Electrolux EOF4P74X Kasutusjuhend

Electrolux EOF4P74X Kasutusjuhend
EOF4P74X
ET
PL
Ahi
Piekarnik
Kasutusjuhend
Instrukcja obsługi
Get the most out
of your appliance
For quick access to manuals, how-to guides,
support and more through our photo
registration visit electrolux.com/register
2
34
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 3
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 4
3. PAIGALDAMINE.................................................................................................8
4. TOOTE KIRJELDUS...........................................................................................9
5. JUHTPANEEL.................................................................................................. 10
6. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST........................................................... 10
7. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 10
8. KELLA FUNKTSIOONID.................................................................................. 12
9. TARVIKUTE KASUTAMINE............................................................................. 13
10. LISAFUNKTSIOONID.....................................................................................14
11. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID............................................................................15
12. PUHASTUS JA HOOLDUS............................................................................ 26
13. VEAOTSING...................................................................................................30
14. ENERGIATÕHUSUS...................................................................................... 32
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud tuleks hoida eemal, kui neil
ei saa pidevalt silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida,
kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel mängida seadmega.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Kasutamisel võivad ahju osad
minna kuumaks.
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see
sisse lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks.
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või
sisestamisel kasutage alati pajakindaid.
Enne mis tahes hooldustöid ühendage seade
vooluvõrgust lahti.
HOIATUS! Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade
enne ahjuvalgusti vahetamist kindlasti välja lülitada.
Ärge kasutage seadet enne, kui see on
köögimööblisse sisse ehitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid,
abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist
kaabitsaid, sest need võivad klaasi pinda kriimustada,
mille tagajärjel võib klaas puruneda
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse
tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud
hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava
isiku poolt.
Väljavalgunud liigne vedelik tuleb enne pürolüütilist
puhastamist eemaldada. Eemaldage ahjust kõik osad.
Ahjuplaadi tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt
plaaditoe esiots ja seejärel tagumine ots külgseina
küljest lahti. Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi
vastupidises järjekorras.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Ärge tõmmake seadet käepidemest.
Paigaldage seade ohutusse ja
sobivasse kohta, mis vastab
paigaldusnõuetele.
•
•
•
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Enne seadme paigaldamist
kontrollige, kas ahjuuks avaneb
takistusteta.
Seade on varustatud elektrilise
jahutussüsteemiga. Seda tuleb
kasutada elektritoitega.
Kapi minimaalne
kõrgus (tööpinna all
asuva kapi mini‐
maalne kõrgus)
Kapi laius
Kapi sügavus
590 (600) mm
560 mm
550 (550) mm
EESTI
•
Seadme esiosa kõr‐
gus
594 mm
Seadme tagumise
osa kõrgus
576 mm
Seadme esiosa
laius
595 mm
Seadme tagumise
osa laius
559 mm
•
Seadme sügavus
569 mm
•
Sisseehitatud sead‐
me sügavus
548 mm
Sügavus avatud uk‐
sega
1022 mm
Ventilatsiooniava
minimaalne suurus.
Ava asub põhja ta‐
gumises osas
560x20 mm
Toitejuhtme pikkus.
Juhe asub tagumi‐
sel küljel parem‐
poolses nurgas
1500 mm
Kinnituskruvid
4x25 mm
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektriühendus
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Kui seadme
toitekaabel tuleb välja vahetada, siis
pöörduge meie hoolduskeskusse.
Jälgige, et toitejuhe ei puutuks vastu
seadme ust ega oleks uksele lähedal
või seadme all olevas nišis, eriti siis,
kui seade töötab või uks on kuum.
5
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
Enne toitejuhtme pistikusse
sisestamist sulgege korralikult
seadme uks.
Seadme juurde kuulub toitekaabel ja
toitepistik.
Kaablitüübid, mis sobivad paigalda‐
miseks või asendamiseks Euroopas:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Teabe saamiseks kaabli ristlõike kohta vt
koguvõimsust (andmesildilt). Võite
vaadata ka tabelit:
Koguvõimsus (W) Kaabli ristlõige
(mm²)
maksimaalne 1380 3 x 0.75
maksimaalne 2300 3 x 1
maksimaalne 3680 3 x 1.5
Maandusjuhe (roheline/kollane kaabel)
peab olema 2 cm pikem kui faasi- ja
nullkaablid (sinine ja pruun kaabel).
6
www.electrolux.com
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse,
elektrilöögi või plahvatuse
oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelvalveta.
Lülitage seade välja pärast igakordset
kasutamist.
Olge töötava seadme ukse avamisel
ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist
õhku.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Äge suruge avatud uksele.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
Seadme ust avades olge ettevaatlik.
Alkoholi sisaldavate komponentide
kasutamise tagajärjel võib alkohol
õhuga seguneda.
Kui avate ukse, vältige seadme
läheduses sädemeid või lahtist leeki.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
Emaili kahjustumise või värvi
muutumise ära hoidmiseks:
– ärge asetage ahjunõusid ega teisi
esemeid vahetult seadme põhjale.
– ärge asetage alumiiniumfooliumit
vahetult seadme sisemuse
põhjale.
– ärge pange tulist vett vahetult
kuuma seadmesse.
– ärge hoidke niiskeid nõusid ja
toitu ahjus pärast
toiduvalmistamise lõppu.
– olge tarvikute eemaldamisel ja
paigaldamisel ettevaatlik.
•
•
•
•
•
Emaili või roostevaba terase värvi
muutumine ei mõjuta seadme tööd
kuidagi.
Vedelikke sisaldavate kookide puhul
kasutage sügavat panni.
Puuviljamahlad tekitavad püsivaid
plekke.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
Küpsetamisel peab ahjuuks olema
alati suletud.
Kui seade paigaldatakse köögimööbli
paneeli (nt ukse) taha, siis jälgige, et
seadme töötamise ajal oleks uks alati
lahti. Vastasel korral võib kinnise
mööblipaneeli taha kogunev niiskus
kahjustada nii seadet, mööblit kui ka
põrandat. Ärge sulgege paneeli või
ust, enne kui seade pole
kasutusjärgselt täielikult maha
jahtunud.
2.4 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Vigastuse, tulekahju või
seadme kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Veenduge, et seade on maha
jahtunud. Klaaspaneelid võivad
puruneda.
Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra,
tuleb see kohe välja vahetada.
Pöörduge volitatud hoolduskeskusse.
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme,
lahusteid ega metallist esemeid.
Ahjupihusti kasutamisel järgige
pakendil olevaid ohutusjuhiseid.
Ärge puhastage katalüütilist emaili
(kui see seadmel on) pesuainega.
EESTI
2.5 Pürolüüspuhastamine
HOIATUS!
Pürolüütilise režiimiga
kaasneb vigastusoht /
tuleoht / keemiliste heitmete
(aurud) eraldumine.
•
•
•
•
•
•
Enne pürolüütilise isepuhastus- või
esimese kasutamise läbiviimist
eemaldage ahjuõõnsusest:
– kõik toidujäätmed, õli ja
rasvapritsmed või -jäägid.
– kõik lahtivõetavad osad
(sealhulgas ahjurestid, külgsiinid
jm ahju juurde kuuluvad esemed),
eriti aga teflonpannid, potid,
plaadid, söögiriistad jne.
Lugege hoolikalt
pürolüüspuhastamise kohta käivaid
juhiseid.
Hoidke väikesed pürolüütilise
puhastamise ajal seadmest eemal
Seade läheb väga kuumaks ja kuum
õhk väljub eesmistest jahutusavadest.
Pürolüütiline puhastus on kõrge
temperatuuri juures läbiviidav toiming,
mille puhul võivad küpsetusjääkidest
ja ahju materjalidest eralduda aurud.
Seetõttu on soovitatav teha järgmist:
– pürolüütilise puhastamise ajal ja
pärast seda tuulutage ruumi
hoolikalt.
– esmakordsel maksimaalse
temperatuuri kasutamisel ja
pärast seda tuleb ruumi korralikult
tuulutada.
Erinevalt inimestest võivad mõned
linnud ja roomajad pürolüütilise
puhastuse ajal ahjust eralduvate
aurude suhtes väga tundlikud olla.
– Viige kõik lemmikloomad (eriti
linnud) pürolüüspuhastamise
ajaks ning esmakordse
maksimumtemperatuuriga
kasutamise ajal ja pärast seda
seadme lähedusest eemale hästi
tuulutatud kohta.
Ka väikesed lemmikloomad võivad
pürolüütilise puhastuse ajal ahjude
•
•
7
läheduses tekkivate
temperatuurikõikumiste suhtes üsna
tundlikud olla.
Teflonkattega potid, pannid,
küpsetusplaadid või muud köögiriistad
võivad pürolüütilise puhastuse ajal
kasutatava kõrge temperatuuri tõttu
kahjustuda; samuti võib neist selle
käigus eralduda kahjulikke aure.
Ülal kirjeldatud aurud, mis
pürolüütilistest ahjudest või
küpsetusjääkidest eralduvad, ei ole
inimestele, sealhulgas väikestele ega
haigusi põdevatele inimestele
ohtlikud.
2.6 Sisevalgustus
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
•
•
Selles seadmes kasutatav valgustipirn
või halogeenlamp on mõeldud
kasutamiseks ainult kodumasinates.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
Enne lambi asendamist ühendage
seade vooluvõrgust lahti.
Kasutage ainult samasuguste
näitajatega lampe .
2.7 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.8 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste või lemmikloomade seadmesse
lõksujäämist.
8
www.electrolux.com
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
3.1 Paigutamine mööblisse
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
523
EESTI
3.2 Seadme kinnitamine
köögimööblisse
4. TOOTE KIRJELDUS
4.1 Ülevaade
1 2
3
4
5
5
6
4
9
3
7
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Juhtpaneel
Küpsetusrežiimide juhtnupp
Ekraan
Juhtnupp (temperatuuri juhtnupp)
Kütteelement
Valgusti
Ventilaator
Restitugi, eemaldatav
Ahjuriiuli tasandid
8
4.2 Tarvikud
•
•
Traatrest
Keedunõudele, koogivormidele,
praadidele.
Küpsetusplaat
Kookidele ja küpsistele.
•
•
Grill/küpsetuspann
Küpsetamiseks ja röstimiseks või
rasva kogumiseks.
Teleskoopsiinid
Restidele ja plaatidele.
9
10
www.electrolux.com
5. JUHTPANEEL
5.1 Nupud
Sensorväli / nupp
Funktsioon
Kirjeldus
MIINUS
Kellaaja määramiseks.
KELL
Kella funktsiooni määramiseks.
PLUSS
Kellaaja määramiseks.
5.2 Ekraan
A
G
F
E
B
D
C
A. Taimer / temperatuur
B. Kuumutuse ja jääkkuumuse
indikaator
C. Toidutermomeeter (ainult mõnel
mudelil)
D. Ukselukk (ainult mõnel mudelil)
E. Tunnid/minutid
F. Demorežiim (ainult valitud mudelitel)
G. Kella funktsioonid
6. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Kellaaja valimiseks vt jaotist
"Kella funktsioonid".
6.1 Esimene puhastamine
Eemaldage ahjust kõik tarvikud ja
eemaldatavad restitoed.
Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Puhastage ahju ja tarvikuid enne esimest
kasutamist.
Pange kõik tarvikud ja eemaldatavad
ahjuresti toed oma kohale tagasi.
6.2 Eelkuumutus
Eelkuumutage ahju enne esimest
kasutamist.
1. Valige funktsioon . Valige
maksimaalne temperatuur.
2. Laske ahjul tund aega töötada.
3. Valige funktsioon . Valige
maksimaalne temperatuur.
4. Laske ahjul 15 minutit töötada.
5. Lülitage ahi välja ja laske sel maha
jahtuda.
Tarvikud võivad tavalisest kuumemaks
minna. Ahjust võib tulla lõhna ja suitsu.
Veenduge, et õhk saab piisavalt liikuda.
7. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Sisselükatavad nupud
Seadme kasutamiseks vajutage nuppu.
Nupp tuleb välja.
EESTI
7.2 Küpsetusrežiimid
Ahju funktsi‐ Rakendus
oon
Ahi on väljas.
Ahju funktsi‐ Rakendus
oon
Kiirgrill
Väljas-asend
Pöördõhk
Küpsetamiseks korraga
kuni kolmel tasandil ja
toidu kuivatamiseks.
Seadke temperatuur 20
- 40 °C madalamaks kui
funktsiooniga Ülemine +
alumine kuumutus.
Ühel tasandil küpseta‐
miseks ja röstimiseks.
Ülemine +
alumine kuu‐
mutus
Funktsioon küpsetami‐
se ajal energia säästmi‐
Niiske küpse‐ seks. Küpsetusjuhiste
tus pöördõh‐ leidmiseks vt peatükki
"Nõuandeid ja näpunäi‐
uga
teid", Niiske küpsetus
pöördõhuga. Ahjuuks
peaks küpsetamise ajal
olema suletud, et kasu‐
tatavat funktsiooni mitte
katkestada ning tagada,
et ahi töötaks võimali‐
kult suure energiatõhu‐
susega. Selle funktsioo‐
ni kasutamisel võib ahju
sisemine temperatuur
erineda valitud tempe‐
ratuurist. Kasutatakse
jääkkuumust.Kuumutus‐
võimsust võidakse vä‐
hendada. Üldisi ener‐
giasäästusoovitusi vt
jaotisest "Energiatõhu‐
sus", Energia säästmi‐
ne. Vastavalt standardi‐
le EN 60350-1 kasutati
seda funktsiooni ener‐
giatõhususe klassi mää‐
ratlemiseks. Kasutades
seda funktsiooni, lülitub
lamp 30 sekundi pärast
automaatselt välja.
11
Turbogrill
Pitsa
liha
Lamedate toiduainete
suures koguses grillimi‐
seks ja röstimiseks.
Suuremate kondiga li‐
ha- või linnulihatükkide
röstimiseks ühel riiulita‐
sandil. Gratineerimiseks
ja pruunistamiseks.
Pitsa küpsetamiseks.
Intensiivseks pruunista‐
miseks ja krõbeda põh‐
ja saavutamiseks.
Väga õrnade ja mahlas‐
te praadide valmistami‐
seks.
Toidu soojashoidmi‐
seks.
Soojashoid‐
mine
Sulatamine
Toidu sulatamiseks
(puu- ja juurviljad). Su‐
latusaeg sõltub külmu‐
tatud toiduainete kogu‐
sest ja kaalust.
Pürolüüs
Ahju automaatse püro‐
lüütilise puhastamise
aktiveerimiseks. Selle
funktsiooni abil saab
ära põletada ahju jää‐
nud mustuse.
7.3 Küpsetusrežiimi valimine
1. Ahjufunktsiooni valimiseks keerake
ahjufunktsioonide nuppu.
2. Temperatuuri valimiseks keerake
juhtnuppu.
Tuli süttib, kui ahi töötab.
3. Ahju väljalülitamiseks keerake
küpsetusfunktsioonide nupp väljasasendisse.
7.4 Kuumutusindikaator
Ahju funktsiooni töötamise ajal ilmuvad
ekraanile üksteise järel tulbad
, kui
12
www.electrolux.com
temperatuur ahjus tõuseb; tulbad
kaovad, kui temperatuur langeb.
8. KELLA FUNKTSIOONID
8.1 Kellafunktsioonide tabel
Kellafunktsi‐ Rakendus
oon
KELLAAEG
KESTUS
LÕPP
EDASILÜK‐
KAMINE
MINUTILU‐
GEJA
00:00
LOENDUS‐
TAIMER
Kellaaja kuvamiseks või
selle muutmiseks. Te
saate kellaaega muuta
ainult siis, kui ahi on
välja lülitatud.
8.2 valimine ja aja muutmine
Esmakordsel vooluvõrku ühendamisel
ja
oodake, kuni ekraanile ilmub
"12:00". "12" vilgub.
1. Vajutage
või
valimiseks.
tundide
2. Kinnitamiseks vajutage
minutite valimisele.
ja lülituge
Ahju tööaja kestuse
määramiseks. Kasutage
siis, kui ahjufunktsioon
on valitud.
Ekraanil kuvatakse
tunninäit. "00" vilgub.
Ahju väljalülitamisaja
valimiseks. Kasutage
siis, kui ahjufunktsioon
on valitud.
4. Kinnitamiseks vajutage , vastasel
juhul salvestub valitud minutinäit 5
sekundi pärast automaatselt.
Ekraanil kuvatakse uus kellaaeg.
KESTUSE ja LÕPU
funktsiooni kombinatsi‐
oon.
Kellaaja muutmiseks vajutage järjest
kuni ekraanil hakkab vilkuma kellaaja
Kasutage seda pöörd‐
loendusaja seadistami‐
seks. See funktsioon ei
mõjuta ahju tööd. MI‐
NUTILUGEJA saab
määrata igal ajal, ka
siis, kui seade on välja
lülitatud.
8.3 KESTUSE funktsiooni
määramine
Kui te ühtegi muud kel‐
lafunktsiooni ei vali, jäl‐
gib LOENDUSTAIMER
automaatselt, kui kaua
ahi töötab.
See hakkab tööle nii‐
pea, kui ahi hakkab
soojenema.
Loendustaimerit ei saa
kasutada koos funkt‐
sioonidega: KESTUS,
LÕPP.
ja seadistatud
3. Vajutage
või
käesoleva
minutinäidu määramiseks.
indikaator
,
.
1. Valige küpsetusrežiim.
2. Vajutage järjest
vilkuma.
, kuni
hakkab
või , et määrata
3. Vajutage
minutid ja seejärel tunnid.
Kinnitamiseks vajutage .
Kui Kestuse aeg saab täis, kostab 2
minutit helisignaal. Ekraanil vilguvad
sümbol
ja ajaseade. Ahi lülitub
automaatselt välja.
4. Helisignaali seiskamiseks vajutage
mis tahes nuppu või avage ahjuuks.
5. Keerake küpsetusrežiimide nupp
väljas-asendisse.
8.4 LÕPU funktsiooni
määramine
1. Valige küpsetusrežiim.
2. Vajutage järjest
vilkuma.
, kuni
hakkab
EESTI
3. Vajutage
või , et määrata
tunnid ja seejärel minutid.
Kinnitamiseks vajutage .
Kui Lõpu aeg saab täis, kostab 2 minutit
13
5. Helisignaali seiskamiseks vajutage
mis tahes nuppu või avage ahjuuks.
6. Keerake küpsetusrežiimide nupp
väljas-asendisse.
8.6 MINUTILUGEJA valimine
helisignaal.
ja ajanäit vilguvad
ekraanil. Ahi lülitub automaatselt välja.
4. Helisignaali seiskamiseks vajutage
mis tahes nuppu või avage ahjuuks.
5. Keerake küpsetusrežiimide nupp
väljas-asendisse.
Minutilugeja saate valida nii sisse- kui ka
väljalülitatud ahjuga.
8.5 EDASILÜKKAMISE
funktsiooni määramine
2. Vajutage
või , et valida
sekundid ja minutid.
Kui määrate ajaks üle 60 minuti,
1. Valige küpsetusrežiim.
2. Vajutage järjest
vilkuma.
, kuni
hakkab
3. Vajutage
või , et määrata
KESTUSE jaoks minutid ja seejärel
tunnid. Kinnitamiseks vajutage
Ekraanil kuvatakse vilkuv
.
.
, kuni
hakkab
vilgub ekraanil
.
3. Valige tunnid.
4. MINUTILUGEJA hakkab
automaatselt tööle 5 sekundi pärast.
Pärast 90% valitud aja möödumisest
kõlab helisignaal.
5. Kui valitud aeg saab täis, kõlab 2
minutit helisignaal. "00:00" ja
vilguvad ekraanil. Kasutage suvalist
nuppu, et signaal välja lülitada.
4. Vajutage
või , et määrata
LÕPU jaoks minutid ja seejärel
tunnid. Kinnitamiseks vajutage
1. Vajutage järjest
vilkuma.
.
ja valitud
Ekraanil kuvatakse
temperatuur.
Ahi lülitub hiljem automaatselt sisse,
töötab valitud KESTUSE aja ning lõpetab
töö valitud LÕPU ajal.
Kui LÕPU aeg saab täis, kostab 2 minutit
8.7 LOENDUSTAIMER
Loendustaimeri lähtestamiseks vajutage
ja hoidke
ja
jälle jooksma.
. Taimeri aeg hakkab
ja ajanäit vilguvad
helisignaal.
ekraanil. Ahi lülitub välja.
9. TARVIKUTE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
9.1 Tarvikute sisestamine
Ahjurest:
Lükake rest ahjuriiuli toe juhtsoontele ja
jälgige, et restikumerused oleksid allpool.
Küpsetusplaat/ sügav pann:
Lükake küpsetusplaat /sügav pann
ahjuriiuli tugede juhikute vahele.
14
www.electrolux.com
ETTEVAATUST!
Ärge peske teleskoopsiine
nõudepesumasinas. Ärge
teleskoopsiine õlitage.
1. Tõmmake mõlemad teleskoopsiinid
välja.
°C
Traatrest ja küpsetusplaat /sügav
pannkoos:
Lükake küpsetusplaat /sügav pann
ahjuriiuli tugede vahele ja traatrest selle
kohal olevatesse juhikutesse.
2. Asetage traatrest teleskoopsiinidele
ja lükake siinid ettevaatlikult ahju
sisse.
°C
Väike ülaosas asuv sälk
suurendab turvalisust. Need
sälgud aitavad ära hoida ka
kaldumist. Kõrged servad
aitavad ära hoida ahjunõude
restilt mahalibisemist.
9.2 Teleskoopsiinid
Teleskoopsiinide
paigaldusjuhised hoidke
tuleviku tarbeks alles.
Teleskoopsiinide abil saab ahjuriiuleid
mugavamalt sisse lükata ja välja võtta.
Enne ukse sulgemist peavad
teleskoopsiinid olema täielikult ahju sisse
lükatud.
10. LISAFUNKTSIOONID
10.1 Lapseluku kasutamine
Kui lapselukk on sisse lülitatud, ei saa
ahju kogemata sisse lülitada.
1. Jälgige, et ahjufunktsioonide nupp
oleks väljas-asendis.
2. Vajutage ja hoidke 2 sekundit
korraga
ja
.
Kõlab signaal. Ekraanile ilmuvad SAFE
ja
. Uks on lukustatud.
Sümbol
ilmub ekraanile
ka pürolüüsfunktsiooni
kasutamise ajal.
Lapseluku väljalülitamiseks korrake 2.
sammu.
EESTI
10.2 Jääkkuumuse indikaator
Ahju väljalülitamisel kuvatakse ekraanil
kui
jääkkuumuse indikaator
temperatuur seadmes on üle 40 °C.
10.3 Automaatne väljalülitus
Turvakaalutlustel lülitub ahi mõne aja
pärast automaatselt välja, kui
küpsetusrežiim töötab ja te ühtegi seadet
ei muuda.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
15
Automaatne väljalülitus ei tööta
funktsioonidega: Sisevalgustus, Kestus,
Lõpp.
10.4 Jahutusventilaator
Ahju töö ajal lülitub jahutusventilaator
automaatselt sisse, et hoida seadme
pinnad jahedana. Kui lülitate ahju välja,
siis jätkab jahutusventilaator töötamist
kuni seadme mahajahtumiseni.
10.5 Turvatermostaat
Ahju vale kasutamine või katkised osad
võivad põhjustada ohtlikku
ülekuumenemist. Selle ärahoidmiseks on
ahjul olemas ohutustermostaat, mis
katkestab toitevarustuse. Ahi lülitub
uuesti automaatselt sisse, kui
temperatuur on langenud.
250 - maksimaalne 3
11. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Tabelites esitatud
temperatuurid ja
küpsetusajad on ainult
soovituslikud. Täpsemalt
sõltuvad need retseptist ning
kasutatava tooraine
kvaliteedist ja kogustest.
11.1 Soovitused küpsetamiseks
Ahjus on viis tasandit.
Ahjutasandeid loetakse altpoolt üles.
Teie uus ahi võib küpsetada erinevalt kui
teie varasem seade. Alltoodud tabelitest
leiate temperatuuri, küpsetusaja ja
riiulitasandite standardseaded.
Kui te ei leia mõne retsepti jaoks täpseid
seadeid, kasutage sarnaste toitude omi.
Ahjus on õhuringlust ja pidevat
aururinglust tekitav spetsiaalne süsteem.
See võimaldab toitu valmistada
aurukeskkonnas, mis hoiab toidu seest
pehme ja pealt krõbedana. See lühendab
küpsetusaega ja vähendab
energiatarbimist.
Kookide küpsetamine
Ärge avage ahjuust enne kui ¾
küpsetusajast on möödunud.
Kui kasutate samaaegselt kahte
küpsetusplaati, hoidke nende vahele jääv
ahjutasand tühi.
Liha ja kala küpsetamine
Väga rasvaste toitude küpsetamisel
kasutage sügavat panni, et vältida ahju
püsivate plekkide tekkimist.
Et mahl lihast välja ei valguks, laske
prael enne lahtilõikamist umbes 15
minutit seista.
Et ahjust küpsetamise ajal liiga palju
suitsu ei tuleks, kallake sügavasse panni
veidi vett. Suitsu kondenseerumise
vältimiseks lisage vett kohe, kui see on
ära auranud.
Toiduvalmistamise ajad
Toiduvalmistamise ajad sõltuvad toidu
tüübist, konsistentsist ja mahust.
Esialgu jälgige toiduvalmistamisel
seadme tööd. Leidke selle seadme
kasutamisel parimad seaded
16
www.electrolux.com
(soojusaste, toiduvalmistamise aeg jne)
oma keedunõudele, retseptidele ja
kogustele.
11.2 Küpsetamine ja röstimine
KOOGID
Ülemine + alumine
kuumutus
Pöördõhk
(min)
(°C)
(°C)
Vahustatud
road
170
2
160
3 (2 ja 4)
45 - 60
Koogivorm
Muretainas
170
2
160
3 (2 ja 4)
20 - 30
Koogivorm
Peti-juustu‐
kook
170
1
165
2
80 - 100 Koogivorm, Ø
26 cm
Struudel
175
3
150
2
60 - 80
Ahjupann
Keedisekook 170
2
165
2
30 - 40
Koogivorm, Ø
26 cm
Tordipõhi
170
2
150
2
40 - 50
Koogivorm, Ø
26 cm
Jõulukook,
160
eelsoojenda‐
ge tühi ahi
2
150
2
90 - 120 Koogivorm, Ø
20 cm
Ploomikook, 175
eelsoojenda‐
ge tühi ahi
1
160
2
50 - 60
Leib, vormis
Muffinid, eel‐ 170
soojendage
tühi ahi
3
150 160
3
20 - 30
Ahjupann
Muffinid,
kaks tasan‐
dit, eelsoo‐
jendage tühi
ahi
-
-
140 150
2 ja 4
25 - 35
Ahjupann
Muffinid,
kolm tasan‐
dit, eelsoo‐
jendage tühi
ahi
-
-
140 150
1, 3 ja 5
30 - 45
Ahjupann
EESTI
17
KOOGID
Ülemine + alumine
kuumutus
Pöördõhk
(min)
(°C)
Küpsised
140
(°C)
3
140 150
3
25 - 45
Ahjupann
Küpsised,
kaks tasandit
-
140 150
2 ja 4
35 - 40
Ahjupann
Küpsised,
kolm tasandit
-
140 150
1, 3 ja 5
35 - 45
Ahjupann
Beseed
120
3
120
3
80 - 100 Ahjupann
Beseed,
kaks tasan‐
dit, eelsoo‐
jendage tühi
ahi
-
-
120
2 ja 4
80 - 100 Ahjupann
Kuklid, eel‐
soojendage
tühi ahi
190
3
190
3
12 - 20
Ahjupann
Ekleerid
190
3
170
3
25 - 35
Ahjupann
Ekleerid,
kaks tasandit
-
170
2 ja 4
35 - 45
Ahjupann
Plaadikoogid 180
2
170
2
45 - 70
Koogivorm, Ø
20 cm
Rikkaliku
puuviljatäidi‐
sega kook
1
150
2
110 120
Koogivorm, Ø
24 cm
160
Eelkuumutage tühja ahju.
18
www.electrolux.com
SAI, LEIB JA PITSA
Ülemine + alumi‐
ne kuumutus
Pöördõhk
(min)
(°C)
Sai, 1 - 2 tük‐
ki, 0,5 kg tü‐
kid
(°C)
190
1
190
1
60 - 70
-
Rukkileib, eel‐ 190
soojendamine
pole vajalik
1
180
1
30 - 45
Leib, vormis
Kuklid, 6 - 8
kuklit
190
2
180
2 (2 ja 4)
25 - 40
Ahjupann
Pitsa
230 250
1
230 - 250 1
10 - 20
Ahjupann /
Sügav pann
Kuklid
200
3
190
10 - 20
Ahjupann
3
Eelkuumutage tühja ahju.
Kasutage koogivormi.
LAHTISED PIRUKAD
Ülemine + alumine kuu‐
mutus
Pöördõhk
(min)
(°C)
(°C)
Pastavorm, eelsoo‐ 200
jendamine pole vaja‐
lik
2
180
2
40 - 50
Juurviljavorm, eel‐
soojendamine pole
vajalik
200
2
175
2
45 - 60
Quiche
180
1
180
1
50 - 60
Lasanje
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Kasutage teist tasandit.
Kasutage traatresti.
EESTI
19
LIHA
Ülemine + alumi‐ Pöördõhk
ne kuumutus
(min)
(°C)
(°C)
Loomaliha
200
190
50 - 70
Sealiha
180
180
90 - 120
Vasikaliha
190
175
90 - 120
Inglise rostbiif, väheküps
210
200
50 - 60
Inglise rostbiif, poolküps
210
200
60 - 70
Inglise rostbiif, täisküps
210
200
70 - 75
LIHA
Ülemine + alumine
kuumutus
Pöördõhk
(min)
(°C)
(°C)
Sea abatükk, kamaraga
180
2
170
2
120 - 150
Seakoot, 2 tükki
180
2
160
2
100 - 120
Lambakoot
190
2
175
2
110 - 130
Terve kana
220
2
200
2
70 - 85
Kalkun, terve
180
2
160
2
210 - 240
Part, terve
175
2
220
2
120 - 150
Hani, terve
175
2
160
1
150 - 200
Küülik, tükeldatud
190
2
175
2
60 - 80
Küülik, tükeldatud
190
2
175
2
150 - 200
Terve faasan
190
2
175
2
90 - 120
Kasutage teist tasandit.
20
www.electrolux.com
KALA
Ülemine + alumi‐
ne kuumutus
Pöördõhk
(min)
(°C)
(°C)
Forell / Merikoger, 3-4 kala
190
175
40 - 55
Tuunikala / Lőhe, 4-6 fileed
190
175
35 - 60
11.3 Grill
Eelkuumutage tühja ahju.
Kasutage neljandat riiulitasandit.
Grill maksimaalse temperatuuriseadega.
GRILLIMINE
(kg)
(min)
1. külg
(min)
2. külg
Sisefilee, 4 tükki
0.8
12 - 15
12 - 14
Biifsteek, 4 tükki
0.6
10 - 12
6-8
Vorstid, 8
-
12 - 15
10 - 12
Seakarbonaad, 4 tükki
0.6
12 - 16
12 - 14
Pool kana, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebabid, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kanarind, 4 tükki
0.4
12 - 15
12 - 14
Burgerid, 6
0.6
20 - 30
-
Kalafilee, 4 tükki
0.4
12 - 14
10 - 12
Röstitud sändvitšid, 4 - 6
-
5-7
-
Röstleib/-sai, 4 - 6
-
2-4
2-3
11.4 Turbogrill
Eelkuumutage tühja ahju.
Kasutage esimest või teist ahjutasandit.
Küpsetusaja arvutamiseks korrutage
alltoodud tabelis olev aeg filee
paksusega sentimeetrites.
EESTI
21
TALLELIHA
VEISELIHA
(°C)
(°C)
(min)
(min)
Rostbiif või filee,
väheküps
190 - 200 5 - 6
Tallekoot / Talle‐ 150 - 170 100 - 120
praad, 1 - 1,5 kg
Rostbiif või filee,
poolküps
180 - 190 6 - 8
Talle seljatükk, 1 160 - 180 40 - 60
- 1,5 kg
Rostbiif või filee,
täisküps
170 - 180 8 - 10
LINNULIHA
SEALIHA
(°C)
(°C)
(min)
Abatükk / Kael / 160 - 180 90 - 120
Sink, seljatükk, 1
- 1,5 kg
(min)
Linnuliha portsjo‐ 200 - 220 30 - 50
nitükid, 0,2 0,25 kg tükid
Pool kana, 0,4 0,5 kg tükid
190 - 210 35 - 50
Lihalõigud / Sea‐ 170 - 180 60 - 90
ribi, 1 - 1,5 kg
Kana, broiler, 1 - 190 - 210 50 - 70
1,5 kg
Pikkpoiss, 0,75 1 kg
Part, 1,5 - 2 kg
180 - 200 80 - 100
Hani, 3,5 - 5 kg
160 - 180 120 - 180
Kalkun, 2,5 - 3,5
kg
160 - 180 120 - 150
Kalkun, 4 - 6 kg
140 - 160 150 - 240
160 - 170 50 - 60
Seakoot, eelküp‐ 150 - 170 90 - 120
setatud, 0,75 - 1
kg
VASIKALIHA
KALA (AURUTATUD)
(°C)
Vasikapraad, 1
kg
(min)
(°C)
160 - 180 90 - 120
Vasikakoot, 1,5 - 160 - 180 120 - 150
2 kg
Kala, terve, 1 1,5 kg
(min)
210 - 220 40 - 60
22
www.electrolux.com
11.5 Sulatamine
(kg)
Sulatamise
aeg (min.)
Täiendav sulata‐
misaeg (min)
Kanaliha
1
100 - 140
20 - 30
Asetage kana suu‐
rele taldrikule kum‐
mulikeeratud alus‐
tassi peale. Pööra‐
ke poole aja möö‐
dudes.
liha
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Pöörake poole aja
möödudes.
Koor
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Rõõska koort saab
vahustada ka siis,
kui selles on külmu‐
nud tükke.
Forell
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Maasikad
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Või
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Kreemikook
1.4
60
60
-
11.6 Kuivatamine - Pöördõhk
Katke ahjuplaadid pärgamendi või
küpsetuspaberiga.
JUURVILI
Paremate tulemuste saamiseks lülitage
ahi poole kuivatamise peal välja, tehke
uks lahti ja jätke üheks ööks jahtuma.
Ühe plaadi puhul kasutage kolmandat
ahjutasandit.
Kahe plaadi puhul kasutage esimest ja
neljandat ahjutasandit.
JUURVILI
(°C)
(h)
Seened
50 - 60
6-8
Ürdid
40 - 50
2-3
Valige temperatuuriks 60 - 70 °C.
PUUVILI
(°C)
(h)
Oad
60 - 70
6-8
Piprad
60 - 70
5-6
Supiköögivili
60 - 70
5-6
(h)
Ploomid
8 - 10
Aprikoosid
8 - 10
Õunaviilud
6-8
EESTI
23
11.7 Niiske küpsetus
pöördõhuga - soovitatavad
tarvikud
PUUVILI
(h)
Pirnid
6-9
Kasutage tumedaid ja mittepeegeldava
pinnaga nõusid. Need tõmbavad
kuumust paremini sisse kui heledad ja
peegelduvad pinnad.
Portsjoninõu
Pitsaplaat
Küpsetusnõu
Tume, tuhmi pinnaga
28 cm läbimõõduga
Tume, tuhmi pinnaga
26 cm läbimõõduga
Keraamika
8 cm läbi‐
mõõduga, 5
cm kõrged
Pirukapõhjavorm
Tume, tuhmi pinna‐
ga
28 cm läbimõõduga
11.8 Niiske küpsetus
pöördõhuga
Parimate tulemuste saamiseks järgige
alltoodud tabelis olevaid soovitusi.
(°C)
(min)
Magusad kuklid, küpsetusplaat või ras‐
16 tükki
vapann
180
2
20 - 30
Saiakesed, 9
tükki
küpsetusplaat või ras‐
vapann
180
2
30 - 40
Pitsa, külmuta‐
tud, 0,35 kg
ahjurest
220
2
10 - 15
Rullbiskviit
küpsetusplaat või ras‐
vapann
170
2
25 - 35
Šokolaadikook
küpsetusplaat või ras‐
vapann
175
3
25 - 30
Suflee, 6 tükki
keraamilised ahjuvor‐
mid traatrestil
200
3
25 - 30
Biskviittaignast
põhi
pirukavorm traatrestil
180
2
15 - 25
24
www.electrolux.com
(°C)
Victoria kook
ahjuvorm ahjurestil
(min)
170
2
40 - 50
Poseeritud kala, küpsetusplaat või ras‐
0,3 kg
vapann
180
3
20 - 25
Kala, terve, 0,2
kg
180
3
25 - 35
Kalafilee, 0,3 kg pitsaplaat traatrestil
180
3
25 - 30
Pošeeritud liha,
0,25 kg
küpsetusplaat või ras‐
vapann
200
3
35 - 45
Šašlõkk, 0,5 kg
küpsetusplaat või ras‐
vapann
200
3
25 - 30
Küpsised, 16
tükki
küpsetusplaat või ras‐
vapann
180
2
20 - 30
Makroonid, 24
tükki
küpsetusplaat või ras‐
vapann
180
2
25 - 35
Muffinid, 12 tük‐ küpsetusplaat või ras‐
ki
vapann
170
2
30 - 40
Soolased küp‐
küpsetusplaat või ras‐
setised, 20 tükki vapann
180
2
25 - 30
Muretainaküpsi‐ küpsetusplaat või ras‐
sed, 20 tükki
vapann
150
2
25 - 35
Koogikesed, 8
tükki
küpsetusplaat või ras‐
vapann
170
2
20 - 30
Köögivili, pošee‐ küpsetusplaat või ras‐
ritud, 0,4 kg
vapann
180
3
35 - 45
Vegan-omlett
pitsaplaat traatrestil
200
3
25 - 30
Vahemerepära‐
ne köögivili, 0,7
kg
küpsetusplaat või ras‐
vapann
180
4
25 - 30
küpsetusplaat või ras‐
vapann
11.9 Teave testimisasutustele
Testid vastavalt standardile IEC 60350-1.
EESTI
(°C)
(min)
Väikesed Ülemine +
koogid,
alumine
20 tk
kuumutus
küpse‐
tusplaa‐
dil
Küpse‐
tusplaat
3
170
20 - 30
-
Väikesed Pöördõhk
koogid,
20 tk
küpse‐
tusplaa‐
dil
Küpse‐
tusplaat
3
150 160
20 - 35
-
Väikesed Pöördõhk
koogid,
20 tk
küpse‐
tusplaa‐
dil
Küpse‐
tusplaat
2 ja 4
150 160
20 - 35
-
Õuna‐
Ülemine +
kook, 2
alumine
vormis Ø kuumutus
20 cm
Ahjurest
2
180
70 - 90
-
Õuna‐
Pöördõhk
kook, 2
vormis Ø
20 cm
Ahjurest
2
160
70 - 90
-
Tordipõ‐ Ülemine +
hi, 26 cm alumine
koogivor‐ kuumutus
mis
Ahjurest
2
170
40 - 50
Eelkuumutage
ahju 10 minutit.
Tordipõ‐ Pöördõhk
hi, 26 cm
koogivor‐
mis
Ahjurest
2
160
40 - 50
Eelkuumutage
ahju 10 minutit.
Tordipõ‐ Pöördõhk
hi, 26 cm
koogivor‐
mis
Ahjurest
2 ja 4
160
40 - 60
Eelkuumutage
ahju 10 minutit.
Muretai‐ Pöördõhk
naküpse‐
tised
Küpse‐
tusplaat
3
140 150
20 - 40
-
25
26
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Muretai‐ Pöördõhk
naküpse‐
tised
Küpse‐
tusplaat
2 ja 4
140 150
25 - 45
-
Muretai‐ Ülemine +
naküpse‐ alumine
tised
kuumutus
Küpse‐
tusplaat
3
140 150
25 - 45
-
Röst‐
leib/-sai,
4 - 6 tk
Grill
Ahjurest
4
maks.
2-3 minutit
ühelt poolt;
2-3 minutit
teiselt poolt
Eelkuumutage
ahju 3 minutit.
Veiseli‐
Grill
habur‐
ger, 6 tk,
0,6 kg
Ahjurest
ja rasva‐
pann
4
maks.
20 - 30
Pange ahjurest
neljandale ahju‐
tasandile ja ras‐
vapann kolman‐
dale tasandile.
Keerake toitu
poole küpsetusa‐
ja möödumisel.
Eelkuumutage
ahju 3 minutit.
12. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
12.1 Juhised puhastamiseks
Puhastage ahju esikülge pehme lapiga ning sooja vee ja pehmetoi‐
melise pesuvahendiga.
Kasutage metallpindade puhastamiseks vastavat puhastusainet.
Puhastusva‐ Eemaldage tugev mustus spetsiaalse ahjupuhastiga.
hendid
Puhastage ahju sisemust pärast iga kasutuskorda. Toidujääkide ko‐
gunemine võib kaasa tuua tulekahju. Grillpanni puhul on oht suurem.
Igapäevane
kasutamine
Niiskus võib kondenseeruda ahju või selle klaaspaneelidele. Konden‐
seerumise vähendamiseks laske ahjul enne küpsetamist 10 minutit
töötada. Kuivatage pärast kasutamist ahju sisemust pehme lapiga.
EESTI
27
Pärast iga kasutuskorda puhastage kõik ahjutarvikud ja laske neil kui‐
vada. Kasutage pehmet lappi sooja vee ja puhastusvahendiga. Ärge
peske tarvikuid nõudepesumasinas.
Tarvikud
Ärge puhastage mittenakkuva pinnaga tarvikuid tugevatoimeliste pu‐
hastusvahenditega ega teravate esemetega või nõudepesumasinas.
12.2 Roostevabast terasest või
alumiiniumist ahjud
Puhastage ahjuust ainult niiske lapi või
käsnaga. Kuivatage pehme lapiga.
Ärge kasutage terasvilla, happeid ega
abrasiivseid materjale, kuna need võivad
ahju pinda kahjustada. Puhastage ahju
juhtpaneeli, järgides samu
ettevaatusabinõusid.
12.3 Kuidas eemaldada:
riiulitugesid
Ahju puhastamiseks eemaldage
restitoed .
ETTEVAATUST!
Olge restitugede
eemaldamisel ettevaatlik.
1. Tõmmake ahjuriiuli tugede esiosa
külgseina küljest lahti.
2. Tõmmake ahjuresti toe tagaosa
külgseina küljest lahti ja eemaldage
tugi.
1
2
Paigaldage väljavõetud tagasi
vastupidises järjekorras.
Teleskoopsiinide tõkked
peavad olema suunatud
ettepoole.
12.4 Pürolüüs
ETTEVAATUST!
Eemaldage kõik tarvikud ja
eemaldatavad restitoed.
Ärge käivitage pürolüütilist
puhastust, kui ahjuuks pole
korralikult suletud. Mõne
mudeli puhul kuvatakse selle
vea puhul ekraanil "C3".
HOIATUS!
Ahi läheb väga kuumaks.
Põletusoht!
ETTEVAATUST!
Kui samasse kapiossa on
paigaldatud ka teisi
seadmeid, ärge kasutage
neid ajal, kui pürolüüsi
funktsioon töötab. See võib
seadet kahjustada.
1. Pühkige ahju sisemus pehme niiske
lapiga puhtaks.
2. Puhastage ukse sisekülge sooja
veega, et küpsetusjäägid kuuma õhu
toimel pinna külge kinni ei kõrbeks.
3. Valige funktsioon Pürolüüs. Vt
peatükki "Igapäevane kasutamine",
"Ahju funktsioonid".
4. Kui
vilgub, vajutage
valida pürolüüsi pikkus:
või
, et
Valik
Kirjeldus
P1
Kerge pu‐
hastamine.
Kestus: 1 h.
28
www.electrolux.com
P2
Tavaline pu‐
hastamine.
Kestus: 1 h
30 min.
Pürolüüsi käivitamiseks vajutage
või
keerake temperatuurinuppu.
Puhastamise viitkäivitusega alustamiseks
võite kasutada LÕPU funktsiooni.
Pürolüüspuhastuse ajal on valgusti välja
lülitatud.
5. Kui ahi saavutab valitud
temperatuuri, siis uks lukustub.
Ekraanil kuvatakse
ning
soojusindikaatori tulbad, kuni
ukselukk avaneb.
Pürolüüspuhastuse peatamiseks
enne ettenähtud aega keerake
ahjufunktsioonide nupp väljasasendisse.
6. Kui pürolüüspuhastus on lõppenud,
kuvatakse ekraanil kellaaeg. Ahjuuks
jääb lukku.
7. Kui ahi on maha jahtunud, vabaneb
ukselukk.
12.5 Puhastamise
meeldetuletus
Kui te üritate klaaspaneele
eemaldada ajal, mil ust pole
eest ära võetud, võib see
sulguda.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage ahju ilma
klaaspaneelideta.
1. Tehke uks täielikult lahti ja võtke
ukse mõlemast hingest kinni.
2. Tõstke ja keerake mõlema hinge
hoovad täiesti üles.
Pürolüüspuhastuse meeldetuletuseks
vilgub PYR ekraanil 10 sekundit pärast
igakordset ahju sisse- või väljalülitamist.
Puhastamise
meeldetuletuse sümbol
kustub:
• kui pürolüüspuhastus on
lõppenud.
• kui vajutate samaaegselt
nuppe
ja , kui
ekraanil vilgub PYR.
12.6 Ukse eemaldamine ja
paigaldamine
Ahjuuksel on kolm klaaspaneeli.
Puhastamiseks saate ahjuukse ja
seesmised klaaspaneelid eemaldada.
Enne klaaspaneelide eemaldamist
lugege tähelepanelikult läbi kogu peatükk
"Ukse eemaldamine ja paigaldamine".
3. Sulgege ahjuuks poole peale
esimesse avamisasendisse. Seejärel
tõmmake ust ettepoole ja tõstke oma
kohalt ära.
EESTI
29
Veenduge, et asetate klaaspaneelid
tagasi õiges järjekorras (A ja B). Otsige
klaaspaneeli pinnalt üles sümbol või kiri;
iga klaaspaneel on erinev, et teha
lahtivõtmine ja tagasipanek kergemaks.
Ukseliistu õigel paigaldamisel kostab
klõps.
A
B
4. Asetage uks tasasele pehme riidega
kaetud pinnale.
5. Võtke mõlemalt poolt ukseliistu (B)
ülemistest servadest kinni ja suruge
sissepoole, et vabastada
kinnitusnaga.
Veenduge, et paigaldate keskmise
klaaspaneeli oma kohale õigesti.
2
A
B
B
1
6. Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu
ettepoole.
7. Võtke kinni ukse klaaspaneelide
ülemisest servast ja tõmmake need
ükshaaval ettevaatlikult välja.
Alustage pealmisest paneelist.
Jälgige, et klaas libiseks hoidikutest
täielikult välja.
12.7 Kuidas asendada: Lamp
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
Lamp võib olla kuum.
1. Lülitage ahi välja. Oodake, kuni ahi
on jahtunud.
2. Eemaldage ahi vooluvõrgust.
3. Pange ahju põhjale riie.
ETTEVAATUST!
Hoidke halogeenlampi alati
riidelapiga, et lambile ei
sattuks rasvajääke.
8. Puhastage klaaspaneele seebiveega.
Kuivatage klaaspaneele hoolikalt.
Ärge peske terakomplekti
nõudepesumasinas.
Pärast puhastamist paigutage
klaaspaneel ja ahjuuks tagasi kohale.
Tagumine valgusti
1. Keerake valgusti klaaskatet selle
eemaldamiseks.
2. Puhastage klaaskate.
30
www.electrolux.com
3. Asendage lamp sobiva 300 °C taluva
kuumakindla lambiga .
4. Paigaldage klaaskate.
13. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
13.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ahju ei saa käivitada või
kasutada.
Ahi ei ole elektrivõrku
Kontrollige, kas ahi on
ühendatud või ei ole ühen‐ elektrivõrku ühendatud õi‐
dus korralik.
gesti (vt ühendusjoonist).
Ahi ei kuumene.
Ahi on välja lülitatud.
Lülitage ahi sisse.
Ahi ei kuumene.
Kell ei ole seadistatud.
Määrake kellaaeg.
Ahi ei kuumene.
Vajalikud seadistused on
tegemata.
Veenduge, kas seadistu‐
sed on õiged.
Ahi ei kuumene.
Automaatne väljalülitus on
sees.
Vt jaotist „Automaatne väl‐
jalülitus“.
Ahi ei kuumene.
Lapselukk on sisse lülita‐
tud.
Vt „Lapseluku kasutami‐
ne“.
Ahi ei kuumene.
Uks ei ole korralikult sule‐
tud.
Sulgege uks korralikult.
Ahi ei kuumene.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrik‐
uga.
Ahjuvalgusti ei põle.
Lamp on katki.
Asendage lamp uuega.
Toidule ja ahjuõõnde kogu‐ Toit on jäänud liiga kauaks Kui küpsetamine on lõppe‐
neb auru ja kondensatsioo‐ ahju.
nud, tuleb toit ahjust vähe‐
nivett.
malt 15–20 minuti pärast
välja võtta.
Ekraanil kuvatakse „C3".
Puhastusfunktsioon ei töö‐ Sulgege uks korralikult.
ta. Te ei sulgenud ahjuust
korralikult või on elektroo‐
niline ukselukustus rikkis.
EESTI
Probleem
Võimalik põhjus
Ekraanil kuvatakse „F102“. •
•
Te ei sulgenud ahjuust
korralikult.
Elektrooniline ukselu‐
kustus on rikkis.
Lahendus
•
•
•
Ekraanil kuvatakse vea‐
kood, mida tabelis ei leidu.
Elektritõrge.
•
•
Ahi on sisse lülitatud, kuid
ei kuumene. Ventilaator ei
tööta. Ekraanile kuvatakse
"Demo".
31
Sulgege uks korralikult.
Lülitage ahi välja ja taas
sisse, kasutades elektri‐
kilbis olevat peakaitset
või -lülitit.
Kui ekraanil kuvatakse
uuesti „F102“, võtke
ühendust klienditeenin‐
dusega.
Lülitage ahi välja ja taas
sisse, kasutades elektri‐
kilbis olevat peakaitset
või -lülitit.
Kui ekraanil kuvatakse
uuesti veateade, pöör‐
duge klienditeenindus‐
se.
Demorežiim on sisse lülita‐ 1. Lülitage ahi välja.
tud.
2. Vajutage ja hoidke
nuppu .
3. Ekraanil hakkavad vil‐
kuma esimene number
ja indikaator Demo.
4. Väärtuste muutmiseks
sisestage kood 2468,
vajutades nuppe
või
ning , et valik kin‐
nitada.
5. Järgmine number hak‐
kab vilkuma.
6. Demo-režiim lülitub
välja, kui te kinnitate
viimase numbri ja kood
on õige.
Ekraanil on näit "12.00".
On olnud elektrikatkestus.
13.2 Hooldusteave
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega.
Seadistage kell uuesti.
Teeninduskeskuse andmed leiate
andmesildilt. Andmesilt asub ahjuõõne
raami esiküljel. Ärge andmesilti ahju
sisemusest eemaldage.
Soovitame märkida siia järgmised andmed:
Mudel (MOD.)
.........................................
Tootenumber (PNC)
.........................................
32
www.electrolux.com
Soovitame märkida siia järgmised andmed:
Seerianumber (S.N.)
.........................................
14. ENERGIATÕHUSUS
14.1 Tooteteave ja toote infoleht*
Tarnija nimi
Electrolux
Mudeli tunnus
EOF4P74X 949498126
Energiatõhususe indeks
81.2
Energiatõhususe klass
A+
Energiatarbimine standardtäituvusel, tavalises re‐
žiimis
0.93 kWh/tsüklis
Energiatarbimine standardtäituvusel, pöördõhure‐
žiimis
0.69 kWh/tsüklis
Kambrite arv
1
Soojusallikas
Elekter
Maht
72 l
Ahju tüüp
Sisseehitatud ahi
Mass
31.7 kg
* Euroopa Liidu puhul vastavalt EL-i määrustele 65/2014 ja 66/2014.
Valgevene Vabariigi puhul vastavalt standardile STB 2478-2017, lisa G; STB
2477-2017, lisad A ja B.
Ukraina puhul vastavalt dokumendile 568/32020.
Energiatõhususe klass ei kehti Venemaa puhul.
EN 60350-1 – Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed –
Osa 1: Pliidid, ahjud, auruahjud ja grillid. – Toimivuse mõõtemeetodid.
14.2 Energia kokkuhoid
Ahjul on omadused, mis
aitavad säästa energiat
igapäevasel
toiduvalmistamisel.
Veenduge, et ahju töötamise ajal oleks
ahjuuks korralikult kinni. Ärge
küpsetamise ajal ust liiga tihti avage.
Jälgige, et uksetihend oleks puhas ja
korralikult omal kohal.
Energia kokkuhoiu tagamiseks kasutage
metallnõusid.
Ärge eelkuumutage ahju enne
küpsetamist, kui võimalik.
Kui valmistate järjest mitu küpsetist,
püüdke need ahju panna võimalikult
lühikeste vahedega.
Küpsetamine pöördõhuga
Võimalusel kasutage energia
kokkuhoiuks pöördõhuga
küpsetusrežiime.
Jääkkuumus
Kui on valitud programm koos valikuga
Kestus või Lõpp ja kui küpsetusaeg ei
ületa 30 minutit, lülituvad
EESTI
kuumutuselemendid mõne
ahjufunktsiooni puhul automaatselt
varem välja.
Ventilaator ja valgusti jäävad
sisselülitatuks. Ahju väljalülitamisel
kuvatakse ekraanil jääkkuumuse näit.
Seda soojust saab kasutada toidu
soojashoidmiseks.
Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti,
vähendage vähemalt 3 - 10 minutit enne
küpsetusaja lõppu ahju temperatuuri.
Ahjus olev jääkkuumus võimaldab
küpsetamist jätkata.
33
Toidu soojashoidmine
Jääkkuumuse kasutamiseks ja toidu
soojashoidmiseks valige madalaim
võimalik temperatuur. Ekraanile ilmub
jääkkuumuse indikaator või
temperatuurinäit.
Niiske küpsetus pöördõhuga
Funktsioon küpsetamise ajal energia
säästmiseks.
Kasutades seda funktsiooni, lülitub lamp
30 sekundi pärast automaatselt välja.
Muude toitude soojendamiseks kasutage
jääkkuumust.
15. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
34
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 35
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 37
3. INSTALACJA.................................................................................................... 40
4. OPIS URZĄDZENIA......................................................................................... 42
5. PANEL STEROWANIA.....................................................................................42
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................................43
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 43
8. FUNKCJE ZEGARA......................................................................................... 45
9. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW................................................................... 46
10. DODATKOWE FUNKCJE...............................................................................48
11. WSKAZÓWKI I PORADY............................................................................... 48
12. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................ 61
13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 65
14. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA............................................................. 68
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
35
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją produktu.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieciom i zwierzętom nie powinny zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mogą mocno
nagrzewać się podczas jego użytkowania.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
36
www.electrolux.com
•
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Instalacji urządzenia i wymiany jego przewodu
zasilającego może dokonać wyłącznie osoba o
odpowiednich kwalifikacjach.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi.
Podczas wyjmowania i wkładania akcesoriów lub
naczyń należy zawsze używać rękawic kuchennych.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od
zasilania.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć porażenia prądem,
przed przystąpieniem do wymiany żarówki należy
upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
Nie uruchamiać urządzenia przed zainstalowaniem go
w zabudowie.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Do czyszczenia szyb w drzwiach nie używać
ściernych środków czyszczących ani ostrych,
metalowych myjek, ponieważ mogą one porysować
powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szkła.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go
wymienić producent, autoryzowane centrum
serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby
zapobiec ryzyku porażenia prądem.
Przed włączeniem funkcji czyszczenia pirolitycznego
należy usunąć nadmiar zanieczyszczeń. Wyjąć
wszystkie akcesoria z piekarnika.
Aby wymontować prowadnice blach, należy odciągnąć
najpierw ich przednią, a następnie tylną część od
bocznych ścianek. Zamontować prowadnice blach w
odwrotnej kolejności.
POLSKI
37
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Nigdy nie ciągnąć urządzenia za
uchwyt.
Zainstalować urządzenie w
odpowiednim i bezpiecznym miejscu,
które spełnia wymagania instalacyjne.
Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
Przed zamontowaniem urządzenia
należy sprawdzić, czy drzwi otwierają
się bez oporu.
Urządzenie wyposażono w
elektryczny układ chłodzenia.
Wymaga on zasilania elektrycznego.
Minimalna wyso‐
kość szafki (mini‐
malna wysokość
szafki pod blatem)
Głębokość urządze‐
nia
569 mm
Głębokość części
urządzenia do zabu‐
dowy
548 mm
Głębokość z otwar‐
tymi drzwiami
1022 mm
Minimalna wielkość
otworu wentylacyj‐
nego. Otwór umiejs‐
cowiony w tylnej do‐
lnej części szafki
560x20 mm
Długość przewodu
zasilającego Prze‐
wód jest umiejsco‐
wiony w prawym tyl‐
nym rogu
1500 mm
Wkręty mocujące
4x25 mm
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
•
590 (600) mm
•
•
Szerokość szafki
560 mm
Głębokość szafki
550 (550) mm
Wysokość przedniej
części urządzenia
594 mm
Wysokość tylnej
części urządzenia
576 mm
Szerokość przedniej
części urządzenia
595 mm
Szerokość tylnej
części urządzenia
559 mm
•
•
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Przewody zasilające nie mogą
dotykać ani przebiegać w pobliżu
38
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
drzwi urządzenia lub wnęki pod
urządzeniem, zwłaszcza gdy
urządzenie działa i drzwi są mocno
rozgrzane.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z
oprawki), wyłączniki
różnicowoprądowe (RCD) oraz
styczniki.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące
minimum 3 mm.
Przed podłączeniem wtyczki
przewodu zasilającego do gniazda
elektrycznego należy całkowicie
zamknąć drzwi urządzenia.
Urządzenie wyposażono w przewód
zasilający oraz wtyczkę.
Rodzaje przewodów przeznaczo‐
nych do montażu lub wymiany w kra‐
jach europejskich:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Dobór przekroju przewodu należy
przeprowadzić na podstawie mocy
całkowitej podanej na tabliczce
znamionowej. Można również skorzystać
z informacji zawartych w tabeli:
Moc całkowita
(W)
Przekrój przewo‐
du (mm²)
maksymalnie 1380 3 x 0.75
maksymalnie 2300 3 x 1
maksymalnie 3680 3 x 1.5
Przewód ochronny (żółto-zielony) musi
być o 2 cm dłuższy od przewodu
fazowego i neutralnego (niebieski
i brązowy).
2.3 Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, oparzeniem,
porażeniem prądem lub
wybuchem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Wyłączać urządzenie po każdym
użyciu.
Podczas pracy urządzenia należy
zachować ostrożność przy otwieraniu
jego drzwi. Może dojść do uwolnienia
gorącego powietrza.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Nie opierać się o otwarte drzwi
urządzenia.
Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
Należy ostrożnie otwierać drzwi
urządzenia. Stosowanie składników
zawierających alkohol może
spowodować powstanie mieszanki
alkoholu i powietrza.
Podczas otwierania drzwi urządzenia
nie wolno zbliżać do niego iskrzących
przedmiotów ani otwartego płomienia.
POLSKI
•
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
•
•
•
Aby zapobiec uszkodzeniu lub
odbarwieniu się emalii:
– Nie należy kłaść naczyń ani
innych przedmiotów bezpośrednio
na dnie urządzenia.
– Nie należy kłaść folii aluminiowej
bezpośrednio na dnie komory
urządzenia.
– Nie należy wlewać wody
bezpośrednio do rozgrzanego
urządzenia.
– Nie należy pozostawiać
wilgotnych naczyń ani potraw w
urządzeniu po zakończeniu
pieczenia.
– Należy zachować ostrożność
podczas wyjmowania i wkładania
akcesoriów.
Odbarwienie emalii lub stali
nierdzewnej nie ma wpływu na
działanie urządzenia.
Do pieczenia wilgotnych ciast należy
używać głębokiej blachy. Sok z
owoców może trwale zaplamić
emalię.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw.
Nie wolno go używać do innych
celów, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
Podczas pieczenia drzwi piekarnika
powinny być zawsze zamknięte.
Jeśli urządzenie zainstalowano za
ścianką meblową (np. za drzwiami
szafki), nie wolno zamykać drzwi
podczas pracy urządzenia.
Połączenie wysokiej temperatury i
wilgoci wewnątrz zamkniętego mebla
może doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia, mebla lub podłogi. Nie
zamykać drzwi szafki, aż urządzenie
całkowicie ostygnie po użyciu.
39
2.4 Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, pożarem lub
uszkodzeniem urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Upewnić się, że urządzenie ostygło.
Występuje zagrożenie pęknięciem
szyb w drzwiach urządzenia.
Jeśli szyba pęknie, należy ją
niezwłocznie wymienić. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne detergenty. Nie
używać produktów ściernych, myjek
do szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
Stosując aerozol do piekarników,
należy przestrzegać wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa
umieszczonych na jego opakowaniu.
Nie czyścić emalii katalitycznej (jeśli
dotyczy) przy użyciu detergentów.
2.5 Czyszczenie pyrolityczne
OSTRZEŻENIE!
W trybie pirolizy występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń ciała/pożarem/
wydzielaniem substancji
chemicznych (oparów).
•
Przed włączeniem funkcji czyszczenia
pirolitycznego lub przed pierwszym
użyciem urządzenia należy usunąć
z komory piekarnika:
– większe resztki żywności, rozlany
olej lub tłuszcz.
– wszystkie dające się wyjąć
przedmioty (ruszty, prowadnice
itp. dostarczone wraz
z urządzeniem), w szczególności
garnki, patelnie, tace i inne
przybory kuchenne z powłoką
zapobiegającą przywieraniu.
40
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Należy dokładnie zapoznać się z
instrukcją czyszczenia pirolitycznego.
Gdy działa funkcja czyszczenia
pirolitycznego, dzieci nie powinny
zbliżać się do urządzenia.
Urządzenie mocno się nagrzewa, a z
otworów wentylacyjnych wydostaje
się gorące powietrze.
Czyszczenie pirolityczne jest
procesem przebiegającym w wysokiej
temperaturze, podczas którego resztki
żywności oraz materiały, z których
wykonano urządzenie, mogą uwalniać
opary. W związku z tym:
– podczas czyszczenia
pirolitycznego oraz po jego
zakończeniu należy dokładnie
przewietrzyć pomieszczenie.
– podczas pierwszego nagrzewania
urządzenia do maksymalnej
temperatury oraz po zakończeniu
nagrzewania należy zapewnić
dobrą wentylację pomieszczenia.
W odróżnieniu od ludzi niektóre ptaki
oraz gady są bardzo wrażliwe na
opary, które mogą uwalniać się
podczas czyszczenia pirolitycznego
piekarnika.
– Podczas czyszczenia
pirolitycznego oraz po jego
zakończeniu w pobliżu urządzenia
nie powinny przebywać zwierzęta
domowe (szczególnie ptaki); na
początku wybrać najwyższą
temperaturę, pamiętając
o konieczności zapewnienia
dobrej wentylacji pomieszczenia.
Ponadto niewielkie zwierzęta domowe
mogą być wrażliwe na miejscowe
zmiany temperatury, które występują
w pobliżu piekarników z funkcją
czyszczenia pirolitycznego podczas
działania tej funkcji.
Wysoka temperatura występująca
podczas czyszczenia pirolitycznego
może uszkodzić powierzchnie
garnków, patelni, tac i innych
przyborów kuchennych z powłoką
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
•
zapobiegającą przywieraniu; ponadto
powłoki te mogą być źródłem oparów
o niewielkim stopniu toksyczności.
Opary uwalniane podczas
czyszczenia pirolitycznego lub
wypalania resztek potraw klasyfikuje
się jako nieszkodliwe dla ludzi, w tym
dla dzieci lub osób z problemami
zdrowotnymi.
2.6 Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
•
•
•
Żarówka zwykła lub halogenowa
zastosowana w tym urządzeniu jest
przeznaczona wyłącznie do urządzeń
domowych. Nie należy używać jej do
oświetlania pomieszczeń.
Przed przystąpieniem do wymiany
lampki należy odłączyć urządzenie od
źródła zasilania.
Używać wyłącznie żarówek tego
samego typu.
2.7 Serwis
•
•
Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.8 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
•
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dziecka
lub zwierzęcia w urządzeniu.
POLSKI
41
3.1 Zabudowa urządzenia
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
3.2 Mocowanie piekarnika do
szafki
523
42
www.electrolux.com
4. OPIS URZĄDZENIA
4.1 Widok urządzenia
1 2
3
4
5
5
6
4
9
3
7
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Panel sterowania
Pokrętło wyboru funkcji pieczenia
Wyświetlacz
Pokrętło sterowania (temperatury)
Grzałka
Oświetlenie
Wentylator
Prowadnice blach, wyjmowane
Poziomy umieszczenia potraw
8
4.2 Akcesoria
•
•
•
Ruszt
Do ustawiania naczyń, form do ciast
oraz do pieczenia mięs.
Blacha do pieczenia
Do pieczenia ciast i ciastek.
•
Głęboka blacha
Do pieczenia mięsa lub ciasta oraz do
zbierania skapującego tłuszczu.
Prowadnice teleskopowe
Do umieszczania rusztów i blach do
ciasta.
5. PANEL STEROWANIA
5.1 Przyciski
Pole czujnika/przycisk
Funkcja
Opis
MINUS
Ustawianie czasu.
ZEGAR
Ustawianie funkcji zegara.
PLUS
Ustawianie czasu.
5.2 Wyświetlacz
A
G
F
E
B
D
C
A. Zegar / Temperatura
B. Wskaźnik nagrzewania i ciepła
resztkowego
C. Termosonda (tylko w wybranych
modelach)
D. Blokada drzwi (tylko w wybranych
modelach)
E. Godziny / minuty
F. Tryb demo (tylko w wybranych
modelach)
POLSKI
43
G. Funkcje zegara
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Aby ustawić aktualną
godzinę, patrz rozdział
„Funkcje zegara”.
6.1 Czyszczenie wstępne
Wyjąć z piekarnika wszystkie akcesoria i
prowadnice blach.
Patrz rozdział „Konserwacja i
czyszczenie”.
Wyczyścić piekarnik i akcesoria przed
pierwszym użyciem.
Umieścić akcesoria i wyjmowane
prowadnice blach w początkowym
położeniu.
6.2 Wstępne nagrzewanie
Przed pierwszym użyciem należy
wstępnie nagrzać pusty piekarnik.
1. Włączyć funkcję . Ustawić
maksymalną temperaturę.
2. Pozostawić włączony piekarnik na 1
godzinę.
3. Włączyć funkcję . Ustawić
maksymalną temperaturę.
4. Pozostawić włączony piekarnik na 15
minut.
5. Wyłączyć i piekarnik i odczekać, aż
ostygnie.
Akcesoria mogą rozgrzać się mocniej niż
zwykle. Z piekarnika może wydobywać
się nieprzyjemny zapach i dym. Należy
zapewnić wystarczający dopływ
świeżego powietrza do pomieszczenia.
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Funkcja pie‐
karnika
7.1 Chowane pokrętła sterujące
Aby użyć urządzenia, należy nacisnąć
pokrętło. Pokrętło wysunie się.
Termoobieg
7.2 Funkcje pieczenia
Funkcja pie‐
karnika
Zastosowanie
Piekarnik jest wyłączo‐
ny.
Położenie wy‐
łączenia
Górna/dolna
grzałka
Zastosowanie
Do jednoczesnego pie‐
czenia na trzech pozio‐
mach i do suszenia
żywności.
Ustawić temperaturę o
20-40°C niższą niż dla
funkcji Górna/dolna
grzałka.
Do pieczenia mięsa lub
ciasta na jednym pozio‐
mie.
44
www.electrolux.com
Funkcja pie‐
karnika
Termoobieg
wilgotny
Szybki grill
Turbo grill
Zastosowanie
Funkcja pie‐
karnika
Funkcja zapewnia
oszczędność energii
podczas pieczenia.
Wskazówki dotyczące
pieczenia – patrz roz‐
dział „Wskazówki i po‐
rady”, Termoobieg wil‐
gotny. Drzwi piekarnika
powinny być zamknięte
podczas pieczenia, tak
aby działanie funkcji nie
było zakłócane, a pie‐
karnik działał z najwyż‐
szą możliwą wydajnoś‐
cią energetyczną. Pod‐
czas używania tej funk‐
cji temperatura w komo‐
rze może się różnić od
temperatury ustawionej.
Wykorzystywane jest
ciepło resztkowe.Można
zmniejszyć moc grza‐
nia. Ogólne zalecenia
dotyczące oszczędza‐
nia energii znajdują się
w rozdziale „Wydajność
energetyczna”, Oszczę‐
dzanie energii. Funkcji
tej użyto do zapewnie‐
nia zgodności z klasą
energetyczną urządze‐
nia zgodnie z normą EN
60350-1. Podczas ko‐
rzystania z tej funkcji
oświetlenie wyłącza się
automatycznie po 30
sekundach.
Do wypieku pizzy. Do
intensywnego przyru‐
Funkcja Pizza mieniania i pieczenia w
celu uzyskania kruche‐
go spodu.
Do grillowania płaskich
potraw w dużych iloś‐
ciach oraz do opiekania
pieczywa.
Do pieczenia większych
kawałków mięsa lub
drobiu z kością na jed‐
nym poziomie. Do przy‐
rządzania zapiekanek i
przyrumieniania.
Mięso
Zastosowanie
Do przyrządzania bar‐
dzo delikatnych i so‐
czystych pieczeni.
Do utrzymywania tem‐
peratury potraw.
Podtrzymy‐
wanie temp.
Do rozmrażania produk‐
tów (warzyw i owoców).
Rozmrażanie Czas rozmrażania uza‐
leżniony jest od ilości i
grubości mrożonej po‐
trawy.
Piroliza
Umożliwia uruchomie‐
nie funkcji czyszczenia
pirolitycznego piekarni‐
ka. Powoduje to wypa‐
lenie zanieczyszczeń
znajdujących się w pie‐
karniku.
7.3 Ustawianie funkcji
pieczenia
1. Obrócić pokrętło wyboru funkcji
pieczenia w celu wybrania funkcji
pieczenia.
2. Obrócić pokrętło sterujące, aby
wybrać temperaturę.
Kontrolka włącza się, gdy piekarnik
pracuje.
3. Aby wyłączyć piekarnik, należy
obrócić pokrętło wyboru funkcji
pieczenia w położenie wyłączenia.
7.4 Wskaźnik rozgrzania
Podczas działania funkcji piekarnika
wraz ze wzrostem temperatury na
wyświetlaczu kolejno pojawiają się kreski
i znikają, gdy temperatura obniża się.
POLSKI
45
8. FUNKCJE ZEGARA
8.1 Tabela funkcji zegara
Funkcja ze‐
gara
AKTUAL‐
NA GODZI‐
NA
CZAS
KONIEC
Zastosowanie
Wyświetlanie lub zmia‐
na aktualnej godziny.
Zmiany aktualnej godzi‐
ny można dokonać tylko
wtedy, gdy piekarnik
jest wyłączony.
Ustawianie czasu pracy
piekarnika. Można użyć
tylko, jeśli ustawiono
funkcję pieczenia.
Do ustawienia czasu
wyłączenia piekarnika.
Można użyć tylko, jeśli
ustawiono funkcję pie‐
czenia.
Łączy funkcje CZAS i
OPÓŹNIENIE KONIEC.
MINUTNIK
00:00
STOPER
Służy do odliczania us‐
tawionego czasu. Funk‐
cja nie ma wpływu na
działanie piekarnika. MI‐
NUTNIK można ustawić
w dowolnym czasie –
również wtedy, gdy pie‐
karnik jest wyłączony.
Jeśli nie włączono żad‐
nej innej funkcji zegara,
STOPER będzie auto‐
matycznie monitorował
czas pracy piekarnika.
Stoper włącza się na‐
tychmiast, gdy piekarnik
zaczyna się nagrzewać.
Stopera nie można uży‐
wać z funkcjami: CZAS,
KONIEC.
aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie
i „12:00”. „12” będzie migać.
1. Nacisnąć
godzinę.
lub
, aby ustawić
2. Nacisnąć , aby potwierdzić
i ustawić minuty.
Na wyświetlaczu pojawi się
oraz
ustawiona godzina. „00” będzie migać.
3. Nacisnąć
lub , aby ustawić
aktualną liczbę minut.
4. Nacisnąć , aby potwierdzić lub
odczekać 5 sekund na automatyczne
zapisanie ustawienia aktualnej
godziny.
Na wyświetlaczu pojawi się nowo
ustawiony czas.
Aby zmienić ustawienie czasu, należy
nacisnąć kilkakrotnie
aktualnej godziny
, aż wskaźnik
zacznie migać.
8.3 Ustawianie funkcji CZAS
1. Ustawić funkcję pieczenia.
2. Naciskać
, aż
zacznie migać.
lub , aby ustawić
3. Nacisnąć
minuty, a następnie godziny.
Nacisnąć , aby potwierdzić.
Po upływie czasu ustawionego w funkcji
Czas przez 2 minuty będzie emitowany
sygnał. Symbol
i ustawienie czasu
będą migać na wyświetlaczu. Piekarnik
wyłączy się automatycznie.
4. Aby wyłączyć sygnał, należy
nacisnąć dowolny przycisk lub
otworzyć drzwi piekarnika.
5. Obrócić pokrętło wyboru funkcji
pieczenia w położenie wyłączenia.
8.4 Ustawianie funkcji KONIEC
1. Ustawić funkcję pieczenia.
8.2 Ustawianiei zmiana
aktualnego czasu
2. Naciskać
, aż
zacznie migać.
Po podłączeniu urządzenia po raz
pierwszy do zasilania należy zaczekać,
Nacisnąć , aby potwierdzić.
O godzinie ustawionej w funkcji Koniec
przez 2 minuty będzie emitowany sygnał.
3. Nacisnąć
lub , aby ustawić
godziny, a następnie minuty.
46
www.electrolux.com
Symbol
i ustawienie czasu będą
migać na wyświetlaczu. Piekarnik
wyłączy się automatycznie.
4. Aby wyłączyć sygnał, należy
nacisnąć dowolny przycisk lub
otworzyć drzwi piekarnika.
5. Obrócić pokrętło wyboru funkcji
pieczenia w położenie wyłączenia.
8.5 Ustawianie funkcji
OPÓŹNIENIE
1. Ustawić funkcję pieczenia.
, aż
2. Naciskać
zacznie migać.
3. Nacisnąć
lub , aby wybrać
ustawienie minut, a następnie godzin
funkcji CZAS. Nacisnąć , aby
potwierdzić.
Na wyświetlaczu pojawi się migające
wskazanie
.
4. Nacisnąć
lub , aby wybrać
ustawienie godzin, a następnie minut
dla funkcji KONIEC. Nacisnąć ,
aby potwierdzić. Na wyświetlaczu
pojawi się
i ustawiona
temperatura.
Piekarnik włączy się później
automatycznie, będzie działać przez
czas ustawiony w funkcji CZAS i
zakończy pracę o godzinie ustawionej w
funkcji KONIEC.
O godzinie ustawionej w funkcji KONIEC
przez 2 minuty będzie emitowany sygnał.
Symbol
i ustawienie czasu będą
migać na wyświetlaczu. Piekarnik
wyłączy się.
5. Aby wyłączyć sygnał, należy
nacisnąć dowolny przycisk lub
otworzyć drzwi piekarnika.
6. Obrócić pokrętło wyboru funkcji
pieczenia w położenie wyłączenia.
8.6 Ustawianie MINUTNIKA
Minutnik można ustawić przy włączonym
i wyłączonym piekarniku.
1. Naciskać
, aż
zacznie migać.
2. Nacisnąć
lub , aby ustawić
sekundy, a następnie minuty.
Jeśli zostanie ustawiony czas
dłuższy niż 60 minut, na
wyświetlaczu zacznie migać
.
3. Ustawić godziny.
4. MINUTNIK uruchomi się
automatycznie po 5 sekundach.
Po upływie 90% ustawionego czasu
zostanie wyemitowany sygnał.
5. Gdy upłynie ustawiony czas, przez 2
minuty będzie emitowany sygnał.
„00:00” i
będą migać na
wyświetlaczu. Nacisnąć dowolny
przycisk, aby wyłączyć sygnał
dźwiękowy.
8.7 STOPER
Aby wyzerować stoper, należy nacisnąć i
przytrzymać
i . Zacznie się
ponownie odliczanie ustawionego czasu.
9. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
9.1 Wkładanie akcesoriów
Ruszt:
Wsunąć ruszt między prowadnice
jednego z poziomów umieszczania
potraw i upewnić się, że nóżki są
skierowane w dół.
Blacha do pieczenia ciasta/głęboka
blacha:
POLSKI
Wsunąć blachę do pieczenia ciasta/
głęboką blachę między prowadnice
blachy.
47
Prowadnice teleskopowe ułatwiają
wkładanie i wyjmowanie blach.
UWAGA!
Nie myć prowadnic
teleskopowych w zmywarce.
Nie smarować prowadnic
teleskopowych.
1. Wyciągnąć prawą i lewą prowadnicę
teleskopową.
°C
Ruszt wraz z blachą do pieczenia ciasta/
głęboką blachą:
Wsunąć blachę do pieczenia ciasta/
głęboką blachę między prowadnice
blachy, a ruszt między prowadnice
powyżej.
2. Umieścić ruszt na prowadnicach
teleskopowych i ostrożnie wsunąć je
do wnętrza piekarnika.
°C
Niewielkie występy na górze
mają na celu zapewnienie
większego bezpieczeństwa.
Występy służą także jako
zabezpieczenie przed
wypadnięciem. Wysoka
krawędź wokół rusztu
zapobiega zsuwaniu się
naczyń z rusztu.
9.2 Prowadnice teleskopowe
Należy zachować instrukcję
instalacji prowadnic
teleskopowych do
wykorzystania w przyszłości.
Przed zamknięciem drzwi upewnić się,
że prowadnice teleskopowe całkowicie
wsunięto do wnętrza piekarnika.
48
www.electrolux.com
10. DODATKOWE FUNKCJE
10.1 Użycie funkcji Blokada
uruchomienia
(°C)
(godz.)
Funkcja Blokada uruchomienia
uniemożliwia przypadkowe włączenie
piekarnika.
30 - 115
12.5
1. Sprawdzić, czy pokrętło wyboru
funkcji piekarnika znajduje się w
położeniu wyłączenia.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maksimum
3
i
przez 2 sekundy.
Rozlegnie się sygnał. Na wyświetlaczu
pojawią się wskaźniki SAFE i
zablokowanie drzwi.
. Nastąpi
Symbol
pojawia się na
wyświetlaczu również wtedy,
gdy działa funkcja Piroliza.
Aby wyłączyć funkcję Blokada
uruchomienia, należy powtórzyć krok 2.
10.2 Wskaźnik ciepła
resztkowego
Po wyłączeniu piekarnika, jeśli
temperatura w komorze przekracza
40°C, na wyświetlaczu pojawia się
wskaźnik ciepła resztkowego
.
10.3 Samoczynne wyłączenie
Ze względu na bezpieczeństwo piekarnik
wyłącza się samoczynnie po upływie
pewnego czasu, jeśli działa funkcja
pieczenia i nie zostaną zmienione żadne
ustawienia.
Funkcja samoczynnego wyłączenia nie
działa z funkcjami: Oświetlenie
piekarnika, Czas, Koniec.
10.4 Wentylator chłodzący
Podczas pracy piekarnika wentylator
chłodzący włącza się automatycznie, aby
utrzymywać powierzchnie piekarnika w
niskiej temperaturze. Po wyłączeniu
piekarnika wentylator chłodzący może
nadal działać do czasu schłodzenia
piekarnika.
10.5 Termostat bezpieczeństwa
Nieprawidłowe działanie piekarnika lub
uszkodzone podzespoły mogą
spowodować niebezpieczne przegrzanie
urządzenia. Aby temu zapobiec,
piekarnik wyposażono w termostat
bezpieczeństwa, który w razie potrzeby
wyłącza zasilanie. Po obniżeniu
temperatury piekarnik automatycznie
włączy się ponownie.
11. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Temperatury i czasy
pieczenia podane w
tabelach mają wyłącznie
charakter orientacyjny.
Zależą one od przepisu,
jakości oraz ilości użytych
składników.
11.1 Zalecenia dotyczące
pieczenia
Potrawy można umieszczać w piekarniku
na pięciu poziomach.
Poziomy półek liczone są od dna
piekarnika.
Nowy piekarnik może piec inaczej niż
dotychczas używany. W poniższej tabeli
znajdują się standardowe ustawienia
temperatury, czasu pieczenia i poziomu
umieszczenia potrawy.
POLSKI
49
W przypadku braku ustawień dla
specjalnego przepisu należy znaleźć
ustawienia dla podobnej potrawy.
Po upieczeniu mięsa należy odczekać
około 15 minut przed jego pokrojeniem,
aby nie wyciekły soki.
Piekarnik wyposażono w specjalny układ
obiegu powietrza oraz stałej recyrkulacji
pary. System ten, dzięki obecności pary,
umożliwia przygotowanie delikatnych
potraw z chrupiącą skórką. Pozwala
skrócić czas pieczenia, a także
zmniejszyć zużycie energii.
Aby uniknąć nadmiaru dymu w
piekarniku podczas pieczenia, należy do
głębokiej blachy wlać nieco wody. Aby
zapobiec gromadzeniu się dymu, należy
dolewać wodę za każdym razem, gdy
wyparuje.
Pieczenie ciast
Drzwi piekarnika nie należy otwierać
przed upływem co najmniej 3/4
ustawionego czasu pieczenia.
Jeśli wykorzystywane są dwie blachy do
pieczenia jednocześnie należy
pozostawić jeden pusty poziom między
nimi.
Pieczenie mięsa i ryb
Do pieczenia bardzo tłustych potraw
należy używać głębokiej blachy, aby nie
dopuścić do trwałego zabrudzenia
piekarnika.
Czasy pieczenia
Czasy pieczenia zależą od rodzaju
potrawy, jej konsystencji oraz ilości.
W początkowym okresie należy
kontrolować wyniki pieczenia. Pozwoli to
odnaleźć najlepsze ustawienia (mocy
grzania, czasu pieczenia itp.) dla
posiadanych naczyń, przepisów i ilości
potraw pieczonych przy użyciu
omawianego urządzenia.
11.2 Pieczenie ciast i mięs
CIASTA
Górna/dolna grzałka Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Ciasta ucie‐
rane
170
2
160
3 (2 i 4)
45 - 60
Foremka do
ciasta
Kruche cias‐
to
170
2
160
3 (2 i 4)
20 - 30
Foremka do
ciasta
Sernik
170
1
165
2
80 - 100 Foremka do
ciasta, Ø 26
cm
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Blacha do
pieczenia
ciasta
Tarta z dże‐
mem
170
2
165
2
30 - 40
Foremka do
ciasta, Ø 26
cm
50
www.electrolux.com
CIASTA
Górna/dolna grzałka Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Biszkopt
170
2
150
2
40 - 50
Keks, na‐
grzać pusty
piekarnik
160
2
150
2
90 - 120 Foremka do
ciasta, Ø 20
cm
Ciasto ze
175
śliwkami, na‐
grzać pusty
piekarnik
1
160
2
50 - 60
Forma do
chleba
Babeczki,
170
nagrzać pus‐
ty piekarnik
3
150 160
3
20 - 30
Blacha do
pieczenia
ciasta
Babeczki, na dwóch pozio‐
mach, na‐
grzać pusty
piekarnik
-
140 150
2i4
25 - 35
Blacha do
pieczenia
ciasta
Babeczki, na trzech pozio‐
mach, na‐
grzać pusty
piekarnik
-
140 150
1, 3 i 5
30 - 45
Blacha do
pieczenia
ciasta
Ciasteczka
140
3
140 150
3
25 - 45
Blacha do
pieczenia
ciasta
Ciasteczka,
na dwóch
poziomach
-
-
140 150
2i4
35 - 40
Blacha do
pieczenia
ciasta
Ciasteczka, na trzech po‐
ziomach
-
140 150
1, 3 i 5
35 - 45
Blacha do
pieczenia
ciasta
Bezy
3
120
3
80 - 100 Blacha do
pieczenia
ciasta
120
Foremka do
ciasta, Ø 26
cm
POLSKI
CIASTA
Górna/dolna grzałka Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Bezy, na
dwóch pozio‐
mach, na‐
grzać pusty
piekarnik
-
120
2i4
80 - 100 Blacha do
pieczenia
ciasta
Drożdżówki, 190
nagrzać pus‐
ty piekarnik
3
190
3
12 - 20
Blacha do
pieczenia
ciasta
Eklery
3
170
3
25 - 35
Blacha do
pieczenia
ciasta
Eklery, na
dwóch pozio‐
mach
-
170
2i4
35 - 45
Blacha do
pieczenia
ciasta
Tarty płaskie 180
2
170
2
45 - 70
Foremka do
ciasta, Ø 20
cm
Ciasto owo‐
cowe z dużą
ilością owo‐
ców
1
150
2
110 120
Foremka do
ciasta, Ø 24
cm
190
160
Nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
CHLEB I PIZZA
Górna/dolna
grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
Biały chleb,
1-2 szt., 0,5
kg każda
190
(°C)
1
190
1
60 - 70
-
51
52
www.electrolux.com
CHLEB I PIZZA
Górna/dolna
grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Chleb żytni,
190
wstępne na‐
grzewanie nie
jest potrzebne
1
180
1
30 - 45
Forma do
chleba
Bułki, 6-8 bu‐
łek
190
2
180
2 (2 i 4)
25 - 40
Blacha do
pieczenia
ciasta
Pizza
230 250
1
230 - 250 1
10 - 20
Blacha do
pieczenia
ciasta / Głę‐
boka blacha
Drożdżówki
200
3
190
10 - 20
Blacha do
pieczenia
ciasta
3
Nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
Użyć foremki do ciasta.
TARTY
Górna/dolna grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
Tarta makaronowa,
wstępne nagrzewa‐
nie nie jest potrzeb‐
ne
(°C)
200
2
180
2
40 - 50
Zapiekanka warzyw‐ 200
na, wstępne nagrze‐
wanie nie jest po‐
trzebne
2
175
2
45 - 60
Quiche
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
POLSKI
53
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
Użyć rusztu.
MIĘSO
Górna/dolna
grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Wołowina
200
190
50 - 70
Wieprzowina
180
180
90 - 120
Cielęcina
190
175
90 - 120
Angielska pieczeń wołowa, lekko
wypieczona
210
200
50 - 60
Angielska pieczeń wołowa, śred‐
nio wypieczona
210
200
60 - 70
Angielska pieczeń wołowa, dobrze 210
wypieczona
200
70 - 75
MIĘSO
Górna/dolna grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Łopatka wieprzowa, ze
skórą
180
2
170
2
120 - 150
Golonka wieprzowa, 2
porcje
180
2
160
2
100 - 120
Udziec jagnięcy
190
2
175
2
110 - 130
Cały kurczak
220
2
200
2
70 - 85
Cały indyk
180
2
160
2
210 - 240
Cała kaczka
175
2
220
2
120 - 150
Cała gęś
175
2
160
1
150 - 200
Królik, pokrojony na ka‐
wałki
190
2
175
2
60 - 80
54
www.electrolux.com
MIĘSO
Górna/dolna grzałka
Termoobieg
(°C)
(°C)
(min)
Zając, pokrojony na ka‐
wałki
190
2
175
2
150 - 200
Cały bażant
190
2
175
2
90 - 120
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
RYBA
Górna/dolna
grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Pstrąg / Dorada, 3-4 ryby
190
175
40 - 55
Tuńczyk / Łosoś, 4-6 filetów
190
175
35 - 60
11.3 Grill
Nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
Użyć czwartego poziomu piekarnika.
Grill z maksymalnym ustawieniem temperatury.
GRILL
(kg)
(min)
1. strona
(min)
2. strona
Steki, 4 szt.
0.8
12 - 15
12 - 14
Befsztyk, 4 szt.
0.6
10 - 12
6-8
Kiełbasa, 8
-
12 - 15
10 - 12
Kotlety wieprzowe, 4 szt.
0.6
12 - 16
12 - 14
Kurczak, połowa, 2
1
30 - 35
25 - 30
POLSKI
55
GRILL
(kg)
(min)
1. strona
(min)
2. strona
Kebaby, 4
-
10 - 15
10 - 12
Pierś kurczaka, 4 szt.
0.4
12 - 15
12 - 14
Hamburgery, 6
0.6
20 - 30
-
Filet rybny, 4 szt.
0.4
12 - 14
10 - 12
Zapiekane kanapki, 4 - 6
-
5-7
-
Tosty, 4 - 6
-
2-4
2-3
11.4 Turbo grill
Nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
Użyć pierwszego lub drugiego poziomu
piekarnika.
Aby obliczyć czas pieczenia, należy
pomnożyć czas podany w poniższej
tabeli przez liczbę centymetrów grubości
filetu.
WOŁOWINA
(°C)
(min)
Pieczeń wołowa
lub filet, lekko
wypieczone
190 - 200 5 - 6
Pieczeń wołowa
lub filet, średnio
wypieczone
180 - 190 6 - 8
Pieczeń wołowa
lub filet, dobrze
wypieczone
170 - 180 8 - 10
WIEPRZOWINA
(°C)
(min)
Łopatka / Kar‐
kówka / Szynka,
1-1,5 kg
160 - 180 90 - 120
Kotlety / Żeber‐
ka, 1-1,5 kg
170 - 180 60 - 90
Klops, 0,75-1 kg
160 - 170 50 - 60
Golonka wieprzo‐ 150 - 170 90 - 120
wa, podgot.,
0,75-1 kg
CIELĘCINA
(°C)
(min)
Pieczeń cielęca,
1 kg
160 - 180 90 - 120
Gicz cielęca,
1,5-2 kg
160 - 180 120 - 150
56
www.electrolux.com
DRÓB
JAGNIĘCINA
(°C)
Comber jagnię‐
cy, 1-1,5 kg
(°C)
(min)
Udziec jagnięcy / 150 - 170 100 - 120
Pieczeń jagnię‐
ca, 1-1,5 kg
160 - 180 40 - 60
Kurczak, pular‐
da, 1-1,5 kg
(min)
190 - 210 50 - 70
Kaczka, 1,5-2 kg 180 - 200 80 - 100
Gęś, 3,5-5 kg
160 - 180 120 - 180
Indyk, 2,5-3,5 kg 160 - 180 120 - 150
Indyk, 4-6 kg
DRÓB
(°C)
Drób, porcjowa‐
ny, 0,2-0,25 kg
porcja
140 - 160 150 - 240
RYBA (NA PARZE)
(min)
200 - 220 30 - 50
(°C)
Kurczak, połowa, 190 - 210 35 - 50
0,4-0,5 kg porcja
Cała ryba, 1-1,5
kg
(min)
210 - 220 40 - 60
11.5 Rozmrażanie
(kg)
Czas rozmra‐
żania (min)
Dalszy czas roz‐
mrażania (min)
Kurczak
1
100 - 140
20 - 30
Położyć kurczaka
na odwróconym
spodku i umieścić
na dużym talerzu.
Obrócić po upływie
połowy czasu.
Mięso
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Obrócić po upływie
połowy czasu.
Krem
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Także lekko zmro‐
żona śmietana daje
się dobrze ubić.
Pstrąg
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Truskawki
0.3
30 - 40
10 - 20
-
POLSKI
(kg)
Czas rozmra‐
żania (min)
Dalszy czas roz‐
mrażania (min)
Masło
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Tort
1.4
60
60
-
57
11.6 Suszenie - Termoobieg
Przykryć blachy pergaminem lub
papierem śniadaniowym.
WARZYWA
Aby uzyskać lepszy efekt, można
zatrzymać proces w połowie czasu
suszenia, otworzyć drzwi i pozostawić na
noc w celu dokończenia suszenia.
W przypadku użycia jednej blachy
umieścić ją na trzecim poziomie
piekarnika.
W przypadku użycia dwóch blach
umieścić je na pierwszym i czwartym
poziomie piekarnika.
Zioła
(°C)
(godz.
)
40 - 50
2-3
Ustawić temperaturę 60-70°C.
OWOCE
WARZYWA
(godz.)
(°C)
(godz.
)
Fasola
60 - 70
6-8
Papryka
60 - 70
5-6
Warzywa na zupę
60 - 70
5-6
Grzyby
50 - 60
6-8
Śliwki
8 - 10
Morele
8 - 10
Krojone jabłka
6-8
Gruszki
6-9
11.7 Termoobieg wilgotny –
zalecane akcesoria
Należy używać używać naczyń i
pojemników w ciemnym kolorze o
matowej powierzchni. Pochłaniają one
lepiej ciepło niż naczynia w jasnym
kolorze o błyszczącej powierzchni.
58
www.electrolux.com
Blacha do pizzy
Forma do pieczenia
W ciemnym kolorze,
matowa
średnica: 28 cm
W ciemnym kolorze,
matowa
średnica: 26 cm
Kokilki
Ceramiczne
średnica: 8
cm, wyso‐
kość: 5 cm
Forma do tarty
W ciemnym kolorze,
matowa
średnica: 28 cm
11.8 Termoobieg wilgotny
Aby uzyskać najlepsze efekty, należy
przestrzegać zaleceń z poniższej tabeli.
(°C)
(min)
Słodkie bułecz‐
ki, 16 szt.
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
20 - 30
Bułki, 9 szt.
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
30 - 40
220
2
10 - 15
Rolada biszkop‐ blacha do pieczenia
170
towa
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
25 - 35
Brownie
blacha do pieczenia
175
ciasta lub głęboka bla‐
cha
3
25 - 30
Suflet, 6 szt.
ceramiczne kokilki na
ruszcie
200
3
25 - 30
Biszkoptowy
spód tarty
forma do tarty na rusz‐ 180
cie
2
15 - 25
Biszkopt królo‐
wej Wiktorii
naczynie do pieczenia
na ruszcie
170
2
40 - 50
Gotowana ryba,
0,3 kg
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
3
20 - 25
Pizza, mrożona, ruszt
0,35 kg
POLSKI
(°C)
(min)
Cała ryba, 0,2
kg
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
3
25 - 35
Filet rybny, 0,3
kg
blacha do pieczenia
pizzy na ruszcie
180
3
25 - 30
Mięso z wody,
0,25 kg
blacha do pieczenia
200
ciasta lub głęboka bla‐
cha
3
35 - 45
Szaszłyk, 0,5 kg blacha do pieczenia
200
ciasta lub głęboka bla‐
cha
3
25 - 30
Ciasteczka, 16
szt.
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
20 - 30
Makaroniki, 24
szt.
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
25 - 35
Babeczki, 12
szt.
blacha do pieczenia
170
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
30 - 40
Ciasto na słono, blacha do pieczenia
180
20 szt.
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
25 - 30
Kruche ciastecz‐ blacha do pieczenia
150
ka, 20 szt.
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
25 - 35
Babeczki, 8 szt.
blacha do pieczenia
170
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
20 - 30
Warzywa, z wo‐
dy, 0,4 kg
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
3
35 - 45
Omlet wegeta‐
riański
blacha do pieczenia
pizzy na ruszcie
200
3
25 - 30
Warzywa śró‐
dziemnomor‐
skie, 0,7 kg
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
4
25 - 30
11.9 Informacje dla ośrodków
przeprowadzających testy
Testy zgodne z normą IEC 60350-1.
59
60
www.electrolux.com
Małe
Górna/
ciastecz‐ dolna grzał‐
ka, 20
ka
sztuk na
blasze
(°C)
(min)
Blacha
do pie‐
czenia
ciasta
3
170
20 - 30
-
Małe
Termoobieg Blacha
ciastecz‐
do pie‐
ka, 20
czenia
sztuk na
ciasta
blasze
3
150 160
20 - 35
-
Małe
Termoobieg Blacha
ciastecz‐
do pie‐
ka, 20
czenia
sztuk na
ciasta
blasze
2i4
150 160
20 - 35
-
Szarlot‐
ka, 2 fo‐
remki Ø
20 cm
Górna/
Ruszt
dolna grzał‐
ka
2
180
70 - 90
-
Szarlot‐
ka, 2 fo‐
remki Ø
20 cm
Termoobieg Ruszt
2
160
70 - 90
-
Biszkopt, Górna/
Ruszt
foremka dolna grzał‐
do ciasta ka
Ø 26 cm
2
170
40 - 50
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 10 mi‐
nut.
Biszkopt, Termoobieg Ruszt
foremka
do ciasta
Ø 26 cm
2
160
40 - 50
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 10 mi‐
nut.
Biszkopt, Termoobieg Ruszt
foremka
do ciasta
Ø 26 cm
2i4
160
40 - 60
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 10 mi‐
nut.
Ciastecz‐ Termoobieg Blacha
ka ma‐
do pie‐
ślane
czenia
ciasta
3
140 150
20 - 40
-
Ciastecz‐ Termoobieg Blacha
ka ma‐
do pie‐
ślane
czenia
ciasta
2i4
140 150
25 - 45
-
POLSKI
(°C)
(min)
61
Ciastecz‐ Górna/
Blacha
ka ma‐
dolna grzał‐ do pie‐
ślane
ka
czenia
ciasta
3
140 150
25 - 45
-
Tosty,
4-6 szt.
Grill
Ruszt
4
maks.
2-3 minuty
pierwsza stro‐
na; 2-3 minu‐
ty druga stro‐
na
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 3 mi‐
nut.
Burger
wołowy,
6 szt.,
0,6 kg
Grill
Ruszt i
4
ociekacz
maks.
20 - 30
Umieścić ruszt
na czwartym po‐
ziomie, a ocie‐
kacz na trzecim
poziomie piekar‐
nika. Obrócić
produkt w poło‐
wie czasu pie‐
czenia.
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 3 mi‐
nut.
12. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
12.1 Uwagi dotyczące czyszczenia
Przód piekarnika należy myć miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wo‐
dą z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń.
Środki czy‐
szczące
Do czyszczenia powierzchni metalowych należy stosować łagodny
środek czyszczący.
Uporczywe zabrudzenia należy usuwać za pomocą specjalnego
środka do czyszczenia piekarników.
62
www.electrolux.com
Po każdym użyciu należy oczyścić komorę piekarnika. Nagromadze‐
nie się tłuszczu lub resztek potraw może skutkować pożarem. Zagro‐
żenie jest większe dla blachy do opiekania.
Wewnątrz piekarnika lub na szybach drzwi może skraplać się para
Codzienne
wodna. Aby ograniczyć zjawisko skraplania pary wodnej, należy uru‐
użytkowanie chamiać piekarnik na 10 minut przed rozpoczęciem pieczenia. Po
każdym użyciu osuszyć komorę miękką ściereczką.
Po każdym użyciu akcesoriów należy wyczyścić je i pozostawić do
wyschnięcia. Do czyszczenia należy użyć miękkiej ściereczki zwilżo‐
nej ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie myć akce‐
soriów w zmywarce do naczyń.
Akcesoria
Nie czyścić akcesoriów pokrytych powłoką zapobiegającą przywiera‐
niu agresywnymi środkami czyszczącymi, ostrymi przedmiotami ani
nie myć ich w zmywarce.
12.2 Piekarniki wykonane ze
stali nierdzewnej lub aluminium
Drzwi piekarnika należy czyścić
wyłącznie za pomocą wilgotnej ściereczki
lub gąbki. Osuszyć miękką ściereczką.
Nie należy używać myjek stalowych,
kwasów ani produktów ściernych,
ponieważ mogą one uszkodzić
powierzchnię piekarnika. Panel
sterowania piekarnika należy czyścić
stosując się do tych samych zaleceń.
12.3 Sposób wyjmowania:
prowadnice blach
Aby wyczyścić piekarnik, należy wyjąć
prowadnice blach.
UWAGA!
Podczas wyjmowania
prowadnic blach należy
zachować ostrożność.
1. Odciągnąć przednią część prowadnic
blach od bocznej ścianki.
2. Odciągnąć tylną część prowadnic
blach od bocznej ścianki i wyjąć je.
1
2
Zamontować akcesoria w odwrotnej
kolejności.
Kołki ustalające prowadnic
teleskopowych muszą być
skierowane do przodu.
12.4 Piroliza
UWAGA!
Wyjąć wszystkie akcesoria
i wyjmowane prowadnice
blach.
Nie należy uruchamiać
funkcji Piroliza, jeśli drzwi
piekarnika nie są domknięte.
W niektórych modelach
w takim przypadku na
wyświetlaczu pojawi się
komunikat „C3”.
POLSKI
OSTRZEŻENIE!
Piekarnik staje się bardzo
gorący. Występuje
zagrożenie poparzeniem.
UWAGA!
Jeśli w tej samej szafce
zainstalowano inne
urządzenia, nie należy
używać ich jednocześnie z
funkcją Piroliza. Mogłoby to
spowodować uszkodzenie
urządzenia.
1. Wytrzeć wnękę miękką, wilgotną
szmatką.
2. Umyć wewnętrzną część drzwi
gorącą wodą, aby resztki nie
przypaliły się od gorącego powietrza.
3. Wybrać funkcję Piroliza. Patrz
rozdział „Codzienna eksploatacja”,
„Funkcje piekarnika”.
4. Gdy miga wskazanie
, nacisnąć
lub , aby ustawić czas trwania
pirolizy:
Opcja
Opis
P1
Łagodne
czyszczenie.
Czas: 1
godz..
P2
Standardowe
czyszczenie.
Czas: 1
godz. 30
min.
Nacisnąć
lub obrócić pokrętło
regulacji temperatury, aby uruchomić
pirolizę.
W celu opóźnienia rozpoczęcia
czyszczenia można użyć funkcji
KONIEC.
Podczas czyszczenia pirolitycznego
oświetlenie piekarnika jest wyłączone.
5. Gdy piekarnik osiągnie ustawioną
temperaturę, drzwi zablokują się. Na
oraz
wyświetlaczu pojawi się
paski wskaźnika temperatury – będą
one widoczne aż do momentu
odblokowania drzwi.
63
Aby wyłączyć czyszczenie
pirolityczne przed jego
zakończeniem, należy obrócić
pokrętło wyboru funkcji piekarnika do
położenia wyłączenia.
6. Po zakończeniu czyszczenia
pirolitycznego na wyświetlaczu
pojawi się wskazanie aktualnego
czasu. Drzwi piekarnika pozostaną
zablokowane.
7. Gdy piekarnik ostygnie, drzwi
odblokują się.
12.5 Przypominanie
o czyszczeniu
Aby przypomnieć o konieczności
włączenia czyszczenia pirolitycznego, za
każdym razem po włączeniu i wyłączeniu
piekarnika na wyświetlaczu będzie przez
10 sekund migać wskazanie PYR.
Symbol przypomnienia o
czyszczeniu wyłączy się:
• Po zakończeniu
czyszczenia
pirolitycznego.
• Po jednoczesnym
naciśnięciu
i , gdy
na wyświetlaczu miga
PYR.
12.6 Zdejmowanie i zakładanie
drzwi
W drzwiach piekarnika znajdują się trzy
szyby. Drzwi piekarnika i wewnętrzne
szyby można wymontować do
wyczyszczenia. Przed przystąpieniem do
demontażu szyb należy zapoznać się z
instrukcją „Zdejmowanie i zakładanie
drzwi”.
Niezdemontowane drzwi
mogą się gwałtownie
zamknąć podczas
wyjmowania z nich szyb.
UWAGA!
Nie używać piekarnika bez
szyb.
1. Całkowicie otworzyć drzwi i
przytrzymać oba zawiasy.
64
www.electrolux.com
4. Umieścić drzwi na stabilnej
powierzchni przykrytej miękką
szmatką.
5. Chwycić z obu stron górną listwę
drzwi (B) i nacisnąć do środka, aby
zwolnić zatrzaski.
2
B
1
2. Unieść i całkowicie obrócić dźwignie
przy obu zawisach.
3. Przymknąć drzwi piekarnika do
połowy, do pierwszej pozycji
otwarcia. Następnie unosząc i
pociągając drzwi do siebie, wyjąć je z
mocowania.
6. Pociągnąć listwę drzwi do przodu,
aby ją zdjąć.
7. Chwycić szyby drzwi za górne
krawędzie i ostrożnie wyjmować je
po kolei. Zacząć od górnej szyby.
Upewnić się, że szyba całkowicie
wysunie się z prowadnic.
8. Umyć szyby wodą z płynem do mycia
naczyń. Ostrożnie wytrzeć szyby do
sucha. Nie myć szyb w zmywarce.
Po umyciu zamontować szyby oraz drzwi
piekarnika.
Umieścić szyby (A i B) we właściwych
miejscach w odpowiedniej kolejności.
Sprawdzić symbol/nadruk na boku szyby.
Każda z szyb wygląda inaczej, aby
ułatwić procedurę demontażu i montażu.
Zamontować prawidłowo listwę drzwi
(powinno było słyszalne kliknięcie).
POLSKI
A
65
1. Wyłączyć piekarnik. Odczekać, aż
piekarnik ostygnie.
2. Odłączyć piekarnik od zasilania.
3. Umieścić ściereczkę na dnie komory.
B
UWAGA!
Aby uniknąć zabrudzenia
żarówki halogenowej
tłuszczem, należy chwytać ją
przez szmatkę.
Tylne oświetlenie
Upewnić się, że środkową szybę
prawidłowo umieszczono w mocowaniu.
1. Obrócić szklany klosz, aby go zdjąć.
2. Wyczyścić szklany klosz.
3. Wymienić żarówkę na nową,
odpowiednią do piekarnika i odporną
na działanie temperatury do 300°C.
4. Zamontować klosz.
A
B
12.7 Sposób wymiany: żarówka
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
Żarówka może być gorąca.
13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
13.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Środek zaradczy
Nie można uruchomić pie‐
karnika ani nim sterować.
Piekarnika nie podłączono
do zasilania lub podłączo‐
no nieprawidłowo.
Sprawdzić, czy piekarnik
prawidłowo podłączono do
zasilania (patrz schemat
połączeń, jeśli jest dostęp‐
ny).
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Piekarnik jest wyłączony.
Włączyć piekarnik.
66
www.electrolux.com
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Nie jest ustawiony aktualny Ustawić aktualny czas.
czas.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Nie wprowadzono wyma‐
ganych ustawień.
Upewnić się, że wprowa‐
dzono prawidłowe ustawie‐
nia.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Uruchomiona jest funkcja
samoczynnego wyłącze‐
nia.
Patrz rozdział „Samoczyn‐
ne wyłączenie”.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Włączona jest blokada uru‐ Patrz „Użycie funkcji Blo‐
chomienia.
kada uruchomienia”.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi.
Domknąć drzwi.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli
nadal będzie dochodzić do
wyzwalania bezpiecznika,
należy skontaktować się z
wykwalifikowanym elektry‐
kiem.
Nie działa oświetlenie.
Przepaliła się żarówka.
Wymienić żarówkę.
Na potrawach i w komorze
piekarnika osiadają para i
skropliny.
Potrawa pozostawała za
długo w piekarniku.
Nie należy pozostawiać
potraw w piekarniku na
dłużej niż 15-20 minut po
zakończeniu procesu pie‐
czenia.
Wyświetlacz pokazuje
„C3”.
Funkcja czyszczenia nie
działa. Nie zamknięto do‐
kładnie drzwi lub blokada
drzwi nie działa prawidło‐
wo.
Domknąć drzwi.
Wyświetlacz pokazuje
„F102”.
•
•
•
•
Nie zamknięto dokład‐
nie drzwi.
Uszkodzona blokada
drzwi.
Środek zaradczy
•
Domknąć drzwi.
Wyłączyć piekarnik za
pomocą bezpiecznika
lub wyłącznika bezpie‐
czeństwa w szafce z
bezpiecznikami, a na‐
stępnie ponownie włą‐
czyć.
Jeżeli na wyświetlaczu
nadal wyświetlane jest
wskazanie „F102”, nale‐
ży skontaktować się z
serwisem.
POLSKI
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Na wyświetlaczu pojawia
Usterka układu elektrycz‐
się kod błędu niewymienio‐ nego.
ny w tej tabeli.
Środek zaradczy
•
•
Urządzenie jest włączone,
ale nie nagrzewa się. Nie
działa wentylator. Na wy‐
świetlaczu pojawi się "De‐
mo".
Włączony jest tryb demon‐
stracyjny.
67
Wyłączyć piekarnik za
pomocą bezpiecznika
lub wyłącznika bezpie‐
czeństwa w szafce z
bezpiecznikami, a na‐
stępnie ponownie włą‐
czyć.
Jeżeli na wyświetlaczu
nadal wyświetla się kod
błędu, należy skontak‐
tować się z serwisem.
1. Wyłączyć piekarnik.
2. Nacisnąć i przytrzymać
przycisk .
3. Na wyświetlaczu zacz‐
nie migać pierwsza cy‐
fra oraz wskaźnik De‐
mo.
4. Wprowadzić kod 2468
poprzez naciskanie
przycisku
lub
w
celu zmiany wartości, a
następnie nacisnąć ,
aby potwierdzić.
5. Zacznie migać następ‐
na cyfra.
6. Jeśli kod jest prawidło‐
wy, tryb Demo wyłączy
się po potwierdzeniu
ostatniej cyfry.
Wyświetlacz pokazuje
„12.00”.
Wystąpiła przerwa w zasi‐
laniu.
13.2 Informacje serwisowe
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub z
autoryzowanym punktem serwisowym.
Ponownie ustawić zegar.
znamionowa znajduje się na przednim
obramowaniu komory piekarnika. Nie
usuwać tabliczki znamionowej z komory
piekarnika.
Dane niezbędne dla serwisu znajdują się
na tabliczce znamionowej. Tabliczka
Zalecamy wpisanie danych w tym miejscu:
Model (MOD.)
.........................................
Numer produktu (PNC)
.........................................
68
www.electrolux.com
Zalecamy wpisanie danych w tym miejscu:
Numer seryjny (S.N.)
.........................................
14. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
14.1 Informacje o produkcie i karta produktu*
Nazwa dostawcy
Electrolux
Oznaczenie modelu
EOF4P74X 949498126
Wskaźnik efektywności energetycznej
81.2
Klasa efektywności energetycznej
A+
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w
trybie tradycyjnym
0.93 kWh/cykl
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w
trybie z termoobiegiem
0.69 kWh/cykl
Liczba komór
1
Źródło ciepła
Zasilanie elektryczne
Pojemność
72 l
Typ piekarnika
Piekarnik do zabudowy
Masa
31.7 kg
* Dla Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniami UE 65/2014 i 66/2014.
Dla Republiki Białorusi zgodnie z normą STB 2478-2017, aneks G oraz STB
2477-2017, aneksy A i B.
Dla Ukrainy zgodnie z normą 568/32020.
Klasa efektywności energetycznej nie dotyczy Rosji.
EN 60350-1 – Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego – Część 1:
Elektryczne kuchnie, piekarniki, piekarniki parowe i opiekacze – Metody badań cech
funkcjonalnych.
14.2 Oszczędzanie energii
Piekarnik wyposażono w
funkcje umożliwiające
oszczędzanie energii
podczas codziennego
pieczenia.
Należy sprawdzić, czy podczas pracy
drzwi piekarnika są prawidłowo
zamknięte. Nie otwierać drzwi zbyt
często podczas pieczenia. Utrzymywać
uszczelkę drzwi w czystości i upewnić
się, że jest prawidłowo przymocowana.
Korzystanie z metalowych naczyń
pozwala oszczędzać energię.
Gdy nie jest to konieczne, nie należy
wstępnie nagrzewać piekarnika przed
rozpoczęciem pieczenia.
Przygotowując kilka potraw, należy w
miarę możliwości skracać przerwy
między ich pieczeniem.
POLSKI
Pieczenie z termoobiegiem
Jeśli to możliwe, w celu oszczędzania
energii należy korzystać z funkcji
termoobiegu.
69
przed zakończeniem pieczenia. Ciepło
resztkowe zgromadzone w piekarniku
pozwoli dokończyć pieczenie.
Ciepło resztkowe
W ramach niektórych funkcji piekarnika,
jeśli wybrano program z wyborem czasu
(Czas lub Koniec), a czas pieczenia
przekracza 30 minut, grzałki wyłączają
się wcześniej.
Wentylator i oświetlenie nadal działają.
Po wyłączeniu piekarnika na
wyświetlaczu pokazana jest obecność
ciepła resztkowego. Ciepło resztkowe
można wykorzystać do utrzymania
temperatury potrawy.
Gdy pieczenie trwa dłużej niż 30 minut,
należy zmniejszyć temperaturę
piekarnika do minimum na 3-10 minut
Używać ciepła resztkowego do
podgrzewania innych potraw.
Podtrzymywanie temperatury potraw
Wybrać najniższe możliwe ustawienie
temperatury, aby wykorzystać ciepło
resztkowe i podtrzymać temperaturę
potrawy. Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik ciepła resztkowego lub
temperatura.
Termoobieg wilgotny
Funkcja zapewnia oszczędność energii
podczas pieczenia.
Podczas korzystania z tej funkcji
oświetlenie wyłącza się automatycznie
po 30 sekundach.
15. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
70
www.electrolux.com
POLSKI
71
867359016-A-472019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement