Electrolux COE7P31X2, EOE7P31X User manual

Electrolux COE7P31X2, EOE7P31X User manual
COE7P31B
COE7P31X2
COE7P31V
EOE7P31X
CS
Trouba
Návod k použití
Využijte váš spotřebič
na maximum
Pro rychlý přístup k manuálům, návodům,
podpoře a foto registraci navštivte
electrolux.com/register
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. INSTALACE........................................................................................................8
4. POPIS SPOTŘEBIČE.......................................................................................10
5. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................10
6. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...............................................................................12
7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 12
8. FUNKCE HODIN.............................................................................................. 14
9. AUTOMATICKÉ PROGRAMY..........................................................................16
10. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ............................................................................ 17
11. DOPLŇKOVÉ FUNKCE..................................................................................20
12. TIPY A RADY................................................................................................. 22
13. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 35
14. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 39
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 41
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích a servisní informace
získáte na:
www.electrolux.com/support
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné součásti se při použití mohou
zahřát na vysokou teplotu.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se nejprve
přesvědčte, že je spotřebič vypnutý, abyste předešli
riziku úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do
vestavné konstrukce.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Před pyrolytickým čištěním je nutné odstranit
nadměrné zbytky jídel. Vyjměte z trouby všechno
příslušenství.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky roštů instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
•
•
•
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
ČESKY
•
•
•
•
•
Netahejte spotřebič za držadlo.
Spotřebič nainstalujte na bezpečném
a vhodném místě, které splňuje
požadavky na instalaci.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Před instalací spotřebiče ověřte, zda
se dvířka trouby otevírají bez
omezení.
Spotřebič je vybaven elektrickým
chladicím systémem. Musí být
zapojen do napájecí sítě.
Minimální výška
skříňky (minimální
výška skříňky pod
pracovní deskou)
Šířka skříňky
Hloubka skříňky
590 (600) mm
560 mm
550 (550) mm
Výška přední části
spotřebiče
594 mm
Výška zadní části
spotřebiče
576 mm
Šířka přední části
spotřebiče
595 mm
Šířka zadní části
spotřebiče
559 mm
Hloubka spotřebiče
569 mm
Vestavná hloubka
spotřebiče
548 mm
Hloubka s
otevřenými dvířky
1022 mm
Minimální velikost
ventilačního otvoru.
Otvor se nachází na
spodní zadní straně
560x20 mm
Délka napájecího
síťového kabelu.
Kabel se nachází v
pravém rohu zadní
strany
1500 mm
Montážní šrouby
4x25 mm
5
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete přívodní kabel
vyměnit, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče nebo výklenku pod
spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič
v provozu nebo jsou-li dvířka horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
6
www.electrolux.com
•
•
Před zapojením síťové zástrčky do
síťové zásuvky zcela zavřete dvířka
spotřebiče.
Spotřebič se dodává se síťovou
zástrčkou a napájecím kabelem.
•
•
Typy kabelů vhodné pro instalaci ne‐
bo výměnu v Evropě:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Průřez kabelu viz celkový příkon
uvedený na typovém štítku. Můžete
rovněž nahlédnout do tabulky:
Celkový výkon
(W)
Průřez kabelu
(mm²)
max. 1380
3 x 0.75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1.5
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
Zemnicí vodič (žlutozelený) musí být
přibližně o 2 cm delší než fázový a
nulový vodič (modrý a hnědý).
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
•
•
•
•
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky
trouby.
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela
nevychladne.
ČESKY
2.4 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte žádným druhem
čisticího prostředku.
•
•
•
•
2.5 Pyrolytické čištění
VAROVÁNÍ!
V pyrolytickém režimu hrozí
riziko poranění / požáru /
chemických emisí (výparů).
•
•
•
Před použitím samočisticí pyrolytické
funkce nebo funkce prvního použití z
vnitřku trouby odstraňte následující:
– jakékoliv zbytky či nánosy jídla,
olejů či tuků.
– jakékoliv vyjímatelné předměty
(včetně roštů, bočních kolejniček,
apod. dodaných spolu se
spotřebičem), obzvláště pak
hrnce, pánve a jiné náčiní s
nepřilnavým povrchem.
Pečlivě si pročtěte všechny pokyny
ohledně pyrolytického čištění.
Držte děti z dosahu spotřebiče během
chodu pyrolytického čištění.
•
2.6 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
•
•
7
V průběhu této funkce bude spotřebič
velmi horký a z předních větracích
otvorů bude vycházet horký vzduch.
Pyrolytické čištění je proces, při
kterém se díky vysokým teplotám
mohou uvolňovat výpary ze zbytků
potravin či konstrukčních materiálů, a
zákazníkům se proto důrazně
doporučuje následující:
– během každého pyrolytického
čištění a po jeho dokončení
zajistit dobré větrání.
– během prvního použití při
maximální teplotě a po jeho
dokončení zajistit dobré větrání.
Na rozdíl od lidí mohou být někteří
plazi či ptáci velmi citliví na výpary, k
jejichž tvorbě může docházet během
čisticího procesu u všech
pyrolytických trub.
– Během chodu pyrolytického
čištění odstraňte z blízkosti trouby
všechna domácí zvířata
(obzvláště ptactvo) a maximální
teplotu čištění poprvé použijte v
dobře větraném prostoru.
Malá domácí zvířata mohou být také
velmi citlivá na místní změny teploty,
ke kterým dochází během
samočisticího pyrolytického programu
v blízkosti všech pyrolytických trub.
Při vysokoteplotním pyrolytickém
čištění může u všech pyrolytických
trub dojít k poškození nepřilnavého
povrchu hrnců, pánví, plechů, náčiní
apod. a může také vést ke tvorbě
méně škodlivých výparů.
Výpary uvolňované z pyrolytických
trub / zbytky jídel nejsou dle jejich
popisu škodlivé pro člověka, děti nebo
osoby se zdravotními problémy.
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
8
www.electrolux.com
•
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
2.7 Obsluha
•
•
•
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
2.8 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3.1 Vestavba
548
21
min. 550
80
60
520
600
18
20
114
589
594
min. 560
595+-1
60
198
5
3
523
20
ČESKY
548
70
60
9
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
3.2 Připevnění trouby ke
skříňce
523
10
www.electrolux.com
4. POPIS SPOTŘEBIČE
4.1 Celkový pohled
1
3
4
5
5
4
3
2
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
2
6
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásuvka pečicí sondy
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Drážky na rošty, vyjímatelné
Polohy roštů
7
4.2 Příslušenství
•
•
•
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
Hluboký pekáč / plech
•
•
Pro pečení moučných jídel a masa,
nebo k zachycování tuku.
Pečicí sonda
Používá se k měření stupně přípravy
jídla.
Teleskopické výsuvy
Pro rošty a plechy na pečení.
5. OVLÁDACÍ PANEL
5.1 Elektronický programátor
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka.
Senzo‐ Funkce
rové tla‐
čítko
1
2
Popis
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí trouby.
FUNKCE
Slouží k nastavení pečicí funkce, čisticí funk‐
ce nebo automatického programu.
ČESKY
Senzo‐ Funkce
rové tla‐
čítko
3
4
5
-
6
7
8
9
10
11
Popis
OSVĚTLENÍ
TROUBY
Slouží k zapnutí a vypnutí osvětlení trouby.
TEPLOTA / RY‐
CHLÉ ZAHŘÁTÍ
Slouží k nastavení a kontrole teploty vnitřku
trouby nebo teploty pečicí sondy (je-li součás‐
tí výbavy). Při stisknutí a podržení na tři se‐
kundy, vypne či zapne funkci Rychlé zahřátí.
MŮJ OBLÍBENÝ
PROGRAM
Slouží k uložení vašeho oblíbeného progra‐
mu. Použijte k přímému přístupu k vašim oblí‐
beným programům; i u vypnuté trouby.
DISPLEJ
Zobrazí aktuální nastavení trouby.
NAHORU
Slouží k posunu v nabídce směrem nahoru.
DOLŮ
Slouží k posunu v nabídce směrem dolů.
HODINY
Slouží k nastavení funkcí hodin.
MINUTKA
Slouží k nastavení funkce Minutka.
OK
Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení.
5.2 Displej
A
11
B
E
C
A. Symbol pečicí funkce
B. Číslo pečicí funkce nebo programu
C. Ukazatele pro funkce hodin (viz
tabulka „Funkce hodin“)
D. Displej hodin / zbytkového tepla
E. Displej teploty / denního času
D
Ostatní ukazatele na displeji:
Symbol
Název
Popis
Automatické programy
Můžete zvolit automatický program.
Oblíbené
Je spuštěn oblíbený program.
12
www.electrolux.com
Symbol
/
/
Název
Popis
kg / g
Je spuštěn automatický program se za‐
dáním váhy.
h / min
Funkce hodin je v provozu.
Ukazatel ohřevu / zbytkové‐
ho tepla
Ukazuje úroveň teploty v troubě.
Teplota / rychlé zahřátí
Funkce je v provozu.
Teplota
Můžete zkontrolovat nebo změnit teplo‐
tu.
Pečicí sonda
Pečicí sonda je zasunutá v zásuvce.
Zámek dvířek
Je spuštěná funkce zámku dvířek.
Minutka
Je spuštěná funkce minutky.
5.3 Ukazatel ohřevu
Když zapnete pečicí funkci, zobrazí se
Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, stavové čárky zhasnou.
. Tyto stavové čárky zobrazují
zvyšování či klesání teploty v troubě.
6. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Nastavení Denního času viz
kapitola „Funkce hodin“.
6.1 První čištění
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství
a vyjímatelné drážky na rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.2 Předehřátí
Před prvním použitím prázdnou troubu
předehřejte.
a maximální
1. Nastavte funkci:
teplotu.
2. Nechte troubu pracovat jednu
hodinu.
3. Zvolte funkci
a maximální teplotu.
4. Nechte troubu pracovat 15 minut.
Příslušenství se může zahřát více než
obvykle. Během předehřívání může z
trouby vycházet zápach a kouř. Zajistěte
v místnosti dostatečné větrání.
ČESKY
7.1 Pečicí funkce
Funkce trou‐ Použití
by
Pravý horký
vzduch
Pizza
Horní/spodní
ohřev
K pečení jídel na třech
úrovních současně a k
sušení potravin.
Nastavte teplotu trouby
o 20 - 40 °C nižší než
při použití funkce Horní/
spodní ohřev.
Funkce trou‐ Použití
by
Vlhký kon‐
vekční
vzduch
K pečení pizzy. K inten‐
zivnějšímu opečení do‐
zlatova a dosažení
křupavého spodku.
K pečení moučných jí‐
del a masa na jedné
úrovni trouby.
K přípravě měkkých a
šťavnatých pečení.
Nízkoteplotní
pečení
Spodní ohřev
13
K pečení koláčů s
křupavým spodkem a
zavařování potravin.
Tato funkce slouží k
úspoře energie při pe‐
čení. Pokyny k přípravě
viz kapitola „Tipy a ra‐
dy“, Vlhký konvekční
vzduch. Dvířka trouby
by měla být během pe‐
čení zavřená, aby nedo‐
šlo k přerušení funkce a
aby trouba fungovala co
nejúsporněji. Při použití
této funkce se teplota
ve vnitřku trouby může
lišit od nastavené teplo‐
ty. Je využito zbytkové
teplo.Může dojít ke sní‐
žení tepelného výkonu.
Obecná doporučení
ohledně úspory energie
viz kapitola „Energetic‐
ká účinnost“, Úspora
energie.Tato funkce by‐
la použita ke splnění
energetické třídy dle
normy EN 60350-1. Po‐
kud používáte tuto funk‐
ci, osvětlení se automa‐
ticky vypne po 30 se‐
kundách.
K rozmrazování potra‐
vin (zeleniny a ovoce).
Doba rozmrazování zá‐
Rozmrazová‐ visí na množství a vel‐
ní
ikosti zmražených po‐
travin.
K udržení teploty po‐
krmů.
Uchovat teplé
Gril
Velkoplošný
Gril
Ke grilování plochých
pokrmů a opékání chle‐
ba.
Ke grilování plochých
kusů ve velkém množ‐
ství a opékání chleba.
14
www.electrolux.com
1. Stiskněte .
Na displeji se zobrazuje teplota uvnitř
trouby.
Funkce trou‐ Použití
by
Turbo gril
K pečení větších kusů
masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni.
K zapékání a pečení
dozlatova.
7.2 Nastavení pečicí funkce
1. Zapněte troubu pomocí .
Na displeji se zobrazí nastavená teplota,
symbol a číslo pečicí funkce.
nebo
2. Stisknutím
pečicí funkci.
nastavte
3. Stiskněte
nebo se trouba
automaticky spustí po pěti
sekundách.
Pokud troubu spustíte a nenastavíte
žádnou pečicí funkci nebo program,
trouba se po 20 sekundách automaticky
vypne.
7.3 Změna teploty
Stisknutím
nebo
změníte teplotu
v krocích po 5 °C.
Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, zazní zvukový signál a ukazatel
ohřevu se přestane zobrazovat.
2. Stiskněte
nebo se nastavená
teplota zobrazí na displeji
automaticky po pěti sekundách.
7.5 rychlé zahřátí
Pokud je spuštěná funkce rychlého
zahřátí, nevkládejte do spotřebiče žádné
potraviny.
Funkci rychlého zahřátí lze použít pouze
s některými pečicími funkcemi. Pokud je
v nabídce nastavení zapnuta zvuková
signalizace a funkci rychlého zahřátí
nelze s danou funkcí použít, zazní
zvuková signalizace. Viz „Používání
nabídky nastavení“ v části „Doplňkové
funkce“.
Funkce rychlého zahřátí snižuje čas
potřebný k rozehřátí trouby.
Funkci rychlého zahřátí zapnete
stisknutím a podržením na déle než tři
sekundy.
Je-li funkce rychlého zahřátí zapnutá, na
displeji blikají čárky:
7.4 Zjištění teploty
Aktuální teplotu v troubě můžete
zkontrolovat při probíhající funkci či
programu.
8. FUNKCE HODIN
8.1 Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Použití
DENNÍ ČAS
Slouží ke zobrazení nebo změně denního času. Čas
můžete změnit pouze tehdy, když je trouba zapnutá.
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky provozu trouby.
UKONČENÍ
Slouží k nastavení, kdy se trouba vypne.
ČESKY
Funkce hodin
00:00
Použití
ODLOŽENÝ
START
Slouží ke spojení funkce TRVÁNÍ a UKONČENÍ.
MINUTKA
Slouží k nastavení odpočítávání času. Tato funkce
nemá žádný vliv na provoz trouby. Funkci MINUTKA
můžete zapnout kdykoliv; i u vypnuté trouby.
MĚŘIČ ČASU
Slouží k nastavení měřiče času, který zobrazuje dél‐
ku provozu trouby. Tato funkce nemá žádný vliv na
provoz trouby. Zapne se ihned, jak začne trouba hřát.
MĚŘIČ ČASU se nezapne, když je nastavená funkce
TRVÁNÍ a UKONČENÍ.
8.2 Nastavení a změna času
8. Vypněte troubu.
Po prvním připojení k síťovému napájení
vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí
8.4 Nastavení funkce
UKONČENÍ
a 12:00. "12“ bliká.
1. Pomocí
hodiny.
nebo
2. Stiskněte
3. Pomocí
minuty.
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
nastavte
2. Opakovaně stiskněte
.
nebo
3. Použijte
nastavte
, dokud nezačne blikat
.
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
nezačne blikat
3. Použijte
nebo
minut TRVÁNÍ.
, dokud
.
k nastavení
4. Stiskněte
nebo se funkce
TRVÁNÍ automaticky spustí po pěti
sekundách.
5. Použijte
nebo
hodin TRVÁNÍ.
nebo
k nastavení
času UKONČENÍ a stiskněte
.
Nejprve nastavte minuty a poté
hodiny.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
8.3 Nastavení funkce TRVÁNÍ
2. Opakovaně stiskněte
, dokud
.
nezačne blikat
4. Stiskněte
.
Na displeji se zobrazí nový čas.
Ke změně denního času opakovaně
stiskněte
15
k nastavení
6. Stiskněte
nebo se funkce
TRVÁNÍ automaticky spustí po pěti
sekundách.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty signál. Na displeji začne blikat
a nastavení času. Trouba se vypne.
7. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
minuty signál. Na displeji začne blikat
a nastavení času. Trouba se vypne
automaticky.
4. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
5. Vypněte troubu.
8.5 Nastavení funkce
ODLOŽENÉHO STARTU
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
3. Použijte
nebo
minut TRVÁNÍ.
4. Stiskněte
Na displeji bliká
k nastavení
.
5. Použijte
nebo
hodin TRVÁNÍ.
6. Stiskněte
, dokud
.
.
.
k nastavení
16
www.electrolux.com
7. Použijte
nebo
k nastavení
času UKONČENÍ a stiskněte
.
Nejprve nastavte minuty a poté
hodiny.
Trouba se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu TRVÁNÍ a
vypne se v nastavený čas UKONČENÍ.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty signál. Na displeji začne blikat
a nastavení času. Trouba se vypne
automaticky.
8. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
9. Vypněte troubu.
Když je funkce Odloženého
startu zapnutá, na displeji se
zobrazuje symbol pečicí
s tečkou a
.
funkce,
Tečka na displeji hodin /
zbytkového tepla zobrazuje,
která funkce hodin je
zapnutá.
Na displeji bliká
a „00“.
2. Pomocí
můžete přepínat mezi
funkcemi. Nejprve nastavte sekundy,
poté minuty a hodiny.
3. Stiskněte
MINUTKY a
nebo
k nastavení
k potvrzení.
nebo se funkce
4. Stiskněte
MINUTKA po pěti sekundách spustí
automaticky.
Po uplynutí nastavené doby zazní na dvě
minuty zvukový signál a na displeji začne
blikat „00:00“ a .
5. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
8.7 MĚŘIČ ČASU
1. Měřič času vynulujete opětovným
a
.
stisknutím
2. Až se na displeji zobrazí „00:00“,
měřič času začne znovu počítat.
8.6 Nastavení: Minutka
1. Stiskněte
.
9. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
K dispozici je 9 automatických programů.
Automatický program použijte, když
neznáte recept nebo nemáte zkušenosti
s přípravou daného pokrmu. Na displeji
se zobrazí výchozí doba přípravy u
všech automatických programů.
9.1 Automatické programy
Číslo programu
Název programu
1
HOVĚZÍ PEČENĚ
2
VEPŘOVÁ PEČENĚ
3
CELÉ KUŘE
4
PIZZA
5
MUFFIN
6
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
7
BÍLÝ CHLÉB
ČESKY
Číslo programu
Název programu
8
ZAPEČENÉ BRAMBORY
9
LASAGNE
9.2 Automatické programy
6. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál.
bliká.
7. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek
trouby.
8. Vypněte spotřebič.
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte .
Na displeji se zobrazí číslo
automatického programu (1 – 9).
3. K volbě automatického programu
použijte
nebo
.
nebo pět sekund
4. Stiskněte
počkejte, dokud se spotřebič sám
nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál.
bliká.
Symbol
6. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek
trouby.
7. Vypněte spotřebič.
9.3 Automatické programy se
zadáním váhy
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte .
3. Nainstalujte pečicí sondu. Viz „Pečicí
sonda“.
a
.
.
nebo se nastavení
5. Stiskněte
automaticky uloží po pěti sekundách.
Po uplynutí nastaveného času zazní na
nebo
nastavte
3. Pomocí
program se zadáním váhy.
Na displeji se zobrazuje: doba pečení,
symbol trvání
a přednastavená
hmotnost a jednotka hmotnosti (kg, g).
nebo se nastavení
4. Stiskněte
automaticky uloží po pěti sekundách.
Spotřebič se zapne.
5. Výchozí hmotnost můžete změnit
nebo
Teplota středu pokrmů je u programů s
pečicí sondou předem pevně daná.
Program se ukončí, když spotřebič
dosáhne nastavené teploty středu
pokrmu.
Na displeji se zobrazí doba pečení,
1. Zapněte spotřebič.
pomocí
9.4 Automatické programy s
pečicí sondou (vybrané
modely)
nebo
nastavte
4. Pomocí
program s pečicí sondou.
Trouba vypočítá čas pečení podle
zadané váhy masa.
2. Stiskněte
17
. Stiskněte
dvě minuty zvukový signál.
bliká.
6. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek.
7. Vypněte spotřebič.
.
10. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
10.1 Pečicí sonda
Je nutné nastavit dvě teploty: teplotu
trouby a teplotu sondy ve středu pokrmu.
18
www.electrolux.com
Pečicí sonda měří teplotu středu masa.
Jakmile teplota masa dosáhne
nastavené teploty, spotřebič se vypne.
POZOR!
Používejte pouze
dodávanou pečicí sondu
nebo originální náhradní
díly.
Pečicí sonda musí během
pečení zůstat v mase a v
zásuvce.
1. Zapněte spotřebič.
2. Umístěte hrot pečicí sondy (se
symbolem
na rukojeti) do středu
masa.
3. Zasuňte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky na horní straně vnitřku
trouby.
Teplotu sondy můžete
nastavit pouze, když
bliká symbol
. Pokud
se na displeji zobrazuje
, ale nebliká, před
tím, než nastavíte
teplotu sondu, nastavte
novou hodnotu
stisknutím
a
nebo
.
6. Nastavte funkci trouby a teplotu.
Na displeji se zobrazuje aktuální teplota
sondy ve středu pokrmu a symbol ohřevu
.
Zatímco spotřebič vypočítává přibližnou
délku, na displeji se zobrazuje odpočet
času. Po prvním výpočtu se na displeji
zobrazí přibližná doba přípravy.
Spotřebič během pečení pokračuje ve
výpočtu jeho doby. Displej pravidelně
aktualizuje novou hodnotu doby pečení.
Když pečete s pečicí
sondou, můžete změnit
teplotu zobrazenou na
displeji. Po zasunutí pečicí
sondy do zásuvky a
nastavení funkce trouby a
teploty se na displeji zobrazí
aktuální teplota středu masa.
a
Na displeji se zobrazí blikající
přednastavená teplota sondy. Při prvním
použití je použita teplota 60 °C a při
dalším použití je použita poslední
nastavená hodnota.
Když zasunete pečicí sondu
do zásuvky, zrušíte
nastavení funkce hodin.
4. Použijte
nebo
k nastavení
teploty středu masa.
nebo se nastavení
5. Stiskněte
automaticky uloží po pěti sekundách.
Opětovným stisknutím
zobrazíte další tři teploty:
• nastavenou teplotu
středu masa
• aktuální teplotu
trouby
• aktuální teplotu
středu masa.
Když teplota sondy ve středu pokrmu
dosáhne nastavené hodnoty, zazní
dvouminutový zvukový signál a zabliká
teplota středu a
. Spotřebič se vypne.
7. Signál vypnete zmáčknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
8. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a maso vyjměte ze
spotřebiče.
VAROVÁNÍ!
Při vytahování pečicí sondy
buďte opatrní. Je horká.
Hrozí nebezpečí popálení.
ČESKY
10.2 Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek
roštů a ujistěte se, že nožičky směřují
dolů.
19
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto
zářezy také fungují jako
zařízení proti překlopení.
Vysoký okraj kolem roštu
slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
10.3 Teleskopické výsuvy
Instalační pokyny pro
teleskopické výsuvy si
uschovejte pro budoucí
použití.
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání
nebo vytahování roštů.
Plech na pečení/ Hluboký pekáč / plech:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu.
POZOR!
Teleskopické výsuvy
nemyjte v myčce nádobí.
Teleskopické výsuvy ničím
nemažte.
1. Pravý i levý teleskopický výsuv zcela
vytáhněte.
°C
Společně vložení tvarovaného roštu a
plechu na pečení /hlubokého pekáče /
plechu:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu a tvarovaný rošt v drážkách nad
nimi.
2. Na teleskopické výsuvy položte
tvarovaný rošt a opatrně je zasuňte
do trouby.
20
www.electrolux.com
Před tím, než zavřete dvířka trouby, se
ujistěte, že jste teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do trouby.
°C
11. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
11.1 Použití funkce Oblíbené
programy
1. Tuto funkci lze zapnout i u vypnuté
trouby. Nenastavujte pečicí funkci.
Pomocí této funkce můžete uložit vaše
oblíbené nastavení teploty a doby
přípravy určité funkce či programu
trouby.
1. Nastavte teplotu a dobu pečení pro
určitou funkci či program.
2. Stiskněte a na déle než tři sekundy
. Zazní zvukový signál.
podržte
3. Vypněte spotřebič.
•
Tuto funkci zapnete stisknutím
Spotřebič spustí váš oblíbený
program.
.
Tuto funkci vypnete stisknutím
Spotřebič vypne váš oblíbený
program.
11.2 Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
Funkce dětské bezpečnostní pojistky
brání náhodnému použití trouby.
Pokud probíhá funkce
pyrolýzy, dvířka se zablokují.
Když stiskněte jakékoliv
senzorové tlačítko, na
displeji se zobrazí hlášení.
současně
a
.
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí SAFE. Dvířka jsou
zablokovaná.
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 3.
11.3 Použití funkce Blokování
tlačítek
Tuto funkci lze zapnout pouze u zapnuté
trouby.
Během spuštěné funkce
lze měnit dobu přípravy
jídla a teplotu.
•
2. Stiskněte a podržte
po dobu tří
sekund.
3. Na dvě sekundy stiskněte a podržte
Funkce blokování tlačítek brání náhodné
změně funkce trouby.
.
1. Chcete-li funkci zapnout, zapněte
troubu.
2. Zapněte funkci či nastavení trouby.
3. Na dvě sekundy současně stiskněte
a podržte
a
.
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí symbol zámku.
K vypnutí funkce blokování tlačítek
zopakujte krok 3.
Pokud probíhá funkce
pyrolýzy, dvířka se zablokují.
Když stiskněte jakékoliv
senzorové tlačítko, na
displeji se zobrazí hlášení.
ČESKY
Troubu lze při zapnutém
blokování tlačítek vypnout.
Když troubu vypnete, funkce
blokování tlačítek se vypne.
21
11.4 Použití nabídky nastavení
Nabídka nastavení vám umožňuje
zapnout nebo vypnout funkce v hlavní
nabídce. Na displeji se zobrazí SET a
číslo nastavení.
Popis
Hodnota
1
UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA
ZAP/VYP
2
PŘIPOMÍNKA ČIŠTĚNÍ
ZAP/VYP
3
TÓNY TLAČÍTEK1)
KLIKNUTÍ / PÍPNUTÍ / VYP
4
TÓN ZÁVADY
ZAP/VYP
5
REŽIM DEMO
Aktivační kód: 2468
6
SERVISNÍ NABÍDKA
-
7
OBNOVIT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ
ANO / NE
1) Není možné deaktivovat tón senzorového tlačítka ZAP/VYP.
1. Stiskněte a podržte
po dobu tří
sekund.
Na displeji se zobrazí SET1 a blikající
„1“.
2. Stisknutím
nastavení.
3. Stiskněte
nebo
zvolte
.
nebo
4. Stisknutím
hodnotu nastavení.
změňte
.
5. Stiskněte
K opuštění nabídky nastavení stiskněte
nebo stiskněte a podržte
.
11.5 Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se trouba po
určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce a vy nezměníte žádné nastavení,
automaticky vypne.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
(°C)
250 - maximum
(h)
3
Automatické vypnutí nefunguje s
funkcemi: osvětlení, Pečicí sonda,Trvání,
Odložené spuštění, Ukončení,
Nízkoteplotní pečení.
11.6 Jas displeje
U jasu displeje existují dva režimy:
•
•
Noční jas - když je spotřebič vypnutý,
tak je mezi 22:00 a 06:00 jas displeje
nižší.
Denní jas:
– když je spotřebič zapnutý.
– pokud se během režimu nočního
jasu dotknete jakéhokoliv
senzorového tlačítka (kromě
tlačítka ZAP/VYP), displej se na
následujících 10 sekund přepne
zpět do režimu denního jasu.
– Pokud je spotřebič vypnutý a
nastavíte funkci Minutka. Když se
funkce Minutka dokončí, displej
se přepne zpět do režimu nočního
jasu.
22
www.electrolux.com
11.7 Chladicí ventilátor
11.8 Bezpečnostní termostat
Když je trouba v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch trouby chladný. Jestliže
troubu vypnete, bude chladicí ventilátor
pokračovat v chlazení až do úplného
ochlazení trouby.
Nesprávná obsluha trouby nebo vadné
součásti mohou způsobit nebezpečné
přehřátí. Aby se tomu zabránilo, je tato
trouba vybavena bezpečnostním
termostatem, který přeruší napájení. Po
poklesu teploty se trouba opět
automaticky zapne.
12. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Jestliže do trouby vložíte dva plechy na
pečení, musí být mezi plechy jedna
úroveň drážek volná.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
Pečení masa a ryb
Při pečení velmi tučného jídla použijte
hluboký pekáč / plech, aby se v troubě
nevytvořily skvrny, které by již nemusely
jít odstranit.
12.1 Doporučení k pečení
Trouba má pět poloh roštů.
Polohy roštů v troubě se počítají zdola.
Vaše trouba může péct jinak, než jak jste
byli zvyklí u staré trouby. V tabulkách
níže jsou uvedena standardní nastavení
teploty, doby přípravy a polohy roštu.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
Tato trouba je vybavena speciálním
systémem, který zajišťuje oběh vzduchu
a stálou recyklaci páry. Tento systém
umožňuje pečení a vaření v páře, takže
jídla jsou uvnitř měkká a na povrchu mají
kůrčičku. Zkracuje dobu přípravy a také
snižuje spotřebu energie.
Pečení moučníků
Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou 3/4
času nutného k pečení.
Před podáváním nechte maso odpočívat
asi 15 minut, a teprve potom ho krájejte,
aby nevytekla šťáva.
Do hlubokého pekáče / plechu nalijte
trochu vody, aby se při pečení tolik
nekouřilo. Kondenzaci kouře zabráníte
dolitím vody pokaždé, když se odpaří.
Doby přípravy
Doba přípravy záleží na druhu potravin,
jejich konzistenci a množství.
Nejprve sledujte průběh pečení a jeho
výsledek. Postupně si najděte nejlepší
nastavení (nastavení teploty, dobu
pečení, apod.) pro nádobí, recepty a
množství potravin, které s tímto
spotřebičem používáte.
ČESKY
23
12.2 Pečení moučných jídel a masa
MOUČNÍKY
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Šlehané re‐ 170
cepty
2
160
3 (2 a 4) 45 - 60
Koláčová forma
Křehké tě‐
sto
170
2
160
3 (2 a 4) 20 - 30
Koláčová forma
Tvarohový
koláč s
podmáslím
170
1
165
2
80 100
Koláčová forma, Ø 26
cm
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Plech na pečení
Marmelá‐
dový dort
170
2
165
2
30 - 40
Koláčová forma, Ø 26
cm
Jemná bá‐ 160
bovka,
předehřejte
prázdnou
troubu
2
150
2
90 120
Koláčová forma, Ø 20
cm
Švestkový 175
koláč,
předehřejte
prázdnou
troubu
1
160
2
50 - 60
Forma na chleba
Sušenky
140
3
140 - 150 3
25 - 45
Plech na pečení
Pusinky
120
3
120
3
80 100
Plech na pečení
Pusinky,
předehřejte
prázdnou
troubu, dvě
úrovně
-
120
2a4
80 100
Plech na pečení
Žemle,
190
předehřejte
prázdnou
troubu
3
190
3
12 - 20
Plech na pečení
Banánky
3
170
3
25 - 35
Plech na pečení
190
24
www.electrolux.com
MOUČNÍKY
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Banánky,
dvě úrovně
-
-
170
2a4
35 - 45
Plech na pečení
Ploché ko‐
láče s ná‐
plní
180
2
170
2
45 - 70
Koláčová forma, Ø 20
cm
Bohatý
ovocný ko‐
láč
160
1
150
2
110 120
Koláčová forma, Ø 24
cm
Piškotový
dort
170
1
160
2
30 - 50
Koláčová forma, Ø 20
cm
Předehřejte prázdnou troubu.
CHLÉB A PIZZA
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Bílý chléb, 1 - 190
2 kusy, 0,5 kg
každý
1
190
1
60 - 70 -
Žitný chléb,
předehřátí
není
zapotřebí
190
1
180
1
30 - 45 Forma na chle‐
ba
Bagety/
190
kaiserky, 6 - 8
kusů
2
180
2 (2 a 4)
25 - 40 Plech na peče‐
ní
Pizza
1
230 - 250 1
10 - 20 Plech na peče‐
ní / Hluboký pe‐
káč / plech
3
190
10 - 20 Plech na peče‐
ní
230 250
Čajové koláč‐ 200
ky
3
ČESKY
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte koláčovou formu.
KOLÁČE S NÁPLNÍ
Horní/spodní ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Těstovinový nákyp,
předehřátí není zapotřebí
200
2
180
2
40 - 50
Zeleninový nákyp,
předehřátí není zapotřebí
200
2
175
2
45 - 60
Lotrinský slaný koláč
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Zapečené cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte tvarovaný rošt.
MASO
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Hovězí
200
190
50 - 70
Vepřové
180
180
90 - 120
Telecí
190
175
90 - 120
Anglický rostbíf, nepropečený
210
200
50 - 60
Anglický rostbíf, středně propečený 210
200
60 - 70
Anglický rostbíf, dobře propečený
200
70 - 75
210
25
26
www.electrolux.com
MASO
Horní/spodní ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Vepřové plecko, s kůží
180
2
170
2
120 - 150
Vepřové nožičky, 2 kusy
180
2
160
2
100 - 120
Jehněčí kýta
190
2
175
2
110 - 130
Celé kuře
220
2
200
2
70 - 85
Celá krůta
180
2
160
2
210 - 240
Celá kachna
175
2
220
2
120 - 150
Celá husa
175
2
160
1
150 - 200
Králík, naporcovaný
190
2
175
2
60 - 80
Zajíc, naporcovaný
190
2
175
2
150 - 200
Celý bažant
190
2
175
2
90 - 120
Použijte druhou polohu roštu.
RYBY
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Pstruh / Pražma, 3 - 4 ryby
190
175
40 - 55
Tuňák / Losos, 4 - 6 filetů
190
175
35 - 60
12.3 Gril
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte čtvrtou polohu roštu.
Gril s maximálním nastavením teploty.
ČESKY
GRIL
(kg)
(min)
1. strana
(min)
2. strana
Hovězí svíčková, 4 kusy
0,8
12 - 15
12 - 14
Hovězí steak, 4 kusy
0,6
10 - 12
6-8
Klobásy, 8
-
12 - 15
10 - 12
Vepřové kotlety, 4 kusy
0,6
12 - 16
12 - 14
Půlka kuřete, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebaby, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kuřecí prsa, 4 kusy
0,4
12 - 15
12 - 14
Hamburgery, 6
0,6
20 - 30
-
Rybí filé, 4 kusy
0,4
12 - 14
10 - 12
Toasty, 4 - 6
-
5-7
-
Topinky, 4 - 6
-
2-4
2-3
12.4 Turbo gril
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte první nebo druhou polohu roštu.
HOVĚZÍ
Pro výpočet doby pečení vynásobte čas
uvedený v tabulce níže počtem
centimetrů tloušťky masa.
(°C)
Hovězí pečeně
nebo filet, dobře
propečený
HOVĚZÍ
(°C)
(min)
Hovězí pečeně
190 - 200 5 - 6
nebo filet, nepro‐
pečený
Hovězí pečeně
180 - 190 6 - 8
nebo filet,
středně propeče‐
ný
(min)
170 - 180 8 - 10
VEPŘOVÉ
(°C)
(min)
Plecko / Krkovi‐
160 - 180 90 - 120
ce / Kýta v celku,
1 - 1,5 kg
Kotlety / Vepřová 170 - 180 60 - 90
žebírka, 1 - 1,5
kg
27
28
www.electrolux.com
VEPŘOVÉ
DRŮBEŽ
(°C)
Sekaná, 0,75 - 1
kg
(min)
160 - 170 50 - 60
Vepřové koleno, 150 - 170 90 - 120
předvařené, 0,75
- 1 kg
TELECÍ
(°C)
(min)
Telecí pečeně, 1
kg
160 - 180 90 - 120
Telecí koleno ,
1,5 - 2 kg
160 - 180 120 - 150
Kuře, brojler, 1 1,5 kg
190 - 210 50 - 70
Kachna, 1,5 - 2
kg
180 - 200 80 - 100
Husa, 3,5 - 5 kg
160 - 180 120 - 180
Krůta, 2,5 - 3,5
kg
160 - 180 120 - 150
Krůta, 4 - 6 kg
140 - 160 150 - 240
RYBY (DUŠENÉ)
Celá ryba, 1 1,5 kg
(°C)
(min)
Jehněčí kýta /
Jehněčí pečeně,
1 - 1,5 kg
150 - 170 100 - 120
Jehněčí hřbet, 1
- 1,5 kg
160 - 180 40 - 60
DRŮBEŽ
(°C)
(min)
200 - 220 30 - 50
(min)
190 - 210 35 - 50
(°C)
JEHNĚČÍ
Kusy drůbeže,
každá 0,2 - 0,25
kg
(°C)
Půlka kuřete,
každá 0,4 - 0,5
kg
(min)
210 - 220 40 - 60
12.5 Nízkoteplotní pečení
Tato funkce vám umožní připravovat
libové, měkké maso a ryby. Není vhodná
pro přípravu drůbeže, tučné vepřové
pečeně, dušeného masa. Teplota Pečicí
sonda by neměla překročit 65 °C.
1. Na obou stranách maso osmahněte
na pánvi při vysoké teplotě po dobu 1
- 2 minut.
2. Vložte maso do plechu na pečení
nebo přímo na tvarovaný rošt. Pod
tvarovaný rošt položte plech k
zachytávání tuku.
Při použití této funkce vždy vařte bez
pokličky nebo víka.
3. Použijte Pečicí sonda.
4. Zvolte funkci: Nízkoteplotní pečení.
Na prvních 10 minut můžete nastavit
teplotu trouby mezi 80 °C a 150 °C.
ČESKY
Výchozí teplota je 90 °C. Nastavte
teplotu pro Pečicí sonda.
29
5. Po 10 minutách trouba automaticky
sníží teplotu na 80 °C.
Nastavte teplotu 120 °C.
(kg)
(min)
Steaky
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Hovězí plátek
1 - 1.5
90 - 150
3
Hovězí pečeně
1 - 1.5
120 - 150
1
Telecí pečeně
1 - 1.5
120 - 150
1
12.6 Rozmrazování
(kg)
Doba rozmra‐ Další čas roz‐
zování (min)
mrazování (min)
Kuře
1
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na ob‐
rácený talířek ve
velkém talíři. V po‐
lovině doby obraťte.
maso
1
100 - 140
20 - 30
0,5
90 - 120
V polovině doby ob‐
raťte.
Smetana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smetanu lze snad‐
no ušlehat, i když
jsou v ní ne zcela
rozmražené kous‐
ky.
Pstruh
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Máslo
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Zdobený dort
1,4
60
60
-
12.7 Zavařování
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na trhu
dostupné ve stejné velikosti.
Sklenice se šroubovacím uzávěrem nebo
bajonetovým uzávěrem nejsou vhodné.
Použijte první polohu roštu.
Na plech na pečení nedávejte více než
šest litrových zavařovacích sklenic.
Sklenice naplňte rovnoměrně a uzavřete
je.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru vody,
aby v troubě bylo dostatečné vlhko.
30
www.electrolux.com
Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi za
35–60 minut), troubu vypněte nebo
snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).
ZELENINA
Nastavte teplotu 160 - 170 °C.
MĚKKÉ OVOCE
(min)
Doba zavařování
do začátku per‐
lení
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
35 - 45
(min)
Další
vaření při
100 °C
50 - 60
15 - 20
12.8 Sušení - Pravý horký
vzduch
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem na
pečení.
PECKOVINY
Broskve /
Kdoule /
Švestky
Kedluben /
Hrášek /
Chřest
(min)
Doba
zavařování
do začátku
perlení
(min)
Doba
zavařování
do začátku
perlení
(min)
Další
vaření při
100 °C
35 - 45
10 - 15
Lepších výsledků dosáhnete, když
troubu v polovině doby sušení zastavíte,
otevřete dvířka a necháte ji na jednu noc
vychladnout před dokončením sušení.
Pro jeden plech použijte třetí polohu
roštu.
Pro dva plechy použijte první a třetí
polohu roštu.
ZELENINA
ZELENINA
(min)
Doba
zavařování
do začátku
perlení
(min)
Další
vaření při
100 °C
Mrkev
50 - 60
5 - 10
Okurky
50 - 60
-
Smíšená na‐ 50 - 60
kládaná ze‐
lenina
5 - 10
(°C)
(h)
Fazole
60 - 70
6-8
Papriky
60 - 70
5-6
Polévková zeleni‐
na
60 - 70
5-6
Houby
50 - 60
6-8
Byliny
40 - 50
2-3
Nastavte teplotu 60 - 70 °C.
ČESKY
OVOCE
(°C)
(h)
Anglický rostbíf, dobře
propečený
Švestky
8 - 10
Vepřové plecko
80 - 82
Meruňky
8 - 10
Vepřové nožičky
75 - 80
Jablečné plátky
6-8
Jehněčí
70 - 75
Hrušky
6-9
Kuře
98
Zajíc
70 - 75
Pstruh / Pražma
65 - 70
Tuňák / Losos
65 - 70
12.9 Pečicí sonda
(°C)
Telecí pečeně
75 - 80
Telecí koleno
85 - 90
Anglický rostbíf, neprope‐ 45 - 50
čený
Anglický rostbíf, středně
propečený
31
70 - 75
12.10 Vlhký konvekční vzduch doporučená příslušenství
Používejte formy a nádoby z tmavého
kovu a s povrchovou vrstvou. Pohlcují
teplo lépe než nádoby ze světlého kovu
a s reflexní úpravou.
60 - 65
Plech na pizzu
Zapékací mísa
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
Tmavý, nereflexní
Průměr 26 cm
12.11 Vlhký konvekční vzduch
Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li
se řídit doporučenou dobou pečení v
tabulce níže.
Pečicí šálky
Sklokeramika
Průměr 8 cm,
výška 5 cm
Dortový korpus
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
32
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Sladké pečivo,
16 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
180
2
20 - 30
Pečivo, 9 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
180
2
30 - 40
Mražená pizza,
0,35 kg
tvarovaný rošt
220
2
10 - 15
Roláda
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
170
2
25 - 35
Sušenka brow‐
nie
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
175
3
25 - 30
Suflé, 6 kusů
keramické pečicí šálky 200
na tvarovaný rošt
3
25 - 30
Koláčový korpus dortový korpus na tva‐ 180
z piškotového
rovaný rošt
těsta
2
15 - 25
Piškotový dort
zapékací mísa na tva‐
rovaný rošt
170
2
40 - 50
Pošírovaná ry‐
ba, 0,3 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
180
3
20 - 25
Celá ryba, 0,2
kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
180
3
25 - 35
Rybí filé, 0,3 kg
plech na pizzu na tva‐
rovaný rošt
180
3
25 - 30
Pošírované ma‐
so, 0,25 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
200
3
35 - 45
Šašlik, 0,5 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
200
3
25 - 30
Sušenky, 16 ku‐ plech na pečení nebo
sů
pekáč na zachycení
tuku
180
2
20 - 30
ČESKY
(°C)
(min)
Makronky, 24
kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
180
2
25 - 35
Muffin, 12 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
170
2
30 - 40
Slané pečivo, 20 plech na pečení nebo
kusů
pekáč na zachycení
tuku
180
2
25 - 30
Sušenky z
křehkého těsta,
20 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
150
2
25 - 35
Ovocné koláčky, plech na pečení nebo
8 kusů
pekáč na zachycení
tuku
170
2
20 - 30
Zelenina, poší‐
rovaná, 0,4 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
180
3
35 - 45
Vegetariánská
omeleta
plech na pizzu na tva‐
rovaný rošt
200
3
25 - 30
Středomořská
zelenina, 0,7 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
180
4
25 - 30
12.12 Informace pro zkušebny
Testy podle normy IEC 60350-1.
(°C)
(min)
Malé ko‐ Horní/spod‐ Plech na 3
láčky, 20 ní ohřev
pečení
kousků
na plech
170
20 - 30
-
Malé ko‐ Pravý horký Plech na 3
láčky, 20 vzduch
pečení
kousků
na plech
150 160
20 - 35
-
33
34
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Malé ko‐ Pravý horký Plech na 2 a 4
láčky, 20 vzduch
pečení
kousků
na plech
150 160
20 - 35
-
Jablečný Horní/spod‐ Tvarova‐ 2
koláč, 2 ní ohřev
ný rošt
formy, Ø
20 cm
180
70 - 90
-
Jablečný Pravý horký Tvarova‐ 2
koláč, 2 vzduch
ný rošt
formy, Ø
20 cm
160
70 - 90
-
Piškoto‐ Horní/spod‐ Tvarova‐ 2
vý koláč, ní ohřev
ný rošt
v koláčo‐
vé formě
Ø26 cm
170
40 - 50
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
Piškoto‐ Pravý horký Tvarova‐ 2
vý koláč, vzduch
ný rošt
v koláčo‐
vé formě
Ø26 cm
160
40 - 50
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
Piškoto‐ Pravý horký Tvarova‐ 2 a 4
vý koláč, vzduch
ný rošt
v koláčo‐
vé formě
Ø26 cm
160
40 - 60
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
Máslové
sušenky
Pravý horký Plech na 3
vzduch
pečení
140 150
20 - 40
-
Máslové
sušenky
Pravý horký Plech na 2 a 4
vzduch
pečení
140 150
25 - 45
-
Máslové
sušenky
Horní/spod‐ Plech na 3
ní ohřev
pečení
140 150
25 - 45
-
Topinky,
4 - 6 ku‐
sů
Gril
max.
2 - 3 minuty z Předehřejte trou‐
jedné strany; bu po dobu 3 mi‐
2 - 3 minuty z nut.
druhé strany
Tvarova‐ 4
ný rošt
ČESKY
Hovězí
Gril
hambur‐
ger, 6
kusů, 0,6
kg
Tvarova‐ 4
ný rošt a
odkapá‐
vací
plech
(°C)
(min)
max.
20 - 30
35
Tvarovaný rošt
vložte na čtvrtou
úroveň a odka‐
pávací plech na
třetí úroveň trou‐
by. V polovině
přípravy jídlo ot‐
očte.
Předehřejte trou‐
bu po dobu 3 mi‐
nut.
13. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku
teplé vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte speciální čisticí prostředek.
Čisticí
prostředky
Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění
trouby.
Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Hromadění mastnoty či
zbytků jídel může způsobit požár. Riziko je vyšší u grilovacího peká‐
če.
Každodenní
použití
V troubě nebo na skleněných panelech dvířek se může srážet
vlhkost. Ke snížení kondenzace troubu před přípravou jídla vždy na
10 minut předehřejte. Osušte vnitřek měkkým hadrem po každém
použití.
Vyčistěte všechno příslušenství po každém použití a nechte jej vysu‐
šit. Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem. Neči‐
stěte příslušenství v myčce nádobí.
Nepřilnavé příslušenství nečistěte agresivními čisticími prostředky,
Příslušenstv ostrými předměty nebo je nemyjte v myčce nádobí.
í
36
www.electrolux.com
13.2 Trouby z nerezové oceli
nebo hliníku
Dvířka trouby čistěte pouze vlhkým
hadříkem nebo houbou. Osušte je
měkkým hadříkem.
Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky,
kyseliny nebo abrazivní (pískové)
prostředky, protože by mohly poškodit
povrch trouby. Ovládací panel vyčistěte
se stejnou opatrností.
13.3 Vyjmutí drážek na rošty
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
POZOR!
Při odstraňování drážek na
rošty buďte opatrní.
1. Odtáhněte přední část drážek na
rošty od stěny trouby.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
1
2
Vyjmuté příslušenství instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Zarážky na teleskopických
výsuvech musí směřovat
dopředu.
13.4 Pyrolýza
POZOR!
Vyjměte všechno
příslušenství a vyjímatelné
drážky.
Proces pyrolytického
čištění nemůže začít:
• Pokud jste neodpojili
zástrčku pečicí sondy ze
zásuvky. U některých
modelů se v případě této
chyby na displeji zobrazí
„C2“.
• Pokud jste nezavřeli plně
dvířka trouby. U
některých modelů se v
případě této chyby na
displeji zobrazí „C3“.
POZOR!
Jsou-li ve stejné skříni
instalovány další spotřebiče,
nepoužívejte je současně se
spuštěnou funkcí pyrolýzy.
Trouba by se mohla
poškodit.
Během pyrolytického čištění jsou dvířka
zablokovaná. Na displeji se zobrazí
a stavové čárky ukazatele
symbol
tepla, dokud se dvířka neodblokují.
Dvířka se odblokují, když teplota uvnitř
trouby klesne na bezpečnou úroveň a
pyrolytické čištění se dokončí.
Během pyrolytického čištění je osvětlení
vypnuté.
1. Nejhorší nečistoty odstraňte ručně.
2. Vnitřní stranu dvířek omyjte horkou
vodou, abyste zabránili připálení
zbytků jídel horkým vzduchem.
3. Zapněte troubu.
4. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji nezobrazí "Pyro" a číslo
čisticího programu.
5. Stiskněte
.
nebo
6. Stisknutím
dobu čištění:
nastavte
ČESKY
Funkce
Popis
1
1:00 k mírné‐
mu vyčištění
2
1:30 k stand‐
ardnímu vy‐
čištění
3
2:30 k dů‐
kladnému vy‐
čištění
37
1. Dvířka zcela otevřete a zaměřte se
na dveřní závěs na pravé straně
dvířek.
2. Pomocí šroubováku nadzdvihněte a
otočte páčku pravého závěsu dvířek.
Pro odložení spuštění procesu
čištění můžete použít funkci
Ukončení.
7. Potvrďte stisknutím
.
13.5 Připomínka čištění
Při každém zapnutí a vypnutí vám
spotřebič připomene potřebu
pyrolytického čištění tím, že na displeji
10 sekund bliká symbol připomínky
čištění
3. Zaměřte se na dveřní závěs na levé
straně dvířek.
.
Připomínka čištění
přestane blikat:
• po dokončení
pyrolytického čištění.
• když ji vypnete v
základním nastavení. Viz
„Používání nabídky
nastavení“.
13.6 Odstranění a instalace
dvířek
Dvířka trouby jsou osazena třemi
skleněnými panely. Dvířka trouby a
vnitřní skleněné panely lze za účelem
čištění demontovat. Před demontáží
skleněných panelů si přečtěte celou
kapitolu „Odstranění a instalace dvířek“.
Jestliže se pokusíte
vytáhnout skleněné panely
předtím, než odstraníte
dvířka trouby, mohou se
dvířka náhle zavřít.
POZOR!
Troubu bez skleněných
panelů nepoužívejte.
4. Zvedněte a zcela otočte páčku na
levém závěsu.
38
www.electrolux.com
vytáhněte ven. Začněte od vrchního
panelu. Ujistěte se, že sklo zcela
sklouzne z držáků.
5. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (do poloviny). Pak dvířka
zdvihněte a vytáhněte směrem
dopředu z jejich umístění.
10. Skleněné panely omyjte vodou se
saponátem. Skleněné panely pečlivě
osušte. Skleněné panely nemyjte v
myčce nádobí.
Po vyčištění skleněné panely a dvířka
trouby opět nasaďte.
Dávejte pozor, abyste skleněné panely
(A a B) nasadili zpět ve správném
pořadí. Zkontrolujte symbol / potisk na
straně skleněného panelu. Každý panel
vypadá odlišně, aby se usnadnila jejich
demontáž a montáž.
Při správné instalaci dveřní lišta
zacvakne.
A
B
6. Dvířka položte na pevnou plochu na
měkkou látku.
7. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
Ujistěte se, že jste prostřední skleněný
panel usadili do správné polohy.
2
A
B
1
8. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
9. Uchopte skleněné panely dvířek za
horní okraj a opatrně je postupně
B
ČESKY
13.7 Výměna žárovky
39
Zadní žárovka
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
Žárovka může být horká.
1. Vypněte troubu.
Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
POZOR!
Halogenovou žárovku vždy
držte v kusu látky, aby na
jejím povrchu nedošlo k
připálení mastnoty.
14. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
14.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma za‐
pojení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Dvířka nejsou správně
zavřená.
Zcela dvířka zavřete.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná
nastavení.
Zkontrolujte, zda jsou na‐
stavení správná.
Trouba nehřeje.
Je zapnutá funkce Auto‐
matické vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní po‐
jistka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka spaluje
opakovaně, obraťte se na
autorizovaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
40
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Jestliže je spotřebič vypnu‐ Displej je vypnutý.
tý, na displeji se nezobra‐
zuje čas.
Řešení
Současným stisknutím
a
te.
displej znovu zapne‐
Pečicí sonda nefunguje.
Zástrčka pečicí sondy není Zástrčku pečicí sondy za‐
správně zasunuta do zá‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
suvky.
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla
připraví příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká ne‐ Nastavte teplotu podle
bo nízká.
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě
déle než 15 - 20 minut.
Na displeji se zobrazí „C2“. Chcete spustit funkci pyro‐
lytického čištění nebo roz‐
mrazování, ale neodpojili
jste zástrčku pečicí sondy
ze zásuvky.
Odpojte zástrčku pečicí
sondy ze zásuvky.
Na displeji se zobrazí „C3“. Čisticí funkce nefunguje.
Nezavřeli jste plně dvířka
nebo je zámek dvířek vad‐
ný.
Zcela dvířka zavřete.
Na displeji se zobrazuje
„F102“.
•
•
•
•
Nezavřeli jste plně
dvířka.
Zámek dvířek je vadný.
•
Na displeji se zobrazuje
chybový kód, který není
uvedený v tabulce.
Jedná se o závadu na
elektroinstalaci.
•
•
Spotřebič je zapnutý, ale
Je zapnutý režim demo.
nehřeje. Ventilátor nefun‐
guje. Na displeji se zobrazí
"Demo".
Zcela dvířka zavřete.
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se „F102“ na dis‐
pleji zobrazí znovu,
kontaktujte oddělení pé‐
če o zákazníky.
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód
na displeji zobrazí zno‐
vu, kontaktujte oddělení
péče o zákazníky.
Viz „Používání nabídky na‐
stavení“ v části „Doplňkové
funkce“.
ČESKY
14.2 Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
15.1 List s údaji o výrobku
Produktové informace dle směrnice Komise EU 65-66/2014
Název dodavatele
Electrolux
Označení modelu
COE7P31B 949498441
COE7P31X2 949498433
COE7P31V 949498447
EOE7P31X 949498424
Index energetické účinnosti
81.2
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
0.93 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, in‐
tenzivní horkovzdušný režim
0.69 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
72 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
41
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
COE7P31B
32.6 kg
COE7P31X2
32.1 kg
COE7P31V
32.6 kg
EOE7P31X
32.3 kg
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
42
www.electrolux.com
15.2 Úspora energie
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení. Pečení
nadále zajistí zbytkové teplo uvnitř
trouby.
Trouba je vybavena
funkcemi, které vám
pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve
své poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Je-li to možné, troubu před pečením
nepředehřívejte.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly
co nejkratší.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času Trvání
nebo Ukončení a doba pečení je delší
než 30 minut, u některých funkcí trouby
se topné články automaticky vypnou
dříve.
Ventilátor a osvětlení nadále pracují. Po
vypnutí trouby se na displeji zobrazuje
zbytkové teplo. Toto teplo můžete využít
k udržení teploty jídla.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k
uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší
možné nastavení teploty. Na displeji se
zobrazí ukazatel zbytkového tepla nebo
zbytková teplota.
Pečení s vypnutým osvětlením
Vypněte při pečení osvětlení. Zapněte ho
pouze tehdy, když ho skutečně
potřebujete.
Vlhký konvekční vzduch
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení.
Pokud používáte tuto funkci, osvětlení se
automaticky vypne po 30 sekundách.
Osvětlení můžete znovu zapnout, ale
omezíte tím předpokládanou úsporu
energie.
Vypnutí displeje
Displej můžete vypnout. Současně
stiskněte a podržte tlačítka
a
.
Chcete-li displej zapnout, opakujte stejný
postup.
16. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
ČESKY
43
867355048-E-102020
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement