Juno JB084C0 User manual

Juno JB084C0 User manual
Návod na
používanie
Navodila za
uporabo
Rúra
JB084C0
Pečica
2
OBSAH
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Popis výrobku
Ovládací panel
Pred prvým použitím
Každodenné používanie
2
3
6
8
8
9
9
Časové funkcie
Používanie príslušenstva
Doplnkové funkcie
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Energetická účinnosť
11
12
13
13
26
30
31
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do
nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí,
iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné
časti sa môžu počas používania nahriať.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
3
•
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas
používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa
ohrevných článkov.
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na
pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od elektrickej
siete.
VAROVANIE: Dbajte na to, aby bol spotrebič pred
výmenou žiarovky vypnutý, aby bolo vylúčené
nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do
zabudovanej štruktúry.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite prednú
časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec smerom od
bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii zasúvacích líšt
zvoľte opačný postup.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Inštalácia
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetky obaly.
• Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
• Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
4
•
•
•
•
•
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Spotrebič nainštalujte na bezpečné a
vhodné miesto, ktoré spĺňa požiadavky
na inštaláciu.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Pred namontovaním spotrebiča sa
uistite, či sa dvierka rúry otvárajú bez
odporu. V opačnom prípade sa musí
rúra nadvihnúť.
Spotrebič je vybavený elektrickým
chladiacim systémom. Musí sa
používať s napájaním z elektrickej
siete.
Minimálna výška lin‐
ky (linka pod mini‐
málnou výškou pra‐
covnej plochy)
590 (600) mm
Šírka linky
560 mm
Hĺbka linky
550 (550) mm
Výška prednej časti
spotrebiča
594 mm
Výška zadnej časti
spotrebiča
576 mm
Šírka prednej časti
spotrebiča
595 mm
Šírka zadnej časti
spotrebiča
559 mm
Hĺbka spotrebiča
569 mm
Zabudovaná hĺbka
spotrebiča
548 mm
Hĺbka s otvorenými
dvierkami
1022 mm
Minimálna veľkosť
vetracieho otvoru.
Otvor položený na
spodnej zadnej stra‐
ne
560x20 mm
Dĺžka hlavného na‐
pájacieho kábla. Ká‐
bel sa nachádza v
pravom rohu zadnej
strany
1500 mm
Montážne skrutky
4x25 mm
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
požiaru a zásahu elektrickým
prúdom.
• Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
• Vždy používajte správne nainštalovanú
zásuvku odolnú proti nárazom.
• Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
• Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
• Nedovoľte, aby sa napájacie elektrické
káble dotkli alebo dostali do blízkosti
dvierok spotrebiča alebo výklenku pod
spotrebičom najmä vtedy, keď sú
dvierka horúce.
• Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
• Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie. Po
inštalácii sa uistite, že máte prístup k
sieťovej zástrčke.
• Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
• Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú
zástrčku.
• Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
5
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
• Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní
odpojenie spotrebiča od elektrickej
siete na všetkých póloch. Vzdialenosť
kontaktov odpájacieho zariadenia musí
byť minimálne 3 mm.
• Tento spotrebič sa dodáva s napájacou
zástrčkou a káblom.
Typy káblov použiteľných na inštaláciu
alebo výmenu pre Európu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Prierez kábla určite podľa celkového
príkonu uvedeného na typovom štítku.
Môžete si tiež pozrieť údaje uvedené v
tabuľke:
Celkový príkon
(W)
Prierez kábla
(mm²)
maximálne 1 380
3 x 0.75
maximálne 2 300
3x1
maximálne 3 680
3 x 1.5
Uzemňovací kábel (zeleno/žltý kábel)
musí byť o 2 cm dlhší ako fázový a nulový
kábel (modrý a hnedý kábel).
Používanie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia,
popálenín, zásahu elektrickým
prúdom alebo výbuchu.
• Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
• Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
• Po každom použití spotrebič vypnite.
• Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní
dvierok postupujte opatrne. Môže dôjsť
k úniku horúceho vzduchu.
• Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
• Na otvorené dvierka netlačte.
• Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
• Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
• Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poškodenia
spotrebiča.
• Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– priamo na dno dutiny spotrebiča
nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
spotrebiči nenechávajte vlhký riad
ani potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
• Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
• Na prípravu vlhkých koláčov používajte
hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú
škvrny, ktoré môžu byť trvalé.
• Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
• Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
• Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
6
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel nezatvárajte,
kým spotrebič po použití úplne
nevychladne.
Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia,
požiaru alebo poškodenia
spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
• Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
• Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
• Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
• Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
výrobky, špongie s abrazívnou vrstvou,
rozpúšťadlá ani kovové predmety.
• Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
jeho obale.
INŠTALÁCIA
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
• Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite čistiacim prostriedkom.
Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
• Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je určená
len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
• Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
• Používajte iba žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
Servis
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné
diely.
Likvidácia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Prívodný elektrický kábel odrežte blízko
pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
7
Zabudovanie
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
1
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
1
20
Upevnenie rúry k linke
523
8
POPIS VÝROBKU
Celkový prehľad
1 2 3
4
5
6
7
5
8
4
12
3
9
2
1
10
11
Príslušenstvo
• Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
• Kombinovaný pekáč
Ovládací panel
Ovládač funkcií ohrevu
Ukazovateľ / symbol prevádzky
Displej
Otočný ovládač (teploty)
Ukazovateľ / symbol teploty
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Priehlbina dutiny – Nádoba na čistenie
vodou
11 Zasúvacia lišta, vyberateľná
12 Úrovne v rúre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Na koláče a sušienky. Na pečenie
mäsa a múčnych pokrmov alebo ako
nádoba na zachytávanie tuku.
OVLÁDACÍ PANEL
Tlačidlá
Senzorové pole / Tlačidlo
Funkcia
Funkcie
MÍNUS
Na nastavenie času.
HODINY
Na nastavenie časovej funkcie.
PLUS
Na nastavenie času.
Displej
A
B
C
A. Časové funkcie
B. Časovač
C. Časová funkcia
9
PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Pre nastavenie denného času
si pozrite kapitolu „Časové
funkcie“.
Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie lišty
a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a
čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
Predhriatie
Pred prvým použitím prázdnu rúru
predhrejte.
Pre funkciu: Teplovzdušné
pečenie PLUS si pozrite
kapitolu „Každodenné
používanie“, Nastavenie
funkcie: Teplovzdušné pečenie
PLUS".
1. Nastavte funkciu
. Nastavte
maximálnu teplotu.
2. Rúru nechajte spustenú jednu hodinu.
3. Nastavte funkciu
. Nastavte
maximálnu teplotu.
4. Rúru nechajte spustenú 15 minút.
5. Nastavte funkciu
. Nastavte
maximálnu teplotu.
6. Rúru nechajte spustenú 15 minút.
7. Rúru vypnite a nechajte ju vychladnúť.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Rúra môže produkovať zápach
a dym. Zabezpečte dostatočné vetranie v
miestnosti.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Zasúvacie ovládače
Ak chcete spotrebič použiť, stlačte
ovládač. Ovládač sa vysunie.
Nastavenie funkcie ohrevu
1. Otočením otočného ovládača funkcií
ohrevu nastavte funkciu ohrevu.
2. Otočením otočného ovládača vyberte
teplotu.
Žiarovka sa rozsvieti, keď je rúra v
prevádzke.
3. Ak chcete rúru vypnúť, otočte ovládač
funkcií ohrevu do polohy Vyp.
Funkcie ohrevu
Funkcia rúry
na pečenie
Použitie
Rúra je vypnutá.
Poloha Vy‐
pnuté
Na zapnutie osvetlenia
rúry bez funkcie pečenia.
Osvetlenie
rúry
10
Funkcia rúry
na pečenie
Teplovzduš‐
né pečenie
PLUS / Čiste‐
nie vodou
Pečenie s vy‐
užitím vlhko‐
sti
Dolný ohrev
Použitie
Na pridanie vlhkosti po‐
čas pečenia. Pre správne
sfarbenie a chrumkavú
kôrku počas pečenia. Za‐
braňuje vysušeniu jedla
počas opätovného zo‐
hrievania.
Pozrite si časť „Ošetrova‐
nie a čistenie“ pre viac in‐
formácií o: Čistenie vo‐
dou.
Táto funkcia je určená na
úsporu energie počas pe‐
čenia. Pokyny ohľadne
pečenia nájdete v kapito‐
le „Rady a tipy“, Pečenie
s využitím vlhkosti. Dvier‐
ka rúry majú byť počas
pečenia zatvorené, aby
nedošlo k prerušeniu
funkcie a aby bola zabez‐
pečená prevádzka s naj‐
vyššou možnou energe‐
tickou účinnosťou. Keď
použijete túto funkciu, te‐
plota v dutine sa môže lí‐
šiť od nastavenej teploty.
Výkon ohrevu sa môže
znížiť. Všeobecné odpo‐
rúčania na úsporu ener‐
gie nájdete v kapitole
„Energetická účinnosť",
Úspora energie Táto
funkcia zodpovedá dekla‐
rovanej energetickej trie‐
de spotrebiča podľa nor‐
my EN 60350-1.
Na pečenie koláčov s
chrumkavým korpusom a
na zaváranie.
Funkcia rúry
na pečenie
Použitie
Teplovzduš‐
né pečenie
Ak chcete piecť až na 3
úrovniach a sušiť potravi‐
ny.
Nastavte o 20-40 °C niž‐
šiu teplotu ako pre Tra‐
dičné pečenie.
Turbo gril
Na pečenie väčších ku‐
sov mäsa alebo hydiny s
kosťami na jednej úrovni.
Na gratinovanie a zape‐
kanie.
Rýchly Gril
Pizza
Tradičné pe‐
čenie
Na grilovanie plochých
jedál vo väčších množ‐
stvách a prípravu hria‐
nok.
Na prípravu pizze. Na in‐
tenzívnejšie zhnednutie
povrchu a chrumkavú
spodnú časť.
Na pečenie múčnych je‐
dál a mäsa na jednej
úrovni.
Nastavenie
funkcie:Teplovzdušné pečenie
PLUS
Táto funkcia zvyšuje vlhkosť počas
pečenia.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo popálenín a
poškodenia spotrebiča.
Uvoľnená vlhkosť môže spôsobiť
popáleniny. Po skončení tejto funkcie
opatrne otvorte dvierka.
1. Priehlbinu vnútorného priestoru rúry
naplňte vodou z vodovodu.
11
Maximálna kapacita priehlbiny
vnútorného priestoru je 250 ml.
Priehlbinu vnútorného priestoru plňte
vodou len vtedy, keď je rúra studená.
UPOZORNENIE! Priehlbinu
vnútorného priestoru rúry
nenapĺňajte vodou počas
pečenia, ani keď je rúra
horúca.
2. Nastavte funkciu:
3. Pomocou otočného ovládača nastavte
teplotu.
4. Prázdnu rúru predhrievajte 10 minút,
aby sa vytvorila vlhkosť.
5. Vložte jedlo do rúry.
Pozrite si kapitolu „Tipy a rady“.
Počas s varenia neotvárajte dvierka.
6. Otočte ovládač funkcií ohrevu do
polohy vypnutia na vypnutie rúry.
7. Odstráňte vodu z priehlbiny
vnútorného priestoru rúry.
VAROVANIE! Pred
odstránením zvyšnej vody z
priehlbiny vnútorného
priestoru rúry skontrolujte,
či je rúra studená.
.
ČASOVÉ FUNKCIE
Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
Použitie
DENNÝ ČAS
Na nastavenie, zmenu alebo kontrolu denného času.
TRVANIE
Na nastavenie, ako dlho má byť spotrebič v prevádzke.
KONIEC
Na nastavene času, kedy sa má spotrebič vypnúť.
POSUNUTÝ
ŠTART
Kombinácia funkcií TRVANIE A KONIEC.
KUCHYNSKÝ
ČASOMER
Na nastavenie času odpočítavania. Táto funkcia nemá vplyv
na prevádzku spotrebiča. KUCHYNSKÝ ČASOMER môžete
použiť kedykoľvek, aj vtedy, keď je spotrebič vypnutý.
Nastavenie času. Zmena času
Pred prvým použitím rúry je potrebné
nastaviť čas.
bliká, keď zapojíte
Ukazovateľ
spotrebič do elektrickej siete, po výpadku
napájania, alebo ak nie je nastavený
časovač.
Stlačením tlačidla
presný čas.
alebo
nastavte
Približne po piatich sekundách prestane
zobrazený čas blikať a displej bude
zobrazovať nastavený denný čas.
Ak chcete zmeniť denný čas, stláčajte ,
kým
nezačne blikať.
Nastavenie funkcie TRVANIE
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2. Opakovane stláčajte , kým nezačne
blikať
.
12
3. Čas funkcie TRVANIE nastavte
stlačením
alebo .
Na displeji sa zobrazí symbol
.
4. Keď doba pečenia uplynie, začne
a zaznie zvukový signál.
blikať
Spotrebič sa vypne automaticky.
5. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6. Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač
teploty otočte do vypnutej polohy.
Nastavenie funkcie KONIEC
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2. Opakovane stláčajte , kým nezačne
.
blikať
3. Požadovaný čas nastavte stlačením
alebo .
.
Na displeji sa zobrazí symbol
4. Keď doba pečenia uplynie, začne
blikať
a zaznie zvukový signál.
Spotrebič sa vypne automaticky.
5. Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6. Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač
teploty otočte do vypnutej polohy.
Nastavenie funkcie POSUNUTÝ
ŠTART
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2. Opakovane stláčajte , kým nezačne
blikať
.
3. Požadovaný čas funkcie TRVANIE
nastavte stlačením
alebo .
4. Stlačte tlačidlo .
5. Požadovaný čas funkcie KONIEC
nastavte stlačením
alebo .
6. Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla
.
Spotrebič sa neskôr automaticky zapne na
nastavený čas funkcie TRVANIE a vypne
sa pri nastavenom čase funkcie KONIEC.
V nastavený čas zaznie zvukový signál.
7. Spotrebič sa vypne automaticky.
Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
8. Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač
teploty otočte do vypnutej polohy.
Nastavenie KUCHYNSKÉHO
ČASOMERA
1. Opakovane stláčajte , kým nezačne
blikať .
2. Po stlačení
alebo
môžete
nastaviť požadovaný čas.
Kuchynský časomer sa spustí automaticky
po piatich sekundách.
3. Keď uplynie nastavený čas, zaznie
zvukový signál. Zvukový signál sa
vypína stlačením ľubovoľného tlačidla.
4. Otočný ovládač funkcií rúry a otočný
ovládač teploty otočte do vypnutej
polohy.
Zrušenie časových funkcií
1. Opakovane stláčajte tlačidlo , až
kým nezačne blikať ukazovateľ
požadovanej funkcie.
2. Stlačte a podržte tlačidlo .
Časová funkcia sa o niekoľko sekúnd
vypne.
POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky
smerujú nadol.
13
Drôtený rošt spolu shlbokým pekáčom:
hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace lišty
zvolenej úrovne rúry a drôtený rošt medzi
vodiace lišty vo vyššej polohe.
hlboký pekáč:
hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace lišty
zvolenej úrovne rúry.
Malé zarážky na vrchu zvyšujú
bezpečnosť. Tieto zarážky
zároveň zabraňujú prevrhnutiu.
Vysoký okraj okolo roštu
zabraňuje zošmyknutiu
kuchynského riadu z roštu.
DOPLNKOVÉ FUNKCIE
Chladiaci ventilátor
Bezpečnostný termostat
Ak je rúra zapnutá, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti,
až kým sa rúra neochladí.
Nesprávna prevádzka rúry alebo chybné
súčasti môžu spôsobiť nebezpečné
prehriatie. Aby sa tomu predišlo, rúra je
vybavená bezpečnostným termostatom,
ktorý preruší dodávku energie. Po poklese
teploty sa rúra opäť automaticky zapne.
TIPY A RADY
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu, množstva
a kvality použitých prísad.
Odporúčania pre pečenie
Rúra ponúka päť úrovní zasunutia roštov.
Úrovne roštov počítajte od dna vnútra
rúry.
Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak
ako rúra, ktorú ste používali doteraz.
Tabuľky nižšie vám poskytujú štandardné
nastavenia pre teplotu, čas pečenia a
úroveň rúry.
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie
pre podobný recept.
14
Rúra je vybavená špeciálnym systémom,
ktorý zabezpečuje cirkuláciu vzduchu a
neustále recyklovanie pary. Pomocou
tohto systému môžete piecť v parnom
prostredí a pripravovať pokrmy jemné vo
vnútri a chrumkavé na povrchu. To
skracuje čas pečenia aj spotrebu energie.
Aby počas pečenia v rúre nevznikalo príliš
mnoho dymu, pridajte do hlbokého pekáča
trochu vody. Kondenzácii dymu zabránite,
ak vodu pridáte vždy, keď sa odparí.
Pečenie koláčov
Neotvárajte dvierka rúry pred uplynutím
3/4 nastaveného času pečenia.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň,
čas pečenia, atď.) pre kuchynský riad,
recepty a množstvá, ktoré používate.
Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu voľnú
úroveň.
Pečenie mäsa a rýb
Na prípravu nadmerne mastných pokrmov
použite hlboký pekáč, aby ste predišli
vytvoreniu škvŕn, ktoré môžu byť trvalé.
Čas pečenia
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Teplovzdušné pečenie PLUS
Použite druhú úroveň v rúre.
Pred krájaním mäsa ho nechajte odstáť
približne 15 minút, aby z neho nevytiekla
šťava.
Použite plech na pečenie.
KOLÁČE / PEČIVO / CHLIEB
(ml)
(°C)
(min)
Sušienky / Pagáče / Croissanty
100
150 - 180
10 - 20
Focaccia
100
200 - 210
10 - 20
Pizza
100
230
10 - 20
Pečivo z chlebového cesta
100
200
20 - 25
Chlieb
100
180
35 - 40
Slivkový koláč / Jablkový koláč / Škoricové
rožky, pečené vo forme na koláče
100 - 150
160 - 180
30 - 60
Pridajte 150 ml vody, ak nie je uvedené
inak.
15
REGENERÁCIA JEDLA
MRAZENÉ HOTOVÉ JEDLÁ
(min)
(°C)
(min)
Pizza
200 - 210
10 - 20
mäso
15 - 25
Croissanty
170 - 180
15 - 25
Cestoviny
15 - 25
Lasagne,
pridajte
200 ml
180 - 200
35 - 50
Pizza
15 - 25
Ryža
15 - 25
Zelenina
15 - 25
Pridajte 100 ml vody.
Pridajte 200 ml vody.
Teplotu nastavte na 110 °C.
Použite sklenený pekáč.
REGENERÁCIA JEDLA
PEČENIE MÄSA
(min)
Pečivo z chlebového
cesta
10 - 20
Chlieb
15 - 25
Focaccia
15 - 25
(°C)
(min)
Rozbif
200
50 - 60
Kurča
210
60 - 80
Pečené brav‐
čové
180
65 - 80
Pečenie mäsa a nemäsových pokrmov
KOLÁČE
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie
(min)
(°C)
(°C)
Šľahané ce‐
stá
170
2
160
3 (2 a 4)
45 - 60
Forma na
tortu
Linecké cesto
170
2
160
3 (2 a 4)
20 - 30
Forma na
tortu
16
KOLÁČE
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie
(min)
(°C)
(°C)
Tvarohový
koláč
170
1
165
2
60 - 80
Forma na
tortu, Ø
26 cm
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Plech na
pečenie
Džemové tor‐
tičky
170
2
165
2
30 - 40
Forma na
tortu, Ø
26 cm
Vianočka,
prázdnu rúru
predhrejte
160
2
150
2
90 120
Forma na
tortu, Ø
20 cm
Slivkový ko‐
láč, prázdnu
rúru predhrej‐
te
175
1
160
2
50 - 60
Forma na
chlieb
Muffiny
170
3
140 150
3
20 - 30
Plech na
pečenie
Muffiny, dve
úrovne
-
-
140 150
2a4
25 - 35
Plech na
pečenie
Muffiny, tri
úrovne
-
-
140 150
1, 3 a 5
30 - 45
Plech na
pečenie
Sušienky
140
3
140 150
3
30 - 35
Plech na
pečenie
Sušienky,
dve úrovne
-
-
140 150
2a4
35 - 40
Plech na
pečenie
Sušienky, tri
úrovne
-
-
140 150
1, 3 a 5
35 - 45
Plech na
pečenie
Snehové pu‐
sinky
120
3
120
3
80 100
Plech na
pečenie
Snehové pu‐
sinky, dve
úrovne,
prázdnu rúru
predhrejte
-
-
120
2a4
80 100
Plech na
pečenie
17
KOLÁČE
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie
(min)
(°C)
(°C)
Žemle,
prázdnu rúru
predhrejte
190
3
190
3
12 - 20
Plech na
pečenie
Veterníky
190
3
170
3
25 - 35
Plech na
pečenie
Veterníky,
dve úrovne
-
-
170
2a4
35 - 45
Plech na
pečenie
Plochý koláč
180
2
170
2
45 - 70
Forma na
tortu, Ø
20 cm
Koláč so su‐
šeným ovo‐
cím
160
1
150
2
110 120
Forma na
tortu, Ø
24 cm
Prázdnu rúru predhrejte.
CHLIEB A PIZZA
Tradičné pečenie
Teplovzdušné peče‐
nie
(min)
(°C)
(°C)
Biely chlieb, 1 2 kusy, každý
0,5 kg
190
1
190
1
60 - 70
-
Ražný chlieb,
predohrev nie je
potrebný
190
1
180
1
30 - 45
Forma na
chlieb
Pečivo z chlebo‐
vého cesta, 6 - 8
rožkov
190
2
180
2 (2 a
4)
25 - 40
Plech na
pečenie
18
CHLIEB A PIZZA
Tradičné pečenie
Teplovzdušné peče‐
nie
(min)
(°C)
(°C)
Pizza
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Smalto‐
vaný
plech
Pagáče
200
3
190
3
10 - 20
Plech na
pečenie
Prázdnu rúru predhrejte.
Použite formu na koláče.
ZAPEKANÉ JEDLÁ
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pe‐
čenie
(min)
(°C)
(°C)
Zapekané cestoviny,
predohrev nie je potrebný
200
2
180
2
40 - 50
Zapekaná zelenina, pred‐
ohrev nie je potrebný
200
2
175
2
45 - 60
Slané koláče
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Použite druhú úroveň v rúre.
Použite drôtený rošt.
19
MÄSO
Tradičné pečenie
Teplovzdušné
pečenie
(min)
(°C)
(°C)
Hovädzie
200
190
50 - 70
Bravčové
180
180
90 - 120
Teľacie mäso
190
175
90 - 120
Krvavý anglický rozbif
210
200
50 - 60
Stredne prepečený anglický rozbif
210
200
60 - 70
Prepečený anglický rozbif
210
200
70 - 75
MÄSO
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pe‐
čenie
(min)
(°C)
(°C)
Bravčové pliecko, s kožou
180
2
170
2
120 - 150
Bravčová nožina, 2 kusy
180
2
160
2
100 - 120
Jahňacie stehno
190
2
175
2
110 - 130
Celé kura
220
2
200
2
70 - 85
Celá morka
180
2
160
2
210 - 240
Celá kačka
175
2
220
2
120 - 150
Celá hus
175
2
160
1
150 - 200
Králik, porciovaný
190
2
175
2
60 - 80
Zajac, porciovaný
190
2
175
2
150 - 200
Celý bažant
190
2
175
2
90 - 120
Použite druhú úroveň v rúre.
20
RYBY
Tradičné pečenie
Teplovzdušné
pečenie
(min)
(°C)
(°C)
Pstruh / Pražma morská, 3 – 4 ryby
190
175
40 - 55
Tuniak / Losos, 4 – 6 filiet
190
175
35 - 60
Gril
Prázdnu rúru predhrejte.
Použite štvrtú úroveň v rúre.
Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.
GRIL
(kg)
(min)
1. strana
(min)
2. strana
Steaky z filiet, 4 kusy
0.8
12 - 15
12 - 14
Hovädzí steak, 4 kusy
0.6
10 - 12
6-8
Klobásy, 8
-
12 - 15
10 - 12
Bravčové kotlety (hrubšie a s ko‐
sťou), 4 kusy
0.6
12 - 16
12 - 14
Kurča, polovica, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebaby, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kuracie prsia, 4 kusy
0.4
12 - 15
12 - 14
Fašírky/hamburgery, 6
0.6
20 - 30
-
Fileta z ryby, 4 kusy
0.4
12 - 14
10 - 12
Zapekané sendviče, 4 - 6
-
5-7
-
Hrianky, 4 - 6
-
2-4
2-3
Turbo gril
Prázdnu rúru predhrejte.
Použite prvú alebo druhú úroveň v rúre.
Na výpočet času pečenia vynásobte čas
uvedený v tabuľke nižšie centimetrami
hrúbky filety.
21
HOVÄDZIE
JAHŇACIE
(°C)
(min)
Neprepečený roz‐
bif alebo fileta
190 200
5-6
Stredne prepeče‐
ný rozbif alebo fi‐
leta
180 190
6-8
Prepečený rozbif
alebo fileta
170 180
8 - 10
(°C)
(min)
Jahňacie stehno /
Pečené jahňacie,
1 – 1,5 kg
150 170
100 120
Jahňací chrbát 1
– 1,5 kg
160 180
40 - 60
(°C)
(min)
Porciovaná hydi‐
na, každý 0,2 –
0,25 kg
200 220
30 - 50
Kurča, polovica
každý 0,4 – 0,5
kg
190 210
35 - 50
Kurča, vykŕmené
1 – 1,5 kg
190 210
50 - 70
Kačka 1,5 – 2 kg
180 200
80 - 100
Hus 3,5 – 5 kg
160 180
120 180
Morka 2,5 – 3,5
kg
160 180
120 150
Morka 4 – 6 kg
140 160
150 240
HYDINA
BRAVČOVÉ
(°C)
(min)
Pliecko / Krkovič‐
ka / Stehno, 1 1,5 kg
160 180
90 - 120
Kotlety / Rebier‐
ka, 1 – 1,5 kg
170 180
60 - 90
Sekaná 0,75 – 1
kg
160 170
50 - 60
Bravčové koleno,
predvarené 0,75
– 1 kg
150 170
90 - 120
TEĽACIE
(°C)
(min)
Pečená teľacina,
1 kg
160 180
90 - 120
Teľacie koleno
1,5 – 2 kg
160 180
120 150
22
RYBA (V PARE)
Celá ryba 1 – 1,5
kg
ZELENINA
(°C)
(min)
210 220
40 - 60
Sušenie - Teplovzdušné pečenie
Plechy pokryte papierom odolným voči
tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm nechajte
na jednu noc vychladnúť a až potom
dokončite sušenie.
(°C)
(h)
Korenie
60 - 70
5-6
Zelenina do poliev‐
ky
60 - 70
5-6
Huby
50 - 60
6-8
Bylinky
40 - 50
2-3
Teplotu nastavte na 60 – 70 °C.
OVOCIE
Pre 1 plech na pečenie použite tretiu
úroveň v rúre.
Pre 2 plechy použite prvú a štvrtú úroveň
v rúre.
(h)
ZELENINA
Fazuľa
(°C)
(h)
60 - 70
6-8
Slivky
8 - 10
Marhule
8 - 10
Jablkové plátky
6-8
Hrušky
6-9
Pečenie s využitím vlhkosti –
odporúčané príslušenstvo
Použite tmavé a matné formy a nádoby.
Absorbujú teplo lepšie ako svetlý a lesklý
riad.
Forma na pizzu
Zapekacia nádoba
Tmavá, matná
28 cm priemer
Tmavá, matná
26 cm priemer
Zapekacia
forma
Keramická
8 cm prie‐
mer, 5 cm vý‐
ška
Forma na korpus
Tmavá, matná
28 cm priemer
23
Pečenie s využitím vlhkosti
V záujme čo najlepších výsledkov sa
riaďte tipmi v tabuľke nižšie.
(° C)
(min)
Sladké rožky,
12 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
175
3
40 - 50
Pečivo, 9 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
35 - 45
Pizza, mrazená,
0,35 kg
Drôtený rošt
180
2
45 - 55
Piškótová rolá‐
da
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
170
2
30 - 40
Brownies – čo‐
koládový koláč
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
170
2
45 - 50
Nákyp, 6 kusov
keramické zapekacie
formy na drôtenom ro‐
šte
190
3
45 - 55
Piškótový kor‐
pus
forma na korpus na
drôtenom rošte
180
2
35 - 45
Viktóriin koláč
forma na pečenie na
drôtenom rošte
170
2
35 - 50
Pošírovaná ry‐
ba, 0,3 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
35 - 45
Celá ryba, 0,2
kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
3
25 - 35
Fileta z ryby,
0,3 kg
forma na pizzu na drô‐
tenom rošte
170
3
30 - 40
Pošírované mä‐
so, 0,25 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
3
35 - 45
24
(° C)
(min)
Šašlík, 0,5 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
3
40 - 50
Sušienky, 16
kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
150
2
30 - 45
Mandľové Su‐
šienky, 20 ku‐
sov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
45 - 55
Muffiny, 12 ku‐
sov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
170
2
30 - 40
Slané pečivo,
16 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
170
2
35 - 45
Sušienky z
krehkého cesta,
20 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
150
2
40 - 50
Drobné koláči‐
ky, 8 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
170
2
30 - 40
Zelenina, poší‐
rovaná, 0,4 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
35 - 45
Vegetariánska
omeleta
forma na pizzu na drô‐
tenom rošte
180
3
35 - 45
Stredozemská
zelenina, 0,7 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
4
35 - 45
Informácie pre skúšobne
Testy podľa IEC 60350-1.
25
(°C)
(min)
Malé
koláči‐
ky, 20
ks/plech
Tradičné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
3
170
20 - 30
-
Malé
koláči‐
ky, 20
ks/plech
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
3
150 160
20 - 35
-
Malé
koláči‐
ky, 20
ks/plech
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
2a
4
150 160
20 - 35
-
Jablko‐
vý ko‐
láč, 2
formy
Ø20 cm
Tradičné
pečenie
Drôtený
rošt
2
180
70 - 90
-
Jablko‐
vý ko‐
láč, 2
formy
Ø20 cm
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Drôtený
rošt
2
160
70 - 90
-
Piškóto‐
vý ko‐
láč, for‐
ma na
koláče
Ø 26
cm
Tradičné
pečenie
Drôtený
rošt
2
170
40 - 50
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Piškóto‐
vý ko‐
láč, for‐
ma na
koláče
Ø 26
cm
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Drôtený
rošt
2
160
40 - 50
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
26
(°C)
(min)
Piškóto‐
vý ko‐
láč, for‐
ma na
koláče
Ø 26
cm
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Drôtený
rošt
2a
4
160
40 - 60
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Linecké
koláčiky
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
3
140 150
20 - 40
-
Linecké
koláčiky
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
2a
4
140 150
25 - 45
-
Linecké
koláčiky
Tradičné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
3
140 150
25 - 45
-
Hrianky,
4-6 ku‐
sov
Gril
Drôtený
rošt
4
max.
2-3 minúty
prvá strana;
2-3 minúty
druhá strana
Rúru predhrie‐
vajte 3 minúty.
Hovädzí
burger,
6 ku‐
sov, 0,6
kg
Gril
Drôtený
rošt a
pekáč
na za‐
chytáva‐
nie tuku
4
max.
20 - 30
Drôtený rošt
vložte do štvrtej
a pekáč na za‐
chytávanie tuku
do tretej úrovne
rúry. V polovici
pečenia otočte
pokrm na druhú
stranu.
Rúru predhrie‐
vajte 3 minúty.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
27
Poznámky k čisteniu
Prednú stranu rúry očistite mäkkou tkaninou namočenou v teplej vode s prí‐
davkom mierneho čistiaceho prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite príslušný čistiaci prostriedok.
Čistiace
prostriedky
Odolné škvrny odstráňte špeciálnym čistiacim prostriedkom pre rúry na pe‐
čenie.
Dutinu rúry vyčistite po každom použití. Hromadenie tuku alebo zvyškov je‐
dál môže mať na následok vznik požiaru. Riziko je vyššie pri grilovacom pe‐
káči.
Každodenné
používanie
V rúre alebo na sklenených paneloch dvierok sa môže kondenzovať vlhkosť.
V záujme zníženia kondenzácie nechajte rúru zapnutú 10 minút pred peče‐
ním. Dutinu po každom použití vysušte jemnou handričkou.
Po každom použití vyčistite všetko príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku. Príslušenstvo sa nesmie umývať v umývačke riadu.
Príslušen‐
stvo
Nepriľnavé príslušenstvo sa nesmie čistiť agresívnymi prostriedkami, pred‐
metmi s ostrými hranami alebo v umývačke.
Antikorové alebo hliníkové rúry
Dvierka rúry čistite iba vlhkou handričkou
alebo špongiou. Vysušte ich mäkkou
handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové drôtenky,
kyseliny ani abrazívne materiály, ktoré by
mohli poškodiť povrch rúry. S rovnakou
obozretnosťou čistite aj ovládací panel
rúry.
Čistenie priehlbiny dutiny rúry
Proces čistenia odstraňuje zvyšky
vodného kameňa z priehlbiny dutiny rúry
po procese pečenia s vlhkosťou.
Pre funkciu: Teplovzdušné
pečenie PLUSProces čistenia
odporúčame vykonať
minimálne po každých 5-10
cykloch varenia.
1. Do priehlbiny dutiny na dne rúry
nalejte 250 ml octu.
Použite maximálne 6 % ocot bez
prídavných látok.
2. Počkajte 30 minút, kým ocot
nerozpustí zostatkový vodný kameň pri
okolitej teplote.
3. Dutinu rúry poutierajte vlhkou handrou
namočenou vo vlažnej vode.
Čistenie tesnenia dvierok
Tesnenie dvierok pravidelne kontrolujte.
Tesnenie dvierok je uložené okolo rámu
vnútorného priestoru rúry. Ak je tesnenie
dvierok poškodené, rúru nepoužívajte.
Obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Pokyny k čisteniu tesnenia dvierok nájdete
vo všeobecných informáciách o čistení.
Vybratie: zasúvacie lišty
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty.
UPOZORNENIE! Pri vyberaní
zasúvacích líšt postupujte
veľmi opatrne.
28
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích líšt
od bočnej steny.
Ak by ste sa pokúšali vnútorný
sklenený panel vybrať, kým sú
dvierka namontované, mohli by
sa dvierka zatvoriť.
UPOZORNENIE! Rúru
nepoužívajte bez vnútorného
skleneného panela.
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
1
1. Úplne otvorte dvierka a nájdite záves
na pravej strane dvierok.
2. Pomocou skrutkovača nadvihnite a
plne otočte príchytku na pravom
závese.
2
Pri inštalácii odstráneného príslušenstva
zvoľte opačný postup.
Čistenie vodou
Postup čistenia využíva vlhkosť na
odstránenie zvyškov tuku a potravín z
rúry.
1. Do priehlbiny dutiny na dne rúry
nalejte 200 ml vody.
2. Nastavte funkciu:
.
3. Teplotu nastavte na 90 °C.
4. Rúru nechajte spustenú 30 minút.
5. Vypnite rúru.
6. Keď rúra vychladne, vyčistite dutinu
jemnou handričkou.
3. Nájdite záves na ľavej strane dvierok.
VAROVANIE! Skôr než sa
rúry dotknete, uistite sa, že
vychladla. Hrozí riziko
popálenia.
Odstránenie a montáž dvierok
Dvierka rúry sa skladajú z dvoch
sklenených panelov. Dvierka rúry a
vnútorný sklenený panel môžete vybrať a
vyčistiť. Pred odstránením sklenených
panelov si prečítajte celý pokyn
„Odstránenie a montáž dvierok“.
4. Nadvihnite a plne otočte príchytku na
ľavom závese.
29
9. Sklenený panel dvierok uchopte za
horný okraj a opatrne ho vytiahnite.
Uistite sa, že sklenený panel sa úplne
vysunie z podpier.
5. Dvierka rúry privrite do polovice, aby
zostali v prvej otvorenej polohe. Potom
ich nadvihnite a potiahnite vpred a
vyberte z lôžka.
10. Panely umyte vodou s prídavkom
saponátu. Sklenené panely opatrne
osušte. Sklenené panely neumývajte v
umývačke riadu.
Po dokončení čistenia namontujte
sklenený panel a dvierka rúry.
Povrch s potlačou musí smerovať do
vnútra dvierok. Po inštalácii skontrolujte, či
nie je povrch skleného panela na mieste
potlače na dotyk drsný.
Pri správnej montáži rám dvierok
zacvakne.
Uistite sa, že vnútorný sklenený panel je
namontovaný správne.
A
6. Dvierka položte na mäkkú tkaninu na
stabilný povrch.
7. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
Výmena osvetlenia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
1. Vypnite rúru.
Počkajte, kým rúra vychladne.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
2
B
1
8. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
UPOZORNENIE! Halogénovú
žiarovku vždy držte cez
tkaninu, aby ste predišli
pripáleniu zvyškov mastnoty na
žiarovke.
30
Zadné svetlo
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastave‐
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre príliš
dlho.
Po ukončení pečenia nene‐
chávajte jedlá v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
Pri použití nasledujúcej funk‐
cie nie je účinnosť pečenia
uspokojivá: Teplovzdušné
pečenie PLUS.
Priehlbinu dutiny rúry ste ne‐
naplnili vodou.
Pozrite si časť „Nastavenie
funkcie: Teplovzdušné peče‐
nie PLUS".
Chcete aktivovať funkciu Te‐
plovzdušné pečenie PLUS,
ale nerozsvieti sa ukazovateľ
Plus Para.
Nevybrali ste funkciu ohrevu
s podporou tlačidla Plus Pa‐
ra.
Pozrite si časť „Nastavenie
funkcie: Teplovzdušné peče‐
nie PLUS".
Chcete aktivovať funkciu Te‐
plovzdušné pečenie PLUS,
ale nerozsvieti sa ukazovateľ
Plus Para.
Tlačidlo Plus para nefungu‐
je.
Pomocou domovej poistky
alebo ističa v poistkovej skri‐
ni vypnite spotrebič a znovu
ho zapnite.
Pozrite si časť „Nastavenie
funkcie: Teplovzdušné peče‐
nie PLUS".
31
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Voda v priehlbine dutiny rúry
nevrie.
Teplota je príliš nízka.
Nastavte teplotu na minimál‐
ne 110 °C.
Pozrite si kapitolu „Tipy a ra‐
dy“.
Z priehlbiny dutiny rúry vyte‐
ká voda.
V priehlbine dutiny rúry je
priveľa vody.
Vypnite rúru a skontrolujte,
či spotrebič vychladol. Vodu
poutierajte handrou alebo
špongiou. Do reliéfu dutiny
rúry pridajte správne množ‐
stvo vody. Pozrite si kon‐
krétny postup.
Na displeji sa zobrazuje
„12.00“.
Došlo k výpadku elektrické‐
ho napájania.
Znovu nastavte hodiny.
Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Typový štítok sa nachádza na prednom
ráme vnútorného priestoru rúry.
Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.
Údaje potrebné pre autorizované servisné
stredisko nájdete na typovom štítku.
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MÓD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
Informácie o výrobku a informačný list k výrobku*
Názov dodávateľa
Juno
Model
JB084C0 949499314
Index energetickej účinnosti
95.3
Trieda energetickej účinnosti
A
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný
režim
0.93 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s
ventilátorom
0.81 kWh/cyklus
Počet vykurovacích častí
1
32
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
72 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
28.9 kg
*Pre Európsku úniu podľa nariadení EÚ 65/2014 a 66/2014.
Pre Bieloruskú republiku podľa STB 2478-2017, Dodatok G; STB 2477-2017, Prílohy A a B.
Pre Ukrajinu podľa 568/32020.
Trieda energetickej účinnosti sa nevzťahuje na Rusko.
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry, parné rúry a
grily. Metódy merania výkonových parametrov.
Úspora energie
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry zatvorené. Počas pečenia
neotvárajte príliš často dvierka. Tesnenie
dvierok udržiavajte čisté a uistite sa, že je
upevnené na svojom mieste.
V záujme vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Ak je to možné, rúru pred pečením
nepredhrievajte.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov naraz,
zachovajte čo najkratšie prestávky medzi
pečením.
Zvyškové teplo
Ak trvá pečenie dlhšie ako 30 minút,
znížte teplotu na minimum 3-10 minút
pred koncom pečenia. Pokrm sa bude
naďalej piecť vďaka zvyškovému teplu v
rúre.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty.
Pečenie s využitím vlhkosti
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia s
ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
33
KAZALO
Varnostne informacije
Varnostna navodila
Namestitev
Opis izdelka
Upravljalna plošča
Pred prvo uporabo
Vsakodnevna uporaba
33
34
37
39
39
40
40
Časovne funkcije
Uporaba dodatne opreme
Dodatne funkcije
Namigi in nasveti
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Energijska učinkovitost
42
43
44
44
57
60
62
Pridržujemo si pravico do sprememb.
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe
ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le
pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede
varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki
obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi se ne
smejo približevati napravi, če niso pod nenehnim
nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati napravi,
če niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci
in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli se
med uporabo lahko segrejejo.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
34
Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi le
strokovno usposobljena oseba.
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med uporabo
segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelcev.
Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte iz pečice ali
postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
Pred vzdrževalnimi deli napravo izključite iz napajanja.
OPOZORILO: Pred zamenjavo žarnice mora biti naprava
izklopljena, da preprečite možnost udara električnega toka.
Naprave ne uporabljajte, dokler je ne namestite v vgradno
konstrukcijo.
Naprave ne čistite s paro.
Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih
sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete
stekla.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti električnega udara.
Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite sprednji del
nosilcev rešetk in nato zadnjega od stranskih sten. Nosilce
rešetk namestite v obratnem zaporedju.
VARNOSTNA NAVODILA
Namestitev
OPOZORILO! To napravo
lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
• Naprave ne vlecite za ročaj.
• Napravo namestite na varno in
primerno mesto, ki ustreza zahtevam
za namestitev.
• Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
• Pred namestitvijo pečice preverite, ali
se vrata neovirano odpirajo. Če se ne,
je treba pečico dvigniti.
• Naprava ima električni hladilni sistem.
Za delovanje potrebuje električno
napajanje.
35
Najmanjša višina
omarice (najmanjša
višina omarice pod
delovno površino)
Širina omarice
Globina omarice
590 (600) mm
560 mm
550 (550) mm
Višina sprednjega
dela naprave
594 mm
Višina hrbtnega dela
naprave
576 mm
Širina sprednjega
dela naprave
595 mm
Širina hrbtnega dela
naprave
559 mm
Globina naprave
569 mm
Vgradna globina na‐
prave
548 mm
Globina ob odprtih
vratih
1022 mm
Najmanjša velikost
prezračevalne odprti‐
ne. Odprtina na dnu
hrbtne strani
560x20 mm
Dolžina napajalnega
kabla. Kabel v des‐
nem vogalu na hrbtni
strani
1500 mm
Pritrdilni vijaki
4x25 mm
Električna povezava
OPOZORILO! Nevarnost
požara in električnega udara.
• Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so parametri s ploščice za
tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča in
kabla. Če je treba kabel zamenjati,
mora to storiti osebje pooblaščenega
servisnega centra.
• Priključni kabli ne smejo priti v stik ali
bližino vrat naprave ali odprtine pod
napravo, še posebej, ko naprava deluje
ali so vrata vroča.
• Zaščita pred udarom električnega toka
izoliranih delov in delov pod električno
napetostjo mora biti pritrjena tako, da je
ni mogoče odstraniti brez orodja.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
• Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
• Ne vlecite za električni priključni kabel,
če želite izključiti napravo. Vedno
povlecite za vtič.
• Uporabite le prave izolacijske naprave:
odklopnike, varovalke (talilne varovalke
odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na
diferenčni tok in kontaktorje.
• Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča odklop
naprave z omrežja na vseh polih.
Izolacijska naprava mora imeti med
posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
• Naprava je dobavljena z vtičem in
napajalnim kablom.
Vrste kablov, ki so primerni za priključi‐
tev ali zamenjavo za Evropo:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Za presek kabla si oglejte skupno moč na
ploščici za tehnične navedbe. Ogledate si
lahko tudi razpredelnico:
Skupna moč (W)
Presek kabla
(mm²)
največ 1380
3 x 0.75
največ 2300
3x1
največ 3680
3 x 1.5
36
Ozemljitveni vodnik (zeleno-rumen kabel)
mora biti 2 cm daljši od faznega in
nevtralnega vodnika (moder in rjav kabel).
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin in
električnega udara ali
eksplozije.
• Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
• Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
• Napravo po vsaki uporabi izklopite.
• Pri odpiranju vrat naprave med njenim
delovanjem bodite previdni. Iz naprave
lahko puhne vroč zrak.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
• Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
• Vrata naprave odpirajte previdno.
Uporaba sestavin z alkoholom lahko
povzroči mešanico alkohola in zraka.
• Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti
v stik z iskrami ali odprtim ognjem.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO! Obstaja
nevarnost škode na napravi.
• Da bi preprečili poškodbo ali
spreminjanje barve emajla:
– Ne postavljajte aluminijaste folije
neposredno na dno naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v
vročo napravo.
– Ne puščajte mokre posode in hrane
v napravi, ko končate s pripravo
hrane.
– Bodite pri odstranjevanju ali
nameščanju pripomočkov previdni.
• Sprememba barve emajla ali
nerjavnega jekla ne vpliva na
zmogljivost naprave.
• Za sočne torte uporabite globok pekač.
Sadni sokovi povzročajo madeže, ki so
lahko trajni.
• Naprava je namenjena le kuhanju. Ni je
dovoljeno uporabljati za druge namene,
npr. ogrevanje prostora.
• Jedi v pečici vedno pripravljajte pri
zaprtih vratih.
• Če napravo namestite za ploščo
omarice (npr. vrata), poskrbite, da vrata
med delovanjem naprave ne bodo
nikoli zaprta. Za zaprto ploščo omarice
se lahko nakopičita toplota in vlaga ter
povzročita nadaljnje poškodbe
naprave, ohišja ali tal. Plošče omarice
ne zapirajte, dokler se po uporabi
naprava povsem ne ohladi.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Nevarnost
telesnih poškodb, požara ali
poškodb naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in
iztaknite vtič iz vtičnice.
• Prepričajte se, da je naprava hladna.
Vroče steklene plošče lahko počijo.
• Ko se steklene plošče v vratih
poškodujejo, jih takoj zamenjajte.
Obrnite se na pooblaščeni servisni
center.
• Ob odstranjevanju vrat z naprave
bodite previdni. Vrata so težka!
• Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
• Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
• Če uporabljate razpršilo za čiščenje
pečice, upoštevajte varnostna navodila
z embalaže.
• Katalitičnega emajla (če obstaja) ne
čistite s čistilnimi sredstvi.
Notranja osvetlitev
OPOZORILO! Nevarnost
električnega udara.
37
• Žarnica ali halogenska žarnica,
uporabljena za to napravo, je
prilagojena le gospodinjskim aparatom.
Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
• Pred zamenjavo žarnice izključite
napravo iz napajanja.
• Uporabite le žarnice z istimi
specifikacijami.
Servis
• Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
• Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel tik ob
napravi in napravo zavrzite.
• Odstranite zapah in na ta način
preprečite, da bi se otroci ali živali
zaprli v napravo.
NAMESTITEV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Vgradnja
548
21
min. 550
80
60
520
600
18
20
114
589
594
min. 560
595+-1
60
198
5
1
523
20
38
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
1
20
Pritrditev pečice v omaro
523
39
OPIS IZDELKA
Splošni pregled
1 2 3
4
5
6
7
5
8
4
12
3
9
2
1
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
Pripomočki
• Mreža za pečenje
Za posodo, modele, pečenke.
• Univerzalni pekač
Upravljalna plošča
Gumb za funkcije pečice
Lučka/simbol napajanja
Prikazovalnik
Upravljalni gumb (za nastavitev
temperature)
Prikazovalnik/simbol temperature
Grelec
Luč
Ventilator
Vboklina pečice - Posoda za čiščenje z
vodo
Nosilci rešetk, odstranljivi
Položaji rešetk
Za kolače in piškote. Za peko in
pečenje ali kot posoda za zbiranje
maščobe.
UPRAVLJALNA PLOŠČA
Tipke
Senzorsko polje/Tipka
Funkcija
Opis
MINUS
Za nastavitev časa.
URA
Za nastavitev časovne funkcije.
PLUS
Za nastavitev časa.
Prikazovalnik
A
B
C
A. Časovne funkcije
B. Programska ura
C. Časovna funkcija
40
PRED PRVO UPORABO
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Za nastavitev časa si oglejte
poglavje »Časovne funkcije«.
Prvo čiščenje
Iz pečice odstranite vso opremo in
odstranljive nosilce rešetk.
Oglejte si poglavje »Vzdrževanje in
čiščenje«.
Pred prvo uporabo očistite pečico in
opremo.
Opremo in odstranljive nosilce rešetk
namestite nazaj v prvotni položaj.
Predgrevanje
Pred prvo uporabo prazno pečico
predhodno ogrevajte.
Za funkcijo: Vroči zrak PLUS si
oglejte poglavje »Vsakodnevna
uporaba, Nastavitev funkcije:
Vroči zrak PLUS«.
1. Nastavite funkcijo
. Nastavite
najvišjo temperaturo.
2. Pečica naj deluje eno uro.
3. Nastavite funkcijo
. Nastavite
najvišjo temperaturo.
4. Pečica naj deluje 15 minut.
5. Nastavite funkcijo
. Nastavite
najvišjo temperaturo.
6. Pečica naj deluje 15 minut.
7. Pečico izklopite in pustite, da se
ohladi.
Pripomočki se lahko segrejejo bolj kot
običajno. Pečica lahko oddaja neprijetne
vonjave in dim. V prostoru poskrbite za
zadostno zračenje.
VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Gumbi, ki jih lahko potisnete
nazaj
Za uporabo naprave pritisnite gumb.
Gumb izskoči.
Nastavitev funkcije pečice
1. Obrnite gumb za funkcije pečice, da
izberete funkcijo pečice.
2. Obrnite upravljalni gumb za izbiro
temperature.
Lučka zasveti, ko pečica deluje.
3. Pečico izklopite tako, da obrnete gumb
za funkcije pečice v položaj za izklop.
Funkcije pečice
Funkcija pe‐
čice
Uporaba
Pečica je izklopljena.
Položaj za iz‐
klop
Za vklop luči brez funkci‐
je pečice.
Osvetlitev
Vroči zrak
PLUS / Čiš‐
čenje z vodo
Za dodajanje vlage med
pripravo hrane. Za dose‐
ganje prave barve in
hrustljave skorje med pe‐
ko. Za večjo sočnost med
segrevanjem.
Oglejte si poglavje
»Vzdrževanje in čišče‐
nje« za dodatne informa‐
cije o: Aqua Clean
41
Funkcija pe‐
čice
Vlažno peče‐
nje
Gretje spodaj
Vroči zrak
Infra pečenje
Veliki Žar
Uporaba
Ta funkcija je zasnovana
za varčevanje z energijo
med pečenjem. Za navo‐
dila za kuhanje si oglejte
poglavje »Namigi in na‐
sveti«, Vlažno pečenje.
Med pečenjem morajo bi‐
ti vrata zaprta, da se
funkcija ne prekine in da
se zagotovi delovanje pe‐
čice z največjo energijsko
učinkovitostjo. Ko upo‐
rabljate to funkcijo, se
lahko temperatura v peči‐
ci razlikuje od nastavlje‐
ne. Moč segrevanja se
lahko zmanjša. Za sploš‐
na priporočila za varče‐
vanje z energijo si oglejte
poglavje »Energijska
učinkovitost«, Varčevanje
z energijo. Ta funkcija je
bila uporabljena za sklad‐
nost z razredom energij‐
ske učinkovitosti v skladu
z EN 60350-1.
Funkcija pe‐
čice
Funkcija pice
Uporaba
Za peko pice. Za močno
zapečenost in hrustljavo
dno.
Za peko in pečenje jedi
na eni višini.
Gretje zgoraj/
spodaj
Nastavitev funkcije:Vroči zrak
PLUS
Ta funkcija poveča vlažnost med
pečenjem.
OPOZORILO! Nevarnost
opeklin in poškodb naprave.
Sproščena vlaga lahko povzroči opekline.
Po koncu izvajanja funkcije vrata previdno
odprite.
1. Vboklino pečice napolnite z vodo iz
pipe.
Za peko tort s hrustljavim
dnom ter za vlaganje hra‐
ne.
Za sočasno pečenje na
do treh višinah pečice in
sušenje živil.
Temperaturo nastavite za
20 - 40 °C nižje kot pri
funkciji Gretje zgoraj/
spodaj.
Za pečenje večjih kosov
mesa ali perutnine s
kostmi na eni višini. Za
gratiniranje in dodatno
zapečenost.
Za peko velike količine
ploskih jedi in za popeka‐
nje kruha.
V vboklino pečice lahko natočite
največ 250 ml.
Vboklino pečice napolnite z vodo
samo, ko je pečica hladna.
POZOR! Vbokline pečice
ne polnite ponovno med
peko ali ko je pečica vroča.
2. Nastavite funkcijo:
.
3. Obrnite upravljalni gumb, da nastavite
temperaturo.
4. Predhodno segrevajte prazno pečico
10 minut, da ustvarite vlago.
5. Postavite hrano v pečico.
Oglejte si poglavje »Namigi in nasveti«.
Med pečenjem ne odpirajte vrat pečice.
42
6. Gumb za funkcije pečice obrnite v
položaj za izklop za izklop pečice.
7. Odstranite vodo iz vbokline pečice.
OPOZORILO! Preden
odstranite preostalo vodo iz
vbokline pečice, se
prepričajte, da je pečica
hladna.
ČASOVNE FUNKCIJE
Razpredelnica časovnih funkcij
Časovna funkcija
Uporaba
ČAS
Za nastavitev, spreminjanje ali preverjanje časa.
TRAJANJE
Za nastavitev trajanja delovanja naprave.
KONEC
Za nastavitev časa izklopa naprave.
ZAMIK VKLOPA
Za kombiniranje funkcij TRAJANJE in KONEC.
ODŠTEVALNA
URA
Za nastavitev odštevanja časa. Ta funkcija ne vpliva na delo‐
vanje naprave. ODŠTEVALNO URO lahko nastavite kadarko‐
li, tudi ko je naprava izklopljena.
Nastavitev časa. Spreminjanje
časa
Pred uporabo pečice morate nastaviti čas.
utripa, ko napravo priključite na
električno omrežje, če pride do izpada
električne energije ali ko programska ura
ni nastavljena.
Pritisnite
ali
za nastavitev pravega
časa.
Po približno petih sekundah se utripanje
konča, prikazovalnik pa prikazuje
nastavljen čas.
Če želite spremeniti čas, pritiskajte ,
dokler ne začne utripati .
Nastavitev TRAJANJA
1. Nastavite funkcijo in temperaturo
pečice.
2. Pritiskajte , dokler ne začne utripati
.
3. Pritisnite
ali , da nastavite
TRAJANJE.
Na prikazovalniku se prikaže
.
4. Ko čas poteče, utripa
in oglasi se
zvočni signal. Naprava se samodejno
izklopi.
5. Zvočni signal lahko izklopite s
pritiskom poljubne tipke.
6. Obrnite gumb za funkcije pečice in
gumb za nastavitev temperature v
položaj za izklop.
Nastavitev KONCA
1. Nastavite funkcijo in temperaturo
pečice.
2. Pritiskajte , dokler ne začne utripati
.
3. Pritisnite
ali , da nastavite čas.
Na prikazovalniku se prikaže
.
4. Ko čas poteče, utripa
in oglasi se
zvočni signal. Naprava se samodejno
izklopi.
43
5. Signal lahko izklopite s pritiskom
poljubne tipke.
6. Obrnite gumb za funkcije pečice in
gumb za nastavitev temperature v
položaj za izklop.
Nastavitev ZAMIKA VKLOPA
1. Nastavite funkcijo in temperaturo
pečice.
2. Pritiskajte , dokler ne začne utripati
.
3. Pritisnite
ali , da nastavite čas za
funkcijo TRAJANJE.
4. Pritisnite .
ali , da nastavite čas za
5. Pritisnite
funkcijo KONEC.
6. Za potrditev pritisnite .
Naprava se pozneje samodejno vklopi,
deluje toliko časa, kolikor je nastavljen čas
za funkcijo TRAJANJE, in se nato izklopi
ob času, ki je nastavljen za funkcijo
KONEC. Ob nastavljenem času se oglasi
zvočni signal.
7. Naprava se samodejno izklopi. Signal
lahko izklopite s pritiskom poljubne
tipke.
8. Obrnite gumb za funkcije pečice in
gumb za nastavitev temperature v
položaj za izklop.
Nastavljanje ODŠTEVALNE URE
1. Pritiskajte , dokler ne začne utripati
.
2. Pritisnite
ali , da nastavite
potreben čas.
Odštevalna ura se samodejno zažene po
petih sekundah.
3. Ko nastavljen čas poteče, se oglasi
zvočni signal. Zvočni signal lahko
izklopite s pritiskom poljubne tipke.
4. Gumba za nastavitev funkcije in
temperature obrnite v položaj za
izklop.
Preklic časovnih funkcij
1. Pritiskajte , dokler ne začne utripati
indikator želene funkcije.
2. Pritisnite in držite .
Časovna funkcija se po nekaj sekundah
izklopi.
UPORABA DODATNE OPREME
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Vstavljanje pripomočkov
Mreža za pečenje:
Mrežo potisnite med vodili nosilca rešetk
in poskrbite, da bodo nogice obrnjene
navzdol.
Globok pekač:
globok pekač potisnite med vodili nosilca
rešetk.
44
Rešetka in globok pekačskupaj:
globok pekač potisnite med vodili nosilca
rešetk in mrežo za pečenje na vodilih
zgoraj.
Majhna zareza na vrhu poveča
varnost. Zareze so tudi
varovala pred prevračanjem.
Visok rob okrog mreže
preprečuje zdrs posode.
DODATNE FUNKCIJE
Ventilator za hlajenje
Varnostni termostat
Ko pečica deluje, se samodejno vklopi
ventilator za hlajenje, ki ohranja površine
pečice hladne. Če pečico izklopite, lahko
ventilator za hlajenje deluje, dokler se
pečica ne ohladi.
Nepravilno delovanje pečice ali okvarjeni
deli lahko povzročijo nevarno pregrevanje.
Za preprečitev tega ima pečica varnostni
termostat, ki prekine dovod napajalne
napetosti. Ko se temperatura zniža, se
pečica ponovno samodejno vklopi.
NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Temperature in časi pečenja v
razpredelnicah so le smernice.
Odvisni so od recepta,
kakovosti in količine
uporabljenih sestavin.
Priporočila za pečenje
Pečica ima pet položajev rešetk.
Položaje rešetk štejte od spodaj navzgor.
Lastnosti vaše pečice so lahko drugačne,
kot so bile lastnosti prejšnje. V
razpredelnicah spodaj se nahajajo
standardne nastavitve za temperaturo,
čas pečenja in položaj rešetk.
Če za določen recept ne najdete
nastavitev, poiščite podobne.
Pečica ima poseben sistem kroženja
zraka, ki neprestano obnavlja paro. To
omogoča pripravo jedi v vlažnem okolju,
zato ostanejo živila sočna v notranjosti in
hrustljava navzven. Skrajša čas pečenja in
zmanjša porabo energije.
Peka tort
Vrat pečice ne odpirajte pred iztekom 3/4
časa pečenja.
Če uporabljate dva pekača sočasno, med
njima pustite en nivo prazen.
Peka mesa in rib
Če pečete hrano z veliko maščobe,
uporabite globok pekač, da preprečite
nastanek madežev, ki jih ni mogoče
odstraniti.
Preden meso razrežete, počakajte
približno 15 minut, da sok ne izteče.
45
Če želite med pečenjem mesa preprečiti
nastanek prevelike količine dima, v globok
pekač nalijte nekaj vode. Za preprečitev
kondenzacije dima dolijte vodo vsakokrat,
ko izpari.
V začetku med pripravo opazujte potek.
Pri uporabi te naprave poiščite nastavitve
(nastavitev gretja, čas priprave itd.), ki
najbolj ustrezajo vaši posodi, receptom in
količinam.
Čas priprave
Čas priprave je odvisen od vrste hrane,
njene strukture in količine.
Vroči zrak PLUS
Uporabite drugi položaj rešetk.
Uporabite pekač.
TORTE/PECIVO/KRUHKI
(ml)
(°C)
(min.)
Piškoti / Čajni kolački / Rogljički
100
150 - 180
10 - 20
Fokača
100
200 - 210
10 - 20
Pica
100
230
10 - 20
Žemlje
100
200
20 - 25
Kruh
100
180
35 - 40
Češpljev kolač / Jabolčna pita / Cimetovi zvit‐
ki, pečeni v tortnem modelu
100 - 150
160 - 180
30 - 60
Dodajte 150 ml vode, če ni navedeno
drugače.
REGENERACIJA ŽIVIL
ROKI
ZAMRZNJENI PRIPRAVLJENI OB‐
(min.)
Žemlje
10 - 20
(°C)
(min.)
Kruh
15 - 25
Pica
200 - 210
10 - 20
Fokača
15 - 25
Rogljički
170 - 180
15 - 25
meso
15 - 25
Lazanja,
dodajte
200 ml
180 - 200
35 - 50
Testenine
15 - 25
Pica
15 - 25
Riž
15 - 25
Zelenjava
15 - 25
Dodajte 100 ml vode.
Nastavite temperaturo na 110 °C.
Dodajte 200 ml vode.
46
Uporabite stekleno posodo za peko.
PEČENJE
PEČENJE
Goveja pe‐
čenka
(°C)
(min.)
200
50 - 60
(°C)
(min.)
Piščanec
210
60 - 80
Pečena svi‐
njina
180
65 - 80
Peka peciva in pečenje mesa
PECIVO
Gretje zgoraj/
spodaj
Vroči zrak
(min.)
(°C)
(°C)
Recepti za
umešano te‐
sto
170
2
160
3 (2 in 4)
45 - 60
Model za
torte
Kolač iz
krhkega testa
170
2
160
3 (2 in 4)
20 - 30
Model za
torte
Smetanova
ali skutna tor‐
ta
170
1
165
2
60 - 80
Model za
torte, Ø
26 cm
Zavitek
175
3
150
2
60 - 80
Pekač za
pecivo
Kolač z mar‐
melado
170
2
165
2
30 - 40
Model za
torte, Ø
26 cm
Božični kolač,
Predhodno
ogrejte praz‐
no pečico.
160
2
150
2
90 120
Model za
torte, Ø
20 cm
Češpljev ko‐
lač, Predhod‐
no ogrejte
prazno peči‐
co.
175
1
160
2
50 - 60
Model za
kruh
47
PECIVO
Gretje zgoraj/
spodaj
Vroči zrak
(min.)
(°C)
(°C)
Mafini
170
3
140 150
3
20 - 30
Pekač za
pecivo
Mafini, dva
nivoja
-
-
140 150
2 in 4
25 - 35
Pekač za
pecivo
Mafini, trije
nivoji
-
-
140 150
1, 3 in 5
30 - 45
Pekač za
pecivo
Drobno peci‐
vo
140
3
140 150
3
30 - 35
Pekač za
pecivo
Drobno peci‐
vo, dva nivoja
-
-
140 150
2 in 4
35 - 40
Pekač za
pecivo
Drobno peci‐
vo, trije nivoji
-
-
140 150
1, 3 in 5
35 - 45
Pekač za
pecivo
Beljakovi po‐
ljubčki
120
3
120
3
80 100
Pekač za
pecivo
Beljakovi po‐
ljubčki, dva
nivoja, Pred‐
hodno ogrejte
prazno peči‐
co.
-
-
120
2 in 4
80 100
Pekač za
pecivo
Žemlje, Pred‐
hodno ogrejte
prazno peči‐
co.
190
3
190
3
12 - 20
Pekač za
pecivo
Ėclair
190
3
170
3
25 - 35
Pekač za
pecivo
Ėclair, dva ni‐
voja
-
-
170
2 in 4
35 - 45
Pekač za
pecivo
Pite
180
2
170
2
45 - 70
Model za
torte, Ø
20 cm
48
PECIVO
Gretje zgoraj/
spodaj
Vroči zrak
(min.)
(°C)
Bogata sad‐
na torta
160
(°C)
1
150
2
110 120
Model za
torte, Ø
24 cm
Predhodno ogrejte prazno pečico.
KRUH IN PICA
Gretje zgoraj/
spodaj
Vroči zrak
(min.)
(°C)
(°C)
Bel kruh, 1 - 2
kosa, 0,5 kg
vsak
190
1
190
1
60 - 70
-
Rženi kruh,
Predhodno se‐
grevanje ni po‐
trebno.
190
1
180
1
30 - 45
Model za
kruh
Žemlje, 6 - 8 že‐
melj
190
2
180
2 (2 in
4)
25 - 40
Pekač za
pecivo
Pica
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Emajliran
pladenj
Čajni kolački
200
3
190
3
10 - 20
Pekač za
pecivo
Predhodno ogrejte prazno pečico.
Uporabite tortni model.
49
KOLAČI
Gretje zgoraj/spodaj
Vroči zrak
(min.)
(°C)
(°C)
Narastek s testeninami,
Predhodno segrevanje ni
potrebno.
200
2
180
2
40 - 50
Zelenjavni narastek,
Predhodno segrevanje ni
potrebno.
200
2
175
2
45 - 60
Pite (quiche)
180
1
180
1
50 - 60
Lazanja
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Kaneloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Uporabite drugi položaj rešetk.
Uporabite mrežo za pečenje.
MESO
Gretje zgoraj/
spodaj
Vroči zrak
(min.)
(°C)
(°C)
Govedina
200
190
50 - 70
Svinjina
180
180
90 - 120
Teletina
190
175
90 - 120
Goveja pečenka po angleško, manj
zapečena
210
200
50 - 60
Goveja pečenka po angleško, srednje
zapečena
210
200
60 - 70
Goveja pečenka po angleško, dobro
zapečena
210
200
70 - 75
50
MESO
Gretje zgoraj/
spodaj
Vroči zrak
(min.)
(°C)
(°C)
Svinjsko pleče s kožo
180
2
170
2
120 - 150
Svinjska krača, 2 kosa
180
2
160
2
100 - 120
Jagnje-stegno
190
2
175
2
110 - 130
Cel piščanec
220
2
200
2
70 - 85
Cel puran
180
2
160
2
210 - 240
Cela raca
175
2
220
2
120 - 150
Cela gos
175
2
160
1
150 - 200
Zajec, razrezan na kose
190
2
175
2
60 - 80
Zajec, razrezan na kose
190
2
175
2
150 - 200
Cel fazan
190
2
175
2
90 - 120
Uporabite drugi položaj rešetk.
RIBE
Gretje zgoraj/
spodaj
Vroči zrak
(min.)
(°C)
(°C)
Postrv / Orada, 3 - 4 ribe
190
175
40 - 55
Tuna / Losos, 4 - 6 filejev
190
175
35 - 60
Žar
Predhodno ogrejte prazno pečico.
Uporabite četrti položaj rešetk.
Žar z najvišjo nastavitvijo temperature.
51
ŽAR
(kg)
(min.)
1. stran
(min.)
2. stran
Zrezki iz pljučne pečenke, 4 kosi
0.8
12 - 15
12 - 14
Goveji zrezek, 4 kosi
0.6
10 - 12
6-8
Klobase, 8
-
12 - 15
10 - 12
Svinjski kotleti, 4 kosi
0.6
12 - 16
12 - 14
Piščanec, polovica, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab, 4
-
10 - 15
10 - 12
Piščančje prsi, 4 kosi
0.4
12 - 15
12 - 14
Burgerji, 6
0.6
20 - 30
-
Ribji file, 4 kosi
0.4
12 - 14
10 - 12
Popečeni obloženi kruhki, 4 - 6
-
5-7
-
Popečen kruh, 4 - 6
-
2-4
2-3
Infra pečenje
Predhodno ogrejte prazno pečico.
Uporabite prvi ali drugi položaj rešetk.
GOVEDINA
Za izračun časa pečenja pomnožite čas iz
spodnje razpredelnice z debelino fileja (v
centimetrih).
(°C)
(min.)
170 180
8 - 10
(°C)
(min.)
Pleče/ Vrat/Šun‐
ka, 1 - 1,5 kg
160 180
90 - 120
Kotleti/ Rebrca, 1
- 1,5 kg
170 180
60 - 90
Goveja pečenka
ali file, dobro za‐
pečen
GOVEDINA
(°C)
(min.)
Goveja pečenka
ali file, manj za‐
pečen
190 200
5-6
Goveja pečenka
ali file, srednje
zapečen
180 190
6-8
SVINJINA
52
PERUTNINA
SVINJINA
(°C)
(min.)
Mesna štruca,
0,75 - 1 kg
160 170
50 - 60
Svinjska krača,
predhodno kuha‐
na, 0,75 - 1 kg
150 170
90 - 120
TELETINA
(°C)
(min.)
Telečja pečenka,
1 kg
160 180
90 - 120
Telečja krača, 1,5
- 2 kg
160 180
120 150
JAGNJETINA
(°C)
(min.)
Perutnina, porci‐
je, 0,2 - 0,25 kg
vsaka
200 220
30 - 50
Piščanec, polovi‐
ca, 0,4 - 0,5 kg
vsaka
190 210
35 - 50
Piščanec, pita‐
nec, 1 - 1,5 kg
190 210
50 - 70
Raca, 1,5 - 2 kg
180 200
80 - 100
Gos, 3,5 - 5 kg
160 180
120 180
Puran, 2,5 - 3,5
kg
160 180
120 150
Puran, 4 - 6 kg
140 160
150 240
RIBA (DUŠENA)
(°C)
(min.)
Jagnječje stegno/
Pečena jagnjeti‐
na, 1 - 1,5 kg
150 170
100 120
Jagnječji hrbet, 1
- 1,5 kg
160 180
40 - 60
Cela riba, 1 - 1,5
kg
(°C)
(min.)
210 220
40 - 60
Sušenje - Vroči zrak
Pekač prekrijte s proti maščobi odpornim
papirjem ali papirjem za peko.
Za boljše rezultate pečico izklopite po
polovici časa sušenja, odprite vrata in za
dokončanje sušenja pustite, da se ohlaja
čez noč.
Za en pekač uporabite tretji položaj rešetk.
Za dva pekača uporabite prvi in četrti
položaj rešetk.
53
ZELENJAVA
SADJE
(°C)
(h)
Fižol
60 - 70
6-8
Marelice
8 - 10
Paprika
60 - 70
5-6
Jabolčni krhlji
6-8
Jušna zelenjava
60 - 70
5-6
Hruške
6-9
Gobe
50 - 60
6-8
Zelišča
40 - 50
2-3
Nastavite temperaturo na 60 - 70 °C.
(h)
Vlažno pečenje - priporočeni
pripomočki
Uporabite temne in neodbojne pekače in
posode. Bolje vsrkavajo toploto od svetlih
barvnih in odbojnih posod.
SADJE
(h)
Slive
8 - 10
Posoda za pico
Pekač za peko
Temen, neodbojen
premer 28 cm
Temen, neodbojen
premer 26 cm
Vlažno pečenje
Za najboljše rezultate upoštevajte
priporočila, navedena v spodnji
razpredelnici.
Majhne po‐
sodice za
pečenje in
serviranje
Keramika
premer 8 cm,
višina 5 cm
Model za testo za
kolač
Temen, neodbojen
premer 28 cm
54
(°C)
(min.)
Buhtlji, 12 kosov
Pekač ali prestrezna
posoda
175
3
40 - 50
Kruhki/Žemlje, 9
kosov
Pekač ali prestrezna
posoda
180
2
35 - 45
Pizza, zamrz‐
njena, 0,35 kg
mreža za pečenje
180
2
45 - 55
Rulada
Pekač ali prestrezna
posoda
170
2
30 - 40
Rjavčki (brow‐
nies)
Pekač ali prestrezna
posoda
170
2
45 - 50
Soufflé, 6 kosov
Keramični ramekini na
mreži za pečenje
190
3
45 - 55
Testo za kolač
Model za testo za kolač
na mreži za pečenje
180
2
35 - 45
Viktorijin kolač
Posoda za peko na
mreži za pečenje
170
2
35 - 50
Poširana riba,
0,3 kg
Pekač ali prestrezna
posoda
180
2
35 - 45
Cela riba, 0,2 kg
Pekač ali prestrezna
posoda
180
3
25 - 35
Ribji file, 0,3 kg
Posoda za pico na mre‐
ži za pečenje
170
3
30 - 40
Poširano meso,
0,25 kg
Pekač ali prestrezna
posoda
180
3
35 - 45
Šašlik, 0,5 kg
Pekač ali prestrezna
posoda
180
3
40 - 50
Piškoti, 16 ko‐
sov
Pekač ali prestrezna
posoda
150
2
30 - 45
Makroni, 20 ko‐
sov
Pekač ali prestrezna
posoda
180
2
45 - 55
Mafini, 12 kosov
Pekač ali prestrezna
posoda
170
2
30 - 40
Slano pecivo,
16 kosov
Pekač ali prestrezna
posoda
170
2
35 - 45
55
(°C)
(min.)
Piškoti iz krhke‐
ga testa, 20 ko‐
sov
Pekač ali prestrezna
posoda
150
2
40 - 50
Kolački, 8 kosov
Pekač ali prestrezna
posoda
170
2
30 - 40
Zelenjava, poši‐
rana, 0,4 kg
Pekač ali prestrezna
posoda
180
2
35 - 45
Vegetarijanska
omleta
Posoda za pico na mre‐
ži za pečenje
180
3
35 - 45
Mediteranska
zelenjava, 0,7
kg
Pekač ali prestrezna
posoda
180
4
35 - 45
Informacije za preizkuševalne
inštitute
Preizkusi v skladu z IEC 60350-1.
(°C)
(min.)
Drobno
pecivo,
20 ko‐
sov na
pekač
Gretje zgo‐
raj/spodaj
Pekač
za peci‐
vo
3
170
20 - 30
-
Drobno
pecivo,
20 ko‐
sov na
pekač
Vroči zrak
Pekač
za peci‐
vo
3
150 160
20 - 35
-
Drobno
pecivo,
20 ko‐
sov na
pekač
Vroči zrak
Pekač
za peci‐
vo
2 in
4
150 160
20 - 35
-
56
(°C)
(min.)
Jabolč‐
na pita,
2 mode‐
la Ø 20
cm
Gretje zgo‐
raj/spodaj
Mreža
za pe‐
čenje
2
180
70 - 90
-
Jabolč‐
na pita,
2 mode‐
la Ø 20
cm
Vroči zrak
Mreža
za pe‐
čenje
2
160
70 - 90
-
Biskvit,
tortni
model
Ø 26
cm
Gretje zgo‐
raj/spodaj
Mreža
za pe‐
čenje
2
170
40 - 50
Pečico 10 minut
predhodno se‐
grevajte.
Biskvit,
tortni
model
Ø 26
cm
Vroči zrak
Mreža
za pe‐
čenje
2
160
40 - 50
Pečico 10 minut
predhodno se‐
grevajte.
Biskvit,
tortni
model
Ø 26
cm
Vroči zrak
Mreža
za pe‐
čenje
2 in
4
160
40 - 60
Pečico 10 minut
predhodno se‐
grevajte.
Masleni
piškoti
Vroči zrak
Pekač
za peci‐
vo
3
140 150
20 - 40
-
Masleni
piškoti
Vroči zrak
Pekač
za peci‐
vo
2 in
4
140 150
25 - 45
-
Masleni
piškoti
Gretje zgo‐
raj/spodaj
Pekač
za peci‐
vo
3
140 150
25 - 45
-
Pope‐
čen
kruh, 4 6 kosov
Žar
Mreža
za pe‐
čenje
4
maks
.
2 - 3 minute
prva stran; 2
- 3 minute
druga stran
Pečico 3 minute
predhodno se‐
grevajte.
57
Goveji
burger,
6 ko‐
sov, 0,6
kg
Žar
Mreža
za pe‐
čenje in
pre‐
strezna
ponev
4
(°C)
(min.)
maks
.
20 - 30
Mrežo za peče‐
nje postavite na
četrti, prestrezno
ponev pa na tretji
nivo pečice. Hra‐
no obrnite po po‐
lovici časa peče‐
nja.
Pečico 3 minute
predhodno se‐
grevajte.
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Opombe glede čiščenja
Sprednji del pečice očistite z mehko krpo, toplo vodo in blagim čistilom.
Za čiščenje kovinskih površin uporabite namensko čistilo.
Trdovratnejše madeže očistite s posebnim čistilom za pečice.
Čistilna
sredstva
Notranjost pečice očistite po vsaki uporabi. Nakopičena maščoba ali drugi
ostanki hrane lahko povzročijo požar. Pri ponvi za žar je nevarnost večja.
Vsakodnev‐
na uporaba
Vlaga lahko v pečici ali na steklenih vratih kondenzira. Če želite zmanjšati
kondenzacijo, vklopite pečico 10 minut pred začetkom priprave hrane. Po
vsaki uporabi notranjost posušite z mehko krpo.
Vso opremo očistite po vsaki uporabi in pustite, da se posuši. Uporabite
mehko krpo s toplo vodo in čistilno sredstvo. Pripomočkov ne pomivajte v po‐
mivalnem stroju.
Pripomočki
Pripomočkov s premazom proti prijemanju ne čistite z agresivnimi čistili, os‐
trimi predmeti ali v pomivalnem stroju.
58
Pečice iz nerjavnega jekla ali
aluminija
Vrata pečice čistite le z vlažno krpo ali
gobico. Posušite z mehko krpo.
Nikoli ne uporabljajte jeklene volne, kislin
ali abrazivnih sredstev, ki bi lahko
poškodovala površino pečice. Na enak
način očistite upravljalno ploščo na pečici.
Čiščenje vbokline pečice
Pri čiščenju se odstranijo ostanki apnenca
s spodnjega dela pečice po peki s paro.
Za funkcijo: Vroči zrak PLUS
priporočamo čiščenje vsaj na
pet do deset ciklov peke.
1. V vboklino na dnu pečice vlijte 250 ml
belega kisa.
Uporabite največ 6-odstotni kis brez
dodatkov.
2. Kis naj 30 minut pri temperaturi okolja
raztaplja ostanke apnenca.
3. Notranjost pečice očistite s toplo vodo
in mehko krpo.
Čiščenje tesnil vrat
Redno preverjajte tesnila vrat. Tesnilo vrat
se nahaja na okvirju notranjosti pečice.
Pečice ne uporabljajte, če je tesnilo vrat
poškodovano. Obrnite se na pooblaščeni
servisni center.
Za čiščenje tesnil vrat si oglejte splošne
informacije o čiščenju.
Odstranjevanje: nosilcev rešetk
Preden začnete s čiščenjem pečice,
odstranite nosilce rešetk.
POZOR! Pri odstranjevanju
nosilcev rešetk bodite previdni.
1. Sprednji del nosilca rešetke povlecite
stran od stranske stene.
2. Zadnji del nosilca rešetke potegnite s
stranskih sten in ga odstranite.
1
2
Odstranjeno opremo namestite v
obratnem zaporedju.
Aqua Clean
Ta postopek čiščenja uporablja vlago za
pomoč pri odstranjevanju preostalih
delcev maščobe in hrane iz pečice.
1. V vboklino na dnu pečice vlijte 200 ml
vode.
.
2. Nastavite funkcijo:
3. Nastavite temperaturo na 90 °C.
4. Pečica naj deluje 30 minut.
5. Izklopite pečico.
6. Ko se pečica ohladi, notranjost osušite
z mehko krpo.
OPOZORILO! Prepričajte
se, da je pečica hladna,
preden se jo dotaknete.
Obstaja nevarnost opeklin.
Odstranjevanje in nameščanje
vrat
Vrata pečice so sestavljena iz dveh
steklenih plošč. Za čiščenje lahko
snamete vrata pečice in notranje steklene
plošče. Preden odstranite steklene plošče,
preberite celotna navodila »
Odstranjevanje in nameščanje vrat«.
59
Če poskušate odstraniti
notranjo stekleno ploščo,
preden odstranite vrata pečice,
se lahko vrata zaprejo.
POZOR! Pečice ne uporabljajte
brez notranje steklene plošče.
1. V celoti odprite vrata in poiščite tečaj
na desni strani vrat.
2. Z izvijačem dvignite in povsem obrnite
desni vzvod tečaja.
5. Vrata pečice zaprite do polovice do
prvega položaja odpiranja. Potem jih
dvignite in povlecite naprej ter snemite
s tečajev.
3. Poiščite tečaj na levi strani vrat.
6. Vrata položite na mehko krpo na trdno
površino.
7. Primite okvir vrat (B) na zgornjem robu
vrat na obeh straneh in pritisnite
navznoter, da sprostite zaponko.
4. Dvignite in povsem obrnite vzvod na
levem tečaju.
2
B
1
8. Okvir vrat potegnite k sebi in ga
odstranite.
60
9. Držite stekleno ploščo vrat za zgornji
rob in jo previdno izvlecite. Poskrbite,
da steklene plošče povsem zdrsnejo iz
nosilcev.
Zamenjava žarnice
OPOZORILO! Nevarnost
električnega udara.
Žarnica je lahko vroča.
1. Izklopite pečico.
Počakajte, da se pečica ohladi.
2. Pečico izključite iz napajanja.
3. Na dno pečice položite krpo.
10. Steklene plošče očistite z vodo in
milom. Temeljito jih osušite. Steklenih
plošč ne pomivajte v pomivalnem
stroju.
Ko končate s čiščenjem, namestite
stekleno ploščo in vrata pečice.
Površina natisa mora biti obrnjena proti
notranjosti vrat. Po namestitvi se
prepričajte, da površina natisa na okvirju
steklene plošče ni hrapava na dotik.
Ko je okvir vrat pravilno nameščen, se
zasliši klik.
POZOR! Halogensko žarnico
vedno prijemajte s krpo, da se
ostanki maščobe ne bi zapekli
nanjo.
Luč zadaj
1. Steklen pokrov žarnice obrnite in ga
snemite.
2. Očistite steklen pokrov.
3. Žarnico zamenjajte z ustrezno žarnico,
odporno proti visoki temperaturi 300
°C.
4. Namestite steklen pokrov.
Poskrbite, da bo notranja steklena plošča
vstavljena na pravo mesto.
A
ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Pečica se ne segreje.
Pečica je izklopljena.
Vklopite pečico.
Pečica se ne segreje.
Ura ni nastavljena.
Nastavite uro.
Pečica se ne segreje.
Potrebne nastavitve niso na‐
stavljene.
Prepričajte se, da so nasta‐
vitve pravilne.
61
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Pečica se ne segreje.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varoval‐
ka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico.
Na živilih in v notranjosti pe‐
čice se nabirata para in kon‐
denz.
Hrano ste predolgo pustili v
pečici.
Po zaključku peke jedi ne
puščajte v pečici dlje kot 15
- 20 minut.
Pečenje ni učinkovito s funk‐
cijo: Vroči zrak PLUS.
Vbokline pečice niste napol‐
nili z vodo.
Oglejte si »Nastavitev funk‐
cije: Vroči zrak PLUS«.
Vklopiti želite funkcijo Vroči
zrak PLUS, a indikator Plus
para ne sveti.
Niste izbrali funkcije pečice,
ki podpira možnost Plus pa‐
ra.
Oglejte si »Nastavitev funk‐
cije: Vroči zrak PLUS«.
Vklopiti želite funkcijo Vroči
zrak PLUS, a indikator Plus
para ne sveti.
Plus para ne deluje.
Izklopite napravo z glavno
varovalko ali zaščitnim stika‐
lom v omarici z varovalkami
in jo ponovno vklopite.
Oglejte si »Nastavitev funk‐
cije: Vroči zrak PLUS«.
Voda v vboklini pečice ne
vre.
Temperatura je prenizka.
Temperaturo nastavite vsaj
na 110 °C.
Oglejte si poglavje »Namigi
in nasveti«.
Voda izteka iz vbokline peči‐
ce.
V vboklini pečice je preveč
vode.
Izklopite pečico in se prepri‐
čajte, da je naprava hladna.
Vodo obrišite s krpo ali go‐
bo. V vboklino pečice dodaj‐
te pravo količino vode. Upo‐
števajte določen postopek.
Na prikazovalniku se prikaže
»12.00«.
Prišlo je do izpada električ‐
nega toka.
Ponastavite uro.
Servisni podatki
Če rešitve težave ne morete najti sami, se
obrnite na prodajalca alipooblaščen
servisni center.
Potrebni podatki za servisni center se
nahajajo na ploščici za tehnične navedbe.
Ploščica za tehnične navedbe se nahaja
na sprednjem okviru notranjosti pečice.
Ploščice za tehnične navedbe ne
odstranjujte iz notranjosti pečice.
62
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
ENERGIJSKA UČINKOVITOST
Informacije o izdelku in informacijski list o izdelku*
Ime dobavitelja
Juno
Identifikacija modela
JB084C0 949499314
Indeks energijske učinkovitosti
95.3
Razred energijske učinkovitosti
A
Poraba energije pri standardni obremenitvi ter običaj‐
nem načinu
0.93 kWh/cikel
Poraba energije pri standardni obremenitvi in načinu z
ventilatorjem
0.81 kWh/cikel
Število prostorov za peko
1
Toplotni vir
Elektrika
Prostornina
72 l
Vrsta pečice
Vgradna pečica
Teža
28.9 kg
* Za Evropsko unijo glede na predpisa EU 65/2014 in 66/2014.
Za Belorusijo glede na STB 2478-2017, dodatek G; STB 2477-2017, prilogi A in B.
Za Ukrajino glede na 568/32020.
Razred energijske učinkovitosti ne velja za Rusijo.
EN 60350-1 - Gospodinjski aparati za kuhanje z elektriko - 1. del: štedilniki, pečice, parne peči‐
ce in žari - Postopki za merjenje učinkovitosti delovanja.
Varčevanje z energijo
Pečica ima funkcije, ki vam
pomagajo varčevati z energijo
med vsakodnevnim pečenjem.
Poskrbite, da bodo vrata med delovanjem
pečice dobro zaprta. Vrat med pečenjem
ne odpirajte prepogosto. Poskrbite, da bo
tesnilo vrat čisto, in preverite, da je dobro
nameščeno.
Uporabljajte kovinsko posodo za boljše
varčevanje z energijo.
Ko je mogoče, pečice ne segrevajte pred
pečenjem.
Presledki med pečenjem več jedi naj bodo
čim krajši.
Priprava hrane z ventilatorjem
Ko je mogoče, uporabljajte funkcije pečice
z ventilatorjem, da prihranite energijo.
63
Akumulirana toplota
Pri pečenju, daljšem od 30 minut, tri do 10
minut pred potekom časa pečenja znižajte
temperaturo pečice na najnižjo stopnjo.
Akumulirana toplota v pečici še naprej
omogoča pečenje.
Vlažno pečenje
Funkcija je zasnovana za varčevanje z
energijo med pečenjem.
Z akumulirano toploto pogrejte ostale jedi.
Ohranjanje jedi toplih
Če želite uporabiti akumulirano toploto in
ohraniti topel obrok, izberite najnižjo
možno nastavitev temperature.
SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
naprav. Naprav, označenih s simbolom ,
ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi
okolje in zdravje ljudi ter reciklirati
odpadke električnih in elektronskih
*
867359269-A-472019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement