Dieter Knoll Collection DKP37902XK Uputstvo za upotrebu

Dieter Knoll Collection DKP37902XK Uputstvo za upotrebu
HR
Upute za up‐
orabu
Pećnica
DKP37902XK
2
SADRŽAJ
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Postavljanje
Opis proizvoda
Upravljačka ploča
Prije prve upotrebe
Svakodnevna uporaba
2
3
7
8
9
9
10
Funkcije sata
Korištenje pribora
Dodatne funkcije
Savjeti i preporuke
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Energetska učinkovitost
11
13
14
15
28
31
34
Zadržava se pravo na izmjene.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja
ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
Sigurnost djece i ranjivih skupina ljudi
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na
sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od uređaja,
osim ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi
tijekom uporabe mogu postati vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece,
morate ga aktivirati.
3
•
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Opća sigurnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti
kabel.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete
grijače.
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa obavezno
koristite rukavice.
Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvih radova
na održavanju.
UPOZORENJE: Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj
isključen kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
Ne koristite uređaj prije njegovog postavljanja u ormarić.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje
ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima
pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do
loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
Višak prolivenih tekućina mora se ukloniti prije pirolitičkog
čišćenja. Izvadite sve dijelove iz pećnice.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.
SIGURNOSNE UPUTE
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Pridržavajte se uputa za ugradnju koje
su priložene uređaju.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek
4
•
•
•
•
nosite zaštitne rukavice i zatvorenu
obuću.
Uređaj ne povlačite za ručku.
Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
Uređaj postavite na sigurno i prikladno
mjesto koje zadovoljava zahtjeve za
postavljanje.
Uređaj je opremljen električnim
sustavom hlađenja. Mora se koristiti s
električnim napajanjem.
Minimalna visina
ormarića (Minimalna
visina ormarića ispod
radne ploče)
Širina ormarića
Dubina ormarića
590 (600) mm
560 mm
550 (550) mm
Visina prednje strane
uređaja
594 mm
Visina stražnje stra‐
ne uređaja
576 mm
Širina prednje strane
uređaja
595 mm
Širina stražnje strane
uređaja
559 mm
Dubina proizvoda
569 mm
Ugradna dubina
uređaja
548 mm
Dubina s otvorenim
vratima
1022 mm
Minimalna veličina
ventilacijskog otvora.
Otvor smješten na
dnu stražnje strane
560x20 mm
Dužina priključnog
kabela. Kabel je
smješten u desnom
kutu stražnje strane
1500 mm
Vijci za montažu
4x25 mm
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba
izvršiti kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
• Ne dopustite da kabel napajanja
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja ili
prostora ispod uređaja, posebice
tijekom rada ili kad su vrata vruća.
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
• Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite
i povucite utikač.
• Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke,
osigurače (osigurače na uvrtanje
izvaditi iz ležišta), sklopke i releje
zemnog spoja.
• Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
• Vrata uređaja do kraja zatvorite prije
priključivanja utikača u utičnicu
napajanja.
• Ovaj uređaj ima glavni utikač i kabel za
napajanje.
5
Vrste kabela primjenjive za instalaciju ili
zamjenu, za Europu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Za presjek kabela pogledajte ukupnu
snagu na nazivnoj pločici: Također
možete pogledati tablicu:
Ukupna snaga (W)
Presjek kabela
(mm²)
maksimalno 1380
3 x 0.75
maksimalno 2300
3x1
maksimalno 3680
3 x 1.5
Uzemljenje (zeleno-žuti vodič) mora biti 2
cm dulje od vodiča faze i nule (smeđi i
plavi vodiči).
Upotreba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog
udara ili eksplozije.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
• Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
• Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
• Budite oprezni prilikom otvaranja vrata
uređaja u radu. Oslobađa se vruća
para.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
• Ne pritišćite otvorena vrata.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
• Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
• Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći u
dodir s uređajem kada otvarate vrata.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE! Postoji
opasnost od oštećenja uređaja.
• Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak
boje emajla:
– ne stavljajte izravno na dno uređaja
posuđe ili druge predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju
izravno na dno u unutrašnjosti
uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
• Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg
čelika nema utjecaj na performanse
uređaja.
• Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
posudu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
• Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
• Ako je uređaj postavljen iza ploče
namještaja (npr. vrata) osigurajte da
vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj
radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti
iza ploče zatvorenog namještaja i
uzrokovati značajno oštećenje uređaja,
ormarića u kojem se nalazi ili poda. Ne
zatvarajte ploču namještaja dok se
uređaj potpuno ne ohladi nakon
uporabe.
Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE! Postoji
opasnost od ozljede, vatre ili
oštećenja uređaja.
• Prije održavanja uređaj isključite, a
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
• Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
6
• Ako su oštećene, staklene ploče vrata
odmah zamijenite. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
• Pažljivo skidajte vrata s uređaja. Vrata
su teška!
• Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
Koristite isključivo neutralni deterdžent.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
abrazivne spužvice za ribanje, otapala
ili metalne predmete.
• Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, poštujte sigurnosne upute na
ambalaži.
• Katalitički emajl (ako postoji) nemojte
čistiti bilo kakvom vrstom deterdženta.
Potrebno je čišćenje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda/ požara/ kemijskog
isparavanja (dim) u pirolitičkom
načinu rada.
• Prije uključenja funkcije Pirolitičko
samočišćenje ili Prva Uporaba, iz
unutrašnjosti pećnice izvadite:
– sve prekomjerne ostatke hrane,
ostatke/naslage ulja ili masti.
– sve uklonjive predmete (uključujući
police, bočne vodilice itd.
isporučene s uređajem) te posebno
sve neprijanjajuće posude, plitice,
pladnjeve, pribor itd.
• Pažljivo pročitajte sve upute za
pirolitičko čišćenje.
• Zadržite djecu daleko od uređaja dok
pirolitičko čišćenje djeluje.
Uređaj postane vruć, a kroz prednje
ventilacijske otvore izlazi vrući zrak.
• Pirolitičko čišćenje je operacija s
visokom temperaturom koja može
uzrokovati otpuštanje dima od ostataka
jela i konstrukcijskih materijala, te se
strogo preporučuje:
– omogućiti dobru ventilaciju tijekom i
nakon svakog pirolitičkog čišćenja.
– omogućiti dobru ventilaciju tijekom i
nakon prve upotrebe na
maksimalnoj temperaturi.
• Za razliku od ljudi, neke ptice i gmazovi
mogu biti iznimno osjetljivi na moguće
dimove koji se javljaju tijekom postupka
čišćenja svih pirolitičkih pećnica.
– Kućni ljubimci (osobito ptice) ne
smiju biti u blizini pećnice tijekom i
nakon pirolitičkog čišćenje i prvog
korištenja na maksimalnoj
temperaturi u dobro prozračenom
području.
• Mali kućni ljubimci također mogu biti
vrlo osjetljivi na lokalne promjene u
temperaturi u blizini pirolitičkih pećnica
kada je program pirolitičkog
samočišćenja u radu.
• Neprianjajuće površine na posudama,
tavama. pliticama, priboru, itd., može
oštetiti visoka temperatura pirolitičkog
čišćenja u pirolitičkim pećnicama, a
može biti i izvor štetnih plinova niske
razine.
• Opisani dimovi koji se ispuštaju iz
pirolitičkih pećnica / od ostataka
kuhanja nisu štetni za ljude djecu, ili
osobe s kroničnim oboljenjima.
Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
• Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se
koristi u ovom uređaju namijenjeno je
samo za kućanske uređaje. Ne koristite
ga za kućno osvjetljenje.
• Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte
iz električne mreže.
• Koristite samo žarulje istih
karakteristika..
Usluga
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja.
7
• Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i
odložite ga.
• Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u uređaju.
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Ugradnja
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
523
8
Pričvršćivanje pećnice za
kuhinjski ormarić
OPIS PROIZVODA
Opći pregled
1 2
3
4
5
5
6
4
9
3
7
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Upravljačka ploča
Okretni gumb za funkcije grijanja
Zaslon
Upravljačka tipka (za temperaturu)
Grijač
Svjetlo
Ventilator
Nosač polica, uklonjivo
Položaji police
8
Pribor
• Žičana polica
Za posude za kuhanje, kalupe za
pečenje kolača i mesa.
• Kombinirana posuda
Za torte i biskvite. Za pečenje kolača i
mesa ili kao plitica za sakupljanje
masnoće.
9
UPRAVLJAČKA PLOČA
Tipke
Polje senzora/tipka
Funkce
Opis
ZVUČNI
ALARM
Za postavljanje ZVUČNOG ALARMA. Dr‐
žite ga dulje od 3 sekunde kako biste
uključili ili isključili svjetlo pećnice.
SAT
Za postavljanje funkcije sata.
TEMPERATU‐
RA
Provjera temperature pećnice ili tempera‐
ture senzora temperature jezgre (ako je
primjenjivo). Koristite samo dok funkcija
grijanja radi.
Zaslon
A
G
F
E
B
D
C
A. Tajmer / Temperatura
B. Indikator zagrijavanja i prikaz ostatka
topline
C. Sonda za pečenje mesa (samo
odabrani modeli)
D. Brava na vratima (samo odabrani
modeli)
E. Sati/minute
F. Demo način rada (samo odabrani
modeli)
G. Funkcije sata
PRIJE PRVE UPOTREBE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Za postavljanje vremena,
pogledajte odjeljak "Funkcije
sata".
Početno čišćenje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz pećnice.
Pogledajte poglavlje „Čišćenje i
održavanje“.
Očistite pećnicu i pribor prije prve
upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
Prethodno zagrijavanje
Prije prve uporabe unaprijed zagrijte
praznu pećnicu.
1. Odaberite funkciju
.Postavite
maksimalnu temperaturu.
2. Pustite pećnicu da radi 1 sat.
3. Postavite funkciju
. Postavite
maksimalnu temperaturu.
4. Pustite pećnicu da radi 15 minuta.
5. Isključite pećnicu i ostavite je da se
ohladi.
10
Pribor može postati topliji nego obično.
Pećnica može ispuštati miris i dim.
Provjerite je li protok zraka u prostoriji
dovoljan.
SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Funkcija
pećnice
Uvlačive tipke
Za početak korištenja uređaja pritisnite
tipku. Tipka se izvlači.
Vlažno
pečenje
Funkcije grijanja
Funkcija
pećnice
Aplikacija
Pećnica je isključena.
Položaj
"Isklj."
Kuhanje s
ventilatorom
Tradicionalno
pečenje
Za pečenje na do tri razi‐
ne polica istovremeno i
za sušenje hrane.
Postavite temperaturu 20
- 40 °C niže nego za Tra‐
dicionalno pečenje.
Za pečenje i prženje na
jednom položaju rešetki
za pečenje.
Veliki roštilj
Aplikacija
Ta funkcija napravljena je
za uštedu energije
tijekom kuhanja. Za upu‐
te za kuhanje, pogledajte
poglavlje "Savjeti i prepo‐
ruke", Vlažno pečenje.
Vrata pećnice tijekom
pečenja moraju biti za‐
tvorena kako se funkcija
ne bi prekinula te kako bi
se osiguralo da pećnica
radi s najvećom mogu‐
ćom energetskom
učinkovitošću. Kad kori‐
stite tu funkciju, tempera‐
tura u unutrašnjosti može
se razlikovati od po‐
stavljene temperature.
Koristi se preostala
toplina.Snaga
zagrijavanja može biti
smanjena. Za opće pre‐
poruke za uštedu
energije pogledajte
poglavlje "Energetska
učinkovitost", Ušteda
energije. Ta funkcija upo‐
trebljavala se za
usklađenje s klasom
energetske učinkovitosti
u skladu s EN 60350-1.
Kad koristite tu funkciju
svjetlo se automatski
isključuje nakon 30
sekundi.
Za pečenje tanjih
komada hrane u većim
količinama i pripremanje
tosta.
11
Funkcija
pećnice
Turbo roštilj
Funkcija za
pizzu
Aplikacija
Za pečenje većih
komada mesa ili peradi s
kostima na jednom
položaju rešetki za
pečenje. Za pripremu za‐
pečenih jela i tamnjenje.
Za pečenje pizze. Za in‐
tenzivno tamnjenje i
hrskavo dno.
Za pripremu vrlo mekih,
sočnih pečenja.
Meso
Za održavanje hrane
toplom.
Održavanje
topline
Odmrzavanje
Za odmrzavanje hrane
(povrće i voće). Vrijeme
odleđivanja ovisi o količi‐
ni i veličini smrznutih
namirnica.
Funkcija
pećnice
Pirolitičko
Aplikacija
Za uključenje pirolitičkog
čišćenja pećnice. Ova
funkcija omogućuje
izgaranje nečistoće preo‐
stale u pećnici.
Postavljanje funkcije
zagrijavanja
1. Okrenite prekidač funkcija pećnice za
odabir funkcije mikrovalne pećnice.
2. Okrenite regulator za odabir
temperature.
Svjetlo se uključuje kad pećnica radi.
3. Za isključivanje pećnice okrenite
sklopku za funkcije pećnice u isključen
položaj
Indikator zagrijavanja
Kada pećnica radi, trake na zaslonu
prikazuju se jedna po jedna kako se
temperatura u pećnici povećava te nestaju
sa zaslona kada se temperatura smanjuje.
FUNKCIJE SATA
Tablica funkcija sata
Funkcija sa‐
ta
NAMJEŠTA‐
NJE VREME‐
NA
TRAJANJE
Upotreba
Za prikaz ili promjenu sa‐
ta. Vrijeme možete
promijeniti samo ako je
pećnica isključena.
Za postavljanje duljine
rada pećnice. Koristite
samo kada je postavljena
funkcija pećnice.
Funkcija sa‐
ta
KRAJ
ODGODA
VREMENA
Upotreba
Za postavljanje vremena
isključivanja pećnice. Ko‐
ristite samo kada je po‐
stavljena funkcija pećni‐
ce.
Kombiniranje funkcija
TRAJANJE i KRAJ.
12
Funkcija sa‐
ta
ZVUČNI
ALARM
Upotreba
Koristite za podešavanje
odbrojavanja. Ova
funkcija nema utjecaja na
rad pećnice. ZVUČNI
ALARM možete postaviti
bilo kada, čak i kad je
pećnica isključena.
Postavljanje i promjenavremena
Nakon prvog priključivanja na napajanje,
pričekajte dok se na zaslonu ne prikaže
i "12:00". "12“ bljeska.
1. Okrenite regulator temperature za
postavanje sati.
za potvrdu i postavite
2. Pritisnite
minute.
Na zaslonu se prikazuje
i
postavljeni sat. "00“ bljeska.
3. Okrenite regulator temperature za
postavljanje trenutačnih minuta.
4. Za potvrdu pritisnite
ili će se
postavljeno vrijeme automatski
spremiti nakon 5 sekundi.
Na zaslonu se prikazuje novo vrijeme.
Za promjenu vremena pritiščite
dok
indikator vremena
na zaslonu ne počne
bljeskati.
Postavljanje funkcije TRAJANJE
1. Postavite funkciju pećnice.
2. Pritiščite
dok ne počne bljeskati
.
3. Okrenite tipku temperature za
postavljanje minuta pa pritisnite
za
potvrdu. Okrenite tipku temperature za
postavljanje sati pa pritisnite za
potvrdu.
Nakon postavljenog vremena trajanja,
zvučni signal oglašava se na dvije minute.
Na zaslonu bljeska
i postavka
vremena. Pećnica se automatski
isključuje.
4. Za zaustavljanje oglašavanja signala
pritisnite bilo koju tipku ili otvorite vrata
pećnice.
5. Prekidač funkcija pećnice okrenite u
položaj isključeno.
Postavljanje funkcije KRAJ
1. Postavite funkciju pećnice.
2. Pritiščite
dok ne počne bljeskati
.
3. Okrenite tipku temperature za
postavljanje sati pa pritisnite
za
potvrdu. Okrenite tipku temperatrure
za postavljanje minuta pa pritisnite
za potvrdu.
U postavljeno vrijeme, zvučni signal
oglašava se na dvije minute. Na zaslonu
bljeska
i postavka vremena. Pećnica
se automatski isključuje.
4. Za zaustavljanje oglašavanja signala
pritisnite bilo koju tipku ili otvorite vrata
pećnice.
5. Prekidač funkcija pećnice okrenite u
položaj isključeno.
Namještanje funkcije VRIJEME
ODGODE
1. Postavite funkciju pećnice.
2. Pritiščite
dok ne počne bljeskati
.
3. Okrenite tipku temperature za
postavljanje minuta TRAJANJA pa
pritisnite
za potvrdu. Okrenite tipku
temperature za postavljanje sati
TRAJANJA pa pritisnite
za potvrdu.
Na zaslonu se prikazuje bljeskajuće
.
4. Okrenite tipku temperature za
postavljanje sati ZAVRŠETKA pa
pritisnite
za potvrdu. Okrenite tipku
temperature za postavljanje minuta
ZAVRŠETKA pa pritisnite
za
potvrdu. Na zaslonu se prikazuje
i postavljena temperatura.
Pećnica se automatski uključuje kasnije,
radi vrijeme određeno funkcijom
13
TRAJANJE i zustavlja se u vrijeme
određeno funkcijom KRAJ.
U vrijeme KRAJ, zvučni signal oglašava
se na dvije minute. Na zaslonu bljeska
i postavka vremena. Pećnica se isključuje.
5. Za zaustavljanje oglašavanja signala
pritisnite bilo koju tipku ili otvorite vrata
pećnice.
6. Prekidač funkcija pećnice okrenite u
položaj isključeno.
Postavljanje ZVUČNOG
ALARMA
Nadglednik minuta može se postavljati
bez obzira je li pećnica uključena ili nije.
1. Pritišćite
zatreperi
2. Okrenite regulator temperature za
postavljanje sekundi a zatim minuta.
Kada je vrijeme koje postavite dulje od
60 minuta, na zaslonu bljeska
.
3. Postavite sate.
4. ZVUČNI ALARM započinje automatski
nakon pet sekundi.
Nakon isteka 90% postavljenog
vremena oglašava se zvučni signal.
5. Kad istekne postavljeno vrijeme,
oglašava se zvučni signal u trajanju od
trepere na
2 minute. "00:00" i
zaslonu. Pritisnite bilo koju tipku za
isključivanje signala.
sve dok na zaslonu ne
i "00".
KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Umetanje pribora
Mreža za pečenje:
Gurnite mrežu između vodilica nosača
police i provjerite jesu li nožice okrenute
prema dolje..
Žičana polica iduboka pliticazajedno:
Gurnite duboku pliticu između vodilica
nosača polica i žičane police na
vodilicama iznad.
Duboka plitica:
Pritisnite duboku pliticu između vodilica ili
nosača polica.
14
Mali urezi na vrhu povećavaju
sigurnost. Te izbočine ujedno
su i dodatna mjera protiv
prevrtanja. Visoki rub oko
police sprječava klizanje
posuđa s police.
DODATNE FUNKCIJE
Uporaba roditeljske zaštite
Kada je uključena roditeljska zaštita, vrata
su zaključana i pećnica se ne može
slučajno uključiti.
1. Pazite da je regulator funkcija pećnice
u položaju isključeno.
2. Istovremeno pritisnite i držite
i
na 2 sekunde.
Oglašava se signal. SAFE i
se
pojavljuju na zaslonu. Vrata su
zabravljena.
Na zaslonu se pojavljuje simbol
i kad je uključena funkcija
Pirolitičko.
Za isključivanje funkcije Roditeljske zaštite
ponovite 2. korak.
Uporaba blokiranja tipki
Funkciju Blokiranje tipki možete uključiti
samo kada pećnica radi.
Kad je uključena funkcija Blokiranje tipki,
postavke temperature i vremena funkcije
pećnice u tijeku ne mogu se slučajno
promijeniti.
1. Odaberite funkciju pećnice i postavite
je u skladu s vašim željama.
2. Dodirnite i istovremeno držite
i
2
sekunde.
Oglašava se signal. Loc se pojavljuje na
zaslonu na 5 sekundi.
Loc se pojavljuje na zaslonu
kad okrenete tipku temperature
ili pritisnete bilo koju tipku dok
je uključena funkcija Blokiranje
tipki.
Kada okrenete tipku funkcije pećnice,
pećnica se isključuje.
Kad isključite pećnicu dok je blokada tipki
uključena, blokada tipki automatski se
prebacuje na "Roditeljsku zaštitu".
Pogledajte poglavlje "Korištenje roditeljske
zaštite".
Ako radi funkcija "Pirolitičko
čišćenje", vrata su zaključana i
se pojavljuje na zaslonu.
Za isključivanje funkcije Blokiranje tipki
ponovite 2. korak.
Prikaz ostatka topline
Kad isključite pećnicu, na zaslonu se
prikazuje indikator preostale topline ako
je temperatura u pećnici viša od 40 °C.
Okrenite temperaturelijevo ili desno kako
biste provjerili temperaturu u pećnici.
Automatsko isključivanje
Iz sigurnosnih razloga pećnica se
automatski isključuje nakon nekog
vremena, ako funkcija pećnice radi a vi ne
promijenite niti jednu postavku.
(°C)
30 - 115
(h)
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimalno
3
Automatsko isključivanje ne radi s
funkcijama: Osvjetljenje unutrašnjosti,
Trajanje, Završetak.
15
Ventilator za hlađenje
Kada pećnica radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
pećnice održao hladnom. Ako isključite
pećnicu, ventilator za hlađenje nastavlja
raditi dok se pećnica ne ohladi.
pregrijavanje. Kako bi se to spriječilo,
paćnica ima sigurnosni termostat koji
prekida napajanje. Pećnica se ponovno
automatski uključuje čim se temperatura
snizi.
Sigurnosni termostat
Neispravan rad pećnice ili komponente u
kvaru mogu uzrokovati opasno
SAVJETI I PREPORUKE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Temperature i vremena
pečenja u tablicama služe kao
primjeri. Oni ovise o receptima,
kvaliteti i količini korištenih
sastojaka.
Preporuke za kuhanje
Pećnica ima pet položaja police.
Brojite položaje police od dna pećnice.
Vaša pećnica može peći drugačije nego
pećnica koju ste imali ranije. Tablica ispod
sadrži standardne postavke temperature,
vremena kuhanja i položaja police.
Ako ne možete naći postavke za posebni
recept, potražite onaj za sličan recept.
Pećnica ima poseban sustav pomoću
kojega zrak cirkulira i para se stalno
reciklira. S tim sustavom možete kuhati u
parnom okolišu i održati hranu mekanom
iznutra a hrskavom izvana. Time se
skraćuje vrijeme pečenja i potrošnja
energije.
Pečenje kolača
Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka 3/4
postavljenog vremena kuhanja.
Ako koristite dvije posude za pečenje
istovremeno, ostavite jednu praznu razinu
između njih.
Pečenje mesa i ribe
Koristite duboku pliticu za vrlo masnu
hranu kako biste sačuvali pećnicu od mrlja
koje mogu biti trajne.
Ostavite meso otprilike 15 minuta prije
rezanja tako da se sok ne iscijedi.
Kako biste spriječili stvaranje prevelike
količine dima tijekom pečenja, u duboku
pliticu dodajte malo vode. Za sprečavanje
kondenzacije dima, dodajte vode svaki put
nakon što se osuši.
Vremena pripreme
Vremena pripreme ovise o vrsti,
konzistentnosti i volumenu hrane.
U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite
najbolje postavke (postavka topline,
vrijeme pripreme itd.) za vaše posuđe,
recepte i količine tijekom korištenja
uređaja.
16
Pečenje i prženje
TORTE
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s ventilato‐
rom
(min)
(°C)
(°C)
Recepti s tu‐
čenim
tijestom
170
2
160
3 (2 i 4)
45 - 60
Kalup za tor‐
te
Prhko tijesto
170
2
160
3 (2 i 4)
20 - 30
Kalup za tor‐
te
Kolač sa si‐
rom i
maslacem
170
1
165
2
80 100
Kalup za tor‐
te, Ø 26 cm
Štrudl
175
3
150
2
60 - 80
Pekač za pe‐
civo
Torta s
pekmezom
170
2
165
2
30 - 40
Kalup za tor‐
te, Ø 26 cm
Biskvit
170
2
150
2
40 - 50
Kalup za tor‐
te, Ø 26 cm
Božićni
kolač, pret‐
hodno
zagrijte peć‐
nicu
160
2
150
2
90 120
Kalup za tor‐
te, Ø 20 cm
Kolač sa
šljivama,
prethodno
zagrijte peć‐
nicu
175
1
160
2
50 - 60
Kalup za
kruh
Muffini, pret‐
hodno
zagrijte peć‐
nicu
170
3
150 160
3
20 - 30
Pekač za pe‐
civo
Muffini, dvije
razine, pret‐
hodno
zagrijte peć‐
nicu
-
-
140 150
2i4
25 - 35
Pekač za pe‐
civo
17
TORTE
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s ventilato‐
rom
(min)
(°C)
(°C)
Muffini, tri
razine, pret‐
hodno
zagrijte peć‐
nicu
-
-
140 150
1, 3 i 5
30 - 45
Pekač za pe‐
civo
Keksi
140
3
140 150
3
25 - 45
Pekač za pe‐
civo
Keksi, dvije
razine
-
-
140 150
2i4
35 - 40
Pekač za pe‐
civo
Keksi, tri ra‐
zine
-
-
140 150
1, 3 i 5
35 - 45
Pekač za pe‐
civo
Poljupci
120
3
120
3
80 100
Pekač za pe‐
civo
Poljupci,
dvije razine,
prethodno
zagrijte peć‐
nicu
-
-
120
2i4
80 100
Pekač za pe‐
civo
Peciva, pret‐
hodno
zagrijte peć‐
nicu
190
3
190
3
12 - 20
Pekač za pe‐
civo
Ekleri
190
3
170
3
25 - 35
Pekač za pe‐
civo
Ekleri, dvije
razine
-
-
170
2i4
35 - 45
Pekač za pe‐
civo
Male voćne
pite
180
2
170
2
45 - 70
Kalup za tor‐
te, Ø 20 cm
Bogata voć‐
na torta
160
1
150
2
110 120
Kalup za tor‐
te, Ø 24 cm
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
18
KRUH I PIZZA
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s ventilato‐
rom
(min)
(°C)
(°C)
Bijeli kruh, 1 2 komada,
0,5 kg za
svaki komad
190
1
190
1
60 - 70
-
Raženi kruh,
podgrijavanje
nije potrebno
190
1
180
1
30 - 45
Kalup za
kruh
Krušna peci‐
va, 6 - 8 peci‐
va
190
2
180
2 (2 i 4)
25 - 40
Pekač za
pecivo
Pizza
230 250
1
230 250
1
10 - 20
Pekač za
pecivo / Du‐
boka plitica
Pogačice
200
3
190
3
10 - 20
Pekač za
pecivo
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
Koristite kalup za kolače.
ZAPEČENA JELA
Tradicionalno pečenje
Kuhanje s ventilato‐
rom
(min)
(°C)
(°C)
Zapečena jela s
tjesteninom,
podgrijavanje nije po‐
trebno
200
2
180
2
40 - 50
Pita od prhkog tijesta
s povrćem,
podgrijavanje nije po‐
trebno
200
2
175
2
45 - 60
19
ZAPEČENA JELA
Tradicionalno pečenje
Kuhanje s ventilato‐
rom
(min)
(°C)
(°C)
Bureci
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Caneloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Koristite mrežu za pečenje.
MESO
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s
ventilatorom
(min)
(°C)
(°C)
Govedina
200
190
50 - 70
Svinjetina
180
180
90 - 120
Teletina
190
175
90 - 120
Englesko goveđe pečenje, slabo pe‐
čeno
210
200
50 - 60
Englesko goveđe pečenje, srednje
pečeno
210
200
60 - 70
Englesko goveđe pečenje, dobro pe‐
čeno
210
200
70 - 75
20
MESO
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s ventilato‐
rom
(min)
(°C)
(°C)
Svinjska lopatica, s
kožom
180
2
170
2
120 150
Svinjska potkoljenica, 2
komada
180
2
160
2
100 120
Janjeći but
190
2
175
2
110 130
Cijelo pile
220
2
200
2
70 - 85
Cijela purica
180
2
160
2
210 240
Cijela patka
175
2
220
2
120 150
Cijela guska
175
2
160
1
150 200
Zec, izrezan na komade
190
2
175
2
60 - 80
Kunić, izrezan na komade
190
2
175
2
150 200
Cijeli fazan
190
2
175
2
90 - 120
Koristite drugi položaj police u pećnici.
RIBA
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s ven‐
tilatorom
(min)
(°C)
(°C)
Pastrva / Orada, 3 - 4 ribe
190
175
40 - 55
Tunjevina / Losos, 4 - 6 fileta
190
175
35 - 60
21
Mali roštilj
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
Koristite četvrti položaj police u pećnici.
Roštiljajte na maksimalnoj postavci temperature.
ROŠTILJ
(kg)
(min)
s jedne strane
(min)
s druge strane
Teleći odresci, 4 komada
0.8
12 - 15
12 - 14
Goveđi biftek, 4 komada
0.6
10 - 12
6-8
Kobasice, 8
-
12 - 15
10 - 12
Svinjeći kotleti, 4 komada
0.6
12 - 16
12 - 14
Pile, polovica, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebabi, 4
-
10 - 15
10 - 12
Pileća prsa, 4 komada
0.4
12 - 15
12 - 14
Pljeskavice, 6
0.6
20 - 30
-
Riblji filet, 4 komada
0.4
12 - 14
10 - 12
Tost sendviči, 4 - 6
-
5-7
-
Tost, 4 - 6
-
2-4
2-3
Turbo roštilj
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
Koristite prvi ili drugi položaj na polici.
GOVEDINA
Za izračun vremena pečenja, pomnožite
vrijeme iz tablice ispod s centimetrima
debljine fileta.
GOVEDINA
Goveđe pečenje
ili filet, slabo pe‐
čeno
(°C)
(min)
190 200
5-6
(°C)
(min)
Goveđe pečenje
ili filet, srednje
pečeno
180 190
6-8
Goveđe pečenje
ili filet, dobro pe‐
čeno
170 180
8 - 10
22
SVINJETINA
PERAD
(°C)
(min)
Lopatica / Vrat /
Rolana šunka, 1 1,5 kg
160 180
90 - 120
Kotleti / Rebra, 1
- 1,5 kg
170 180
60 - 90
Mesna štruca,
0,75 - 1 kg
160 170
50 - 60
Buncek, prethod‐
no kuhan, 0,75 1 kg
150 170
90 - 120
TELETINA
(°C)
(min)
Teleće pečenje, 1
kg
160 180
90 - 120
Teleća koljenica,
1,5 - 2 kg
160 180
120 150
JANJETINA
(°C)
(min)
Perad u
komadima, 0,2 0,25 kg svaka
200 220
30 - 50
Pile, polovica,
0,4 - 0,5 kg
svaka
190 210
35 - 50
Pile, mlada
kokoš, 1 - 1,5 kg
190 210
50 - 70
Patka, 1,5 - 2 kg
180 200
80 - 100
Guska, 3,5 - 5 kg
160 180
120 180
Purica, 2,5 - 3,5
kg
160 180
120 150
Purica, 4 - 6 kg
140 160
150 240
RIBA, CIJELA (NA PARI)
Riba, 1 - 1,5 kg
(°C)
(min)
Janjeći but /
Janjeće pečenje,
1 - 1,5 kg
150 170
100 120
Janjeći hrbat, 1 1,5 kg
160 180
40 - 60
(°C)
(min)
210 220
40 - 60
23
Odmrzavanje
(kg)
Vrijeme
odmrzavanja
(min.)
Naknadno
vrijeme
odmrzavanja
(min)
Pile
1
100 - 140
20 - 30
Pile stavite na okre‐
nuti tanjurić po‐
stavljen u veliki
tanjur. Preokrenuti
kada prođe pola
vremena.
Meso
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Preokrenuti kada
prođe pola
vremena.
Krema
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Vrhnje se može tući
i kada je još
djelomično
zamrznuto.
Pastrva
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslac
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Gateau torta
1.4
60
60
-
Sušenje - Kuhanje s
ventilatorom
POVRĆE
Prekrijte police masnim papirom ili
papirom za pečenje.
Za bolje rezultate zaustavite pećnicu na
pola vremena sušenja, otvorite vrata i za
dovršetak pustite da se osuši preko noći.
Za 1 pliticu upotrijebite položaj treće
police.
Za 2 plitice upotrijebite položaj prve i
četvrte police.
(°C)
(h)
Grah
60 - 70
6-8
Paprike
60 - 70
5-6
Povrće za juhu
60 - 70
5-6
Gljive
50 - 60
6-8
Začinsko bilje
40 - 50
2-3
Postavite temperaturu na 60 - 70 °C.
24
VOĆE
VOĆE
(h)
Šljive
8 - 10
Marelice
8 - 10
Jabuke izrezane na
ploške
6-8
(h)
Kruške
6-9
Vlažno pečenje - preporučeni
pribor
Koristite tamne i nereflektirajuće limove i
spremnike. Oni bolje apsorbiraju toplinu
od svijetlih boja i reflektirajućeg posuđa.
Keramičke
zdjelice
Plitica za pizzu
Posuda za pečenje
Tamni, ne‐
reflektirajući
promjer 28 cm
Tamni, nereflektirajući
promjer 26 cm
Keramika
8 cm
promjer, 5
cm visina
Limeni kalup za
flan
Tamni, ne‐
reflektirajući
promjer 28 cm
Vlažno pečenje
Za najbolje rezultate slijedite preporuke
navedene u tablici ispod.
(°C)
(min)
Slatke rolice, 16
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
2
20 - 30
Pecivo-kiflice, 9
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
2
30 - 40
Pizza, smrznuta,
0,35 kg
rešetka za pečenje
220
2
10 - 15
Rolada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
170
2
25 - 35
25
(°C)
(min)
Čokoladni
kolačić
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
175
3
25 - 30
Sufle, 6 komada
keramički kalupi na re‐
šetki za pečenje
200
3
25 - 30
Biskvitna
podloga za flan
podloga za flan na re‐
šetki za pečenje
180
2
15 - 25
Sendvič Victoria
posuda za pečenje na
rešetki za pečenje
170
2
40 - 50
Poširana riba,
0,3 kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
3
20 - 25
Riba, 0,2 kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
3
25 - 35
Riblji filet, 0,3 kg
pizza na rešetki za
pečenje
180
3
25 - 30
Poširano meso,
0,25 kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
200
3
35 - 45
Šašlik, 0,5 kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
200
3
25 - 30
Kolačići, 16
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
2
20 - 30
Kolačići s ba‐
demima, 24
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
2
25 - 35
Muffini, 12
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
170
2
30 - 40
Ukusna tijesta,
20 komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
2
25 - 30
Sitni kolači od
lisnatog tijesta,
20 komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
150
2
25 - 35
Tortice, 8
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
170
2
20 - 30
Povrće, pošira‐
no, 0,4 kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
3
35 - 45
Vegetarijanski
omlet
pizza na rešetki za
pečenje
200
3
25 - 30
26
(°C)
Mediteransko
povrće, 0,7 kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
(min)
180
4
25 - 30
Informacije za ustanove za
testiranje
Provjere prema IEC 60350-1.
(°C)
(min)
Sitni
kolači
(po 20
na pliti‐
ci)
Tradicio‐
nalno
pečenje
Pekač
za peci‐
vo
3
170
20 - 30
-
Sitni
kolači
(po 20
na pliti‐
ci)
Kuhanje s
ventilato‐
rom
Pekač
za peci‐
vo
3
150 160
20 - 35
-
Sitni
kolači
(po 20
na pliti‐
ci)
Kuhanje s
ventilato‐
rom
Pekač
za peci‐
vo
2i4
150 160
20 - 35
-
Pita od
jabuka,
2
kalupa
Ø20 cm
Tradicio‐
nalno
pečenje
Re‐
šetka
za
pečenje
2
180
70 - 90
-
Pita od
jabuka,
2
kalupa
Ø20 cm
Kuhanje s
ventilato‐
rom
Re‐
šetka
za
pečenje
2
160
70 - 90
-
27
(°C)
(min)
Biskvit‐
na torta,
u
kalupu
Ø26 cm
Tradicio‐
nalno
pečenje
Re‐
šetka
za
pečenje
2
170
40 - 50
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 10
minuta.
Biskvit‐
na torta,
u
kalupu
Ø26 cm
Kuhanje s
ventilato‐
rom
Re‐
šetka
za
pečenje
2
160
40 - 50
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 10
minuta.
Biskvit‐
na torta,
u
kalupu
Ø26 cm
Kuhanje s
ventilato‐
rom
Re‐
šetka
za
pečenje
2i4
160
40 - 60
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 10
minuta.
Prhko
tijesto
Kuhanje s
ventilato‐
rom
Pekač
za peci‐
vo
3
140 150
20 - 40
-
Prhko
tijesto
Kuhanje s
ventilato‐
rom
Pekač
za peci‐
vo
2i4
140 150
25 - 45
-
Prhko
tijesto
Tradicio‐
nalno
pečenje
Pekač
za peci‐
vo
3
140 150
25 - 45
-
Tost, 4 6
komada
Mali roštilj
Re‐
šetka
za
pečenje
4
maks
.
2 - 3 minute
prva strana;
2 - 3 minute
druga strana
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 3
minute.
Goveđi
burger,
6
komada
, 0,6 kg
Mali roštilj
Žičana
polica i
posuda
za
sakuplj
anje
masno‐
će
4
maks
.
20 - 30
Stavite mrežu za
pečenje na če‐
tvrtu razinu i po‐
sudu za
skupljanje mas‐
noće na treću ra‐
zinu pećnice.
Okrenite hranu
na polovici
vremena
kuhanja.
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 3
minute.
28
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Napomene o čišćenju
Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom namočenom u mlaku vodu sa
sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite namjensko sredstvo za čišćenje.
Sredstva za
čišćenje
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom za čišćenje pećnica.
Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake upotrebe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može uzrokovati požar. Rizik je veći za pliticu roštilja.
Svakodnev‐
na uporaba
Vlaga se može kondenzirati u uređaju ili na staklima vrata. Za smanjenje
kondenzacije, uključite pećnicu da radi barem 10 minuta prije kuhanja.
Nakon svake uporabe osušite unutrašnjost mekanom krpom.
Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu opremu i pustite da se osuši. Ko‐
ristite meku krpu namočenu u toplu vodu sa sredstvom za čišćenje. Pribor ne
perite u perilici posuđa.
Dodatni pri‐
bor
Ne čistite pribor s neprianjajućim površinama uporabom agresivnih sredstava
za čišćenje, oštrih predmeta ili u perilici.
Pećnice od nehrđajućeg čelika
ili aluminija
1. Prednji dio nosača police povucite
dalje od bočne stijenke.
Očistite vrata pećnice samo vlažnom
krpom ili spužvom. Osušite mekanom
krpom.
Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili
abrazivne proizvode koji bi mogli oštetiti
površinu pećnice. Očistite upravljačku
ploču pećnice uz isti oprez.
Skidanje vodilica polica
2. Stražnji dio vodilice police povucite s
bočne stjenke i uklonite ga.
Za čišćenje pećnice, skinite vodilice
polica.
OPREZ! Pažljivo skidajte
vodilice polica.
1
2
29
Uklonjeni pribor postavite obrnutim
redoslijedom.
Pirolitičko
OPREZ! Izvadite sav pribor i
uklonjive nosače polica.
Pirolitičko čišćenje ne pokrećite
dok potpuno ne zatvorite vrata
pećnice. Kod nekih modela,
kada se ta pogreška dogodi, na
zaslonu se prikazuje "C3".
UPOZORENJE! Pećnica se
jako zagrijava. Postoji opasnost
od opekotina.
OPREZ! Ako su drugi uređaji
postavljeni u isti ormarić, ne
koristite ih tijekom rada funkcije
Pirolitičko. To može uzrokovati
oštećenje uređaja.
1. Pomoću meke, vlažne krpe obrišite
unutrašnjost.
2. Očistite unutarnju strane vrata toplom
vodom tako da ostaci ne izgore od
toplog zraka.
3. Postavite funkciju Pirolitičko.
Pogledajte poglavlje "Svakodnevna
uporaba", "Funkcije pećnice".
4. Ako
treperi, okrenite regulator
temperature kako biste postavili
trajanje pirolize:
Opcija
funkcije
P1
Blago čišćenje.
Trajanje: 1 h 30
min.
P2
Normalno čiš‐
ćenje. Trajanje: 2
h 30 min.
Piroliza započinje nakon 2 sekunde.
Za odgodu početka čišćenja možete
koristiti funkciju KRAJ.
Tijekom pirolize svjetlo pećnice je
isključeno.
5. Kada pećnica postigne postavljenu
temperaturu, vrata se zaključavaju.
Zaslon prikazuje
i linije indikatora
topline dok se vrata ne otključaju.
Za zaustavljanje pirolize prije
završetka regulator funkcija pećnice
okrenite u isključeni položaj.
6. Kada je piroliza dovršena na zaslonu
se prikazuje trenutačno vrijeme. Vrata
pećnice ostaju zaključana.
7. Kada se pećnica ponovno ohladi, vrata
se otključavaju.
Podsjetnik za čišćenje
Da bi vas se podsjetilo kako je piroliza
potrebna, PYR treperi na zaslonu tijekom
10 sekundi poslije svake aktivacije i
deaktivacije pećnice.
Podsjetnik čišćenja se
isključuje:
• nakon završetka pirolize.
• ako istodobno pritisnete
i
dok na zaslonu
treperi PYR.
Skidanje i postavljanje vrata
Vrata pećnice imaju tri staklene ploče.
Vrata pećnice i unutarnje staklene ploče
možete skinuti kako biste ih očistili.
Pročitajte cijele upute "Skidanje i
postavljanje vrata" prije skidanja staklenih
ploča.
Vrata pećnice bi se mogla
zatvoriti ako staklene ploče
pokušate skinuti prije nego
skinete vrata pećnice.
OPREZ! Pećnicu ne
upotrebljavajte bez staklenih
ploča.
1. Otvorite vrata do kraja i nađite šarku s
desne strane vrata.
2. Odvijačem podignite i potpuno okrenite
desnu stranu poluge šarke.
30
povucite vrata prema naprijed i
izvadite ih iz ležišta.
3. Pronađite šarku na lijevoj strani vrata.
6. Stavite vrata na stabilnu površinu
zaštićenu mekom krpom.
7. Uhvatite prirubnicu vrata (B) na
gornjem rubu vrata s dvije strane i
pritisnite prema unutra kako biste
otpustili spojnice.
2
B
4. Podignite i potpuno okrenite polugu na
lijevoj šarki.
5. Zatvorite vrata pećnice napola, do
prvog položaja. Zatim podignite i
1
8. Povucite okvir vrata prema naprijed
kako biste ga skinuli.
9. Staklene ploče vrata držite za vrh i
pažljivo ih izvucite jednu po jednu.
Krenite od gornje ploče. Osigurajte da
se ploče potpuno izvuku iz nosača.
10. Staklene ploče očistite vodom i
sapunicom. Pažljivo osušite staklene
ploče. Staklene ploče ne perite u
perilici posuđa.
31
Kad je čišćenje završeno, postavite
staklene ploče i vrata pećnice.
Pazite da staklene ploče (A i B) vratite
ispravnim redoslijedom. Provjerite simbol/
tisak sa strane staklene ploče. Svaka
staklena ploča izgleda različito kako bi se
olakšalo rastavljanje i sastavljanje.
Kad je ispravno postavljen, okvir vrtata
klikne.
A
B
Zamjena žarulje
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
Žarulja može biti vruća.
1. Isključite pećnicu.
Pričekajte dok se pećnica ohladi.
2. Iskopčajte pećnicu iz napajanja.
3. Na dno unutrašnjosti stavite krpu.
OPREZ! Uvijek držite halogenu
žarulju krpom kako biste
spriječili izgaranje naslaga
masti na žarulji.
Stražnje svjetlo
1. Okrenite stakleni poklopac svjetla i
skinite ga.
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otpora na toplinu od
300 °C.
4. Postavite stakleni poklopac.
Osigurajte da unutarnje staklene ploče
postavite ispravno na mjesto.
A
B
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Što učiniti ako...
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Ne možete uključiti pećnicu
ili njome rukovati.
Pećnica nije priključena na
električnu mrežu ili nije pra‐
vilno priključena.
Provjerite je li pećnica pra‐
vilno priključen na električno
napajanje (provjerite
dijagram priključivanja, ako
je dostupan).
32
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Pećnica se ne grije.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.
Sat nije podešen.
Namjestite sat.
Pećnica se ne grije.
Nisu postavljene potrebne
postavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Pećnica se ne grije.
Automatsko isključivanje je
uključeno.
Pogledajte odjeljak "Au‐
tomatsko isključivanje".
Pećnica se ne grije.
Uključena je funkcija rodi‐
teljske zaštite.
Pogledajte poglavlje
"Korištenje roditeljske zašti‐
te".
Pećnica se ne grije.
Vrata nisu ispravno zatvore‐
na.
Zatvorite vrata do kraja.
Pećnica se ne grije.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uz‐
rok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije isprav‐
no.
Zamijenite žarulju pećnice.
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
pećnice
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Nakon završetka pečenja
jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta.
Zaslon prikazuje "C3".
Funkcija čišćenja ne radi.
Niste u potpunosti zatvorili
vrata ili je brava vrata ne‐
ispravna.
Zatvorite vrata do kraja.
Zaslon prikazuje "F102".
•
•
•
•
Niste do kraja zatvorili
vrata.
Blokada vrata je ne‐
ispravna.
•
Zatvorite vrata do kraja.
Pomoću kućnog osigura‐
ča ili sigurnosne sklopke
u kutiji s osiguračima
isključite i ponovo
uključite pećnicu.
Ako se na zaslonu pono‐
vo prikaže "F102", obrati‐
te se službi za korisnike.
33
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Na zaslonu se prikazuje šifra
pogreške koja nije u tablici.
Postoji električni kvar.
•
•
Uređaj je uključen, ali se ne
zagrijava. Ventilator ne radi.
Na zaslonu se prikazuje
"Demo".
Uključen je demo program.
Pomoću kućnog osigura‐
ča ili sigurnosne sklopke
u kutiji s osiguračima
isključite i ponovo
uključite pećnicu.
Ako se na zaslonu pono‐
vo prikaže šifra po‐
greške, obratite se službi
za korisnike.
1. Isključite pećnicu.
2. Istodobno pritisnite i
zadržite
.
3. Prva znamenka na
zaslonu i indikator
Demo počinju bljeskati.
4. Okretanjem regulatora
temperature u desno ili
u lijevo da biste
promijenili vrijednosti
unesite šifru 2468, a za‐
tim za potvrdu pritisnite
.
5. Sljedeća znamenka
počinje bljeskati.
6. Demo način rada
isključuje se kad potvrdi‐
te zadnju znamenku i
kad je šifra točna.
Na zaslonu se prikazuje
"12.00"
Došlo je do nestanka
električne energije.
Servisni podaci
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se vašem zastupniku
iliovlaštenom servisu.
Ponovno postavite sat.
na prednjem okviru unutrašnjosti pećnice.
Ne vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti
pećnice.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi se
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
34
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Serijski broj (S.N.)
.........................................
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Podaci o proizvodu
Tablica informacija o proizvodu i informacije u skladu s EU
65-66/2014
Naziv dobavljača
Dieter Knoll Collection
Identifikacija modela
DKP37902XK 949498073
Indeks energetske učinkovitosti
81.2
Klasa energetske učinkovitosti
A+
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, kon‐
vencionalni način rada
0.93 kWh/ciklusu
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, rad s
ventilatorom
0.69 kWh/ciklusu
Broj prostora za pečenje
1
Izvor topline
Električna struja
Zapremnina
72 l
Vrsta pećnice
Ugradbena pećnica
Masa
31.8 kg
EN 60350- 1 - Kućanski električni aparati
za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice,
parne pećnice i roštilji - Metode mjerenja
značajki.
Ušteda energije
Pećnica sadrži značajke koje
vam pomažu štedjeti energiju
tijekom svakodnevnog kuhanja.
Kad je to moguće, ne predgrijavajte
pećnicu prije kuhanja.
Kad istovremeno pripremate nekoliko jela,
pauze između pečenja održavajte što
kraćima.
Pečenje s ventilatorom
Ako je moguće, koristite funkcije pečenja s
ventilatorom kako biste uštedjeli energiju.
Uvjerite se da su vrata pećnice pravilno
zatvorena dok pećnica radi. ne otvarajte
vrata prečesto tijekom kuhanja.
Održavajte brtvu vrata čistom i uvjerite se
da je ispravno postavljena.
Preostala toplina
Ako se uključi program s odabirom
vremena poput Trajanje ili Završetak, a
vrijeme kuhanja je duže od 30 minuta,
grijači se za neke funkcije pećnice
automatski isključuju ranije.
Za poboljšanje uštede energije koristite
metalno posuđe.
Ventilator i žarulja nastavljaju raditi. Kad
isključite pećnicu, na zaslonu se prikazuje
35
preostala toplina. Toplinu možete koristiti
da hranu održite toplom.
se pojavljuje prikaz ostatka topline ili
temperatura.
Kad je trajanje kuhanja duže od 30
minuta, smanjite temperaturu pećnice na
minimum 3-10 minuta prije završetka
kuhanja. Preostala toplina u pećnici
nastavit će peći.
Pečenje s isključenom žaruljom
Tijekom kuhanja isključite svjetlo. Uključite
ga samo kad vam treba.
Vlažno pečenje
Funkcija napravljena je za uštedu energije
tijekom kuhanja.
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje
ostalih jela.
Kad koristite tu funkciju, svjetlo se
automatski isključuje nakon 30 sekundi.
Svjetlo možete ponovno uključiti, ali to će
smanjiti očekivanu uštedu energije.
Održavanje hrane toplom
Odaberite najnižu moguću postavku
temperature kako biste koristili preostalu
toplinu i održali hranu toplom. Na zaslonu
BRIGA ZA OKOLIŠ
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
*
867355817-A-282019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement