Dieter Knoll Collection DKEV6646XB Упатство за користење

Dieter Knoll Collection DKEV6646XB Упатство за користење
Udhëzimet
për përdorim
Упатство за
ракување
Vatër gatimi
DKEV6646XB
Плоча за
готвење
2
PËRMBAJTJA
Të dhëna për sigurinë
Udhëzimet për sigurinë
Instalimi
Përshkrim i produktit
Përdorimi i përditshëm
2
4
6
7
9
Udhëzime dhe këshilla
Kujdesi dhe pastrimi
Zgjidhja e problemeve
Të dhënat teknike
Efikasiteti energjetik
11
12
13
15
16
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës
për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit
të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini udhëzimet në një
vend të sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar
në të ardhmen.
Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e
sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh
ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri,
nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për
përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e
përdorimit.
Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të
kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të
mbahen larg, përveçse kur mbahen nën monitorim të
vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg, përveçse kur
mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë
siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes, gjatë
kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e arritshme janë
të nxehta.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e fëmijëve, ai
duhet aktivizuar.
3
•
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e
pajisjes pa mbikëqyrje.
Siguria e përgjithshme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme
nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të
shmangni prekjen e elementeve ngrohëse.
Mos e përdorni pajisjen nëpërmjet një kohëmatësi të
jashtëm ose një sistemi komandimi të veçuar.
PARALAJMËRIM: Gatimi i pambikëqyrur me yndyrë ose
vaj mbi pianurë mund të jetë i rrezikshëm dhe mund të
shkaktojë zjarr.
Mos provoni ASNJËHERË ta fikni zjarrin me ujë, por fikni
pajisjen dhe pastaj mbuloni flakën, p.sh. me një kapak ose
me batanije kundër zjarrit.
KUJDES: Procesi i gatimit duhet të mbikëqyret. Proceset e
shkurtra të gatimit duhet të mbikëqyren vazhdimisht.
PARALAJMËRIM: Rrezik zjarri: Mos ruani artikuj mbi
sipërfaqet e gatimit.
Objektet metalike si thikat, pirunët, lugët dhe kapakët nuk
duhet të vendosen mbi sipërfaqen e pianurës, sepse mund
të nxehen.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar pajisjen.
Nëse sipërfaqja prej qeramike/xhami kriset, fikeni pajisjen
për dhe shkëputeni nga rryma elektrike. Në rast se pajisja
është e lidhur me rrymën elektrike direkt duke përdorur kuti
lidhëse, hiqeni siguresën për të shkëputur pajisjen nga
furnizimi me rrymë. Në çdo rast, kontaktoni me Qendrën e
Autorizuar të Shërbimit.
Nëse kablloja ushqyese është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose
persona të kualifikuar për të shmangur rreziqet.
PARALAJMËRIM: Përdorni vetëm mbrojtëset e pianurës të
përcaktuara nga prodhuesi i pajisjes së gatimit ose të
cilësuara si të përshtatshme nga ky i fundit në udhëzimet e
përdorimit, ose mbrojtëset e pianurës të integruara në
4
pajisje. Përdorimi i mbrojtëseve të papërshtatshme mund
të shkaktojë aksidente.
UDHËZIMET PËR SIGURINË
Instalimi
PARALAJMËRIM! Vetëm një
person i kualifikuar duhet ta
instalojë këtë pajisje.
PARALAJMËRIM! Rrezik
plagosjeje ose dëmtim i
pajisjes.
• Hiqni të gjithë paketimin.
• Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
• Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
• Ruani largësitë minimale nga pajisjet
dhe njësitë e tjera.
• Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë. Përdorni
gjithnjë doreza sigurie dhe këpucë të
mbyllura.
• Mbyllini sipërfaqet e prera me një
izolues për të mos lejuar që lagështira
të shkaktojë fryrje.
• Mbroni pjesën e poshtme të pajisjes
nga avulli dhe lagështira.
• Mos e instaloni pajisjen pranë dyerve
ose nën dritare. Duke vepruar kështu
do të parandaloni rënien e enëve të
nxehta të gatimit nga pajisja kur hapet
dera ose dritarja.
• Nëse pajisja instalohet mbi sirtarë
sigurohuni që hapësira mes pjesës së
poshtme të pajisjes dhe sirtarit të
sipërm, të jetë e mjaftueshme për
qarkullimin e ajrit.
• Pjesa e poshtme e pajisjes mund të
nxehet. Sigurohuni që të instaloni një
panel të veçantë prej kompensate,
material për bango kuzhine ose
materiale të tjera që nuk digjen poshtë
pajisjes për të parandaluar që të prekë
poshtë.
• Çdo pajisje ka poshtë ventilatorë
ftohjeje.
• Nëse pajisja është e instaluar mbi një
sirtar:
– Mos vendosni copa të vogla ose
fletë letre që mund të tërhiqen
brenda, sepse ato mund të
dëmtojnë ventilatorët e ftohjes ose
mund të dëmtojnë sistemin e
ftohjes.
– Mbani një distancë prej minimumi 2
cm mes fundit të pajisjes dhe
pjesëve të ruajtura në sirtar.
Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM! Rrezik zjarri
dhe goditjeje elektrike.
• Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
• Pajisja duhet tokëzuar.
• Përpara se të kryeni ndonjë veprim,
sigurohuni që pajisja të jetë shkëputur
nga rryma.
• Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
• Sigurohuni që pajisja të instalohet në
rregull. Kablloja ose spina elektrike e
lirë ose e papërshtatshme (nëse ka)
mund ta nxehë shumë terminalin.
• Përdorni kabllo elektrike të
përshtatshme.
• Mos i lini kabllot elektrike të përdridhen.
• Sigurohuni që të jetë instaluar mbrojtja
ndaj goditjeve elektrike.
• Përdorni mbërthyesen e lirimit të
tensionit të kabllos.
• Sigurohuni që kablloja ose spina
elektrike (nëse ka) të mos prekë
pajisjen e nxehtë ose enët e nxehta të
gatimit, kur e lidhni pajisjen me prizat
që gjenden pranë.
• Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
• Sigurohuni që të mos dëmtoni spinën
elektrike (nëse ka) ose kabllon
5
•
•
•
•
•
•
elektrike. Kontaktoni me qendrën e
autorizuar të shërbimit ose me një
elektricist për ndërrimin e kabllos
elektrike të dëmtuar.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me
korrent dhe të izoluara duhet të
shtrëngohet në mënyrë të tillë që të
mos hiqet pa vegla.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të jetë
e arritshme pas montimit të pajisjes.
Nëse priza është e lirë, mos e futni
spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke
e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Përdorni mjetet e duhura izoluese:
çelësa mbrojtës të linjës, siguresa
(siguresa tip vidë të hequra nga
mbajtësja), çelësa të humbjeve në
tokëzim dhe kontaktorë.
Instalimi elektrik duhet të ketë një
pajisje instaluese e cila ju lejon të
shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike
në të gjitha polet. Pajisja instaluese
duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
Përdorimi
PARALAJMËRIM! Rrezik
plagosjeje, djegiesh dhe
goditjeje elektrike.
• Hiqni të gjithë paketimin, etiketat dhe
veshjen mbrojtëse (nëse ka) përpara
përdorimit për herë të parë.
• Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak.
• Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
• Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
• Mos e lini pajisjen të pambikëqyrur
gjatë punës.
• Fikini zonat e gatimit pas çdo
përdorimi.
• Mos vendosni takëme dhe kapakë
tenxheresh mbi zonat e gatimit. Ato
mund të nxehen shumë.
• Mos e përdorni pajisjen me duar të
lagura ose kur ajo ka kontakt me ujin.
• Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe
pune ose për të mbajtur sende.
• Nëse sipërfaqja e pajisjes kriset,
shkëputeni menjëherë pajisjen nga
rrjeti elektrik. Kjo bëhet për të
parandaluar goditjet elektrike.
• Kur e vendosni ushqimin në vaj të
nxehtë, ai mund të spërkasë.
PARALAJMËRIM! Rrezik zjarri
dhe shpërthimi
• Yndyrat dhe vajrat kur nxehen mund të
lëshojnë avuj të ndezshëm. Mbajeni
flakën ose objektet e nxehura larg nga
yndyrat dhe vajrat kur gatuani me to.
• Avujt që lëshon vaji shumë i nxehtë
mund të shkaktojnë ndezje spontane.
• Vaji i përdorur që përmban mbetje
ushqimore, mund të shkaktojë zjarr në
temperaturë më të ulët sesa vaji që
përdoret për herë të parë.
• Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
PARALAJMËRIM! Rrezik
dëmtimi i pajisjes.
• Mos mbani enë të nxehta mbi panelin e
kontrollit.
• Mos vendosni kapak të nxehtë tigani në
një sipërfaqen e xhamit të pianurës.
• Mos vini enë bosh mbi pllakën e
nxehtë.
• Bëni kujdes të mos lini objekte ose enë
gatimi të bien mbi pajisje. Sipërfaqja
mund të dëmtohet.
• Mos i aktivizoni zonat e gatimit me enë
të zbrazëta ose pa enë gatimi.
• Mos vendosni letër alumini mbi pajisje.
• Enët e gatimit prej gize ose alumini të
derdhur ose enët me fund të dëmtuar
mund ta gërvishtin xhamin/qeramikën
prej xhami. Gjithmonë ngrijini këto
objekte peshë kur duhet t'i lëvizni në
sipërfaqen e gatimit.
• Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
Ajo nuk duhet të përdoret për qëllime të
tjera, për shembull për ngrohje dhome.
6
Kujdesi dhe pastrimi
• Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
• Çaktivizojeni pajisjen dhe lëreni të
ftohet para se ta pastroni.
• Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni
pajisjen nga energjia elektrike.
• Mos përdorni ujë me spërkatje dhe
avull për të pastruar pajisjen.
• Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë
dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale të ashpra
pastruese, tretës ose objekte metalike.
• Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM! Rrezik
plagosjeje ose mbytjeje.
• Kontaktoni autoritetin e bashkisë suaj
për t'u informuar mbi mënyrën e duhur
të hedhjes së pajisjes.
• Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
• Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Shërbimi
• Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
një qendër të autorizuar shërbimi.
INSTALIMI
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
Përpara instalimit
Përpara se të instaloni vatrën, shkruani
informacionin e mëposhtëm nga pllaka e
specifikimeve. Pllaka e specifikimeve
gjendet në pjesën e poshtme të vatrës.
Numri i serisë ...........................
Pianurat inkaso
Përdorin pianurat inkaso përdorini vetëm
pasi ta keni montuar pianurën siç duhet në
njësitë inkaso dhe në planin e punës,
sipas standardeve në fuqi.
Gjatë instalimit në lëndë të djegshme,
duhet të zbatohen rreptësisht NIN SEV
1000 dhe udhëzimet e rregulloret e
mbrojtjes kundër zjarrit të Shoqërisë së
Sigurimit Kantonal Kundër Zjarrit.
Kablloja e lidhjes
• Pianura është e pajisur me një kabllo
lidhjeje.
• Për të zëvendësuar kabllon e dëmtuar
elektrike, përdorni llojin e kabllos:
H05V2V2-F që i reziston një
temperature prej 90°C ose më të lartë.
Flisni me Qendrën lokale të Shërbimit.
Lidhja elektrike
Vendosni pianurën me kordonin e prizës.
Nëse nuk ka kordon prize, sistemi fiks
elektrik i shtëpisë duhet të përfshijë një
pajisje izoluese me një ndarje prej të
paktën 3 mm për të mundësuar
ndërprerjen e njëhershme dhe të të gjitha
terminaleve nga korrenti (sipas NIN SEV
1000).
7
Montimi
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
PËRSHKRIM I PRODUKTIT
Skema e sipërfaqes së gatimit
1
145 mm
1 Zona e gatimit
2 Paneli i kontrollit
1
265 mm
170 mm
120/210
mm
1
145 mm
2
1
8
Struktura e panelit të kontrollit
1
2
3
4
10
5
9
6
7
8
Përdorni fushat me sensor për të përdorur pajisjen. Ekranet, treguesit dhe sinjalet
akustike tregojnë se cilat funksione përdoren.
Fush
ae
sens
orit
Funksioni
Komenti
1
NDEZUR/FIKUR
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar pianurën.
2
Bllokimi / Mekanizmi i
sigurisë për fëmijët
Për të bllokuar/zhbllokuar panelin e kontrollit.
-
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar unazën e
jashtme.
-
Ekrani i cilësimit të
nxehtësisë
Për të treguar cilësimin e nxehtësisë.
-
Treguesit e kohëmatësit
në zonat e gatimit
Për të treguar se për cilën zonë po vendosni
kohën.
-
Ekrani i kohëmatësit
Për të treguar kohën në minuta.
-
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar unazën e
jashtme.
-
Për të zgjedhur zonën e gatimit.
/
-
Për të shtuar ose pakësuar kohën.
/
-
Për të vendosur cilësimin e nxehtësisë.
3
4
5
6
7
8
9
10
9
Ekranet e cilësimit të nxehtësisë
Ekrani
Përshkrimi
Zona e gatimit është e çaktivizuar.
Zona e gatimit është në punë.
-
Nxehja automatike janë aktivë.
+ numri
Ka një keqfunksionim.
Një zonë gatimi është ende e nxehtë (nxehtësi e mbetur).
Bllokimi /Mekanizmi i sigurisë për fëmijët është aktive.
Fikja automatike janë aktivë.
Treguesi i nxehtësisë së mbetur
PARALAJMËRIM!
Rrezik
djegieje nga nxehtësia e
mbetur. Treguesit tregojnë
nivelin e nxehtësisë së mbetur
për zonat e gatimit që po
përdorni aktualisht. Treguesit
gjithashtu mund të ndizen për
zonat e gatimit pranë edhe
nëse nuk po i përdorni ato.
PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
Aktivizimi dhe çaktivizimi
Prekni
për 1 sekondë për ta aktivizuar
ose për ta çaktivizuar vatrën e gatimit.
Fikja automatike
Funksioni e çaktivizon pianurën
automatikisht nëse:
• të gjitha zonat e gatimit janë të
çaktivizuara,
• nuk cilësoni nxehtësinë pasi aktivizoni
pianurën,
• derdhni ose futni diçka në panelin e
kontrollit për më shumë se 10 sekonda,
(tavë, leckë, etj.). Bie një sinjal akustik
dhe pianura çaktivizohet. Hiqni objektin
ose pastroni panelin e kontrollit.
• nuk e çaktivizoni një zonë gatimi ose
ndryshoni cilësimin e nxehtësisë. Pas
njëfarë kohe
ndizet dhe pianura
çaktivizohet.
Lidhja ndërmjet cilësimit të nxehtësisë
dhe kohës pas së cilës çaktivizohet
pianura:
Cilësimi i
nxehtësisë
,1-2
Pianura
çaktivizohet pas
6 orësh
3-4
5 orësh
5
4 orësh
10
Cilësimi i
nxehtësisë
Pianura
çaktivizohet pas
6-9
1,5 orësh
Kohëmatësi
Kohëmatësi me numërim zbritës
Mund ta përdorni këtë funksion për të
caktuar kohëzgjatjen e punës së zonës së
gatimit vetëm për një gatim.
Cilësimi i nxehtësisë
Prekni
për të ngritur cilësimin e
nxehtësisë. Prekni
për të ulur cilësimin
e nxehtësisë. Prekni
dhe
njëkohësisht për ta çaktivizuar zonën e
gatimit.
Aktivizimi dhe çaktivizimi i
unazave të jashtme
Ju mund të përshtatni sipërfaqen e gatimit
sipas përmasave të enës.
Përdorni fushën e sensorit:
Për të aktivizuar unazën e jashtme:
prekni fushën e sensorit. Treguesi ndizet.
Për të çaktivizuar unazën e jashtme:
prekni fushën e sensorit derisa treguesi të
fiket.
Nxehja automatike
Nëse aktivizoni këtë funksion, mund ta
arrini cilësimin e nevojshëm të nxehtësisë
në një kohë më të shkurtër. Funksioni
vendos për pak kohë cilësimin më të lartë
të nxehtësisë dhe më pas zbret te cilësimi
i duhur i nxehtësisë.
Për ta aktivizuar funksionin,
zona e gatimit duhet të jetë e
ftohtë.
Për të aktivizuar funksionin për një
zonë gatimi: prekni
derisa të
aktivizohet cilësimi i duhur i nxehtësisë.
Pas 3 sekondash
ndizet.
Për të çaktivizuar funksionin: prekni
.
Në fillim vendosni cilësimin e nxehtësisë
për zonën e gatimit, më pas vendosni
funksionin.
Për të caktuar zonën e gatimit: prekni
vazhdimisht derisa treguesi i zonës së
nevojshme të gatimit të ndizet.
Për të aktivizuar funksionin ose për të
ndryshuar orën: prekni
ose
e
kohëmatësit për të caktuar kohën (00 - 99
minuta). Kur treguesi i zonës së gatimit
fillon të pulsojë ngadalë, koha fillon të
zbresë.
Për të parë kohën e mbetur: caktoni
zonën e gatimit me . Treguesi i zonës
së gatimit fillon të pulsojë shpejt. Në ekran
shfaqet koha e mbetur.
Për të çaktivizuar funksionin: vendosni
zonën e gatimit me
dhe prekni .
Koha e mbetur numëron mbrapsht deri në
00. Treguesi i zonës së gatimit fiket.
Kur koha mbaron, tingulli
aktivizohet dhe pulson 00.
Zona e gatimit çaktivizohet.
Për të ndaluar tingullin: prekni
.
Kujtuesi i minutave
Mund ta përdorni këtë funksion si Kujtues
minutash kur pianura aktivizohet dhe
zonat e gatimit nuk funksionojnë. Ekrani i
cilësimit të nxehtësisë shfaq .
Për të aktivizuar funksionin: prekni .
Prekni
ose
të kohëmatësit për të
vendosur kohën. Kur koha mbaron, tingulli
aktivizohet dhe 00 pulson.
Për të ndaluar tingullin: prekni
.
Për të çaktivizuar funksionin: prekni
dhe më pas prekni . Koha e mbetur
numëron mbrapsht deri në 00
11
Mekanizmi i sigurisë për fëmijët
Ky funksion nuk ndikon në
funksionimin e zonave të
gatimit.
Ky funksion parandalon përdorimin
aksidental të pianurës.
Për të aktivizuar funksionin: aktivizoni
pianurën me . Mos caktoni cilësimet e
nxehtësisë. Prekni
për 4 sekonda.
ndizet. Çaktivizoni pianurën me .
Bllokimi
Mund ta bllokoni panelin e kontrollit gjatë
funksionimit të zonave të gatimit. Kjo
parandalon ndryshimin aksidental të
cilësimit të nxehtësisë.
Për të çaktivizuar funksionin: aktivizoni
pianurën me . Mos caktoni cilësimet e
nxehtësisë. Prekni
për 4 sekonda.
ndizet. Çaktivizoni pianurën me .
Vendosni në fillim cilësimin e
nxehtësisë.
Për të aktivizuar funksionin: prekni
ndizet për 4 sekonda.Kohëmatësi
mbetet i ndezur.
.
Për të çaktivizuar funksionin: prekni
Aktivizohet cilësimi i mëparshëm i
nxehtësisë.
.
Kur çaktivizoni pianurën,
çaktivizoni edhe këtë funksion.
Për të anashkaluar funksionin vetëm
për kohë gatimi: aktivizoni pianurën me
.
ndizet. Prekni
për 4 sekonda.
Caktoni cilësimin e nxehtësisë në 10
sekonda. Ju mund të përdorni pianurën.
Kur e çaktivizoni pianurën me
funksioni
punon sërish.
UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
Enët prej çeliku të emaluar dhe
me bazamente alumini ose
bakri mund të shkaktojnë
çngjyrosje mbi sipërfaqen prej
qeramike xhami.
Enët e gatimit
Fundi i enëve të gatimit duhet
të jetë sa më i trashë dhe më i
rrafshët që të jetë e mundur.
Sigurohuni që bazamentet e
tiganëve të jenë të pastra dhe
të thata përpara se t'i vendosni
mbi sipërfaqen e pianurës.
Cilësimi i
nxehtësisë
-1
1-2
Shembuj të përdorimeve për
gatim
Të dhënat në tabelë janë
vetëm udhëzuese.
Përdoreni për:
Koha
(minu
ta)
Këshilla
Mbajeni të ngrohtë ushqimin e
gatuar.
sipas
nevojë
s
Mbulojeni enën e gatimit me
kapak.
Salcë holandeze, shkrirje:
gjalpë, çokollatë, xhelatinë.
5 - 25
Trazojeni herë pas here.
12
Cilësimi i
nxehtësisë
Përdoreni për:
Koha
(minu
ta)
Këshilla
1-2
Mpiksje: omëleta të shkrifëta,
vezë të pjekura.
10 40
Gatuani me kapak.
2-3
Zierje orizi dhe gatesa me
bazë qumështi; ngrohje
ushqimesh të gatshme.
25 50
Shtoni të paktën dy herë lëng
sa orizi, trazojini gatesat me
qumësht ne mes të kohës së
gatimit.
3-4
Gatim me avull i perimeve,
peshkut, mishit.
20 45
Shtoni disa lugë gjelle lëng.
4-5
Gatim i patateve me avull.
20 60
Përdorni maksimumi ¼ l ujë
për 750 g patate.
4-5
Gatim sasish më të mëdha
ushqimi, mishi me lëng dhe
supash.
60 150
Deri në 3 l lëng plus
përbërësit.
6-7
Skuqje e lehtë: eskallop, mish
viçi me djathë e proshutë,
kotëleta, qofte, salsiçe, mëlçi,
salcë, vezë, petulla, gjevrek.
sipas
nevojë
s
Kthejini në gjysmën e kohës.
7-8
Skuqje e fortë, të thekura,
fileto mishi, biftekë.
5 - 15
Kthejini në gjysmën e kohës.
9
Zierje uji, zierje makaronash, kaurdisje mishi (gulash, mish rosto), patate të
skuqura.
KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
Informacione të përgjithshme
• Pastroni vatrën pas çdo përdorimi.
• Përdorni gjithmonë enë me bazament
të pastër.
• Gërvishtjet ose njollat e errëta mbi
sipërfaqe nuk ndikojnë në funksionimin
e vatrës.
• Përdorni një pastrues të veçantë të
përshtatshëm për sipërfaqen e vatrës.
• Përdorni kruajtëse të posaçme për
xhamin.
Pastrimi i pianurës
• Hiqni menjëherë: plastmasë të
shkrirë, celofan, sheqer dhe ushqime
me sheqer, ndryshe pianura mund të
dëmtohet nga papastërtia. Kini kujdes
të shmangni djegiet. Përdorni
kruajtësen speciale të pianurës mbi
sipërfaqen e xhamit në një kënd të
ngushtë dhe rrëshqiteni tehun mbi
sipërfaqe.
• Hiqeni kur pianura të jetë ftohur
mjaftueshëm: njollat e çmërsit, rrëketë
e ujit, njollat e yndyrës, çngjyrosjet e
ndritshme metalike. Pastrojeni pianurën
me një leckë të njomë dhe me
detergjent jo-gërryes. Pas pastrimit,
thajeni pianurën me një leckë të butë.
13
• Heqja e çngjyrosjeve të ndritshme
metalike: përdorni një solucion me ujë
dhe uthull dhe pastroni sipërfaqen e
xhamit me një leckë.
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Nuk arrini ta aktivizoni ose ta
vini në punë pianurën.
Pianura nuk është e lidhur
me rrjetin elektrik ose nuk
është lidhur saktë.
Kontrolloni nëse pianura
është lidhur siç duhet me
rrjetin elektrik. Referojuni
qarkut të lidhjes.
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
mosfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht,
kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
Mos e caktoni cilësimin e
nxehtësisë për 10 sekonda.
Aktivizojeni pianurën sërish
dhe caktojeni cilësimin e
nxehtësisë në më pak se 10
sekonda.
Keni prekur njëkohësisht 2
ose më shumë fusha me
sensor.
Prekni vetëm një fushë me
sensor.
Mbi panelin e kontrollit ka
njolla uji ose njolla yndyre.
Pastroni panelin e kontrollit.
Bie një sinjal akustik dhe
pianura çaktivizohet.
Bie një sinjal akustik kur
pianura çaktivizohet.
Keni vendosur diçka mbi një
ose më shumë fusha me
sensor.
Hiqni objektin nga fushat me
sensor.
Pianura çaktivizohet.
Keni vendosur diçka mbi
Hiqni objektin nga fusha me
sensor.
fushën me sensor
.
Treguesi i nxehtësisë së
mbetur nuk ndizet.
Zona nuk është e nxehtë,
sepse ka punuar vetëm për
pak kohë ose sensori është i
dëmtuar.
Nëse zona ka qëndruar
ndezur mjaftueshëm për të
qenë e nxehtë, flisni me një
qendër të autorizuar
shërbimi.
Nxehja automatike nuk vihet
në punë.
Zona është e nxehtë.
Lëreni zonën që të ftohet
mjaftueshëm.
14
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Është caktuar cilësimi më i
lartë i nxehtësisë.
Cilësimi më i lartë i
nxehtësisë ka të njëjtën fuqi
me funksionin.
Cilësimin e nxehtësisë e
keni zbritur në 0.
Filloni nga 0 dhe rrisni
cilësimin e nxehtësisë.
Nuk mund të aktivizoni
unazën e jashtme.
Në zonën shumëfunksionale ka një sipërfaqe
të zezë.
Fillimisht, aktivizoni unazën
e brendshme duke
ndryshuar cilësimin e
nxehtësisë.
Është normale që në zonën
shumë-funksionale të ketë
një sipërfaqe të zezë.
Cilësimi i nxehtësisë
ndryshon midis dy niveleve.
Menaxhimi i fuqisë janë
aktivë.
Referojuni "Përdorimi i
përditshëm".
Fushat me sensor nxehen.
Ena e gatimit është tepër e
madhe ose e keni vendosur
shumë afër butonave
komandues.
Nëse është e mundur,
vendosini enët e mëdha në
zonat e pasme të gatimit.
Ndizet
.
Fikja automatike janë aktivë.
Çaktivizojeni pianurën dhe
aktivizojeni sërish.
Ndizet
.
Mekanizmi i sigurisë për
fëmijët ose Bllokimi vihet në
punë.
Referojuni "Përdorimi i
përditshëm".
Ka një gabim në pianurë.
Çaktivizojeni pianurën dhe
aktivizojeni sërish pas 30
Afishohet
dhe një numër.
sekondash. Nëse
ndizet
sërish, shkëputni pianurën
nga furnizimi me energji
elektrike. Pas 30
sekondave, lidheni sërish
pianurën. Nëse problemi
vazhdon, flisni me qendrën
e autorizuar të shërbimit.
Ju mund të dëgjoni një sinjal
konstant bip.
Lidhja elektrike nuk është e
saktë.
Shkëputeni pianurën nga
energjia elektrike. Kërkojini
një elektricisti të kualifikuar
të kontrollojë instalimin.
15
Problemi
Ndizet
.
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Mungon faza e dytë e
furnizimit me rrymë.
Kontrolloni nëse pianura
është lidhur siç duhet me
rrjetin elektrik. Hiqni
siguresën, prisni një minutë
dhe futeni sërish siguresën.
Nëse nuk mund të gjeni
zgjidhje...
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje,
kontaktoni shitësin tuaj ose me një qendër
shërbimi të autorizuar. Jepni të dhënat
nga pllaka e specifikimeve. Jepni
gjithashtu kodin me tre shifra për xhamin
qeramik (ndodhet në qoshe të sipërfaqes
prej qelqi) dhe mesazhin e defektit që
ndizet. Sigurohuni që pianurën ta keni
përdorur saktë. Nëse jo, servisi nga
tekniku i shërbimit apo shitësi nuk do të
jetë falas, edhe gjatë periudhës së
garancisë. Udhëzimet lidhur me qendrën e
shërbimit dhe kushtet e garancisë janë në
broshurën e garancisë.
TË DHËNAT TEKNIKE
Etiketa e specifikimeve
Modeli DKEV6646XB
Lloji 60 HAD 47 AO
PNC 949 492 323 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Prodhuar në Rumani
7.0 kW
Nr. i serisë .................
Dieter Knoll Collection
Specifikimi i zonave të gatimit
Zona e gatimit
Fuqia nominale (cilësimi
maksimal i nxehtësisë) [W]
Diametri i zonës së gatimit [mm]
Majtas, përpara
750 / 2200
120 / 210
Majtas, e pasme
1200
145
Djathtas,
përpara
1200
145
Djathtas, e
pasme
1500 / 2400
170 / 265
Për rezultate optimale gatimi, përdorni enë
gatimi me diametër jo më të madh se ai i
zonës së gatimit.
16
EFIKASITETI ENERGJETIK
Informacioni i produktit sipas EU 66/2014
Identifikimi i modelit
DKEV6646XB
Lloji i pianurës
Pianurë inkaso
Numri i zonave të gatimit
4
Teknologjia e nxehjes
Radiatori
Diametri i zonave rrethore
të gatimit (Ø)
Majtas, përpara
Majtas, e pasme
Djathtas, përpara
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
Gjatësia (Gjat) dhe
gjerësia (Gjer) e zonës
jorrethore të gatimit
Djathtas, e pasme
Gjat 26,5 cm
Gjer 17,0 cm
Konsumi i energjisë për
zonë gatimi (EC electric
cooking)
Majtas, përpara
Majtas, e pasme
Djathtas, përpara
Djathtas, e pasme
200,1 Wh/kg
188,0 Wh/kg
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Konsumi i energjisë i
pianurës (EC electric hob)
EN 60350-2 - Pajisje shtëpiake gatimi me
energji elektrike - Pjesa 2: Pianurat Metodat e matjes së performancës
Kursimi i energjisë
Mund të kurseni energji gjatë gatimit të
përditshëm nëse ndiqni këshillat në vijim.
• Kur ngrohni ujë, përdorni vetëm sasinë
që ju nevojitet.
• Nëse është e mundur, vendosni
gjithmonë kapakët mbi enët e gatimit.
191,9 Wh/kg
• Vendosni enët e gatimit në zonën e
gatimit përpara se ta aktivizoni.
• Fundi i enës së gatimit duhet të ketë të
njëjtin diametër me zonën e gatimit.
• Enët më të vogla vendosini në zonat
më të vogla të gatimit.
• Vendosini enët direkt në qendër të
zonës së gatimit.
• Përdorni nxehtësinë e mbetur për ta
mbajtur ushqimin ngrohtë ose për ta
shkrirë atë.
ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen e
mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në
riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike
dhe elektronike. Mos hidhni pajisjet e
shënuara me simbolin e mbeturinave
shtëpiake. Ktheni produktin në pikën
lokale të riciklimit ose kontaktoni me zyrën
komunale.
17
СОДРЖИНА
Безбедносни информации
Безбедносни упатства
Монтажа
Опис на производот
Секојдневна употреба
17
19
21
23
25
Помош и совети
Нега и чистење
Решавање на проблеми
Технички податоци
Енергетска ефикасност
27
28
29
31
32
Можноста за промени е задржана.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги приложените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
повреда или штета кои се резултат на неправилна
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги упатствата на
сигурно и безбедно место за подоцнежна употреба.
Безбедност на деца и ранливи лица
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8 години и
лица со намалени физички, сетилни или ментални
способности или лица без искуство и знаење доколку
тоа го прават под надзор или им биле дадени упатства
како безбедно да го употребуваат апаратот и ги
разбираат опасностите поврзани со него.
Не смее да биде во дофат на деца меѓу 3 и 8 годишна
возраст и лицата со големи и сложени препреки во
развојот освен ако не се под постојан надзор.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца помали од
3 години освен ако не се под постојан надзор.
Не дозволувајте им на децата да играат со апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога тој работи или кога се лади. Деловите
кои се достапни се жешки.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба да
вклучи.
18
•
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
Општа безбедност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите достапни
делови се вжештуваат за време на употребата. Треба
да се внимава да не се допираат грејачите.
Не управувајте со апаратот со надворешен тајмер или
со посебен систем за далечинско управување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Готвењето на површина за
готвење со маст или масло без надзор може да биде
опасно и да доведе до пожар.
НИКОГАШ не гаснете оган со вода, туку исклучете го
апаратот, а потоа покријте го пламенот, на пр. со капак
или со специјално противпожарно кебе.
ВНИМАНИЕ: Процесот на готвење мора да виде
надгледуван. Кратките процеси на готвење мора да
бидат постојано надгледувани.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од оган: Не чувајте
предмети на површините за готвење.
Металните предмети, како што се ножеви, виљушки,
лажици и капаци, не треба да се оставаат на
површината за готвење бидејќи може да се вжештат.
Не користете чистач на пареа за чистење на апаратот.
Ако стакло-керамичката / стаклената површина е
напукната, исклучете го апаратот за да ја избегнете
можноста од струен удар Во случај апаратот да е
поврзан со штекерот со разводна кутија, извадете ја
спојката за да го исклулите апаратот од струја. Во секој
случај контактирајте го Овластениот сервис.
Доколку кабелот за напојување се оштети, треба да се
замени од страна на производителот, овластен
сервисен претставник или слично квалификувани лица
за да се избегне опасност.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете само заштитици за
плоча за готвење направени од страна на
производителот на апаратот за готвење или оние кои
19
се наведени во упатствата за користење како погодни
или заштитници за плоча за готвење кои се дел од
самиот апарат. Користењето на несоодветни
заштитници за површина за готвење може да
предизвика незгода.
БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го монтира
само квалификувано лице.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик
од повреда или оштетување
на апаратот.
• Извадете ја целата амбалажа.
• Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
• Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
• Одржувајте минимална
оддалеченост од другите апарати и
делови.
• Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
• Зачепете ги засечените површини со
заптивач за да спречите влагата да
предизвика надигнување.
• Заштитете го дното на апаратот од
пареа и влага.
• Не го монтирајте апаратот во
близина на врата или под прозорец.
На овој начин ќе спречите некој
жежок сад за готвење да падне од
апаратот кога вратата или
прозорецот се отворени.
• Ако апаратот е монтиран над фиоки,
внимавајте просторот помеѓу дното
на апаратот и горната фиока да е
доволен за циркулација на воздух.
• Дното на апаратот може да стане
жешко. Уверете се дека сте
монтирале шперплоча, плоча
направена од иверица или некој друг
незапалив материјал за
раздвојување под апаратот за да
спречите пристап до дното.
• Секој апарат има вентилатори за
ладење на дното.
• Ако апаратот е инсталиран над
фиоката:
– Не чувајте мали предмети или
листови хартија кои можат да
бидат вовлечени затоа што може
да ги оштетат вентилаторите за
ладење или да го оштетат
системот за ладење.
– Чувајте растојание од минимум 2
cm помеѓу копчето на апаратот и
деловите кои се чуваат во
фиоката.
Поврзување со струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик
од пожар и струен удар.
• Секое поврзување со струја треба да
биде направено од квалификуван
електричар.
• Апаратот мора да биде заземјен.
• Пред да се изведуваат какви било
работи, проверете дали апаратот е
исклучен од струја.
• Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
• Проверете дали апаратот е
правилно монтиран. Лабав и
несоодветен кабел за струја или
приклучок (ако е применливо) може
да предизвика прегревање на
терминалот.
• Користете соодветен кабел за струја.
20
• Не оставајте ги каблите да се
заплеткаат.
• Проверете дали е монтирана
заштитата од струен удар.
• Користете клема за да го ослободите
кабелот од напон.
• Проверете дали кабелот за струја
или приклучокот (ако е применливо)
го допира топлиот апарат или
топлите садови за готвење кога го
поврзувате апаратот со штекери во
близина.
• Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
• Потрудете се да не го оштетите
приклучокот за струја (ако е
применливо) или кабелот за струја.
Контактирајте го нашиот Овластен
сервисен центар или електричар за
да го смените оштетениот кабел.
• Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови
мора да се поврзе на таков начин
што нема да може да се извади без
алатки.
• Поврзете го приклучокот за струја со
штекерот на крајот од монтажата.
Проверете дали приклучокот за
струја е пристапен по монтирањето.
• Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за
струја.
• Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го приклучокот
за струја.
• Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи на
линија, осигурувачи (осигурувачи на
вртење извадени од држачот),
заземјување и контактори.
• Електричната инсталација мора да
има изолациски уред кој што ви
овозможува да го исклучите
апаратот од приклучокот за струја од
сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со
ширина од најмалку 3 mm.
Употребa
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Постои
опасност од повреда,
изгореници или струен удар.
• Отсранете ја целата амбалажа,
етикетата и заштината фолија (ако е
применливо) пред првата употреба.
• Овој апарат е само за домашна
употреба.
• Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
• Погрижете се отворите за
вентилација да не бидат блокирани.
• Не оставајте го апаратот без надзор
додека работи.
• Поставувајте ја ринглата на
„исклучено“ („off“) по секоја употреба.
• Не ставајте прибор за јадење или
капаци од тенџериња на ринглите.
Тие може да станат жешки.
• Не ракувајте со апаратот со влажни
раце или кога тој има контакт со
вода.
• Не употребувајте го апаратот како
работна површина или како простор
за складирање.
• Ако површината на апаратот е
испукана, веднаш исклучете го
апаратот од струјата. Ова ќе спречи
струен удар.
• Кога ставате храна во жешко масло,
може да прска.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од пожар и
изгореници
• При загревање, маснотиите и
маслото можат да испуштаат
запаливи пареи. Држете го огнот или
загреаните предмети подалеку од
маснотиите и маслата кога готвите
со нив.
• Пареата што ја испушта маслото
коешто е многу жешко може да
предизвика спонтано запалување.
• Искористеното масло кое може да
содржи остатоци од храна, може да
предизвика пожар на пониска
температура од маслото што се
користи за прв пат.
21
• Не ставајте запаливи производи или
предмети натопени со запаливи
средства во, блиску до, или на
апаратот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување на
апаратот.
• Не чувајте жешки садови за готвење
на контролната табла.
• Не го ставајте капакот на жешка тава
врз стаклената површина на плочата
за готвење.
• Не оставајте ги садовите за готвење
да вријат на суво.
• Внимавајте предметите или
садовите за готвење да не паднат на
апаратот. Може да се оштети
површината.
• Не вклучувајте ги ринглите со празни
садови за готвење или без садови за
готвење.
• Не ставајте алуминиумска фолија на
апаратот.
• Садовите за готвење направени од
лиено железо, алуминиум или со
оштетено дно може да предизвика
гребнатини на стаклото / стаклокерамиката. Овие предмети секогаш
кревајте ги кога треба да ги
преместувате на површината за
готвење.
• Овој апарат е наменет само за
готвење. Не смее да се користи за
други намени, на пример за
загревање на простории.
• Исклучете го апаратот и оставете го
да се излади пред да го чистите.
• Исклучете го апаратот од струја пред
да вршите активности за одржување.
• Не користете воден спреј и пареа за
чистење на апаратот.
• Чистете го апаратот со мека, влажна
крпа. Користете само неутрални
детергенти. Не користете абразивни
производи, абразивни сунѓери за
чистење, растворувачи или метални
предмети.
Сервисирање
• За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
• Користете само оригинални
резервни делови.
Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик
од повреда или задушување.
• Контактирајте со општинската власт
за да добиете информации за
правилно расходување на апаратот.
• Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
• Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
Нега и чистење
• Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на
површинскиот материјал.
МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете
во поглавјата за заштита и
сигурност.
Пред монтажата
Пред да ја монтирате површината за
готвење, напишете ги информациите
подолу од плочката за спецификации.
Плочката со спецификации се наоѓа на
дното од куќиштето на апаратот.
22
Сериски број (S.N.) ............
Вградени плочи за готвење
Користете ги плочите за готвење што
се вградуваат само ако се претходно
вградени во соодветни елементи за
вградување и во работни површини кои
ги исполнуваат стандардите.
За време на монтажа на запалива
материја, NIN SEV 1000 и водилките за
заштита од пожар како и регулативите
на здружението за кантонско
осигурување за заштита од пожар
треба да бидат стрикно следени.
Кабел за поврзување
• Површината за готвење се
испорачува со кабел за струја.
• За да го замените оштетениот
приклучник за струја, користете вид
на кабел: H05V2V2-F кој издржува
температура од 90°C или повисока.
Обратете се во локалниот сервисен
центар.
Поврзување на струја
Монтирајте ја површината за готвење
со приклучок за довод на струја. Ако
нема приклучок за довод на струја,
фиксираниот домашен електричен
систем мора да има изолирачки уред со
3 mm контактен одделник за да
обезбеди симултано и четири-полно
исклучување од кабелот (според NIN
SEV 1000).
Комплет
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
23
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
Распоред на површината за готвење
1
1 Рингла
2 Контролна плоча
1
265 mm
145 mm
170 mm
1
145 mm
120/210
mm
1
2
Распоред на контролна табла
1
2
3
4
10
5
9
6
7
8
Ракувајте со апаратот со помош на сензорските полиња. Екраните, показателите и
звуците покажуваат кои функции работат.
24
Сенз
орск
о
поле
Функција
Коментар
1
ВКЛУЧЕНО /
ИСКЛУЧЕНО
За вклучување и исклучување на
површината за готвење.
2
Заклучување /
Безбедносен уред за
деца
За заклучување / отклучување на
контролната табла.
-
За вклучување и исклучување на
надворешниoт прстен.
-
Екран за поставување на
јачината на топлината
За прикажување на поставката за
температура.
-
Временски показатели за
ринглите
За да прикажат за која рингла го
поставувате времето.
-
Екран на тајмерот
За прикажување на времето во минути.
-
За вклучување и исклучување на
надворешниoт прстен.
-
За избор на рингла.
/
-
За зголемување или намалување на
времето.
/
-
За поставување на поставка за јачина на
топлина.
3
4
5
6
7
8
9
10
Екрани за поставување на јачината на топлината
Екран
Опис
Ринглата е исклучена.
-
Ринглата е вклучена.
Автоматско загревање е во функција .
+ број
Има дефект.
Ринглата сè уште е топла (преостаната топлина).
Заклучување /Безбедносен уред за деца е во функција .
Автоматски исклучување е во функција .
25
Показно светло за
преостаната топлина
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
изгореници поради
преостаната топлина.
Показателите го прикажуваат
нивото на преостаната
топлина за ринглите кои
моментално ги користите.
Показателите исто така може
да се вклучат за околните
рингли дури ако не ги
користите.
СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете
во поглавјата за заштита и
сигурност.
Вклучување и исклучување
Врската помеѓу јачината на
топлината и времето после кое се
исклучува површината за готвење:
Поставување
температура
Допрете го
1 секунда за да ја
вклучите или да ја исклучите
површината за готвење.
Автоматски исклучување
Функцијата автоматски ја исклучува
површината за готвење ако:
• сите рингли се исклучени,
• не сте ја наместиле јачината на
топлината откако сте ја вклучиле
површината за готвење,
• ќе истурите или ќе ставите нешто на
контролната табла повеќе од 10
секунди (тенџере, ткаенина, итн.). Се
огласува звучен сигнал и
површината за готвење се
исклучува. Отстранете го предметот
или исчистете ја контролната табла.
• не исклучувајте ја ринглата и не
менувате ја поставката за јачина на
топлината. По одредено време се
пали
и површината за готвење се
исклучува.
,1-2
Плочата за
готвење се
исклучува после
6 часа
3-4
5 часа
5
4 часа
6-9
1,5 час
Поставување на јачината на
топлината
Допрете го
за да ја зголемите
јачината на топлината. Допрете го
за
да ја намалите јачината на топлината.
Допрете ги
и
во исто време за да
ја исклучите ринглата.
Вклучување и исклучување на
надворешните прстени
Површината на која готвите можете да
ја приспособите кон димензиите на
садовите за готвење.
Користете го сензорското поле:
26
За вклучување на надворешниот
прстен: допрете го сензорското поле.
Показното светло се пали.
За исклучување на надворешниот
прстен: допирајте го сензорското поле
се додека не се изгасне показното
светло.
Автоматско загревање
Ако ја активирате оваа функција
можете да ја добиете потребната
поставка за јачина за пократок период.
Оваа функција на некое време ја
подесува највисоката температура и
потоа ја намалува до точната поставка
за јачина.
За да ја активирате
функцијата ринглата мора да
биде ладна.
За да ја активирате функцијата за
ринглата: допрете
се додека не се
појави точната поставка за јачина.
После 3 секунди се појавува
.
За исклучување на функцијата:
допрете го .
Тајмер
Тајмер за одбројување
Оваа функција користете ја за да
поставите колку време ќе работи
ринглата само за ова готвење.
Прво поставете ја јачината на
топлината за ринглата, а потоа
поставете ја функцијата.
Поставување на ринглата: допирајте
ја
повеќепати сé додека не се вклучи
показното светло на потребната рингла.
За да ја вклучите функцијата или да
го промените времето: допрете го
или
на тајмерот за да го поставите
времето (00 - 99 минути). Кога
показното светло на ринглата
започнува да трепка бавно, започнува
одбројувањето.
За да го видите преостанатото
време: поставете ја ринглата со .
Показното светло на ринглата
започнува да трепка побрзо. На екранот
се покажува преостанатото време.
За исклучување на функцијата:
поставете ја ринглата со
и допрете
. Преостанатото време одбројува
назад до 00. Показателот за ринглата
се исклучува.
Кога времето ќе истече, се
огласува звук и трепка 00.
Ринглата се исклучува.
За да го запрете звукот: допрете го
.
Потсетник за време
Можете да ја користите функцијата како
Потсетник за време кога плочата за
готвење е вклучена и кога не работат
ринглите. На екранот за јачина на
топлина се прикажува .
За вклучување на функцијата:
допрете го . Допрете го
или
на
тајмерот за да го поставите времето.
Кога времето ќе истече, се огласува
звук и трепка 00 .
За да го запрете звукот: допрете го
.
За исклучување на функцијата:
допрете
и потоа допрете .
Преостанатото време се одбројува
наназад до 00
Оваа функција не влијае врз
работата на ринглите.
Заклучување
Можете да ја заклучите контролната
табла додека работи ринглата. Тоа
спречува случајна промена на
поставената јачина на топлината.
Прво поставете ја јачината на
топлината.
27
За вклучување на функцијата:
допрете .
се пали за 4
секунди.Тајмерот останува вклучен.
За исклучување на функцијата:
допрете го . Се пали претходната
поставка за јачина.
Кога ќе ја исклучите
површината за готвење, се
исклучува и оваа функција.
Безбедносен уред за деца
Оваа функција спречува случајно
вклучување на површината за готвење.
За вклучување на функцијата:
вклучете ја површината за готвење со
. Не поставувајте ја јачината на
4 секунди. Се
топлината. Допрете на
пали
. Исклучете ја површината за
готвење со .
За исклучување на функцијата:
вклучете ја површината за готвење со
. Не поставувајте ја јачината на
топлината. Допрете на
4 секунди. Се
. Исклучете ја површината за
пали
готвење со .
За да ја прескокните оваа функција
за само едно готвење: активирајте ја
површината за готвење со . Се пали
. Допрете го
во траење од 4
секунди. Поставете ја јачината на
топлината за 10 секунди. Сега можете
да ракувате со површината за готвење.
Кога ќе ја деактивирате површината за
готвење
функцијата повторно
работи.
ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете
во поглавјата за заштита и
сигурност.
Садовите за готвење од
емајлиран челик и оние со
алуминиумско или бакарно
дно можат да предизвикаат
промена на бојата на стаклокерамичката површина.
Садови за готвење
Дното на садовите за
готвење треба да е што е
можно подебело и порамно.
Осигурете се дека дното на
тавата е чисто и сува пред да
ја ставите на површината на
плочата.
Поставува
ње
температур
а
-1
Примери на апликации за
готвење
Податоците во табелата се
само препорака.
Употребувајте за:
Врем
е
(min)
Совети
Одржување на топлината на
зготвената храна.
колку
што
треба
Ставете капак на садовите
за готвење.
28
Поставува
ње
температур
а
Употребувајте за:
Врем
е
(min)
Совети
1-2
Холандски сос, топење:
путер, чоколадо, желатин.
5 - 25
Мешајте од време на време.
1-2
Зацврстување: ровки
омлети, пржени јајца.
10 40
Гответе покриено со капак.
2-3
Готвење ориз и јадења со
млеко, подгревање готови
јадења.
25 50
Додајте најмалку двапати
повеќе течност од
количината на оризот,
мешајте ги јадењата со
млеко на половина на
готвењето.
3-4
Зеленчук, риба, месо,
готвени на пареа.
20 45
Додајте неколку големи
лажици течност.
4-5
Компири на пареа.
20 60
Употребете макс. ¼ l вода
за 750 g компири.
4-5
Готвење големи количества
храна, чорби и супи.
60 150
До 3 литри течност плус
состојките.
6-7
Благо пржење: шницли,
телешко кордон блу, котлети,
ќофтиња, колбаси, џигер,
запршка, јајца, палачинки,
крофни.
колку
што
треба
Превртете на половина од
времето.
7-8
Целосно пржење, рендани
компири, бифтеци, стекови.
5 - 15
Превртете на половина од
времето.
9
Зовривање вода, варење тестенини, запржување месо (гулаш, месо за
печење), помфрит во многу масло.
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете
во поглавјата за заштита и
сигурност.
Општи информации
• Чистете ja површината за готвење по
секоја употреба.
• Секогаш употребувајте садови за
готвење со чисто дно.
• Гребаниците или темните дамки на
површината не влијаат врз работата
на површината за готвење.
• Користете специјално средство за
чистење наменето за површини за
готвење.
• Употребувајте специјално стругало
за стаклото.
Чистење на плочата за
готвење
• Веднаш отстранете: стопена
пластика, пластична фолија, шеќер и
храна со шеќер, во спротивно,
нечистотијата може да ја оштети
29
плочата за готвење. Внимавајте да
не се изгорите. Ставете го
специјалното стругало за чистење на
плочата на стаклената површина под
остар агол и движете го сечивото по
површината.
• Извадете ги откако апаратот е
доволно изладен: прстени од
бигор, вода, дамки од маснотии,
светкави метални промени на бојата.
Чистете ја плочата за готвење со
влажна крпа и неабразивен
детергент. По чистењето, избришете
ја плочата за готвење со мека крпа.
• Извадете ја светкавата метална
боја која се губи: користете раствор
од вода и оцет и чистете ја
стаклената површина со влажна
крпа.
РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете
во поглавјата за заштита и
сигурност.
Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Не можете да ја вклучите
или да ракувате со
површината за готвење.
Апаратот не е поврзан со
напојување за струја или
не е правилно поврзан.
Проверете дали
површината за готвење е
правилно поврзана со
електрично напојување.
Видете го дијаграмот за
поврзување.
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина за
дефектот. Ако
осигурувачот постојано
прегорува, разговарајте со
квалификуван електричар.
Не ја поставувајте
јачината за топлина за
време од 10 секунди.
Вклучете ја површината за
готвење повторно и
нагодете го
поставувањето на
температурата за помалку
од 10 секунди.
Истовремено сте допреле
2 или повеќе сензорски
полиња.
Допирајте само по едно
сензорско поле.
Има дамки од вода или
маснотија на контролната
табла.
Исчистете ја контролната
табла.
30
Проблем
Можна причина
Решение
Се огласува звучен сигнал
и површината за готвење
се исклучува.
Се огласува звучен сигнал
кога површината за
готвење е исклучена.
Сте ставиле нешто на
едно или повеќе сензорски
полиња.
Тргнете го предметот од
сензорските полиња.
Плотната за готвење се
исклучува.
Сте ставиле нешто на
Тргнете го предметот од
сензорското поле.
Не се пали показното
светло за преостаната
топлина.
Ринглата не е жешка затоа
што работела само кратко
време или оштетен е
сензорот.
Ако ринглата работела
доволно долго за да е
жешка, јавете се во
овластениот сервис.
Автоматско загревање не
работи.
Ринглата е жешка.
Оставете ринглата да се
излади доволно.
Поставена е највисока
температура.
Поставката за највисока
температура има иста
јачина како и функцијата.
Сте ја намалиле
поставката за јачина на
топлината до 0.
Почнете од 0 и зголемете
ја поставката за јачина на
топлината.
сензорското поле
.
Не можете да го вклучите
надворешниот прстен.
Има темна област на
повеќенаменската рингла.
Прво, вклучете го
внатрешниот прстен со
промена на јачината на
поставката.
Нормално е да има темна
област на
повеќенаменската рингла.
Поставката за
температура се менува
меѓу две нивоа.
Управување со енергијата
е во функција .
Видете во „Секојдневна
употреба“.
Сензорските полиња се
вжештуваат.
Садот за готвење е
преголем или сте го
ставиле многу блиску до
контролите.
Големите садови за
готвење ставајте ги на
задните рингли, ако е
потребно.
се вклучува.
Автоматски исклучување е
во функција .
Исклучете ја и повторно
вклучете ја површината за
готвење.
се вклучува.
Безбедносен уред за деца
или Заклучување работи.
Видете во „Секојдневна
употреба“.
31
Проблем
и се прикажува број.
Можна причина
Решение
Има грешка на
површината за готвење.
Деактивирајте ја плочата
за готвење и активирајте
ја повторно по 30 секунди.
Ако
се вклучи
повторно, исклучете ја
плочата за готвење од
електричното напојување.
После 30 секунди,
повторно вклучете ја
плочата за готвење. Ако
повторно се појави
проблемот, контактирајте
со Овластениот сервисен
центар.
Можете да слушнете бука
од постојано бипкање.
се вклучува.
Електричното поврзување
не е точно направено.
Исклучете ја плочата за
готвење од напојувањето
со струја. Зборувајте со
квалификуван електричар
за да ја провери
инсталацијата.
Недостасува втората фаза
од напојувањето со струја.
Проверете дали
површината за готвење е
правилно поврзана со
електрично напојување.
Извадете го осигурувачот,
почекајте една минута и
вратете го назад.
Ако не можете да најдете
решение...
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај вашиот
продавач или во овластениот сервисен
центар. Наведете ги податоците од
плочката за спецификации. Исто така
наведете ја и троцифрената шифра за
стакло-керамика (се наоѓа во аголот на
стаклената површина) и пораката за
грешка која се пали. Осигурете се дека
правилно работите со површината за
готвење. Ако неправилно сте ракувале
со површината за готвење,
сервисирањето од страна на
сервисниот техничар или на
продавачот нема да биде бесплатно,
дури и во гарантниот период.
Упатствата за службата за односи со
корисниците и за условите на
гаранцијата се наведени во гарантниот
лист.
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Плочка со спецификации
Модел DKEV6646XB
PNC (Број на производ) 949 492 323 00
32
Тип 60 HAD 47 AO
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Произведено во Романија
7.0 kW
Сериски бр. ..........
Колекција Dieter Knoll
Спецификации за ринглите
Рингла
Номинална моќност (Поставка
за максимална топлина) [W]
Дијаметар на рингла [mm]
Лева предна
750 / 2200
120 / 210
Лева задна
1200
145
Десна предна
1200
145
Десна задна
1500 / 2400
170 / 265
За оптимални резултати при готвењето
користете сад за готвење којшто не е
поголем од дијаметарот на ринглата.
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Информации за производ во согласност со EU 66/2014
Идентификација на
модел
DKEV6646XB
Вид плоча за готвење
Вградена плоча
за готвење
Број на рингли
4
Технологија на греење
Светлосен
грејач
Дијаметар на кружни
рингли (Ø)
Лева предна
Лева задна
Десна предна
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
Должина (L) и ширина
(W) на некружни рингли
Десна задна
L 26,5 cm
W 17,0 cm
Потрошувачка на
енергија по рингла (EC
electric cooking)
Лева предна
Лева задна
Десна предна
Десна задна
200,1 Wh / kg
188,0 Wh / kg
188,0 Wh / kg
191,6 Wh / kg
Потрошувачка на
енергија на плочата за
готвење (EC electric hob)
EN 60350-2 - Електрични апарати за
готвење за домаќинства - Дел 2: Плочи
191,9 Wh / kg
за готвење - Методи за мерење
перформанси
33
Штедење на енергија
• Дното на садот треба да биде со ист
дијаметар како и ринглата.
• Ставете помали садови за готвење
на помалите рингли.
• Ставете го садот за готвење
директно во центарот на ринглата.
• Користете ја преостаната топлина за
да ја зачувата храната топла или да
ја стопите.
Можете да заштедите енергија за
време на секојдневното готвење ако ги
следите советите дадени подолу.
• Кога ќе ја загреете водата, користете
само онолку колку што ви е
потребно.
• Ако е можно, секогаш ставајте капак
на садот за готвење.
• Пред да ја вклучите ринглата,
ставете го садот на неа.
ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
симболот . Ставете ја амбалажата во
соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
*
34
35
867349329-B-122019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement