ZANUSSI ZITN641K Упатство за користење

ZANUSSI ZITN641K Упатство за користење
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZITN641K
SQ Udhëzimet për përdorim
Vatër gatimi
MK Упатство за ракување
Плоча за готвење
2
16
VISIT OUR WEBSITE FOR:
Marrjen e këshillave të përdorimit,
broshurave, informacionit për ndreqjen e
problemeve, shërbimin dhe riparimin:
www.zanussi.com/support
INFORMACIONI I SIGURISË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me kujdes
udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës për
lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të
papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të
sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të
ardhmen.
SIGURIA E FËMIJËVE DHE PERSONAVE ME
PROBLEME
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e
sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose
mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse
këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin
e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të
kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të
mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën
monitorim të vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja,
përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë
siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes, gjatë
kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e arritshme mund
të nxehen gjatë përdorimit.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e fëmijëve, ai
duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e
pajisjes pa mbikëqyrje.
SIGURIA E PËRGJITHSHME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme
nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të
shmangni prekjen e elementeve ngrohëse.
PARALAJMËRIM: Gatimi i pamonitoruar me yndyrë ose vaj
mbi pianurë mund të jetë i rrezikshëm dhe mund të shkaktojë
zjarr.
Mos provoni ASNJËHERË ta fikni zjarrin me ujë, por fikni
pajisjen dhe pastaj mbuloni flakën, p.sh. me një kapak ose
me batanije kundër zjarrit.
KUJDES: Pajisja nuk duhet të furnizohet përmes një pajisjeje
të jashtme ndezëse, si p.sh. kohëmatës, apo të lidhet me një
qark që ndizet dhe fiket rregullisht nga një mjet.
KUJDES: Procesi i gatimit duhet të mbikëqyret. Proceset e
shkurtra të gatimit duhet të mbikëqyren vazhdimisht.
PARALAJMËRIM: Rrezik zjarri: Mos ruani artikuj mbi
sipërfaqet e gatimit.
Objektet metalike si thikat, pirunët, lugët dhe kapakët nuk
duhet të vendosen mbi sipërfaqen e pianurës, sepse mund
të nxehen.
Mos e përdorni pajisjen përpara se ta instaloni në strukturën
inkaso.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar pajisjen.
Pas përdorimit, fikni elementin e pianurës me çelësin e
kontrollit dhe mos u mbështetni te funksionimi i detektorit të
tiganit.
Nëse sipërfaqja prej qeramike/xhami kriset, fikeni pajisjen
për dhe shkëputeni nga rryma elektrike. Në rast se pajisja
është e lidhur me rrymën elektrike direkt duke përdorur kuti
lidhëse, hiqeni siguresën për të shkëputur pajisjen nga
furnizimi me rrymë. Në çdo rast, kontaktoni me Qendrën e
Autorizuar të Shërbimit.
Nëse kablloja ushqyese është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose persona
të kualifikuar për të shmangur rreziqet.
3
•
PARALAJMËRIM: Përdorni vetëm mbrojtëset e pianurës të
përcaktuara nga prodhuesi i pajisjes së gatimit ose të
cilësuara si të përshtatshme nga ky i fundit në udhëzimet e
përdorimit, ose mbrojtëset e pianurës të integruara në
pajisje. Përdorimi i mbrojtëseve të papërshtatshme mund të
shkaktojë aksidente.
UDHËZIMET PËR SIGURINË
INSTALIMI
PARALAJMËRIM! Vetëm një person
i kualifikuar duhet ta instalojë këtë
pajisje.
PARALAJMËRIM! Rrezik plagosjeje
ose dëmtim i pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të
dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna me
pajisjen.
Ruani largësitë minimale nga pajisjet dhe
njësitë e tjera.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni pajisjen
sepse është e rëndë. Përdorni gjithnjë doreza
sigurie dhe këpucë të mbyllura.
Mbyllini sipërfaqet e prera me një izolues për
të mos lejuar që lagështira të shkaktojë fryrje.
Mbroni pjesën e poshtme të pajisjes nga avulli
dhe lagështira.
Mos e instaloni pajisjen pranë dyerve ose nën
dritare. Duke vepruar kështu do të
parandaloni rënien e enëve të nxehta të
gatimit nga pajisja kur hapet dera ose dritarja.
Nëse pajisja instalohet mbi sirtarë sigurohuni
që hapësira mes pjesës së poshtme të
pajisjes dhe sirtarit të sipërm, të jetë e
mjaftueshme për qarkullimin e ajrit.
Pjesa e poshtme e pajisjes mund të nxehet.
Sigurohuni që të instaloni një panel të veçantë
prej kompensate, material për bango kuzhine
ose materiale të tjera që nuk digjen poshtë
pajisjes për të parandaluar që të prekë
poshtë.
Paneli i ndarjes duhet të mbulojë plotësisht
zonën nën pianurë.
Sigurohuni që te hapësira e ventilimit prej 2
mm, mes sipërfaqes së gatimit dhe pjesës
ballore të njësisë nën të, të qëndrojë e lirë.
Garancia nuk mbulon gjithmonë dëmtimet e
shkaktuara nga mungesa e hapësirës së
mjaftueshme të ventilimit.
LIDHJA ELEKTRIKE
PARALAJMËRIM! Rrezik zjarri dhe
goditjeje elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer nga një
elektricist i kualifikuar.
Pajisja duhet tokëzuar.
Përpara se të kryeni ndonjë veprim,
sigurohuni që pajisja të jetë shkëputur nga
rryma.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat elektrike
të rrjetit elektrik.
Sigurohuni që pajisja të instalohet në rregull.
Kablloja ose spina elektrike e lirë ose e
papërshtatshme (nëse ka) mund ta nxehë
shumë terminalin.
Përdorni kabllo elektrike të përshtatshme.
Mos i lini kabllot elektrike të përdridhen.
Sigurohuni që të jetë instaluar mbrojtja ndaj
goditjeve elektrike.
Përdorni mbërthyesen e lirimit të tensionit të
kabllos.
Sigurohuni që kablloja ose spina elektrike
(nëse ka) të mos prekë pajisjen e nxehtë ose
enët e nxehta të gatimit, kur e lidhni pajisjen
me prizat që gjenden pranë.
Mos përdorni përshtatës me shumë spina dhe
kabllo zgjatuese.
Sigurohuni që të mos dëmtoni spinën elektrike
(nëse ka) ose kabllon elektrike. Kontaktoni me
qendrën e autorizuar të shërbimit ose me një
elektricist për ndërrimin e kabllos elektrike të
dëmtuar.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me korrent dhe
të izoluara duhet të shtrëngohet në mënyrë të
tillë që të mos hiqet pa vegla.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të
instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e
arritshme pas montimit të pajisjes.
Nëse priza është e lirë, mos e futni spinën.
•
•
•
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e
tërhequr nga kablloja elektrike. Gjithmonë
tërhiqeni kabllon duke e kapur nga spina.
Përdorni mjetet e duhura izoluese: çelësat
mbrojtës, siguresat (siguresat që vidhosen
duhet të hiqen nga foleja), salvavitat dhe
kontaktorët.
Instalimi elektrik duhet të ketë një pajisje
instaluese e cila ju lejon të shkëpusni pajisjen
nga rryma elektrike në të gjitha polet. Pajisja
instaluese duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
PËRDORIMI
PARALAJMËRIM! Rrezik
plagosjeje, djegiesh dhe goditjeje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin, etiketat dhe veshjen
mbrojtëse (nëse ka) përpara përdorimit për
herë të parë.
Kjo pajisje është vetëm për përdorim shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
Mos e lini pajisjen të pamonitoruar gjatë
punës.
Fikini zonat e gatimit pas çdo përdorimi.
Mos u mbështesni në detektorin e tiganëve.
Mos vendosni takëme dhe kapakë tenxheresh
mbi zonat e gatimit. Ato mund të nxehen
shumë.
Mos e përdorni pajisjen me duar të lagura ose
kur ajo ka kontakt me ujin.
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe pune ose
për të mbajtur sende.
Nëse sipërfaqja e pajisjes kriset, shkëputeni
menjëherë pajisjen nga rrjeti elektrik. Kjo
bëhet për të parandaluar goditjet elektrike.
Përdoruesit me stimulues kardiak duhet të
mbajnë një distancë minimale prej 30 cm nga
zonat e gatimit me induksion kur pajisja është
në punë.
Kur e vendosni ushqimin në vaj të nxehtë, ai
mund të spërkasë.
PARALAJMËRIM! Rrezik zjarri dhe
shpërthimi
•
•
Yndyrat dhe vajrat kur nxehen mund të
lëshojnë avuj të ndezshëm. Mbajeni flakën
ose objektet e nxehura larg nga yndyrat dhe
vajrat kur gatuani me to.
Avujt që lëshon vaji shumë i nxehtë mund të
shkaktojnë ndezje spontane.
•
•
Vaji i përdorur që përmban mbetje ushqimore,
mund të shkaktojë zjarr në temperaturë më të
ulët sesa vaji që përdoret për herë të parë.
Mos vendosni produkte të ndezshme ose
sende të lagura me produkte të ndezshme
brenda, pranë ose mbi pajisje.
PARALAJMËRIM! Rrezik dëmtimi i
pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos mbani enë të nxehta mbi panelin e
kontrollit.
Mos vendosni kapak të nxehtë tigani në një
sipërfaqen e xhamit të pianurës.
Mos vini enë bosh mbi pllakën e nxehtë.
Bëni kujdes të mos lini objekte ose enë gatimi
të bien mbi pajisje. Sipërfaqja mund të
dëmtohet.
Mos i aktivizoni zonat e gatimit me enë të
zbrazëta ose pa enë gatimi.
Mos vendosni letër alumini mbi pajisje.
Enët e gatimit prej gize ose alumini të derdhur
ose enët me fund të dëmtuar mund ta
gërvishtin xhamin/qeramikën prej xhami.
Gjithmonë ngrijini këto objekte peshë kur
duhet t'i lëvizni në sipërfaqen e gatimit.
Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim. Ajo nuk
duhet të përdoret për qëllime të tjera, për
shembull për ngrohje dhome.
PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA
• Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
• Çaktivizojeni pajisjen dhe lëreni të ftohet para
se ta pastroni.
• Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni pajisjen nga
energjia elektrike.
• Mos përdorni ujë me spërkatje dhe avull për
të pastruar pajisjen.
• Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë të
lagësht. Përdorni vetëm detergjente neutrale.
Mos përdorni produkte gërryese, materiale
pastruese të ashpra, tretës ose objekte
metalike.
SHËRBIMI
• Për të riparuar pajisjen kontaktoni me qendrën
të autorizuar të shërbimit.
• Përdorni vetëm pjesë këmbimi origjinale.
ELIMINIMI I PAJISJES
PARALAJMËRIM! Rrezik plagosjeje
ose mbytjeje.
5
•
•
Kontaktoni autoritetin e bashkisë suaj për t'u
informuar mbi mënyrën e duhur të hedhjes së
pajisjes.
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit me
energji.
•
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë pajisjes
dhe hidheni atë.
INSTALIMI
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
590
520
60
15*
PËRPARA INSTALIMIT
Përpara se të instaloni pianurën, shkruani
informacionin e mëposhtëm nga pllaka e
specifikimeve. Pllaka e specifikimeve gjendet në
pjesën e poshtme të pianurës.
490+1
560+1
Numri i serisë ...........................
PIANURAT INKASO
Pianurat inkaso përdorini vetëm pasi ta keni
montuar pianurën siç duhet në njësitë inkaso dhe
në planin e punës, sipas standardeve në fuqi.
KABLLOJA E LIDHJES
• Pianura është e pajisur me një kabllo lidhjeje.
• Për të zëvendësuar kabllon e dëmtuar
elektrike, përdorni llojin e kabllos: H05V2V2-F
që i reziston një temperature prej 90°C ose
më të lartë. Flisni me Qendrën lokale të
Shërbimit.
min.
40
Nëse pajisja instalohet mbi një sirtar,
ventilimi i pianurës mund të ngrohë
artikujt që ruhen brenda në sirtar
gjatë procesit të gatimit.
KUTIA MBROJTËSE
MONTIMI
min.
500mm
min.
50mm
Nëse përdorni kuti mbrojtëse (aksesor shtesë),
hapësira e përparme e qarkullimit të ajrit prej 2
mm dhe dyshemeja mbrojtëse menjëherë poshtë
vatrës nuk janë të nevojshme. Aksesori i kutisë
mbrojtëse mund të mos jetë i disponueshëm në
disa vende. Ju lutemi kontaktoni shitësin lokal.
6
Nëse e instaloni vatrën mbi një furrë,
nuk mund të përdorni kutinë
mbrojtëse.
PËRSHKRIM I PRODUKTIT
SKEMA E SIPËRFAQES SË GATIMIT
1
1 Zonë gatimi me induksion
2 Paneli i kontrollit
1
1
1
2
STRUKTURA E PANELIT TË KONTROLLIT
1
2
3
4
5
Përdorni fushat me sensor për të përdorur pajisjen. Ekranet, treguesit dhe sinjalet akustike tregojnë se
cilat funksione përdoren.
Fusha e
sensorit
Funksioni
Komenti
1
NDEZUR/FIKUR
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar pianurën.
2
Bllokimi / Mekanizmi i
sigurisë për fëmijët
Për të bllokuar/zhbllokuar panelin e kontrollit.
3
-
Për të zgjedhur zonën e gatimit.
Ekrani i cilësimit të
nxehtësisë
Për të treguar cilësimin e nxehtësisë.
-
Për të vendosur cilësimin e nxehtësisë.
4
5
/
7
EKRANET E CILËSIMIT TË NXEHTËSISË
Ekrani
Përshkrimi
Zona e gatimit është e çaktivizuar.
Zona e gatimit është në punë.
-
PowerBoost është aktive.
+ numri
Ka një keqfunksionim.
Një zonë gatimi është ende e nxehtë (ka nxehtësi të mbetur).
Bllokimi / Mekanizmi i sigurisë për fëmijët vihet në punë.
Enë gatimi jo e duhur ose shumë e vogël ose mbi zonën e gatimit nuk ka
enë.
Fikja automatike është aktive.
TREGUESI I NXEHTËSISË SË MBETUR
PARALAJMËRIM!
Ka rrezik
djegieje nga nxehtësia e mbetur.
Treguesit tregojnë nivelin e nxehtësisë së mbetur
për zonat e gatimit që po përdorni aktualisht.
Treguesit gjithashtu mund të ndizen për zonat e
gatimit pranë edhe nëse nuk po i përdorni ato.
Zonat e gatimit me induksion prodhojnë
nxehtësinë e nevojshme për procesin e gatimit
drejtpërdrejt në bazamentin e enës. Qeramika e
xhamit nxehet nga nxehtësia e enës.
PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
AKTIVIZIMI DHE ÇAKTIVIZIMI
Prekni
për 1 sekondë për ta aktivizuar ose për
ta çaktivizuar vatrën e gatimit.
FIKJA AUTOMATIKE
Funksioni e çaktivizon pianurën
automatikisht nëse:
• të gjitha zonat e gatimit janë të çaktivizuara,
• nuk cilësoni nxehtësinë pasi aktivizoni
pianurën,
• derdhni ose futni diçka në panelin e kontrollit
për më shumë se 10 sekonda, (tavë, leckë,
etj.). Bie një sinjal akustik dhe pianura
çaktivizohet. Hiqni objektin ose pastroni
panelin e kontrollit.
• pianura nxehet shumë (p.sh. kur një tenxhere
zien pa ujë brenda). Lëreni zonën e gatimit të
ftohet përpara se ta përdorni pianurën sërish.
8
•
•
po përdorni një enë të pasaktë. Ndizet simboli
dhe pas 2 minutash zona e gatimit
çaktivizohet automatikisht.
nuk e çaktivizoni një zonë gatimi ose
ndryshoni cilësimin e nxehtësisë. Pas pak
kohe shfaqet
dhe pianura çaktivizohet.
Lidhja ndërmjet cilësimit të nxehtësisë dhe
kohës pas së cilës çaktivizohet pianura:
Cilësimi i nxehtësisë
,1-2
Pianura çaktivizohet
pas
6 orësh
3-4
5 orësh
5
4 orësh
6-9
1,5 orë
ZGJEDHJA E ZONËS SË GATIMIT
Për të zgjedhur një zonë gatimi prekni fushën me
sensor
që i korrespondon kësaj zone. Në
Për të aktivizuar funksionin: aktivizoni pianurën
me
Prekni
. Mos caktoni asnjë cilësim nxehtësie.
për 4 sekonda.
ndizet. Çaktivizoni
ekran shfaqet cilësimi i nxehtësisë ( ).
Mund ta përdorni zonën e majtë prapa për të
përgatitur kafen tuaj të preferuar. Sigurohuni që
të përdorni një pajisje për moka të përshtatshme
për pianurat me induksion.
pianurën me
.
Për të çaktivizuar funksionin: aktivizoni
CILËSIMI I NXEHTËSISË
Vendosni zonën e gatimit.
Çaktivizoni pianurën me
.
Për të anuluar funksionin vetëm për një
Prekni
për të ngritur cilësimin e nxehtësisë.
Prekni
për të ulur cilësimin e nxehtësisë.
Prekni
dhe
zonën e gatimit.
njëkohësisht për ta çaktivizuar
POWERBOOST
Ky funksion vë më shumë fuqi në dispozicion të
zonave të gatimit me induksion. Funksioni mund
të aktivizohet për zonën e gatimit me induksion
vetëm për një periudhë të kufizuar kohe. Pas
kësaj kohe, zona e gatimit me induksion kthehet
automatikisht në cilësimin e nxehtësisë më të
lartë.
Referojuni kapitullit "Të dhëna
teknike".
Për të aktivizuar funksionin për një zonë
gatimi: fillimisht caktoni zonën e gatimit dhe më
pas caktoni cilësimin maksimal të nxehtësisë.
Prekni
derisa
të ndizet.
Për të çaktivizuar funksionin: prekni
.
BLLOKIMI
Mund ta bllokoni panelin e kontrollit gjatë
funksionimit të zonave të gatimit. Kjo parandalon
ndryshimin aksidental të cilësimit të nxehtësisë.
Vendosni në fillim cilësimin e nxehtësisë.
Për të aktivizuar funksionin: prekni
ndizet për 4 sekonda.
pianurën me
. Mos caktoni asnjë cilësim
nxehtësie. Prekni
për 4 sekonda.
sesion gatimi: aktivizoni pianurën me
ndizet.
.
ndizet. Prekni
për 4 sekonda. Caktoni
cilësimin e nxehtësisë në 10 sekonda. Ju
mund ta përdorni pianurën. Kur çaktivizoni
pianurën me, funksioni
funksionojë.
vazhdon të
MENAXHIMI I FUQISË
• Zonat e gatimit grupohen sipas vendndodhjes
dhe numrit të fazave në pianurë. Shikoni
figurën.
• Secila fazë ka ngarkesë maksimale elektrike
prej 3300 W.
• Funksioni e ndan fuqinë mes zonave të
gatimit të lidhura me të njëjtën fazë.
• Funksioni aktivizohet kur ngarkesa totale
elektrike e zonave të gatimit të lidhura me një
fazë i kalon 3300 W.
• Funksioni e ul fuqinë mes zonave në zonat e
tjera të gatimit të lidhura me të njëjtën fazë.
• Afishimi i cilësimit të nxehtësisë së zonave të
reduktuara alternohet mes cilësimit të
zgjedhur të nxehtësisë dhe cilësimit të
nxehtësisë së reduktuar. Pas pak kohe,
afishimi i cilësimit të nxehtësisë së zonave të
reduktuara qëndron në cilësimin e nxehtësisë
së reduktuar.
.
Për të çaktivizuar funksionin: prekni .
Aktivizohet cilësimi i mëparshëm i nxehtësisë.
Kur çaktivizoni pianurën, çaktivizoni
edhe këtë funksion.
MEKANIZMI I SIGURISË PËR FËMIJËT
Ky funksion parandalon përdorimin aksidental të
pianurës.
9
UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
ENËT E GATIMIT
Për zonat e gatimit me induksion,
fusha e fortë elektromagnetike e
krijon shumë shpejt nxehtësinë në
enën e gatimit.
Përdorni zonat e gatimit me
induksion me enë gatimi të
përshtatshme
Materialet e enëve të gatimit
• i përshtatshëm: hekuri i derdhur, çeliku,
çeliku i emaluar, inoksi, bazamenti me shumë
shtresa (me shënimin e duhur nga prodhuesi).
• i papërshtatshëm: alumini, bakri, tunxhi,
qelqi, qeramika, porcelani.
Ena është e përshtatshme për një pianurë me
induksion nëse:
• uji zien shpejt në një zonë të vendosur në
cilësimin më të lartë të nxehtësisë.
• fundi i enës tërhiqet nga një magnet.
Fundi i enëve të gatimit duhet të jetë
sa më i trashë dhe më i rrafshët që
të jetë e mundur.
Sigurohuni që bazamentet e
tiganëve të jenë të pastra dhe të
thata përpara se t'i vendosni mbi
sipërfaqen e pianurës.
Efikasiteti i zonës së gatimit është i lidhur me
diametrin e enës së gatimit. Enët me diametër
më të vogël se diametri minimal thithin vetëm një
pjesë të energjisë së krijuar nga zona e gatimit.
Referojuni kapitullit "Të dhënat
teknike".
ZHURMAT GJATË PUNËS
Nëse arrini të dëgjoni:
• zhurmë kërcitëse: enët janë të përbëra nga
materiale të ndryshme (strukturë sandviç).
• tingull fishkëllime: përdorni një zonë gatimi me
nivel të lartë fuqie dhe ena është e përbërë
nga materiale të ndryshme (një strukturë
sandviç).
• gumëzhitje: po përdorni nivel të lartë fuqie.
• kërcitje: ndodh ndërrimi elektrik.
• fërshëllimë, zukatje: ventilatori po punon.
Zhurmat janë normale dhe nuk tregojnë se ka
keqfunksionim.
SHEMBUJ TË PËRDORIMEVE PËR GATIM
Lidhja midis cilësimit të nxehtësisë së një zone
dhe konsumit të energjisë së zonës së gatimit
nuk është lineare. Kur ju rritni cilësimin e
nxehtësisë, rritja nuk është në proporcion me
rritjen e konsumit të energjisë. Kjo do të thotë se
një zonë gatimi me cilësim mesatar nxehtësie
përdor më pak se gjysmën e fuqisë së saj.
Të dhënat në tabelë janë vetëm
udhëzuese.
Përmasat e enës së gatimit
Zonat e gatimit me induksion u përshtaten
përmasave të bazamentit të enëve.
Cilësimi i
nxehtësisë
Koha
(minuta)
Këshilla
Mbajeni të ngrohtë ushqimin e
gatuar.
sipas
nevojë
s
Mbulojeni enën e gatimit me
kapak.
1-2
Salcë Hollandaise, shkrirje:
gjalpë, çokollatë, xhelatinë.
5 - 25
Trazojeni herë pas here.
1-2
Mpiksje: omëleta të shkrifëta,
vezë të pjekura.
10 - 40
Gatuani me kapak.
-1
10
Përdoreni për:
Cilësimi i
nxehtësisë
Koha
(minuta)
Përdoreni për:
Këshilla
2-3
Zierje orizi dhe gatesa me bazë
qumështi; ngrohje ushqimesh të
gatshme.
25 - 50
Shtoni të paktën dy herë lëng
sa orizi, trazojini gatimet me
qumësht ne mes të kohës së
gatimit.
3-4
Gatim me avull i perimeve,
peshkut, mishit.
20 - 45
Shtoni disa lugë gjelle lëng.
4-5
Gatim i patateve me avull.
20 - 60
Përdorni maksimumi ¼ l ujë për
750 g patate.
4-5
Gatim sasish më të mëdha
ushqimi, mishi me lëng dhe
supash.
60 150
Deri në 3 l lëng plus përbërësit.
6-7
Skuqje e lehtë: eskallop, copa
mishi me djathë e proshutë,
kotëleta, qofte, salsiçe, mëlçi,
brumë salcash, vezë, petulla,
petulla të ëmbla.
sipas
nevojë
s
Kthejini në gjysmën e kohës.
7-8
Skuqje e fortë, të thekura, fileto
mishi, biftekë.
5 - 15
Kthejini në gjysmën e kohës.
9
Zierje uji, zierje makaronash, kaurdisje mishi (gulash, mish rosto), patate të
skuqura.
Zierje sasish të mëdha uji. PowerBoost aktivizohet.
KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME
• Pastroni vatrën pas çdo përdorimi.
• Përdorni gjithmonë enë me bazament të
pastër.
• Gërvishtjet ose njollat e errëta mbi sipërfaqe
nuk ndikojnë në funksionimin e vatrës.
• Përdorni një pastrues të veçantë të
përshtatshëm për sipërfaqen e vatrës.
• Përdorni kruajtëse të posaçme për xhamin.
PASTRIMI I PIANURËS
• Hiqni menjëherë: plastmasë të shkrirë,
celofan, sheqer dhe ushqime me sheqer,
•
•
ndryshe pianura mund të dëmtohet nga
papastërtia. Kini kujdes të shmangni djegiet.
Përdorni kruajtësen speciale të pianurës mbi
sipërfaqen e xhamit në një kënd të ngushtë
dhe rrëshqiteni tehun mbi sipërfaqe.
Hiqeni kur pianura të jetë ftohur
mjaftueshëm: njollat e çmërsit, rrëketë e ujit,
njollat e yndyrës, çngjyrosjet e ndritshme
metalike. Pastrojeni pianurën me një leckë të
njomë dhe me detergjent jo-gërryes. Pas
pastrimit, thajeni pianurën me një leckë të
butë.
Heqja e çngjyrosjeve të ndritshme
metalike: përdorni një solucion me ujë dhe
uthull dhe pastroni sipërfaqen e xhamit me një
leckë.
11
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
SI TË VEPROJMË NËSE...
Problemi
Nuk arrini ta aktivizoni ose ta
vini në punë pianurën.
Shkaku i mundshëm
Pianura nuk është e lidhur me
rrjetin elektrik ose nuk është
lidhur saktë.
Kontrolloni nëse pianura
është lidhur siç duhet me
rrjetin elektrik. Referojuni
qarkut të lidhjes.
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
keqfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht, kontaktoni
një elektricist të kualifikuar.
Mos e caktoni cilësimin e
nxehtësisë për 10 sekonda.
Aktivizojeni pianurën sërish
dhe caktojeni cilësimin e
nxehtësisë në më pak se 10
sekonda.
Keni prekur njëkohësisht 2
ose më shumë fusha me
sensor.
Prekni vetëm një fushë me
sensor.
Mbi panelin e kontrollit ka
njolla uji ose njolla yndyre.
Pastroni panelin e kontrollit.
Bie një sinjal akustik dhe
pianura çaktivizohet.
Bie një sinjal akustik kur
pianura çaktivizohet.
Keni vendosur diçka mbi një
ose më shumë fusha me
sensor.
Hiqni objektin nga fushat me
sensor.
Pianura çaktivizohet.
Vendosët diçka mbi fushën
Hiqni objektin nga fusha me
sensor.
me sensor
12
Zgjidhja
.
Treguesi i nxehtësisë së
mbetur nuk ndizet.
Zona nuk është e nxehtë,
sepse ka punuar vetëm për
pak kohë ose sensori është i
dëmtuar.
Nëse zona ka qëndruar
ndezur mjaftueshëm për të
qenë e nxehtë, flisni me një
qendër të autorizuar
shërbimi.
Cilësimi i nxehtësisë
ndryshon midis dy niveleve.
Menaxhimi i fuqisë është
aktive.
Referojuni “Përdorimi i
përditshëm”.
Fushat me sensor nxehen.
Ena e gatimit është tepër e
madhe ose e keni vendosur
shumë afër butonave
komandues.
Nëse është e mundur,
vendosini enët e mëdha në
zonat e pasme të gatimit.
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
ndizet.
Mekanizmi i sigurisë për
fëmijët ose Bllokimi vihet në
punë.
Referojuni “Përdorimi i
përditshëm”.
ndizet.
Nuk ka enë mbi zonën e
gatimit.
Vendosni enë mbi zonën e
gatimit.
Ena është e papërshtatshme.
Përdorni një enë gatimi të
përshtatshme. Drejtojuni
kapitullit “Udhëzime dhe
këshilla”.
Diametri i bazamentit të enës
është shumë i vogël për
zonën e gatimit.
Përdorni enë gatimi me
përmasa të sakta. Referojuni
kapitullit “Të dhënat teknike”.
Ka një gabim në pianurë.
Çaktivizojeni pianurën dhe
aktivizojeni sërish pas 30
dhe një numër afishohet.
sekondash. Nëse
ndizet
sërish, shkëputeni pianurën
nga energjia elektrike. Pas 30
sekondave, lidheni sërish
pianurën. Nëse problemi
vazhdon, flisni me qendrën e
autorizuar të shërbimit.
Dëgjohet një sinjal konstant
bip.
Lidhja elektrike nuk është e
saktë.
NËSE NUK MUND TË GJENI ZGJIDHJE...
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje, kontaktoni
shitësin tuaj ose me një qendër shërbimi të
autorizuar. Jepni të dhënat nga pllaka e
specifikimeve. Jepni gjithashtu kodin me tre
shifra për xhamin qeramik (ndodhet në qoshe të
sipërfaqes prej qelqi) dhe mesazhin e defektit që
Shkëputeni pianurën nga
energjia elektrike. Kërkojini
një elektricisti të kualifikuar të
kontrollojë instalimin.
ndizet. Sigurohuni që pianurën ta keni përdorur
saktë. Nëse jo, servisi nga tekniku i shërbimit apo
shitësi nuk do të jetë falas, edhe gjatë periudhës
së garancisë. Udhëzimet lidhur me qendrën e
shërbimit dhe kushtet e garancisë janë në
broshurën e garancisë.
TË DHËNAT TEKNIKE
PLLAKËZA E SPECIFIKIMEVE
Modeli ZITN641K
Lloji 60 GAP D5 AU
Induksion 6.6 kW
Nr. i serisë .................
ZANUSSI
PNC 949 492 417 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Prodhuar në Rumani
6.6 kW
13
SPECIFIKIMI I ZONAVE TË GATIMIT
Zona e gatimit
Fuqia nominale
(cilësimi maksimal PowerBoost [W]
i nxehtësisë) [W]
PowerBoost
Kohëzgjatja
maksimale [min]
Diametri i enës së
gatimit [mm]
Majtas, përpara
2300
2800
10
180 - 210
Majtas, e
pasme
1200
-
-
125 - 145
Djathtas,
përpara
1200
1800
4
125 - 145
Djathtas, e
pasme
1800
-
-
145 - 180
Fuqia e zonave të gatimit mund të jetë pak më e
ndryshme nga të dhënat në tabelë. Ajo ndryshon
në varësi të materialit dhe të përmasave të enëve
të gatimit.
Për rezultate optimale gatimi, përdorni enë gatimi
me diametër jo më të madh se ai i dhënë në
tabelë.
EFIKASITETI ENERGJETIK
INFORMACIONI I PRODUKTIT SIPAS EU 66/2014 I VLEFSHËM VETËM PËR TREGUN E BE-SË
Identifikimi i modelit
ZITN641K
Lloji i pianurës
Pianurë inkaso
Numri i zonave të gatimit
4
Teknologjia e nxehjes
Induksioni
Diametri i zonave rrethore të
gatimit (Ø)
Majtas, përpara
Majtas, e pasme
Djathtas, përpara
Djathtas, e pasme
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Konsumi i energjisë për
zonë gatimi (EC electric
cooking)
Majtas, përpara
Majtas, e pasme
Djathtas, përpara
Djathtas, e pasme
190,1 Wh/kg
181,0 Wh/kg
180,1 Wh/kg
183,8 Wh/kg
Konsumi i energjisë i
pianurës (EC electric hob)
183,8 Wh/kg
EN 60350-2 - Pajisje shtëpiake gatimi me energji
elektrike - Pjesa 2: Pianurat - Metodat e matjes
së performancës
•
KURSIMI I ENERGJISË
Mund të kurseni energji gjatë gatimit të
përditshëm nëse ndiqni këshillat në vijim.
• Kur ngrohni ujë, përdorni vetëm sasinë që ju
nevojitet.
• Nëse është e mundur, vendosni gjithmonë
kapakët mbi enët e gatimit.
•
14
•
•
Vendosni enët e gatimit në zonën e gatimit
përpara se ta aktivizoni.
Enët më të vogla vendosini në zonat më të
vogla të gatimit.
Vendosini enët direkt në qendër të zonës së
gatimit.
Përdorni nxehtësinë e mbetur për ta mbajtur
ushqimin ngrohtë ose për ta shkrirë atë.
ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin
. Vendoseni
ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka.
Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të
njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni pajisjet e
shënuara me simbolin e mbeturinave
shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të
riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.
15
ПОСЕТЕТЕ ЈА НАШАТА СТРАНИЦА ЗА:
Добијте корисни совети, брошури,
водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање и
поправка:
www.zanussi.com/support
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтирање и користење на апаратот, ве молиме
внимателно да ги прочитате приложените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
повреда или штета кои се резултат на неправилна
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги упатствата на
сигурно и безбедно место за подоцнежна употреба.
БЕЗБЕДНОСТ НА ДЕЦА И РАНЛИВИ ЛИЦА
•
•
•
•
•
•
•
•
16
Овој апарат можат да го користат деца над 8 години и
лица со намалени физички, сетилни или ментални
способности или лица без искуство и знаење доколку тоа
го прават под надзор или им биле дадени упатства како
безбедно да го употребуваат апаратот и ги разбираат
опасностите поврзани со него.
Не смее да биде во дофат на деца меѓу 3 и 8 годишна
возраст и лицата со големи и сложени препреки во
развојот освен ако не се под постојан надзор.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца помали од 3
години освен ако не се под постојан надзор.
Не дозволувајте им на децата да играат со апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и разрешете
се соодветно од него.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од апаратот
кога тој работи или кога се лади. Достапните делови
може да станат жешки за време на употреба.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба да
вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
ОПШТА БЕЗБЕДНОСТ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите достапни
делови се вжештуваат за време на употребата. Треба да
се внимава да не се допираат грејачите.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Готвењето на површина за
готвење со маст или масло без надзор може да биде
опасно и да доведе до пожар.
НИКОГАШ не гаснете оган со вода, туку исклучете го
апаратот, а потоа покријте го пламенот, на пр. со капак
или со специјално противпожарно кебе.
ВНИМАНИЕ: Апаратот не смее да биде доставен преку
надворешен уред за прекинување, како на пример тајмер
или да биде поврзан на струја кога се гаси и пали
постојано со помош на уред.
ВНИМАНИЕ: Процесот на готвење мора да виде
надгледуван. Кратките процеси на готвење мора да
бидат постојано надгледувани.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од оган: Не чувајте
предмети на површините за готвење.
Металните предмети, како што се ножеви, виљушки,
лажици и капаци, не треба да се оставаат на површината
за готвење бидејќи може да се вжештат.
Не користете го апаратот пред да го монтирате во
вградената конструкција.
Не користете чистач на пареа за чистење на апаратот.
По користењето, исклучете ја ринглата на површината за
готвење преку соодветната контрола и не потпирајте се
на уредот за откривање тенџере.
Ако стакло-керамичката / стаклената површина е
напукната, исклучете го апаратот за да ја избегнете
можноста од струен удар Во случај апаратот да е
поврзан со штекерот со разводна кутија, извадете ја
спојката за да го исклулите апаратот од струја. Во секој
случај контактирајте го Овластениот сервис.
Доколку кабелот за напојување се оштети, треба да се
замени од страна на производителот, овластен сервисен
17
•
претставник или слично квалификувани лица за да се
избегне опасност.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете само заштитици за
плоча за готвење направени од страна на
производителот на апаратот за готвење или оние кои се
наведени во упатствата за користење како погодни или
заштитници за плоча за готвење кои се дел од самиот
апарат. Користењето на несоодветни заштитници за
површина за готвење може да предизвика незгода.
БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Апаратот
мора да го монтира само
квалификувано лице.
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
повреда или оштетување на
апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да користите
оштетен апарат.
Следете ги инструкциите за монтирање
дадени со апаратот.
Одржувајте минимална оддалеченост од
другите апарати и делови.
Секогаш внимавјте кога го пренесувате
апаратот затоа што е тежок. Секогаш
носете заштитни ракавици и приложените
обувки.
Зачепете ги засечените површини со
заптивач за да спречите влагата да
предизвика надигнување.
Заштитете го дното на апаратот од пареа и
влага.
Не го монтирајте апаратот во близина на
врата или под прозорец. На овој начин ќе
спречите некој жежок сад за готвење да
падне од апаратот кога вратата или
прозорецот се отворени.
Ако апаратот е монтиран над фиоки,
внимавајте просторот помеѓу дното на
апаратот и горната фиока да е доволен за
циркулација на воздух.
Дното на апаратот може да стане жешко.
Уверете се дека сте монтирале шперплоча,
плоча направена од иверица или некој друг
незапалив материјал за раздвојување под
апаратот за да спречите пристап до дното.
Плочата за разделување мора да ја покрие
областа под површината за готвење
веднаш.
Проверете дали просторот за вентилација
од 2 mm помеѓу горната работна површина
и предниот дел од апаратот долу е
слободен. Гаранцијата не покрива штета
која е причинета од немање на адекватен
простор за вентилација.
ПОВРЗУВАЊЕ СО СТРУЈА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
пожар и струен удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Секое поврзување со струја треба да биде
направено од квалификуван електричар.
Апаратот мора да биде заземјен.
Пред да се изведуваат какви било работи,
проверете дали апаратот е исклучен од
струја.
Проверете дали параметрите на плочката
со спецификации се компатибилни со
електричната моќност на мрежата на
електрична енергија.
Проверете дали апаратот е правилно
монтиран. Лабав и несоодветен кабел за
струја или приклучок (ако е применливо)
може да предизвика прегревање на
терминалот.
Користете соодветен кабел за струја.
Не оставајте ги каблите да се заплеткаат.
Проверете дали е монтирана заштитата од
струен удар.
Користете клема за да го ослободите
кабелот од напон.
Проверете дали кабелот за струја или
приклучокот (ако е применливо) го допира
топлиот апарат или топлите садови за
•
•
•
•
•
•
•
•
готвење кога го поврзувате апаратот со
штекери во близина.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
Потрудете се да не го оштетите
приклучокот за струја (ако е применливо)
или кабелот за струја. Контактирајте го
нашиот Овластен сервисен центар или
електричар за да го смените оштетениот
кабел.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови мора да
се поврзе на таков начин што нема да
може да се извади без алатки.
Поврзете го приклучокот за струја со
штекерот на крајот од монтажата.
Проверете дали приклучокот за струја е
пристапен по монтирањето.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за струја.
Не влечете го кабелот за да го исклучите
апаратот од струја. Секогаш повлекувајте
го приклучокот за струја.
Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи на
линија, осигурувачи (осигурувачи на
вртење извадени од држачот), заземјување
и контактори.
Електричната инсталација мора да има
изолациски уред кој што ви овозможува да
го исклучите апаратот од приклучокот за
струја од сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со ширина од
најмалку 3 мм.
УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Постои
опасност од повреда, изгореници
или струен удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Отсранете ја целата амбалажа, етикетата и
заштината фолија (ако е применливо) пред
првата употреба.
Овој апарат е само за домашна употреба.
Не менувајте ги спецификациите на овој
апарат.
Погрижете се отворите за вентилација да
не бидат блокирани.
Не оставајте го апаратот без надзор
додека работи.
Поставувајте ја ринглата на
„исклучено“ („off“) по секоја употреба.
Не потпирајте се на детекторот за
тенџериња.
Не ставајте прибор за јадење или капаци
од тенџериња на ринглите. Тие може да
станат жешки.
•
•
•
•
•
Не ракувајте со апаратот со влажни раце
или кога тој има контакт со вода.
Не употребувајте го апаратот како работна
површина или како простор за складирање.
Ако површината на апаратот е испукана,
веднаш исклучете го апаратот од струјата.
Ова ќе спречи струен удар.
Корисниците со пејсмејкер мора да се
држат на растојание од минимум 30 cm од
индуктивните рингли кога апаратот работи.
Кога ставате храна во жешко масло, може
да прска.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од
пожар и изгореници
•
•
•
•
При загревање, маснотиите и маслото
можат да испуштаат запаливи пареи.
Држете го огнот или загреаните предмети
подалеку од маснотиите и маслата кога
готвите со нив.
Пареата што ја испушта маслото коешто е
многу жешко може да предизвика спонтано
запалување.
Искористеното масло кое може да содржи
остатоци од храна, може да предизвика
пожар на пониска температура од маслото
што се користи за прв пат.
Не ставајте запаливи производи или
предмети натопени со запаливи средства
во, блиску до, или на апаратот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од
оштетување на апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
Не чувајте жешки садови за готвење на
контролната табла.
Не го ставајте капакот на жешка тава врз
стаклената површина на плочата за
готвење.
Не оставајте садовите за готвење да вријат
на суво.
Внимавајте предметите или садовите за
готвење да не паднат на апаратот. Може
да се оштети површината.
Не вклучувајте ги ринглите со празни
садови за готвење или без садови за
готвење.
Не ставајте алуминиумска фолија на
апаратот.
Садовите за готвење направени од лиено
железо, алуминиум или со оштетено дно
може да предизвика гребнатини на
стаклото / стакло-керамиката. Овие
предмети секогаш кревајте ги кога треба да
ги преместувате на површината за
готвење.
19
•
Овој апарат е наменет само за готвење. Не
смее да се користи за други намени, на
пример за загревање на простории.
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
• Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на површинскиот
материјал.
• Исклучете го апаратот и оставете го да се
излади пред да го чистите.
• Исклучете го апаратот од струја пред да
вршите активности за одржување.
• Не користете воден спреј и пареа за
чистење на апаратот.
• Чистете го апаратот со мека, влажна крпа.
Користете само неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи, абразивни
сунгери за чистење, растворувачи или
метални предмети.
СЕРВИСИРАЊЕ
• За да го поправите апаратот контактирајте
го Овластениот сервисен центар.
• Користете само оригинални резервни
делови.
РАСХОДУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
повреда или задушување.
•
•
•
Контактирајте со општинската власт за да
добиете информации за правилно
расходување на апаратот.
Исклучете го апаратот од приклучокот за
струја.
Извадете го електричниот кабел блиску до
апаратот и фрлете го.
МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ПРЕД МОНТАЖАТА
Пред да ја монтирате површината за готвење,
напишете ги информациите подолу од
плочката за спецификации. Плочката со
спецификации се наоѓа на дното од куќиштето
на апаратот.
Сериски број (S.N.) ............
ВГРАДЕНИ ПЛОЧИ ЗА ГОТВЕЊЕ
Користете ги апаратите што се вградуваат
само ако се претходно вградени во соодветни
елементи за вградување и во работни
површини кои ги исполнуваат стандардите.
КАБЕЛ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ
• Површината за готвење се испорачува со
кабел за струја.
• За да го замените оштетениот приклучник
за струја, користете вид на кабел:
H05V2V2-F кој издржува температура од 90
℃ или повисока. Обратете се во локалниот
сервисен центар.
20
КОМПЛЕТ
min.
500mm
min.
50mm
590
ЗАШТИТНА КУТИЈА
520
60
15*
490+1
560+1
min.
40
Ако апаратот е монтиран над
фиоката, вентилацијата на
површината за готвење може да ги
затопли предметите кои се чуваат
во фиоката за време на процесот
на готвење.
Ако користите заштитна кутија (додатен
прибор), предниот простор за продор на
воздух од 2 mm и заштитното дно директно
под површината за готвење не се потребни .
Додатната заштитна кутија може да не е
достапна во некои земји. Контактирајте со
вашиот локален дистрибутер.
Не можете да ја користите
заштитната кутија ако ја
монтирате површината за готвење
над печката.
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
РАСПОРЕД НА ПОВРШИНАТА ЗА ГОТВЕЊЕ
1
1 Индукциска рингла
2 Контролна плоча
1
1
1
2
21
РАСПОРЕД НА КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
2
3
4
5
Ракувајте со апаратот со помош на сензорските полиња. Екраните, показателите и звуците
покажуваат кои функции работат.
Сензорс
ко поле
Функција
Коментар
ВКЛУЧЕНО / ИСКЛУЧЕНО
За вклучување и исклучување на
површината за готвење.
2
Заклучување /
Безбедносен уред за деца
За заклучување / отклучување на
контролната табла.
3
-
За избор на рингла.
Екран за поставување на
јачината на топлината
За прикажување на поставката за
температура.
-
За поставување на поставка за јачина на
топлина.
1
-
4
/
5
ЕКРАНИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАЧИНАТА НА ТОПЛИНАТА
Екрaн
Опис
Ринглата е исклучена.
-
Ринглата е вклучена.
PowerBoost е во функција.
+ број
Има дефект.
Ринглата сè уште е топла (преостаната топлина).
Заклучување / Безбедносен уред за деца е во функција .
Садот е несоодветен или премал или нема сад на ринглата.
Автоматски исклучување е во функција.
22
ПОКАЗНО СВЕТЛО ЗА ПРЕОСТАНАТА
ТОПЛИНА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои
опасност од изгореници поради
преостаната топлина.
Показателите го прикажуваат нивото на
преостаната топлина за ринглите кои
моментално ги користите. Показателите исто
така може да се вклучат за околните рингли
дури ако не ги користите.
Индукциските рингли ја произведуваат
неопходната топлина за процесот на готвење
директно на дното на садовите за готвење.
Стакло-керамиката се затоплува од топлината
на садовите за готвење.
СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
Поставување
температура
ВКЛУЧУВАЊЕ И ИСКЛУЧУВАЊЕ
Допрете го
1 секунда за да ја вклучите или
да ја исклучите површината за готвење.
АВТОМАТСКИ ИСКЛУЧУВАЊЕ
Функцијата автоматски ја исклучува
површината за готвење ако:
• сите рингли се исклучени,
• не сте ја наместиле јачината на топлината
откако сте ја вклучиле површината за
готвење,
• ќе истурите или ќе ставите нешто на
контролната табла повеќе од 10 секунди
(тенџере, ткаенина, итн.). Се огласува
звучен сигнал и површината за готвење се
исклучува. Отстранете го предметот или
исчистете ја контролната табла.
• површината за готвење станува премногу
жешка (на пр. ако некој сад преврие и се
исуши). Оставете ја ринглата да се олади
пред да ја користите повторно површината
за готвење.
• користите несоодветни садови за готвење.
•
Симболот
се пали и по 2 минути
ринглата се исклучува автоматски.
не исклучувајте ја ринглата и не менувате
ја поставката за јачина на топлината. По
одредено време се пали
и површината
за готвење се исклучува.
Врската помеѓу јачината на топлината и
времето после кое се исклучува
површината за готвење:
Плочата за готвење
се исклучува после
6 часа
,1-2
3-4
5 часа
5
4 часа
6-9
1,5 час
ОДБИРАЊЕ НА РИНГЛА
За да ја одберете ринглата, допрете го
сензорското поле
поврзано со таа рингла.
Екранот го прикажува нагодувањето на
јачината ( ).
Можете да ја користите левата задна рингла
за да го направите вашето омилено кафе.
Проверете дали користите апарат за мока
кафе кој е соодветен за индуктивни плочи за
готвење.
ПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАЧИНАТА НА
ТОПЛИНАТА
Поставете ја ринглата.
Допрете го
за да ја зголемите јачината на
топлината. Допрете го
за да ја намалите
јачината на топлината. Допрете ги
и
исто време за да ја исклучите ринглата.
во
POWERBOOST
Функцијата обезбедува поголема моќ за
индуктивните рингли. Функцијата може да
биде активирана за индуктивната рингла само
за одредено време. После тој период
индуктивната рингла автоматски се враќа на
најголемата јачина.
23
За да ја прескокните оваа функција за само
едно готвење: активирајте ја површината за
Видете го поглавјето „Технички
информации“.
За да ја активирате функцијата за
ринглата: прво поставете ја ринглата и потоа
подесете ја максимланата поставка за јачина.
Допрете го
, се додека не се запали
.
За исклучување на функцијата: допрете го
.
ЗАКЛУЧУВАЊЕ
Можете да ја заклучите контролната табла
додека работи ринглата. Тоа спречува
случајна промена на поставената јачина на
топлината.
Прво поставете ја јачината на топлината.
.
За вклучување на функцијата: допрете
се пали за 4 секунди.
За исклучување на функцијата: допрете го
. Се пали претходната поставка за јачина.
Кога ќе ја исклучите површината
за готвење, се исклучува и оваа
функција.
БЕЗБЕДНОСЕН УРЕД ЗА ДЕЦА
Оваа функција спречува случајно работење
на површината за готвење.
За вклучување на функцијата: вклучете ја
готвење со
. Се пали
. Допрете го
во
траење од 4 секунди. Поставете ја јачината
на топлината за 10 секунди. Сега можете да
ракувате со површината за готвење. Кога ќе ја
деактивирате површината за готвење
функцијата повторно работи.
УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈАТА
• Ринглите се групирани според местото и
бројот на фазите на површината за
готвење. Видете ја сликата.
• Секоја фаза има максимално електрично
напојување од 3300 W.
• Функцијата ја распределува моќноста
помеѓу ринглите поврзани со истата фаза.
• Функцијата се активира кога целосното
електрично напојување на ринглите
поврзано со една фаза надминува 3300 W.
• Функцијата ја намалува моќноста на
другите рингли поврзани со истата фаза.
• Екранот за јачина на топлина за намалена
јачина на рингли се менува меѓу одбраната
јачина за топлина и намалената јачина за
топлина. После некое време екранот за
поставка за топлина за рингли со намалена
јачина остнаува на намалената јачина на
топлина.
површината за готвење со
. Не
поставувајте ја јачината на топлината.
Допрете на
4 секунди. Се пали
.
.
Исклучете ја површината за готвење со
За исклучување на функцијата: вклучете ја
површината за готвење со
. Не
поставувајте ја јачината на топлината.
Допрете на
4 секунди. Се пали
.
Исклучете ја површината за готвење со
.
ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
24
САДОВИ ЗА ГОТВЕЊЕ
Кај индукциските рингли се
создава силно електро-магнетно
поле кое создава топлина во садот
многу брзо.
Користете ги индуктивните рингли
со соодветни садови за готвење.
Материјал за садови за готвење
• правилно: лиено железо, челик, емајлиран
челик, челик што не `рѓосува, повеќеслојно
дно (означено како погодно од
производителот).
• непогодни: алуминиум, бакар, бронза,
стакло, керамика, порцелан.
Правилни садови за готвење за индукциска
површина за готвење се ако:
• мала количина вода врие многу брзо на
рингла поставена на највисоката поставка
за јачина на топлината.
• магнетот го привлекува дното на садот.
Дното на садовите за готвење
треба да е што е можно подебело
и порамно.
Осигурете се дека дното на тавата
е чисто и сува пред да ја ставите
на површината на плочата.
Димензии на садовите за готвење
Индукциските рингли се автомаски
приспособуваат на димензиите на дното на
садот.
Ефикасноста на ринглата е поврзана со
дијаметарот на садот за готвење. Садот за
готвење со помал дијаметар којшто е помал
од минималниот добива само дел од
енергијата којашто ја испушта ринглата.
Поставување
температура
Видете во „Технички податоци“.
ЗВУЦИ ВО ТЕКОТ НА РАБОТАТА
Ако слушате:
• звук на пукање: садот за готвење е
направен од различни материјали (сендвич
конструкција).
• звук на свиркање: ја користите ринглата на
голема јачина и садовите за готвење се
направени од различни материјали
(сендвич конструкција).
• ѕунење: користите високо енергетско ниво.
• кликање: се појавува електрично
префрлување.
• сиктење, бруење: работи вентилаторот.
Звуците се нормални и не се знак за
неисправност.
ПРИМЕРИ НА АПЛИКАЦИИ ЗА ГОТВЕЊЕ
Односот меѓу поставката на температурата и
потрошувачката на струја на ринглата не е
линеарен. Кога ќе ја зголемите
температурата, потрошувачката на струја на
ринглата не се зголемува пропорционално.
Тоа значи дека рингла поставена на средна
температура користи помалку од половина од
моќноста.
Употребувајте за:
Податоците во табелата се само
препорака.
Време
(min)
Совети
Одржување на топлината на
зготвената храна.
колку
што
треба
Ставете капак на садовите за
готвење.
1-2
Холандски сос, топење: путер,
чоколадо, желатин.
5 - 25
Мешајте од време на време.
1-2
Зацврстување: ровки омлети,
пржени јајца.
10 - 40
Гответе покриено со капак.
2-3
Готвење ориз и јадења со
млеко, подгревање готови
јадења.
25 - 50
Додајте најмалку двапати
повеќе течност од количината
на оризот, мешајте ги
јадењата со млеко на
половина на готвењето.
-1
25
Поставување
температура
Време
(min)
Употребувајте за:
Совети
3-4
Зеленчук, риба, месо, готвени
на пареа.
20 - 45
Додајте неколку големи
лажици течност.
4-5
Компири на пареа.
20 - 60
Употребете макс. ¼ l вода за
750 g компири.
4-5
Готвење големи количества
храна, чорби и супи.
60 150
До 3 литри течност плус
состојките.
6-7
Благо пржење: шницли,
телешко кордон блу, котлети,
ќофтиња, колбаси, џигер,
запршка, јајца, палачинки,
крофни.
колку
што
треба
Превртете на половина од
времето.
7-8
Целосно пржење, рендани
компири, бифтеци, стекови.
5 - 15
Превртете на половина од
времето.
9
Зовривање вода, варење тестенини, запржување месо (гулаш, месо за
печење), помфрит во многу масло.
Варење големи количества вода. PowerBoost е вклучена.
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
• Чистете ja површината за готвење по
секоја употреба.
• Секогаш употребувајте садови за готвење
со чисто дно.
• Гребаниците или темните дамки на
површината не влијаат врз работата на
површината за готвење.
• Користете специјално средство за чистење
наменето за површини за готвење.
• Употребувајте специјално стругало за
стаклото.
•
•
во спротивно, нечистотијата може да ја
оштети плочата за готвење. Внимавајте да
не се изгорите. Ставете го специјалното
стругало за чистење на плочата на
стаклената површина под остар агол и
движете го сечивото по површината.
Извадете ги откако апаратот е доволно
изладен: прстени од бигор, вода, дамки од
маснотии, светкави метални промени на
бојата. Чистете ја плочата за готвење со
влажна крпа и неабразивен детергент. По
чистењето, избришете ја плочата за
готвење со мека крпа.
Извадете ја светкавата метална боја која
се губи: користете раствор од вода и оцет
и чистете ја стаклената површина со
влажна крпа.
ЧИСТЕЊЕ НА ПЛОЧАТА ЗА ГОТВЕЊЕ
• Веднаш отстранете: стопена пластика,
пластична фолија, шеќер и храна со шеќер,
РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
26
ШТО ДА НАПРАВИТЕ АКО...
Проблем
Не можете да ја вклучите
или да ракувате со
површината за готвење.
Можна причина
Решение
Апаратот не е поврзан со
напојување за струја или не
е правилно поврзан.
Проверете дали
површината за готвење е
правилно поврзана со
електрично напојување.
Видете го дијаграмот за
поврзување.
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина за
дефектот. Ако осигурувачот
постојано избива, стапете
во контакт со квалификуван
електричар.
Не поставувајте ја јачината
за топлина за време од 10
секунди.
Вклучете ја површината за
готвење повторно и
нагодете го поставувањето
на температурата за
помалку од 10 секунди.
Истовремено сте допреле 2
или повеќе сензорски
полиња.
Допирајте само по едно
сензорско поле.
Има дамки од вода или
маснотија на контролната
табла.
Исчистете ја контролната
табла.
Се огласува звучен сигнал
и површината за готвење се
исклучува.
Се огласува звучен сигнал
кога површината за готвење
е исклучена.
Сте ставиле нешто на едно
или повеќе сензорски
полиња.
Тргнете го предметот од
сензорските полиња.
Површината за готвење се
исклучува.
Сте ставиле нешто на
Тргнете го предметот од
сензорското поле.
Не се пали показното
светло за преостаната
топлина.
Ринглата не е жешка затоа
што работела само кратко
време или оштетен е
сензорот.
Ако ринглата работела
доволно долго за да е
жешка, јавете се во
овластениот сервис.
Поставката за температура
се менува меѓу две нивоа.
Управување со енергијата е
во функција.
Видете во „Секојдневна
употреба“.
Сензорските полиња се
вжештуваат.
Садот за готвење е
преголем или сте го
ставиле многу блиску до
контролите.
Големите садови за
готвење ставајте ги на
задните рингли, ако е
можно.
Безбедносен уред за деца
или Заклучување работи.
Видете во „Секојдневна
употреба“.
се вклучува.
сензорското поле
.
27
Проблем
се вклучува.
и се прикажува број.
Можна причина
Решение
Нема сад за готвење на
ринглата.
Ставете сад за готвење на
ринглата.
Садовите за готвење се
несоодветни.
Користете соодветни
садови за готвење. Видете
во поглавјето „Помош и
совети“.
Пречникот на дното на
садот за готвење е премал
за ринглата.
Користете садови за
готвење со соодветни
димензии. Видете во
„Технички податоци“.
Има грешка на површината
за готвење.
Деактивирајте ја плочата за
готвење и активирајте ја
повторно по 30 секунди. Ако
се вклучи повторно,
исклучете ја плочата за
готвење од електричното
напојување. По 30 секунди,
повторно вклучете ја
површината за готвење.
Ако повторно се појави
проблемот, контактирајте
со овластениот сервисен
центар.
Можете да слушнете
бучава од постојано
бипкање.
Електричното поврзување
не е точно направено.
АКО НЕ МОЖЕТЕ ДА НАЈДЕТЕ РЕШЕНИЕ...
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај вашиот продавач
или во овластениот сервисен центар.
Наведете ги податоците од плочката за
спецификации. Исто така наведете ја и
троцифрената шифра за стакло-керамика (се
наоѓа во аголот на стаклената површина) и
пораката за грешка која се пали. Осигурете се
Исклучете ја површината за
готвење од напојувањето
со струја. Зборувајте со
квалификуван електричар
за да ја провери
инсталацијата.
дека правилно работите со површината за
готвење. Ако неправилно сте ракувале со
површината за готвење, сервисирањето од
страна на сервисниот техничар или на
продавачот нема да биде бесплатно, дури и
во гарантниот период. Упатствата за службата
за односи со корисниците и за условите на
гаранцијата се наведени во гарантниот лист.
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
ПЛОЧКА СО СПЕЦИФИКАЦИИ
Модел ZITN641K
Тип 60 GAP D5 AU
Индукција 6.6 kW
Сериски бр. ..........
28
PNC (Број на производ) 949 492 417 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Произведено во Романија
6.6 kW
ZANUSSI
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА РИНГЛИТЕ
Рингла
Номинална
моќност
(поставка за
максимална
топлина) [W]
PowerBoost [W]
PowerBoost
максимално
траење [мин]
Дијаметар на сад
за готвење [mm]
Лева предна
2300
2800
10
180 - 210
Лева задна
1200
-
-
125 - 145
Десна предна
1200
1800
4
125 - 145
Десна задна
1800
-
-
145 - 180
Моќноста на ринглите може да биде различна
со мала разлика од оние податоци во
табелата. Се менува со материјалот и
димензиите на садот за готвење.
За оптимални резултати при готвењето
користете сад за готвење кој што не е поголем
од дијаметарот во табелата.
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ СПОРЕД EU 66/2014 ВАЛИДНИ САМО ЗА ПАЗАРОТ НА ЕУ
Идентификација на модел
ZITN641K
Вид плоча за готвење
Вградена плоча
за готвење
Број на рингли
4
Технологија на греење
Индукција
Дијаметар на кружни
рингли (Ø)
Лева предна
Лева задна
Десна предна
Десна задна
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Потрошувачка на енергија
по рингла (EC electric
cooking)
Лева предна
Лева задна
Десна предна
Десна задна
190,1 Wh / kg
181,0 Wh / kg
180,1 Wh / kg
183,8 Wh / kg
Потрошувачка на енергија
на плочата за готвење (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Електрични апарати за готвење
за домаќинства - Дел 2: Плочи за готвење Методи за мерење перформанси
183,8 Wh / kg
ШТЕДЕЊЕ НА ЕНЕРГИЈА
Можете да заштедите енергија за време на
секојдневното готвење ако ги следите
советите дадени подолу.
• Кога ќе ја загреете водата, користете само
онолку колку што ви е потребно.
29
•
•
•
Ако е можно, секогаш ставајте капак на
садот за готвење.
Пред да ја вклучите ринглата, ставете го
садот на неа.
Ставете помали садови за готвење на
помалите рингли.
•
•
Ставете го садот за готвење директно во
центарот на ринглата.
Користете ја преостаната топлина за да ја
зачувата храната топла или да ја стопите.
ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
фрлајте ги апаратите озанчени со симболот
во отпадот од домаќинството. Вратете го
производот во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја вашата
општинска канцеларија.
Рециклирајте ги материјалите со симболот
.
Ставете ја амбалажата во соодветни
контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во
заштитата на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
30
*
31
867357714-B-042020
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement