Electrolux COB400W Brugermanual

Electrolux COB400W Brugermanual
COB400W
COB400X
DA
NO
Ovn
Ovn
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Get the most out
of your appliance
For quick access to manuals, how-to guides,
support and more through our photo
registration visit electrolux.com/register
2
30
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED................................................................................................ 3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................4
3. INSTALLATION.................................................................................................. 7
4. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 9
5. BETJENINGSPANEL......................................................................................... 9
6. FØR FØRSTE ANVENDELSE......................................................................... 10
7. DAGLIG BRUG.................................................................................................10
8. URFUNKTIONER............................................................................................. 11
9. BRUG AF TILBEHØRET.................................................................................. 13
10. EKSTRAFUNKTIONER.................................................................................. 14
11. RÅD OG TIPS.................................................................................................14
12. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING....................................................... 24
13. FEJLFINDING.................................................................................................27
14. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................28
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får et fantastisk resultat hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:
www.electrolux.com/support
Få bedre service ved at registrere dit produkt:
www.registerelectrolux.com
Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service: Model, PNC,
Serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand af
apparatet, medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Lad ikke børn lege med apparatet .
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. Tilgængelige dele
kan blive meget varme under brugen.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generel sikkerhed
•
•
•
Installation af apparatet og udskiftning af ledningen
må kun foretages af en tekniker.
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne.
Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste
fade ud eller sætte dem i.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Kobl enheden fra strømforsyningen inden rengøring
og vedligeholdelse.
ADVARSEL: Se efter, at der er slukket for apparatet,
inden pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk
stød.
Brug ikke apparatet, inden det monteres i den
indbyggede struktur.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller
skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan
ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af
sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten,
et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at
undgå elektrisk stød.
For at fjerne ovnribberne skal du først trække
ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra
sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt
rækkefølge.
Brug kun den anbefalede temperaturføler
(termometer) til dette apparat.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
Installér apparatet et sikkert og
velegnet sted, der opfylder
installationskrav.
Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
•
•
Før montering af apparatet
kontrolleres, om ovnlugen åbner uden
modstand.
Apparatet er udstyret med et elektrisk
afkølingssystem. Det skal betjenes
med den elektriske strømforsyning.
Kabinettets mini‐
mumshøjde (kabi‐
nets minimumshøj‐
de under bordpla‐
den)
590 (600) mm
Kabinetbredde
560 mm
Kabinetdybde
550 (550) mm
Højden foran på ap‐
paratet
594 mm
DANSK
•
Højden bagest på
apparatet
576 mm
Bredden foran på
apparatet
595 mm
Bredden bagest på
apparatet
559 mm
Apparatets dybde
569 mm
Apparatets indbyg‐
ningsdybde
548 mm
Dybde med åben
dør
1022 mm
•
Ventilationsåbning
minimumsstørrelse.
Åbning placeret på
bundens bageste si‐
de
560x20 mm
Længden på lednin‐
ger til strømforsy‐
ning. Ledning place‐
ret i højre hjørne af
bagsiden
1500 mm
Monteringsskruer
4x25 mm
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
•
•
•
2.2 El-forbindelse
•
•
Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver
behov for at udskifte netledningen,
skal det udføres af vores autoriserede
servicecenter.
Elledninger må ikke komme i berøring
med eller nær ved apparatets låge,
især når det er tændt, eller lågen er
varm.
5
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
Dette apparat er forsynet med et stik
og et forbindelseskabel.
Tilgængelige tilslutningskabler til in‐
stallation eller udskiftning for Euro‐
pa:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Se tilsluttet effekt i alt på typeskiltet for at
få oplysninger om kablets tværsnit. Du
kan også se i tabellen:
Effekt i alt (W)
Kablets tværsnit
(mm²)
maksimum 1380
3 x 0.75
maksimum 2300
3x1
maksimum 3680
3 x 1.5
Jordkablet (grønt/gult kabel) skal være 2
cm længere end fase- og nulkabler (blå
og brune kabler).
6
www.electrolux.com
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk
stød eller eksplosion.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
Sluk altid apparatet efter brug.
Vær forsigtig, når du åbner apparatets
låge, hvis apparatet er i brug. Der kan
trænge meget varm luft ud.
Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
Belast ikke lågen, når den er åben.
Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af
ingredienser med alkohol kan
medføre, at der dannes en blanding af
alkohol og luft.
Lad ikke gnister eller åben ild komme
i nærheden af apparatet, når du åbner
lågen.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
•
•
Sådan undgår du at beskadige eller
misfarve emaljen:
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre
genstande direkte på apparatets
bund.
– Læg ikke aluminiumfolie direkte
på bunden af ovnrummet.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det
varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå
i apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller
monterer tilbehøret.
Farveændring af emaljen eller rustfrit
stål forringer ikke apparatets ydeevne.
•
•
•
•
Brug en dyb bradepande til fugtige
kager. Frugtsaft kan lave pletter, som
ikke kan fjernes.
Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
Hold altid ovnlågen lukket under
tilberedningen.
Hvis apparatet installeres bag et
møbelpanel (f.eks. en dør), skal du
sørge for, at døren aldrig lukkes,
mens apparatet er tændt. Der kan
opbygges varme og fugt bag et lukket
møbelpanel og forårsage
efterfølgende skade på apparatet,
husenheden eller gulvet. Luk ikke
møbelpanelet, før apparatet er kølet
helt af efter brug.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
brand eller skade på
apparatet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
Kontrollér, at apparatet er kølet af.
Der er risiko for, at ovnglasset går i
stykker.
Udskift øjeblikkeligt ovnglassets
paneler, hvis de er beskadigede.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
Vær forsigtig, når du tager lågen af
apparatet. Døren er tung!
Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun neutrale
rengøringsmidler. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Hvis du bruger en ovnspray, skal du
følge instruktionerne på dens
emballage.
Undgå at rengøre den katalytiske
emalje (hvis dette er relevant) med
rengøringsmidler.
DANSK
2.5 Indvendig belysning
•
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
•
•
•
7
Brug kun originale reservedele.
Den type pære eller halogenlampe,
der bruges til dette apparat, er kun
beregnet til husholdningsapparater.
Den må ikke bruges til anden
belysning.
Før lampen skiftes, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
Brug kun lamper med de samme
specifikationer.
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
Fjern lågelåsen for at forhindre, at
børn og kæledyr bliver fanget i
apparatet.
2.6 Service
•
Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Indbygning
548
21
min. 550
80
60
520
600
18
20
114
589
594
min. 560
595+-1
60
198
5
3
523
20
8
www.electrolux.com
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
3.2 Fastgørelse af ovnen til
skab
523
DANSK
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversigt over apparatet
1 2 3
4
1
5 6
7
8
9
5
4
13
3
10
2
1
11
Kontrolpanel
2
Funktionsvælger for ovnfunktioner
3
Strømindikator/symbol
4
Display
5
Funktionsvælger (temperatur)
6
Temperaturindikator/-symbol
7
Varmelegeme
8
Stik til madlavningstermometer
9
Lampe
10 Ventilator
11 Ovnrumsprægning
12 Hyldeholder, flytbar
12
13 Hyldepositioner
4.2 Tilbehør
•
•
•
Trådrist
Til kogegrej, kageforme, stege.
Bageplade
Til kager og lagkagebunde.
Grill/bradepande
•
Til bagning og stegning, eller som
drypbakke til opsamling af fedt.
Stegetermometer
Bruges til at måle, hvor gennemstegt
kødet er.
5. BETJENINGSPANEL
5.1 Knapper
Sensorfelt/knap
Beskrivelse
Indstilling af tiden.
Indstilling af en urfunktion.
Indstilling af tiden.
5.2 Display
A
B
C D
A.
B.
C.
D.
Urfunktioner
Timer
Urfunktionstast
Indikator for termometer
9
10
www.electrolux.com
6. FØR FØRSTE ANVENDELSE
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Se kapitlet "Urfunktioner" for at indstille
klokkeslættet.
6.1 Rengøring før ibrugtagning
Fjern al tilbehøret og de udtagelige
ovnribber fra ovnen.
Se kapitlet "Vedligeholdelse og
rengøring".
Gør ovnen og tilbehøret rent, inden du
tager det i brug.
Anbring tilbehør og udtagelige ovnribber i
deres oprindelige positioner.
1. Indstil funktionen . Indstil den
maksimale temperatur.
2. Lad ovnen være tændt i 1 time.
3. Indstil funktionen . Indstil den
maksimale temperatur.
4. Lad ovnen være tændt i 15 minutter.
5. Indstil funktionen . Indstil den
maksimale temperatur.
6. Lad ovnen være tændt i 15 minutter.
7. Sluk for ovnen, og lad den køle ned.
Tilbehøret kan blive varmere end
normalt. Ovnen kan udsende lugt og røg.
Sørg for, at der er tilstrækkelig udluftning
i rummet.
6.2 Forvarmning
Forvarm den tomme ovn, inden du tager
den i brug.
7. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Ovnfunktion
Til at tænde lampen.
7.1 Forsænkbare knapper
Tryk på funktionsvælgeren for at bruge
apparatet. Funktionsvælgeren kommer
ud.
Lys
7.2 Indstilling af en ovnfunktion
Varmluft
1. Drej ovnens funktionsvælger for at
vælge en ovnfunktion .
2. Drej funktionsvælgeren for at vælge
temperaturen.
Lampen tændes, når ovnen er i gang.
3. Ovnen slukkes ved at sætte knappen
for ovnfunktioner på sluk-stillingen.
7.3 Ovnfunktioner
Ovnfunktion
Applikation
Ovnen er slukket.
Slukposition
Applikation
Bagning på op til tre
ovnriller samtidig og til
tørring af fødevarer.
Sæt temperaturen 2040 °C lavere end ved
Over-/undervarme.
DANSK
Ovnfunktion
Applikation
Ovnfunktion
Denne funktion er be‐
regnet til at spare ener‐
Fugtig varm‐ gi under madlavning.
Se kapitlet "Råd" vedrø‐
luft
rende tilberedningsan‐
visninger, Fugtig varm‐
luft. Ovnlågen bør være
lukket under tilbered‐
ning, så funktionen ikke
afbrydes og for at sikre,
at ovnen virker med den
højest mulige energief‐
fektivitet. Når du bruger
denne funktion, kan
temperaturen i ovnrum‐
met variere fra den ind‐
stillede temperatur. Var‐
meeffekten kan reduce‐
res. Få generelle anbe‐
falinger til at spare
energi i kapitlet "Ener‐
gieffektivitet", Energibe‐
sparelse. Denne funkti‐
on blev anvendt til at
overholde energieffekti‐
vitetsklassen iht. EN
60350-1.
Undervarme
11
Applikation
Grill
Til grillstegning af tynde
stykker mad og til rist‐
ning af brød.
Stor Grill
Til grillstegning af store
mængder tynde madva‐
rer og til toastbrød.
Turbo grill
Til at stege store styk‐
ker kød eller fjerkræ
med ben i på en hylde‐
position. Til at lave gra‐
tiner og til at brune.
Til at bage pizza. Til at
lave en kraftig bruning
Pizza-funktio‐ og en sprød bund.
nen
Til at bage og stege
mad på en hyldepositi‐
Over-/under‐ on.
varme / Aqua Se kapitlet "Pleje og
rengøring" for yderligere
Clean
information om: Rengør
med vand.
Til bagning af kager
med sprød bund og til
henkogning.
8. URFUNKTIONER
8.1 Tabel for urfunktionstaster
Urfunktionstast
Egnet til
AKTUEL TID
Bruges til at indstille, ændre eller kontrollere det aktuelle
klokkeslæt.
VARIGHED
Til indstilling af, hvor længe apparatet skal være tændt.
SLUTTID
Til at indstille hvornår apparatet skal slukke.
UDSKUDT TID
Til kombination af VARIGHED og SLUT-funktion.
MINUTUR
Bruges til at indstille en nedtælling. Denne funktion på‐
virker ikke apparatets drift. MINUTURET kan indstilles
på et vilkårligt tidspunkt, også hvis apparatet er slukket.
12
www.electrolux.com
8.2 Indstilling af tiden. Ændring
af tiden
8.5 Indstilling af UDSKUDT TID
Klokkeslættet skal indstilles, før ovnen
kan betjenes.
2. Tryk gentagne gange på
blinker, når apparatet tilsluttes til
lysnettet, hvis der var strømafbrydelse,
eller hvis timeren ikke er indstillet.
eller
for at indstille det
Tryk på
korrekte klokkeslæt.
Efter ca. fem sekunder holder
kontrollampen op med at blinke og viser
det aktuelle klokkeslæt, du har indstillet.
For at ændre klokkeslættet skal du trykke
gentagne gange på
begynder at blinke.
, indtil
8.3 Indstilling af VARIGHED
1. Vælg en ovnfunktion og -temperatur.
2. Tryk gentagne gange på
, indtil
begynder at blinke.
3. Tryk på
eller
for at indstille
tiden for VARIGHED.
Displayet viser
.
4. Når tiden er gået, blinker
, og der
udsendes et lydsignal. Apparatet
slukkes automatisk.
5. Tryk på en vilkårlig knap for at slå
signalet fra.
6. Drej ovnens funktionsvælgere og
termostatknap hen på slukpositionen.
8.4 Indstilling af SLUT TID
1. Vælg en ovnfunktion og -temperatur.
2. Tryk gentagne gange på
begynder at blinke.
3. Tryk på
tiden.
Displayet viser
eller
, indtil
for at indstille
.
4. Når tiden er gået, blinker
, og der
udsendes et lydsignal. Apparatet
slukkes automatisk.
5. Tryk på en vilkårlig knap for at slå
signalet fra.
6. Drej ovnens funktionsvælgere og
termostatknap hen på slukpositionen.
1. Vælg en ovnfunktion og -temperatur.
, indtil
begynder at blinke.
3. Tryk på
eller
for at indstille
tiden for VARIGHED.
4. Tryk på
.
5. Tryk på
eller
tiden for SLUT.
for at indstille
for at bekræfte.
6. Tryk på
Apparatet tændes automatisk senere.
Fungerer for den indstillede VARIGHEDtid og stopper ved den indstillede SLUT
tid. På den indstillede tid udsendes der et
lydsignal.
7. Apparatet slukkes automatisk. Tryk
på en vilkårlig knap for at slå signalet
fra.
8. Drej ovnens funktionsvælgere og
termostatknap hen på slukpositionen.
8.6 Indstilling af MINUTUR
1. Tryk gentagne gange på
begynder at blinke.
, indtil
2. Tryk på
eller
for at indstille den
nødvendige tid.
Minuturet starter automatisk efter 5
sekunder.
3. Når den indstillede tid er gået,
udsendes et lydsignal. Tryk på en
vilkårlig knap for at slå signalet fra.
4. For at slukke for apparatet, drejes
knappen for ovnfunktioner og
temperaturvælgeren til deres Slukpositioner.
8.7 Annullering af
urfunktionstasterne
1. Tryk en eller flere gange på , indtil
lampen for den ønskede funktion
begynder at blinke.
2. Tryk på og hold
nede.
Urfunktionen går ud efter nogle
sekunder.
DANSK
13
9. BRUG AF TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
9.1 Brug af termometeret
Termometeret måler kernetemperaturen i
kødet.
Der skal tages hensyn til to temperaturer:
•
•
Hvis kødet ikke er stegt, som du ønsker
det, kan du gentage ovenstående trin og
indstille en højere kerne temperatur.
Du kan ændre temperaturen på et
vilkårligt tidspunkt under tilberedningen.
Tryk på
for at ændre den indstillede
kerne temperatur.
ADVARSEL!
Pas på, når du trækker
spidsen og stikket til
stegetermometeret ud.
Madlavningstermometeret er
meget varmt. Der er risiko
for forbrænding.
Ovntemperaturen. Se stege-/
bagetabellen.
Kerne temperaturen. Se tabellen for
stegetermometeret.
FORSIGTIG!
Brug kun termometeret, som
hører til apparatet eller et
tilsvarende anskaffet som
original reservedel.
1. Sæt termometerets stik i stikdåsen
øverst i ovnrummets front.
9.2 Isætning af tilbehøret
Grillrist:
Skub risten mellem ovnribbens skinner,
og sørg for, at fødderne peger nedad.
Indikatoren for termometeret
blinker.
2. Indsæt termometerets spids i midten
af kødet.
Bageplade/ Bradepande:
3. Tryk på knappen
eller
for at
indstille kerne temperaturen.
Temperaturindstillingen går fra 30 °C
til 99 °C.
4. Vælg ovnfunktion og ovntemperatur.
Når kødet når den indstillede
kernetemperatur, udsendes et lydsignal i
to minutter. Tryk på en vilkårlig knap for
at slå signalet fra.
5. Sluk for apparatet.
6. Tag termometerets stik ud af
bøsningen. Tag kødet ud af
apparatet.
Skub bagepladen /bradepanden ind
mellem skinnerne ud for rillen.
Grillrist og bageplade /
bradepandesammen:
14
www.electrolux.com
Skub bagepladen /bradepanden ind
mellem ovnribbernes skinner og
grillristen på skinnerne ovenover.
En lille fordybning i toppen
øger sikkerheden.
Fordybningerne er også
antivippe-anordninger. Den
høje kant omkring hylden
forhindrer kogegrej i at glide
af hylden.
10. EKSTRAFUNKTIONER
10.1 Køleblæser
Når ovnen er tændt, bliver blæseren
automatisk slået til for at holde ovnen
kølig på de udvendige sider. Hvis du
slukker for ovnen, kan blæseren køre
videre, til ovnen er kølet af.
overopvarmning. For at hindre dette er
ovnen forsynet med en
sikkerhedstermostat, som afbryder
strømforsyningen. Når temperaturen er
faldet, tændes ovnen automatisk igen.
10.2 Sikkerhedstermostat
Forkert betjening af ovnen eller defekte
komponenter kan medføre farlig
11. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Tabellernes temperaturer og
tilberedningstider er kun vejledende. De
afhænger af opskrifterne samt af
kvaliteten og mængden af de anvendte
ingredienser.
11.1 Anbefalinger til
tilberedning
Ovnen har ribber i fem ribber.
Tæl ribberne fra bunden af ovnen.
Din ovn kan have andre bage-/
stegeegenskaber end den ovn, du havde
før. Nedenstående tabeller viser
standardindstillingerne for temperatur,
tilberedningstid og ristposition.
Hvis du ikke kan finde indstillinger til en
speciel opskrift, kan du se efter en
lignende.
Ovnen har et specielt system, der
cirkulerer luften og konstant genbruger
dampen. Med dette system er det muligt
at bruge damp ved tilberedningen, så
maden bliver mør indvendig og sprød på
overfladen. Det reducerer
tilberedningstiden og energiforbruget.
Bagning af kager
Ovnlågen må først åbnes, når 3/4 af
bagetiden er gået.
Hvis du bruger to bageplader på samme
tid, bør der være en tom rille mellem
dem.
Tilberedning af kød og fisk
Brug en bradepande til mad med meget
fedt for at forhindre, at ovnen får pletter,
der ikke kan fjernes.
DANSK
Lad kødet hvile i ca. 15 minutter inden
udskæring, så saften ikke siver ud.
Tilføj lidt vand i bradepanden for at
forhindre for meget røg i ovnen under
stegning. Tilføj vand, hver gang det tørrer
ud, for at forhindre røgkondensation.
15
Hold øje med ydelsen i starten, når du
laver lav mad. Find de bedste
indstillinger (varmetrin, tilberedningstid,
etc.) til dit kogegrej, dine opskrifter og
mængderne, når du bruger dette
apparat.
Tilberedningstider
Tilberedningstiderne afhænger af
madvarens type, konsistens og volumen.
11.2 Bagning og stegning
KAGER
Over-/undervarme Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Pisket dej
170
2
160
3 (2 og 4)
45 - 60
Kageform
Mørdej
170
2
160
3 (2 og 4)
20 - 30
Kageform
Kvargkage m. 170
kærnemælk
1
165
2
60 - 80
Kageform,
Ø 26 cm
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Bageplade
Tærte m. syl‐
tetøj
170
2
165
2
30 - 40
Kageform,
Ø 26 cm
Engelsk jule‐ 160
kage, forvarm
den tomme
ovn
2
150
2
90 - 120
Kageform,
Ø 20 cm
Plumkage,
forvarm den
tomme ovn
175
1
160
2
50 - 60
Brødform
Muffins
170
3
140 - 150 3
20 - 30
Bageplade
Muffins, to
ribber
-
-
140 - 150 2 og 4
25 - 35
Bageplade
Muffins, tre
ribber
-
-
140 - 150 1, 3 og 5
30 - 45
Bageplade
Lagkagebun‐
de
140
3
140 - 150 3
30 - 35
Bageplade
Lagkagebun‐
de, to ribber
-
-
140 - 150 2 og 4
35 - 40
Bageplade
16
www.electrolux.com
KAGER
Over-/undervarme Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Lagkagebun‐
de, tre ribber
-
-
140 - 150 1, 3 og 5
35 - 45
Bageplade
Marengs
120
3
120
3
80 - 100
Bageplade
Marengs, to
ribber, for‐
varm den
tomme ovn
-
-
120
2 og 4
80 - 100
Bageplade
Boller, for‐
varm den
tomme ovn
190
3
190
3
12 - 20
Bageplade
Flødekager
190
3
170
3
25 - 35
Bageplade
Flødekager,
to ribber
-
-
170
2 og 4
35 - 45
Bageplade
Frugttærter
180
2
170
2
45 - 70
Kageform,
Ø 20 cm
Fyldig frugt‐
kage
160
1
150
2
110 120
Kageform,
Ø 24 cm
Forvarm den tomme ovn.
BRØD OG PIZZA
Over-/undervarme
Varmluft
(min.)
(°C)
Franskbrød, 1 2 stk., 0,5 kg
hver
(°C)
190
1
190
1
60 - 70
-
Rugbrød, for‐
190
varmning er ikke
nødvendig
1
180
1
30 - 45
Brødform
Boller, 6 - 8 bol‐
ler
2
180
2 (2 og
4)
25 - 40
Bagepla‐
de
190
DANSK
17
BRØD OG PIZZA
Over-/undervarme
Varmluft
(°C)
(°C)
(min.)
Pizza
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Emaljeret
bakke
Scones
200
3
190
3
10 - 20
Bagepla‐
de
Forvarm den tomme ovn.
Brug kageformen.
TÆRTER
Over-/undervarme
Varmluft
(°C)
(°C)
(min.)
Pastatærte, forvarmning 200
er ikke nødvendig
2
180
2
40 - 50
Grøntsagstærte, for‐
varmning er ikke nød‐
vendig
200
2
175
2
45 - 60
Quicher
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Brug ovnens anden ristposition.
Brug grillristen.
KØD
Over-/undervar‐
me
Varmluft
(min.)
Oksekød
(°C)
(°C)
200
190
50 - 70
18
www.electrolux.com
KØD
Over-/undervar‐
me
Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Svin
180
180
90 - 120
Kalvekød
190
175
90 - 120
Roastbeef, rød
210
200
50 - 60
Roastbeef, medium
210
200
60 - 70
Roastbeef, gennemstegt
210
200
70 - 75
KØD
Over-/undervarme
Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Svinebov, med svær
180
2
170
2
120 - 150
Svineskank, 2 stk.
180
2
160
2
100 - 120
Lammekølle
190
2
175
2
110 - 130
Hel kylling
220
2
200
2
70 - 85
Kalkun, hel
180
2
160
2
210 - 240
And, hel
175
2
220
2
120 - 150
Gås, hel
175
2
160
1
150 - 200
Kanin, skåret i dele
190
2
175
2
60 - 80
Hare, skåret i dele
190
2
175
2
150 - 200
Hel fasan
190
2
175
2
90 - 120
Brug ovnens anden ristposition.
DANSK
FISK
Over-/undervarme
Varmluft
(°C)
(°C)
Ørred / Havrude, 3 - 4 fisk
190
175
40 - 55
Tun / Laks, 4 - 6 fileter
190
175
35 - 60
(min.)
11.3 Grill
Forvarm den tomme ovn.
Brug ovnens fjerde ristposition.
Grill med den maksimale temperaturindstilling.
GRILL
(kg)
(min.)
1. side
(min.)
2. side
Steak af oksefilet, 4 stk.
0.8
12 - 15
12 - 14
Oksesteak, 4 stk.
0.6
10 - 12
6-8
Pølser, 8
-
12 - 15
10 - 12
Svinekotelet, 4 stk.
0.6
12 - 16
12 - 14
Fjerkræ, halveret, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kyllingebryst, 4 stk.
0.4
12 - 15
12 - 14
Burgere, 6
0.6
20 - 30
-
Fiskefilet, 4 stk.
0.4
12 - 14
10 - 12
Sandwiches, 4 - 6
-
5-7
-
Toastbrød, 4 - 6
-
2-4
2-3
11.4 Turbo grill
Forvarm den tomme ovn.
Brug den første eller den anden
ristposition.
Beregn stegetiden ved at gange tiden i
tabellen herunder med centimeterne af
filettens tykkelse.
19
20
www.electrolux.com
LAMMEKØD
OKSEKØD
(°C)
(°C)
(min.)
Roastbeef eller
filet, rød
190 - 200 5 - 6
Roastbeef eller
filet, medium
180 - 190 6 - 8
Roastbeef eller
filet, gennem‐
stegt
170 - 180 8 - 10
(min.)
Lammekølle /
Lammesteg, 1 1,5 kg
150 - 170 100 - 120
Lammeryg, 1 1,5 kg
160 - 180 40 - 60
KYLLING
SVINEKØD
(°C)
(°C)
(min.)
Bov / Nakke /
Skinke m. ben, 1
- 1,5 kg
160 - 180 90 - 120
Koteletter / Spa‐
reribs, 1 - 1,5 kg
170 - 180 60 - 90
Farsbrød, 0,75 1 kg
160 - 170 50 - 60
Svineskank, for‐
kogt, 0,75 - 1 kg
150 - 170 90 - 120
KALVEKØD
(°C)
Kalvesteg, 1 kg
(min.)
(min.)
Udskåret fjer‐
kræ, 0,2 - 0,25
kg hver
200 - 220 30 - 50
Fjerkræ, halve‐
ret, 0,4 - 0,5 kg
hver
190 - 210 35 - 50
Kylling, poulard,
1 - 1,5 kg
190 - 210 50 - 70
And, 1,5 - 2 kg
180 - 200 80 - 100
Gås, 3,5 - 5 kg
160 - 180 120 - 180
Kalkun, 2,5 - 3,5
kg
160 - 180 120 - 150
Kalkun, 4 - 6 kg
140 - 160 150 - 240
FISK (DAMPNING)
160 - 180 90 - 120
Kalveskank, 1,5 - 160 - 180 120 - 150
2 kg
(°C)
Hel fisk, 1 - 1,5
kg
(min.)
210 - 220 40 - 60
11.5 Dehydrering - Varmluft
Beklæd pladerne med smørrebrøds- eller
bagepapir.
DANSK
Resultatet bliver bedst, hvis du slukker
for ovnen efter halvdelen af tørretiden,
åbner lågen og lader madvarerne køle af
natten over for at færdiggøre tørringen.
11.6 Termometer
Brug den tredje rille til 1 bakke.
Brug den første og fjerde rille til 2 bakker.
GRØNTSAGER
(°C)
Kalvesteg
75 - 80
Kalveskank
85 - 90
Roastbeef, rød
45 - 50
Roastbeef, medium
60 - 65
(°C)
(t)
Roastbeef, gennemstegt
70 - 75
Bønner
60 - 70
6-8
Svinebov
80 - 82
Peberfrugt
60 - 70
5-6
Svineskank
75 - 80
Suppegrøntsager
60 - 70
5-6
Lam
70 - 75
Champignons
50 - 60
6-8
Kylling
98
Krydderurter
40 - 50
2-3
Hare
70 - 75
Ørred / Havrude
65 - 70
Tun / Laks
65 - 70
Indstil temperaturen til 60 - 70 °C.
21
11.7 Fugtig varmluft - anbefalet
tilbehør
FRUGT
(t)
Blommer
8 - 10
Abrikoser
8 - 10
Æble, i skiver
6-8
Ærter
6-9
Brug mørke og ikke-reflekterende former
og beholdere. De har en bedre
varmeabsorbering end lyse og
reflekterende fade.
Pizzaform
Bageform
Mørk, ikke-reflekte‐
rende
28 cm diameter
Mørk, ikke-reflekteren‐
de
26 cm diameter
Ramekiner
Keramisk
8 cm diame‐
ter, 5 cm høj‐
de
Tærtebundform
Mørk, ikke-reflekte‐
rende
28 cm diameter
22
www.electrolux.com
11.8 Fugtig varmluft
For at få de bedste resultater skal du
følge forslagene angivet på
nedenstående tabel.
(°C)
(min.)
Søde boller, 12
stk.
bageplade eller brade‐ 175
pande
3
40 - 50
Småt gærbrød,
9 stk.
bageplade eller brade‐ 180
pande
2
35 - 45
Pizza, frossen,
0,35 kg
grillrist
180
2
45 - 55
Roulade
bageplade eller brade‐ 170
pande
2
30 - 40
Brownie
bageplade eller brade‐ 170
pande
2
45 - 50
Soufflè, 6 stk.
keramiske ramekiner
på grillrist
190
3
45 - 55
Sukkerbund til
tærte
flanform på grillrist
180
2
35 - 45
Victoriakager
bageform på rist
170
2
35 - 50
Pocheret fisk,
0,3 kg
bageplade eller brade‐ 180
pande
2
35 - 45
Hel fisk, 0,2 kg
bageplade eller brade‐ 180
pande
3
25 - 35
170
3
30 - 40
bageplade eller brade‐ 180
pande
3
35 - 45
Shashlik, 0,5 kg bageplade eller brade‐ 180
pande
3
40 - 50
Cookies, 16 stk. bageplade eller brade‐ 150
pande
2
30 - 45
Makroner, 20
stk.
bageplade eller brade‐ 180
pande
2
45 - 55
Muffins, 12 stk.
bageplade eller brade‐ 170
pande
2
30 - 40
Madtærte, 16
stk.
bageplade eller brade‐ 170
pande
2
35 - 45
Fiskefilet, 0,3 kg pizzaform på rist
Pocheret kød,
0,25 kg
DANSK
(°C)
(min.)
Småkager af
mørdej, 20 stk.
bageplade eller brade‐ 150
pande
2
40 - 50
Små tærter, 8
stk.
bageplade eller brade‐ 170
pande
2
30 - 40
Grøntsager, po‐ bageplade eller brade‐ 180
cherede, 0,4 kg pande
2
35 - 45
Vegetarisk om‐
elet
pizzaform på rist
180
3
35 - 45
Grøntsager fra
Middelhavslan‐
dene, 0,7 kg
bageplade eller brade‐ 180
pande
4
35 - 45
11.9 Oplysninger til
testinstitutter
Test i henhold til IEC 60350-1.
(°C)
(min.)
Små ka‐
ger i
form, 20
stk./
plade
Over-/
Bagepla‐ 3
undervarme de
170
20 - 30
-
Små ka‐
ger i
form, 20
stk./
plade
Varmluft
Bagepla‐ 3
de
150 160
20 - 35
-
Små ka‐
ger i
form, 20
stk./
plade
Varmluft
Bagepla‐ 2 og 4 150 de
160
20 - 35
-
70 - 90
-
Æbletær‐ Over-/
Trådrist
te, 2 for‐ undervarme
me Ø20
cm
2
180
23
24
www.electrolux.com
Æbletær‐ Varmluft
te, 2 for‐
me Ø20
cm
(°C)
(min.)
Trådrist
2
160
70 - 90
-
Formka‐ Over-/
Trådrist
ge, kage‐ undervarme
form Ø26
cm
2
170
40 - 50
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Formka‐ Varmluft
ge, kage‐
form Ø26
cm
Trådrist
2
160
40 - 50
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Formka‐ Varmluft
ge, kage‐
form Ø26
cm
Trådrist
2 og 4 160
40 - 60
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Smørka‐
ger
Varmluft
Bagepla‐ 3
de
140 150
20 - 40
-
Smørka‐
ger
Varmluft
Bagepla‐ 2 og 4 140 de
150
25 - 45
-
Smørka‐
ger
Over-/
Bagepla‐ 3
undervarme de
140 150
25 - 45
-
Toast‐
Grill
brød, 4 6 stykker
Trådrist
4
maks.
2 - 3 minutter
første side; 2
- 3 minutter
anden side
Forvarm ovnen i
3 minutter.
Bøfbur‐
ger, 6
stk, 0,6
kg
Grillrist
4
og bra‐
depande
maks.
20 - 30
Stil grillristen på
den fjerde rille,
og bradepanden
på den tredje rille
i ovnen. Vend
madvaren, når
halvdelen af til‐
beredningstiden
er gået.
Forvarm ovnen i
3 minutter.
Grill
12. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
DANSK
25
12.1 Bemærkninger om rengøring
Aftør ovnens front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et
mildt rengøringsmiddel.
Metalflader rengøres med et specifikt rengøringsmiddel.
Rengørings‐ Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.
midler
Rengør altid ovnrummet efter brug. Ophobning af fedt eller andre
madrester kan medføre en brand. Risikoen er højere for bradepan‐
den.
Hverdags‐
brug
Dampen kan sætte sig som fugt i ovnen eller på ovnruderne. Tænd
ovnen 10 minutter inden tilberedning for at mindske kondenseringen.
Tør ovnrummet med en blød klud efter hver brug.
Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det tørre. Brug en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel. Tilbehøret må ikke
lægges i en opvaskemaskine.
Tilbehør
Rengør ikke nonstick-tilbehøret med aggressive midler, skarpe gen‐
stande eller i en opvaskemaskine.
12.2 Ovne af rustfrit stål eller
aluminium
1. Træk forenden af ribben væk fra
sidevæggen.
Rengør kun ovnlågen med en fugtig klud
eller svamp. Tør efter med en blød klud.
Brug aldrig ståluld, syre eller slibende
midler. De kan beskadige ovnens
udvendige flader. Brug samme
fremgangsmåde til at rengøre ovnens
betjeningspanel.
12.3 Rengør lågepakningen
Se jævnligt lågepakningen efter.
Lågepakningen sidder rundt om
ovnrummets ramme. Brug ikke ovnen,
hvis lågepakningen er beskadiget.
Kontakt et autoriseret servicecenter.
2. Træk den bageste ende af ovnribben
væk fra sidevæggen, og fjern den.
1
2
Se de generelle oplysninger om
rengøring for at rengøre lågepakningen.
12.4 Fjernelse: ovnribber
Tag ovnribberne og de.
FORSIGTIG!
Vær forsigtig, når du fjerner
ovnribberne.
Montér det fjernede tilbehør i omvendt
rækkefølge.
12.5 Rengør med vand
Denne rengøringsprocedure anvender
fugt til at hjælpe med at fjerne fedt og
madpartikler fra ovnen.
26
www.electrolux.com
1. Hæld 300 ml ml vand i
ovnrumsprægningen i bunden af
ovnen.
2.
3.
4.
5.
6.
Indstil funktionen: .
Indstil temperaturen til 90 °C.
Lad ovnen være tændt i 30 minutter.
Sluk ovnen.
Når ovnen er kold, skal du tørre
ovnrummet med en blød klud.
ADVARSEL!
Kontrollér, at ovnen er
kølet af, inden du rører
ved den. Der er risiko for
forbrænding.
12.6 Aftagning og montering af
låge
Ovnlågen har to ovnglas. Du kan fjerne
ovnlågen og det indvendige ovnglas for
at rengøre dem. Læs hele instruktionen
"Aftagning og montering af låge", inden
du tager ovnglasset ud.
3. Sæt ovnlågen halvvejs i første åbne
position. Løft og træk den så fremad,
og tag den ud af lejerne.
Ovnlågen kan smække i,
hvis du prøver at fjerne det
inderste ovnglas, mens
ovnlågen sidder på.
FORSIGTIG!
Brug ikke ovnen uden det
indvendige ovnglas.
1. Åbn lågen helt og hold begge
hængsler.
4. Læg lågen på et fast underlag med et
blødt stykke stof under.
5. Hold i begge sider af lågelisten (B) i
lågens overkant, og tryk indad, indtil
låsehagen slipper.
2
B
1
2. Løft og drej låsepallerne helt på
begge hængsler.
6. Træk i lågelisten, og tag den ud.
7. Hold ovnglasset i kanten foroven, og
træk det forsigtigt ud. Sørg for, at
glasset glider helt ud af støtterne.
DANSK
27
12.7 Udskiftning: Lampe
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød
Pæren kan være varm.
8. Rengør glassene med vand og
sæbe. Tør ovnglassene omhyggeligt.
Ovnglasset må ikke komme i
opvaskemaskinen.
Monter ovnglasset og ovnlågen, når
rengøringen er udført.
Grafikken skal vende mod lågens
indvendige zone. Kontrollér efter
installationen, at overfladen af
ovnglassets ramme ikke er ru, når du
rører ved den.
Når den er korrekt installeret, klikker
lågelisten.
Sørg for at sætte det inderste ovnglas
korrekt i lejerne.
1. Sluk for ovnen. Vent, til ovnen er
kold.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Læg en klud i bunden af ovnrummet.
FORSIGTIG!
Hold altid halogenpæren
med en klud for at forhindre
fedtrester i at brænde fast på
pæren.
Den bageste pære
1. Drej lampeglasset, og tag det af.
2. Gør glasset rent.
3. Udskift pæren med en passende 300
°C varmefast pære.
4. Montér lampeglasset.
A
13. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
13.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Ovnen bliver ikke varm.
Ovnen er slukket.
Tænd for ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.
Uret er ikke indstillet.
Indstil uret.
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de
nødvendige indstillinger.
Se efter, om indstillingerne
er rigtige.
Ovnen bliver ikke varm.
Sikringen er sprunget.
Tjek om fejlen skyldes en
defekt sikring. Kontakt en
kvalificeret installatør, hvis
sikringen springer flere
gange i træk.
28
www.electrolux.com
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Pæren ikke lyser.
Pæren er defekt.
Udskift pæren.
Termometeret virker ikke.
Termometerets stik er ikke Sæt termometerets stik så
sat korrekt ind i bøsningen. langt ind som muligt i bøs‐
ningen.
Der samler sig damp og
Maden har stået for længe
kondensvand på maden og i ovnen.
i ovnrummet.
Lad ikke maden stå i ov‐
nen længere end 15-20 mi‐
nutter efter tilberedningen.
Displayet viser "12.00".
Nulstil uret.
Der har været strømafbry‐
delse.
13.2 Serviceoplysninger
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet.
Typeskiltet er placeret på ovnrummets
frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes
fra ovnrummet.
De nødvendige oplysninger til
servicecenteret er angivet på typeskiltet.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. ENERGIEFFEKTIV
14.1 Produktinformation og produktinformationsark*
Leverandørens navn
Electrolux
Identifikation af model
COB400W 949496676
COB400X 949496675
Energieffektivitetsindeks
95.3
Energieffektivitetsklasse
A
Energiforbrug med en standardmængde, alminde‐ 0.93 kWh/cyklus
lig tilstand
Energiforbrug med en standardmængde, blæsert‐
vungen tilstand
0.81 kWh/cyklus
Antal ovnrum
1
Varmekilde
Elektricitet
Volumen
72 l
DANSK
Type ovn
29
Indbygningsovn
Vægt
COB400W
28.1 kg
COB400X
28.5 kg
* For EU ifølge EU-fordninger 65/2014 og 66/2014.
For Hviderusland ifølge STB 2478-2017, bilag G; STB 2477-2017, bilag A og B.
For Ukraine ifølge 568/32020.
Energieffektivitetsklasse gælder ikke for Rusland.
EN 60350-1 - Elkogeapparater til husholdning - Del 1: Komfurer, ovne, dampovne og
grillapparater - Metoder til måling af ydeevne.
14.2 Energibesparelse
Ovnen har funktioner, som
hjælper dig med at spare
energi ved daglig
madlavning.
Sørg for, at ovnens låge er lukket korrekt,
når ovnen er tændt. Åbn ikke lågen for
ofte under tilberedning. Hold
lågepakningen ren, og sørg for, at den
sidder godt fast.
Brug metalkogegrej til at øge
energibesparelsen.
Forvarm om muligt ikke ovnen inden
tilberedning.
Hold pauserne mellem bagning så korte
som muligt, når du tilbereder nogle få
retter på én gang.
Restvarme
Når tilberedningsvarigheden er længere
end 30 minutter, skal du reducere
ovntemperaturen til minimum 3 - 10
minutter inden afslutningen af
tilberedningen. Restvarmen i ovnen
bliver ved med at tilberede maden.
Brug restvarmen til at opvarme andre
retter.
Holde mad varm
Vælg den lavest mulige
temperaturindstilling for at bruge
restvarme og holde et måltid varmt.
Fugtig varmluft
Funktion beregnet til at spare energi
under madlavning.
Tilberedning med blæser
Brug om muligt tilberedningsfunktionerne
med blæser for at spare energi.
15. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
30
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON.........................................................................31
2. SIKKERHETSANVISNINGER.......................................................................... 32
3. MONTERING....................................................................................................35
4. PRODUKTBESKRIVELSE............................................................................... 37
5. BETJENINGSPANEL....................................................................................... 37
6. FØR FØRSTEGANGS BRUK...........................................................................38
7. DAGLIG BRUK................................................................................................. 38
8. KLOKKEFUNKSJONER................................................................................... 39
9. BRUKE TILBEHØRET......................................................................................41
10. TILLEGGSFUNKSJONER..............................................................................42
11. HJELP OG TIPS............................................................................................. 42
12. STELL OG RENGJØRING............................................................................. 52
13. FEILSØKING.................................................................................................. 55
14. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................56
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og
reparasjonsinformasjon:
www.electrolux.com/support
Registrer produktet for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
31
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner nøye innen du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og sårbare mennesker
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
La ikke barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i
bruk eller når det avkjøles. Tilgjengelige deler kan bli
varme under bruk.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
Bare en kvalifisert person må montere produktet og
skifte ut kabelen.
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
32
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn
tilbehør eller ovnsutstyr.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører
vedlikehold.
ADVARSEL: Sørg for at apparatet er slått av før du
bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt.
Bruk ikke produktet før du installerer det i en
innebygget enhet.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset
i stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til
at glasset blir matt.
Om stikkontakten er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller
tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske
fare.
For å fjerne hyllestøttene, må du først trekk fronten på
hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra
sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere
ovnsstigene.
Bruk kun matsensoren (steketermometeret) som
anbefales for dette apparatet.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installasjon
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
•
•
•
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Ikke dra eller løft apparatet etter
håndtaket.
•
•
•
•
Monter apparatet på et trygt og egnet
sted som oppfyller
monteringskravene.
Overhold minsteavstanden fra andre
apparater og enheter.
Før du monterer produktet, sjekk at
ovnsdøren åpner uten hindring.
Produktet er utstyrt med et elektrisk
kjølesystem. Det må brukes med den
elektriske strømforsyningen.
Minstehøyde for
skap (minstehøyde
for skap under ben‐
keplate)
Skapbredde
590 (600) mm
560 mm
NORSK
Skapdybde
550 (550) mm
Høyden av fronten
av produktet
594 mm
Høyden av baksi‐
den av produktet
576 mm
Bredden av fronten
av produktet
595 mm
Bredden av baksi‐
den av produktet
559 mm
Dybden av produk‐
tet
569 mm
Produktets innebyg‐
de dybde
548 mm
Dybde med døren
åpen
1022 mm
•
Minsteåpning for
ventilasjon. Åpning
er plassert på nedre
bakside
560x20 mm
Lengden på strøm‐
ledningen. Strøm‐
ledningen finner du i
høyre hjørne på
baksiden
1500 mm
Monteringsskruer
4x25 mm
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
•
•
•
•
2.2 Elektrisk tilkopling
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
Apparatet må være jordet.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
Påse at støpselet og strømkabelen
ikke påføres skade. Hvis
strømkabelen må erstattes, må dette
33
utføres av vårt Autoriserte
servicesenter.
Strømkablene må ikke berøre eller
komme nær apparatets dør eller
sprekken under apparatet, spesielt
ikke når den er i bruk eller når døren
er varm.
Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
apparatet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Apparatet leveres med støpsel og
strømledning.
Anvendelige kabeltyper for monte‐
ring eller utskiftning i Europa:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
For ledningsavsnittet henvises det til den
nominelle effekten på typeskiltet: Du kan
også se etter i tabellen:
Nominell effekt
(W)
Ledningsavsnit‐
tet (mm²)
maks 1380
3 x 0.75
maks 2300
3x1
maks 3680
3 x 1.5
Jordledningen (grønn/gul kabel) må
være ca. 2 cm lenger enn den nøytraleog fase-ledningen (blå og brune kabler).
34
www.electrolux.com
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt
eller eksplosjon.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet er kun for
husholdningsbruk.
Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkerte.
Apparatet må ikke være uten tilsyn
mens det er i bruk.
Slå av apparatet etter hver bruk.
Vær forsiktig når du åpner døren til
apparatet når apparatet er i bruk.
Varm luft kan strømme ut.
Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
Belast ikke døren når den er åpen.
Bruk ikke apparatet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
Åpne døren til apparatet forsiktig.
Bruk av ingredienser som inneholder
alkohol kan føre til en blanding av
alkohol og luft.
Ikke la gnister eller åpne flammer
komme i kontakt med apparatet når
du åpner døren.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
•
•
For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre
gjenstander i apparatet direkte på
bunnen.
– legg ikke aluminiumsfolie direkte
på bunnen av rommet i apparatet.
– ikke tøm vann direkte inn i det
varme apparatet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller
mat i apparatet når tilberedningen
er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller
monterer tilleggsutstyret.
Misfarge på apparatets emalje eller
rustfritt stål har ingen innvirkning på
funksjonen.
•
•
•
•
Bruk en grill-/stekepanne for bløte
kaker. Fruktsaft kan forårsake
permanente flekker.
Dette apparatet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
Ha alltid stekeovnsdøren lukket når
ovnen er på.
Hvis apparatet er montert bak et
møbelpanel (f.eks. en dør), må du
sørge for at døren aldri er lukket når
apparatet er i drift. Varme og fuktighet
kan bygge seg opp bak et lukket
møbelpanel og dermed forårsake
skade på apparatet, dekselenheten
eller gulvet. Ikke lukk møbelpanelet
før apparatet er helt avkjølt etter bruk.
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Risiko for skade, brann eller
skade på produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Slå av apparatet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
Påse at produktet er kaldt. Det er fare
for at glasspanelene kan knuses.
Erstatt umiddelbart panelene til
glassdørene om disse har blitt skadet.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret.
Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
Rengjør apparatet med jevne
mellomrom for å forhindre skade på
overflaten.
Rengjør apparatet med en fuktet myk
klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel.
Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Følg sikkerhetsanvisningene på
pakken hvis du bruker ovnsspray.
Ikke rengjør den katalytiske emaljen
(hvis aktuelt) med vaskemidler.
2.5 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
•
Typen lyspære eller halogenlampe
som brukes i dette produktet er kun
NORSK
•
•
for husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
Du må koble fra strømforsyningen til
apparatet før du skifter lyspære.
Bruk kun lyspærer med tilsvarende
spesifikasjoner.
2.6 Service
•
•
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
35
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
eller dyr kan bli innestengt i produktet.
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.1 Innbygging
548
21
min. 550
80
60
520
600
18
20
114
589
594
min. 560
595+-1
60
198
5
3
523
20
36
www.electrolux.com
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
3.2 Slik fester du ovnen til
skapet
523
NORSK
37
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Generell oversikt
1 2 3
4
5 6
7
8
9
5
4
13
3
10
2
1
11
1
Betjeningspanel
2
Bryter for ovnsfunksjoner
3
Strømindikator/symbol
4
Display
5
Betjeningsbryter (for temperaturen)
6
Temperaturindikator/symbol
7
Varmeelement
8
Kontakt til steketermometer
9
Ovnslampe
10 Vifte
11 Gravert ovnsrom
12 Uttakbare brettstiger
12
13 Brettplasseringer
4.2 Tilbehør
•
•
•
Rist
Til kokekar, kakeformer, steker.
Stekebrett
Til kaker og kjeks.
Grill-/stekepanne
•
Til baking og steking eller som panne
for å samle opp fett.
Steketermometer for
kjernetemperatur
For å måle hvor langt maten har
kommet i stekeprosessen.
5. BETJENINGSPANEL
5.1 Pulsbrytere
Sensorfelt / knapp
Beskrivelse
For å stille inn tiden.
For å stille inn en klokkefunksjon.
For å stille inn tiden.
5.2 Display
A
B
C D
A.
B.
C.
D.
Klokkefunksjoner
Tidsur
Klokkefunksjon
Indikator for steketermometer
38
www.electrolux.com
6. FØR FØRSTEGANGS BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Se «Klokkefunksjoner» for å stille inn nytt
klokkeslett.
6.1 Første gangs rengjøring
Ta ut alt inventar og alle uttakbare
brettstiger fra ovnen.
Se etter i kapittelet "Stell og rengjøring".
Rengjør ovnen og alt tilbehør før første
gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare
hyllestøtten tilbake i den opprinnelige
posisjonen.
1. Still inn -funksjonen. Still
maksimumstemperaturen.
2. La ovnen stå på i 1 time.
3. Still inn -funksjonen. Still
maksimumstemperaturen.
4. La ovnen stå på i 15 minutter.
5. Still inn -funksjonen. Still
maksimumstemperaturen.
6. La ovnen stå på i 15 minutter.
7. Slå ovnen av og la den avkjøles.
Tilbehør kan bli varmere enn vanlig.
Ovnen kan avgi lukt og røyk. Sørg for
tilstrekkelig ventilasjon i rommet.
6.2 Forvarming
Forvarm den tomme ovnen før første
gangs bruk.
7. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Skjult lås
For å bruke produktet, trykker du på
bryteren. Bryteren kommer ut.
7.2 Stille inn en
oppvarmingsfunksjon
1. Vri på knappen for varmefunksjonene
for å velge en ovnsfunksjonene.
2. Vri på kontrollvelgeren for å velge
temperatur .
Lampen lyser når ovnen er i bruk.
3. For å slå ovnen av, drei bryteren for
ovnfunksjonene til av-stilling.
7.3 Varmefunksjoner
Ovnsfunk‐
sjon
Påføring
Ovnen er av.
Av-posisjon
Slik slår du på lampen.
Ovnslys
Slik baker du på opptil
tre hyllenivåer samtidig
Ekte varmluft og tørker mat.
Still inn ovnstemperatu‐
ren til 20 °C – 40 °C la‐
vere enn ved Over- /
Undervarme.
NORSK
Ovnsfunk‐
sjon
Baking med
fukt
Undervarme
Påføring
Ovnsfunk‐
sjon
Denne funksjonen er la‐
get med tanke på å
spare energi når man
lager mat. For matlag‐
ningsinstruksjonene, se
kapitlet "Råd og tips",
Baking med fukt. Ste‐
keovnsdøren bør lukkes
under tilberedning slik
at funksjonen ikke for‐
styrres, og for å sikre at
ovnen er i drift med
høyest mulig energief‐
fektivitet. Når du bruker
denne funksjonen, kan
temperaturen i ovns‐
rommet variere fra den
angitte temperaturen.
Varmeeffekten kan re‐
duseres. Se "energief‐
fektivitet" for generelle
anbefalinger for ener‐
gisparing.Denne funk‐
sjonen ble brukt for å
overholde energieffekti‐
vitetsklasse i henhold til
EN 60350-1.
39
Påføring
Slik griller du tynne mat‐
stykker og rister brød.
Grill
Max. Grill
Slik griller du store
mengder tynne matstyk‐
ker og rister brød.
For å steke store steker
eller fjærfe på én brett‐
Varmluft gril‐ plassering. For å grati‐
nere og brune.
ling
Slik steker du pizza. For
å oppnå en mer intens
Pizzafunksjon bruning og sprø bunn.
For å bake og steke på
én høyde.
Over- /Under‐ Se kapitlet «Stell og
rengjøring» for mer in‐
varme /
Vannrengjø‐ formasjon om: Aqua
Clean.
ring
For å bake kaker med
sprø bunn og for å her‐
metisere.
8. KLOKKEFUNKSJONER
8.1 Tabell over klokkefunksjoner
Klokkefunksjon
Bruksområde
KLOKKESLETT
For å stille inn, endre eller se hva klokken er.
STEKETID
For å velge hvor lenge produktet skal være slått på.
FERDIGTID
For å velge når produktet skal slås av.
TIDSUTSETTEL‐ For å kombinere STEKETID og FERDIGTID.
SE
VARSELUR
For å stille inn nedtellingstid. Denne funksjonen har in‐
gen innvirkning på bruken av produktet. Du kan stille inn
VARSELURET når som helst, selv når produktet er slått
av.
40
www.electrolux.com
8.2 Klokkeinnstilling. Endre
tiden
Du må stille inn klokken før du bruker
ovnen.
blinker når du kobler produktet til en
strømkilde eller etter et strømbrudd.
eller
for å stille inn riktig
Trykk på
tid.
Etter ca. 5 sekunder slutter blinkingen og
displayet viser det innstilte klokkeslettet.
For å endre klokkeslett, trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
8.3 Velge STEKETID
1. Velg en ovnsfunksjon og temperatur.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
3. Trykk på
eller
STEKETID.
Displayet viser
for å angi
.
4. Når tiden er utløpt, blinker
og et
akustisk signal lyder. Produktet slår
seg automatisk av.
5. Trykk på en vilkårlig knapp for å slå
av lydsignalet.
6. Drei bryteren for ovnsfunksjon og
termostatbryteren til av-posisjon.
8.4 Velge FERDIGTID
1. Velg en ovnsfunksjon og temperatur.
gjentatte ganger til
2. Trykk på
begynner å blinke.
3. Trykk
eller
verdien.
Displayet viser
for å stille inn
.
4. Når tiden er utløpt, blinker
og et
akustisk lydsignal høres. Produktet
slår seg automatisk av.
5. Trykk på en vilkårlig knapp for å
stoppe signalet.
6. Drei bryteren for ovnsfunksjon og
termostatbryteren til av-posisjon.
8.5 Stille inn
TIDSUTSETTELSE
1. Velg en ovnsfunksjon og temperatur.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
eller
3. Trykk på
STEKETID.
4. Trykk
for å stille inn
.
5. Trykk på
eller
FERDIGTID.
for å stille inn
6. Trykk
for å bekrefte.
Apparatet slår seg automatisk på senere,
fungerer bare i en innstilt STEKETID og
stopper ved innstilt FERDIGTID. Ved
innstilt steketid høres et lydsignal.
7. Produktet slår seg automatisk av.
Trykk på en vilkårlig knapp for å
stoppe signalet.
8. Drei bryteren for ovnsfunksjon og
termostatbryteren til av-posisjon.
8.6 Stille inn Varselur
1. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
eller
for å stille inn
2. Trykk på
den nødvendige tiden.
Varseluret starter automatisk etter 5
sekunder.
3. Når den valgte tiden slutter, høres et
akustisk signal. Trykk på en vilkårlig
knapp for å slå av lydsignalet.
4. Drei bryteren for ovnsfunksjon og
termostatbryteren til av-posisjon.
8.7 Avbryte klokkefunksjonen
1. Trykk på
gjentatte ganger til
ønsket funksjonsindikator begynner å
blinke.
2. Trykk og hold nede.
Klokkefunksjonen slokker etter noen
sekunder.
NORSK
41
9. BRUKE TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
9.1 Bruke steketermometeret
Steketermometeret måler
kjernetemperaturen i kjøttet.
Hvis kjøttet ikke er stekt etter ønske,
stiller du inn en høyere kjernetemperatur
og utfører ovennevnte punkter igjen.
Du kan endre temperaturen når som
helst i løpet av tilberedningsprosessen.
Trykk på
for å endre den angitte
kjernetemperaturen.
ADVARSEL!
Vær forsiktig når du fjerner
spissen og pluggen til
steketermometeret.
Steketermometeret er varmt.
Fare for brannskader.
To temperaturer må stilles inn:
•
•
Stekeovnstemperaturen. Se
steketabellen.
Kjernetemperaturen. Se tabell for
steketermometeret.
FORSIKTIG!
Bruk bare
steketermometeret som
følger med produktet eller
originale reservedeler.
1. Sett pluggen til steketermometeret i
kontakten på toppen av ovnsrommet.
9.2 Sette på plass tilbehøret
Rist:
Sett ristene inn mellom sporene på
brettstigen og pass på at foten peker
nedover.
Indikatoren for steketermometeret
blinker.
2. Sett spissen på steketermometeret
inn i midten av kjøttet.
Stekebrett/ langpanne:
Skyv stekebrettet /langpannen inn i
sporene på brettstigene.
3. Trykk på knappen
eller
for å
angi kjernetemperatur. Du kan stille
inn temperaturen fra 30 °C til 99 °C.
4. Velg ovnsfunksjon og
ovnstemperatur.
Når kjøttet når den angitte
kjernetemperaturen, høres et lydsignal i
to minutter. Trykk en knapp for å slå av
lydsignalet.
5. Slå av produktet.
6. Ta steketermometeret ut av
kontakten. Ta kjøttet ut av produktet.
Rist og stekebrett / langpanne sammen:
42
www.electrolux.com
Skyv stekebrettet / langpannen mellom
sporene på brettstigen og risten på
sporene over.
Små fordypninger øverst for
å øke sikkerheten.
Fordypningene hindrer også
de i å tippe. Den høye
kanten rundt risten forhindrer
at kokekar sklir av risten.
10. TILLEGGSFUNKSJONER
10.1 Kjølevifte
Mens ovnen er i bruk, slår kjøleviften seg
på automatisk for å holde ovnens
overflater kalde. Når du slår av ovnen, er
kjøleviften aktiv til ovnen er kjølt ned.
overopphetelse. For å forhindre dette har
ovnen en sikkerhetstermostat som
avbryter strømforsyningen. Ovnen slår
seg automatisk på igjen når
temperaturen faller.
10.2 Sikkerhetstermostat
Feil bruk av ovnen eller ødelagte
komponenter, kan medføre alvorlig
11. HJELP OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Temperaturer og steketider i tabellene er
kun veiledende. De avhenger av
oppskrift, samt mengde og kvalitet på
ingrediensene som brukes.
Ovnen har et spesielt system som gjør at
luften sirkulerer og hele tiden resirkulerer
dampen. Dette systemet gjør det mulig å
tilberede maten med damp, slik at den
blir myk inni og sprø utenpå.
Tilberedningstiden og strømforbruket
reduseres.
11.1 Råd om tilberedning
Bake kaker
Ikke åpne ovnsdøren før 3/4 av
steketiden er gått.
Stekeovnen har fem
innskyvningsposisjoner.
Hvis du bruker to stekebrett samtidig, må
du la ett nivå skille dem.
Tell hylleposisjonene fra bunnen av
ovnen.
Tilberedning av fisk og kjøtt
Bruk en stekepanne som er beregnet på
svært fet mat for å forhindre at ovnen får
permanente flekker.
Ovnen kan muligens steke på en annen
måte enn den gamle ovnen gjorde.
Oversikten nedenfor inneholder
standardinnstillinger for temperatur,
tilberedningstid og hylleposisjon.
Hvis du ikke finner opplysningene for en
spesiell oppskrift, kan du ta
utgangspunkt i en tilsvarende rett.
La kjøttet hvile i ca. 15 minutter før du
skjærer, slik at kraften ikke siver ut.
For å unngå for mye røyk i ovnen under
steking, tilsetter du litt vann i
stekepannen. For å unngå røykkondens,
tilsett vann hver gang vannet tørker opp.
NORSK
Steketider
Steketider er avhengig av typen mat,
konsistens og mengde.
43
innstillingene (varmeinnstilling,
tilberedningstid, osv.) for kokekar,
oppskriftene og mengdene du bruker
sammen med dette produktet.
I begynnelsen, må du følge med på
maten du tilbereder. Finn de beste
11.2 Baking og steking
KAKER
Over- /Undervar‐
me
Ekte varmluft
(min)
(°C)
(°C)
Vispede opp‐
skrifter
170
2
160
3 (2 og 4)
45 - 60
Kakeform
Kjeksdeig
170
2
160
3 (2 og 4)
20 - 30
Kakeform
Ostekake av
kjernemelk
170
1
165
2
60 - 80
Kakeform,
Ø 26 cm
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Stekebrett
Syltetøyterte
170
2
165
2
30 - 40
Kakeform,
Ø 26 cm
Julekake, for‐ 160
varm den
tomme ovnen
2
150
2
90 - 120
Kakeform,
Ø 20 cm
Plommekake, 175
forvarm den
tomme ovnen
1
160
2
50 - 60
Brødform
Muffins
170
3
140 - 150 3
20 - 30
Stekebrett
Muffins, 2 ni‐
våer
-
-
140 - 150 2 og 4
25 - 35
Stekebrett
Muffins, 3 ni‐
våer
-
-
140 - 150 1, 3 og 5
30 - 45
Stekebrett
Kjeks
140
3
140 - 150 3
30 - 35
Stekebrett
Kjeks, 2 nivå‐ er
-
140 - 150 2 og 4
35 - 40
Stekebrett
Kjeks, 3 nivå‐ er
-
140 - 150 1, 3 og 5
35 - 45
Stekebrett
Marengs
3
120
80 - 100
Stekebrett
120
3
44
www.electrolux.com
KAKER
Over- /Undervar‐
me
Ekte varmluft
(min)
(°C)
(°C)
Marengs, 2
nivåer, for‐
varm den
tomme ovnen
-
120
2 og 4
80 - 100
Stekebrett
Boller, for‐
190
varm den
tomme ovnen
3
190
3
12 - 20
Stekebrett
Eclair
3
170
3
25 - 35
Stekebrett
Eclair, 2 nivå‐ er
190
-
170
2 og 4
35 - 45
Stekebrett
Tallerkenter‐
ter
180
2
170
2
45 - 70
Kakeform,
Ø 20 cm
Rik fruktkake
160
1
150
2
110 120
Kakeform,
Ø 24 cm
Forvarm tom stekeovn.
BRØD OG PIZZA
Over- /Undervarme
Ekte varmluft
(min)
(°C)
Hvitt brød, 1 - 2
stykker, 0,5 kg
hver
(°C)
190
1
190
1
60 - 70
-
Rugbrød, forvar‐ 190
ming er ikke
nødvendig
1
180
1
30 - 45
Brødform
Rundstykker, 6 - 190
8 rundstykker
2
180
2 (2 og
4)
25 - 40
Stekebrett
Pizza
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Emaljert
brett
Scones
200
3
190
3
10 - 20
Stekebrett
NORSK
Forvarm tom stekeovn.
Bruk kakeform.
GRATENGER
Over- /Undervarme
Ekte varmluft
(min)
(°C)
(°C)
Pastapai, forvarming er
ikke nødvendig
200
2
180
2
40 - 50
Grønnsakspai, forvar‐
ming er ikke nødvendig
200
2
175
2
45 - 60
Quiche
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Bruk det andre hyllenivået.
Bruk risten.
KJØTT
Over- /Undervar‐
me
Ekte varmluft
(min)
(°C)
(°C)
Storfekjøtt
200
190
50 - 70
Svinekjøtt
180
180
90 - 120
Kalvekjøtt
190
175
90 - 120
Engelsk roastbeef, lite stekt
210
200
50 - 60
Engelsk roastbeef, middels stekt
210
200
60 - 70
Engelsk roastbeef, gjennomstekt
210
200
70 - 75
45
46
www.electrolux.com
KJØTT
Over- /Undervarme Ekte varmluft
(min)
(°C)
(°C)
Svinekrok med svor
180
2
170
2
120 - 150
Svinefot, 2 deler
180
2
160
2
100 - 120
Lammelår
190
2
175
2
110 - 130
Hel kylling
220
2
200
2
70 - 85
Hel kalkun
180
2
160
2
210 - 240
Hel and
175
2
220
2
120 - 150
Hel gås
175
2
160
1
150 - 200
Kanin, skåret i skiver
190
2
175
2
60 - 80
Kanin, skåret i skiver
190
2
175
2
150 - 200
Hel fasan
190
2
175
2
90 - 120
Bruk det andre hyllenivået.
FISK
Over- /Undervarme Ekte varmluft
(min)
(°C)
(°C)
Ørret / Brasme, 3 - 4 fisk
190
175
40 - 55
Tunfisk / Laks, 4 - 6 fileter
190
175
35 - 60
11.3 Grill
Forvarm tom stekeovn.
Bruk den fjerde brettplasseringen.
Grill med maksimum temperaturinnstilling.
NORSK
GRILL
(kg)
(min)
1. side
(min)
2. side
Entrecôte, 4 stk
0.8
12 - 15
12 - 14
Oksestek, 4 stk
0.6
10 - 12
6-8
Pølser, 8
-
12 - 15
10 - 12
Svinekoteletter, 4 stk
0.6
12 - 16
12 - 14
Kylling, halv, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kyllingbryst, 4 stk
0.4
12 - 15
12 - 14
Burgere, 6
0.6
20 - 30
-
Fiskefilét, 4 stk
0.4
12 - 14
10 - 12
Ristede sandwicher, 4 - 6
-
5-7
-
Ristet brød, 4 - 6
-
2-4
2-3
11.4 Varmluft grilling
Forvarm tom stekeovn.
Bruk den første eller den andre
brettplasseringen.
For å beregne steketid ganger man tid
angitt i tabellen nedenfor med centimeter
tykkelse på fileten.
OKSE
SVIN
(°C)
(min)
Skulder / Nakke / 160 - 180 90 - 120
Skinkestek, 1 1,5 kg
Koteletter / Rib‐
170 - 180 60 - 90
bestek, 1 - 1,5 kg
(°C)
(min)
Roastbiff eller fi‐
let, lite stekt
190 - 200 5 - 6
Roastbiff eller fi‐
let, medium
180 - 190 6 - 8
Roastbiff eller fi‐
let, godt stekt
170 - 180 8 - 10
Kjøttpudding,
0,75 - 1 kg
160 - 170 50 - 60
Svineknoke, for‐ 150 - 170 90 - 120
håndskokt, 0,75 1 kg
47
48
www.electrolux.com
FISK (DAMPET)
KALV
(°C)
Kalvestek, 1 kg
(°C)
(min)
160 - 180 90 - 120
Kalveknoke, 1,5 - 160 - 180 120 - 150
2 kg
Hel fisk, 1 - 1,5
kg
(min)
210 - 220 40 - 60
11.5 Dehydrering - Ekte
varmluft
Bruk brett som er belagt med bakepapir
eller annet som tåler fett.
LAM
(°C)
(min)
Lammelår / Lam‐ 150 - 170 100 - 120
mestek, 1 - 1,5
kg
Lammesadel, 1 - 160 - 180 40 - 60
1,5 kg
For et bedre resultat, stopp ovnen
halvveis i tørketiden, åpne døren og la
den kjøle seg ned en natt for å fullføre
tørkingen.
Bruk det tredje hyllenivået for ett brett.
For 2 brett bruker du det første og det
fjerde hyllenivået.
GRØNNSAKER
FJÆRKRE
(°C)
(min)
Fjærkre, porsjo‐ 200 - 220 30 - 50
ner, 0,2 - 0,25 kg
hver
Kylling, halv, 0,4
- 0,5 kg hver
190 - 210 35 - 50
Kylling, poulard,
1 - 1,5 kg
190 - 210 50 - 70
And, 1,5 - 2 kg
180 - 200 80 - 100
Gås, 3,5 - 5 kg
160 - 180 120 - 180
Kalkun, 2,5 - 3,5
kg
160 - 180 120 - 150
Kalkun, 4 - 6 kg
140 - 160 150 - 240
(°C)
(t)
Bønner
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Grønnsaker for
suppe
60 - 70
5-6
Sopp
50 - 60
6-8
Urter
40 - 50
2-3
Still temperaturen til 60 - 70 °C.
FRUKT
(t)
Plommer
8 - 10
NORSK
FRUKT
49
(°C)
(t)
Engelsk roastbeef, gjen‐
nomstekt
Aprikos
8 - 10
Svineskulder
80 - 82
Epleskiver
6-8
Svinelegg
75 - 80
Pærer
6-9
Lammekjøtt
70 - 75
Kylling
98
Hare
70 - 75
Ørret / Brasme
65 - 70
Tunfisk / Laks
65 - 70
11.6 Steketermometer
(°C)
Kalvestek
75 - 80
Kalveknoke
85 - 90
Engelsk roastbeef, lite
stekt
45 - 50
Engelsk roastbeef, mid‐
dels stekt
60 - 65
11.7 Baking med fukt – anbefalt
tilbehør
Bruk mørke og ikke-refleksive bokser og
beholderen. De har bedre
varmeabsorbering enn den lette fargen
og de refleksive rettene.
Pizzapanne
Kakeform
Mørk, ikke-reflekte‐
rende
28 cm diameter
Mørk, ikke-reflekteren‐
de
26 cm diameter
11.8 Baking med fukt
Følg forslagene i tabellen for best mulig
resultater.
70 - 75
Ildfaste for‐
mer
Keramikk
8 cm diame‐
ter, 5 cm høy‐
de
Form for karamell‐
pudding
Mørk, ikke-reflekte‐
rende
28 cm diameter
50
www.electrolux.com
(°C)
Søte rundstyk‐
ker, 12 stk
(min)
stekebrett eller lang‐
panne
175
3
40 - 50
Små gjærbakst, stekebrett eller lang‐
9 stk
panne
180
2
35 - 45
Frossen pizza,
0,35 kg
stekerist
180
2
45 - 55
Rullekake
stekebrett eller lang‐
panne
170
2
30 - 40
Brownies
stekebrett eller lang‐
panne
170
2
45 - 50
Soufflè, 6 stk
keramisk ildfast form
på rist
190
3
45 - 55
Sukkerbrød,
paibase
sukkerbrødbunn-form
på rist
180
2
35 - 45
Victoriasand‐
wich
bakeform på rist
170
2
35 - 50
Posjert fisk, 0,3
kg
stekebrett eller lang‐
panne
180
2
35 - 45
Hel fisk, 0,2 kg
stekebrett eller lang‐
panne
180
3
25 - 35
Fiskefilét, 0,3 kg pizzabrett på rist
170
3
30 - 40
Posjert kjøtt,
0,25 kg
stekebrett eller lang‐
panne
180
3
35 - 45
Shashlik, 0,5 kg stekebrett eller lang‐
panne
180
3
40 - 50
Småkaker, 16
stk
stekebrett eller lang‐
panne
150
2
30 - 45
Makroner, 20
stk
stekebrett eller lang‐
panne
180
2
45 - 55
Muffins, 12 stk
stekebrett eller lang‐
panne
170
2
30 - 40
Ikke-søtt bak‐
verk, 16 stk
stekebrett eller lang‐
panne
170
2
35 - 45
Sandkjeks, 20
stk
stekebrett eller lang‐
panne
150
2
40 - 50
Småterter, 8 stk stekebrett eller lang‐
panne
170
2
30 - 40
NORSK
(°C)
(min)
Grønnsaker, po‐ stekebrett eller lang‐
sjerte, 0,4 kg
panne
180
2
35 - 45
Vegetarisk ome‐ pizzabrett på rist
lett
180
3
35 - 45
Middelhavs‐
stekebrett eller lang‐
grønnsaker, 0,7 panne
kg
180
4
35 - 45
11.9 Informasjon for
testinstitutter
Tester i henhold til IEC 60350-1.
(°C)
(min)
Små ka‐
ker, 20
stk. pr
steke‐
brett
Over- /
Undervar‐
me
Steke‐
brett
3
170
20 - 30
-
Små ka‐
ker, 20
stk. pr
steke‐
brett
Ekte varm‐
luft
Steke‐
brett
3
150 160
20 - 35
-
Små ka‐
ker, 20
stk. pr
steke‐
brett
Ekte varm‐
luft
Steke‐
brett
2 og 4 150 160
20 - 35
-
Epleka‐ Over- /
ke, 2 for‐ Undervar‐
mer Ø 20 me
cm
Stekerist 2
180
70 - 90
-
Epleka‐ Ekte varm‐
ke, 2 for‐ luft
mer Ø 20
cm
Stekerist 2
160
70 - 90
-
51
52
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Formka‐ Over- /
ke, kake‐ Undervar‐
form Ø26 me
cm
Stekerist 2
170
40 - 50
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Formka‐ Ekte varm‐
ke, kake‐ luft
form Ø26
cm
Stekerist 2
160
40 - 50
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Formka‐ Ekte varm‐
ke, kake‐ luft
form Ø26
cm
Stekerist 2 og 4 160
40 - 60
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Kjeks
Ekte varm‐
luft
Steke‐
brett
3
140 150
20 - 40
-
Kjeks
Ekte varm‐
luft
Steke‐
brett
2 og 4 140 150
25 - 45
-
Kjeks
Over- /
Undervar‐
me
Steke‐
brett
3
140 150
25 - 45
-
Ristet
Grill
brød, 4 6 stykker
Stekerist 4
maks.
2 - 3 minutter
på den ene
siden; 2 - 3
minutter på
den andre si‐
den
Forvarm ovnen i
3 minutter.
Biffbur‐
ger, 6
stykker,
0,6 kg
Stekerist 4
og lang‐
panne
maks.
20 - 30
Plasser stekeri‐
sten på det fjer‐
de hyllenivået og
langpannen på
det tredje hylleni‐
vået i ovnen.
Snu maten halv‐
veis inn i steketi‐
den.
Forvarm ovnen i
3 minutter.
Grill
12. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
NORSK
53
12.1 Merknader om rengjøring
Rengjør ovnens forside med en myk klut med varmt vann og et mildt
vaskemiddel.
For å rengjøre metalloverflater, bruk et dedikert rengjøringsmiddel.
Rengjørings‐ Rengjør fastbrent smuss med stekeovnsrens.
midler
Rengjør ovnsrommet etter bruk. Fettoppsamling eller andre matrester
kan føre til brann. Risikoen er høyere for grillpannen.
Hverdags‐
bruk
Fuktighet kan kondensere inne i ovnen eller på glasspanelene på dø‐
ren. For å redusere kondensen, kan du la apparatet stå på i 10 minut‐
ter før du setter inn maten. Tørk av ovnsrommet med en myk klut et‐
ter bruk.
Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det tørke. Bruk en myk klut
med varmt vann og vaskemiddel. Ikke rengjør tilbehøret i oppvask‐
maskinen.
Praktisk til‐
behør
Rengjør ikke tilbehør med slippbelegg ved hjelp av sterke vaskemid‐
ler, skarpe kanter eller i oppvaskmaskin.
12.2 Ovner i rustfritt stål eller
aluminium
Rengjør ovnsdøren kun med en våt klut
eller svamp. Tørk av med en myk klut.
Du må aldri bruke stålull, syre eller
skurende produkter, da de kan skade
overflaten. Rengjør ovnens
betjeningspanel på samme måte.
FORSIKTIG!
Vær forsiktig når du fjerner
ovnsstigene.
1. Trekk den fremre delen av
ovnsstigen ut fra sideveggen.
12.3 Rengjøre dørpakningen
Kontroller dørpakningen med jevne
mellomrom. Dørpakningen sitter rundt
rammen til ovnsrommet. Ikke bruk ovnen
hvis dørpakningen er skadet. Kontakt et
autorisert servicesenter.
Du finner opplysninger om rengjøring av
dørpakningen under det generelle
avsnittet om rengjøring.
12.4 Slik fjerner du: hyllestøtter
2. Trekk den bakre delen av
ovnsstigene ut fra veggen og ta den
ut.
1
2
Fjern hylestøttene.
Monter tilleggsutstyret som er blitt fjernet
i omvendt rekkefølge.
54
www.electrolux.com
12.5 Aqua Clean
Denne rengjøringsprosedyren bruker
fuktighet for å fjerne gjenværende fett og
matrester fra ovnen.
2. Løft og drei spakene helt på begge
hengsler.
1. Hell 300 ml ml vann i ovnsrommet
nederst i ovnen.
2.
3.
4.
5.
6.
Slik stiller du inn funksjonen: .
Still temperaturen til 90 °C.
La ovnen stå på i 30 minutter.
Slå ovnen av.
Tørk over ovnsrommet med en myk
klut når den er avkjølt.
ADVARSEL!
Kontroller at ovnen er
kald før du tar på den.
Det er risiko for
brannsår.
12.6 Fjerning og montering av
døren
3. Lukk ovnsdøren til første åpne
posisjon. Trekk og løft så døren
utover og ta den ut av holderen.
Ovnsdøren har to glass.Du kan ta av
ovnsdøren og det innvendige
dørglasspanelet for å rengjøre det. Les
hele «Fjerning og montering av døren»instruksjonen før du fjerner glassene.
Ovnsdøren kan smelle igjen
hvis du prøver å ta ut de
innvendige glassene før du
fjerner ovnsdøren.
FORSIKTIG!
Ikke bruk ovnen uten de
indre glassene.
1. Åpne døren helt og hold begge
hengsler.
4. Legg døren på et mykt tøystykke på
et stabilt underlag.
5. Hold dørlisten (B) øverst på døren på
begge sider og trykk innover for å
frigjøre klipslåsen.
2
B
1
6. Trekk dørlisten mot deg for å fjerne
den.
7. Hold dørens glasspanel på den
øverste kanten og trekk den forsiktig
NORSK
ut. Påse at glasset skyves helt ut av
støttene.
55
12.7 Slik bytter du: Ovnslampe
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
Lampen kan være varm.
1. Slå av ovnen. Vent til ovnen er
avkjølt.
2. Koble fra strømtilførselen til ovnen.
3. Legg en klut på bunnen i
ovnsrommet.
8. Rengjør glassene med vann og såpe.
Tørk glasspanelet omhyggelig. Ikke
rengjør glassene i oppvaskmaskinen.
Når rengjøringen er ferdig, monterer du
glassene og ovnsdøren igjen.
Sonen med pynterammene må møte
innsiden av døren på begge sider.
Kontroller etter monteringen, at
overflaten av glasspanelet med trykk ikke
er ru når du tar på den.
Dørlisten klikker når den installeres riktig.
Pass på at du setter det innvendige
glasspanelet riktig i holderne.
FORSIKTIG!
Bruk alltid en klut når du skal
holde halogenlampen, for å
forhindre at fettrester
brenner seg fast på lampen.
Baklampe
1. Drei glassdekselet for å ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler
300 °C .
4. Monter glassdekselet.
A
13. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
13.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Ovnen blir ikke varm.
Stekeovnen er slått av.
Slå på stekeovnen.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er Sørg for at innstillingene er
ikke valgt.
riktige.
Ovnen blir ikke varm.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er
årsaken til funksjonssvik‐
ten. Hvis sikringene går
gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.
56
www.electrolux.com
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Lampen lyser ikke.
Pæren er defekt.
Skift ut lampen.
Steketermometeret virker
ikke.
Pluggen til steketermome‐ Plasser pluggen til steke‐
teret er ikke korrekt satt inn termometeret så langt som
i kontakten.
mulig inn i kontakten.
Damp og kondens legger
seg på maten og i ovns‐
rommet.
Du har latt retten stå for
lenge i ovnen.
Ikke la maten bli stående i
ovnen lenger enn 15 – 20
minutter etter at tilbered‐
ningen er ferdig.
Displayet viser "12.00".
Det var strømbrudd.
Tilbakestill klokken.
13.2 Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter.
typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den
fremre rammen til ovnsrommet. Ikke fjern
typeskiltet fra ovnsrommet.
Nødvendig informasjon som
servicesenteret trenger, kan du finne på
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. ENERGIEFFEKTIV
14.1 Produktinformasjon og produktinformasjonsark*
Leverandørens navn
Electrolux
Modellidentifikasjon
COB400W 949496676
COB400X 949496675
Energieffektivitetsindeks
95.3
Energieffektivitetsklasse
A
Energiforbruk med standard matmengde, over- og 0.93 kWh/syklus
undervarme
Energiforbruk med standard matmengde, vifte‐
tvunget modus
0.81 kWh/syklus
Antall hulrom
1
Varmekilde
Elektrisitet
Volum
72 l
NORSK
Type ovn
57
Innebygd ovn
Masse
COB400W
28.1 kg
COB400X
28.5 kg
* For European Union i henhold til EU-reguleringene 65/2014 og 66/2014.
For Republikken Hviterussland i henhold til STB 2478-2017, vedlegg G; STB
2477-2017, vedlegg A og B.
For Ukraina i henhold til 568/32020.
Energieffektivitetsklasse gjelder ikke for Russland.
EN 60350-1 – Elektriske kjøkkenapparater – Del 1: Typer, ovner, dampovner og gril‐
ler – metoder for måling av ytelse.
14.2 Energisparende
Ovnen har funksjoner som
hjelper deg med å spare
strøm under matlaging.
Påse at ovnsdøren er lukket ordentlig
mens ovnen er på. Åpne ikke døren for
ofte under matlaging. Hold dørpakningen
ren og sørg for at den sitter godt på
plass.
Bruk kokekar i metall for å øke
energisparingen.
Når det er mulig skal du ikke
forhåndsvarme ovnen før matlaging.
Hold pausene mellom stekingen så kort
som mulig når du lager flere retter om
gangen.
Restvarme
Når tilberedningstiden er lengre enn 30
minutter, reduser ovntemperaturen til
minimum 3 - 10 minutter før
tilberedningen avsluttes. Restvarmen i
ovnen fortsetter å steke.
Bruk restvarmen til å varme opp andre
tallerkener.
Slik holder du maten varm
Hvis du vil bruke restvarmen til å holde
måltidet varmt, velg lavest mulig
temperaturinnstilling.
Baking med fukt
Funksjonen er laget med tanke på å
spare strøm under tilberedning.
Matlaging med vifte
Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner
med vifte for å spare strøm.
15. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
58
www.electrolux.com
NORSK
59
867359225-A-032020
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement