Electrolux EOD6P71Z Uputstvo za upotrebu

Electrolux EOD6P71Z Uputstvo za upotrebu
KODDP71X
EOD6P71X
EOD6P71Z
HR
Pećnica
Upute za uporabu
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI........................................................................ 3
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. OPIS PROIZVODA............................................................................................. 7
4. UPRAVLJAČKA PLOČA.....................................................................................8
5. PRIJE PRVE UPOTREBE.................................................................................. 8
6. SVAKODNEVNA UPORABA..............................................................................9
7. FUNKCIJE SATA..............................................................................................11
8. KORIŠTENJE PRIBORA.................................................................................. 13
9. DODATNE FUNKCIJE......................................................................................15
10. SAVJETI I PREPORUKE................................................................................16
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................29
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................33
13. POSTAVLJANJE............................................................................................ 36
14. ENERGETSKA UČINKOVITOST................................................................... 38
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i ranjivih skupina ljudi
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od
uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Pristupačni dijelovi su vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i
zamijeniti kabel.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa
obavezno koristite rukavice.
Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvih
radova na održavanju.
Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen
kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za
čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla
na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to
može dovesti do loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.
Višak prolivenih tekućina mora se ukloniti prije
pirolitičkog čišćenja. Izvadite sve dijelove iz pećnice.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
Upotrebljavajte isključivo sondu za pečenje mesa koja
je preporučena za ovaj uređaj.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Uređaj ne povlačite za ručku.
•
•
•
Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
Uređaj postavite na sigurno i
prikladno mjesto koje zadovoljava
zahtjeve za postavljanje.
Uređaj je opremljen električnim
sustavom hlađenja. Mora se koristiti s
električnim napajanjem.
2.2 Električni priključak
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
Ne dopustite da kabel napajanja
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja ili
prostora ispod uređaja, posebice
tijekom rada ili kad su vrata vruća.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Vrata uređaja do kraja zatvorite prije
priključivanja utikača u utičnicu
napajanja.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
eksplozije.
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Isključite uređaj nakon svake
upotrebe.
Budite oprezni prilikom otvaranja
vrata uređaja u radu. Oslobađa se
vruća para.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Ne pritišćite otvorena vrata.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći
u dodir s uređajem kada otvarate
vrata.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
Kako biste spriječili oštećenje ili
gubitak boje emajla:
– ne stavljajte izravno na dno
uređaja posuđe ili druge
predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju
izravno na dno u unutrašnjosti
uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg
čelika nema utjecaj na performanse
uređaja.
Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
posudu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
6
www.electrolux.com
•
Ako je uređaj postavljen iza ploče
namještaja (npr. vrata) osigurajte da
vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj
radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti
iza ploče zatvorenog namještaja i
uzrokovati značajno oštećenje
uređaja, ormarića u kojem se nalazi ili
poda. Ne zatvarajte ploču namještaja
dok se uređaj potpuno ne ohladi
nakon uporabe.
2.4 Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od ozljede,
vatre ili oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prije održavanja uređaj isključite, a
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
Ako su oštećene, staklene ploče vrata
odmah zamijenite. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
Pažljivo skidajte vrata s uređaja. Vrata
su teška!
Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, poštujte sigurnosne upute na
ambalaži.
Katalitički emajl (ako postoji) nemojte
čistiti bilo kakvom vrstom deterdženta.
2.5 Potrebno je čišćenje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda/
požara/ kemijskog
isparavanja (dim) u
pirolitičkom načinu rada.
Ne pokrećite pirolitičko
čišćenje ako je pritisnuta
tipka Para plus.
•
Prije uključenja funkcije Pirolitičko
samočišćenje ili Prva Uporaba, iz
unutrašnjosti pećnice izvadite:
•
•
•
•
•
•
•
– sve prekomjerne ostatke hrane,
ostatke/naslage ulja ili masti.
– sve uklonjive predmete
(uključujući police, bočne vodilice
itd. isporučene s uređajem) te
posebno sve neprianjajuće
posude, plitice, pladnjeve, pribor
itd.
Pažljivo pročitajte sve upute za
pirolitičko čišćenje.
Držite djecu dalje od uređaja dok je
uključeno pirolitičko čišćenje.
Uređaj postane vruć, a kroz prednje
ventilacijske otvore izlazi vrući zrak.
Pirolitičko čišćenje je operacija s
visokom temperaturom koja može
uzrokovati otpuštanje dima od
ostataka jela i konstrukcijskih
materijala, te se strogo preporučuje:
– omogućiti dobru ventilaciju
tijekom i nakon svakog pirolitičkog
čišćenja.
– omogućiti dobru ventilaciju
tijekom i nakon prve upotrebe na
maksimalnoj temperaturi.
Za razliku od ljudi, neke ptice i
gmazovi mogu biti iznimno osjetljivi na
moguće dimove koji se javljaju tijekom
postupka čišćenja svih pirolitičkih
pećnica.
– Kućni ljubimci (osobito ptice) ne
smiju biti u blizini pećnice tijekom i
nakon pirolitičkog čišćenje i prvog
korištenja na maksimalnoj
temperaturi u dobro prozračenom
području.
Mali kućni ljubimci također mogu biti
vrlo osjetljivi na lokalne promjene u
temperaturi u blizini pirolitičkih
pećnica kada je program pirolitičkog
samočišćenja u radu.
Neprianjajuće površine na posudama,
tavama. pliticama, priboru, itd., može
oštetiti visoka temperatura pirolitičkog
čišćenja u pirolitičkim pećnicama, a
može biti i izvor štetnih plinova niske
razine.
Opisani dimovi koji se ispuštaju iz
pirolitičkih pećnica / od ostataka
kuhanja nisu štetni za ljude,
uključujući i djecu ili osobe s
kroničnim oboljenjima.
HRVATSKI
2.6 Unutarnja rasvjeta
•
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
•
•
•
2.8 Odlaganje
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje
se koristi u ovom uređaju namijenjeno
je samo za kućanske uređaje. Ne
koristite ga za kućno osvjetljenje.
Prije zamjene žarulje, uređaj
iskopčajte iz električne mreže.
Koristite samo žarulje istih
karakteristika..
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
2.7 Servisiranje
•
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u uređaju.
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
3. OPIS PROIZVODA
3.1 Opći pregled
1 2
3
4
5
6 7
8
9
5
10
4
14
1
2
3
4
5
3
11
2
1
12
13
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3.2 Pribor
•
•
•
Žičana polica
Za posude za kuhanje, kalupe za
pečenje kolača i mesa.
Pekač za pecivo
Za torte i biskvite.
Duboka plitica
•
•
Upravljačka ploča
Okretni gumb za funkcije grijanja
Lampica/simbol za napajanje
Zaslon
Kontrolni okretni gumb (za
temperaturu)
Indikator/simbol za temperaturu
Plus para
Utičnica za temeljni senzor
temperature
Grijaći element
Lampica
Ventilator
Reljefna unutrašnjost
Nosač polica, uklonjivo
Položaji polica
Može se koristiti za pečenje kolača i
mesa ili kao posuda za sakupljanje
masnoće.
Sonda za pečenje mesa
Za mjerenje koliko je jelo pečeno.
Sklopive vodilice
Za police i plitice.
7
8
www.electrolux.com
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
4.1 Tipke
Polje senzora/tipka
Funkce
Opis
ZVUČNI
ALARM
za postavljanje ZVUČNOG ALARMA.
Držite više od 3 sekunde za
uključivanje ili isključivanje svjetla peć‐
nice.
SAT
Za postavljanje funkcije sata.
TEMPERATU‐
RA
Za provjeru temperature pećnice ili
temperature sonde za pečenje mesa
(ako je primjenjivo). Koristite samo dok
radi funkcija pećnice.
PLUS PARA
Za uključivanje funkcije Vrući zrak
PLUS.
4.2 Zaslon
A
G
F
E
B
D
C
A. Tajmer / Temperatura
B. Indikator zagrijavanja i prikaz ostatka
topline
C. Sonda za pečenje mesa (samo
odabrani modeli)
D. Brava na vratima (samo odabrani
modeli)
E. Sati/minute
F. Demo način rada (samo odabrani
modeli)
G. Funkcije sata
5. PRIJE PRVE UPOTREBE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Za postavljanje vremena,
pogledajte odjeljak "Funkcije
sata".
5.1 Početno čišćenje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz pećnice.
Pogledajte poglavlje „Čišćenje i
održavanje“.
Očistite pećnicu i pribor prije prve
upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
5.2 Prethodno zagrijavanje
Prije prve uporabe unaprijed zagrijte
praznu pećnicu.
Za funkciju: Pogledajte
poglavlje "Svakodnevna
uporaba", "Postavljanje
funkcije Vrući zrak PLUS".
Vrući zrak PLUS".
HRVATSKI
1. Odaberite funkciju .Postavite
maksimalnu temperaturu.
2. Pustite pećnicu da radi 1 sat.
3. Postavite funkciju
, pritisnite:
Plus para . Postavite maksimalnu
temperaturu.
4. Pustite pećnicu da radi 15 minuta.
9
5. Isključite pećnicu i ostavite je da se
ohladi.
Pribor može postati topliji nego obično.
Pećnica može ispuštati miris i dim.
Provjerite je li protok zraka u prostoriji
dovoljan.
6. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Funkcije
pećnice
6.1 Uvlačive tipke
Za početak korištenja uređaja pritisnite
tipku. Tipka se izvlači.
Pizza pro‐
gram
6.2 Funkcije grijanja
Funkcije
pećnice
Upotreba
Pećnica je isključena.
Položaj
Isključeno
Za skraćivanje vremena
zagrijavanja.
Brzo
zagrijavanje
pećnice
Vrući zrak /
Vrući zrak
PLUS
Za pečenje na 3
položaja rešetka za
pečenje istovremeno i
sušenje hrane.
Postavite temperaturu
20 - 40 °C niže nego
zaUobičajeno kuhanje.
/ Za dodavanje vlažno‐
sti tijekom kuhanja. Za
dobivanje prave boje i
hrskave korice tijekom
pečenja. Za više sočno‐
sti tijekom
podgrijavanja.
Uobičajeno
kuhanje
(Gornji/Donji
grijač)
Donji grijač
Upotreba
Za pečenje pizze. Za in‐
tenzivno tamnjenje i
hrskavo dno.
Za pečenje i prženje na
jednom položaju rešetki
za pečenje.
Za pečenje kolača s
hrskavijom donjom stra‐
nom i konzerviranje
namirnica.
Za odmrzavanje hrane
(povrća i voća). Vrijeme
Odmrzavanje odleđivanja ovisi o
količini i veličini smrznu‐
tih namirnica.
10
www.electrolux.com
Funkcije
pećnice
Vlažni vrući
zrak
Veliki roštilj
Turbo roštilj
Upotreba
Ta funkcija napravljena
je za uštedu energije
tijekom kuhanja. Za
upuite za kuhanje
pogledajte poglavlje
„Savjeti i preporuke",
Vlažni vrući zrak. Vrata
pećnice moraju biti za‐
tvorena tijekom pečenja
tako da se funkcija ne
ometa i da se osigura
da pećnica radi s
najvišom mogućom
energetskom učinkovi‐
tošću. Kad koristite tu
funkciju, temperatura u
unutrašnjosti može se
razlikovati od po‐
stavljene temperature.
Koristi se preostala
toplina.Snaga grijanja
može biti smanjena. Za
općenite savjete o ušte‐
di energije pogledajte
poglavlje "Energetska
učinkovitost", Ušteda
energije.Ta funkcija
korištena je za
usklađenje s klasom
energetske učinkovitosti
u skladu s EN 60350-1.
Kad koristite tu funkciju,
svjetlo se automatski
isključuje nakon 30
sekundi.
Za pečenje tanjih
komada hrane u većim
količinama i pri‐
premanje tosta.
Za pečenje većih
komada mesa ili peradi
s kostima na jednom
položaju rešetki za
pečenje. Za pripremu
zapečenih jela i
tamnjenje.
Funkcije
pećnice
Pirolitičko
Upotreba
Za uključivanje pi‐
rolitičkog čišćenja peć‐
nice. Ova funkcija
omogućuje izgaranje
nečistoća preostalih u
pećnici.
6.3 Postavljanje funkcije
zagrijavanja
1. Okrenite prekidač funkcija pećnice za
odabir funkcije mikrovalne pećnice.
2. Okrenite regulator za odabir
temperature.
Svjetlo se uključuje kad pećnica radi.
3. Za isključivanje pećnice okrenite
sklopku za funkcije pećnice u
isključen položaj
6.4 Postavljanje funkcije:Vrući
zrak PLUS
Ta funkcija povećava vlažnost tijekom
kuhanja.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
opekotina i oštećenja na
uređaju.
Ispuštena vlaga može uzrokovati
opekline. Nakon što funkcija prestane
raditi, pažljivo otvorite vrata.
1. Ispunite udubljenje u unutrašnjosti
vodom iz slavine.
HRVATSKI
Maksimalni kapacitet udubljenja u
unutrašnjosti iznosi 250 ml.
Napunite udubljenje u unutrašnjosti
vodom samo dok je pećnica još
hladna.
OPREZ!
Tijekom kuhanja ili dok
je pećnica još vruća ne
nadopunjavajte udubinu
u unutrašnjosti.
2. Postavite funkciju:
.
3. Pritisnite: Plus para .
Radi samo s funkcijom: Vrući zrak PLUS.
Indikator se uključuje.
4. Regulator okrenite na postavljenu
temperaturu..
5. Predgrijte praznu pećnicu 10 minuta
kako bi se stvorila vlaga.
6. Stavite hranu u pećnicu.
Pogledajte poglavlje „Savjeti i
preporuke".
Nemojte otvarati vrata pećnice tijekom
pečenja.
7. Okrenite tipku funkcije pećnice na
11
6.5 Brzo zagrijavanje pećnice
Brzim zagrijavanjem skraćuje se vrijeme
zagrijavanja.
Tijekom korištenja funkcije
brzog zagrijavanja u pećnicu
ne stavljajte hranu.
1. Kako biste postavili brzo
zagrijavanje, okrenite gumb za
funkcije pećnice.
2. Kako biste postavili temperaturu,
okrenite gumb za funkcije pećnice.
Kada se postigne postavljena
temperatura u pećnici, oglasit će se
zvuk.
3. Postavite funkciju pećnice.
6.6 Indikator zagrijavanja
Kada pećnica radi, trake na zaslonu
prikazuju se jedna po jedna kako se
temperatura u pećnici povećava te
nestaju sa zaslona kada se temperatura
smanjuje.
položaj isklj., pritisnite Plus para
za isključivanje pećnice.
Indikator se isključuje.
8. Iz udubine u unutrašnjosti uklonite
vodu.
UPOZORENJE!
Pazite da je prije
uklanjanja preostale
vode iz udubine u
unutrašnjosti uređaj
hladan.
7. FUNKCIJE SATA
7.1 Tablica funkcija sata
Funkcija sa‐
ta
Upotreba
Za prikaz ili promjenu
NAMJEŠTA‐ sata. Vrijeme možete
NJE VREME‐ promijeniti samo ako je
pećnica isključena.
NA
Funkcija sa‐
ta
TRAJANJE
Upotreba
Za postavljanje duljine
rada pećnice. Koristite
samo kada je po‐
stavljena funkcija pećni‐
ce.
12
www.electrolux.com
3. Okrenite tipku temperature za
Funkcija sa‐
ta
KRAJ
ODGODA
VREMENA
ZVUČNI
ALARM
Upotreba
Za postavljanje
vremena isključivanja
pećnice. Koristite samo
kada je postavljena
funkcija pećnice.
Kombiniranje funkcija
TRAJANJE i KRAJ.
Koristite za
podešavanje
odbrojavanja. Ova
funkcija nema utjecaja
na rad pećnice.
ZVUČNI ALARM može‐
te postaviti bilo kada,
čak i kad je pećnica
isključena.
7.2 Postavljanje i
promjenavremena
Nakon prvog priključivanja na napajanje,
pričekajte dok se na zaslonu ne prikaže
i "12:00". "12“ bljeska.
1. Okrenite regulator temperature za
postavanje sati.
2. Pritisnite
minute.
za potvrdu i postavite
Na zaslonu se prikazuje
i
postavljeni sat. "00“ bljeska.
3. Okrenite regulator temperature za
postavljanje trenutačnih minuta.
4. Za potvrdu pritisnite
ili će se
postavljeno vrijeme automatski
spremiti nakon 5 sekundi.
Na zaslonu se prikazuje novo vrijeme.
Za promjenu vremena pritiščite
indikator vremena
počne bljeskati.
dok
na zaslonu ne
7.3 Postavljanje funkcije
TRAJANJE
1. Postavite funkciju pećnice.
2. Pritiščite
.
dok ne počne bljeskati
postavljanje minuta pa pritisnite
za potvrdu. Okrenite tipku
temperature za postavljanje sati pa
pritisnite za potvrdu.
Nakon postavljenog vremena trajanja,
zvučni signal oglašava se na dvije
minute. Na zaslonu bljeska
i
postavka vremena. Pećnica se
automatski isključuje.
4. Za zaustavljanje oglašavanja signala
pritisnite bilo koju tipku ili otvorite
vrata pećnice.
5. Prekidač funkcija pećnice okrenite u
položaj isključeno.
7.4 Postavljanje funkcije KRAJ
1. Postavite funkciju pećnice.
2. Pritiščite
dok ne počne bljeskati
.
3. Okrenite tipku temperature za
za
postavljanje sati pa pritisnite
potvrdu. Okrenite tipku temperatrure
za postavljanje minuta pa pritisnite
za potvrdu.
U postavljeno vrijeme, zvučni signal
oglašava se na dvije minute. Na zaslonu
i postavka vremena. Pećnica
bljeska
se automatski isključuje.
4. Za zaustavljanje oglašavanja signala
pritisnite bilo koju tipku ili otvorite
vrata pećnice.
5. Prekidač funkcija pećnice okrenite u
položaj isključeno.
7.5 Namještanje funkcije
VRIJEME ODGODE
1. Postavite funkciju pećnice.
2. Pritiščite
dok ne počne bljeskati
.
3. Okrenite tipku temperature za
postavljanje minuta TRAJANJA pa
pritisnite
za potvrdu. Okrenite
tipku temperature za postavljanje sati
TRAJANJA pa pritisnite
potvrdu.
za
Na zaslonu se prikazuje bljeskajuće
.
HRVATSKI
4. Okrenite tipku temperature za
postavljanje sati ZAVRŠETKA pa
pritisnite
za potvrdu. Okrenite
tipku temperature za postavljanje
minuta ZAVRŠETKA pa pritisnite
za potvrdu. Na zaslonu se prikazuje
i postavljena temperatura.
Pećnica se automatski uključuje kasnije,
radi vrijeme određeno funkcijom
TRAJANJE i zustavlja se u vrijeme
određeno funkcijom KRAJ.
U vrijeme KRAJ, zvučni signal oglašava
se na dvije minute. Na zaslonu bljeska
i postavka vremena. Pećnica se
isključuje.
5. Za zaustavljanje oglašavanja signala
pritisnite bilo koju tipku ili otvorite
vrata pećnice.
6. Prekidač funkcija pećnice okrenite u
položaj isključeno.
1. Pritišćite
13
sve dok na zaslonu ne
zatreperi
i "00".
2. Okrenite regulator temperature za
postavljanje sekundi a zatim minuta.
Kada je vrijeme koje postavite dulje
od 60 minuta, na zaslonu bljeska
.
3. Postavite sate.
4. ZVUČNI ALARM započinje
automatski nakon pet sekundi.
Nakon isteka 90% postavljenog
vremena oglašava se zvučni signal.
5. Kad istekne postavljeno vrijeme,
oglašava se zvučni signal u trajanju
od 2 minute. "00:00" i
trepere na
zaslonu. Pritisnite bilo koju tipku za
isključivanje signala.
7.6 Postavljanje ZVUČNOG
ALARMA
Nadglednik minuta može se postavljati
bez obzira je li pećnica uključena ili nije.
8. KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
8.1 Uporaba sonde za pečenje
mesa
Sonda za pečenje mesa mjeri
temperaturu jezgre mesa. Kada meso
dosegne postavljenu temperaturu
pećnica se isključuje.
Mogu se postaviti dvije temperature:
•
•
Temperatura pećnice. Pogledajte
tablicu za pečenje.
Temperatura jezgre. Pogledajte
tablicu za sondu za pečenje mesa.
OPREZ!
Koristite samo sondu za
temperaturu jezgre
isporučenu s pećnicom ili
originalne zamjenske
dijelove.
1. Postavite funkciju i temperaturu
pećnice.
2. Postavite vrh sonde za pečenje mesa
(sa simbolom
na ručici) u
središte mesa.
3. Utikač sonde za temperaturu jezgre
priključite u utičnicu na vrhu
14
www.electrolux.com
unutrašnjosti pećnice.
Svaki put kad uključite sondu za pečenje
u utičnicu morate ponovno postaviti
vrijeme za temperaturu mesa. Ne možete
odabrati vrijeme trajanja i završetka.
Kad pećnica prvi put izračunava
privremeno vrijeme završetka, na
zaslonu treperi simbol . Kad izračun
završi, na zaslonu se prikazuje trajanje
pečenja. Izračun traje u pozadini tijekom
pečenja, a vrijednost trajanja na zaslonu
ažurira se ako je potrebno.
Provjerite ostaje li tijekom pečenja
sonda za pečenje u mesu i utaknuta
u utičnicu.
Kad prvi put koristite sondu za
pečenje mesa, osnovna temperatura
je 60 °C. Dok
trepće, možete
koristiti tipku temperature za
promjenu osnovne temperature
mesa.
Zaslon prikazuje simbol sonde za
pečenje mesa i osnovnu temperaturu
mesa.
4. Pritisnite
za pohranu nove
temperature mesa ili pričekajte 10
sekundi da se postavka automatski
pohrani.
Nova zadana temperatura sonde
prikazuje se tijekom sljedeće upotrebe
sonde za pečenje mesa.
Kada meso dostigne postavljenu
temperaturu sonde, simbol sonde za
pečenje mesa
i zadane temperature
sonde trepću. Tijekom 2 minute oglašava
se zvučni signal.
5. Za zaustavljanje oglašavanja signala
pritisnite bilo koju tipku ili otvorite
vrata pećnice.
6. Isključite utikač sonde za pečenje iz
utičnice. Meso izvadite iz pećnice.
7. Isključite pećnicu.
UPOZORENJE!
Budite pažljivi kad vadite vrh
i utikač sonde za pečenje
mesa. Sonda za
temperaturu jezgre je vruća.
Postoji opasnost od
opekotina.
Tijekom pečenja možete bilo kad
promijeniti temperaturu:
:
1. Pritisnite
• jedan put - na zaslonu se
prikazuje postavljena temperatura
jezgre; ako želite, može se
promijeniti unutar 5 sekundi.
• dva puta - na zaslonu se prikazuje
trenutna temperatura pećnice.
• tri puta - na zaslonu se prikazuje
postavljena temperatura pećnice;
ako želite, može se promijeniti
unutar 5 sekundi. Ta informacija
dostupna je samo tijekom faze
zagrijavanja.
2. Okrenite regulator temperature za
promjenu temperature.
8.2 Umetanje pribora
Mreža za pečenje:
Gurnite mrežu između vodilica nosača
police i provjerite jesu li nožice okrenute
prema dolje..
Pekač za pecivo/ Duboka plitica:
Pritisnite pekač za pecivo /duboku pliticu
između vodilica ili nosača polica.
HRVATSKI
15
OPREZ!
Nemojte čistiti teleskopske
vodilice u perilici posuđa.
Nemojte podmazivati
teleskopske vodilice.
1. Izvucite desnu i lijevu teleskopsku
vodilicu.
Žičana polica i pekač za pecivo /duboka
pliticazajedno:
°C
Gurnite pekač za pecivo /duboku pliticu
između vodilica nosača polica i žičane
police na vodilicama iznad.
2. Stavite mrežu za pečenje na
teleskopske vodilice i pažljivo ih
gurnite u pećnicu.
Mali urezi na vrhu
povećavaju sigurnost. Te
izbočine ujedno su i dodatna
mjera protiv prevrtanja.
Visoki rub oko police
sprječava klizanje posuđa s
police.
°C
8.3 Sklopive vodilice
Sačuvajte upute za
postavljanje teleskopskih
vodilica za buduću upotrebu.
Pomoću teleskopskih vodilica možete
lakše stavljati i vaditi plitice.
Prije zatvaranja vrata pećnice
teleskopske vodilice obavezno gurnite u
pećnicu do kraja.
9. DODATNE FUNKCIJE
9.1 Uporaba roditeljske zaštite
Kada je uključena roditeljska zaštita,
vrata su zaključana i pećnica se ne može
slučajno uključiti.
1. Pazite da je regulator funkcija
pećnice u položaju isključeno.
2. Istovremeno pritisnite i držite
na 2 sekunde.
Oglašava se signal. SAFE i
se
pojavljuju na zaslonu. Vrata su
zabravljena.
i
16
www.electrolux.com
Na zaslonu se pojavljuje
simbol
i kad je uključena
funkcija Pirolitičko.
Za isključivanje funkcije Roditeljske
zaštite ponovite 2. korak.
9.2 Uporaba blokiranja tipki
Funkciju Blokiranje tipki možete uključiti
samo kada pećnica radi.
Kad je uključena funkcija Blokiranje tipki,
postavke temperature i vremena funkcije
pećnice u tijeku ne mogu se slučajno
promijeniti.
1. Odaberite funkciju pećnice i postavite
je u skladu s vašim željama.
i
2. Dodirnite i istovremeno držite
2 sekunde.
Oglašava se signal. Loc se pojavljuje na
zaslonu na 5 sekundi.
Loc se pojavljuje na zaslonu
kad okrenete tipku
temperature ili pritisnete bilo
koju tipku dok je uključena
funkcija Blokiranje tipki.
Kada okrenete tipku funkcije pećnice,
pećnica se isključuje.
Kad isključite pećnicu dok je blokada
tipki uključena, blokada tipki automatski
se prebacuje na "Roditeljsku zaštitu".
Pogledajte poglavlje "Korištenje
roditeljske zaštite".
Ako radi funkcija "Pirolitičko
čišćenje", vrata su
zaključana i
na zaslonu.
se pojavljuje
Za isključivanje funkcije Blokiranje tipki
ponovite 2. korak.
9.3 Prikaz ostatka topline
Kad isključite pećnicu, na zaslonu se
prikazuje indikator preostale topline
10. SAVJETI I PREPORUKE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
ako je temperatura u pećnici viša od 40
°C. Okrenite temperaturelijevo ili desno
kako biste provjerili temperaturu u
pećnici.
9.4 Automatsko isključivanje
Iz sigurnosnih razloga uređaj se
automatski isključuje nakon nekog
vremena ako funkcija pećnice radi a vi
ne promijenite niti jednu postavku.
Temperatura (°C)
Vrijeme
isključivanja (h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimalno
3
Nakon automatskog isključivanja za
ponovni rad uređaja pritisnite bilo koju
tipku.
Automatsko isključivanje ne
radi s funkcijama: sonda za
pečenje mesa, Svjetlo,
Trajanje, završetak.
9.5 Ventilator za hlađenje
Kada pećnica radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
pećnice održao hladnom. Ako isključite
pećnicu, ventilator za hlađenje nastavlja
raditi dok se pećnica ne ohladi.
9.6 Sigurnosni termostat
Neispravan rad pećnice ili komponente u
kvaru mogu uzrokovati opasno
pregrijavanje. Kako bi se to spriječilo,
paćnica ima sigurnosni termostat koji
prekida napajanje. Pećnica se ponovno
automatski uključuje čim se temperatura
snizi.
HRVATSKI
Temperature i vremena
pečenja u tablicama služe
kao primjeri. Oni ovise o
receptima, kvaliteti i količini
korištenih sastojaka.
10.2 Vrući zrak PLUS
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Dodajte 150 ml vode.
Koristite pliticu za pečenje.
10.1 Preporuke za kuhanje
TORTE/KOLAČI/KRUH
Pećnica ima pet položaja police.
Brojite položaje police od dna pećnice.
Vaša pećnica može peći drugačije nego
pećnica koju ste imali ranije. Tablica
ispod sadrži standardne postavke
temperature, vremena kuhanja i položaja
police.
Ako ne možete naći postavke za posebni
recept, potražite onaj za sličan recept.
Pećnica ima poseban sustav pomoću
kojega zrak cirkulira i para se stalno
reciklira. S tim sustavom možete kuhati u
parnom okolišu i održati hranu mekanom
iznutra a hrskavom izvana. Time se
skraćuje vrijeme pečenja i potrošnja
energije.
Pečenje kolača
Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka
3/4 postavljenog vremena kuhanja.
Ako koristite dvije posude za pečenje
istovremeno, ostavite jednu praznu
razinu između njih.
(°C)
(min)
Kolačići / Pše‐
nične pogače /
Kroasani
150 - 180
10 - 20
Focaccia
200 - 210
10 - 20
Pizza
230
10 - 20
Peciva
200
20 - 25
Kruh
180
35 - 40
Voćni kolač /
160 - 180
Pita od jabuka /
Rolice s
cimetom, peče‐
ne u kalupu za
torte
Dodajte 200 ml vode.
Pečenje mesa i ribe
Koristite duboku pliticu za vrlo masnu
hranu kako biste sačuvali pećnicu od
mrlja koje mogu biti trajne.
ZAMRZNUTA GOTOVA JELA
Ostavite meso otprilike 15 minuta prije
rezanja tako da se sok ne iscijedi.
Kako biste spriječili stvaranje prevelike
količine dima tijekom pečenja, u duboku
pliticu dodajte malo vode. Za
sprečavanje kondenzacije dima, dodajte
vode svaki put nakon što se osuši.
Vremena pripreme
Vremena pripreme ovise o vrsti,
konzistentnosti i volumenu hrane.
U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite
najbolje postavke (postavka topline,
vrijeme pripreme itd.) za vaše posuđe,
recepte i količine tijekom korištenja
uređaja.
30 - 60
(°C)
(min)
Pizza
200 - 210
10 - 20
Kroasani
170 - 180
15 - 25
Lasagne
180 - 200
35 - 50
Dodajte 100 ml vode.
Postavite temperaturu na 110 °C .
17
18
www.electrolux.com
Dodajte 200 ml vode.
Koristite stakleno posuđe.
REGENERACIJA HRANE
PEČENJE
(min)
Peciva
10 - 20
Kruh
15 - 25
Focaccia
15 - 25
Meso
(°C)
(min)
Goveđe
pečenje
200
50 - 60
15 - 25
Pile
210
60 - 80
Tjestenina
15 - 25
65 - 80
15 - 25
Svinjsko
pečenje
180
Pizza
Riža
15 - 25
Povrće
15 - 25
10.3 Pečenje i prženje
Kolači
Jelo
Gornji/donji grijač
Vrući zrak
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Recepti s
tučenim
tijestom
170
2
160
3 (2 i 4)
45 - 60
U kalupu
za torte
Prhko
tijesto
170
2
160
3 (2 i 4)
20 - 30
U kalupu
za torte
Kolač sa
170
sirom i
maslacem
1
165
2
80 - 100
U kalupu
za kolače
od 26 cm
Kolač s
jabukama
(pita s
jabukama
)1)
170
2
160
2 (lijevo i
desno)
80 - 100
U dva
kalupa za
pečenje
torte od 20
cm na
mreži za
pečenje
Štrudl
175
3
150
2
60 - 80
U pekaču
Torta s
marmelad
om
170
2
165
2 (lijevo i
desno)
30 - 40
U kalupu
za kolače
od 26 cm
HRVATSKI
Jelo
Gornji/donji grijač
Vrući zrak
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Dizano
tijesto
170
2
150
2
40 - 50
U kalupu
za kolače
od 26 cm
Božićni
kolač/
bogati
voćni
kolač1)
160
2
150
2
90 - 120
U kalupu
za kolače
od 20 cm
Kolač od
šljiva1)
175
1
160
2
50 - 60
U kalupu
za kruh
Mali kolači 170
- jedna ra‐
zina1)
3
150 - 160
3
20 - 30
U pekaču
-
-
140 - 150
2i4
25 - 35
U pekaču
Mali kolači - tri razi‐
ne1)
-
140 - 150
1, 3 i 5
30 - 45
U pekaču
Rolada /
140
rezanci jedna razi‐
na
3
140 - 150
3
25 - 45
U pekaču
Rolada /
rezanci dvije razi‐
ne
-
-
140 - 150
2i4
35 - 40
U pekaču
Rolada /
rezanci tri razine
-
-
140 - 150
1, 3 i 5
35 - 45
U pekaču
Poljupci - 120
jedna razi‐
na
3
120
3
80 - 100
U pekaču
Meringue
torte dvije razi‐
ne1)
-
-
120
2i4
80 - 100
U pekaču
Žemlje1)
190
3
190
3
12 - 20
U pekaču
Kolačići dvije razi‐
ne1)
19
20
www.electrolux.com
Jelo
Gornji/donji grijač
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
Ekleri 190
jedna razi‐
na
3
170
3
25 - 35
U pekaču
Ekleri dvije razi‐
ne
-
170
2i4
35 - 45
U pekaču
Voćne pite 180
2
170
2
45 - 70
U kalupu
za kolače
od 20 cm
Bogata
voćna tor‐
ta
160
1
150
2
110 - 120
U kalupu
za kolače
od 24 cm
Sendvič
Victoria1)
170
1
160
2 (lijevo i
desno)
30 - 50
U kalupu
za kolače
od 20 cm
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
-
1) Pećnicu prethodno zagrijte 10 minuta.
Kruh i pizza
Jelo
Gornji/donji grijač
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Bijeli
kruh1)
190
1
190
1
60 - 70
1-2
komada,
500 g po
komadu
Raženi
kruh
190
1
180
1
30 - 45
U kalupu
za kruh
Peciva1)
190
2
180
2 (2 i 4)
25 - 40
6 - 8 peci‐
va u
pekaču za
pecivo
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
U pekaču
za pecivo
ili dubokoj
plitici
Pogače1)
200
3
190
3
10 - 20
U pekaču
1) Pećnicu prethodno zagrijte 10 minuta.
HRVATSKI
Pite
Jelo
Gornji/donji grijač
Vrući zrak
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Zapečena
tjestenina
200
2
180
2
40 - 50
U kalupu
Pita od
prhkog
tijesta s
povrćem
200
2
175
2
45 - 60
U kalupu
Bureci1)
180
1
180
1
50 - 60
U kalupu
Lasagne1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
U kalupu
Caneloni1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
U kalupu
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
1) Pećnicu prethodno zagrijte 10 minuta.
Meso
Jelo
Gornji/donji grijač
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Govedina
200
2
190
2
50 - 70
Na mreži
za
pečenje
Svinjetina
180
2
180
2
90 - 120
Na mreži
za
pečenje
Teletina
190
2
175
2
90 - 120
Na mreži
za
pečenje
Englesko
goveđe
pečenje,
slabo pe‐
čeno
210
2
200
2
50 - 60
Na mreži
za
pečenje
Englesko
goveđe
pečenje,
srednje
pečeno
210
2
200
2
60 - 70
Na mreži
za
pečenje
Englesko
goveđe
pečenje,
dobro pe‐
čeno
210
2
200
2
70 - 75
Na mreži
za
pečenje
21
22
www.electrolux.com
Jelo
Gornji/donji grijač
Vrući zrak
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Svinjska
plećka
180
2
170
2
120 - 150
S koricom
Svinjske
nogice
180
2
160
2
100 - 120
2 komada
Janjetina
190
2
175
2
110 - 130
But
Pile
220
2
200
2
70 - 85
Cijeli
Purica
180
2
160
2
210 - 240
Cijeli
Patka
175
2
220
2
120 - 150
Cijeli
Guska
175
2
160
1
150 - 200
Cijeli
Kunić
190
2
175
2
60 - 80
Razrezan
na
komade
Zec
190
2
175
2
150 - 200
Razrezan
na
komade
Fazan
190
2
175
2
90 - 120
Cijeli
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
Riba
Jelo
Gornji/donji grijač
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Pastrva/
komarča
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 riba
Tuna/
losos
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileta
10.4 Mali roštilj
Postavite maksimalnu temperaturu.
Pećnicu prethodno zagrijte 3 minuta.
Koristite četvrti položaj police u pećnici.
Jelo
Količina
Vrijeme (min)
Komada
Količina
(kg)
1. strana
2. strana
Teleći odresci
4
0.8
12 - 15
12 - 14
Goveđi odrezak
4
0.6
10 - 12
6-8
HRVATSKI
Jelo
Količina
Vrijeme (min)
Komada
Količina
(kg)
1. strana
2. strana
Svinjetina
8
-
12 - 15
10 - 12
Svinjski kotleti
4
0.6
12 - 16
12 - 14
Pile (razrezano na 2
dijela)
2
1
30 - 35
25 - 30
Kebabi
4
-
10 - 15
10 - 12
Pileća prsa
4
0.4
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
0.6
20 - 30
-
Riblji filet
4
0.4
12 - 14
10 - 12
Tost sendviči
4-6
-
5-7
-
Tost
4-6
-
2-4
2-3
10.5 Turbo roštilj
Svinjetina
Koristite prvi ili drugi položaj na polici.
Govedina
Prethodno zagrijte pećnicu.
Za izračun vremena pečenja, pomnožite
vrijeme iz tablice ispod s centimetrima
debljine fileta.
Jelo
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Goveđe
pečenje ili
file, slabo
pečeno
190 - 200
5-6
Goveđe
pečenje ili
file, srednje
pečeno
180 - 190
6-8
Goveđe
pečenje ili
file, dobro
pečeno
170 - 180
8 - 10
Jelo
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Rame, vrat,
komad
šunke (1 –
1,5 kg)
160 - 180
90 - 120
Pečena re‐
bra, 1 - 1.5
kg
170 - 180
60 - 90
Mesna štru‐
ca (0,75 – 1
kg)
160 - 170
50 - 60
Svinjska
koljenica
(gotova),
0,75 - 1 kg
150 - 170
90 - 120
Jelo
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Teleće
pečenje 1
kg
160 - 180
90 - 120
Teleća
koljenica
(1,5 – 2 kg)
160 - 180
120 - 150
Teletina
23
24
www.electrolux.com
Janjetina
Jelo
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Jelo
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Janjeći but,
janjeće
pečenje, 1 1,5kg
150 - 170
100 - 120
Pile, veće
pile, 1-1,5
kg
190 - 210
50 - 70
180 - 200
80 - 100
Janjeća
leđa, 1 1,5kg
160 - 180
Patka 1,5 2 kg
40 - 60
Perad
Jelo
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Porcije pe‐
radi, 0.2 0.25 kg
svaka
200 - 220
30 - 50
Pile, polovi‐
ca, 0.4 - 0.5
kg svaka
190 - 210
Guska, 3,5 - 160 - 180
5kg
120 - 180
Purica, 2,5 - 160 - 180
3,5 kg
120 - 150
Purica, 4 - 6 140 - 160
kg
150 - 240
Riba, cijela (na pari)
Jelo
35 - 50
Tempera‐
tura (°C)
Riba, 1 - 1,5 210 - 220
kg
Vrijeme
(min)
40 - 60
10.6 Odmrzavanje
Hrana
Količina
(kg)
Vrijeme
odmrzavanj
a (min.)
Naknadno
vrijeme
odmrzavanja
(min)
Napomene
Pile
1.0
100 - 140
20 - 30
Pile stavite na okrenuti
tanjurić postavljen u
veliki tanjur. Preokrenuti
kada prođe pola
vremena.
Meso
1.0
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Preokrenuti kada prođe
pola vremena.
Pastrva
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslac
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Krema
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Vrhnje se može tući i
kada je još djelomično
zamrznuto.
Gateau torta
1.4
60
60
-
HRVATSKI
10.7 Sušenje - Vrući zrak
Prekrijte police masnim papirom ili
papirom za pečenje.
Za bolje rezultate zaustavite pećnicu na
pola vremena sušenja, otvorite vrata i za
dovršetak pustite da se osuši preko noći.
Povrće
Za jednu pliticu upotrijebite položaj treće
police.
Za 2 plitice upotrijebite položaj prve i
četvrte police.
Hrana
Temperatu‐ Vrije
ra (°C)
me
(h)
Grah
60 - 70
6-8
Paprike
60 - 70
5-6
Povrće za juhu
60 - 70
5-6
Gljive
50 - 60
6-8
Začinsko bilje
40 - 50
2-3
Voće
Postavite temperaturu na 60- 70 °C.
Za jednu pliticu upotrijebite položaj treće
police.
Za 2 plitice upotrijebite položaj prve i
četvrte police.
Hrana
Vrijeme (h)
Šljive
8 - 10
Marelice
8 - 10
Jabuke izrezane na
ploške
6-8
Hrana
Vrijeme (h)
Kruške
6-9
25
10.8 Tablica sonde za pečenje
mesa
Jelo
Temperatura jezgre
hrane (°C)
Teleće pečenje
75 - 80
Teleća koljenica 85 - 90
Englesko gove‐
đe pečenje,
slabo pečeno
45 - 50
Englesko gove‐
đe pečenje,
srednje pečeno
60 - 65
Englesko gove‐
đe pečenje, do‐
bro pečeno
70 - 75
Svinjska plećka
80 - 82
Svinjske nogice
75 - 80
Janjetina
70 - 75
Pile
98
Zec
70 - 75
Pastrva/
komarča
65 - 70
Tuna/losos
65 - 70
10.9 Vlažni vrući zrak preporučeni pribor
Koristite tamne i nereflektirajuće limove i
spremnike. Oni bolje apsorbiraju toplinu
od svijetlih boja i reflektirajućeg posuđa.
Pribor
Veličina
Tava za pizzu, tamna,
nereflektirajuća.
promjer 28 cm
Slika
26
www.electrolux.com
Pribor
Veličina
Slika
Posuda za pečenje,
tamna, nereflektirajuća.
promjer 26 cm
Kalupi za kolače,
keramički
8 cm promjer, 5 cm visi‐
na
Lim za pečenje, tamni,
nereflektirajući
promjer 28 cm
10.10 Vlažni vrući zrak
Za najbolje rezultate slijedite preporuke
navedene u tablici ispod.
Hrana
Pribor
Temperatura Položaj re‐ Vrijeme
(°C)
šetke
(min)
Slatke rolice, 12 pekač za pecivo ili
komada
plitica s cjedilom:
180
2
20 - 30
Pecivo-kiflice, 9
komada
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom:
180
2
30 - 40
Pizza, smrznuta, mreža za pečenje
0,35 kg
220
2
10 - 15
Rolada
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom:
170
2
25 - 35
Čokoladni
kolačić
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom:
175
3
25 - 30
Sufle, 6 komada keramički kalupi na
mreži žičanoj polici
200
3
25 - 30
Biskvitna
podloga za flan
180
2
15 - 25
Sendvič Victoria pečenje na žičanoj
polici
170
2
40 - 50
Poširana riba,
0,3 kg
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom:
180
3
20 - 25
Riba, 0,2 kg
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom:
180
3
25 - 35
podloga za flan na re‐
šetki za pečenje
HRVATSKI
Hrana
Pribor
Temperatura Položaj re‐ Vrijeme
(°C)
šetke
(min)
Riblji filet, 0,3 kg pizza na rešetki za
pečenje
180
3
25 - 30
Poširano meso,
0,25 kg
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom:
200
3
35 - 45
Šašlik, 0,5 kg
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom:
200
3
25 - 30
Kolačići, 16
komada
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom:
180
2
20 - 30
Kolačići s ba‐
demima, 20
komada
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom:
180
2
25 - 35
Muffini, 12
komada
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom:
170
2
30 - 40
Ukusna tijesta,
16 komada
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom:
180
2
25 - 30
Sitni kolači od
lisnatog tijesta,
20 komada
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom:
150
2
25 - 35
Tortice, 8
komada
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom:
170
2
20 - 30
Povrće, pošira‐
no, 0,4 kg
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom:
180
3
35 - 45
Vegetarijanski
omlet
pizza na rešetki za
pečenje
200
3
25 - 30
Mediteransko
povrće, 0,7 kg
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom:
180
4
25 - 30
Polož Temp Vrijeme
aj re‐ eratu‐ (min)
šetke ra (°C)
Napomene
10.11 Informacije za ustanove
za testiranje
Provjere prema IEC 60350-1.
Jelo
Funkce
Pribor
Sitan
kolač
Uobičajeno
kuhanje
Pekač za 3
pecivo
170
20 - 30
Stavite 20 malih
kolača po
jednom pladnju
za pečenje.
27
28
www.electrolux.com
Jelo
Funkce
Pribor
Polož Temp Vrijeme
aj re‐ eratu‐ (min)
šetke ra (°C)
Napomene
Sitan
kolač
Vrući zrak /
Kuhanje s
vrućim
zrakom
Pekač za 3
pecivo
150 160
20 - 35
Stavite 20 malih
kolača po
jednom pladnju
za pečenje.
Sitan
kolač
Vrući zrak /
Kuhanje s
vrućim
zrakom
Pekač za 2 i 4
pecivo
150 160
20 - 35
Stavite 20 malih
kolača po
jednom pladnju
za pečenje.
Pita od
jabuka
Uobičajeno
kuhanje
Žičana
polica
2
180
70 - 90
Koristite 2 lima
(promjera 20
centimetara),
dijagonalno pod‐
ignuta.
Pita od
jabuka
Vrući zrak /
Kuhanje s
vrućim
zrakom
Žičana
polica
2
160
70 - 90
Koristite 2 lima
(promjera 20
centimetara),
dijagonalno pod‐
ignuta.
Spužva‐ Uobičajeno
sti kolač kuhanje
bez mas‐
noće
Žičana
polica
2
170
40 - 50
Koristite kalup za
torte (promjera
26 centimetara).
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 10
minuta.
Spužva‐
sti kolač
bez mas‐
noće
Vrući zrak /
Kuhanje s
vrućim
zrakom
Žičana
polica
2
160
40 - 50
Koristite kalup za
torte (promjera
26 centimetara).
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 10
minuta.
Spužva‐
sti kolač
bez mas‐
noće
Vrući zrak /
Kuhanje s
vrućim
zrakom
Žičana
polica
2i4
160
40 - 60
Koristite kalup za
torte (promjera
26 centimetara).
Dijagonalno pod‐
ignute.
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 10
minuta.
Prhko
tijesto
Vrući zrak /
Kuhanje s
vrućim
zrakom
Pekač za 3
pecivo
140 150
20 - 40
-
HRVATSKI
Polož Temp Vrijeme
aj re‐ eratu‐ (min)
šetke ra (°C)
29
Jelo
Funkce
Pribor
Napomene
Prhko
tijesto
Vrući zrak /
Kuhanje s
vrućim
zrakom
Pekač za 2 i 4
pecivo
140 150
25 - 45
-
Prhko
tijesto
Uobičajeno
kuhanje
Pekač za 3
pecivo
140 150
25 - 45
-
Tost
4-6
komada
Mali roštilj
Žičana
polica
4
maks.
2 - 3 minute
Pećnicu prethod‐
prva strana; 2 no zagrijte 3
- 3 minute
minuta.
druga strana
Goveđi
burger
6
komada,
0.6 kg
Mali roštilj
Žičana
polica i
posuda
za
sakuplja
nje mas‐
noće
4
maks.
20 - 30
Stavite mrežu za
pečenje na če‐
tvrtu razinu i po‐
sudu za
skupljanje mas‐
noće na treću ra‐
zinu pećnice.
Okrenite hranu
na polovici
vremena
kuhanja.
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 3
minuta.
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
11.1 Napomene o čišćenju
Prednju stranu pećnice očistite mekom
krpom namočenom u toplu vodu s blagim
sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite
namjensko sredstvo za čišćenje.
Unutrašnjost pećnice očistite nakon
svake upotrebe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može rezultirati
požarom. Rizik je veći za pliticu roštilja.
Nakon svake upotrebe očistite svu
dodatnu opremu i pustite da se osuši.
Koristite meku krpu namočenu u toplu
vodu sa sredstvom za čišćenje. Pribor ne
perite u perilici posuđa.
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim
sredstvom za čišćenje pećnica.
Ako je dodatna oprema od neljepljivog
materijala, ne čistite je agresivnim
sredstvima, oštrim predmetima ili u
perilici posuđa. To može uzrokovati
oštećenja na neljepljivom sloju.
U uređaju ili na staklu vrata može se
kondenzirati vlaga. Za smanjenje
kondenzacije, uključite pećnicu 10
minuta prije kuhanja.Nakon svake
uporabe očistite vlagu iz pećnice.
30
www.electrolux.com
11.2 Pećnice od nehrđajućeg
čelika ili aluminija
1
Očistite vrata pećnice samo vlažnom
krpom ili spužvom. Osušite mekanom
krpom.
Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili
abrazivne proizvode koji bi mogli oštetiti
površinu pećnice. Očistite upravljačku
ploču pećnice uz isti oprez.
11.3 Čišćenje udubljenja u
unutrašnjosti
Postupak čišćenja uklanja naslage
kamenca iz udubljenja u unutrašnjosti
nakon kuhanja s parom.
Za funkciju: Vrući zrak
PLUSPreporučujemo da
postupak čišćenja provodite
najmanje nakon svakih 5 10 ciklusa kuhanja.
2
Uklonjeni pribor postavite obrnutim
redoslijedom.
Zatike za držanje na
teleskopskim vodilicama
morate usmjeriti prema
naprijed.
11.5 Pirolitičko
OPREZ!
Ne pokrećite pirolitičko
čišćenje ako je pritisnuta
tipka Para plus.
1. Stavite 250 ml alkoholnog octa u
udubljenje u unutrašnjosti na dnu
pećnice.
Koristite najviše 6%-tni ocat bez
ikakvih aditiva.
2. Ostavite ocat 30 minuta na sobnoj
temperaturi da otopi naslage
kamenca.
3. Očistite unutrašnjost mlakom vodom i
mekom krpom.
OPREZ!
Izvadite sav pribor i uklonjive
nosače polica.
11.4 Skidanje vodilica polica
UPOZORENJE!
Pećnica se jako zagrijava.
Postoji opasnost od
opekotina.
Za čišćenje pećnice, skinite vodilice
polica.
OPREZ!
Pažljivo skidajte vodilice
polica.
1. Prednji dio nosača police povucite
dalje od bočne stijenke.
Pirolitičko čišćenje ne
pokrećite dok potpuno ne
zatvorite vrata pećnice. Kod
nekih modela, kada se ta
pogreška dogodi, na zaslonu
se prikazuje "C3".
OPREZ!
Ako su drugi uređaji
postavljeni u isti ormarić, ne
koristite ih tijekom rada
funkcije Pirolitičko. To može
uzrokovati oštećenje
uređaja.
1. Pomoću meke, vlažne krpe obrišite
unutrašnjost.
2. Očistite unutarnju strane vrata toplom
vodom tako da ostaci ne izgore od
toplog zraka.
2. Stražnji dio vodilice police povucite s
bočne stjenke i uklonite ga.
HRVATSKI
3. Postavite funkciju Pirolitičko.
Pogledajte poglavlje "Svakodnevna
uporaba", "Funkcije pećnice".
4. Ako
treperi, okrenite regulator
temperature kako biste postavili
trajanje pirolize:
11.7 Skidanje i postavljanje
vrata
Vrata pećnice imaju tri staklene ploče.
Vrata pećnice i unutarnje staklene ploče
možete skinuti kako biste ih očistili.
Pročitajte cijele upute "Skidanje i
postavljanje vrata" prije skidanja
staklenih ploča.
Opcija
funkcije
P1
Blago čiš‐
ćenje. Tra‐
janje: 1 h 30
min.
Vrata pećnice bi se mogla
zatvoriti ako staklene ploče
pokušate skinuti prije nego
skinete vrata pećnice.
P2
Normalno
čišćenje.
Trajanje: 2 h
30 min.
OPREZ!
Pećnicu ne upotrebljavajte
bez staklenih ploča.
Piroliza započinje nakon 2 sekunde.
Za odgodu početka čišćenja možete
koristiti funkciju KRAJ.
Tijekom pirolize svjetlo pećnice je
isključeno.
5. Kada pećnica postigne postavljenu
temperaturu, vrata se zaključavaju.
1. Otvorite vrata do kraja i nađite šarku
s desne strane vrata.
2. Odvijačem podignite i potpuno
okrenite desnu stranu poluge šarke.
Zaslon prikazuje
i linije indikatora
topline dok se vrata ne otključaju.
Za zaustavljanje pirolize prije
završetka regulator funkcija pećnice
okrenite u isključeni položaj.
6. Kada je piroliza dovršena na zaslonu
se prikazuje trenutačno vrijeme.
Vrata pećnice ostaju zaključana.
7. Kada se pećnica ponovno ohladi,
vrata se otključavaju.
11.6 Podsjetnik za čišćenje
Da bi vas se podsjetilo kako je piroliza
potrebna, PYR treperi na zaslonu tijekom
10 sekundi poslije svake aktivacije i
deaktivacije pećnice.
Podsjetnik čišćenja se
isključuje:
• nakon završetka pirolize.
• ako istodobno pritisnete
i
dok na zaslonu
treperi PYR.
31
3. Pronađite šarku na lijevoj strani
vrata.
32
www.electrolux.com
7. Uhvatite prirubnicu vrata (B) na
gornjem rubu vrata s dvije strane i
pritisnite prema unutra kako biste
otpustili spojnice.
2
B
1
4. Podignite i potpuno okrenite polugu
na lijevoj šarki.
5. Zatvorite vrata pećnice napola, do
prvog položaja. Zatim podignite i
povucite vrata prema naprijed i
izvadite ih iz ležišta.
8. Povucite okvir vrata prema naprijed
kako biste ga skinuli.
9. Staklene ploče vrata držite za vrh i
pažljivo ih izvucite jednu po jednu.
Krenite od gornje ploče. Osigurajte
da se ploče potpuno izvuku iz
nosača.
10. Staklene ploče očistite vodom i
sapunicom. Pažljivo osušite staklene
ploče. Staklene ploče ne perite u
perilici posuđa.
Kad je čišćenje završeno, postavite
staklene ploče i vrata pećnice.
Pazite da staklene ploče (A i B) vratite
ispravnim redoslijedom. Provjerite
simbol/tisak sa strane staklene ploče.
Svaka staklena ploča izgleda različito
kako bi se olakšalo rastavljanje i
sastavljanje.
Kad je ispravno postavljen, okvir vrtata
klikne.
6. Stavite vrata na stabilnu površinu
zaštićenu mekom krpom.
HRVATSKI
A
33
1. Isključite pećnicu.
Pričekajte dok se pećnica ohladi.
2. Iskopčajte pećnicu iz napajanja.
3. Na dno unutrašnjosti stavite krpu.
B
OPREZ!
Uvijek držite halogenu
žarulju krpom kako biste
spriječili izgaranje naslaga
masti na žarulji.
Stražnje svjetlo
Osigurajte da unutarnje staklene ploče
postavite ispravno na mjesto.
A
1. Okrenite stakleni poklopac svjetla i
skinite ga.
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otpora na toplinu od
300 °C.
4. Postavite stakleni poklopac.
B
11.8 Zamjena žarulje
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
Svjetlo može biti vruće.
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
12.1 Što učiniti ako...
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Ne možete uključiti pećnicu Pećnica nije priključena na Provjerite je li pećnica pra‐
ili njome rukovati.
električnu mrežu ili nije
vilno priključen na električ‐
pravilno priključena.
no napajanje (provjerite
dijagram priključivanja, ako
je dostupan).
Pećnica se ne grije.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.
Sat nije podešen.
Namjestite sat.
Pećnica se ne grije.
Nisu postavljene potrebne
postavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
34
www.electrolux.com
Problem
Mogući uzrok
Pećnica se ne grije.
Automatsko isključivanje je Pogledajte odjeljak "Au‐
uključeno.
tomatsko isključivanje".
Pećnica se ne grije.
Uključena je funkcija rodi‐
teljske zaštite.
Pogledajte poglavlje
"Korištenje roditeljske za‐
štite".
Pećnica se ne grije.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uz‐
rok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije isprav‐ Zamijenite žarulju pećnice.
no.
Sonda za temperaturu
jezgre ne radi.
Utikač sonde za tempera‐
turu jezgre nije ispravno
umetnut u utičnicu.
Utikač sonde za pečenje
mesa utaknite do kraja u
utičnicu.
Jela se predugo ili prebrzo
peku.
Temperatura je preniska ili
previsoka.
Po potrebi podesite tempe‐
raturu. Slijedite upute iz
priručnika za upotrebu.
Para i kondenzat
nakupljaju se na hrani i u
unutrašnjosti pećnice
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Nakon završetka pečenja
jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta.
Zaslon prikazuje "C2".
Želite pokrenuti funkciju pi‐ Isključite utikač senzora za
rolize ili odmrzavanja, ali
temperaturu jezgre iz utič‐
niste izvadili utikač sonde
nice.
za pečenje mesa iz utični‐
ce.
Zaslon prikazuje "C3".
Funkcija čišćenja ne radi.
Niste u potpunosti zatvorili
vrata ili je brava vrata ne‐
ispravna.
Zatvorite vrata do kraja.
Zaslon prikazuje "F102".
•
•
•
•
Niste do kraja zatvorili
vrata.
Blokada vrata je ne‐
ispravna.
rješenje
•
Zatvorite vrata do kraja.
Pomoću kućnog osigu‐
rača ili sigurnosne
sklopke u kutiji s osigu‐
račima isključite i pono‐
vo uključite pećnicu.
Ako se na zaslonu po‐
novo prikaže "F102",
obratite se službi za
korisnike.
HRVATSKI
Problem
Mogući uzrok
Na zaslonu se prikazuje ši‐ Postoji električni kvar.
fra pogreške koja nije u
tablici.
35
rješenje
•
•
Pomoću kućnog osigu‐
rača ili sigurnosne
sklopke u kutiji s osigu‐
račima isključite i pono‐
vo uključite pećnicu.
Ako se na zaslonu po‐
novo prikaže šifra po‐
greške, obratite se služ‐
bi za korisnike.
Značajke kuhanja nisu do‐
bre prilikom uporabe
funkcije: Vrući zrak PLUS.
Niste ispravno uključili
funkciju: Vrući zrak PLUSs
opcijom Plus para.
Pogledajte "Uključivanje
funkcije: Vrući zrak PLUS".
Značajke kuhanja nisu do‐
bre prilikom uporabe
funkcije: Vrući zrak PLUS.
Udubljenje u uhutrašnjosti
niste napunili vodom.
Pogledajte "Uključivanje
funkcije: Vrući zrak PLUS".
Želite uključiti funkciju
"Vrući zrak", ali indikator
funkcije "Plus para" je
uključen.
Niste uključili funkciju Vrući Pogledajte "Uključivanje
zrak PLUS.
funkcije: Vrući zrak PLUS".
Želite uključiti funkciju
"Vrući zrak", ali indikator
funkcije "Plus para" je
uključen.
Ne radi pečenje s parom.
Pomoću kućnog osigurača
ili sigurnosne sklopke u
kutiji s osiguračima
isključite pa ponovo
uključite uređaj.
Pogledajte "Uključivanje
funkcije: Vrući zrak PLUS".
Želite uključiti funkciju
čišćenja, ali zaslon
prikazuje "C4".
Plus para stisnut.
Pritisnite tipku Plus para .
Voda u udubljenju u
unutražnjosti ne vrije.
Temperatura je preniska.
Temperaturu postavite na
najmanje 110 °C.
Pogledajte poglavlje
„Savjeti i preporuke".
Voda izlazi iz udubljenja u
unutrašnjosti.
Previše vode u spremniku
za vodu.
Isključite pećnicu i pazite
da je uređaj hladan. Vodu
obrišite krpom ili spužvom.
Dodajte ispravnu količinu
vode u udubljenje u
unutrašnjosti. Pogledajte
određeni postupak.
36
www.electrolux.com
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Uređaj je uključen, ali se
ne zagrijava. Ventilator ne
radi. Na zaslonu se
prikazuje "Demo".
Uključen je demo program. 1. Isključite pećnicu.
2. Istodobno pritisnite i
zadržite
.
3. Prva znamenka na
zaslonu i indikator
Demo počinju bljeskati.
4. Okretanjem regulatora
temperature u desno ili
u lijevo da biste
promijenili vrijednosti
unesite šifru 2468, a
zatim za potvrdu pritis‐
nite .
5. Sljedeća znamenka
počinje bljeskati.
6. Demo način rada
isključuje se kad potvr‐
dite zadnju znamenku i
kad je šifra točna.
Na zaslonu se prikazuje
"12.00"
Došlo je do nestanka
električne energije.
12.2 Servisni podaci
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se vašem zastupniku
iliovlaštenom servisu.
Ponovno postavite sat.
se na prednjem okviru unutrašnjosti
pećnice. Ne vadite nazivnu pločicu iz
unutrašnjosti pećnice.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
13. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
HRVATSKI
37
13.1 Ugradnja
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
523
20
13.2 Pričvršćivanje uređaja za
kuhinjski ormarić
A
B
13.3 Električna instalacija
Proizvođač nije odgovoran
zbog nepoštivanja
sigurnosnih mjera iz
poglavlja o sigurnosti.
Ovaj uređaj ima glavni utikač i kabel za
napajanje.
13.4 Kabel
Vrste kabela primjenjive za instalaciju ili
zamjenu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
38
www.electrolux.com
Za presjek kabela pogledajte ukupnu
snagu na nazivnoj pločici: Također
možete pogledati tablicu:
Ukupna snaga
(W)
Presjek kabela
(mm²)
maksimalno 1380
3 x 0.75
Ukupna snaga
(W)
Presjek kabela
(mm²)
maksimalno 2300
3x1
maksimalno 3680
3 x 1.5
Uzemljenje (zeleno-žuti vodič) mora biti 2
cm dulje od vodiča faze i nule (smeđi i
plavi vodiči).
14. ENERGETSKA UČINKOVITOST
14.1 Tablica informacija o proizvodu i informacije u skladu s EU
65-66/2014
Naziv dobavljača
Electrolux
Identifikacija modela
KODDP71X 949499822
EOD6P71X 949499823
EOD6P71Z 949499826
Indeks energetske učinkovitosti
81.2
Razred energetske učinkovitosti
A+
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem,
konvencionalni način rada
0.93 kWh/ciklusu
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem,
rad s ventilatorom
0.69 kWh/ciklusu
Broj prostora za pečenje
1
Izvor topline
Električna struja
Zapremnina
72 l
Vrsta pećnice
Ugradbena pećnica
Masa
EN 60350- 1 - Kućanski električni aparati
za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice,
parne pećnice i roštilji - Metode mjerenja
značajki.
14.2 Ušteda energije
Pećnica sadrži značajke koje
vam pomažu štedjeti
energiju tijekom
svakodnevnog pečenja.
EOD6P71X
33.4 kg
EOD6P71Z
32.5 kg
KODDP71X
32.9 kg
Uvjerite se da su vrata pećnice ispravno
zatvorena dok pećnica radi. Tijekom
pečenja ne otvarajte vrata prečesto.
Brtvu vrata održavajte čistom i uvjerite se
da je dobro pričvršćena.
Da biste povećali uštedu energije,
koristite metalno posuđe.
Kad je to moguće, ne predgrijavajte
pećnicu prije pečenja.
HRVATSKI
Tijekom istovremene pripreme nekoliko
jela, vremenske razmake između
pečenja držite što kraćima.
Pečenje s ventilatorom
Ako je moguće, koristite funkcije pečenja
s ventilatorom kako biste uštedjeli
energiju.
Preostala toplina
Ako se uključi program s odabirom
trajanja/završetka, a vrijeme pečenja
dulje je od 30 minuta, kod nekih se
funkcija pećnice grijači automatski ranije
isključuju.
Ventilator i žarulja nastavljaju raditi. Kad
isključite pećnicu, zaslon prikazuje
preostalu toplinu. Tu toplinu možete
koristiti da hranu održite toplom.
Kad je vrijeme pečenja duže od 30
minuta, 3-10 minuta prije završetka
pečenja smanjite temperaturu pećnice na
minimum. Preostala toplina u pećnici
nastavit će peći.
39
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje
ostale hrane.
Održavanje hrane toplom
Za korištenje preostale topline i
održavanje hrane toplom, odaberite
najnižu moguću temperaturu. Na zaslonu
se pojavljuje prikaz ostatka topline ili
temperature.
Pečenje s isključenom žaruljom
Tijekom pečenja isključite žarulju.
Uključite je samo kad je trebate.
Vlažni vrući zrak
Ta funkcija napravljena je za uštedu
energije tijekom pečenja.
Ako koristite tu funkciju, svjetlo se
automatski isključuje nakon 30 sekundi.
Svjetlo možete ponovno uključiti, ali to će
smanjiti očekivanu uštedu energije.
15. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
*
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
867359365-A-022020
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement