Electrolux EOD3H70X User manual

Electrolux EOD3H70X User manual
EOD3H70X
CS
SK
Trouba
Rúra
Návod k použití
Návod na používanie
Get the most out
of your appliance
For quick access to manuals, how-to guides,
support and more through our photo
registration visit electrolux.com/register
2
35
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. INSTALACE........................................................................................................7
4. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................9
5. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................9
6. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...............................................................................10
7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 10
8. FUNKCE HODIN.............................................................................................. 12
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.............................................................................. 14
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE..................................................................................15
11. TIPY A RADY................................................................................................. 15
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 27
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 31
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 32
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné součásti se při použití mohou
zahřát na vysokou teplotu.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se nejprve
přesvědčte, že je spotřebič vypnutý, abyste předešli
riziku úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do
vestavné konstrukce.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky roštů instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
•
•
•
•
•
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Spotřebič nainstalujte na bezpečném
a vhodném místě, které splňuje
požadavky na instalaci.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Před instalací spotřebiče ověřte, zda
se dvířka trouby otevírají bez
omezení.
Spotřebič je vybaven elektrickým
chladicím systémem. Musí být
zapojen do napájecí sítě.
ČESKY
•
Minimální výška
skříňky (minimální
výška skříňky pod
pracovní deskou)
Šířka skříňky
Hloubka skříňky
590 (600) mm
•
560 mm
550 (550) mm
Výška přední části
spotřebiče
594 mm
Výška zadní části
spotřebiče
576 mm
Šířka přední části
spotřebiče
595 mm
Šířka zadní části
spotřebiče
559 mm
Hloubka spotřebiče
569 mm
Vestavná hloubka
spotřebiče
548 mm
Hloubka s
otevřenými dvířky
1022 mm
Minimální velikost
ventilačního otvoru.
Otvor se nachází na
spodní zadní straně
560x20 mm
Délka napájecího
síťového kabelu.
Kabel se nachází v
pravém rohu zadní
strany
1500 mm
Montážní šrouby
4x25 mm
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Připojení k elektrické síti
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
•
5
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete přívodní kabel
vyměnit, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče nebo výklenku pod
spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič
v provozu nebo jsou-li dvířka horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Spotřebič se dodává se síťovou
zástrčkou a napájecím kabelem.
Typy kabelů vhodné pro instalaci ne‐
bo výměnu v Evropě:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Průřez kabelu viz celkový příkon
uvedený na typovém štítku. Můžete
rovněž nahlédnout do tabulky:
6
www.electrolux.com
•
Celkový výkon
(W)
Průřez kabelu
(mm²)
max. 1380
3 x 0.75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1.5
Zemnicí vodič (žlutozelený) musí být
přibližně o 2 cm delší než fázový a
nulový vodič (modrý a hnědý).
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky
trouby.
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela
nevychladne.
2.4 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
ČESKY
•
•
•
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Nečistěte katalytický smalt (je-li
součástí spotřebiče) pomocí čisticích
prostředků.
2.5 Vnitřní osvětlení
•
7
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
•
•
•
•
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3.1 Vestavba
548
21
min. 550
80
60
520
600
18
20
114
589
594
min. 560
595+-1
60
198
5
3
523
20
8
www.electrolux.com
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
3.2 Připevnění trouby ke
skříňce
523
ČESKY
4. POPIS SPOTŘEBIČE
4.1 Celkový pohled
1 2
3
4
5 6
7
8
5
9
4
13
3
10
2
1
11
12
Ovládací panel
Ovladač pečicích funkcí
Kontrolka / symbol napájení
Displej
Ovladač (teploty)
Ukazatel / symbol teploty
S párou
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Vlis vnitřku trouby - Zásobník na
čištění vodou
12 Drážky na rošty, vyjímatelné
13 Polohy roštů
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4.2 Příslušenství
•
•
•
•
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
Hluboký pekáč / plech
Pro pečení moučných jídel a masa,
nebo k zachycování tuku.
Velmi hluboký pekáč
Slouží k přípravě musaky.
Teleskopické výsuvy
Pro rošty a plechy na pečení.
5. OVLÁDACÍ PANEL
5.1 Tlačítka
Senzorové tlačítko / tla‐
čítko
Popis
Slouží k nastavení času.
Slouží k nastavení funkce hodin.
Slouží k nastavení času.
K zapnutí funkce Pravý horký vzduch PLUS.
9
10
www.electrolux.com
5.2 Displej
A
B
C
A. Funkce hodin
B. Časovač
C. Funkce hodin
6. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Nastavení Denního času viz kapitola
„Funkce hodin“.
6.1 První čištění
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství
a vyjímatelné drážky na rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
6.2 Předehřátí
1. Nastavte funkci . Nastavte
maximální teplotu.
2. Nechte troubu pracovat jednu
hodinu.
3. Nastavte funkci . Nastavte
maximální teplotu.
4. Nechte troubu pracovat 15 minut.
5. Nastavte funkci
. Nastavte
maximální teplotu.
6. Nechte troubu pracovat 15 minut.
7. Troubu vypněte a nechte ji
vychladnout.
Příslušenství se může zahřát více než
obvykle. Z trouby může vycházet zápach
a kouř. Zajistěte v místnosti dostatečné
větrání.
Před prvním použitím prázdnou troubu
předehřejte.
Ohledně funkce: True Fan
Cooking PLUS viz část
„Denní používání“,
Nastavení funkce True Fan
Cooking PLUS.
7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Zasunovací ovladače
Chcete-li spotřebič použít, stiskněte
ovladač. Ovladač se vysune.
7.2 Nastavení pečicí funkce
1. Otočením ovladačem pečicích funkcí
zvolíte pečicí funkci.
2. Otočením ovladače zvolte teplotu.
Kontrolka se rozsvítí, když je trouba v
provozu.
3. Jestliže chcete troubu vypnout,
otočte ovladačem pečicích funkcí do
polohy vypnuto.
ČESKY
7.3 Pečicí funkce
Funkce trou‐ Použití
by
Trouba je vypnutá.
Poloha Vy‐
pnuto
Funkce trou‐ Použití
by
Vlhký kon‐
vekční
vzduch
K zapnutí osvětlení.
osvětlení
K pečení jídel na třech
úrovních současně a k
sušení potravin.
Nastavte teplotu trouby
o 20 - 40 °C nižší než
při použití funkce Horní/
spodní ohřev.
Pravý horký K dodání vlhkosti bě‐
vzduch / True hem přípravy. K získání
Fan Cooking správné barvy a
PLUS / Čiště‐ křupavé kůrky při peče‐
ní. K zajištění větší
ní vodou
šťavnatosti při ohřevu.
Další informace o funkci
Čištění vodou naleznete
v kapitole „Čištění a
údržba“.
11
Tato funkce slouží k
úspoře energie při pe‐
čení. Pokyny k přípravě
viz kapitola „Tipy a ra‐
dy“, Vlhký konvekční
vzduch. Dvířka trouby
by měla být během pe‐
čení zavřená, aby nedo‐
šlo k přerušení funkce a
aby trouba fungovala co
nejúsporněji. Při použití
této funkce se teplota
ve vnitřku trouby může
lišit od nastavené teplo‐
ty. Může dojít ke sníže‐
ní tepelného výkonu.
Obecná doporučení
ohledně úspory energie
viz kapitola „Energetic‐
ká účinnost“, Úspora
energie. Tato funkce
byla použita ke splnění
energetické třídy dle
normy EN 60350-1.
K pečení koláčů s
křupavým spodkem a
Spodní ohřev zavařování potravin.
K rozmrazování potra‐
vin (zeleniny a ovoce).
Rozmrazová‐ Doba rozmrazování zá‐
visí na množství a vel‐
ní
ikosti zmražených po‐
travin.
Velkoplošný
Gril
Turbo gril
Pizza
Ke grilování tenkých ku‐
sů potravin ve velkém
množství a opékání
chleba.
K pečení velkých kusů
masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni.
K zapékání a pečení
dozlatova.
K pečení pizzy. K inten‐
zivnějšímu opečení do‐
zlatova a dosažení
křupavého spodku.
12
www.electrolux.com
Naplňte vlis vnitřku trouby vodou
pouze tehdy, když je trouba chladná.
Funkce trou‐ Použití
by
K pečení moučných jí‐
del a masa na jedné
Horní/spodní úrovni trouby.
ohřev
7.4 Nastavení funkce:True Fan
Cooking PLUS
Tato funkce zvyšuje vlhkost během
přípravy.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
Vlhkost může způsobit popálení. Po
ukončení funkce opatrně otevřete dvířka.
1. Naplňte vlis vnitřku trouby vodou z
kohoutku.
Maximální objem vlisu vnitřku trouby
je 250 ml.
POZOR!
Neplňte vlis vnitřku
trouby vodou během
přípravy jídla nebo když
je trouba horká.
2. Nastavte funkci:
.
3. Stiskněte: Plus Steam .
Funkce je kompatibilní pouze s funkcí:
True Fan Cooking PLUS.
Kontrolka se rozsvítí.
4. Nastavte teplotu otočením ovladače.
5. Předehřejte prázdnou troubu po dobu
10 minut k vytvoření vlhkosti.
6. Vložte jídlo do trouby.
Viz kapitola „Tipy a rady“.
Během přípravy neotvírejte dvířka trouby.
7. Jestliže chcete troubu vypnout,
otočte ovladačem pečicích funkcí do
polohy vypnuto, stiskněte Plus Steam
.
Kontrolka zhasne.
8. Odstraňte vodu z vlisu vnitřku trouby.
VAROVÁNÍ!
Před odstraněním vody z
vlisu vnitřku trouby se
ujistěte, že je trouba
vychladlá.
8. FUNKCE HODIN
8.1 Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Použití
DENNÍ ČAS
K nastavení, změně nebo kontrole denního času.
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky provozu spotřebiče.
UKONČENÍ
Slouží k nastavení doby vypnutí spotřebiče.
ODLOŽENÝ
START
Slouží ke spojení funkce TRVÁNÍ a UKONČENÍ.
MINUTKA
K nastavení odpočítávání času. Tato funkce nemá žá‐
dný vliv na provoz spotřebiče. Funkci MINUTKA můžete
zapnout kdykoliv; i u vypnutého spotřebiče.
ČESKY
8.2 Nastavení času. Změna
času
Před použitím trouby musíte nastavit čas.
Po připojení spotřebiče k elektrické síti,
po výpadku elektrické energie nebo neníbliká.
li nastaven časovač,
nebo
a nastavte správný
Stiskněte
čas.
Asi po pěti sekundách blikání přestane a
na displeji se zobrazí nastavený denní
čas.
Ke změně denního času opakovaně
stiskněte
, dokud nezačne blikat
.
8.3 Nastavení funkce TRVÁNÍ
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
, dokud
.
3. Použijte
nebo
času TRVÁNÍ.
k nastavení
Na displeji se zobrazí
.
4. Po uplynutí času začne blikat
a
zazní zvukový signál. Spotřebič se
automaticky vypne.
5. Chcete-li zvukový signál vypnout,
stiskněte libovolné tlačítko.
6. Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy
vypnuto.
8.4 Nastavení funkce
UKONČENÍ
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
, dokud
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
3. Použijte
času.
nebo
Na displeji se zobrazí
.
k nastavení
.
a
4. Po uplynutí času začne blikat
zazní zvukový signál. Spotřebič se
automaticky vypne.
5. Chcete-li signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
6. Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy
vypnuto.
13
8.5 Nastavení ODLOŽENÉHO
STARTU
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
3. Použijte
nebo
času TRVÁNÍ.
4. Stiskněte
, dokud
.
k nastavení
.
5. Použijte
nebo
času UKONČENÍ.
k nastavení
6. Potvrďte stisknutím .
Spotřebič se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu TRVÁNÍ a
vypne se v nastavený čas UKONČENÍ.
Po uplynutí nastaveného času zazní
zvukový signál.
7. Spotřebič se automaticky vypne.
Chcete-li signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
8. Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy
vypnuto.
8.6 Nastavení funkce MINUTKA
1. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
, dokud
.
2. Použijte
nebo
k nastavení
potřebného času.
Funkce Minutka se po pěti sekundách
spustí automaticky.
3. Po uplynutí nastaveného času zazní
zvukový signál. Chcete-li zvukový
signál vypnout, stiskněte libovolné
tlačítko.
4. Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy
vypnuto.
8.7 Zrušení funkce hodin
1. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat ukazatel požadované
funkce.
2. Stiskněte a podržte .
Funkce hodin by měla zhasnout během
několika sekund.
14
www.electrolux.com
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek
roštů a ujistěte se, že nožičky směřují
dolů.
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto
zářezy také fungují jako
zařízení proti překlopení.
Vysoký okraj kolem roštu
slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
9.2 Teleskopické výsuvy
Hluboký pekáč / plech:
hluboký pekáč / plech zasuňte mezi
drážky zvolené úrovně roštu.
Instalační pokyny pro
teleskopické výsuvy si
uschovejte pro budoucí
použití.
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání
nebo vytahování roštů.
POZOR!
Teleskopické výsuvy
nemyjte v myčce nádobí.
Teleskopické výsuvy ničím
nemažte.
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
hluboký pekáč / plech zasuňte mezi
drážky zvolené úrovně roštu a tvarovaný
rošt v drážkách nad nimi.
1. Pravý i levý teleskopický výsuv zcela
vytáhněte.
°C
ČESKY
2. Na teleskopické výsuvy položte
tvarovaný rošt a opatrně je zasuňte
do trouby.
15
Před tím, než zavřete dvířka trouby, se
ujistěte, že jste teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do trouby.
°C
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
10.1 Chladicí ventilátor
10.2 Bezpečnostní termostat
Když je trouba v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch trouby chladný. Jestliže
troubu vypnete, bude chladicí ventilátor
pokračovat v chlazení až do úplného
ochlazení trouby.
Nesprávná obsluha trouby nebo vadné
součásti mohou způsobit nebezpečné
přehřátí. Aby se tomu zabránilo, je tato
trouba vybavena bezpečnostním
termostatem, který přeruší napájení. Po
poklesu teploty se trouba opět
automaticky zapne.
11. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy přípravy v tabulkách jsou
pouze orientační. Závisí na receptu,
kvalitě a množství použitých přísad.
11.1 Doporučení k pečení
Trouba má pět poloh roštů.
Polohy roštů v troubě se počítají zdola.
Vaše trouba může péct jinak, než jak jste
byli zvyklí u staré trouby. V tabulkách
níže jsou uvedena standardní nastavení
teploty, doby přípravy a polohy roštu.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
Velmi hluboký pekáč nevkládejte na
nejnižší polohu roštu.
Tato trouba je vybavena speciálním
systémem, který zajišťuje oběh vzduchu
a stálou recyklaci páry. Tento systém
umožňuje pečení a vaření v páře, takže
jídla jsou uvnitř měkká a na povrchu mají
kůrčičku. Zkracuje dobu přípravy a také
snižuje spotřebu energie.
Pečení moučníků
Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou 3/4
času nutného k pečení.
Jestliže do trouby vložíte dva plechy na
pečení, musí být mezi plechy jedna
úroveň drážek volná.
Pečení masa a ryb
Při pečení velmi tučného jídla použijte
hluboký pekáč / plech, aby se v troubě
nevytvořily skvrny, které by již nemusely
jít odstranit.
16
www.electrolux.com
Před podáváním nechte maso odpočívat
asi 15 minut, a teprve potom ho krájejte,
aby nevytekla šťáva.
Do hlubokého pekáče / plechu nalijte
trochu vody, aby se při pečení tolik
nekouřilo. Kondenzaci kouře zabráníte
dolitím vody pokaždé, když se odpaří.
Doby přípravy
Doba přípravy záleží na druhu potravin,
jejich konzistenci a množství.
Nejprve sledujte průběh pečení a jeho
výsledek. Postupně si najděte nejlepší
nastavení (nastavení teploty, dobu
pečení, apod.) pro nádobí, recepty a
množství potravin, které s tímto
spotřebičem používáte.
11.2 True Fan Cooking PLUS
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte plech na pečení.
KOLÁČE / PEČIVO / CHLÉB
(ml)
(°C)
(min)
Sušenky / Čajové koláčky / Croissanty
100
150 - 180
10 - 20
Italský chléb Focaccia
100
200 - 210
10 - 20
Pizza
100
230
10 - 20
Bagety/kaiserky
100
200
20 - 25
Chléb
100
180
35 - 40
160 - 180
30 - 60
Švestkový koláč / Jablečný koláč /
100 - 150
Skořicové rolky pečené v koláčové formě
Použijte 150 ml vody, není-li uvedeno
jinak.
OHŘEV JÍDLA
MRAŽENÁ HOTOVÁ JÍDLA
(min)
(°C)
(min)
Bagety/kaiserky
10 - 20
Pizza
200 - 210
10 - 20
Chléb
15 - 25
Croissanty
170 - 180
15 - 25
Italský chléb Focaccia 15 - 25
Lasagne,
použijte
200 ml
180 - 200
35 - 50
maso
15 - 25
Těstoviny
15 - 25
Pizza
15 - 25
Rýže
15 - 25
Zelenina
15 - 25
Použijte 100 ml vody.
Nastavte teplotu 110 °C.
ČESKY
Použijte 200 ml vody.
Použijte skleněnou zapékací mísu.
PEČENÍ MASA
PEČENÍ MASA
(°C)
(min)
Hovězí peče‐ 200
ně
50 - 60
(°C)
(min)
Kuře
210
60 - 80
Vepřová pe‐
čeně
180
65 - 80
11.3 Pečení moučných jídel a masa
MOUČNÍKY
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Šlehané re‐
cepty
170
2
160
3 (2 a 4)
45 - 60
Koláčová
forma
Křehké těsto
170
2
160
3 (2 a 4)
20 - 30
Koláčová
forma
Tvarohový
koláč s pod‐
máslím
170
1
165
2
60 - 80
Koláčová
forma, Ø
26 cm
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Mísa na
pečení
Marmeládový 170
dort
2
165
2
30 - 40
Koláčová
forma, Ø
26 cm
Jemná bá‐
bovka,
předehřejte
prázdnou
troubu
160
2
150
2
90 - 120
Koláčová
forma, Ø
20 cm
Švestkový ko‐ 175
láč,
předehřejte
prázdnou
troubu
1
160
2
50 - 60
Forma na
chleba
17
18
www.electrolux.com
MOUČNÍKY
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Muffin
170
3
140 - 150 3
20 - 30
Mísa na
pečení
Muffin, dvě
úrovně
-
-
140 - 150 2 a 4
25 - 35
Mísa na
pečení
Muffin, tři
úrovně
-
-
140 - 150 1, 3 a 5
30 - 45
Mísa na
pečení
Sušenky
140
3
140 - 150 3
30 - 35
Mísa na
pečení
Sušenky, dvě úrovně
-
140 - 150 2 a 4
35 - 40
Mísa na
pečení
Sušenky, tři
úrovně
-
-
140 - 150 1, 3 a 5
35 - 45
Mísa na
pečení
Pusinky
120
3
120
3
80 - 100
Mísa na
pečení
Pusinky, dvě
úrovně,
předehřejte
prázdnou
troubu
-
-
120
2a4
80 - 100
Mísa na
pečení
Žemle,
předehřejte
prázdnou
troubu
190
3
190
3
12 - 20
Mísa na
pečení
Banánky
190
3
170
3
25 - 35
Mísa na
pečení
Banánky, dvě úrovně
-
170
2a4
35 - 45
Mísa na
pečení
Ploché koláče 180
s náplní
2
170
2
45 - 70
Koláčová
forma, Ø
20 cm
Bohatý ovoc‐
ný koláč
1
150
2
110 120
Koláčová
forma, Ø
24 cm
160
Předehřejte prázdnou troubu.
ČESKY
19
CHLÉB A PIZZA
Horní/spodní ohřev Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Bílý chléb, 1 - 2
kusy, 0,5 kg
každý
190
1
190
1
60 - 70
-
Žitný chléb,
předehřátí není
zapotřebí
190
1
180
1
30 - 45
Forma na
chleba
Bagety/kaiserky, 190
6 - 8 kusů
2
180
2 (2 a 4)
25 - 40
Mísa na
pečení
Pizza
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Smaltova‐
ný plech
Čajové koláčky
200
3
190
3
10 - 20
Mísa na
pečení
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte koláčovou formu.
KOLÁČE S NÁPLNÍ
Horní/spodní ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Těstovinový nákyp,
předehřátí není
zapotřebí
200
2
180
2
40 - 50
Zeleninový nákyp,
předehřátí není
zapotřebí
200
2
175
2
45 - 60
Lotrinský slaný koláč
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Zapečené cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte tvarovaný rošt.
20
www.electrolux.com
MASO
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Hovězí
200
190
50 - 70
Vepřové
180
180
90 - 120
Telecí
190
175
90 - 120
Anglický rostbíf, nepropečený
210
200
50 - 60
Anglický rostbíf, středně propečený 210
200
60 - 70
Anglický rostbíf, dobře propečený
200
70 - 75
210
MASO
Horní/spodní ohřev Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Vepřové plecko, s kůží
180
2
170
2
120 - 150
Vepřové nožičky, 2 kusy
180
2
160
2
100 - 120
Jehněčí kýta
190
2
175
2
110 - 130
Celé kuře
220
2
200
2
70 - 85
Celá krůta
180
2
160
2
210 - 240
Celá kachna
175
2
220
2
120 - 150
Celá husa
175
2
160
1
150 - 200
Králík, naporcovaný
190
2
175
2
60 - 80
Zajíc, naporcovaný
190
2
175
2
150 - 200
Celý bažant
190
2
175
2
90 - 120
Použijte druhou polohu roštu.
ČESKY
21
RYBY
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Pstruh / Pražma, 3 - 4 ryby
190
175
40 - 55
Tuňák / Losos, 4 - 6 filetů
190
175
35 - 60
11.4 Gril
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte čtvrtou polohu roštu.
Gril s maximálním nastavením teploty.
GRIL
(kg)
(min)
1. strana
(min)
2. strana
Hovězí svíčková, 4 kusy
0,8
12 - 15
12 - 14
Hovězí steak, 4 kusy
0,6
10 - 12
6-8
Klobásy, 8
-
12 - 15
10 - 12
Vepřové kotlety, 4 kusy
0,6
12 - 16
12 - 14
Půlka kuřete, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebaby, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kuřecí prsa, 4 kusy
0,4
12 - 15
12 - 14
Hamburgery, 6
0,6
20 - 30
-
Rybí filé, 4 kusy
0,4
12 - 14
10 - 12
Toasty, 4 - 6
-
5-7
-
Topinky, 4 - 6
-
2-4
2-3
11.5 Turbo gril
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte první nebo druhou polohu roštu.
Pro výpočet doby pečení vynásobte čas
uvedený v tabulce níže počtem
centimetrů tloušťky masa.
22
www.electrolux.com
JEHNĚČÍ
HOVĚZÍ
(°C)
(°C)
(min)
(min)
Hovězí pečeně
190 - 200 5 - 6
nebo filet, nepro‐
pečený
Jehněčí kýta /
Jehněčí pečeně,
1 - 1,5 kg
150 - 170 100 - 120
Hovězí pečeně
180 - 190 6 - 8
nebo filet,
středně propeče‐
ný
Jehněčí hřbet, 1
- 1,5 kg
160 - 180 40 - 60
Hovězí pečeně
nebo filet, dobře
propečený
170 - 180 8 - 10
DRŮBEŽ
(°C)
VEPŘOVÉ
(°C)
(min)
Plecko / Krkovi‐
160 - 180 90 - 120
ce / Kýta v celku,
1 - 1,5 kg
Kotlety / Vepřová 170 - 180 60 - 90
žebírka, 1 - 1,5
kg
Sekaná, 0,75 - 1
kg
160 - 170 50 - 60
Vepřové koleno, 150 - 170 90 - 120
předvařené, 0,75
- 1 kg
(min)
Kusy drůbeže,
každá 0,2 - 0,25
kg
200 - 220 30 - 50
Půlka kuřete,
každá 0,4 - 0,5
kg
190 - 210 35 - 50
Kuře, brojler, 1 1,5 kg
190 - 210 50 - 70
Kachna, 1,5 - 2
kg
180 - 200 80 - 100
Husa, 3,5 - 5 kg
160 - 180 120 - 180
Krůta, 2,5 - 3,5
kg
160 - 180 120 - 150
Krůta, 4 - 6 kg
140 - 160 150 - 240
RYBY (DUŠENÉ)
TELECÍ
(°C)
(min)
Telecí pečeně, 1
kg
160 - 180 90 - 120
Telecí koleno,
1,5 - 2 kg
160 - 180 120 - 150
(°C)
Celá ryba, 1 1,5 kg
(min)
210 - 220 40 - 60
ČESKY
23
11.6 Rozmrazování
(kg)
Doba rozmra‐ Další čas roz‐
zování (min)
mrazování (min)
Kuře
1
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na ob‐
rácený talířek ve
velkém talíři. V po‐
lovině doby obraťte.
maso
1
100 - 140
20 - 30
0,5
90 - 120
V polovině doby ob‐
raťte.
Smetana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smetanu lze snad‐
no ušlehat, i když
jsou v ní ne zcela
rozmražené kous‐
ky.
Pstruh
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Máslo
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Zdobený dort
1,4
60
60
-
11.7 Sušení - Pravý horký
vzduch
ZELENINA
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem na
pečení.
Lepších výsledků dosáhnete, když
troubu v polovině doby sušení zastavíte,
otevřete dvířka a necháte ji na jednu noc
vychladnout před dokončením sušení.
Pro jeden plech použijte třetí polohu
roštu.
Pro dva plechy použijte první a třetí
polohu roštu.
(°C)
(h)
Papriky
60 - 70
5-6
Polévková zeleni‐
na
60 - 70
5-6
Houby
50 - 60
6-8
Byliny
40 - 50
2-3
Nastavte teplotu 60 - 70 °C.
ZELENINA
OVOCE
Fazole
(°C)
(h)
60 - 70
6-8
(h)
Švestky
8 - 10
24
www.electrolux.com
11.8 Vlhký konvekční vzduch doporučená příslušenství
OVOCE
Používejte formy a nádoby z tmavého
kovu a s povrchovou vrstvou. Pohlcují
teplo lépe než nádoby ze světlého kovu
a s reflexní úpravou.
(h)
Meruňky
8 - 10
Jablečné plátky
6-8
Hrušky
6-9
Pečicí šálky
Plech na pizzu
Zapékací mísa
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
Tmavý, nereflexní
Průměr 26 cm
Sklokeramika
Průměr 8 cm,
výška 5 cm
Dortový korpus
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
11.9 Vlhký konvekční vzduch
Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li
se řídit doporučenou dobou pečení v
tabulce níže.
(°C)
(min)
Sladké pečivo,
12 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
175
3
40 - 50
Pečivo, 9 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
180
2
35 - 45
Pizza, mražená, tvarovaný rošt
0,35 kg
180
2
45 - 55
Roláda
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
170
2
30 - 40
Sušenka brow‐
nie
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
170
2
45 - 50
ČESKY
(°C)
Suflé, 6 kusů
(min)
keramické pečicí šálky 190
na tvarovaný rošt
3
45 - 55
Koláčový kor‐
dortový korpus na tva‐ 180
pus z piškotové‐ rovaný rošt
ho těsta
2
35 - 45
Piškotový dort
zapékací mísa na tva‐
rovaný rošt
170
2
35 - 50
Pošírovaná ry‐
ba, 0,3 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
180
2
35 - 45
Celá ryba, 0,2
kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
180
3
25 - 35
Rybí filé, 0,3 kg
plech na pizzu na tva‐
rovaný rošt
170
3
30 - 40
Pošírované ma‐ plech na pečení nebo
so, 0,25 kg
pekáč na zachycení
tuku
180
3
35 - 45
Šašlik, 0,5 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
180
3
40 - 50
Sušenky, 16 ku‐ plech na pečení nebo
sů
pekáč na zachycení
tuku
150
2
30 - 45
Makronky, 20
kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
180
2
45 - 55
Muffin, 12 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
170
2
30 - 40
Slané pečivo,
16 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
170
2
35 - 45
Sušenky z
křehkého těsta,
20 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
150
2
40 - 50
Ovocné koláč‐
ky, 8 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
170
2
30 - 40
25
26
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Zelenina, poší‐
rovaná, 0,4 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
180
2
35 - 45
Vegetariánská
omeleta
plech na pizzu na tva‐
rovaný rošt
180
3
35 - 45
Středomořská
plech na pečení nebo
zelenina, 0,7 kg pekáč na zachycení
tuku
180
4
35 - 45
11.10 Informace pro zkušebny
Testy podle normy IEC 60350-1.
(°C)
(min)
Malé ko‐ Horní/spod‐ Plech na 3
láčky, 20 ní ohřev
pečení
kousků
na plech
170
20 - 30
-
Malé ko‐ Pravý horký Plech na 3
láčky, 20 vzduch
pečení
kousků
na plech
150 160
20 - 35
-
Malé ko‐ Pravý horký Plech na 2 a 4
láčky, 20 vzduch
pečení
kousků
na plech
150 160
20 - 35
-
Jablečný Horní/spod‐ Tvarova‐ 2
koláč, 2 ní ohřev
ný rošt
formy, Ø
20 cm
180
70 - 90
-
Jablečný Pravý horký Tvarova‐ 2
koláč, 2 vzduch
ný rošt
formy, Ø
20 cm
160
70 - 90
-
Piškoto‐ Horní/spod‐ Tvarova‐ 2
vý koláč, ní ohřev
ný rošt
v koláčo‐
vé formě
Ø26 cm
170
40 - 50
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
ČESKY
27
(°C)
(min)
Piškoto‐ Pravý horký Tvarova‐ 2
vý koláč, vzduch
ný rošt
v koláčo‐
vé formě
Ø26 cm
160
40 - 50
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
Piškoto‐ Pravý horký Tvarova‐ 2 a 4
vý koláč, vzduch
ný rošt
v koláčo‐
vé formě
Ø26 cm
160
40 - 60
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
Máslové
sušenky
Pravý horký Plech na 3
vzduch
pečení
140 150
20 - 40
-
Máslové
sušenky
Pravý horký Plech na 2 a 4
vzduch
pečení
140 150
25 - 45
-
Máslové
sušenky
Horní/spod‐ Plech na 3
ní ohřev
pečení
140 150
25 - 45
-
Topinky,
4 - 6 ku‐
sů
Gril
Tvarova‐ 4
ný rošt
max.
2 - 3 minuty z Předehřejte trou‐
jedné strany; bu po dobu 3 mi‐
2 - 3 minuty z nut.
druhé strany
Hovězí
Gril
hambur‐
ger, 6
kusů, 0,6
kg
Tvarova‐ 4
ný rošt a
odkapá‐
vací
plech
max.
20 - 30
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Tvarovaný rošt
vložte na čtvrtou
úroveň a odka‐
pávací plech na
třetí úroveň trou‐
by. V polovině
přípravy jídlo ot‐
očte.
Předehřejte trou‐
bu po dobu 3 mi‐
nut.
28
www.electrolux.com
12.1 Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku
teplé vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte speciální čisticí prostředek.
Čisticí
prostředky
Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění
trouby.
Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Hromadění mastnoty či
zbytků jídel může způsobit požár. Riziko je vyšší u grilovacího peká‐
če.
Každodenní
použití
V troubě nebo na skleněných panelech dvířek se může srážet
vlhkost. Ke snížení kondenzace troubu před přípravou jídla vždy na
10 minut předehřejte. Osušte vnitřek měkkým hadrem po každém
použití.
Vyčistěte všechno příslušenství po každém použití a nechte jej vysu‐
šit. Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem. Neči‐
stěte příslušenství v myčce nádobí.
Nepřilnavé příslušenství nečistěte agresivními čisticími prostředky,
Příslušenstv ostrými předměty nebo je nemyjte v myčce nádobí.
í
12.2 Trouby z nerezové oceli
nebo hliníku
Dvířka trouby čistěte pouze vlhkým
hadříkem nebo houbou. Osušte je
měkkým hadříkem.
Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky,
kyseliny nebo abrazivní (pískové)
prostředky, protože by mohly poškodit
povrch trouby. Ovládací panel vyčistěte
se stejnou opatrností.
12.3 Čištění vlisu vnitřku trouby
Tímto čisticím postupem se odstraní
zbytkový vodní kámen z vlisu vnitřku
trouby po přípravě jídel pomocí páry.
Ohledně funkce: True Fan
Cooking PLUS
doporučujeme provádět
čisticí postup alespoň
každých 5 - 10 programů
přípravy jídel.
1. Do vlisu na dně vnitřku trouby nalijte
250 ml bílého octa.
Použijte maximálně 6% ocet bez
jakýchkoliv přísad.
2. Nechte ocet rozpustit zbytkový vodní
kámen při pokojové teplotě po dobu
30 minut.
3. Vnitřek trouby umyjte vlažnou vodou
a měkkým hadrem.
12.4 Čištění dveřního těsnění
Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte.
Těsnění je umístěno kolem rámu dvířek
trouby. Troubu nepoužívejte, je-li těsnění
dvířek poškozeno. Kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Při čištění těsnění dvířek trouby se řiďte
všeobecnými informacemi ohledně
čištění spotřebiče.
12.5 Jak vyjmout: drážky na
rošty
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
ČESKY
POZOR!
Při odstraňování drážek na
rošty buďte opatrní.
1. Odtáhněte přední část drážek na
rošty od stěny trouby.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
1
2
Vyjmuté příslušenství instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
29
12.7 Odstranění a instalace
dvířek
Dvířka trouby jsou osazena dvěma
skleněnými panely. Dvířka trouby a
vnitřní skleněný panel lze za účelem
čištění demontovat. Před demontáží
skleněných panelů si přečtěte celou
kapitolu „Odstranění a instalace dvířek“.
Jestliže se pokusíte
vytáhnout vnitřní skleněný
panel předtím, než
odstraníte dvířka trouby,
mohou se dvířka náhle
zavřít.
POZOR!
Troubu bez vnitřního
skleněného panelu
nepoužívejte.
1. Dvířka zcela otevřete a zaměřte se
na dveřní závěs na pravé straně
dvířek.
2. Pomocí šroubováku nadzdvihněte a
otočte páčku pravého závěsu dvířek.
Zarážky na vysunovacích
drážkách musí směřovat
dopředu.
12.6 Čištění vodou
Tento čisticí proces využívá vlhkost k
usnadnění odstranění zachyceného tuku
a zbytků jídel z trouby.
1. Do vlisu na dně vnitřku trouby nalijte
200 ml vody.
2.
3.
4.
5.
6.
Nastavte funkci:
a stiskněte .
Nastavte teplotu 90 °C.
Nechte troubu pracovat 30 minut.
Vypněte troubu.
Jakmile je trouba chladná, vysušte
její vnitřek pomocí měkkého hadru.
VAROVÁNÍ!
Než se trouby dotknete,
ujistěte se, že je
chladná. Hrozí
nebezpečí popálení.
3. Zaměřte se na dveřní závěs na levé
straně dvířek.
30
www.electrolux.com
7. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
2
B
1
4. Zvedněte a zcela otočte páčku na
levém závěsu.
5. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (do poloviny). Pak dvířka
zdvihněte a vytáhněte směrem
dopředu z jejich umístění.
8. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
9. Uchopte skleněný panel dvířek za
horní okraj a opatrně jej vytáhněte
ven. Ujistěte se, že sklo zcela
sklouzne z držáků.
10. Skleněné panely omyjte vodou se
saponátem. Skleněné panely pečlivě
osušte. Skleněné panely nemyjte v
myčce nádobí.
Po vyčištění skleněný panel a dvířka
trouby opět nasaďte.
Oblast potisku skla musí směřovat k
vnitřní straně dvířek. Po instalaci se dále
ujistěte, že povrch rámu tohoto
skleněného panelu není na potisku skla
na dotek drsný.
Při správné instalaci dveřní lišta
zacvakne.
Ujistěte se, že jste vnitřní skleněný panel
usadili do správné polohy.
A
6. Dvířka položte na pevnou plochu na
měkkou látku.
ČESKY
12.8 Jak vyměnit: Osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
Žárovka může být horká.
1. Vypněte troubu. Počkejte, dokud
trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
31
Zadní žárovka
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
POZOR!
Halogenovou žárovku vždy
držte v kusu látky, aby na
jejím povrchu nedošlo k
připálení mastnoty.
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná
nastavení.
Zkontrolujte, zda jsou na‐
stavení správná.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka spaluje
opakovaně, obraťte se na
autorizovaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě
déle než 15 - 20 minut.
Pečení pomocí funkce
True Fan Cooking PLUS
nevede k dobrému výsled‐
ku.
Nezapnuli jste správně
funkci True Fan Cooking
PLUS pomocí tlačítka S
párou.
Viz „Nastavení funkce True
Fan Cooking PLUS“.
Pečení pomocí funkce
True Fan Cooking PLUS
nevede k dobrému výsled‐
ku.
Vlis vnitřku trouby jste ne‐
naplnili vodou.
Viz „Nastavení funkce True
Fan Cooking PLUS“.
32
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Chcete zapnout funkci Pra‐ Nezvolili jste pečicí funkci,
vý horký vzduch PLUS, ale která podporuje funkci S
nerozsvítí se kontrolka S
párou.
párou.
Viz „Nastavení funkce True
Fan Cooking PLUS“.
Chcete zapnout funkci Pra‐ Funkce S párou nefunguje.
vý horký vzduch PLUS, ale
nerozsvítí se kontrolka S
párou.
Spotřebič vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v po‐
jistkové skříňce.
Viz „Nastavení funkce True
Fan Cooking PLUS“.
Voda ve vlisu vnitřku trou‐
by se nevaří.
Teplota je příliš nízká.
Nastavte teplotu na ale‐
spoň 110 °C.
Viz kapitola „Tipy a rady“.
Z vlisu vnitřku trouby vyté‐
ká voda.
Ve vlisu vnitřku trouby je
příliš mnoho vody.
Vypněte troubu a ujistěte
se, že je spotřebič již
chladný. Vodu vytřete hou‐
bou nebo hadříkem. Do vli‐
su vnitřku trouby přilijte
správné množství vody.
Řiďte se specifickým po‐
stupem.
Na displeji se zobrazí
„12.00“.
Došlo k přerušení dodávky Nastavte znovu čas.
elektrického proudu.
13.2 Servisní údaje
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
14.1 Informace o produktu a produktový informační list*
Název dodavatele
Electrolux
ČESKY
Označení modelu
EOD3H70X 949499337
Index energetické účinnosti
95.3
Třída energetické účinnosti
A
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
0.93 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, in‐
tenzivní horkovzdušný režim
0.81 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Hlasitost
72 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
29.9 kg
33
*Pro Evropskou unii v souladu s nařízeními EU 65/2014 a 66/2014.
Pro Běloruskou republiku v souladu s STB 2478-2017, příloha G; STB 2477-2017,
přílohy A a B.
Pro Ukrajinu v souladu s 568/32020.
Třída energetické účinnosti se pro Rusko nepoužívá.
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - část 1: Sporáky, trou‐
by, parní trouby a grily - Metody měření funkce.
14.2 Úspora energie
Trouba je vybavena
funkcemi, které vám
pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve
své poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Je-li to možné, troubu před pečením
nepředehřívejte.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly
co nejkratší.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení. Pečení
nadále zajistí zbytkové teplo uvnitř
trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k
uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší
možné nastavení teploty.
Vlhký konvekční vzduch
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení.
34
www.electrolux.com
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
SLOVENSKY
35
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................36
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 37
3. INŠTALÁCIA.....................................................................................................40
4. POPIS VÝROBKU............................................................................................ 42
5. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................42
6. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................43
7. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 43
8. ČASOVÉ FUNKCIE.......................................................................................... 45
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA..................................................................... 47
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE.................................................................................48
11. TIPY A RADY................................................................................................. 48
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................60
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 64
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 65
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
36
1.
www.electrolux.com
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sa môžu počas používania nahriať.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
37
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
VAROVANIE: Dbajte na to, aby bol spotrebič pred
výmenou žiarovky vypnutý, aby bolo vylúčené
nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do
nábytku určeného na zabudovanie.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Spotrebič nainštalujte na bezpečné a
vhodné miesto, ktoré spĺňa
požiadavky na inštaláciu.
•
•
•
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Pred namontovaním spotrebiča sa
uistite, či sa dvierka rúry otvárajú bez
odporu.
Spotrebič je vybavený elektrickým
chladiacim systémom. Musí sa
používať s napájaním z elektrickej
siete.
Minimálna výška ku‐
chynskej skrinky
(minimálna výška
skrinky pod pracov‐
nou doskou)
Šírka kuchynskej
skrinky
590 (600) mm
560 mm
38
www.electrolux.com
•
Hĺbka kuchynskej
skrinky
550 (550) mm
Výška prednej časti
spotrebiča
594 mm
Výška zadnej časti
spotrebiča
576 mm
Šírka prednej časti
spotrebiča
595 mm
Šírka zadnej časti
spotrebiča
559 mm
Hĺbka spotrebiča
569 mm
Zabudovaná hĺbka
spotrebiča
548 mm
Hĺbka s otvorenými
dvierkami
1022 mm
Minimálna veľkosť
vetracieho otvoru.
Otvor umiestnený
na spodnej zadnej
strane
560x20 mm
1500 mm
Montážne skrutky
4x25 mm
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
•
•
•
•
Dĺžka napájacieho
kábla. Kábel sa na‐
chádza v pravom
rohu na zadnej stra‐
ne
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
•
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča alebo
výklenku pod spotrebičom najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Tento spotrebič sa dodáva s
napájacou zástrčkou a káblom.
Typy káblov použiteľných na inštalá‐
ciu alebo výmenu pre Európu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Prierez kábla určite podľa celkového
príkonu uvedeného na typovom štítku.
Môžete si tiež pozrieť údaje uvedené v
tabuľke:
Celkový príkon
(W)
Prierez kábla
(mm²)
maximálne 1 380
3 x 0.75
SLOVENSKY
Celkový príkon
(W)
Prierez kábla
(mm²)
maximálne 2 300
3x1
maximálne 3 680
3 x 1.5
Uzemňovací kábel (zeleno/žltý kábel)
musí byť o 2 cm dlhší ako fázový a
nulový kábel (modrý a hnedý kábel).
2.3 Používanie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín,
zásahu elektrickým prúdom
alebo výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
•
•
•
•
•
39
– priamo na dno dutiny spotrebiča
nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
spotrebiči nenechávajte vlhký riad
ani potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel
nezatvárajte, kým spotrebič po použití
úplne nevychladne.
2.4 Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
40
www.electrolux.com
•
•
•
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
výrobky, špongie s abrazívnou
vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové
predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
jeho obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite čistiacim prostriedkom.
2.5 Vnútorné osvetlenie
•
Používajte iba žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
2.6 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.1 Zabudovanie
548
21
min. 550
80
60
520
600
18
20
114
589
594
min. 560
595+-1
60
198
5
3
523
20
SLOVENSKY
548
70
60
41
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
3.2 Upevnenie rúry k linke
523
42
www.electrolux.com
4. POPIS VÝROBKU
4.1 Celkový prehľad
1 2
3
4
5 6
7
8
5
9
4
13
3
10
2
1
11
12
Ovládací panel
Ovládač funkcií ohrevu
Ukazovateľ / symbol prevádzky
Displej
Otočný ovládač (teploty)
Ukazovateľ / symbol teploty
Plus Para
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Priehlbina dutiny – Nádoba na
čistenie vodou
12 Zasúvacia lišta, vyberateľná
13 Úrovne v rúre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4.2 Príslušenstvo
•
•
•
•
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Hlboký pekáč
Na pečenie mäsa a múčnych
pokrmov alebo ako nádoba na
zachytávanie tuku.
Extra hlboký pekáč
Na prípravu musaky.
Teleskopické lišty
Pre rošty a plechy.
5. OVLÁDACÍ PANEL
5.1 Tlačidlá
Senzorové pole / Tlačid‐
lo
Popis
Nastavenie času.
Nastavenie časovej funkcie.
Nastavenie času.
Zapnutie funkcie Teplovzdušné pečenie PLUS.
SLOVENSKY
43
5.2 Displej
A
B
C
A. Časové funkcie
B. Časovač
C. Časová funkcia
6. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Pre nastavenie denného času si pozrite
kapitolu „Časové funkcie“.
6.1 Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie
lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a
čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
1. Nastavte funkciu . Nastavte
maximálnu teplotu.
2. Rúru nechajte spustenú jednu
hodinu.
3. Nastavte funkciu . Nastavte
maximálnu teplotu.
4. Rúru nechajte spustenú 15 minút.
5. Nastavte funkciu
. Nastavte
maximálnu teplotu.
6. Rúru nechajte spustenú 15 minút.
7. Rúru vypnite a nechajte ju
vychladnúť.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Rúra môže produkovať zápach
a dym. Zabezpečte dostatočné vetranie v
miestnosti.
6.2 Predhriatie
Pred prvým použitím prázdnu rúru
predhrejte.
Pre funkciu: True Fan
Cooking PLUS si pozrite
kapitolu „Každodenné
používanie“, Nastavenie
funkcie: True Fan Cooking
PLUS".
7. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Zasúvacie ovládače
Ak chcete spotrebič použiť, stlačte
ovládač. Ovládač sa vysunie.
7.2 Nastavenie funkcie ohrevu
1. Otočením otočného ovládača funkcií
ohrevu nastavte funkciu ohrevu.
2. Otočením otočného ovládača vyberte
teplotu.
Žiarovka sa rozsvieti, keď je rúra v
prevádzke.
44
www.electrolux.com
3. Ak chcete rúru vypnúť, otočte
ovládač funkcií ohrevu do polohy
Vyp.
7.3 Funkcie ohrevu
Funkcia rúry Použitie
na pečenie
Rúra je vypnutá.
Poloha Vy‐
pnuté
Na zapnutie osvetlenia.
Osvetlenie rú‐
ry
Ak chcete piecť až na 3
úrovniach a sušiť potra‐
viny.
Teplotu v rúre nastavte
o 20 – 40 °C nižšiu ako
pre Tradičné pečenie.
Na pridanie vlhkosti po‐
Teplovzdušné čas pečenia. Pre správ‐
pečenie /
ne sfarbenie a chrum‐
True Fan Co‐ kavú kôrku počas peče‐
oking PLUS / nia. Zabraňuje vysuše‐
Čistenie vo‐ niu jedla počas opätov‐
dou
ného zohrievania.
Pozrite si časť „Ošetro‐
vanie a čistenie“ pre
viac informácií o: Čiste‐
nie vodou.
Funkcia rúry Použitie
na pečenie
Táto funkcia je určená
na úsporu energie po‐
Pečenie s vy‐ čas pečenia. Pokyny
užitím vlhko‐ ohľadne pečenia nájde‐
te v kapitole „Rady a ti‐
sti
py“, Pečenie s využitím
vlhkosti. Dvierka rúry
majú byť počas pečenia
zatvorené, aby nedošlo
k prerušeniu funkcie a
aby bola zabezpečená
prevádzka s najvyššou
možnou energetickou
účinnosťou. Keď použi‐
jete túto funkciu, teplota
v dutine sa môže líšiť
od nastavenej teploty.
Výkon ohrevu sa môže
znížiť. Všeobecné od‐
porúčania na úsporu
energie nájdete v kapi‐
tole „Energetická účin‐
nosť", Úspora energie.
Táto funkcia zodpovedá
deklarovanej energetic‐
kej triede spotrebiča
podľa normy EN
60350-1.
Dolný ohrev
Na pečenie koláčov s
chrumkavým korpusom
a na zaváranie.
Na rozmrazenie potra‐
vín (zeleniny a ovocia).
Rozmrazova‐ Čas rozmrazovania zá‐
visí od množstva a veľ‐
nie
kosti mrazených potra‐
vín.
Rýchly Gril
Turbo gril
Na grilovanie veľkého
množstva tenkých kú‐
skov jedla a na prípravu
hrianok.
Na pečenie veľkých ku‐
sov mäsa alebo hydiny
s kosťami na jednej
úrovni. Na gratinovanie
a zapekanie.
SLOVENSKY
Funkcia rúry Použitie
na pečenie
Pizza
Na prípravu pizze. Na
intenzívnejšie zhnednu‐
tie povrchu a chrumka‐
vú spodnú časť.
Na pečenie múčnych je‐
dál a mäsa na jednej
Tradičné pe‐ úrovni.
čenie
7.4 Nastavenie funkcie:True
Fan Cooking PLUS
Táto funkcia zvyšuje vlhkosť počas
pečenia.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenín a poškodenia
spotrebiča.
Uvoľnená vlhkosť môže spôsobiť
popáleniny. Po skončení tejto funkcie
opatrne otvorte dvierka.
1. Priehlbinu vnútorného priestoru rúry
naplňte vodou z vodovodu.
45
Maximálna kapacita priehlbiny
vnútorného priestoru je 250 ml.
Priehlbinu vnútorného priestoru plňte
vodou len vtedy, keď je rúra studená.
UPOZORNENIE!
Priehlbinu vnútorného
priestoru rúry
nenapĺňajte vodou počas
pečenia, ani keď je rúra
horúca.
2. Nastavte funkciu:
.
3. Stlačte: Plus Steam .
Funguje to iba s funkciou: True Fan
Cooking PLUS.
Ukazovateľ sa rozsvieti.
4. Pomocou otočného ovládača
nastavte teplotu.
5. Prázdnu rúru predhrievajte 10 minút,
aby sa vytvorila vlhkosť.
6. Vložte jedlo do rúry.
Pozrite si kapitolu „Tipy a rady“.
Počas s varenia neotvárajte dvierka.
7. Otočte ovládač funkcií ohrevu do
polohy vypnutia a stlačte Plus Steam
na vypnutie rúry.
Ukazovateľ zhasne.
8. Odstráňte vodu z priehlbiny
vnútorného priestoru rúry.
VAROVANIE!
Pred odstránením
zvyšnej vody z priehlbiny
vnútorného priestoru
rúry skontrolujte, či je
rúra studená.
8. ČASOVÉ FUNKCIE
8.1 Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
Použitie
DENNÝ ČAS
Na nastavenie, zmenu alebo kontrolu denného času.
TRVANIE
Na nastavenie, ako dlho má byť spotrebič v prevádzke.
KONIEC
Na nastavene času, kedy sa má spotrebič vypnúť.
POSUNUTÝ
ŠTART
Kombinácia funkcií TRVANIE A KONIEC.
46
www.electrolux.com
Časová funkcia
Použitie
KUCHYNSKÝ
ČASOMER
Na nastavenie času odpočítavania. Táto funkcia nemá
vplyv na prevádzku spotrebiča. KUCHYNSKÝ ČASO‐
MER môžete použiť kedykoľvek, aj vtedy, keď je spotre‐
bič vypnutý.
8.2 Nastavenie času. Zmena
času
Pred prvým použitím rúry je potrebné
nastaviť čas.
bliká, keď zapojíte
Ukazovateľ
spotrebič do elektrickej siete, po výpadku
napájania, alebo ak nie je nastavený
časovač.
alebo
nastavte
Stlačením tlačidla
presný čas.
Približne po piatich sekundách prestane
zobrazený čas blikať a displej bude
zobrazovať nastavený denný čas.
Ak chcete zmeniť denný čas, stláčajte
, kým
nezačne blikať.
8.3 Nastavenie funkcie
TRVANIE
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2. Opakovane stláčajte
, kým
nezačne blikať
.
3. Čas funkcie TRVANIE nastavte
stlačením
alebo
.
Na displeji sa zobrazí symbol
.
4. Keď doba pečenia uplynie, začne
blikať
a zaznie zvukový signál.
Spotrebič sa vypne automaticky.
5. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6. Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač
teploty otočte do vypnutej polohy.
8.4 Nastavenie funkcie
KONIEC
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2. Opakovane stláčajte
, kým
.
nezačne blikať
3. Požadovaný čas nastavte stlačením
alebo
.
Na displeji sa zobrazí symbol
.
4. Keď doba pečenia uplynie, začne
a zaznie zvukový signál.
blikať
Spotrebič sa vypne automaticky.
5. Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6. Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač
teploty otočte do vypnutej polohy.
8.5 Nastavenie funkcie
POSUNUTÝ ŠTART
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2. Opakovane stláčajte
, kým
.
nezačne blikať
3. Požadovaný čas funkcie TRVANIE
nastavte stlačením
alebo
.
4. Stlačte tlačidlo .
5. Požadovaný čas funkcie KONIEC
nastavte stlačením
alebo .
6. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla .
Spotrebič sa neskôr automaticky zapne
na nastavený čas funkcie TRVANIE a
vypne sa pri nastavenom čase funkcie
KONIEC. V nastavený čas zaznie
zvukový signál.
7. Spotrebič sa vypne automaticky.
Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
8. Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač
teploty otočte do vypnutej polohy.
8.6 Nastavenie
KUCHYNSKÉHO ČASOMERA
1. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
, kým
.
alebo
môžete
2. Po stlačení
nastaviť požadovaný čas.
Kuchynský časomer sa spustí
automaticky po piatich sekundách.
SLOVENSKY
3. Keď uplynie nastavený čas, zaznie
zvukový signál. Zvukový signál sa
vypína stlačením ľubovoľného
tlačidla.
4. Otočný ovládač funkcií rúry a otočný
ovládač teploty otočte do vypnutej
polohy.
47
8.7 Zrušenie časových funkcií
1. Opakovane stláčajte tlačidlo , až
kým nezačne blikať ukazovateľ
požadovanej funkcie.
2. Stlačte a podržte tlačidlo .
Časová funkcia sa o niekoľko sekúnd
vypne.
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
9.1 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky
smerujú nadol.
Malé zarážky na vrchu
zvyšujú bezpečnosť. Tieto
zarážky zároveň zabraňujú
prevrhnutiu. Vysoký okraj
okolo roštu zabraňuje
zošmyknutiu kuchynského
riadu z roštu.
9.2 Teleskopické lišty
hlboký pekáč:
hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace lišty
zvolenej úrovne rúry.
Pokyny na inštaláciu
teleskopických líšt si odložte
na budúce použitie.
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
UPOZORNENIE!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.
1. Vytiahnite ľavú a pravú teleskopickú
lištu.
Drôtený rošt spolu shlbokým pekáčom:
hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace lišty
zvolenej úrovne rúry a drôtený rošt medzi
vodiace lišty vo vyššej polohe.
48
www.electrolux.com
°C
2. Drôtený rošt položte na teleskopické
lišty a opatrne ich zasuňte do rúry.
°C
Pred zatvorením dvierok rúry zatlačte
teleskopické lišty úplne do rúry.
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
10.1 Chladiaci ventilátor
Ak je rúra zapnutá, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti,
až kým sa rúra neochladí.
prehriatie. Aby sa tomu predišlo, rúra je
vybavená bezpečnostným termostatom,
ktorý preruší dodávku energie. Po
poklese teploty sa rúra opäť automaticky
zapne.
10.2 Bezpečnostný termostat
Nesprávna prevádzka rúry alebo chybné
súčasti môžu spôsobiť nebezpečné
11. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy varenia uvedené v
tabuľkách sú iba orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu, množstva a kvality
použitých prísad.
11.1 Odporúčania pre pečenie
Rúra ponúka päť úrovní zasunutia
roštov.
Úrovne roštov počítajte od dna vnútra
rúry.
Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak
ako rúra, ktorú ste používali doteraz.
Tabuľky nižšie vám poskytujú štandardné
nastavenia pre teplotu, čas pečenia a
úroveň rúry.
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie
pre podobný recept.
Extra hlboký pekáč nedávajte do
najnižšej úrovne.
Rúra je vybavená špeciálnym systémom,
ktorý zabezpečuje cirkuláciu vzduchu a
neustále recyklovanie pary. Pomocou
tohto systému môžete piecť v parnom
prostredí a pripravovať pokrmy jemné vo
vnútri a chrumkavé na povrchu. To
skracuje čas pečenia aj spotrebu
energie.
Pečenie koláčov
Neotvárajte dvierka rúry pred uplynutím
3/4 nastaveného času pečenia.
SLOVENSKY
Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu
voľnú úroveň.
Pečenie mäsa a rýb
Na prípravu nadmerne mastných
pokrmov použite hlboký pekáč, aby ste
predišli vytvoreniu škvŕn, ktoré môžu byť
trvalé.
Pred krájaním mäsa ho nechajte odstáť
približne 15 minút, aby z neho nevytiekla
šťava.
Aby počas pečenia v rúre nevznikalo
príliš mnoho dymu, pridajte do hlbokého
pekáča trochu vody. Kondenzácii dymu
Čas pečenia
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň,
čas pečenia, atď.) pre kuchynský riad,
recepty a množstvá, ktoré používate.
11.2 True Fan Cooking PLUS
Použite druhú úroveň v rúre.
Použite plech na pečenie.
KOLÁČE / PEČIVO / CHLIEB
(ml)
(°C)
(min)
Sušienky / Pagáče / Croissanty
100
150 - 180
10 - 20
Focaccia
100
200 - 210
10 - 20
Pizza
100
230
10 - 20
Pečivo z chlebového cesta
100
200
20 - 25
Chlieb
100
180
35 - 40
160 - 180
30 - 60
Slivkový koláč / Jablkový koláč / Škorico‐ 100 - 150
vé rožky, pečené vo forme na koláče
Pridajte 150 ml vody, ak nie je uvedené
inak.
MRAZENÉ HOTOVÉ JEDLÁ
49
zabránite, ak vodu pridáte vždy, keď sa
odparí.
Pridajte 100 ml vody.
Teplotu nastavte na 110 °C.
REGENERÁCIA JEDLA
(°C)
(min)
Pizza
200 - 210
10 - 20
170 - 180
15 - 25
Pečivo z chlebového
cesta
10 - 20
Croissanty
Lasagne,
pridajte
200 ml
180 - 200
35 - 50
Chlieb
15 - 25
Focaccia
15 - 25
(min)
50
www.electrolux.com
Použite sklenený pekáč.
REGENERÁCIA JEDLA
PEČENIE MÄSA
(min)
mäso
15 - 25
Cestoviny
15 - 25
Pizza
15 - 25
Ryža
15 - 25
Zelenina
15 - 25
(°C)
(min)
Rozbif
200
50 - 60
Kurča
210
60 - 80
Pečené brav‐ 180
čové
65 - 80
Pridajte 200 ml vody.
11.3 Pečenie mäsa a nemäsových pokrmov
KOLÁČE
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie
(min)
(°C)
Šľahané ce‐
stá
(°C)
170
2
160
3 (2 a 4)
45 - 60
Forma na
tortu
Linecké cesto 170
2
160
3 (2 a 4)
20 - 30
Forma na
tortu
Tvarohový
koláč
170
1
165
2
60 - 80
Forma na
tortu, Ø 26
cm
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Plech na
pečenie
Džemové tor‐ 170
tičky
2
165
2
30 - 40
Forma na
tortu, Ø 26
cm
Vianočka,
prázdnu rúru
predhrejte
160
2
150
2
90 - 120
Forma na
tortu, Ø 20
cm
Slivkový ko‐
175
láč, prázdnu
rúru predhrej‐
te
1
160
2
50 - 60
Forma na
chlieb
SLOVENSKY
51
KOLÁČE
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie
(°C)
(°C)
(min)
Muffiny
170
3
140 - 150 3
20 - 30
Plech na
pečenie
Muffiny, dve
úrovne
-
-
140 - 150 2 a 4
25 - 35
Plech na
pečenie
Muffiny, tri
úrovne
-
-
140 - 150 1, 3 a 5
30 - 45
Plech na
pečenie
Sušienky
140
3
140 - 150 3
30 - 35
Plech na
pečenie
Sušienky, dve úrovne
-
140 - 150 2 a 4
35 - 40
Plech na
pečenie
Sušienky, tri
úrovne
-
-
140 - 150 1, 3 a 5
35 - 45
Plech na
pečenie
Snehové pu‐
sinky
120
3
120
3
80 - 100
Plech na
pečenie
Snehové pu‐
sinky, dve
úrovne,
prázdnu rúru
predhrejte
-
-
120
2a4
80 - 100
Plech na
pečenie
Žemle, prázd‐ 190
nu rúru pred‐
hrejte
3
190
3
12 - 20
Plech na
pečenie
Veterníky
190
3
170
3
25 - 35
Plech na
pečenie
Veterníky,
dve úrovne
-
-
170
2a4
35 - 45
Plech na
pečenie
Plochý koláč
180
2
170
2
45 - 70
Forma na
tortu, Ø 20
cm
Koláč so su‐
šeným ovo‐
cím
160
1
150
2
110 120
Forma na
tortu, Ø 24
cm
Prázdnu rúru predhrejte.
52
www.electrolux.com
CHLIEB A PIZZA
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pe‐
čenie
(min)
(°C)
Biely chlieb, 1 2 kusy, každý
0,5 kg
(°C)
190
1
190
1
60 - 70
-
Ražný chlieb,
190
predohrev nie je
potrebný
1
180
1
30 - 45
Forma na
chlieb
Pečivo z chlebo‐ 190
vého cesta, 6 - 8
rožkov
2
180
2 (2 a 4)
25 - 40
Plech na
pečenie
Pizza
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Smaltova‐
ný plech
Pagáče
200
3
190
3
10 - 20
Plech na
pečenie
Prázdnu rúru predhrejte.
Použite formu na koláče.
ZAPEKANÉ JEDLÁ
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pe‐
čenie
(min)
(°C)
(°C)
Zapekané cestoviny,
predohrev nie je potreb‐
ný
200
2
180
2
40 - 50
Zapekaná zelenina,
predohrev nie je potreb‐
ný
200
2
175
2
45 - 60
Slané koláče
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Použite druhú úroveň v rúre.
SLOVENSKY
Použite drôtený rošt.
MÄSO
Tradičné pečenie Teplovzdušné
pečenie
(min)
(°C)
(°C)
Hovädzie
200
190
50 - 70
Bravčové
180
180
90 - 120
Teľacie mäso
190
175
90 - 120
Krvavý anglický rozbif
210
200
50 - 60
Stredne prepečený anglický rozbif
210
200
60 - 70
Prepečený anglický rozbif
210
200
70 - 75
MÄSO
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pe‐
čenie
(min)
(°C)
(°C)
Bravčové pliecko, s kožou
180
2
170
2
120 - 150
Bravčová nožina, 2 kusy
180
2
160
2
100 - 120
Jahňacie stehno
190
2
175
2
110 - 130
Celé kura
220
2
200
2
70 - 85
Celá morka
180
2
160
2
210 - 240
Celá kačka
175
2
220
2
120 - 150
Celá hus
175
2
160
1
150 - 200
Králik, porciovaný
190
2
175
2
60 - 80
Zajac, porciovaný
190
2
175
2
150 - 200
Celý bažant
190
2
175
2
90 - 120
Použite druhú úroveň v rúre.
53
54
www.electrolux.com
RYBY
Tradičné pečenie
Teplovzdušné
pečenie
(min)
(°C)
(°C)
Pstruh / Pražma morská, 3 – 4
ryby
190
175
40 - 55
Tuniak / Losos, 4 – 6 filiet
190
175
35 - 60
11.4 Gril
Prázdnu rúru predhrejte.
Použite štvrtú úroveň v rúre.
Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.
GRIL
(kg)
(min)
1. strana
(min)
2. strana
Steaky z filiet, 4 kusy
0.8
12 - 15
12 - 14
Hovädzí steak, 4 kusy
0.6
10 - 12
6-8
Klobásy, 8
-
12 - 15
10 - 12
Bravčové kotlety (hrubšie a s
kosťou), 4 kusy
0.6
12 - 16
12 - 14
Kurča, polovica, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebaby, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kuracie prsia, 4 kusy
0.4
12 - 15
12 - 14
Fašírky/hamburgery, 6
0.6
20 - 30
-
Fileta z ryby, 4 kusy
0.4
12 - 14
10 - 12
Zapekané sendviče, 4 - 6
-
5-7
-
Hrianky, 4 - 6
-
2-4
2-3
11.5 Turbo gril
Prázdnu rúru predhrejte.
Použite prvú alebo druhú úroveň v rúre.
Na výpočet času pečenia vynásobte čas
uvedený v tabuľke nižšie centimetrami
hrúbky filety.
SLOVENSKY
55
JAHŇACIE
HOVÄDZIE
(°C)
(°C)
(min)
Neprepečený
190 - 200 5 - 6
rozbif alebo fileta
Stredne prepeče‐ 180 - 190 6 - 8
ný rozbif alebo fi‐
leta
Jahňacie steh‐
no / Pečené jah‐
ňacie, 1 – 1,5 kg
(min)
150 - 170 100 - 120
Jahňací chrbát 1 160 - 180 40 - 60
– 1,5 kg
Prepečený rozbif 170 - 180 8 - 10
alebo fileta
HYDINA
BRAVČOVÉ
(°C)
(°C)
(min)
Pliecko / Krkovič‐ 160 - 180 90 - 120
ka / Stehno, 1 1,5 kg
Kotlety / Rebier‐
ka, 1 – 1,5 kg
170 - 180 60 - 90
Sekaná 0,75 – 1
kg
160 - 170 50 - 60
Bravčové koleno, 150 - 170 90 - 120
predvarené 0,75
– 1 kg
(min)
Porciovaná hydi‐ 200 - 220 30 - 50
na, každý 0,2 –
0,25 kg
Kurča, polovica
každý 0,4 – 0,5
kg
190 - 210 35 - 50
Kurča, vykŕmené 190 - 210 50 - 70
1 – 1,5 kg
Kačka 1,5 – 2 kg 180 - 200 80 - 100
Hus 3,5 – 5 kg
160 - 180 120 - 180
Morka 2,5 – 3,5
kg
160 - 180 120 - 150
Morka 4 – 6 kg
140 - 160 150 - 240
TEĽACIE
RYBA (V PARE)
(°C)
(min)
Pečená teľacina,
1 kg
160 - 180 90 - 120
Teľacie koleno
1,5 – 2 kg
160 - 180 120 - 150
(°C)
(min)
Celá ryba 1 – 1,5 210 - 220 40 - 60
kg
56
www.electrolux.com
11.6 Rozmrazovanie
(kg)
Čas rozmra‐
Dodatočný čas
zovania (min.) rozmrazovania (v
min.)
Kurča
1
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na
obrátený tanierik
vložený do veľkého
taniera. Po uplynutí
polovice času ob‐
ráťte.
mäso
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Po uplynutí polovi‐
ce času obráťte.
Smotana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smotana sa dá vý‐
borne vyšľahať, aj
keď je čiastočne
zamrznutá.
Pstruh
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Torta
1.4
60
60
-
11.7 Sušenie - Teplovzdušné
pečenie
ZELENINA
Plechy pokryte papierom odolným voči
tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm nechajte
na jednu noc vychladnúť a až potom
dokončite sušenie.
Pre 1 plech na pečenie použite tretiu
úroveň v rúre.
Pre 2 plechy použite prvú a štvrtú úroveň
v rúre.
(°C)
(h)
Fazuľa
60 - 70
6-8
Korenie
60 - 70
5-6
Zelenina do poliev‐ 60 - 70
ky
5-6
Huby
50 - 60
6-8
Bylinky
40 - 50
2-3
Teplotu nastavte na 60 – 70 °C.
SLOVENSKY
OVOCIE
57
OVOCIE
(h)
(h)
Slivky
8 - 10
Marhule
8 - 10
Jablkové plátky
6-8
Hrušky
6-9
11.8 Pečenie s využitím vlhkosti
– odporúčané príslušenstvo
Použite tmavé a matné formy a nádoby.
Absorbujú teplo lepšie ako svetlý a lesklý
riad.
Forma na pizzu
Zapekacia nádoba
Tmavá, matná
28 cm priemer
Tmavá, matná
26 cm priemer
Zapekacia
forma
Keramická
8 cm priemer,
5 cm výška
Forma na korpus
Tmavá, matná
28 cm priemer
11.9 Pečenie s využitím vlhkosti
V záujme čo najlepších výsledkov sa
riaďte tipmi v tabuľke nižšie.
(° C)
Sladké rožky,
12 kusov
(min)
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
175
3
40 - 50
Pečivo, 9 kusov plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
180
2
35 - 45
Pizza, mrazená, Drôtený rošt
0,35 kg
180
2
45 - 55
Piškótová rolá‐
da
170
2
30 - 40
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
58
www.electrolux.com
(° C)
(min)
Brownies – čo‐
koládový koláč
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
170
2
45 - 50
Nákyp, 6 kusov
keramické zapekacie
190
formy na drôtenom ro‐
šte
3
45 - 55
Piškótový kor‐
pus
forma na korpus na
drôtenom rošte
180
2
35 - 45
Viktóriin koláč
forma na pečenie na
drôtenom rošte
170
2
35 - 50
Pošírovaná ry‐
ba, 0,3 kg
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
180
2
35 - 45
Celá ryba, 0,2
kg
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
180
3
25 - 35
Fileta z ryby,
0,3 kg
forma na pizzu na drô‐ 170
tenom rošte
3
30 - 40
Pošírované mä‐ plech na pečenie ale‐
so, 0,25 kg
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
180
3
35 - 45
Šašlík, 0,5 kg
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
180
3
40 - 50
Sušienky, 16
kusov
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
150
2
30 - 45
Mandľové Su‐
šienky, 20 ku‐
sov
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
180
2
45 - 55
Muffiny, 12 ku‐
sov
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
170
2
30 - 40
Slané pečivo,
16 kusov
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
170
2
35 - 45
Sušienky z
plech na pečenie ale‐
krehkého cesta, bo pekáč na zachytá‐
20 kusov
vanie tuku
150
2
40 - 50
SLOVENSKY
(° C)
(min)
Drobné koláči‐
ky, 8 kusov
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
170
2
30 - 40
Zelenina, poší‐
rovaná, 0,4 kg
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
180
2
35 - 45
Vegetariánska
omeleta
forma na pizzu na drô‐ 180
tenom rošte
3
35 - 45
4
35 - 45
Stredozemská
plech na pečenie ale‐
zelenina, 0,7 kg bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
180
11.10 Informácie pre skúšobne
Testy podľa IEC 60350-1.
(°C)
(min)
Malé ko‐ Tradičné
láčiky, 20 pečenie
ks/plech
Plech na 3
pečenie
170
20 - 30
-
Malé ko‐ Teplo‐
láčiky, 20 vzdušné
ks/plech pečenie
Plech na 3
pečenie
150 160
20 - 35
-
Malé ko‐ Teplo‐
láčiky, 20 vzdušné
ks/plech pečenie
Plech na 2 a 4
pečenie
150 160
20 - 35
-
Jablkový Tradičné
koláč, 2 pečenie
formy
Ø20 cm
Drôtený
rošt
2
180
70 - 90
-
Jablkový Teplo‐
koláč, 2 vzdušné
formy
pečenie
Ø20 cm
Drôtený
rošt
2
160
70 - 90
-
Piškóto‐ Tradičné
vý koláč, pečenie
forma na
koláče Ø
26 cm
Drôtený
rošt
2
170
40 - 50
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
59
60
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Piškóto‐ Teplo‐
vý koláč, vzdušné
forma na pečenie
koláče Ø
26 cm
Drôtený
rošt
2
160
40 - 50
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Piškóto‐ Teplo‐
vý koláč, vzdušné
forma na pečenie
koláče Ø
26 cm
Drôtený
rošt
2a4
160
40 - 60
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Linecké
koláčiky
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Plech na 3
pečenie
140 150
20 - 40
-
Linecké
koláčiky
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Plech na 2 a 4
pečenie
140 150
25 - 45
-
Linecké
koláčiky
Tradičné
pečenie
Plech na 3
pečenie
140 150
25 - 45
-
Hrianky,
4-6 ku‐
sov
Gril
Drôtený
rošt
4
max.
2-3 minúty pr‐ Rúru predhrie‐
vá strana; 2-3 vajte 3 minúty.
minúty druhá
strana
Drôtený 4
rošt a
pekáč na
zachytá‐
vanie tu‐
ku
max.
20 - 30
Hovädzí Gril
burger, 6
kusov,
0,6 kg
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Drôtený rošt
vložte do štvrtej
a pekáč na za‐
chytávanie tuku
do tretej úrovne
rúry. V polovici
pečenia otočte
pokrm na druhú
stranu.
Rúru predhrie‐
vajte 3 minúty.
SLOVENSKY
61
12.1 Poznámky k čisteniu
Prednú stranu rúry očistite mäkkou tkaninou namočenou v teplej vo‐
de s prídavkom mierneho čistiaceho prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite príslušný čistiaci prostriedok.
Čistiace pro‐ Odolné škvrny odstráňte špeciálnym čistiacim prostriedkom pre rúry
na pečenie.
striedky
Dutinu rúry vyčistite po každom použití. Hromadenie tuku alebo zvy‐
škov jedál môže mať na následok vznik požiaru. Riziko je vyššie pri
grilovacom pekáči.
V rúre alebo na sklenených paneloch dvierok sa môže kondenzovať
Každodenné vlhkosť. V záujme zníženia kondenzácie nechajte rúru zapnutú 10
používanie
minút pred pečením. Dutinu po každom použití vysušte jemnou hand‐
ričkou.
Po každom použití vyčistite všetko príslušenstvo a nechajte ho us‐
chnúť. Použite mäkkú handričku namočenú v teplej vode s prídav‐
kom čistiaceho prostriedku. Príslušenstvo sa nesmie umývať v umý‐
vačke riadu.
Príslušen‐
stvo
Nepriľnavé príslušenstvo sa nesmie čistiť agresívnymi prostriedkami,
predmetmi s ostrými hranami alebo v umývačke.
12.2 Antikorové alebo hliníkové
rúry
Dvierka rúry čistite iba vlhkou handričkou
alebo špongiou. Vysušte ich mäkkou
handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové drôtenky,
kyseliny ani abrazívne materiály, ktoré by
mohli poškodiť povrch rúry. S rovnakou
obozretnosťou čistite aj ovládací panel
rúry.
12.3 Čistenie priehlbiny dutiny
rúry
Proces čistenia odstraňuje zvyšky
vodného kameňa z priehlbiny dutiny rúry
po procese pečenia s vlhkosťou.
Pre funkciu: True Fan
Cooking PLUSProces
čistenia odporúčame
vykonať minimálne po
každých 5-10 cykloch
varenia.
1. Do priehlbiny dutiny na dne rúry
nalejte 250 ml octu.
Použite maximálne 6 % ocot bez
prídavných látok.
2. Počkajte 30 minút, kým ocot
nerozpustí zostatkový vodný kameň
pri okolitej teplote.
3. Dutinu rúry poutierajte vlhkou
handrou namočenou vo vlažnej vode.
12.4 Čistenie tesnenia dvierok
Tesnenie dvierok pravidelne kontrolujte.
Tesnenie dvierok je uložené okolo rámu
vnútorného priestoru rúry. Ak je tesnenie
dvierok poškodené, rúru nepoužívajte.
Obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Pokyny k čisteniu tesnenia dvierok
nájdete vo všeobecných informáciách o
čistení.
12.5 Vybratie: zasúvacie lišty
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty.
62
www.electrolux.com
UPOZORNENIE!
Pri vyberaní zasúvacích líšt
postupujte veľmi opatrne.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
1
2
Pri inštalácii odstráneného príslušenstva
zvoľte opačný postup.
12.7 Odstránenie a montáž
dvierok
Dvierka rúry sa skladajú z dvoch
sklenených panelov. Dvierka rúry a
vnútorný sklenený panel môžete vybrať a
vyčistiť. Pred odstránením sklenených
panelov si prečítajte celý pokyn
„Odstránenie a montáž dvierok“.
Ak by ste sa pokúšali
vnútorný sklenený panel
vybrať, kým sú dvierka
namontované, mohli by sa
dvierka zatvoriť.
UPOZORNENIE!
Rúru nepoužívajte bez
vnútorného skleneného
panela.
1. Úplne otvorte dvierka a nájdite záves
na pravej strane dvierok.
2. Pomocou skrutkovača nadvihnite a
plne otočte príchytku na pravom
závese.
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
12.6 Čistenie vodou
Postup čistenia využíva vlhkosť na
odstránenie zvyškov tuku a potravín z
rúry.
1. Do priehlbiny dutiny na dne rúry
nalejte 200 ml vody.
2. Nastavte funkciu:
3.
4.
5.
6.
a výber
potvrďte tlačidlom .
Teplotu nastavte na 90 °C.
Rúru nechajte spustenú 30 minút.
Vypnite rúru.
Keď rúra vychladne, vyčistite dutinu
jemnou handričkou.
VAROVANIE!
Skôr než sa rúry
dotknete, uistite sa, že
vychladla. Hrozí riziko
popálenia.
3. Nájdite záves na ľavej strane dvierok.
SLOVENSKY
63
7. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
2
B
1
4. Nadvihnite a plne otočte príchytku na
ľavom závese.
5. Dvierka rúry privrite do polovice, aby
zostali v prvej otvorenej polohe.
Potom ich nadvihnite a potiahnite
vpred a vyberte z lôžka.
8. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
9. Sklenený panel dvierok uchopte za
horný okraj a opatrne ho vytiahnite.
Uistite sa, že sklenený panel sa
úplne vysunie z podpier.
10. Panely umyte vodou s prídavkom
saponátu. Sklenené panely opatrne
osušte. Sklenené panely neumývajte
v umývačke riadu.
Po dokončení čistenia namontujte
sklenený panel a dvierka rúry.
Povrch s potlačou musí smerovať do
vnútra dvierok. Po inštalácii skontrolujte,
či nie je povrch skleného panela na
mieste potlače na dotyk drsný.
Pri správnej montáži rám dvierok
zacvakne.
Uistite sa, že vnútorný sklenený panel je
namontovaný správne.
A
6. Dvierka položte na mäkkú tkaninu na
stabilný povrch.
64
www.electrolux.com
12.8 Výmena: Osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
1. Vypnite rúru. Počkajte, kým nebude
rúra studená.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
Zadné svetlo
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
UPOZORNENIE!
Halogénovú žiarovku vždy
držte cez tkaninu, aby ste
predišli pripáleniu zvyškov
mastnoty na žiarovke.
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné Skontrolujte, či sú nastave‐
nastavenia.
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre prí‐ Po ukončení pečenia ne‐
liš dlho.
nechávajte jedlá v rúre dlh‐
šie ako 15 – 20 minút.
Pri použití nasledujúcej
funkcie nie je účinnosť pe‐
čenia uspokojivá: True Fan
Cooking PLUS.
Nezapli ste správne funk‐
ciu: Stlačte tlačidlo Plus
Para True Fan Cooking
PLUS.
Pozrite si časť „Nastavenie
funkcie: True Fan Cooking
PLUS".
Pri použití nasledujúcej
Priehlbinu dutiny rúry ste
funkcie nie je účinnosť pe‐ nenaplnili vodou.
čenia uspokojivá: True Fan
Cooking PLUS.
Pozrite si časť „Nastavenie
funkcie: True Fan Cooking
PLUS".
SLOVENSKY
65
Problém
Možné príčiny
Chcete aktivovať funkciu
Teplovzdušné pečenie
PLUS, ale nerozsvieti sa
ukazovateľ Plus Para.
Nevybrali ste funkciu ohre‐ Pozrite si časť „Nastavenie
vu s podporou tlačidla Plus funkcie: True Fan Cooking
Para.
PLUS".
Chcete aktivovať funkciu
Teplovzdušné pečenie
PLUS, ale nerozsvieti sa
ukazovateľ Plus Para.
Tlačidlo Plus para nefun‐
guje.
Pomocou domovej poistky
alebo ističa v poistkovej
skrini vypnite spotrebič a
znovu ho zapnite.
Pozrite si časť „Nastavenie
funkcie: True Fan Cooking
PLUS".
Voda v priehlbine dutiny
rúry nevrie.
Teplota je príliš nízka.
Nastavte teplotu na mini‐
málne 110 °C.
Pozrite si kapitolu „Tipy a
rady“.
Z priehlbiny dutiny rúry vy‐
teká voda.
V priehlbine dutiny rúry je
priveľa vody.
Vypnite rúru a skontrolujte,
či spotrebič vychladol. Vo‐
du poutierajte handrou ale‐
bo špongiou. Do reliéfu du‐
tiny rúry pridajte správne
množstvo vody. Pozrite si
konkrétny postup.
Na displeji sa zobrazuje
„12.00“.
Došlo k výpadku elektric‐
kého napájania.
Znovu nastavte hodiny.
13.2 Servisné údaje
Riešenie
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru rúry.
Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MÓD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
14.1 Informácie o výrobku a informačný list k výrobku*
Názov dodávateľa
Electrolux
66
www.electrolux.com
Model
EOD3H70X 949499337
Index energetickej účinnosti
95.3
Trieda energetickej účinnosti
A
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tra‐
dičný režim
0.93 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim 0.81 kWh/cyklus
s ventilátorom
Počet vykurovacích častí
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
72 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
29.9 kg
*Pre Európsku úniu podľa nariadení EÚ 65/2014 a 66/2014.
Pre Bieloruskú republiku podľa STB 2478-2017, Dodatok G; STB 2477-2017, Prílohy
A a B.
Pre Ukrajinu podľa 568/32020.
Trieda energetickej účinnosti sa nevzťahuje na Rusko.
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry, par‐
né rúry a grily. Metódy merania výkonových parametrov.
14.2 Úspora energie
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry zatvorené. Počas
pečenia neotvárajte príliš často dvierka.
Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a
uistite sa, že je upevnené na svojom
mieste.
V záujme vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Ak je to možné, rúru pred pečením
nepredhrievajte.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov
naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky
medzi pečením.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia
s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
Zvyškové teplo
Ak trvá pečenie dlhšie ako 30 minút,
znížte teplotu na minimum 3-10 minút
pred koncom pečenia. Pokrm sa bude
naďalej piecť vďaka zvyškovému teplu v
rúre.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty.
Pečenie s využitím vlhkosti
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia.
SLOVENSKY
67
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
867359039-A-472019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement