Electrolux EOF4P74X Használati utasítás

Electrolux EOF4P74X Használati utasítás
EOF4P74X
HU
Sütő
Használati útmutató
Hozza ki legtöbbet
készülékéből!
Használja a fényképes termékregisztrációt az
electrolux.com/register oldalon, így gyorsan
hozzáfér a használati útmutatóhoz és megnézheti
a rövid termékbemutató videókat.
2
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................................3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.............................................................................. 4
3. ÜZEMBE HELYEZÉS......................................................................................... 8
4. TERMÉKLEÍRÁS.............................................................................................. 10
5. KEZELŐPANEL................................................................................................10
6. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT........................................................................11
7. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 11
8. ÓRAFUNKCIÓK............................................................................................... 13
9. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA.........................................................................14
10. TOVÁBBI FUNKCIÓK.....................................................................................16
11. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK....................................................17
12. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.................................................................................28
13. HIBAELHÁRÍTÁS........................................................................................... 32
14. ENERGIAHATÉKONYSÁG............................................................................ 34
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. Használat közben a hozzáférhető részek
nagyon felforrósodhatnak.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
4
www.electrolux.com
1.2 Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel
cseréjét csak képesített személy végezheti el.
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és
az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen
óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket,
mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
Bármilyen karbantartás megkezdése előtt válassza le
a készüléket az elektromos hálózatról.
FIGYELMEZTETÉS: Az izzó cseréje előtt győződjön
meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy
megelőzze áramütést.
A bútorba való beépítés előtt ne használja a
készüléket.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
gőzt.
Ne használjon súrolószert vagy éles fém
kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel
ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg
megrepedését eredményezheti.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.
A kiömlött anyagokat a pirolitikus tisztítás előtt el kell
távolítani. Távolítson el minden tartozékot a sütőből.
A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét,
majd a hátulját húzza el az oldalfaltól. A polctartókat a
kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Soha ne húzza a készüléket a
fogantyújánál fogva.
A készüléket az üzembe helyezési
követelményeknek megfelelő,
biztonságos helyre telepítse.
Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
A készülék felszerelése előtt
ellenőrizze, hogy a sütő ajtaja
akadálytalanul nyitható-e.
A készülék elektromos
hűtőrendszerrel van felszerelve.
Hálózati tápfeszültségről kell
működtetni.
Konyhaszekrény mi‐
nimális magassága
(konyhaszekrény
minimális magassá‐
ga a munkalap alatt)
Hálózati tápkábel
hosszúsága. A ká‐
bel a hátsó oldal
jobb sarkánál he‐
lyezkedik el
1500 mm
Rögzítőcsavarok
4x25 mm
2.2 Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
590 (600) mm
•
Konyhaszekrény
szélessége
560 mm
Konyhaszekrény
mélysége
550 (550) mm
Készülék elejének
magassága
594 mm
Készülék hátuljának
magassága
576 mm
Készülék elejének
szélessége
595 mm
Készülék hátuljának
szélessége
559 mm
Készülék mélysége
569 mm
Készülék beépített
mélysége
548 mm
Mélység nyitott ajtó‐
val
1022 mm
Szellőzőnyílás mini‐
mális mérete. A hát‐
só oldal alján elhe‐
lyezett nyílás
560x20 mm
5
•
•
•
•
•
•
•
Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
és a hálózati kábel épségére.
Amennyiben a készülék hálózati
vezetékét ki kell cserélni, a cserét
márkaszervizünknél végeztesse el.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek
ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek
hozzá a készülék ajtajához vagy a
készülék alatti rekeszhez, különösen
akkor, ha a készülék működik, vagy
ajtaja forró.
A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül
ne lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3
mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
Teljesen csukja be a készülék ajtaját,
mielőtt csatlakoztatja a dugaszt a
hálózati aljzatba.
Ez a készülék dugasszal és
csatlakozókábellel kerül szállításra.
Az üzembe helyezéshez vagy cseré‐
hez használható vezetéktípusok Eu‐
rópa számára:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
A vezeték szükséges keresztmetszete az
adattáblán található összteljesítmény
alapján állapítható meg. Az alábbi
táblázatból is tájékozódhat:
Teljes teljesít‐
mény (W)
Vezeték kereszt‐
metszet (mm²)
maximum 1380
3 x 0.75
maximum 2300
3x1
maximum 3680
3 x 1.5
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
A földelő (zöld/sárga) vezeték 2 cm-rel
hosszabb legyen, mint a fázis és a nulla
(kék és barna vezeték).
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés-, áramütésés robbanásveszély.
•
•
Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
Használat közben ne hagyja
felügyelet nélkül a készüléket.
Minden használat után kapcsolja ki a
készüléket.
Körültekintően járjon el, ha működés
közben kinyitja a készülék ajtaját.
Forró levegő távozhat a készülékből.
Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.
Ne gyakoroljon nyomást a nyitott
ajtóra.
Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként.
Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.
Az alkoholtartalmú alkotóelemek
alkoholos levegőelegyet hozhatnak
létre.
Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt
láng ne legyen a készülék közelében,
amikor kinyitja az ajtót.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
•
•
•
A zománc elszíneződésének vagy
károsodásának megakadályozása
érdekében:
– ne tegyen edényt vagy egyéb
tárgyat közvetlenül a készülék
sütőterének aljára.
– ne tegyen alufóliát közvetlenül a
készülék sütőterének aljára.
– ne engedjen vizet a forró
készülékbe.
– a főzés befejezése után ne tárolja
a nedves edényeket vagy az ételt
a készülékben.
– a tartozékok kivételekor vagy
berakásakor óvatosan járjon el.
A zománc vagy rozsdamentes acél
elszíneződése nincs hatással a
készülék teljesítményére.
A nagy nedvességtartalmú
sütemények esetében mély tepsit
használjon a sütéshez. A gyümölcsök
leve maradandó foltokat ejthet.
A készülék kizárólag ételkészítési
célokat szolgál. Tilos bármilyen más
MAGYAR
•
•
célra, például helyiség fűtésére
használni.
A művelet közben a sütő ajtaja legyen
csukva.
Ha a készüléket bútorlap (pl. ajtó)
mögött helyezi el, ügyeljen arra, hogy
az ajtó soha ne legyen becsukva,
amikor a készülék működik. A hő és a
nedvesség felhalmozódhat a zárt
bútorlap mögött, és ennek
következtében károsodhat a készülék,
a készüléket magában foglaló egység
vagy a padló. Használat után ne
csukja be addig a bútorlapot, míg a
készülék teljesen le nem hűlt.
•
•
•
2.4 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, tűz vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék.
Máskülönben fennáll a veszély, hogy
az üveglapok eltörnek.
A sütőajtó sérült üveglapját
haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a
márkaszervizhez.
Rendszeresen tisztítsa meg a
készüléket, hogy elkerülje a felület
károsodását.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
Amennyiben sütőtisztító aeroszolt
használ, tartsa be a tisztítószer
csomagolásán feltüntetett biztonsági
utasításokat.
Ne tisztítsa tisztítószerrel a katalitikus
zománcréteget (ha van ilyen).
•
•
•
2.5 Pirolitikus tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Pirolitikus tisztítás
üzemmódban sérülés/tűz/
vegyianyag-kibocsátás
(gázok) veszélye áll fenn.
•
7
A Pirolitikus öntisztító funkció vagy az
első használat előtt távolítsa el a
sütőtérből az alábbiakat:
– minden ételmaradványt, olajvagy zsírkiömlést/lerakódást.
– minden eltávolítható tárgyat
(beleértve a termékhez mellékelt
polcokat, vezetősíneket stb.),
különösen a tapadásmentes
felületű lábasokat, fazekakat,
edényeket, tepsiket, tálcákat,
konyhai eszközöket stb.
Olvassa el a pirolitikus tisztítással
kapcsolatos összes utasítást.
A pirolitikus tisztítás alkalmazása
közben tartsa távol a kiskorú a
készüléktől.
A készülék nagyon felmelegszik, és
forró levegőt bocsát ki az elülső
szellőzőnyílásain keresztül.
A pirolitikus tisztítás magas
hőmérsékletű funkció, és működése
során gázok szabadulhatnak fel az
ételmaradványokból és a készülék
szerkezeti anyagaiból, így a vásárlók
számára nyomatékosan ajánlottak az
alábbiak:
– az egyes pirolitikus tisztítások
során és után biztosítson
megfelelő szellőzést.
– az első, maximális hőfokú
üzemeltetés közben és után
biztosítson megfelelő szellőzést.
Az emberekkel ellentétben egyes
madarak és hüllők kivételesen
érzékenyek lehetnek a pirolitikus
tűzhelyek tisztítási folyamata során
kibocsátott gázokra.
– Tartsa távol a háziállatokat
(különösen a madarakat) a
készülék közeléből a pirolitikus
tisztítás során és után, és a
legmagasabb hőmérséklet
funkciót először csak megfelelően
szellőző helyen használja.
A kistestű háziállatok szintén igen
érzékenyek lehetnek a pirolitikus
tűzhely közelében fellépő
hőmérséklet-ingadozásokra, amikor a
tűzhely pirolitikus öntisztítást végez.
A lábasok, fazekak, tepsik, konyhai
eszközök stb. tapadásgátló bevonata
károsodhat a tűzhelyek pirolitikus
öntisztításának magas hőmérséklete
8
www.electrolux.com
•
miatt, és kibocsáthat kismértékben
káros gázokat.
A pirolitikus tűzhelyekből és
ételmaradványokból felszabaduló
gázok nem ártalmasak az emberi
egészségre (ideértve a kiskorú és a
gyógyászati kezelés alatt álló
személyeket is).
2.7 Szerviz
•
•
2.8 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
2.6 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
•
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
•
A készüléknél használt izzó vagy
halogén lámpa csak háztartási
készülékeknél alkalmazható. Otthona
kivilágítására ne használja.
A lámpa cseréje előtt húzza ki a
hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
Kizárólag az eredetivel megegyező
műszaki jellemzőkkel rendelkező
lámpát használjon.
•
•
Válassza le a készüléket ez
elektromos hálózatról.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
3.1 Beépítés
548
21
min. 550
80
60
520
600
18
20
114
589
594
min. 560
595+-1
60
198
5
3
523
20
MAGYAR
548
70
60
9
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
3.2 A sütő rögzítése a
konyhaszekrényhez
523
10
www.electrolux.com
4. TERMÉKLEÍRÁS
4.1 Általános áttekintés
1 2
3
4
5
5
6
4
9
3
7
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kezelőpanel
Sütőfunkciók szabályozógombja
Kijelző
Hőmérséklet-szabályozó gomb
Fűtőbetét
Sütőtér világítás
Ventilátor
Polcvezető sín, eltávolítható
Polcszintek
8
4.2 Kiegészítők
•
•
•
Huzalpolc
Főzőedényekhez, tortaformákhoz,
sütőedényekhez.
Sütőtepsi
Tortákhoz és süteményekhez.
•
Mély tepsi
Sütemények és húsok sütéséhez,
illetve zsírfelfogó edényként.
Teleszkópos sütősín
Polcokhoz és tálcákhoz.
5. KEZELŐPANEL
5.1 Gombok
Érzékelőmező / Gomb
Funkció
Leírás
MÍNUSZ
A pontos idő beállítása.
ÓRA
Egy órafunkció beállítása.
PLUSZ
A pontos idő beállítása.
5.2 Kijelző
A
G
F
E
B
D
C
A. Időzítő / Hőmérséklet
B. Felfűtés és maradékhő visszajelző
C. Húshőmérő szenzor (csak bizonyos
modelleken)
D. Ajtózár (csak bizonyos modelleken)
E. Óra / perc
F. Demo üzemmód (csak bizonyos
modelleken)
G. Óra funkciók
MAGYAR
11
6. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
6.2 Előmelegítés
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
Az első használat előtt hevítse fel az
üres sütőt.
A pontos idő beállításához
olvassa el az „Órafunkciók”
c. fejezetet.
funkciót. Állítsa be a
1. Állítsa be a
maximális hőmérsékletet.
2. Hagyja egy óráig működni a sütőt.
6.1 Kezdeti tisztítás
Vegyen ki a sütőből minden tartozékot és
kivehető polctartót.
Lásd az „Ápolás és tisztítás” című
fejezetet.
Az első használat előtt tisztítsa meg a
sütőt és a tartozékokat.
Helyezze vissza a tartozékokat és a
kivehető polctartókat az eredeti helyükre.
3. Állítsa be a
funkciót. Állítsa be a
maximális hőmérsékletet.
4. Hagyja 15 percig működni a sütőt.
5. Kapcsolja ki a sütőt, és hagyja
lehűlni.
A szokásosnál forróbbak lehetnek a
tartozékok. Szagot és füstöt bocsáthat ki
a sütő. Gondoskodjon megfelelő
légáramlásról a helyiségben.
7. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
7.1 Visszahúzható gombok
A készülék használatához nyomja meg a
gombot. A gomb kiugrik.
7.2 Sütőfunkciók
Sütőfunkció
Alkalmazás
A sütő ki van kapcsolva.
Kikapcsolt ál‐
lás
Sütés egyszerre maxi‐
mum három sütőszin‐
Hőlégbefú‐ ten, illetve aszalás.
vás, nagy hő‐ 20 - 40 °C-kal alacso‐
nyabbra állítsa a sütő
fok
hőmérsékletét, mint a
Alsó + felső sütés funk‐
ció esetén.
Sütőfunkció
Alsó + felső
sütés
Alkalmazás
Egy szinten történő
tészta- és hússütés
számára.
12
www.electrolux.com
Sütőfunkció
Konvekciós
levegő (ned‐
ves)
Grill + Felső
Sütés
Infrasütés
Alkalmazás
Sütőfunkció
A funkciót arra tervez‐
ték, hogy energiát taka‐
rítson meg a sütés so‐
rán. Főzési útmutatáso‐
kért olvassa el a "Hasz‐
nos tanácsok és javas‐
latok" című fejezetet,
Konvekciós levegő
(nedves). A sütőajtót
sütés közben be kell
csukni, hogy a funkció
ne legyen megszakítva,
és hogy a sütő a lehető
legnagyobb energiaha‐
tékonysággal működ‐
jön. A funkció használa‐
takor a sütőtér hőmér‐
séklete eltérhet a beállí‐
tott hőmérséklettől. A
készülék a maradékhőt
használja fel.A fűtési
teljesítmény lecsökken‐
het. Az energiatakaré‐
kosságra vonatkozó ál‐
talános javaslatokért ol‐
vassa el az „Energiaha‐
tékonyság” fejezet
Energiatakarékosság c.
szakaszát. A funkció
megfelel az EN 60350-1
sz. szabvány szerinti
energiahatékonysági
besorolásnak. A funkció
használatakor a sütővi‐
lágítás 30 másodperc
elteltével automatikusan
kikapcsol.
Pizza sütéséhez. Inten‐
zív pirításhoz és ropo‐
Pizza funkció gós aljú ételek készíté‐
séhez.
Lapos étel grillezése
nagy mennyiségben, és
kenyér pirítása.
Nagyobb húsdarabok
vagy nem csontozott
szárnyas sütése egy
polcszinten. Csőben sü‐
téshez és pirításhoz.
hús
Alkalmazás
Különösen puha és
szaftos sültek készíté‐
séhez.
Az étel melegen tartá‐
sához.
Melegen tar‐
tás
Kiolvasztás
Pirolitika
Élelmiszerek felolvasz‐
tásához (zöldségek és
gyümölcsök). A felo‐
lvasztás időtartama a
fagyasztott étel méreté‐
től és mennyiségétől
függ.
A sütő pirolitikus tisztí‐
tás funkciójának bekap‐
csolása. Ez a funkció
égetéssel eltávolítja az
ételmaradványokat a
sütőből.
7.3 Egy sütőfunkció beállítása
1. A sütőfunkciók gombját forgassa el a
sütőfunkció kiválasztásához.
2. A hőmérséklet kiválasztásához
fordítsa el a szabályozó gombot.
A lámpa a sütő működésekor kapcsol be.
3. A sütő kikapcsolásához forgassa a
sütőfunkciók gombját kikapcsolt
helyzetbe.
7.4 Felfűtés visszajelző
A sütőfunkció működése közben a
kijelzőn látható sávok egyenként
megjelennek, ahogyan a sütő
hőmérséklete emelkedik, majd eltűnnek,
ahogyan csökken.
MAGYAR
13
8. ÓRAFUNKCIÓK
8.1 Órafunkciók táblázata
Órafunkció
ÓRA
Alkalmazás
A pontos idő megjelení‐
tése vagy módosítása.
A pontos idő csak akkor
módosítható, amikor a
sütő ki van kapcsolva.
Segítségével beállítha‐
IDŐTARTAM tó, hogy mennyi ideig
működjön a sütő. Csak
akkor használja, ha egy
sütőfunkciót beállított.
Annak beállítása, hogy
BEFEJEZÉS mikor kapcsoljon ki a
sütő. Csak akkor hasz‐
nálja, ha egy sütőfunkci‐
ót beállított.
KÉSLELTE‐
TÉSI IDŐ
Az IDŐTARTAM és BE‐
FEJEZÉS funkciók
kombinálása.
A visszaszámlálási idő
PERCSZÁM‐ beállítására használhat‐
ja. Ez a funkció nincs
LÁLÓ
hatással a sütő műkö‐
désére. Bármikor, a sü‐
tő kikapcsolt állapotá‐
ban is beállíthatja a
PERCSZÁMLÁLÓ funk‐
ciót.
00:00
ELŐRESZÁ‐
MOLÁSOS
IDŐZÍTŐ
Amennyiben nem állít
be más órafunkciót, az
ELŐRESZÁMOLÁSOS
IDŐZÍTŐ automatiku‐
san megfigyeli, hogy mi‐
lyen hosszú idő óta mű‐
ködik a sütő.
A sütő felmelegítésének
kezdetén azonnal be‐
kapcsol.
A Számláló (előreszám‐
lálásos időzítő) a követ‐
kező funkciókkal nem
használható: IDŐTAR‐
TAM, BEFEJEZÉS.
8.2 Az idő beállítása és
módosítása
A hálózati tápfeszültséghez történő első
csatlakoztatás után várja meg, hogy a
és „12:00” legyen látható.
kijelzőn
"12" kijelzés villog.
1. Az óra beállításához nyomja meg a
vagy
gombot.
gombot a
2. Nyomja meg a
jóváhagyáshoz és a perc
beállításához.
A kijelzőn megjelenik a
felirat és a
beállított óra. "00" kijelzés villog.
3. A perc pontos beállításához nyomja
meg a
vagy
gombot.
4. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot, vagy 5 másodperc elteltével
az újonnan beállított pontos idő
mentése automatikusan megtörténik.
A kijelző az új időt mutatja.
A pontos idő módosításához nyomja le
többször a
funkció
kezd.
gombot, amíg az Óra
visszajelzője villogni nem
8.3 Az IDŐTARTAM funkció
beállítása
1. Állítson be egy sütőfunkciót.
2. Nyomja meg többször a
gombot,
szimbólum villogni nem
amíg a
kezd.
3. A perc, majd az óra beállításához
nyomja meg a
vagy
gombot.
Megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
Amikor letelt a beállított Időtartam, 2
percig hangjelzés hallható, és az
időbeállítás, valamint a
szimbólum
villog a kijelzőn. A sütő automatikusan
kikapcsol.
4. A jelzés leállításához nyomja meg
bármelyik gombot, vagy nyissa ki a
sütő ajtaját.
5. A sütőfunkciók gombját forgassa el a
kikapcsolt helyzetbe.
14
www.electrolux.com
8.4 A BEFEJEZÉS funkció
beállítása
1. Állítson be egy sütőfunkciót.
2. Nyomja meg többször a
gombot,
amíg a
szimbólum villogni nem
kezd.
3. Az óra, majd a perc beállításához
nyomja meg a
vagy
gombot.
Megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
A beállított Befejezési időpontban két
percig hangjelzés hallható, és a
,
valamint az időbeállítás villog a kijelzőn.
A sütő automatikusan kikapcsol.
4. A jelzés leállításához nyomja meg
bármelyik gombot, vagy nyissa ki a
sütő ajtaját.
5. A sütőfunkciók gombját forgassa el a
kikapcsolt helyzetbe.
8.5 A KÉSLELTETÉS funkció
beállítása
1. Állítson be egy sütőfunkciót.
2. Nyomja meg többször a
amíg a
kezd.
gombot,
szimbólum villogni nem
vagy
gombot
3. Nyomja meg a
az IDŐTARTAM perc-, majd
óraértékének beállítására.
Megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
A kijelzőn villogó
A beállított BEFEJEZÉS időpontban két
percig hangjelzés hallható, és a
,
valamint az időbeállítás villog a kijelzőn.
A sütő kikapcsol.
5. A jelzés leállításához nyomja meg
bármelyik gombot, vagy nyissa ki a
sütő ajtaját.
6. A sütőfunkciók gombját forgassa el a
kikapcsolt helyzetbe.
8.6 A PERCSZÁMLÁLÓ
beállítása
A percszámláló a sütő be- és kikapcsolt
állapotában egyaránt beállítható.
1. Nyomja meg többször a
beállításához nyomja meg a
Megerősítéshez nyomja meg a
gombot. A kijelzőn
és a
beállított hőmérséklet látható.
A sütő később automatikusan bekapcsol,
majd a beállított IDŐTARTAM alatt
működik, végül leáll a BEFEJEZÉS
beállított időpontjában.
vagy
gombot.
Amennyiben a beállított idő 60
percnél hosszabb, a
szimbólum
villog a kijelzőn.
3. Állítsa be az órák értékét.
4. A készülék 5 másodperc elteltével
automatikusan elindítja a
PERCSZÁMLÁLÓ funkciót.
A beállított időtartam 90%-ának
leteltekor hangjelzés hallható.
5. Amikor letelik a beállított idő, akkor 2
percig hangjelzés hallható. "00:00"
és
villog a kijelzőn. A jelzés
kikapcsolásához nyomja meg
bármelyik gombot.
jelenik meg.
4. A
vagy
gombot használja a
BEFEJEZÉS perc-, majd
óraértékének beállítására.
gombot,
amíg a
szimbólum villogni nem
kezd.
2. A másodperc, majd a perc
8.7 ELŐRESZÁMOLÁSOS
IDŐZÍTŐ
A Számláló visszaállításához nyomja
meg és tartsa lenyomva a
és
gombokat. A számláló ismét megkezdi a
számlálást.
9. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
9.1 Tartozékok behelyezése
Huzalpolc:
MAGYAR
Csúsztassa be a huzalpolcot a
polcvezető sínek közé, és ügyeljen arra,
hogy lábai lefelé mutassanak.
A felül található mélyedés a
biztonságot növeli. Ezek a
mélyedések
megakadályozzák a
megbillenést. A polc körüli
magas perem
megakadályozza a
főzőedény lecsúszását a
polcról.
9.2 Teleszkópos sütősínek
Sütőtálca/ mély tepsi:
Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a
polcvezető sínek közé.
Későbbi használatra őrizze
meg a teleszkópos
sütősínek szerelési
útmutatóját.
A teleszkópos sütősínek segítségével
könnyebben lehet behelyezni és
eltávolítani a polcokat.
VIGYÁZAT!
A teleszkópos polctartókat
tilos mosogatógépben
tisztítani! A teleszkópos
polctartókat tilos kenni
(zsírozni)!
1. Húzza ki a jobb és a bal oldali
teleszkópos sütősíneket.
Huzalpolc és sütő tálca / mély
tepsiegyütt:
Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a polctartó
vezetősínjei és a vezetősínek feletti
huzalpolc közé.
°C
2. Helyezze a huzalpolcot a
teleszkópos sütősínekre, majd
óvatosan tolja be a sütő belsejébe.
15
16
www.electrolux.com
°C
Mielőtt becsukná a sütőajtót, ellenőrizze,
hogy a teleszkópos polctartókat
ütközésig a helyükre tolta-e.
10. TOVÁBBI FUNKCIÓK
10.1 A Gyermekzár használata
Amíg a Gyerekzár aktív, nem lehet
véletlenül bekapcsolni a sütőt.
1. Ügyeljen arra, hogy a sütőfunkciók
gombja kikapcsolt helyzetbe legyen
forgatva.
2. Egyszerre nyomja le és tartsa 2
másodpercig nyomva a
gombot.
és
Hangjelzés hallható. A SAFE és
visszajelző megjelenik a kijelzőn. Az ajtó
zárva van.
A
szimbólum akkor is
megjelenik a kijelzőn, amikor
a Pirolitika funkció működik.
A Gyermekzár funkció kikapcsolásához
ismételje meg a 2. lépést.
10.2 Maradékhő visszajelző
A kijelzőn a maradékhő visszajelzése
jelenik meg, ha a készüléket kikapcsolja,
és a sütő belsejében a hőmérséklet
40 °C-nál magasabb.
10.3 Automatikus kikapcsolás
Biztonsági okokból a sütő bizonyos idő
elteltével automatikusan kikapcsol, ha
egy sütőfunkció működik, és a kezelő
nem változtat semmilyen beállításon.
(°C)
(ó)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maximum
3
Az Automatikus kikapcsolás nem
működik az alábbi funkciókkal: Sütő
világítás, Időtartam, Befejezés.
10.4 Hűtőventilátor
Amikor a sütő üzemel, a hűtőventilátor
automatikusan bekapcsol, hogy hidegen
tartsa a sütő felületét. Amikor kikapcsolja
a sütőt, a hűtőventilátor továbbra is
működik, amíg a sütő le nem hűl.
10.5 Biztonsági termosztát
A sütő nem megfelelő használata vagy a
részegységek meghibásodása veszélyes
túlmelegedést okozhat. Ennek
megakadályozása céljából a sütő
biztonsági hőkapcsolóval rendelkezik,
amely megszakítja az áramellátást. A
sütő a hőmérséklet csökkenése után
automatikusan újra bekapcsol.
MAGYAR
17
11. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
ropogósak lesznek. Így a sütési idő és az
energiafogyasztás is alacsonyabb.
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
Sütemények sütése
Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg a
sütési idő 3/4-e el nem telt.
A táblázatban szereplő
hőmérsékleti értékek és
sütési időtartamok csak
tájékoztatásként szolgálnak.
A valós értékek a
receptektől, a felhasznált
összetevők minőségétől és
mennyiségétől függenek.
Ha egyszerre két sütőtálcát használ,
legyen egy üres szint közöttük.
Húsok és halak sütése
Nagyon zsíros húsok sütésekor
használjon mély tepsit, hogy megóvja a
sütőt a zsírfoltoktól, amelyek esetleg rá is
éghetnek.
11.1 Sütési javaslatok
Hagyja a húst kb. 15 percig állni a
szeletelés előtt, hogy a szaftja ne folyjon
ki.
A sütőben öt polcszint található.
A polcszintek számozása a sütő aljától
felfelé történik.
Előfordulhat, hogy az új sütő az Ön
korábbi sütőjétől eltérően fogja sütni a
húsokat vagy a süteményeket. Az alábbi
táblázatban a hőmérséklet, a sütési idő
és a polcszint általános beállítási értékeit
olvashatja.
Ha nem találja a beállításokat egy adott
recepthez, akkor keressen hasonló ételt.
A sütő egy speciális rendszerrel van
ellátva, ami keringeti a levegőt, és a gőzt
folyamatosan visszavezeti. A rendszerrel
egyszerre párolhat és süthet, így az
elkészített ételek belül puhák, kívül pedig
Hússütés közben a túlzott füstképződés
megelőzése érdekében öntsön egy kis
vizet a mély tepsibe. A füst
lecsapódásának megelőzése érdekében
mindig pótolja az elpárolgott vizet.
Sütési időtartamok
A sütés időtartama az étel fajtájától,
annak állagától és mennyiségétől függ.
Az első időkben figyelje a sütés
folyamatát. Találja meg a legjobb
beállításokat (hőmérséklet-beállítás,
sütési idő stb.) főzőedényeihez,
receptjeihez és mennyiségeihez,
miközben használja a készüléket.
11.2 Tészta- és hússütés
SÜTEMÉNYEK
Alsó + felső sütés
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
(perc)
(°C)
(°C)
Habos süte‐
mények
170
2
160
3 (2 és 4)
45 - 60
Sütőforma
Linzertészta
170
2
160
3 (2 és 4)
20 - 30
Sütőforma
18
www.electrolux.com
SÜTEMÉNYEK
Alsó + felső sütés
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
(perc)
(°C)
(°C)
Kefires sajt‐
torta
170
1
165
2
80 - 100 Sütőforma, Ø
26 cm
Rétes
175
3
150
2
60 - 80
Sütőtálca
Kandírozott 170
gyümölcstor‐
ta
2
165
2
30 - 40
Sütőforma, Ø
26 cm
Piskótatész‐
ta
170
2
150
2
40 - 50
Sütőforma, Ø
26 cm
Karácsonyi
160
püspökke‐
nyér, melegí‐
tse elő az
üres sütőt
2
150
2
90 - 120 Sütőforma, Ø
20 cm
Szilvatorta,
melegítse
elő az üres
sütőt
175
1
160
2
50 - 60
Kenyérsütő
tepsi
Muffin, mele‐ 170
gítse elő az
üres sütőt
3
150 160
3
20 - 30
Sütőtálca
Muffin, két
szinten, me‐
legítse elő az
üres sütőt
-
140 150
2 és 4
25 - 35
Sütőtálca
Muffin, há‐
rom szinten,
melegítse
elő az üres
sütőt
-
-
140 150
1, 3 és 5
30 - 45
Sütőtálca
Teasütemé‐
nyek
140
3
140 150
3
25 - 45
Sütőtálca
Teasütemé‐
nyek, két
szinten
-
-
140 150
2 és 4
35 - 40
Sütőtálca
MAGYAR
19
SÜTEMÉNYEK
Alsó + felső sütés
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
(perc)
(°C)
(°C)
Teasütemé‐
nyek, három
szinten
-
-
140 150
1, 3 és 5
35 - 45
Sütőtálca
Habcsók
120
3
120
3
80 - 100 Sütőtálca
Habcsók, két szinten, me‐
legítse elő az
üres sütőt
-
120
2 és 4
80 - 100 Sütőtálca
Molnárka,
melegítse
elő az üres
sütőt
190
3
190
3
12 - 20
Sütőtálca
Képviselő‐
fánk
190
3
170
3
25 - 35
Sütőtálca
Képviselő‐
fánk, két
szinten
-
-
170
2 és 4
35 - 45
Sütőtálca
Tortalapok
180
2
170
2
45 - 70
Sütőforma, Ø
20 cm
Gyümölcs‐
torta gazda‐
gon
160
1
150
2
110 120
Sütőforma, Ø
24 cm
Melegítse elő az üres sütőt.
KENYÉR ÉS PIZZA
Alsó + felső sütés Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
(perc)
(°C)
Fehér kenyér, 190
1 - 2 darab,
0,5 kg/db
(°C)
1
190
1
60 - 70
-
20
www.electrolux.com
KENYÉR ÉS PIZZA
Alsó + felső sütés Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
(perc)
(°C)
(°C)
Rozskenyér,
nem szüksé‐
ges előmele‐
gíteni a sütőt
190
1
180
1
30 - 45
Kenyérsütő
tepsi
Zsemle, 6 - 8
péksütemény
190
2
180
2 (2 és 4)
25 - 40
Sütőtálca
Pizza
230 250
1
230 - 250 1
10 - 20
Sütőtálca /
Mély tepsi
Pogácsák
200
3
190
10 - 20
Sütőtálca
3
Melegítse elő az üres sütőt.
Használjon tortaformát.
TÖLTÖTT TÉSZTÁK
Alsó + felső sütés
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
(perc)
(°C)
Rakott tészta, nem
szükséges előmele‐
gíteni a sütőt
(°C)
200
2
180
2
40 - 50
Rakott zöldség, nem 200
szükséges előmele‐
gíteni a sütőt
2
175
2
45 - 60
Quiche
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
A második polcszintet használja.
Használja a huzalpolcot.
MAGYAR
21
HÚS
Alsó + felső sü‐
tés
Hőlégbefú‐
vás, nagy hő‐
fok
(perc)
(°C)
(°C)
Marhahús
200
190
50 - 70
Sertés
180
180
90 - 120
Borjú
190
175
90 - 120
Angol marhasült, véresen
210
200
50 - 60
Angol marhasült, közepesen át‐
sütve
210
200
60 - 70
Angol marhasült, jól átsütve
210
200
70 - 75
HÚS
Alsó + felső sütés
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
(perc)
(°C)
(°C)
Sertéslapocka, bőrös
180
2
170
2
120 - 150
Sertéslábszár, 2 db
180
2
160
2
100 - 120
Báránycsülök
190
2
175
2
110 - 130
Csirke egészben
220
2
200
2
70 - 85
Pulyka egészben
180
2
160
2
210 - 240
Kacsa egészben
175
2
220
2
120 - 150
Liba egészben
175
2
160
1
150 - 200
Vadnyúl, feldarabolva
190
2
175
2
60 - 80
Vadnyúl, feldarabolva
190
2
175
2
150 - 200
Fácán egészben
190
2
175
2
90 - 120
A második polcszintet használja.
22
www.electrolux.com
HAL
Alsó + felső sütés Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
(perc)
(°C)
(°C)
Pisztráng / Tengeri sügér, 3 - 4
hal
190
175
40 - 55
Tonhal / Lazac, 4 - 6 filé
190
175
35 - 60
11.3 Grill
Melegítse elő az üres sütőt.
A negyedik polcszintet használja.
Grillezés maximális hőmérséklettel.
GRILL
(kg)
(perc)
Egyik oldal
(perc)
Másik oldal
Filészeletek, 4 db
0.8
12 - 15
12 - 14
Bifsztek, 4 db
0.6
10 - 12
6-8
Kolbászok, 8
-
12 - 15
10 - 12
Sertésborda, 4 db
0.6
12 - 16
12 - 14
Fél csirke, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab, 4
-
10 - 15
10 - 12
Csirkemell, 4 db
0.4
12 - 15
12 - 14
Hamburgerek, 6
0.6
20 - 30
-
Halfilé, 4 db
0.4
12 - 14
10 - 12
Melegszendvics, 4 - 6
-
5-7
-
Pirítós, 4 - 6
-
2-4
2-3
11.4 Infrasütés
Melegítse elő az üres sütőt.
Az első vagy a második polcszintet
használja.
A sütési idő kiszámításához szorozza
meg az alábbi táblázatban lévő
időértéket a hús centiméterben mérhető
vastagságával.
MAGYAR
23
BÁRÁNY
MARHA
(°C)
(°C)
(perc)
Marhasült vagy szelet, véresen
190 - 200 5 - 6
Marhasült vagy szelet, közep‐
esen
180 - 190 6 - 8
Marhasült vagy szelet, átsütve
170 - 180 8 - 10
(perc)
Bárány comb /
Bárány roston, 1
- 1,5 kg
150 - 170 100 - 120
Bárány gerinc, 1
- 1,5 kg
160 - 180 40 - 60
SZÁRNYASOK
SERTÉS
(°C)
(°C)
(perc)
Lapocka / Nyak / 160 - 180 90 - 120
Sonka, 1 - 1,5 kg
Baromfidarabok, 200 - 220 30 - 50
egyenként 0,2 0,25 kg
Sertésszelet /
Karaj, 1 - 1,5 kg
170 - 180 60 - 90
Fél csirke,
egyenként 0,4 0,5 kg
Fasírt, 0,75 - 1
kg
160 - 170 50 - 60
Csirke, jérce, 1 1,5 kg
Sertés csülök,
150 - 170 90 - 120
előfőzött, 0,75 - 1
kg
BORJÚ
(°C)
(perc)
Borjú roston, 1
kg
160 - 180 90 - 120
Borjú csülök, 1,5
- 2 kg
160 - 180 120 - 150
(perc)
190 - 210 35 - 50
190 - 210 50 - 70
Kacsa, 1,5 - 2 kg 180 - 200 80 - 100
Liba, 3,5 - 5 kg
160 - 180 120 - 180
Pulyka, 2,5 - 3,5
kg
160 - 180 120 - 150
Pulyka, 4 - 6 kg
140 - 160 150 - 240
HAL (PÁROLT)
(°C)
Hal egészben, 1
- 1,5 kg
(perc)
210 - 220 40 - 60
24
www.electrolux.com
11.5 Kiolvasztás
(kg)
Felolvasztási
időtartam
(perc)
További kiol‐
vasztási időtar‐
tam (perc)
Csirke
1
100 - 140
20 - 30
Tegye a csirkét egy
lefordított csészealj‐
ra egy nagy tányér‐
ba. Félidőben for‐
dítsa meg.
hús
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Félidőben fordítsa
meg.
Tejszín
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
A tejszín akkor is jól
felverhető, ha kissé
még fagyos.
Pisztráng
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Eper
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Vaj
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Krémes torta
1.4
60
60
-
11.6 Aszalás - Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
ZÖLDSÉGEK
A tepsit borítsa be zsírpapírral vagy
sütőpapírral.
A jobb eredmény érdekében állítsa le a
sütőt az aszalási idő felénél, nyissa ki az
ajtót, és az aszalás befejezéséhez
hagyja lehűlni egy éjszakán át.
Egy tálca esetén a harmadik polcszintet
használja.
Két tálca esetén az első és a negyedik
polcszintet használja.
ZÖLDSÉGEK
(°C)
(ó)
Leveszöldség
60 - 70
5-6
Gomba
50 - 60
6-8
Fűszernövények
40 - 50
2-3
Állítsa be a hőmérsékletet 60 - 70 °C-ra.
GYÜMÖLCS
(°C)
(ó)
Bab
60 - 70
6-8
Szilva
8 - 10
Paprika
60 - 70
5-6
Sárgabarack
8 - 10
(ó)
MAGYAR
11.7 Konvekciós levegő
(nedves) - ajánlott tartozékok
GYÜMÖLCS
Használjon sötét, nem visszatükröző
felületű tepsiket és edényeket. Ezek jobb
hőelnyerő képességűek, mint a világos
színű és visszatükröző felületű edények.
(ó)
Almaszeletek
6-8
Körte
6-9
Pizzaserpenyő
Sötét, nem vissza‐
tükröző felülettel
28 cm-es átmérő
25
Tésztasütő edény
Ramekin (ke‐
rámiapohár)
Kerámia
Sötét, nem visszatükrö‐
8 cm-es átm‐
ző felülettel
érő, 5 cm ma‐
26 cm-es átmérő
gasság
Tortasütő forma
Sötét, nem vissza‐
tükröző felülettel
28 cm-es átmérő
11.8 Konvekciós levegő
(nedves)
A legjobb eredmény érdekében
használja az alábbi táblázatban szereplő
ajánlásokat.
(°C)
(perc)
Édes sütemény, sütőtálca vagy csepp‐
16 db
tálca
180
2
20 - 30
Péksütemény, 9 sütőtálca vagy csepp‐
db
tálca
180
2
30 - 40
Fagyasztott piz‐
za, 0,35 kg
huzalpolc
220
2
10 - 15
Piskótarolád
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
170
2
25 - 35
Brownie
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
175
3
25 - 30
Szufflé, 6 db
kerámiapoharak huzal‐ 200
polcon
3
25 - 30
26
www.electrolux.com
(°C)
(perc)
Gyümölcstorta
alap
tortaforma huzalpolcon 180
2
15 - 25
Lekváros piskó‐
ta
sütőforma huzalpolcon 170
2
40 - 50
Párolt hal, 0,3
kg
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
180
3
20 - 25
Hal egészben,
0,2 kg
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
180
3
25 - 35
Halfilé, 0,3 kg
pizzaserpenyő huzal‐
polcon
180
3
25 - 30
Párolt hús, 0,25
kg
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
200
3
35 - 45
Saslik, 0,5 kg
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
200
3
25 - 30
Aprósütemé‐
nyek, 16 db
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
180
2
20 - 30
Puszedli, 24 db
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
180
2
25 - 35
Muffin, 12 db
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
170
2
30 - 40
Pikáns péksüte‐ sütőtálca vagy csepp‐
mény, 20 db
tálca
180
2
25 - 30
Aprósütemény
sütőtálca vagy csepp‐
omlós tésztából, tálca
20 db
150
2
25 - 35
Mini gyümölcs‐
torta, 8 db
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
170
2
20 - 30
Zöldség, párol‐
va, 0,4 kg
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
180
3
35 - 45
Vegetáriánus
omlett
pizzaserpenyő huzal‐
polcon
200
3
25 - 30
Mediterrán zöld‐ sütőtálca vagy csepp‐
ségek, 0,7 kg
tálca
180
4
25 - 30
11.9 Tájékoztatás a bevizsgáló
intézetek számára
Vizsgálati módszerek az IEC 60350-1
szabványnak megfelelően.
MAGYAR
(°C)
(perc)
Aprósü‐
temény,
20 db/
tepsi
Alsó + felső Sütő tál‐
sütés
ca
3
170
20 - 30
-
Aprósü‐
temény,
20 db/
tepsi
Hőlégbefú‐
vás, nagy
hőfok
Sütő tál‐
ca
3
150 160
20 - 35
-
Aprósü‐
temény,
20 db/
tepsi
Hőlégbefú‐
vás, nagy
hőfok
Sütő tál‐
ca
2 és 4 150 160
20 - 35
-
Almator‐ Alsó + felső Huzal‐
ta, 2 for‐ sütés
polc
ma, átm‐
érő: 20
cm
2
180
70 - 90
-
Almator‐ Hőlégbefú‐
ta, 2 for‐ vás, nagy
ma, átm‐ hőfok
érő: 20
cm
Huzal‐
polc
2
160
70 - 90
-
Piskóta
Alsó + felső Huzal‐
Ø26 cm sütés
polc
kerek sü‐
tőformá‐
ban
2
170
40 - 50
Melegítse elő a
sütőt 10 percig.
Piskóta
Hőlégbefú‐
Ø26 cm vás, nagy
kerek sü‐ hőfok
tőformá‐
ban
Huzal‐
polc
2
160
40 - 50
Melegítse elő a
sütőt 10 percig.
Piskóta
Hőlégbefú‐
Ø26 cm vás, nagy
kerek sü‐ hőfok
tőformá‐
ban
Huzal‐
polc
2 és 4 160
40 - 60
Melegítse elő a
sütőt 10 percig.
Linzer
Hőlégbefú‐
vás, nagy
hőfok
Sütő tál‐
ca
3
140 150
20 - 40
-
Linzer
Hőlégbefú‐
vás, nagy
hőfok
Sütő tál‐
ca
2 és 4 140 150
25 - 45
-
27
28
www.electrolux.com
Linzer
Alsó + felső Sütő tál‐
sütés
ca
(°C)
(perc)
3
140 150
25 - 45
-
Pirítós, 4 Grill
- 6 db
Huzal‐
polc
4
max.
2 - 3 perc
Melegítse elő a
egyik oldal; 2 sütőt 3 percig.
- 3 perc másik
oldal
Marha‐
Grill
hús ham‐
burger, 6
db, 0,6
kg
Huzal‐
4
polc és
csepptál‐
ca
max.
20 - 30
Helyezze a hu‐
zalpolcot a ne‐
gyedik szintre,
míg a csepptál‐
cát a harmadik
szintre. A sütési
idő félidejében
fordítsa meg az
ételt.
Melegítse elő a
sütőt 3 percig.
12. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
12.1 Tisztítással kapcsolatos megjegyzések
A sütő elejét meleg vizes és enyhe tisztítószeres puha ruhával tisztít‐
sa meg.
A fémfelületek tisztítását speciális tisztítószerrel végezze.
Tisztítósze‐
rek
A makacs szennyeződéseket az erre a célra kifejlesztett speciális sü‐
tőtisztító szerrel tisztítsa meg.
Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütő belsejét. A lera‐
kódott zsír vagy egyéb ételmaradék tüzet okozhat. A veszély mértéke
nagyobb a grillezőedény esetében.
Napi hasz‐
nálat
A nedvesség lecsapódhat a készüléken vagy az ajtó üveglapjain. A
páralecsapódás csökkentése érdekében a sütés megkezdése előtt
10 percig üzemeltesse a sütőt. Minden használat után puha törlőru‐
hával törölje szárazra a sütő belsejét.
MAGYAR
29
Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg az összes tartozékot.
Meleg vízzel és tisztítószerrel megnedvesített puha kendőt használ‐
jon. A tartozékokat tilos mosogatógépben tisztítani.
Tartozékok
A teflon bevonatos tartozékokat ne tisztítsa agresszív tisztítószerek‐
kel, éles tárgyakkal vagy mosogatógépben.
12.2 Rozsdamentes acél vagy
alumínium sütők
A sütőajtó tisztításához csak nedves
szivacsot vagy törlőruhát használjon.
Puha ronggyal törölje szárazra.
Soha ne használjon acélgyapotot,
savtartalmú vagy súroló hatású szereket,
mivel azok károsíthatják a sütő felületét.
A sütő kezelőpaneljét ugyanilyen
elővigyázatosan tisztítsa meg.
12.3 Hogyan távolítsa el:
polctartók
A sütő tisztításához vegye ki a
polctartókat.
VIGYÁZAT!
Legyen óvatos, amikor
kiveszi a polctartókat.
1. Húzza el a polctartó elülső részét az
oldalfaltól.
2. Húzza el a polctartó hátulját az
oldalfaltól, majd vegye ki.
1
2
A teleszkópos sütősíneken
található tartócsapok előre
nézzenek.
12.4 Pirolitika
VIGYÁZAT!
Vegyen ki minden tartozékot
és a kivehető polcvezető
síneket.
Ne indítsa el addig a
Pirolitika funkciót, míg nem
zárta be teljesen a sütőajtót.
Egyes modelleken a kijelző
a „C3” üzenetet jeleníti meg,
ha ez a hiba előfordul.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék nagyon
felforrósodik. Égésveszély!
VIGYÁZAT!
Amennyiben a
készülékszekrénybe egyéb
berendezés is van szerelve,
ne használja azt, amikor a
Pirolitika funkció működik.
Ez kárt tehet a készülékben.
1. Egy puha, nedves kendővel törölje ki
a sütőteret.
2. Az ajtó belsejét meleg vízzel tisztítsa
le; így elkerülheti, hogy az
ételmaradványok ráégjenek a forró
levegőtől.
3. Állítsa be a Pirolitika funkciót.
Olvassa el a „Napi használat”
fejezetben a „Sütőfunkciók” c. részt.
4. Amikor a
Az eltávolított tartozékokat az ellentétes
sorrend betartásával szerelje vissza.
villog, nyomja meg a
vagy
gombot, illetve a pirolitika
funkció időtartamának beállításához:
30
www.electrolux.com
Kiegészítő
funkció
Leírás
12.6 Az ajtó eltávolítása és
visszaszerelése
P1
Enyhe tisztí‐
tás. Időtar‐
tam: 1 ó.
P2
Normál tisztí‐
tás. Időtar‐
tam: 1 ó 30
p.
A sütőajtóban három üveglap található. A
sütő ajtaja és a belső üveglapok a
tisztításhoz kivehetők. Az üveglapok
kiszerelése előtt olvassa el „Az ajtó
eltávolítása és visszaszerelése” c. rész
összes utasítását.
Nyomja meg a
gombot, vagy forgassa
el a hőmérséklet-szabályozó gombot a
pirolitika funkció elindításához.
A BEFEJEZÉS funkció használatával
késleltetve is elindíthatja a tisztítást.
A sütőlámpa nem világít a pirolízis
funkció alatt.
5. Amikor a sütő eléri a beállított
hőfokot, az ajtó reteszelődik. A
A sütő ajtaja bezáródhat, ha
úgy próbálja kiszerelni az
üveglapokat, hogy a sütő
ajtaja nincs leszerelve.
VIGYÁZAT!
Ne használja a sütőt az
üveglapok nélkül.
1. Nyissa ki teljesen az ajtót, és fogja
meg mindkét zsanért.
kijelzőn
látható, és a fűtésjelzés
sávjai világítanak, amíg az ajtózár ki
nem kapcsol.
Ha a pirolitika funkciót a
befejeződése előtt szeretné
kikapcsolni, forgassa a sütőfunkciók
gombját kikapcsolt helyzetbe.
6. A pirolitika funkció befejeztével a
kijelző a pontos időt mutatja. Zárva
marad a sütő ajtaja.
7. Amikor a sütő lehűl, az ajtózár
automatikusan kioldódik.
12.5 Tisztítási emlékeztető
A pirolitika funkció használatának
szükségességét a PYR tisztítási
emlékeztető jelzi, mely 10 másodpercig
villog a kijelzőn a sütő minden
bekapcsolása és kikapcsolása után.
A tisztítási emlékeztető az
alábbi esetekben alszik el:
• a pirolitika funkció
befejezése után.
• ha megnyomja egyszerre
a
és
gombot,
amikor a PYR villog a
kijelzőn.
2. Emelje fel és fordítsa el teljesen
mindkét zsanéron a kart.
MAGYAR
3. Csukja vissza félig a sütőajtót az első
nyitási pozícióig. Ezután emelje fel és
húzza előre, majd vegye ki az ajtót a
helyéről.
31
üveglapokat tilos mosogatógépben
tisztítani.
A tisztítás befejeztével tegye vissza az
üveglapokat és a sütőajtót a helyére.
Ügyeljen arra, hogy az üveglapokat (A és
B) megfelelő sorrendben tegye vissza.
Ellenőrizze az üveglapok szélénél lévő
szimbólumot / nyomatot. Mindegyiken
különbözőképpen néz, így a szét- és
összeszerelés könnyebb.
Helyes felszereléskor az ajtó díszléce
kattanó hangot ad.
A
B
4. Helyezze az ajtót egy stabil felületre
leterített puha ruhára.
5. Tartsa meg két oldalon az ajtó felső
szélénél lévő B díszlécet, majd
nyomja befelé a tömítésrögzítő
kapocs kioldásához.
2
Ellenőrizze, hogy a középső üveglapot
megfelelően helyezte-e az ágyazatba.
B
A
1
6. Húzza előre a díszlécet az
eltávolításhoz
7. Egyenként fogja meg az ajtó
üveglapjait a felső szélüknél fogva,
és óvatosan húzza ki őket. A felső
üveglappal kezdje. Ügyeljen arra,
hogy az üveglap teljesen kicsússzon
a sínből.
B
12.7 Hogyan cserélje: Lámpa
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
Az izzó forró lehet.
1. Kapcsolja ki a sütőt. Várja meg, míg
a sütő lehűl.
2. Húzza ki a sütőt a hálózati aljzatból.
3. Tegyen egy kendőt a sütőtér aljára.
8. Tisztítsa meg az üveglapokat
mosogatószeres vízzel. Óvatosan
szárítsa meg az ajtó üveglapjait. Az
VIGYÁZAT!
A zsírmaradék ráégésének
elkerülésére mindig
kendővel fogja meg a
halogénizzót.
32
www.electrolux.com
Hátsó lámpa
1. Az üveg lámpaburkolat
eltávolításához forgassa azt.
2. Tisztítsa meg az üveg
lámpaburkolatot.
3. Cserélje ki az izzót egy megfelelő,
300 °C-ig hőálló izzóra .
4. Szerelje fel az üvegbúrát.
13. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
13.1 Hibaelhárítás
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
Nem lehet elindítani vagy
üzemeltetni a sütőt.
A sütő nincs csatlakoztatva
az elektromos hálózathoz,
vagy csatlakoztatása nem
megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a sütő jól
van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz
(lásd a bekötési rajzot, ha
van).
A sütő nem melegszik fel.
A készülék kikapcsolt álla‐
potban van.
Kapcsolja be a sütőt.
A sütő nem melegszik fel.
Az óra nincs beállítva.
Állítsa be az órát.
A sütő nem melegszik fel.
Nem végezte el a szüksé‐
ges beállításokat.
Ellenőrizze, hogy elvégez‐
te-e a szükséges beállítá‐
sokat.
A sütő nem melegszik fel.
Aktív az automatikus ki‐
kapcsolás.
Olvassa el az „Automatikus
kikapcsolás” című részt.
A sütő nem melegszik fel.
A Gyerekzár be van kap‐
csolva.
Olvassa el „A gyerekzár
használata” c. részt.
A sütő nem melegszik fel.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Teljesen csukja be az ajtót.
A sütő nem melegszik fel.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
leolvad, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
A világítás nem működik.
A világítás izzója meghibá‐ Cserélje ki az izzót.
sodott.
Gőz- és páralecsapódás
az ételen és a sütőtérben.
Az ételt túl sokáig hagyta a A sütés befejezése után az
sütőben.
edényeket ne hagyja 15 20 percnél hosszabb ideig
a sütőben.
MAGYAR
33
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A kijelzőn „C3” látható.
Nem működik a tisztítási
funkció. Nem zárta be tel‐
jesen a sütőajtót, vagy az
ajtózár hibás.
Teljesen csukja be az ajtót.
A kijelzőn „F102” látható.
•
•
Nem zárta be teljesen a •
sütőajtót.
Az ajtózár meghibáso‐ •
dott.
•
A kijelző a táblázatban
Elektromos hiba lépett fel.
nem szereplő hibakódot je‐
lenít meg.
•
•
A készülék bekapcsol, de
A demo üzemmód bekap‐
nem melegszik fel. A venti‐ csolt.
látor nem működik. A kijel‐
zőn "Demo" jelenik meg.
Teljesen csukja be az
ajtót.
Kapcsolja ki a sütőt a
lakásban lévő kismeg‐
szakítóval vagy bizton‐
sági főkapcsolóval,
majd kapcsolja be is‐
mét.
Ha az „F102” hibakód
ismét megjelenik a kijel‐
zőn, forduljon az ügyfé‐
lszolgálathoz.
Kapcsolja ki a sütőt a
lakásban lévő kismeg‐
szakítóval vagy bizton‐
sági főkapcsolóval,
majd kapcsolja be is‐
mét.
Ha a hibaüzenet ismét
megjelenik a kijelzőn,
forduljon az ügyfélszol‐
gálathoz.
1. Kapcsolja ki a sütőt.
2. Tartsa nyomva a
gombot.
3. A kijelző első számje‐
gye és a Demo vissza‐
jelző villogni kezd.
4. Az értékek módosítá‐
sához írja be a 2468
kódot a
vagy
gomb segítségével,
majd jóváhagyáshoz
nyomja meg a
gom‐
bot.
5. A következő számjegy
kezd villogni.
6. A Demo üzemmód ki‐
kapcsol az utolsó
számjegy jóváhagyá‐
sakor, ha a kód megfe‐
lelő.
A kijelzőn „12.00” látható.
Áramkimaradás volt.
Állítsa be újra az órát.
34
www.electrolux.com
13.2 A szerviz számára
szükséges adatok
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
márkaszervizhez.
A márkaszerviz számára szükséges
adatok az adattáblán találhatóak. Az
adattábla a sütőtér elülső keretén
található. Ne távolítsa el az adattáblát a
készülék sütőterének keretéről.
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
14. ENERGIAHATÉKONYSÁG
14.1 Termékre vonatkozó információk és Termékismertető*
Gyártó neve
Electrolux
A készülék azonosítójele
EOF4P74X 949498126
Energiahatékonysági szám
81.2
Energiahatékonysági osztály
A+
Villamosenergia-fogyasztás normál adag és alsó
+ felső sütés mellett
0.93 kWh/ciklus
Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és
légkeveréses sütés mellett
0.69 kWh/ciklus
Sütőterek száma
1
Hőforrás
Villamos energia
Hangerő
72 l
Sütő típusa
Beépíthető sütő
Tömeg
31.7 kg
* Az Európai unió számára az EU 65/2014 és 66/2014 sz. rendeletek szerint.
Fehéroroszország számára az STB 2478-2017, G függelék; STB 2477-2017, A és B
függelék szerint.
Ukrajna számára az 568/32020 sz. rendelet szerint.
Az energiahatékonysági osztály nem alkalmazható Oroszország esetében.
EN 60350-1 - Háztartási elektromos főzőkészülékek - 1. rész: Tartományok, sütők,
gőzsütők és grillezők - A teljesítmény mérésére szolgáló módszerek.
MAGYAR
14.2 Energiatakarékosság
35
automatikusan korábban kapcsolnak ki
egyes sütőfunkcióknál.
A sütő több funkcióval is
segít energiát megtakarítani
a mindennapos főzés során.
Gondoskodjon arról, hogy a sütő
működése közben az ajtaja legyen
becsukva. Főzés közben ne nyissa ki
gyakran a készülék ajtaját. Tartsa tisztán
az ajtótömítést, és ellenőrizze, hogy a
helyén van és megfelelően rögzített.
Fém főzőedényeket használjon az
energiatakarékosság javítása érdekében.
Amikor lehetséges, kerülje a sütő
előmelegítését.
Ha egyszerre több ételt készít, a sütések
közötti szünet legyen a lehető
legrövidebb.
Légkeveréses sütés
Amikor lehetséges, a sütőfunkciókat
légkeveréssel használja az
energiatakarékosság érdekében.
Maradékhő
Amikor egy sütőfunkciót vagy programot
időbeállítással (Időtartam, Befejezés)
kapcsol be, és a sütés időtartama 30
percnél hosszabb, a fűtőelemek
A sütővilágítás és a légkeverés továbbra
is működik. Ha kikapcsolja a sütőt, a
kijelzőn megjelenik a maradékhő. A
maradékhőt használhatja az étel
melegen tartásához.
A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés
során a befejezés előtt 3 - 10 perccel
csökkentse a sütő hőmérsékletét a
minimum értékre. A sütőben levő
maradékhő tovább folytatja a sütést.
A maradékhőt más ételek
felmelegítéséhez is használhatja.
Ételek melegen tartása
A maradékhőt használhatja az étel
melegen tartásához. Ehhez válassza a
lehető legalacsonyabb hőmérsékletbeállítást. A maradékhő visszajelző vagy
a hőmérséklet megjelenik a kijelzőn.
Konvekciós levegő (nedves)
A funkciót arra tervezték, hogy energiát
takarítson meg a sütés során.
E funkció használatakor a sütővilágítás
30 másodperc elteltével automatikusan
kikapcsol.
15. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
867359018-A-472019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement