Aeg BSE577321M Ръководство за употреба

Aeg BSE577321M Ръководство за употреба
BSE577321M
USER
MANUAL
BG
Ръководство за употреба
Фурна на пара
2
www.aeg.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ..................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................... 5
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.......................................................................................8
4. КОМАНДНО ТАБЛО............................................................................................ 9
5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА..............................................................9
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.............................................................................10
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА............................................................................. 13
8. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ....................................................15
9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ...........................................................................20
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ................................................................................21
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ................................................................................35
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ..................................................... 40
13. ИНСТАЛИРАНЕ...............................................................................................44
14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ........................................................................ 45
ЗА ПЕРФЕКТНИ РЕЗУЛТАТИ
Благодарим, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви
предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години, с
иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен –
функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Отделете
няколко минути за прочит, за да се възползвате от уреда по най-добрия
начин.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Вижте полезни съвети за употреба, брошури, отстраняване на
неизправности, информация за сервиз и ремонт:
www.aeg.com/support
Регистрирайте продукта си за по-добро обслужване:
www.registeraeg.com
Купете аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.aeg.com/shop
ГРИЖИ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ
Винаги използвайте оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел „Обслужване“, трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
Сериен номер.
Информацията може да се намери на табелата с номинални стойности.
Предупреждение/Внимание–Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за децата и хората с
ограничени способности
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки
или комплексни увреждания трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да играят с уреда .
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
3
4
www.aeg.com
1.2 Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира
уреда и да сменя кабела.
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се
внимава и да се избягва докосване на
нагревателите.
Винаги използвайте ръкавици за фурна при
изваждане или поставяне на приставки, или
съдове за печене.
Преди извършването на какъвто и да е ремонт,
изключете уреда от електрозахранването.
Проверете дали уредът е изключен, преди да
смените лампичката, за да избегнете
възможността от токов удар.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
Не използвайте агресивни, абразивни, почистващи
препарати или остри, метални прибори при
почистване на стъклото на вратата, тъй като те
могат да надраскат повърхността и да доведат до
напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или квалифицирано лице, за да се избегне
опасност.
Разлетите храни трябва да се отстранят преди
пиролитичното почистване. Свалете всички
приставки на фурната.
За да премахнете мет. държачи във фурната,
първо издърпайте предната част на държача и
след това задната, за да се разкачи от стените.
Поставете мет. държачи в обратна
последователност.
Използвайте само сензора за храна (термосонда),
препоръчан за този уред.
БЪЛГАРСКИ
5
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всякакво опаковане.
Не монтирайте или използвайте
наранен уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не дърпайте уреда за дръжката.
Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
Уверете се, че уреда е инсталиран
под и в близост до сигурни
структури.
Страничните стени на уреда могат
да са в непосредствена близост до
други уреди или шкафове със
същата височина.
Уредът е снабден с електрическа
охладителна система. Трябва да е
свързана към електроческото
захранване.
2.2 Електрическа връзка
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
•
•
•
•
•
•
Всички ел. връзки трябва да се
извършат от квалифициран
електричар.
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и
•
•
захранващия кабел. Ако
захранващият кабел трябва да
бъде подменен, това трябва да
бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
Не допускайте захранващите
кабели да се доближават до
вратичката на уреда, особено
когато вратичката е гореща.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
Затворете изцяло вратичката на
уреда, преди да свържете
захранващия кабел към контакта.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния, токов удар или
експлозия.
•
Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте предназначението
на уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато уредът работи. Възможно е
да излезе топъл въздух.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не оказвайте натиск върху
отворената вратичка.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на
съставки с алкохол може да
причини смесване на алкохола с
въздух.
Не позволявайте влизането на
искри или открит огън в контакт с
уреда, когато вратичката е
отворена.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
•
•
•
•
2.4 Готвене на пара
ВНИМАНИЕ!
Опасност от изгаряне и
повреда в уреда.
•
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
•
За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене
или други обекти в уреда
директно на дъното.
– не поставяйте алуминиево
фолио директно на дъното на
кухината на уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва
влияние върху работата на уреда.
Използвайте дълбока тава за
печене за сиропирани торти.
Плодовите сокове причиняват
петна, които може да бъдат трайни.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
Винаги гответе със затворена
вратичка на фурната.
Ако уредът е инсталиран зад
преграда за мебели (напр. врата),
уверете се, че вратата никога не е
затворена, докато работи уредът.
Възможно е зад затворена
преграда да се образуват топлина и
влага, което в последствие да
предизвика повреда на уреда,
корпуса или пода. Не затваряйте
преградата, докато уредът не е
изстинал напълно след употреба.
Изпусканата пара може да
предизвика изгаряния:
– Не отваряйте вратата на уреда
по време на готвене на пара.
– След готвене на пара,
отваряйте внимателно
вратичката на уреда.
2.5 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване,
пожар или повреда на
уреда.
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежата.
Уверете се, че уредът е студен.
Има опасност стъклените панели
да се счупят.
Сменяйте незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
Внимавайте, когато сваляте
вратичката от уреда. Вратичката е
тежка!
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност върху опаковката му.
Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако е
приложимо) с никакъв вид
почистващи препарати.
•
2.6 Пиролитично
почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване /
пожар / химически емисии
(пушек) в пиролитичен
режим.
•
•
•
•
Преди извършване на функцията за
пиролитично самопочистване или
функцията за първа употреба, моля
отстранете от вътрешността на
фурната:
– всички излишни хранителни
остатъци, масло или разлети
мазнини / отлагания.
– всички подвижни предмети
(включително скари, странични
шини и т.н., доставени с
продукта) и по-специални
всички незалепващи тенджери,
тигани, тави, посуда и др.
Прочетете внимателно всички
инструкции за пиролитичното
почистване.
Дръжте децата далеч от уреда,
докато пиролитичното почистване
работи.
Уредът става много горещ и от
предните отвори за охлаждане се
изпуска горещ въздух.
Пиролитичното почистване е
операция с висока температура,
която може да предизвика
•
•
•
7
освобождаването на изпарения от
остатъци от готвене и строителни
материали, препоръчително е
потребителите да:
– осигурят добра вентилация по
време и след всяко
пиролитичното почистване.
– осигурят добра вентилация по
време и след първата употреба
при работа на максимална
температура.
За разлика от хората, някои птици
или влечуги са изключително
чувствителни към потенциални
изпарения, които се отделят по
време на процеса на почистване на
всички фурни с пиролиза.
– Премахнат всички домашни
животни (особено птици), които
са в близост до уреда по време
на и след пиролитичното
почистване и първо използване
при максимална температура
на добре проветрено място.
Малките домашни любимци също
могат да бъдат много чувствителни
към локалните промени в
температурата около всички фурни
с пиролиза, когато програмата за
пиролитично самопочистване
работи.
Незалепващите покрития върху
тенджери, тигани, тави, прибори и
т.н., могат да бъдат повредени по
време на пиролитично почистване
при висока температура на всички
фурни с пиролиза и също така
могат да бъдат източник на ниски
нива на вредни изпарения.
Изпарения, излъчени от фурни с
пиролиза / остатъци от храна, както
е описано, не са вредни за хора, в
това число бебета и хора със
здравословни проблеми.
2.7 Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
8
www.aeg.com
•
•
•
Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
Използвайте само лампи със
същите спецификации.
•
•
2.8 Обслужване
•
•
За поправка на уредът, свържете
се с оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Премахнете дръжката на
вратичката, за да предотвратите
заклещването на деца или
домашни любимци в уреда.
2.9 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
3.1 Общ преглед
1
2
3
4
5
6
7
14
5
13
4
8
3
9
2
1
12
11
10
1 Контролен панел
2 Кръгов превключвател за
функциите на нагряване
Дисплей
3
4 Ключ за температурата
5 Чекмедже за вода
6 Нагревател
7 Гнездо за сензора за температура
в сърцевината
8 Лампа
9 Вентилатор
10 Опора на скарата, демонтируема
11 Тръба за оттичане
12 Клапан за източване на водата
13 Позиции на рафтовете
14 Вход за пара
3.2 Принадлежности
•
•
•
Скара
За готварски съдове, форми за
кекс, печива.
Tава за печене
За сладкиши и курабийки.
Дълбок тиган за печене
•
•
За печене на тестени и месни
храни или като съд за събиране на
мазнина.
Сензор за температурата
За измерване колко е изпечена
храната.
Телескопични водачи
За полици и тави.
БЪЛГАРСКИ
9
4. КОМАНДНО ТАБЛО
4.1 Бутони
Сензорно поле / бутон
Функция
Описание
ТАЙМЕР
За настройка на ТАЙМЕРА. Задръжте
за повече от 3 секунди, за да включите
или изключите лампата на фурната.
ЧАСОВНИК
За настройка на функция на часовника.
ТЕМПЕРАТУ‐
РА
За да проверите температурата на
фурната или температурата на сензо‐
ра за температура в сърцевината (ако
е приложимо). Използвайте само кога‐
то работи функцията за загряване.
4.2 Екран
A
H
G
F
B
C
E
D
A. Таймер / Температура
B. Индикатор за нагряване и
остатъчна топлина
C. Водосъдържател
D. Сензор за температурата (само за
избрани модели)
E. Заключване на вратата (само за
избрани модели)
F. Часове/минути
G. Демо режим (само за избрани
модели)
H. Функции на Часовника
5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Поставете аксесоарите и подвижните
носачи на скарите в първоначалната
им позиция.
За да нагласите времето,
вижте глава "функции на
часовника".
5.2 Предварително
загряване
5.1 Първоначално
почистване
Отстранете подвижните носачи на
скарите и аксесоарите от фурната.
Вж. глава "Грижи и
почистване".
Почистете фурната и аксесоарите
преди първата употреба.
Загрейте предварително празната
фурна преди първата употреба.
1. Задайте функцията
и
максималната температура.
2. Оставете фурната да работи 1 час.
и задайте
3. Задайте функцията
максималната температура.
4. Оставете фурната да работи 15
минути.
10
www.aeg.com
5. Изключете фурната и я оставете
да се охлади.
Принадлежностите могат да се
нагреят повече от обичайното. От
фурната може да излиза миризма и
дим. Осигурете достатъчна
вентилация в помещението.
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
6.1 Прибиращи се
регулатори
Натиснете ключа за управление, за да
използвате уреда. Ключът за
управление излиза.
6.2 Функции нагряване
Функция във Приложение
фурната
Фурната е изключена.
Изключено
положение
За намаляване на вре‐
мето за загряване.
Бързо Нагря‐
ване
За печене на до три по‐
зиции на полицата ед‐
Топъл Въздух новременно и за суше‐
не на храна.
Задайте температурата
с 20-40 °C по-малко, от‐
колкото за Традиционно
печене.
Пица Нагря‐
ване
За печене на пица. За
запичане до кафяво и с
хрупкаво дъно.
За печене на тестени и
месни храни на едно
Традиционно ниво.
печене (То‐
плина отгоре/
отдолу
Функция във Приложение
фурната
За печене на кексове с
хрупкава основа и за
Долно Нагря‐ консервиране на храна.
ване
Размразява‐
не
За размразяване на
храна (плодове и зелен‐
чуци). Времето за раз‐
мразяване зависи от ко‐
личеството и големина‐
та на храната.
БЪЛГАРСКИ
11
Функция във Приложение
фурната
Функция във Приложение
фурната
Функция е разработена
за пестене на енергия
Вентил. пече‐ по време на готвене. За
не с влажн. инструкциите за готвене
вижте глава „Препоръки
и съвети", Вентил. пече‐
не с влажн.. Вратата на
фурната трябва да се
затвори по време на го‐
твене, така че функция‐
та да не се прекъсва и
да се гарантира, че
фурната работи с въз‐
можно най-висока енер‐
гийна ефективност. Ко‐
гато използвате тази
функция, температура‐
та във вътрешността
може да се различава
от зададената темпера‐
тура. Използва се оста‐
тъчната топлина.Нагре‐
вателната мощност мо‐
же да се намали. За об‐
щи препоръки за енер‐
госпестяване вижте гла‐
ва “Енергийна ефектив‐
ност", Енергоспестява‐
не.Тази функция е из‐
ползвана за постигане
на съответствие с класа
за енергийна ефектив‐
ност съгласно EN
60350-1. Когато използ‐
вате тази функция, лам‐
пата автоматично се из‐
ключва след 30 секун‐
ди.
За добавяне на влаж‐
ност по време на готве‐
Горещ въздух не. За да получите пра‐
вилния цвят и хрупкава
+ Пара
коричка по време на пе‐
чене. За повече сочност
при притопляне.
Турбо Грил
За печене на по-големи
парчета месо или птици
с кости на едно ниво. За
огретени и за кафява
коричка.
Пиролиза
За да включите пироли‐
тичното почистване на
фурната. Тази функция
изгаря остатъчните за‐
мърсявания във фурна‐
та.
6.3 Задаване на функция за
нагряване
1. Завъртете ключа за функциите за
нагряване, за да изберете функция
за нагряване.
2. Завъртете контролния ключ, за да
изберете температурата.
Лампичката светва, когато фурната
работи.
3. За да изключите фурната,
завъртете ключовете в изключена
позиция.
6.4 Бързо Нагряване
Бързото нагряване намалява времето
за нагряване.
Не поставяйте храна във
фурната, докато
функцията за бързо
нагряване работи.
1. Завъртете ключа за функции на
фурната, за да изберете Бързо
нагряване.
2. Завъртете ключа за управление на
температурата, за да настроите
температурата.
Когато фурната достигне зададената
температура, прозвучава звуков
сигнал.
3. Настройте функция на фурната.
12
www.aeg.com
6.5 Индикатор за нагряване
Когато функцията на фурната работи,
се появяват
лентите на дисплея
една по една, когато температурата
във фурната се увеличава и изчезват,
когато намалява.
6.7 Индикатор за
резервоара за вода
Докато готвите с пара, индикаторът на
Водния резервоар на дисплея показва
нивото на водата в резервоара.
•
Когато резервоарът е пълен, на
•
и се чува
дисплея се показва
сигнал. Натиснете произволен
бутон, за да спрете сигнала.
Когато резервоарът е наполовина
•
пълен, дисплеят показва
.
Когато резервоарът е празен, на
6.6 Готвене на пара
Използвайте само вода.
Не използвайте
филтрирана
(деминерализирана) или
дестилирана вода. Не
използвайте течности. Не
слагайте запалими или
алкохолни течности във
водосъдържателя.
1. Задайте функцията .
2. Натиснете капака, за да отворите
водосъдържателя.
3. Напълнете резервоара за вода,
докато светне индикаторът за
пълен резервоар.
Максималната вместимост на
резервоара е 900 мл. Достатъчно е
около 55 - 60 минути готвене.
4. Натиснете водосъдържателя в
първоначално положение.
5. Задайте температурата между 130
°C и 230 °C.
Готвенето на пара дава добри
резултати при този температурен
диапазон.
6. Изпразнете резервоара за вода,
след като приключите с готвенето
на пара.
Изчакайте поне 60 минути след всяка
употреба на готвене на пара, за да
предотвратите изтичане на гореща
вода от вентила за източване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уредът е горещ.
Съществува опасност от
изгаряния. Внимавайте,
когато изпразвате
чекмеджето за вода.
и се чува
дисплея се показва
сигнал. Напълнете резервоара.
Ако сипете твърде много
вода в резервоара за
водата, аварийният изход
изтласква водата към
дъното на фурната.
Отстранете водата с гъба.
6.8 Източване на
резервоара за водата
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че фурната е
хладна преди да започнете
за изпразвате резервоара
за вода.
1. Пригответе тръбата за оттичане
(С), приложена в пакета с
ръководството. Сложете конектора
(В) в единия край на тръбата за
оттичане.
2. Сложете другия край на тръбата за
оттичане (С) в контейнера.
Сложете го на позиция, по-ниска от
вентила за източване (А).
БЪЛГАРСКИ
13
4. Натиснете конектора необходимия
брой пъти, когато изпразвате
резервоара.
A
B
C
3. Отворете вратичката на фурната и
сложете конектор (В) във вентила
за отточване (А).
Водата може да остане
вътре, след като
дисплеят показва:
Изчакайте, докато
течът на вода от
вентила за източване
на вода спре.
5. Махнете конектора от вентила за
отточване когато водата спре да
тече.
Не наливайте източената
вода обратно в резервоара
за пара.
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
7.1 Таблица с функции на
часовника
Функция Ча‐
совник
ЧАС
ВРЕМЕТР.
КРАЙ
ВРЕМЕЗА‐
КЪСНЕНИЕ
Функция Ча‐
совник
Приложение
Показва или променя
часа. Може да промени‐
те часовото време само
ако фурната е изключе‐
на.
За определяне колко
време да работи фурна‐
та. Използва се само,
когато е настроена
функцията за нагрява‐
не.
За да зададете, когато
фурната се изключи.
Използва се само, кога‐
то е настроена функ‐
цията за нагряване.
Комбиниране на функ‐
циите ВРЕМЕТРАЕНЕ и
КРАЙ.
ТАЙМЕР
Приложение
Използва се за настрой‐
ване на обратно брое‐
не. Тази функция не
влияе върху работата
на фурната. Можете да
настройвате ТАЙМЕРА
по всяко време, включи‐
телно и когато фурната
е изключена.
7.2 Настройка и промянана
часа
След първото включване в
захранването, изчакайте докато
дисплея покаже
премигва.
и "12:00". "12"
1. Завъртете ключа за
температуратанадясно или
наляво, за да настроите часовете.
2. Натиснете за да потвърдите и
нагласите минутите.
Екранът показва
час. "00" премигва.
и зададения
3. Натиснете , за да потвърдите
или нагласените точно време и ще
14
www.aeg.com
се запишат автоматично след 5
секунди.
Екранът показва новото време.
За смените часа натиснете
неколкократно, докато индикатора за
точно време
премигва на дисплея.
7.3 Настройване на
функция ВРЕМЕТР.
1. Настройте функция на фурната.
2. Натиснете неколкократно
,
докато
започва да мига.
3. Завъртете ключа за температурата
надясно или наляво, за да
зададете стойностите и натиснете
, за да потвърдите. Завъртете
ключа за температуратанадясно
или наляво, за да настроите
часовете и натиснете ,за да
потвърдите.
Когато зададеното време изтече,
прозвучава звуков сигнал в
продължение на 2 минути.
и
настройката на времето мигат на
дисплея. Фурната се изключва
автоматично.
4. Натиснете който и да е бутон или
отворете вратата на фурната, за
да изключите звука.
5. Завъртете ключа за управление на
функциите на фурната на
изключена позиция.
7.4 Настройване на
функция КРАЙ
1. Настройте функция на фурната.
2. Натиснете неколкократно
,
започва да мига.
докато
3. Завъртете ключа за температурата
надясно или наляво, за да
зададете часовете и натиснете ,
за да потвърдите. Завъртете
ключа за температуратанадясно
или наляво, за да настроите
минутите и натиснете ,за да
потвърдите.
При достигане на зададеното време,
уредът излъчва звуков сигнал в
продължение на 2 минути.
и
настройката за време мига на
дисплея. Фурната се изключва
автоматично.
4. Натиснете който и да е бутон или
отворете вратата на фурната, за
да изключите звука.
5. Завъртете ключа за управление на
функциите на фурната на
изключена позиция.
7.5 Настройка на функцията
ВРЕМЕЗАКЪСНЕНИЕ
1. Настройте функция на фурната.
2. Натиснете неколкократно
,
докато
започва да мига.
3. Завъртете ключа за температурата
надясно или наляво, за да
зададете минутите на
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА и
натиснете , за да потвърдите.
Завъртете ключа за
температуратанадясно или
наляво, за да настроите часовете
на ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА и
натиснете
,за да потвърдите.
.
На екрана започва да мига
4. Завъртете ключа за температурата
надясно или наляво, за да
зададете часовете за КРАЙ на
времето и натиснете , за да
потвърдите. Завъртете ключа за
температуратанадясно или
наляво, за да настроите минутите
за КРАЙ на времето и натиснете
,за да потвърдите.
Фурната се включва автоматично покъсно, работи според зададената
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ и спира когато
достигне зададеното време за КРАЙ.
При достигане на КРАЙ на времето,
уредът излъчва звуков сигнал в
и
продължение на 2 минути.
настройката за време мига на
дисплея. Фурната е изключена.
5. Натиснете който и да е бутон или
отворете вратата на фурната, за
да изключите звука.
6. Завъртете ключа за управление на
функциите на фурната на
изключена позиция.
БЪЛГАРСКИ
7.6 Настройка на ТАЙМЕР
Можете да настроите минутите, когато
фурната е включена или изключена.
1. Натиснете
.
На дисплея мигат
и "00".
2. Завъртете ключа за
температуратанадясно или
наляво, за да настроите секундите
и тогава минутите.
Когато зададеното време е повече
от 60 минути,
дисплея.
15
3. Нагласете часовете.
4. ТАЙМЕРЪТ се включва
автоматично след 5 секунди.
След като изтече 90% от
зададеното време, се включва
звуковият сигнал.
5. Когато зададеното време изтече,
прозвучава звуков сигнал в
продължение на 2 минути. "00:00"
и
премигват на дисплея.
Натиснете произволен бутон, за да
спрете сигнала.
премигва на
8. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
горната част на вътрешността.
8.1 Използване на сензора
за температура в
сърцевината
Сензорът за температурата в
сърцевината измерва температурата в
сърцевината на месото. Когато месото
достигне желаната температура,
фурната се изключва.
Задават се две температури:
•
•
Температурата на фурната. Вижте
таблицата за печене (на месо).
Температурата в сърцевината.
Вижте таблицата за сензора за
температура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте единствено
оригиналния сензор за
температура в
сърцевината, приложен
към фурната, или
оригинални резервни
части.
1. Задайте функция и температура на
фурната.
2. Поставете върха на сензора за
температура (със символа
на
дръжката) в средата на месото.
3. Включете щепсела на сензора за
температурата в гнездото в
Уверете се, че сензорът за
температура стои в месото и в
гнездото по време на готвене.
Когато използвате сензора за
температура за първи път,
температурата в сърцевината по
подразбиране е 60 °C. Докато
, можете да
премигва
използвате ключа за
температурата, за да промените
фабричната температура в
сърцевината.
Екранът показва символа на сензора
за температурата в сърцевината и
фабричната температура в
сърцевината.
4. Натиснете , за да запазите
новата температура в
сърцевината, или изчакайте 10 сек,
за да се запази автоматично
настройката.
16
www.aeg.com
Новата фабрична температура в
сърцевината се показва по време на
следващото ползване на сензора за
температура.
Когато месото достигне зададената
температура в сърцевината, символът
за сензор на температура в
сърцевината
и фабричната
температура в сърцевината
премигват. Прозвучава звуков сигнал
в продължение на 2 минути.
5. Натиснете който и да е бутон или
отворете вратата на фурната, за
да изключите звука.
6. Извадете жака на сензора за
температурата от гнездото.
Отстранете месото от фурната.
7. Изключете фурната.
ВНИМАНИЕ!
Внимавайте, когато
изваждате върха и жака на
сензора за температура в
сърцевината. Сензорът за
температура в
сърцевината е горещ.
Съществува опасност от
изгаряния.
промените в рамките на 5
секунди.
• два пъти - екранът показва
текущата температура на
фурната.
• три пъти - на дисплея се
показва зададената
температура на фурната; ако
желаете, можете да я
промените в рамките на 5
секунди. Тази информация е
достъпна само по време на
фазата за загряване.
2. Използвайте ключа за
температурата, за да промените
температурата.
8.2 Поставяне на
принадлежностите
Скара:
Плъзнете скарата между водачите на
носача на рафта и се уверете, че
вдлъбнатините сочат надолу.
Всеки път, когато поставяте сензора
за температура в сърцевината в
гнездото, трябва отново да зададете
температурата в сърцевината. Не
можете да изберете Времетр. и Край.
Когато фурната изчислява условното
времетраене за първи път, символ
премигва на екрана. Когато
изчисляването приключи, екранът
показва времетраенето на готвенето.
Изчисленията работят във фонов
режим по време на готвенето и
стойността на времетраенето на
екрана се актуализира, ако е
необходимо.
Тавичка за печене/Дълбока тава:
Плъзнете тавичката за печене /
дълбоката тава между водачите на
носача на рафта.
Можете да промените температурата
в сърцевината когато и да е по време
на готвенето:
1. Натиснете
:
• един път - на дисплея се
показва зададената
температура в сърцевината; ако
желаете, можете да я
Скара и тава за печене /дълбока тава
заедно:
БЪЛГАРСКИ
Плъзнете тавичката за печене /
дълбоката тава между водачите на
носача на рафта и скарата на
водачите отгоре.
Малка вдлънатина отгоре
за допълнителна
безопасност.
Вдлъбнатините са също
така средства против
преобръщане. Високия ръб
около шкафа
предотвратява
изплъзването на готварски
съдове.
17
°C
2. Поставете скарата на
телескопичните водачи и
внимателно ги бутнете вътре във
фурната.
°C
8.3 Телескопични водачи
Запазете инструкциите за
монтаж на телескопичните
водачи за бъдещи справки.
С телескопичните водачи можете да
поставяте и сваляте скарите по-лесно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не мийте телескопичните
водачи в съдомиялна
машина. Не смазвайте
телескопичните водачи.
1. Издърпайте навън десния и левия
телескопичен водач.
Уверете се, че телескопичните водачи
са напълно вкарани във фурната,
преди да затворите вратичката на
фурната.
8.4 Аксесоари за готвене на
пара
Аксесоарите за готвене на
пара не се предоставят с
фурната. За повече
информация, моля,
свържете се с местния
доставчик.
Съдът за диетично печене за
функции за готвене на пара
Съдът се състои от стъклена купа,
капак с отвор за тръбата на дюзата (C)
и стоманена решетка, която се
поставя на дъното на съда за печене.
18
www.aeg.com
Стъклена купа (A)
Капак (B)
Дюза за директно готвене на пара
(D)
Стоманена решетка (E)
Дюзата и тръбата на дюзата
•
Не поставяйте горещ съд за
готвене върху студена / мокра
повърхност.
•
Не поставяйте студени течности в
съда за готвене, когато е горещ.
•
Не използвайте съда за готвене
върху гореща повърхност за
готвене.
C
D
“C” е тръбата на дюзата за готвене на
пара, “D” е дюзата за директно готвене
на пара.
Тръба на дюза (C)
БЪЛГАРСКИ
•
19
Не почиствайте съда за готвене с
абразиви, стъргалки и прахове.
Уверете се, че не сте смачкали
тръбата на дюзата и не докосва
нагревателен елемент в горната част
на фурната.
4. Задайте на фурната функция за
готвене на пара.
8.6 Директно готвене на
пара
8.5 Готвене на пара в съд за
диетично печене
Поставете храната върху стоманената
решетка в съда за печене и поставете
отгоре капака.
1. Поставете тръбата на дюзата в
специалния отвор в капака на съда
за диетично печене.
C
2. Поставете съда за печене върху
втората скара отдолу нагоре.
3. Поставете другия край на тръбата
на дюзата във входа за пара.
Поставете храната върху стоманената
решетка в съда за печене. Добавете
вода.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте капака на
съда.
ВНИМАНИЕ!
Бъдете внимателни, когато
използвате дюзата, когато
фурната работи. Винаги
използвайте кухненски
ръкавици, за да докосвате
дюзата, когато фурната е
гореща. Винаги
отстранявайте дюзата от
фурната, когато не
използвате функция за
пара.
Тръбата на дюзата е
специално създадена за
готвене и не съдържа
вредни вещества.
1. Поставете дюзата (D) в тръбата на
дюзата (C). Свържете другия край
към входа за пара.
20
www.aeg.com
Когато готвите храна като пиле,
патица, пуйка, дребна или едра риба,
поставяйте дюзата (D) директно в
празната част на месото. Уверете се,
че не причинявате запушване на
отворите.
2. Поставете съда за печене върху
първата или втората скара отдолу
нагоре.
Уверете се, че не сте смачкали
тръбата на дюзата и не докосва
нагревателен елемент в горната част
на фурната.
3. Задайте на фурната функция за
готвене на пара.
За повече информация относно
готвене на пара вижте готварските
таблици за готвене на пара в главата
"Препоръки и съвети".
9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
9.1 Използване на
функцията Защита за деца
Когато Защитата за деца е включена,
фурната не може да бъде включена
случайно.
1. Уверете се, че ключа за
управление на функциите на
фурната е на изключена позиция.
и
2. Натиснете и задръжте
едновременно за 2 секунди.
Прозвучава звуков сигнал. SAFE и
се появяват на дисплея.
Символите се появяват на
дисплея също и когато
функцията Пиролиза
работи.
За да изключите "Защитата за деца",
повторете стъпка 2.
9.2 Използване на
Заключване
Можете да включите функцията
Заключване на управлението само
когато уредът работи.
Когато функцията за заключване е
включена, температурата и
настройките на времето на работеща
функция на фурната не могат да
бъдат случайно променени.
1. Изберете функция на фурната и я
задайте според предпочитанията
си.
2. Натиснете и задръжте
и
по
едно и също време за 2 секунди.
Прозвучава звуков сигнал. Loc се
появява на дисплея за 5 секунди.
Loc се появява на дисплея,
когато завъртите копчето
за температурата или
натиснете който и да е
бутон, когато функцията за
заключване е включена.
Когато завъртите копчето за функция
на фурната, фурната спира.
Когато изключите фурната при
включена функция Заключване,
Заключването автоматично се
превключва на Защита за деца. Вижте
"Използване на Защита за деца".
БЪЛГАРСКИ
21
Ако работи функцията
Пиролиза, вратичката е
заключена и на дисплея се
Температура (°C)
Време за изключ‐
ване (ч)
показва
250 - максимум
3
.
За да изключите функцията
"Заключване", повторете стъпка 2.
9.3 Индикатор за остатъчна
топлина
Когато изключите фурната, на дисплея
се показва индикаторът за остатъчна
топлина
ако температурата във
фурната е над 40 °C.Завъртете
копчето за температурата наляво или
надясно, за да проверите
температурата на фурната.
9.4 Автоматично
изключване
От съображения за безопасност,
уредът се деактивира автоматично
след известно време, ако функцията
на фурната работа и вие не
променяте настройки.
Температура (°C)
Време за изключ‐
ване (ч)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
След автоматично изключване,
натиснете който и да е бутон, за да
активирате отново уреда.
Автоматичното
изключване не работи с
функциите: сензор за
температурата в
сърцевината, Светлина,
Времетраене, Край.
9.5 Охлаждащ вентилатор
Когато фурната работи, охлаждащият
вентилатор се включва автоматично,
за да поддържа повърхностите на
фурната хладни. Ако изключите
фурната, охлаждащият вентилатор
може да продължи да работи, докато
фурната се охлади.
9.6 Предпазен термостат
Неправилната работа с фурната или
повредата на някои компоненти може
да доведе до опасно прегряване. За
да предотврати това, фурната е
оборудвана с термостат за
безопасност, който прекъсва
захранването. Фурната се включва
отново автоматично, след като
температурата спадне.
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Температурата и времето
за печене в таблиците са
само ориентировъчни. Те
зависят от рецептите,
качеството и количеството
на използваните съставки.
10.1 Препоръки за готвене
Фурната има пет нива на рафтове.
Позициите на рафтовете се броят от
дъното на фурната.
Вашата фурна може да пече поразлично от досегашния ви фурна.
Таблиците по-долу предлагат
стандартни настройки за температура,
време за готвене и позиция на
скарата.
Ако не можете да намерите
настройките за специална рецепта,
потърсете подобни рецепти.
Фурната е снабдена със специална
система, която задвижва въздуха и
постоянно рециклира парата. С тази
22
www.aeg.com
система е възможно да се готви на
пара и да се поддържат ястията меки
отвътре и хрупкави отвън. Това
понижава времето за готвене и
потреблението на енергия.
Печене на кексове
Не отваряйте вратичката на фурната,
преди да е изтекло 3/4 от зададеното
време за готвене.
Ако използвате едновременно две
тавички за печене, оставете едно
празно ниво между тях.
Приготвяне на месо и риба
Използвайте дълбоката тава за много
мазна храна, за да предпазите
фурната от петна, които могат да
бъдат постоянни.
Оставете месото за приблизително 15
минути преди нарязване, така че сокът
да не изтича навън.
За да избегнете твърде много дим във
фурната по време на печене, налейте
малко вода в дълбоката тава. След
като водата се изпари, доливайте
още, за да не кондензира димът.
Времена за готвене
Времената за приготвяне зависят от
типа на храната, нейната
консистенция и обем.
Първоначално, проследете
резултатите, когато готвите. Намерете
най-добрите настройки (настройка на
нагряване, време на готвене и др.) за
вашите готварски съдове, рецепти и
количества, когато използвате този
уред.
10.2 Вътрешна страна на
вратата
От вътрешната страна на вратата
можете да намерите:
•
•
номерата на позициите на скарите.
информация за функциите на
фурната, препоръчителните нива
на скарата и температури за ястия.
10.3 Таблица за печене на тестени продукти и месо
Кейкове
Храна
Топлина отгоре/отдо‐ Топъл Въздух
лу
Време
(мин)
Забележ‐
ки
Темпера‐
тура (°C)
Положе‐
ние на
скарата
Темпера‐
тура (°C)
Положе‐
ние на
скарата
Рецепти с
бита смес
170
2
160
3 (2 и 4)
45 - 60
Във фор‐
ма за кекс
Маслено
тесто
170
2
160
3 (2 и 4)
20 - 30
Във фор‐
ма за кекс
Масленомлечен
чийзкейк
170
1
165
2
80 - 100
Във фор‐
ма за кекс
26 см
Ябълков
кейк
(Ябълков
170
2
160
2 (ляво и
дясно)
80 - 100
В две
форми за
кекс по 20
см, на ска‐
ра
175
3
150
2
60 - 80
В тава за
печене
пай)1)
Щрудел
БЪЛГАРСКИ
Храна
Топлина отгоре/отдо‐ Топъл Въздух
лу
Темпера‐
тура (°C)
23
Време
(мин)
Забележ‐
ки
Положе‐
ние на
скарата
Темпера‐
тура (°C)
Положе‐
ние на
скарата
Сладкиш с 170
мармалад
2
165
2 (ляво и
дясно)
30 - 40
Във фор‐
ма за кекс
26 см
Пандиш‐
пан
170
2
150
2
40 - 50
Във фор‐
ма за кекс
26 см
Коледен
160
кейк / Бо‐
гат плодов
2
150
2
90 - 120
Във фор‐
ма за кекс
20 см
175
1
160
2
50 - 60
Във фор‐
ма за хляб
170
3
150 - 160
3
20 - 30
В тава за
печене
-
-
140 - 150
2и4
25 - 35
В тава за
печене
-
-
140 - 150
1, 3 и 5
30 - 45
В тава за
печене
140
3
140 - 150
3
25 - 45
В тава за
печене
Бисквит‐
ки / пан‐
делки – на
две нива
-
140 - 150
2и4
35 - 40
В тава за
печене
Бисквит‐
ки / пан‐
делки – на
три нива
-
140 - 150
1, 3 и 5
35 - 45
В тава за
печене
кейк1)
Сладкиш
със сли‐
ви1)
Малки
кексчета –
едно ни‐
во1)
Малки
кексчета –
две нива1)
Малки
кексчета –
три нива1)
Бисквити /
сладкиши
на пръчи‐
ци – едно
ниво
24
www.aeg.com
Храна
Топлина отгоре/отдо‐ Топъл Въздух
лу
Време
(мин)
Забележ‐
ки
Темпера‐
тура (°C)
Положе‐
ние на
скарата
Темпера‐
тура (°C)
Положе‐
ние на
скарата
Целувки –
едно ниво
120
3
120
3
80 - 100
В тава за
печене
Целувки –
-
-
120
2и4
80 - 100
В тава за
печене
190
3
190
3
12 - 20
В тава за
печене
Еклери –
едно ниво
190
3
170
3
25 - 35
В тава за
печене
Еклери –
две нива
-
-
170
2и4
35 - 45
В тава за
печене
Плоски
сладкиши
180
2
170
2
45 - 70
Във фор‐
ма за кекс
20 см
Богат пло‐ 160
дов кейк
1
150
2
110 - 120
Във фор‐
ма за кекс
24 см
Викто‐
риански
1
160
2 (ляво и
дясно)
30 - 50
Във фор‐
ма за кекс
20 см
Време
(мин)
Забележ‐
ки
две нива1)
Кифлич‐
ки1)
170
сандвич1)
1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
Хляб и пица
Храна
Топлина отгоре/отдо‐ Топъл Въздух
лу
Темпера‐
тура (°C)
Положе‐
ние на
скарата
Темпера‐
тура (°C)
Положе‐
ние на
скарата
Бял хляб1) 190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 броя,
по 500 г
всеки
Ръжен
хляб
190
1
180
1
30 - 45
Във фор‐
ма за хляб
Хлебче‐
190
2
180
2 (2 и 4)
25 - 40
по 6 - 8
броя в та‐
ва за пе‐
чене
та 1)
БЪЛГАРСКИ
Храна
Топлина отгоре/отдо‐ Топъл Въздух
лу
25
Време
(мин)
Забележ‐
ки
Темпера‐
тура (°C)
Положе‐
ние на
скарата
Темпера‐
тура (°C)
Положе‐
ние на
скарата
Пица1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
В тава за
печене
или дъл‐
бока тава
Курабий‐
200
3
190
3
10 - 20
В тава за
печене
Време
(мин)
Забележ‐
ки
ки1)
1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
Плодови пити
Храна
Топлина отгоре/отдо‐ Топъл Въздух
лу
Темпера‐
тура (°C)
Положе‐
ние на
скарата
Темпера‐
тура (°C)
Положе‐
ние на
скарата
Макаро‐
нен флан
200
2
180
2
40 - 50
Във фор‐
ма
Зеленчу‐
ков флан
200
2
175
2
45 - 60
Във фор‐
ма
Кишове1)
180
1
180
1
50 - 60
Във фор‐
ма
Лазаня1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Във фор‐
ма
Канело‐
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Във фор‐
ма
Време
(мин)
Забележ‐
ки
ни1)
1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
Mесо
Храна
Топлина отгоре/отдо‐ Топъл Въздух
лу
Темпера‐
тура (°C)
Положе‐
ние на
скарата
Темпера‐
тура (°C)
Положе‐
ние на
скарата
Говеждо
200
2
190
2
50 - 70
На скара‐
та
Pork
(Свинско)
180
2
180
2
90 - 120
На скара‐
та
26
www.aeg.com
Храна
Топлина отгоре/отдо‐ Топъл Въздух
лу
Време
(мин)
Забележ‐
ки
Темпера‐
тура (°C)
Положе‐
ние на
скарата
Темпера‐
тура (°C)
Положе‐
ние на
скарата
Телешко
190
2
175
2
90 - 120
На скара‐
та
Английско
говеждо
печено,
полуизпе‐
чено
210
2
200
2
50 - 60
На скара‐
та
Английско
говеждо
печено,
Средно
изпечено
210
2
200
2
60 - 70
На скара‐
та
Английско
говеждо
печено,
добре из‐
печено
210
2
200
2
70 - 75
На скара‐
та
Свинска
плешка
180
2
170
2
120 - 150
С кожата
Свински
джолан
180
2
160
2
100 - 120
2 броя
Агнешко
190
2
175
2
110 - 130
Бутче
Пиле
220
2
200
2
70 - 85
Цялo
Пуйка
180
2
160
2
210 - 240
Цялo
Патица
175
2
220
2
120 - 150
Цялo
Гъска
175
2
160
1
150 - 200
Цялo
Заек
190
2
175
2
60 - 80
Нарязан
Див заек
190
2
175
2
150 - 200
Нарязан
Фазан
190
2
175
2
90 - 120
Цялo
БЪЛГАРСКИ
27
Риба
Храна
Топлина отгоре/отдо‐ Топъл Въздух
лу
Време
(мин)
Забележ‐
ки
Темпера‐
тура (°C)
Положе‐
ние на
скарата
Темпера‐
тура (°C)
Положе‐
ние на
скарата
Пъстър‐
ва / Ципу‐
ра
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 риби
Риба тон /
Сьомга
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 фи‐
лета
10.4 Турбо Грил
Използвайте първото или второто
ниво на фурната.
Говеждо
предварително загрейте фурната.
За да се изчисли времето за печене
умножете времето дадено в таблицата
по-долу със сантиметрите на
дебелината на филето.
Храна
Темпера‐
тура (°C)
Време (мин)
Говеждо пе‐
чено или
филе, по‐
луизпечено
190 - 200
5-6
Говеждо пе‐
чено или
филе, сред‐
но изпечено
180 - 190
6-8
Говеждо пе‐ 170 - 180
чено или
филе, добре
изпечено
8 - 10
Свинско
Храна
Темпера‐
тура (°C)
Време
(мин)
Плешка,
врат, парче
шунка, 1-1,5
кг
160 - 180
90 - 120
Храна
Темпера‐
тура (°C)
Време
(мин)
Котлет, ре‐
бърца, 1 1,5 кг
170 - 180
60 - 90
Руло "Сте‐
160 - 170
фани", 0,75 1 кг
50 - 60
Свински
150 - 170
джолан
(предвари‐
телно сва‐
рен), 0,75 - 1
кг
90 - 120
Телешко
Храна
Темпера‐
тура (°C)
Време
(мин)
Телешко пе‐ 160 - 180
чено 1 кг
90 - 120
Телешки
джолан, 1,5
- 2 кг
160 - 180
120 - 150
Темпера‐
тура (°C)
Време
(мин)
Агнешко
Храна
Агнешки бут, 150 - 170
агнешко пе‐
чено, 1 - 1,5
кг
100 - 120
28
www.aeg.com
Храна
Темпера‐
тура (°C)
Време
(мин)
Храна
Темпера‐
тура (°C)
Време
(мин)
Агнешка
плешка, 1 1,5 кг
160 - 180
40 - 60
Пуйка, 2,5 3,5 кг
160 - 180
120 - 150
Пуйка, 4 - 6
кг
140 - 160
150 - 240
Птиче
Храна
Темпера‐
тура (°C)
Време
(мин)
Парчета
птиче месо,
0,2 - 0,25 кг
всяко
200 - 220
30 - 50
Риба (задушена)
Половин пи‐ 190 - 210
ле, 0,4 - 0,5
кг всяко
35 - 50
Пиле, млада 190 - 210
кокошка, 1 1,5 кг
50 - 70
Патица, 1,5 - 180 - 200
2 кг
80 - 100
Гъска, 3,5 5 кг
120 - 180
160 - 180
Храна
Темпера‐
тура (°C)
Време
(мин)
Цяла риба,
1 - 1,5 кг
210 - 220
40 - 60
10.5 Вентил. печене с
влажн.
За най-добри резултати,
следвайте времето за
печене, посочено в
таблицата по-долу.
По време на готвене,
отворете вратата на
уреда, само когато е
необходимо.
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Макарони на фурна
190 - 200
45 - 55
2
Запечени картофи
160 - 170
60 - 75
2
Мусака
180 - 200
75 - 90
2
Лазаня
160 - 170
55 - 70
2
Канелони
170 - 190
65 - 75
2
Хлебен пудинг
150 - 160
75 - 90
2
Оризов пудинг
170 - 190
45 - 60
2
Ябълков пай
150 - 160
75 - 85
2
Бял хляб
180 - 190
50 - 60
2
БЪЛГАРСКИ
29
10.6 Размразяване
Храна
Количе‐
ство (кг)
Време за
размразя‐
ване (мин.)
Време за до‐
размразяване
(мин)
Забележки
Пиле
1.0
100 - 140
20 - 30
Поставете пилето върху
обърната чинийка в го‐
ляма чиния. Обърнете
по средата на готвене‐
то.
Месо
1.0
100 - 140
20 - 30
Обърнете по средата
на готвенето.
Месо
0.5
90 - 120
20 - 30
Обърнете по средата
на готвенето.
Пъстърва
1.50
25 - 35
10 - 15
-
Ягоди
3.0
30 - 40
10 - 20
-
Чисто масло
2.5
30 - 40
10 - 15
-
Сметана
2 x 2,0
80 - 100
10 - 15
Сметаната може да се
разбие много добре и
ако на места има още
леко замразени места.
Гато
1.4
60
60
-
10.7 Сушене - Топъл въздух
•
•
Покрийте тавите с неомазняваща
се хартия или хартия за печене.
За по-добри резултати спрете
фурната по средата на времето за
сушене, отворете вратата и
оставете да изстине една вечер, за
да завършите сушенето.
Зеленчуци
Храна
Температура
(°C)
Време (ч)
Бобови расте‐
ния
60 - 70
Чушки
Положение на скарата
1 позиция
2 позиции
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Зеленчуци за
подкиселяване
60 - 70
5-6
3
1/4
Гъби
50 - 60
6-8
3
1/4
Подправки/
билки
40 - 50
2-3
3
1/4
30
www.aeg.com
Плодове
Храна
Температура
(°C)
Време (ч)
Сливи
60 - 70
Кайсии
60 - 70
Положение на скарата
1 позиция
2 позиции
8 - 10
3
1/4
8 - 10
3
1/4
Ябълкови резе‐ 60 - 70
ни
6-8
3
1/4
Круши
6-9
3
1/4
60 - 70
10.8 Горещ въздух + Пара
Кексове и сладки
Храна
Температу‐ Време (мин) Положе‐
ра (°C)
ние на
скарата
Забележки
Ябълков пай 1)
160
60 - 80
2
Във форма за кекс 20 см
Тартове
175
30 - 40
2
Във форма за кекс 26 см
Плодов кейк
160
80 - 90
2
Във форма за кекс 26 см
Пандишпанова
торта
160
35 - 45
2
Във форма за кекс 26 см
Панетоне1)
150 - 160
70 - 100
2
Във форма за кекс 20 см
40 - 50
2
Във форма за хляб
Сладкиш със сли‐ 160
ви1)
Дребни сладки
150 - 160
25 - 30
3 (2 и 4)
В тава за печене
Бисквити
150
20 - 35
3 (2 и 4)
В тава за печене
Сладки кифлич‐
180 - 200
12 - 20
2
В тава за печене
180
15 - 20
3 (2 и 4)
В тава за печене
ки1)
Банички 1)
1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
Плодови пити
Пригответе във форма за торта.
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Пълнени зеленчуци
170 - 180
30 - 40
1
Лазаня
170 - 180
40 - 50
2
Запечени картофи
160 - 170
50 - 60
1 (2 и 4)
БЪЛГАРСКИ
Месо
Използвайте второто ниво на фурната.
Използвайте скарата.
Храна
Темпера‐
тура (°C)
Време (мин)
31
Храна
Темпера‐
тура (°C)
Време (мин)
Гъска, ця‐
ла, 3 kg
160 - 170
150 - 200
Риба
Използвайте второто ниво на фурната.
Свинско пе‐ 180
чено 1 кг
90 - 110
Телешко
месо, 1 kg
180
90 - 110
Храна
Темпера‐
тура (°C)
Време (мин)
Говежда
печено алангле, 1
kg
210
45 - 50
Пъстърва,
3 - 4 риби,
1.5 kg
180
25 - 35
Говежда
печено средно из‐
печено, 1
kg
200
55 - 65
Риба тон, 4 175
- 6 филета,
1.2 kg
35 - 50
Хек
20 - 30
Говежда
190
печено –
добре изпе‐
чено, 1 kg
65 - 75
200
Претопляне на пара
Притоплете ястието си на чинията.
Загрейте фурната предварително за
10 минути.
Използвайте второто ниво на фурната.
Използвайте второто ниво на фурната.
Храна
Темпера‐
тура (°C)
Време (мин)
Агнешко,
бут, 1 kg
175
110 - 130
Пиле, цяло, 200
1 kg
55 - 65
Пуйка, ця‐
ла, 4 kg
170
180 - 240
Патица, ця‐
ла, 2 - 2.5
kg
170 - 180
120 - 150
Заек, наря‐
зан на пар‐
чета
170 - 180
60 - 90
Използвайте първото ниво на
фурната.
Храна
Темпера‐
тура (°C)
Време (мин)
Задушено/
Огретен
130
15 - 25
Паста и сос 130
10 - 15
Гарнитури 130
(например
ориз, карто‐
фи, паста)
10 - 15
Ястия в
един съд
130
10 - 15
Месо
130
10 - 15
Зеленчуци
130
10 - 15
10.9 Готвене в съда за
диетично печене
Използвайте функцията Топъл въздух
+ Пара.
32
www.aeg.com
Зеленчуци
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на ска‐
рата
Броколи на розички 130
20 - 25
2
Патладжан
130
15 - 20
2
Карфиол, на розич‐
ки
130
25 - 30
2
Домати
130
15
2
Аспержи, бели
130
25 - 35
2
Аспержи, зелени
130
35 - 45
2
Тиквички, нарязани
130
20 - 25
2
Моркови
130
35 - 40
2
Резене
130
30 - 35
2
Алабаш
130
25 - 30
2
Чушки на ивици
130
20 - 25
2
Целина на кубчета
130
30 - 35
2
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на ска‐
рата
Варена шунка
130
55 - 65
2
Задушени пилешки
гърди
130
25 - 35
2
Каслер (пушено
свинско филе)
130
80 - 100
2
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на ска‐
рата
Пъстърва
130
25 - 30
2
Филе от сьомга
130
25 - 30
2
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на ска‐
рата
Ориз
130
35 - 40
2
Небелени картофи,
средно изпечени
130
50 - 60
2
месо
Риба
Гарнитури
БЪЛГАРСКИ
33
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на ска‐
рата
Варени картофи,
нарязани на че‐
твъртинки
130
35 - 45
2
Полента (качамак)
130
40 - 45
2
10.10 Таблица за сензор за
температура в сърцевината
Храна
Температура в съ‐
рцевината на храна‐
та (°C)
Телешко печено 75 - 80
Телешки джо‐
лан
85 - 90
Английско го‐
веждо печено,
полуизпечено
45 - 50
Английско го‐
веждо печено,
средно изпече‐
но
60 - 65
Английско го‐
веждо печено,
добре изпечено
70 - 75
Храна
Температура в съ‐
рцевината на храна‐
та (°C)
Свинска плешка 80 - 82
Свински джолан 75 - 80
Агнешко
70 - 75
Пиле
98
Див Заек
70 - 75
Пъстърва/ Ципу‐ 65 - 70
ра
Храна
Функция
Малък
кейк
Малък
кейк
Принад‐
лежно‐
сти
Риба тон/сьомга 65 - 70
10.11 Информация за
изпитателни лаборатории
Тестове по IEC 60350-1.
Поло‐
жение
на
ска‐
рата
Тем‐
пера‐
тура
(°C)
Време (мин)
Забележки
Традицион‐ Tава за
но печене
печене
3
170
20 - 30
Поставете 20
малки сладки в
една тава за пе‐
чене.
Топъл Въз‐ Tава за
дух / Готве‐ печене
не с венти‐
латор
3
150 160
20 - 35
Поставете 20
малки сладки в
една тава за пе‐
чене.
34
www.aeg.com
Храна
Функция
Малък
кейк
Принад‐
лежно‐
сти
Поло‐
жение
на
ска‐
рата
Тем‐
пера‐
тура
(°C)
Време (мин)
Забележки
Топъл Въз‐ Tава за
дух / Готве‐ печене
не с венти‐
латор
2и4
150 160
20 - 35
Поставете 20
малки сладки в
една тава за пе‐
чене.
Ябълков
пай
Традицион‐ Скара
но печене
2
180
70 - 90
Използвайте 2
кутии (20 см диа‐
метър), които са
изместени диаго‐
нално.
Ябълков
пай
Топъл Въз‐ Скара
дух / Готве‐
не с венти‐
латор
2
160
70 - 90
Използвайте 2
кутии (20 см диа‐
метър), които са
изместени диаго‐
нално.
Нискока‐
лоричен
пандиш‐
пан
Традицион‐ Скара
но печене
2
170
40 - 50
Използвайте
форма за торта
(диаметър 26
см).
Загрейте фурна‐
та предварител‐
но за 10 минути.
Нискока‐
лоричен
пандиш‐
пан
Топъл Въз‐ Скара
дух / Готве‐
не с венти‐
латор
2
160
40 - 50
Използвайте
форма за торта
(диаметър 26
см).
Загрейте фурна‐
та предварител‐
но за 10 минути.
Нискока‐
лоричен
пандиш‐
пан
Топъл Въз‐ Скара
дух / Готве‐
не с венти‐
латор
2и4
160
40 - 60
Използвайте
форма за торта
(диаметър 26
см). Диагонално
изместени.
Загрейте фурна‐
та предварител‐
но за 10 минути.
Маслен‐
ки
Топъл Въз‐ Tава за
дух / Готве‐ печене
не с венти‐
латор
3
140 150
20 - 40
-
БЪЛГАРСКИ
Храна
Функция
Маслен‐
ки
Маслен‐
ки
Принад‐
лежно‐
сти
Поло‐
жение
на
ска‐
рата
Тем‐
пера‐
тура
(°C)
Време (мин)
Забележки
Топъл Въз‐ Tава за
дух / Готве‐ печене
не с венти‐
латор
2и4
140 150
25 - 45
-
Традицион‐ Tава за
но печене
печене
3
140 150
25 - 45
-
35
Тост
Единичен
4 - 6 пар‐ Грил
чета
Скара
4
макс.
2 - 3 минути
от първата
страна; 2 - 3
минути от
втората стра‐
на
Загрейте фурна‐
та предварител‐
но за 3 минути.
Телешки
бургер
6 парче‐
та, 0,6 кг
Скара и 4
тава за
отцежда‐
не
макс.
20 - 30
Поставете скара‐
та на третото ни‐
во и тавата за
отцеждзне на
второто ниво на
фурната. Обър‐
нете ястието на
половината вре‐
ме за готвене.
Загрейте фурна‐
та предварител‐
но за 3 минути.
Единичен
Грил
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
11.1 Бележки относно
почистването
Почиствайте лицевата част на уреда с
мека кърпа с гореща вода и препарат
за почистване.
За почистване на метални
повърхности използвайте подходящ
почистващ препарат.
Почиствайте вътрешността на
фурната след всяка употреба.
Натрупвания на мазнини или други
остатъци от храна могат да доведат
до пожар. Рискът е по-голям за тавата
на грила.
Почиствайте принадлежностите на
фурната след всяко ползване и ги
оставяйте да изсъхнат. Използвайте
мека кърпа с топла вода и почистващ
препарат. Не почиствайте
принадлежностите в съдомиялна
машина.
Почиствайте упоритите замърсявания
със специален почистващ препарат за
фурни.
Ако са налични незалепващи
принадлежности, не ги почиствайте
със силни препарати, остри предмети
36
www.aeg.com
или в съдомиялна машина. Това може
да повреди незалепващото покритие.
Във фурната или по стъклата на
вратичката може да кондензира влага.
За да намалите кондензацията,
използвайте фурната за 10 минути
преди готвене.Почиствайте влагата от
вътрешността след всяка употреба.
11.2 Фурни от неръждаема
стомана или алуминий
За почистване на вратичката на
фурната използвайте само влажна
кърпа или мокра гъба. Подсушете с
мека кърпа.
Не използвайте стоманена вълна,
киселини или абразивни продукти, тъй
като те могат да повредят
повърхността на фурната.
Почиствайте командното табло на
фурната, като следвате същите
предпазни мерки.
11.3 Демонтиране на
носачите на скарата
За да почистите фурната, свалете
носачите на скарата .
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Внимавайте, когато
сваляте носачите на
скарата.
1. Издърпайте предната част на
носачите на скарата от
страничната стена.
2. Издърпайте задната част на
носача на скарата от стената и го
извадете.
1
2
Поставете извадените аксесоарите в
обратна последователност.
Задържащите щифтове на
телескопичните водачи
трябва да са обърнати
напред.
11.4 Пиролиза
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Отстранете всички
аксесоари и подвижни
скари.
Не започвайте Пиролиза,
ако не сте затворили
напълно вратата на
фурната. При някои
модели на дисплея се
показва "C3", когато се
появи тази грешка.
ВНИМАНИЕ!
Фурната силно се
нагорещява. Съществува
опасност от изгаряния.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако в същия шкаф има
монтирани други уреди, не
ги използвайте, когато
функцията Пиролиза
работи. Това може да
причини повреда на уреда.
1. Избършете кухината с мокра, мека
кърпа.
2. Почистете вътрешната страна на
вратата с гореща вода, така че
остатъците да не изгорят от
горещия въздух.
3. Задайте функцията Пиролиза. Вж.
глава "Всекидневна употреба",
раздел "Функции на фурната".
БЪЛГАРСКИ
4. Когато
мига, завъртете копчето
за температурата, за да
определите продължителността на
Пиролизата:
Опция
Описание
P1
Леко
почистване.
Времетраене
: 1 ч 30 мин.
P2
Нормално
почистване.
Времетраене
: 2 ч 30 мин.
Напомнянето за
почистване изгасва:
• в края на функцията
пиролиза.
• ако натиснете
едновременно“
11.5 Напомняне за
почистване
За да ви напомни, че е необходима
пиролиза, символът PYR мига на
екрана 10 секунди след всяко
активиране и деактивиране на
фурната.
”и
“ ” докатоPYR мига на
дисплея.
11.6 Почистване на
резервоара за водата
ВНИМАНИЕ!
Не наливайте вода в
резервоара по време на
почистване.
След 2 секунди процедурата започва.
Можете да използвате функцията
Край, за да забавите началото на
процеса по почистване.
По време на Пиролизата крушката на
фурната не свети.
5. Когато фурната достигне
зададената температура, вратата
се блокира. Дисплеят показва
и
чертичките на индикатора за
нагряване до освобождаване на
вратата.
За да спрете пиролизата, преди да
приключи, завъртете ключа за
функциите на фурната на
изключено положение.
6. Когато пиролизата приключи,
екранът показва часовото време.
вратата на фурната остава
блокирана.
7. Когато фурната отново се охлади,
вратата се отключва.
37
По време на почистване,
част от водата може да
попадне от входния отвор
за парата във
вътрешността на фурната.
Сложете тава за оттичане
на нивото на скарата точно
под входния отвор за
парата, за да
предотвратите изливането
на вода отдолу във
вътрешността на фурната.
След известно време може да имате
отлагания от варовик във фурната. За
да избегнете това, почиствайте
частите на фурната, които генерират
парата. Изпразвайте резервоара след
всяко готвене с пара.
Видове вода
•
•
•
Мека вода с ниско съдържание
на варовик - препоръчително.
Намалява количеството
почистващи процедури.
Вода от водопреносната мрежа можете да я използвате, ако
водоснабдяването във вашия дом
има пречиствател или омекотител
за вода.
Твърда вода с високо
съдържание на варовик - тя не
оказва негативно въздействие
върху работата на фурната, но
увеличава броя на процедурите за
почистване.
38
www.aeg.com
ТАБЛИЦА ЗА КОЛИЧЕСТВО КАЛЦИЙ ОТ СЗО (Световната Здравна
Организация)
Отлагане на
калций
Твърдост на водата
(френски гра‐
дуси)
Класификация Почиствайте
на водата
калция на все‐
(немски граду‐
ки
си)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Мека
75 цикъла - 2,5
месеца
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Средна твър‐
дост
50 цикъла - 2
месеца
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Твърда или ва‐
ровита
40 цикъла - 1,5
месеца
над 180 мг/л
над 18
над 10
Много твърда
30 цикъла - 1
месец
1. Напълнете резервоара с 850 мл
вода и 50 мл лимонова киселина
(пет чаени лъжици). Изключете
фурната и изчакайте
приблизително 60 минути.
2. Включете фурната и задайте
функцията: Горещ въздух + Пара.
Задайте температура 230 °C.
Изключете я след 25 минути и я
оставете да се охлади за 15
минути.
3. Включете фурната и задайте
функцията: Горещ въздух + Пара.
Нагласете температурата между
130 и 230 °C. Изключете фурната
след 10 минути.
Оставете я да се охлади и
продължете премахването на
съдържанието на съда. Вж. глава
"Всекидневна употреба", Изпразване
на съда с вода.
4. Измийте резервоара на водата и
почистете останалия варовик в
печката с кърпа.
5. Почистете тръбата на канала
ръчно с топла вода и сапун. За да
избегнете повреди, не използвайте
киселини, спрейове или подобни
почистващи препарати.
11.7 Изваждане и
монтиране на вратичката
Вратичката на фурната има три
стъклени панела. Можете да
отстраните вратичката на фурната и
вътрешните стъклени панели, за да ги
почистите. Прочетете инструкциите
„Изваждане и монтиране на
вратичката”, преди да вадите
стъклените панели.
Вратичката на фурната
може да се затвори, ако
опитате да извадите
стъклените панели преди
да сте свалили вратичката
на фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте фурната
без стъклените панели.
1. Отворете изцяло вратичката и
открийте пантата от дясната й
страна.
2. Използвайте отвертка, за да
повдигнете и обърнете докрай
лостчето на пантата от дясната
страна.
БЪЛГАРСКИ
39
повдигнете, дръпнете напред и
извадете вратичката от гнездото.
3. Намерете пантата от дясната
страна на вратичката.
6. Поставете вратичката върху мека
кърпа на стабилна повърхност.
7. Хванете рамката в горната част на
вратичката (B) от двете й страни и
натиснете навътре, за да
освободите езичето.
2
B
1
4. Повдигнете и обърнете лостчето
на лявата панта.
5. Затворете вратичката на фурната
наполовина до първото възможно
положение за отваряне. След това
8. Издърпайте рамката на вратичката
напред, за да я извадите.
9. Хванете стъклените панели на
вратичката за горната част и
внимателно ги издърпайте един по
един. Започнете от най-горния
панел. Уверете се, че стъклото се
плъзга напълно по подпорите.
10. Почистете стъклените панели с
вода и сапун. Внимателно
подсушете стъклените панели. Не
почиствайте стъклените панели в
съдомиялна машина.
40
www.aeg.com
11.8 Смяна на крушката
Когато почистването приключи,
монтирайте стъклените панели и
вратичката на фурната.
Уверете се, че сте поставили
стъклените панели (A и B) в
правилната последователност.
Проверете за символ / маркировка на
страната на стъкления панел, всеки от
стъклените панели изглежда различно
за улеснение на разглобяването и
сглобяването.
При правилен монтаж гарнитурата на
вратата щраква.
A
B
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
Лампата може да е
гореща.
1. Изключете фурната.
Изчакайте докато фурната изстине.
2. Изключете фурната от
електрическата мрежа.
3. Поставете парче плат върху
дъното на фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Винаги дръжте
халогенната лампа с
кърпа, за да
предотвратите изгарянето
на остатъчната мазнина
върху лампата.
Задната лампа
1. Завъртете стъкления капак на
лампичката, за да го извадите.
2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300 °C.
4. Монтирайте стъкления капак.
Уверете се, че сте монтирали средния
вътрешен стъклен панел правилно в
гнездата.
A
B
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
БЪЛГАРСКИ
41
12.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Не можете да активирате
или работите с фурната.
Фурната не е свързана към Проверете дали фурната е
електрозахранването или
свързана правилно към
е свързана неправилно.
електрозахранването (виж‐
те диаграмата за свързва‐
не).
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Активирайте фурната.
Фурната не нагрява.
Часовникът не е настроен.
Настройте часовника.
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки
не са зададени.
Уверете се, че настройките
са правилни.
Фурната не нагрява.
Активирано е автоматич‐
ното изключване.
Вижте "Автоматично из‐
ключване".
Фурната не нагрява.
Функцията "Защита за де‐
ца" е включена.
Вижте "Използване на За‐
щита за деца".
Фурната не нагрява.
Бушона е изгърмял.
Проверете дали предпази‐
телят е причина за неиз‐
правността. Ако предпази‐
телите продължават да па‐
дат, се обадете на квали‐
фициран електротехник.
Лампата не функционира.
Лампичката е дефектна.
Сменете крушката.
Сензорът за температура в Жакът на сензора за тем‐
сърцевината не работи.
пература в сърцевината не
е правилно монтиран в
гнездото.
Поставете жака на сензора
за температура в сърцеви‐
ната възможно по-навътре
в гнездото.
Необходимо е твърде мно‐ Температурата е прекале‐
го време, за да се сготвят но ниска или прекалено ви‐
ястията, или те се сготвят сока.
твърде бързо.
Регулирайте температура‐
та, ако е необходимо.
Следвайте указанията в
ръководството на потреби‐
теля.
Пара и кондензация се от‐
лагат по храната и във въ‐
трешността на фурната.
Във фурната са оставяни
Не оставяйте ястията във
ястия за твърде дълго вре‐ фурната за повече от 15 ме.
20 минути след края на го‐
твенето.
Екранът показва "C2".
Искате да включите функ‐ Извадете от гнездото жака
цията за пиролиза или раз‐ на сензора за температура
мразяване, но не сте пре‐ в сърцевината.
махнали жака на сензора
за температурата в сърце‐
вината от гнездото.
42
www.aeg.com
Проблем
Възможна причина
Екранът показва "C3".
Функцията за почистване
Затворете напълно вратич‐
не работи. Вратата не е за‐ ката.
творена плътно или заклю‐
чалката на вратата е по‐
вредена.
Екранът показва "F102".
•
•
Отстраняване
Не сте затворили плът‐ •
но вратата.
Заключването на врата‐ •
та е дефектно.
•
Дисплеят показва код за
грешка, който не е упоме‐
нат в тази таблица.
Има електрическа повре‐
да.
•
•
Затворете напълно вра‐
тичката.
Изключете уреда по‐
средством предпазите‐
ля на жилището или
предпазния прекъсвач
на таблото, след което
го включете отново.
Ако дисплеят отново
показва "F102", свърже‐
те се със сервизния
център.
Изключете уреда по‐
средством предпазите‐
ля на жилището или
предпазния прекъсвач
на таблото, след което
го включете отново.
Ако екранът отново по‐
казва същото съобще‐
ние за грешка, свърже‐
те се с отдела за обс‐
лужване на клиенти.
Във вътрешността на фур‐
ната има вода.
Има прекалено много вода Изключете фурната и из‐
в резервоара.
бършете водата с кърпа
или гъба.
Индикаторът "Пълен ре‐
Няма достатъчно вода в
резервоара.
Наливайте вода в резер‐
воара, докато индикаторът
светне. Ако водата започ‐
не да излиза в уреда и ин‐
дикаторът е изключен, се
свържете със сервизния
център.
В резервоара няма вода.
Напълнете резервоара.
Ако индикаторът продъл‐
жава да свети, се свърже‐
те с квалифициран серви‐
зен техник.
зервоар"
не свети.
Индикаторът "Празен ре‐
зервоар"
свети.
БЪЛГАРСКИ
43
Проблем
Възможна причина
Готвенето на пара не ра‐
боти.
Отворът е запушен с варо‐ Проверете входния отвор
вик.
за парата. Премахнете ва‐
ровика.
Готвенето на пара не ра‐
боти.
В резервоара няма вода.
Напълнете резервоара за
вода.
Отнема повече от три ми‐
нути да изпразните резер‐
воара или да отстраните
течовете от входния отвор
за парата.
Във фурната има варови‐
кови отлагания.
Почистване на резервоара
за вода. Вж. "Почистване
на резервоара за вода".
Фурната е активирана и не Активиран е демонстра‐
нагрява. Вентилаторът не ционният режим.
работи. На екрана се поя‐
вява "Demo".
Отстраняване
1. Деактивирайте фурна‐
та.
2. Натиснете и задръжте
едновременно
.
3. Първата цифра на дис‐
плея и индикаторът
Demo започват да ми‐
гат.
4. Въведете код 2468, ка‐
то завъртите копчето
за температурата над‐
ясно или наляво, за да
промените стойности‐
те, и натиснете
, за
да потвърдите.
5. Следващата цифра за‐
почва да мига.
6. Режимът Demo се
деактивира, когато по‐
твърдите последната
цигра и правилния код.
12.2 Данни за обслужване
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
Данните, необходими за сервизния
център, са посочени на табелката с
данни. Тази табелка се намира върху
предната рамка на вътрешността на
фурната. Не отстранявайте табелката
с данни от вътрешността на фурната.
44
www.aeg.com
Препоръчваме ви да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
Номер на продукт (PNC)
.........................................
Сериен номер (SN)
.........................................
13. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
13.1 Вграждане
546
min. 550
21
560
80
60 520
33
20
600
114
4
18
589
471 594
min. 560
100
200
595
+-1
5
3
min. 1200
546
70
60
520
33
100
min. 550
20
21
560
114
4
18
590
min. 560
589
471 594
200
595
5
3
min. 1200
+-1
БЪЛГАРСКИ
13.2 Закрепване на уреда
към шкафа
A
B
13.3 Електрическа
инсталация
Производителят не поема
отговорност, ако вие не
спазите мерките за
безопасност, посочени в
глава "Безопасност".
45
13.4 Кабел
Типове кабели, подходящи за
инсталация или подмяна:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
За напречното сечение на кабела
вижте общата мощност на табелката с
информация на уреда. Също така
можете да разгледате таблицата:
Обща мощност
(W)
Напречно сече‐
ние на кабела
(мм²)
максимум 1380
3 x 0.75
максимум 2300
3x1
максимум 3680
3 x 1.5
Заземителният проводник (зелен/
жълт) трябва да е с 2 см по-дълъг от
фазовия и неутралния проводник (син
и кафяв).
Този уред се доставя с щепсел и
захранващ кабел.
14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
14.1 Продуктов фиш и информация според EU 65-66/2014
Име на доставчик
AEG
Идентификация на модела
BSE577321M
Индекс на енергийна ефективност
81.2
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на енергия със стандартно натовар‐
ване, конвенционален режим
0.93 КВч/цикъл
Консумация на енергия със стандартно натовар‐
ване, засилен вентилационен режим
0.69 КВч/цикъл
Брой обеми на фурната
1
Източник на топлина
Електричество
Обем (л.) главна фурна
72 л
Тип на фурната
Фурна за вграждане
Маса
32.3 кг
46
www.aeg.com
EN 60350-1 - Битови електрически
уреди за готвене - Част 1: Гами,
фурни, парни фурни и грилове –
Методи за измерване на
производителността.
Когато приготвяте няколко ястия
наведнъж, свеждайте интервалите
между готвенето им до минимум.
Готвене с вентилатор
При възможност използвайте
функциите за готвене с вентилатор, за
да пестите електроенергия.
14.2 Енергоспестяваща
Фурната съдържа функции,
които ви позволяват да
икономисвате енергия при
ежедневното готвене.
Общи съвети
Уверете се, че вратичката на фурната
е затворена добре, когато фурната
работи. Не отваряйте вратичката
твърде често по време на готвене.
Поддържайте уплътнението на
вратичката чисто и се уверете, че е
добре фиксирано в своята позиция.
Използвайте метални съдове, за да
подобрите енергоспестяването
При възможност не загрявайте
предварително фурната, преди да
поставите храната вътре.
Когато готвенето е с времетраене, подълго от 30 минути, намалете
температурата на фурната до
минималната 3-10 минути преди края
на зададеното времетраене, в
зависимост какво е то. Храната
продължава да се готви,
благодарение на остатъчната топлина
във фурната.
Използвайте остатъчната топлина, за
да затопляте други храни.
Остатъчна топлина
Ако е активирана програма с избор на
„Времетраене или край" и времето за
готвене е повече от 30 минути,
нагряващите елементи се деактивират
автоматично по-рано при някои
функции на фурната.
Вентилаторът и лампичката
продължават да работят.
Подгряване на храна
Изберете най-ниската възможна
температурна настройка, за да
използвате остатъчната топлина и да
поддържате ястията топли.
Индикаторът за остатъчна топлина
или температура се появява на
дисплея.
Готвене с изключена лампичка
Изключете лампичката по време на
готвене. Включвайте я само, когато
имате нужда от нея.
Вентил. печене с влажн.
Функция, разработена за пестене на
енергия по време на готвене.
Когато използвате тази функция,
лампата автоматично се изключва
след 30 секунди.
15. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
*
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
867359482-A-072020
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement