Aeg RCB73421TY Handleiding

Aeg RCB73421TY Handleiding
RCB73421TY
NL
GEBRUIKSHANDLEIDING
Diepvriezer - Koelkast
USER
MANUAL
Inhoudsopgave
Algemene waarschuwingen............................................................................... 3
Veiligheidswaarschuwingen............................................................................... 6
Installatie en bediening van uw diepvriezer........................................................ 7
Voor u de koelkast in gebruik neemt.................................................................. 7
Scherm en bedieningspaneel............................................................................. 9
Uw koelkast bedienen...................................................................................... 10
Super-vriesmodus.....................................................................................................10
Superkoel-modus......................................................................................................10
Eco-modus................................................................................................................11
Vakantiemodus..........................................................................................................12
Koelmodus drank......................................................................................................13
Annuleringsmodus licht.............................................................................................13
Functie van kinderslot...............................................................................................14
Screen saver-modus.................................................................................................14
Instellingen koeltemperatuur............................................................................ 15
Instellingen vriezertemperatuur........................................................................ 15
Waarschuwingen met betrekking tot temperatuuraanpassingen..................... 16
Accessoires...................................................................................................... 17
Ijslade........................................................................................................................17
Vriesvak....................................................................................................................17
Vriesvak....................................................................................................................17
ETENSWAREN ORGANISEREN IN HET APPARAAT........................... 19
Koelgedeelte.................................................................................................... 19
Vriesgedeelte.................................................................................................... 20
SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD....................................................... 25
Ontdooien......................................................................................................... 25
VERZENDING EN HERPLAATSING........................................................ 26
De positie van de deur wijzigen........................................................................ 26
VOOR U DE DIENST NA VERKOOP BELT............................................. 27
TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN........................................................ 31
DE ONDERDELEN VAN HET APPARAAT EN DE COMPARTIMENTEN...
32
NL -1-
NL
Waarschuwing: Gevaar voor brand / ontvlambare materialen
NL -2-
DEEL 1.
ALVORENS DIT APPARAAT TE GEBRUIKEN
Algemene waarschuwingen
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen, in de
apparaat behuizing of de ingebouwde structuur, vrij van
belemmeringen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische apparaten of
andere middelen om het ontdooiproces te versnellen behalve
de middelen aanbevolen door de fabrikant.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in de
etenswaren compartiment van het apparaat, tenzij ze van het
type zijn dat wordt aanbevolen door de fabrikant.
WAARSCHUWNG: Beschadig het koelmiddelcircuit niet.
WAARSCHUWING: Als het toestel niet stabiel staat, kan dit
problemen veroorzaken. Om dit te vermijden, moet u het toestel
vastmaken in overeenstemming met de instructies.
WAARSCHUWING: Zorg er bij het plaatsen van het apparaat
voor dat het stroomsnoer niet verstrikt raakt of beschadigd is.
WAARSCHUWING: Plaats geen draagbare stopcontacten of
verlengsnoeren achter het apparaat.
WAARSCHUWING: Gebruik geen stekkeradapter.
• Als uw apparaat R600 als koelmiddel gebruikt – deze
informatie is beschikbaar op het etiket van de koeler - moet
u voorzichtig zijn tijdens de verzending en de installatie
om te vermijden dat de koelelementen van uw apparaat
worden beschadigd. Hoewel R600a een milieuvriendelijk
en natuurlijk gas is, aangezien het een explosief is, in het
geval van een lek veroorzaakt in de koelelementen moet
u uw koelkast uit de buurt houden van open vlammen of
warmtebronnen en de ruimte een aantal minuten ventileren
waar het apparaat zich bevindt.
• Tijdens het dragen en plaatsen van de koelkast moet u erop
letten het koelgascircuit niet te beschadigen.
• U mag geen explosieve stoffen opslaan zoals een aerosol
met een ontvlambaar drijfgas in dit apparaat.
• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en
gelijkaardige toepassingen zoals;
NL -3-
-- personeelskeuken in winkels, kantoren en andere
professionele omgevingen,
-- boerderijen en door klanten in hotels, motels en andere
residentiële omgevingen
-- bed and breakfast omgevingen;
-- catering en gelijkaardige niet-kleinhandel toepassingen
• Als het netsnoer niet overeenstemt met het stopcontact
is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn
onderhoudsdienst of dergelijk gekwalificeerde personen om
ieder risico uit te sluiten.
• Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen
(inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of
mentale mogelijkheden, of personen met een gebrek aan
ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van of
instructies hebben ontvangen met betrekking tot het gebruik
van het apparaat door een persoon die instaat voor hun
veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om zeker
te zijn dat ze niet spelen met dit apparaat.
• Een speciaal geaarde stekker werd aangesloten op het
netsnoer van uw koelkast. Deze stekker moet worden
gebruikt met een speciaal geaarde aansluiting van 16
ampère. Als er geen dergelijke aansluiting aanwezig is
bij u thuis, moet u ze laten installeren door een erkende
elektricien.
• Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en personen met een verminderde fysiek,
gevoelsmatig en mentaal vermogen of een gebrek aan
ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies
krijgen met betrekking tot het veilige gebruik van het
apparaat en de betrokken risico’s. Kinderen mogen niet
spelen met het apparaat. Kinderen mogen het apparaat
niet schoonmaken of onderhoudswerken uitvoeren zonder
toezicht.
• Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen
door de fabrikant, zijn onderhoudsdienst of dergelijk
gekwalificeerde personen om ieder risico uit te sluiten.
NL -4-
Oude en defecte koelkasten
•
Als uw koelkast voorzien is van een slot moet u dit slot breken
of verwijderen voor u het apparaat weggooit. Dit om te vermijden dat
kinderen in de koelkast zouden kunnen geklemd raken en een ongeluk
veroorzaken.
•
Oude koelkasten en diepvriezers bevatten isolatiemateriaal en
koelmiddel met CFK. Om die reden moet u erop letten het milieu niet te
beschadigen wanneer u uw oude koelkast weggooit.
Vraag uw gemeentelijke overheid over de verwijdering van AEEA met betrekking
tot het hergebruik, de recyclage en recuperatie doeleinden.
Opmerkingen:
• Lees de handleiding zorgvuldig voor u uw apparaat installeert en gebruikt.
We zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door incorrect gebruik.
• Volg alle instructies van uw apparaat en handleiding en bewaar deze
handleiding op een veilige plaats om problemen die zich kunnen voordoen
in de toekomst op te lossen.
• Dit apparaat wordt geproduceerd voor gebruik thuis en het mag enkele
binnen in huis en voor de gepreciseerde doeleinden. Het is niet geschikt
voor commercieel of algemeen gebruik. Een dergelijk gebruikt leidt tot
een annulering van de garantie van het apparaat en ons bedrijf is niet
verantwoordelijk voor eventuele opgelopen verliezen.
• Dit apparaat wordt geproduceerd voor gebruik in huizen en het is enkel
geschikt om etenswaren af te koelen / op te slaan. Het is niet geschikt voor
commercieel of algemeen gebruik en/of voor het opslaan van zaken die
geen etenswaren zijn. Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor de opgelopen
verliezen in andere gevallen.
NL -5-
Veiligheidswaarschuwingen
• Gebruik geen meervoudige stekkers of verlengsnoeren.
• Steek geen beschadigde, versleten of oude stekkers in het stopcontact.
• U mag niet aan het snoer trekken en u mag het ook niet buigen of beschadigen.
• Dit apparaat werd ontworpen voor gebruik door volwassenen;
laat geen kinderen met het apparaat spelen of boven de deur
hangen.
• Steek de stekker van het apparaat niet in het stopcontact of
verwijder hem niet met natte handen om elektrische schokken
te vermijden!
• Plaats geen glazen flessen of blikjes in het vriesvak. Flessen
of blikjes kunnen ontploffen.
• Plaats om veiligheidsredenen geen ontploffend of ontvlambaar
materiaal in uw koelkast. Plaats drank met een hoger
alcoholgehalte verticaal in de koelkast en zorg dat ze stevig
gesloten zijn.
• Als u ijs uit de diepvriezer neemt, mag u het niet aanraken want
het kan brand- of snijwonden veroorzaken.
• Raak geen bevroren goederen aan met natte handen! U mag
geen ijscrème of ijsblokjes eten onmiddellijk nadat u ze uit de
diepvriezer hebt gehaald!
• U mag geen diepgevroren etenswaren opnieuw invriezen nadat ze ontdooid
zijn. Dit kan gevaren inhouden voor de gezondheid en bijvoorbeeld
voedselvergiftiging veroorzaken.
• U mag het apparaat niet afdekken met kant. Dit heeft een impact op
de prestaties van uw koelkast.
• Bevestig de accessoires in de diepvriezer tijdens transport om schade aan
de accessoires te vermijden.
NL -6-
Installatie en bediening van uw diepvriezer
Voor u uw koelkast in gebruik neemt, moet u de volgende punten overwegen:
• De nominale spanning van uw koelkast is 220-240 V aan 50Hz.
• Het netsnoer van uw koelkast heeft een geaarde stekker. Deze stekker moet
worden gebruikt met een geaard stopcontact met een zekering van minimum
16 ampère. Als uw stopcontact niet voorzien van een dergelijke zekering
moet u een erkend technicus inroepen om deze te monteren.
• We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade die optreedt omwille
van niet-geaarde stekkers.
• Plaats uw koelkast in een ruimte waar hij niet wordt blootgesteld aan direct
zonlicht.
• Uw apparaat moet op minimum 50 cm van fornuizen, oven en
warmtebronnen staan en minimum 5 cm van elektrische ovens
verwijderd zijn.
• Uw koelkast mag nooit in de open lucht worden gebruikt noch in
de regen staan.
• Als uw koelkast naast een diepvriezer wordt geplaatst, moet minimum 2 cm
tussenruimte laten om vochtigheid te voorkomen op de externe oppervlakte.
• U mag niets op de uw koelkast plaatsen, en u moet de koelkast installeren
in een geschikte ruimte zodat minimum 15 cm beschikbaar is aan de
bovenzijde.
• De instelbare voeten vooraan moeten worden gestabiliseerd op de correcte
hoogte om uw koelkast op stabiele en correcte wijze te doen werken. U kunt
de voeten aanpassen door ze met de wijzers van de klok te draaien (of in de
tegenovergestelde richting). Dit moet worden uitgevoerd voor u etenswaren
in de koelkast plaatst.
• Voor u uw koelkast in gebruik neemt, moet u alle onderdelen afnemen
met warm water en een theelepel natriumbicarbonaat en ze spoel ze af
met schoon water en droog ze af. Plaats alle onderdelen na de
schoonmaak.
• Installeer de afstandsringen (het deel met de zwarte vinnen aan
de achterzijde) door ze 90° te draaien zoals weergegeven in de
afbeeldingen om te vermijden dat de condensator in aanraking
komt met de muur.
Voor u de koelkast in gebruik neemt
• Wanneer u de diepvriezer de eerste maal in gebruik neemt, moet
u hem gedurende 3 uur rechtop houden en de stekker in het
stopcontact steken voor een efficiënte werking. Zo niet kan de
compressor worden beschadigd.
• Het is mogelijk dat uw koelkast een zekere geur afgeeft de eerste maal dat
u hem in gebruik neemt; de geur zal verdwijnen wanneer uw koelkast begint
af te koelen.
NL -7-
DEEL 2.
DE DIVERSE FUNCTIES EN DE MOGELIJKHEDEN
Informatie over de nieuwe generatie koeltechnologie
Koelkasten met de nieuwe generatie koeltechnologie werken
op een andere manier dan de statische koelkasten. Bij
normale koelkasten komt er vochtige lucht de freezer in en
de waterdamp, afkomstig van de levensmiddelen, verandert
dan in ijs in het vriescompartiment. Om dit ijs te smelten, dat wil
zeggen te ontdooien, dient de koelkast te worden uitgezet. Om de
levensmiddelen koud te houden gedurende dit ontdooiingsproces,
dient de gebruiker deze levensmiddelen ergens ander op te slaan en
het resterende ijs en de aangevroren ijsafzetting te verwijderen.
Deze situatie is volledig anders in vriescompartimenten met de
nieuwe generatie koeltechnologie. Met behulp van de ventilator
wordt er koude en droge lucht door het vriescompartiment
geblazen. Doordat de koude lucht eenvoudig door het
compartiment wordt geblazen - zelfs in de ruimtes tussen de
planken - worden de levensmiddelen gelijkmatig en op de juist
manier ingevroren. Er zal dus geen ijs ontstaan.
De configuratie in het koelkastcompartiment zal nagenoeg
gelijk zijn aan die van het vriescompartiment. De luchtstroom,
die door de ventilator bovenin het koelkastcompartiment wordt
geproduceerd, wordt gekoeld terwijl die via het gat gaat achter het luchtkanaal.
Tegelijkertijd wordt er lucht geblazen door de gaten in het luchtkanaal zodat het
koelingsproces in het koelkastcompartiment succesvol wordt voltooid. De gaten
in het luchtkanaal zijn ontworpen voor een gelijkmatige luchtverdeling in het
gehele compartiment.
Omdat er geen lucht passeert tussen de freezer en de koelkast, zullen de
geuren niet worden vermengd.
Daardoor is uw koelkast met de nieuwe generatie koeltechnologie
gebruikersvriendelijk en biedt u veel ruimte en een esthetische uitstraling.
NL -8-
Scherm en bedieningspaneel
1. Indicator ingestelde koelmodus.
2. Indicator superkoelen.
3. Indicator ingestelde vriesmodus
4. Indicator supervriezen.
5. Indicator alarm.
6. Indicator eco-modus.
7. Indicator vakantie-modus.
8. Indicator kinderslot.
9. Hiermee kunt u de instellingswaarde van de
koelkast aanpassen en desgewenst de superkoelmodus activeren. Koeler kan ingesteld
worden op 8, 6, 5, 4, 2 °C superkoelen.
10. Hiermee kunt u de instellingswaarde van de
vriezer instellen en super vriezen instellen indien
gewenst. Vriezer kan ingesteld worden op -16,
-18, -20, -22, -24°C, supervriezen.
11. Hiermee worden de standen (economy,
vakantie…) ingesteld.
NL -9-
1
2
3
4
5
7
6
8
9
10
11
Uw koelkast bedienen
Super-vriesmodus
Hoe wordt deze gebruikt?
Druk op de instelknop voor de vriezer totdat het supervries-symbool
op het scherm te zien is. Geluidssignaal (biep) zal klinken. Modus zal
ingesteld zijn.
Tijdens deze modus:
• Temperatuur van koeler en superkoel-modus kunnen worden
aangepast. In dit geval zal supervries-modus worden vervolgd.
• Eco- en vakantiemodus kunnen niet worden geselecteerd.
• Supervries-modus kan eenvoudig worden geannuleerd door
dezelfde keuzeprocedure.
Superkoel-modus
Hoe wordt deze gebruikt?
Druk op de instelknop voor de koelkast totdat het superkoel-symbool
op het scherm te zien is. Geluidssignaal (biep) zal klinken. Modus zal
ingesteld zijn.
Tijdens deze modus:
• Temperatuur van vriezer en supervries-modus kunnen worden
aangepast. In dit geval zal superkoel-modus worden vervolgd.
• Eco- en vakantiemodus kunnen niet worden geselecteerd.
• Superkoel-modus kan eenvoudig worden geannuleerd door
dezelfde keuzeprocedure.
NL -10-
Eco-modus
Hoe wordt deze gebruikt?
• Druk op modusknop totdat het eco-symbool verschijnt.
• Als er geen knop wordt ingedrukt gedurende 1 seconde. Modus
zal ingesteld zijn. Eco-symbool zal twee keer oplichten. Wanneer
modus is ingesteld, zal het geluidssignaal (biep) te horen zijn
• Temperatuur vriezer en koelkast zal 'E' tonen.
• Eco-symbool en 'E' zullen oplichten totdat de modus afloopt.
Tijdens deze modus:
• Vriezer kan worden aangepast. Wanneer eco-modus geannuleerd
wordt, zullen de geselecteerde waarden aangehouden worden.
• Koeling kan worden aangepast. Wanneer eco-modus geannuleerd wordt,
zullen de geselecteerde waarden aangehouden worden.
• De modi superkoelen en supervriezen kunnen geselecteerd worden. Ecomodus wordt automatisch geannuleerd en de geselecteerde modus wordt
geactiveerd.
• Vakantiemodus kan geselecteerd worden nadat eco-modus geannuleerd is.
Dan zal de geselecteerde modus geactiveerd worden.
• Om te annuleren hoeft u enkel op de modusknop te drukken.
NL -11-
Vakantiemodus
Hoe wordt deze gebruikt?
• Durk op de modusknop totdat het vakantiesymbool verschijnt
• Als er geen knop wordt ingedrukt gedurende 1 seconde. Modus
zal ingesteld zijn. Vakantiesymbool zal 3 keer oplichten. Wanneer
modus is ingesteld, zal het geluidssignaal (biep) te horen zijn
• Temperatuur koeler toont '-'.
• Vakantiesymbool en '-' zullen oplichten totdat de modus afloopt.
Tijdens deze modus:
• Vriezer kan worden aangepast. Wanneer vakantiemodus
geannuleerd wordt, zullen de geselecteerde waarden aangehouden
worden.
• Koeling kan worden aangepast. Wanneer vakantiemodus geannuleerd
wordt, zullen de geselecteerde waarden aangehouden worden.
• De modi superkoelen en supervriezen kunnen geselecteerd worden.
Vakantiemodus wordt automatisch geannuleerd en de geselecteerde modus
wordt geactiveerd.
• Eco-stand kan geselecteerd worden nadat vakantiemodus geannuleerd is.
Dan zal de geselecteerde modus geactiveerd worden.
• Om te annuleren hoeft u enkel op de modusknop te drukken.
NL -12-
Koelmodus drank
Wanneer wordt deze gebruikt?
Deze modus wordt gebruikt om drank binnen een ingestelde tijd te
koelen.
Hoe wordt deze gebruikt?
• Druk op de vriesknop gedurende 3 seconden.
• Een speciale animatie zal starten op het instellingsscherm voor de
vriezer en '05' zal oplichten op het instellingsscherm voor de koeler.
• Druk op de koelerknop om de tijd aan te passen (05 - 10 - 15 - 20 25 - 30 minuten).
• Wanneer u een tijd selecteert zullen de cijfers 3 keer oplichten en er zal een
signaal klinken.
• Indien er binnen 2 seconden geen knop wordt ingedrukt zal de tijd worden
ingesteld.
• Het aftellen begint vanaf de ingestelde tijd minuut tot minuut.
• Overblijvende tijd zal op het scherm oplichten.
• Om deze modus te annuleren drukt u 3 seconden op de instelknop van de
vriezer.
Annuleringsmodus licht
Wanneer wordt deze gebruikt?
• Indien u de lichten van de koelkast uit wilt zetten, dan kunt u deze
modus selecteren.
• Terwijl u de vries- en modusknoppen indrukt, opent en sluit
u de koelkastdeur 3 keer. De modus zal op deze manier worde
geselecteerd. Van nu af aan zullen de lichten niet gaan branden,
totdat deze functie op dezelfde manier wordt geannuleerd.
• Als u deze modus wilt annuleren, herhaalt u dezelfde procedure of
de modus wordt automatisch geannuleerd na 24 uur.
NL -13-
Functie van kinderslot.
Wanneer wordt deze gebruikt?
Om te voorkomen dan kinderen met de knoppen spelen en de door
u ingestelde instelling veranderen, is het kinderslot beschikbaar op
dit apparaat.
Kinderslot activeren
Druk tegelijkertijd op de vries-/koelmodusknoppen gedurende 5
seconden.
Kinderslot deactiveren
Druk tegelijkertijd op de vries-/koelmodusknoppen gedurende 5 seconden.
Opmerking: Kinderslot zal ook gedeactiveerd worden wanneer de
stroomvoorziening onderbroken wordt of wanneer de koelkast uit het stopcontact
getrokken wordt.
Screen saver-modus
Hoe te gebruiken?
• Deze modus zal worden geactiveerd wanneer u gedurende 5
seconden op de modus knop drukt.
• Indien er binnen 5 seconden geen knoppen worden ingedrukt
wanneer deze modus actief is, zullen de lichten van het
bedieningspaneel doven,
• Indien u een knop indrukt wanneer de lichten van het
bedieningspaneel uit zijn, zullen de huidige instellingen verschijnen
op het scherm en kunt u de gewenste instellingen instellen. Indien
u de screen saver-modus niet annuleert of gedurende 5 seconden
geen knop indrukt, zal het bedieningspaneel opnieuw uitschakelen.
• Om de screen saver-modus te annuleren druk nogmaals gedurende
5 seconden op de modusknop.
• Wanneer de screen saver-modus actief is kunt u ook het kinderslot activeren.
• Indien er binnen 5 seconden geen knoppen worden ingedrukt wanneer
het kinderslot actief is, zullen de lichten van het bedieningspaneel doven,
U kunt de laatste status van instellingen of modi zien, nadat u een knop
heeft ingedrukt. Terwijl het licht van het bedieningspaneel aan is, kunt u
het kinderslot annuleren zoals beschreven staat in de instructies van deze
modus.
NL -14-
Instellingen koeltemperatuur
• Begintemperatuur voor indicator koeler is +4 °C.
• Druk 1x op de koelkastknop.
• Wanneer u voor het eerst op deze knop drukt, verschijnt de laatste
waarde op het scherm.
• Wanneer u op deze knop druk, zal een lagere temperatuur ingesteld
worden. (+8°C, +6°C, +5°C, +4°C, +2°C, superkoel)
• Indien u op de instelknop van de koeler drukt totdat het symbool
voor superkoelen verschijnt en u gedurende 1 seconde op geen
andere knop drukt, zal het symbool voor superkoelen oplichten.
• Indien u blijft drukken, zal deze opnieuw beginnen vanaf +8°C.
• De temperatuur, die geselecteerd is voor de vakantie-, supervries-, superkoel-,
of eco-modus, zal hetzelfde blijven totdat de modus afloopt of geannuleerd
wordt. Het apparaat werkt verder op deze ingestelde temperatuur.
Instellingen vriezertemperatuur
• Begintemperatuur voor indicator vriezer is -18°C.
• Druk 1x op de vriezerknop.
• Indien u deze knop voor de eerste keer indrukt, zal de laatste
ingestelde waarde op het scherm te zien zijn.
• Indien u op deze knop drukt, zal er een lagere termperatuur worden
ingesteld (-16°C, -18°C, -20°C, -22°C, -24°C supervries).
• Wanneer u op de instelknop van de vriezer drukt totdat het symbool
voor supervriezen op de display verschijnt en u gedurende 1
seconde op geen enkele andere knop drukt, zal het symbool voor
supervriezen oplichten.
• Indien u blijft drukken, zal deze opnieuw beginnen vanaf -16°C.
• De temperatuur, die geselecteerd is voor de vakantie-, supervries-, superkoel-,
of eco-modus, zal hetzelfde blijven totdat de modus afloopt of geannuleerd
wordt. Het apparaat werkt verder op deze ingestelde temperatuur.
NL -15-
Waarschuwingen met betrekking tot temperatuuraanpassingen
• Uw temperatuuraanpassingen worden niet verwijderd na een stroompanne.
• Het wordt afgeraden uw koelkast te gebruiken in omgevingen die kouder zijn
dan 10°C in termen van efficiëntie.
• Temperatuuraanpassingen kunnen optreden naargelang de regelmaat dat
de deur wordt geopend en de hoeveelheid etenswaren die wordt bewaard
in de koelkast.
• Schakel niet over naar een andere aanpassing voor u de huidige aanpassing
hebt voltooid.
• Uw koelkast moet tot 24 uur ononderbroken werken naargelang de
omgevingstemperatuur nadat de stekker werd ingevoerd om volledig af te
koelen. Open de deuren van uw koelkast niet regelmatig en plaats geen
etenswaren in de koelkast tijdens die periode.
• Er wordt een vertragingsfunctie van 5 minuten toegepast om schade aan de
compressor van de koelkast te vermijden wanneer u de stekker verwijdert
en opnieuw invoert om ze in te schakelen of tijdens een stroompanne. Uw
koelkast begint na 5 minuten normaal te werken.
• Uw koelkast is ontworpen voor een werking in de omgevingstemperatuur
intervallen vermeld in de normen, in overeenstemming met de klimaatklasse
vermeld op het informatie label. We raden af uw koelkast te gebruiken buiten
de vermelde temperatuurwaarden met betrekking tot de efficiënte van de
koeling.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
°C
T
Tussen 16 en 43 (°C)
ST
Tussen 16 en 38 (°C)
N
Tussen 16 en 32 (°C)
SN
Tussen 10 en 32 (°C)
Opmerking: Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 38°C kan het vriesvak
niet worden ingesteld op een temperatuur van -22°C en -24°C. Het kan enkel
worden ingesteld op de waarden -16°C, -18°C, -20°C.
NL -16-
Accessoires
Ijslade
• Vul de ijslade met water en plaats deze in het vriezercompartiment.
• Zodra het water helemaal is veranderd in ijs kunt u de lade buigen zoals
hieronder getoond, om de ijsklontjes te kunnen pakken.
Vriesvak
Het vriesvak biedt de mogelijkheid etenswaren regelmatiger te bewaren.
Het vriesvak verwijderen;
• Trek het vak zo ver mogelijk uit
• Trek de voorzijde van het vak naar omhoog en uit.
• Voer dezelfde bewerking in omgekeerde richting uit om het schuifcompartiment
opnieuw aan te brengen.
Opmerking: Houd het vak steeds vast bij het handvat wanneer u het verwijdert.
Vriesvak
NL -17-
Chiller-plank
Door levensmiddelen in het chillergedeelte in plaats van het vries- of
koelgedeelte te bewaren zorgt u ervoor
dat ze hun versheid en smaak langer
behouden en er verser uit blijven zien. Als
de chiller-plank vies wordt, kunt u deze
verwijderen en met water reinigen.
(Water bevriest bij 0 °C, maar
voedingsmiddelen met zout of suiker
vereisen lagere temperaturen om te
Chiller-plank
kunnen bevriezen)
Over het algemeen wordt dit chiller-compartiment gebruikt voor het bewaren van
rauwe vis, rijst, etc...
Leg hier geen levensmiddelen op om te laten bevriezen of ijsplateaus voor
het maken van ijs.
Het verwijderen van de chiller-plank
• Trek de chiller-plank eruit door deze op de rails te verschuiven.
• Til de chiller-plank daarna van de rails op.
Luchtvochtigheidsregelaar
Luchtvochtigheidsregelaar
Door de vochtigheidsregelaar dicht te houden,
kunnen vers fruit en groenten langer worden
opgeslagen.
Als de groentelade geheel is gevuld, dient de
draaischijf aan de voorkant van de groentelade
open te staan. Door middel van deze lucht in de
groentelade, zal de vochtigheidsgraad worden
beheerd en zullen producten langer houdbaar
blijven.
Indien u condensatie op de glasplaat ziet, kunt u
de vochtigheidsregelaar in de open stand zetten.
De visuele en tekstuele beschrijvingen op de accessoires kunnen
afhankelijk van het model variëren.
NL -18-
DEEL 3.
ETENSWAREN ORGANISEREN IN HET APPARAAT
Koelgedeelte
• Voor normale bedrijfsomstandigheden zal het aanpassen van de
temperatuurwaarde van het koelgedeelte van de koelkast naar 4°C
voldoende zijn.
• Om de vochtigheid en de daaruit voortvloeiende toename van ijsvorming
te verminderen, adviseren wij om nooit onafgedekte vloeistoffen in de
koelkast te plaatsen. Ijsvorming heeft de neiging om zich te concentreren in
de koudste delen van de verdamper, waardoor er na verloop van tijd vaker
ontdooid dient te worden.
• Plaats nooit warme etenswaren in de koelkast. Warm voedsel dient bij
kamertemperatuur te worden afgekoeld en dient op een zodanige manier te
worden geplaatst, dat er voldoende luchtcirculatie in het koelgedeelte kan
plaatsvinden.
• Er dient niets tegen de achterwand te worden geplaatst omdat dit ijsvorming
zal veroorzaken, waardoor pakken aan de achterwand kunnen blijven
plakken. Maak de deur van de koelkast niet te vaak open.
• Rangschik vlees en schoongemaakte vis (in verpakking of folie), die u binnen
1-2 dagen zult gebruiken, in het onderste gedeelte van de koelkast (boven
de groentelade), omdat dit het koudste gedeelte is en daarom voor de beste
opslagcondities zal zorgen.
• U kunt groenten en fruit zonder verpakking in de groentelade leggen.
Bewaartijd
Waar te plaatsen in het
koelvak
1 week
In het groentevak (zonder
ingepakt te zijn)
Vlees en vis
2 tot 3 dagen
Afgedekt met plastic folie en
zakken OF in een vleesdoos (op
de glazen lade)
Verse kaas
3 tot 4 dagen
In de speciale deurlade
1 week
In de speciale deurlade
Tot de
vervaldatum
aanbevolen door
de producent
In de speciale deurlade
1 maand
In de eihouder lade
Etenswaren
Groeten en fruit
Boter en margarine
Producten in flessen,
melk en yoghurt
Eieren
Bereide etenswaren
Alle laden
NL -19-
Vriesgedeelte
• Maak s.v.p. gebruik van het vriesgedeelte van uw koelkast voor het opslaan
van bevroren producten voor een langere periode en voor het maken van ijs.
• Om het vriesgedeelte zo efficiënt mogelijk te gebruiken, adviseren wij u
om alleen de glazen planken van het bovenste en middelste gedeelte te
gebruiken. Voor het onderste gedeelte kunt u de onderste lade gebruiken.
• Gelieve niet het voedsel, dat u wilt invriezen, in de buurt van het reeds
bevroren voedsel leggen.
• U dient het in te vriezen voedsel (vlees, gehakt vlees, vis, etc.) in zodanige
porties te verdelen, die u iedere keer in z'n geheel kunt consumeren.
• Gelieve geen ontdooid voedsel opnieuw invriezen. Dit kan een gevaar voor
uw gezondheid opleveren, omdat dit problemen zoals voedselvergiftiging
zou kunnen veroorzaken.
• Plaats geen warme maaltijden in uw vriezer voordat u deze heeft afgekoeld.
Hierdoor zou namelijk het andere ingevroren voedsel in uw vriezer kunnen
bederven.
• Indien u bevroren voedsel heeft gekocht, dan dient de bevriezing onder de
juiste omstandigheden plaats te hebben gevonden en de verpakking dient
niet te zijn beschadigd.
• Tijdens het opslaan van de diepvriesproducten, dient u de opslagcondities
op de verpakking te raadplegen. Indien hierover geen uitleg wordt gegeven,
dan dient het voedsel zo snel mogelijk te worden geconsumeerd.
• Indien er vocht in de verpakking van het bevroren voedsel heeft gezeten
en het heeft een nare geur, dan kan het voedsel eerder onder onjuiste
omstandigheden zijn opgeslagen en inmiddels bedorven zijn. Koop dergelijk
voedsel dus niet!
• De opslagduur van diepvriesproducten is afhankelijk van de
omgevingstemperatuur, hoe vaak de deuren van de koelkast zijn geopend,
de thermostaatinstellingen, het type voedsel en de verstreken tijd vanaf
het moment van aankoop tot het moment waarop het voedsel in de vriezer
is geplaatst. Houd u zich altijd aan de aanwijzingen op de verpakking en
overschrijd nooit de aangegeven opslagduur.
• Open, tijdens langdurige stroomstoringen, NIET de deur van de
diepvries. Uw koelkast zal uw bevroren voedsel ongeveer 18 uur bij een
omgevingstemperatuur van 25°C conserveren en gedurende ongeveer
13 uur bij omgevingstemperaturen van 32°C. Deze waarde neemt af bij
hogere omgevingstemperaturen. Vries uw producten, tijdens langere
stroomstoringen, niet opnieuw in en consumeer ze zo snel mogelijk.
• Let op: indien u de deur van de vriezer direct opnieuw wilt openen, nadat u
deze heeft gesloten, zal deze niet gemakkelijk kunnen worden geopend. Dat
is heel normaal! Na het bereiken van een in balans zijnde binnenomgeving,
zal de deur weer gemakkelijk opengaan.
NL -20-
Belangrijke opmerking:
• Ingevroren etenswaren, wanneer ontdooid, moeten gekookt worden net als
verse etenswaren. Indien deze niet gekookt worden na ontdooien kunnen
deze NIET opnieuw ingevroren worden.
• De smaak van sommige kruiden in gekookte gerechten (anijs, basilicum,
waterkers, azijn, bepaalde kruiden, gember, knoflook, ui, mosterd, tijm,
marjoraan, zwarte peper, etc. ) verandert en neemt een sterke smaak aan
wanneer deze voor langere tijd opgeslagen worden. Daarom adviseren wij
u om een kleine hoeveelheid kruiden toe te voegen als u van plan bent om
het gerecht in te vriezen, of u kunt eventueel de gewenste kruiden achteraf
na ontdooiing toevoegen.
• De bewaartijd van etenswaren is afhankelijk van de gebruikte olie. Geschikte
oliën zijn margarine, kalfsvet, olijf olie en boter en ongeschikte oliën zijn
pinda olie en varkensvet.
• Vloeibare etenswaren moeten in plastic houders ingevroren worden en
andere etenswaren in plastic folie of zakjes.
NL -21-
Vis en vleeswaren
Voorbereiding
Storage
Duration
Dooiperiode bij
kamertemperatuur
(months)
-uren-
Biefstuk
Verpakt voor het invriezen
in handige porties
6-10
1-2
Lamsvlees
Verpakt voor het invriezen
in handige porties
6-8
1-2
Kalfsgebraad
Verpakt voor het invriezen
in handige porties
6-10
1-2
Kalfsblokjes
In kleine stukjes
6-10
1-2
Schaapblokjes
In stukjes
4-8
2-3
Gehakt
In handige porties, verpakt
zonder kruiden
1-3
2-3
Ingewanden (stuk)
In stukjes
1-3
1-2
Worst/salami
Moet worden verpakt, zelfs
als het in folie gewikkeld is
Kip en kalkoen
Verpakt voor het invriezen
in handige porties
7-8
10-12
Gans / Eend
Verpakt voor het invriezen
in handige porties
4-8
10
Hert – konijn - Beer
Porties van 2,5 kg zonder
beenderen
9-12
10-12
2
Tot volledig ontdooid
4-8
Tot volledig ontdooid
2-4
Tot volledig ontdooid
Zoetwatervis (forel,
karper, snoek, katvis)
Magere vis (zeebaars,
tarbot, schol)
Vette vis (Bonito,
Makreel, Blauwvis,
Ansjovis)
Binnen en buiten
schoonmaken, schubben
verwijderen, de staart
en hoofd moet worden
weggesneden indien
noodzakelijk. Daarna
wassen en drogen.
Tot volledig ontdooid
Schaaldieren
Schoongemaakt en in
zakjes geplaatst
4-6
Tot volledig ontdooid
Kaviaar
In de verpakking, in een
aluminium of plastic
container
2-3
Tot volledig ontdooid
Slakken
In pekelwater, in een
aluminium of plastic
container
3
Tot volledig ontdooid
NL -22-
Groeten en fruit
Voorbereiding
Opslagduur
(maanden)
Dooiperiode bij
kamertemperatuur
-uren-
Bloemkool
Verwijder de bladeren,
verdeel de kern in
delen en laat het in
water met een beetje
citroen
10 - 12
Hij kan in bevroren vorm
worden gebruikt
Groene bonen,
Franse bonen
Was ze en snijd ze in
stukken.
10 - 13
Hij kan in bevroren vorm
worden gebruikt
Dop de erwtjes en was
ze
12
Hij kan in bevroren vorm
worden gebruikt
Was ze en snijd ze in
kleine stukken.
6-9
Hij kan in bevroren vorm
worden gebruikt
Schoongemaakt
Erwten
Paddenstoel en
asperges
Kool
6-8
2
Was ze en snijd ze in
stukken van 2cm
10 - 12
Scheid de delen van
elkaar
Maak de maïs schoon
en verpak ze als kolf of
als korrels
12
Hij kan in bevroren vorm
worden gebruikt
Schoonmaken en in
plakjes snijden
12
Hij kan in bevroren vorm
worden gebruikt
Verwijder de steel,
verdeel hem in twee en
verwijder de zaadjes
8 - 10
Hij kan in bevroren vorm
worden gebruikt
Gewassen
6-9
2
Appelen en peren
Verwijder de schil en
snijd ze in stukjes
8 - 10
(In diepvriezer) 5
Abrikozen en
perziken
In twee snijden en de
zaadjes verwijderen
4-6
(In diepvriezer) 4
Aardbeien en
frambozen
Wassen en
schoonmaken
8 - 12
2
Bereide vruchten
In een kop gieten en
10% suiker toevoegen
12
4
Pruimen, kersen,
krieken
Wassen en de stelen
verwijderen
8 - 12
5-7
Aubergine
Maïs
Wortelen
Peper
Spinazie
NL -23-
Zuivelproducten en
gebak
Voorbereiding
Opslagduur
(maanden)
Opslagomstandigheden
Verpakt
(gehomogeniseerde
melk)
In de eigen verpakking
2-3
Gehomogeniseerde melk
6-8
Ze mogen in hun originele
verpakking worden
gelaten voor opslag op
korte termijn. Ze moeten
ook in plastic folie worden
verpakt voor langdurige
opslag.
In schijfvorm
Butter, Margarine
In its own package
6
Eieren (*)
Eiwit
10 - 12
30gr is gelijk aan een
eierdooier.
10
50gr is gelijk aan een
eierdooier.
8 - 10
20gr is gelijk aan een
eierdooier.
It is mixed very well, a
Eimengsel (Eiwit- pinch of salt or sugar
eigeel)
is added to prevent it
from getting too thick
Eigeel
It is mixed very well, a
pinch of salt or sugar
is added to prevent it
from getting too thick
In een afgesloten dop
Kaas-behalve witte
kaas
(*) De etenswaren mogen niet worden ingevroren met de schelpen. Eiwit en
eigeel moeten afzonderlijk worden ingevroren of u moet ze goed mengen.
Opslagduur
(maanden)
Dooiperiode bij
kamertemperatuur
(uren)
Dooiduur in de oven
(minuten)
Brood
4-6
2-3
4-5 (220-225 °C)
Koekjes
3-6
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
taart
1-3
2-3
5-10 (200-225 °C)
Taart
1 - 1,5
3-4
5-8 (190-200 °C)
Filo deegwaren
2-3
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Pizza
2-3
2-4
NL -24-
15-20 (200 °C)
DEEL 4.
SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD
• U moet de stekker van de koelkast uit het stopcontact verwijderen voor
u begint schoon te maken.
• U mag uw koelkast nooit wassen met stromend water.
• U kunt de binnen- en buitenkant afnemen met een zachte doek of
spons en een warm zeepsopje.
• Verwijder de individuele onderdelen en maak schoon met een
warm zeepsopje. Niet wassen in de wasmachine.
• Nooit ontvlambare, explosieve of corrosieve materialen zoals
verdunners, gassen, zuren gebruiken om schoon te maken.
• U moet de condensator minimum een maal per jaar
schoonmaken met een borstel om energie te besparen en
de productiviteit te verhogen.
• Zorg ervoor dat de stekker van uw koelkast
verwijderd is wanneer u schoonmaakt.
Ontdooien
Uw koelkast ontdooit volledig automatisch. Het water dat het
resultaat is van het dooiproces stroomt doorheen de water
verzamelingspuit, stroomt in de verdampingcontainer achter
uw koelkast en verdampt daarna vanzelf.
Verdampingslade
Vervangen van ledverlichting
Indien uw koelkast voorzien is van ledverlichting dient u contact op te nemen
met de helpdesk. Deze mag namelijk uitsluitend worden vervangen door erkend
personeel.
NL -25-
DEEL 5.
VERZENDING EN HERPLAATSING
• De originele verpakkingen en schuim kan worden bewaard voor transport
achteraf (indien gewenst).
• U moet uw koelkast vastmaken met een dikke verpakking, banden of sterke
touwen en de instructies op de verpakking volgen voor transport als u de
koelkast opnieuw wilt transporteren.
• Verwijder de bewegende onderdelen (laden,
accessoires, groentevakken, etc.) of bevestig
ze in de koelkast tegen schokken met banden
tijdens de herplaatsing of het transport.
U moet de koelkast steeds rechtop dragen.
De positie van de deur wijzigen
• Het is niet mogelijk de openingsrichting van de deur van uw koelkast te
wijzigen als de handvaten op de deur van uw koelkast geïnstalleerd zijn via
de voorzijde van de deur.
• Het is mogelijk de openingsrichting van de deur te wijzigen op modellen
zonder handvaten.
• Als de openingsrichting van uw koelkast kan worden gewijzigd, moet u
contact opnemen met de dichtstbijzijnde Geautoriseerde dienst om de
openingsrichting laten wijzigen.
NL -26-
DEEL 6.
VOOR U DE DIENST NA VERKOOP BELT
Waarschuwingen;
Uw koelkast waarschuwt u wanneer de temperaturen van de koeler en het vriesvak
incorrecte niveaus bereiken of wanneer een probleem optreedt in het apparaat.
Waarschuwingscode verschijnen in de vries- en koelvakindicatoren.
TYPE
FOUT
TYPE FOUT
WAAROM
WAT TE DOEN
Er is een
onderdeel
Sr
"Waarschuwing
storing"
dat niet correct
Neem zo snel mogelijk
functioneert of er
contact op met de
is een storing in
help desk.
het
koelingsproces
1. Vries geen etenswaren
in die ontdooid zijn en gebruik
Sr –
Indicator
ingestelde
waarde op
scherm
ingestelde
waarde
vriezer
Deze
waarschuwing
Vriezer niet
koud genoeg
zal vooral
voorkomen
na een lange
stroomstoring
deze binnen afzienbare tijd.
2. Stel de temperatuur van de
vriezer in op een koudere
waarde of gebruik super
vriesstand, totdat de vriezer
normale
temperatuur bereikt.
3. Plaats geen verse etenswaren
totdat deze storing is verholpen.
Sr –
Indicator
ingestelde
waarde op
scherm
ingestelde
waarde
koeler
Sr –
Indicator
ingestelde
waarde op
scherm
ingestelde
waarde
vriezer en
koeler
Ideale
temperatuur
"Comp. koelkast
niet koud
genoeg"
ter referentie is +4
o
C. Indien u deze
waarschuwing ziet
heeft u kans dat
uw etenswaren
bederven.
Het is een
"Waarschuwing
niet koud
genoeg"
combinatie van
foutmelding 'niet
koud genoeg'
voor beide
compartimenten.
NL -27-
1. Stel de temperatuur van de
koelkast in op een koudere
waarde of gebruik super
koelstand, totdat de koelkast
normale temperatuur bereikt.
2. Open de deur niet totdat deze
storing is verholpen.
U zult deze storing zien
wanneer het apparaat voor
het eerst gestart wordt.
Deze zal verdwijnen
wanneer het apparaat
normale temperaturen bereikt.
Sr –
Indicator
ingestelde
waarde op
scherm
ingestelde
waarde
koeler
De etenswaren
Koelkast te
koud
zullen beginne
te bevriezen door
een te koude
temperatuur
Wanneer de
stroomvoorziening
'--'
"Waarschuwing
laag voltage"
lager dan 170 V
valt
gaat het apparaat
in slaapstand.
1. Controleer of de ''super
koelstand'' ingesteld is
2. Verhoog de ingestelde
temperatuur van de koelkast
Dit is geen storing. Dit voorkomt
schade aan de compressor.
Deze waarschuwing verdwijnt
wanneer
de spanning het vereiste niveau
bereikt.
Als uw koelkast niet werkt;
• Is er een stroompanne?
• Zit de stekker correct in het stopcontact?
• Is de zekering van het stopcontact waar de stekker werd ingevoerd of de
hoofdzekering gesprongen?
• Is het stopcontact defect? Om dit te controleren, kunt u de stekker van de
koelkast in een stopcontact waarvan u zeker bent dat het werkt.
Als u koelkast onvoldoende afkoelt;
• Is de temperatuur correct aangepast?
• Wordt de deur van uw koelkast regelmatig geopend en een poosje open
gelaten?
• Is de deur van uw koelkast correct gesloten?
• Hebt u een schotel of etenswaren bovenop de koelkast geplaatst die in
contact staan met de achterwand van uw koelkast waardoor de luchtcirculatie
wordt geblokkeerd?
• Is uw koelkast te veel gevuld?
• Is er voldoende afstand tussen uw koelkast en de achter- en zijwanden?
• Valt de omgevingstemperatuur tussen de waarden die gepreciseerd zijn in
de handleiding?
Als de etenswaren in uw koelkast overmatig gekoeld zijn
• Is de temperatuur correct aangepast?
NL -28-
• Werden er recent vele etenswaren in de koelkast geplaatst? In dat geval kan
uw koelkast te veel gekoeld worden in het koelvak omdat het langer duurt
om deze etenswaren te koelen.
Als uw koelkast te luidruchtig is;
• Om het ingestelde koelniveau te handhaven, kan de compressor af en toe
worden geactiveerd. Lawaai van uw koelkast op dat moment is normaal en
te wijten aan de werking. Als het vereiste koelniveau bereikt is, zal het lawaai
automatisch verminderen. Als het lawaai aanhoudt;
• Is uw apparaat stabiel? Zijn de voetjes correct aangepast?
• Staat er iets achter uw koelkast?
• Trillen de laden of schotels op de laden? Vervang de laden en/of schotels
als dit het geval is.
• Trillen de voorwerpen bovenop uw koelkast?
Normale geluiden;
Krakend geluid (ijs kraakt):
• Tijdens automatisch ontdooien.
• Als het apparaat gekoeld of opgewarmd wordt (omwille van de expansie van
het materiaal van het apparaat).
Kort kraken: Hoorbaar wanneer de thermostaat de compressor in- of
uitschakelt.
Lawaai van de compressor (normaal motorgeluid): Dit geluid wijst er op
dat de compressor normaal werkt. De compressor kan meer lawaai maken
gedurende een korte periode wanneer hij wordt ingeschakeld.
Borrelend geluid en spatten: Dit lawaai wordt veroorzaakt door het koelmiddel
dat door de systeemleidingen stroomt.
Lawaai van stromend water: Normaal lawaai van stromend water naar de
verdampingscontainer tijdens het ontdooien. Dit lawaai is hoorbaar tijdens het
ontdooien.
Lawaai van blazende lucht (normaal lawaai van de ventilator): Dit lawaai is
hoorbaar in koelkasten zonder ijsafzetting tijdens de normale werking van het
systeem omwille van de luchtcirculatie.
Als er vochtigheid accumuleert in de koelkast;
• Zijn alle etenswaren correct verpakt? Werden de containers gedroogd voor
ze in de koelkast werden geplaatst?
• Worden de deuren van de koelkast regelmatig geopend? Vocht uit de kamer
dringt binnen in de koelkast wanneer de deuren worden geopend. Het vocht
zal sneller accumuleren als u de deuren regelmatig opent, in het bijzonder
als de kamer een hoge vochtigheidsgraad heeft.
NL -29-
• De vorming van waterdruppels op de achterwand na automatisch ontdooien
is normaal. (In statische modellen)
Als de deuren niet correct worden geopend en gesloten:
• Beletten de etenswaren de sluiting van de deur?
• Werden de deurvakken, laden en rekken correct geplaatst?
• Zijn de deurpakkingen stuk of versleten?
• Staat uw koelkast op een vlakke ondergrond?
Als de randen van de koelkast warm zijn waarmee het deurscharnier in
contact komt;
In het bijzonder tijdens de zomer (warm weer) kunnen de oppervlakte waarmee
het scharnier in aanraking komt opwarmen tijdens de werking van de compressor.
Dit is normaal.
BELANGRIJKE OPMERKINGEN:
• De compressor beveiligingsfunctie wordt ingeschakeld na plotse
stroompannes of na het verwijderen van de stekker omdat het gas
koelsysteem nog niet gestabiliseerd is. Uw koelkast start na 5 minuten, u
hoeft zich nergens zorgen om te maken.
• Als u uw koelkast gedurende een lange periode niet zult gebruiken (bijv. de
zomervakantie), moet u de stekker verwijderen uit het stopcontact. Maak uw
koelkast schoon volgens Deel 4 en laat de deur open om vocht en geurtjes
te vermijden.
• Als het probleem aanhoudt nadat u alle bovenstaande instructies hebt
gevolgd, moet u de dichtstbijzijnde geautoriseerde onderhoudsdienst
raadplegen.
• Het apparaat dat u hebt gekocht werd ontworpen voor gebruik bij u thuis en
mag uitsluitend bij u thuis en voor de bepaalde doeleinden worden gebruikt.
Het is niet geschikt voor commercieel of algemeen gebruik. Als de gebruiker
het apparaat gebruikt op een wijze die niet compatibel is met deze functies
benadrukken we dat de producent en de verdeler niet verantwoordelijk kan
worden gesteld voor reparatiewerken en defecten in de garantieperiode.
• De levensduur van uw apparaat vermeld en verklaard door het Ministerie van
Industrie is 10 jaar (de periode dat onderdelen vereist worden bijgehouden
voor de correcte werking van het apparaat).
NL -30-
Tips Om Energıe Te Besparen
1– Installeer het apparaat in een koele, goed geventileerde ruimte, maar niet
in direct zonlicht en niet in de buurt van een warmtebron (radiator, fornuis,
etc.). Zo niet moet u een isolerende plaat gebruiken.
2– Laat warme dranken en etenswaren eerst afkoelen buiten het apparaat.
3– Plaat ingevroren etenswaren in het koelvak. De lage temperatuur van de
ingevroren etenswaren zullen het koelvak helpen koel houden wanneer ze
ontdooien. Zo bespaart u energie. Als u de ingevroren etenswaren gewoon
buiten de koelkast plaatst, verliest u energie.
4– Wanneer u dranken in de koelkast plaatst, moet u ze afdekken. Zo niet
verhoogt de vochtigheid in het apparaat. Dit verhoogt de werkingstijd.
Afdekken van dranken helpt de geur en smaak te bewaren.
5– Wanneer u etenswaren en dranken plaatst, moet u de deur van het
apparaat zo kort mogelijk openen.
6– Houd de deksels gesloten van andere vakken met verschillende
temperaturen in het apparaat (groentevak, koeler, ...etc ).
7– De pakking van de deur moet schoon en vouwbaar zijn. Vervang versleten
pakkingen.
NL -31-
DEEL 6.
DE ONDERDELEN VAN HET APPARAAT EN DE
COMPARTIMENTEN
A
13
1
12
2
3
11
4
5
B
6
10
7
9
8
7)Vriezer onderste lade
1)Koelkastplanken
8)Stelvoeten
2)Chiller-gedeelte *
9)Ijslade
3)Deksel groentelade
10)Glasplaat
4)Groentelade
11)Flessenrek
5)Vriezer lade
12)Bovenste deurplank
6) Vriezer lade
13)Eihouder
* In sommige modellen
Deze presentatie dient enkel als informatie over de onderdelen van het
apparaat. Onderdelen kunnen variëren naargelang het model van het
apparaat.
NL -32-
www.aeg.com/shop
52292434
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement