Electrolux EOF4P74X Упатство за користење

Electrolux EOF4P74X Упатство за користење
EOF4P74X
SQ
MK
Furrë
Печка
Udhëzimet për përdorim
Упатство за ракување
Get the most out
of your appliance
For quick access to manuals, how-to guides,
support and more through our photo
registration visit electrolux.com/register
2
37
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. INFORMACIONI I SIGURISË............................................................................. 3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 4
3. INSTALIMI.......................................................................................................... 8
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT.............................................................................10
5. PANELI I KONTROLLIT................................................................................... 10
6. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.................................................................11
7. PËRDORIMI I PËRDITSHËM...........................................................................11
8. FUNKSIONET E ORËS.................................................................................... 13
9. PËRDORIMI I AKSESORËVE..........................................................................14
10. FUNKSIONET SHTESË................................................................................. 16
11. UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................................................... 16
12. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 28
13. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 32
14. EFIKASITETI ENERGJETIK...........................................................................34
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe
elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që
ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të
shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.electrolux.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
INFORMACIONI I SIGURISË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të
kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të
mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën
monitorim të vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja,
përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos lejoni që fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e
arritshme mund të nxehen gjatë përdorimit.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë
pajisje dhe të ndërrojë kabllon.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme
nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të
shmangni prekjen e elementeve ngrohëse.
Përdorni gjithmonë doreza furre për të hequr ose për
të futur aksesorët ose enët për furrë.
Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni pajisjen nga rrjeti
elektrik.
PARALAJMËRIM: Për të shmangur mundësinë e
goditjes elektrike, sigurohuni që pajisja të fiket përpara
se të ndërroni llambën.
Mos e përdorni pajisjen përpara se ta instaloni në
strukturën inkaso.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar
pajisjen.
Mos përdorni pastrues gërryes të fortë ose kruajtëse
të mprehta metalike për të pastruar derën prej xhami,
pasi mund të gërvishtet sipërfaqja, gjë e cila mund të
shkaktojë krisjen e xhamit.
Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja
elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
Derdhjet e tepërta të ushqimeve duhen hequr përpara
pastrimit pirolitik. Nxirrini të gjitha pjesët nga furra.
Për të hequr mbajtëset e rafteve, në fillim hiqni pjesën
e përparme të mbajtëses së raftit dhe pastaj pjesën e
pasme nga muret anësore. Montojini mbajtëset e
rafteve në rendin e kundërt.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instalojë
këtë pajisje.
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
•
•
•
•
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Mos e tërhiqni pajisjen nga doreza.
Instalojeni pajisjen në një vend të
sigurt dhe të përshtatshëm që
plotëson kërkesat e instalimit.
SHQIP
•
•
•
Ruani largësitë minimale nga pajisjet
dhe njësitë e tjera.
Përpara montimit të pajisjes,
kontrolloni nëse dera e furrës hapet
pa pengesë.
Pajisja ka një sistem elektrik ftohjeje.
Ai duhet të vihet në punë me anë të
furnizimit me energji elektrike.
Lartësia minimale e
kabinetit (Kabineti
nën lartësinë
minimale të bangos)
590 (600) mm
Gjerësia e kabinetit
560 mm
Thellesi e kabinetit
550 (550) mm
Lartësia e pjesës së
përparme të pajisjes
594 mm
Lartësia e pjesës së
pasme të pajisjes
576 mm
Gjerësia e pjesës së
përparme të pajisjes
595 mm
Gjerësia e pjesës së
pasme të pajisjes
559 mm
Thellësia e pajisjes
569 mm
Thellësia inkaso e
pajisjes
548 mm
Gjerësia me derën
të hapur
1022 mm
Madhësia minimale
e hapjes së
ventilimit. Hapja e
vendosur në pjesën
e pasme poshtë
560x20 mm
Gjatësia e kabllos
kryesore të
furnizimit. Kablloja
është vendosur në
këndin e djathtë të
pjesës së pasme
1500 mm
Vidat e montimit
4x25 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
•
5
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën
dhe kabllon elektrike. Nëse kablloja e
furnizimit me energji duhet
zëvendësuar, kjo duhet bërë nga
Qendra jonë e autorizuar e shërbimit.
Mos i lini kabllot që të prekin derën e
pajisjes ose t'i afrohen asaj apo
hapësirës poshtë pajisjes, veçanërisht
kur është në punë ose dera është e
nxehtë.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me
korrent dhe të izoluara duhet të
shtrëngohet në mënyrë të tillë që të
mos hiqet pa vegla.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Nëse priza është e lirë, mos e futni
spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Përdorni mjetet e duhura izoluese:
çelësat mbrojtës, siguresat (siguresat
që vidhosen duhet të hiqen nga
foleja), salvavitat dhe kontaktorët.
Instalimi elektrik duhet të ketë një
pajisje instaluese e cila ju lejon të
shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike
në të gjitha polet. Pajisja instaluese
duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
Mbylleni plotësisht derën e pajisjes,
përpara se të lidhni spinën e rrymës
me prizën e rrymës.
Kjo pajisje ofrohet me spinë dhe
kabllo elektrike.
6
www.electrolux.com
•
Llojet e kabllove të përshtatshme për
instalim ose zëvendësim për
Evropën:
•
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Për pjesën e kabllos shikoni fuqinë totale
te pllaka e specifikimeve. Mund t'i
referoheni gjithashtu tabelës:
Fuqia totale (W)
Prerje e tërthortë
e kabllos (mm²)
maksimumi 1380
3 x 0.75
maksimumi 2300
3x1
maksimumi 3680
3 x 1.5
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
Teli i tokëzimit (jeshil/të verdhë) duhet të
jetë 2 cm më i gjatë se telat e fazës dhe
të nulit (blu dhe kafe).
2.3 Zbatimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, djegiesh
dhe goditjeje elektrike ose
shpërthimi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
Mos e lini pajisjen të pamonitoruar
gjatë punës.
Çaktivizojeni pajisjen pas çdo
përdorimi.
Bëni kujdes kur hapni derën e pajisjes
ndërkohë që pajisja është në punë.
Mund të çlirohet ajër i nxehtë.
Mos e përdorni pajisjen me duar të
lagura ose kur ajo ka kontakt me ujin.
Mos ushtroni presion mbi derën e
hapur.
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe
pune ose për të mbajtur sende.
Hapeni me kujdes derën e pajisjes.
Përdorimi i përbërësve me alkool
mund të krijojë një përzierje alkooli
dhe ajri.
Mos lejoni që pajisja të bjerë në
kontakt me shkëndija apo flakë të
hapura kur hapni derën.
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
•
•
•
•
•
Për të parandaluar dëmtimin ose
çngjyrosjen e emalimit:
– mos vendosni enë furre ose
objekte të tjera drejtpërdrejt në
fundin e pajisjes.
– mos fusni letër alumini
drejtpërdrejt në pjesën e poshtme
të hapësirës së pajisjes.
– mos hidhni ujë drejtpërdrejt në
pajisjen e nxehtë.
– mos lini enë të lagura dhe ushqim
në pajisje pasi të keni mbaruar
gatimin.
– bëni kujdes kur hiqni ose
vendosni aksesorët.
Çngjyrimi i emalimit ose i inoksit nuk
ndikon në funksionimin e pajisjes.
Përdorni një tavë të thellë për kek të
lëngshëm. Lëngjet e frutave
shkaktojnë njolla që mund të jenë të
përhershme.
Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
Ajo nuk duhet të përdoret për qëllime
të tjera, për shembull për ngrohje
dhome.
Gatuani gjithmonë me derën e furrës
të mbyllur.
Nëse pajisja është instaluar pas një
paneli mobilieje (p.sh. derë)
sigurohuni që dera të mos mbyllet
asnjëherë kur pajisja është në punë.
Mund të akumulohet nxehtësi dhe
lagështirë pas një paneli të mbyllur
mobilieje dhe mund të shkaktojë si
rrjedhim dëme në pajisje, njësinë
brenda së cilës ndodhet apo
dysheme. Mos e mbyllni panelin e
mobilies derisa pajisja të jetë ftohur
plotësisht pas përdorimit.
SHQIP
2.4 Pastrimi dhe mirëmbajtja
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, zjarri ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e
pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni
nga priza.
Sigurohuni që pajisja të jetë e ftohtë.
Ka rrezik që panelet prej xhami të
thyhen.
Ndërrojini menjëherë panelet prej
xhami të derës kur janë të dëmtuara.
Kontaktoni qendrën e autorizuar të
shërbimit.
Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale
pastruese të ashpra, tretës ose
objekte metalike.
Nëse përdorni spërkatës për furrën,
ndiqni udhëzimet e sigurisë në
paketim.
Mos e pastroni smaltin katalitik (nëse
ka) me detergjent.
2.5 Pastrimi pirolitik
•
•
•
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje/zjarri/
emetimesh kimike (avuj) në
regjimin pirolitik.
•
•
•
Përpara se të kryeni funksionin
Vetëpastrim pirolitik ose përpara
përdorimit të parë ju lutemi hiqni nga
hapësira e furrës:
– çdo ushqim të mbetur, mbetje/
rrjedhje vaji ose yndyre.
– çdo objekt të lëvizshëm (përfshi
raftet, shinat anësore etj., që kanë
ardhur me produktin) veçanërisht
çdo tenxhere, tigan, tavë, takëme
etj., që nuk ngjisin.
Lexoni me kujdes të gjitha udhëzimet
për pastrim pirolitik.
Mbajini fëmijët larg pajisjes, gjatë
kohës që pastrimi pirolitik është në
funksionim.
•
2.6 Ndriçimi i brendshëm
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike.
•
7
Pajisja nxehet shumë dhe del ajër i
nxehtë nga fletët e përparme të
ajrimit.
Pastrimi pirolitik është një operacion
me temperaturë të lartë dhe mund të
lëshojë tymra nga mbetjet e gatimit
dhe materialet e ndërtimit, prandaj
konsumatorët këshillohen të veprojnë
si më poshtë:
– të sigurojnë ajrosje të mirë gjatë
dhe pas çdo pastrimi pirolitik.
– të sigurojnë ajrosje të mirë gjatë
përdorimit të parë dhe pas tij, në
një temperaturë maksimale pune.
Në ndryshim nga njerëzit, disa zogj
dhe zvarranikë mund të jenë
jashtëzakonisht të ndjeshëm ndaj
avujve të fortë që dalin gjatë procesit
të pastrimit në të gjitha furrat pirolitike.
– Largoni çdo kafshë shtëpiake
(veçanërisht zogjtë) nga zona
pranë pajisjes gjatë dhe pas
pastrimit pirolitik dhe në fillim
përdorni funksionimin në
temperaturë maksimale në një
zonë të ajrosur mirë.
Edhe kafshët e vogla shtëpiake mund
të jenë të ndjeshme ndaj ndryshimeve
të lokalizuara të temperaturave në
afërsi të furrave pirolitike kur është në
punë programi pirolitik i vetëpastrimit.
Sipërfaqet jo ngjitëse në tenxhere,
tiganë, tabaka, takëme etj., mund të
dëmtohen nga përdorimi i funksionit të
pastrimit pirolitik në temperaturë të
lartë në të gjitha furrat pirolitike dhe
mund të jenë gjithashtu burim për avuj
të dëmshëm të nivelit të ulët.
Avujt e lëshuar nga furrat pirolitike/
mbetjet e gatimit siç përshkruhet nuk
janë të dëmshme për njerëzit, duke
përfshirë fëmijët ose personat me
probleme mjekësore.
Lloji i llambushkës ose llambushkës
halogjene të përdorur për këtë pajisje
është vetëm për pajisje elektroshtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
8
www.electrolux.com
•
•
Përpara ndërrimit të llambës,
shkëputeni pajisjen nga korrenti.
Përdorni vetëm llamba me të njëjtat
specifike.
2.7 Shërbimi
•
•
•
•
•
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
qendrën të autorizuar të shërbimit.
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe
të kafshëve shtëpiake brenda pajisjes.
2.8 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
mbytjeje.
3. INSTALIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
3.1 Montimi në mobilie
548
21
min. 550
80
60
520
600
18
20
114
589
594
min. 560
595+-1
60
198
5
3
523
20
SHQIP
548
70
60
9
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
3.2 Sigurimi i furrës në kabinet
523
10
www.electrolux.com
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
4.1 Pamje e përgjithshme
1 2
3
4
5
5
6
4
9
3
7
2
1
Paneli i kontrollit
Çelësi i funksioneve të ngrohjes
Ekrani
Çelësi i kontrollit (për temperaturën)
Elementi ngrohës
Llamba
Ventilatori
Mbështetësja e rafteve, e
çmontueshme
9 Pozicionet e rafteve
1
2
3
4
5
6
7
8
8
4.2 Aksesorët
•
•
•
Rafti rrjetë
Për enët e gatimit, tavat e kekëve dhe
të pjekjes.
Tavë për pjekje
Për ëmbëlsira dhe biskota.
•
Tigan skare/pjekjeje
Për të pjekur ose si tavë për të
mbledhur yndyrën.
Shinat teleskopike
Për raftet dhe tabakatë.
5. PANELI I KONTROLLIT
5.1 Butonat
Butoni / fusha e sensorit Funksioni
Përshkrimi
MINUS
Për vendosjen e orës.
ORA
Për të vendosur funksionin e orës.
PLUS
Për vendosjen e orës.
5.2 Ekrani
A
G
F
E
B
D
C
A. Kohëmatësi / Temperatura
B. Treguesi i nxehjes dhe nxehtësisë së
mbetur
C. Sensori i temperaturës (vetëm për
disa modele)
D. Bllokimi i derës (vetëm për disa
modele)
E. Orët / minutat
F. Modaliteti Demo (vetëm në modele të
përzgjedhura)
SHQIP
11
G. Funksionet e orës
6. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Për të vendosur orën ditore,
referojuni kapitullit
"Funksionet e orës".
6.1 Pastrimi i parë
Hiqni të gjithë aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen nga furra.
Referojuni kapitullit "Kujdesi dhe
pastrimi".
Furrën dhe aksesorët pastrojini përpara
përdorimit të parë.
Vendosni aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen sërish në
pozicionin e tyre fillestar.
6.2 Ngrohja paraprake
Ngroheni paraprakisht furrën bosh
përpara përdorimit të parë.
1. Vendosni funksionin . Vendosni
temperaturën maksimale.
2. Lëreni furrën të punojë për 1 orë.
3. Vendosni funksionin . Vendosni
temperaturën maksimale.
4. Lëreni furrën të punojë për 15
minuta.
5. Fikeni furrën dhe lëreni të ftohet.
Aksesorët mund të nxehen më shumë
sesa zakonisht. Furra mund të nxjerrë
erë të keqe dhe tym. Sigurohuni që të
ketë ajrosje të mjaftueshme në dhomë.
7. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Funksioni i
furrës
7.1 Dorezat e palosshme
Për të përdorur pajisjen shtypni çelësin.
Çelësi del jashtë.
Ventilator i
plotë
7.2 Funksionet e nxehjes
Funksioni i
furrës
Aplikimi
Furra është e fikur.
Pozicioni fikur
Aplikimi
Për të pjekur në deri në
tre pozicione të raftit
njëkohësisht dhe për të
tharë ushqimin.
Vendoseni
temperaturën 20 - 40 °C
më të ulët se për Gatim
tradicional.
Për të pjekur ushqimin
në një nivel furre.
Gatim
tradicional
12
www.electrolux.com
Funksioni i
furrës
Aplikimi
Ky funksion është
projektuar për të
Pjekje vent. kursyer energjinë gjatë
me lagështirë gatimit. Për udhëzimet
e gatimit, drejtojuni
kapitullit “Udhëzime dhe
këshilla”, Pjekje vent.
me lagështirë. Dera e
furrës duhet të mbyllet
gjatë gatimit në mënyrë
që funksioni të mos
ndërpritet dhe për t'u
siguruar që furra të
funksionoje me
efikasitetin më të lartë
të mundshëm të
energjisë. Kur përdorni
këtë funksion,
temperatura në
hapësirën e brendshme
mund të ndryshojë nga
temperatura e
vendosur. Përdoret
nxehtësia e
mbetur.Fuqia e
nxehtësisë mund të
reduktohet. Për
rekomandime të
përgjithshme rreth
kursimit të energjisë,
referojuni kapitullit
“Efikasiteti i energjisë”,
“Kursimi i energjisë”. Ky
funksion është përdorur
për të qenë në pajtim
me klasin e efikasitetit
të energjisë sipas EN
60350-1. Kur përdorni
këtë funksion llamba
fiket automatikisht pas
30 sekondash.
Skarë E
Shpejtë
Për të pjekur në skarë
ushqime të sheshta në
sasi të mëdha dhe për
të thekur bukë.
Funksioni i
furrës
Skarë turbo
Funksioni i
picës
mish
Aplikimi
Për të pjekur copa mishi
më të mëdha ose
shpendë me kocka në
një pozicion rafti. Për të
bërë gratina dhe për të
karamelizuar.
Për të pjekur pica. Për
karamelizim intensiv
dhe një fund krokant.
Për të përgatitur rosto
shumë të buta dhe me
lëng.
Për ta mbajtur ushqimin
të ngrohtë.
Mbaj ngrohtë
Shkrirja
Për të shkrirë ushqimin
(zarzavate dhe fruta).
Koha e shkrirjes varet
nga sasia dhe trashësia
e ushqimit të ngrirë.
Piroliza
Për të aktivizuar
pastrimin pirolitik të
furrës. Ky funksion djeg
papastërtitë e mbetura
në furrë.
7.3 Vendosja e një funksioni
nxehjeje
1. Kthejeni çelësin e funksioneve të
furrës për të përzgjedhur një funksion
ngrohjeje.
2. Rrotullojeni çelësin e kontrollit për të
zgjedhur temperaturën.
Llamba ndizet kur furra është në punë.
3. Për ta fikur furrën, kthejeni çelësin e
funksioneve të ngrohjes në
pozicionin e fikjes.
7.4 Treguesi i nxehjes
Kur është në punë funksioni i furrës,
shiritat në ekran
shfaqen një nga një
kur temperatura në furrë rritet dhe
zhduken kur ajo ulet.
SHQIP
13
8. FUNKSIONET E ORËS
8.1 Tabela e funksioneve të
orës
Funksioni i
orës
ORA
DITORE
Përdorimi
Për të treguar ose
ndryshuar orën ditore.
Ju mund ta ndryshoni
orën ditore vetëm kur
furra është e fikur.
Për të vendosur sa
KOHËZGJAT kohë do të jetë në punë
furra. Përdoreni vetëm
JA
kur është vendosur një
funksion nxehjeje.
Për të vendosur kohën
PËRFUNDIM kur të fiket furra.
Përdoreni vetëm kur
I
është vendosur një
funksion nxehjeje.
Kombinimi i funksionit të
SHTYRJA E KOHËZGJATJES dhe
PROGRAMIT PËRFUNDIMIT.
KUJTUESI I
MINUTAVE
00:00
KOHËMATË
SI ME
NUMËRIM
RRITËS
8.2 Cilësimi dhe ndryshimii orës
Pas lidhjes së parë me rrjetin elektrik,
dhe më
prisni derisa ekrani të shfaqë
pas "12:00". "12" pulson.
1. Shtypni
orët.
ose
për të vendosur
për të konfirmuar dhe për
2. Shtypni
të vendosur minutat.
Ekrani tregon
dhe orën e
vendosur. "00" pulson.
3. Shtypni
ose
minutat aktuale.
për të vendosur
4. Shtypni
për të konfirmuar ose ora
ditore e vendosur do të ruhet
automatikisht pas 5 sekondash.
Në ekran shfaqet ora e re.
Për të ndryshuar orën ditore shtypni
vazhdimisht derisa të pulsojë në ekran
treguesi i orës ditore
.
8.3 Vendosja e funksionit të
KOHËZGJATJES
Përdoret për të cilësuar
një numërim mbrapsht.
Ky funksion nuk ndikon
në punën e furrës. Ju
mund ta vendosni
KUJTUESI I
MINUTAVE në çdo
kohë, edhe nëse furra
është e fikur.
1. Cilësoni një funksion nxehjeje.
Nëse nuk vendosni
asnjë funksion tjetër ore
KOHËMATËSI ME
NUMËRIM RRITËS
monitoron automatikisht
se sa gjatë funksionon
furra.
Ky funksion aktivizohet
menjëherë kur furra
fillon të nxehet.
Kohëmatësi i numërimit
rritës nuk mund të
përdoret me funksionet:
KOHËZGJATJA,
PËRFUNDIMI.
dhe cilësimi i kohës. Furra fiket
automatikisht.
4. Shtypni çfarëdo butoni ose hapni
derën e furrës për të ndaluar sinjalin.
5. Rrotullojeni çelësin e funksioneve të
ngrohjes në pozicionin e çaktivizimit.
2. Shtypni
sërish disa herë derisa të
fillojë të pulsojë simboli
3. Shtypni
ose
.
për të vendosur
minutat dhe më pas orët. Shtypni
për ta konfirmuar.
Kur përfundon koha e Kohëzgjatjes, bie
sinjali për 2 minuta. Në ekran pulsojnë
8.4 Vendosja e funksionit të
PËRFUNDIMIT
1. Cilësoni një funksion nxehjeje.
2. Shtypni
sërish disa herë derisa të
fillojë të pulsojë simboli
.
14
www.electrolux.com
3. Shtypni
ose
për të vendosur
orët dhe më pas minutat. Shtypni
për ta konfirmuar.
Kur përfundon Koha e përfundimit, bie
një sinjal akustik për 2 minuta. Në ekran
pulsojnë
dhe cilësimi i kohës. Furra
fiket automatikisht.
4. Shtypni çfarëdo butoni ose hapni
derën e furrës për të ndaluar sinjalin.
5. Rrotullojeni çelësin e funksioneve të
ngrohjes në pozicionin e çaktivizimit.
ekran pulsojnë
dhe cilësimi i kohës.
Furra fiket.
5. Shtypni çfarëdo butoni ose hapni
derën e furrës për të ndaluar sinjalin.
6. Rrotullojeni çelësin e funksioneve të
ngrohjes në pozicionin e çaktivizimit.
8.6 Vendosja e KUJTUESI I
MINUTAVE
Treguesi i minutave mund të përdoret
edhe kur furra është e fikur.
8.5 Vendosja e funksionit të
SHTYRJES SË PROGRAMIT
1. Shtypni
1. Cilësoni një funksion nxehjeje.
2. Shtypni
ose
për të vendosur
sekondat dhe më pas minutat.
Kur koha që vendosni është më e
2. Shtypni
sërish disa herë derisa të
fillojë të pulsojë simboli
.
ose
për të vendosur
3. Shtypni
minutat dhe më pas orët e
KOHËZGJATJES. Shtypni
konfirmuar.
Ekrani shfaq duke pulsuar
për ta
.
4. Shtypni
ose
për të vendosur
orët dhe më pas minutat e
PËRFUNDIMIT. Shtypni
për ta
konfirmuar. Në ekran shfaqet
dhe temperatura e vendosur.
Furra ndizet automatikisht më vonë,
punon për kohën e vendosur të
KOHËZGJATJES dhe ndalon në kohën e
vendosur të PËRFUNDIMIT.
Kur përfundon koha e PËRFUNDIMIT,
bie një sinjal akustik për 2 minuta. Në
sërish disa herë derisa të
fillojë të pulsojë simboli
.
pulsojnë në
gjatë se 60 minuta,
ekran.
3. Vendosni orët.
4. KUJTUESI I MINUTAVE ndizet
automatikisht pas 5 sekondash.
Pas 90% të kohës së vendosur, bie
sinjali.
5. Kur përfundon koha e vendosur, bie
sinjali për 2 minuta. "00:00" dhe
pulsojnë në ekran. Shtypni një buton
çfarëdo për të ndaluar sinjalin.
8.7 KOHËMATËSI ME
NUMËRIM RRITËS
Për të rivendosur kohëmatësin e
numërimit rritës, shtypni dhe mbani
dhe . Kohëmatësi fillon të
shtypur
numërojë sërish.
9. PËRDORIMI I AKSESORËVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
9.1 Futja e aksesorëve
Rafti me rrjetë:
Shtyni raftin mes shufrave udhëzuese të
mbajtëses së raftit dhe sigurohuni që
këmbët të jenë me drejtim poshtë.
Tavë për pjekje/ Tava e thellë:
SHQIP
Shtyjeni tavën për pjekje /tavën e thellë
midis shufrave udhëzuese të mbajtëses
së raftit.
15
Me shinat teleskopike mund t'i fusni e
nxirrni raftet më lehtë.
KUJDES!
Mos i pastroni shinat
teleskopike në lavastovilje.
Mos i lubrifikoni shinat
teleskopike.
1. Tërhiqni jashtë shinat teleskopike të
krahut të djathtë dhe të majtë.
°C
Rafti me rrjetë dhe tava e pjekjes / tava e
thellësë bashku:
Shtyni tavën e pjekjes /tavën e thellë
ndërmjet shufrave drejtuese të
mbajtëses së raftit dhe raftin me rrjetë në
shufrat drejtuese më lart.
2. Vendoseni raftin me rrjetë mbi shinat
teleskopike e më pas shtyjini ato me
kujdes brenda furrës.
°C
Dhëmbëzimet e vogla në
pjesën e sipërme rrisin
sigurinë. Dhëmbëzimet janë
gjithashtu mjete që
parandalojnë përmbysjen.
Buzët e ngritura përreth
skarës parandalojnë
rrëshqitjen nga rafti.
9.2 Shinat teleskopike
Ruajini udhëzimet për shinat
teleskopike për përdorim në
të ardhmen.
Sigurohuni që shinat teleskopike t'i fusni
brenda plotësisht në furrë përpara se të
mbyllni derën e furrës.
16
www.electrolux.com
10. FUNKSIONET SHTESË
10.1 Aktivizimi i bllokimit për
fëmijët
Kur Bllokimi e fëmijëve është aktiv, furra
nuk mund të ndizet pa dashje.
1. Sigurohuni që çelësi i funksioneve të
furrës të jetë në pozicionin e
çaktivizimit.
2. Shtypni dhe mbani shtypur
dhe
njëkohësisht për 2 sekonda.
Bie sinjali. SAFE dhe
ekran. Dera bllokohet.
shfaqen në
Simboli
shfaqet në ekran
edhe kur është në përdorim
funksioni i Pirolizës.
Për të çaktivizuar Bllokimin për fëmijët,
përsëritni hapin 2.
10.2 Treguesi i nxehtësisë së
mbetur
Kur çaktivizoni furrën, ekrani shfaq
treguesin e nxehtësisë së mbetur
nëse temperatura brenda furrës është
mbi 40 °C.
10.3 Fikja automatike
Për arsye sigurie furra fiket automatikisht
pas një farë kohe nëse një funksion i
ngrohjes është në veprim dhe ju nuk
ndryshoni asnjë cilësim.
(°C)
(orë)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maksimum
3
Fikja automatike nuk punon me
funksionet: Të lehta, Kohëzgjatja, Koha
përfund..
10.4 Ventilatori ftohës
Kur furra është në punë, ventilatori
ftohës ndizet aktivizohet për t’i mbajtur
sipërfaqet e furrës të ftohta. Nëse fikni
furrën, ventilatori ftohës mund të
vazhdojë të punojë derisa të ftohet furra.
10.5 Termostati i sigurisë
Përdorimi i pasaktë i furrës ose pjesët
me defekt mund të shkaktojnë mbinxehje
të rrezikshme. Për ta parandaluar këtë,
furra ka një termostat sigurie që ndërpret
furnizimin me energji. Furra ndizet
aktivizohet përsëri automatikisht kur bie
temperatura.
11. UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Temperatura dhe kohët e
pjekjes në tabela janë vetëm
udhëzuese. Ato varen nga
recetat, cilësia dhe sasia e
përbërësve të përdorur.
11.1 Rekomandimet e gatimit
Furra ka pesë pozicione raftesh.
Numërojini pozicionet e rafteve të furrës
nga poshtë.
Furra juaj mund të pjekë apo të skuqë
ndryshe nga furra juaj e mëparshme.
Tabelat e mëposhtme ju japin cilësimet
standarde për temperaturën, kohën e
gatimit dhe pozicionin e raftit.
Nëse nuk gjeni përzgjedhjet për një
recetë të veçantë, kërkoni për një të
përafërt.
Furra ka një sistem të veçantë që
qarkullon ajrin dhe riciklon vazhdimisht
avullin. Me këtë sistem ju mund të
SHQIP
gatuani në një mjedis me avull dhe ta
mbani ushqimi të butë nga brenda dhe
krokant nga jashtë. Ai ul kohën e gatimit
dhe konsumin e energjisë.
Pjekja e kekëve
Mos e hapni derën e furrës para se të
ketë kaluar 3/4 e kohës së pjekjes.
Nëse përdorni dy tava për pjekje
njëkohësisht, mbajeni një nivel bosh mes
tyre.
Gatimi i mishit dhe peshkut
Përdorni një tavë të thellë për ushqimet
me shumë yndyrë, për të ruajtur furrën
nga njollat që mund të mos ikin më.
17
Për të parandaluar tymin e tepërt në
furrë gjatë pjekjes, hidhni pak ujë në
tavën e thellë. Për të parandaluar
kondensimin e tymit, shtoni ujë sa herë
që të thahet.
Kohët e gatimit
Kohët e gatimit varen nga lloji,
shpeshtësia dhe vëllimi i ushqimit.
Fillimisht, kontrolloni funksionimin e
pajisjes kur gatuani. Gjeni përzgjedhjet
më të mira (përzgjedhjet e nxehtësisë,
kohët e gatimit, etj.) për enët tuaja të
gatimit, recetat dhe sasitë përkatëse kur
përdorni pajisjen.
Lëreni mishin afro 15 minuta përpara se
ta shponi, në mënyrë që lëngu të mos
derdhet jashtë.
11.2 Pjekja dhe skuqja
KEKË
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
(min)
(°C)
(°C)
Recetat me 170
qull të rrahur
2
160
3 (2 dhe
4)
45 - 60
Formë keku
Brumë i
shkrifët për
ëmbëlsirë
170
2
160
3 (2 dhe
4)
20 - 30
Formë keku
Kek me
170
gjalpë
qumështi e
krem bulmeti
1
165
2
80 - 100 Formë keku,
Ø 26 cm
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Tavë pjekjeje
Tartë me
reçel
170
2
165
2
30 - 40
Formë keku,
Ø 26 cm
Pandispanjë
170
2
150
2
40 - 50
Formë keku,
Ø 26 cm
Panetone,
160
nxehni furrën
bosh
paraprakisht
2
150
2
90 - 120 Formë keku,
Ø 20 cm
18
www.electrolux.com
KEKË
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
(°C)
(°C)
(min)
Kek me
175
kumbulla,
nxehni furrën
bosh
paraprakisht
1
160
2
50 - 60
Tavë buke
Kek në kupa, 170
nxehni furrën
bosh
paraprakisht
3
150 160
3
20 - 30
Tavë pjekjeje
Kek në kupa, dy nivele,
nxehni furrën
bosh
paraprakisht
-
140 150
2 dhe 4
25 - 35
Tavë pjekjeje
Kek në kupa, tre nivele,
nxehni furrën
bosh
paraprakisht
-
140 150
1, 3 dhe 5 30 - 45
Tavë pjekjeje
Biskota
140
3
140 150
3
25 - 45
Tavë pjekjeje
Biskota, dy
nivele
-
-
140 150
2 dhe 4
35 - 40
Tavë pjekjeje
Biskota, tre
nivele
-
-
140 150
1, 3 dhe 5 35 - 45
Tavë pjekjeje
Mafishe
120
3
120
3
80 - 100 Tavë pjekjeje
Mafishe, dy nivele,
nxehni furrën
bosh
paraprakisht
-
120
2 dhe 4
80 - 100 Tavë pjekjeje
Simite,
190
nxehni furrën
bosh
paraprakisht
3
190
3
12 - 20
Tavë pjekjeje
Ekler
3
170
3
25 - 35
Tavë pjekjeje
190
SHQIP
19
KEKË
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
(°C)
(°C)
(min)
Ekler, dy
nivele
-
-
170
2 dhe 4
35 - 45
Tavë pjekjeje
Tarta të
sheshta
180
2
170
2
45 - 70
Formë keku,
Ø 20 cm
Kek i pasur
me fruta
160
1
150
2
110 120
Formë keku,
Ø 24 cm
Nxehni paraprakisht furrën bosh.
BUKË DHE PICA
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
(min)
(°C)
(°C)
Bukë e
bardhë, 1-2
copë, 0,5 kg
secila
190
1
190
1
60 - 70
-
Bukë thekre,
nuk nevojitet
ngrohja
paraprake
190
1
180
1
30 - 45
Tavë buke
Simite, 6-8
simite
190
2
180
2 (2 dhe 4) 25 - 40
Pica
230 250
1
230 - 250 1
10 - 20
Tavë
pjekjeje /
Tigan i thellë
Gurabije
200
3
190
10 - 20
Tavë
pjekjeje
Nxehni paraprakisht furrën bosh.
Përdorni tavën e kekut.
3
Tavë
pjekjeje
20
www.electrolux.com
KREM I PJEKUR
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
(°C)
(°C)
(min)
Bazë brumi, nuk
nevojitet ngrohja
paraprake
200
2
180
2
40 - 50
Pite me perime, nuk
nevojitet ngrohja
paraprake
200
2
175
2
45 - 60
Quiche
180
1
180
1
50 - 60
Lazanja
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Kaneloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
Përdorni raftin me rrjetë.
MISH
Gatim tradicional Ventilator i
plotë
(min)
(°C)
(°C)
Mish lope
200
190
50 - 70
Mish derri
180
180
90 - 120
Viç
190
175
90 - 120
Rosto viçi angleze, e pjekur pak
210
200
50 - 60
Rosto viçi angleze, e pjekur
mesatarisht
210
200
60 - 70
Rosto viçi angleze, e pjekur mirë
210
200
70 - 75
SHQIP
21
MISH
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
(°C)
(°C)
(min)
Shpatull derri, me lëkurë 180
2
170
2
120 - 150
Kërce derri, 2 copë
180
2
160
2
100 - 120
Kofshë qengji
190
2
175
2
110 - 130
Pulë e plotë
220
2
200
2
70 - 85
Gjeldeti i plotë
180
2
160
2
210 - 240
Rosë e plotë
175
2
220
2
120 - 150
Patë e plotë
175
2
160
1
150 - 200
Lepur, i prerë në copa
190
2
175
2
60 - 80
Lepur i egër, i prerë në
copa
190
2
175
2
150 - 200
Fazan i plotë
190
2
175
2
90 - 120
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
PESHK
Gatim tradicional
Ventilator i
plotë
(min)
(°C)
(°C)
Troftë / Krap deti, 3 - 4 peshq
190
175
40 - 55
Ton / Salmon, 4 - 6 fileta
190
175
35 - 60
11.3 Skara
Nxehni furrën paraprakisht bosh.
Përdorni nivelin e katërt të furrës.
Piqni në skarë me temperaturë maksimale.
22
www.electrolux.com
SKARA
(kg)
(min)
Njëra anë
(min)
Ana tjetër
Biftek fileto, 4 copë
0,8
12 - 15
12 - 14
Biftek viçi, 4 copë
0,6
10 - 12
6-8
Salsiçe, 8
-
12 - 15
10 - 12
Kotëleta derri, 4 copë
0,6
12 - 16
12 - 14
Pulë, gjysmë, 2
1
30 - 35
25 - 30
Qebapë, 4
-
10 - 15
10 - 12
Gjoks pule, 4 copë
0,4
12 - 15
12 - 14
Qofte, 6
0,6
20 - 30
-
Fileto peshku, 4 copë
0,4
12 - 14
10 - 12
Sandviçë të thekur, 4 - 6
-
5-7
-
Bukë e thekur, 4 - 6
-
2-4
2-3
11.4 Skarë turbo
Nxehni furrën paraprakisht bosh.
Përdorni nivelin e parë ose të dytë të
furrës.
Për të llogaritur kohën e pjekjes,
shumëzoni kohën e dhënë në tabelë me
centimetrat e trashësisë së filetës.
MISH LOPE
(°C)
(min)
Biftek lope ose
filetë, i gatuar
pak
190 - 200 5 - 6
Biftek lope ose
filetë, i gatuar
mesatarisht
180 - 190 6 - 8
MISH LOPE
(°C)
Biftek lope ose
filetë, i gatuar
mirë
(min)
170 - 180 8 - 10
MISH DERRI
(°C)
(min)
Shpatull / Qafë /
Role me
proshutë, 1 - 1,5
kg
160 - 180 90 - 120
Kotëleta / Brinjë,
1 - 1,5 kg
170 - 180 60 - 90
SHQIP
SHPEZË
MISH DERRI
(°C)
150 - 170 90 - 120
VIÇ
(°C)
(min)
Mish viçi i pjekur, 160 - 180 90 - 120
1 kg
Kofshë viçi, 1,5 2 kg
160 - 180 120 - 150
(min)
Kofshë qengji /
150 - 170 100 - 120
Mish qengji i
pjekur, 1 - 1,5 kg
Kurriz qengji, 1 1,5 kg
(min)
Shpezë,
porcione, 0,2 0,25 kg secila
200 - 220 30 - 50
Pulë, gjysmë,
0,4 - 0,5 kg
secila
190 - 210 35 - 50
Pulë, pulastren,
1 - 1,5 kg
190 - 210 50 - 70
Rosë, 1,5 - 2 kg
180 - 200 80 - 100
Patë, 3,5 - 5 kg
160 - 180 120 - 180
Gjeldeti, 2,5 - 3,5 160 - 180 120 - 150
kg
Gjeldeti, 4 - 6 kg
140 - 160 150 - 240
PESHK (I GATUAR ME
AVULL)
MISH QENGJI
(°C)
(°C)
(min)
Role mishi, 0,75 - 160 - 170 50 - 60
1 kg
Nyje derri,
gjysmë e gatuar,
0,75 - 1 kg
23
160 - 180 40 - 60
(°C)
(min)
Peshk i plotë, 1 - 210 - 220 40 - 60
1,5 kg
24
www.electrolux.com
11.5 Shkrirja
(kg)
Koha e
shkrirjes
(min.)
Koha e shkrirjes
së mëtejshme
(në minuta)
Pulë
1
100 - 140
20 - 30
Vendoseni pulën
mbi një pjatë të
sheshtë të kthyer
në një pjatancë të
madhe. Kthejeni
pasi të ketë kaluar
gjysma e kohës.
mish
1
100 - 140
20 - 30
0,5
90 - 120
Kthejeni pasi të
ketë kaluar gjysma
e kohës.
Ajkë
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Kajmaku mund të
rrihet edhe kur në
disa vende është
ende pak i ngrirë.
Troftë
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Luleshtrydhe
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Gjalpë
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Kek gato
1,4
60
60
-
11.6 Tharja - Ventilator i plotë
Mbuloni tavat me letër kundër yndyrës
ose me letër pjekjeje.
Për rezultat më të mirë, fikeni furrën pasi
ka kaluar gjysma e kohës së tharjes,
hapni derën dhe lëreni të ftohet gjatë
gjithë natës që të thahet plotësisht.
Për 1 tavë përdorni pozicionin e tretë të
furrës.
Për 2 tava përdorni nivelin e katërt të
furrës.
ZARZAVATE
Fasule
ZARZAVATE
(°C)
(orë)
Speca
60 - 70
5-6
Zarzavate për
supë
60 - 70
5-6
Kërpudha
50 - 60
6-8
Erëza
40 - 50
2-3
Vendosni temperaturën në 60 - 70 °C.
(°C)
(orë)
60 - 70
6-8
SHQIP
FRUTA
25
FRUTA
(orë)
Kumbulla
8 - 10
Kajsi
8 - 10
Feta molle
6-8
(orë)
Dardha
6-9
11.7 Pjekje vent. me lagështirë
- aksesorët e rekomanduar
Përdorni tava dhe enë të errëta dhe
joreflektuese. Ato e thithin më mirë
nxehtësinë se enët me ngjyrë të çelur
dhe reflektuese.
Tasa
qeramike
Tavë pice
Tavë gatimi
E errët, joreflektuese
28 cm diametër
E errët, joreflektuese
26 cm diametër
Qeramikë
8 cm
diametër, 5
cm lartësi
Tavë për bazë
pandispanje
E errët, joreflektuese
28 cm diametër
11.8 Pjekje vent. me lagështirë
Për rezultate optimale ndiqni sugjerimet
e listuara në tabelën më poshtë.
(°C)
(min)
Role të ëmbla,
16 copë
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
180
2
20 - 30
Roleta, 9 copë
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
180
2
30 - 40
Picë e ngrirë,
0,35 kg
rafti rrjetë
220
2
10 - 15
Role biskotash
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
170
2
25 - 35
26
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Ëmbëlsirë
“Brownie”
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
175
3
25 - 30
Sufle, 6 copë
tasa qeramike në raftin 200
e telit
3
25 - 30
Bazë
pandispanjë
tavë baze pandispanje 180
në raft teli
2
15 - 25
Sandviç
“Viktoria”
tavë pjekjeje mbi raft
me rrjetë
170
2
40 - 50
Peshk i zier, 0,3 tavë për pjekje ose
kg
tavë e thellë
180
3
20 - 25
Peshk i plotë,
0,2 kg
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
180
3
25 - 35
Fileto peshku,
0,3 kg
tavë pice mbi raft teli
180
3
25 - 30
Mish i zier, 0,25
kg
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
200
3
35 - 45
Shashlik, 0,5 kg
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
200
3
25 - 30
Kukit, 16 copë
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
180
2
20 - 30
Amareta, 24
copë
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
180
2
25 - 35
Kek në kupa, 12 tavë për pjekje ose
copë
tavë e thellë
170
2
30 - 40
Ëmbëlsira
tavë për pjekje ose
pikante, 20 copë tavë e thellë
180
2
25 - 30
Biskota me kore tavë për pjekje ose
të shkrifët, 20
tavë e thellë
copë
150
2
25 - 35
Byrek i hapur, 8
copë
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
170
2
20 - 30
Zarzavate, të
ziera, 0,4 kg
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
180
3
35 - 45
Omëletë
vegjetariane
tavë pice mbi raft teli
200
3
25 - 30
180
4
25 - 30
Zarzavate
tavë për pjekje ose
mesdhetare, 0,7 tavë e thellë
kg
SHQIP
27
11.9 Informacion për institutet
testuese
Testet sipas IEC 60350-1.
(°C)
(min)
Kekë të
vegjël,
20 copë
për tepsi
Gatim
tradicional
Tavë
pjekjeje
3
170
20 - 30
-
Kekë të
vegjël,
20 copë
për tepsi
Ventilator i
plotë
Tavë
pjekjeje
3
150 160
20 - 35
-
Kekë të
vegjël,
20 copë
për tepsi
Ventilator i
plotë
Tavë
pjekjeje
2 dhe
4
150 160
20 - 35
-
Ëmbëlsir Gatim
ë me
tradicional
mollë, 2
tava Ø20
cm
Rafti
rrjetë
2
180
70 - 90
-
Ëmbëlsir Ventilator i
ë me
plotë
mollë, 2
tava Ø20
cm
Rafti
rrjetë
2
160
70 - 90
-
Pandispa Gatim
një,
tradicional
formë
keku
Ø26 cm
Rafti
rrjetë
2
170
40 - 50
Ngroheni furrën
paraprakisht për
10 minuta.
Pandispa Ventilator i
një,
plotë
formë
keku
Ø26 cm
Rafti
rrjetë
2
160
40 - 50
Ngroheni furrën
paraprakisht për
10 minuta.
Pandispa Ventilator i
një,
plotë
formë
keku
Ø26 cm
Rafti
rrjetë
2 dhe
4
160
40 - 60
Ngroheni furrën
paraprakisht për
10 minuta.
28
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Biskota
Ventilator i
plotë
Tavë
pjekjeje
3
140 150
20 - 40
-
Biskota
Ventilator i
plotë
Tavë
pjekjeje
2 dhe
4
140 150
25 - 45
-
Biskota
Gatim
tradicional
Tavë
pjekjeje
3
140 150
25 - 45
-
Bukë e
Skara
thekur, 4
- 6 copë
Rafti
rrjetë
4
maks.
2 - 3 minuta
njëra anë; 2 3 minuta ana
tjetër
Ngroheni furrën
paraprakisht për
3 minuta.
Qofte
Skara
lope, 6
copë, 0,6
kg
Rafti
4
rrjetë
dhe tava
e kullimit
maks.
20 - 30
Vendosni raftin
me rrjetë në
nivelin e katërt
dhe tavën e
kullimit në nivelin
e tretë të furrës.
Rrotullojeni
ushqimin pasi të
ketë kaluar
gjysma e kohës
së gatimit.
Ngroheni furrën
paraprakisht për
3 minuta.
12. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
12.1 Shënime mbi pastrimin
Pastroni pjesën e përparme të furrës me një copë të butë me ujë të
ngrohtë dhe një agjent pastrues të butë.
Agjentët e
pastrimit
Për të pastruar sipërfaqet metalike, përdorni agjent pastrimi për këto
sipërfaqe.
Njollat e forta pastrojini me një pastrues të posaçëm për furrat.
SHQIP
29
Pastrojeni furrën nga brenda pas çdo përdorimi. Grumbullimi i
yndyrës ose mbetjeve të ushqimeve të tjera mund të shkaktojë zjarr.
Rreziku është më i lartë për tavën e skarës.
Përdorimi i
përditshëm
Në furrë ose në panelet e dyerve prej xhami mund të kondensohet
lagështi. Për të ulur kondensimin, përdoreni furrën bosh për 10
minuta para gatimit. Thajeni brendësinë me një leckë të butë pas çdo
përdorimi.
Pastrojini të gjithë aksesorët pas çdo përdorimi dhe lërini të thahen.
Përdorni një leckë të butë me ujë të ngrohtë dhe agjent pastrues.
Mos i pastroni aksesorët në lavastovilje.
Aksesorët
Mos i pastroni aksesorët që nuk ngjisin duke përdorur agjentë
agresivë, objekte me majë të mprehtë ose në lavastovilje.
12.2 Furrat prej inoksi ose
alumini
1
Pastrojeni derën e furrës vetëm me leckë
ose sfungjer të lagur. Thajeni me leckë të
butë.
Mos përdorni tel krues, acide ose
materiale gërryese, pasi ato mund të
dëmtojnë sipërfaqen e furrës. Pastroni
panelin e kontrollit të furrës duke marrë
të njëjtat masa paraprake.
12.3 Mënyra e heqjes:
mbajtëset e rafteve
Për të pastruar furrën, hiqni mbajtëset e
rafteve.
KUJDES!
Bëni kujdes kur hiqni
mbajtëset e rafteve.
1. Tërhiqni pjesën ballore të mbajtëses
nga pareti anësor.
2
Montoni aksesorët e hequr sipas rendit
të kundërt.
Kunjat te shinat teleskopike
nuk duhet të jenë vendosur
përpara.
12.4 Piroliza
KUJDES!
Hiqni të gjithë aksesorët dhe
mbështetëset e rafteve që
mund të hiqen.
Mos e filloni pirolizën nëse
nuk e keni mbyllur plotësisht
derën e furrës. Në disa
modele, ekrani tregon "C3"
kur ndodh ky defekt.
PARALAJMËRIM!
Furra nxehet shumë. Ka
rrezik djegieje.
2. Tërhiqni pjesën e pasme të
mbajtëses së rafteve jashtë paretit
anësor dhe hiqeni.
30
www.electrolux.com
KUJDES!
Nëse ka pajisje të tjera të
instaluara në të njëjtën
mobilie, mos i përdorni
njëkohësisht kur është në
punë funksioni Piroliza.
Mund të dëmtohet pajisja.
1. Fshijeni brendësinë e pajisjes me një
leckë të butë të njomë.
2. Pastroni pjesën e brendshme të
derës me ujë të nxehtë në mënyrë që
ajri i nxehtë të mos djegë mbetjet.
3. Vendosni funksionin e pirolizës.
Referojuni kapitullit "Përdorimi i
përditshëm", "Funksionet e furrës".
4. Kur pulson
, shtypni
ose
për të vendosur procedurën e
nevojshme:
12.5 Kujtuesi i pastrimit
Për t'ju kujtuar se nevojitet piroliza,
pulson PYR në ekran për 10 sekonda
pas çdo aktivizimi dhe çaktivizimi të
furrës.
Kujtuesi i pastrimit fiket:
• pas përfundimit të
pirolizës.
•
Nëse shtypni
dhe
njëkohësisht ndërkohë që
PYR pulson në ekran.
12.6 Heqja dhe instalimi i derës
Dera e furrës është e përbërë nga tre
panele xhami. Mund ta hiqni derën e
furrës dhe panelet e brendshme prej
xhami për t'i pastruar. Lexoni të gjithë
udhëzimin "Heqja dhe instalimi i derës"
përpara se të hiqni panelet prej xhami.
Opsioni
Përshkrimi
P1
Pastrimi i
lehtë. Ko‐
hëzgjatja: 1
orë.
Dera e furrës mund të
mbyllet nëse përpiqeni t'i
hiqni panelet prej xhami
përpara se të hiqni derën.
P2
Pastrimi nor‐
mal. Kohëzg‐
jatja: 1 orë
30 min.
KUJDES!
Mos e përdorni furrën pa
panelet prej xhami.
Shtypni
ose rrotulloni çelësin e
temperaturës për të nisur pirolizën.
Ju mund të përdorni funksionin
PËRFUNDIMI për të shtyrë procesin e
pastrimit.
Gjatë pirolizës, llamba e furrës qëndron e
fikur.
5. Kur furra arrin temperaturën e
vendosur, dera kyçet. Ekrani tregon
dhe vijat e treguesit të nxehjes
derisa dera të zhbllokohet.
Për ta ndaluar pirolizën përpara se të
përfundojë, kthejeni çelësin e
funksioneve të furrës në pozicionin e
fikjes.
6. Pas përfundimit të pirolizën, në ekran
shfaqet ora ditore. Dera e furrës
qëndron e bllokuar.
7. Kur furra të jetë ftohur sërish, dera
shkyçet.
1. Hapeni derën plotësisht dhe mbani
dy menteshat e saj.
2. Ngrini dhe rrotulloni levat mbi dy
menteshat.
SHQIP
31
7. Mbajini panelet prej xhami të derës
nga pjesa e sipërme dhe nxirrini
jashtë me kujdes një nga një. Filloni
nga paneli i sipërm. Sigurohuni që
xhami të rrëshqasë jashtë
mbështetëseve krejtësisht.
3. Mbylleni derën e furrës deri në
gjysmë në pozicionin e parë të
hapjes. Më pas ngrini dhe tërhiqeni
përpara dhe hiqeni derën nga vendi.
8. Pastrojini panelet prej xhami me ujë
dhe sapun. Thajini me kujdes panelet
prej xhami. Mos i pastroni panelet e
xhamit në enëlarëse.
Kur pastrimi të ketë mbaruar, instaloni
panelin e xhamit dhe derën e furrës.
Sigurohuni që t’i rivendosni panelet prej
xhami (A dhe B) në rendin e duhur.
Kontrolloni për simbolin/printimin në
secilën anë të panelit të xhamit, secili
prej paneleve të xhamit duket ndryshe
për ta bërë çmontimin dhe montimin më
të lehtë.
Kur instalohet saktë korniza e derës
kërcet.
A
B
4. Vendoseni derën mbi një leckë të
butë në një sipërfaqe të
qëndrueshme.
5. Kapeni kornizën (B) në buzën e
sipërme të derës nga të dyja anët
dhe shtyjeni nga brenda për të çliruar
mbërtheckën.
2
Sigurohuni që të instaloni panelin e mesit
të xhamit siç duhet në vendin e tij.
B
1
6. Tërhiqeni kornizën e derës përpara
për ta hequr.
A
B
32
www.electrolux.com
12.7 Mënyra e ndërrimit:
Llamba
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike.
Llamba mund të jetë e
nxehtë.
1. Fikni furrën. Prisni derisa furra të jetë
ftohur.
2. Shkëputeni furrën nga priza e
korrentit.
3. Vendosni një pëlhurë në fund të
zgavrës.
Llambushka e pasme
1. Rrotullojeni kapakun prej xhami të
llambës për ta hequr.
2. Pastroni kapakun prej xhami.
3. Ndërroni llambën me një llambë të
përshtatshme që i reziston
nxehtësisë 300 °C.
4. Montoni kapakun prej xhami.
KUJDES!
Llambën halogjene kapeni
gjithmonë me një pecetë për
të evituar djegien e mbetjeve
të yndyrshme mbi llambë.
13. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
13.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Nuk arrini ta aktivizoni ose
ta vini në punë furrën.
Furra nuk është e lidhur
me rrjetin elektrik ose nuk
është lidhur saktë.
Kontrolloni nëse furra
është e lidhur saktë me
rrjetin elektrik (referojuni
skemës së lidhjes nëse
ka).
Furra nuk nxehet.
Furra është çaktivizuar.
Aktivizoni furrën.
Furra nuk nxehet.
Nuk është vendosur ora.
Vendosni orën.
Furra nuk nxehet.
Nuk janë bërë cilësimet e
nevojshme.
Sigurohuni që cilësimet të
jenë të sakta.
Furra nuk nxehet.
Fikja automatike është
aktivizuar.
Referojuni kapitullit “Fikja
automatike”.
Furra nuk nxehet.
Bllokimi për fëmijët është i
aktivizuar.
Referojuni “Përdorimi i
Bllokimit për fëmijët”.
Furra nuk nxehet.
Dera nuk është mbyllur siç
duhet.
Mbylleni derën plotësisht.
SHQIP
33
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Furra nuk nxehet.
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
mosfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht,
kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
Llamba nuk funksionon.
Llamba është me defekt.
Zëvendësoni llambën.
Mbi ushqim dhe në
brendësi të furrës është
formuar avull dhe
kondensim.
Ushqimi i gatuar është
lënë në furrë për një kohë
të gjatë.
Mos i lini gatimet në furrë
për më shumë se 15 - 20
minuta pas përfundimit të
procesit të gatimit.
Ekrani shfaq “C3”.
Funksioni i pastrimit nuk
punon. Nuk e keni mbyllur
derën e furrës plotësisht,
ose kyçi i derës është me
defekt.
Mbylleni derën plotësisht.
Ekrani shfaq “F102”.
•
•
•
Nuk e keni mbyllur
derën plotësisht.
Kyçi i derës ka defekt.
•
•
Ekrani shfaq një kod
defekti i cili nuk është në
këtë tabelë.
Ka një defekt elektrik.
•
•
Mbylleni derën
plotësisht.
Çaktivizoni furrën me
anë të siguresës së
shtëpisë ose të çelësit
të sigurisë te kutia e
siguresave dhe
aktivizojeni sërish.
Nëse në ekran shfaqet
“F102” sërish,
kontaktoni me
Departamentin e
Kujdesit ndaj Klientit.
Çaktivizoni furrën me
anë të siguresës së
shtëpisë ose të çelësit
të sigurisë te kutia e
siguresave dhe
aktivizojeni sërish.
Nëse në ekran shfaqet
sërish kodi i defektit,
kontaktoni me
Departamentin e
Kujdesit ndaj Klientit.
34
www.electrolux.com
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Pajisja është aktivizuar
Modaliteti i demonstrimit
dhe nuk nxehet. Ventilatori është i aktivizuar.
nuk punon. Ekrani shfaq
"Demo".
1. Çaktivizoni furrën.
2. Shtypni dhe mbani
butonin .
3. Shifra e parë në ekran
dhe treguesi Demo
fillojnë të pulsojnë.
4. Fusni kodin 2468 duke
shtypur butonat
ose
për të ndryshuar
vlerat dhe shtypni
për të konfirmuar.
5. Shifra e radhës fillon të
pulsojë.
6. Modaliteti Demo
çaktivizohet kur
konfirmoni shifrën e
fundit dhe kodi është i
saktë.
Në ekran shfaqet “12.00”.
Ka pasur ndërprerje të
energjisë.
13.2 Të dhëna për shërbimin
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje,
kontaktoni shitësin tuaj oseme një
qendër shërbimi të autorizuar.
Rivendosni orën.
parametrave. Etiketa e specifikimeve
gjendet në kornizën ballore të hapësirës
së furrës. Mos e hiqni pllakën e
specifikimeve nga pjesa e brendshme e
furrës.
Të dhënat e nevojshme për qendrën e
shërbimit ndodhen në etiketën e
Rekomandojmë që ju t'i shkruani të dhënat këtu:
Modeli (MOD.)
.........................................
Numri i produktit (PNC)
.........................................
Numri serial (S.N.)
.........................................
14. EFIKASITETI ENERGJETIK
14.1 Informacioni i produktit dhe Fleta e informacionit të produktit*
Emri i furnitorit
Electrolux
Identifikimi i modelit
EOF4P74X 949498126
Indeksi i efikasitetit energjetik
81.2
Klasi i efikasitetit të energjisë
A+
SHQIP
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde,
regjimi tradicional
0.93 kWh/cikël
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde,
regjimi me ventilim
0.69 kWh/cikël
Numri i zgavrave
1
Burimi i nxehtësisë
Elektriciteti
Volumi
72 l
Lloji i furrës
Furrë inkaso
Masa
31.7 kg
35
* Për Bashkimin Evropian sipas Rregulloreve të BE-së 65/2014 dhe 66/2014.
Për Republikën e Bjellorusisë sipas STB 2478-2017, Shtojca G; STB 2477-2017,
Anekset A dhe B.
Për Ukrainën sipas 568/32020.
Kategoria e efikasitetit të energjisë nuk aplikohet për Rusinë.
EN 60350-1 - Pajisje shtëpiake gatimi me energji elektrike - Pjesa 1: Diapazonet,
furrat, furrat me avull dhe skarat - Mënyrat e vlerësimit të performancës.
14.2 Kursimi i energjisë:
Furra ka disa karakteristika
që ju ndihmojnë të kurseni
energji gjatë gatimit të
përditshëm.
Sigurohuni që dera e furrës të jetë e
mbyllur mirë kur furra është në punë.
Mos e hapni derën shumë shpesh gjatë
gatimit. Mbajeni guarnicionin e derës të
pastër dhe sigurohuni që të jetë i fiksuar
mirë në vend.
Përdorni enë metalike për të përmirësuar
kursimin e energjisë.
Kur është e mundur, mos e ngrohni
paraprakisht furrën përpara se të
gatuani.
Mbajini periudhat e pushimit mes
gatimeve sa më të shkurtra që të jetë e
mundur kur përgatisni pak gatime
njëkohësisht.
Gatimi me ventilator
Kur është e mundur, përdorni funksionet
e gatimit me ventilator për të kursyer
energji.
Nxehtësia e mbetur
Nëse aktivizohet një program me
përzgjedhje të kohës Kohëzgjatja ose
Përfundimi dhe koha e gatimit i kalon 30
minuta, elementet nxehëse çaktivizohen
automatikisht më shpejt në disa
funksione të furrës.
Ventilatori dhe llamba vazhdojnë të
funksionojnë. Kur fikni furrën, ekrani
tregon ngrohjen e mbetur. Ju mund ta
përdorni këtë nxehtësi për të mbajtur
ushqimin e ngrohtë.
Kur gatimi zgjat më shumë se 30 minuta,
reduktoni temperaturën e furrës në
minimum, 3 - 10 minuta përpara
përfundimit të gatimit. Nxehtësia e
mbetur brenda furrës do të vazhdojë të
gatuajë.
Përdoreni nxehtësinë e mbetur për të
ngrohur gatimet e tjera.
Mbajtja e ushqimeve të ngrohta
Zgjidhni cilësimin më të ulët të
mundshëm të temperaturës për të
përdorur nxehtësinë e mbetur dhe për ta
mbajtur ushqimin të ngrohtë. Në ekran
shfaqet treguesi ose temperatura e
nxehtësisë së mbetur.
36
www.electrolux.com
Pjekje vent. me lagështirë
Funksion i projektuar për të kursyer
energjinë gjatë gatimit.
Kur përdorni këtë funksion llamba fiket
automatikisht pas 30 sekondash.
15. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
МАКЕДОНСКИ
37
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ................................................................... 38
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.......................................................................... 40
3. МОНТАЖА....................................................................................................... 43
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ............................................................................... 45
5. КОНТРОЛНА ТАБЛА.......................................................................................45
6. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА............................................................................ 46
7. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА...........................................................................46
8. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ........................................................................ 48
9. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ........................................................................50
10. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.......................................................................52
11. ПОМОШ И СОВЕТИ......................................................................................53
12. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ........................................................................................65
13. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ.......................................................................69
14. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ...................................................................... 73
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што одлучивте да купите апарат Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добро дојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
38
1.
www.electrolux.com
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтирање и користење на апаратот, ве
молиме внимателно да ги прочитате приложените
упатства. Производителот не сноси одговорност за
направена повреда или штета кои се резултат на
неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте
ги упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Сигурност за деца и ранлива категорија на
лица
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не смее да биде во дофат на деца меѓу 3 и 8
годишна возраст и лицата со големи и сложени
препреки во развојот освен ако не се под постојан
надзор.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Не оставајте ги децата да си играат со апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога тој работи или кога се лади.
Достапните делови може да станат жешки за
време на употреба.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба
да вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
МАКЕДОНСКИ
39
1.2 Општа безбедност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Само квалификувано лице може да го монтира
уредот и да го замени кабелот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите
достапни делови се вжештуваат за време на
употребата. Треба да се внимава да не се
допираат грејачите.
Секогаш користете ракавици за рерна за вадење
или ставање прибор или огноотпорни садови.
Пред чистење и одржување, исклучете го апаратот
од напојувањето.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред да ја менувате
сијалицата во печката, уверете се дека уредот е
исклучен, за да ја избегнете можноста од струен
удар.
Не користете го апаратот пред да го монтирате во
вградената конструкција.
Не користете чистач на пареа за чистење на
апаратот.
Не користете груби абразивни средства или остри
метални стругалки за да го чистите стаклото на
вратата, бидејќи тоа може да предизвика прскање
на стаклото.
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
Претечената храна мора да се отстрани пред
чистење со пиролиза. Извадете ги сите делови од
рерната.
За да ги извадите држачите на решетките,
повлечете го предниот дел од држачот на
решетката, а потоа задниот крај настрана од
страничните ѕидови. Монтирајте ги држачите на
решетките по обратен редослед.
40
www.electrolux.com
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Не влечете го апаратот за рачката.
Монтирајте го апаратот во сигурно
и погодно место кое ги исполнува
потребите за монтажа.
Одржувајте минимална
оддалеченост од другите апарати и
делови.
Преда да го монтирате апаратот,
проверете дали вратата на печката
се отвара со леснотија.
Апаратот е опремен со електричен
систем за ладење. Мора да се
користи со електрично напојување.
Минимална висина
на плакар
(Минимална
висина на плакар
под површината за
готвење)
590 (600) mm
Должина на плакар
560 mm
Длабочина на
плакар
Широчина на
задниот дел од
апаратот
559 mm
Длабочина на
апаратот
569 mm
Вградена
длабочина на
апаратот
548 mm
Длабочина со
отворена врата
1022 mm
Минимална
големина на
отворот за
вентилација.
Отвор ставен на
дното на задната
страна
560x20 mm
Должина на
кабелот за струја.
Кабелот е ставен
во десниот агол од
задната страна
1500 mm
Завртки за
монтирање
4x25 mm
2.2 Поврзување на струјата
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
550 (550) mm
Висина на
предниот дел од
апаратот
594 mm
Висина на задниот
дел од апаратот
576 mm
Широчина на
предниот дел од
апаратот
595 mm
•
•
•
•
•
•
Секое поврзување со струја треба
да биде направено од
квалификуван електричар.
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
Погрижете се да не ги оштетите
приклучокот за струја и кабелот.
Доколку кабелот за струја на
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
апаратот треба да се замени, тоа
мора да го направи нашиот
Овластен сервисен центар.
Не дозволувајте кабелот да дојде
во допир со или да биде близу до
вратата на апаратот, особено кога
работи или кога вратата е жешка.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови
мора да се поврзе на таков начин
што нема да може да се извади без
алатки.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за
струја.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи
на линија, осигурувачи
(осигурувачи на вртење извадени
од држачот), заземјување и
контактори.
Електричната инсталација мора да
има изолациски уред кој што ви
овозможува да го исклучите
апаратот од приклучокот за струја
од сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со
ширина од најмалку 3 мм.
Целосно затворете ја вратата на
апаратот пред да го поврзите
главниот штекер со приклучокот за
струја.
Апаратот е снабден со приклучок и
кабел за струја.
Вкупна моќност
(W)
Дел од кабелот
(mm²)
максимум 1380
3 x 0.75
максимум 2300
3x1
максимум 3680
3 x 1.5
Кабелот за заземјување (зелен / жолт
кабел) мора да биде 2 cm подолг од
кабелот за фаза и кабелот за нула
(синиот и кафеавиот кабел).
2.3 Употребете го
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници или
струен удар или
експлозија.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Типови на кабли кои може да се
монтираат или да се заменуваат за
Европа:
•
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
•
За делот на кабелот, видете ја
вкупната моќност на плочката за
спецификации. Исто така може да
видите во табелата:
41
•
Овој апарат е само за домашна
употреба.
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Погрижете се отворите за
вентилација да не бидат блокирани.
Не оставајте го апаратот без
надзор додека работи.
Исклучувајте го апаратот по секоја
употреба.
Внимавајте кога ја отворате
вратата на апаратот додека тој
работи. Може да се ослободи
жежок воздух.
Не ракувајте со апаратот со влажни
раце или кога тој има контакт со
вода.
Не притискајте на отворената
врата.
Не употребувајте го апаратот како
работна површина или како простор
за складирање.
Внимателно отворајте ја вратата на
апаратот. Користењето на состојки
со алкохол може да предизвика
мешање на алкохол и воздух.
Кога ја отворате вратата, не
дозволувајте апаратот да дојде во
контакт со искри или отворен оган.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
42
www.electrolux.com
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
•
•
•
•
•
•
За да го заштитите емајлот од
оштетување или губење на бојата:
– не ставајте огноотпорни садови
или други предмети директно
на дното на апаратот.
– не ставајте алуминиумска
фолија директно на дното на
внатрешноста на апаратот.
– не ставајте вода директно во
врелиот апарат.
– не чувајте влажни чинии или
храна во апаратот откако сте
завршиле со готвењето.
– бидете внимателни при
отстранување или поставување
на приборот.
Обезбојувањето на емајлот или на
не'рѓосувачкиот челик нема ефект
врз работата на апаратот.
Користете длабока тава за влажни
колачи. Овошните сокови
предизвикуваат дамки кои може да
останат постојано.
Овој апарат е наменет само за
готвење. Не смее да се користи за
други намени, на пример за
загревање на простории.
Секогаш гответе со затворена
врата на печката.
Ако апаратот е монтиран зад плоча
од мебел (на пр. врата) вратата не
смее да се затвора кога апаратот е
во функција. Може да се насобере
топлина и влага зад панелот на
затворениот мебел и да предизвика
оштетување на апаратот, на
куќиштето или на подот. Не
затворајте ја плочата на мебелот
додека не се излади целосно
апаратот по употреба.
2.4 Грижа и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
пожар или оштетување на
апаратот.
•
Пред одржување, исклучете го
апаратот и извадете го приклучокот
за струја од штекерот.
•
•
•
•
•
•
Проверете дали апаратот е ладен.
Постои опасност од кршење на
стаклените плочи.
Веднаш заменете ги стаклените
плочи на вратата ако се оштетени.
Стапете во контакт со Овластен
сервисен центар.
Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на
површинскиот материјал.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунгери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
Доколку користите спреј за печка,
следете ги безбедносните
инструкции на пакувањето.
Не чистете го каталитичкиот емајл
(ако го има) со детергенти.
2.5 Чистење со пиролиза
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди /
Пожари / Хемиски
испарувања (гасови) во
режим на пиролиза.
•
•
•
•
Пред да ја спроведете функцијата
самостојно чистење со пиролиза
или пред првата употреба, од
внатрешноста на печката извадете
ги следните работи:
– сите остатоци од храна, масло
или истурени маснотии /
наслаги.
– сите предмети што можат да се
извадат (вклучително
решетките, страничните шини
итн., обезбедени со
производот), особено
нелепливите тенџериња,
тавите, тацните, приборот итн.
Внимателно прочитајте ги
упатствата за чистење со пиролиза.
Држете ги децата подалеку од
апаратот додека работи
Пиротичкото чистење.
Апаратот станува многу жежок и
испушта жежок воздух од предните
вентилатори за ладење.
Чистењето со пиролиза е операција
на висока температура што може
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
да ослободи испарувања од
остатоците од готвењето и
материјалите на садовите, и затоа
на купувачите им се препорачува
следново:
– обезбедете добра вентилација
за време и после секое чистење
со пиролиза.
– обезбедете добро
проветрување за време и по
првата употреба при
максимална температура за
работа.
За разлика од луѓето, некои птици и
влекачи може да бидат крајно
чувствителни на потенцијалните
испарувања што се испуштаат за
време на чистењето на сите
пиролитички рерни.
– Отстранете ги сите
миленичиња (посебно птици) од
близината на местото на
апаратот за време и после
Пиролитичкото чистење и на
почеток пуштете го да работи
на максимална температура во
добро проветрена просторија.
Малите домашни животни можат
исто така да бидат многу
чувствителни на локалните
промени во температурата во
близина на сите пиролитички рерни
кога работи пиролитичката
програма за самочистење.
Нелепливите површини на
тенџерињата, тавите, тацните,
приборот и сл. може да се оштетат
од пиролитичкото чистење на
висока температура кај сите
пиролитички рерни и можат да
бидат и извор на испарувања со
мала штетност.
Испарувањата што ги испуштаат
сите Пиролитички рерни / Остатоци
3. МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
43
од готвење се опишани како
нештетни за луѓето, вклучително и
за мали деца, или лица со хронични
болести.
2.6 Внатрешна светилка
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
•
•
•
Видот на светилката или на
халогената лампа која се користи
за овој апарат е само за употреба
во апарати за домаќинство. Не
употребувајте ја за осветлување во
куќата.
Пред да ја замените светилката,
исклучете го апаратот од
напојувањето.
Користете само светилки со истите
спецификации.
2.7 Сервисирање
•
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
Користете само оригинални
резервни делови.
2.8 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
•
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
Извадете ја кваката на вратата за
да спречите затварање на деца или
миленици во апаратот.
44
www.electrolux.com
3.1 Вградување
548
21
min. 550
80
60
520
114
18
20
600
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
3.2 Прицврстување на
печката за плакар
523
МАКЕДОНСКИ
45
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
4.1 Генерален преглед
1 2
3
4
5
5
6
4
9
3
7
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Контролна плоча
Копче за греење на печката
Екран
Контролно копче (за температура)
Греач
Светло
Вентилатор
Држач за решетка, се вади
Позиции на полици
8
4.2 Прибор
•
•
•
Решетка
За садови за готвење, калапи за
торта, тави за печење.
Плех за печење
За колачи и кори.
•
Скара- / Длабока тава
За печење тесто и месо или како
сад за собирање маснотија.
Телескопски шини
За решетки и плехови.
5. КОНТРОЛНА ТАБЛА
5.1 Копчиња
Сензорско поле / Копче Функција
Опис
МИНУС
За да го поставите времето.
ЧАСОВНИК
За да ја поставите функцијата на
часовникот.
ПЛУС
За да го поставите времето.
5.2 Екран
A
G
F
E
B
D
C
A. Тајмер / Температура
B. Показател за загревање и за
преостаната топлина
C. Сензор за температура (само
избрани модели)
D. Брава на врата (само избрани
модели)
E. Часови / минути
46
www.electrolux.com
F. Демо режим (само кај некои
модели)
G. Функции на часовникот
6. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
За да го поставите
Точното време погледајте
во поглавјето „Функции на
часовникот“.
6.1 Прво чистење
Извадете ги сите додатоци и држачите
на решетките што се вадат од печката.
Видете го поглавјето „Нега и чистење“.
Исчистете ги печката и додатоците
пред првата употреба.
Ставете ги додатоците и држачите кои
се вадат назад во нивната првобитна
позиција.
1. Поставете ја функцијата .
Поставете максимална
температура.
2. Оставете ја печката да работи
околу еден час.
3. Поставете ја функцијата .
Поставете максимална
температура.
4. Оставете ја печката да работи
околу 15 минути.
5. Исклучете ја печката и оставете да
се излади.
Дополнителниот прибор може да
стане потопол од обично. Печката
може да испушта миризба и чад.
Погрижете се да има доволен проток
на воздух во собата.
6.2 Предзагревање
Загрејте ја празната печка пред
првата употреба.
7. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
7.1 Тркалца коишто се
повлекуваат
За да го користите апаратот,
притиснете го тркалцето. Контролното
копче излегува надвор.
7.2 Функции за греење
Функција на Примена
печката
Печката е исклучена.
Положба на
исклучено
Готвење со
вентилатор
За печење на три
решетки истовремено
и за сушење храна.
Поставете ја
температурата за 20 40 °C пониска од
Конвенционално
готвење.
МАКЕДОНСКИ
Функција на Примена
печката
За печење тесто и
месо на едно ниво на
Конвенциона решетката.
лно готвење
47
Функција на Примена
печката
Печете со
влажен
воздух
Функцијата е
направена за
штедење на
електрична енергија
за време на
готвењето. За
упатството за
готвење, видете во
поглавјето „ Напомени
и корисни совети“,
Печете со влажен
воздух. Вратата на
печката треба да биде
затворена за време на
готвењето со што
функцијата не би се
прекинала и за да се
осигурате дека
печката работи со
највисока можна
енергетска
ефикасност. Кога ја
користите оваа
функција,
температурата во
внатрешноста може
да биде различна од
поставената
температура.
Преостанатата
топлина е
искористена.Јачината
на топлината може да
биде намалена. За
општи препораки за
штедење на енергија
видете во поглавјето
„Енергетска
ефикасност“,
Штедење на енергија.
Оваа функција се
користеше за
дефинирање на
класата на енергетска
ефикасност EN
60350-1. Кога ќе ја
користите оваа
функција, светлото
автоматски се
исклучува после 30
секунди.
48
www.electrolux.com
Функција на Примена
печката
Функција на Примена
печката
За печење рамни
парчиња храна во
Брзо Печење големи количини и за
печење тостови од
леб.
Турбопечење
Функција за
пица
месо
За печење на
поголеми парчиња
месо или живина со
коски на една позиција
на решетка. Исто и за
запекување и
потпекување.
Пиролиза
За активирање на
пиролитичко чистење
на печката. Оваа
функција ја согорува
заостанатата
нечистотија во
печката.
7.3 Поставување на функција
за греење
За подготвување
многу меки, сочни
печења.
1. Завртете го копчето за функции на
греење за да одберите функција
на греење.
2. Свртете го контролното копче за
да одберите температура.
Светлото се пали кога печката работи.
3. За да ја исклучите печката,
завртете го тркалцето за
функциите на рерната во
положбата за исклучување.
За одржување на
топлината на храната.
7.4 Показно светло за
загревање
За печење на пица. За
појако печење и
крцкаво дно.
Одржување
на топлина
Кога функцијата на печката работи,
За одмрзнување на
храна (зеленчук и
Одмрзнувањ овошје). Времето за
одмрзнување зависи
е
од количеството и
големината на
замрзнатата храна.
линиите на екранот
се појавуваат
една по една кога температурата во
печката се зголемува и исчезнуваат
кога се намалува.
8. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ
8.1 Табела со функции на
часовникот
Функција
часовник
ТОЧНО
ВРЕМЕ
Функција
часовник
Примена
За да го прикажува
или менува точното
време. Можете да го
промените точното
време само кога
печката е исклучена.
ТРАЕЊЕ
Примена
За да одредите колку
долго работи печката.
Користете го само кога
е поставена
функцијата на
печката.
МАКЕДОНСКИ
Функција
часовник
2. Притиснете
за да потврдите и
да поставите минути.
Примена
За поставка кога е
исклучена печката.
Користете го само кога
е поставена
функцијата на
печката.
КРАЈ
За комбинација со
ОДЛОЖУВА функцијата ТРАЕЊЕ и
КРАЈ.
ЊЕ НА
ВРЕМЕ
Употребете го за да
ПОТСЕТНИК поставите време за
ВО МИНУТИ одбројување. Оваа
функција нема
влијание врз работата
на печката.
ПОТСЕТНИК ВО
МИНУТИ можете да
поставите во секое
време, дури и кога
печката е исклучена.
00:00
ТАЈМЕР ЗА
ОДБРОЈУВА
ЊЕ
Ако не сте поставиле
некоја друга функција
со часовник
ТАЈМЕРОТ ЗА
ОДБРОЈУВАЊЕ
автоматски ќе
надгледува колку
долго ќе работи
печката.
Почнува да работи
веднаш штом печката
почне да загрева.
Тајмерот за
одбројување не може
да се користи со
функциите: ТРАЕЊЕ,
КРАЈ.
8.2 Поставување и менување
на времето
После првото вклучување во мрежа,
почекајте се додека не се појави на
екранот
и "12:00". "12" трепка.
или
1. Притиснете на
поставите часот.
49
за да го
Екранот покажува
време. "00" трепка.
и поставеното
3. Притиснете на
или
за да ги
поставите тековните минути.
за да го
4. Притиснете на
потврдите или ппоставеното точно
време ќе биде автоматски
зачувано после 5 секунди.
Екранот го прикажува новото време.
За да го смените времето, притискајте
неколку пати се додека показателот
за функцијата за точно време во денот
не почне да трепка.
8.3 Поставување на
функцијата ТРАЕЊЕ
1. Поставете функција на греење.
2. Притиснете на
додека
повеќе пати се
не почне да трепка.
3. Притиснете на
или на
за да
поставите минути и потоа часови.
за да потврдите.
Притиснете на
На поставеното врме за Траење се
огласува акустичен сигнал 2 минути.
и поставеното време трепкаат на
екранот. Печката се исклучува
автоматски.
4. Притиснете некое копче или
отворете ја вратата на печката за
да го исклучите звучниот сигнал.
5. Завртете го тркалцето за
функциите за греење на
положбата исклучено.
8.4 Поставување на
функцијата КРАЈ
1. Поставете функција на греење.
2. Притиснете на
додека
повеќе пати се
не почне да трепка.
3. Притиснете на
или на
за да
поставите часови и потоа минути.
за да потврдите.
Притиснете на
На поставеното врме за Крај се
огласува акустичен сигнал 2 минути.
и поставеното време трепкаат на
50
www.electrolux.com
екранот. Печката се исклучува
автоматски.
4. Притиснете некое копче или
отворете ја вратата на печката за
да го исклучите звучниот сигнал.
5. Завртете го тркалцето за
функциите за греење на
положбата исклучено.
8.5 Поставување на
функцијата ОДЛОЖУВАЊЕ
ВРЕМЕ
1. Поставете функција на греење.
2. Притиснете на
додека
повеќе пати се
не почне да трепка.
3. Притиснете на
или на
за
поставување на минути и час на
времето за ТРАЕЊЕ. Притиснете
за да потврдите.
на
На екранот се прикажува
трепка.
што
или на
за
4. Притиснете на
поставување на минути и час на
времето за КРАЈ. Притиснете на
за да потврдите. На екранот се
и поставената
прикажува
температура.
Апаратот автоматски се вклучува
покасно, работи за време на
поставеното ТРАЕЊЕ и запира на
поставенето време за КРАЈ.
На поставеното врме за КРАЈ се
огласува акустичен сигнал 2 минути.
и поставеното време трепкаат на
екранот. Печката е исклучена.
5. Притиснете некое копче или
отворете ја вратата на печката за
да го исклучите звучниот сигнал.
6. Завртете го тркалцето за
функциите за греење на
положбата исклучено.
8.6 Поставување на
функцијата ПОТСЕТНИК ВО
МИНУТИ
Потсетникот во минути може да биде
поставен и кога работи и кога печката
е исклучена.
1. Притиснете на
додека
повеќе пати се
не почне да трепка.
2. Притиснете на
или на
за да
поставите секунди и потоа минути.
Кога поставеното време е подолго
од 60 минути,
се појавува на
екранот.
3. Поставете ги часовите.
4. ПОТСЕТНИК ВО МИНУТИ
автоматски се вклучува после пет
секунди.
После 90% од поставеното време,
се огласува звучен сигнал.
5. Кога поставеното време ќе истече,
се огласува звучен сигнал 2
минути. "00:00" и
трепкаат на
екранот. Притиснете го кое било
копче за да го исклучите сигналот.
8.7 ТАЈМЕР ЗА
ОДБРОЈУВАЊЕ
За да го ресетирате Тајмерот за
одбројување, притиснете и задржете
и . Тајмерот повторно започнува
да одбројува.
9. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
9.1 Вметнување на
дополнителниот прибор
Решетка:
Турнете ја решетката меѓу водилките
на држачот за решетката и проверете
дали ногалките се свртени надолу.
МАКЕДОНСКИ
Мало вовлекување на
горниот дел ја зголемува
сигурноста. Вовлечените
делови исто така
функционираат и како
уреди против остри
рабови. Големиот раб
околу полицата го
спречува садот за готвење
да се излизга.
Плех за печење/Длабока тава:
Турнете го плехот за печење /
длабоката тава меѓу водилките на
држачот за решетката.
9.2 Телескопски шини
Чувајте го упатството за
монтирање на
телескопските шини за
идна употреба.
Со телескопските шини можете да ги
ставате и да ги вадите решетките
многу полесно.
Решетката и плехот за печење /
длабоката тава заедно:
Турнете го плехот за печење /
длабоката тава помеѓу водилките на
држачот и решетката на водилките
горе.
ВНИМАНИЕ!
Не чистете ги
телескопските шини во
машина за миење садови.
Не подмачкувајте ги
телескопските шини.
1. Извлечете ја десната и левата
телескопска шина.
°C
2. Поставете ја решетката на
телескопските шини, а потоа
нежно турнете ги во печката.
51
52
www.electrolux.com
Пред да ја затворите вратата на
печката, проверете дали целосно сте
ги турнале телескопските шини внатре
во апаратот.
°C
10. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
10.1 Користење на Брава за
деца
Кога Брава за деца е вклучена,
вратата е заклучена и печката не
може да се вклучи случајно.
1. Погрижете се тркалцето за
функции на рерната да биде на
положбата исклучено.
2. Притиснете и задржете на
и на
истовремено 2 секунди.
се
Се огласува сигнал. SAFE и
прикажуваат на екранот. Вратата е
заклучена.
Симболот се појавува на
екранот исто така кога е
вклучена функцијата
Пиролиза.
За да ја исклучите Брава за деца,
повторете го чекор 2.
10.2 Показно светло за
преостаната топлина
Кога ќе ја исклучите печката, на
екранот се прикажува показателот за
преостаната топлина
ако
температурата во печката е повисока
од 40 °C.
10.3 Автоматско исклучување
Заради безбедносни причини, печката
автоматски се исклучува после некое
време, ако функцијата за греење на
печката работи и не се променети
поставките.
(°C)
(ч)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - максимум
3
Автоматското исклучување не работи
со следните функции: Светло,
Траење, Крај на готв..
10.4 Вентилатор за ладење
Кога работи печката, вентилаторот за
ладење се вклучува автоматски за да
ги одржува ладни површините на
печката. Ако ја исклучите печката,
вентилаторот за ладење продолжува
да работи додека печката не се
излади.
10.5 Безбедносен термостат
Неправилната работа на печката или
дефектните компоненти може да
предизвикаат опасно прегревање. За
да се спречи тоа, печката има
безбедносен термостат што го
прекинува напојувањето со струја.
Печката автоматски се вклучува
МАКЕДОНСКИ
53
повторно кога температурата ќе се
намали.
11. ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
Температурата и
времињата на печење во
табелите се дадени само
како водич. Тие зависат од
рецептите и квалитетот и
количината на состојките
што се употребуваат.
11.1 Препораки за готвење
Печката има пет нивоа на решетката.
намалува времето на готвење и
потршувачката на енергија.
Печење колачи
Не отворајте ја вратата на печката
пред да поминат 3/4 од времето за
печење.
Ако користите два плеха за печење
истовремено, оставете го нивото
помеѓу нив празно.
Готвење месо и риба
Користете длабока тава за многу
мрсна храна за да спречите појава на
трајни дамки во печката.
Бројте ги нивоата на решетката од
дното на рерната.
Оставете го месото да постои околу
15 минути пред да го сечете за да не
му истечат соковите.
Вашата печка може да ги пече тестото
или месото различно од печката што
сте ја имале порано. Табелите дадени
подолу со стандардните поставки за
температура, време на готвење и
позиција на решетката.
За да спречете појава на многу чад во
печката за време на печењето месо,
додадете малку вода во длабоката
тава. За спречување на кондензација
на чад, додадете вода секогаш кога
истата ќе се исуши.
Ако не можете да ги најдете
нагодувањата за одреден рецепт,
побарајте нешто слично.
Времетраење на готвењето
Времетраењето на готвењето зависи
од видот на храна, нејзината густина и
зафатнина.
Апаратот е опремен со специјален
систем кој обезбедува струење на
воздухот и постојано кружење на
пареата. Со овој систем може да
готвите во опкружување со пареа, со
што јадењата ќе останат сочни
одвнатре, а крцкави однадвор. Го
На почеток, следете го работењето на
рерната кога готвите. Најдете ги
најдобрите поставки (температура,
време на готвење итн.) за вашите
садови, рецепти и количества кога го
користите овој апарат.
54
www.electrolux.com
11.2 Печење на тесто и месо
КОЛАЧИ
Конвенционално
готвење
Готвење со
вентилатор
(мин)
(°C)
(°C)
Рецепти со
матење
170
2
160
3 (2 и 4)
45 - 60
Калап за
колачи
Тесто без
квасец
170
2
160
3 (2 и 4)
20 - 30
Калап за
колачи
Колач со
сирење и
матеница
170
1
165
2
80 - 100 Калап за
колачи, Ø 26
cm
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Плех за
печење
Торта со
џем
170
2
165
2
30 - 40
Калап за
колачи, Ø 26
cm
Пандишпан
170
2
150
2
40 - 50
Калап за
колачи, Ø 26
cm
Божиќен
колач,
загрејте ја
рерната
празна
160
2
150
2
90 - 120 Калап за
колачи, Ø 20
cm
Колач со
сливи,
загрејте ја
рерната
празна
175
1
160
2
50 - 60
Калап за леб
Мафинс
Колачи,
загрејте ја
рерната
празна
170
3
150 160
3
20 - 30
Плех за
печење
-
140 150
2и4
25 - 35
Плех за
печење
Мафинс
Колачи, две
нивоа,
загрејте ја
рерната
празна
МАКЕДОНСКИ
55
КОЛАЧИ
Конвенционално
готвење
Готвење со
вентилатор
(мин)
(°C)
(°C)
Мафинс
Колачи, три
нивоа,
загрејте ја
рерната
празна
-
-
140 150
1, 3 и 5
30 - 45
Плех за
печење
Бисквити
140
3
140 150
3
25 - 45
Плех за
печење
Бисквити,
две нивоа
-
-
140 150
2и4
35 - 40
Плех за
печење
Бисквити,
три нивоа
-
-
140 150
1, 3 и 5
35 - 45
Плех за
печење
Пуслици
120
3
120
3
80 - 100 Плех за
печење
Пуслици,
две нивоа,
загрејте ја
рерната
празна
-
-
120
2и4
80 - 100 Плех за
печење
Кифлички,
загрејте ја
рерната
празна
190
3
190
3
12 - 20
Плех за
печење
Еклери
190
3
170
3
25 - 35
Плех за
печење
Еклери, две нивоа
-
170
2и4
35 - 45
Плех за
печење
Пити со
овошје
180
2
170
2
45 - 70
Калап за
колачи, Ø 20
cm
Богат колач
со овошје
160
1
150
2
110 120
Калап за
колачи, Ø 24
cm
Презагрејте ја печката празна.
56
www.electrolux.com
ЛЕБ И ПИЦА
Конвенционално Готвење со
готвење
вентилатор
(мин)
(°C)
(°C)
Бел леб, 1 - 2 190
парчиња, 0,5
kg секое
1
190
1
60 - 70
-
Р’жан леб,
190
загревање не
е потребно
1
180
1
30 - 45
Калап за
леб
Кифлички, 6 - 190
8 кифлички
2
180
2 (2 и 4)
25 - 40
Плех за
печење
Пица
230 250
1
230 - 250 1
10 - 20
Плех за
печење /
Длабока
тава
Земички
200
3
190
10 - 20
Плех за
печење
3
Презагрејте ја печката празна.
Употребете калап за торта.
ОВОШНИ ТОРТИЧКИ
Конвенционално
готвење
Готвење со
вентилатор
(мин)
(°C)
(°C)
Колач од паста,
загревање не е
потребно
200
2
180
2
40 - 50
Колач со зеленчук,
загревање не е
потребно
200
2
175
2
45 - 60
Киш
180
1
180
1
50 - 60
Лазања
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Канелони
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
МАКЕДОНСКИ
57
Користете го второто ниво на решетката.
Употребете решетка.
МЕСО
Конвенционалн
о готвење
Готвење со
вентилатор
(мин)
(°C)
(°C)
Говедско Месо
200
190
50 - 70
Свинско
180
180
90 - 120
Телешко месо
190
175
90 - 120
Печено говедско месо на
англиски начин, полуживо
210
200
50 - 60
Печено говедско месо на
англиски начин, средно печено
210
200
60 - 70
Печено говедско месо на
англиски начин, добро печено
210
200
70 - 75
МЕСО
Конвенционално
готвење
Готвење со
вентилатор
(мин)
(°C)
(°C)
Свинска плешка, со
кожа
180
2
170
2
120 - 150
Свинска коленица, 2
парчиња
180
2
160
2
100 - 120
Јагнешки бут
190
2
175
2
110 - 130
Цело пиле
220
2
200
2
70 - 85
Цела мисирка
180
2
160
2
210 - 240
Цела патка
175
2
220
2
120 - 150
Цела гуска
175
2
160
1
150 - 200
Зајак, исецкан на
парчиња
190
2
175
2
60 - 80
58
www.electrolux.com
МЕСО
Конвенционално
готвење
Готвење со
вентилатор
(мин)
(°C)
(°C)
Зајак, исецкан на
парчиња
190
2
175
2
150 - 200
Цел фазан
190
2
175
2
90 - 120
Користете го второто ниво на решетката.
РИБА
Конвенционално Готвење со
готвење
вентилатор
(мин)
(°C)
(°C)
Пастрмка / Спарид, 3 - 4 риби
190
175
40 - 55
Туна / Лосос, 4 - 6 филети
190
175
35 - 60
11.3 Скара
Презагрејте ја рерната празна.
Користете го четвртото ниво на решетката.
Скара со поставена максимална температура.
ПЕЧЕЊЕ НА СКАРА
(kg)
(мин)
прва страна
(мин)
втора страна
Бифтек филети, 4 парчиња
0.8
12 - 15
12 - 14
Говедски бифтек, 4 парчиња
0.6
10 - 12
6-8
Колбаси, 8
-
12 - 15
10 - 12
Свински кременадли, 4
парчиња
0.6
12 - 16
12 - 14
МАКЕДОНСКИ
ПЕЧЕЊЕ НА СКАРА
(kg)
(мин)
прва страна
(мин)
втора страна
Половина пиле, 2
1
30 - 35
25 - 30
Кебапи, 4
-
10 - 15
10 - 12
Пилешки гради, 4 парчиња
0.4
12 - 15
12 - 14
Плескавици, 6
0.6
20 - 30
-
Филети од риба, 4 парчиња
0.4
12 - 14
10 - 12
Тостирани сендвичи, 4 - 6
-
5-7
-
Тост, 4 - 6
-
2-4
2-3
11.4 Турбо-печење
Презагрејте ја рерната празна.
Користете ја првото и второто ниво на
решетката.
За да го измерите времето на печење
помножете го времето дадено во
табелата подолу со сантиметрите
дебелина на филето.
ГОВЕДСКО
(°C)
(мин)
Ростбиф или
филе, слабо
печено
190 - 200 5 - 6
Ростбиф или
филе, средно
печено
180 - 190 6 - 8
Ростбиф или
филе, добро
печено
170 - 180 8 - 10
СВИНСКО
(°C)
(мин)
Рамо / Врат /
160 - 180 90 - 120
Коленица од
шунка, 1 - 1.5 kg
Кременадли /
Голо ребро, 1 1,5 kg
170 - 180 60 - 90
Ролат од
мелено месо,
0,75 - 1 kg
160 - 170 50 - 60
Свинска
150 - 170 90 - 120
коленица,
претходно
сварена, 0,75 - 1
kg
59
60
www.electrolux.com
ПИЛЕШКО
ТЕЛЕШКО
(°C)
(°C)
(мин)
Печено
телешко, 1 kg
160 - 180 90 - 120
Телешка
коленица, 1,5 2 kg
160 - 180 120 - 150
(мин)
Половина пиле, 190 - 210 35 - 50
0,4 - 0,5 kg
секое парче
Пиле, младо
пиле, 1 - 1,5 kg
190 - 210 50 - 70
Паткa, 1,5 - 2 kg 180 - 200 80 - 100
ЈАГНЕШКО МЕСО
(°C)
(мин)
Јагнешки бут /
150 - 170 100 - 120
Печено
јагнешко, 1 - 1,5
kg
Јагнешки грб, 1
- 1,5 kg
160 - 180 40 - 60
Гускино месо,
3,5 - 5 kg
160 - 180 120 - 180
Мисирка, 2,5 3,5 kg
160 - 180 120 - 150
Мисирка, 4 - 6
kg
140 - 160 150 - 240
РИБА (НА ПАРЕА)
(°C)
Цели парчиња
риба, 1 - 1,5 kg
ПИЛЕШКО
(°C)
(мин)
Порции живина, 200 - 220 30 - 50
0.2 - 0.25 kg
секое парче
(мин)
210 - 220 40 - 60
МАКЕДОНСКИ
61
11.5 Одмрзнување
(kg)
Време на
одмрзнувањ
е (min)
Дополнително
време на
одмрзнување
(min)
Пиле
1
100 - 140
20 - 30
Положете го
пилето на
превртена тацна
поставена врз
голем сад.
Превртете на
половина од
времето.
месо
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Превртете на
половина од
времето.
Павлака
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Слатката павлака
може добро да се
измати и кога е
уште замрзната на
места.
Пастрмка
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Јагоди
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Путер
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Колач
1.4
60
60
-
11.6 Сушење - Готвење со
вентилатор
ЗЕЛЕНЧУК
Прекријте ги плеховите со мрсна
хартија или хартија за печење.
За подобар резултат, исклучете ја
рерната откако ќе истече половина од
времето за сушење, отворете ја
вратата и дозволете да се лади една
ноќ за да се доврши сушењето.
За еден плех користете трета позиција
на решетка.
За два плеха користете прва и четврта
позиција на решетка.
(°C)
(ч)
Мешунки
60 - 70
6-8
Пиперки
60 - 70
5-6
Зеленчук за супа
60 - 70
5-6
Печурки
50 - 60
6-8
Билки
40 - 50
2-3
Поставете ја температурата на 60 - 70
°C.
62
www.electrolux.com
11.7 Печете со влажен воздух
- препорачани додатоци
ОВОШЈЕ
Употребете темни и плехови и садови
кои не одбиваат светлина. Тие
подобро ја абсорбираат топлината од
светлите бои и садовите кои одбиваат
светлина.
(ч)
Сливи
8 - 10
Кајсии
8 - 10
Резанки од јаболка
6-8
Круши
6-9
Тавче за пица
Сад за печење
Темна, која не
одбива светлина
28 cm дијаметар
Темна, која не одбива
светлина
26 cm дијаметар
Керамично
тавче
Керамика
8 cm
дијаметар, 5
cm висина
Основа за флан
за решетка
Темна, која не
одбива светлина
28 cm дијаметар
11.8 Печете со влажен воздух
За најдобри резултати следеете ги
препораките дадени во табелата
подолу.
(°C)
(мин)
Кифлички,
благи, 16
парчиња
плех за печење или
длабока тава
180
2
20 - 30
Кифлички, 9
парчиња
плех за печење или
длабока тава
180
2
30 - 40
Пица,
решетка
замрзната, 0,35
kg
220
2
10 - 15
Швајцарски
ролат
170
2
25 - 35
плех за печење или
длабока тава
МАКЕДОНСКИ
(°C)
(мин)
Колаче
плех за печење или
длабока тава
175
3
25 - 30
Суфле, 6
парчиња
керамичко тавче на
решетка
200
3
25 - 30
Флан со
пандишпан
основа за флан на
решетка
180
2
15 - 25
Викторијанска
торта со џем
потпечено јадење на
решетка
170
2
40 - 50
Варена риба,
0,3 kg
плех за печење или
длабока тава
180
3
20 - 25
Цели парчиња
риба, 0,2 kg
плех за печење или
длабока тава
180
3
25 - 35
Филети од
риба, 0,3 kg
тавче за пица на
решетка
180
3
25 - 30
Варено месо,
0,25 kg
плех за печење или
длабока тава
200
3
35 - 45
Шаслик, 0,5 kg
плех за печење или
длабока тава
200
3
25 - 30
Колачиња, 16
парчиња
плех за печење или
длабока тава
180
2
20 - 30
Гурабија со
бадем, 24
парчиња
плех за печење или
длабока тава
180
2
25 - 35
Мафинс
Колачи, 12
парчиња
плех за печење или
длабока тава
170
2
30 - 40
Солено пециво, плех за печење или
20 парчиња
длабока тава
180
2
25 - 30
Колачиња од
суво тесто, 20
парчиња
плех за печење или
длабока тава
150
2
25 - 35
Тортички, 8
парчиња
плех за печење или
длабока тава
170
2
20 - 30
Зеленчук,
варен, 0,4 kg
плех за печење или
длабока тава
180
3
35 - 45
200
3
25 - 30
Вегетаријански тавче за пица на
омлет
решетка
63
64
www.electrolux.com
(°C)
Зеленчук на
медитерански
начин, 0,7 kg
плех за печење или
длабока тава
(мин)
180
4
25 - 30
11.9 Информации за
институти за тестирање
Тестови според IEC 60350-1.
Мали
Конвенцио
колачињ нално
а 20 на
готвење
плех
(°C)
(мин)
Плех за
печење
3
170
20 - 30
-
Мали
Готвење со Плех за
колачињ вентилатор печење
а 20 на
плех
3
150 160
20 - 35
-
Мали
Готвење со Плех за
колачињ вентилатор печење
а 20 на
плех
2и4
150 160
20 - 35
-
Пита со
јаболка,
2 плеха
Ø20 cm
Конвенцио
нално
готвење
Решетка 2
180
70 - 90
-
Пита со
јаболка,
2 плеха
Ø20 cm
Готвење со Решетка 2
вентилатор
160
70 - 90
-
Решетка 2
170
40 - 50
Загрејте ја
печката 10
минути.
Пандиш Готвење со Решетка 2
пан,
вентилатор
калап за
колачи
Ø26 cm
160
40 - 50
Загрејте ја
печката 10
минути.
Пандиш Конвенцио
пан,
нално
калап за готвење
колачи
Ø26 cm
МАКЕДОНСКИ
(°C)
(мин)
Пандиш Готвење со Решетка 2 и 4
пан,
вентилатор
калап за
колачи
Ø26 cm
160
40 - 60
Загрејте ја
печката 10
минути.
Бисквит
и
Готвење со Плех за
вентилатор печење
3
140 150
20 - 40
-
Бисквит
и
Готвење со Плех за
вентилатор печење
2и4
140 150
25 - 45
-
Бисквит
и
Конвенцио
нално
готвење
3
140 150
25 - 45
-
Тост, 4 - Скара
6
парчиња
Решетка 4
макс.
2 - 3 минути Загрејте ја
прва страна; печката 3
2 - 3 минути минути.
втора страна
Бургер
Скара
со
телешка
плескав
ица, 6
парчиња
, 0,6 kg
На
4
решетка
и тава
за
собирањ
е
масноти
и
макс.
20 - 30
Плех за
печење
12. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
65
Ставете ја
решетката на
четвртото ниво
и тавата за
собирање
маснотии на
третото ниво од
печката.
Свртете го
јадењето на
средина од
времето за
готвење.
Загрејте ја
печката 3
минути.
66
www.electrolux.com
12.1 Забелешки за чистењето
Предниот дел на печката чистете го со мека крпа натопена со
топла вода и средство за чистење.
За чистење на металните површини употребете специјално
средство за чистење за таа намена.
Средства за
Тврдокорната нечистотија исчистете ја со специјално средство
чистење
за чистење печки.
Внатрешноста на рерната чистете ја после секоја употреба.
Насобирањето на мрснотии или други остатоци од храна може
да резултира со пожар. Ризикот е поголем кај тавата со решетка.
Секојдневн
а употреба
На печката или на стаклените плочи на вратата може да
кондензира влага. За да ја намалите кондензацијата, загрејте ја
печката околу 10 минути пред готвењето. Исушете ја
внатрешноста со мека крпа после секоја употреба.
Чистете го целиот прибор после секоја употреба и оставете го да
се исуши. Користете мека крпа натопена со топла вода и
средство за чистење. Не чистете го приборот во машината за
миење садови.
Додатоци
Не ги чистете нелепливите додатоци со агресивни средства за
чистење, предмети со остри работи или во машина за миење на
садови
12.2 Печки од не’рѓосувачки
челик или од алуминиум
Чистете ја вратата на печката само со
мокар сунѓер или крпа. Исушете ја со
мека крпа.
Не користете челична жица, киселини
или абразивни материјали, бидејќи тие
можат да ја оштетат површината.
Чистете ја контролната табла на
печката со истите мерки на
претпазливост.
12.3 Како да отстранете:
држачи на решетки
За да ја исчистите печката, извадете
ги држачите за решетки.
ВНИМАНИЕ!
Внимавајте кога ги вадите
држачите на решетките.
1. Повлечете го предниот дел од
држачите настрана од страничниот
ѕид.
2. Повлечете го задниот дел од
држачите настрана од страничниот
ѕид и извадете го.
1
2
МАКЕДОНСКИ
Монтирајте ја извадените додатоци по
обратен редослед.
P2
Иглите за држење на
телескопските шини мора
да се насочени напред.
12.4 Пиролиза
ВНИМАНИЕ!
Извадете ги сите додатоци
и држачите кои се вадат.
Не почнувајте со чистење
со пиролиза ако не сте ја
затвориле целосно
вратата на печката. Кај
некои модели, екранот
покажува "C3" кога се
појавува оваа грешка.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Рерната станува многу
жешка. Постои опасност од
изгореници.
ВНИМАНИЕ!
Ако има други апарати
монтирани во истиот
плакар не ги користете
кога работи функцијата
Пиролиза. Тоа може да го
оштети апаратот.
1. Избришете ја внатрешноста со
влажна, мека крпа.
2. Исчистете ја внатрешната врата со
топла вода, за да не изгорат
остатоците од топлиот воздух.
3. Поставете ја функцијата чистење
со Пиролиза. Видете во поглавје
„Секојдневна употреба“, „Функции
на печката“.
4. Кога
трепка, притиснете на
или
за да го поставите
траењето на пиролизата:
Опција
Опис
P1
Чистење на
светло.
Траење: 1 ч.
67
Нормално
чистење.
Траење: 1 ч
30 мин..
Притиснете
или свртете го
тркалцето за температура за да ja
започнете пиролизата.
Можете да ја користите функцијата
КРАЈ за го одложите почетокот на
чистењето.
Во текот на чистењето со пиролиза
светлото на печката е исклучено.
5. Кога печката ја постигнува
поставената температура, вратата
се заклучува. Екранот го покажува
и лентите на индикаторот за
топлина додека не се отклучи
вратата.
За да го исклучите чистењето со
пиролиза пред да заврши, свртете
го тркалцето за функции на
печката во положбата исклучено.
6. Откако ќе заврши чистењето со
пиролиза, на екранот ќе се
прикаже точното време. Вратата
на печката останува заклучена.
7. Кога печката повторно ќе олади, се
отвора вратата.
12.5 Потсетник за чистење
За да ве потсети дека чистењето со
пиролиза е неопходно, PYR трепка на
екранот околу 10 секунди по секое
вклучување и исклучување на печката.
Потсетникот за чистење
се губи:
• после крајот на чистење
со пиролиза.
•
ако притиснете на
и
на
истовремено
додека PYR трепка на
екранот.
12.6 Вадење и монтирање на
вратата
Вратата на печката има три плочи од
стакло. За да ги исчистите, можете да
ги извадите вратата на печката и
68
www.electrolux.com
внатрешните стаклени плочи.
Прочитајте го целосното упатство
„Вадење и монтирање на врата“ пред
да ги извадите стаклените плочи.
и извадете ја вратата од
лежиштето.
Доколку се обидете да ги
извадите стаклените плочи
пред да ја извадите
вратата на печката,
вратата би можела да се
затвори.
ВНИМАНИЕ!
Не користете ја печката
без стаклените плочи.
1. Отворете ја целосно вратата и
држете ги двете шарки.
4. Ставете ја вратата врз мека крпа
на стабилна површина.
5. Држете ја декорацијата на вратата
(В) на горниот раб на вратата од
двете страни и притиснете ја
навнатре за да ја ослободите
спојката за запечатување.
2
B
2. Подигнете ги свртете ги целосно
рачките на двете шарки.
3. Затворете ја вратата на печката до
првота позиција на отворање.
Потоа кренете и повлечете напред
1
6. Повлечете ја декорацијата на
вратата напред и извадете ја.
7. Држете ги стаклените плочи на
вратата на нивниот горен раб и
внимателно повлечете ги една по
една. Започнете со горната плоча.
Осигурете се дека стаклото
целосно се излизнало од
држачите.
8. Исчистете ги стаклените плочи со
вода и сапун. Внимателно исушете
ги стаклените плочи. Не чистете ги
МАКЕДОНСКИ
стаклените плочи во машина за
миење садови.
Кога чистењето е завршено, ставете
ги стакленати плочи и вратата на
плочата и вратата на печката.
Погрижете се да ги вратите
стаклените плочи (A и B) назад по
точен редослед. Проверете го
симболот / печатот на страната на
стаклената плоча, секоја стаклена
плоча изгледа различно за да може
лесно да се монтира и демонтира.
Кога ќе се монтира правилно поработ
на вратата кликнува.
A
69
12.7 Како да замените:
Светло
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
Ламбата може да биде
жешка.
1. Вклучете ја печката. Почекајте
додека печката не се олади.
2. Откачете ја печката од
електричното напојување.
3. Ставете крпа на дното на
внатрешноста.
ВНИМАНИЕ!
Секогаш држете ја
халогената светилка со
ткаенина за да спречите на
светилката да изгорат
остатоци од маснотија.
B
Задна светилка
Внимавајте да ја монтирате средната
стаклена плоча точно во седиштата.
1. Свртете го стакленото капаче на
светилката налево за да го
отстраните.
2. Исчистете го стаклениот капак.
3. Заменете ја светилката со
соодветна светилка отпорна на
топлина до 300°C.
4. Монтирајте го стакленото капаче.
A
B
13. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
70
www.electrolux.com
13.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Не можете да ја вклучите Рерната не е поврзана со Проверете дали рерната
или да ракувате со
напојување за струја или е правилно поврзана со
рерната.
не е правилно поврзана. струја (погледнете во
дијаграмот за
поврзување, ако е на
располагање).
Рерната не загрева.
Рерната е исклучена.
Вклучете ја рерната.
Рерната не загрева.
Часовникот не е
поставен.
Поставете го часовникот.
Рерната не загрева.
Не се поставени
потребните поставки.
Проверете дали
поставките се точни.
Рерната не загрева.
Активирано е
автоматското
исклучување.
Погледнете во
„Автоматско
исклучување“.
Рерната не загрева.
Активирана е блокадата
за деца.
Видете во „Користење на
блокадата за деца“.
Рерната не загрева.
Вратата не е правилно
затворена.
Затворете ја вратата
целосно.
Рерната не загрева.
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина
за дефектот. Ако
осигурувачот постојано
избива, стапете во
контакт со квалификуван
електричар.
Светлото не работи.
Светлото не е исправно.
Заменете го светлото.
На храната и во
Сте ја оставиле храната
внатрешноста на рерната во рерната многу долго.
се спушта пареа и
кондензација.
На екранот е прикажан
"C3".
Не оставајте ги јадењата
во рерната подолго од 15
- 20 минути откако ќе
заврши процесот на
готвење.
Функцијата за чистење не Затворете ја вратата
работи. Не сте ја
целосно.
затвориле вратата
целосно или пак бравата
на вратата е расипана.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
Можна причина
Решение
На екранот се прикажува
"F102".
•
•
•
Не сте ја затвориле
вратата целосно.
Бравата на вратата е
неисправна.
•
•
Екранот прикажува
шифра за грешка што не
е во оваа табела.
Има дефект во
електриката.
•
•
71
Затворете ја вратата
целосно.
Исклучете ја рерната
преку главната
склопка или
сигурносниот
прекинувач во кутијата
со осигурувачи и
повторно вклучете ја.
Ако на екранот
повторно се
прикажува „F102“,
обратете се во
Службата за грижа за
корисници.
Исклучете ја рерната
преку главната
склопка или
сигурносниот
прекинувач во кутијата
со осигурувачи и
повторно вклучете ја.
Ако на екранот
повторно се
прикажува шифрата
за грешка, обратете се
во службата за грижа
на корисници.
72
www.electrolux.com
Проблем
Можна причина
Апаратот е вклучен и не Активиран е режимот за
загрева. Вентилаторот не демонстрација.
работи. На екранот се
прикажува "Demo".
Решение
1. Исклучете ја печката.
2. Притиснете го и
задржете го копчето
.
3. Првата бојка на
екранот и
показателот Demo
почнуваат да
трепкаат.
4. Внесете го кодот
2468 со притискање
на копчињата
или
за да ги смените
вредностите и
за
притиснете на
да потврдете.
5. Почнува да трепка
наредната бројка.
6. Режимот Demo се
исклучува кога ќе ја
потврдите
последната бројка и
кога кодот е точен.
На екранот се прикажува
"12.00".
Имало прекин во
струјата.
13.2 Податоци за сервис
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај Вашиот
дилер или во овластениот сервисен
центар.
Наместете го повторно
часовникот.
спецификации. Плочката со
спецификации се наоѓа на предната
рамка во внатрешноста на печката. Не
отстранувајте ја плочката со
спецификации од внатрешноста на
печката.
Потребните податоци за сервисниот
центар се на плочката со
Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:
Модел (MOD.)
.........................................
Број на производ (PNC)
.........................................
Сериски број (S.N.)
.........................................
МАКЕДОНСКИ
73
14. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
14.1 Информации за производ и Страница за информации за
производ*
Име на снабдувачот
Electrolux
Идентификација на модел
EOF4P74X 949498126
Показател за енергетска ефикасност
81.2
Класа на енергетска ефикасност
A+
Потрошувачка на енергија кај нормално
полнење, конвенционален режим
0.93 kWh/циклус
Потрошувачка на енергија кај нормално
полнење, режим со форсиран вентилатор
0.69 kWh/циклус
Број на празнини
1
Извор на топлина
Електрицитет
Волумен
72 l
Вид печка
Вградена печка
Маса
31.7 kg
* За Европска Унија согласно Регулативата на ЕУ 65/2014 и 66/2014.
За Република Белорусија согласно STB 2478-2017, Додаток G; STB 2477-2017,
Додатоци A и B.
За Украина согласно 568/32020.
Класа на енергетска ефикасност применлива за Русија.
EN 60350-1 - Електрични апарати за готвење во домаќинство - Дел 1: Шпорети,
печки, печки на плин и скари - Методи за мерење на работата.
14.2 Штедење на енергија
Печката има функции кои
ви помагаат да заштедите
енергија при секојдневното
готвење.
Проверете дали вратата на печката е
правилно затворена кога работи
печката. Не ја отворајте вратата многу
често за време на готвењето.
Оддржувајте го чист дихтунгот на
вратата и проверете дали е добро
фиксиран на својата позиција.
Користете метални садови за да го
зголемите штедењето на енергија.
Кога е можно, не ја презагревајте
печката пред печење.
Правете колку што е можно помали
паузи меѓу готвењето кога правите
повеќе јадења истовремено.
Готвење со вентилатор
Кога е можно, користете ги функциите
за готвење со вентилатор за да
заштедите енергија.
Преостаната топлина
Кај некои функции на печката, ако се
вклучи програма како Времетраење
или Крај и времето на готвење е
подолго од 30 минути, греачите се
исклучуваат автоматски кај некои
функции на печката.
74
www.electrolux.com
Вентилаторот и светлото
продолжуваат да работат. Кога ќе ја
исклучите печката, екранот ја
покажува преостанатата топлина.
Можете да ја употребите топлината за
да ја одржите храната топла.
Кога траењето на готвењето е подолго
од 30 минути, намалете ја
температурата на печката за минимум
3 - 10 минути пред крајот од
готвењето. Преостанатата топлина во
печката ќе го продолжи готвењето.
Користете ја преостанатата топлина
за затоплување храна.
Одржување на топлина кај храната
Одберете ја најниската поставка за
температура за да ја искористите
преостаната топлина и да го одржите
јадењето топло. Показателот за
преостаната топлина или температура
се појавува на екранот.
Печете со влажен воздух
Функција за штедење на електрична
енергија за време на готвењето.
Кога ја користите оваа функција,
светилката се исклучува автоматски
по 30 секунди.
15. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
МАКЕДОНСКИ
75
867359324-A-492019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement