba spriegums ir 220-240 V pie 50Hz.
• Ledusskapja elektrības vadam ir zemēta kontaktdakša.
Kontaktdakša jāizmanto ar zemētu dalītāju, kuram ir vismaz 16
ampēru drošinātājs. Ja jums nav atbilstošs dalītājs, lūdziet to
paveikt kvalificētam elektriķim.
• Mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies
nezemētas izmantošanas dēļ.
• Novietojiet ledusskapi vietā, kas nav pakļauta tiešiem saules stariem.
• Ierīcei jāatrodas vismaz 50 cm attālumā no krāsns, gāzes cepeškrāsns un
sildītāja un vismaz 5 cm attālumā no elektriskas cepeškrāsns.
• Ledusskapi nedrīkst izmantot laukā vai atstāt lietū.
• Kad ledusskapis tiek novietots blakus saldētavai, starp tiem jābūt vismaz 2
cm atstarpei, lai novērstu mitruma rašanos uz ārējās virsmas.
• Nenovietojiet neko uz ledusskapja un uzstādiet ledusskapi tā,
lai līdz griestiem ir vismaz 15 cm atstarpe.
• Regulējamās priekšējās kājiņas jānostabilizē atbilstošā
augstumā, lai ļautu ledusskapim darboties stabilā un piemērotā
veidā. Jūs varat noregulēt kājiņas, pagriežot tās pulksteņrādītāja
kustības virzienā (vai pretējā virzienā). Tas jāizdara pirms
pārtikas produktu ievietošanas ledusskapī.
• Pirms ledusskapja izmantošanas noslaukiet visas detaļas ar siltu ūdeni, kam
pievienota tējkarote nātrija bikarbonāta, un tad noskalojiet ar tīru ūdeni un
noslaukiet. Uzlieciet visas detaļas pēc tīrīšanas.
• Uzstādiet plastmasa attāluma regulētāju (detaļa ar melnām lāpstiņām
aizmugurē), pagriežot to 90°, kā parādīts attēlā, lai novērstu kondensatora
saskari ar sienu.
Pirms ledusskapja lietošanas
• Kad ledusskapis tiek izmantots pirmo reizi vai pēc pārvešanas,
turiet ledusskapi stāvus vismaz 3 stundas un tad pievienojiet to
elektrotīklam efektīvai tā darbībai. Pretējā gadījumā jūs varat
sabojāt kompresoru.
• Ledusskapim var būt smaka, lietojot to pirmo reizi; tā pazudīs,
kad ledusskapis sāks atdzist.
LV -38-
Informācija par jaunās paaudzes dzesēšanas tehnoloģiju
Ledusskapjiem ar saldētavu ar jaunās paaudzes
dzesēšanas tehnoloģiju ir darbības sistēma, kas atšķiras
no statiskajiem ledusskapjiem ar saldētavu. Parastos
ledusskapjos ar saldētavu saldētavā iekļūstošais
mitrais gaiss un ūdens tvaiki no pārtikas pārvēršas
par apledojumu saldētavas nodalījumā. Lai izkausētu
apledojumu, citiem vārdiem, atkausētu, ledusskapi
nepieciešams atvienot no strāvas padeves avota. Lai
atkausēšanas laikā pārtiku uzturētu aukstu, lietotājam ir
jānovieto pārtika citā vietā un jānotīra atlikušais ledus un
uzkrātais apledojums.
Šī situācija ledusskapju nodalījumos ar jaunās
paaudzes dzesēšanas tehnoloģiju ir pavisam citāda.
Ar ventilatora palīdzību aukstais un sausais gaiss tiek
pūsts caur saldētavas nodalījumu. Rezultātā aukstais
gaiss, kas viegli tiek pūsts caur nodalījumu — pat vietās
starp plauktiem — pārtika tiek vienmērīgi un atbilstoši
sasaldēta. Un neveidojas apledojums.
Ledusskapja nodalījuma konfigurācija ir gandrīz tāda pati
kā saldētavas nodalījumam. No ledusskapja augšpusē
novietotā ventilatora izplūstošais gaiss tiek atdzesēts,
kad tas plūst caur atveri aiz gaisvada. Tai pat laikā gaiss
tiek pūsts pa gaisvada atverēm, tādējādi dzesēšanas
process ledusskapja nodalījumā tiek sekmīgi pabeigts.
Gaisvadu atveres ir konstruētas vienmērīgai gaisa
izplatīšanai pa nodalījumu.
Kopš gaiss vairs necirkulē no saldētavas uz ledusskapja nodalījumu, smakas
nesajaucas.
Rezultātā ledusskapis ar jaunās paaudzes dzesēšanas tehnoloģiju ir viegli
lietojams un tas nodrošina lielu tilpumu un estētisku izskatu.
LV -39-
DALIS 2.
DAŽĀDAS FUNKCIJAS UN IESPĒJAS
Displejs un vadības panelis
1
2
3
4
5
6
8
7
9
10
11
LV -40-
1. Atdzesētāja iestatītās vērtības ekrāns.
2. Režīma SUPER COOL indikators.
3. Saldētavas iestatīto vērtību ekrāns.
4. Režīma SUPER FREEZE indikators.
5. Trauksmes simbols.
6. Ekonomiskā režīma simbols.
7. Brīvdienu režīma simbols.
8. Bērnu bloķēšanas slēdzenes simbols.
9. Nodrošina iespēju iestatīt ledusskapja vērtību un, ja nepieciešams, aktivizēt
režīmu SUPER COOL. Atdzesētāju var iestatīt uz 8, 6, 5, 4, 2 °C, SC.
10. Nodrošina iespēju iestatīt saldētavas vērtību un, ja nepieciešams, aktivizēt
režīmu SUPER FREEZE. Saldētavu var iestatīt uz –16, –18, –20, –22,
-24 °C, SF.
11. Ja nepieciešams, var aktivizēt režīmus (ekonomiskais, brīvdienu utt.).
LV -41-
Ledusskapja lietošana
Režīms SUPER FREEZE
Kā to lietot?
Spiediet saldētavas iestatīšanas pogu, līdz ekrānā ir redzams simbols
SUPER FREEZE. Atskan skaņas signāls. Režīms ir iestatīts.
Šī režīma laikā var izpildīt tālāk aprakstītās darbības.
• Režīma COOLER un režīma SUPER COOL temperatūru var
pielāgot. Šajā gadījumā tiek turpināts režīms SUPER FREEZE.
• Nevar atlasīt ekonomisko režīmu un brīvdienu režīmu.
• Režīmu SUPER FREEZE var atcelt, atlasot to.
Piezīme.
• Lai skatītu maksimālo saldētavas kapacitāti (Kg) 24 stundu periodam, skatiet
datu plāksnīti.
• Izmantojot maksimālo kapacitāti, pirms pārtikas ievietošanas ierīci vislabāk
ieteicams uz 3 stundām iestatīt režīmā SUPER FREEZE.
• Kad tiek sasniegta optimāla saldētavas temperatūra, atskan skaņas signāls.
Režīms SUPER FREEZE tiek automātiski atcelts pēc 24 stundām vai
gadījumos, kad saldētavas sensora temperatūra nokrītas zem –32 °C.
Režīms SUPER COOL
Kā to lietot?
Spiediet dzesētāja iestatīšanas pogu, līdz ekrānā ir redzams simbols
SUPER COOL. Atskan skaņas signāls. Režīms ir iestatīts.
Šī režīma laikā var izpildīt tālāk aprakstītās darbības.
• Režīma FREEZER un SUPER FREEZE temperatūru var pielāgot.
Šajā gadījumā turpinās režīms SUPER COOL.
• Nevar atlasīt ekonomisko režīmu un brīvdienu režīmu.
• Režīmu SUPER COOL var atcelt, atlasot to.
LV -42-
Ekonomiskais režīms
Kā to lietot?
• Spiediet pogu MODE, līdz parādās simbols EKO.
• Ja 1. sekundes laikā netiek nospiesta neviena poga. Režīms ir
iestatīts. Simbols EKO mirgo 3 reizes. Kad režīms ir iestatīts,
atskan skaņas signāls.
• Saldētavas un ledusskapja temperatūras segmentos ir redzams
E.
• Ekonomiskā režīma simbola aplis un E tiek rādīts, līdz režīms tiek
pabeigts.
Šī režīma laikā var izpildīt tālāk aprakstītās darbības.
• Var pielāgot saldētavu. Kad ekonomiskais režīms tiek atcelts,
darbība pie atlasītajām iestatījuma vērtībām tiek turpināta.
• Var pielāgot dzesētāju. Kad ekonomiskais režīms tiek atcelts, darbība pie
atlasītajām iestatījuma vērtībām tiek turpināta.
• Var atlasīt režīmu SUPER COOL un SUPER FREEZE. Ekonomiskais režīms
tiek automātiski atcelts, un tiek aktivizēts atlasītais režīms.
• Pēc tam, kad tiek atcelts ekonomiskais režīms, var atlasīt brīvdienu režīmu.
Pēc tam tiek aktivizēts atlasītais režīms.
• Lai atceltu, nepieciešams tikai nospiest režīma pogu.
LV -43-
Brīvdienu režīms
Kā to lietot?
• Spiediet pogu MODE, līdz redzams brīvdienu simbols.
• Ja 1. sekundes laikā netiek nospiesta neviena poga. Režīms ir
iestatīts. Brīvdienu simbols mirgo 3 reizes. Kad režīms ir iestatīts,
atskan skaņas signāls.
• Dzesētāja temperatūras segments rāda simbolu “--”.
• Brīvdienu režīma simbola aplis un “--” tiek rādīts, līdz režīms tiek
pabeigts.
Šī režīma laikā var izpildīt tālāk aprakstītās darbības.
• Var pielāgot saldētavu. Kad brīvdienu režīms tiek atcelts, darbojas
atlasītās iestatījuma vērtības.
• Var pielāgot dzesētāju. Kad brīvdienu režīms tiek atcelts, darbojas
atlasītās iestatījuma vērtības.
• Var atlasīt režīmu SUPER COOL un SUPER FREEZE. Brīvdienu režīms tiek
automātiski atcelts, un tiek aktivizēts atlasītais režīms.
• Pēc brīvdienu režīma atcelšanas var atlasīt ekonomisko režīmu. Pēc tam
tiek aktivizēts atlasītais režīms.
• Lai atceltu, nepieciešams tikai nospiest režīma pogu.
Durvju atvēršanas brīdinājuma funkcija
Ja ledusskapja vai saldētavas durvis būs atvērtas vairāk nekā 2 minūtes,
atskanēs skaņas signāls.
LV -44-
Režīms DRINK COOL
Kad to lietot?
Šis režīms tiek lietots, lai iestatītajā laikā atdzesētu dzērienus.
Kā to lietot?
• 3 sekundes turiet nospiestu saldētavas pogu.
• Saldētavas iestatīto vērtību ekrānā tiek uzsākta īpaša animācija
un atdzesētāja iestatītās vērtības ekrānā mirgo 05.
• Lai pielāgotu laiku, spiediet dzesētāja pogu (05 - 10 - 15 - 20 - 25
- 30 minūtes).
• Kad atlasāt laiku, ekrānā 3 reizes mirgo cipari un atskan skaņas
signāls.
• Ja 2 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, laiks ir iestatīts.
• Laika atskaite sākas no pielāgotā laika minūti pēc minūtes.
• Ekrānā mirgo atlikušais laiks.
• Lai atceltu šo režīmu, 3 sekundes turiet nospiestu saldētavas pogu.
Ekrānsaudzētāja režīms
Lietošana
• Šis režīms tiek aktivizēts, kad 5 sekundes turat nospiestu režīma
pogu.
• Ja aktivizētā režīmā 5 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena
poga, vadības paneļa apgaismojums nodziest.
• Ja nospiežat jebkuru pogu, kad vadības panelis ir izslēgts,
ekrānā tiek rādīti pašreizējie iestatījumi un varat veikt vēlamos
iestatījumus. Ja neatceļat ekrānsaudzētāju vai 5 sekunžu laikā
nenospiežat kādu citu pogu, vadības panelis atkal izslēdzas.
• Lai atceltu ekrānsaudzētāja režīmu, vēlreiz 5 sekundes turiet
nospiestu režīma pogu.
• Kad ekrānsaudzētāja režīms ir aktīvs, varat arī aktivizēt bērnu bloķēšanas
slēdzeni.
• Ja laikā, kad bērnu bloķēšanas slēdzene ir aktivizēta, 5 sekunžu laikā netiek
nospiesta neviena poga, vadības paneļa apgaismojums nodziest. Pēdējo
iestatījumu vai režīmu statusu varat skatīt, nospiežot jebkuru pogu. Kad deg
vadības paneļa apgaismojums, varat atcelt bērnu bloķēšanas slēdzeni, kā
aprakstīts šī režīma norādījumos.
LV -45-
Bērnu bloķēšanas slēdzenes funkcija
Kad to lietot?
Lai novērstu bērnu spēlēšanos ar pogām un iestatījumu maiņu,
ierīcei varat aktivizēt bērnu bloķēšanas slēdzeni.
Bērnu bloķēšanas slēdzenes aktivizēšana
Vienlaikus 5 sekundes turiet nospiestu saldētavas un dzesētāja
pogu.
Bērnu bloķēšanas slēdzenes atcelšana
Vienlaikus 5 sekundes turiet nospiestu saldētavas un dzesētāja
pogu.
Piezīme. Bērnu bloķēšanas slēdzene tiek atcelta arī tad, ja tiek
pārtraukta strāvas padeve vai ledusskapis tiek atvienots no strāvas padeves
avota.
Dzesētāja temperatūras iestatījumi
• Dzesētāja iestatījumu indikatora sākotnējā temperatūras
iestatījuma vērtība ir +4 °C.
• Vienreiz nospiediet dzesētāja pogu.
• Kad pirmo reizi nospiežat šo pogu, dzesētāja iestatījumu
indikatorā tiek rādīta pēdējā iestatītā vērtība.
• Kad nospiežat šo pogu, tiek iestatīta zemākā temperatūra. (+8 °C,
+6 °C, +5 °C, +4 °C, +2 °C, SUPERCOOL)
• Ja dzesētāja iestatīšanas pogu spiežat, līdz parādās īpašās
dzesēšanas simbols, un ja 1 sekundes laikā nenospiežat nevienu
pogu, mirgo īpašās dzesēšanas simbols.
• Ja turpināt spiest, iestatījums tiek turpināts no +8 °C.
• Tiek rādīta pirms brīvdienu režīma, režīma SUPER FREEZE, SUPER
COOL vai ekonomiskā režīma aktivizācijas atlasītā temperatūras vērtība un
tā paliek, līdz režīms beidzas vai tiek atcelts. Ierīce turpina darboties ar šo
temperatūras vērtību.
LV -46-
Saldētavas temperatūras iestatījumi
• Saldētavas iestatījumu indikatora sākotnējā temperatūras
iestatījuma vērtība ir -18 °C.
• Vienreiz nospiediet saldētavas iestatījumu pogu.
• Kad pirmo reizi nospiežat šo pogu, ekrānā mirgo pēdējā iestatītā
vērtība.
• Kad nospiežat šo pogu, tiek iestatīta zemākā temperatūra
(-16 °C, -18 °C, -20 °C, -22 °C, -24 °C , SUPER FREEZE).
• Ja saldētavas iestatīšanas pogu spiežat, līdz tiek rādīts simbols
SUPER FREEZE, un ja 1 sekundes laikā nenospiežat nevienu
citu pogu, mirgo simbols SUPER FREEZE.
• Ja turpināt spiest, iestatījums tiek turpināts no -16°C.
• Tiek rādīta pirms brīvdienu režīma, režīma SUPER FREEZE, SUPER
COOL vai ekonomiskā režīma aktivizācijas atlasītā temperatūras vērtība un
tā paliek, līdz režīms beidzas vai tiek atcelts. Ierīce turpina darboties ar šo
temperatūras vērtību.
Brīdinājumi par temperatūras pielāgotajiem iestatījumiem
• Nav ieteicams ledusskapi lietot vietās, kuru temperatūra ir zem 10 °C.
• Temperatūras pielāgošanas iestatījumi ir jāveic atbilstoši durvju atvēršanas
biežumam, tajā ievietotā pārtikas daudzuma un apkārtējās vides, kur
novietots ledusskapis, temperatūras.
• Pēc pievienošanas strāvas padevei avotam ledusskapis ir jādarbina līdz
24 stundām bez pārtraukuma atbilstoši apkārtējās vides temperatūrai,
līdz tas ir pilnībā atdzesēts. Šajā laikā neatveriet ledusskapja durvis un
neievietojiet tajā pārtiku.
• Tiek piemērota 5 minūšu nobīdes funkcija, lai novērstu ledusskapja
kompresora bojājumus, kad tiek atvienota kontaktdakša un pēc tam atkārtoti
pievienota, ja noticis strāvas padeves pārrāvums. Ledusskapis atsāk normāli
darboties pēc 5 minūtēm.
• Ledusskapis ir paredzēts lietošanai standartos noteiktajā apkārtējās vides
temperatūras diapazonā atbilstoši uz informācijas uzlīmes norādītajai klimata
klasei. Lai nodrošinātu efektīvu dzesēšanu, nav ieteicams ledusskapi lietot,
pārsniedzot šīs noteiktās temperatūras robežvērtības.
• Šī ierīce ir paredzēta Klimata klase
Apkārtējā temperatūra oC
lietošanai apkārtējās vides
T
No 16 līdz 43 (°C)
temperatūras
diapazonā
ST
No 16 līdz 38 (°C)
10 °C – 43 °C.
N
No 16 līdz 32 (°C)
SN
LV -47-
No 10 līdz 32 (°C)
Svarīgi uzstādīšanas norādījumi
Šī ierīce paredzēta darbībai sarežģītos klimatiskajos apstākļos (līdz 43 °C
jeb 110 °F) un tajā izmantota tehnoloģija “Freezer Shield”, kas nodrošina, ka
saldētavā ievietotā pārtika neatkūst pat tad, ja apkārtējās vides temperatūra
nokrītas līdz -15 °C. Tādējādi varēsit uzstādīt savu ierīci neapsildītā telpā,
neraizējoties par to, ka saldētavā esošā pārtika varētu sabojāties. Kad apkārtējās
vides temperatūra normalizējas, varēsit turpināt lietot ierīci, kā parasti.
Atdzesētāja plaukts (dažos modeļos)
paplātes.
Atstājot pārtiku atdzesētāja nodalījumā, nevis saldētavas vai
ledusskapja nodalījumā, pārtika ilgāk saglabā tās svaigumu
un garšu, kā arī svaigo izskatu. Kad atdzesētāja paplāte
kļūst netīra, izņemiet to un nomazgājiet ar ūdeni.
(Ūdens sasalst 0 °C temperatūrā, bet pārtika, kas satur sāli
vai cukuru, sasalst zemākā temperatūrā)
Parasti atdzesētāja nodalījumu lieto jēlu, viegli sālītu zivju,
rīsu un citu pārtikas produktu uzglabāšanai.
Neievietojiet sasaldējamos pārtikas produktus un ledu
Atdzesētāja plaukta izņemšana
• Spiediet atdzesētāja plauktu savā virzienā, slidinot to pa sliedēm.
• Spiediet atdzesētāja plauktu uz augšu no sliedes, lai tos noņemtu.
Piezīmes:
• Iestatiet 2° temperatūru – temperatūra dzesēšanas nodalījumā būs zemāka
par 0°.
• Iestatiet 4° temperatūru – piemērotākā zivīm un gaļai.
• Iestatiet 5° temperatūru – piemērotākā svaigai pārtikai, izņemot zivis un gaļu.
• Iestatiet temperatūru, kas pārsniedz 5° – temperatūra dzesēšanas nodalījumā
būs augstāka par 3°.
LV -48-
Svaiguma regulators (dažos modeļos)
Ja gadījumā augļu/dārzeņu nodalījums ir pilnībā
pilns, jāatver svaiguma regulators, kas atrodas
augļu/dārzeņu nodalījuma priekšpusē. Tādējādi
nodalījumā tiks kontrolēts gaisa un mitruma līmenis
un tiks pagarināts augļu un dārzeņu uzglabāšanas
laiks.
Ja novērojat kondensāta veidošanos uz stikla
plaukta, jums jāatver šis regulators, kas atrodas aiz
plaukta.
Ledus kubiòu gatavoğanas trauks
• Ielejiet ûdens ledus kubiòu gatavoğanas traukâ, tad ielieciet trauku saldçtavâ.
• Kad ledus kubiòi bûs gatavi, jûs var tos izòemt kâ paradîts zemâk norâdîtajâ
attçlâ.
Piederumu sadaļas attēli un apraksti var atšķirties atkarībā no jūsu izvēlētās
ierīces modeļa.
LV -49-
DALIS 3.
PĀRTIKAS PRODUKTU IZVIETOJUMS LEDUSSKAPĪ
Ledusskapja nodalījums
• Parastos darbības apstākļos ledusskapja dzesētāja nodalījuma temperatūras
vērtību pietiekami iestatīt uz 4 °C.
• Lai samazinātu mitruma un apledojuma palielināšanos, nekad ledusskapī
neievietojiet šķidrumu nenoslēgtā traukā. Apledojums koncentrējas
iztvaicētāja aukstākajās daļās, un tam nepieciešama biežāka atkausēšana.
• Ledusskapī nedrīkst ievietot siltu pārtiku. Silta pārtika ir jāatdzesē līdz
telpas temperatūrai un jānovieto tā, lai ledusskapja nodalījumā nodrošinātu
pietiekamu gaisa cirkulāciju.
• Nekas nedrīkst pieskarties pie aizmugurējās sienas, jo tas var radīt
apledojumu un iepakojums var piesalt pie aizmugurējās sienas. Bieži
neatveriet ledusskapja durvis.
• Gaļu un notīrītu zivi (satītu iepakojumā vai plastmasas loksnēs), kuru
gatavojaties izlietot 1–2 dienu laikā, novietojiet ledusskapja apakšējā daļā
(tā ir virs dārzeņu nodalījuma), jo tā ir ledusskapja aukstākā daļa un tādējādi
nodrošināsiet labākos uzglabāšanas apstākļus.
• Augļus un dārzeņus varat ievietot augļu un dārzeņu nodalījumā bez
iepakojuma.
Uzglabāšanas
laiks
Kur novietot ledusskapī
1 nedēļa
Augļu/dārzeņu nodalījumā
(neietinot tos)
Gaļa un zivis
2 līdz 3 dienas
Ietītus pārtikas plēvē vai ieliktus
plastmasas maisiņos vai gaļas
kastē (stikla plauktā)
Svaigs siers
3 līdz 4 dienas
Speciālā durvju plauktā
1 nedēļa
Speciālā durvju plauktā
Līdz ražotāja
ieteiktajam
derīguma
termiņam
Speciālā durvju plauktā
1 mēnesis
Olu plauktā
Pārtika
Augļi un dārzeņi:
Sviests un margarīns
Produkti pudelēs, piens
un jogurts
Olas
Sagatavots ēdiens
Visos plauktos
IEVĒROJIET: kartupeļus, sīpolus un ķiplokus nedrīkst uzglabāt ledusskapī.
LV -50-
Saldētavas nodalījums
• Saldētās pārtikas uzglabāšanai ilgāku laiku un ledus pagatavošanai lietojiet
ledusskapja dziļo saldētavas nodalījumu.
• Lai maksimāli izmantotu saldētavas nodalījuma veiktspēju, izmantojiet
augšējās un vidējās daļas stikla plauktus. Apakšējai daļai izmantojiet zemo
grozu.
• Pārtiku, kuru vēlaties sasaldēt, nenovietojiet blakus jau sasaldētai pārtikai.
• Pārtiku, kuru vēlaties sasaldēt (gaļa, maltā gaļa, zivs utt.), ir jāsadala tik
lielās daļās, kuras iespējams patērēt vienā reizē.
• Nesasaldējiet atkausēto saldēto pārtiku. Tas var radīt veselības
apdraudējumu, jo var izraisīt problēmas, piemēram, saindēšanos ar pārtiku.
• Nenovietojiet karstu ēdienu dziļā sasaldēšanā, pirms tas nav atdzisis. Šādi
pārtikas produkti var sapūt pirms dziļās sasaldēšanas.
• Iegādājoties sasaldētu pārtiku, pārliecinieties, vai tā ir sasaldēta pareizos
apstākļos un iepakojums nav sabojāts.
• Uzglabājot sasaldētu pārtiku, ir jāņem vērā uz iepakojuma norādītie
uzglabāšanas apstākļi. Ja tas nav norādīts, pārtika ir jāizlieto iespējami
īsākā laikā.
• Ja saldētās pārtikas iepakojumā ir redzams mitrums un tai ir slikta smaka,
pārtika iepriekš iespējams ir uzglabāta neatbilstošos apstākļos un ir bojāta.
Neiegādājieties šāda veida pārtiku!
• Sasaldētās pārtikas uzglabāšanas ilgums ir atkarīgs no apkārtējās vides
temperatūras, no durvju atvēršanas un aizvēršanas biežuma, termostata
iestatījuma, pārtikas veida un laika, kas pagājis kopš pārtikas iegādes brīža
līdz brīdim, kad tā ievietota saldētavā. Vienmēr ievērojiet uz iepakojuma
sniegtos norādījumus un nekad nepārsniedziet norādīto uzglabāšanas laiku.
• Ja ilgu laiku ir strāvas pārrāvums, neatveriet saldētavas nodalījuma durvis.
Ja ilgu laiku ir strāvas pārrāvums, neatsaldējiet pārtiku un izlietojiet to pēc
iespējas ātrāk.
• Ņemiet vērā — ja saldētavas durvis vēlaties atvērt uzreiz pēc aizvēršanas,
tās ir grūti atvērt. Tas ir normāli! Sasniedzot atbilstošu stāvokli, durvis ir
iespējams viegli atvērt.
Svarīga piezīme.
• Atkausēta saldētā pārtika ir jāpagatavo tāpat kā svaiga pārtika. Ja pārtika
netiek pagatavota pēc atkausēšanas, to NEDRĪKST atkārtoti sasaldēt.
• Dažas pagatavotās garšvielas (anīss, bazilika, ūdenskrese, etiķis, garšvielu
maisījums, ingvers, ķiploki, sīpoli, sinepes, timiāns, majorāns, melnie pipari
u.c.) pēc pasniegšanas maina izskatu un pēc ilgākas uzglabāšanas pieņem
spēcīgu garšu. Tādēļ sasaldētai pārtikai ir jāpievieno nedaudz garšvielas,
vai vēlamo daudzumu ir jāpievieno pēc tam, kad pārtika ir atkausēta.
LV -51-
• Pārtikas uzglabāšanas periods ir atkarīgs no izmantotās eļļas. Atbilstoša
eļļa ir margarīns, liellopu tauki, olīveļļa un sviests, un nepiemērota eļļa ir
zemesriekstu eļļa un cūku tauki.
• Šķidra pārtika jāsasaldē plastmasas glāzēs, bet cita veida pārtika jāsasaldē
polietilēna folijā vai maisos.
Zivis un gaļa
Sagatavošana
Uzglabāšanas
laiks
(mēneši)
Atkausēšanas
laiks istabas
temperatūrā
(stundas)
Liellopu gaļa
Iepakota sasaldēšanai
atbilstošās porcijās
6-10
1-2
Jēra gaļa
Iepakota sasaldēšanai
atbilstošās porcijās
6-8
1-2
Teļa gaļas cepetis
Iepakota sasaldēšanai
atbilstošās porcijās
6-10
1-2
Teļa gaļas gabali
Mazos gabalos
6-10
1-2
Aitas gaļas gabali
Gabalos
4-8
2-3
Malta gaļa
Atbilstošās porcijās,
iepakota bez garšvielām
1-3
2-3
Dzīvnieku iekšas
(gabals)
Gabalos
1-3
1-2
Desa / salami
Jāiepako, pat ja tā ir
plēves iepakojumā
Vista un tītars
Iepakota sasaldēšanai
atbilstošās porcijās
7-8
10-12
Zoss / pīle
Iepakota sasaldēšanai
atbilstošās porcijās
4-8
10
Briedis / trusis / meža
cūka
2,5 kg lielās porcijās,
bez kauliem
9-12
10-12
2
Līdz kārtīgi atkūst
4-8
Līdz kārtīgi atkūst
2-4
Līdz kārtīgi atkūst
Saldūdens zivis (forele,
karpa, līdaka, sams)
Liesas zivis (jūras
asaris, āte, paltuss)
Treknas zivis
(skumbrija, makrele,
lufārs, anšovi)
Jānomazgā un
jānosusina pēc
iztīrīšanas un zvīņu
notīrīšanas, aste un
galva jānogriež.
Līdz atkūst
Vēžveidīgie
Iztīrīti un salikti maisiņos
4-6
Līdz kārtīgi atkūst
Kaviārs
Iepakojumā, alumīnija
vai plastmasa traukā
2-3
Līdz kārtīgi atkūst
Gliemeži
Sālsūdenī, alumīnija vai
plastmasa traukā
3
Līdz kārtīgi atkūst
LV -52-
Augļi un dārzeņi
Ziedkāposti
Zaļās pupiņas,
kāršu pupas
Zirņi
Sēnes un sparģeļi
Kāposti
Sagatavošana
Uzglabāšanas
laiks
(mēneši)
Atkausēšanas
laiks istabas
temperatūrā
(stundas)
Noņemiet lapas, sadaliet daļās
un ielieciet pastāvēt vieglā
citronūdenī
10 - 12
Var izmantot
saldētā veidā
Nomazgājiet un sagrieziet
mazos gabalos
10 - 13
Var izmantot
saldētā veidā
Izlobiet un nomazgājiet
12
Var izmantot
saldētā veidā
Nomazgājiet un sagrieziet
mazos gabalos
6-9
Var izmantot
saldētā veidā
Tīri
6-8
2
Baklažāns
Sagrieziet 2cm gabalos pēc
nomazgāšanas
10 - 12
Atdaliet šķēles
Kukurūza
Notīriet un iepakojiet ar vālīti
vai graudiem
12
Var izmantot
saldētā veidā
Burkāni
Notīriet un sagrieziet šķēlēs
12
Var izmantot
saldētā veidā
Nogrieziet kātu, pārgrieziet uz
pusēm un iztīriet sēklas
8 - 10
Var izmantot
saldētā veidā
Pipari
Spināti
Nomazgāti
6-9
2
Sagrieziet šķēlēs, nomizoti
8 - 10
(saldētavā) 5
Aprikozes un
persiki
Pārgrieziet uz pusēm un
izņemiet kauliņu
4-6
(saldētavā) 4
Zemenes un
avenes
Nomazgāt un notīrīt
8 - 12
2
Gatavoti augļi
Traukā ar 10% cukura
12
4
Plūmes, ķirši,
skābie ķirši
Nomazgājiet un izņemiet
kauliņus
8 - 12
5-7
Āboli un bumbieri
LV -53-
Piens iepakojumā
(homogenizēts)
Sagatavošana
Uzglabāšanas
ilgums
(mēneši)
Uzglabāšanas apstākļi
2-3
Tikai homogenizēts piens
6-8
Var atstāt oriģinālā
iepakojumā īsu
uzglabāšanas laiku. Tie
arī jāietin plastmasa folijā
ilgai uzglabāšanai.
Savā iepakojumā
Siers (izņemot feta
sieru)
Šķēlu veidā
Sviests, margarīns
Savā iepakojumā
6
Ola*
Olu baltums
10 - 12
30 gr ir vienlīdzīgi olas
dzeltenumam.
Olu maisījums
(baltumsdzeltenums)
Kārtīgi sajaukts,
pievienojot nedaudz
sāls vai cukura, lai
novērstu sabiezēšanu
10
50 gr ir vienlīdzīgi olas
dzeltenumam.
Olu dzeltenums
Kārtīgi sajaukts,
pievienojot nedaudz
sāls vai cukura, lai
novērstu sabiezēšanu
8 - 10
20 gr ir vienlīdzīgi olas
dzeltenumam.
Slēgtā tvertnē
Piena produkti
un konditorejas
izstrādājumi
(*) Olas nedrīkst sasaldēt ar čaumalu. Olu baltums un dzeltenums jāsasaldē
atsevišķi vai kārtīgi samaisīts.
(mēneši)
Atkausēšanas laiks
istabas temperatūrā
(stundas)
Maize
4-6
2-3
4-5 (220-225 °C)
Cepumi
3-6
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Uzglabāšanas
laiks
Kūka
Atkausēšanas laiks
krāsnī (minūtes)
1-3
2-3
5-10 (200-225 °C)
1 - 1,5
3-4
5-8 (190-200 °C)
Filo mīkla
2-3
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Pica
2-3
2-4
Pīrāgs
LV -54-
15-20 (200 °C)
DALIS 4.
TĪRĪŠANA UN APKOPE
• Pārliecinieties, ka izraujat ledusskapi pirms tā tīrīšanas.
• Nemazgājiet ledusskapi, lejot ūdeni.
• Jūs varat noslaucīt iekšējās un ārējās sienas ar mīkstu drānu
vai sūkli, izmantojot siltu un ziepjainu ūdeni.
• Noņemiet daļas atsevišķi un notīriet ar ziepjainu
ūdeni. Nemazgājiet trauku mazgājamā mašīnā.
• Nekad neizmantojiet tīrīšanai uzliesmojošus, eksplozīvus vai
kodīgus materiālus šķīdinātāju, gāzi, skābi.
• Jums jānotīra kondensators ar birsti vienreiz gadā, lai
nodrošinātu mazāku elektroenerģijas patēriņu un palielinātu
produktivitāti.
Pārliecinieties, ka ledusskapis ir atvienots no elektropadeves tīrīšanas
laikā.
Atkausēšana
Ledusskapis tiek atkausēts automātiski. Ūdens, kas rodas
atkausēšanas laikā, pa ūdens savākšanas caurulīti plūst uz
izgarojumu trauku zem ledusskapja un pats no sevis izgaro.
Evaporating tray
Gaismas diožu spuldzīšu nomaiņa
Ja ledusskapim ir uzstādīts gaismas diožu apgaismojums, sazinieties ar
palīdzības dienesta personālu, jo tā nomaiņu var veikt tikai pilnvarots personāls.
LV -55-
DALIS 5.
PĀRVADĀŠANA UN ATKĀRTOTA NOVIETOŠANA
• Oriģinālais iepakojums un putas var uzglābāt atkārtotai pārvadāšanai (pēc
izvēles).
• Ledusskapis jānostiprina ar biezu iepakojumu, lentēm vai stingrām
auklām, un ievērojiet pārvadāšanas norādījumus uz iepakojuma atkārtotai
pārvadāšanai.
• Noņemiet kustīgās daļas (plauktus, piederumus, dārzeņu kastes u.c.)
vai nostipriniet tās ledusskapī pret balstiem ar lentēm pārvietošanas un
pārvadāšanas laikā.
Nesiet ledusskapi stāvus.
Durvju vēršanās virziena maiņa
• Nav iespējams mainīt durvju vēršanās virzienu, ja durvju rokturi ir uzstādīti
durvju priekšpusē.
• Var mainīt durvju vēršanās virzienu modeļiem bez rokturiem.
• Ja var mainīt jūsu ledusskapja durvju vēršanās virzienu, jums jāsazinās ar
tuvāko apstiprināto servisa centru durvju vēršanās virzienmaiņas sakarā.
LV -56-
DALIS 6.
PIRMS SAZINĀŠANĀS AR PĒCPĀRDOŠANAS
SERVISA CENTRU
Pārbaudes brīdinājumi;
Saldētava brīdina, ja kāda(s) daļa(s) nedarbojas. Šādā gadījumā ap pogu
esošais LED indikators mirgos, kā arī atskanēs zummera pīkstieni.
KĻŪDAS
VEIDS
Sr
Sr – Iestatītā
vērtība
mirgo
saldētavas
iestatītās
vērtības
ekrānā
KĻŪDAS
VEIDS
IEMESLS
“Kļūmes
brīdinājums”
Ir dažas daļas,
kas nedarbojas
vai radusies
dzesēšanas
kļūme
RĪCĪBA PROBLĒMAS
NOVĒRŠANAI
Pēc iespējas ātrāk
sazinieties ar palīdzības
dienestu.
1. Nesaldējiet atkausētu
pārtiku un izlietojiet to īsā
laikā.
Saldētavas
nodalījums
nav pietiekami
auksts
Šis brīdinājums
it īpaši tiek
rādīts pēc ilgāka
strāvas padeves
atslēguma
2. Saldētavas temperatūru
iestatiet uz aukstāku vērtību
vai iestatiet režīmu SUPER
FREEZE, līdz nodalījumā
tiek sasniegta normāla
temperatūra.
3. Neievietojiet svaigu
pārtiku, kamēr šī kļūme nav
novērsta.
Sr – Iestatītā
vērtība
mirgo
atdzesētāja
iestatītās
vērtības
ekrānā
“Ledusskapja
nodalījums
nav pietiekami
auksts”
Sr – Iestatītā
vērtība
mirgo
saldētavas
un
atdzesētāja
iestatītās
vērtības
ekrānā
“Brīdinājums,
ja
nepietiekami
auksts”
Ledusskapja
nodalījuma ideālā
temperatūra ir
+4 oC. Ja redzat
šo brīdinājumu,
pastāv pārtikas
sabojāšanas risks.
Tas ir abu
nodalījumu
kļūdas “nav
pietiekami auksta”
apvienojums.
LV -57-
1. Ledusskapja temperatūru
iestatiet uz aukstāku
vērtību vai iestatiet īpašas
dzesēšanas režīmu, līdz
nodalījumā tiek sasniegta
normāla temperatūra.
2. Neatveriet durvis, kamēr šī
funkcija nav izslēgta.
Šī kļūme tiek rādīta, pirmo
reizi ieslēdzot ierīci. Tā
tiek izslēgta pēc tam, kad
nodalījumos tiek sasniegta
normāla temperatūra.
Sr – Iestatītā
vērtība
mirgo
atdzesētāja
iestatītās
vērtības
ekrānā
“--”
Ledusskapja
nodalījumā
pārāk auksts
Pārtika sāk sasalt,
jo ir iestatīta
pārāk auksta
temperatūra.
“Brīdinājums
par zemu
spriegumu”
Kad strāvas
padeve nokrītas
zem 170 V, ierīce
tiek pārslēgta
nekustīgā pozīcijā.
1. Pārbaudiet, vai nav
ieslēgts īpašās dzesēšanas
režīms
2. Samaziniet ledusskapja
temperatūras vērtību
Tā nav kļūme. Tādā
veidā tiek novērsti jebkādi
kompresora bojājumi. Šis
brīdinājums tiek izslēgts,
kad spriegums sasniedz
nepieciešamo līmeni
Ja ledusskapis nedarbojas
• Vai nav strāvas padeves pārtraukuma?
• Vai kontaktdakša ir pareizi pievienota pie kontaktligzdai?
• Vai kontaktligzdas drošinātājs, pie kuras pievienota kontaktdakša, vai
centrālais drošinātājs nav bojāts?
• Vai nav radušies kontaktligzdas bojājumi? Lai to pārbaudītu, pievienojiet
ledusskapja kontaktdakšu pārbaudītai kontaktligzdai.
Ja ledusskapis nesaldē pietiekami
• Vai temperatūras iestatījums ir pareizs?
• Vai ledusskapja durvis netiek bieži atvērtas un ilgāku laika periodu atstātas
atvērtas?
• Vai ledusskapja durvis ir pareizi aizvērtas?
• Vai ledusskapī nav ievietots šķīvis vai pārtika, kas saskaras ar aizmugurējo
sienu un kavē gaisa cirkulāciju?
• Vai ledusskapis nav pārpildīts?
• Vai ir pietiekama atstarpe starp ledusskapi un sienu aizmugurē un sānos?
• Vai apkārtējās vides temperatūra ir lietošanas rokasgrāmatas norādītajā
diapazonā?
Ja pārtika ledusskapja nodalījumā ir pārāk atdzesēta
• Vai temperatūras iestatījums ir pareizs?
• Vai saldētavas nodalījumā nesen nav ievietots pārāk daudz pārtikas? Ja tā ir,
pārtika ledusskapja nodalījumā var pārāk sasalt, jo ierīcei ir jādarbojas ilgāk,
lai atdzesētu šo pārtiku.
Ja ierīce darbojas pārāk skaļi
Lai saglabātu dzesēšanas līmeni, laiku pa laikam var tikt ieslēgts kompresors.
LV -58-
Šai laikā skaņas no ledusskapja ir normāla parādība un atbilst tā darbībai. Kad
tiek sasniegts nepieciešamais dzesēšanas līmenis, trokšņi automātiski tiek
samazināti. Ja trokšņi joprojām pastāv, pārbaudiet tālāk norādīto.
• Vai ierīce ir stabila? Vai kājas ir noregulētas?
• Vai kaut kas nav nokļuvis aiz ledusskapja?
• Vai nevibrē plaukti un šķīvji uz tiem? Ja tā notiek, izņemiet un ievietojiet
plauktus un/vai šķīvjus.
• Vai nevibrē uz ledusskapja novietoti izstrādājumi?
Normām atbilstoša skaņa
Krakšķēšanas (ledus krakšķēšana) skaņa
• Automātiskās atsaldēšanas laikā.
• Kad ierīce tiek dzesēta vai uzsildīta (ierīces materiāla izplešanās rezultātā).
Īss krakšķis. Dzirdams, kad termostats ieslēdz/izslēdz kompresoru.
Kompresora troksnis (normāla motora skaņa). Šī skaņa nozīmē, ka
kompresors darbojas normāli. Kompresors pēc ieslēgšanas var radīt īslaicīgu
troksni var skaļāku troksni.
Burbuļošana un šļaksti. Šo skaņu rada dzesētāja plūsma pa sistēmas
caurulēm.
Ūdens plūsmas skaņa. Parasta skaņa ūdens plūsmai uz izgarojumu trauku
atkausēšanas laikā. Šis troksnis ir dzirdams atkausēšanas laikā.
Gaisa plūsmas skaņa (parasta ventilatora skaņa). Šo skaņu ledusskapjos
bez apledojuma var dzirdēt sistēmas parastas darbības laikā gaisa cirkulācijas
dēļ.
Ja ledusskapja iekšpusē rodas mitrums.
• Vai pārtika ir pareizi iepakota? Vai tvertnes ir pareizi izžāvētas, pirms tās
ievietotas ledusskapī?
• Vai ledusskapja durvis netiek atvērtas pārāk bieži? Kad durvis tiek atvērtas,
mitrumu saturošais telpas gaiss iekļūst ledusskapī. It īpaši, ja telpas mitruma
koeficients ir pārāk augsts, jo biežāk tiek atvērtas durvis, jo ātrāk palielinās
mitrums.
• Tā ir normāla parādība, ja automātiskās atkausēšanas rezultātā uz
aizmugurējās sienas veidojas ūdens piles (statiskiem modeļiem).
Ja durvis netiek pareizi atvērtas un aizvērtas.
• Vai pārtikas iepakojumi traucē durvju aizvēršanu?
• Vai durvju nodalījumi, plaukti un atvilktnes ir novietotas pareizi?
• Vai durvju blīves nav sabojātas vai nodilušas?
• Vai ledusskapis ir novietots uz līdzenas virsmas?
LV -59-
Ja ledusskapja malas, ar kurām saskaras durvju savienojumi, ir siltas.
It īpaši vasarā (karstā laikā) kompresora darbības laikā virsmas, kuru savienojumi
saskaras, var kļūt siltākas. Tā ir normāla parādība.
SVARĪGAS PIEZĪMES.
• Kompresora aizsardzības termiskais drošinātājs var tikt atslēgts pēkšņa
strāvas padeves zuduma gadījumā vai pēc ierīces atvienošanas, jo
nav stabilizēta dzesēšanas sistēmas gāze. Tā ir normāla parādība, un
ledusskapis tiks ieslēgts aptuveni pēc 4 vai 5 minūtēm.
• Ledusskapja dzesēšanas ierīce ir noslēpta aizmugurējā sienā. Tādējādi uz
ledusskapja aizmugurējās virsmas kompresora darbības noteiktos intervālos
rezultātā veidojas ūdens piles vai ledus. Tā ir normāla parādība. Nav
nepieciešams veikt atkausēšanas darbības, ja vien nav izveidojies pārlieku
liels ledus.
• Ja ledusskapis netiks lietots ilgāku laiku (piemēram, vasaras brīvdienās),
atvienojiet to no strāvas padeves avota. Iztīriet ledusskapi atbilstoši 4. nodaļā
aprakstītajam un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu mitruma un smaku
veidošanos.
• Iegādāto ierīci drīkst lietot tikai mājas apstākļos un tai paredzētajā veidā. Tā
nav paredzēta komerciālai lietošanai vai plaša mērķa lietojumam. Ja lietotājs
izmanto ierīci veidā, kas neatbilst paredzētajam, uzsveram, ka ražotājs un
izplatītājs neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem un remondarbiem
garantijas laikā.
• Ja problēma pastāv pēc visu iepriekš sniegto norādījumu ievērošanas,
sazinieties ar pilnvarotu apkalpes
LV -60-
Elektroenerģıjas taupīšanas padomı
1– Uzstādiet ierīci vēsā, labi vēdinātā telpā, bet ne tiešos saules staros un ne
karstuma avotu (radiatora, cepeškrāsns u.c.) tuvumā. Pretējā gadījumā
izmantojiet izolējošu plāksni.
2– Ļaujiet siltam ēdienam un dzērieniem atdzist pirms ievietošanas ledusskapī.
3– Atkausējot saldētu pārtiku, ievietojiet to ledusskapja nodalījumā. Zemā
saldētās pārtikas temperatūra ļaus atdzesēt ledusskapja nodalījumu
atkušanas laikā. Tas ietaupa elektroenerģiju. Ja saldētā pārtika tiek
atkausēta ārpus ledusskapja, tas neļauj ietaupīt elektroenerģiju.
4– Dzērieniem un šķidram ēdienam, ko ievietojat ledusskapī, jābūt noslēgtam.
Pretējā gadījumā ierīcē palielinās mitruma līmenis. Tādēļ ledusskapja
darbības laiks palielinās. Dzērienu un šķidru ēdienu noslēgšana palīdz arī
saglabāt to smaržu un garšu.
5– Ievietojot ēdienus un dzērienus, atveriet ledusskapja durvis pēc iespējas
mazāk.
6– Aizveriet dažādas temperatūras nodalījumu/atvilktņu vākus (augļu/dārzeņu
nodalījuma, vēsās atvilktnes u.c.).
7– Durvju blīvējumam jābūt tīram un elastīgam. Nomainiet blīvējumu, ja tas
nodilst.
LV -61-
DALIS 7.
IERĪCES DAĻAS UN NODALĪJUMI
A
13
1
12
2
3
11
4
5
B
6
10
7
9
8
Paredzēts tikai informācijai par ierīces daļām. Daļas var atšķirties dažādiem
ierīces modeļiem.
7) Saldētavas apakšējā atvilktne
A) Ledusskapis
8) Regulēšanas kājas
B) Saldētava
9) Ledus paplāte
1) Vīna pudeļu režģis *
10) Saldētavas nodalījums
2) 4) Atdzesēšanas nodalījums *
3) Augļu un dārzeņu nodalījuma pārsegs
4) Augļu un dārzeņu nodalījums
11) Pudeļu plaukts
12) Durvju augšējais plaukts
13) Olu turētājs
5) Saldētavas augšējā atvilktne
6) Saldētavas vidējā atvilktne
LV -62-
Spis treści
PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z
URZĄDZENIA.................................................................... 65
Ostrzeżenia ogólne................................................................... 65
Stare i zepsute chłodziarki........................................................ 68
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa................................... 69
Informacje dotyczące instalacji................................................. 69
Przed rozpoczęciem korzystania z chłodziarki......................... 70
Informacje na temat technologii chłodzenia nowej generacji... 70
WYKORZYSTANIE CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI....... 72
Wyświetlacz i panel sterowania................................................ 72
Obsługa chłodziarki.................................................................. 73
Tryb szybkiego zamrażania.................................................. 73
Tryb szybkiego chłodzenia.................................................... 73
Tryb pracy ekonomicznej...................................................... 74
Tryb wakacyjny..................................................................... 74
Tryb chłodzenia napojów...................................................... 75
Tryb wygaszacza ekranu...................................................... 76
Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi................................ 76
Ustawienia temperatury chłodziarki.......................................... 77
Ustawienia temperatury zamrażarki......................................... 77
Ostrzeżenia dotyczące ustawień temperatury.......................... 78
Ważne instrukcje dotyczące instalacji................................... 78
Wyposażenie dodatkowe.......................................................... 79
Szuflada zamrażarki............................................................. 79
Półka przedziału schładzania............................................... 79
Tacka na lód.......................................................................... 80
Urządzenie sterujące wilgotnością....................................... 80
WKŁADANIE ŻYWNOŚCI................................................. 81
Komora chłodziarki................................................................... 81
Komora zamrażarki.................................................................. 82
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA................................... 87
Odszranianie............................................................................ 88
DOSTAWA I ZMIANA MIEJSCA MONTAŻU..................... 89
Przestawienie drzwi.................................................................. 89
PL -63-
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................... 90
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII........ 94
TWOJA CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA........................ 95
PL -64-
ROZDZIAŁ -1
PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z
URZĄDZENIA
Ostrzeżenia ogólne
OSTRZEŻENIE: Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych
w obudowie urządzenia lub w zabudowie.
OSTRZEŻENIE: Nie należy stosować żadnych narzędzi
mechanicznych ani środków w celu przyspieszenia procesu
rozmrażania innych niż zalecane przez producenta.
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać urządzeń elektrycznych
wewnątrz komór do przechowywania żywności poza zalecanymi
przez producenta.
OSTRZEŻENIE: Należy uważać, aby nie uszkodzić układu
czynnika chłodniczego.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć niebezpieczeństwa powstałego
na skutek niestabilności urządzenia, należy je naprawiać zgodnie
z instrukcją.
OSTRZEŻENIE: Ustawiając urządzenie, należy unikać
uwięzienia lub uszkodzenia przewodu.
OSTRZEŻENIE: Nie umieszczać rozgałęziaczy
przenośnych źródeł zasilania z tyłu urządzenia.
•
ani
Jeżeli w urządzeniu jest zastosowany środek R600a jako
czynnik chłodniczy, na etykiecie chłodnicy znajduje się
odpowiednia informacja — należy zachować ostrożność
podczas transportu i montażu, aby zapobiec zniszczeniu
części chłodnicy. Środek R600a jest przyjaznym środowisku,
naturalnym gazem, jednak jest on wybuchowy. W przypadku
wycieku gazu spowodowanego uszkodzeniem elementów
chłodnicy należy odsunąć chłodziarkę od źródeł ognia lub
ciepła i przez kilka minut wywietrzyć pomieszczenie, w którym
znajduje się urządzenie.
• Podczas przenoszenia i ustawiania chłodziarki należy uważać,
PL -65-
•
•
•
•
•
•
aby nie uszkodzić układu gazowego chłodnicy.
W urządzeniu nie należy przechowywać materiałów, takich
jak aerozole z substancjami łatwopalnymi.
Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego oraz w
miejscach takich jak:
-- pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach,
biurach i innych miejscach pracy;
-- gospodarstwa agroturystyczne oraz hotele, motele i inne
obiekty noclegowe (do użytku dla klientów);
-- obiekty oferujące nocleg ze śniadaniem;
-- obiekty gastronomiczne i niezajmujące się handlem
detalicznym.
Jeśli gniazdo elektryczne nie pasuje do wtyczki chłodziarki,
musi ona zostać wymieniona przez producenta, pracownika
serwisu lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu
uniknięcia niebezpieczeństwa.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach ruchowych,
postrzegania lub umysłowych, a także osoby nie
posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba
że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo udzieliła
odpowiedniego instruktażu z zakresu obsługi urządzenia.
Należy uważać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Specjalna wtyczka z uziemieniem została połączona z
przewodem zasilającym chłodziarki. Tę wtyczkę należy
stosować ze specjalnie uziemionym gniazdem 16 A lub 10 A
w zależności od kraju, w którym produkt będzie sprzedawany.
Jeśli w domu użytkownika nie ma takiego gniazda, należy
zlecić jego montaż autoryzowanemu elektrykowi.
Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 lat wzwyż
oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych,
postrzegania lub umysłowych, a także osoby nie posiadające
odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod nadzorem
PL -66-
innych osób oraz po instruktażu dotyczącym bezpiecznego
użytkowania, pod warunkiem, że rozumieją niebezpieczeństwa
wynikające z nieprawidłowego użytkowania. Dzieci nie
powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja
użytkownika nie powinny być przeprowadzane przez dzieci
bez nadzoru.
• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać
wymieniony przez producenta, pracownika serwisu, lub
podobnie wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia
niebezpieczeństwa.
• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na
wysokościach przekraczających 2000 m.n.p.m.
PL -67-
Stare i zepsute chłodziarki
• Jeśli stara chłodziarka posiada zamek, należy go złamać lub
usunąć przed pozbyciem się chłodziarki, ponieważ dzieci
mogą utknąć wewnątrz i może dojść do wypadku.
• Stare chłodziarki i zamrażarki zawierają materiały izolacyjne
i środki chłodzące z czynnikiem CFC. Dlatego, należy mieć
na względzie ochronę środowiska przed pozbyciem się starej
chłodziarki.
Należy skontaktować się z samorządem lokalnym i zapytać o miejsce
składowania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (WEEE), do
celów ponownego użycia, przetwarzania i odzysku.
Uwagi:
• Przed montażem i rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody
spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia.
• Należy postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na urządzeniu
i instrukcją obsługi, oraz przechowywać instrukcję w bezpiecznym miejscu,
aby móc rozwiązać problemy, które mogą się pojawić w przyszłości.
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i może być używane
wyłącznie w domach oraz do określonych celów. Urządzenie nie jest
przeznaczone do komercyjnego lub publicznego użytku. Takie zastosowanie
urządzenia spowoduje unieważnienie gwarancji. Nasza firma nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne straty.
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i służy wyłącznie do
chłodzenia i przechowywania żywności. Urządzenie to nie jest przeznaczone
do komercyjnego lub publicznego użytku i (lub) do przechowywania
substancji innych niż żywność. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności
za straty , które mogą wystąpić w wypadku nieprzestrzegania tych zaleceń.
PL -68-
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
• Nie należy używać wielu gniazd elektrycznych ani przedłużaczy.
• Nie należy podłączać zniszczonych, pękniętych lub starych
wtyczek.
• Nie należy ciągnąć, zginać ani niszczyć przewodu.
• Nie używać adaptera wtyczki.
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby dorosłe.
Nie należy dopuszczać, aby dzieci bawiły się urządzeniem ani
zawieszały się na drzwiach chłodziarki.
• Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy
wkładać ani wyciągać wtyczki z gniazda elektrycznego mokrą
dłonią!
• Dla własnego bezpieczeństwa w lodówce nie należy umieszczać
wybuchowych ani materiałów łatwopalnych. Napoje z wyższą
zawartością alkoholu należy umieszczać pionowo w lodówce
oraz zadbać, aby były szczelnie zamknięte.
• Nie należy pokrywać obudowy chłodziarki ani górnej jej części
ozdobami. Wpływa to na działanie chłodziarki.
• Należy zabezpieczyć akcesoria chłodziarki podczas transportu,
aby zapobiec ich zniszczeniu.
Informacje dotyczące instalacji
Przed rozpakowaniem i ustawieniem chłodziarko-zamrażarki należy poświęcić
trochę czasu na zaznajomienie się z poniższymi wskazówkami.
• Zamrażarkę należy chronić przed bezpośrednim działaniem światła
słonecznego i ustawić z dala od jakichkolwiek źródeł ciepła, np. grzejnika.
• Urządzenie powinno znajdować się w odległości nie mniejszej niż 50 cm od
kuchenek, kuchenek gazowych i płyt grzejnych oraz przynajmniej 5 cm od
piekarników elektrycznych.
• Nie wolno narażać chłodziarko-zamrażarki na działanie wilgoci lub deszczu.
• Chłodziarko-zamrażarkę należy ustawić przynajmniej 20 mm od innej
zamrażarki.
• Wymagana wolna przestrzeń od góry i z tyłu chłodziarkozamrażarki wynosi przynajmniej 150 mm. Nie wolno ustawiać
jakichkolwiek przedmiotów na górze chłodziarko-zamrażarki.
PL -69-
• Żeby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia, należy chłodziarkozamrażarkę ustawić poziomo w bezpiecznym miejscu. Regulowane
nóżki służą do ustawienia chłodziarko-zamrażarki w poziomie. Przed
umieszczeniem artykułów spożywczych należy upewnić się, że urządzenie
zostało ustawione poziomo.
• Przed skorzystaniem z urządzenia zalecamy przetarcie
wszystkich półek i tac przy pomocy ściereczki namoczonej
w ciepłej wodzie z dodatkiem sody oczyszczanej (łyżeczka).
Po wyczyszczeniu należy spłukać zamrażarkę ciepłą wodą i
osuszyć.
• Do instalacji należy wykorzystać plastikowe dystanse, które znajdują się z tyłu
urządzenia. Należy obrócić o 90 stopni (jak pokazano na schemacie). W ten
sposób skraplacz nie będzie dotykał ścianki.
• Chłodziarkę należy ustawić przy ścianie zachowując odległość nie większą
niż 75 mm.
Przed rozpoczęciem korzystania z chłodziarki
• Przy pierwszym użyciu lub po transporcie należy postawić
chłodziarkę w pozycji pionowej przez 3 godziny, a następnie
podłączyć ją do zasilania, aby zapewnić skuteczne
funkcjonowanie.
W przeciwnym razie można uszkodzić
sprężarkę.
• Podczas pierwszego użycia może wydzielać się nieprzyjemny zapach, który
powinien zniknąć gdy chłodziarka zacznie chłodzić.
Informacje na temat technologii chłodzenia nowej generacji
Chłodziarko-zamrażarki z technologią chłodzenia nowej
generacji wyposażone są w inny system działania niż
statyczne chłodziarko-zamrażarki. W zwykłych chłodziarkozamrażarkach wilgotne powietrze przenika do zamrażarki i
artykuły spożywcze wydzielają parę wodną, która w komorze
zamrażarki zmienia się w szron. Żeby roztopić szron, czyli
odszronić zamrażarkę, należy odłączyć zasilanie urządzenia.
Żeby przechować artykuły spożywcze w chłodzie podczas
odszraniania, użytkownik musi przetrzymać żywność w innym
miejscu oraz oczyścić pozostały lód i nagromadzony szron.
Sytuacja jest zupełnie inna w przypadku komór zamrażarki
wyposażonej w technologię chłodzenia nowej generacji.
Wentylator nawiewa chłodne i suche powietrze do komory
zamrażarki. Ponieważ chłodne powietrze jest swobodnie
nawiewane do komory – nawet do przestrzeni między półkami –
artykuły spożywcze są równomiernie i odpowiednio zamrożone.
W zamrażarce nie tworzy się szron.
PL -70-
Konfiguracja w komorze chłodziarki będzie prawie taka sama jak w komorze
zamrażarki. Chłodne powietrze, emitowane przez wentylator znajdujący się u
góry komory chłodziarki, jest nawiewane poprzez prześwit za kanałem powietrza.
Równocześnie powietrze nawiewane jest poprzez otwory w kanale powietrza.
Dlatego proces chłodzenia pomyślnie dopełniany w komorze chłodziarki. Otwory
w kanale powietrza zostały opracowane z myślą o równomiernej dystrybucji
powietrza w całej komorze.
Ponieważ powietrze nie przenika między komorą zamrażarki i komorą chłodziarki,
zapachy w obu komorach nie mieszają się.
W rezultacie chłodziarka wyposażona w technologię chłodzenia nowej generacji
oferuje dostęp do olbrzymiej objętości i estetycznego wyglądu.
PL -71-
ROZDZIAŁ -2
WYKORZYSTANIE CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI
Wyświetlacz i panel sterowania
1
2
3
4
5
6
8
7
9
10
11
PL -72-
1. Okno ustawień chłodziarki.
2. Wskaźnik szybkiego
chłodzenia.
3. Okno ustawień zamrażarki.
4. Wskaźnik szybkiego
zamrażania.
5. Symbol alarmu.
6. Symbol trybu pracy
ekonomicznej.
7. Symbol trybu wakacyjnego.
8. Symbol zabezpieczenia
przed dziećmi.
9. Umożliwia zmianę
ustawienia chłodziarki
oraz włączenie trybu
szybkiego chłodzenia, jeśli
to konieczne. Chłodziarkę
można ustawić na 8, 6, 5,
4, 2°C, w trybie szybkiego
chłodzenia.
10. Przycisk ustawień
zamrażarki umożliwia
zmianę ustawienia
zamrażarki oraz
włączenie trybu szybkiego
zamrażania, jeśli to
konieczne. Zamrażarkę
można ustawić na -16, -18,
-20, -22, -24°C, w trybie
szybkiego zamrażania.
11. Umożliwia włączenie
odpowiedniego trybu
pracy (ekonomicznego,
wakacyjnego itp.), jeśli to
konieczne.
Obsługa chłodziarki
Tryb szybkiego zamrażania
W jaki sposób należy wykorzystać?
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień zamrażarki, dopóki nie
wyświetli się symbol szybkiego zamrażania. Zostaną wyemitowane
sygnały dźwiękowe. Tryb pracy zostanie ustawiony.
Podczas pracy w tym trybie:
• Można ustawić temperaturę chłodziarki i tryb szybkiego chłodzenia.
W takim przypadku praca w trybie szybkiego zamrażania będzie
kontynuowana.
• Jednak ustawienie pracy w trybie ekonomicznym i wakacyjnym
nie będzie dostępne.
• Tryb szybkiego zamrażania można anulować w ten sam sposób.
Uwaga:
• Informacje na temat maksymalnej ładowności zamrażarki (kg) przez 24
godziny można znaleźć na tabliczce znamionowej.
• Jeśli ma być wykorzystana maksymalna wydajność, zaleca się ustawienie
urządzenia w trybie szybkiego zamrażania na 3 godziny przed umieszczeniem
artykułów spożywczych.
• Po osiągnięciu optymalnej temperatury zamrażarka wyemituje sygnał
dźwiękowy.
Tryb szybkiego zamrażania zostanie automatycznie anulowany po upływie
24 godzin lub jeśli temperatura w zamrażarce spadnie poniżej -32 °C.
Tryb szybkiego chłodzenia
W jaki sposób należy wykorzystać?
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień chłodziarki, dopóki nie
wyświetli się symbol szybkiego chłodzenia. Zostaną wyemitowane
sygnały dźwiękowe. Tryb pracy zostanie ustawiony.
Podczas pracy w tym trybie:
• Można ustawić temperaturę zamrażarki i tryb szybkiego
zamrażania. W takim przypadku praca w trybie szybkiego
chłodzenia będzie kontynuowana.
• Jednak ustawienie pracy w trybie ekonomicznym i wakacyjnym
nie będzie dostępne.
• Tryb szybkiego chłodzenia można anulować w ten sam sposób.
PL -73-
Tryb pracy ekonomicznej
W jaki sposób należy wykorzystać?
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk „wyboru trybu pracy”, dopóki nie
wyświetli się symbol trybu pracy ekonomicznej.
• Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty w ciągu 1 sekundy,
tryb pracy zostanie ustawiony. Symbol trybu pracy ekonomicznej
będzie pulsować 3 razy. Po ustawieniu trybu pracy zostanie
wyemitowany sygnał dźwiękowy.
• Wskazania temperatury chłodziarki i zamrażarki wyświetlają
symbol „E”.
• Symbol trybu pracy ekonomicznej i symbol „E” będą się świecić do
zakończenia pracy w ustawionym trybie.
Podczas pracy w tym trybie:
• Ustawienia zamrażarki są dostępne. Po anulowaniu pracy w trybie
ekonomicznym przywrócone zostaną poprzednie ustawienia.
• Ustawienia chłodziarki są dostępne. Po anulowaniu pracy w trybie
ekonomicznym przywrócone zostaną poprzednie ustawienia.
• Istnieje możliwość wyboru trybów szybkiego chłodzenia i szybkiego
zamrażania. Praca w trybie ekonomicznym zostanie automatycznie anulowana
i przywrócone zostaną poprzednie ustawienia.
• Po anulowaniu pracy w trybie ekonomicznym można wybrać tryb wakacyjny.
Wybrany tryb pracy będzie aktywny.
• Żeby anulować, wystarczy nacisnąć przycisk wyboru trybu pracy.
Tryb wakacyjny
W jaki sposób należy wykorzystać?
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk „wyboru trybu pracy”, dopóki nie
wyświetli się symbol trybu wakacyjnego.
• Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty w ciągu 1 sekundy,
Tryb pracy zostanie ustawiony. Symbol trybu wakacyjnego będzie
pulsować 3 razy. Po ustawieniu trybu pracy zostanie wyemitowany
sygnał dźwiękowy.
• Wskazanie temperatury chłodziarki wyświetla „--”.
• Symbol trybu wakacyjnego i wskazanie „--” będą się świecić do
zakończenia pracy w ustawionym trybie.
Podczas pracy w tym trybie:
• Ustawienia zamrażarki są dostępne. Po anulowaniu pracy w trybie
wakacyjnym przywrócone zostaną poprzednie ustawienia.
PL -74-
• Ustawienia chłodziarki są dostępne. Po anulowaniu pracy w trybie
wakacyjnym przywrócone zostaną poprzednie ustawienia.
• Istnieje możliwość wyboru trybów szybkiego chłodzenia i szybkiego
zamrażania. Praca w trybie wakacyjnym zostanie automatycznie anulowana
i przywrócone zostaną poprzednie ustawienia.
• Po anulowaniu trybu wakacyjnego można wybrać pracę w trybie
ekonomicznym. Wybrany tryb pracy będzie aktywny.
• Żeby anulować, wystarczy nacisnąć przycisk wyboru trybu pracy.
Tryb chłodzenia napojów
Kiedy należy go wykorzystać?
Ten tryb pracy służy do chłodzenia napojów przez ustawiony czas.
W jaki sposób należy wykorzystać?
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień zamrażarki przez 3
sekundy.
• Specjalna animacja rozpocznie się na panelu ustawień zamrażarki
i zacznie pulsować wskazanie 05 na panelu ustawień chłodziarki.
• Naciśnij przycisk chłodziarki, żeby ustawić czas (05 - 10 - 15 - 20
- 25 - 30 minut).
• Po ustawieniu czasu na wyświetlaczu wybrana wartość będzie pulsować 3
razy i zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.
• Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty w ciągu 2 sekund, wybrany czas
zostanie ustawiony.
• Uruchomi się odliczanie ustawionego czasu ze skokiem 1 minuty.
• Na wyświetlaczu zacznie pulsować pozostały czas.
• Żeby anulować pracę w tym trybie, naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień
zamrażarki przez 3 sekundy.
PL -75-
Tryb wygaszacza ekranu
W jaki sposób wykorzystać?
• Ten tryb można włączyć naciskając i przytrzymując przycisk
wyboru trybu pracy przez 5 sekund.
• Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty w ciągu 5 sekund,
podświetlenie panelu sterowania wyłączy się.
• Jeśli podświetlenie panelu sterowania jest wyłączone, naciśnięcie
dowolnego przycisku spowoduje wyświetlenie aktualnych ustawień
na wyświetlaczu i można dokonać żądanych ustawień. Jeśli nie
wyłączysz trybu wygaszacza ekranu lub nie naciśniesz żadnego
przycisku w ciągu 5 sekund, podświetlenie panelu sterowania
wyłączy się ponownie.
• Żeby anulować tryb wygaszacza ekranu, ponownie naciśnij i przytrzymaj
przycisk wyboru trybu pracy przez 5 sekund.
• Jeśli tryb wygaszacza jest włączony, można również włączyć zabezpieczenie
przed dziećmi.
• Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty w ciągu 5 sekund po włączeniu
zabezpieczenia przed dziećmi, podświetlenie panelu sterowania wyłączy
się. Istnieje możliwość podglądu najnowszego stanu ustawień lub trybów
pracy poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku. Jeśli panel sterowania
jest podświetlony, można wyłączyć zabezpieczenie przed dziećmi zgodnie
z opisem tego trybu.
Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi
Kiedy należy wykorzystać?
Żeby dzieci nie bawiły się przyciskami i nie dokonały zmiany
ustawień, w urządzeniu dostępna jest funkcja zabezpieczenia
przed dziećmi.
Włączenie zabezpieczenia przed dziećmi
Naciśnij i przytrzymaj przyciski ustawień zamrażarki i ustawień
chłodziarki przez 5 sekund.
Wyłączenie zabezpieczenia przed dziećmi
Naciśnij i przytrzymaj przyciski ustawień zamrażarki i ustawień
chłodziarki przez 5 sekund.
Uwaga: Zabezpieczenie przed dziećmi zostanie również wyłączone, jeśli wystąpi
przerwa w zasilaniu lub chłodziarka zostanie odłączona od zasilania.
PL -76-
Ustawienia temperatury chłodziarki
• Początkowa wartość temperatury na wskaźniku ustawień
chłodziarki wynosi +4°C.
• Naciśnij jeden raz przycisk ustawień chłodziarki.
• Jeśli najpierw naciśniesz ten przycisk, ostatnio ustawiona wartość
będzie pulsować na wskaźniku ustawień chłodziarki.
• Każde kolejne naciśnięcie tego przycisku spowoduje ustawienie
najniższej wartości temperatury. (+8°C, +6°C, +5°C, +4°C, +2°C,
szybkie chłodzenie)
• Jeśli zostanie naciśnięty przycisk ustawień chłodziarki, zanim
wyświetli się symbol szybkiego chłodzenia i nie naciśniesz żadnego
przycisku w ciągu 1 sekundy, symbol szybkiego chłodzenia będzie
pulsował.
• Jeśli będziesz kontynuować naciskanie przycisku, rozpocznie się
wyświetlanie temperatury od wartości +8°C.
• Wartość temperatury ustawiona przed włączeniem się trybu wakacyjnego,
szybkiego zamrażania, szybkiego chłodzenia lub ekonomicznego pozostanie
taka sama, dopóki nie zostanie zakończona lub anulowana praca w danym
trybie. Urządzenie kontynuuje pracę przy tej wartości ustawionej temperatury.
Ustawienia temperatury zamrażarki
• Początkowa wartość temperatury na wskaźniku ustawień
zamrażarki wynosi -18°C.
• Naciśnij raz przycisk ustawień zamrażarki.
• Jeśli najpierw naciśniesz ten przycisk, ostatnio ustawiona wartość
będzie pulsować na wyświetlaczu.
• Każde kolejne naciśnięcie tego przycisku spowoduje ustawienie
niższej wartości temperatury (-16°C, -18°C, -20°C, -22°C, -24°C,
szybkie zamrażanie).
• Jeśli zostanie naciśnięty przycisk ustawień zamrażarki, zanim
wyświetli się symbol szybkiego zamrażania i nie naciśniesz żadnego
przycisku w ciągu 1 sekundy, symbol szybkiego zamrażania będzie
pulsował.
• Jeśli będziesz kontynuować naciskanie przycisku, rozpocznie się
wyświetlanie temperatury od wartości -16°C.
• Wartość temperatury ustawiona przed włączeniem się trybu wakacyjnego,
szybkiego zamrażania, szybkiego chłodzenia lub ekonomicznego pozostanie
taka sama, dopóki nie zostanie zakończona lub anulowana praca w danym
trybie. Urządzenie kontynuuje pracę przy tej wartości ustawionej temperatury.
PL -77-
Ostrzeżenia dotyczące ustawień temperatury
• Przerwa w zasilaniu nie spowoduje anulowania dokonanych ustawień
temperatury.
• Nie jest zalecana eksploatacja chłodziarki w otoczeniu chłodniejszym niż 10
stopni C.
• Ustawienia temperatury należy dokonywać w zależności od częstości
otwierania drzwi, ilości artykułów spożywczych przechowywanych wewnątrz
chłodziarki i temperatury otoczenia w miejscu ustawienia urządzenia.
• Po włączeniu zasilania chłodziarko-zamrażarka może pracować bez
przerwy do 24 godzin w zależności od temperatury otoczenia, co spowoduje
całkowite jej schłodzenie. W tym czasie nie należy otwierać drzwi chłodziarkozamrażarki, ani umieszczać wewnątrz artykułów spożywczych.
• W przypadku przerwy w zasilaniu i przywrócenia zasilania chłodziarkozamrażarki funkcja 5-minutowego opóźnienia zapobiega uszkodzeniu sprężarki.
Chłodziarko-zamrażarka rozpocznie normalną pracę po upływie 5 minut.
• Opisywana chłodziarka przeznaczona jest do pracy w przedziałach
temperatur otoczenia określonych w standardach, zgodnie z kategorią
klimatu podaną na tabliczce informacyjnej. Nie jest zalecana eksploatacja
chłodziarko-zamrażarki w przedziałach temperatur nieokreślonych w
parametrach wydajności chłodzenia.
Klasa
Temperatura
• Urządzenie jest przeznaczone do klimatyczna
otoczenia oC
eksploatacji w zakresie temperatury
T
Między 16 i 43 (°C)
otoczenia od 10°C do 43°C.
ST
Między 16 i 38 (°C)
N
Między 16 i 32 (°C)
SN
Między 10 i 32 (°C)
Ważne instrukcje dotyczące instalacji
To urządzenie jest przeznaczone do pracy w trudnych warunkach klimatycznych
(do 43°C lub 110°F) i zastosowano w nim technologię „Freezer Shield”, która
chroni zamrożoną żywność przed rozmrożeniem, nawet jeśli temperatura
otoczenia spadnie do -15°C. Można więc użytkować zamrażarkę w
nieogrzewanym pomieszczeniu, nie martwiąc się, że żywność w zamrażarce
się zepsuje. Kiedy temperatura otoczenia powróci do zwykłego poziomu, można
kontynuować użytkowanie urządzenia.
PL -78-
Wyposażenie dodatkowe
Szuflada zamrażarki
• Szuflada zamrażarki służy do przechowywania żywności, do której musisz
mieć łatwy dostęp.
• Wyjmowanie szuflady zamrażarki
• Wysuń szufladę tak daleko, jak to możliwe.
• Podnieś przód szuflady do góry i wyjmij szufladę.
!! Wykonaj powyższe kroki w odwrotnej kolejności, aby włożyć szufladę
na miejsce.
Uwaga: Zawsze trzymaj szufladę za uchwyt przy jej wyjmowaniu lub wkładaniu.
Szuflada zamrażarki
Półka przedziału schładzania (w niektórych modelach)
Przechowywanie artykułów spożywczych w przedziale
schładzania zamiast w zamrażarce lub chłodziarce
umożliwia zachowanie świeżości, smaku i wyglądu artykułów
spożywczych przez dłuższy czas. Jeśli taca przedziału
schładzania jest zabrudzona, wyjmij ją i umyj w wodzie.
(Woda zamarza przy temperaturze 0°C, ale artykuły
spożywcze zawierające sól lub cukier zamarzają w niższej
temperaturze.)
Zazwyczaj użytkownicy wykorzystują przedział schładzania
do przechowywania surowych ryb, ryżu itp.
W przedziale nie wolno umieszczać artykułów spożywczych, ani tacy do
wytwarzania lodu w celu wytworzenia lodu.
Wyjmowanie półki przedziału schładzania
• Pociągnij półkę przedziału schładzania do siebie, przesuwając ją na szynach.
• Podnosząc półkę przedziału schładzania do góry, zdejmij ją z szyn, aby
wyciągnąć.
PL -79-
Uwagi:
• Ustawienie temperatury na 2° – temperatura wewnątrz komory chłodzącej
będzie niższa niż 0°.
• Ustawienie temperatury na 4° – najbardziej odpowiednie dla ryb i mięsa.
• Ustawienie temperatury na 5° – najbardziej odpowiednie dla świeżej
żywności innej niż ryby i mięso.
• Ustawienie temperatury powyżej 5° – temperatura wewnątrz komory
chłodzącej będzie wyższa niż 3°.
Urządzenie sterujące wilgotnością (w niektórych modelach)
Urządzenie sterujące wilgotnością w pozycji
zamkniętej zapewnia dłuższe utrzymanie świeżości
owoców i warzyw.
Jeśli pojemnik na owoce i warzywa zostanie całkowite
zapełniony, należy otworzyć przełącznik świeżości
znajdujący się z przodu pojemnika na owoce i
warzywa. W ten sposób powietrze i wilgotność w
pojemniku na owoce i warzywa będzie regulowana,
co umożliwi dłuższe utrzymanie świeżości produktów spożywczych.
W przypadku skraplania się wody na szklanej półce, należy otworzyć przełącznik
świeżości.
Tacka na lód
• Napełnić tackę na lód wodą i umieścić w zamrażalniku.
• Po całkowitym zamrożeniu wody można obrócić tackę, jak pokazano poniżej,
by uzyskać kostki lodu.
Wygląd i opis wyposażenia dodatkowego zależy od modelu chłodziarki.
PL -80-
ROZDZIAŁ -3
WKŁADANIE ŻYWNOŚCI
Komora chłodziarki
• Zmniejszenie poziomu wilgoci równocześnie zapobiega skraplaniu się
szronu w nieszczelnych pojemnikach chłodziarki. Szron zbiera się w
najchłodniejszych miejscach parownika i czasami wymaga częstego
odszraniania.
• W przypadku chłodziarki pracującej w normalnych warunkach wystarczy
ustawić temperaturę w komorze chłodziarki na 4°C.
• W komorze zamrażarki nie wolno umieszczać ciepłych potraw. Ciepłe
potrawy należy ostudzić do temperatury pokojowej i rozmieścić je w sposób
zapewniający odpowiednią cyrkulację powietrza w komorze chłodziarki.
• Rozmieszczone w komorze chłodziarki opakowane produkty nie powinny
dotykać tylnej ścianki, ponieważ mogłyby ulec oszronieniu i przylgnąć do
tylnej ścianki. Nie należy zbyt często otwierać drzwi chłodziarki.
• Mięso i oczyszczone ryby (w opakowaniu lub owinięte plastikową folią)
przeznaczone do wykorzystania w ciągu 1-2 dni należy rozmieścić w
dolnej części komory chłodziarki (powyżej pojemnik na owoce i warzywa),
ponieważ jest to najchłodniejsze miejsce zapewniające najlepsze warunki
przechowywania.
• Owoce i warzywa można umieszczać w pojemniku na owoce i warzywa bez
opakowania.
Żywność
Okres przechowywania
owoce i warzywa
tydzień
ryby i mięso
2–3 dni
świeży ser
masło, margaryna
produkty w
butelkach, mleko i
jogurt
jajka
żywność gotowana
3-4 dni
tydzień
okres rekomendowany
przez producenta
miesiąc
Lokalizacja w komorze chłodziarki
w pojemniku na warzywa (bez
konieczności osobnego pakowania)
zawinięte w folię lub torbę bądź w
pudełku na mięso (na szklanej półce)
na specjalnej półce na drzwiach
na specjalnej półce na drzwiach
na specjalnej półce na drzwiach
na półce z pojemnikiem na jajka
na dowolnej półce
UWAGA:w chłodziarce nie należy przechowywać ziemniaków, cebuli i czosnku.
Nigdy nie należy zamrażać mięsa po rozmrożeniu, jeśli nie zostało uprzednio
ugotowane.
PL -81-
Komora zamrażarki
• Komorę zamrażarki należy wykorzystać do przechowywania przez dłuższy
czas zamrożonych produktów i do wytwarzania lodu.
• W celu uzyskania maksymalnej pojemności komory zamrażarki należy
wykorzystać szklane półki, znajdujące się w górnej i środkowej części komory.
W dolnej części komory zamrażarki należy wykorzystać dolną szufladę.
• Nie należy umieszczać produktów spożywczych, przeznaczonych do
zamrożenia, w pobliżu już zamrożonych produktów.
• Produkty spożywcze (mięso, mięso mielone, ryby itp.), które chcesz
zamrozić, należy wcześniej podzielić na porcje przeznaczone do spożycia.
• Nie wolno ponownie zamrażać produktów spożywczych, które zostały
rozmrożone. Mogłoby to stanowić zagrożenie dla zdrowia, np. powodując
zatrucie pokarmowe.
• W komorze zamrażarki nie wolno umieszczać gorących potraw, dopóki
nie ostygną. Mogłoby to doprowadzić do rozkładu wcześniej zamrożonych
produktów spożywczych.
• Kupując mrożone potrawy, należy upewnić się, że zostały one zamrożone w
odpowiednich warunkach, a ich opakowania nie są uszkodzone.
• Należy obserwować stan zamrożonych potraw przechowywanych w
opakowaniach. Jeśli nie zostały podane żadne wskazówki, potrawę należy
spożyć w możliwie najbliższym czasie.
• Jeśli opakowanie zamrożonego produktu spożywczego jest wilgotne i
wydaje nieprzyjemny zapach, produkt mógł wcześniej być przechowywany
w nieodpowiednich warunkach i zaczyna się psuć. Nie wolno kupować tego
rodzaju produktów spożywczych!
• Okresy przechowywania zamrożonych produktów spożywczych zmieniają
się w zależności od temperatury otoczenia, częstego otwierania i zamykania
drzwi, ustawień termostatu, rodzaju produktu i czasu, jaki upłynął od daty
zakupu produktu do umieszczenia go w zamrażarce. Należy zawsze
stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu i nie wolno przekraczać
określonego czasu przechowywania.
• W przypadku długotrwałej przerwy w zasilaniu nie wolno otwierać
drzwi komory zamrażarki. Chłodziarka powinna zachować zamrożone
produkty przez ok. Podane wartości zostaną zmniejszone przy wyższych
temperaturach otoczenia. W przypadku długotrwałej przerwy w zasilaniu
nie wolno ponownie zamrażać produktów spożywczych, które zostały
rozmrożone. Należy je spożyć w możliwie najbliższym czasie.
• Należy pamiętać, że ponowne otwarcie drzwi zamrażarki natychmiast
po ich zamknięciu nie jest łatwe. To zupełnie normalne! Po osiągnięciu
zrównoważonych warunków, drzwi otworzą się z łatwością.
PL -82-
Ważna uwaga:
• Po rozmrożeniu mrożonki należy przyrządzać podobnie jak świeże artykuły
spożywcze. Jeśli po rozmrożeniu nie zostaną przyrządzone, NIDGY nie
wolno zamrażać ich ponownie.
• Smak niektórych przypraw (anyżu, bazylii, rzeżuchy, octu winnego, mieszanki
przypraw, imbiru, czosnku, cebuli, gorczycy, tymianku, majeranku, czarnego
pieprzu itp.) zawartych w przygotowanych potrawach zmienia się i staje
bardziej wyraźny, jeśli potrawy były przechowywane przez dłuższy czas.
Dlatego przed zamrożeniem potraw należy do nich dodać nieco przypraw
lub dodać ulubione przyprawy po rozmrożeniu.
• Czas przechowywania produktów spożywczych zależy od używanego
tłuszczu. Odpowiednie tłuszcze to margaryna, tłuszcz wołowy, oliwa z oliwek
i masło, a nieodpowiednie to olej arachidowy i tłuszcz wieprzowy.
• Artykuły spożywcze w stanie płynnym należy zamrażać w plastikowych
pojemnikach, a pozostałe artykuły spożywcze plastikowych foliach lub
woreczkach.
Okres
przechowywania
(w miesiącach)
Czas rozmrażania
w temperaturze
pokojowej
Czas rozmrażania w
piekarniku
(w minutach)
chleb
4–6
(w godzinach)
2–3
herbatniki
3–6
1–1,5
5–8 (190–200 °C)
ciasto
1–3
2–3
5–10 (200–225 °C)
tarta
1–1,5
3–4
5–8 (190–200 °C)
ciasto filo
2–3
1–1,5
5–8 (190–200 °C)
pizza
2–3
2–4
15–20 (200 °C)
PL -83-
4–5 (220–225 °C)
Ryby i mięso
Przygotowanie
Okres
przechowywania
(w miesiącach)
Czas rozmrażania
w temperaturze
pokojowej (w
godzinach)
6–10
1–2
6–8
1–2
6–10
1–2
6–10
1–2
4–8
2–3
1–3
2–3
1–3
1–2
1–2
do rozmrożenia
7–8
10–12
4–8
10
9–12
10–12
zapakowane do
zamrożenia w
odpowiednich porcjach
zapakowane do
jagnięcina
zamrożenia w
odpowiednich porcjach
zapakowane do
pieczeń cielęca
zamrożenia w
odpowiednich porcjach
pokrojona
w małych kawałkach
cielęcina
pokrojona
w kawałkach
baranina
w wygodnych porcjach,
mięso mielone
zapakowane bez
przyprawiania
podroby (w
w kawałkach
kawałkach)
zapakowane, nawet
kiełbasy/salami
jeśli są osłonkach
zapakowane do
kurczak i indyk
zamrożenia w
odpowiednich porcjach
zapakowane do
gęś/kaczka
zamrożenia w
odpowiednich porcjach
jelenina, królik,
porcje po 2,5 kg bez
dzik
kości
ryby
słodkowodne
(pstrąg, karp,
wymyć i osuszyć
szczupak, sum)
po dokładnym
chude ryby
wypatroszeniu i
(labraks, turbot,
usunięciu łusek, jeśli
sola)
potrzeba, odciąć ogon
tłuste ryby
i głowę
(bonito,
makrela, lufar,
sardela)
oczyszczone i
skorupiaki
umieszczone w
torebkach
steki wołowe
2
4–8
do całkowitego
rozmrożenia
2–4
4–6
PL -84-
do całkowitego
rozmrożenia
Ryby i mięso
kawior
ślimaki
Przygotowanie
Okres
przechowywania
(w miesiącach)
Czas rozmrażania
w temperaturze
pokojowej (w
godzinach)
2–3
do całkowitego
rozmrożenia
3
do całkowitego
rozmrożenia
w opakowaniu,
wewnątrz aluminiowego
lub plastikowego
pojemnika
w posolonej wodzie,
wewnątrz aluminiowego
lub plastikowego
pojemnika
Uwaga:mrożoną żywność po rozmrożeniu należy gotować tak jak świeże
produkty. Jeśli nie zostanie ugotowana po rozmrożeniu, NIGDY nie wolno jej
zamrażać ponownie.
Warzywa i
owoce
kalafior
Przygotowanie
usunąć liście,
podzielić na
różyczki i trzymać w
wodzie z dodatkiem
odrobiny cytryny
Okres
przechowywania
(w miesiącach)
10–12
można używać w postaci
zamrożonej
można używać w postaci
zamrożonej
zielona
fasolka, fasolka
szparagowa
umyć i pokroić na
małe kawałki
10–13
groszek
wyłuskać i umyć
12
grzyby i szparagi
kapusta
bakłażan
kukurydza
marchew
papryka
szpinak
umyć i pokroić na
małe kawałki
umyta
po umyciu pokroić
na kawałki 2 cm
umyć i zapakować
jako kolby lub ziarna
umyć i pokroić na
plasterki
usunąć łodygę,
podzielić na połowy
i usunąć ziarna
umyty
Czas rozmrażania w
temperaturze pokojowej
(w godzinach)
6–8
można używać w postaci
zamrożonej
można używać w postaci
zamrożonej
2
10–12
oddzielić krążki od siebie
6–9
12
12
8–10
6–9
PL -85-
można używać w postaci
zamrożonej
można używać w postaci
zamrożonej
można używać w postaci
zamrożonej
2
jabłka i gruszki
morele i
brzoskwinie
truskawki i
maliny
gotowane owoce
śliwki, czereśnie,
wiśnie
Nabiał i ciasta
Przygotowanie
pokroić, obierać ze
skórki
podzielić na połowy
i usunąć pestkę
Okres
przechowywania
(w miesiącach)
umyć i wyczyścić
w pojemniku z
dodatkiem 10%
cukru
umyć i usunąć
ogonki
zapakowane
we własnym
(homogenizowane)
opakowaniu
mleko
w plasterkach
masło, margaryna
we własnym
opakowaniu
jajka*
(w zamrażalniku) 5
4–6
(w zamrażalniku) 4
8–12
2
12
4
8–12
5–7
Warunki
przechowywania
2–3
tylko produkty
homogenizowane
6–8
Możliwe krótkoterminowe
przechowywanie w
oryginalnym opakowaniu.
W przypadku
długoterminowego
przechowywania należy
zawinąć w folię.
6
białko jajka
Dobrze roztrzepane,
r o z t r z e p a n e dodać szczyptę
jajko
(kogiel- soli lub cukru,
mogiel)
aby zapobiec
nadmiernemu ścięciu.
żółtko jajka
8–10
Okres
przechowywania
(w miesiącach)
Przygotowanie
ser (oprócz
twarogu)
Czas rozmrażania w
temperaturze pokojowej
(w godzinach)
Dobrze roztrzepane,
dodać szczyptę
soli lub cukru,
aby zapobiec
nadmiernemu ścięciu.
10–12
30 g odpowiada
jednemu żółtku.
10
50 g odpowiada
jednemu żółtku.
8–10
2 g odpowiada
jednemu żółtku.
w zamkniętym pojemniku
Warzywa i
owoce
*Nie należy zamrażać w skorupce. Białko i żółtko należy zamrażać osobno lub
dobrze roztrzepane.
PL -86-
ROZDZIAŁ -4
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
• Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.
• Chłodziarki nie należy czyścić przez polewanie wodą.
• Komorę chłodziarki należy czyścić okresowo przy użyciu sody
oczyszczonej rozpuszczonej w letniej wodzie.
• Wewnętrzne i zewnętrzne części urządzenia można czyścić
miękką szmatką lub gąbką nasączoną wodą z mydłem.
• Poszczególne akcesoria należy czyścić wodą z
mydłem. Nie należy ich myć w zmywarce.
• Nie należy używać środków ściernych, detergentów ani mydeł.
Po wyczyszczeniu należy przepłukać urządzenie czystą wodą
i dokładnie wysuszyć. Po ukończeniu czyszczenia można
podłączyć wtyczkę do gniazdka suchą dłonią.
• Skraplacz należy czyścić szczotką lub miotłą przynajmniej dwa
razy w roku, aby zapewnić oszczędność energii oraz wysoką
sprawność chłodzenia.
Przystępując do czyszczenia upewnij się, że chłodziarka jest odłączona od
zasilania.
PL -87-
Odszranianie
• Chłodziarka przeprowadza całkowicie automatyczny
proces odszraniania. Woda powstała podczas odszraniania
przepływa przez wylot zbierający, wpływa do zbiornika
odparowywania znajdującego się z tyłu chłodziarki i Zbiornik skraplacza
samoistnie odparowywuje.
• Przed czyszczeniem zbiornika odparowywania wody należy upewnić
się, że wtyczka zasilania chłodziarki jest odłączona.
• Wyjmij zbiornik odparowywania wody, odkręcając uprzednio śruby mocujące
(jak to pokazano). Co pewien czas czyść go przy użyciu wody z mydłem.
Zapobiegnie to powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Wymiana oświetlenia LED
Jeżeli chłodziarka jest wyposażona w oświetlenie LED, należy skontaktować się
z działem pomocy technicznej, ponieważ takie oświetlenie może być wymieniane
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
PL -88-
ROZDZIAŁ -5
DOSTAWA I ZMIANA MIEJSCA MONTAŻU
Transport i zmiana miejsca montażu
• Oryginalne opakowanie i styropian transportowy można zachować na
potrzeby późniejszego transportu (opcjonalnie).
• Chłodziarkę należy opakować grubą warstwą materiału transportowego i
zabezpieczyć taśmą lub sznurkiem oraz postępować zgodnie z instrukcjami
transportu umieszczonymi na opakowaniu.
• Zdjąć ruchome części (półki, akcesoria, pojemniki na warzywa itp.) lub
przymocować je taśmą do chłodziarki w celu zabezpieczenia przed
uderzeniami podczas transportu lub zmiany miejsca montażu.
Przestawienie drzwi
• Możliwość odwrócenia drzwi zależy od posiadanego modelu chłodziarkozamrażarki.
• Nie jest to możliwe, jeśli uchwyty znajdują się z przodu urządzenia.
• Jeśli Twój model nie posiada uchwytów, możliwe jest odwrócenie drzwi, ale
to zadanie należy powierzyć pracownikom autoryzowanego serwisu.
PL -89-
ROZDZIAŁ -6
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Chłodziarka ostrzega, jeśli poziom temperatury chłodziarki i zamrażarki nie jest
prawidłowy lub w pracy urządzenia występuje jakiś problem. Kody ostrzegawcze
wyświetlane są na wskaźnikach zamrażarki i chłodziarki.
RODZAJ
USTERKI
Sr
RODZAJ
USTERKI
PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
„Failure Warning” Niesprawna część(ci) Jak najszybciej skontaktuj się
(ostrzeżenie
lub usterka procesu z serwisem w celu uzyskania
o usterce)
chłodzenia
pomocy.
1. Nie wolno zamrażać artykułów spożywczych, które zostały
rozmrożone, i należy je jak
najszybciej spożyć.
Sr – Ustawiona
wartość
pulsuje
w oknie
ustawień
zamrażarki.
Komora zamrażarki nie jest
wystarczająco
zimna
Sr – Ustawiona
wartość
pulsuje
w oknie
ustawień
chłodziarki.
„Refrigerator
comp. Not Cold
enough” (komora
chłodziarki nie
jest wystarczająco schłodzona)
Najodpowiedniejsza
temperatura w komorze chłodziarki to
+4°C. Jeśli widoczne
jest to ostrzeżenie,
zachodzi ryzyko popsucia się artykułów
spożywczych.
1. Ustaw temperaturę chłodziarki
na najniższą wartość lub włącz
szybkie chłodzenie, dopóki temperatura w komorze nie wróci do
normalnej wartości.
Sr – Ustawiona
wartość
pulsuje
w oknie
ustawień
zamrażarki i
ustawień
chłodziarki.
Jest to wspólny
„not cold enokomunikat „not cool
ughWarning”
enough” (ostrzeżenie
(ostrzeżenie
o niewystarczającym
o niewystarczająschodzeniu) dla obu
cym schodzeniu)
komór urządzenia.
Usterka będzie widoczna przy
pierwszym uruchomieniu urządzenia. Problem nie zostanie
rozwiązany, jeśli temperatura
w komorach osiągnie normalną
wartość
Problem może występować zwłaszcza
po dłuższej przerwie
w zasilaniu
2. Ustaw temperaturę zamrażarki na najniższą wartość lub
włącz szybkie zamrażanie, dopóki temperatura w komorze nie
wróci do normalnej wartości.
3. Nie umieszczaj świeżych
artykułów spożywczych w
urządzeniu, dopóki problem nie
zostanie rozwiązany.
PL -90-
2. Nie otwieraj zbyt często
drzwi, dopóki problem nie zostanie rozwiązany.
Sr – Ustawiona
wartość
pulsuje
w oknie
ustawień
chłodziarki.
Komora chłodziarki jest zbyt
schłodzona
Artykuły spożywcze
zaczynają zamarzać,
ponieważ w komorze jest zbyt niska
temperatura
„--”
„Low voltage
Warning” (wskaźnik niskiego
napięcia)
Jeśli napięcie zasilające spadnie poniżej
170 V, urządzenie
przejdzie do stałej
pozycji.
1. Sprawdź czy włączony jest
tryb „szybkiego chłodzenia”
2. Zmniejsz ustawioną wartość
temperatury w chłodziarce
To nie jest usterka. Zapobiega
uszkodzeniu sprężarki. Ostrzeżenie wyłączy się po powrocie
zasilania do żądanego poziomu
Jeśli chłodziarko-zamrażarka nie pracuje;
• Czy nie wystąpiła przerwa w zasilaniu?
• Czy wtyczka kabla zasilającego jest prawidłowo podłączona do gniazdka?
• Czy bezpiecznik gniazdka, do którego została podłączona wtyczka kabla
zasilającego, lub główny bezpiecznik sieciowy nie jest przepalony?
• Czy gniazdko jest sprawne? Żeby to sprawdzić, podłącz zamrażarkę do
innego sprawnego gniazdka.
Jeśli chłodziarka nie chłodzi dostatecznie;
• Czy ustawienie temperatury jest prawidłowe?
• Czy drzwi chłodziarki były często otwierane lub pozostawały otwarte przez
dłuższy czas?
• Czy drzwi chłodziarki są prawidłowo zamknięte?
• Czy chłodziarce nie zostały umieszczone talerze lub artykuły spożywcze,
które dotykają ścianek urządzenia, uniemożliwiając w ten sposób cyrkulację
powietrza?
• Czy chłodziarka nie została nadmiernie zapełniona?
• Czy została zachowana odpowiednia odległość od tyłu chłodziarki do ściany?
• Czy temperatura otoczenia nie wykracza poza zakres określony w instrukcji
obsługi?
Jeśli artykuły spożywcze w komorze chłodziarki są nadmiernie schładzane;
• Czy ustawienie temperatury jest prawidłowe?
• Czy ostatnio w komorze zamrażarki nie została umieszczona zbyt duża ilość
artykułów spożywczych? Jeśli tak - urządzenie może nadmiernie schładzać
artykuły spożywcze umieszczone wewnątrz komory chłodziarki, ponieważ
pracuje dłużej w celu schłodzenia większej ilości produktów.
PL -91-
Jeśli chłodziarka pracuje zbyt głośno;
Żeby osiągnąć ustawiony poziom schłodzenia, sprężarka uruchamia się od czasu
do czasu. Odgłosy dochodzące w tym czasie z chłodziarki są normalne. Jeśli
żądany poziom schłodzenia zostanie osiągnięty, odgłosy ucichną automatycznie.
Jeśli nadmierne odgłosy nie ustępują:
• Czy urządzenie zostało ustawione na stabilnej powierzchni? Czy nóżki
zostały prawidłowo wyregulowane?
• Czy jakiekolwiek przedmioty nie znajdują się za chłodziarką?
• Czy nie drgają półki lub talerze ustawiona na drgających półkach? W takim
przypadku należy przemieścić półki i/lub przestawić talerze.
• Czy nie drgają elementy znajdujące się w chłodziarce?
Normalne odgłosy:
Trzaski (odgłos pękającego lodu):
• Podczas automatycznego odszraniania.
• Jeśli zamrażarka ochładza się lub nagrzewa (następuje rozszerzanie lub
kurczenie się materiałów, z których urządzenie zostało wykonane).
Krótkie trzaski: Słyszalne podczas włączania/wyłączania sprężarki przez
termostat.
Odgłosy pracującej sprężarki (normalne odgłosy pracującego silnika): Te
odgłosy oznaczają, że sprężarka działa normalnie; sprężarka może emitować
głośniejsze szumy przez krótki czas w takcie uruchamiania.
Odgłosy bulgotania i szeleszczącej wody: Te odgłosy powoduje czynnik
chłodzący przepływający w instalacji rurowej.
Odgłosy przepływającej wody: Normalne odgłosy wody przepływającej do
zbiornika skraplacza podczas odszraniania. Te odgłosy mogą być słyszalne
podczas odszraniania.
Odgłosy przepływającego powietrza (normalne odgłosy pracującego
wentylatora): Ten odgłos może być słyszalny w chłodziarce z technologią NoFrost podczas normalnej pracy systemu, a wywołuje go cyrkulacja powietrza.
Jeśli wewnątrz chłodziarki zgromadzi się wilgoć;
• Czy przechowywane artykuły spożywcze zostały prawidłowo opakowane?
Czy pojemniki zostały dostatecznie osuszone przed umieszczeniem ich w
chłodziarce?
• Czy drzwi chłodziarki są bardzo często otwierane? Jeśli drzwi są otwarte,
wilgoć zawarta w powietrzu pomieszczenia przenika do wnętrza chłodziarki.
Jeśli wilgotność pomieszczenia jest zbyt wysoka i drzwi są często otwierane,
zawilgocenie wnętrza urządzenia następuje znacznie szybciej.
• Pojawianie się kropli wody na tylnej ściance jest zjawiskiem zupełnie
normalnym i jest skutkiem procesu automatycznego odszraniania. (w
przypadku modeli statycznych)
PL -92-
Jeśli drzwi nie zostaną prawidłowo otwarte i zamknięte:
• Czy artykuły spożywcze nie uniemożliwiają domknięcia drzwi?
• Czy drzwi komory, półki i szuflady zostały prawidłowo umieszczone?
• Czy uszczelki drzwi nie są uszkodzone lub rozdarte?
• Czy chłodziarce została ustawiona na poziomej powierzchni?
Jeśli krawędzie obudowy chłodziarki, z którymi stykają się zawiasy drzwi
są ciepłe;
Zwłaszcza latem (przy upalnej pogodzie) powierzchnie stykające się z zawiasami
mogą się nagrzewać podczas pracy sprężarki, jest to normalne zjawisko.
WAŻNE UWAGI:
• W przypadku niespodziewanej przerwy w zasilaniu lub odłączenia urządzenia
od zasilania termiczne zabezpieczenie spowoduje wyłączenie sprężarki,
ponieważ gaz w układzie chłodzącym nie jest ustabilizowany. To zupełnie
normalne, a chłodziarka uruchomi się ponownie po upływie 4 lub 5 minut.
• Urządzenie chłodzące jest ukryte w tylnej ściance chłodziarki. Na tylnej
powierzchni chłodziarki może gromadzić się woda lub tworzyć lód na skutek
pracy sprężarki z określonymi przerwami czasowymi. To normalna sytuacja.
Nie zachodzi konieczność przeprowadzania operacji odszraniania, dopóki
nie zgromadzi się nadmierna ilość lodu.
• Jeśli nie korzystasz z chłodziarki przez dłuższy czas (np. latem podczas
urlopu), odłącz ją od zasilania. Chłodziarkę należy oczyścić zgodnie ze
wskazówkami podanymi w części 4 niniejszej instrukcji i pozostawić otwarte
drzwi, żeby zapobiec nagromadzeniu się wilgoci i nieprzyjemnych zapachów.
• Zakupione urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz może być eksploatowane wyłącznie w warunkach domowych
i w określonych celach. Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań
komercyjnych lub wspólnego użytkowania. Jeśli klient wykorzysta urządzenie
niezgodnie z jego przeznaczeniem, stanowczo podkreślamy, że producent
ani sprzedawca urządzenia nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie
naprawy i usterki powstałe w okresie gwarancyjnym.
• Jeśli po zastosowaniu się do wszystkich powyżej podanych wskazówek
problemu nie udało się rozwiązać, należy skontaktować się z autoryzowanym
serwisem.
PL -93-
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
1. Należy zainstalować urządzenie w chłodnym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu, ale nie w bezpośrednim działaniu światła słonecznego ani
źródła ciepła (kaloryfer, kuchenka, itd.). W innym przypadku należy skorzystać
z płyty izolującej.
2. Należy poczekać, aż ciepła żywność i napoje wystygną poza urządzeniem.
3. Rozmrażając zamrożoną żywność, należy ją umieścić w części lodówkowej.
Niska temperatura zamrożonej żywności pomoże schłodzić część lodówkową
podczas rozmrażania, oszczędzając w ten sposób energię. Gdy żywność
rozmraża się poza lodówką, powoduje to straty energii.
4. Podczas umieszczania napoi i płynów w lodówce, należy je przykryć. Jeśli się
tego nie zrobi, spowoduje to wzrost wilgotności w urządzeniu. Z tego powodu
czas pracy wydłuży się. Ponadto, przykrywanie napoi i płynów pomaga
zachować ich smak i zapach.
5. Chowając żywność i napoje, należy otwierać drzwi urządzenia na jak
najkrótszy czas.
6. Pokrywy komór urządzenia o różnych temperaturach należy trzymać
zamknięte (pojemniki na owoce i warzywa, chłodziarka, itp.)
7. Uszczelka drzwi musi być czysta i sprężysta. Jeśli uszczelka jest zużyta,
należy ją wymienić.
PL -94-
ROZDZIAŁ -7
TWOJA CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA
A
13
1
12
2
3
11
4
5
B
6
10
7
9
8
Zamieszczony w celach informacyjnych rysunek przedstawia różne części
i elementy wyposażenia. Części mogą różnić się w zależności od modelu
urządzenia.
A) Komora chłodziarki
B) Komora zamrażarki
1) Półki chłodziarki
2) Przedział schładzania *
3) Osłona pojemnika na owoce i warzywa
4) Pojemnik na owoce i warzywa
9) Tacka do lodu
10) Szklane półki w zamrażalniku
11) Szklane półki w zamrażalniku
5) Górna szuflada zamrażarki
12) Górna półka na drzwiach chłodziarki
6) Środkowa szuflada zamrażarki
13) Pojemnik na jajka
7) Dolna szuflada zamrażarki
8) Regulowane nóżki
PL -95-
Obsah
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE...........................................98
Obecná upozornění.........................................................................98
Bezpečnostní varování...................................................................101
Instalace a obsluha vaší chladničky...............................................102
Než začnete chladničku používat...................................................103
POUŽITÍ CHLADNIČKY-MRAZNIČKY.................................103
Informace o nové technologii chlazení...........................................103
Displej a ovládací panel..................................................................104
Obsluha chladničky........................................................................104
Obsluha chladničky........................................................................105
Režim rychlého mrazení.............................................................105
Režim rychlého chlazení.............................................................105
Úsporný režim.............................................................................106
Režim Dovolená.........................................................................106
Režim chlazení nápojů...............................................................107
Režim spořiče obrazovky............................................................107
Funkce Dětského zámku............................................................108
Nastavení teploty chladničky..........................................................108
Nastavení teploty mrazničky...........................................................109
Upozornění týkající se nastavení teploty........................................109
Příslušenství................................................................................... 111
Mraznička - box..........................................................................111
Poličky - chiller............................................................................111
Ovladač vlhkosti..........................................................................112
Zásobník na led..........................................................................112
ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI........................113
Chladnička......................................................................................113
Mraznička.......................................................................................113
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.............................................................118
Odmrazování..................................................................................118
DOPRAVA A PŘEMÍSTĚNÍ...................................................119
CZ -96-
Přemístění dveří.............................................................................119
NEŽ SE OBRÁTÍTE NA POPRODEJNÍ SERVIS..................120
TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE.....................................................124
ČÁSTI SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ...........................125
CZ -97-
ČÁST - 1. PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
Obecná upozornění
VAROVÁNÍ: Větrací otvory udržujte bez překážek.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte mechanické nástroje nebo jiné
prostředky k urychlení procesu odmrazení s výjimkou těch, které
doporučuje výrobce..
VAROVÁNÍ: V prostoru pro skladování potravin nepoužívejte
elektrické spotřebiče, s výjimkou těch, které doporučuje výrobce.
VAROVÁNÍ:Nepoškoďte chaldící okruh.
VAROVÁNÍ: Abyste předešli nebezpečí z důvodu nestability
spotřebiče, je třeba hu upevnit v souladu s pokyny.
VAROVÁNÍ: Když umisťujete spotřebič, ujistěte se, že není
elektrický kabel zauzlovaný nebo poškozený.
VAROVÁNÍ: Neumisťujte žádné vícenásobné rozbočovací
zásuvky ani přenosné zdroje napájení na zadní část spotřebiče.
Pokud vaše chladnička používá jako chladivo R600 - bude
to vyznačeno na štítku na chladicím zařízení- musíte si dát
pozor během přepravy a montáže, aby nedošlo k poškození
chladících prvků spotřebiče. I když je R600a ekologický a
přírodní plyn, je výbušný. Pokud dojde k velkému úniku z důvodu
poškození chladicích prvků, přemístěte chladničku od
otevřeného ohně nebo zdrojů tepla a místnost, v níž je spotřebič
umístěný, několik minut větrejte.
• Během přenášení a umisťování chladničky dejte pozor, abyste
nepoškodili chladící okruh plynu.
• Neskladujte výbušné substance, např. plechovky s aerosolem,
neboť ty mohou v tomto spotřebiči způsobit vznik požáru.
• Tento spotřebič je určený k použití v domácnosti a podobných
zařízeních, např.;
-- kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a
ostatních pracovních prostředích
-- pro klienty v hotelech, motelech a ostatních obytných prostorech
•
CZ -98-
-- pro klienty v penzionech;
-- pro catering a ostatní podobná prostředí
• Pokud zásuvka neodpovídá zástrčce chladničky, musí ji vyměnit
výrobce, jeho servis nebo podobně kvalifikované osoby, aby se
tak předešlo nebezpečí.
• Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými
tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi anebo
osoby bez příslušných znalostí a zkušeností, pokud nejsou
pod dozorem anebo nebyli poučeni o užívání tohoto přístroje
osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost. Děti musí být pod
dozorem, aby si s přístrojem nehrály.
• Speciálně uzemněná zástrčka byla připojena k napájecímu
kabelu vaší chladničky. Tato zástrčka se musí používat se
speciálně uzemněnou zásuvkou 16 A nebo 10 A, v závislosti
na zemi, kde bude produkt prodáván. Nemáte-li doma takovou
zástrčku, nechte ji nainstalovat autorizovaným elektrikářem.
• Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s
omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi
anebo osoby bez příslušných znalostí a zkušeností, pokud jsou
pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném užívání tohoto
přístroje a chápou související nebezpečí. Děti si nesmí se
spotřebičem hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi
bez dohledu dospělé osoby.
• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce,
jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby
se předešlo riziku.
• Tento spotřebič není určen k použití v nadmořských výškách
nad 2000 m.
CZ -99-
Staré a nefunkční chladničky
• Má-li vaše stará chladnička zámek, odstraňte ho před likvidací nebo´t děti se
do něj mohou zachytit a může dojít k nehodě.
• Staré chladničky a mrazničky obsahují izolační materiál a chladivo s CFC.
Proto dejte pozor, abyste při likvidaci starých chladniček nepoškodili životní
prostředí a dodrželi lokální směrnice.
Ohledně likvidace WEEE, opětovného použití, recyklace a regenerace se
obraťte na místní orgány.
Poznámky:
• Před instalací a použitím vašeho spotřebiče si pečlivě přečtěte
návod s pokyny. Nezodpovídáme za škody způsobené špatným
použitím.
• Řiďte se všemi pokyny na vašem spotřebiči a v návodu k použití
a tento návod uchovejte na bezpečném místě, abyste mohli vyřešit
problémy, k nimž může dojít v budoucnosti.
• Tento spotřebič je vyroben pro použití v domácnostech a lze ho použít pouze
doma a pro specifikované účely. Nehodí se pro komerční či hromadné
použití. Na takové použití nebude uplatněna záruka a naše společnost
neponese odpovědnost za případné ztráty.
• Tento spotřebič je vyrobený k použití v domácnostech a musí být použit
pouze pro chlazení/skladování potravin. Není vhodné pro komerční nebo
společné používání a/nebo pro skladování látek s výjimkou potravin. Naše
společnost neodpovídá za ztráty k nimž dojde v opačném případě.
CZ -100-
Bezpečnostní varování
• Nepoužívejte rozdvojky nebo prodlužovací kabely.
• Nezapojujte do poškozených, opotřebovaných nebo starých
zástrček.
• Netahejte, nelámejte ani nepoškozujte kabel.
• Tento spotřebič je určený k použití pouze dospělými osobami, nedovolte
dětem, aby si se spotřebičem hrály, ani jim nedovolte, aby se
zavěšovaly na dveře.
• Nezapojujte ani neodpojujte zástrčku mokrýma rukama, mohlo
by dojít k úrazu elektrickým proudem!
• Do mrazničky nikdy nevkládejte skleněné láhve nebo plechovky.
Láhve nebo plechovky mohou explodovat.
• Z důvodu zajištění své bezpečnosti nevkládejte do chladničky
hořlavé nebo výbušné materiály. Alkoholické nápoje vkládejte
do chladničky vertikálně a to tak, že lahve pevně utáhněte.
• Při vybírání ledu z mrazničky se ho nedotkněte, neboť může
způsobit omrzliny a/nebo řezné rány.
• Nedotýkejte se zmraženého zboží mokrýma rukama. Zmrzlinu
a ledové kostky nepoužívejte jakmile je vyjmete z mrazničky!
• Znovu nezmrazujte zboží, které se rozpustilo. To může způsobit
zdravotní problémy, např. otravu jídlem.
• Kryt ani horní část chladničky nezakrývejte pokrývkou. To ovlivní výkon vaší
chladničky.
• Upevněte příslušenství v chladničce během přepravy tak, aby
se předešlo poškození příslušenství.
• Neopužívejte zásuvkové adaptéry.
CZ -101-
Instalace a obsluha vaší chladničky
Než začnete chladničku používat, musíte věnovat pozornost následujícím
bodům:
• Provozní napětí vaší chladničky je 220-240 V při 50Hz.
• Napájecí kabel vaší chladničky má uzemněnou zásuvku. Tato zásuvka
musí být uzemněna v uzemněné zástrčce, která má pojistku minimálně 16
ampérů. Nemáte-li zástrčku, která to splňuje, nechte ji vytvořit kvalifikovaným
elektrikářem.
• Neneseme zodpovědnost za škodu, k níž může dojít z důvodu neuzemněného
použití.
• Chladničku umístěte na místo, kde nebude vystaveno přímému slunečnímu
světlu.
• Váš spotřebič musí být minimálně 50 cm od trouby, plynové trouby nebo
hořáků a musí být minimálně 5 cm od elektrické trouby.
• Vaše chladnička nesmí být používána venku nebo ponechána
na dešti.
• Když je vaše chladnička umístěna blízko mrazáku, musí být
mezi nimi vzdálenost minimálně 2 cm, aby se předešlo vzniku
vlhkosti na vnějším povrchu.
• Na chladničku neumisťujte nic a umístěte ji na vhodné místo tak, aby nad
horní částí zůstalo minimálně 15 cm.
• Nastavitelné přední nožky je nutno nastavit do vhodné výšky, aby mraznička
mohla fungovat stabilně a správně. Nožičky můžete nastavit otáčením ve
směru hodinových ručiček (nebo opačným směrem). To musí být provedeno
před vložením potravin do chladničky.
• Než začnete mrazničku používat, otřete všechny vnitřní povrchy
a zásuvky hadříkem ponořeným do teplé vody s lžičkou jedlé
sody a potom opláchněte čistou vodou a osušte. Po očištění
vraťte zpět všechny díly.
• Nainstalujte plastovou rozpěrku (část s černými lopatkami
vzadu) otočením o 90° jak je zobrazeno na obrázku, abyste předešli dotýkání
kondenzátoru stěny.
• Chladničku je třeba umístit tak, aby volný prostor nepřekračoval 75 mm.
CZ -102-
Než začnete chladničku používat
• Při prvním spuštění nebo po přepravě nechte mrazničku stát 3
hodiny, ještě než ji zapojíte. Jinak by mohlo dojít k poškození
kompresoru.
• Vaše chladnička může při prvním spuštění zapáchat; zápach
zmizí jakmile se spustí chlazení.
ČÁST - 2. POUŽITÍ CHLADNIČKY-MRAZNIČKY
Informace o nové technologii chlazení
Chladničky-mrazničky s novou technologií chladničky mají jiný
systém než statické chladničky-mrazničky. V případě běžných
chladniček-mrazniček se do mrazničky vhání vlhký vzduch
a voda vypařující se z potravin se v prostoru mrazničky
změní na led. Aby bylo možné tuto námrazu odstranit, jinými
slovy odmrazit, je třeba chladničku odpojit ze sítě. Během
odmrazování musí uživatel dát potraviny jinam a odstranit
zbývající let a nahromaděnou námrazu.
V případě mrazniček vybavených novou technologií chlazení
je situace zcela jiná. Studený a suchý vzduch se v prostoru
mrazničky rozptyluje pomocí ventilátoru. Studený vzduch
se tak snadno rozptýlí po celém prostoru - i v místech mezi
poličkami, a potraviny se zmrazí správně a rovnoměrně. A
netvoří se žádná námraza.
Konfigurace v prostoru chladničky bude téměř stejná jako v
prostoru mrazničky. Vzduch rozptylovaný ventilátorem v horní
části prostoru chladničky se chladí během průchodu mezerou
za průduchem. Aby byl proces chlazení v prostoru chladničky
úspěšně dokončen, ve stejný okamžik dochází k uvolňování
vzduchu skrz otvory na průduchu. Otvory na průduchu jsou navrženy pro
rovnoměrnou distribuci vzduchu v prostoru.
Vzhledem k tomu, že nedochází mezi chladničkou a mrazničkou neprochází
žádný vzduch, nedojde k míšení pachů.
Díky tomu se chladnička s novou technologií chlazení snadno používá a nabízí
vám jak velký objem, tak estetický vzhled.
CZ -103-
Displej a ovládací panel
Obsluha chladničky
8
1. Chladnější nastavená
hodnota.
2. Kontrolka super chlazení.
3. Hodnota nastavená v
1
mrazničce.
4. Kontrolka super mrazení.
2 5. Symbol alarmu.
6. Symbol úsporného režimu.
7. Symbol dovolené.
8. Symbol dětského zámku.
3 9. Umožní nastavení hodnoty
teploty v chladničce tak, aby
ji bylo možné upravit a v
4
případě potřeby bylo možné
provést aktivaci režimu super
5
chlazení. Chladnička může
být nastavena na super
6
chlazení 8, 6, 5, 4, 2 °C.
10.
Umožní nastavení hodnoty
7
mrazničky tak, aby ji bylo
možné upravit a v případě
9
potřeby bylo možné provést
aktivaci režimu super
mrazení. Mraznička může být
10
nastavena na super mrazení
-16, -18, -20, -22, -24°C.
11 11. V případě potřeby aktivuje
režimy (úsporný, dovolená).
CZ -104-
Obsluha chladničky
Režim rychlého mrazení
Jak ho lze použít?
Stiskněte tlačítko mrazničky dokud se na obrazovce nezobrazí symbol
Super mrazení. Ozve se pípnutí. Režim bude nastavený.
Během tohoto režimu:
• Máte možnost nastavit teplotu v mrazničce a režim super mrazení.
V takovém případě režim super mrazení pokračuje.
• Ekonomický režim a režim Dovolená nelze vybrat.
• Režim super mrazení lze zrušit výběrem stejné možnosti.
Poznámka:
• Informace o maximální zmrazovací kapacitě (kg) na dobu 24 hodin naleznete
na typovém štítku.
• Při maximální kapacitě je lepší nastavit režim Super mrazení 3 hodiny před
vložením potravin.
• Zvukový alarm se ozve jakmile jsou splněny optimální podmínky.
Režim "Super mrazení" se automaticky zruší po 24 hodinách, nebo jakmile
teplota v mrazničce klesne pod –32 °C.
Režim rychlého chlazení
Jak ho lze použít?
Stiskněte tlačítko chladničky dokud se na obrazovce nezobrazí symbol
Super chlazení. Ozve se pípnutí. Režim bude nastavený.
Během tohoto režimu:
• Můžete nastavit teplotu v mrazničce a režim super mrazení. V
takovém případě režim super chlazení pokračuje.
• Ekonomický režim a režim Dovolená nelze vybrat.
• Režim super chlazení lze zrušit výběrem stejné možnosti.
CZ -105-
Úsporný režim
Jak ho lze použít?
• Stiskněte tlačítko "režim" dokud se nezobrazí symbol Eco.
• Nedojde-li k stisknutí žádného tlačítka po dobu 1 sekundy. Režim
bude nastavený. Symbol Eco 3x zabliká. Když je režim nastavený,
ozve se pípnutí.
• Teploty v segmentech chladničky a mrazničky zobrazí "E".
• Symbol úsporného režimu a E se rozsvítí dokud režim neskončí.
Během tohoto režimu:
• Lze provést nastavení mrazničky. Jakmile bude zrušen úsporná
režim, spustí se hodnoty vybraného nastavení.
• Chladničku lze nastavit. Jakmile bude zrušen úsporná režim, spustí se
hodnoty vybraného nastavení.
• Lze vybrat režimy super chlazení a mrazení. Úsporný režim se automaticky
zruší a vybraný režim se aktivuje.
• Režim o dovolené lze vybrat po zrušení úsporného režimu. Potom se aktivuje
vybraný model.
• Pro zrušení budete muset stisknout tlačítko režimu.
Režim Dovolená
Jak ho lze použít?
• Stiskněte "tlačítko "režim" dokud se nezobrazí symbol dovolené.
• Nedojde-li k stisknutí žádného tlačítka po dobu 1 sekundy. Režim
bude nastavený. Symbol Dovolená 3x zabliká. Když je režim
nastavený, ozve se pípnutí.
• Teplota v chladničce se zobrazí jako "--".
• Symbol Dovolená a "--" se rozsvítí dokud režim neskončí..
Během tohoto režimu:
• Lze provést nastavení mrazničky. Když je režim dovolená zrušen,
vybrané hodnoty nastavení zůstanou stejné.
• Chladničku lze nastavit. Když je režim dovolená zrušen, vybrané
hodnoty nastavení zůstanou stejné.
• Lze vybrat režimy super chlazení a mrazení. Režim Dovolená se automaticky
zruší a vybraný režim se aktivuje.
• Úsporný režim lze vybrat po zrušení sporného režimu. Potom se aktivuje
vybraný model.
• Pro zrušení budete muset stisknout tlačítko režimu.
CZ -106-
Režim chlazení nápojů
Kdy ho lze použít?
Tento režim se používá k chlazení nápojů během nastaveného času.
Jak ho lze použít?
• Tlačítko mrazničky stiskněte na 3 sekundy.
• Na obrazovce se spustí speciální animace a na obrazovce se
rozbliká 05.
• Stisknutím tlačítka chladničky nastavte čas (05 - 10 - 15 - 20 - 25
- 30 minut).
• Když vyberete čas, čísla na obrazovce 3x zablikají a ozve se
pípnutí.
• Nedojde-li ke stisknutí tlačítka během 2 sekund, čas se nastaví.
• Nastavený čas se začne minutu po minutě odpočítávat.
• Na obrazovce se rozbliká zbývající čas.
• Chcete-li tento režim zrušit, stiskněte tlačítko nastavení mrazničky na 3
sekundy.
Režim spořiče obrazovky
Jak ho používat?
• Tento režim lze aktivovat stisknutím tlačítka volby režimu na 5
sekund.
• Nedojde-li k stisknutí tlačítka během 5 sekund, světla na ovládacím
panelu se vypnou.
• Pokud stisknete jakékoli tlačítko když jsou světla na ovládacím
panelu vypnutá, aktuální nastavení se zobrazí na obrazovce a vy
potom provedete požadované nastavení. Pokud nezrušíte režim
spořiče ani nestisknete tlačítko po dobu 5 sekund, ovládací panel
se znovu vypne.
• Chcete-li režim spořiče obrazovky zrušit, stiskněte tlačítko
nastavení režim na 5 sekund.
• Když je režim spořiče obrazovky aktivní, můžete rovněž aktivovat dětský
zámek.
• Nedojde-li k stisknutí tlačítka během 5 sekund od aktivace dětského zámku,
světla na ovládacím panelu zhasnou. Po stisknutí libovolného tlačítka se vám
zobrazí nejnovější stav nastavení nebo režimů. Zatímco je ovládací panel
rozsvícený, můžete dětský zámek zrušit tak, jak je popsáno v pokynech k
tomuto režimu.
CZ -107-
Funkce alarmu - Otevřené dveře
Když některé z dveří zůstanou otevřené déle než 2 minuty, ozve se zvukové
upozornění.
Funkce Dětského zámku
Kdy ho lze použít?
Chcete-li předejít tomu, aby si děti hrály s tlačítky a měnily provedená
nastavení, máte k dispozici funkci dětského zámku.
Aktivace dětského zámku
Na 5 sekund současně stiskněte tlačítka mrazničky a chladničky.
Deaktivace dětského zámku
Na 5 sekund současně stiskněte tlačítka mrazničky a chladničky.
Poznámka: Dětský zámek se rovněž deaktivuje je-li přerušeno
napájení nebo je-li chladnička odpojena.
Nastavení teploty chladničky
• Počáteční teplota pro nastavení chladničky +4 °C.
• Jednou stiskněte tlačítko chladničky.
• Při prvním stisknutí tlačítka je poslední hodnota, která se zobrazí
na kontrolce hodnota nastavení chladničky.
• Kdykoli toto tlačítko stisknete, nastaví se spodní teplota. (+8°C,
+6°C, +5°C, +4°C, +2°C, rychlé chlazení)
• Když stisknete tlačítko nastavení chladničky dokud se nezobrazí
symbol super chlazení, a pokud nestisknete žádné tlačítko během
1 sekundy, rozbliká se kontrolka Super chlazení.
• Pokud pokračujete stisknutím, restartuje se od +8°C.
• Hodnota teploty zvolená před režimem Dovolená, Super mrazení,
Super chlazení nebo Úsporný režim se aktivuje a zůstane stejná i
po ukončení daného režimu. Spotřebič nadále funguje s touto hodnotou.
CZ -108-
Nastavení teploty mrazničky
• Počáteční teplota pro nastavení mrazničky -18°C.
• Tlačítko mrazničky stiskněte jednou.
• Když poprvé stisknete toto tlačítko, na obrazovce se rozbliká
poslední nastavená hodnota.
• Kdykoli toto tlačítko stisknete, nastaví se spodní teplota. (-16°C,
-18°C, -20°C, -22°C, -24°C, rychlé mrazení).
• Když stisknete tlačítko nastavení mrazničky, zobrazí se symbol
Super mrazení a pokud nestisknete žádné tlačítko během 1
sekundy, rozbliká se kontrolka Super mrazení.
• Pokud pokračujete stisknutím, restartuje se od -16°C.
• Hodnota teploty zvolená před režimem Dovolená, Super mrazení,
Super chlazení nebo Úsporný režim se aktivuje a zůstane stejná i po
ukončení daného režimu. Spotřebič nadále funguje s touto hodnotou.
Upozornění týkající se nastavení teploty
• Nedoporučuje se, abyste svoji chladničku používali v prostředí, kde je teplota
nižší než 10°C, neboť by to mohlo ovlivnit efektivitu.
• Nastavení teploty musí být provedeno v souladu s frekvencí otevírání dveří
a množstvím potravin uložených v chladničce.
• Než dokončíte nastavení, nepřecházejte k jinému nastavení.
• Vaše chladnička musí být provozována 24 hodin v dané okolní teplotě bez
přerušení, aby došlo k naprostému vychlazení. Dveře chladničky neotevírejte
často a v tuto dobu do ní nevkládejte příliš velké množství potravin.
• Funkce 5 minutové prodlevy slouží k tomu, aby se předešlo poškození
kompresoru chladničky, když odpojíte zástrčku a potom ji znovu zapojíte
nebo když dojde k výpadku napájení. Vaše chladnička začne fungovat
normálně po 5 minutách.
• Vaše chladnička je navržena tak, aby pracovala v intervalech uvedených
ve standardech, v souladu s třídou uvedenou na informačním štítku.
Nedoporučujeme
spuštění
vaší
Třída
Okolní teplota oC
chladničky mimo uvedené limity, aby bylo
klimatu
možné dosáhnout efektivního chlazení.
T
Od 16 do 43 (°C)
• Tento spotřebič je navržen k použití při
ST
Od 16 do 38 (°C)
okolní teplotě v rozmezí 10°C - 43°C.
CZ -109-
N
Od 16 do 32 (°C)
SN
Od 10 do 32 (°C)
Důležité pokyny k instalaci
Tento spotřebič je určen pro provoz v obtížných klimatických podmínkách (do 43 °C nebo
110 °F) a je vybaven technologií ‘Freezer Shield’ (mrazící kryt), která zajišťuje, aby se
zmrzlé jídlo v mrazničce nerozmrazilo, i když klesne teplota v okolí spotřebiče na -15 °C.
Z toho vyplývá, že můžete nainstalovat spotřebič v nevytopené místnosti, aniž byste se
museli obávat, že se zmrazené jídlo v mrazničce pokazí. Jakmile se okolní teplota vrátí
do normálu, můžete pokračovat v používání spotřebiče, jako obvykle.
CZ -110-
Příslušenství
Mraznička - box
• Box slouží ke skladování potravin, ke kterým potřebujete snadný přístup.
• Vyjmutí boxu;
• Box vysuňte co nejdále to jde.
• Přední část boxu zdvihněte a vysuňte.
!! Při resetování proveďte opačný postup.
Poznámka: Při vysunování či zasunování
vždy držte rukojeť.
Mraznička - box
Poznámky:
• Nastavte teplotu na 2° – teplota uvnitř chladicího prostoru bude nižší než 0°.
• Nastavte teplotu na 4° – nejvhodnější pro ryby a maso.
• Nastavte teplotu na 5° – nejvhodnější pro čerstvé potraviny jiné než ryby a
maso.
• Nastavte teplotu na hodnotu vyšší než 5° – teplota uvnitř chladicího prostoru
bude vyšší než 3°.
Poličky - chiller (u některých modelů)
Uchování potravin v chilleru místo v mrazničce umožní, aby
si potraviny zachovaly svoji čerstvost a chuť ještě déle než
na čerstvém vzduchu. Když se zásuvka chilleru zašpiní,
vyjměte ji a umyjte.
(Voda mrzne při 0 °C, ale potraviny obsahující sůl nebo cukr
mrznou při nižší teplotě.)
Lidé chiller používají ke skladování čerstvých ryb, rýže, atd....
Nevkládejte potraviny, které chcete zmrazit nebo
zásobníky na led, v kterých chcete připravit led.
Vyjmutí poličky chilleru;
• Poličku chilleru vysuňte směrem k sobě.
• Poličku vysuňte směrem nahoru a poličku vytáhněte.
Po vyjmutí poličky chilleru lze vložit maximálně 20 kg.
CZ -111-
Ovladač vlhkosti
(u některých modelů)
Je-li ovladač vlhkosti v uzavřené pozici, umožní
to dlouhodobější skladování čerstvého ovoce a
zeleniny.
V případě, že je zásobník na zeleninu úplně plný,
lze otevřít kolečko před zásobníkem. Tak se zajistí
kontrola vzduchu a vlhkosti a zvýší se životnost
potravin.
Pokud na skleněné poličce uvidíte kondenzaci, je
třeba, abyste ovládání vlhkosti nastavili do otevřené pozice.
Zásobník na led
• Zásobník naplòte vodou a umístìte ho do mrazáku.
• Po zamrznutí zásobník otoète tak, jak je ukázáno na obrázku a vysypte
ledové kostky.
Vizuální a textové popisy na části s příslušenstvím se mohou lišit podle
modelu vašeho spotřebiče.
CZ -112-
ČÁST - 3. ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI
Chladnička
• Abyste snížili vlhkost a následné zvýšení námrazy, nikdy neumisťujte
kapaliny do neutěsněných nádob. Námraza má tendenci hromadit se
v nejchladnějších částech výparníku a proto je třeba provádět častější
odmrazování.
• Do chladničky nikdy nevkládejte teplé potraviny. Teplé potraviny je třeba
nechat vychladnout na pokojovou teplotu a v prostoru chladničky je třeba
zajistit adekvátní cirkulaci vzduchu.
• Nic by se nemělo dotýkat zadní stěny, neboť to způsobí hromadění námrazy
a balíčky se mohou k zadní stěně přichytit. Dveře chladničky příliš často
neotevírejte.
• Maso a očištěné ryby (zabalené do sáčků nebo plastové fólie), které
spotřebujete během 1-2 dnů, umístěte do spodní části chladničky (nad
crisperem), neboť jde o nejchladnější část a to zajistí ty nejlepší podmínky
skladování.
• Ovoce a zeleninu můžete vkládat do crisperu nezabalené.
Délka
skladování
V které části chladničky
skladovat
Ovoce a zelenina
1 týden
Do zásuvky crisper (bez obalu)
Maso a ryby
2-3 dny
Zakryté plastovou fólií nebo
sáčky nebo v boxu na maso (na
skleněné poličce)
Čerstvý sýr
3-4 dny
Ve speciální poličce ve dveřích
Máslo a margarín
1 týden
Ve speciální poličce ve dveřích
Do expirace
doporučené
výrobcem
Ve speciální poličce ve dveřích
1 měsíc
V zásobníku na vajíčka
Potraviny
Produkty v lahvích,
mléko a jogurt
Vejce
Vařené potraviny
Všechny poličky
Mraznička
• Pro dlouhodobé uložení mrazených potravin a výrobu ledu použijte
mrazničku, prosím.
• Abyste dosáhli maximální kapacity mrazničky, používejte skleněné poličky v
horní a střední části. Do spodní části umístěte nižší košík.
• Nevkládejte potraviny, které chcete zmrazit do blízkosti již zmrazených
potravin.
• Potraviny, které chcete zmrazit (maso, mleté maso, ryby, atd.) musíte
CZ -113-
•
•
•
•
•
•
•
před zmrazením rozdělit na takové porce, aby je bylo možné zkonzumovat
najednou.
Jakmile jsou potraviny rozmrazené, znovu je nezmrazujte. Mohlo by vám to
způsobit zdravotní problémy, např. otravu jídlem.
Do mrazničky nevkládejte horké potraviny, nechte je vychladnout. Došlo by
tak k narušení hlubokého zmražení ostatních potravin.
Když koupíte zmrazené potraviny, zkontrolujte, zda byly zmrazeny při
vhodných podmínkách a balení není poškozené.
Během skladování zmrazených potravin musí být dodrženy podmínky
skladování uvedené na obalu. Není-li tam uvedeno žádné vysvětlení,
potraviny musí být spotřebovány co nejdříve.
Pokud došlo ke zvlhnutí zmraženého jídla a je nepříjemně cítit, jídlo mohlo
být skladováno v nevhodných podmínkách a díky tomu se zkazilo. Tento typ
potravin nekupujte!
Délka skladování zmrazených potravin závisí na okolní teplotě, frekvenci
otevírání dveří, nastavení termostatu, typu potravin a času, který uplynul od
zakoupení potravin do vložení do mrazničky. Vždy se řiďte pokyny na balení
a nikdy nepřekračujte uvedenou délku skladování.
Upozorňujeme, že chcete-li dveře mrazničky otevřít okamžitě po zavření,
nepůjde to snadno. Je to zcela normální. Poté, co se přetlak vyrovná, bude
možné dveře otevřít snadno.
Důležitá poznámka:
• Zmrazené potraviny lze po rozmrazení vařit stejně jako čerstvé potraviny.
Nedojde-li k jejich uvaření pro rozmrazení, nesmí být NIKDY znovu zmrazeny.
• Chuť některých druhů koření ve vařených pokrmech (anýz, bazalka,
petrželka, vinný ocet, zázvor, česnek, hořčice, tymián, pepř, majoránka, atd.)
se mění a při dlouhodobém skladování zesílí. Proto musí být do zmražených
potravin přidáno malé množství koření nebo je koření možné přidat až po
rozmrazení.
• Délka skladování závisí na použitém oleji. Vhodné oleje jsou margarín, telecí
lůj, olivový olej, máslo a nevhodný je arašídový olej a vepřové sádlo.
• Potraviny v kapalné formě musí být zmrazeny v plastových nádobách, jiné
potraviny musí být zmrazené v plastových fóliích nebo sáčcích.
CZ -114-
Ryby a různé druhy
masa
Příprava
Délka
skladování
(měsíce)
Délka
rozmrazování při
pokojové teplotě
-hodiny-
Hovězí steak
Zabalený k mražení v
praktických porcích
6-10
1-2
Jehněčí maso
Zabalený k mražení v
praktických porcích
6-8
1-2
Telecí pečeně
Zabalený k mražení v
praktických porcích
6-10
1-2
Telecí kostky
Na malé kousky
6-10
1-2
Skopové kousky
Na kousky
4-8
2-3
Mleté maso
V praktických porcích,
balené bez kořenění
1-3
2-3
Droby (kousky)
Na kousky
1-3
1-2
Párky/Salámy
Musí být zabalené.
Kuře a krůta
Zabalený k mražení v
praktických porcích
7-8
10-12
Kachna/Husa
Zabalený k mražení v
praktických porcích
4-8
10
Jelen - Králík - Kanec
Porce po 2,5 kg a bez
kostí
9-12
10-12
2
Do úplného
rozmrazení
4-8
Do úplného
rozmrazení
2-4
Do úplného
rozmrazení
Sladkovodní ryby
(pstruh, kapr, štika,
candát)
Mořské ryby (okoun,
platýs, kambala)
Tučné ryby (makrela,
tuňák, sardinky)
Musí být omyté a
osušené, dobře
vyčištěné, ocasní
ploutev a hlava musí být
odříznuté.
Do rozmrazení
Korýši
Očištění a v sáčcích
4-6
Do úplného
rozmrazení
Kaviár
Ve vlastním obalu,
hliníkovém nebo
plastovém
2-3
Do úplného
rozmrazení
Hlemýždi
Ve slané vodě, v
hliníkovém nebo
plastovém obalu
3
Do úplného
rozmrazení
CZ -115-
Zelenina a ovoce
Příprava
Délka
skladování
(měsíce)
Délka
rozmrazování
při pokojové
teplotě
-hodiny-
Odstraňte listy, rozdělte na
části a vložte do nádoby s
vodou a trochou citrónu
10 - 12
Lze použít ve
zmražené formě
Omyjte a nakrájejte na malé
kousky.
10 - 13
Lze použít ve
zmražené formě
Vyloupejte a opláchněte
12
Lze použít ve
zmražené formě
Omyjte a nakrájejte na malé
kousky.
6-9
Lze použít ve
zmražené formě
Zelí
Očištěné
6-8
2
Lilek
Po omytí nakrájejte na 2 cm
kousky
10 - 12
Plátky oddělte
Kukuřice
Očistěte a zabalte klas nebo
zrna
12
Lze použít ve
zmražené formě
Mrkev
Očistěte a nakrájejte na plátky
12
Lze použít ve
zmražené formě
Paprika
Odstraňte stonek, rozdělte na
poloviny a odstraňte semínka.
8 - 10
Lze použít ve
zmražené formě
Květák
Fazolky, zelené
fazolky
Hrášek
Houby a chřest
Špenát
Omytý
6-9
2
Nakrájené, oloupané
8 - 10
(V mrazničce) 5
Rozpulte a odstraňte pecku
4-6
(V mrazničce) 4
Omyjte a očistěte
8 - 12
2
Vařené ovoce
V nádobě s přidáním 10%
cukru
12
4
Švestky, třešně,
višně
Omyjte je a vyjměte pecky.
8 - 12
5-7
Jablko a hruška
Meruňka a broskev
Jahoda a malina
CZ -116-
Balené
(homogenizované)
mléko
Délka
skladování
(měsíce)
Příprava
Ve vlastním obalu
Sýr (s výjimkou
tvarohu)
Na plátky
Máslo, margarín
Ve vlastním obalu
2-3
Pouze homogenizované
mléko
6-8
Při krátkodobém
skladování lze ponechat
v původním balení. Při
dlouhodobém skladování
je třeba je zabalit do
plastové fólie.
6
Bílek
Vejce(*)
Skladovací podmínky
10 - 12
30 gr se rovná žloutku
Vaječná směs
(bílek-žloutek)
Dobře promíchejte,
přidejte špetku cukru
nebo soli, abyste
předešli nadměrnému
zhoustnutí.
10
50 gr se rovná žloutku
Žloutek
Dobře promíchejte,
přidejte špetku cukru
nebo soli, abyste
předešli nadměrnému
zhoustnutí.
8 - 10
20 g se rovná žloutku
V uzavřeném pohárku
Mléčné produkty a
pečivo
(*) Nesmí dojít ke zmražení se skořápkou. Bílek a žloutek se musí zmrazit
odděleně nebo musí být dobře promíchány..
Délka
skladování
(měsíce)
Délka rozmrazování
při pokojové teplotě
(hodiny)
Chléb
4-6
2-3
4-5 (220-225 °C)
Sušenky
3-6
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Koláč
Délka rozmrazování v
troubě (minuty)
1-3
2-3
5-10 (200-225 °C)
1 - 1,5
3-4
5-8 (190-200 °C)
Listové těsto
2-3
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Pizza
2-3
2-4
Dort
CZ -117-
15-20 (200 °C)
ČÁST - 4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
• Než začnete chladničku čistit, zkontrolujte, zda je
odpojená.
• Chladničku nečistěte tekoucí vodou.
• Vnitřní část můžete otřít měkkým hadříkem a houbičkou
namočenou do teplé vody s čisticím prostředkem.
• Vyjměte jednotlivé části a omyjte je vodou s
čistícím prostředkem. Nemyjte v myčce.
• K čištění nikdy nepoužívejte hořlavé, výbušné nebo
korozivní materiály, např. ředidlo, benzín, kyselinu.
• Kondenzátor musíte jednou ročně očistit kartáčem, abyste
tak zajistili úsporu energie a zvýšili produktivitu.
Ujistěte se, zda je vaše chladnička během čištění odpojená.
Odmrazování
Vaše chladnička provádí plně automatizované odmražování.
Voda nahromaděná v důsledku odmrazování projde do
odpařovací nádoby a tam se sama odpaří.
Výměna kontrolky LED
Má-li vaše chladnička kontrolku LED, kontaktujte help
desk, neboť její výměnu musí provést pouze autorizovaní
zaměstnanci.
CZ -118-
Odpařovací
nádoby
ČÁST - 5. DOPRAVA A PŘEMÍSTĚNÍ
• Pro přemístění je třeba uchovat původní balení a pěnu (volitelné).
• Chladničku musíte upevnit v obalu, pomocí pásů nebo silných kabelů a
postupovat dle pokynů pro přepravu, které jsou na obalu.
• Vyjměte pohyblivé části (poličky, příslušenství, přihrádky na zeleninu, atd.)
nebo je připevněte do chladničky pomocí pásů, aby během přemisťování a
přepravy nedošlo k nárazům.
Chladničku převážejte kolmo.
Přemístění dveří
• Jsou-li madla vaší chladničky instalovaná z přední části dveří, nelze změnit
směr otevírání dveří chladničky.
• Směr otevírání dveří lze změnit u modelů bez madel.
• Má-li být směr otevírání vaší mrazničky změněn, musíte kontaktovat nejbližší
autorizované servisní centrum a požádat o provedení změny otevírání.
CZ -119-
ČÁST - 6.
NEŽ SE OBRÁTÍTE NA POPRODEJNÍ SERVIS
Zkontrolujte upozornění;
Chladnička vás varuje, pokud teplota v chladničce a mrazničce klesne na
nesprávnou úroveň nebo když dojde k problému se spotřebičem.
TYP CHYBY
TYP CHYBY
PROČ
CO DĚLAT
Sr
"Upozornění na
chybu"
Některé části jsou
mimo provoz nebo
došlo k selhání
chladícího procesu.
Help-desk kontaktujte
co nejdříve to bude
možné.
1. Rozmrazené
potraviny znovu
nemrazte a rychle je
spotřebujte.
Sr – Nastavte
hodnotu
blikající na
obrazovce
pro nastavení
hodnoty
v mrazničce
Prostor
mrazničky. Není
dostatečně
chladný.
Toto upozornění se
zobrazí zejména
po dlouhodobém
výpadku napájení.
2. Teplotu v
chladničce nastavte
na nižší hodnoty
nebo nastavte
super mrazení,
dokud příslušenství
nedosáhne normální
teploty.
3. Nevkládejte čerstvé
potraviny dokud
nedojde k odstranění
závady.
Sr – Nastavte
hodnotu
blikající na
obrazovce
pro nastavení
teploty
v chladničce
Sr – Nastavte
hodnotu
blikající na
obrazovce
pro nastavení
hodnoty
v chladničce a
mrazničce
"Prostor
chladničky
není dostatečně
chladný"
"Varování Nedostatečný
chlad"
Ideální teplota
prostoru chladničky
je +4 oC. Pokud
se zobrazí toto
upozornění, existuje
riziko, že se vaše
potraviny rozmrazí.
Jde o kombinaci
chyby
"nedostatečného
chladu" v obou
částech zařízení.
CZ -120-
1. Teplotu v
chladničce nastavte
na nižší hodnoty
nebo nastavte
super mrazení,
dokud příslušenství
nedosáhne normální
teploty.
2. Neotevírejte dveře
dokud nedojde
k odstranění závady.
Tuto závadu uvidíte
při prvním spuštění
spotřebiče. Vypne se
jakmile příslušenství
dosáhne normální
teploty.
Sr – Nastavte
hodnotu
blikající na
obrazovce
nastavení
“--”
Přísl. mrazn.
příliš chladné
Jídlo začne mrznout
kvůli příliš nízké
teplotě.
"Varování Nízké napětí"
Když napájení
klesne pod 170 V,
spotřebič se přepne
do pohotovostního
režimu.
1. Zkontrolujte, zda
je "Režim super
chlazení" zapnutý.
2. Snižte hodnoty
teploty v chladničce.
Toto není závada.
To brání poškození
kompresoru. Toto
varování zmizí jakmile
se napětí dostane na
požadovanou úroveň.
Pokud vaše chladnička nefunguje;
• Došlo k výpadku napájení?
• Je zástrčka zapojena správně?
• Je pojistka zástrčky, do níž je zásuvka zapojená, vypálená?
• Došlo k problému se zásuvkou? Chcete-li to zkontrolovat, zapojte chladničku
do známé funkční zásuvky.
Pokud vaše mraznička dostatečně nechladí:
• Je nastavení teploty správné?
• Jsou dveře chladničky otevírány často a dlouho ponechávány otevřené?
• Jsou dveře chladničky řádně uzavřené?
• Vložili jste do chladničky jídlo nebo potraviny, které jsou v kontaktu se zadní
stěnou chladničky, a tak brání cirkulaci vzduchu?
• Není chladnička naplněna až moc.
• Je mezi chladničkou a stěnou dostatek místa?
• Je okolní hodnota v rozsahu hodnot specifikovaných v návodu k použití?
Je-li potravina ve vaší chladničce přechlazena
• Je nastavení teploty správné?
• Není do mrazničky vloženo příliš mnoho jídla? Pokud ano, vaše chladnička
může jídlo vychladit až moc, a bude déle spuštěná, aby potraviny vychladila.
Je-li vaše chladnička příliš hlasitá:
Abyste udrželi nastavenou úroveň chlazení, kompresor se čas od času aktivuje.
Hluk, který se v takový okamžik z chladničky ozývá je zcela normální. Když je
dosaženo požadované úrovně chlazení, hluk se automaticky sníží. Pokud hluku
přetrvává:
• Je váš spotřebič stabilní? Jsou nožičky zastavené?
CZ -121-
• Je za chladničkou překážka?
• Vibrují poličky nebo nádobí? Poličky a/nebo nádobí v takovém případě
přemístěte.
• Vibrují předměty umístě na vaší chladničce.
Normální zvuky:
Zvuk praskání (praskání ledu):
• Během automatického odmrazování.
• Když se spotřebič zahřeje nebo zchladí (z důvodu expanze materiálu)
Krátké praskání: Tento zvuk zaslechnete když termostat zapne a vypne
kompresor.
Hluk kompresoru (Normální zvuk motoru): Tento hluk znamená, že
kompresor funguje normálně. Kompresor může způsobit větší hluk po kratší
dobu po svém spuštění.
Zvuk bublání: Tento zvuk je způsoben průtokem chladiva v trubicích systému.
Zvuk tekoucí vody: Normální zvuk tekoucí vody odtékající do výparníku
během odmrazování. Tento zvuk lze zaslechnout během odmrazování.
Zvuk dmýchání vzduchu (normální zvuk ventilátoru): Tento zvuk lze
zaslechnout v chladničce No-Frost během normální provozu systému z důvodu
cirkulace vzduchu.
Pokud se v chladničce vytvoří vlhkost:
• Byly potraviny řádně zabaleny? Byly nádoby před vložením do chladničky
dobře osušeny?
• Dochází často k otevírání dveří chladničky? Když dojde k otevření dveří, do
chladničky se dostane vlhkost ve vzduchu v místnosti. Zejména, je-li vlhkost
v místnosti vysoká, čím častěji jsou dveře chladničky otevírány, tím častěji
dojde k hromadění vlhkosti.
• Je normální, že se během automatického odmrazování tvoří na zadní stěně
chladničky kapky vody. (U statických modelů)
Nejsou-li dveře řádně otevírány a zavírány:
• Brání zavření dveří obaly potravin?
• Byly správně umístěny poličky, zásuvky a příslušenství ve dveřích chladničky?
• Je těsnění dveří opotřebované nebo poškozené?
• Je chladnička na rovném povrchu?
Pokud jsou hrany chladničky, které jsou v kontaktu s dveřmi, horké:
Zejména v létě (teplém počasí), se mohou povrchy spojů během provozu
kompresoru zahřát, to je normální.
CZ -122-
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
• Po náhlém výpadku napájení nebo po odpojení spotřebiče se aktivuje
funkce ochrany kompresoru, protože plyn v chladícím systému ještě není
stabilizovaný . To je zcela normální, chladnička se restartuje zhruba po
4 nebo 5 minutách.
• Chladící jednotka vaší chladničky je skrytá v zadní stěně. Tak se mohou
na zadní stěně vaší chladničky vytvořit kapky vody nebo námrazy, a to z z
důvodu činnosti kompresoru ve specifikovaných intervalech. To je normální.
Není-li námraza nadměrná, není nutné provádět odmrazování.
• Pokud nebudete chladničku používat delší dobu (např. během dovolené),
odpojte ji. Chladničku vyčistěte v souladu s pokyny v části 4 a nechte dveře
otevřené, abyste tak zabránili hromadění vlhkosti a zápachu.
• Zakoupený spotřebič je určený do domácnosti a lze ho použít pouze v
domácím prostředí a ke stanoveným účelům. Nehodí se pro komerční či
hromadné použití. Pokud uživatel použije spotřebič způsobem, který je v
rozporu s uvedenými funkcemi, zdůrazňujeme, že výrobce a prodejce
nenesou zodpovědnost za žádnou opravu a selhání v rámci záručního
období.
• Pokud problém přetrvává i poté, co jste postupovali pode výše uvedených
pokynů, obraťte se na autorizovaný servis.
CZ -123-
TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE
1– Spotřebič nainstalujte do chladné, dobře větrané místnosti, ale ne na přímé
sluneční světlo ani do blízkosti zdroje tepla (radiátor, sporák, atd.). Jinak
použijte izolační desku.
2– Horké potraviny a nápoje nechte před vložením do spotřebiče vychladnout.
3– Při rozmrazování vložte potraviny do chladničky. Nízká teplota zmrazených
potravin pomůže zchladit prostor chladničky. Ušetříte tak energii. Je-li
zmrazené jídlo rozmrazováno venku, je to plýtvání energií.
4– Nápoje musí být při vložení zakryté. V opačném případě se zvýší vlhkost ve
spotřebiči. A vše bude trvat déle. Zakrytí nápojů rovněž pomáhá zachovat
chuť a vůni.
5– Při vložení potravin a nápojů otevřete dveře spotřebiče na co nejkratší dobu.
6– Kryty různých části ve spotřebiči ponechte uzavřené (crisper, chiller, atd.).
7– Těsnění dveří musí být čisté a tvárné. Při opotřebení je vyměňte.
CZ -124-
ČÁST - 7. ČÁSTI SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
A
13
1
12
2
3
11
4
5
B
6
10
7
9
8
Tato prezentace je pouze informativní a týká se součástí spotřebiče. Části se
mohou lišit v závislosti na modelu.
A) Chladnička
B) Mraznička
1) Poličky v chladničce
8) Nastavitelná nožička
2) Chladicí prostor *
9) Zásobník na led
3) Kryt prostoru pro čerstvé potraviny
10) Skleněná police mrazničky
4) Prostor pro čerstvé potraviny
11) Police na lahve
5) Horní košík v mrazničce
12) Horní polička ve dveřích
6) Prostřední košík v mrazničce
13) Držák vajec
7) Spodní košík v mrazničce
CZ -125-
www.aeg.com/shop
52292422
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement