ZANUSSI ZITN641K Εγχειρίδιο χρήστη

ZANUSSI ZITN641K Εγχειρίδιο χρήστη
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZITN641K
EL Οδηγίες Χρήσης
Εστίες
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ:
Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμ‐
βουλές για την επίλυση προβλημάτων,
πληροφορίες συντήρησης και επισκευής:
www.zanussi.com/support
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή
ζημίες που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή
χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα
ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.
ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΏΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΏΝ ΑΤΌΜΩΝ
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή
τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με εκτενείς και
περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να παραμένουν μακριά από τη
συσκευή, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να παραμένουν
μακριά από τη συσκευή εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά
και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη
συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα προσβάσιμα
μέρη θερμαίνονται κατά τη χρήση.
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, θα
πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη
συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.
ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της
θερμαίνονται κατά τη χρήση. Χρειάζεται προσοχή για να μην
αγγίζετε τις αντιστάσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μαγείρεμα χωρίς επιτήρηση σε εστίες
με λάδι ή λίπος μπορεί να είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει
πυρκαγιά.
Μην προσπαθήσετε ΠΟΤΕ να σβήσετε μια φωτιά με νερό.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, καλύψτε τη
φλόγα με ένα καπάκι ή μια πυρίμαχη κουβέρτα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω
μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, όπως ένας
χρονοδιακόπτης, ή να είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα το
οποίο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται συχνά από μια
διάταξη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να
επιβλέπεται. Μια σύντομη διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να
επιβλέπεται συνεχώς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: Μη φυλάσσετε
αντικείμενα επάνω στις επιφάνειες μαγειρέματος.
Μην τοποθετείτε πάνω στη θερμή επιφάνεια των εστιών
μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και
καπάκια γιατί μπορεί να θερμανθούν.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, προτού την τοποθετήσετε
στην κατασκευή εντοιχισμού.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της
συσκευής.
Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε την αντίσταση της εστίας
από το χειριστήριό της, χωρίς να βασίζεστε στον αισθητήρα
σκευών.
Εάν υπάρχουν ρωγμές στην υαλοκεραμική / γυάλινη
επιφάνεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε
την από την πρίζα. Σε περίπτωση που η συσκευή είναι
συνδεδεμένη απευθείας στην παροχή ρεύματος με κουτί
σύνδεσης, αφαιρέστε την ασφάλεια για να αποσυνδέσετε τη
3
•
•
συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος. Σε κάθε περίπτωση,
επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο του
σέρβις ή ένα κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο, ώστε να
αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο προστατευτικά
εστιών του κατασκευαστή της συσκευής μαγειρέματος ή που
υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή της συσκευής στις
οδηγίες χρήσης ως κατάλληλα ή προστατευτικά εστιών που
είναι ενσωματωμένα στη συσκευή. Η χρήση ακατάλληλων
προστατευτικών μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η εγκατάσταση
αυτής της συσκευής πρέπει να
εκτελείται μόνο από κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή βλάβης της
συσκευής.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.
Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που
παρέχονται με τη συσκευή.
Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από άλλες
συσκευές και μονάδες.
Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη
συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και
κλειστά παπούτσια.
Στεγανοποιήστε τις κομμένες επιφάνειες με
υλικό στεγανοποίησης, ώστε να αποτραπεί η
διόγκωσή τους από την υγρασία.
Προστατέψτε το κάτω μέρος της συσκευής
από ατμούς και υγρασία.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε πόρτα ή
κάτω από παράθυρο. Έτσι, αποτρέπεται η
πτώση ζεστών μαγειρικών σκευών από τη
συσκευή κατά το άνοιγμα της πόρτας ή του
παραθύρου.
Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη επάνω
από συρτάρια, διασφαλίστε ότι ο χώρος
ανάμεσα στο κάτω μέρος της συσκευής και το
•
•
•
επάνω συρτάρι είναι επαρκής για την
κυκλοφορία αέρα.
Το κάτω μέρος της συσκευής μπορεί να
θερμανθεί πολύ. Φροντίστε να τοποθετήσετε
ένα διαχωριστικό πλαίσιο από κόντρα πλακέ,
υλικό για σκελετό επίπλων κουζίνας ή άλλα μη
εύφλεκτα υλικά κάτω από τη συσκευή για την
αποτροπή πρόσβασης στο κάτω μέρος.
Το διαχωριστικό πλαίσιο πρέπει να καλύπτει
πλήρως την περιοχή κάτω από τις εστίες.
Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερισμού των 2 mm,
ανάμεσα στον πάγκο και την μπροστινή
πλευρά της μονάδας που βρίσκεται από κάτω,
είναι ελεύθερος. Η εγγύηση δεν καλύπτει
ζημιές που προκλήθηκαν από έλλειψη
επαρκούς χώρου αερισμού.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΣΎΝΔΕΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
•
•
•
•
•
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να
πραγματοποιούνται από επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε
εργασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει
αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών είναι συμβατές με
τις ονομαστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος της
παροχής ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί
σωστά. Οι χαλαρές ή λανθασμένες συνδέσεις
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
στο καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις (κατά
περίπτωση), μπορούν να οδηγήσουν σε
υπερθέρμανση του ακροδέκτη.
Χρησιμοποιήστε κατάλληλο καλώδιο
τροφοδοσίας.
Μην επιτρέπετε στο καλώδιο τροφοδοσίας να
μπερδεύεται.
Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί προστασία
από την ηλεκτροπληξία.
Στερεώστε το καλώδιο με σφιγκτήρα
ανακούφισης τάσης.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας ή το
φις (κατά περίπτωση) δεν έρχεται σε επαφή με
τη ζεστή συσκευή ή με ζεστά μαγειρικά σκεύη
κατά τη σύνδεση της συσκευής στην πρίζα
ρεύματος.
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φις
τροφοδοσίας (κατά περίπτωση) ή στο καλώδιο
τροφοδοσίας. Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας ή έναν
ηλεκτρολόγο για την αλλαγή ενός
κατεστραμμένου καλωδίου τροφοδοσίας.
Η προστασία από ηλεκτροπληξία των υπό
τάση ή μονωμένων τμημάτων πρέπει να
στερεώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην
είναι δυνατή η αφαίρεσή της χωρίς εργαλεία.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα
μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι
δυνατή η πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη συνδέετε το φις
τροφοδοσίας.
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να
αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το
φις τροφοδοσίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές μονωτικές
διατάξεις: ασφαλειοδιακόπτες, ασφάλειες
(βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες από την
υποδοχή), διακόπτες διαφυγής ρεύματος και
ρελέ.
Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της συσκευής
πρέπει να προβλέπεται μονωτική διάταξη που
να επιτρέπει την αποσύνδεση της συσκευής
από το δίκτυο ρεύματος από όλους τους
πόλους. Η μονωτική διάταξη πρέπει να έχει
ελάχιστη απόσταση 3 mm μεταξύ των
επαφών.
ΧΡΉΣΗ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τις
ετικέτες και την προστατευτική μεμβράνη (κατά
περίπτωση), πριν από την πρώτη χρήση.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή
χρήση.
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της
συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού δεν
είναι φραγμένα.
Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση
κατά τη λειτουργία.
Θέστε τη ζώνη μαγειρέματος εκτός λειτουργίας
μετά από κάθε χρήση.
Μη βασίζεστε στον αισθητήρα σκευών.
Μην τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα ή καπάκια
μαγειρικών σκευών επάνω στις ζώνες
μαγειρέματος. Μπορούν να θερμανθούν.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα
χέρια ή όταν βρίσκεται σε επαφή με νερό.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια
εργασίας ή ως επιφάνεια αποθήκευσης
αντικειμένων.
Εάν υπάρξουν ρωγμές στην επιφάνεια της
συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή
από την παροχή ρεύματος. Αυτό απαιτείται για
αποτροπή τυχόν ηλεκτροπληξίας.
Οι χρήστες με βηματοδότη πρέπει να
διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 30 cm από
τις επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος όταν η
συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
Όταν βάζετε φαγητό σε καυτό λάδι, μπορεί να
πιτσιλίσει.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και έκρηξης
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, εγκαυμάτων και
ηλεκτροπληξίας.
Τα λίπη και το λάδι απελευθερώνουν
εύφλεκτους ατμούς όταν θερμαίνονται.
Κρατάτε γυμνές φλόγες ή θερμά αντικείμενα
μακριά από λίπη και λάδια όταν τα
χρησιμοποιείτε στο μαγείρεμα.
Οι ατμοί που απελευθερώνει το πολύ καυτό
λάδι, μπορούν να προκαλέσουν ακαριαία
ανάφλεξη.
Το χρησιμοποιημένο λάδι, που μπορεί να που
περιέχει υπολείμματα τροφίμων, μπορεί να
προκαλέσει πυρκαγιά σε χαμηλότερη
θερμοκρασία από το λάδι που χρησιμοποιείται
για πρώτη φορά.
Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη
συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή αντικείμενα
εμποτισμένα με εύφλεκτα προϊόντα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.
•
Μην τοποθετείτε ζεστά μαγειρικά σκεύη επάνω
στο χειριστήριο.
5
•
•
•
•
•
•
•
Μην τοποθετείτε το ζεστό κάλυμμα σκεύους
στη γυάλινη επιφάνεια των εστιών.
Μην αφήνετε να στεγνώσουν τα μαγειρικά
σκεύη κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
Προσέχετε να μην πέσουν επάνω στη
συσκευή αντικείμενα ή μαγειρικά σκεύη. Η
επιφάνεια μπορεί να υποστεί ζημιά.
Μην ενεργοποιείτε τις ζώνες μαγειρέματος με
άδειο μαγειρικό σκεύος ή χωρίς μαγειρικό
σκεύος.
Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο επάνω στη
συσκευή.
Τα μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο,
αλουμίνιο ή αυτά με φθαρμένη βάση μπορούν
να χαράξουν την γυάλινη / υαλοκεραμική
επιφάνεια. Πρέπει πάντα να ανασηκώνετε
αυτά τα αντικείμενα όταν απαιτείται η
μετακίνησή τους επάνω στην επιφάνεια
μαγειρέματος.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
μαγειρική χρήση. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις, όπως για
θέρμανση χώρων.
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
• Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να
αποτραπεί η φθορά του υλικού της
επιφάνειας.
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την
να κρυώσει, πριν την καθαρίσετε.
•
•
•
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική
παροχή πριν από τη συντήρηση.
Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό
για το καθάρισμα της συσκευής.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό
πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα
απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά
προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν,
διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
ΣΈΡΒΙΣ
• Για την επισκευή της συσκευής, επικοινωνήστε
με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
ΑΠΌΡΡΙΨΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
•
•
•
Επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές για
πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη
της συσκευής.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή
ρεύματος.
Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά στη
συσκευή και απορρίψτε το.
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.
ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
Προτού εγκαταστήσετε τις εστίες, σημειώστε τις
παρακάτω πληροφορίες από την πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών βρίσκεται στο κάτω μέρος των
εστιών.
Σειριακός αριθμός ...........................
ΕΝΤΟΙΧΙΖΌΜΕΝΕΣ ΕΣΤΊΕΣ
Χρησιμοποιείτε τις εντοιχιζόμενες εστίες μόνο
μετά την εγκατάστασή τους σε σωστά
κατασκευασμένα εντοιχιζόμενα ντουλάπια και
πάγκους εργασίας που πληρούν τα ισχύοντα
πρότυπα.
ΚΑΛΏΔΙΟ ΣΎΝΔΕΣΗΣ
• Οι εστίες παρέχονται με καλώδιο σύνδεσης.
6
•
Για αντικατάσταση καλωδίου ρεύματος που
έχει φθαρεί χρησιμοποιήστε τύπο καλωδίου:
H05V2V2-F το οποίο είναι ανθεκτικό σε
θερμοκρασία 90 °C ή υψηλότερη.
Επικοινωνήστε με το τοπικό Κέντρο Σέρβις.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ
ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ
min.
500mm
min.
50mm
590
Αν χρησιμοποιείτε προστατευτικό πλαίσιο (ένα
πρόσθετο εξάρτημα), δεν χρειάζεται να αφήσετε
χώρο ροής αέρα 2 mm στο μπροστινό μέρος,
ούτε να χρησιμοποιήσετε προστατευτικό πάτο
κάτω από τις εστίες. Το προστατευτικό πλαίσιο
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε ορισμένες
χώρες. Επικοινωνήστε με τον πωλητή της
περιοχής σας.
520
60
15*
490+1
560+1
min.
40
Δεν είναι δυνατή η χρήση του
προστατευτικού πλαισίου εάν
εγκαταστήσετε τις εστίες επάνω από
φούρνο.
Αν η συσκευή εγκατασταθεί πάνω
από συρτάρι, ο εξαερισμός των
εστιών μπορεί να θερμάνει τα
αποθηκευμένα αντικείμενα στο
συρτάρι κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας μαγειρέματος.
7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
ΔΙΆΤΑΞΗ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ
1
1 Επαγωγική ζώνη μαγειρέματος
2 Πίνακας χειριστηρίων
1
1
1
2
ΔΙΆΤΑΞΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΟΥ
1
2
3
4
5
Χρησιμοποιήστε τα πεδία αφής για τη λειτουργία της συσκευής. Οι οθόνες, οι ενδείξεις και οι ήχοι
υποδεικνύουν τις λειτουργίες που είναι ενεργοποιημένες.
Πεδίο
αφής
Σχόλιο
1
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕ‐
ΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των
εστιών.
2
Κλείδωμα / Διάταξη Ασφα‐
λείας για Παιδιά
Για κλείδωμα / ξεκλείδωμα του χειριστηρίου.
3
-
Για επιλογή της ζώνης μαγειρέματος.
Ένδειξη σκάλας μαγειρέμα‐
τος
Για εμφάνιση της σκάλας μαγειρέματος.
-
Για ρύθμιση μιας σκάλας μαγειρέματος.
4
5
8
Λειτουργία
/
ΕΝΔΕΊΞΕΙΣ ΣΚΆΛΑΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ
Οθόνη
Περιγραφή
Η ζώνη μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένη.
Η ζώνη μαγειρέματος είναι ενεργοποιημένη.
-
Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή PowerBoost.
+ ψηφίο
Υπάρχει δυσλειτουργία.
Κάποια ζώνη μαγειρέματος είναι ακόμα ζεστή (υπολειπόμενη θερμότητα).
Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Κλείδωμα / Διάταξη Ασφαλείας για Παιδιά.
Το μαγειρικό σκεύος δεν είναι σωστό ή είναι πολύ μικρό ή δεν έχει τοποθε‐
τηθεί μαγειρικό σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος.
Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Αυτόματη Απενεργοποίηση.
ΈΝΔΕΙΞΗ ΥΠΟΛΕΙΠΌΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Υπάρχει
κίνδυνος εγκαυμάτων από την
υπολειπόμενη θερμότητα.
Οι ενδείξεις υποδεικνύουν το επίπεδο της
υπολειπόμενης θερμότητας για τις ζώνες
μαγειρέματος που χρησιμοποιείτε εκείνη τη
στιγμή. Οι ενδείξεις μπορεί επίσης να
ενεργοποιηθούν για τις διπλανές ζώνες
μαγειρέματος ακόμα και αν δεν τις
χρησιμοποιείτε.
Οι επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος παράγουν την
απαιτούμενη θερμότητα για τη διαδικασία
μαγειρέματος απευθείας στη βάση του μαγειρικού
σκεύους. Η υαλοκεραμική επιφάνεια θερμαίνεται
από τη θερμότητα του μαγειρικού σκεύους.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.
•
ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ
Αγγίξτε το
για 1 δευτερόλεπτο για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις εστίες.
ΑΥΤΌΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ
Η λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα τις
εστίες, εάν:
• έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι ζώνες
μαγειρέματος,
• δεν επιλέξετε σκάλα μαγειρέματος μετά την
ενεργοποίηση των εστιών,
• χύθηκε κάτι ή έχετε τοποθετήσει κάτι επάνω
στο χειριστήριο για περισσότερο από 10
δευτερόλεπτα (ένα σκεύος, ένα πανί, κ.λπ.).
Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και οι εστίες
•
•
απενεργοποιούνται. Αφαιρέστε το αντικείμενο
ή καθαρίστε τον πίνακα χειριστηρίων.
η εστία υπερθερμανθεί (π.χ. όταν στεγνώσει
το περιεχόμενο κάποιου μαγειρικού σκεύους).
Πριν χρησιμοποιήσετε τις εστίες ξανά, η ζώνη
μαγειρέματος πρέπει να έχει κρυώσει.
χρησιμοποιείτε ακατάλληλο μαγειρικό σκεύος.
Ανάβει το σύμβολο
και η ζώνη
μαγειρέματος απενεργοποιείται αυτόματα μετά
από 2 λεπτά.
μην απενεργοποιείτε μια ζώνη μαγειρέματος ή
μην αλλάζετε τη σκάλα μαγειρέματος. Μετά
από κάποιο χρονικό διάστημα, ανάβει η
ένδειξη
και οι εστίες απενεργοποιούνται.
Η σχέση μεταξύ της σκάλας μαγειρέματος και
του χρόνου μετά τον οποίο οι εστίες
απενεργοποιούνται:
9
Σκάλα μαγειρέματος
Οι εστίες απενεργο‐
ποιούνται μετά από
6 ώρες
,1-2
για 4 δευτερόλεπτα.
το . Ανάβει η ένδειξη
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
3-4
5 ώρες
5
4 ώρες
6-9
1,5 ώρα
ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΗΣ ΖΏΝΗΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ
Για να επιλέξετε μια ζώνη μαγειρέματος αγγίξτε το
πεδίο αφής
που αντιστοιχεί σε αυτή τη ζώνη.
Στην οθόνη εμφανίζεται η σκάλα μαγειρέματος
( ).
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πίσω αριστερή
ζώνη για να ετοιμάσετε τον αγαπημένο σας καφέ.
Βεβαιωθείτε ότι το σκεύος παρασκευής καφέ
μόκα είναι κατάλληλο για επαγωγικές εστίες.
ΣΚΆΛΑ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ
Ρυθμίστε τη ζώνη μαγειρέματος.
Αγγίξτε το
αγγίξτε το . Ανάβει η προηγούμενη σκάλα
μαγειρέματος.
Όταν απενεργοποιήσετε τις εστίες,
απενεργοποιείτε και αυτή τη
λειτουργία.
ΔΙΆΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ
Η λειτουργία αυτή εμποδίζει την ακούσια χρήση
των εστιών.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
ενεργοποιήστε τις εστίες με το
για να μειώσετε τη
. Μη ρυθμίσετε
κάποια σκάλα μαγειρέματος. Αγγίξτε το
δευτερόλεπτα. Ανάβει η ένδειξη
για να αυξήσετε τη σκάλα
μαγειρέματος. Αγγίξτε το
ΚΛΕΊΔΩΜΑ
Μπορείτε να κλειδώσετε το χειριστήριο ενώ οι
ζώνες μαγειρέματος λειτουργούν. Αυτό αποτρέπει
την ακούσια αλλαγή της σκάλας μαγειρέματος.
Επιλέξτε πρώτα τη σκάλα μαγειρέματος.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία: αγγίξτε
.
Απενεργοποιήστε τις εστίες με το
.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
ενεργοποιήστε τις εστίες με το
. Μη ρυθμίσετε
σκάλα μαγειρέματος. Αγγίξτε ταυτόχρονα το
κάποια σκάλα μαγειρέματος. Αγγίξτε το
και το
για να απενεργοποιήσετε τη ζώνη
μαγειρέματος.
δευτερόλεπτα. Ανάβει η ένδειξη
POWERBOOST
Αυτή η λειτουργία προσφέρει επιπλέον ισχύ στις
επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος. Η λειτουργία
μπορεί να ενεργοποιηθεί για την επαγωγική ζώνη
μαγειρέματος μόνο για περιορισμένο χρονικό
διάστημα. Μετά την πάροδο αυτού του
διαστήματος, η επαγωγική ζώνη μαγειρέματος
επιστρέφει αυτόματα στην υψηλότερη σκάλα
μαγειρέματος.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Τεχνικά
χαρακτηριστικά».
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία για μια
ζώνη μαγειρέματος: αρχικά ρυθμίστε τη ζώνη
μαγειρέματος και κατόπιν ρυθμίστε τη μέγιστη
σκάλα μαγειρέματος. Αγγίξτε το
μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη
.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
αγγίξτε το
10
.
για 4
για 4
.
Απενεργοποιήστε τις εστίες με το
.
Για να παρακάμψετε τη λειτουργία μόνο για
μια περίοδο μαγειρέματος: ενεργοποιήστε τις
εστίες με το
. Ανάβει η ένδειξη
. Αγγίξτε το
για 4 δευτερόλεπτα. Ρυθμίστε τη σκάλα
μαγειρέματος εντός 10 δευτερολέπτων.
Μπορείτε να λειτουργήσετε την εστία. Όταν
απενεργοποιείτε τις εστίες με το
ενεργοποιείται ξανά.
η λειτουργία
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΙΣΧΎΟΣ
• Οι ζώνες μαγειρέματος είναι ομαδοποιημένες
σύμφωνα με την τοποθεσία και τον αριθμό
των φάσεων στις εστίες. Δείτε την εικόνα.
• Η κάθε φάση έχει μέγιστη ηλεκτρική ισχύ
3.300 W.
• Η λειτουργία διαιρεί την ισχύ ανάμεσα στις
ζώνες μαγειρέματος που είναι συνδεδεμένες
στην ίδια φάση.
• Η λειτουργία ενεργοποιείται όταν η συνολική
ηλεκτρική ισχύς των ζωνών μαγειρέματος που
είναι συνδεδεμένες σε μία φάση υπερβαίνει τα
3.300 W.
•
•
Η λειτουργία μειώνει την ισχύ στις άλλες ζώνες
μαγειρέματος που είναι συνδεδεμένες στην
ίδια φάση.
Η ένδειξη σκάλας μαγειρέματος των ζωνών
μαγειρέματος που μειώθηκαν εναλλάσσεται
ανάμεσα στην επιλεγμένη σκάλα μαγειρέματος
και τη μειωμένη σκάλα μαγειρέματος. Μετά
από λίγο, η ένδειξη σκάλας μαγειρέματος των
ζωνών μαγειρέματος που μειώθηκαν
παραμένει στη μειωμένη σκάλα μαγειρέματος.
ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.
ΜΑΓΕΙΡΙΚΌ ΣΚΕΎΟΣ
Στις επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος,
ένα δυνατό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο
δημιουργεί πολύ γρήγορα τη
θερμότητα στο μαγειρικό σκεύος.
Χρησιμοποιείτε τις επαγωγικές ζώνες
μαγειρέματος με τα κατάλληλα
μαγειρικά σκεύη.
Υλικό μαγειρικών σκευών
• κατάλληλο: χυτοσίδηρος, χάλυβας, χάλυβας
εμαγιέ, ανοξείδωτος χάλυβας,
πολυστρωματικός πυθμένας (σημασμένος ως
κατάλληλος από τον κατασκευαστή).
• ακατάλληλο: αλουμίνιο, χαλκός, μπρούντζος,
γυαλί, κεραμικό, πορσελάνη.
Τα μαγειρικά σκεύη είναι κατάλληλα για
επαγωγική εστία, εάν:
• το νερό βράζει πολύ γρήγορα σε μια ζώνη
ρυθμισμένη στην υψηλότερη σκάλα
μαγειρέματος.
• ένας μαγνήτης έλκει τη βάση του μαγειρικού
σκεύους.
Η βάση του μαγειρικού σκεύους
πρέπει να έχει το μεγαλύτερο δυνατό
πάχος και να είναι όσο το δυνατόν
πιο επίπεδη.
Βεβαιωθείτε ότι οι βάσεις των σκευών
είναι καθαρές και στεγνές προτού τα
τοποθετήσετε στην επιφάνεια των
εστιών.
Διαστάσεις μαγειρικών σκευών
Οι επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος
προσαρμόζονται αυτόματα στη διάσταση της
βάσης του μαγειρικού σκεύους.
Η απόδοση της ζώνης μαγειρέματος εξαρτάται
από τη διάμετρο του μαγειρικού σκεύους. Ένα
μαγειρικό σκεύος με μικρότερη διάμετρο από την
ελάχιστη λαμβάνει μόνο ένα μέρος της ενέργειας
που παράγεται από τη ζώνη μαγειρέματος.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Τεχνικά
χαρακτηριστικά».
ΟΙ ΘΌΡΥΒΟΙ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
Εάν ακούτε:
• οξύ κρότο: τα μαγειρικά σκεύη έχουν
κατασκευαστεί από διαφορετικά υλικά
(κατασκευή τριών στρωμάτων).
• σφύριγμα: χρησιμοποιείτε τη ζώνη
μαγειρέματος με υψηλή ισχύ και τα μαγειρικά
σκεύη έχουν κατασκευαστεί από διαφορετικά
υλικά (κατασκευή τριών στρωμάτων).
• βουητό: χρησιμοποιείτε υψηλή ισχύ.
• κροτάλισμα: πραγματοποιείται ηλεκτρική
μεταγωγή.
• συριγμό, βόμβο: λειτουργεί ο ανεμιστήρας.
Οι θόρυβοι αυτοί είναι φυσιολογικοί και δεν
υποδεικνύουν κάποια δυσλειτουργία.
ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ
Η σχέση μεταξύ της σκάλας μαγειρέματος μιας
ζώνης και της κατανάλωσής της σε ενέργεια δεν
είναι γραμμική. Η αύξηση της σκάλας
μαγειρέματος δεν είναι ανάλογη της αύξησης της
κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι μια
ζώνη μαγειρέματος με ενδιάμεση σκάλα
μαγειρέματος καταναλώνει λιγότερη από τη μισή
ενέργειά της.
11
Τα στοιχεία στον πίνακα είναι απλώς
ενδεικτικά.
Σκάλα μαγειρέ‐
ματος
Χρόνος
(min)
Χρήση:
Συμβουλές
Διατήρηση θερμοκρασίας μαγει‐
ρεμένων φαγητών.
όσος
απαι‐
τείται
Τοποθετήστε ένα καπάκι στο
μαγειρικό σκεύος.
1-2
Σάλτσα ολλαντέζ, λιώσιμο: βού‐
τυρο, σοκολάτα, ζελατίνα.
5 - 25
Ανακατεύετε ανά διαστήματα.
1-2
Χτύπημα: αφράτες ομελέτες, ψη‐
τά αυγά.
10 - 40
Μαγειρεύετε με το καπάκι.
2-3
Σιγανό βράσιμο ρυζιού και φα‐
γητών με βάση το γάλα, ζέσταμα
έτοιμων φαγητών.
25 - 50
Προσθέστε υγρά σε τουλάχι‐
στον διπλάσια ποσότητα από
το ρύζι, ανακατεύετε μόλις πε‐
ράσει ο μισός χρόνος τις συντα‐
γές που περιέχουν γάλα.
3-4
Λαχανικά, ψάρι και κρέας στον
ατμό.
20 - 45
Προσθέστε μερικές κουταλιές
υγρού.
4-5
Πατάτες στον ατμό.
20 - 60
Χρησιμοποιήστε το πολύ ¼ l
νερό για 750 g πατάτες.
4-5
Μαγείρεμα μεγαλύτερων ποσο‐
τήτων τροφίμων, σούπες και φα‐
γητά κατσαρόλας.
60 150
Έως 3 l υγρό συν τα υλικά.
6-7
Ρόδισμα στο τηγάνι: σνίτσελ,
μοσχάρι cordon bleu, παϊδάκια,
κεφτεδάκια, λουκάνικα, συκώτι,
κουρκούτι, αυγά, τηγανίτες, ντό‐
νατς.
όσος
απαι‐
τείται
Γυρίστε το από την άλλη πλευ‐
ρά μόλις περάσει ο μισός χρό‐
νος.
7-8
Δυνατό τηγάνισμα, πατατοκρο‐
κέτες, κομμάτια παντσέτας,
μπριζόλες.
5 - 15
Γυρίστε το από την άλλη πλευ‐
ρά μόλις περάσει ο μισός χρό‐
νος.
9
Βράσιμο νερού, βράσιμο ζυμαρικών, σοτάρισμα κρέατος (γκούλας, κρέας στην
κατσαρόλα), τηγανιτές πατάτες.
-1
Βράσιμο μεγάλης ποσότητας νερού. Ενεργοποιείται η λειτουργία PowerBoost.
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.
ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
• Καθαρίζετε τις εστίες μετά από κάθε χρήση.
12
•
•
•
Χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά σκεύη με
καθαρή βάση.
Οι γρατσουνιές ή οι σκούροι λεκέδες στην
επιφάνεια δεν επηρεάζουν τη λειτουργία των
εστιών.
Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό καθαριστικό,
κατάλληλο για την επιφάνεια της εστίας.
•
Χρησιμοποιήστε μια ειδική ξύστρα για το
γυαλί.
•
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΕΣΤΙΏΝ
• Αφαιρέστε αμέσως: λιωμένο πλαστικό,
πλαστική μεμβράνη, ζάχαρη και φαγητά που
περιέχουν ζάχαρη καθώς σε αντίθετη
περίπτωση η βρομιά μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στις εστίες. Προσέχετε ώστε να μην
προκληθούν εγκαύματα. Χρησιμοποιήστε την
ειδική ξύστρα εστιών στη γυάλινη επιφάνεια
υπό οξεία γωνία και μετακινήστε τη λεπίδα
επάνω στην επιφάνεια.
•
Αφαιρέστε από τις εστίες όταν έχουν
κρυώσει επαρκώς: δακτυλίους από άλατα,
δακτυλίους λεκέδων από νερό, λεκέδες από
λίπη, γυαλιστερούς μεταλλικούς
αποχρωματισμούς. Καθαρίστε την εστία με
ένα υγρό πανί και λίγο μη διαβρωτικό
απορρυπαντικό. Μετά τον καθαρισμό,
στεγνώστε τις εστίες με ένα μαλακό πανί.
Αφαιρέστε τον μεταλλικό γυαλιστερό
αποχρωματισμό: χρησιμοποιήστε ένα
διάλυμα νερού με ξύδι και καθαρίστε τη
γυάλινη επιφάνεια με ένα πανί.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.
ΤΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΑΝ...
Πρόβλημα
Δεν μπορείτε να ενεργοποιή‐
σετε ή να λειτουργήσετε τις
εστίες.
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Οι εστίες δεν είναι συνδεδεμέ‐
νες σε ηλεκτρική παροχή ή
δεν είναι σωστά συνδεδεμέ‐
νες.
Ελέγξτε αν οι εστίες είναι σω‐
στά συνδεδεμένες στην ηλεκ‐
τρική παροχή. Ανατρέξτε στο
διάγραμμα σύνδεσης.
Έχει καεί η ασφάλεια.
Ελέγξτε αν η ασφάλεια είναι η
αιτία της δυσλειτουργίας. Αν η
ασφάλεια πέφτει επανειλημ‐
μένα, επικοινωνήστε με έναν
πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
Μη ρυθμίσετε σκάλα μαγειρέ‐
ματος για 10 δευτερόλεπτα.
Ενεργοποιήστε τις εστίες ξανά
και ρυθμίστε τη σκάλα μαγει‐
ρέματος σε λιγότερο από 10
δευτερόλεπτα.
Αγγίξατε ταυτόχρονα 2 ή πε‐
ρισσότερα πεδία αφής.
Αγγίζετε μόνο ένα πεδίο
αφής.
Υπάρχουν υπολείμματα νε‐
ρού ή κηλίδες από λίπη στο
χειριστήριο.
Καθαρίστε το χειριστήριο.
Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα
και η εστία απενεργοποιείται.
Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα
όταν απενεργοποιούνται οι
εστίες.
Καλύψατε ένα ή περισσότερα
πεδία αφής με κάποιο αντικεί‐
μενο.
Αφαιρέστε το αντικείμενο από
τα πεδία αφής.
Οι εστίες απενεργοποιούνται.
Τοποθετήσατε ένα αντικείμενο
Αφαιρέστε το αντικείμενο από
το πεδίο αφής.
επάνω στο πεδίο αφής
.
13
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Δεν ανάβει η ένδειξη υπολει‐
πόμενης θερμότητας.
Η ζώνη δεν είναι ζεστή επειδή
λειτούργησε μόνο για σύντο‐
μο χρονικό διάστημα ή ο αι‐
σθητήρας έχει υποστεί ζημιά.
Αν η ζώνη λειτούργησε για
αρκετό διάστημα για να είναι
ζεστή, επικοινωνήστε με ένα
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Σέρβις.
Η σκάλα μαγειρέματος αλλά‐
ζει εναλλάξ μεταξύ δύο επιπέ‐
δων.
Είναι ενεργοποιημένη η επι‐
λογή Διαχείριση ισχύος.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Κα‐
θημερινή χρήση».
Τα πεδία αφής έχουν θερμαν‐
θεί.
Το μαγειρικό σκεύος είναι πο‐
λύ μεγάλο ή το έχετε τοποθε‐
τήσει πολύ κοντά στα χειρι‐
στήρια.
Τοποθετείτε τα μεγάλα μαγει‐
ρικά σκεύη στις πίσω ζώνες
αν είναι δυνατό.
Ανάβει η ένδειξη
.
Είναι ενεργοποιημένη η επι‐
λογή Διάταξη Ασφαλείας για
Παιδιά ή Κλείδωμα.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Κα‐
θημερινή χρήση».
Ανάβει η ένδειξη
.
Δεν έχει τοποθετηθεί μαγειρι‐
κό σκεύος στη ζώνη.
Τοποθετήστε ένα μαγειρικό
σκεύος στη ζώνη.
Το μαγειρικό σκεύος είναι
ακατάλληλο.
Χρησιμοποιήστε κατάλληλο
μαγειρικό σκεύος. Ανατρέξτε
στο κεφάλαιο «Υποδείξεις και
συμβουλές».
Η διάμετρος της βάσης του
μαγειρικού σκεύους είναι πο‐
λύ μικρή για τη ζώνη.
Χρησιμοποιείτε μαγειρικά
σκεύη με σωστές διαστάσεις.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Τε‐
χνικά χαρακτηριστικά».
Παρουσιάστηκε σφάλμα στις
εστίες.
Απενεργοποιήστε τις εστίες
και ενεργοποιήστε τις ξανά
μετά από 30 δευτερόλεπτα.
Ανάβει η ένδειξη
έναν αριθμό.
μαζί με
Αν η ένδειξη
εμφανιστεί
ξανά, αποσυνδέστε τις εστίες
από την ηλεκτρική παροχή.
Μετά από 30 δευτερόλεπτα,
συνδέστε και πάλι τις εστίες.
Αν το πρόβλημα επιμένει, επι‐
κοινωνήστε με ένα Εξουσιο‐
δοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Ακούγεται ένας συνεχόμενος
ήχος μπιπ.
Η ηλεκτρική σύνδεση είναι
λανθασμένη.
ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΣΕΤΕ
ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ...
Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα
μόνοι σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό
μας ή το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
14
Αποσυνδέστε τις εστίες από
την ηλεκτρική παροχή. Ζητή‐
στε από έναν πιστοποιημένο
ηλεκτρολόγο να ελέγξει την
εγκατάσταση.
Αναφέρετε τα στοιχεία από την πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών. Αναφέρετε επίσης τον τριψήφιο
κωδικό για την υαλοκεραμική εστία (βρίσκεται στη
γωνία της γυάλινης επιφάνειας) και το μήνυμα
σφάλματος που εμφανίζεται. Βεβαιωθείτε ότι έχετε
θέσει σε λειτουργία σωστά τις εστίες. Στην
περίπτωση εσφαλμένων χειρισμών, η
επιδιόρθωση από τον τεχνικό ή τον αντιπρόσωπο
θα χρεώνεται κανονικά ακόμη και όταν δεν έχει
λήξει η περίοδος εγγύησης. Οι οδηγίες σχετικά με
το Κέντρο Σέρβις και οι όροι της εγγύησης
βρίσκονται στο βιβλιαράκι της εγγύησης.
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
ΠΙΝΑΚΊΔΑ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΏΝ
Μοντέλο ZITN641K
Τύπος 60 GAP D5 AU
Επαγωγή 6.6 kW
Αρ.Σειρ. .................
ZANUSSI
Κωδικός προϊόντος PNC 949 492 417 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Κατασκευάστηκε στη Ρουμανία
6.6 kW
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΖΩΝΏΝ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ
Ζώνη μαγειρέμα‐
τος
Ονομαστική ισχύς
PowerBoost μέγι‐ Διάμετρος μαγειρι‐
(μέγιστη σκάλα PowerBoost [W]
στη διάρκεια [min] κού σκεύους [mm]
μαγειρέματος) [W]
Εμπρός αριστε‐
ρά
2300
2800
10
180 - 210
Πίσω αριστερά
1200
-
-
125 - 145
Εμπρός δεξιά
1200
1800
4
125 - 145
Πίσω δεξιά
1800
-
-
145 - 180
Η ισχύς των ζωνών μαγειρέματος μπορεί να
διαφέρει σε κάποιο μικρό εύρος από τα δεδομένα
του πίνακα. Μεταβάλλεται ανάλογα με το υλικό
και τις διαστάσεις των μαγειρικών σκευών.
Για βέλτιστα μαγειρικά αποτελέσματα, μη
χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη μεγαλύτερης
διαμέτρου από αυτήν που αναφέρεται στον
πίνακα.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌ EU 66/2014 ΠΟΥ ΙΣΧΎΕΙ ΜΌΝΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΤΗΣ ΕΕ
Αναγνωριστικό μοντέλου
ZITN641K
Τύπος εστιών
Εντοιχιζόμενες
εστίες
Πλήθος ζωνών μαγειρέμα‐
τος
4
Τεχνολογία θέρμανσης
Επαγωγή
15
Διάμετρος κυκλικών ζωνών
μαγειρέματος (Ø)
Εμπρός αριστερά
Πίσω αριστερά
Εμπρός δεξιά
Πίσω δεξιά
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Κατανάλωση ενέργειας ανά
ζώνη μαγειρέματος (EC
electric cooking)
Εμπρός αριστερά
Πίσω αριστερά
Εμπρός δεξιά
Πίσω δεξιά
190,1 Wh / kg
181,0 Wh / kg
180,1 Wh / kg
183,8 Wh / kg
Κατανάλωση ενέργειας από
την εστία (EC electric hob)
183,8 Wh / kg
EN 60350-2 - Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές
μαγειρέματος - Μέρος 2: Εστίες - Μέθοδοι
μέτρησης απόδοσης
•
ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ
Μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια κατά τη
διάρκεια του καθημερινού μαγειρέματος αν
ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές.
• Όταν ζεσταίνετε νερό, χρησιμοποιείτε μόνο την
ποσότητα που χρειάζεστε.
• Εάν είναι δυνατόν, σκεπάζετε πάντα τα
μαγειρικά σκεύη με το καπάκι τους.
•
•
•
Πριν ενεργοποιήσετε τη ζώνη μαγειρέματος,
τοποθετήστε επάνω της το μαγειρικό σκεύος.
Τοποθετείτε τα μικρότερα μαγειρικά σκεύη στις
μικρότερες ζώνες μαγειρέματος.
Τοποθετείτε τα μαγειρικά σκεύη απευθείας στο
κέντρο της ζώνης μαγειρέματος.
Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη θερμότητα
για να διατηρήσετε ζεστό το φαγητό ή να το
αφήσετε να χυλώσει.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο
απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές
. Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε
κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλετε
στην προστασία του περιβάλλοντος και της
ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην
που φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το
προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
16
*
17
18
19
867357713-B-042020
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement