Electrolux EHH6240ISK Упатство за користење

Electrolux EHH6240ISK Упатство за користење
EHH6240ISK
SQ
MK
Vatër gatimi
Плоча за готвење
Udhëzimet për përdorim
Упатство за ракување
2
19
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................2
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 4
3. INSTALIMI.......................................................................................................... 7
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT...............................................................................9
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM...........................................................................10
6. UDHËZIME DHE KËSHILLA............................................................................ 12
7. KUJDESI DHE PASTRIMI................................................................................ 13
8. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE........................................................................... 14
9. TË DHËNAT TEKNIKE..................................................................................... 16
10. EFIKASITETI ENERGJETIK...........................................................................17
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe
elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që
ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të
shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.electrolux.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
1.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
SHQIP
3
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e
arritshme janë të nxehta.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ky duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
Fëmijët e moshës 3 vjeç e poshtë duhet të mbahen
gjithmonë larg nga kjo pajisje kur ajo është në punë.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme
nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të
shmangni prekjen e elementeve ngrohëse. Fëmijët
nën 8 vjeç duhet të mbahen larg, nëse nuk
mbikëqyren vazhdimisht.
Mos e përdorni pajisjen nëpërmjet një kohëmatësi të
jashtëm ose një sistemi komandimi të veçuar.
PARALAJMËRIM: Gatimi i pambikëqyrur me yndyrë
ose vaj mbi pianurë mund të jetë i rrezikshëm dhe
mund të shkaktojë zjarr.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos provoni ASNJËHERË ta fikni zjarrin me ujë, por
fikni pajisjen dhe pastaj mbuloni flakën, p.sh. me një
kapak ose me batanije kundër zjarrit.
KUJDES: Procesi i gatimit duhet të mbikëqyret.
Proceset e shkurtra të gatimit duhet të mbikëqyren
vazhdimisht.
PARALAJMËRIM: Rrezik zjarri: Mos ruani artikuj mbi
sipërfaqet e gatimit.
Objektet metalike si thikat, pirunët, lugët dhe kapakët
nuk duhet të vendosen mbi sipërfaqen e pianurës,
sepse mund të nxehen.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar
pajisjen.
Pas përdorimit, fikini elementin e pianurës me çelësin
e kontrollit dhe mos u mbështetni te funksionimi i
detektorit të enëve.
Nëse sipërfaqja prej qeramike / xhami kriset, fikeni
pajisjen për të shmangur mundësinë e goditjes
elektrike.
Nëse kablloja ushqyese është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose
persona të kualifikuar për të shmangur rreziqet.
PARALAJMËRIM: Përdorni vetëm mbrojtëset e
pianurës të përcaktuara nga prodhuesi i pajisjes së
gatimit ose të cilësuara si të përshtatshme nga ky i
fundit në udhëzimet e përdorimit, ose mbrojtëset e
pianurës të integruara në pajisje. Përdorimi i
mbrojtëseve të papërshtatshme mund të shkaktojë
aksidente.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instalojë
këtë pajisje.
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
•
•
•
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Ruani largësitë minimale nga pajisjet
dhe njësitë e tjera.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
kepuce te mbyllura.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
Mbyllini sipërfaqet e prera me një
izolues për të mos lejuar që lagështira
të shkaktojë fryrje.
Mbroni pjesën e poshtme të pajisjes
nga avulli dhe lagështira.
Mos e instaloni pajisjen pranë dyerve
ose nën dritare. Duke vepruar kështu
do të parandaloni rënien e enëve të
nxehta të gatimit nga pajisja kur hapet
dera ose dritarja.
Nëse pajisja instalohet mbi sirtarë
sigurohuni që hapësira mes pjesës së
poshtme të pajisjes dhe sirtarit të
sipërm, të jetë e mjaftueshme për
qarkullimin e ajrit.
Pjesa e poshtme e pajisjes mund të
nxehet. Sigurohuni që të instalohet
një panel ndarës me material që nuk
digjet poshtë pajisjes për të
parandaluar arritjen e pjesës së
poshtme.
Sigurohuni që te hapësira e ventilimit
prej 2 mm, mes sipërfaqes së gatimit
dhe pjesës ballore të njësisë nën të,
të qëndrojë e lirë. Garancia nuk
mbulon gjithmonë dëmtimet e
shkaktuara nga mungesa e hapësirës
së mjaftueshme të ventilimit.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
Pajisja duhet tokëzuar.
Përpara se të kryeni ndonjë veprim,
sigurohuni që pajisja të jetë shkëputur
nga rryma.
Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë
me karakteristikat e rrjetit elektrik.
Nëse nuk përkojnë, kontaktoni me një
elektricist.
Sigurohuni që pajisja të instalohet
saktë. Kablloja ose spina e lirë ose e
papërshtatshme elektrike (nëse ka)
mund ta nxehë shumë terminalin.
Përdorni kabllo elektrike të
përshtatshme.
Mos i lini kabllot elektrike të
përdridhen.
Sigurohuni që të jetë instaluar
mbrojtja ndaj goditjeve elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Përdorni mbërthyesen e lirimit të
tensionit të kabllos.
Sigurohuni që kablloja ose spina
elektrike (nëse ka) të mos prekë
pajisjen e nxehtë ose enët e nxehta të
gatimit, kur e lidhni pajisjen me prizat
që gjenden pranë
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatues.
Sigurohuni që të mos dëmtoni spinën
elektrike (nëse ka) ose kabllon
elektrike. Kontaktoni me qendrën e
autorizuar të shërbimit ose me një
elektriçist për ndërrimin e kabllos
elektrike të dëmtuar.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me
korrent dhe të izoluara duhet të
shtrëngohet në mënyrë të tillë që të
mos hiqet pa vegla.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Nëse priza është e lirë, mos e futni
spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Përdorni vetëm pajisjet e duhura
izoluese: çelësa mbrojtës të linjës,
siguresa (siguresa tip vidë të hequra
nga mbajtësja), çelësa të humbjeve
në neutral dhe kontaktorë.
Instalimi elektrik duhet të ketë një
pajisje izoluese, e cila ju lejon të
shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike
në të gjitha polet. Pajisja izoluese
duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, djegiesh dhe
goditjeje elektrike.
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin, etiketat dhe
veshjen mbrojtëse (nëse ka) përpara
përdorimit për herë të parë.
Përdoreni pajisjen në mjedis shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos e lini pajisjen të pambikëqyrur
gjatë punës.
Fikini zonat e gatimit pas çdo
përdorimi.
Mos u mbështesni në detektorin e
tiganëve.
Mos vendosni takëme dhe kapakë
tenxheresh mbi zonat e gatimit. Ato
mund të nxehen shumë.
Mos e përdorni pajisjen me duar të
lagura ose kur ajo ka kontakt me ujin.
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe
pune ose për të mbajtur sende.
Nëse sipërfaqja e pajisjes kriset,
shkëputeni menjëherë pajisjen nga
rrjeti elektrik. Kjo bëhet për të
parandaluar goditjet elektrike.
Përdoruesit me stimulues kardiak
duhet të mbajnë një distancë
minimale prej 30 cm nga zonat e
gatimit me induksion kur pajisja është
në punë.
Kur e vendosni ushqimin në vaj të
nxehtë, ai mund të spërkasë.
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe shpërthimi
•
Yndyrat dhe vajrat kur nxehen mund
të lëshojnë avuj të ndezshëm.
Mbajeni flakën ose objektet e nxehura
larg nga yndyrat dhe vajrat kur
gatuani me to.
Avujt që lëshon vaji shumë i nxehtë
mund të shkaktojnë ndezje spontane.
Vaji i përdorur që përmban mbetje
ushqimore, mund të shkaktojë zjarr në
temperaturë më të ulët sesa vaji që
përdoret për herë të parë.
Mos vendosni produkte që marrin
flakë ose sende të lagura me
produkte të ndezshme brenda, pranë
pajisjes ose mbi të.
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
•
•
Mos mbani enë të nxehta mbi panelin
e kontrollit.
Mos vendosni kapak të nxehtë tigani
në një sipërfaqen e xhamit të
pianurës.
Mos vini enë bosh mbi pllakën e
nxehtë.
•
•
•
•
Bëni kujdes të mos lini objekte ose
enë gatimi të bien mbi pajisje.
Sipërfaqja mund të dëmtohet.
Mos i aktivizoni zonat e gatimit me
enë të zbrazëta ose pa enë gatimi.
Mos vendosni letër alumini mbi
pajisje.
Enët e gatimit prej gize ose alumini të
derdhur ose enët me fund të dëmtuar
mund ta gërvishtin xhamin/qeramikën
prej xhami. Gjithmonë ngrijini këto
objekte peshë kur duhet t'i lëvizni në
sipërfaqen e gatimit.
Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
Ajo nuk duhet të përdoret për qëllime
të tjera, për shembull për ngrohje
dhome.
2.4 Kujdesi dhe pastrimi
•
•
•
•
Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
Çaktivizojeni pajisjen dhe lëreni të
ftohet para se ta pastroni.
Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni
pajisjen nga energjia elektrike.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe
avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale të
ashpra pastruese, tretës ose objekte
metalike.
2.5 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
•
•
•
Kontaktoni autoritetin e bashkisë suaj
për t'u informuar mbi mënyrën e
duhur të hedhjes së pajisjes.
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
2.6 Shërbimi
•
•
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
një qendër të autorizuar shërbimi.
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
SHQIP
7
3. INSTALIMI
në njësitë inkaso dhe në planin e punës,
sipas standardeve në fuqi.
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
3.3 Kablloja e lidhjes
3.1 Përpara instalimit
•
Përpara se të instaloni vatrën, shkruani
informacionin e mëposhtëm nga pllaka e
specifikimeve. Pllaka e specifikimeve
gjendet në pjesën e poshtme të vatrës.
•
Numri i serisë ...........................
3.2 Pianurat inkaso
Pianura është e pajisur me një kabllo
lidhëse.
Për të zëvendësuar kabllon e
energjisë që është dëmtuar, përdorni
llojin e kabllos së energjisë në vijim
(ose me vlerë më të lartë): H05V2V2F T min 90°C. Flisni me Qendrën
lokale të Shërbimit.
Përdorin pianurat inkaso përdorini vetëm
pasi ta keni montuar pianurën siç duhet
3.4 Montimi
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
8
www.electrolux.com
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
3.5 Kutia mbrojtëse
Nëse përdorni kuti mbrojtëse (aksesor
shtesë), hapësira e përparme e
qarkullimit të ajrit prej 2 mm dhe
dyshemeja mbrojtëse menjëherë poshtë
vatrës nuk janë të nevojshme. Aksesori i
kutisë mbrojtëse mund të mos jetë i
disponueshëm në disa vende. Ju lutemi
kontaktoni shitësin lokal.
Nëse e instaloni vatrën mbi
një furrë, nuk mund të
përdorni kutinë mbrojtëse.
SHQIP
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
4.1 Pamja e sipërfaqes së gatimit
1 Zonë gatimi me induksion
2 Paneli i kontrollit
1
1
145 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
1
2
4.2 Struktura e panelit të kontrollit
1
2
3
4
5
Përdorni fushat me sensor për të përdorur pajisjen. Ekranet, treguesit dhe sinjalet
akustike tregojnë se cilat funksione përdoren.
Fusha Funksioni
e
senso
rit
Komenti
NDEZUR/FIKUR
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar
pianurën.
2
Bllokimi / Mekanizmi i
sigurisë për fëmijët
Për të bllokuar/zhbllokuar panelin e
kontrollit.
3
-
Për të zgjedhur zonën e gatimit.
Ekrani i cilësimit të
nxehtësisë
Për të treguar cilësimin e nxehtësisë.
-
Për të vendosur cilësimin e nxehtësisë.
1
4
5
/
4.3 Ekranet e cilësimit të nxehtësisë
Ekrani
Përshkrimi
Zona e gatimit është e çaktivizuar.
9
10
www.electrolux.com
Ekrani
Përshkrimi
Zona e gatimit është në punë.
-
Funksioni i fuqisë janë aktivë.
+ numri
Ka një keqfunksionim.
Një zonë gatimi është ende e nxehtë (nxehtësi e mbetur).
Vihet në punë funksioni Bllokimi / Mekanizmi i sigurisë për
fëmijët.
Enë gatimi jo e duhur ose shumë e vogël ose mbi zonën e gatimit
nuk ka enë.
Fikja automatike funksionon.
4.4 Treguesi i nxehtësisë së
mbetur
PARALAJMËRIM!
Rrezik djegieje nga
nxehtësia e mbetur.
Zonat e gatimit me induksion lëshojnë
nxehtësinë e nevojshme për procesin e
gatimit drejtpërdrejt në bazamentin e
enës. Qeramika e xhamit nxehet nga
nxehtësia e enës.
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
•
5.1 Aktivizimi dhe çaktivizimi
Prekni
për 1 sekondë për ta aktivizuar
ose për ta çaktivizuar vatrën e gatimit.
5.2 Fikja automatike
Funksioni e çaktivizon pianurën
automatikisht nëse:
•
•
•
•
të gjitha zonat e gatimit janë të
çaktivizuara,
nuk cilësoni nxehtësinë pasi aktivizoni
pianurën,
derdhni ose futni diçka në panelin e
kontrollit për më shumë se 10
sekonda, (tavë, leckë, etj.). Bie një
sinjal akustik dhe pianura
çaktivizohet. Hiqni objektin ose
pastroni panelin e kontrollit.
pianura nxehet shumë (p.sh. kur një
tenxhere zien pa ujë brenda). Lëreni
•
zonën e gatimit të ftohet përpara se ta
përdorni pianurën sërish.
po përdorni një enë të pasaktë.
Simboli
ndizet dhe zona e gatimit
çaktivizohet automatikisht pas 2
minutash.
nuk e çaktivizoni një zonë gatimi ose
ndryshoni cilësimin e nxehtësisë. Pas
njëfarë kohe
ndizet dhe pianura
çaktivizohet.
Lidhja ndërmjet cilësimit të nxehtësisë
dhe kohës pas së cilës çaktivizohet
pianura:
Cilësimi i
nxehtësisë
,1-2
Pianura
çaktivizohet pas
6 orësh
3-4
5 orësh
5
4 orësh
6-9
1,5 orësh
SHQIP
5.3 Zgjedhja e zonës së gatimit
Kur çaktivizoni pianurën,
çaktivizoni edhe këtë
funksion.
Për të caktuar zonën e gatimit prekni
që lidhet me këtë
fushën e sensorit
zonë. Ekrani jep treguesin e cilësimit të
nxehtësisë (
5.7 Mekanizmi i sigurisë për
fëmijët
).
5.4 Cilësimi i nxehtësisë
Ky funksion parandalon përdorimin
aksidental të pianurës.
Vendosni zonën e gatimit.
Prekni
Për të aktivizuar funksionin: aktivizoni
për të ngritur cilësimin e
nxehtësisë. Prekni
pianurën me
për të ulur
Ky funksion vë më shumë fuqi në
dispozicion të zonave të gatimit me
induksion. Funksioni mund të aktivizohet
për zonën e gatimit me induksion vetëm
për një periudhë të kufizuar kohe. Pas
kësaj kohe, zona e gatimit me induksion
kthehet automatikisht në cilësimin e
nxehtësisë më të lartë.
Drejtojuni kapitullit "Të
dhëna teknike".
për 4 sekonda.
ndizet. Çaktivizoni pianurën me
.
Për të anashkaluar funksionin vetëm
për kohë gatimi: aktivizoni pianurën me
.
ndizet. Prekni
për 4 sekonda.
Caktoni cilësimin e nxehtësisë në 10
sekonda. Ju mund të përdorni pianurën.
Kur e çaktivizoni pianurën me
funksioni punon sërish.
•
derisa
të ndizet.
•
•
Për të çaktivizuar funksionin: prekni
.
•
5.6 Bllokimi
Mund ta bllokoni panelin e kontrollit gjatë
funksionimit të zonave të gatimit. Kjo
parandalon ndryshimin aksidental të
cilësimit të nxehtësisë.
Vendosni në fillim cilësimin e
nxehtësisë.
. Aktivizohet cilësimi i mëparshëm i
nxehtësisë.
. Mos caktoni cilësimet e
nxehtësisë. Prekni
5.8 Menaxhimi i fuqisë
Për të aktivizuar funksionin për një
zonë gatimi: fillimisht caktoni zonën e
gatimit dhe më pas caktoni cilësimin
Për të çaktivizuar funksionin: prekni
.
Për të çaktivizuar funksionin: aktivizoni
pianurën me
ndizet për 4 sekonda.
për 4 sekonda.
ndizet. Çaktivizoni pianurën me
5.5 Funksioni i fuqisë
Për të aktivizuar funksionin: prekni
. Mos caktoni cilësimet e
nxehtësisë. Prekni
cilësimin e nxehtësisë. Prekni
dhe
njëkohësisht për ta çaktivizuar zonën e
gatimit.
maksimal të nxehtësisë. Prekni
11
.
•
•
Zonat e gatimit grupohen sipas
vendndodhjes dhe numrit të fazave në
pianurë. Shikoni figurën.
Secila fazë ka ngarkesë maksimale
elektrike prej 3300 W.
Funksioni e ndan fuqinë mes zonave
të gatimit të lidhura me të njëjtën fazë.
Funksioni aktivizohet kur ngarkesa
totale elektrike e zonave të gatimit të
lidhura me një fazë i kalon 3300 W.
Funksioni e ul fuqinë mes zonave në
zonat e tjera të gatimit të lidhura me
të njëjtën fazë.
Afishimi i cilësimit të nxehtësisë së
zonave të reduktuara alternohet mes
cilësimit të zgjedhur të nxehtësisë dhe
cilësimit të nxehtësisë së reduktuar.
Pas pak kohe, afishimi i cilësimit të
nxehtësisë së zonave të reduktuara
qëndron në cilësimin e nxehtësisë së
reduktuar.
12
www.electrolux.com
6. UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
6.1 Enët e gatimit
Për zonat e gatimit me
induksion, fusha e fortë
elektromagnetike e krijon
shumë shpejt nxehtësinë në
enën e gatimit.
Përdorini zonat e gatimit me
induksion me enë gatimi të
përshtatshme.
Materialet e enëve të gatimit
•
i përshtatshëm: hekur i derdhur,
çelik, çelik i smaltuar, inoks, me fund
me shumë shtresa (e cilësuar si e
përshtatshme nga prodhuesi).
• i papërshtatshëm: alumini, bakri,
tunxhi, qelqi, qeramika, porcelani.
Ena është e përshtatshme për një
pianurë me induksion nëse:
•
•
uji zien shumë shpejt në një zonë të
vendosur në cilësimin më të lartë të
nxehtësisë.
fundi i enës tërhiqet nga një magnet.
Fundi i enëve të gatimit
duhet të jetë sa më i trashë
dhe më i rrafshët që të jetë e
mundur.
Përmasat e enës së gatimit
Zonat e gatimit me induksion u
përshtaten automatikisht deri diku
përmasës së fundit të enëve.
Efikasiteti i zonës së gatimit është i lidhur
me diametrin e enës së gatimit. Enët me
diametër më të vogël se diametri minimal
thithin vetëm një pjesë të energjisë së
krijuar nga zona e gatimit.
Drejtojuni kapitullit "Të
dhëna teknike".
6.2 Zhurmat gjatë punës
Nëse arrini të dëgjoni:
•
zhurmë kërcitëse: enët janë të
përbëra nga materiale të ndryshme
(strukturë sandviç).
• tingull fishkëllime: e përdorni zonën e
gatimit me nivel të lartë fuqie dhe ena
është e përbërë nga materiale të
ndryshme (struktura sandviç).
• gumëzhitje: po përdorni nivel të lartë
fuqie.
• kërcitje: po ndodh një proces
shkëmbimi elektrik.
• fërshëllimë, zukatje: ventilatori po
punon.
Zhurmat janë normale dhe nuk
tregojnë se ka keqfunksionim të
pianurës.
6.3 Shembuj të përdorimeve
për gatim
Lidhja midis cilësimit të nxehtësisë dhe
konsumit të energjisë së zonës së gatimit
nuk është lineare. Kur ju rritni cilësimin e
SHQIP
nxehtësisë, rritja nuk është në proporcion
me rritjen e konsumit të energjisë së
zonës së gatimit. Kjo do të thotë se zona
e gatimit me cilësim mesatar nxehtësie
përdor më pak se gjysmën e fuqisë së
saj.
Cilësimi i
nxehtësisë
13
Të dhënat në tabelë janë
vetëm udhëzuese.
Përdoreni për:
Koha
(minut
a)
Mbajeni të ngrohtë ushqimin
e gatuar.
sipas
Mbulojeni enën e gatimit me
nevojës kapak.
1-2
Salcë holandeze, shkrirje:
gjalpë, çokollatë, xhelatinë.
5 - 25
1-2
Mpiksje: omëleta të shkrifëta, 10 - 40
vezë të pjekura.
Gatuani me kapakun tw
vendosur mbi enwn e
gatimit.
2-3
Zierje orizi dhe gatesa me
bazë qumështi; ngrohje
ushqimesh të gatshme.
25 - 50
Shtoni të paktën dy herë aq
lëng sa orizi, trazojini
gatesat me qumësht gjatë
gatimit.
3-4
Gatim me avull i perimeve,
peshkut, mishit.
20 - 45
Shtoni disa lugë gjelle lëng.
4-5
Gatim i patateve me avull.
20 - 60
Përdorni maksimumi ¼ l ujë
për 750 g patate.
4-5
Gatim i sasish më të mëdha
ushqimi, mishi me lëng dhe
supash.
60 150
Deri në 3 l lëng plus
përbërësit.
6-7
Skuqje e lehtë: eskallop,
mish viçi me djathë e
proshutë, kotëleta, qofte,
salsiçe, mëlçi, salcë, vezë,
petulla, gjevrek.
sipas
Kthejini në gjysmën e kohës.
nevojës
7-8
Skuqje e fortë, të thekura,
fileto mishi, biftekë.
5 - 15
9
Zierje uji, zierje makaronash, kaurdisje mishi (gulash, mish rosto),
patate të skuqura.
-1
Këshilla
Trazojeni herë pas here.
Kthejini në gjysmën e kohës.
Zierje sasish të mëdha uji. Funksioni i fuqisë aktivizohet.
7. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
7.1 Informacione të
përgjithshme
•
Pastroni pjanuren pas çdo përdorimi.
14
www.electrolux.com
•
•
•
•
Përdorni gjithmonë enë me bazament
të pastër.
Gërvishtjet ose njollat e errëta mbi
sipërfaqe nuk ndikojnë në
funksionimin e pjanures.
Përdorni një pastrues të veçantë që
mund të përdoret për sipërfaqen e
pjanures.
Përdorni kruajtëse të posaçme për
xhamin.
7.2 Pastrimi i pianurës
•
Hiqni menjëherë: plastmasë të
shkrirë, celofan, sheqer dhe ushqime
me sheqer. Nëse nuk e bëni, pianura
mund të dëmtohet nga papastërtia.
Kini kujdes të shmangni djegiet.
•
•
Vendoseni kruajtësen speciale mbi
sipërfaqen e xhamit në një kënd të
ngushtë dhe rrëshqiteni tehun mbi
sipërfaqe.
Hiqeni kur pianura të jetë ftohur
mjaftueshëm: njollat e çmërsit,
rrëketë e ujit, njollat e yndyrës,
çngjyrosjet e ndritshme metalike.
Pastrojeni pianurën me një leckë të
njomë dhe me detergjent jo-gërryes.
Pas pastrimit, thajeni pianurën me një
leckë të butë.
Heqja e çngjyrosjeve të ndritshme
metalike: përdorni një solucion me
ujë dhe uthull dhe pastroni sipërfaqen
e xhamit me një leckë të njomë.
8. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
8.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Nuk arrini ta aktivizoni ose
ta vini në punë pianurën.
Pianura nuk është e lidhur
me rrjetin elektrik ose nuk
është lidhur saktë.
Kontrolloni nëse pianura
është lidhur siç duhet me
rrjetin elektrik. Referojuni
qarkut të lidhjes.
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
mosfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht,
kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
Aktivizojeni pianurën
sërish dhe caktojeni
cilësimin e nxehtësisë në
më pak se 10 sekonda.
Keni prekur njëkohësisht 2
ose më shumë fusha me
sensor.
Prekni vetëm një fushë me
sensor.
Mbi panelin e kontrollit ka
njolla uji ose njolla yndyre.
Pastroni panelin e
kontrollit.
SHQIP
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Bie një sinjal akustik dhe
pianura çaktivizohet.
Bie një sinjal akustik kur
pianura çaktivizohet.
Keni vendosur diçka mbi
një ose më shumë fusha
me sensor.
Hiqni objektin nga fushat
me sensor.
Vatra çaktivizohet.
Keni vendosur diçka mbi
Hiqni objektin nga fusha
me sensor.
fushën me sensor
.
15
Treguesi i nxehtësisë së
mbetur nuk ndizet.
Zona nuk është e nxehtë,
sepse ka punuar vetëm
për pak kohë.
Nëse zona ka qëndruar
ndezur mjaftueshëm për të
qenë e nxehtë, flisni me
një qendër të autorizuar
shërbimi.
Cilësimi i nxehtësisë
ndryshon midis dy
niveleve.
Funksioni i menaxhimit të
fuqisë vihet në punë.
Drejtojuni kapitullit
"Përdorimi i përditshëm".
Fushat me sensor nxehen. Ena e gatimit është tepër e Nëse është e mundur,
madhe ose e keni
vendosini enët e mëdha në
vendosur shumë afër
zonat e pasme të gatimit.
butonave komandues.
Ndizet
.
Fikja automatike është
aktive.
Çaktivizojeni pianurën dhe
aktivizojeni sërish.
Ndizet
.
Është aktiv funksioni i
sigurisë për fëmijët ose
bllokimi.
Drejtojuni kapitullit
"Përdorimi i përditshëm".
Ndizet
.
Nuk ka enë mbi zonën e
gatimit.
Vendosni enë mbi zonën e
gatimit.
Ena është e
papërshtatshme.
Përdorni enë të
përshtatshme.
Drejtojuni kapitullit
"Udhëzime dhe këshilla".
Diametri i bazamentit të
enës është shumë i vogël
për zonën e gatimit.
Përdorni enë gatimi me
përmasa të sakta.
Drejtojuni kapitullit "Të
dhëna teknike".
Ka një gabim në pianurë.
Shkëputeni pianurën për
pak kohë nga rrjeti elektrik.
Hiqni siguresën nga
sistemi elektrik i shtëpisë.
Lidheni atë sërish. Nëse
Afishohet
numër.
dhe një
ndizet sërish,
kontaktoni me qendrën e
autorizuar të shërbimit.
16
www.electrolux.com
Problemi
Ndizet
.
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Ka një defekt në pianurë,
sepse ena e ka avulluar
ujin. Janë në punë fikja
automatike dhe mbrojtja
nga mbinxehja për zonat.
Çaktivizoni pianurën.
Hiqeni enën e nxehtë. Pas
afro 30 sekondave,
aktivizojeni sërish zonën e
gatimit. Nëse problemi
ishte ena e gatimit,
mesazhi i gabimit fiket.
Treguesi i nxehtësisë së
mbetur mund të vazhdojë
të rrijë ndezur. Lëreni enën
e gatimit që të ftohet
mjaftueshëm. Kontrolloni
nëse ena e gatimit
përshtatet me pianurën.
Drejtojuni kapitullit
"Udhëzime dhe këshilla".
8.2 Nëse nuk mund të gjeni
zgjidhje...
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje,
kontaktoni shitësin tuaj ose me një
qendër shërbimi të autorizuar. Jepni të
dhënat nga pllaka e specifikimeve. Jepni
gjithashtu kodin me tre shifra për xhamin
qeramik (ndodhet në qoshe të sipërfaqes
prej qelqi) dhe mesazhin e defektit që
ndizet. Sigurohuni që pianurën ta keni
përdorur saktë. Nëse jo, servisi nga
tekniku i shërbimit apo shitësi nuk do të
jetë falas, edhe gjatë periudhës së
garancisë. Udhëzimet lidhur me qendrën
e shërbimit dhe kushtet e garancisë janë
në broshurën e garancisë.
9. TË DHËNAT TEKNIKE
9.1 Etiketa e specifikimeve
Modeli EHH6240ISK
Lloji 60 GAP D5 AU
Induksioni 6.6 kW
Nr. i serisë .................
ELECTROLUX
PNC 949 492 087 02
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Prodhuar në Rumani
6.6 kW
9.2 Specifikimi i zonave të gatimit
Zona e gatimit Fuqia
nominale
(cilësimi
maksimal i
nxehtësisë)
[W]
Funksioni i
fuqisë [W]
Kohëzgjatja
maksimale
Funksioni i
fuqisë [min]
Diametri i enës
së gatimit
[mm]
Majtas,
përpara
2800
10
180 - 210
2300
SHQIP
17
Zona e gatimit Fuqia
nominale
(cilësimi
maksimal i
nxehtësisë)
[W]
Funksioni i
fuqisë [W]
Kohëzgjatja
maksimale
Funksioni i
fuqisë [min]
Diametri i enës
së gatimit
[mm]
Majtas, e
pasme
1200
-
-
125 - 145
Djathtas,
përpara
1200
1800
4
125 - 145
Djathtas, e
pasme
1800
-
-
145 - 180
Fuqia e zonave të gatimit mund të jetë
pak më e ndryshme nga të dhënat në
tabelë. Ajo ndryshon në varësi të
materialit dhe të përmasave të enëve të
gatimit.
Për rezultate optimale gatimi, përdorni
enë gatimi me diametër jo më të madh
se ai i dhënë në tabelë.
10. EFIKASITETI ENERGJETIK
10.1 Informacioni i produktit sipas EU 66/2014
Identifikimi i modelit
EHH6240ISK
Lloji i pianurës
Pianurë inkaso
Numri i zonave të gatimit
4
Teknologjia e nxehjes
Induksioni
Diametri i zonave rrethore Majtas, përpara
të gatimit (Ø)
Majtas, e pasme
Djathtas, përpara
Djathtas, e pasme
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Konsumi i energjisë për
zonë gatimi (EC electric
cooking)
190,1 Wh/kg
181,0 Wh/kg
181,0 Wh/kg
181,6 Wh/kg
Majtas, përpara
Majtas, e pasme
Djathtas, përpara
Djathtas, e pasme
Konsumi i energjisë i
pianurës (EC electric
hob)
183,4 Wh/kg
EN 60350-2 - Pajisje shtëpiake gatimi
me energji elektrike - Pjesa 2: Pianurat Metodat e matjes së performancës
•
10.2 Kursimi i energjisë
•
Mund të kurseni energji gjatë gatimit të
përditshëm nëse ndiqni këshillat në vijim.
•
•
Kur ngrohni ujë, përdorni vetëm
sasinë që ju nevojitet.
Nëse është e mundur, vendosni
gjithmonë kapakët mbi enët e gatimit.
Vendosni enët e gatimit në zonën e
gatimit përpara se ta aktivizoni.
Enët më të vogla vendosini në zonat
më të vogla të gatimit.
18
www.electrolux.com
•
Vendosini enët direkt në qendër të
zonës së gatimit.
•
Përdorni nxehtësinë e mbetur për ta
mbajtur ushqimin ngrohtë ose për ta
shkrirë atë.
11. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
МАКЕДОНСКИ
19
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ................................................................... 19
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.......................................................................... 22
3. МОНТАЖА....................................................................................................... 24
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ............................................................................... 26
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА...........................................................................28
6. ПОМОШ И СОВЕТИ........................................................................................30
7. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ..........................................................................................31
8. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ.........................................................................32
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ................................................................................. 35
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ...................................................................... 35
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што одлучивте да купите апарат Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добро дојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
1.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги приложените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
20
www.electrolux.com
повреда или штета кои се резултат на неправилна
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги
упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога тој работи или кога се лади.
Деловите кои се достапни се жешки.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба
да вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
Децата на 3 годишна возраст и помали мора да се
држат подалеку од апаратот секогаш кога работи.
1.2 Општа безбедност
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите
достапни делови се вжештуваат за време на
употребата. Треба да се внимава да не се
допираат грејачите. Апаратот не смее да биде на
дофат на деца помали од 8 години освен ако не се
под постојан надзор.
Не управувајте со апаратот со надворешен тајмер
или со посебен систем за далечинско управување.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
21
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Готвењето на површина за
готвење со маст или масло без надзор може да
биде опасно и да доведе до пожар.
НИКОГАШ не гаснете оган со вода, туку исклучете
го апаратот, а потоа покријте го пламенот, на пр.
со капак или со специјално противпожарно кебе.
ВНИМАНИЕ: Процесот на готвење мора да виде
надгледуван. Кратките процеси на готвење мора
да бидат постојано надгледувани.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од оган: Не чувајте
предмети на површините за готвење.
Металните предмети, како што се ножеви,
виљушки, лажици и капаци, не треба да се
оставаат на површината за готвење бидејќи може
да се вжештат.
Не користете чистач на пареа за чистење на
апаратот.
По користењето, исклучете ја ринглата на
површината за готвење преку соодветната
контрола и не потпирајте се на уредот за
откривање тенџере.
Ако стакло-керамичката / стаклената површина е
напукната, исклучете го апаратот за да ја
избегнете можноста од струен удар.
Доколку кабелот за напојување се оштети, треба
да се замени од страна на производителот,
овластен сервисен претставник или слично
квалификувани лица за да се избегне опасност.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете само заштитици
за плоча за готвење направени од страна на
производителот на апаратот за готвење или оние
кои се наведени во упатствата за користење како
погодни или заштитници за плоча за готвење кои
се дел од самиот апарат. Користењето на
несоодветни заштитници за површина за готвење
може да предизвика незгода.
22
www.electrolux.com
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Придржувајте се до упатството за
монтажа приложено со апаратот.
Одржувајте минимална
оддалеченост од другите апарати и
делови.
Секогаш внимавајте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Зачепете ги засечените површини
со заптивач за да спречите влагата
да предизвика надигнување.
Заштитете го дното на апаратот од
пареа и влага.
Не го монтирајте апаратот во
близина на врата или под прозорец.
На овој начин ќе спречите некој
жежок сад за готвење да падне од
апаратот кога вратата или
прозорецот се отворени.
Ако апаратот е монтиран над
фиоки, внимавајте просторот
помеѓу дното на апаратот и горната
фиока да е доволен за циркулација
на воздух.
Дното на апаратот може да стане
жешко. Уверете се дека сте
монтирале незапалива плоча за
раздвојување под апаратот за да
спречите пристап до дното.
Проверете дали просторот за
вентилација од 2 mm помеѓу
горната работна површина и
предниот дел од апаратот долу е
слободен. Гаранцијата не покрива
штета која е причинета од немање
на адекватен простор за
вентилација.
2.2 Поврзување со струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Секое поврзување со струја треба
да биде направено од
квалификуван електричар.
Апаратот мора да биде заземјен.
Пред да се изведуваат какви било
работи, проверете дали апаратот е
исклучен од струја.
Проверете дали информацијата за
напојување со струја на плочката
со спецификации се совпаѓа со
напојувањето со струја. Доколку не
се совпаѓа, контактирајте со
електричар.
Проверете дали апаратот е
правилно монтиран. Лабав и
несоодветен кабел за струја или
приклучок (ако е применливо) може
да предизвика прегревање на
терминалот.
Користете соодветен кабел за
струја.
Не оставајте ги каблите да се
заплеткаат.
Проверете дали е монтирана
заштитата од струен удар.
Користете клема за да го
ослободите кабелот од напон.
Проверете дали кабелот за струја
или приклучокот (ако е применливо)
го допира топлиот апарат или
топлите садови за готвење кога го
поврзувате апаратот со штекери во
близина
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжени кабли.
Потрудете се да не го оштетите
приклучокот за струја (ако е
применливо) или кабелот за струја.
Контактирајте го нашиот Овластен
сервисен центар или електричар за
да го смените оштетениот кабел.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови
мора да се поврзе на таков начин
што нема да може да се извади без
алатки.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за
струја.
Не повлекувајте го кабелот за
струја за да го исклучите апаратот.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот.
Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи
на линија, осигурувачи
(осигурувачи на вртење извадени
од држачот), заземјување и
контактори.
Електричната инсталација мора да
има изолациски уред кој што ви
овозможува да го исклучите
апаратот од приклучокот за струја
од сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со
ширина од најмалку 3 мм.
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници или
струен удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Отсранете ја целата амбалажа,
етикетата и заштината фолија (ако
е применливо) пред првата
употреба.
Овој апарат користете го само во
домашни услови.
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Погрижете се отворите за
вентилација да не бидат блокирани.
Не оставајте го апаратот без
надзор додека работи.
Поставувајте ја ринглата на
„исклучено“ („off“) по секоја
употреба.
Не потпирајте се на детекторот за
тенџериња.
Не ставајте прибор за јадење или
капаци од тенџериња на ринглите.
Тие може да станат жешки.
Не ракувајте со апаратот со влажни
раце или кога тој има контакт со
вода.
•
•
•
•
23
Не употребувајте го апаратот како
работна површина или како простор
за складирање.
Ако површината на апаратот е
испукана, веднаш исклучете го
апаратот од струјата. Ова ќе спречи
струен удар.
Корисниците со пејсмејкер мора да
се држат на растојание од минимум
30 cm од индуктивните рингли кога
апаратот работи.
Кога ставате храна во жешко
масло, може да прска.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од пожар и
изгореници
•
•
•
•
При загревање, маснотиите и
маслото можат да испуштаат
запаливи пареи. Држете го огнот
или загреаните предмети подалеку
од маснотиите и маслата кога
готвите со нив.
Пареата што ја испушта маслото
коешто е многу жешко може да
предизвика спонтано запалување.
Искористеното масло кое може да
содржи остатоци од храна, може да
предизвика пожар на пониска
температура од маслото што се
користи за прв пат.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
•
•
•
•
•
•
Не чувајте жешки садови за
готвење на контролната табла.
Не го ставајте капакот на жешка
тава врз стаклената површина на
плочата за готвење.
Не оставајте ги садовите за
готвење да вријат на суво.
Внимавајте предметите или
садовите за готвење да не паднат
на апаратот. Може да се оштети
површината.
Не вклучувајте ги ринглите со
празни садови за готвење или без
садови за готвење.
Не ставајте алуминиумска фолија
на апаратот.
24
www.electrolux.com
•
•
Садовите за готвење направени од
лиено железо, алуминиум или со
оштетено дно може да предизвика
гребнатини на стаклото / стаклокерамиката. Овие предмети
секогаш кревајте ги кога треба да
ги преместувате на површината за
готвење.
Овој апарат е наменет само за
готвење. Не смее да се користи за
други намени, на пример за
загревање на простории.
користете абразивни производи,
абразивни сунѓери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
2.5 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
2.4 Нега и чистење
•
•
•
•
•
Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на
материјалот на површината.
Исклучете го апаратот и оставете
го да се излади пред да го чистите.
Исклучете го апаратот на
напојувањето со струја пред
оддржувањето.
Не користете воден спреј и пареа
за чистење на апаратот.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
•
•
Контактирајте со општинската
власт за да добиете информации
за правилно расходување на
апаратот.
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
2.6 Сервисирање
•
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
Користете само оригинални
резервни делови.
3. МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
3.1 Пред монтажата
Пред да ја монтирате површината за
готвење, напишете ги информациите
подолу од плочката за спецификации.
Плочката со спецификации се наоѓа
на дното од куќиштето на апаратот.
Сериски број (S.N.) ............
3.2 Вградени плочи за
готвење
Користете ги плочите за готвење што
се вградуваат само ако се претходно
вградени во соодветни елементи за
вградување и во работни површини
кои ги исполнуваат стандардите.
3.3 Кабел за поврзување
•
•
Површината за готвење се
испорачува со кабел за струја.
За да го замените оштетениот
кабел користете го следниот (или
понов) вид кабел: H05V2V2-F T
мин. 90°C. Обратете се во
локалниот сервисен центар.
МАКЕДОНСКИ
3.4 Комплет
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
25
26
www.electrolux.com
min.
12 mm
min.
2 mm
3.5 Заштитна кутија
Ако користите заштитна кутија
(додатен прибор), предниот простор
за продор на воздух од 2 mm и
заштитното дно директно под
површината за готвење не се
потребни . Додатната заштитна кутија
може да не е достапна во некои земји.
Контактирајте со вашиот локален
дистрибутер.
Не можете да ја користите
заштитната кутија ако ја
монтирате површината за
готвење над печката.
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
4.1 Распоред на површината за готвење
1
1
145 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
2
1 Индукциска рингла
2 Контролна плоча
1
МАКЕДОНСКИ
27
4.2 Распоред на контролна табла
1
2
3
4
5
Ракувајте со апаратот со помош на сензорските полиња. Екраните, показателите
и звуците покажуваат кои функции работат.
Сензо Функција
рско
поле
Коментар
1
ВКЛУЧЕНО /
ИСКЛУЧЕНО
За вклучување и исклучување на
површината за готвење.
2
Заклучување / Уред за
безбедност на деца
За заклучување / отклучување на
контролната табла.
3
-
За избор на рингла.
Екран за поставување
на јачината на
топлината
За прикажување на поставката за
температура.
-
За поставување на поставка за јачина
на топлина.
4
-
5
/
4.3 Екрани за поставување на јачината на топлината
Екран
Опис
Ринглата е исклучена.
-
Ринглата е вклучена.
Енергетска функција е во функција .
+ број
Има дефект.
Ринглата сè уште е топла (преостаната топлина).
Функцијата Заклучување /Уред за безбедност на деца
работи.
Садот е несоодветен или премал или нема сад на ринглата.
Функцијата Автоматски исклучување работи.
28
www.electrolux.com
4.4 Показно светло за
преостаната топлина
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
изгореници поради
преостаната топлина.
Индукциските рингли ја произведуваат
неопходната топлина за процесот на
готвење директно на дното на
садовите за готвење. Стаклокерамиката се затоплува од топлината
на садовите за готвење.
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
5.1 Вклучување и
исклучување
Допрете го
1 секунда за да ја
вклучите или да ја исклучите
површината за готвење.
5.2 Автоматски исклучување
Функцијата автоматски ја исклучува
површината за готвење ако:
•
•
•
•
•
•
сите рингли се исклучени,
не сте ја наместиле јачината на
топлината откако сте ја вклучиле
површината за готвење,
ќе истурите или ќе ставите нешто
на контролната табла повеќе од 10
секунди (тенџере, ткаенина, итн.).
Се огласува звучен сигнал и
површината за готвење се
исклучува. Отстранете го
предметот или исчистете ја
контролната табла.
површината за готвење станува
премногу жешка (на пр. ако некој
сад преврие и се исуши). Оставете
ја ринглата да се олади пред да ја
користите повторно површината за
готвење.
користите несоодветни садови за
готвење. Симболот
се пали и по
2 минути ринглата се исклучува
автоматски.
не исклучувајте ја ринглата и не
менувате ја поставката за јачина на
топлината. По одредено време се
пали
и површината за готвење
се исклучува.
Врската помеѓу јачината на
топлината и времето после кое се
исклучува површината за готвење:
Поставување
температура
,1-2
Плочата за
готвење се
исклучува после
6 часа
3-4
5 часа
5
4 часа
6-9
1,5 час
5.3 Одбирање на рингла
За да ја поставите ринглата, допрете
го сензорското поле поврзано со
таа рингла. Екранот ја осветлува
поставената јачина на топлината (
).
5.4 Поставување на јачината
на топлината
Поставете ја ринглата.
Допрете го
за да ја зголемите
јачината на топлината. Допрете го
за да ја намалите јачината на
топлината. Допрете ги
и
во исто
време за да ја исклучите ринглата.
5.5 Енергетска функција
Функцијата обезбедува поголема моќ
за индукциските рингли. Функцијата
може да биде активирана за
индуктивната рингла само за
одредено време. После тој период
индуктивната рингла автоматски се
враќа на најголемата јачина.
МАКЕДОНСКИ
Видете го поглавјето
„Технички информации“.
За да ја активирате функцијата за
ринглата: прво поставете ја ринглата
и потоа подесете ја максимланата
поставка за јачина. Допрете го
додека не се запали
, се
.
За исклучување на функцијата:
.
допрете го
површината за готвење со
Можете да ја заклучите контролната
табла додека работи ринглата. Тоа
спречува случајна промена на
поставената јачина на топлината.
Прво поставете ја јачината на
топлината.
површината за готвење
повторно работи.
•
•
•
За вклучување на функцијата:
.
се пали за 4 секунди.
•
За исклучување на функцијата:
допрете го . Се пали претходната
поставка за јачина.
Кога ќе ја исклучите
површината за готвење, се
исклучува и оваа функција.
5.7 Уред за безбедност на
деца
Оваа функција спречува случајно
вклучување на површината за
готвење.
За вклучување на функцијата:
вклучете ја површината за готвење со
. Не поставувајте ја јачината на
топлината. Допрете на
Се пали
4 секунди.
. Исклучете ја површината
за готвење со
.
За исклучување на функцијата:
вклучете ја површината за готвење со
. Не поставувајте ја јачината на
топлината. Допрете на
Се пали
4 секунди.
. Исклучете ја површината
за готвење со
.
. Се пали
. Допрете го
во траење од 4
секунди. Поставете ја јачината на
топлината за 10 секунди. Сега
можете да ракувате со површината за
готвење. Кога ќе ја деактивирате
функцијата
5.8 Управување со енергијата
5.6 Заклучување
допрете
29
За да ја прескокните оваа функција
за само едно готвење: активирајте ја
•
•
Ринглите се групирани според
местото и бројот на фазите на
површината за готвење. Видете ја
сликата.
Секоја фаза има максимално
електрично напојување од 3300 W.
Функцијата ја распределува
моќноста помеѓу ринглите поврзани
со истата фаза.
Функцијата се активира кога
целосното електрично напојување
на ринглите поврзано со една фаза
надминува 3300 W.
Функцијата ја намалува моќноста на
другите рингли поврзани со истата
фаза.
Екранот за јачина на топлина за
намалена јачина на рингла се
менува меѓу одбраната поставка за
јачина и намалената јачина за
топлина. После некое време
екранот за поставка за јачина за
рингли со намалена јачина
останува на поставката за
намалена јачина.
30
www.electrolux.com
6. ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
Садот за готвење со помал дијаметар
којшто е помал од минималниот
добива само дел од енергијата
којашто ја испушта ринглата.
6.1 Садови за готвење
Кај индукциските рингли се
создава силно електромагнетно поле кое создава
топлина во садот многу
брзо.
Користете ги индукциските
рингли со соодветни
садови за готвење.
Материјал за садови за готвење
•
правилно: лиено железо,
емајлиран челик, не’рѓосувачки
челик, дно направено од повеќе
слоеви (со правилна ознака од
производителот).
• непогодни: алуминиум, бакар,
бронза, стакло, керамика,
порцелан.
Правилни садови за готвење за
индукциска површина за готвење се
ако:
•
•
мала количина вода врие многу
брзо на рингла поставена на
највисока поставка за јачина на
топлината.
магнетот го привлекува дното на
садот.
Дното на садовите за
готвење треба да е што е
можно подебело и
порамно.
Димензии на садовите за готвење
Индукциските рингли автоматски се
прилагодуваат на димензиите на
дното на садовите за готвење, до
одредена граница.
Ефикасноста на ринглата е поврзана
со дијаметарот на садот за готвење.
Видете го поглавјето
„Технички информации“.
6.2 Звуци во текот на
работата
Ако слушате:
•
звук на пукање: садот за готвење е
направен од различни материјали
(сендвич конструкција).
• звук на свиркање: ја користите
ринглата на голема јачина и
садовите за готвење се направени
од различни материјали (сендвич
конструкција).
• ѕунење: користите високо
енергетско ниво.
• кликање: се јавува електрично
прекинување.
• сиктење, бруење: работи
вентилаторот.
Звуците се нормални и не се знак за
неисправност на површината за
готвење.
6.3 Примери на апликации за
готвење
Односот меѓу поставката на
температурата и потрошувачката на
струја на ринглата не е линеарен. Кога
ќе ја зголемите температурата,
потрошувачката на струја на ринглата
не се зголемува пропорционално. Тоа
значи дека рингла поставена на
средна температура користи помалку
од половина од моќноста.
Податоците во табелата се
само препорака.
МАКЕДОНСКИ
Поставувањ Употребувајте за:
е
температур
а
31
Време
(мин.)
Совети
Одржување на топлината
на зготвената храна.
колку
што
треба
Ставете капак на садовите
за готвење.
1-2
Холандски сос, топење:
путер, чоколадо, желатин.
5 - 25
Мешајте од време на
време.
1-2
Зацврстување: ровки
омлети, пржени јајца.
10 - 40
Гответе покриено со капак.
2-3
Готвење ориз и јадења со
млеко, подгревање готови
јадења.
25 - 50
Додајте најмалку двапати
повеќе течност од
количеството ориз,
мешајте ги јадењата со
млеко во текот на
готвењето.
3-4
Зеленчук, риба, месо,
готвени на пареа.
20 - 45
Додајте неколку супени
лажици течност.
4-5
Компири на пареа.
20 - 60
Употребете макс. ¼ l вода
за 750 g компири.
4-5
Готвење големи
количества храна, чорби и
супи.
60 150
До 3 l течност плус
состојките.
6-7
Благо пржење: шницли,
колку
телешко кордон блу,
што
котлети, ќофтиња, колбаси, треба
џигер, запршка, јајца,
палачинки, крофни.
Превртете на половина од
времето.
7-8
Целосно пржење, рендани 5 - 15
компири, бифтеци, стекови.
Превртете на половина од
времето.
9
Зовривање вода, варење тестенини, запржување месо (гулаш,
месо за печење), помфрит во многу масло.
-1
Варење големи количества вода. Енергетската функција е
вклучена.
7. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
7.1 Општи информации
•
Чистете ja површината за готвење
по секоја употреба.
•
•
Секогаш употребувајте садови за
готвење со чисто дно.
Гребаниците или темните дамки на
површината не влијаат врз
работата на површината за
готвење.
32
www.electrolux.com
•
•
Користете специјално средство за
чистење наменето за површини за
готвење.
Употребувајте специјално стругало
за стаклото.
•
7.2 Чистење на плочата за
готвење
•
Веднаш отстранете: стопена
пластика, пластична фолија и храна
што содржи шеќер. Во спротивно,
нечистотијата може да предизвика
оштетување на плотната за
готвење. Внимавајте да не се
изгорите. Ставете го стругалото на
стаклената површина под остар
•
агол и движете го сечивото по
површината.
Извадете ги откако апаратот е
доволно изладен: прстени од
бигор, вода, дамки од маснотии,
светкави метални промени на
бојата. Чистете ја плочата за
готвење со влажна крпа и
неабразивен детергент. По
чистењето, избришете ја плочата
за готвење со мека крпа.
Извадете ја светкавата метална
боја која се губи: користете
раствор од вода и оцет и чистете ја
стаклената површина со влажна
крпа.
8. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
8.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Не можете да ја вклучите Апаратот не е поврзан со Проверете дали
или да ракувате со
напојување за струја или површината за готвење е
површината за готвење. не е правилно поврзан.
правилно поврзана со
електрично напојување.
Видете го дијаграмот за
поврзување.
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина
за дефектот. Ако
осигурувачот постојано
прегорува, разговарајте
со квалификуван
електричар.
Вклучете ја површината
за готвење повторно и
нагодете го
поставувањето на
температурата за
помалку од 10 секунди.
Истовремено сте
допреле 2 или повеќе
сензорски полиња.
Допирајте само по едно
сензорско поле.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
Можна причина
33
Решение
Има дамки од вода или
Исчистете ја контролната
маснотија на контролната табла.
табла.
Се огласува звучен
сигнал и површината за
готвење се исклучува.
Се огласува звучен
сигнал кога површината
за готвење е исклучена.
Сте ставиле нешто на
едно или повеќе
сензорски полиња.
Тргнете го предметот од
сензорските полиња.
Плотната за готвење се
исклучува.
Сте ставиле нешто на
Тргнете го предметот од
сензорското поле.
Не се пали показното
светло за преостаната
топлина.
Ринглата не е жешка
Ако ринглата работела
затоа што работела само доволно долго за да е
кратко време.
жешка, јавете се во
овластениот сервис.
Поставката за
температура се менува
меѓу две нивоа.
Енергетската функција
работи.
Видете во „Секојдневна
употреба“.
Сензорските полиња се
вжештуваат.
Садот за готвење е
преголем или сте го
ставиле многу блиску до
контролите.
Големите садови за
готвење ставајте ги на
задните рингли, ако е
потребно.
сензорското поле
.
се вклучува.
Вклучено е Автоматското Исклучете ја и повторно
исклучување.
вклучете ја површината
за готвење.
се вклучува.
Работи функцијата Уред
за безбедност на децата
или заклучување.
Видете во „Секојдневна
употреба“.
се вклучува.
Нема сад за готвење на
ринглата.
Ставете сад за готвење
на ринглата.
Садовите за готвење се
несоодветни.
Користете соодветни
садови за готвење.
Видете во поглавјето
„Помош и совети“.
Пречникот на дното на
садот за готвење е
премал за ринглата.
Користете садови за
готвење со соодветни
димензии.
Видете го поглавјето
„Технички информации“.
34
www.electrolux.com
Проблем
и се прикажува број.
Можна причина
Решение
Има грешка на
површината за готвење.
Исклучете ја површината
за готвење некое време
од струја. Исклучете го
осигурувачот од
електричниот систем на
куќата. Вклучете го
повторно. Ако повторно
се запали , обратете
се во Овластениот
сервисен центар.
се вклучува.
Настанала грешка во
плочата за готвење
бидејќи садот за готвење
изврел. Автоматското
исклучување и заштитата
од прегревање на
ринглите работат.
8.2 Ако не можете да најдете
решение...
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај вашиот
продавач или во овластениот
сервисен центар. Наведете ги
податоците од плочката за
спецификации. Исто така наведете ја
и троцифрената шифра за стаклокерамика (се наоѓа во аголот на
стаклената површина) и пораката за
грешка која се пали. Осигурете се дека
Исклучете ја површината
за готвење. Тргнете ги
жешките садови за
готвење. По околу 30
секунди, повторно
вклучете ја ринглата. Ако
има проблем со садот за
готвење, се појавува
порака со грешка.
Показното светло за
преостаната топлина
може да остане
вклучено. Оставете
ринглата да се излади
доволно. Проверете дали
садот за готвење е
компатибилен со
површината за готвење.
Видете во поглавјето
„Помош и совети“.
правилно работите со површината за
готвење. Ако неправилно сте ракувале
со површината за готвење,
сервисирањето од страна на
сервисниот техничар или на
продавачот нема да биде бесплатно,
дури и во гарантниот период.
Упатствата за службата за односи со
корисниците и за условите на
гаранцијата се наведени во
гарантниот лист.
МАКЕДОНСКИ
35
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
9.1 Плочка со спецификации
Модел EHH6240ISK
Тип 60 GAP D5 AU
Индукција 6.6 kW
Сериски бр. ..........
ELECTROLUX
PNC (Број на производ) 949 492 087 02
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Произведено во Романија
6.6 kW
9.2 Спецификации за ринглите
Рингла
Номинална
моќност
(поставка за
максимална
топлина) [W]
Енергетска
функција [W]
Енергетска
функција
максимално
траење [мин]
Дијаметар на
сад за
готвење [mm]
Лева предна
2300
2800
10
180 - 210
Лева задна
1200
-
-
125 - 145
Десна предна
1200
1800
4
125 - 145
Десна задна
1800
-
-
145 - 180
Моќноста на ринглите може да биде
различна со мала разлика од оние
податоци во табелата. Се менува со
материјалот и димензиите на садот за
готвење.
За оптимални резултати при
готвењето користете сад за готвење
кој што не е поголем од дијаметарот
во табелата.
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
10.1 Информации за производ во согласност со EU 66/2014
Идентификација на
модел
EHH6240ISK
Вид плоча за готвење
Вградена плоча
за готвење
Број на рингли
4
Технологија на греење
Индукција
Дијаметар на кружни
рингли (Ø)
Лева предна
Лева задна
Десна предна
Десна задна
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
36
www.electrolux.com
Потрошувачка на
енергија по рингла (EC
electric cooking)
Лева предна
Лева задна
Десна предна
Десна задна
190,1 Wh / kg
181,0 Wh / kg
181,0 Wh / kg
181,6 Wh / kg
Потрошувачка на
енергија на плочата за
готвење (EC electric
hob)
183,4 Wh / kg
EN 60350-2 - Електрични апарати за
готвење за домаќинства - Дел 2:
Плочи за готвење - Методи за мерење
перформанси
10.2 Штедење на енергија
Можете да заштедите енергија за
време на секојдневното готвење ако ги
следите советите дадени подолу.
•
Кога ќе ја загреете водата,
користете само онолку колку што ви
е потребно.
•
•
•
•
•
Ако е можно, секогаш ставајте
капак на садот за готвење.
Пред да ја вклучите ринглата,
ставете го садот на неа.
Ставете помали садови за готвење
на помалите рингли.
Ставете го садот за готвење
директно во центарот на ринглата.
Користете ја преостаната топлина
за да ја зачувата храната топла или
да ја стопите.
11. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
МАКЕДОНСКИ
37
38
www.electrolux.com
МАКЕДОНСКИ
39
867358023-A-032020
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement